Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Członkowie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

1. Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda – przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Horban
3. Małgorzata Łaskarzewska
4. Zbigniew Habierski
5. Renata Gabryszuk
6. Wojciech Żółtowski
7. Grzegorz Smoliński
8. Marcin Kaliński
9. Emilia Drzewicka

Regulamin Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
Uchwała Nr 18/IV/2015

 

Protokół z posiedzenia w dniu 18 września 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 10 lipca 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 maja 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2017 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KŁPBiOŚ w dniach 5-6 grudnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 października 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 września 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 1 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 1 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 października 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 10 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 września 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KŁPBiOŚ, KBFiI i KKOSiSS w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 18 kwietnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 marca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 21 stycznia 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 28 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 października 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 2 września 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 lutego 2015 r.

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Podkowa Leśna 11 lutego 2015,

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołów z Komisji nr 2 i 3 (numeracja po korekcie)
3. Informacja Urzędu Miasta o podjętych działaniach w związku z raportem ZWiK dotyczącym przejęcia obiektu SUW i sieci wod-kan
4. Informacja UM o istniejących procedurach i ich zastosowaniu, dotyczących gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew miejskich.
5. Sprawy różne
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad.1.
Przewodniczący Komisji, Pan Zbigniew Habierski stwierdził quorum i otworzył posiedzenie.
Obecni Radni: Renata Gabryszuk, Małgorzata Horban, Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska, Wojciech Żółtowski, Grzegorz Smoliński, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda.
Ad. 2.
Przewodniczący poprosił o zgłoszenie uwag do protokołu z posiedzenia Komisji nr 2 i 3. Radny Grzegorz Smoliński zgłosił drobne uwagi, które nie wpływają na treść protokołu. Protokoły poddano kolejno pod głosowanie. Komisja głosowała za przyjęciem protokołów z obrad Komisji nr 2 i 3 jednogłośnie (6 za, 0 przeciw i 0 wstrzymało się od głosu).
Ad. 3
Przewodniczący przeszedł do pkt 3 porządku posiedzenia dotyczącego informacji UM Podkowa Leśna o podjętych działaniach w związku z raportem ZWiK dotyczącym przejęcia przez tę firmę konserwacji obiektu SUW i sieci wod-kan w mieście of firmy GeoNova.
Na wstępie przewodniczący Zbigniew Habierski powiedział: „Chciałbym zaznajomić zebranych mieszkańców, o co w tej informacji chodzi. Mianowicie, od kilku lat do konserwacji sieci wod-kan. i Stacji Uzdatniania Wody zatrudnione były firmy Hydromont [wodociąg] i GeoNova [kanalizacja ]”. Jak poinformował, w tym roku przetarg wygrała firma ZWiK [Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim ] „i został stworzony protokół przejęcia, to znaczy że komisja składająca się z pracowników Urzędu, z pracowników firmy GeoNova i firmy ZWiK przeszła i sprawdziła, jaki jest stan tych urządzeń”.
Przewodniczący odczytał z protokołu przejęcia: „W podsumowaniu opisanych działań należy stwierdzić, że zastany przez ZWiK niezadowalający stan techniczny obiektów jest skutkiem niewłaściwie prowadzonej od dłuższego czasu eksploatacji, w której na przykład na sieci kanalizacyjnej w wielu przypadkach zrezygnowano z wykonywania niezbędnych robót, poprzestając na wywozie ścieków wozami asenizacyjnymi. Do takiego stanu rzeczy przyczynił się też brak należytej kontroli ze strony Urzędu Miasta”.
Przewodniczący poprosił obecną na sali przedstawicielkę UM, Panią Katarzynę Kowalewską – Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej o wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie komisji, jakie działania zostały podjęte w związku z tym raportem, a przy okazji także dlaczego mamy taki stan techniczny urządzeń, a nie inny”.
Katarzyna Kowalewska odczytała swoje stanowisko. Zarzuciła w nim firmie ZWiK, „że do przetargu i podpisania umowy na konserwację obiektów i sieci przystąpił w ciemno, nie prowadził wizji w terenie i nie miał świadomości, że najstarsze odcinki sieci mają już około 20 lat, więc wymagają większych przeglądów i nakładów pracy”. W trakcie dyskusji okazało się, że dokumentacja przetargowa nie zawierała listy wszystkich obiektów, a jedynie nieaktualny schemat sieci wodociągu i kanalizacji.
„Stwierdzenie przez ZWiK, że dopiero ich reakcja przyczyni się do poprawy stanu technicznego obiektów, a stan zastany jest skutkiem niewłaściwie prowadzonej eksploatacji, jest gołosłowny i oburzający, niemający podstaw do tak daleko idących wniosków. W czasie siedmioletniej współpracy z konserwatorem sieci kanalizacyjnej, firmą GeoNova, nie odnotowano awarii sieci, które świadczyłyby o jej niewłaściwej eksploatacji. Firma regularnie informowała o przeglądach i naprawach. (…) Cały czas konserwator współpracuje z Urzędem, problemy omawiane i rozwiązywane są wspólnie. Konserwatorzy prowadzili książki konserwacji obiektów, w których zapisywali, co i kiedy zostało wykonane. Raporty otrzymywaliśmy miesięcznie”

Przedstawicielka UM stwierdziła, że widzi nieprawidłowości w przejmowaniu obiektu przez ZWiK – brak wiedzy na temat obiektu oraz niekompetentni konserwatorzy. ZWiK nie zrobił inwentaryzacji obiektu przed jej przejęciem. Przedstawicielka UM zwróciła uwagę, że widzi w tym przejęciu monopolizację usług wod-kan przez ZWiK.
Przewodniczący Komisji zapytał czy w ofercie przetargowej i umowie jest punkt dotyczący wymogu dokonania inwentaryzacji przez oferenta przed przystąpieniem do przetargu. Przedstawiciel UM potwierdził, że taki punkt istnieje i jest wymagany, nie w umowie, ale w zleceniu przetargu.
Przewodniczący Zbigniew Habierski zaprezentował mieszkańcom zdjęcia stanu faktycznego obiektów i sieci wod-kan, zamieszczone w raporcie i protokole przejęcia. Radny Grzegorz Smoliński chciał wiedzieć, „kto odpowiada za ten stan rzeczy, który został opisany i wskazany w tym Raporcie”, a po wyjaśnieniu pani Kowalewskiej, że „konserwator”, zapytał: „kto z Urzędu nadzorował i odbierał cokolwiek? Kto zapoznawał się z raportami, z tymi wszystkimi dokumentami, które przekazywał konserwator? Bo wychodzi na to, że Urząd tylko płacił”. Radny pytał również: „Na jakiej podstawie pani twierdzi, że to wszystko, co jest w raporcie ZWiK, jest bezpodstawne, gołosłowne i że tylko rzekomo stwierdzone? Czytałem ten raport dwa razy i nie wierzyłem, że taki stan może zaistnieć”.
. Przedstawiciel UM stwierdził: „ że zarówno były konserwator jak i stan obiektów jest dobry a raport pokazuje elementy sieci, które są wyłączone z użytkowania. Nikt nie podpisywał się pod raportami z napraw awarii.”
Mieszkanka Pani Mira Gessner zapytała o procedurę jaka obowiązuje w UM i która reguluje współpracę pomiędzy UM a konserwatorem. Pani Kowalewska poinformowała: „Procedura była taka, że raz w miesiącu dostarczana była książka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i książka konserwacji SUW i w tej książce był opis wszystkich działań, które w ciągu miesiąca były podejmowane przez firmę konserwującą”. „Kto nadzorował ze strony Urzędu to, co wykonywała firma GeoNova? Kto sprawdzał zgodność tego zapisu w książce z terenem?”- chciał wiedzieć przewodniczący Zbigniew Habierski. „Ja nadzorowałam. Takie rzeczy, które można było pojechać i zobaczyć, wybiórczo sprawdzałam” – poinformowała pani Kowalewska.
Czy Urząd był świadom tych wszystkich usterek i tego, jak wygląda sieć?” – pytał radny Wojciech Żółtowski. Radny odniósł się do zapisu w raporcie ZWiK, która w dniu 5 stycznia otrzymała zgłoszenie awarii pompy numer 2 w pompowni przy ul. Bukowej: „Po opróżnieniu zbiornika stwierdzono zamulenie dna zbiornika do wysokości górnej części pomp. Wyczyszczenie pompy nr 2 było możliwe dopiero po zdjęciu komory pompy ze względu na dużą ilość nawiniętych na wirnik szmat. Okazało się również, że nóż tnący jest przyspawany do wirnika, co powoduje konieczność wymiany wirnika pompy, Stwierdzono także korozję i zmniejszoną średnicę oczek łańcuchów pomp, co grozi zerwaniem łańcuchów podczas wyjmowania lub opuszczania pompy”. „Czyli tak naprawdę od zawsze ta pompa nie funkcjonowała dobrze” – zauważył radny Wojciech Żółtowski.
„Ten stan rzeczy nie zrobił się w ciągu pół roku. Czy GeoNova przekazywała to pani w książce obiektu?” – dopytywał radny Grzegorz Smoliński. „Jeżeli konserwator wszystko wie i jeździ z odpowiednią ekipą, to dlaczego jest tak, jak w protokole przekazu sieci zaznaczono, że na ul. 11-go Listopada jednocześnie pali się sygnalizacja min-maks. Podobnie na Sosnowej, do tego pracują jednocześnie dwie pompy. Błędne odczyty SMS-owe, brak powiadomień SMS-owych [sieć jest zaopatrzona w monitoring, przekazujący SMS-em z każdej przepompowni do konserwatora informacje o usterkach – red.] na każdej komisji budżetu jest, że monitoring SMS-ami to jest 10 czy 12 tysięcy w ciągu roku, a tu się okazuje, że to wcale nie funkcjonuje. Jeżeli tyle usterek wychodzi na koniec roku, to po co są te SMS-y i ten wydatek z budżetu?” – dziwił się radny Wojciech Żółtowski.
Radny Wojciech Żółtowski zapytał o sposób rozliczeń pomiędzy UM a konserwatorem. UM rozliczał się ryczałtem. Następnie Radny W. Żółtowski zapytał o awarię jednej z przepompowni opisaną w raporcie. Przedstawiciel UM wyjaśnił, że gdy Geo Nova podpisywała kontrakt na konserwację sieci nie było tej przepompowni. W 2006 przepompownia była, jednak w późniejszych protokołach odbioru nie ma wskazanych konkretnych przepompowni.
Mieszkanka M. Gessner sparafrazowała wypowiedź przedstawiciela UM: współpraca z Geo Nova była dobra, regularnie dostarczali księgi i rozliczali się ryczałtem. Potem zapytała czy ktoś z UM kontrolował wykonanie konserwacji w terenie oraz stwierdziła, że wiek sieci nie może być tłumaczeniem obecnej złej kondycji sieci wod-kan. W dodatku UM wydawał znaczne kwoty na wymianę liczników i konserwację sieci. Zapytała czy są dokumenty stwierdzające kontrolę w terenie. Przypomniała też, że istniej rejestr zleceń dotyczący pracy poprzedniego konserwatora i zapytała czy istnieje podobny dla firmy Geo Nova. Nadmieniła, że w 2014 roku wydano z budżetu miasta na rzecz Geo Nova 140 tys zł na ryczałt, a 190 tys zł na dodatkowe zlecenia (dla firm konserwujących Geo-Nova i Hydromont).
Przewodniczący Zbigniew Habierski odczytał z umowy z wykonawcą na usługi konserwacji sieci: „Podstawą wystawienia miesięcznej faktury jest dostarczenie dokumentów wymienionych w § 2 punkt 12 niniejszej umowy, który brzmi: dostarczenie pod koniec każdego miesiąca sprawozdania z wykonanych prac, np. czytelna kserokopia z książki konserwacji sieci. I oni to dostarczali każdego miesiąca – czy jest jakiś moment, kiedy pani lub pracownik sprawdza? W jaki sposób?”.
„Po prostu czytam tą książkę i patrzę, co było robione” – informowała Katarzyna Kowalewska. „Ale jak pani patrzy? Na obiekcie?” – dopytywał przewodniczący komisji ładu. „Jeśli przepompownia działa, to znaczy, że na pewno jest dobrze” – wyjaśniała kierownik referatu gospodarki miejskiej.
„Państwo wymagają, żeby urzędnik jeździł z konserwatorem i patrzył, co on robi. Nie można być i urzędnikiem i inspektorem nadzoru. Państwo wymagają od kierownika gospodarki miejskiej, żeby cały czas to wszystko śledził” – oburzała się Katarzyna Kowalewska i dodała: „Jeśli nie mogę zaufać konserwatorowi, to w związku z tym ja muszę mieć elektryka, inspektora i inspektora sanitarnego”.
Przewodniczący Komisji poprosił o wskazanie w dokumencie oferty przetargowej punktu dotyczącego zapoznania się oferenta ze stanem technicznym sieci i przepompowni. Znaleziono taki punkt na str. 27. Przewodniczący zapytał czy oferent dysponuje opisem i inwentaryzacją sieci i SUW przed przystąpieniem do przetargu. Przedstawiciel UM stwierdził, że oferenci otrzymali schemat sieci bez opisu. Przewodniczący zapytał po co w takim razie robiono przegląd wyłączonych obiektów? Radny G. Smoliński zapytał czy schemat sieci i SUW jest aktualny. Przedstawiciel UM odpowiedział, że dysponuje schematem podwykonawczym i nie ma aktualniejszego.
Radny W. Żółtowski zapytał czy firma GeoNova brała udział w przetargu. Przedstawiciel UM potwierdził. Radny zapytał również czy GeoNova znała wtedy stan techniczny sieci. Przedstawiciel UM potwierdził. Radny W. Żółtowski zacytował fragment zgłoszenia awaryjnego dotyczącego pompy nr.2., która była w bardzo złym stanie technicznym i zapytał, kto z ramienia urzędu kontrolował prace konserwatorskie w terenie. Przedstawiciel UM stwierdził, ze nie ma w UM nadzoru technicznego, a urzędnik nie może pełnić takiej roli.
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zapytał czy zgłaszano potrzebę zatrudnienia pracownika nadzoru technicznego. Przedstawiciel UM stwierdził, że tak, kiedyś był, ale został zwolniony i teraz nie ma nawet elektryka. Powiadomienie konserwatora odbywa się poprzez system SMS wysyłanych przez przepompownie do konserwatora.
Radny W. Żółtowski zacytował kolejne raporty, z których wynika, że SMS są błędne lub ignorowane.
Radna Łaskarzewska – Średzińska zapytała czy były jakiekolwiek sygnały od mieszkańców, że konserwator źle pracował, gdyż sama tego doświadczyła. Przedstawiciel UM stwierdził, że nie. Przewodniczący Komisji stwierdził, że kwestia wodomierzy, do których nawiązuje radna Łaskarzewska- Średzińska nie jest w gestii konserwatora sieci wod-kan, gdyż jest to teren prywatny. Przedstawiciel UM poinformował członków Komisji , że konserwacją liczników w obiektach prywatnych również zajmuje się firma Geo Nova.
Przewodniczący Komisji zapytał ponownie w jaki sposób kontrolowano pracę konserwatora. Przedstawiciel UM stwierdził, że kontrola odbywa się poprzez czytanie księgi i protokołów. Nie ma odbiorów w terenie.
Mieszkanka M. Gessner zapytała czy dobrze rozumie, że UM uważa, że ZWiK jest winny obecnej sytuacji. Powiedziała też, że jej zdaniem sieć wodociągowa jest w katastrofalnym stanie i nie ma odpowiedniej procedury w UM, która zapewniłaby nadzór nad rzetelną konserwacją sieci.
Przedstawiciel UM stwierdził, że nie widzi żadnych zaniedbań, bo obiekty wskazane w raporcie są wyłączone, a reszta działa bez zarzutu. Zgłosił też prośbę o zatrudnienie nadzoru technicznego.
Radny W. Żółtowski zapytał o kary umowne wynikające z nieterminowego usunięcia usterek, czy były naliczane i kto zgłasza usterki. Przedstawiciel UM odpowiedział, że nie było potrzeby naliczania kar umownych gdyż wszystko było realizowane w terminie.
Radny G. Smoliński zapytał czy UM uważa, że stan techniczny opisany w raporcie ZWiK jest nieprawdziwy. UM stwierdził, ze Geo Nova usunęła wszystkie usterki. G. Smoliński zapytał czy w takim razie jest potrzebna dyskusja nad raportem i stanem technicznym jeśli stan techniczny jest prawidłowy.
Przewodniczący Komisji zapytał o punkt z nowej umowy precyzujący odbiór prac konserwatorskich i jak będzie on realizowany. Okazało się, że cytowany punkt dotyczył innej umowy – o karczowaniu drzew.
Mieszkanka Pani Katarzyna Tusińska zapytała czy istnieje dokumentacja gwarancyjna i pogwarancyjna pomp. Przedstawiciel UM stwierdził, że taka dokumentacja jest przechowywana w UM. Radny Pan G. Smoliński zapytał, czy jest dokumentacja zdjęciowa z prac konserwatora. Przedstawiciel UM odpowiedział, że nie ma.
Mieszkanka Pani M. Gessner zapytała czy w takim razie dobrze rozumie, że UM darzy zaufaniem konserwatora i nie dokonuje odbiorów w terenie. Przedstawiciel UM odpowiedział, że zależy od sytuacji np. w przypadku stacji uzdatniania wody wszystko widać, a w przypadku przepompowni nie widać urządzeń dopóki nie wypompuje się ścieków, więc odbiór prac dokonywany jest na podstawie protokołów.
Przewodniczący Zbigniew Habierski zwrócił się do pani Kowalewskiej o udostępnienie komisji ładu tekstu „procedury współpracy z firmami takimi jak Hydromont, GeoNova czy ZWiK, dotyczącej konserwacji”. „Spisanej takiej procedury nie ma” – poinformowała kierownik referatu gospodarki miejskiej. „Ja sobie nie wyobrażam, żeby taka sprawa jak konserwacja, zwłaszcza konserwacja sieci, gdzie jest zawarta umowa z obcym podmiotem, była po prostu tak na słowo honoru” – stwierdził przewodniczący Habierski.
„Konserwator nie ma obowiązku przekazania protokołu z wykonanej roboty. Płacimy mu ryczałtem, więc firmie jest wszystko jedno, bo ona dostaje pieniądze, czy robi dobrze, czy robi tak, jak tu było już cytowane. Czyli jako samorząd, wydając publiczne pieniądze, ma przyjąć na wiarę, że firma, z którą podpisaliśmy umowę, jest rzetelna i robi to dobrze” – skonkludowała jedna z mieszkanek.
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zapytał kto podpisywał się pod protokołem przejęcia sieci i SUW przez ZWIK. Przedstawiciel UM odpowiedział, że upoważnieni przedstawiciele GeoNova i ZWiK.
Radna Renata Gabryszuk zapytała ile razy były wymienione pompy w 2014 roku i skąd wiemy, że nowe pompy były montowane. Przedstawicielka UM powiedziała: „ że ma taką wiedzę na podstawie protokołów a teraz przy nowej firmie obawia się, że pompy mogą być podmieniane z urządzeniami z Grodziska Mazowieckiego; bo przy nowej firmie konserwującej Podkowa Leśna będzie miała takie same pompy.”
Przewodniczący Komisji Z. Habierski poprosił o przygotowanie przez UM do końca tygodnia wszystkich protokołów i książek za ostatni rok dotyczących konserwacji i zakupów oraz zeskanowanie protokołu z ostatniego przeglądu sieci i SUW. Burmistrz poprosił o dłuższy termin niż do najbliższego piątku. Radna Małgorzata Łaskarzewska- Średzińska zapytała czy to nie zaburzy pracy urzędu. Z dyskusji wynika, że praca UM nie była prawidłowa i sprawa powinna trafić do prawników, a komisja nie może pracować za urzędników.
Jeden z mieszkańców obecnych na sesji zapytał o wykaz posesji niepodłączonych do kanalizacji. Stwierdził, że na ulicach: Jaworowej, Czeremchowej i Lisiej śmierdzi i to może być szambo. Zapytał czy są rejestry wywozu nieczystości. Zasugerował, że mieszkańcom posesji ze zbiornikami nieczystości UM powinien przekazać, że należałoby stosować środki neutralizujące fetor.
Radna Małgorzata Stępka zapytała jak odbywa kontrola wywozu nieczystości płynnych. Przedstawiciel UM powiedział, że mieszkańcy byli wzywani przez UM. Mieszkanka M. Gessner zwróciła uwagę, że jest przepis regulujący zasady wywozu oraz to, że w ciągu dwóch lat po oddaniu sieci do użytku obiekty powinny podłączyć się do sieci. Przedstawiciel UM stwierdził, że były kontrole, ale parę lat temu. Zdarzały się też przypadki odcięcia od kanalizacji przez UM. Istnieją też podejrzenia, że mieszkańcy odprowadzają wodę deszczową do kanalizacji.
Radny G. Smoliński zacytował dane dotyczące kontroli i wymiany wodomierzy w 2013 roku, których odbyło się 330 na ponad tysiąc gospodarstw domowych w Podkowie i zapytał czy będzie kontynuacja tej akcji. Przedstawiciel UM zapewnił, że taka akcja jest planowana i zakupiono w tym celu 100 wodomierzy, na które obowiązuje pięcioletnia gwarancja.
Mieszkanka M. Gessner przytoczyła dane o ilości gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wod-kan. Czy jest w Urzędzie wykaz, które gospodarstwa domowe są podłączone do wody, które do kanalizacji. Nie było odpowiedzi ze strony przedstawiciela UM.
Ad.4
Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do kolejnego punktu dotyczącego informacji UM o istniejących procedurach i ich stosowaniu odnośnie gospodarowanie drewnem pochodzącym z wycinki drzew miejskich.
Ze strony UM na ten temat przedstawiała Komisji Pani Beata Piotrowska, która w UM odpowiada za zieleń miejską i zwierzęta. Przedstawiciel UM zreferowała komisji procedury dotyczące zieleni miejskiej i jej wycinki.
Zielenią miejską w Podkowie Leśnej zajmuje się na zlecenie UM firma zewnętrzna. UM współpracuje z leśnikiem Panem Jackiem Malowańcem, który wskazuje drzewa do wycinki. Na teranie leśnym o kategorii Ls obowiązuje uproszczona procedura, która zezwala na wycinkę drzew chorych i spróchniałych. Ścięte drzewa zdrowe są oddawane do tartaku na deski, płotki i ławki lub w zamian za niższe koszty wycinki. Część drewna, która nie nadaje się do przetarcia jest oddawana rodzinom potrzebującym lub składowana jest na ul. Jeleniej. Do końca lutego planowana jest kontynuacja wycinek od ul. Myśliwskiej do cmentarza. Prace prowadzone są na bazie zlecenia i protokołu. Pracownik urzędu sprawdza ilość pozyskanego drewna (grubiznę). Przedstawiciel UM zaproponowała rozważenie podjęcia uchwały zezwalającej UM sprzedaż drewna
Radna M. Horban zapytała czy jest dużo takiego drewna. Przedstawiciel UM odpowiedziała, ze jest lipa i topole.
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zaproponował, że można by firmie zlecić pocięcie tego drewna i sprzedaż. Radna M. Stępka zapytała o kontrolę tego drewna, które jest wywożone do tartaku. Czy jest kontrola rozchodu desek. Przedstawiciel UM stwierdził, że jest taka kontrola, ilość drewna jest sprawdzana.
Mieszkanka M. Gessner przytoczyła dane z raportu w którym jest napisane, że w 2013 roku wycięto 174 drzewa miejskie. Zapytała ile drewna pozyskanego z tych drzew trafia do rodzin potrzebujących. Przedstawiciel UM odpowiedział, że 90%.
Radny G. Smoliński zapytał czy podwykonawcy mają uprawnienia do wykonywania prac. Przedstawiciel UM potwierdził, że jest kierownik robót, który ma konieczne uprawnienia.
Mieszkaniec zapytał czy na ul. Jaworowej będą kontynuowane prace i czy będzie stworzony teren rekreacyjny zgodny z planem zagospodarowania. UM odpowiedział, że najpierw UM zajmie się konserwacją zieleni, która była zaniedbywana przez wiele lat.
Inny mieszkaniec zauważył, że przy ulicach Kwiatowej, Wrzosowej i Akacjowej drzewa utrudniają poruszanie się po chodniku. Przedstawiciel UM stwierdził, że są to posesje prywatne, których właściciele nie przestrzegają prawa lokalnego na mocy którego mieszkańcy powinni dbać o własny drzewostan. Przewodniczący Komisji Z. Habierski zaproponował aby urząd pomagał mieszkańcom w wycince drzew. Przedstawiciel UM odpowiedział, że taka pomoc jest na bieżąco udzielana, ale to mieszkańcy, osobiście muszą złożyć podanie do konserwatora zabytków w Warszawie.
Burmistrz Artur Tusiński poinformował, że lada dzień w UM będzie pracował konserwator.
Mieszkaniec zapytał, czy w Podkowie są gatunki zagrażające. Przedstawiciel UM potwierdził, że takowe są: czeremcha i rdest japoński.
Radny G. Smoliński zapytał ile w 2014 roku wycięto drzew miejskich. Przedstawiciel UM odpowiedział, że przygotuje taką informację, natomiast wie, że pozyskano z nich 216 m sześciennych i przekazano 28 rodzinom potrzebującym.
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zaproponował przeniesienie tej dyskusji na inne posiedzenie.
Ad. 5
W punkcie obrad Komisji „wolne wnioski”:
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zawnioskował o ponowne przegłosowanie regulaminu prac komisji w związku z uwagami wprowadzonymi przez prawników. Przeprowadził członków komisji przez wprowadzone zmiany.
Regulamin przegłosowano jednogłośnie. (7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymało się od głosu).
Radny G. Smoliński zaproponował żeby jednak zobowiązać UM do przedstawienia dokumentów dotyczących konserwacji sieci wod-kan. Burmistrz Artur Tusiński powiedział, że będzie kolejny przetarg na konserwację wod-kan. ZWiK w Grodzisku dostał opinię najlepszego zakładu wod-kan. Powiedział, ze to on zlecił ZWiK aby protokół przejęcia przeprowadzić w formie audytu. Okazuje się, że nie było procedur ani kontroli. Wyłączone pompy były używane tylko na rozruch.
Burmistrz powiedział, że umowa powinna być podpisywana na 3 lata. Trzeba będzie też zająć się stacją uzdatniania wody, gdyż woda jest coraz gorsza, coraz bardziej twarda, con świadczy o złym funkcjonowaniu stacji.
Radny G. Smoliński zaproponował aby Komisja przegłosowała wniosek dotyczący raportu stanu wod-kan. Pod głosowanie poddano następujący wniosek:
„Na podstawie informacji pracownika UM w związku z raportem ZWiK dotyczącym przejęcia obiektu SUW i sieci wod-kan, komisja stwierdziła brak procedur i nieprawidłowości w kontroli i nadzorze ze strony UM w związku z realizacją umów dotyczących konserwacji sieci wod-kan i SUW.”
Przyjęto wniosek jednogłośnie (6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu)
Następnie przewodniczący Komisji Z. Habierski nawiązał do przedstawionej ostatnio radnym koncepcji spowolnienia ruchu w Podkowie Leśnej i zapowiedział, że wkrótce zaproponuje spotkanie z autorem koncepcji organizacji i uspokojenia ruchu w Podkowie Leśnej w celu jej prezentacji.
O wnioskach od mieszkańców też będziemy dyskutować po zapoznaniu się z koncepcją.
Obecny na Sali mieszkaniec zapytał o stan prac na ul. Warszawskiej i jej oznakowanie. Burmistrz odpowiedział, że robót wynosi 95% a znaki są konieczne do czasu zakończenia prac. Radni poprosili o zwoływanie sesji minimum7 dni przed komisją aby mieli czas na zapoznanie się z materiałami.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnych z prośbą o zastanowienie się jakimi sprawami; w ramach Komisji chcieliby się zajmować.
Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.

Protokolant: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

Protokół z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Ładu przestrzennego Bezpieczeństwa i ochrony Środowiska odbyło
się w dniu 16.12.2014r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej. Posiedzeniu przewodniczył radny Zbigniew Habierski (ZH), Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący przywitał Radnych, Burmistrza Miasta Podkowa Pana Artura Tusińskiego (AT), Panią Katarzynę Kowalewską (KK) Kierowniczkę referatu gospodarki Miejskiej oraz przybyłych mieszkańców .
Następnie przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie Regulaminu Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
4. Analiza Projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok w części dotyczącej zakresu działania Komisji.
5. Propozycje do planu pracy Komisji w I – szym półroczu 2015
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

Ad 2 Po przedstawieniu porządku obrad, Przewodniczący Zbigniew Habierski stwierdził quorum.

Ad 3 Następnie, Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Komisji, czy są uwagi do
Protokołu z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Radna Małgorzata Łaskarzewska (MŁ) stwierdziła, że nie miała czasu zapoznać się z jego
treścią. W związku z tym, Radny Grzegorz Smoliński (GS) zaproponował, aby przyjęcie
Protokołu zostało wprowadzone do porządku obrad, jako punkt 6.
Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek.
Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie nad Regulaminem pracy
Komisji opracowanego przez Komisję Ładu kadencji VI.
Regulamin został przyjęty 5‐cioma głosami przy jednym wstrzymującym się.
Przewodniczący stwierdził przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Ładu Przestrzennego
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

Ad 4 Przewodniczący przeszedł do punktu 4 porządku obrad tj. Analizy Projektu
Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok w części dotyczącej zakresu działania
Komisji.
Przewodniczący Komisji zaproponował dyskusje nad tymi działami budżetu , które
dotyczą zakresu prac Komisji czyli: 400, 600, 700, 710, 754 i 900.

W dziale 400 budżetu zatytułowanym wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Przewodniczący ZH zwrócił uwagę na wzrost o 60% w § 4210 zakupy materiałów. Pani K.K. z Urzędu stwierdziła, że pozycje w § 4210 i
4300 dotyczą czego innego.

Pani Katarzyna Kowalewska wyjaśniła, że suma 50 000 w § 4210 zakup materiałów
jest pożytkowana na zakup materiałów takich jak wodomierze, które są instalowane w
sieci wodociągowej. Koszt ich instalacji i konserwacji jest opłacany z funduszy
wyszczególnionych w §4300 a dokonywana jest przez konserwatora.

Radny GS chciał wiedzieć jak wyglądają zakupy wodomierzy i czy urzędnik Miasta jest
przy tym obecny. Zakup wodomierzy dokonuje się na zlecenie urzędnika.
Zdaniem radnego GS sposób zakupu a wodomierzy wpływa na jakość usług.
Na uwagę radnej MŁ, że latem poziom wody w Podkowie spada, Burmistrz
AT wyjaśnił, że generalnie sieć wodna w Podkowie jest tak zorganizowana, że woda z
Podkowy płynie do Żółwina i Owczarni. Latem zwłaszcza, gdy poziom zużycia wody
wzrasta u nas otwierają się zasuwy i ciśnienie wody spada.
Mieszkanka Mira Gessner (MG) zainteresowała się czego dotyczą opłaty wnoszone do Urzędu marszałkowskiego z §4430. Pani K.K. z Urzędu nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć. W związku z ogłoszonym przetargiem na konserwację sieci wodociągowej istnieje szansa na dokonanie oszczędności w budżecie.

Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym, Radna Katarzyna Tuszyńska‐Niezgoda (KTN) spytała o § 6050 , w którym mowa jest o projektach ulic i projektach organizacji ruchu.
Burmistrz AT wyjaśnił, że projekt organizacji ruchu dotyczy każdej ulicy jest sporządzany przy projekcie budowlanym, jeśli wymaga tego sytuacja. Dotyczy to na
przykład znaków drogowych, które ustala i zatwierdza starostwo powiatowe.
Mieszkanka MG zapytała Burmistrza czy utrzymuje decyzję dotyczącą przebudowy ulic wymienionych w §6050. W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że w związku z zaawansowaniem prac na ul. Warszawskiej i warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi dokończenie asfaltowania ul. Bukowej środki z Bukowej przeznaczone zostaną przerzucone na dokończenie remontu ul. Warszawskiej. Kwoty są podobne bo na ul. Warszawską przeznaczone było 421 000 zł. a na Bukową 472 000zł. Dalszy odcinek ul. Bukowej będzie kosztował 580000 zł. Burmistrz czeka na wyniki badań dotyczących stanu asfaltu, którego położenie przerwał ze względu na złą pogodę. Został też zatwierdzony projekt organizacji ruchu na założenie szerokich progów spowalniających na ulicy Bukowej.
Kontynuując, w tym dziale Burmistrz zaproponował usunięcie z projektu remontów
ulicy Sarniej, gdyż ostatni remont tej ulicy ma rękojmię na dwa lata. W drugim etapie remontu tej ulicy przewiduje się położenie kostki betonowej na odcinku 450m szerokości 5m oraz chodnik obustronny szerokości 2m. Całość za sumę 633800zł.
Uzasadniając swoją propozycję Burmistrz wykazał, że koszt położenia tłucznia na ul.
Sarniej wynosił 380 000zł. Doliczając do tego koszt kostki brukowej 633 800zł
otrzymujemy koszt remontu jednej ulicy ok.1 000 000zł. Zwiększa to koszt całej
inwestycji o 60%, gdyż tłuczeń w wyniku eksploatacji niszczeje i praktycznie pod
kostkę należy go kłaść jeszcze raz.
Burmistrz przedstawił projekt remontu ulicy Iwaszkiewicza w dwóch etapach: w I
etapie położenie tłucznia za 199 000zł a w II‐ gim etapie = kostki brukowej za 400
000zł. z chodnikiem jednostronnym. To jest za drogie.
Przewodniczący ZH przypomina, że korzystniej jest zrobić ulicę w jednym etapie bo unikamy ryzyka płaceni dwa razy za to samo. Ciągi pieszo‐jezdne, na niektórych ulicach,
rozwiązałyby problemy komunikacyjne.
W toku dyskusji, która wywiązała się po wypowiedzi Burmistrza radna MŁ przypomniała, że uczestniczyła w Komisji urbanistycznej dotyczącej ulicy Iwaszkiewicza
w poprzedniej kadencji, gdzie licznie przybyli mieszkańcy gorąco protestowali przeciwko proponowanym projektom budowy zatoczek parkingowych na wysokości niektórych posesji. Projekty zostały wówczas wstrzymane. Burmistrz uwzględniając protesty zaproponował ciąg pieszo‐jezdny ze znakiem 30km/godz. i w jednym etapie.
Radna MŁ zgłosiła sugestię o poprawieniu estetyki oświetlenia oraz zagospodarowania zieleni.
Burmistrz zasugerował, aby uregulować kwestię ulicy Iwaszkiewicz poprzez
autopoprawkę Burmistrza, którą złoży na Sesji budżetowej. Dodał również, że dzięki
jednoetapowemu remontowi możliwe będzie skablowanie ulicy Iwaszkiewicza.
Radny GS zapytał czy projekty okablowania ulic są możliwe. Burmistrz odpowiedział, że wszystkie linie w Podkowie będą skablowane. Następnie Radny GS poprosił o wyjaśnienie czy koszty skablowania ulicy są wliczone w bieżące projekty.
Burmistrz odpowiedział, że kosztorys bieżący nie obejmuje kosztów skablowania, ale
można zrezygnować z chodnika i wówczas można zostawić miejsca na wypustki kabli
co stanowić będzie oszczędność przy instalacji lamp.
Radna KTN wypowiedziała się w kwestii estetyki oświetlenia sugerując jednolite oświetlenie w Podkowie.
Podsumowując dyskusję, Przewodniczący Komisji ZH zaproponował dokładne określenie zmian kolejności remontu ulic.
Burmistrz zaproponował następujące zmiany: zamiast ulicy Sarniej przebudowa ulicy
Iwaszkiewicza w całości; zamiast odcinka ul. Warszawskiej dokończenie ulicy Bukowej
do Topolowej 40 m. za Grabową do granicy Miasta.
Można by rozważyć remont ulic jelenia‐Królicza do Wiewiórek. Wniosek był składany
przez mieszkańców, co najmniej 4 razy. W grę wchodziłaby również ulica Akacjowa na
odcinku od ul. Wschodniej do Sosnowej na odcinku 260m. Kosztorys przewiduje koszt
241 000 zł. Burmistrz dodał, że za zaoszczędzone pieniądze na przetargach można by
poprawić bezpieczeństwo na ulicach przy Kościele i Szkole KiK: Ul. Kościelnej
Modrzewiowej i wokół placu zabaw.
Jeśli chodzi o projekt dotyczący remontu ul. Gołębiej to powinien on być skoordynowany
z remontem ul. Parkowej, która pozostaje w zarządzie starostwa powiatowego.
Burmistrz będzie wnosił o przejęcia zarządu nad całością ul. Parkowej.
Radna Małgorzata Horban (MH) wniosła o dokończenie pozostałego w formie gruntowej
kawałka ulicy Reymonta na odcinku ul. Bukowa do ul. Żeromskiego. Zbudowanie tego
fragmentu w kostce umożliwiłoby mieszkańcom korzystanie w pełnie z ulicy Reymonta :
dojazd do szkoły Samorządowej i odciążenie ruchu kołowego na ulicy Lipowej.
Burmistrz stwierdził, że chociaż nie ma projektów na te ulice w tym roku, to można do
tematu wrócić w celu kompleksowego remontu ulic w tym rejonie tj. ulic Lipowej
–Topolowej‐Reymonta‐Jodłowej. I ul. Lotnicza z miejscami postojowymi.

Radna Emilia Drzewicka (ED) spytała o miejsca parkingowe na ul. Lotniczej gdzie parkują
taksówki i mieszkańcy, ale to za mało na parking miejski.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że wkrótce na zlecenie urzędu mają być liczone
pojazdy parkujących w mieście, aby móc określić ich ilość i zdecydować o wprowadzeniu miejsc parkingowych płatnych. Inwestorem projektu Park&Ride jest WKD, który ma dokonać wycinki drzew w tym pasie do 15 marca 2015.
Mieszkanka MG zapytała o realne szanse dogadania się z WKD w celu oddania placu
manewrowego na parking, a wycofania się z placu pod drzewami co pozwoliłoby uratować te drzewa. Zdaniem Burmistrza to nie wystarczy na potrzeby mieszkańców miasta. Oba tereny są potrzebne, bo stanowią dojście do peronów. Trzeba tylko starać się o zabezpieczenie przed hałasem. Plan zagospodarowania tego terenu na parking był
sporządzony w 2006 roku i mieszkańcy tam budujący się muszą mieć tego świadomość.
Mieszkanka MG zapytała o remont ul. Kwiatowej. Burmistrz wyjaśnił, że w lutym powinna być decyzja starosty na spowolnienia wyniesione a koszt całkowity ul. Kwiatowej wynosi ok. 1 500 000zł + 35.000 zł za projekt. Mieszkanka MG spytała również o odcinek Kwiatowej od Parkowej. Jest to odcinek utwardzony, ale niszczeje. Podobnie na ulicach Storczyków i Konwalii, gdzie jest droga gruntowa , ale regularnie jest korytowana. Prośba o zrobienie czegoś dla usprawnienia komunikacji.
Burmistrz obiecuje plan kompleksowy remontu wszystkich ulic w Podkowie w roku
2015.
Przewodniczący Komisji ZH zaproponował, aby cały rejon ulic Kwiatowej‐Wrzosową jako ciąg pieszo –jezdny.
Burmistrz przypomniał, że istnieje koncepcja Pana Sawickiego kompleksowego remontu
ulic w Podkowie, która zostanie przedstawiona Radzie i mieszkańcom.
Mieszkanka MG wyraziła obawę, czy nie stracimy pieniędzy przeznaczonych w budżecie
na remont ul. Kwiatowej, jeśli do lutego nie będzie pozytywnej decyzji starostwa o
spowolnieniach. Burmistrz zapewnił, że fundusze te, w razie takiej konieczności, zostaną przeznaczone na inne inwestycje.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta, Renata Gabryszuk (RG) odczytała wniosek Komisji
Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska do Komisji Budżetu o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2015r.
1 Wniosek do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
o zmianę w uchwale budżetowej na rok 2015 w sprawie zmian zapisów w dziale 600.
Komisja wnioskuje o wykreślenie zadania inwestycyjnego Warszawska (odc. Brwinowska – Głowna oraz zadania ul. Sarnia II etap (odc. Myśliwska – Królicza). Proponuje dopisanie zadania inwestycyjnego na ul. Iwaszkiewicza i utworzenie ciągu pieszo-jezdnego jako inwestycję docelową. Następnie kontynuowanie inwestycji na ul. Bukowej (odc. Topolowa – 40m. za Grabową oraz Grabowa – granice miasta ) wraz z elementami spowolnienia. Proponuje dopisanie zadania inwestycyjnego na ul. Jeleniej (odc. Królicza- Wiewiórek) oraz na ul. akacjowej (odc. Wschodnia – Sosnowa) z utworzeniem ciągu pieszo-jezdnego. W kwestii zmiany projektów budowy ulic, Komisja wnioskuje o wykreślenie ulic Gołębiej i Głównej a w zamian dopisanie projektów ulic: węzeł Kościelna /Modrzewiowa oraz Jodłowa/Reymonta (odc. Bukowa – Żeromskiego).
Wniosek został przyjęty : 6 za przy jednym wstrzymującym się.

Jedna z mieszkanek wniosła o remont krzywego chodnika na ul. Głównej do cmentarza,
zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu pieszych. Burmistrz obiecał interweniować w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji zadał pytanie o § 4300 w dziale 600 gdzie nastąpił wzrost o 30% kosztu utrzymania ulic.
Pani KK stwierdziła, że wzrost kosztu w ubiegłym roku spowodowany był ciężka zimą w roku 2013, a Miasto musi mieć zabezpieczone fundusze na takie warunki.
W tym samym dziale radny GS zadał pytanie dotyczące znaków drogowych. Są one w gestii Referatu gospodarki miejskiej. Zdaniem Radnych GS i ZH znaki są niewidoczne lub źle
ustawione. Lustro przy ulicy Parkowej „kłamie”, bo nadjeżdżający pojazd jest źle widoczny.
Następnie warto by zmniejszyć parking przy ul. Parkowej przed szkołą, bo zaparkowane
samochody ograniczają widoczność.
Burmistrz dodał w kwestii utrzymania czystości ulic, że ulice takie jak ul. Jana Pawła,
będące w gestii powiatu powinny przejść pod zarząd Miasta Podkowy w celu lepszego
ich utrzymania: odśnieżania i utrzymania czystości itd. Często Miasto samo musi
odśnieżać te ulice, bo z powiatu przyjeżdżają za wolno.
Radny GS przekazał Burmistrzowi prośbę mieszkańca o utworzenie przejście dla pieszych przy ul. Orlej. Nie ma uregulowanej własności. Sprawa do sprawdzenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Radny GS, odnośnie do § 4270 zadał pytanie o tak wysoką sumę 100 000 zł przeznaczoną na bieżące remonty w budynkach komunalnych, konserwacje kotłów grzewczych.
Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że kwota ta najwidoczniej obejmuje inne jeszcze prace,
bo konserwacja kotłów we wszystkich budynkach, dokonywana raz na pięć lat zgodnie z
wymogami i książkami obiektów nie przekracza 2600zł rocznie. Po sprawdzeniu, jakie
prace pokrywane są z tych pieniędzy, w razie niewykorzystanej sumy, zaproponował na
przeznaczenie jej na budowę ramp dla niepełnosprawnych w przedszkolu, do Urzędu
Miasta i biblioteki.
Radny GS zadał pytanie odnośnie §4300 gdzie 150 000zł przeznaczonych jest na
czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów itp. Burmistrz stwierdził, że tak wysoka pozycja związana jest głównie z dachem w szkole. Pieniądze wykorzystywane są w zależności od zimy. Jeśli nie ma śniegu, środki te będą do wykorzystania , ale dopiero pod koniec roku.
Mieszkanka MG zadała pytanie do § 6616 , który odnosi się do projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. tzw. Mechanizmu norweskiego. Pytanie dotyczyło kwoty 100 000zł wyszczególnionej w tym punkcie, czy jest ona jest udziałem własnym Podkowy. I poprosiła Burmistrza o przedstawienie zasad tego projektu.
Burmistrz wyjaśnił , że do projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”
przystąpiły trzy miasta: Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów. Suma 100 000zł to tzw.
wkład własny potrzebny do otrzymania dotacji. Budżet projekt już dwa razy był
obniżany przez Urząd Marszałkowski i Wojewodę i obecnie wynosi 1.500 000 na trzy
gminy. Przy czym Brwinów dostał zlecenie na wykonanie większości zadań a Podkowa
musiałaby dołożyć fundusze do ich wykonania, podnosząc swój wkład własny. Z tego
projektu wypadła koncepcja wspólnego opracowania cmentarza dla Podkowy i
Brwinowa a pozostała jedynie koncepcja gospodarki wodnej, która nie jest wielkim
projektem. Burmistrz AT myśli o porzuceniu projektu, bo nie wiadomo czy wojewoda zgodzi się na podniesienie wkładu własnego każdej z gmin. A biorąc pod uwagę fakt , że w skład projektu wchodzi 36 organizacji społecznych , z których każda ma własny projekt, może to spowodować opóźnienia, z którymi wiążą się dodatkowe koszty.
Mieszkanka MG przypomina ,że powodem wejścia w ten projekt był cmentarz w Brwinowie. Z dyskusji wynika, że te fundusze mogą służyć do pokrycia zadłużenia.
Burmistrz dodał, iż brakuje czasu, bo projekt ma być gotowy do roku 2016.

Radna MŁ stwierdziła, że minusem wycofania się z projektu jest to , że aby później wejść w inne takie przedsięwzięcia trzeba być uczestnikiem jakiegoś programu.
Burmistrz dodał , że projekty w tym programie dotyczyły gospodarki wodnej. Brwinów
ma zasypane stawy, nie mają zbiorników retencyjnych i płaciliby kary. To nas by obciążyło.

2 wniosek
W związku z tym Przewodniczący ZH zgłosił wniosek, aby §6616 został wykreślony z projektu budżetu w tym dziale a suma 100 000zł przeniesiona zostały do działu inwestycji.
Wniosek został przegłosowany i przyjęty 6 głosami za i jednym wstrzymującym się.

Burmistrz przypomniał, że w dziale inwestycji jest tylko 600 000zł. na spłatę roszczeń.
Miasto ma 8 spraw sadowych, z czego dwie są w apelacji. Następnie szczegółowo poinformował o kosztach poszczególnych spraw. Szacowane są na: 205 000zł, 131 000zł, 137 000zł, o faktury 87 000,zł 231 000zł, 283 000zł i syndyk masy upadłościowej 750 000zł i 122 000zł.
Następnie ZH dopytywał się czy wykonawca dachu jest pociągnięty do odpowiedzialności.
Burmistrz odpowiedział, że przeciw temu wykonawcy jest sprawa w sądzie a po dokonanej
ekspertyzie okazało się, że dach w szkole jest do wymiany. I konieczny będzie przetarg
na nowy dach. Dodał, że zgodnie z obliczeniami kancelarii Sadurski‐Milczak z roszczeń
przeciw wykonawcy i projektantowi rozbudowy szkoły nie uda się uzyskać więcej jak
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Z kolei, radna KTN wyraziła zaniepokojenie czy stan dachu nie zagraża bezpieczeństwu.
Burmistrz sprecyzował, że stan dachu nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Natomiast
konieczność jego wymiany wynika ze źle wykonanej pracy, bo wykonawca położył
blachę na konstrukcję bez izolacji i blacha koroduje. Przy okazji wymiany dachu można
będzie poprawić rynny i dokonać jeszcze jakiś ulepszeń.

Dział 710 działalność usługowa
Mieszkanka MG zapytała czy można dokonać oszczędności na sumie 30 000 w §4170 w związku z tym, że Burmistrz dokonał rozwiązania komisji urbanistycznej przy Urzędzie Miasta i zmniejszyć ją o połowę a uzyskane 15 000 przeznaczyć na czipowanie psów. To ważny problem społeczny, bo dotyczy szerzej programu ochrony zwierząt, który jest szerokim zagadnieniem do rozpatrzenia przez Radę do końca marca. W dalszym ciągu swojej wniosku Pani MG zaproponowała przesunięcie tej kwoty do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 4300 ( rozdział 90013) poświęconemu na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.

3 wniosek
Przewodniczący ZH przedstawił wniosek do głosowania dotyczący zdjęcia połowy
kwoty z 30 000 w §4170 ( dział 710 umowy i zlecenia) dotyczące planu i komisji
urbanistycznej i przeniesienie 15 000zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska §4300 (rozdział 90013) poświęconemu na wydatki związane z
utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.
Wniosek został przegłosowany siedmioma głosami za. Wstrzymujących ani przeciw nie było.

W odniesieniu do § 4210 i § 4300 utrzymanie cmentarza, Pani KK wyliczyła koszty sprzątania cmentarza 13 000 zł. Zaproponowała, aby uporządkować dokumentację grobów cmentarza i zrobienie planu cmentarza w formie tablicy , której koszt wyniósłby ok.7 000zł.
Radna KTN zauważyła, że planu cmentarza można opracować w oparciu o program komputerowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i i ochrona pożarowa
Przewodniczący ZH zwrócił się z pytaniem do zebranych czy mają pytanie do dwóch
punktów tego działu.
Radna KTN zauważyła, że warto by było wprowadzić, za przykładem Brwinowa, radary czasowe kontrolujące prędkość, co jest zabiegiem dyscyplinującym kierowców.
Burmistrz obiecał przedyskutować to zagadnienie z policjantami z Posterunku.
Ogólnie poprawa bezpieczeństwa nastąpiłaby po założeniu monitoringu. Burmistrz
sugerował by postawić część urządzeń i zorientować się jak to działa. Przykładem zalet
są kradzieże rowerów. Monitoring pozwoliłby rozpoznać sprawcę. Na stacji WKD są
kamery przemysłowe uniemożliwiające rozpoznanie twarzy. Uchwycenie sprawcy w
kilku miejscach daje większą prawdopodobność rozpoznania twarzy sprawcy.

Dział 758 różne rozliczenia
Radny GS zwrócił uwagę na §4810 gdzie suma 72 000 przeznaczona jest na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Chodzi o agregat dla miasta przy przerwach w dostawach prądu. Burmistrz stwierdził, że dla Podkowy taki agregat nie zdaje egzaminu bo nie ma wystarczającej mocy aby zasilić całe miasto.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przewodniczący Komisji ZH zwrócił się do zebranych z pytaniem czy ktoś ma
uwagi do tego działu. Pytanie z Sali dotyczyło opłat za ścieki.
Pani KK wyjaśniła, że stawka dla mieszkańców za ścieki zostaną utrzymane na poziomie budżetowym. Natomiast, nie wiadomo dokładnie ile osób jest podłączonych do kanalizacji. Szacuje się, że podłączonych jest 1160 mieszkańców. Zdaniem Burmistrz system powinien być ujednolicony, żeby umowy mogły być ujednolicone. Jest to utrudnione, bo są osoby
starsze, chociaż jest obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej po dwóch latach.
Burmistrz przypomniał, że za dwa lata wejdą opłaty środowiskowe i obowiązek przyłączenia do sieci wodno ‐kanalizacyjnej będzie obejmował wszystkich mieszkańców.
Mieszkanka MG dopytywała o wydatkowanie kwoty przeznaczonej w §4300 w tym dziale. Zdaniem Pani K. Kowalewskiej suma ta zostanie przeznaczona zgodnie z zapisem na pielęgnację drzew i utrzymanie zieleni.
Drugie pytanie mieszkanki MG dotyczyło wydatków związanych z ochroną środowiska z rozdziału 90019 a ściślej, finansowania usuwania azbestu. Mieszkańcy mieli zawsze zagwarantowane bezpłatne usuwanie azbestu. Dla budżetu Miasta istotne jest z jakiego funduszu będą te pieniądze. Nie udało się nigdy uzyskać dofinansowania z Funduszu ochrony Środowiska.
Kolejne pytanie mieszkanki MG dotyczyło funduszy na ekspertyzę dendrologiczną drzew pomnikowych w lesie Młochowskim. Pani MG przypomniała, że w 2012r. Rada cofnęła fundusze przeznaczone na ten cel, ale jakieś pieniądze były na ten cel z FOŚ.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że nie ma problemu z uzyskaniem funduszy. Trzeba
tylko złożyć odpowiednie wnioski a przez ostatnie dwa lata nikt o takie dofinansowanie
nie występował. §6050 projektu budżetu dotyczy rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego i na jej cel przewidziano sumę 400 000zł.
Burmistrz zaproponował przełożenie tego przedsięwzięcia na rok następny. Cały
projekt rewitalizacji tego obiektu związany jest z zamierzonym skomunalizowaniem
dwóch działek oddzielających Park od MOK‐u. Pozwoliłoby to na połączenie tych dwóch
obiektów i opracowanie kompleksowe ich rewitalizacji.
Na chwilę obecną Burmistrz proponuje oczyszczenie stawu w parku miejskim, bo
pogoda jest sprzyjająca i starczyłoby funduszy.
W zamian Burmistrz zaproponował zrewitalizowanie Parku Przyjaźni Polsko‐ Węgierskiej. Wystarczyłoby pieniędzy na realizację tego projektu w całości a koszt ten szacuje się na 900 000zł.

4 wniosek
Przewodniczący Komisji ZH sformułował wniosek o zmianę zapisu w §6050 projektu budżetu dział 900, tj. o wykreślenie z tego punktu rewitalizacji Parku Miejskiego a wpisanie w to miejsce rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko‐Węgierskiej.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Na tym zakończyła się dyskusja Komisji nad budżetem.

Ad.5
Przewodniczący Komisji ZH zwrócił się do Radnych o przyjęcie propozycji planu pracy do przemyślenia i zgłoszenie uwag na następnym posiedzeniu.

Ad.6
W tym punkcie dotyczącym wolnych wniosków zgłoszono kilka problemów.
1. Burmistrz zapowiedział, że nielegalnie stawiane tablice, jak np. tablica ogłoszeniowa
na drodze 719 – róg ul. Gołębiej będą likwidowane. Urzędnicy miejscy będą chodzić i
prosić o zdejmowanie wszystkich takich ogłoszeń z płotów na koszt właścicieli posesji.
Wynika to z troski o estetykę Miasta.
2. Ekspertyza dendrologiczna pomników Przyrody zostanie przeprowadzona na koszt
miasta i 4 drzewa z 14 przeznaczone są do wycięcia.
3. W roku przyszłym Miasto postara się o ładniejszy wystrój świąteczny Miasta.
Na zakończenie posiedzenia Komisja przystąpiła do głosowania nad Protokołem z
posiedzenia Komisji Ładu z dnia 11.12.2014.
Protokół został przyjęty 6 głosami za i jednym wstrzymującym się.

Ad.8
Przewodniczący Komisji Z. Habierski zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała Małgorzata Horban.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI,
KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOMISJI
KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
(11 GRUDNIA 2014 r. , godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana
Pawła II 20)

Proponowany porządek:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 i projektu
budżetu miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
a) Informacje Skarbnika Miasta na temat wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2015 – 2025.
b) Informacje Skarbnika Miasta na temat projektu budżetu miasta na 2015 rok.
c) Omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 oraz
projektu budżetu miasta na 2015 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad.1 Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna Pani Renata Gabryszuk powitała obecnych Radnych oraz mieszkańców.

Ad.2 Został przedstawiony porządek posiedzenia Komisji. Nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady przekazała głos Przewodniczącej Komisji Budżetu, finansów i inwestycji Radnej Mili Drzewickiej, która przywitała obecnych i poprosiła Panią Skarbnik o ogólne informacje dotyczące WPF oraz budżetu.

Ad.3.a
Skarbnik Miasta przedstawiła informacje dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz projekt budżetu miasta Podkowa Leśna na rok 2015. Zwróciła uwagę, iż budżet zależy od WPF ponieważ stanowi ona niejako streszczenie budżetu. Wieloletnich przedsięwzięć nie ma wpisanych w WPF ponieważ zawiera się jedynie te, które trwają dłużej niż 3 lata. WPF służy temu by mieć orientację na temat poziomu zadłużenia miasta.

Ad.3c.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, finansów i inwestycji zapytała zebranych czy są jakieś pytania odnośnie informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik.
Radna Przybysz zapytała o planowane wydatki inwestycyjne. Pani Skarbnik poinformowała, iż nie prognozuje się nadwyżki budżetowej na 2015 rok.
Radny Habierski zadał pytanie dotyczące spłat kredytu, jakie kwoty oraz do kiedy będą spłacane. Skarbnik odpowiedziała, że zależy to od tego jak zamkniemy rok 2014. Jest to kwota 4 311 000zł.

Mieszkanka (Gessner) : Dlaczego w tabeli 10.1 str.7 są identyczne kwoty, dokładnie takie jak kwota rat kredytu?
Skarbnik: Nie jestem w stanie określić jakie będą nadwyżki, sprawą pierwszoplanową jest spłata rat kredytu.
Mieszkanka (Gessner): Od lat krytykuję WPF i stan finansowy miasta. Uważam, że WPF jest mocno okrojona.
Zwróciła się do Radnych aby potraktowali WPF jako dokument strategiczny a nie jedynie miejsce gdzie można wyczytać zadłużenie miasta. WPF zostanie podjęty pierwszą uchwałą co stanowi o randze tego dokumentu. Zwróciła uwagę, że 90% dochodów ogółem pochłaniają:
-odszkodowania za drogi
-sprawy sądowe
-nielegalna wycinka drzew
10% , które zostaje to bardzo mało. Zdaniem Pani Miry żyjemy ponad stan. Zwróciła uwagę, że na str. 7 poz. 11.1 37% przeznaczone jest na wynagrodzenie w mieście.
Na rok 2015 15% przeznaczono na funkcjonowanie organów jednostki samorządu a w 2018 roku planowane jest zwiększenie tej kwoty do 17%.
Poprosiła Radnych o rewizję wydatków bieżących, kontrolę i dyscyplinę.

Radny Porowski: Zapytał czy można renegocjować warunki umowy kredytowej. Skarbnik stwierdziła, że nie można negocjować warunków określonych w przetargu.

Przewodnicząca Mila Drzewicka zapytała czy są jeszcze pytania dotyczące WPF . Więcej pytań nie zgłoszono. W związku z tym Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie ogólnych założeń budżetowych.

Ad.3.b.
Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące projektu budżetu na rok 2015.
Następnie Przewodnicząca Komisji Odczytała uchwałę budżetową i poprosiła zebranych o zadawanie pytań szczegółowych dotyczących budżetu miasta na rok 2015.
Radna Stępka: proszę o informację dotyczącą działu : przetwórstwo przemysłowe
Radny Habierski : zapytał o projekt dotyczący Bazy Wiedzy
Radna Stępka: energia, gaz, woda
Radny Kubicki zgłosił wniosek by rozpocząć od pytań ogólnych i przejść w dalszej kolejności do pytań szczegółowych.
Radna Przybysz zapytała o stopień szczegółowości danych zawartych w tabelach budżetowych.
Skarbnik poinformowała, iż dane są formułowane przez program komputerowy i nie ma możliwości bardziej szczegółowego rozbicia.
Radna Łaskarzewska zapytała czego spodziewamy się po dzisiejszym spotkaniu. Zwróciła się do Radnych o szukanie możliwości zwiększenia dochodów miasta. „Przychylam się do opinii Pani Miry, że ten budżet jest napięty.”
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny i raczej ogólny.
Skarbnik zwróciła uwagę, że do końca roku 2014 budżet powinien zostać zatwierdzony. Natomiast od nowego roku można wprowadzać w budżecie zmiany.
Radny Kubicki zaproponował by rozpocząć przegląd budżetu od dochodów i po kolei omawiać dokument.
Mieszkana (Gessner): dlaczego nie rozpocząć od 1 strony?

Radny Kubicki poddał w wątpliwość konieczność zapisu dotyczącego udzielania pożyczek przez Burmistrza Miasta.
Radna Dąbrówka poinformowała, że zapis umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Organizacje pozarządowe z terenu Miasta. Finansowanie Unijne ma często charakter refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu co wiąże się z zaangażowaniem własnych środków do momentu rozliczenia projektu. Większość organizacji pozarządowych nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada środków finansowych umożliwiających tego typu operacje. Uzyskanie pożyczki z Miasta umożliwia korzystanie ze środków Unijnych.
Radny Kubicki zwrócił również uwagę na zapis umożliwiający Burmistrzowi dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych.
Mieszkana (Gessner) zapytała kiedy będą mogli zabrać głos mieszkańcy?
Radny Smoliński zaproponował by ograniczyć czas wypowiedzi.
Mieszkaniec Janiszewski: Według niego WPF wskazuje na to, że należy zatrzymać a nawet zmniejszyć koszty administracyjne. Zwrócił uwagę, że koszty spraw sądowych są ogromne. Trzeba jego zdaniem dążyć do wygaszania spraw sądowych. Odszkodowania za grunty również są porażająco wysokie. Stwierdził, że trzeba zbadać dokładnie stan szkoły bo według niego ,w przyszłym roku 500 000zł pochłonie usuwanie usterek. Należy również wymienić dach szkoły. Dyskutowanie o pozycjach budżetowych jest w tym momencie bezcelowe.
Radny Kubicki zapytał na jakiej podstawie zwiększono dochód dotyczący podatku od nieruchomości.
Skarbnik: Jest to związane z powstaniem Galerii Handlowej
Radny Kubicki: na jakiej podstawie oszacowano opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Skarbnik: Na podstawie wykonania w bieżącym roku.
Radny Kubicki: zapytał o podatek od czynności cywilno-prawnych
Burmistrz: Podatek od czynności cywilno-prawnych jest zależny od rynku nieruchomości.
Przewodnicząca Drzewicka: co się kryje za opisem opłata za miejsca na cmentarzu?
Skarbnik: co roku są opłaty tytułem odnowienia praw, kolumbarium etc.
Mieszkanka (Gessner): RIO zobowiązało Panią Burmistrz do rzetelnej kalkulacji wywozu nieczystości.
Skarbnik: Opłata zostanie podniesiona w stosunku do poprzedniego roku. Poprzednia Rada Miasta obniżyła koszty wywozu śmieci by wspierać segregację odpadów.
Radny Kubicki: zadał pytanie o Pozostałe dochody własne (str.11 pkt VI)
Burmistrz: planujemy by długookresowi najemcy lokali podpisywali umowy bezpośrednio np. z energetyką by nie obciążać rozliczeniami urzędu.
Radny Kubicki: Zauważył, że odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola pozostaje na takim samym poziomie.
Radny Porowski zapytał czy dochody gminy z najmu etc. wynoszące 420 000zł można zwiększyć.
Radny Żółtowski zauważył iż są to dane historyczne.
Radna Łaskarzewska zapytała czy można zwiększyć dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Burmistrz wytłumaczył, z e tego typu działania są nieopłacalne ponieważ wymagają większych nakładów niż otrzymane środki.
Radna Przybysz zapytała czy możliwe jest by Radni otrzymali wykaz nieruchomości należących do miasta.
Burmistrz potwierdził, że jest to możliwe.
Radny Smoliński zapytał czy miasto windykuje długi. Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
Burmistrz dodał, że właśnie są przygotowywane i wysyłane upomnienia za zaległości podatkowe. W planach jest system przypominania mieszkańców smsowo, mailowo o płatnościach takich jak podatki czy opłata za śmieci.
Radny Kubicki zapytał o budowę domu komunalnego.
Burmistrz stwierdził, iż na ten moment nie można zrezygnować z umowy podpisanej z wykonawcą, natomiast będzie zapewniony wzorowy nadzór nad tą budową.
Następnie Radni przeszli do przeglądania planu wydatków.
Przewodnicząca Drzewicka zauważyła, iż istotnie zwiększyła się kwota dla klubu przedszkolnego IHAHA. Skarbnik wytłumaczyła, iż związane jest to ze zwiększoną ilością dzieci. Oraz uczestnictwem w zajęciach dzieci niepełnosprawnych.
Radna Przybysz zapytała w jaki sposób kwoty są naliczane i w jaki sposób prowadzona jest sprawozdawczość przedszkoli.
Burmistrz przedstawił w skrócie jak wygląda sytuacja przepływów finansowych z dotacji oświatowej oraz sprawozdawczość punktów przedszkolnych. Prawdopodobnie RIO będzie sugerowało zwiększenie rezerwy w dziale oświatowym.
Subwencja oświatowe „idzie” za dzieckiem jednak nie obejmuje przedszkoli. Od 2013 r Państwo dopłaca 103 zł miesięcznie na przedszkolaka. Burmistrz zapowiedział również, że w styczniu przyjrzy się bliżej kwestiom oświaty w mieście.
Radny Porowski zapytał czy jest możliwość zwiększenia kwoty na policję a tym samym poprawa bezpieczeństwa w mieście. Burmistrz poinformował, iż kwota wypłacona w 2014 r dla policji nie przełożyła się na zwiększenie ilości dyżurów policyjnych w Podkowie, a wręcz przeciwnie ich ilość spadła. Policja nie wnioskowała o zwiększenie kwot. W planach jest zdalny monitoring z serwerem zainstalowanym w komisariacie . Monitoring będzie polegał na nagrywaniu i możliwości odtwarzania. Jeżeli będzie rosła przestępczość będzie trzeba zastanowić się nad monitoringiem innego rodzaju. Są możliwości finansowania tego typu działań.
Mieszkanka (Gessner): Jesteśmy na tym etapie, że by zwiększyć wydatki na coś to trzeba wiedzieć z jakiego działu zabrać.
Przewodnicząca Drzewicka zaproponowała by przejść do tabeli z zestawieniem planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
Mieszkaniec (Janiszewski ) zgłosił, iż w CKiIO są zaburzone stosunki. 1 140 000zł z czego 600 000zł to fundusz osobowy. Stwierdził, że trzeba skontrolować czy potrzeba tam tylu zatrudnionych osób. Według niego stworzył się bardzo specyficzny zakład gospodarczy, który nie spełnia swojej funkcji. Według Pana Janiszewskiego jedynie w 10% są wykorzystywane pomieszczenia CKiIO.
Radna Przybysz zapytała na jakiej podstawie Pan Janiszewski oszacował te 10 %.
Mieszkaniec (Janiszewski): na podstawie danych uzyskanych od CKIiO. Zauważył, że trzeba się przyjrzeć strukturze.
Radny Habierski: Centrum ma 2 obiekty, MOK i CKIiO. Jeżeli chodzi o wydatki to dobrze było by rozdzielić wydatki obu tych obiektów. W Pałacyku jest restauracja , jaka jest odpłatność tej restauracji? Postulował by było to szczegółowo rozbite.
Radna Przybysz zapytała czy jest możliwość by szczegółowe dane dotyczące działalności m.in. CKIiO zostały przekazane Radnym przed kolejnym spotkaniem. Burmistrz potwierdził, iż dokumenty zostaną przygotowane i przekazane wszystkim Radnym.
Następnie Radni przeszli do analizy Planu zadań inwestycyjnych.
Radny Kubicki zapytał czy nasadzenia zieleni są zadaniem inwestycyjnym.
Burmistrz:
-jest propozycja dotycząca nawierzchni dróg,
-przesunięcia środków z rewitalizacji parku na część skwerku Przyjaźni koło Urzędu Miasta,
-opracowanie programu emisji dwutlenku węgla
-projekt rewitalizacji Parku Miejskiego jest- natomiast ulegnie zmianie tak by uczynić park bardziej użytecznym,
-zakłada się, iż wybudujemy cały budynek komunalny.
Radny Żółtowski zapytał jaka jest różnica w klasyfikacji remontów i inwestycji.
Skarbnik wyjaśniła, iż jest to kwestia zarówno wysokości nakładów finansowych jak i opisów.
Radny Habierski zapytał dlaczego jest wpis dotyczący „budowy hali sportowej” skoro ta została już wybudowana.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż jest to kwestia dyscypliny finansów , to ona nakłada takie obostrzenia, które wydają się być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Aby móc ponieść koszt nie można zamknąć inwestycji i ta figuruje nadal jako „Budowa hali sportowej”. Burmistrz poinformował, iż urząd wizytowany jest przez biegłych sądowych i toczą się rozmowy w sprawach związanych z budową szkoły. Wyraził nadzieję, iż część ze spraw zostanie wyjaśniona jeszcze przed świętami i więcej szczegółów poda 29 grudnia na Sesji Rady Miasta.
Roszczeń jest sporo, spraw do załatwienia dużo. Podkreślił, iż ma inne zdanie , inny sposób na rozwiązanie spraw niż jego poprzedniczka. Będzie dążył do wygaszania spraw by koszty sądowe nie rosły.
Mieszkaniec Janiszewski: 150 000zł to zbyt mała kwota przeznaczona na remont szkoły. Szczególnie w sytuacji gdy dach wymaga wymiany.
Skarbnik doprecyzowała iż kwota 150 000z to kwota przeznaczona na bieżące remonty.
Mieszkanka(Gessner)wyraziła zaniepokojenie sytuacja na ul. Orlej gdzie ma zostać wybudowany dom komunalny. Umowy podpisane, pieniądze poszły a nie ma wyciętych drzew. Zwróciła też uwagę iż koszt 900 000zł na mieszkania dla 4 rodzin to duży koszt. Burmistrz wyjaśnił, iż są to dwa budynki jednorodzinne, które powstały by uniknąć kłopotów związanych z budownictwem komunalnym.. W Podkowie nie chciano budynku wielorodzinnego, architekci znaleźli więc niszę i udało się wybudować dom, który z zewnątrz wygląda jak „bliźniak” a jednocześnie umożliwia funkcjonowanie domu komunalnego. Dlatego też drugi dom powstanie identyczny. Być może będzie mniej kosztowny.
Mieszkaniec (Janiszewski) zapytał czy jest możliwość spisania, określenia, które rowy i przepusty były zrobione a które nadal wymagają prac. Jak wygląda procentowe wykonanie przepustów i rowów.
Radny Smoliński poinformował, iż na rowy zostało przeznaczone 500 000zł a jeżeli chodzi o to które konkretnie zostały zrobione to Pan Janiszewski wie najlepiej.
Przewodnicząca Drzewicka zapytała Burmistrza czy jest przewidziany globalny plan remontów dróg w Podkowie Leśnej.
Burmistrz poinformował, że prawdopodobnie w styczniu zostanie przeprowadzona prezentacja technologii dostosowanych dla Podkowy leśnej. Następnie przystąpimy do opracowania planu (p. Sawicki) dotyczącego uspokojenia ruchu w mieście z zastosowaniem różnych środków.
Mieszkaniec- zapytał czy nie ma możliwości w pewnym stopniu rozwiązać tego problemu z wykorzystaniem znaków drogowych np. na ulicy Zachodniej.
Burmistrz poinformował, iż w Podkowie planowane są Strefy Płatnego Parkowania.
Radny Smoliński zapytał o 100 000zł przeznaczonych na EOG. Burmistrz potwierdził iż została podpisana umowa.
Radna Przybysz zapytała czy może otrzymać budżety CKiIO, przedszkola, szkoły oraz Biblioteki.
Skarbnik poinformowała iż wszelkie dokumenty zostały przesłane Radnym za pośrednictwem Biura Rady.
Radny Kubicki zapytał z jakiego powodu została zlikwidowana komisja urbanistyczna. Burmistrz stwierdził, że zostanie powołana ponownie jeśli będzie taka konieczność.
Radny Kubicki zapytał o 40 000zł przeznaczonych na cmentarz.
Mieszkaniec (Janiszewski) stwierdził, że prace porządkowe na cmentarzu przeprowadzane są przez zewnętrzne firmy co powoduje wzrost kosztów, jego zdaniem gdyby cmentarz sprzątali pracownicy miasta to spowodowałoby to obniżenie kosztów o około 3800zł miesięcznie.
Prace należy zacząć od zalegalizowania cmentarza, od prac geodezyjnych. Jego zdaniem nie ma ksiąg wieczystych cmentarza w urzędzie miasta. Nie wpisywano do niego danych. Szacuje iż koszt takich działań to około 30 000zł. W tej chwili opłaty pobierane są na podstawie ustawy o targowiskach miejskich.
Radny Kubicki zapytał o wsparcie finansowe dla OSP Milanówek. Skarbnik stwierdziła, że nie widziała takiego wniosku.
W dalszej kolejności poruszono wątek stołówki w szkole podstawowej i opłat uiszczanych przez rodziców na poczet posiłków.
Mieszkanka (Gesner) zapytała Radnych o prywatny żłobek przy ul. Cichej. Z ustawy nie wynika obowiązek dofinansowywania żłobka. W punkcie na ul. Cichej jest 15 dzieci z czego tylko 3jest z Podkowy. Zwróciła uwagę, że jeśli Rada zdecyduje dofinansowywać ten punkt to trzeba będzie objąć dopłatą wszystkie dzieci.
Radny Habierski zapytał czy dzieci z Dembaka dojeżdżają do szkoły na koszt miasta. Otrzymał odpowiedź, że jest to ustawowy obowiązek miasta.
Zaproponował również by zakup usług dla jst oraz jej jednostek był koordynowany wspólnie. Jego zdaniem wspólny zakup usług mógłby generować oszczędności.
Burmistrz stwierdził, że jest to niemożliwe ponieważ część umów została już podpisana.
Skarbnik dodała iż specyfika finansów nie umożliwia takich wspólnych działań.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są jeszcze jakieś pytania.
Nikt nie zgłosił.
Ad.4.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna pogratulowali Radnym oraz Burmistrzowi wyboru. Przekazali egzemplarze mapy Podkowy Leśnej by każdy miał przed oczami Podkowę jako całość bez względu na to z jakiego komitetu i okręgu startował w wyborach.
Ad.5. Przewodnicząca podziękowała za udział w posiedzeniu i na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała Sylwia Dąbrówka

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content