Sesje Rady Miasta VI Kadencji za 2012 rok – Terminy I Programy Sesji

Sesja XXV 6 GRUDNIA 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołujęXXV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
6 GRUDNIA 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
2. rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,
3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok,
4. wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
5. wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
6. wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
7. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna,
8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Miasta Podkowa Leśna,
9. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna,
10. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna,
11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna,
IV. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXV sesję

Sesja XXIV 25 PAŹDZIERNIKA 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

OSO.0002.24.2012 Podkowa Leśna, 17 października 2012 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję

XXIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

Sesja odbędzie się
25 PAŹDZIERNIKA 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3. określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Podkowa Leśna,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym.
V. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza za 2011 rok.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych
za 2011 rok.
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rekontroli zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.
VIII. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IX. Interpelacje i zapytania.
X. Sprawy różne.
XI. Wolne wnioski.
XII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXIV sesję

Sesja XXIII 27 WRZEŚNIA 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Sesja XXIII

27 WRZEŚNIA 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budŜetowej miasta na 2012 rok,
2. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu,
3. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
4. uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe”,
5. przyjęcia planu nadzoru nad Ŝłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie
miasta Podkowa Leśna.
V. Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie koncepcji wykorzystania willi
Jókawa.
VI. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy róŜne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXIII sesję

Sesja XXII 24 LIPCA 2012 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
3. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
V. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XXII sesję

Sesja XXI 28 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

2012 Podkowa Leśna, 14 czerwca 2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XXI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
28 czerwca 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:
1. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok,
2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011,
3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2011 rok,
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok,
5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
2. powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Sesja XX 31 maja 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

31 maja 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

31 maja 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
2. zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych
w Podkowie Leśnej,
4. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”,
5. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna,
6. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
7. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
8. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.
IV. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Sesja XIX UROCZYSTA 14 kwietnia 2012 r. godz. 12.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul Lilpopa 18

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA PODKOWY LEŚNEJz a w i a d a m i a,

że w dniu 14 kwietnia 2012 r. (sobota) o godz. 12.00

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul Lilpopa 18

w ramach

OBCHODÓW DNIA MIASTA-OGRODU
PODKOWY LEŚNEJ
odbędzie się

XIX UROCZYSTA SESJA

RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Historia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”.
III. Wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla Podkowy Leśnej” Jaśminie Strzeleckiej-Jachimskiej, Henrykowi Bazydło, Michałowi Bogusławskiemu, Grzegorzowi Dąbrowskiemu i Oskarowi Koszutskiemu.
IV. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta /-/
Bogusław Jestadt

Sesja XVIII 12 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
12 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.
Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19
w Podkowie Leśnej,
2. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat,
3. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej,
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
5. ustalenia oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole i gimnazjum, dla którego Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym,
6. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających,
7. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na temat prac związanych
z konserwacją rowów melioracyjnych i planu działań w tym zakresie.
V. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Sesja XVII 9 lutego 2012 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XVII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
9 lutego 2012 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025,
2. zmian w budżecie miasta,
3. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku,
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012,
5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
6. zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej
na 2012 rok,
8. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
9. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
10. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
IV. Sprawozdania stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2011 rok.
V. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Jarosław Chrzanowski
/-/
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Projekty uchwał wniesione na XVII sesję

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna