Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. Joanna Przybysz – przewodnicząca Komisji
2. Olga Petryńska (z d. Jarco)
3. Andrzej Porowski
4. Zbigniew Habierski
5. Marcin Kaliński

 

Protokół z posiedzenia w dniu 14 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 7 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 lipca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 czerwca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 2 czerwca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 12 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 lutego 2016 r. (kontynuacja w dniach 2 i 7 marca 2016 r.)

Protokół z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzeń w dniach 30 grudnia 2015 r. oraz 5 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 9 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 2 października 2015 r.

Protokół

(W protokole powinna być data posiedzenia 02.10.2015 r.)

Protokół z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2015 r.

Protokół ze spotkań zespołu kontrolnego w dniach 27 lipca oraz 3 sierpnia 2015 r.

Protokół z posiedzeń w dniach 3 i 8 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego 2015 r.

Data spotkania: 27 luty 2015 godz. 10.00
Miejsce spotkania: Urząd Miejski Podkowa Leśna
Skład: – Komisja:
– Joanna Przybysz
– Olga Jarco
– Zbigniew Habierski
– Andrzej Porowski

– Pani Maria Ostrowska – Urząd Miasta
– oraz mieszkańcy.

Komisja wznowiła obrady i pojęła temat inwentaryzacji gruntów zajętych pod drogi gminne. Radny Andrzej Porowski podniósł kwestię, że zgodnie z ustawą o Rachunkowości, jednostki weryfikują w ostatnim dniu każdego roku obrotowego stan posiadania. Mają obowiązek sporządzić taki stan posiadania na podstawie dokumentów źródłowych tj. wypisów z rejestru gruntów, umów cywilnoprawnych czy wypisów z Ksiąg Wieczystych. Komisja ustaliła, że Urząd takiej pełnej inwentaryzacji nie posiada.
Radni również zapoznali się dokumentem przedstawionym przez Radną Olgę Jarco, który mówi powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej przez Panią Burmistrz Stępień – Przygodę, której celem jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
Dalej zapoznano się z wyjaśnieniami na pytania skierowane do Urzędu.
Komisja została poinformowana, że w jednym przypadku oprócz kwoty przyznanego odszkodowania zostały wypłacone odsetki karne (odszkodowanie 84 000 zł + 18 000 zł odsetek). W dalszej części spotkania Pani Maria Ostrowska poinformowała Komisję, że wiązało się to ze złożeniem przez Urząd odwołania od wypłaty odszkodowania.
Dalej pismo z Urzędu Miasta wyjaśnia, że „w prowadzonych dotychczas postępowaniach przed wydaniem decyzji starosty nie prowadzono negocjacji z właścicielami nieruchomości. W teczkach poszczególnych spraw znajduje się tylko jeden wniosek z propozycją przeprowadzenia negocjacji, natomiast notatki z jej przebiegu nie ma.
Na pytanie Komisji, czy miasto reguluje stan prawny spłaconych gruntów, Urząd miasta odpowiedział, że tak, jest to regulowane natomiast dopiero od grudnia 2014 roku.
Komisja wyraziło swoje ogromne zaniepokojenie, że skoro pierwsza sprawa została rozstrzygnięta już w roku 2005 (tj. odszkodowanie zostało wypłacone), a regulację stanu prawnego rozpoczęto dopiero w grudniu 2014 r. to przez 10 lat Miasto nie poczyniło nic, aby wpisać tę działkę w stan posiadania gminy.
Następnie Komisja przeszła do omówienia odpowiedzi na pytanie dotyczące inwentaryzacji dróg – i Urząd w piśmie odpowiada, że od 2010 taka inwentaryzacja nie została przeprowadzona. Pisze dalej, że jeśli było to wykonywane przed tym terminem, to jest to w dokumentach archiwalnych, które nie były i nie są od tamtej pory wykorzystywane w codziennej pracy. Urząd Miasta informuje, że nie posiada żadnej dokumentacji świadczącej o podjęciu zadania dotyczącego regulacji stanu prawnego dróg gminnych w mieście.
W dalszej części spotkania Pani Maria Ostrowska tłumaczyła Komisji, że wypłaca odszkodowanie na podstawie decyzji Starosty o wysokości odszkodowania, który otrzymuje z działu Referatu Planowania i Rozwoju Miasta. Dodatkowo taka działka jest wprowadzana do majątku trwałego gminy.

Komisja ustaliła, że wszystkie informacje zgromadzone i omówione podczas dwóch posiedzeń są wystarczające, aby sformułować Wnioski z Kontroli i przeszła do ich precyzowania.

Protokół sporządziła Joanna Przybysz

Protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 lutego 2015 r.

Data spotkania: 24 luty 2015 godz. 10.00
Miejsce spotkania: Urząd Miejski Podkowa Leśna
Skład: – Komisja:
– Joanna Przybysz
– Emilia Drzewicka
– Olga Jarco
– Zbigniew Habierski
– Andrzej Porowski

– Pani Ilona Skawińska – Urząd Miasta
– oraz mieszkańcy.

1.Zaakceptowano protokół z poprzedniego posiedzenia.
Wszyscy jednogłośnie głosowali za zaakceptowaniem protokołu z posiedzenia w dniu 19.01.2015r.
2. Przystąpiono do procedury Kontroli.
Przewodnicząca przypomniała, że Komisja wystosowała do urzędu pismo z pytaniami i że otrzymała na nie odpowiedzi.
Komisja pytała o osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw i prowadzenie decyzji w odniesieniu do przedmiotu kontroli począwszy od roku 2008. Z przedłożonego pisma wynika, że Pani Małgorzata Stępień Przygoda od 1.04.2006 do 30.11.2008 była Kierownikiem Referatu Planowania i Rozwoju Miasta. Po tym jak została Burmistrzem, jej obowiązki od 1.12.2008 objęła Pani Małgorzata Wdowiak – Wojtków.
Kolejną osobą, która zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących odszkodowań za zajęte pasy drogowe jest Pani Ilona Skawińska – od 2010 roku Główny Specjalista.
Do zadań tych osób należało i należy prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz gminy, regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych w tym regulacja stanu prawnego dróg, prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za zajęte nieruchomości oraz zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości.
Pani Ilona Skawińska wytłumaczyła, że również monitoruje przepływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi Organami powiązanymi ze sprawą (Wojewoda – Starosta – Urząd – Wnioskodawca).
Dalej Komisja zaznajomiła się z Uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna nr. 19/IV/2007 z dnia 29 marca 2007 w „sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie czy ….przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ….nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne …..jest zgodny z ….Konstytucją RP.”.
Załącznik nr. 1
Komisja dalej zaznajomiła się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2008, z którego uzasadnienia wynika, że przepisy wprowadzające ustawę są zgodne z Konstytucją RP i „nakładają na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne…”.
Załącznik nr. 2
Dalek omówiono, w jaki sposób mieszkańcy mogli ubiegać się o odszkodowania za zajęte pasy drogowe i zostało odczytane pismo Urzędu wyjaśniające Komisji według jakich procedur pracuje Urząd zajmując się odszkodowaniami za zajęte pasy drogowe.
Według pisma urząd pracuje na podstawie następujących Ustaw:
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami;
– Ustawa z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Dalej pani Ilona Skawińska poinformowała, że po przejęciu stanowiska po Pani Małgorzacie Wdowiak, otrzymała wyłącznie segregatory z wnioskami osób ubiegających się o odszkodowania. Dokument – tabela – z wnioskami (załącznik nr. 3) został dopiero sporządzony przez Panią Skawińską, gdy to ona została desygnowana do zajmowania się przedmiotową sprawą. 54 segregatory z dokumentacją były dla Pani Skawińskiej niewystarczającą dokumentacją, aby się po niej sprawie poruszać, dlatego stworzyła tabelę.
Pani Ilona na pytanie Komisji powiedziała, że każdy wniosek posiada swoją odrębną dokumentację (począwszy od złożonego wniosku, poprzez wszelką korespondencję Organów związanych ze sprawą).
Komisja długo dyskutowała czy powyższe przepisy są wystarczające, aby pracownicy sprawnie działali przy wypłacaniu odszkodowań. Zastanawiano się, czy nie lepiej byłoby, gdyby tuż po wprowadzeniu ustawy nakazującej wypłatę odszkodowań, Urząd wprowadził procedury, tak aby kolejni pracownicy zajmujący się tym tematem, wiedzieli na jakim etapie jest dana sprawa. Posłużyłoby to też do raportowania wyników wypłaty odszkodowań organom wyższym.
Kolejnym tematem Kontroli były dokumenty analityczne na podstawie, których Urząd pracował. Sprawdzono czy np. były sporządzone jakieś dokumenty ewidencjonujące drogi w Podkowie Leśnej, czy zostały oszacowane skutki wypłat odszkodowań dla budżetu Miasta, czy analizowano skutki jakie niesie za sobą zwłoka w wypłatach odszkodowań. Z pisma otrzymanego od Urzędu Miasta wynika, że Urząd działał wyłącznie na postawie przepisów prawa i nie było podstaw do tworzenia dokumentów analitycznych. Komisja w rozmowie jednak stwierdziła, że np. ewidencja dróg mogła być zrobiona i dałoby to obraz sytuacji odszkodowań w Mieście.
Komisja pytała o ewidencję wniosków o odszkodowania – i otrzymała od Urzędu tabelę „Drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa, według wniosków złożonych do dnia 31.12.2005”.
Załącznik nr 3.
Komisja zaznajomiła się z listą nieruchomości, tj. ile spraw jest rozstrzygniętych, ile odszkodowań jest wypłaconych, na jakim etapie są kolejne wnioski. Komisja zauważyła, że dla pełniejszego obrazu (dla osób nie związanych na co dzień ze sprawą), tabela dawałby pełniejszy obraz,gdyby była rozszerzona o kwoty odszkodowań wypłaconych i szczegółowe opisy na jakim etapie są poszczególne sprawy.
Pani Ilona Skawińska później wytłumaczyła Komisji co oznaczają poszczególne pozycje w tabeli. Wyjaśniła Komisji, że Decyzja Wojewody to decyzja o tym, czy dany Wnioskodawca jest prawnie uprawiony do ubiegania się o odszkodowanie (czy np. według dokumentów, jego działka znajduje się rzeczywiście w pasie drogowym), czy Wniosek jest poprawnie wypełniony. Badanie tej dokumentacji u Wojewody jest jednym z powodów przedłużania się całej procedury odszkodowawczej. Komisja dalej dopytywała się, czy jest możliwość, że część Wniosków zostanie uznana przez Wojewodę jako niezasadnych i ilość dróg w procesie odszkodowawczym zmaleje. Pani Skawińska potwierdziła, że taka sytuacja może mieć miejsce.
Kolejnym etapem w procedurze odszkodowawczej jest ustalenie przez Starostę wysokości odszkodowania. Komisja usłyszała, że Starosta proponuje ugodę miedzy stronami (żeby strony umówiły się co do wysokości odszkodowania). Jest to zaproszenie na procedurę administracyjną i w każdym postępowaniu jest to obowiązkiem, aby takie zaproszenie padło. Jeśli do negocjacji nie dochodziło lub nie było rozstrzygnięcia tego spotkania, to starosta występował o operat szacunkowy nieruchomości.
Od 2010 Pani Ilona Skawińska nie spotkała się z ugodą pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą. Poinformowała, że na spotkaniu u Wojewody zawsze jest Radca prawny i Burmistrz. W żadnym z postępowań nie doszło do porozumienia. Ponieważ Komisja nie ma dostępu do poszczególnych teczek spraw, nie jest w stanie sprawdzić dlaczego nie doszło do takiego porozumienia.
Komisja zastanawiała się dlaczego przez 10 lat tylko 4 sprawy/ wnioski zostały rozstrzygnięte. Pani Ilona Skawińska powiedziała, że to jest problem całej Polski, nie tylko naszej Gminy. Powiedziała, że jest to m.in. związane z wysokością budżetów, którym dysponują Gminy. Komisja natomiast wyraziła swoje przekonanie, że Wojewoda i Starosta wydając swoje decyzje przyznające odszkodowanie i jego wysokość, nie kierują się wysokością budżetu gminy i dla nich nie ma znaczenia czy gmina ma finanse na pokrycie roszczeń. To są zadania własne gminy i musi się ona sama z tym problemem uporać.
Dalej Komisja pytała co się dzieje z 4 działkami, co do których jest decyzja Starosty i wypłata odszkodowania. Pani Ilona Skawińska powiedziała, że wtedy Urząd występuje o uregulowanie dokumentacji i założenie księgi wieczystej. Poprzedza to wniesienie zmian do ewidencji gruntów w Starostwie.
Komisja dalej zastanawiała się: jaki mamy stan prawny i majątek w Mieście?
Pytano Panią Skawińską czy kiedykolwiek były podjęte próby, aby unormować stan prawny wszystkich dróg Podkowiańskich. Komisja pytała, czy w momencie wejścia przepisów, które nakazywały Gminom uporządkowanie stanu prawnego wszystkich dróg w gminie, Gmina cokolwiek zrobiła. Czy np. sporządziła mapy, plany itd. Pani Ilona odpowiedziała, że brak jest takiej dokumentacji więc domniema, że takie czynności nie były podejmowane.
Ustalono, że Urząd powinien zajmować się stanem prawnym wszystkich dróg w Mieście a nie tylko tych, które są w procesie odszkodowawczym.
Dalej komisja zajmowała się omówieniem kosztów związanych z obsługą prawną wniosków. Pismo z Urzędu Miasta stwierdzało jednoznacznie, że nie było dodatkowych kosztów prawnych, gdyż wszelkie sprawy związane z prawnymi aspektami odszkodowań były integralną częścią obowiązków Kancelarii Radcy Prawnego zatrudnionej przez Urząd.
Następnie omawiano kwoty odszkodowań za działki: Komisja zauważyła, że zgodnie z ustawą, Urząd miał prawo do negocjacji z osobami ubiegającymi się o odszkodowania. Zastanawiano się czy takie negocjacje były prowadzone. Ale stwierdzono, że nie, skoro wszystkie dotychczas wypłacone odszkodowania były wypłacane na podstawie decyzji Starosty o wysokości odszkodowania. Komisja wyraziła swoją wielką obawę, czy taki proces nie był działaniem na szkodę miasta.
Na pytanie Komisji czy były prowadzone negocjacje z właścicielami działek w procesie odszkodowawczym, Pani Skawińska powiedziała, że z dokumentacji wynika, że w kilku przypadkach („bodajże 2 lub 3”) były wystąpienia wnioskodawców do władz gminy. W dokumentacji są jedynie prośby Wnioskodawców, nie ma natomiast żadnych informacji czy do takich spotkań doszło i jaki był ich rezultat.
Radni pytali o kwestię zwiększenia się majątku gminy i czy Burmistrz i Rada byli o tym fakcie informowani. Pani Skawińska wyjaśniła, że Burmistrz jest na bieżąco w całym procesie, natomiast Rada jest informowana jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Podczas dalszej dyskusji Radni zdecydowali, że potrzebują uzyskać dodatkowe informacje od Urzędu. Wystosowano zatem pytania:

1) Podanie (w podziale na każde z wypłaconych odszkodowań/ każdej z działek):
– Kiedy została podjęta decyzja starosty o wypłacie odszkodowaniu oraz kiedy zostało odszkodowanie wypłacone? Na jaką kwotę? Czy w jakiejkolwiek sprawie oprócz kwoty odszkodowania zostały wypłacone odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania?

2) Kwoty odszkodowań zostały wypłacone na podstawie decyzji starosty. Czy zanim starosta wydał decyzję były prowadzone negocjacje z właścicielami nieruchomości? Czy w teczkach poszczególnych spraw są dokumenty np. wnioski właścicieli z prośbą o wszczęcie takich negocjacji? Jeśli takie negocjacje były to czy są z nich notatki? Czy miasto zostało wpisane do KW tych nieruchomości?
3) Próba uregulowania stanu prawnego dróg? Czy miasto przeprowadziło inwentaryzację dróg zajętych pod drogi (wszystkich, zarówno tych objętych trybem odszkodowawczym i tych nie objętym)? Czy miasto podejmowało czynności związane z uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe a nie będących na liście nieruchomości w procesie odszkodowawczym. Jeśli tak to które? Jakie czynności (czy np. istnieje lista wniosków złożonych do Rejestru Ewidencji Gruntów )?
Komisja przerwała swoje obrady i ustaliła, że spotka się kolejny raz 27 lutego 2015 o godz. 10.00.

Protokół z posiedzenia w 19 stycznia 2015 r.

Protokół z posiedzenia w 19 stycznia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w dn. 19 stycznia 2015 r.
Lista obecności – radni:
1. Joanna Przybysz
2. Olga Jarco
3. Emilia Drzewicka
4. Zbigniew Habierski
5. Andrzej Porowski
oraz mieszkańcy
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Joanna Przybysz – przywitała wszystkich przybyłych i otworzyła 1 posiedzenie Komisji.
Zaproponowała porządek posiedzenia komisji jako:
1. przyjęcie planu pracy KR na 2015 rok,
2. sprawy różne.
Przypomniała, że Komisja Rewizyjna jako jedyna nie przyjmuje żadnego regulaminu, gdyż jej regulamin jest częścią Statutu Miasta. Poprosiła radnych o zapoznanie się ze Statutem Miasta Podkowa Leśna , w szczególności z załącznikiem nr 4, gdyż tam jest mowa o Zasadach i Trybie działania komisji Rewizyjnej.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad1) W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zajęli się ustaleniem planu pracy Komisji na 2015 rok. W dyskusji czynnie brał udział Pan Tomasz Janiszewski, który reprezentował Stowarzyszenie Nova Podkowa oraz Pani Mirka Gessner. Pan Tomasz Janiszewski zasugerował dodanie do planu pracy komisji kilku spraw w tym rozliczenia największej inwestycji Miasta jakim jest rozbudowa i remont szkoły samorządowej. Poinformował Komisję, że Stowarzyszenie Nova Podkowa złożyła do sądu, NIK-u oraz Wojewody opinię na temat budowy szkoły. „Muszą być rozliczeni ludzie, którzy odpowiadali za te decyzje, bo my ponosimy konsekwencje ich decyzji”.
Pani Mirka Gessner w odpowiedzi przypomniała zgromadzonym, że prób rozliczenia szkoły było kilka. Podkreśliła jednak, że Rada nie ma kompetencji do przeprowadzania audytu organizacyjno – finansowego i jedyną rzeczą, którą Rada może zrobić, aby zbadać sytuację finansową spornej inwestycji, jest wystąpić z uchwałą intencyjną do Burmistrza, tzn. że Rada widzi potrzebę przeprowadzenia audytu .
Radny Zbigniew Habierski złożył wniosek o skierowanie przez Komisję Rewizyjną do Rady Miasta wniosku o udzielenie przez Burmistrza informacji na temat bieżącego stanu rozliczenia inwestycji rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej na dzień 31 stycznia 2015 roku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Podczas dalszej dyskusji uszczegółowiono plan pracy np. poprzez dodanie do punktu 3 planu pracy Komisji informacji, że kontrola wykorzystania środków budżetowych przez Urząd i jednostki organizacyjne realizujące działalność kulturalną w Mieście, będzie dotyczyła również środków pozyskiwanych a nie tylko środków budżetowych.
Plan pracy został poddany głosowaniu ( mimo, że Radny Andrzej Porowski opuścił posiedzenie, to Komisja posiadała kworum). Za głosowało 4 członków Komisji – plan został przyjęty jednogłośnie. ( zał. nr 1)
Ponieważ w trakcie rozmów o planie pracy Komisji były poruszane również kwestie różne, na tym zakończono posiedzenie komisji.

Załączniki:
1.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Protokół sporządziła
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Joanna Przybysz

Zobacz: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content