Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

1. Wojciech Żółtowski – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
3. Małgorzata Łaskarzewska
4. Joanna Przybysz
5. Emilia Drzewicka
6. Jarosław Kubicki
Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna:
 

Protokół z posiedzenia w dniu 13 lipca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 1 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 1 grudnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 listopada 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 10 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 września 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 września 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI, KŁPBiOŚ i KKOSiSS w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 lipca 2016 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 maja 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 18 kwietnia 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 21 stycznia 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 23 listopada 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 28 października 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 września 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI i KŁPBiOŚ w dniu 2 września 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 lipca 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KKOSiSS w dniu 24 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z 11 marca 2015.Obecni radni: Emilia Drzewicka, Jarosław Kubicki, Wojciech Żółtowski, Joanna Przybysz, Małgorzata Stępka, Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda
Porządek obrad:
1. Omówienie wniosku żłobka „Mała Panda” o dotację.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał budżetowych.
3. Monitorowanie finansów miasta w zakresie działania jednostek organizacyjnych zajmujących się kulturą i edukacją – dot. stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz świetlicy szkolnej.
4. Informacja o kosztach lodowiska szkolnego.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (9 lutego br.).
6. Sprawy różne.Ad 1. W posiedzeniu uczestniczyli rodzice dzieci, które uczęszczają do żłobka „Mała Panda” oraz właścicielka żłobka. Wnioskowali oni o dotację żłobka w wysokości 200 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli około 36 tys złotych rocznie. Przewodnicząca Rady Miasta Pani Renata Gabryszuk poinformowała uczestników spotkania o rosnącym zadłużeniu miasta i w związku z tym brakiem środków na finansowanie prywatnej działalności jakim jest żłobek. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka argumentowali wniosek o dotację powołując się na politykę prorodzinną, dofinansowywania przedszkoli i szkół przez Urząd Miasta oraz sytuacją finansową żłobka, któremu grozi zamknięcie. Przedsztawiciele komisji BFiI z kolei przytaczali argumenty mówiące o tym, że finansowanie przedszkoli i szkół wynika z odpowiedniej ustawy, UM finansuje tylko uczniów z Podkowy Leśniej, a w przypadku żłobka finasowałby firmę a nie dzieci – żłobek jest firmą prywatną i finansowanie jej, nie wynikające z ustawy, stworzyłoby precedens. Rodzice przekazali petycję podpisaną przez około 250 mieszkańców Podkowy Leśnej popierającą istnienie żłobka na terenie Podkowy Leśnej. Radni potiwerdzili, że należy pochylić się nad kwestią żłobka w przyszłości. Obecna na spotkaniu dyrektor szkoły przypomniała, że już od przyszłego roku przedszkole będzie przyjmować dzieci dwu i pół-letnie, co będzie stanowiło pomoc dla rodziców. Wysunięto też propozycję, aby przedłużyć godziny otwarcia przedszkola do 18:00 żeby pomóc rodzicom dojeżdżającym z pracy w Warszawy.
Następnie poddano pod głosowanie wniosek o dofinansowanie żłobka „Mała Panda”
Wniosek został odrzucony większością głosów: Za – 0 głosujących, Przeciw – 5 i wstrzymała się 1 osobaAd.2 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały wprowadzającej zmiany do uchwały budżetowej.
Radni zapoznali się z Uzasadnieniem do zmian. Padły wnioski o dostarczanie wszystkich materiałów na obrady komisji minimum dwa dni przed terminem spotkania oraz o obecność przedstawicieli Urzędu Miasta.
Poddano pod głosowanie wniosek z uwagą o dalszej konsultacji z Burmistrzem na posiedzeniu Rady Miasta. Wniosek został przyjęty większością głosów: Za – 4 głosujących, Przeciw – 0 i wstrzymały się 2 osoby.Ad.3 Komisja skupiła się na sprawach dotyczących funkcjonowania stołówki szkolnej. Celem dyskusji z władzami szkoły było ustalenie faktycznych kosztów funkcjonowania stołówki oraz dotacji z UM i możliwości ich obniżenia poprzez zmianę struktury zatrudnienia, umożliwienie szkole sprzedaży posiłków na zewnątrz lub podpisanie umowy z firmą cateringową. W czasie dyskusji komisja poddała pod głosowanie następujące wnioski:
a. Wniosek do Burmistrza o zbadanie innych możliwości funkcjonowania stołówki niż finansowanie z budżetu miasta pełnowartościowych posiłków dla uczniów:
Za – 6 głosujących, Przeciw – 0 i wstrzymało się – 0
b. Wniosek do Burmistrza o rozpatrzenie możliwości zmiany organizacji obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych: Za – 6 głosujących, Przeciw – 0 i wstrzymało się – 0
c. Wniosek do Burmistrza o sprawdzenie warunków prawnych i podatkowych prowadzenia przez stołówkę szkolną sprzedaży posiłków osobom spoza szkoły: Za – 5 głosujących, Przeciw – 0 i wstrzymała się – 1 osoba
d. Wniosek do Burmistrza o sprawdzenie wszystkich uwarunkowań prawnych dofinansowania stołówki szkolnej przez Urząd Miasta: Za – 5 głosujących, Przeciw – 0 i wstrzymała się – 1 osobaAd.4 Komisja przyjęła informację o kosztach funkcjonowania lodowiska szkolnego w roku 2015 i wypracowała następujące zalecenia co do organizacji lodowiska w przyszłym roku:
• Wydłużenie czasu funkcjonowania tak, aby obejmowało też okres świąt Bożego Narodzenia
• Sprawdzenie możliwości zastosowania innego typu lodowiska
• Przeprowadzenie przez Radę Rodziców wśród dzieci ankiety dotyczącej funkcjonowania lodowiska
Ad.5 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Za przyjęciem wniosku 5 głosujących, przeciw – 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu.Ad. 6. Ze względu na brak wolnych wniosków Przewodnicząca Komisji Pani Emilia Drzewicka zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim za udział.Protokołowała: Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

Protokół z posiedzenia w dniu 9 lutego 2015 r.

Podkowa Leśna 9.02. 2015 r.PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycjiw dniu 8.02.2015 roku o godz. 19.00, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych.Przewodnicząca KBFiI, pani Emilia Drzewicka, przywitała wszystkich obecnych i stwierdziła kworum – 7 osób obecnych (nieobecna radna p. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska). W posiedzeniu uczestniczył również Burmistrz Miasta, p. Artur Tusiński oraz mieszkańcy.Przyjęty porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na IV Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (20 stycznia br.)
3. Sprawy różnead.1
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
W uzasadnieniu projektu uchwały mowa jest o zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o: – 200.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4590, a zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o: – 200.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6060, w związku z potrzebą regulacji stanu prawnego własności dróg w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy.Burmistrz Miasta, Pan Artur Tusiński przedstawił bliższe informacje dotyczące tej sprawy, po czym odbyło się głosowanie Komisji nad wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.Wynik głosowania (obecnych 7 członków Komisji):
7 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwad.2
Następnie przewodnicząca Komisji przeszła do następnego punktu: przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 20 stycznia 2015 r., który sporządziła radna p. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska.
Po krótkich uwagach stylistycznych, które zostały uwzględnione, nastąpiło głosowanie nad przyjęciem protokołu.Wynik głosowania (obecnych 7 członków Komisji):
7 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwad.3
Wśród spraw różnych przewodnicząca Komisji, pani Emilia Drzewicka, przedstawiła sprawę powtórnego przyjęcia Regulaminu Komisji BFiI, w którym prawnicy UM wprowadzili kilka poprawek. Przy tej okazji odbyła się krótka dyskusja dotycząca interpretacji wprowadzonych zmian, np. zapis o Wiceprzewodniczącym, którego powołują członkowie Komisji, wzbudził kontrowersje wśród członków Komisji i obecnych mieszkańców. Do tej pory nie było zwyczaju powoływania Wiceprzewodniczącego Komisji, z racji istnienia innego zapisu w Regulaminie o wyznaczaniu przez Przewodniczącego Komisji osoby do prowadzenia posiedzenia w razie jego nieobecności.
Komisja podjęła decyzję o przyjęciu poprawionego Regulaminu Komisji BFiI, z uwagą, aby na Sesji Rady Miasta w dniu 12.02.2015 r. wyjaśnić ten zapis Regulaminu.
Do regulaminu wprowadzono też terminy przyjęcia planu pracy Komisji oraz przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z prac Komisji za dany rok.Regulamin przyjęto jednogłośnie:
7 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwKolejnymi sprawami było pismo prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku, p. Krzysztofa Ciborowskiego, do Burmistrza Miasta, z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego działalności ratowniczej jednostki na zakup przeciągarki linowej. Komisja po krótkiej dyskusji nie podjęła żadnej decyzji, uważając, że jest sprawa pozostająca w gestii Burmistrza Miasta.Rozpatrzono też pismo Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim, mł. insp. Dariusza Zalesińskiego, w sprawie dofinansowania zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla posterunku policji w Podkowie Leśnej, ze względu na zły stan dotychczasowego pojazdu.
Do pisma była dołączona odpowiedź Burmistrza Miasta, p. Artura Tusińskiego, informująca o przeznaczeniu w budżecie miasta kwoty 20 000 zł na nagrody oraz ponadnormatywny czas pracy policjantów oraz o przekazaniu kwoty 35 000 zł w roku 2013 na potrzeby posterunku w Podkowie Leśnej na zakup nieoznakowanego pojazdu osobowego.
Komisja zapoznała się z tymi informacjami i zdecydowała o odłożeniu sprawy do czasu uzyskania bliższych informacji na temat aktualnej sytuacji posterunku w Podkowie Leśnej.Wyczerpawszy tematy posiedzenia, przewodnicząca KBFiI, p. Emilia Drzewicka, ogłosiła jego zamknięcie.Protokół sporządziła:
Małgorzata Stępka

Protokół z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2015 r.

Komisja Budżetowa Rady Miasta Podkowy Leśnej
Protokół z dnia 20 stycznia 20151. W spotkaniu uczestniczyło 5 radnych (co dało kworum) oraz 4 mieszkańców Podkowy Leśnej .2. Przewodnicząca krótko omówiła Regulamin Komisji Budżetowej Rady Miasta Podkowy.3. Odbyło się głosowanie w sprawie Regulaminu Komisji Budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej, radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu regulaminu.4. Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołów z posiedzeń komisji z dnia 11 grudnia 2014r., 18 grudnia 2014 r. – nie było uwag, więc Przewodnicząca zaproponowała głosowanie.
– glosowanie 1 dot. protokołu z 11.12.2014 r. – 5 głosów „za” ( jednogłośnie)
– glosowanie 2 dot. protokołu z 18.12.2014 r. – 5 głosów „za” (jednogłośnie)5. Przewodnicząca przedstawiła projekt planu pracy Komisji Budżetu na 2015 r.6. Rozpoczęła się dyskusja wokół Planu , szczególnie terminów poszczególnych etapów przygotowywania budżetu miejskiego i terminów ocen sprawozdań.7. Zaproponowano dodanie do Planu na rok 2015 prac nad wprowadzeniem Budżetu Partycypacyjnego, zasugerowano przyjrzenie się budżetowi szkoły publicznej, oraz problemowi wokół komunikacji rodzice-szkoła. Zasugerowano zwołanie spotkania komisji z dyrektorem szkoły, przedstawicielami rodziców oraz Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.
8. Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do Planu Pracy Komisji – nie było uwag, więc zaproponowała głosowanie.
– glosowanie – 5 głosów „za” (jednogłośnie)
Plan Pracy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.9. Następnie z braku innych wniosków Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.Protokół sporządziła Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska

Protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji w dniu 18.12.2014 rokuPosiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zepołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20.
Przewodnicząca komisji Mila Drzewicka stwierdziła kworum (nieobecna radna Małgorzata Łaskarzewska – Średzińska). W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Artur Tusiński, Skarbnik Budżetu Maria Ostrowska, Sekretarz Miasta Maria Górska, dyrektor CKiIO Alina Witkowska oraz mieszkańcy wg listy obecności.
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.
5. Przyjęcie wniosków do projektu Budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Komisja zdjęła punkt 3 ‚przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia’ (protokół z 11.12.2014 nie został przygotowany).Ad.4) i 5)
Przewodnicząca Mila Drzewicka przypomniała, iż na wspólnym posiedzeniu 3 komisji w dniu 11.12.2014 r. dokonano szczegółowej analizy zapisów WPF, części dochodowej i normatywnej projektu budżetu miasta i zaproponowała przejście do analizy części budżetu dotyczącej wydatków oraz o sformułowanie wniosków zmian w projekcie uchwały budżetowej.Jako pierwszy głos zabrał radny Jarosław Kubicki i zgłosił o wykreślenie w części normatywnej w § 14 punktu 2, dotyczącego upoważnienia dla Burmistrza do udzielania pożyczek do kwoty 30.000 zł.. Radny podkreślił, że intencją jego wniosku jest, aby na udzielanie pożyczek z budżetu miasta była wymaga zgoda Rady. Radna Sylwia Dąbrówka stwierdziła, że wykreślenie tego zapisu spowoduje, iż stowarzyszenia jako organizacje non-profit nie bedą mogły ubiegać się o środki europejskie, ponieważ nie będą miały zabezpieczonych środków na wkład własny. Mieszkaniec Tomasz Potkański zgodził się z intencją radnego do zwiększenia kontroli Rady nad wydawaniem środków budżetowych, ale wykreślenie zapisu uznał za niepotrzebną zmianę systemową, pogarszającą sytuację organizacji pozarządowych oraz wizerunek promocyjny Podkowy. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska uznała, że w zapisie jest użyte niewłaściwe sformułowanie ‚pożyczka’ i powinno się mówić o ‚czasowej dotacji’. Radny Wojciech Żółtowski zauważył, że programy unijne przewidują inne formy gwarancji, jak poręczenie, weksel lub gwarancja bankowa – miasto nie musi być gwarantem wkładu własnego organizacji pozarządowych, ubiegajacych się o środki unijne.Przewodnicząca Mila Drzewicka poddała pod głosowanie wniosek radnego Kubickiego.
Wniosek przeszedł 6 za, 1 przeciw.Przewodnicząca poinformowała, iż do komisji wpłynęły wnioski o zmiany w wydatkach ujętych w projekcie budżetu, zgłoszone przez Komisję ŁPBiOŚ oraz Komisję KOSiSS. Przewodnicząca odczytała jako pierwszy wniosek komisji ładu dotyczący inwestycji drogowych, do którego ustosunkował się Burmistrz Miasta. Wywiązała się dyskusja na temat realizacji inwestycji przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku Brwinowska-Główna, która nie będzie zakończona do końca 2014 roku i musi zostać przeniesiona na przyszły rok. Burmistrz Miasta poinformował, że w planie tej inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą są również nasadzenia zieleni w terminie do końca marca 2015 za kwotę 130.000 zł. Mieszkańcy podnieśli zasadność tak wysokich kosztów nasadzeń w porównaniu z kosztem całej inwestycji przebudowy tej ulicy (420.000 zł). Radna Małgorzata Horban pytała o możliwości wycofania się. Burmistrz Artur Tusiński zapowiedział, że w kwestii terminu i zasadności nasadzeń podejmie rozmowy z konserwatorem zabytków.

Burmistrz Miasta poinformował, że również inwestycja na ul. Bukowej nie zostanie zakończona i bedzie musiała być przeniesiona jako zadanie do budżetu na 2015 rok. Burmistrz zaproponował wykreślenie z planu inwestycji przebudowy ul. Iwaszkiewicza i ujęcie tej inwestycji w budżecie po lepszym jej przygotowaniu (zmiana w dokumentacji na ciąg pieszo-jezdny oraz przełożenie linii energetycznej pod ziemię).

Radna Małgorzata Tuszyńska – Niezgoda wniosła, aby komisja kontynuowała analizę wniosków drogowych komisji ładu po przegłosowaniu wniosku tej komisji o zwiększenie budżetu w pozycji inwestycji drogowych poprzez przesunięcie 100.000 zł z projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (dział 700, § 6616 – PTO). Wniosek ten skrytykował mieszkaniec Tomasz Potkański, który stwierdził, że będzie to oznaczało nieformalne, ale skuteczne wycofanie się z projektu. Przewodnicząca Mila Drzewicka podniosła, że komisję interesuje strategia finansowa oraz konkretne korzyści dla miasta, wynikające z zainwestowania tych środków w PTO.
Wniosek przeszedł 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

Komisja powróciła do analizy wniosków drogowych komisji ładu i dyskusji nt. inwestycji drogowych, przyjmując po przesunięciu środków z PTO, kwotę 1.500.000 zł na wydtaki na zadania w zakresie przebudowy dróg. Przewodnicząca Mila Drzewicka odczytała wniosek komisji ładu o wykreślenie II etapu przebudowy ul. Sarniej, tj budowy chodnika i ulicy w kostce betonowej. Do tego przychylił się Burmistrz Miasta, przypominając, że ul. Sarnia i Cicha jeszcze przez 2 lata, a ul. 11-stego Listopada jeszcze przez rok podlegają rekojmi i gwarancji (remonty odbywają się dla miasta bezkosztowo).

Mieszkanka Anna Dobrzyńska – Foss zwróciła się o uwzględnienie w zadaniach inwestycyjnych przebudowy ul. Sarniej, głównie skrzyżowania z Wilczą ze względu na jego bardzo zły stan pomimo wykonania I etapu inwestycji (tłuczeń) w grudniu 2013 roku. Mieszkanka Katarzyna Tusińska powiedziała, że nie widzi zasadności wykonania ul. Sarniej ze względu na rękojmię i koszt (650.000 zł), skoro są ulice w mieście w dużo gorszym stanie (podała przykład ul. Jeleniej na odcinku od Króliczej do Wiewiórek). Mieszkanka Agnieszka Świderska wniosła, aby w pierwszej kolejności robić ulice gruntowe, które są nieprzejezdne .Mieszkanka podała przykład ul. Ejsmonda i przypomniała, że wniosek o wykonanie tej ulicy był składany wielokrotnie w poprzedniej kadencji.

Radna Sylwia Dąbrówka poinformowała o możliwości skorzystania z środków unijnych na przebudowę dróg lokalnych poprzez Leadera z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Burmistrz Miasta poinformował, że zamierza występować o środki na drogi, „gdzie się tylko da”.
Po zakończeniu dyskusji na temat zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg w 2015 roku przewodnicząca Mila Drzewicka oglosiła 10 minut przerwy, po której odczytała i poddała pod głosowanie następujący wniosek ws przyjęcia w projekcie budżetu na 2015 zadań w zakresie inwestycji drogowych:
>dokończenie przebudowy ul. Warszwskiej (odc. Brwinowska-Główna) wraz z nasadzeniami,
>dokończenie przebudowy ul. Bukowej (odc. Topolowa- 40m za Grabową) oraz przebudowa odcinka ul. Bukowej od Grabowej do granicy miasta wraz z elementami spowolnienia ruchu,
> przebudowa ul. Akacjowej (odc. Wschodnia-Sosnowa, ciąg pieszo-jezdny),
> wykonananie projektów na przebudowę węzła Kościelna/Modrzewiowa oraz Jodłowa/Reymonta.
Przed głosowaniem mieszkaniec Zbigniew Jachimski pytał o zakres robót na ul. Jodłowej (wykonanie projektu). Mieszkaniec, który sam mieszka przy tej ulicy, nie widzi potrzeby podejmowania prac projektowych dla całej długości od ul. Jana Pawła do Bukowej, uzasadnienie widziałby tylko dla odcinka Jana Pawła – Orzechowa. Mieszkanka Mira Gessner podniosła, że trudno robić jest projekt dla odcinka ‚ćwierć ulicy’. Burmistrz Miasta przypomniał, że ul. Jodłowa będzie miała znaczenie, gdy miasto przystąpi do remontu Al. Lipowej wraz z ciągiem spacerowym oraz że projekty przebudowy ulic należy robić docelowo.
Mieszkanka Anna Dobrzyńska – Foss spytała o przyczynę wykreślenia z projektu budżetu zadania wykonania projektu na ul. Gołębią (zły stan nawierzchni i duże natężenie ruchu, także rowerowego i pieszego). Mieszkanka Mira Gessner podniosła, że zlecona za 11.000 zł przez Urząd w 2014 roku koncepcja na ul. Gołębią nie może być podstawą do wykonania projektu i prace w tym zakresie trzeba by podjąć od nowa. Mieszkanka wyliczyła, iż koncepcja zakłada konieczność zniesienia chronionej skarpy przy Stawisku, wycinkę starodrzewia, przełożenie całej linii teleenergetycznej pod ziemię, wykup gruntów na poszerzenie skrzyżowań. Ta koncepcja jest zdaniem mieszkanki niewykonalna, a jako podstawa do późniejszej przebudowy ul. Gołębiej nie do zapłacenia z budżetu miasta (koszt wg koncepcji na odcinku 5 m od skrzyżowania z 719 do ul. Bażantów 1.800.000 zł). Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zauważyła, że nie należy się odnosić do tej koncepcji, ponieważ ona zakłada zwiększenie ruchu tranzytowego ul. Gołębią, a tego mieszkańcy nie chcą. Burmistrz Miasta zapowiedział, że rozwiązania problemu ul. Gołębiej będzie szukał jako ciągu komunikacyjnego ulic Parkowa – Zachodnia – Gołębia.
Przewodnicząca Mila Drzewicka poddała pod głosowanie wniosek o zmianę zapisów w planie zadań inwestycyjnych przebudowy ulic. Wniosek przeszedł 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Przewodnicząca Mila Drzewicka odczytała wniosek komisji ładu o zdjęcie kwoty 15.000 zł z działu 710 – środki te zwolnily się, ponieważ Burmistrz Tusiński rozwiązał Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Komisja ładu wnioskowała jednocześnie o przekazanie 15.000 zł do działu 900 na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (chipowanie psów). Komisja przeszła do głosowania. Wniosek przeszedł 5 za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodnicząca Drzewicka odczytała wniosek komisji ładu o przeniesienie w dziale 900 kwoty 400.000 zł z rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego na rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierkiej. Mieszkanka Anna Dobrzyńska – Foss pytała, czy odejście od prac w LPM nie spowoduje utraty uzgodnień na projekt jego rewitalizacji. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w ramach rewitalizacji przewidziane było skablowanie linii energetycznej i teleinformatycznej (odc. pomiędzy bramą od ul. Lilpopa do Pałacyku) oraz wybudowanie ścieżki edukacyjnej na skarpach. Burmistrz będzie starał się o skablowanie tej linii w ramach planów modernizacyjnych i na koszt PGE. Natomiast należałoby rozpocząć od rewitalizacji stawu i dwóch zbiorników retencyjnych, na co można by starać się o środki zewnętrzne w ramach małej retencji. Należy także poczekać na ostateczne zakończenie komunalizacji działek przy MOK-u, co otworzyłoby drogę do rewitalizacji dojścia do LPM od strony centrum miasta. Wniosek przeszedł 6 za, przy 1 głosie wstrzymujacym się.

Komisja przeszła do wniosku komisji kultury o to, aby wszytskie jednostki organizacyjne, które na posiedzeniu komisji w dniu 17.12. przedstawiły swoje plany finansowe na 2015 rok, dokonały bardziej szczegółowej analizy tych planów i zaproponowały ograniczenia budżetowe w planach wydatków na 2015 rok. (CKiIO, biblioteka, Zespół Szkół, przedszkole miejskie i OPS). Komisja kultury wnioskowała o wypracowanie oszczędności i przedłożenie ich Burmistrzowi Miasta w celu wniesienia autopoprawki. Komisja przystąpiła do głosowania. Wniosek przeszedł jednogłośnie, 7 za.

Radny Grzegorz Smoliński zgłosił wniosek, aby każda z jednostek organizacyjnych zaproponowała oszczędności na poziomie 10% wydatków. Radna Sylwia Dąbrówka zastanawiała się, czy jest to możliwe dla szkoły czy przedszkola. Radna Małgorzata Stępka zaproponowała, aby najpierw zaczekać na propozycje oszczędności, które przedłożą jednostki. Skarbnik Budżetu Maria Ostrowska wniosła, aby popracować nad zmianami systemowymi, a potem przystapić do większych oszczędności. Z tym zgodziła się zdecydowanie przewodnicząca Mila Drzewicka. Za zmianami systemowymi w jednostkach opowiedziała się także radna Joanna Przybysz i radny Grzegorz Smoliński. Skarbnik Maria Ostrowska przypomniała, że za dyscyplinę budżetową i wykonanie budżetu odpowiada Burmistrz. Radny Jarosław Kubicki podnióśł, iż bez wnikliwej analizy sytuacji fiansowej np szkoły, nie wie, czy szkole można zadać zadanie oszczędności w kwocie 10% wydatków. Wniosek radnego Smolińskiego przepadł jednogłośnie, 7 przeciw.

Radna Joanna Przybysz wniosła, aby CKiIO przedłożone Radzie projekty działań programowych przedstawiło w formie bardziej szczegółowego rozpisania (dokładne informacje na co idą pieniądze i jakie są koszty składowe poszczególnych imprez). Przewodnicząca Mila Drzewicka uzupełniła, że znając szczegółowo, koszty łatwiej będzie dyskutować o oszczędnościach niż a priori obcinać 10%. Wniosek przeszedł 6 za, przy 1 głosie wstrzymującym.
Radna Joanna Przybysz zaproponowała termin otrzymania informacji od CKiIO: 23.12.2014 roku. Dyrektor CKiIO Alina Witkowska oponowała, twierdząc, że jest to niewykonalne, bo nie jest w stanie określić wszystkich kosztów składowych poszczególnych imprez, można tylko określić, jaki będzie koszt całkowity całego cyklu imprez, np Dziecko w teatrze. Przewodnicząca Mila Drzewicka zauważyła, iż robiąc założenia do projektu budżetu dyrektor CKiIO zrobiła jakieś założenia i te założenia komisja chciałaby otrzymać. Przewodnicząca podkreśliła, że chodzi o strukturę kosztów, która jest podstawą do analizy budżetu i którą komisja budżetowa musi znać. Dyrektor Witkowska potwierdziła na pytanie radnej Joanny Przybysz, iż przedłożony projekt kosztów imprez został wykonany na podstawie wyliczeń ubiegłorocznych. Radna zwróciła się o szczegółowe rozliczenie poszczególnych imprez wg kosztów składowych za rok ubiegły.
Przewodnicząca Mila Drzewicka poinformowała, że wszystkie wnioski komisji budżetu do Burmistrza Miasta z wnioskiem o wniesienie autopoprawki na Sesji budżetowej Rady Miasta 29.12.2014, przekaże do przewodniczącej Rady Miasta.
Ad. 6) spraw różnych nie było;
Ad. 7) wolnych wniosków nie było;
Ad. 8) przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządził: Wojciech Żółtowski

Protokół z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ ZE WASPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI,
KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOMISJI
KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
(11 GRUDNIA 2014 r. , godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana
Pawła II 20)

Proponowany porządek:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 i projektu
budżetu miasta Podkowa Leśna na 2015 rok.
a) Informacje Skarbnika Miasta na temat wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2015 – 2025.
b) Informacje Skarbnika Miasta na temat projektu budżetu miasta na 2015 rok.
c) Omówienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025 oraz
projektu budżetu miasta na 2015 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad.1 Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna Pani Renata Gabryszuk powitała obecnych Radnych oraz mieszkańców.

Ad.2 Został przedstawiony porządek posiedzenia Komisji. Nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady przekazała głos Przewodniczącej Komisji Budżetu, finansów i inwestycji Radnej Mili Drzewickiej, która przywitała obecnych i poprosiła Panią Skarbnik o ogólne informacje dotyczące WPF oraz budżetu.

Ad.3.a
Skarbnik Miasta przedstawiła informacje dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 oraz projekt budżetu miasta Podkowa Leśna na rok 2015. Zwróciła uwagę, iż budżet zależy od WPF ponieważ stanowi ona niejako streszczenie budżetu. Wieloletnich przedsięwzięć nie ma wpisanych w WPF ponieważ zawiera się jedynie te, które trwają dłużej niż 3 lata. WPF służy temu by mieć orientację na temat poziomu zadłużenia miasta.

Ad.3c.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, finansów i inwestycji zapytała zebranych czy są jakieś pytania odnośnie informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik.
Radna Przybysz zapytała o planowane wydatki inwestycyjne. Pani Skarbnik poinformowała, iż nie prognozuje się nadwyżki budżetowej na 2015 rok.
Radny Habierski zadał pytanie dotyczące spłat kredytu, jakie kwoty oraz do kiedy będą spłacane. Skarbnik odpowiedziała, że zależy to od tego jak zamkniemy rok 2014. Jest to kwota 4 311 000zł.

Mieszkanka (Gessner) : Dlaczego w tabeli 10.1 str.7 są identyczne kwoty, dokładnie takie jak kwota rat kredytu?
Skarbnik: Nie jestem w stanie określić jakie będą nadwyżki, sprawą pierwszoplanową jest spłata rat kredytu.
Mieszkanka (Gessner): Od lat krytykuję WPF i stan finansowy miasta. Uważam, że WPF jest mocno okrojona.
Zwróciła się do Radnych aby potraktowali WPF jako dokument strategiczny a nie jedynie miejsce gdzie można wyczytać zadłużenie miasta. WPF zostanie podjęty pierwszą uchwałą co stanowi o randze tego dokumentu. Zwróciła uwagę, że 90% dochodów ogółem pochłaniają:
-odszkodowania za drogi
-sprawy sądowe
-nielegalna wycinka drzew
10% , które zostaje to bardzo mało. Zdaniem Pani Miry żyjemy ponad stan. Zwróciła uwagę, że na str. 7 poz. 11.1 37% przeznaczone jest na wynagrodzenie w mieście.
Na rok 2015 15% przeznaczono na funkcjonowanie organów jednostki samorządu a w 2018 roku planowane jest zwiększenie tej kwoty do 17%.
Poprosiła Radnych o rewizję wydatków bieżących, kontrolę i dyscyplinę.

Radny Porowski: Zapytał czy można renegocjować warunki umowy kredytowej. Skarbnik stwierdziła, że nie można negocjować warunków określonych w przetargu.

Przewodnicząca Mila Drzewicka zapytała czy są jeszcze pytania dotyczące WPF . Więcej pytań nie zgłoszono. W związku z tym Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie ogólnych założeń budżetowych.

Ad.3.b.
Skarbnik przedstawiła informacje dotyczące projektu budżetu na rok 2015.
Następnie Przewodnicząca Komisji Odczytała uchwałę budżetową i poprosiła zebranych o zadawanie pytań szczegółowych dotyczących budżetu miasta na rok 2015.
Radna Stępka: proszę o informację dotyczącą działu : przetwórstwo przemysłowe
Radny Habierski : zapytał o projekt dotyczący Bazy Wiedzy
Radna Stępka: energia, gaz, woda
Radny Kubicki zgłosił wniosek by rozpocząć od pytań ogólnych i przejść w dalszej kolejności do pytań szczegółowych.
Radna Przybysz zapytała o stopień szczegółowości danych zawartych w tabelach budżetowych.
Skarbnik poinformowała, iż dane są formułowane przez program komputerowy i nie ma możliwości bardziej szczegółowego rozbicia.
Radna Łaskarzewska zapytała czego spodziewamy się po dzisiejszym spotkaniu. Zwróciła się do Radnych o szukanie możliwości zwiększenia dochodów miasta. „Przychylam się do opinii Pani Miry, że ten budżet jest napięty.”
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny i raczej ogólny.
Skarbnik zwróciła uwagę, że do końca roku 2014 budżet powinien zostać zatwierdzony. Natomiast od nowego roku można wprowadzać w budżecie zmiany.
Radny Kubicki zaproponował by rozpocząć przegląd budżetu od dochodów i po kolei omawiać dokument.
Mieszkana (Gessner): dlaczego nie rozpocząć od 1 strony?

Radny Kubicki poddał w wątpliwość konieczność zapisu dotyczącego udzielania pożyczek przez Burmistrza Miasta.
Radna Dąbrówka poinformowała, że zapis umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Organizacje pozarządowe z terenu Miasta. Finansowanie Unijne ma często charakter refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu co wiąże się z zaangażowaniem własnych środków do momentu rozliczenia projektu. Większość organizacji pozarządowych nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada środków finansowych umożliwiających tego typu operacje. Uzyskanie pożyczki z Miasta umożliwia korzystanie ze środków Unijnych.
Radny Kubicki zwrócił również uwagę na zapis umożliwiający Burmistrzowi dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych.
Mieszkana (Gessner) zapytała kiedy będą mogli zabrać głos mieszkańcy?
Radny Smoliński zaproponował by ograniczyć czas wypowiedzi.
Mieszkaniec Janiszewski: Według niego WPF wskazuje na to, że należy zatrzymać a nawet zmniejszyć koszty administracyjne. Zwrócił uwagę, że koszty spraw sądowych są ogromne. Trzeba jego zdaniem dążyć do wygaszania spraw sądowych. Odszkodowania za grunty również są porażająco wysokie. Stwierdził, że trzeba zbadać dokładnie stan szkoły bo według niego ,w przyszłym roku 500 000zł pochłonie usuwanie usterek. Należy również wymienić dach szkoły. Dyskutowanie o pozycjach budżetowych jest w tym momencie bezcelowe.
Radny Kubicki zapytał na jakiej podstawie zwiększono dochód dotyczący podatku od nieruchomości.
Skarbnik: Jest to związane z powstaniem Galerii Handlowej
Radny Kubicki: na jakiej podstawie oszacowano opłaty za zajęcie pasa drogowego?
Skarbnik: Na podstawie wykonania w bieżącym roku.
Radny Kubicki: zapytał o podatek od czynności cywilno-prawnych
Burmistrz: Podatek od czynności cywilno-prawnych jest zależny od rynku nieruchomości.
Przewodnicząca Drzewicka: co się kryje za opisem opłata za miejsca na cmentarzu?
Skarbnik: co roku są opłaty tytułem odnowienia praw, kolumbarium etc.
Mieszkanka (Gessner): RIO zobowiązało Panią Burmistrz do rzetelnej kalkulacji wywozu nieczystości.
Skarbnik: Opłata zostanie podniesiona w stosunku do poprzedniego roku. Poprzednia Rada Miasta obniżyła koszty wywozu śmieci by wspierać segregację odpadów.
Radny Kubicki: zadał pytanie o Pozostałe dochody własne (str.11 pkt VI)
Burmistrz: planujemy by długookresowi najemcy lokali podpisywali umowy bezpośrednio np. z energetyką by nie obciążać rozliczeniami urzędu.
Radny Kubicki: Zauważył, że odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola pozostaje na takim samym poziomie.
Radny Porowski zapytał czy dochody gminy z najmu etc. wynoszące 420 000zł można zwiększyć.
Radny Żółtowski zauważył iż są to dane historyczne.
Radna Łaskarzewska zapytała czy można zwiększyć dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Burmistrz wytłumaczył, z e tego typu działania są nieopłacalne ponieważ wymagają większych nakładów niż otrzymane środki.
Radna Przybysz zapytała czy możliwe jest by Radni otrzymali wykaz nieruchomości należących do miasta.
Burmistrz potwierdził, że jest to możliwe.
Radny Smoliński zapytał czy miasto windykuje długi. Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
Burmistrz dodał, że właśnie są przygotowywane i wysyłane upomnienia za zaległości podatkowe. W planach jest system przypominania mieszkańców smsowo, mailowo o płatnościach takich jak podatki czy opłata za śmieci.
Radny Kubicki zapytał o budowę domu komunalnego.
Burmistrz stwierdził, iż na ten moment nie można zrezygnować z umowy podpisanej z wykonawcą, natomiast będzie zapewniony wzorowy nadzór nad tą budową.
Następnie Radni przeszli do przeglądania planu wydatków.
Przewodnicząca Drzewicka zauważyła, iż istotnie zwiększyła się kwota dla klubu przedszkolnego IHAHA. Skarbnik wytłumaczyła, iż związane jest to ze zwiększoną ilością dzieci. Oraz uczestnictwem w zajęciach dzieci niepełnosprawnych.
Radna Przybysz zapytała w jaki sposób kwoty są naliczane i w jaki sposób prowadzona jest sprawozdawczość przedszkoli.
Burmistrz przedstawił w skrócie jak wygląda sytuacja przepływów finansowych z dotacji oświatowej oraz sprawozdawczość punktów przedszkolnych. Prawdopodobnie RIO będzie sugerowało zwiększenie rezerwy w dziale oświatowym.
Subwencja oświatowe „idzie” za dzieckiem jednak nie obejmuje przedszkoli. Od 2013 r Państwo dopłaca 103 zł miesięcznie na przedszkolaka. Burmistrz zapowiedział również, że w styczniu przyjrzy się bliżej kwestiom oświaty w mieście.
Radny Porowski zapytał czy jest możliwość zwiększenia kwoty na policję a tym samym poprawa bezpieczeństwa w mieście. Burmistrz poinformował, iż kwota wypłacona w 2014 r dla policji nie przełożyła się na zwiększenie ilości dyżurów policyjnych w Podkowie, a wręcz przeciwnie ich ilość spadła. Policja nie wnioskowała o zwiększenie kwot. W planach jest zdalny monitoring z serwerem zainstalowanym w komisariacie . Monitoring będzie polegał na nagrywaniu i możliwości odtwarzania. Jeżeli będzie rosła przestępczość będzie trzeba zastanowić się nad monitoringiem innego rodzaju. Są możliwości finansowania tego typu działań.
Mieszkanka (Gessner): Jesteśmy na tym etapie, że by zwiększyć wydatki na coś to trzeba wiedzieć z jakiego działu zabrać.
Przewodnicząca Drzewicka zaproponowała by przejść do tabeli z zestawieniem planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
Mieszkaniec (Janiszewski ) zgłosił, iż w CKiIO są zaburzone stosunki. 1 140 000zł z czego 600 000zł to fundusz osobowy. Stwierdził, że trzeba skontrolować czy potrzeba tam tylu zatrudnionych osób. Według niego stworzył się bardzo specyficzny zakład gospodarczy, który nie spełnia swojej funkcji. Według Pana Janiszewskiego jedynie w 10% są wykorzystywane pomieszczenia CKiIO.
Radna Przybysz zapytała na jakiej podstawie Pan Janiszewski oszacował te 10 %.
Mieszkaniec (Janiszewski): na podstawie danych uzyskanych od CKIiO. Zauważył, że trzeba się przyjrzeć strukturze.
Radny Habierski: Centrum ma 2 obiekty, MOK i CKIiO. Jeżeli chodzi o wydatki to dobrze było by rozdzielić wydatki obu tych obiektów. W Pałacyku jest restauracja , jaka jest odpłatność tej restauracji? Postulował by było to szczegółowo rozbite.
Radna Przybysz zapytała czy jest możliwość by szczegółowe dane dotyczące działalności m.in. CKIiO zostały przekazane Radnym przed kolejnym spotkaniem. Burmistrz potwierdził, iż dokumenty zostaną przygotowane i przekazane wszystkim Radnym.
Następnie Radni przeszli do analizy Planu zadań inwestycyjnych.
Radny Kubicki zapytał czy nasadzenia zieleni są zadaniem inwestycyjnym.
Burmistrz:
-jest propozycja dotycząca nawierzchni dróg,
-przesunięcia środków z rewitalizacji parku na część skwerku Przyjaźni koło Urzędu Miasta,
-opracowanie programu emisji dwutlenku węgla
-projekt rewitalizacji Parku Miejskiego jest- natomiast ulegnie zmianie tak by uczynić park bardziej użytecznym,
-zakłada się, iż wybudujemy cały budynek komunalny.
Radny Żółtowski zapytał jaka jest różnica w klasyfikacji remontów i inwestycji.
Skarbnik wyjaśniła, iż jest to kwestia zarówno wysokości nakładów finansowych jak i opisów.
Radny Habierski zapytał dlaczego jest wpis dotyczący „budowy hali sportowej” skoro ta została już wybudowana.
Pan Burmistrz wyjaśnił, iż jest to kwestia dyscypliny finansów , to ona nakłada takie obostrzenia, które wydają się być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Aby móc ponieść koszt nie można zamknąć inwestycji i ta figuruje nadal jako „Budowa hali sportowej”. Burmistrz poinformował, iż urząd wizytowany jest przez biegłych sądowych i toczą się rozmowy w sprawach związanych z budową szkoły. Wyraził nadzieję, iż część ze spraw zostanie wyjaśniona jeszcze przed świętami i więcej szczegółów poda 29 grudnia na Sesji Rady Miasta.
Roszczeń jest sporo, spraw do załatwienia dużo. Podkreślił, iż ma inne zdanie , inny sposób na rozwiązanie spraw niż jego poprzedniczka. Będzie dążył do wygaszania spraw by koszty sądowe nie rosły.
Mieszkaniec Janiszewski: 150 000zł to zbyt mała kwota przeznaczona na remont szkoły. Szczególnie w sytuacji gdy dach wymaga wymiany.
Skarbnik doprecyzowała iż kwota 150 000z to kwota przeznaczona na bieżące remonty.
Mieszkanka(Gessner)wyraziła zaniepokojenie sytuacja na ul. Orlej gdzie ma zostać wybudowany dom komunalny. Umowy podpisane, pieniądze poszły a nie ma wyciętych drzew. Zwróciła też uwagę iż koszt 900 000zł na mieszkania dla 4 rodzin to duży koszt. Burmistrz wyjaśnił, iż są to dwa budynki jednorodzinne, które powstały by uniknąć kłopotów związanych z budownictwem komunalnym.. W Podkowie nie chciano budynku wielorodzinnego, architekci znaleźli więc niszę i udało się wybudować dom, który z zewnątrz wygląda jak „bliźniak” a jednocześnie umożliwia funkcjonowanie domu komunalnego. Dlatego też drugi dom powstanie identyczny. Być może będzie mniej kosztowny.
Mieszkaniec (Janiszewski) zapytał czy jest możliwość spisania, określenia, które rowy i przepusty były zrobione a które nadal wymagają prac. Jak wygląda procentowe wykonanie przepustów i rowów.
Radny Smoliński poinformował, iż na rowy zostało przeznaczone 500 000zł a jeżeli chodzi o to które konkretnie zostały zrobione to Pan Janiszewski wie najlepiej.
Przewodnicząca Drzewicka zapytała Burmistrza czy jest przewidziany globalny plan remontów dróg w Podkowie Leśnej.
Burmistrz poinformował, że prawdopodobnie w styczniu zostanie przeprowadzona prezentacja technologii dostosowanych dla Podkowy leśnej. Następnie przystąpimy do opracowania planu (p. Sawicki) dotyczącego uspokojenia ruchu w mieście z zastosowaniem różnych środków.
Mieszkaniec- zapytał czy nie ma możliwości w pewnym stopniu rozwiązać tego problemu z wykorzystaniem znaków drogowych np. na ulicy Zachodniej.
Burmistrz poinformował, iż w Podkowie planowane są Strefy Płatnego Parkowania.
Radny Smoliński zapytał o 100 000zł przeznaczonych na EOG. Burmistrz potwierdził iż została podpisana umowa.
Radna Przybysz zapytała czy może otrzymać budżety CKiIO, przedszkola, szkoły oraz Biblioteki.
Skarbnik poinformowała iż wszelkie dokumenty zostały przesłane Radnym za pośrednictwem Biura Rady.
Radny Kubicki zapytał z jakiego powodu została zlikwidowana komisja urbanistyczna. Burmistrz stwierdził, że zostanie powołana ponownie jeśli będzie taka konieczność.
Radny Kubicki zapytał o 40 000zł przeznaczonych na cmentarz.
Mieszkaniec (Janiszewski) stwierdził, że prace porządkowe na cmentarzu przeprowadzane są przez zewnętrzne firmy co powoduje wzrost kosztów, jego zdaniem gdyby cmentarz sprzątali pracownicy miasta to spowodowałoby to obniżenie kosztów o około 3800zł miesięcznie.
Prace należy zacząć od zalegalizowania cmentarza, od prac geodezyjnych. Jego zdaniem nie ma ksiąg wieczystych cmentarza w urzędzie miasta. Nie wpisywano do niego danych. Szacuje iż koszt takich działań to około 30 000zł. W tej chwili opłaty pobierane są na podstawie ustawy o targowiskach miejskich.
Radny Kubicki zapytał o wsparcie finansowe dla OSP Milanówek. Skarbnik stwierdziła, że nie widziała takiego wniosku.
W dalszej kolejności poruszono wątek stołówki w szkole podstawowej i opłat uiszczanych przez rodziców na poczet posiłków.
Mieszkanka (Gesner) zapytała Radnych o prywatny żłobek przy ul. Cichej. Z ustawy nie wynika obowiązek dofinansowywania żłobka. W punkcie na ul. Cichej jest 15 dzieci z czego tylko 3jest z Podkowy. Zwróciła uwagę, że jeśli Rada zdecyduje dofinansowywać ten punkt to trzeba będzie objąć dopłatą wszystkie dzieci.
Radny Habierski zapytał czy dzieci z Dembaka dojeżdżają do szkoły na koszt miasta. Otrzymał odpowiedź, że jest to ustawowy obowiązek miasta.
Zaproponował również by zakup usług dla jst oraz jej jednostek był koordynowany wspólnie. Jego zdaniem wspólny zakup usług mógłby generować oszczędności.
Burmistrz stwierdził, że jest to niemożliwe ponieważ część umów została już podpisana.
Skarbnik dodała iż specyfika finansów nie umożliwia takich wspólnych działań.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy są jeszcze jakieś pytania.
Nikt nie zgłosił.
Ad.4.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna pogratulowali Radnym oraz Burmistrzowi wyboru. Przekazali egzemplarze mapy Podkowy Leśnej by każdy miał przed oczami Podkowę jako całość bez względu na to z jakiego komitetu i okręgu startował w wyborach.
Ad.5. Przewodnicząca podziękowała za udział w posiedzeniu i na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała Sylwia Dąbrówka

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content