Sesje Rady Miasta VI Kadencji za 2010 rok – Terminy I Programy Sesji

I sesja Rady Miasta 2 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję

I sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się 2 grudnia 2010 r. o godz. 14.00 sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadzić najstarszy wiekiem radny obecny na sali.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Złożenie ślubowania przez radnych oraz wręczenie radnym zaświadczeń
o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji:
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania.
V. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
VI. Wybór wiceprzewodniczącego Rady VI kadencji.
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania,
VII. Dyskusja na temat utworzenia merytorycznych komisji Rady Miasta.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta V kdencji
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

II sesja Rady Miasta 13 grudnia 2010 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

II sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się 13 grudnia 2010 r. o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, (e-mail).
IV. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej ,
5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

OSO-0052/ 2 II /2010
Podkowa Leśna, 14 grudnia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) informuję, iż

20 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

odbędzie się kontynuacja II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji, na której Rada Miasta podejmie uchwały w sprawie:
1. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna