Sesje Rady Miasta VI Kadencji za 2011 rok – Terminy I Programy Sesji

XVI sesja Rady Miasta odbędzie się 29 grudnia 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XVI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
29 grudnia 2011 r. o godz. 18.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata
2012–2025,
2. uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
3. zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
IV. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza za 2010 rok.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych
na rozpoczęcie kadencji oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 rok.
VI. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

Projekty uchwał wniesione na XVI sesję

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

XV sesja Rady Miasta odbędzie się 8 grudnia 2011 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
8 grudnia 2011 r. o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
2. zmian w budżecie miasta.
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości
i deklaracji na podatek od nieruchomości,
6. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji
na podatek leśny,
7. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji
na podatek rolny,
8. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
9. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
10. uchylenia opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej,
11. rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
IV. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamkniecie sesji.

Projekty uchwał wniesione na XV sesję

XIV sesja Rady Miasta dnia 26 października 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną

XIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
26 października 2011 r. o godz. 18.00
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Statutu Ośrodka pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna
na lata 2010-2014”,
3. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
4. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
5. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
IV. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta w trzecim kwartale 2011 r.
V. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XIV sesję

XIII sesja Rady Miasta dnia 13 października 2011 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną

XIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
13 października 2011 r. o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
2. zmian w budżecie miasta,
3. wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.
IV. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XIII sesję

XII sesja Rady Miasta dnia 16 września 2011 r. o godz. 17.00 w Pałacyku-Kasynie w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

Program uroczystej XII sesji
Rady Miasta Podkowy Leśnej
16 września 2011 r. godz. 17.00
w Pałacyku-Kasynie w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

I
Otwarcie sesji i powitanie gości

II
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18
poświęconej pamięci pacjentów i personelu szpitala powstańczego –
oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej
dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy w latach 1944-1945

III
Prezentacja sylwetek Państwa Justyny i Władysława Gołąbów

IV
Wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom

V
Informacja o programie Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 w Podkowie Leśnej

VI
Zamknięcie sesji

Część artystyczna

XI sesja Rady Miasta 25 sierpnia 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się 25 sierpnia 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
2. opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
4. zmian w budżecie miasta.
IV. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na XI sesję

X sesja Rady Miasta 11 lipca 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

X sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
11 lipca 2011 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego,
2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
3. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
4. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Sprawy różne.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

IX sesja Rady Miasta 30 czerwca 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Podkowa Leśna, 16 czerwca 2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

IX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
30 czerwca 2011 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:
1. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok,
2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010,
3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2010 rok,
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok,
5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego,
2. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016,
4. zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej,
5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
6. zmian w budżecie miasta,
7. nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami,
8. zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta
Podkowa Leśna,
9. zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta
|Podkowa Leśna,
10. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Projekty uchwał wniesione na IX sesję

VIII sesja Rady Miasta 2 czerwca 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

VIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się 2 czerwca 2011 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata
2011-2025
2. w sprawie zmian w budżecie miasta
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu
4. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole
w Podkowie Leśnej
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na VIII sesję

VII sesja Rady Miasta 28 kwietnia 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

OSO.0002.7.2011 Podkowa Leśna, 14 kwietnia 2011

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

VII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.
Sesja odbędzie się
28 kwietnia 2011 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta
2. zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna
5. zmiany uchwały Nr 183 /XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006
w sprawie określanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
6. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej oraz z kontroli działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście.
VI. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na VII sesję

VI sesja Rady Miasta odbędzie się 31 marca 2011 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

VI sesja Rady Miasta

odbędzie się 31 marca 2011 r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku
3. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin
a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Sprawy różne.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Projekty uchwał wniesione na VI sesję

V sesja Rady Miasta 22 lutego 2011 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

IV sesja Rady Miasta 11 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Przyjęcie regulaminu działania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie uchwały w sprawach:w przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
VI. Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

III sesja Rady Miasta 4 stycznia 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, PAŁACYK-KASYNO.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Wybór przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie regulaminów i planów prac na 2011 r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna