Sesje Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji – terminy i programy sesji

LII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 8 listopada 2018 r.

Zawiadomienie o sesji porządek obrad i projekty uchwał

Komentarz Burmistrza Miasta dot. programu sesji:

Szanowni Państwo,
w związku faktem, że przed terminem ogłoszenia LII sesji Rady Miasta poinformowałem Przewodniczącą Rady Miasta, że już do końca mijającej kadencji nie będę brał udziału w posiedzeniach Rady Miasta, wszystkich mieszkańców, którzy zostali wprowadzeni przez Przewodniczącą w błąd, za powstałe zamieszanie przepraszam.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński

LI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 19 października 2018 r.

L sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 27 września 2018 r.

XLIX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 września 2018 r.

XLVIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 26 czerwca 2018 r.

XLVII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 maja 2018 r.

XLVI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 7 kwietnia 2018 r.

XLV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 marca 2018 r.

XLIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 20 marca 2018 r.

XLIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 21 grudnia 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję
XLIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
21 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;
 4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028;
 5. uchwały budżetowej miasta na 2018 rok;
 6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
 7. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 8. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok;
 9. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna;
 10. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 11. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 12. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 13. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok;
 14. zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Informacje Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonych kontroli:

 1. Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016;
 2. Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016;
 3. Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

 

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczne.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Emilia Drzewicka

Projekty uchwał

XLII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 30 listopada 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję
XLII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;
 4. wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”;
 5. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 6. przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018;
 7. zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
 8. zmiany uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna;
 9. zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
 10. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników przeprowadzonej kontroli: Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016.

VII. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

Przewodnicząca
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Emilia Drzewicka

Projekty uchwał

XLI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 26 października 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję
XLI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok osób zobligowanych przepisami do ich złożenia.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”.

VII. Wybór i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.

VIII. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie Sesji.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Wojciech Żółtowski

Projekty uchwał

XL sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 września 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XL Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej;
 5. programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2017 – 2020”;
 6. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXXIX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 31 sierpnia 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXIX Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Informacja Dyrektor Zespołu Szkół o stanie przygotowania placówki oświatowej do roku szkolnego 2017/2018.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027;
 3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VII. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXXVIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 czerwca 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXVIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacje Burmistrza Miasta:

1.informacja o wynikach referendum gminnego przeprowadzonego z inicjatywy mieszkańców w dniu 4 czerwca 2017 r., w tym przedstawienie sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z organizacją referendum;

2. informacja o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1.aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta Podkowa Leśna;

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;

3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;

4. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021;

5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok:

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;

b. dyskusja;

6. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok:

a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2016 rok;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok;

c. dyskusja;

7. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

8. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT);

9. wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT);

10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”;

11. wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 15 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna;

12. rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej;

13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Bażantów 13);

14.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna (ul. Helenowska 23);

15. Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie PARK & RIDE w Mieście Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXXVII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 8 maja 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXVII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej;
 2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
 3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Sprawy różne.

IX. Wolne wnioski.

X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXXVI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 20 kwietnia 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXVI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach samorządu lokalnego i organizacji samorządowych.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej;
 2. ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum;
 3. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

VI. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXXV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 30 marca 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna;
 4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”;
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 6. wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego
  i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne;
 7. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
 8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 9. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 10. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna;
 11. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER;
 12. zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna;
 13. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
 14. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

VII. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXXIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 7 lutego 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
XXXIV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności w roku 2016.

VI. Sprawozdania z prac w roku 2016 radnych delegowanych przez Radę Miasta do reprezentowania miasta w organach powiatowych.

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 5. zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 6. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (zmiana statutu CKiIO);
 7. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 8. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 9. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 10. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
 11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

VIII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.

IX. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza.

X. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta.

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

XII. Sprawy różne.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXXIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 7 lutego 2017 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXXIV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta z działalności w roku 2016.

VI. Sprawozdania z prac w roku 2016 radnych delegowanych przez Radę Miasta do reprezentowania miasta w organach powiatowych.

VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 5. zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 6. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
  w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (zmiana statutu CKiIO);
 7. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 8. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 9. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 10. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna;
 11. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

VIII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.

IX. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza.

X. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta.

XI. Interpelacje i zapytania radnych.

XII. Sprawy różne.

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

 

XXXIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 grudnia 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXXIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
 2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 3. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 5. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok;
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
 7. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
 8. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016;
 9. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
 10. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 11. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027;
 12. uchwały budżetowej miasta na 2017 rok.

VI. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy opinii radców prawnych dotyczącej uchwały intencyjnej Nr 164/XXVII/2016 w sprawie sprawdzenia możliwości postawienia zarzutów przy planowaniu i budowie sali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

VIII. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI Sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie Sesji.

 

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXXII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 13 grudnia 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXXII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

 I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
  2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
  3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
  5. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Sprawy różne.

VIII. Wolne wnioski.

IX. Zamknięcie Sesji.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Wojciech Żółtowski

 

Projekty uchwał

XXXI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 1 grudnia 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

zwołuję
XXXI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się

1 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I.    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026;
2.    zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna
na 2016 rok
IV.    Sprawy różne, wolne wnioski.
V.    Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Podkowa Leśna

/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 listopada 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXX Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I.    Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przedstawienie porządku obrad.
III.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026;
2.    zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna
na 2016 rok
IV.    Sprawy różne, wolne wnioski.
V.    Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Podkowa Leśna

/-/ Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXIX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 11 października 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXIX Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
11 października 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w sali lustrzanej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
 2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
 3. nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej;
 4. przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.

VI. Podjęcie decyzji w sprawach:

 1. unieważnienia przez Wojewodę Mazowieckiego uchwały Nr 168/XXVIII/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.;
 2. rozpatrzenia pisma mieszkanki w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

VII. Przedstawienie stanowisk Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Słowiczej 13 i ul. Jana Pawła II 3.

VIII. Rozpatrzenie skargi mieszkanki dotyczącej zniszczenia zbiornika retencyjnego w zespole przyrodniczo-krajobrazowym.

IX. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.

X. Interpelacje i zapytania radnych.

XI. Sprawy różne.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zamknięcie Sesji.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Wojciech Żółtowski

 

Projekty uchwał

XXVIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 25 sierpnia 2016 r.

                                ZAWIADOMIENIE                                 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

zwołuję
XXVIII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30

w sali kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę nr 51/XI/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z odpowiedzią na skargę.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia radnemu warunków pracy i płacy przez pracodawcę.
 9. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji Rady Miasta.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXVII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 13 lipca 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXVII Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
13 lipca 2016 r. (środa) o godz. 18.30
w sali kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
 2. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – MOK w Podkowie Leśnej z CKiIO w Podkowie Leśnej i utworzenia CKiIO w Podkowie Leśnej (aktualizacja Statutu CKiIO);
 3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 4. przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna;
 5. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania;
 6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 7. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna;
 8. zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
 9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej dotycząca ponownego postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu prowadzenia działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta.

VII. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli Analizy wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXVI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 23 czerwca 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXVI Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2015 rok:

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok;

b. dyskusja;

  1. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok:

a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2015 rok;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok;

c. dyskusja;

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
  2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
  3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  5. przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna;
  6. przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok.

VI. Podjęcie decyzji w sprawie stanowiska Rady Miasta oraz ustosunkowanie się do zarzutów i wniosków Stowarzyszenia Nova Podkova.

VII. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Wolne wnioski.

XI.Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 9 czerwca 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się

9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18.00

w „Mateczniku Mazowsze” przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach.

Będzie to wspólna sesja z Radą Miejską w Brwinowie oraz z Radą Miasta Milanówka w ramach Partnerstwa Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

 

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Uroczyste podpisanie przez Burmistrzów aktu założycielskiego Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

III. Informacja w sprawie prowadzenia obrad.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

V. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.

VI. Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 24 maja 2016 r.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
zwołuję
XXIV SESJĘ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA VII KADENCJI

Sesja odbędzie się
24 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.

V. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych miasta za rok 2015:

  1. sprawozdanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
  2. sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej;
  3. sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
   2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
   3. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna;
   4. powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna;
   5. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
   6. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego;
   7. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
   8. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna;
   9. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
   10. ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej;
   11. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”.

VII. Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta.

VIII. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta.

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

X. Sprawy różne.

XI. Wolne wnioski.

XII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

 

Projekty uchwał

XXIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 26 kwietnia 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

zwołuję
XXIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się

26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.00

w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

 

Będzie to wspólna sesja z Radą Miejską w Brwinowie oraz z Radą Miasta Milanówka w ramach Partnerstwa Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

 

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Informacja w sprawie prowadzenia obrad.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów;
  2. przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  3. przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych
   i koncepcji nowych nasadzeń”;
  4. przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”;
  5. przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

IV. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekty uchwał

XXII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 21 kwietnia 2016 r.

    ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

zwołuję
XXII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się
21 kwietnia  2016 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Projekt uchwały

XXI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 9 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
zwołuję
XXI UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA VII KADENCJI

Sesja odbędzie się
9 kwietnia  2016 r. (sobota) o godz. 12.00
w Centrum Kultury i  Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI:

I. Otwarcie sesji.
II. Powitanie gości.
III. Wystąpienie Burmistrza Miasta, Artura Tusińskiego.
IV. Wystąpienie Grzegorza Dąbrowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
V. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna Włodkowi Pawlikowi.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

O godzinie 11.00 zapraszamy na skwer im. Księdza Kolasińskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty pod Figurką Matki Bożej będąca kamieniem węgielnym miasta.

XX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 23 marca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XX sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 23 marca 2016 r. (środa) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi,
2. wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
3. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
4. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
5. zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna,
7. zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Podkowa Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową Sp. z o. o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD – Podkowa Główna do Parów Sójek” w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie,
9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna,
10. określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna,
11. ustalenia planu dofinansowania zawodowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.,
12. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,
13. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,
14. wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
VI. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX Sesji Rady Miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekty uchwał

XIX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 lutego 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.) zwołuję XIX sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (sala na piętrze) w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta.
VI. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekt uchwały

XVIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 26 stycznia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.
Sesja odbędzie się 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna z działalności Komisji w roku 2015.
VI. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
2. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
3. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
4. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok;
5. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
6. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna;
7. w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
8. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna;
9. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”;
10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok.
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli wykorzystania środków budżetowych oraz środków pozyskiwanych przez Urząd i jednostki organizacyjne realizujących działalność kulturalną w mieście w latach 2013-2014.
VIII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na temat wyników kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014.
IX. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta.
X. Interpelacje i zapytania radnych.
XI. Sprawy różne.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekty uchwał

XVII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 22 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XVII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;
2. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;
3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026;
4. uchwały budżetowej miasta na 2016 rok;
5. przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna;
6. przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej;
7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna;
8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.
VI. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie Sesji.

Po zakończeniu obrad serdecznie zapraszamy na spotkanie świąteczno-noworoczne.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Wojciech Żółtowski

Zobacz: Projekty uchwał

XVI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 26 listopada 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XVI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie kworum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.;
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
4. opłaty targowej;
5. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek
od nieruchomości;
6. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny;
7. określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny;
8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej-Diecezję Wschodnią;
9. przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
10. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”;
11. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok;
12. zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
13. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018.
VI. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/ Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekty uchwał

XV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 października 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję
XV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczenia majątkowych osób zobligowanych przepisami do przedłożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miasta Podkowa Leśna
złożonych na początek kadencji i za rok 2014.
VII. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wynikach przeprowadzonej kontroli: „Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek z mienia gminy (opłaty wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości)”.
VIII. Informacja przedstawicielki Rady Miasta w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
IX. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony;
2. przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna;
3. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej;
4. uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020;
5. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
6. wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna;
7. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
8. wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.;
9. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna;
10. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
X. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.
XI. Przyjęcie protokołów z XII, XIII i XIV Sesji Rady Miasta.
XII. Interpelacje i zapytania radnych.
XIII. Sprawy różne.
XIV. Wolne wnioski.
XV. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekty uchwał

XIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 21 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję

XIV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na I piętrze
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna
V. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna

/ – /
Grzegorz Smoliński

Zobacz: Projekt Uchwały  XIV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna

XIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 10 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z § 5 ust. 2 załącznika Nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna zwołuję XIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 10 września 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji.
II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok.
III. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok:
Projekt uchwały
Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3
/-/
Renata Gabryszuk

XII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 3 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się 3 września 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje przedstawicielki Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok,
2. powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna,
3. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
VI. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej przez firmę Szulc-Efekt Sp. z o.o.
VII. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wmurowania tablicy pamiątkowej.
VIII. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
IX. Interpelacje i zapytania radnych.
X. Wolne wnioski.
XI. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

XI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 30 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołujęXI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Sesja odbędzie się
30 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok;
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;
3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna;
4. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna;
5. zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody;
6. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników;
7. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek rowerowych
lub/i ciągów pieszo-rowerowych.
VI. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Grzegorz Smoliński

X sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 25 czerwca 2015 r.

w dniu 25 czerwca 2015 r.

Podkowa Leśna, 18.06.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję
X sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Sesja odbędzie się
25 czerwca 2015 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśna za 2014 rok oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok:
1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
2. dyskusja,
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok,
4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2014 rok,
5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
6. dyskusja,
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
VII. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Podkowa Leśna.
X. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
XI. Interpelacje i zapytania radnych.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
  Projekt uchwały
 • Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
  Projekt uchwały   Wniosek Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Projekt uchwały
 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Projekt uchwały
 • Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
  Projekt uchwały

IX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uroczysta sesja Rad Miejskich Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej w dniu 16 czerwca 2015 r., godz. 18:00, Matecznik Mazowsze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja w sprawie prowadzenia obrad.
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia kierunków rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
4. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/
Sławomir RakowieckiPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka
/-/
Małgorzata TrębińskaPrzewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Projekt uchwały  Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

VIII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 maja 2015 r.

Podkowa Leśna, 21.05.2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję
VIII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Sesja odbędzie się

28 maja 2015 r. o godz. 18.30

sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER,
2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
3. uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
VI. Dyskusja nad przyjęciem przez Radę Miasta Podkowa Leśna stanowiska wspierającego wystąpienie WKD
o odstępstwa od przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
VII. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski.
X. Sprawy różne.
XI. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekty Uchwał

VII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 28 kwietnia 2015 r.

Podkowa Leśna, 21.04.2015 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję
VII sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji
Sesja odbędzie się
28 Kwietnia 2015 r. o godz. 18.30
sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej, ul. Świerkowa w 1
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji, powitanie gości oraz złoŜenie wyrazów uznania panu Janowi Borowcowi i panu
Michałowi Bogusławskiemu, stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Podkowa Leśna
2. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna
3. Odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna
VI. Podjęcie uchwał w sprawach wyraŜenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym
na okres powyżej trzech lat – dot. Orange Polska S.A.:
1. W celu przeznaczenia na utrzymanie i eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii
komórkowej przy ul. Jeleniej 25
2. W celu eksploatacji rurociągu kablowego o długości 81 mb podłączonego do istniejącego
masztu Orange Polska S. A. przy ul. Jeleniej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach wyraŜenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie
bezprzetargowym lokalu uŜytkowego na okres powyżej trzech lat:
1. dot. firmy ESKAR Sp. Jawna Sklep Spożywczo-Przemysłowy Stefania, Kinga, Robert Pluta
przy ul. Jana Pawła II 3
2. dot. najmu lokalu przez Marię Domańską przy ul. Jana Pawła II 3a.
VIII. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej dot. kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie
zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe
wraz z odpowiedzią Burmistrza Miasta.
IX. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
X. Interpelacje i zapytania radnych.
XI. Wolne wnioski.
XII. Zamknięcie sesji. Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekty Uchwał

VI sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 27 marca 2015 r.

OSO.0002.6.2015
Podkowa Leśna, 13.03.2015 r.ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołujęVI sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji
Sesja odbędzie się
27 Marca 2015 r. o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
PAŁACYK, ul. Lilpopa 18
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2015 – 2025.
3. Wniosku o odwołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim.
4. Wniosku o powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim.
5. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna.
6. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Podkowa Leśna.
7. Zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna.
8. Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.
V. Wnioski od poszczególnych komisji Rady Miasta.
VI. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
VII. Przyjęcie protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekty Uchwał i Regulaminów

V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 23 lutego 2015 r.

OSO.0002.5.2014 Podkowa Leśna, 18 luty 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję

Nadzwyczajną V sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji
Sesja odbędzie się
23 lutego 2015 r. o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18 (Pałacyk Kasyno)

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekty Uchwał i Regulaminów

IV sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 12 lutego 2015 r.

OSO.0002.4.2014 Podkowa Leśna, 28 stycznia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję
IV sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Sesja odbędzie się
12 Lutego 2015 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2015 rok:
1. Komisji Rewizyjnej
2. Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
3. Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
4. Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
VI. Przyjęcie regulaminu prac:
1. Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
2. Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
3. Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
VII. Podjęcie uchwał w sprawie wskazania kandydata do
1. Rady Muzealnej Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
2. Rady Społecznej SPS Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Upoważnienia Burmistrza Podkowy Leśnej
2. Zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015
IX. Wnioski od poszczególnych komisji Rady Miasta
X. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowa Leśna
XI. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Podkowa Leśna
XII. Interpelacje i zapytania radnych.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekty Uchwał i Regulaminów

III sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 29 grudnia 2014 r.

OSO.0002.3.2014 Podkowa Leśna, 15 grudnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję

III sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji
Sesja odbędzie się
29 GRUDNIA 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2025.
VI. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IX. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
X. Wolne wnioski.
XI. Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu sesji Burmistrz i Rada Miasta Podkowa Leśna zapraszają na spotkanie świąteczno-noworoczne.
Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Renata Gabryszuk

Zobacz: Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2025
oraz projekt uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.

II sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 8 grudnia 2014 r.

OSO.0002.2.2014 Podkowa Leśna, 1grudnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję

II sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Sesja odbędzie się
8 GRUDNIA 2013 r. o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
PAŁACYK, ul. Lilpopa 18

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach pomiędzy sesjami.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna,
2. powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna,
3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna,
4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,
5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna miesięcznego limitu kilometrów
na jazdy lokalne.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Renata Gabryszuk

I sesja Rady Miasta Podkowa Leśna w dniu 27 listopada 2014 r.

Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego w Warszawie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad po zmianach dokonanych przez Radę Miasta:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content