Sesje Rady Miasta VI Kadencji za 2014 rok – Terminy i Programy Sesji

Sesja XXXVII dnia 30 stycznia 2014 r.

dnia 30 stycznia 2014 r.

Podkowa Leśna, 23 stycznia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXVII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
30 stycznia 2014 r. o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
za 2013 rok.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej i składów osobowych pozostałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok,
3. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok,
4. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok,
5. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok,
6. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego,
7. w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego
z dnia 30.08.2013 r.
VI. Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej
I stopnia w Podkowie Leśnej.
VII. Dyskusja Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wniosku grupy mieszkańców
o przyłączenie rejonu gminy Brwinów zwanej „Wille Borki” do Miasta Podkowy Leśnej”.
VIII. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IX. Interpelacje i zapytania.
X. Sprawy różne.
XI. Wolne wnioski.
XII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXXVIII dnia 13 lutego 2014 r.

Sesja XXXVIII

dnia 13 lutego 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję
XXXVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
13 lutego 2014 r. o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy
Leśnej.
III. Przejęcie prowadzenia obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej:
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania.
V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Powołanie członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej i składów osobowych
pozostałych, stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta
Podkowy Leśnej.
IX. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
X. Interpelacje i zapytania.
XI. Sprawy róŜne.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław JestadtProjekty uchwał

Sesja XXXIX w dniu 13 marca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXIX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się

13 marca 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej wraz ze zmianami.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej i składów osobowych pozostałych Komisji Rady Miasta.
V. Dyskusja na temat wycinki drzew przy ul. Brwinowskiej:
1. Informacja ze strony Burmistrza.
2. Informacja od Konserwatora Zabytków.
3. Dyskusja.
VI. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał

Sesja XL w dniu 3 kwietnia 2014 r.

OSO.0004.40.2014 Podkowa Leśna, 20 marca 2014 r.
ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołujęXL sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
3 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025,
2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
4. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
5. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji,
6. zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki
a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
7. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 r.,
8. konsultacji projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej,
9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna,
10. zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
11. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
IV. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał

Sesja XLI w dniu 24 kwietnia 2014 r.

OSO.0004.41.2014 Podkowa Leśna, 17 kwietnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
24 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zaopiniowanie rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej na 2014 rok,
2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Podkowy Leśnej,
3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał

Sesja XLII dnia 5 czerwca 2014 r.

2014 Podkowa Leśna, 29 maja 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
5 czerwca 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Grodziskiego,
2. zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
V. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał na sesję

Sesja XLIII dnia 26 czerwca 2014 r.

OSO.0002.43.2013 Podkowa Leśna, 10 czerwca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
26 czerwca 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok oraz w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok:
1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013,
2. dyskusja,
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok,
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok,
5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2013 rok,
6. dyskusja.
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej
V. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Materiały i projekty uchwał na XLIII sesję

Sesja XLIV dnia 17 lipca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
17 lipca 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
IV. Omówienie wyników Raportu z badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” w 2014 roku na temat warunków życia w Podkowie Leśnej oraz jakości oferowanych mieszkańcom usług publicznych.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok,
2. w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu,
3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach zleconych przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał na sesję

Sesja XLV uroczysta dnia 1 sierpnia 2014 r., obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Program uroczystości:

17.00 – Godzina „W”
Cmentarz Miejski w Podkowie Leśnej
– modlitwa,
– złożenie wieńców, zapalenie „Światła Pamięci”

18.00 – Uroczysta sesja Rady Miasta –
sala widowiskowa
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
– prezentacja historyczna, pokaz filmu pt.: „Miasto ruin 44″
– wspomnienia uczestników „z tamtych lat”
– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, projekcja spektaklu pt.: „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”

Sesja XLVI dnia 28 października 2014 r.

Podkowa Leśna, 21 października 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XLVI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
28 października 2014 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działalności pomiędzy sesjami.
III. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok,
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
3. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku,
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
6. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”,,
7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
V. Dyskusja na temat wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 01.09.2014 r. dotyczącego „zwrócenia się
do Burmistrza o wyjaśnienie szczegółowych kwestii formalno-prawnych poruszonych w interpelacji (radnego G. Smolińskiego) oraz ewentualne skierowanie korespondencji do rozpatrzenia przez Komisję Budżetu, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.”.
VI. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej „Kontroli bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.
VII. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2013 rok.
VIII. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych Radnych Miasta, Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za 2013 rok oraz o oświadczeniach majątkowych Radnych
na dwa miesiące przed upływem kadencji rady gminy.
IX. Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV oraz sprawozdania z XLV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
X. Interpelacje i zapytania.
XI. Sprawy różne.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Alina Stencka

Projekty uchwał

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna