Sesje Rady Miasta VI Kadencji za 2013 rok – Terminy I Programy Sesji

Sesja XXXVI dnia 19 grudnia 2013 r.

Podkowa Leśna, 5 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXVI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
19 grudnia 2013 r. o godz. 18.30

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata
2014–2025,
2. uchwały budżetowej miasta na 2014 rok,
3. wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
IV. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXXV dnia 12 grudnia 2013 r. Sesję przerwano i kontynuowano ją w dniu 17 grudnia 2013 r.

Podkowa Leśna, 5 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
12 GRUDNIA 2013 r. o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014”,
2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.
IV. Rozpatrzenie skargi Komisji Rewizyjnej na działalność Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej wraz z dyskusją nad projektem uchwały w tej sprawie.
V. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołów z:
1. kontroli wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta
w latach 2010 – 2012,
2. kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem,
3. kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów
dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej,
4. kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.
VI. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych w sprawie zmian do Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXXIV dnia 14 listopada 2013 r.

OSO.0002.34.2013 Podkowa Leśna, 30 października 2013 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję

XXXIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
14 LISTOPADA 2013 r. o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
2. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
3. wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4. wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
5. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”,
6. przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025,
7. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna.
IV. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza za 2012 rok.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych za 2012 rok.
VI. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXXIII dnia 26 września 2013 r.

2013 Podkowa Leśna, 12 września 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XXXIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
26 września 2013 r. o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
IV. Dyskusja nad informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
V. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Sesja XXXII dnia 27 czerwca 2013 r.

Podkowa Leśna, 18 czerwca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XXXII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
27 czerwca 2013 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu na 2012 rok oraz w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
na 2012 rok:
1. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012,
2. dyskusja,
3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok,
4. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2012 rok,
5. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2012 rok,
6. dyskusja.
7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
8. wprowadzenia Audytu Zewnętrznego Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły” z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji inwestycji,
9. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,
10. zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
V. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Projekty uchwał

Sesja XXXI dnia 13 czerwca 2013 r.

OSO.0002.31.2013 Podkowa Leśna, 6 czerwca 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XXXI Sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
Sesja odbędzie się
13 czerwca 2013 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
2. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich,
3. określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna oraz warunków i zasad korzystania z tego obiektu,
4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna.
IV. Dyskusja nad propozycjami Komisji Rady Miasta:
1. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego ws. budowy hali sportowej i rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej,
2. stanowiskiem Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska nad wprowadzeniem systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Podkowa Leśna.
V. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXX dnia 18 kwietnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji sesja odbędzie się 18 kwietnia 2013 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 118 kwietnia 2013 r.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Prezentacja folderu zdjęć obecnego stanu dróg w mieście, przekazanych przez mieszkańców
do Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
III. Informacja Burmistrz Miasta w sprawie dróg:
1. Ocena przebiegu realizacji zimowego utrzymania dróg oraz informacja o wydanych na ten cel środkach z budżetu miasta.
2. Ocena pozimowego stanu bezpieczeństwa publicznego ulic, chodników i infrastruktury technicznej miasta, w tym szczególnie stanu linii energetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowych.
3. Przedstawienie planu bieżących działań naprawczych w odniesieniu do przejezdności dróg
i bezpieczeństwa mieszkańców.
4. Przedstawienie wykazu ulic, przewidzianych do doraźnej naprawy pozimowej wraz
z harmonogramem czasowym wykonania robót.
5. Przedstawienie harmonogramu realizacji zadań budżetowych na 2013 rok w zakresie przebudowy
i remontu dróg.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Sesja XXIX dnia 21 marca 2013 r.

OSO.0002.29.2013 Podkowa Leśna, 14 marca 2013 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję

XXIX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
21 MARCA 2013 r. o godz. 18.30

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025,
2. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
3. wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”
4. Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej,
5. Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013–2015,
6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna,
7. zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,
8. udzielenia pełnomocnictwa,
9. wniesienia odpowiedzi na skargę,
10. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony,
11. zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca
2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna.
IV. Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVII, XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Jarosław Chrzanowski

Projekty uchwał

Sesja XXVIII dnia 31 stycznia 2013 r.

OSO.0002.28.2013 Podkowa Leśna, 24 stycznia 2013 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołujęXXVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
31 stycznia 2013 r. o godz. 18.30

w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2012 rok.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
3. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
5. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
6. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
7. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013,
8. w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
9. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał

Sesja XXVII dnia 22 stycznia 2013 r. o

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję

XXVII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
22 stycznia 2013 r. o godz. 17.00

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok,
2. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
3. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
4. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
5. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
6. przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
7. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013,
8. w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Sprawozdania Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2012 rok.
V. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Po sesji zapraszam na spotkanie noworoczne.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXVII sesję

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content