Protokoły z Sesji Rady Miasta VI Kadencji

Sprawozdanie z XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej - ostania sesja Rady Miasta VI kadencji w dniu 16 listopada 2014 r.

Protokół z XLVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 r.

Sprawozdanie z dnia 1 sierpnia 2014 r. - obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, uroczysta XLV sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej

Protokół z XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 5 czerwca 2014 r.

Protokół z XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Protokół z XL sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 3 kwietnia 2014 r.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 13 marca 2014 r.

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 13 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 19 grudnia 2013 r. Sesja budżetowa.

Protokół z XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r.

Protokół z XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 roku

Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej dnia 31 stycznia 2013 r.

Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 22 stycznia 2013 r.

Protokół z XXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 września 2012 r.

Protokół z XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2012 roku

Protokół z XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 24 lipca 2012 roku (godz. 16.00-17.00),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XXII sesję RM, stwierdził quorum i powitał wszystkich zebranych
na sali (obecnych 10 radnych, lista obecności w załączeniu)

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Radni miasta nie zgłosili żadnych uwag do porządku obrad.

Porządek obrad XXII sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
3. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok.
V. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała zebranych o m.in. o rozstrzygnięciu przetargów
na kontynuację rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej. Przedstawiała, że na dokończenie budynku dydaktycznego wpłynęła jedna oferta o wartości ponad 712 tyś. zł brutto, a wartość kosztorysowa przewidziana przez naszego eksperta wynosiła prawie 649 tyś. zł brutto. Mówiła, że wynika z tego, że musimy dołożyć do tej oferty ok. 63 tyś. zł. Burmistrz przedstawiała dalej, że następny element tego przetargu dotyczył windy, której wartość kosztorysowa wynosiła ponad 115 tyś. zł., a wpłynęła oferta na kwotę ponad 86 tyś. zł brutto.
W sprawie przetargu na kontynuację budowy hali sportowej Burmistrz wyjaśniała, że w bieżącym dniu nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na kwotę ponad 1 mln 5 tyś. zł brutto, a wartość kosztorysowa wynosiła
1 mln 289 tyś. zł. Burmistrz mówiła, że umowa na windę będzie podpisywana jutro, natomiast jeśli chodzi o prace w budynku dydaktycznym, to wstrzymano się do dzisiejszego otwarcia ofert dot. budowy sali, aby zobaczyć, czy starczy środków, którymi dysponujemy. Burmistrz wyjaśniała, że zastanawiamy się, co dalej, bo wartość kosztorysu jest już znana i potencjalni następni oferenci znają jego wartość. Pani Burmistrz pytała, czy wobec tego dokończenie pracy po kimś wzbudzi jakieś większe zainteresowanie niż do dotychczas? Mówiła, że po analizie i podsumowaniu z Panią Skarbnik tego, co uzyskaliśmy z tytułu kar oraz tego, co jeszcze musimy odprowadzić do firmy z tytułu wykonania zadań, a w chwili obecnej syndykowi, bo firma, która była naszym wykonawcą, ogłosiła upadłość i jest postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Burmistrz mówiła dalej, że wynikałoby z tego, iż całość tej inwestycji byłaby zrealizowana za 9 mln 700 zł, czyli o 700 tyś. zł. więcej po odliczeniu kar. Burmistrz przedstawiała, że można powiedzieć, iż różnica miedzy kosztorysem z 2009 roku a kosztorysem z 2012 roku może wynieść „na czysto” około 100 tyś. zł. Przedstawiała również, że w planie się mieścimy, mamy na to środki i zostanie na wyposażenie i ewentualnie inne prace.
Następnie Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda poruszyła temat przeprowadzonego przetargu na konserwację rowów, przedstawiając, że oferta opiewa na kwotę około 133 tyś. zł i można powiedzieć, że około 45 tyś. zł jest na tej inwestycji zaoszczędzone, realizacja tego będzie do końca września br.
Dalej Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że został też rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika na ul. Jeleniej, a wartość tego przetargu opiewa na kwotę ponad 95 tyś. zł brutto. Dodała, że mamy już pierwsze skosztorysowanie prac na innych drogach w mieście, ale niestety ceny rosną w porównaniu do ubiegłego roku.

Radna A. Dobrzyńska-Foss pytała, jaki termin został wyznaczony na dokończenie budowy hali sportowej?

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że do 10 grudnia 2012 r., a na dokończenie budynku maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Następnie Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda przestawiła informacje dotyczące:
1. Odcinka rowu przy ul. Irysowej, tj. że obecnie trwają prace projektowe. Tematem opracowania jest wykonanie gruntownej koncepcji rowu Rs 11/20 i Rs 11 ze szczególnym uwzględnieniem obydwu rowów w rejonie ul. Irysowej w granicach miasta.
2. Konserwacji rowu przy ul. Wilczej i ul. Bobrowej, tj. że ogłoszony przetarg na prace związane z gruntowną konserwacją rowu przy ul. Wilczej i ul. Grabowej został rozstrzygnięty. Cena oferty brutto 132.766,69 zł.
3. Okolic ul. Bukowej i ul. Grabowej, tj. że prace związane z odkrywką przepustu w ul. Grabowej wykazały zły stan techniczny przepustu, który wymaga gruntownej konserwacji. Jednocześnie podjęta próba drożności rowu na terenach prywatnych posesji pomiędzy ul. Grabową a ul. Bukową potwierdziła przypuszczenia
o braku możliwości przepływu wody rowem zakrytym przez teren jednej z posesji. W najbliższych dniach urząd miasta przekaże właścicielom nieruchomości dane techniczne niezbędne do udrożnienia rowu
na terenie w.w. nieruchomości. Termin realizacji tych prac został ustalony w decyzji Starosty Grodziskiego
do końca 31 października 2012 r.
4. Drogi Wojewódzkiej 719, tj. że wobec faktu, iż nie wszystkie strony planowanego porozumienia w sprawie opracowania jednolitej dokumentacji projektowej wyraziły chęć współdziałania w tej sprawie, MZDW w Warszawie nie jest zainteresowane wspólnym realizowaniem inwestycji. Każdy na bazie dokumentacji, roboty będzie realizował roboty przez siebie, zgodnie ze swoimi kompetencjami i w ramach środków, którymi dysponuje. Dokumenty zostały oficjalnie przekazane do MZDW w Warszawie. Do Starostwa również został przekazany wniosek o wszczęcie postępowania i zniwelowania tej rzędnej, która jest poniżej drogi wojewódzkiej w granicach miasta, przy ul. Brwinowskiej. Natomiast jeśli chodzi o sprawie przepustu przy trasie 719. Jesteśmy w trakcie rozmów i ustalono wstępnie, że będzie opuszczenie tego przepustu, ewentualnie jakaś inna możliwość, która powiąże całość, że ta woda z naszego terenu będzie mogła swobodnie przepływać, tu wchodzi teren Pana Potępy, Marc Polu, fragment Brwinowa.
5. Gospodarki opadami, tj. że do urzędu miasta wpłynęły kolejne wnioski o wpis do Ewidencji Działalności Regulowanej. Urząd Miasta zbiera oferty na wdrożenie sytemu informatycznego w urzędzie miasta przeznaczonego do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie trwają prace nad analizą ofert składowisk i instalacji wskazanych w projekcie Programu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

Sekretarz Miasta M. Górska przedstawiła, że na wniosek mieszkańca i Stowarzyszenia Elektryków Polskich na stacji transformatorowej u zbiegu ulicy Akacjowej i Jana Pawła planujemy zamieścić tablicę honorującą twórcę elektroenergetycznego trójfazowego systemu przesyłowego Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Dodała, że uzyskaliśmy zgodę Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, PGE Rejon Energetyczny Pruszków i Powiatowego Zarządu Dróg. Odsłonięcie tablicy miałoby nastąpić podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa
w dniach 15-16 września. Kolejną sprawą, o której mówiła Sekretarz Miasta to zgłoszenie udziału Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do projektu predefinasowanym budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowiej jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest to program doradczy dla partnerstw jst. i jest realizowany przez Związek Miast Polskich a dla każdego z tych partnerstw produktem końcowym będzie wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia w konkursie grantowym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. My jako partnerzy zamierzamy opracować całościowy program regulacji stosunków wodnych na obszarze trzech gmin.

Radny M. Foks nawiązując do wypowiedzi Pani Burmistrz o terminach zakończenia prac w rozbudowywanej szkole, pytał, do kiedy będzie obowiązywał dwuzmianowy plan lekcji?

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że umowa na dokończenie prac w budynku szkoły nie jest jeszcze podpisana, dlatego trudno w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 116/2012

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, że w związku z rezygnacją z dnia 3 lipca br. radnej Aliny Stenckiej
z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji.

Radna A. Stencka przedstawiała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji BFiI członkowie Komisji zarekomendowali na to stanowisko radną H. Skowron.

Nie zgłoszono innych kandydatur, a radna H. Skowron wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Mecenas R. Milczak wyjaśnił, iż wyboru takiego dokonuje się zwykłą większością głosów.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnej H. Skowron na w.w. stanowisko i tym samym nad przyjęciem projektu uchwały nr 116/2012 /w składzie 11 radnych/:
za: 7 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 4 głosy
Przyjęto – radna H. Skowron została wybrana na Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej – uchwała Nr 111/XXII/2012

Radna H. Skowron podziękowała za zaufanie. Mówiła, że postara się wywiązać ze wszystkich obowiązków jak najlepiej.

Przewodniczący RM B. Jestadt i Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowali radnej A. Stenckiej za wniesioną pracę na stanowisku Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Radna A. Stencka podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła radnej Skowron sukcesów na w.w. stanowisku.

2. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 117/2012

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił skład Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej i poinformował, iż należy z tego składu wybrać przewodniczącego tejże Komisji.

Radny M. Foks zaproponował kandydaturę A. Łukasiewicz na to stanowisko.

Radna A. Łukasiewicz wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej /w składzie 11 radnych/:
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 112/XXII/2012

Radna A. Łukasiewicz podziękowała koleżankom i kolegom z Rady za wybór oraz poinformowała, że sprawozdania z prac Komisji będą na bieżąco trafiały do wiadomości radnych. Prosiła, że jeśli ktoś miałby jakiekolwiek uwagi i sugestie, to może je w każdej chwili zgłaszać je zgłaszać.

3. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok – projekt nr 118/2012

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji na temat tego projektu uchwały

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił zebranym treść projektu uchwały i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia /w składzie 11 radnych/:
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 113/XXII/2012

V. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Po uwzględnieniu uwag do protokołu z XX sesji radni w głosowaniu przyjęli go jednogłośnie.

Protokół z XXI sesji radni głosami 8 „za” i 3 „wstrzymuję się” przyjęli.

VI. Interpelacje i zapytania.

Radny M. Foks przywołując akty wandalizmu, tj. pomalowane sprayami stacji elektrycznej na rogu ul. Parkowej
i Jana Pawła oraz tablicy informacyjnej po poprzednim wykonawcy budowy szkoły, prowywracane aluminiowe ogrodzenia przy hali sportowej, pytał o sposób zabezpieczenia i dozoru budynku szkoły i jej terenu.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM wyjaśniał, że urząd ma podpisaną umowę z firmą ochroniarską do czasu wejścia wykonawcy na budowę i jest całodobowa ochrona. Przyznał, że miał miejsce incydent, gdzie dorosła młodzież wtargnęła po godzinie 22 na teren szkoły i poprzewracała budowlane urządzenia. Mówił, że w dniu jutrzejszym ogrodzenie to ma być naprawione. Dodał, że jest dozorca nocny
w szkole, a tablice po poprzednim wykonawcy budowy szkoły mają być zdemontowane.

Radny M. Foks pytał, kiedy szkody wyrządzone w stacji elektrycznej na rogu ul. Parkowej i Jana Pawła zostaną usunięte? Prosił też, by zwrócić się do miejscowej policji o częstsze patrole na terenie miasta.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM mówił, że zgłoszono ten incydent na policję. W sprawie stacji TRAFO wyjaśniał, że należy ona do Zakładu Energetycznego i to on powinien usunąć te malunki. Dodał, że zwróci się w tej sprawie do Zakładu Energetycznego.

Radny G. Smoliński prosił o informację, ile kosztował komin w willi Jókawa?

VII. Sprawy różne.

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda poruszyła ponownie temat komunikacji autobusowej Brwinowa. Mówiła, że Burmistrzowi Brwinowa bardzo zależy na tym, aby pod znakami drogowymi ograniczającymi masę całkowitą aut wjeżdżających do Podkowy, umieścić tablicę informująca, że nie dotyczy komunikacji miejskiej, aby ten autobus mógł wjechać do naszego miasta. Burmistrz prosiła o wskazanie propozycji ulic, jakimi miałaby ewentualnie przejeżdżać ten autobus.

Radny J. Kubicki wyjaśnił, że należy uporządkować ta sprawę, bo Brwinów potrzebuje tego autobusu,
a i w naszym interesie jest, aby autobus ten przejeżdżał przez Podkowę.

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda prosiła, by przemyśleć to i znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiał zebranym sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zespołu
do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa. Przedstawiała, że do tej pory odbyły się dwa spotkania Zespołu. Na pierwszym zaczęto od oglądu wilii, Pan Oskar Koszutski przestawił prezentację
o historii tego obiektu i odbyła się wstępna dyskusja nad przedstawieniem wszelkich propozycji, jakie pojawiły się w do tej pory w sprawie zagospodarowani willi Jókawa. Przedstawiła, że wyniku dyskusji dwóch architektów – członków Zespołu, zostało poproszonych o zapoznanie się z dokumentacją techniczną willi, która jest w UM
i zrelacjonowanie tego na kolejnym posiedzeniu. Na kolejnym spotkaniu Zespół skorzystał z zaproszenia Pana Iwińskiego, obecnego właściciela willi Aida, który pokazał, jak wygląda willa po bardzo gruntownym remoncie. Następnie Zespół zapoznał się z pracami, jakie odbywały się na posiedzeniach w czasie prac nad Strategią Rozwoju Miasta, co zaprezentował Pan T. Potkański. Radna dodała, że Pan Potkański zaprezentował też skrótowe biznes plany dla dwóch propozycji, tj. pensjonatu i domu opieki, wskazując, że koszty byłby stosunkowo wysokie. Omawiał on też fragment Wieloletniej Prognozy Finansowej, który uświadamia, jakimi środkami finansowymi w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie dysponowało miasto na inwestycje. Radna A. Foss przedstawiała, że Pani Dorota Wacławek przedstawiała wspólną propozycję zagospodarowania wilii Jókawa przygotowana przez Stowarzyszenie Nova Podkova, Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej oraz komitet Obrony Wilii Jókawa. Radna na koniec dodała, że na drugim posiedzeniu przyjęto również regulamin pracy Zespołu.

Radny M. Foks pytał odnośnie wcześniejszego zapytania w sprawie zagospodarowania starego wagonika WKD. Radny pytał, czy WKD określiło jakiś termin, do którego trzeba się zdecydować. Wyraził zdanie, że z jednej strony może być to atrakcja, a z drugiej strony kolejny powód aktów wandalizmu oraz dojdą do tego koszty utrzymania. Dodał, że gdyby można było postawić taki wagon np. na przyszłym parkingu Park&Ride to byłby wtedy dozorowany.

M. Górska – sekretarz miasta poinformowała zebranych, iż 26 lipca br. mija druga rocznica śmierci ks. Kanonika Leona Kantorskiego i w tym dniu o godz. 10.00 na miejscowym cmentarzu zaplanowane jest symboliczne złożenie kwiatów na grobie Księdza. Zaprosiła chętnych do udziału w uroczystości.

Przewodniczący RM B. Jestadt zaprosił również zebranych do uczestnictwa w obchodach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godz. 17:00 przy kwaterach powstańców warszawskich na cmentarzu
w Podkowie Leśnej. Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił informację na temat pisma mieszkańca Brwinowa, który chciałby w Podkowie pobudować się, ale na przeszkodzie stoi wskaźnik intensywności zabudowy określony w naszym planie zagospodarowania. Dodał, że jest to jeden z piętnastu wniosków. Przypomniał, że Rada na majowej sesji odrzucała projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna. Mówił, że do tek sprawy trzeba będzie powrócić.

Radna A. Stencka mówiła, że lektury tego pisma wywnioskowała, że Pan ten na działce 1200 m2 chce wybudować bardzo duży dom o powierzchni 240 m2 parter i 240 m2 góra. Radna wyraziła swoja opinię, ze jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego jest taki a nie inny, to właściciel działki powinien się do tego dostosować.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił również informację o piśmie z Komisji ŁPBiOŚ, w którym wyrażone jest zaniepokojenie z powodu obecnego stanu rowów i prac związanych z wydawaniem środków, tj. że do tej pory mało się dzieje i niewiele środków finansowych wydawało.

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt zwrócił się do Przewodniczącej Komisji BFiI i przypominał
o konieczności powołania tymczasowego zespołu ds. monitorowania inwestycji szkolnej, w skład którego powinni wejść przedstawiciele Rady Miasta i Rady Szkoły. Przypomniał też i zaprosił na godz. 18.00, po sesji
na spotkanie z przedstawicielami regionu Cierna Hora ze Słowacji.

Radna H. Skowron zwróciła się do Pani Dyrektor Szkoły z prośbą, by przekazać przedstawicielom Rady Szkoły informację, aby zgłosili kandydata do pracy w zespole ds. monitorowania inwestycji szkolnej, gdyż do tej pory nie uczynili tego.

E. Mieszkowska – Dyrektor Szkoły Samorządowej obiecała skontaktować się z przewodniczącą Rady Szkoły
i przekazać tę informację.

VIII. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta Pan Kobosko w imieniu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej prosił
o finansowe wsparcie działalności charytatywnej Komitetu, informując, że w 2012 r. Komitet organizuje półkolonie dla 30 dzieci od 6 do 24 sierpnia.

IX. Zamkniecie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XXII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XXII znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Protokół z XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. - sesja absolutoryjna

Protokół z XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji,
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, sala widowiskowa, ul. Świerkowa 1
w dniu 28 czerwca 2012 roku (godz. 18.00- 20.15)
SESJA ABSOLUTORYJNA

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XXI sesję Rady Miasta, stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, nieobecni: radna A. Stencka i radny J. Kubicki) i powitał wszystkich zebranych na sali.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował zebranych o piśmie /załącznik nr 1 do protokołu/, które wpłynęło do niego od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dotyczy wniosku o nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi za 2011 r. i wniesienia pod obrady Rady projektu uchwały w sprawie nieudzielania absolutorium Burmistrzowi za 2011 r., tj. tożsamego z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał przedmiotowe pismo i pytał Przewodniczącego RM, czy jest na nie odpowiedź

Przewodniczący RM B. Jestadt odpowiedział, że nie ma odpowiedzi. Dodał, że porządek obrad zaplanował już dwa tygodnie temu, i jeśli jest taki wniosek, to prosi Komisję Rewizyjną o przedstawienie stosownego projektu uchwały.

Radna H. Skowron wniosła o wprowadzenie do porządku obrad RM projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. Projekt ten został radnym wcześniej rozesłany drogą mailową /załącznik nr 2
do protokołu/

Radny G. Smoliński prosił o uzasadnienie wprowadzenia w/w projektu uchwały do porządku obrad sesji RM.

Radna H. Skowron przedstawiła, że uzasadnienie jest dołączone do projektu uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt wyjaśnił, że jeżeli Rada wprowadzi uchwałę pod obrady, to wtedy odbędzie się dyskusja nad tym projektem. Następnie zarządził głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej(w składzie 13 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
Projekt uchwały wprowadzono do programu sesji jako pkt V pakt 3.

Przewodniczący RM B. Jestadt zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady RM projektu stanowiska
w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa (w składzie 13 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3 głosy
Projekt stanowiska wprowadzono do programu sesji jako pkt V pakt 4.

Porządek obrad XXI sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:
1. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok,
2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011,
3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2011 rok,
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok,
5. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
2. powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
3. zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
4. stanowisko w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa.
VI. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

III. Informacja Burmistrza o działaniach pomiędzy sesjami /31 V-28 VI 2012)

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów
I stopnia alarmowego na terenie całego kraju dotyczącego zwiększenia czujności na osoby postronne oraz podejrzane zachowania i zgłaszania ewentualnych takich spraw policji, co ma na celu zmniejszenie zagrożenia terrorystyczne na terenie gminy.
Następnie Burmistrz przedstawiła, iż tematem dominującym w pracy urzędu między sesjami była sprawa rozwiązania umowy z generalnym wykonawcą budowy szkoły i tematy z tym związane, tj. sporządzenie inwentaryzacji, wzajemne rozliczenia i przygotowania do przetargów.
Potem Burmistrz przedstawiła, iż wiele pracy w urzędzie poświęcono również kontroli NIK. Inne tematy,
o których Burmistrz informowała to sprawy związane z przetargami oraz innymi zadaniami inwestycyjnymi, m.in. przeprowadzono przetarg na budowę chodnika na ul. Jeleniej, jest przygotowywany przetarg na rowy i przetarg na przebudowę skrzyżowania na ul. Bluszczowej.
Następnie mówiła, że jest przygotowany przetarg na dokończenie budowy skrzydła szkoły, który niebawem UM chce ogłosić.
Dodała, że przygotowywany jest też przetarg na dokończenie budowy sali sportowej.
W sprawie opracowania organizacji ruchu, Burmistrz mówiła, że bardzo trudno było znaleźć wykonawcę tego opracowania, ale znalazła się osoba, która podjęła się wykonania opracowania na ul. Helenowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bukowej. Dodała, że będziemy zlecać wykonanie opracowania
na ul. Modrzewiowej, w okolicach szkoły i ul. Reymonta. Burmistrz nadmieniła również, że projektant nie chce brać odpowiedzialności za uzgodnienie projektu i warunkuje to etapowością zarówno zapłaty jak
i wykonania, tzn. że gdy zrobi pierwszy element, chciałby uzyskać wynagrodzenie, a jeżeli uda mu się uzgodnić projekt, chciałby uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za uzgodnienie.
Inne tematy, jakie Burmistrz przedstawiała, to sprawa willi Jókawa przy ul. Parkowej 19. Wyjaśniła, że wykonano tam prace zabezpieczające dach, jest zorganizowana ochrona i monitoring tego obiektu.
Burmistrz poinformowała również, iż w związku z tym, że stary tabor WKD będzie wycofywany
i złomowany, miasto może wystąpić o taki wagon do WKD, jeśli jest pomysł na jego wykorzystanie. Przedstawiła następnie, iż Burmistrz Brwinowa zwrócił się o wyrażenie zgody na przejazd autobusu
o podwyższonym tonażu przez Podkowę Leśną. Wyjaśniała dalej, że można tak opracować rozkład tego autobusu, aby służył on zarówno mieszkańcom Brwinowa jak i Podkowy Leśnej, dodatkowo mógłby to być środek dojazdu do Orlika w Żółwinie dla naszej młodzieży.
Burmistrz Miasta informowała również o zmianie na stanowisku komendanta Policji w Podkowie Leśnej, w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej Pani Komendant G. Pierkowskiej. Prawdopodobnie zastąpi ją Pan Artur Duszyński, ale nie wpłynęło jeszcze w tej sprawie oficjalne pismo do UM.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:

1. Radny A. Krupa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok.

2. Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt i wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski odczytali uchwałę Nr Wa.140.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok.

3. Następnie wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski przeczytał uchwałę Nr Wa.235.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2011.

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odniosła się do uwag, zawartych we wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2011 rok. W sprawie dotacji z Totalizatora Sportowego na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej Burmistrz przedstawiła, że wielokrotnie wyjaśniała Radzie, że dotacja ta jest rozliczana na podstawie umowy
i każdego roku do 10 grudnia składany jest wniosek o wypłatę środków. Burmistrz wyjaśniała dalej, że informowała też Radę, iż nasza umowa była aneksowana, że realizacja tej umowy jest przesunięta do 31 grudnia 2012 r., i że środki, o których mówi Komisja Rewizyjna i które przywołuje RIO tj. ponad 40 tys. zł to są środki, które zgodnie z umową są dochodem osiągniętym przez wnioskodawcę
z tytułu kar umownych i muszą być proporcjonalnie zwrócone Totalizatorowi. Burmistrz mówiła, że jeżeli zrealizujemy szkołę do końca roku, dotacja w wysokości 385 tys. zł wpłynie na konto Urzędu. Dodała, że będzie robić tak, żeby nie stracić tych środków. Wyjaśniała, że zgodnie z umową, zarabiając na karach umownych, proporcjonalnie część środków musimy zwrócić. Burmistrz tłumaczyła, że nie działa na szkodę gminy. Prosiła też o zadawanie pytań, celem wyjaśnienia wszelkich niejasności. Kończąc kwestię dotacji z Totalizatora Sportowego Burmistrz Miasta mówiła, że gdyby Komisja Rewizyjna rzetelnie podeszła do tego tematu, to by we wniosku absolutoryjnym w ogóle tego nie ujęła, bo sprawa ta dotyczy 2012 roku, a nie 2011.

Do stwierdzenia Komisji Rewizyjnej, że cyt. „Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Burmistrz przy realizacji budżetu za 2011 rok wykazał niski stopień realizacji dochodów majątkowych i nie terminową realizację zadania inwestycyjnego budowy hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy budynku szkolnego. Takie działanie może skutkować w przyszłości przesunięciem i opóźnieniem innych zadań oczekujących na realizację.” Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że rozumie, iż chodzi o zadania, które mamy zrealizować w bieżącym roku. Wyjaśniała, że staramy się realizować zadania, a Rada będziecie rozliczać nas z zadań za ten rok
w przyszłym roku.

Do stwierdzenia Komisji Rewizyjnej, że cyt. „Burmistrz zrealizował w 2011 roku w terminie drugą inwestycję w mieście pn. „Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej”, pomimo, że początkowe opóźnienie w realizacji inwestycji wynosiło wg harmonogramu rzeczowo-finansowego
123 dni” Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że jest duża różnica między wybudowaniem, nawet w trudnych warunkach, budynku komunalnego, a takiej inwestycji, jaką jest rozbudowa skrzydła szkoły i budowa hali sportowej.

Do stwierdzenia Komisji Rewizyjnej, że cyt. „Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. Skład Orzekający RIO wskazał, że opinia oparta jest na wynikach analizy przedłożonych dokumentów i dotyczy jedynie formalnoprawnych aspektów przedłożonego Sprawozdania” Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że
w takim razie można powiedzieć, iż RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej też jedynie od strony formalnoprawnej. Tłumaczyła, że jako burmistrz nie ma możliwości wyjaśniania RIO pewnych kwestii. Przedstawiała, że RIO nie zadaje jej pytań, a opiera się na tych dokumentach, co rada przekazuje RIO.

Do stwierdzenia Komisji Rewizyjnej, że cyt. „Realizacja planu dochodów z mienia gminy (dochody
z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych & 0750) na poziomie 185% wskazywałyby na brak rzetelności w planowaniu dochodów” Burmistrza M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że w międzyczasie były podwyższone czynsze, ściągnięte należności z tytułu nie płaconych czynszów
i to wszystko spowodowało przyrost. Dodała, że Urząd nie zawsze jest w stanie przewidzieć w pewnych działach, czy ściągniemy należności w tym roku, czy nie. Przy małych kwotach tego nie widać, ale na przykład od 300 tys.zł ściągnięcie 20 tys.zł czy 9 tyś.zł zaległości powoduje duży procent. Burmistrz wskazywała, że w sprawozdaniu są jeszcze inne pozycje, gdzie były duże przyrosty, ale tym Komisja Rewizyjna nie zainteresowała się, wykazując jedynie na naszą nierzetelność w tym, że staramy się ściągać czynsze i prowadzić gospodarną politykę.

Odnosząc się do opinii RIO w uchwale Nr Wa.235.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2011 cyt. „W związku
z wątpliwościami dot. przyczyn nie wykonania w całości inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej”, tzn. czy przyczyną były niewystarczające środki z Totalizatora Sportowego czy też nie dotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia inwestycji, Skład Orzekający proponuje Radzie Miasta dokonać ponownej analizy przyczyn oraz dokonać oceny, czy odpowiedzialność za ich powstanie w całości ponosi organ wykonawczy, czy też są wynikiem i innych, niezależnych od Burmistrza okoliczności” Burmistrz M. Stępień-Przygoda wyjaśniała zebranym, że nawet RIO nie rozumie stwierdzenia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Przedstawiała, że przecież 385 tys.zł nie jest kwotą, która pozwoli zakończyć nam inwestycję. Burmistrz przedstawiła, że obecnie środki na dokończenie budowy są zabezpieczone w budżecie. Mówiła też, że tak jak Pani Skarbnik wielokrotnie powtarzała, na razie nie mamy się o co martwić. Kończąc Burmistrz tłumaczyła, że ogłosimy przetarg na kontynuację budowy sali sportowej i rozbudowy budynków szkoły i dalej będziemy wszystko realizować.

Po udzieleniu wyjaśnień Burmistrza M. Stępień-Przygoda prosiła o zadawanie pytań.

Radna A. Łukasiewicz, mówiła, że jako jedna z dwóch osób Komisji Rewizyjnej, która zgłosiła zdanie odrębne do wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej, podtrzymuje nadal swoje zdanie odrębne. Radna wyjaśniła następnie okolicznoći posiedzenia Komisji Rewizyjnej i tego, że z obradującego sześcioosobowego składu Komisji Rewizyjnej nad absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2011 r. trzy osoby były za nieudzieleniem absolutorium, dwie nie poparły takiego stanowiska i jedna wstrzymała się od głosu. Radna mówiła, że opinia Komisji Rewizyjnej powinna być w procedurze absolutoryjnej wzięta pod uwagę, ale jako jeden z wielu elementów przy ocenie wykonania budżetu i przy uchwalaniu udzielenia bądź nieudzielania absolutorium burmistrzowi. Radna skupiła się nad treścią uzasadnienia i zwracała uwagę, że Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu 13 czerwca br., to była środa. Piątek, czyli
15 czerwca był ostatnim dniem, w którym dokumenty mogły być wysłane do RIO ze wszystkimi załącznikami. Dwa dni wcześniej przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do pracowników Urzędu Miasta o przygotowanie dokumentacji. Przedstawiała, że jedną z uwag w uzasadnieniu Komisji do wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi jest stwierdzenie że cyt. „Komisji Rewizyjnej udzielono wyczerpujących wyjaśnień, ale nie okazano dokumentów, o które Komisja prosiła w piśmie z dnia
11 czerwca 2012 roku. Dokumenty te w opinii Komisji były niezbędne do przeprowadzenia analizy wykonania wydatków inwestycyjnych za 2011 rok.” Radna A. Łukasiewicz wyjaśniała, że jako osoba, która była obecna tego dnia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej chciała to sprostować. Mówiła, że lista dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej do Pani Burmistrz to było ponad dwadzieścia pozycji i część z tych dokumentów, to była informacja przetworzona. Przedstawiała dalej, że dokumenty, które były możliwe do przedstawienia, zostały Komisji przedstawione i ponadto ze strony Urzędu Miasta zostały udzielone wszelkie niezbędne informacje, natomiast tę informację przetworzoną, wymagającą szerszego opracowania Kierownik G. Lewandowski zobowiązał się dostarczyć
w późniejszym terminie.
Radna A. Łukasiewicz przedstawiała dalej, że uzasadnienie, które jest częścią wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium, to nie jest to uzasadnienie, które było odczytanie w dniu 13 czerwca br. na posiedzeniu Komisji. Wyjaśniała, że procedowane to było w ten sposób, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej trwało kilka godzin. W pierwszej części spotkania uczestniczyła
Pani Burmistrz i pracownicy Urzędu, udzielając odpowiedzi na pytania. Potem była część druga, przedzielona około półgodzinną przerwą, w tej części nie uczestniczyli pracownicy Urzędu i było kilka osób z zewnątrz. Radna mówiła, że na razie nie ma z posiedzenia protokołu, ale można odsłuchać nagranie z posiedzenia Komisji, bo Przewodniczący Komisji nagrywał dyktafonem przebieg posiedzenia. Radna A. Łukasiewicz mówiła, że uzasadnienie do wniosku powinno być wyczerpujące i stanowić integralną część tego wniosku. Konkludując powiedziała, że część uzasadnienia do wniosku
o nieudzielanie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej nie było odczytane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, powstało ono przed 15 czerwca br., kiedy dokumentacja wpłynęła do biura Rady Miasta.

Radna H. Skowron potwierdziła, to co powiedziała jej przedmówczyni o głosowaniu w Komisji Rewizyjnej. Radna przedstawiała, że głosowanie było przed przedstawieniem uzasadnienia i wniosek był za nieudzielaniem absolutorium bez uzasadnienia. Radna H. Skowron wyjaśniała, że uzasadnienie przedstawione na wyraźną prośbę radnej A. Łukasiewicz i jej zostało przeczytane, ale to było zupełnie inne uzasadnienie i było ono przeczytane już po głosowaniu. Uzasadnienie, które znalazło się we wniosku wysłanym do RIO, to jest inne uzasadnienie, niż było czytane. Radna mówiła, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wykazał się nierzetelnością i forma przedstawienia wniosku do RIO jest nie zgodna z prawdą
o tyle, że to uzasadnienie powinno znaleźć się po podpisach z głosowania, a potem powinno być uzasadnienie, pod którym nie powinno być żadnych podpisów, ponieważ nikt tego uzasadnienia nie znał przed wysłaniem do RIO.

Radny A. Krupa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do wypowiedzi radnej A. Łukasiewicz mówił, że terminy absolutoryjne były znane wszystkim i data 15 czerwca jest zobowiązująca, a termin posiedzenia Komisji dnia 13 czerwca br. był wcześniej podawany więc pisma i pytania były zasadne,
a to że nie udało się tego zrealizować, pozostawia bez komentarza. Radny A. Krupa wyjaśniał, że na posiedzeniu był przeczytany projekt uzasadnienia, który rzeczywiście był inny, ale trudno jest przygotowywać coś w trakcie dyskusji. Dodał, że nikt nie oponował podczas spotkania Komisji na ten temat, a radna Skowron powiedziała, że i tak, co by nie powstało, zgłosi zdanie odrębne. Przedstawił na koniec, że przed podpisaniem wniosek wraz uzasadnieniem w dniu 15 czerwca br. był dostępny w biurze Rady i każdy mógł się z nim zapoznać.

Mecenas J. Tarasiuk stwierdziła, że pod głosowanie podaje się wniosek wraz z uzasadnieniem. Nie może być tak, że komisja rewizyjna głosuje wniosek za udzieleniem lub nieudzielaniem absolutorium burmistrzowi, a później uzasadnienie ktoś gdzieś pisze. Wyjaśniała, że cały wniosek to jest treść sentencji i treść uzasadnienia. Nie jest możliwe, żeby głosowanie było nad czymś, czego członkowie Komisji nie znają. Mecenas J. Tarasiuk mówiła, że z tego wynika, iż Komisja nie głosowała nad wnioskiem i do RIO poszło coś, co nie było przegłosowane i nie było stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Mecenas odnosząc się do stwierdzenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że termin posiedzenia był znany i Komisja nie dostała dokumentów, wyjaśniała, że komisja rewizyjna nie ma upoważnienia do tego, żeby żądać od burmistrza innych dokumentów aniżeli tych, które wynikają z ustawy. Tłumaczyła dalej, że wszystkie dokumenty, do jakich ustawodawca zobowiązuje burmistrza do dostarczenia komisji rewizyjnej, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowy Leśnej dostała. Mecenas wyjaśniała dalej, iż jeżeli Komisja Rewizyjna uważała, że są jej potrzebne dodatkowe dokumenty, to taką sytuację ustawodawca przewidział w art. 271 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie mówi, iż „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów” wskazanych w ust. 1, to jest tych, które wcześniej Komisja Rewizyjna dostała. Mecenas wyjaśniała, że komisja rewizyjna nie jest organem stanowiącym, jest organem pomocniczym rady i w obecnej sytuacji rada powinna się zebrać, podjąć uchwałę, jakie dokumenty chce otrzymać od burmistrza i wówczas burmistrz jest zobowiązany do dostarczenia takich dokumentów. Mecenas mówiła dalej, iż osobiście nie ma wątpliwości, że gdyby Pani Burmistrz miała dostatecznie dużo czasu, to pewnie i dokumenty oraz informacje przetworzone przedłożyłaby Komisji Rewizyjnej, gdyż te które były pod ręką zostały przedłożone, a Komisja nie dostała tylko tych dokumentów, których nie udało się zgromadzić i stworzyć na prośbę Komisji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok – projekt nr 110/2012

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poprosił o opinię w sprawie przedmiotowego projektu uchwały Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta.

W imieniu przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji radnej A. Stenckiej
radny J. Chrzanowski przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 110/2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej
za 2011 rok.

Następnie radny J. Chrzanowski pytał o stanowisko Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, ze nie ma takiego stanowiska.

Radny J. Chrzanowski przedstawiał, że we wniosku absolutoryjnym złożonym przez Komisję Rewizyjną Komisja wspomina, że swoje analizy dokonała na podstawie przedstawionego bilansu. Pytał więc jak mamy to rozumieć?

Radny A. Krupa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że to jest zawarte w stanowisku Komisji Rewizyjnej z 13 czerwca br.

Wobec braku innych głosów radnych Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok (w składzie 13 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 106/XXI/2012

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok – projekt nr 111/2012

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła wniosek o głosowanie imienne nad przedmiotowym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił zebranym w/w projekt uchwały po czym wobec braku uwag, zarządził głosowanie nad nim (w składzie 13 radnych):
Bojanowicz Zbigniew – za
Chrzanowski Jarosław – za
Dobrzyńska-Foss Anna – za
Foks Maciej – wstrzymuję się
Jachimski Zbigniew – za
Jestadt Bogusław – za
Konopka-Wichrowska Maria – za
Krupa Adam – przeciw
Łukasiewicz Anna – za
Siedlecki Paweł – za
Skowron Helena – za
Smoliński Grzegorz – przeciw
Świderska Agnieszka – przeciw
Za: 9 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała nr 107/XXI/2012

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnym, którzy głosowali za udzieleniem absolutorium, doceniając tym samym pracę Urzędu i Burmistrza. Słowa podziękowania skierowała także do Przewodniczącego Rady, do Dyrektorów placówek, Skarbnika Miasta, kierowników i pracowników urzędu.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok – projekt nr 112/2012

Radny J. Chrzanowski przedstawił, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały nr 112/2012.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 112/2012 (w składzie 13 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosy
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała nr 108/XXI/2012

2. powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 113/2012

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał uzasadnienie do projektu uchwały i poprosił
o zgłoszenie kandydatów do pracy w tej komisji.
Radny J. Chrzanowski przedstawił, że w wyniku dyskusji na posiedzeniu Komisji BFiI chęć do pracy
w Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej zgłosili:
p. Jarosław Chrzanowski p. Anna Foss, p. Zbigniew Jachimski, p. Anna Łukasiewicz.

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Doraźnej.

Radny G. Smoliński zgłosił, iż z ramienia Komisji ŁPBiOŚ do pracy w Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej zgłosił radnego B. Jestadt, który wyraził zgodę na pracę w tej Komisji.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, tj. wykreślenie § 3.
w brzmieniu „Na Przewodniczącą /-ego Komisji powołuje się radną / radnego ……..”.

Po odczytaniu projektu uchwały przez Przewodniczącego RM odbyło się głosowanie w sprawie przyjęcia projekt uchwały nr 113/2012 (w składzie 13 radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała nr 108/XXI/2012

3. zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 114/2012

Radna H. Skowron przedstawiała, że zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały dlatego, że Komisja BFiI na posiedzeniu w dniu 1 i 6 lutego 2012 r. zobowiązała się do wprowadzenia tego projektu uchwały dokładnie na sesji absolutoryjnej w 2012 r. Następnie radna odczytała przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz dodała, że zmiana wynagrodzenia burmistrza nie była dokonywana przez 10 lat.

Radny M. Foks przypomniał swoje stanowisko wyrażone podczas XVIII sesji RM, gdy poruszył kwestię artykułu Pani Burmistrz w Biuletynie Miasta, w którym Pani Burmistrz, według radnego, podała nieprawdę. Radny M. Foks poddał pod rozwagę, że udzielając podwyżkę Pani Burmistrz, musimy brać pod uwagę nie tylko to, co miało miejsce w 2011, ale i to, co dzieje się w mieście do tej pory. Radny mówił, że spotkanie Burmistrza z mieszkańcami miasta w sprawie rozbudowy szkoły pokazało, iż sprawa ta budzi kontrowersje. Dodał, że według niego uzasadnienie do uchwały jest za daleko idące.

Radny G. Smoliński zgłosił wniosek o głosowanie imienne nad przedmiotowym projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projekt uchwały nr 114/2012 (w składzie 13 radnych):
Bojanowicz Zbigniew – za
Chrzanowski Jarosław – za
Dobrzyńska-Foss Anna – za
Foks Maciej – przeciw
Jachimski Zbigniew – za
Jestadt Bogusław – za
Konopka-Wichrowska Maria – za
Krupa Adam – przeciw
Łukasiewicz Anna – za
Siedlecki Paweł – za
Skowron Helena – za
Smoliński Grzegorz – przeciw
Świderska Agnieszka – przeciw
Za: 9 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 0
Przyjęto – uchwała nr 109/XXI/2012

4. stanowisko w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa – projekt nr 115/2012

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał uzasadnienie do projektu przedmiotowego stanowiska oraz przedstawił skład zespołu /załącznik nr 3 do protokołu/
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w stanowisko

VI. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła drogą mailową do biura RM uwagę do protokołu z XX sesji. Poprawkę tę uwzględniono w protokole.

Radny M. Foks zgłosił, iż w protokóle z XX sesji nie zawarto jego dyskusji p. G. Lewandowskim dotyczącym terminów realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych w nowym skrzydle szkoły. Wnosił, by dopisać w protokole przebieg tej dyskusji.

Protokolant zobowiązał się uzupełnić protokół o tę dyskusję. Przyjęcie protokołu odłożono na następną sesję.

VII. Interpelacje i zapytania.

Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.

VIII. Sprawy różne.

Radna A. Dobrzyńska-Foss w imieniu Komisji KOSiSS przedstawiła informację dotyczącą współpracy Podkowy Leśnej z miastami partnerskimi /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt mówił, że jest wstępna opinia Komisji KOSiSS, aby podjąć próbę nawiązania współpracy z którymś z miast, jakie przedstawiała w w/w informacji radna A. Dobrzyńska-Foss.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poinformował radnych o wniosku Dyrektora Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w sprawie remontu budynku przy ul. Świerkowej 1.

IX. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta D. Murawski odnosząc posiedzenia Komisji BFiI, na której uzgodniono, że projekt uchwały w sprawie zmiany uposażenia Pani Burmistrz zostanie zgłoszony na sesję absolutoryją w 2012 r., przedstawiał, że poza tym była też mowa o tym, że aby projekt ten został wniesiony pod obrady RM, to ma zostać spełniony jeszcze inny warunek, tj. ukończenie budowy szkoły.

Mieszkanka miasta T. Zabłocka podziękowała Pani Gessner za prowadzenie portalu „radniblisko”.

Mieszkaniec miasta S. Molęda zwrócił się do radnych, by częściej odbywali spotkania z mieszkańcami
w swoich obwodach.

Mieszkaniec miasta D. Murawski pytał, co dzieje się w sprawie powołania zespołu monitorującego realizację inwestycji rozbudowy szkoły?

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odpowiedział, że nie wszystkie kandydatury zostały zgłoszone
i kiedy tak się stanie, to zespół ten ukonstytuuje się.

Radny A. Krupa w imieniu Komisji Rewizyjnej mówił, że zwracał się pismem do Pani Burmistrz o przygotowanie do 21 czerwca harmonogramu działań naprawczych w procesie realizacji inwestycji rozbudowy, ale odpowiedzi nie dostał.

Radna H. Skowron odnosząc się do wypowiedzi Pana D. Murawskiego dot. warunkowania zmiany uposażenia Pani Burmistrz ukończeniem inwestycji rozbudowy szkoły, przedstawiała, że Komisja BFiI nie stawiała żadnych takich warunków.

XI. Zamkniecie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XXI posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XXI znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Załączniki do protokołu

Protokół z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 maja 2012

Protokół z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 31 maja 2012 roku (godz. 18.00-21.50),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XX sesję RM, stwierdził quorum (lista obecnych radnych
w załączeniu) i powitał wszystkich zebranych na sali.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisi BFiI z upoważnienia Komisji przedstawiała, iż Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad XX sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2012, tj. projektu nr 101/2012. Radna wyjaśniała, iż wniosek ten wynika z braku szczegółowego uzasadnienia treści projektu uchwały. Następnie radna A. Stencka przedstawiła, iż z uwagi na brak zastrzeżeń do części projektu uchwały dotyczącej: zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta:
– o 3.220 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na wykonanie wyroku sądowego
w zakresie zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
– o 3.000 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zawiązku z powierzeniem gminie nowych zadań z zakresu realizacji ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na opłaty za pobyt dzieci w domach dziecka;
oraz
zmniejszenia planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 6.220 zł w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
Komisja wnioskowała o przygotowanie na XX sesję Rady Miasta nowego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2012 zawierającego jedynie wyżej wymienione zapisy
i przesłanie go przed posiedzeniem Rady do wiadomości wszystkim radnych.
Wobec braku nowego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. radna
A. Stencka podtrzymała wniosek Komisji BFiIO o zdjęcie z porządku obrad XX sesji Rady Miasta projektu nr 101/2012.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS w imieniu Komisji przedstawił, iż Komisja zdecydowała o złożeniu podobnego wniosku jak Komisja BFiI.

Radny G. Smoliński zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady Rady projektu uchwały nr 109/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami w zmian w programie sesji.

Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały projektu nr 101/2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na rok 2012 (w składzie 12 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 1
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – projekt uchwały nr 101/2012 zdjęto z obrad.

Głosowanie w sprawie wprowadzenie pod obrady rady projektu uchwały nr 109/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 12 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 1
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – projekt uchwały nr 109/2012 wprowadzono do porządku obrad jako pkt III ppkt 8.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach (w składzie 12 radnych):
za: 11 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto.

Porządek obrad XX sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych
w Podkowie Leśnej,
3. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”,
4. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna,
5. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
6. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
7. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych,
8. zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – projekt nr 102/2012

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przestawił pozytywną opinię Komisji
o przedmiotowym projekcie uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 12 radnych):
za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 99/2012

2. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych
w Podkowie Leśnej – projekt nr 103/2012

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ w imieniu Komisji przedstawił, iż Komisja po otrzymaniu pełnych informacji UM do przedmiotowego projektu uchwały oraz rozszerzeniu jego uzasadnienia pozytywnie go zopiniowała.

Na salą obrad przybyła radna A. Świderska.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 100/2012

3. zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego – projekt nr 104/2012
Na salą obrad przybyła radna A. Dobrzyńska-Foss

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ w imieniu Komisji przedstawił, iż po uzyskaniu wyjaśnień UM do przedmiotowego projektu uchwały, Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 101/2012

4. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna – projekt nr 105/2012

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ w imieniu Komisji przedstawił, iż Komisja po długiej dyskusji negatywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych):
za: 0 głosów
przeciw: 11 głosów
wstrzymało się: 3 głosy
Projektu uchwały nie przyjęto

5. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt nr 106/2012

Radni miasta przed sesją otrzymali poprawioną wersję projektu regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych, w której dodano Rozdział III pn.: „Zasady głosowania
w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników”.

Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawiła protokół z posiedzenia zespołu, który jest jednocześnie spójną informacją na temat kandydatów na ławników /załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (w składzie 14 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 102/2012

Następnie jedna z kandydatek na ławnika p. E. Wolska-Zdunek zaprezentowała swoją osobę Radzie. Inni kandydaci nie zgłosili się do prezentacji.

Do pracy w komisji skrutacyjnej podczas wyborów na ławników zgłosili się radni: B. Jestadt, J. Kubicki, A. Łuksiewicz. Radni w głosowaniu 13 „za” i 1 „wstrzymuję się” przyjęli skład osobowy niniejszej komisji skrutacyjnej.

Następnie w głosowaniu tajnym radni na kartach do głosowania oddali głosy w wyborach uzupełniających na ławników na kadencję 2012-2015.

PRZERWA: 18.45-19.00

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej – radna A. Łukasiewicz odczytała protokoły komisji
z wyników wyborów. (Protokoły stanowią załącznik do uchwał w/s wyboru ławników
do poszczególnych sądów.)

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wybrano Panią Grażynę Wizner.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wybrano Panią Elżbietę Wolską-Zdunek.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie wyboru ławników:

6. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie – projekt nr 107/2012

Radna A. Dobrzyńska-Foss zwróciła się z pytaniem do p. mecenas, czy jeśli wybory ławników dokonywane przez radę są tajne, a uchwała jawna, to czy nie jest to prawna niejasność?

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że przebieg głosowania jest tajny, natomiast jego wynik jest jawny.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 107/2012 (w składzie 14 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 103/2012

7. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – projekt nr 108/2012

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 108/2012 (w składzie 14 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 104/2012

8. zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 109/2012

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.

Radna A. Dobrzyńska-Foss prosiła o większe uzasadnienie dla decyzji kolegów radnych o przejściu ze składu jednej komisji do innej, w tym przypadku do Komisji Rewizyjnej tym bardziej, że pracy w komisjach merytorycznych jest dużo, a plan pracy na 2012 rok Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie i nie został rozszerzony, co mogłoby powodować potrzebę zwiększenia składu osobowego tejże Komisji.

Radny M. Foks wyraził swoje zdanie, że każdy radny może przejść z jakiej komisji chce, do jakiej chce, a rada powinna tę decyzję uszanować.

Radny Z. Jachimski mówił, że jest to już drugie doświadczenie związane ze zmianami w składach komisji, pierwsze było podyktowane brakiem czasu jednego z radnych, aby móc pracować w dwóch komisjach, co było w jakiś sposób uzasadnione. Mówił dalej, że obecna wola transferów przez dwoje radnych nie ma nić wspólnego z uszanowaniem bądź z jego brakiem, bo takie radni mają prawo. Radny przedstawił swoje zdanie, że rada ma radzić, pomagać, kreować, inicjować, a przez ruch kolegów do Komisji Rewizyjnej zadanie rady zmierza w kierunku uwypuklenia i zwiększenia siły kontrolnej. Dodał, iż uważa, że jest to ruch w złym kierunku, gdyż wyborcy wybrali radę, aby coś zmieniać, a przesuniecie ciężaru jej działania w kierunku kontrolnym i roszczeniowym spowoduje, że nie spełniona zostanie rola, którą wyborcy powierzyli radzie. Radny Jachimski mówił dalej, iż myślał, że minęły czasy, gdzie patrzenie i kontrolowanie były elementem rozszerzania się władzy, administracji, urzędów itd. Reasumując, zmiany w komisjach radny ocenił, jako osłabienie kreatywnej roli rady.

Radna A. Świderska uzasadniając swoją decyzję o dołączeniu do składu Komisji Rewizyjnej wyjaśniała, że w jej przypadku nie ma transferu, bo zasiada w jednej komisji. Wyjaśniała, że kiedyś świadomie zrezygnowała z pracy w Komisji KOSiSS, co było uwarunkowane sprawami zawodowymi. Natomiast w tej chwili może sobie pozwolić, by zasiadać w drugiej komisji i pracować więcej na rzecz miasta. Radna mówiła, że wybierając Komisję Rewizyjną, zrobiła to świadomie, gdyż ma najmniej liczny skład. Dodała, że nie brała pod uwagę tego, iż jej udział w Komisji Rewizyjnej spowoduje większy nacisk na kontrolę lub osłabienie rady. Radna podkreśliła, że chciałaby pracować jako radna na rzecz miasta, stąd decyzja o zgłoszeniu się do pracy w drugiej komisji.

Radny G. Smoliński uzasadniając swoją decyzję o przejściu z Komisji BFiI do Komisji Rewizyjnej przedstawiał, że Komisja BFiI liczy dziewięciu członków i jest to jest największa komisja. Radny mówił, że uznaje, iż podjął słuszną decyzję i prosi kolegów o uszanowanie tej decyzji i każdy ma prawo do swojej oceny oraz poglądów.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 14 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 105/2012

IV. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII sesji (w składzie 14 radnych)
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Protokół przyjęto.

V. Interpelacje i zapytania.

Radna A. Stencka poinformowała, iż przed sesją wysłała do Pani Burmistrz 27 pytań dotyczących inwestycji szkolnej i jeśli jest możliwość prosi o odpowiedź na nie, a ą to następujące pytania:
1. Jaka jest aktualna sytuacja prawna na budowie szkoły?
2. Czy została rozwiązana umowa z wykonawcą?
3. Jaki był tryb rozwiązania umowy i kto od niej odstąpił?
4. Jaki jest obecny stan zaawansowania robót na budowie?
5. Ile wydano do tej pory pieniędzy, w tym ile pieniędzy zostało wykorzystane z kredytu, a ile ze środków budżetowych?
6. Jaka jest dalsza procedura w ciągu najbliższych tygodni?
7. Czy możliwe jest od 1.09.2012 r. rozpoczęcie zajęć szkolnych w nowym skrzydle szkoły?
8. Czy Urząd Miasta będzie podawać Wid-Bas do sądu?
9. Czy Urząd Miasta może ogłosić nowy przetarg na dokończenie robót już teraz, czy też dopiero po uprawomocnieniu się wyroku?
10. Czy została wykonana inwentaryzacja robót?
11. Czy wiadomo, jakie są przybliżone koszty dokończenia inwestycji w oparciu o rozliczenie dotychczasowych robót i nowy kosztorys?
12. Jakie będą źródła finansowania dokończenia inwestycji?
13. Czy w aneksie do umowy z Wid-Bas jest zapis, że obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowego skrzydła szkoły i sali sportowej leży po stronie wykonawcy?
14. Kiedy aneks do umowy został podpisany i jaka jest jego treść?
15. Czy Urząd posiada wszystkie atesty i certyfikaty dotyczące materiałów użytych w czasie budowy?
16. Od kiedy Urząd zatrzymywał przewidziane umową z Wid-Bas 20% z tytułu rękojmi od każdej wystawionej przez wykonawcę faktury?
17. Jaka kwota łącznie została w ten sposób zatrzymana?
18. Na co te środki zostały wydatkowane?
19. Jaka jest kwota odsetek karnych, które Urząd naliczył wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji inwestycji?
20. Jaki jest sposób rozliczenia tych odsetek?
21. Jaka jest kwota przewidzianej umową 10% gwarancji, której udzielił wykonawca z tytułu należytego wykonania robót?
22. W jaki sposób te pieniądze są zabezpieczone dla miasta?
23. Czy wpłynęła dotacja z Totalizatora Sportowego w wys. 750.000,00 na budowę sali sportowej?
24. Jak te środki zostały wydane?
25. Czy nieoddanie sali sportowej w terminie oznacza utratę dotacji?
26. Czy aneks do umowy z wykonawcą o rozdzieleniu ze względu na dotację z Totalizatora Sportowego rozbudowy szkoły i budowy sali sportowej skutkował rozdzieleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.
27. Kiedy Urząd Miasta przewiduje aktualizację budżetu szkoły na 2012 rok ze względu na zapisany w umowie z wykonawcą sposób pokrycia kosztów stałych do chwili odbioru inwestycji, a także na przyjęte w budżecie miasta koszty funkcjonowania szkoły po odbiorze?

Na pytania 1-3 mecenas J. Tarasiuk odpowiadała, że w dniu 11 maja 2012 r. od umowy odstąpił wykonawca, urząd uznał, że to odstąpienie jest nieskuteczne i w dniu 14 maja 2012 r. gmina odstąpiła od umowy.

Radny J. Kubicki pytał, dlaczego radni nie zostali o tym wcześniej poinformowani?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że nie zawsze jest możliwość informowania o wszystkim radę, gdyż należy działać szybko i szukać najskuteczniejszego rozwiązania.

Radny M. Foks przedstawiał, że Komisja KOSiSS powinna być wczesniej poinformowana o fakcie rozwiązania umowy i nie należało z tym czekać na przykład na informację w „Biuletynie Miasta”.

Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że nikt nie chciał ukrywać przed RM odstąpienia od umowy. Dodała, że to jest bardzo ważny i trudny krok, który wymaga wielu analiz.

Radna M. Konopka-Wichrowska pytała, jaka jest korzyść dla miasta w sytuacji, gdy to miasto zdecydowało się na odstąpienie od umowy.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że jest to skomplikowane, gdyż odstąpienie od umowy jednej czy drugiej strony może mieć różne konsekwencje. Mecenas dodała, że nie podejmuje się w tej chwili wyjaśnień na ten temat, bo nie może na razie odkrywać tajemnicy i kulis sprawy.

Na pytanie 4. odpowiedział G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM . Przedstawił, że
w budynku dydaktycznym niewiele pozostało do wykonania, tj. należy założyć osprzęt elektryczny,
w sanitariatach należy wykonać biały montaż (wszystko zostało zgromadzone), pozostała też do zamontowania winda i reszta drobiazgów. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną to nie ma stolarki okiennej, tynki i wewnętrzne i wylewki są zrobione, tynki zewnętrzne są zrobione częściowo, w ślad za tym brak jest wyposażenia i podłogi. W otoczeniu wykonawca rozpoczął budowę ogrodzenia, co przerwano, chodniki nie są dokończone, są zrobione tylko przy starym budynku szkoły, oświetlenie jest zrobione.

Na pytanie 5. również odpowiadał G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM. Przedstawił, że na roboty budowlane, bez prac projektowych i innych kosztów (to co mieliśmy w przetargu z Wid-Basem) na obecną chwilę wydano 6 mln 564 tys.zł. Dodał, że część tych robót jest wykonana
i niezafakturowana i jest to około 450-500 tys. zł, pozostały do wykonania prace (w ogóle nie rozpoczęte) za 1 mln 900 tys. zł, według tego, co mieliśmy w przetargu. Z kredytu wydaliśmy ogółem
6 mln 687 tys. zł, ze środków własnych wydaliśmy 691 tys. zł. Razem wydano 7 mln 378 tys. zł, pozostało z kredytu prawie 600 tys. zł

Ad. 6. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiadał, że prowadzone są prace inwentaryzacyjne. Jednocześnie kosztorysowane są roboty niewykonane. Po otrzymaniu tych materiałów przygotowujemy się do przygotowania procedury przetargowej. Wyjaśniał, że chcemy zacząć od budynku dydaktycznego, na którego zakończeniu gminie zależy najbardziej.

Ad. 7. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiadał, że na sto procent nie można
w tej chwili odpowiedzieć, czy uda się rozpocząć zajęcia szkolne w nowym skrzydle od 1 września 2012 r. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się procedura przetargowa.

Ad. 8. Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że na obecnym etapie nie umie odpowiedzieć na to pytanie, gdy wiele może się jeszcze wydarzyć.

Ad. 9-10. w odpowiedzi odpowiedź na pytanie 6. i 7.

Ad. 11. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM wyjaśnił, że na to pytanie nie umie w tej chwili odpowiedzieć, bo nie ma jeszcze kosztorysów.

Ad. 12. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że częściowo musimy wykorzystać kredyt, reszta zostanie pokryta ze środków własnych.

Ad. 13. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że nie, gdyż nie było takiego zapisu w przetargu i umowie.

Ad. 14. Mecenas J. Tarasiuk przedstawiała, że pierwszy aneks został podpisany w II 2011 r.
i związany był z rozdzieleniem harmonogramu na salę sportowa i na część dydaktyczną. Wynikło to stąd, że otrzymaliśmy dotację z Totalizatora Sportowego i po to, aby pieniądze te zostały przeznaczone na salę, należało podpisać taki aneks. Potem były dwa aneksy z IX i X 2011 r. i dotyczą interpretacji zapisów umowy w zakresie sposobu rozliczania.

Ad. 15. G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM wyjaśniał, że budowa jest podzielona na etapy, jest opracowana tabela, z tych etapów wynikają koszty, tabela jest ryczałtowa i przy odbiorze każdego etapu żądamy przedstawienia atestów. Na odebrane etapy mamy wszystkie certyfikaty
i atesty.

Ad. 16-18 Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że ta umowa nie ma takiego zapisu, jak zatrzymywanie 20% faktury z tytułu rękojmi.

Ad. 19-20. Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że nie mamy czegoś takiego, jak odsetki karne. Mamy kary umowne. G. Lewandowski wyjaśniał, że kary umowne za nieterminową realizacje obiektu naliczaliśmy na bieżąco miesięcznie, za każdy miesiąc opóźnienia. Wystawialiśmy noty obciążające wykonawcę co miesiąc. Kary umowne za rok 2011 wyniosły 153 tyś. zł., kary umowne za 2012 r.
do momentu zerwania umowy wynoszą 396 tyś. zł. Dalej G. Lewandowski przedstawiał, że w umowie mamy zawarte koszty eksploatacyjne, tj. ogrzewanie budynku, dostarczenie energii i wody. Te koszty od początku budowy do dnia zerwania umowy wniosły 93 tys.432 zł. Razem wszystko wynosi
603 tys.432 zł.

Radny M. Foks pytał, czy pieniądze te wpłynęły do kasy urzędu?

G. Lewandowski przedstawiał, że urząd potrącał 20% z każdej faktury, ale nie z tytułu rękojmi, ale
z tytułu odszkodowania w formie kar umownych. Gmina naliczyła wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji kary w wysokości 549 tyś. zł. Gmina potrąciła kary umowne wykonawcy
z wynagrodzenia, które miał otrzymać, tj. za ubiegły rok z faktur, a w tym roku potrąciliśmy je
z depozytu.

Ad.21. Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że ponieważ jedna gwarancja już wygasła, w tej chwili mamy kwotę 268 tyś. zł. z tytułu gwarancji zabezpieczenia roszczenia beneficjenta w stosunku
do wykonawcy powstałe z tytułu nie zapłacenia przez wykonawcę należności, powstałych w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, w związku z nie usunięciem wad, naruszającym postanowienia otrzymanej gwarancji jakości lub rękojmi za wady wynikające z umowy. Gwarancja ta obowiązuje
do od 27 października 2011 r. do 10 listopada 2014 r.

Radna A. Świderska pytała, na jaka kwotę była udzielona wygasła gwarancja i czego dotyczyła?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że gwarancja ta była na kwotę 895 tys. 500 zł z tytułu nie zapłacenia przez wykonawcę należności, powstałych w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji,
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub zerwania umowy przez wykonawcę lub rozwiązania umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy. Ta gwarancja wygasła
26 października 2011 r.
Ad. 23-24. G. Lewandowski wyjaśniał, że dotacja na budowę sali sportowej z Totalizatora Sportowego wynosi do 700 tys. zł. i gmina występuje na bieżąco po wykonanych robotach do Ministerstwa Sportu
o dotację. Na koniec roku 2011 dostaliśmy od Totalizatora Sportowego 315 tyś. zł. Zasada jest taka, że musimy najpierw wydać środki własne, potem następuje ich zwrot z Totalizatora, a więc uzupełniliśmy nasze wydatki na inwestycje.

Ad. 25 G. Lewandowski odpowiadał, że wystąpiliśmy do Ministra Sportu z aneksem, aby ta dotacja obowiązywała nas do końca tego roku i aneks ten został podpisany.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, iż z punktu widzenia Totalizatora Sportowego my naliczając kary umowne, jakby zarabiamy na tej inwestycji i dlatego musimy odprowadzić pewną kwotę, która wynika z umowy, jako procent od tych kar umownych.

Ad. 26 G. Lewandowski odpowiedział, że tak, gdyż kosztowo już w przetargu mieliśmy podział harmonogramu na salę gimnastyczną i pozostałą inwestycję, my tę dotacje mamy tylko na salę gimnastyczną.

Ad. 27. M. Ostrowska – skarbnik miasta odpowiedziała, że zobaczymy jak się wszystko ułoży, gdyż nie można w tej chwili tego określić.

Radna A. Stencka podziękowała Pani Burmistrz i pracownikom UM za udzielenie odpowiedzi
na zadane pytania.

Radny M. Foks pytał, czy do wyboru nowego wykonawcy dziura w hali zostanie zabezpieczona lub zakryta folią?

G. Lewandowski mówił, że ze względu na pogodę nie ma takiej potrzeby, powinien był to zrobić wykonawca i prawdopodobnie będziemy musieli zdjąć wiszące tam płachty w swoim zakresie. Wyjaśniał dalej, że próbuje zobowiązać wykonawcę do usunięcia kontenerów, śmieci i materiałów, które pozostawił na budowie. Dodał, że chwilą zerwania umowy, tj. od 14 maja 2012 r. od godz. 18.00 jest zatrudniona ochrona i zaplombowane zostały wejścia do budynku celem zabezpieczenia majątku.

Radny G. Smoliński pytał, w jaki sposób i na jakich warunkach zastała wypowiedziana umowa
z wykonawcą?

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała w skrócie, że najpierw od umowy odstąpił wykonawca twierdząc, że nie płacimy mu za roboty, które nie zostały odebrane. Uznaliśmy, że wykonawca nie może tak zrobić
i nieskuteczne jest takie odstąpienie, wobec czego zdecydowaliśmy się, że to my wypowiemy tę umowę, tym bardziej, że on zszedł z budowy.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że negocjacje z wykonawcą trwały cały czas, ale w momencie, gdy zaczęliśmy otrzymywać wezwania do zapłaty od komorników z Polski, nie dotyczące naszej inwestycji, znaleźliśmy się w naprawdę trudnej sytuacji, ponieważ zgodnie
z przepisami powinniśmy w pierwszej kolejności zaspokajać wezwania komornika.

Radny G. Smoliński pytał, czy inwestycja została podzielona, czy będzie możliwe częściowe użytkowanie obiektu?

G. Lewandowski odpowiedział, że tak. Najpierw będziemy występowali o odbiór budynku dydaktycznego.

Radny G. Smoliński pytał, w jakim procencie zostały wykonane prace w budynku dydaktycznym
i w sali sportowej?

G. Lewandowski odpowiedział, że budynek dydaktyczny jest wykonany rzeczowo w 95%, a hala sportowa w 45-50%.

Radny A. Krupa pytał, ile zwyczajowo trwa procedura przetargowa?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiadała, że czas ten zależy od tego, jak się ta procedura potoczy, tj. jeżeli wyłonimy wykonawcę i nikt z oferentów nie wniesie protestów, pytań itp. Wiemy, co może się zdarzyć, ale co się wydarzy rzeczywiście, nie wiemy.

Radna A. Świderska prosiła o podanie wersji optymistycznej i pesymistycznej związanej z terminem oddania do użytku nowego budynku dydaktycznego. Pytała, czy dzieci wejdą do nowego budynku szkoły 1 września 2012 r.?

G. Lewandowski odpowiedział, że zakłada, iż w procedurze przetargowej nic niepokojącego się nie wydarzy, a on dołoży wszelkich starań, aby 1 września 2012 r. dzieci weszły do nowego skrzydła szkoły. Jednak na 100% nie można dziś tego powiedzieć.

Radny M. Foks zwracając się do p. G. Lewandowskiego pytał, ile czasu może zająć dokończenie poszczególnych prac w budowanym budynku dydaktycznym szkoły? Pytał też, ile czasu zajmie procedura przetargowa na dokończenie prac w budynku dydaktycznym oraz ile czasu zajmie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu?

G. Lewandowski odpowiadał, że najbardziej pracochłonne będą prace elektryczne. Wyjaśniał, że według fachowców szacuje się, iż na dokończenie prac elektrycznych potrzeba jest około 1,5 miesiąca od momentu wejścia na budowę. G. Lewandowski dodał, że są tam dość specjalistyczne oprawy, których nie ma na składzie i trzeba je zamówić. Przedstawiał dalej, że biały montaż zajmie około 1 tygodnia, kabiny natryskowe i ścianki działowe około 2 tygodni, a jeśli chodzi o windę odpowiedział, że nie wie, ale nie powinno być z tym większego problemu.
Odpowiadając na pytanie dotyczące czasu otrzymania decyzji pozwalającej na użytkowanie obiektu,
G. Lewandowski mówił, iż urzędowo może to trwać miesiąc czasu, ale jak będzie w rzeczywistości, nie wiadomo.

Radny M. Foks mówił, że z tego, co przedstawił P. Lewandowski wynika, iż od momentu podpisania umowy i wejścia wykonawcy na budowę potrzeba jest około 1,5 miesiąca na dokończenie prac
w budynku, plus 1 miesiąc na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, co w sumie daje 2,5 miesiąca.

G. Lewandowski dodał, że musimy zachować wszelkie procedury przetargowe, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych, aby przetarg został prawidłowo przeprowadzony.

Radna A. Świderska powiedziała, że z tego wynika, że nie ma szans na to, aby 1 września 2012 r. dzieci weszły do nowego budynku szkoły.

G. Lewandowski odpowiedział, że będzie trudno, ale nie zakładajmy dzisiaj, że nie uda się.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zaznaczyła, iż należy pamiętać, że po zakończeniu prac
w budynku może jakiś czas może potrwać jeszcze procedura sprawdzania i pozwolenia oddania do użytku budynku,

Przewodniczący RM B. Jestadt pytał UM, jak mają się sprawy odnośnie projektów uchwał, które RM musi uchwalić do końca roku w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

J. Jakóbik – pracownik UM odpowiedział, iż projekty tych uchwał są opracowywane, o ich ostatecznym kształcie zadecyduje RM. Wyjaśniał, że na razie przygotowujemy dużo informacji wyjściowych, na podstawie których przygotowywać będziemy projekty tych uchwał. W tej chwili trudno nam określić, koszty, jakie gmina będzie musiała ponieść w związku z przekazywaniem odpadów do składowania. W tej chwili Marszałek Województwa zatwierdził wojewódzki program gospodarki odpadami, w którym podał instalacje, do których gminy będą zobowiązane przekazywać odpady.

Radny G. Smoliński mówił, że RM interesuje sposób opłat oraz sposób, w jaki będą te śmieci zbierane.

J. Jakóbik – pracownik UM odpowiadał, że jest wiele metod obliczania podatku śmieciowego, żadna nie jest precyzyjna, każda jest przybliżona i wynik tej analizy będzie zależny od RM.

Radny G. Smoliński pytał jeszcze w sprawie rowów melioracyjnych w mieście. Co się dzieje w tej sprawie, bo w uchwale budżetowej miasta na 2012 rok na ten cel zabezpieczono 215 tyś. zł?

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiadała, że w tej chwili wydaliśmy na konserwację rowów 1,8 tys. zł, przygotowujemy przetarg na tę konserwację, spodziewamy się, że realizacja tej konserwacji będzie w okolicach lipca, zajmujemy się rowem Rs 11/18.

Radny G. Smoliński pytał również w sprawie budynku komunalnego przy ul. Parkowej 19, tj. jego zabezpieczenia oraz naprawy dziury w dachu.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadała, że budynek został zabezpieczony zaraz po opuszczeniu przez niego lokatorów, do uszkodzonej blachy dachu mamy osobę, która to naprawi. Wywieziono tony śmieci z tej willi, trwa porządkowanie terenu, będzie monitoring.

VI. Sprawy różne

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odniosła się do sprawy zdjęcia z porządku obrad bieżącego posiedzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, co było argumentowane przez radnych źle przygotowanym uzasadnieniem. Wyjaśniała, że dając tę uchwałę chcieliśmy poinformować RM jakie możemy przeprowadzić inwestycje i ile może to kosztować, mając perspektywę tworzenia budżetu zadaniowego.

Radna A. Stencka i radny J. Kubicki prosili w imieniu radnych, by uzasadnienia do projektów uchwał były przygotowywane szerzej i bardziej dokładniej.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, iż Komisja BFiI oraz Komisja ŁPBiOS wnioskowały
o powołanie zespołu doradczego, którego celem będzie wypracowanie koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa przy ul. Parkowej 19 wraz ze wskazaniem źródeł finansowania. Przewodniczący RM B. Jestadt pytał RM, czy konieczny jest taki zespół?

Radna A. Dobrzyńska-Foss jako autorka wniosku o powołanie zespołu doradczego ds. willi Jukawa wyjaśniała, że z uwagi na obawy, że sprzedaż obiektu może doprowadzić do tego, że nowy właściciel nie będzie zainteresowany zachowaniem budynku i willa, jedna z nielicznych pozostałych w mieście, przedwojennych budowli drewnianych, zniknie z pejzażu miasta. Należy zatem bronić jako cennego fragmentu zróżnicowanej, przedwojennej architektury, która jest jednym z czynników wpisania miasta Podkowy do rejestru zabytków. Radna przypomniała, że zgłaszane są różne propozycje jej zagospodarowania i dlatego zaproponowała powołanie zespołu składającego się z radnych, mieszkańców i osób np. z rady urbanistycznej, tak aby nie dyskutować o tym problemie na kolejnych sesjach, a przedstawić wypracowany już model, co można tam zrobić i jakie są możliwości pozyskania środków finansowych na remont. Radna konkludowała, że jeżeli nie uda wypracować się koncepcji zagospodarowania tej willi, to z wielkim bólem będzie należało podjąć decyzję o jej sprzedaży, ale najpierw należy wykorzystać wszelkie możliwości zachowania jej w zasobach miejskich, „uspołeczniając” proces wypracowania koncepcji.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że rozumie, iż zespół ten będzie ciałem doradczym skupionym przy Przewodniczącym RM i RM, który do 31 sierpnia br. przedstawi wnioski ws. willi Jukawa.

Radna A. Łukasiewicz pytała, jakie są miesięczne bieżące koszty utrzymania willi Jukawa w takim stanie, w jakim ona jest.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że w tej chwili koszty nie są znaczne, tj. koszty wywozu śmieci były jednorazowe, dojdą koszty monitoringu i koszty naprawy. Wyjaśniała dalej, że co do dalszych kosztów nie wiadomo, jakie będą potrzeby.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie potrzeby powołania zespołu doradczego ds. wypracowania koncepcji zagospodarowania willi Jukawa (w składzie 14 radnych):
za: 11 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto wniosek powołania zespołu.

Przewodniczący RM B. Jestadt podał, że do pracy w w/w zespole Komisja ŁPBiOS zaproponowała kandydaturę radnego G. Smolińskiego, Komisja BFiI kandydaturę radnego J. Chrzanowskiego
i kandydaturę radnej A. Dobrzynskiej-Foss.

Radna A. Stencka zwracała uwagę, iż nie rozumie tego, że radny J. Chrzanowski głosował przeciw powołaniu zespołu ds. willi Jukawa, a wskazany jest do pracy w nim.

Następnie RM głosowała nad przyjęciem kandydatur rekomendowanych do pracy w zespole ds. willi Jukawa (w składzie 14 radych):
1. w sprawie J. Chrzanowskiego: „za” – 3, „przeciw” – 9, „wstrzymało się” – 2,
2. w sprawie A. Dobrzyńskiej-Foss: „za” – 14,
3. w sprawie G. Smolińskiego – „za” – głosów, „wstrzymało się” – 3 głosy.

Do pracy w zespole zgłosił się również radny M. Foks, którego kandydaturę radni przyjęli, stosunkiem głosów 11 „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się”.

Do zespołu doradczego ds. wypracowania koncepcji zagospodarowania willi Jukawa weszli radni:
A. Dobrzyńska-Foss, G. Smoliński, M. Foks.

Kolejną sprawą, która zgłosił Przewodniczący RM B. Jestadt był wniosek Komisji ŁPBiOŚ
o wprowadzenie do porządku obrad każdej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna punktu poświęconego informacjom o działaniach Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miasta.

Radny J. Chrzanowski pytał wnioskodawców, jakiego rodzaju miałyby być to informacje, czy informacja będzie dotyczyła wybranych aspektów, czy wszystkich decyzji, jakie podejmuje Burmistrz?

Radny G. Smoliński odpowiedział, iż myśli, że Pani Burmistrz wie, o jakich zagadnieniach
i działaniach Burmistrza między sesjami radni chcą usłyszeć.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że obowiązkiem burmistrza jest informowanie RM
o pewnych kwestiach. Dodała, iż rozumie, iż ma być to krótka i informacja.

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu poświęconego informacjom o działaniach Burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miasta (w składzie 14 radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 4 głosy
radna A. Stencka nie głosowała
Wniosek przyjęto

Przewodniczący RM B. Jestadt przypomniał radnym, jak wygląda procedura absolutoryjna wobec burmistrza z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok, którą należy zakończyć do końca czerwca br. Przypomniał też o konieczności powołania doraźnej komisji RM ds. opracowania zmian w statucie miasta. Poinformował też o wezwaniu do dobrowolnego uregulowania odszkodowania za szkody wyrządzone przez władze samorządowe Podkowy Leśnej w skutek błędnych i niezgodnych
z obowiązującym prawem decyzji, sprawa dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, toczy się 22 lata i chodzi o kwotę ponad 1 mln zł.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że sprawa dopiero co wpłynęła, jest trudna i nie wiadomo, czy w tej kadencji uda się załatwić.

Radny Z. Jachimski zabrał głos w sprawie willi Jukawa. Mówił, że w sprawie tej willi odbyło się już wiele spotkań. Zgłoszenie wniosku o powołanie zespołu doradczego ds. tej willi jest uzasadnione i ma na celu rozstrzygnięcie tej kwestii. Dodał, że czynnikiem, który nas również goni jest również czas i jeśli społeczność nasza nie wypracuje w tej sprawie jakiegoś wyniku, to będzie trzeba willę tę sprzedać, ale nie można będzie traktować tego jako wyniku nieudolności urzędu.

Radny M. Foks nawiązując do wypowiedzi przedmówcy mówił, że nie rozminie jej. Przedstawiał, że dla znacznej części radnych sprawa Jukawy jest bardzo ważna i po to RM powołała zespół.

VII. Wolne wnioski

Mieszkaniec miasta R. Galiński nawiązując do przerwanej rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej prosił RM, by podjęła stosowne uchwały i zobowiązała Burmistrza Miasta do przedstawienia harmonogramu działań naprawczych wobec tej inwestycji z dwoma scenariuszami, tj. realnym
i pesymistyczny, który będzie pokazywał, kto i co wykona, jeśli ryzyko nie dotrzymania tego podstawowego terminu zrealizuje się. Pan Galiński mówił dalej, iż rozumie, że plan urlopów dla osób odpowiedzialnych za pewne czynności w urzędzie jest wstrzymany. Druga propozycja Pana Galińskiego była taka, aby RM np. raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie odpytywała Panią Burmistrz z postępu prac na budowie. Wnioskował również, aby Komisja Rewizyjna sporządziła raport, który oceni sposób prowadzenia tej inwestycji. Mówił, że z tego, co zrozumiał urząd nie ma pieniędzy na dokończenie tej inwestycji.

M. Ostrowska – skarbnik miasta w odpowiedzi zaznaczyła, że nie wie, skąd te informacje, gdyż pieniądze na zapłatę za całą inwestycji są.

Następnie głos zabrał mieszkaniec miasta M. Sztand, pytał dlaczego urząd mając świadomość ryzyka, doprowadził do tego, że problem ujawnił się dopiero teraz? Pytał też, kto będzie zarządzał fizycznie budową i jak będzie za to odpowiadał? Pytał dalej, jakie będą reperkusje wobec osób, które doprowadziły do tego, że budowa nie zakończyła się w terminie?

Mieszkaniec miasta D. Murawski pytał, czy przy przygotowywaniu nowej specyfikacji do przetargu, UM nie powinien porozmawiać z nauczycielami WF-u, czy nie należy na budowanej hali dokonać jakichś poprawek? Pytał również, kto będzie wykonywał ogrodzenie wokół szkoły? Pytał, czy wykona je to kolejny wykonawca, czy urząd zrobi to samodzielnie i kiedy to będzie?

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, że urząd samodzielnie nie będzie wykonywał ogrodzenia, należy to zlecić wykonawcy. Musi być przetarg, dlatego, że całość inwestycji jest
w przetargu i nie może być takiej sytuacji, że my sami coś robimy Jak nie będzie zgody na wykonywanie prac z wolnej ręki, to będzie należało ogłosić na to przetarg. Jeśli chodzi o zmiany w projekcie, to nie wiadomo, czy można tak zrobić w projekcie już zatwierdzonym.

G. Lewandowski odpowiedział, że jeśli zajdzie potrzeba zmian, będziemy konsultować się
z generalnym projektantem, bo na zatwierdzony projekt zostało wydane pozwolenie na budowę. Pan Lewandowski nawiązując do wypowiedzi Pana M. Sztand, mówił, że w trakcie przetargu opinie na temat wykonawcy były pozytywne, jednak okazało się w trakcie realizacji, że firma nie solidna i w wielu innych samorządach, gdzie firma ta też wygrała przetargi, były kłopoty z realizacją obiektów. Większość z tych urzędów zerwała z nim umowy. Firma ta nie płaciła wykonawcom, my gdy się o tym dowiedzieliśmy, zażądaliśmy cesji i płaciliśmy bezpośrednio podwykonawcom. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się zakończyć pierwszy etap, tj. budynek dydaktyczny. Dalej pan Lewandowski wyjaśniał, że żadnych terminów nie przesuwaliśmy, bo i tak nie nie można tak robić, a za nieterminowe oddanie budynku, naliczaliśmy wykonawcy kary.

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda pytała Pana M. Sztanda, w jaki sposób inwestor może zmusić wykonawcę do zrealizowania inwestycji?

Pan M. Sztand odpowiedział, że na przykład przestać płacić inwestorowi i wypowiedzieć mu
w pewnym momencie umowę. Przedstawiał, że urząd może korzystać z doświadczenia mieszkańców, którzy są specjalistami w wielu dziedzinach, tylko należy im zaufać.

Pani R. Potyrała przypisywała urzędowi, że ten podpisując umowę z wykonawcą, nie wystarczająco zabezpieczył się na okoliczność nie wywiązania się wykonawcy z terminu realizacji inwestycji. Mówiła, że jeszcze przed podpisaniem umowy było podnoszone, iż umowa jest źle zabezpieczona. Zarzucała, że urząd nie słucha mieszkańców oraz skazuje uczniów i nauczycieli do pracy w złych warunkach.

Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda odpowiedziała, że nieprawdą jest, iż urząd nie słucha mieszkańców, gdyż to właśnie w odpowiedzi na głosy mieszkańców, podjęto decyzję o rozbudowie szkoły, która przez czterdzieści lat nie była rozbudowywana. Wyjaśniała, że zdania zawsze będą podzielone na tych, którzy uważają, że jeśli coś idzie nie tak, należy od razu zrywać umowę oraz na tych, którzy kategorycznie temu się sprzeciwiają, bo koszty i skutki mogą być różne. Tłumaczyła, że nie można mówić, że urząd sobie nie radzi i nadal chcemy zakończyć jak najszybciej tę inwestycję.

Nauczyciel G. Turek pytał, czy Wid-Bas może zablokować nam kolejny przetarg?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że przepisy nasze są takie, że póki wykonawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem, nie można wykluczyć go z przetargu, a jeśli tak się dzieje, to szuka się rozwiązania dla tej sytuacji.

A. Witkowska – dyrektor podkowiańskiego CKiIO przedstawiała w skrócie program Festiwalu Otwarte Ogrody 2012 r., dziękowała mieszkańcom, którzy biorą w nich udział oraz sponsorom.

Mieszkanka Miasta E. Ozimek pytała Panią Burmistrz, jak wygląda sprawa śmietniska na jednej
z posesji przy ulicy Cichej. Dziękowała za chodnik na ulicy Bukowej, ale zgłaszała brak trawy wokół tego chodnika. Mówiła, że mieszkańcy ulicy prosili, by urząd dał nasiona trawy, a mieszkańcy sami ją posieją. Pytała, co dalej? Mówiła, że mieszkańcy tej ulicy również chcieliby, aby wyglądała ona reprezentacyjnie, jak ulica Jana Pawła II.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM wyjaśniała, że przymierzamy się, by wyrównać ziemię, wywieźć, co nie jest potrzebne, nawieźć nową ziemię i wysiać trawę. Dodała, że analizujemy na to środki i jeśli się uda, to chcemy to wykonać, bo zależy nam na tym, by ulica wyglądała ładnie.
Burmistrz Miasta M. Stepień-Przygoda w sprawie śmietniska na jednej z posesji na ulicy Cichej mówiła, że sprawa jest trudna, można wydać decyzję i uprzątnąć to, ale są problemy i ani sanepid ani inne instytucje nie są w stanie nam pomóc, trudno jest zabronić temu Panu gromadzenia i trzymania tych rzeczy, on oświadczył, że będzie je gromadził i trzymał. Natomiast sytuacja związana ze stanem budynku na tej posesji została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Inspektor wszczął postępowanie i czekamy na jego odpowiedź.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XX posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XX znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta
oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Załącznik do protokołu

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej Sesja uroczysta - 14 kwietnia 2012 r.

Sprawozdanie z XIX uroczystej sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 14 kwietnia 2012 r.,
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul Lilpopa 18

14 kwietnia 2012 r. odbyła się XIX uroczysta sesja Rady Miasta w ramach obchodów Dnia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Podczas sesji wręczono odznaki „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”. Tytułem tym wyróżniono Grzegorza Dąbrowskiego, Henryka Bazydło, Michała Bogusławskiego, Oskara Koszutskiego oraz Yaśminę Strzelecką.

Odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz, Ksiądz Proboszcz, oraz V-ca Prezes i Sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Towarzystwa.
Rozpatrując wniosek dotyczący Pani Yaśminy Strzeleckiej, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła zważyła, że od blisko 40 lat Pani Yaśmina Strzelecka aktywnie włącza się w działania kulturalne i społeczne w Podkowie Leśnej. Wśród podejmowanych przez nią działań w latach 70-tych wymienić można, m. in., przygotowanie scenariusza i współpracę z red. Włodzimierzem Zientarskim w filmie dokumentalnym poświęconym historii Podkowy Leśnej i jej mieszkańcom oraz działalność społeczną w Klubie Jeździeckim „Podkowa”, w tym współorganizację imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w wydawaniu niezależnej gazety „Głos Podkowy” (1991-1995), która otrzymała nagrodę Instytutu na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej w konkursie dla prasy lokalnej w 1994r. Opracowała i wydała książkę „Najpiękniejszy kwiat Podhala”, poświęconej Helenie Rojównie, w której zawarte są liczne wiadomości o Podkowie Leśnej oraz Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach. Aktywnie uczestniczy w festiwalu “Otwarte Ogrody” od powstania tej inicjatywy w 2005 r. organizując koncerty i wystawy we własnym ogrodzie.
Największym niewątpliwie dziełem Pani Yaśminy Strzeleckiej – profesora Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie – jest stworzenie i prowadzenie, od stycznia 2009 r., Filharmonii Dziecięcej w Pałacyku Kasynie. Jest to autorski program, adresowany do dzieci, którego celem jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych słuchaczy oraz edukacja muzyczna, która – wobec braku lekcji muzyki w szkołach – stanowi niezwykłą ofertę muzyczną skierowana do młodych słuchaczy w naszym mieście i regionie. Wykonawcami koncertów są także młodzi muzycy występujący wspólnie ze swoimi mistrzami. Przyjęta formuła, że grają „dzieci – dzieciom” ma ogromne znaczenie: nie tylko umożliwia młodym artystom wystąpienie przed nową publicznością, ale także uświadamia młodym słuchaczom, że uprawianie muzyki nie jest domeną dorosłych. Koncerty mają charakter stały: od stycznia 2009 r. odbyło się ponad 50 koncertów niedzielnych, w których uczestniczyło ok. 4 tysięcy dzieci i osób dorosłych nie tylko z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości, ale także z Warszawy.

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Henryka Bazydły, zgłoszony przez Panią Zofię Broniek i Panią Annę Maziarską, kapituła zważyła nie do przecenienia rolę Pana Henryka Bazydły w tworzeniu dokumentacji fotograficznej wydarzeń zachodzących w Podkowie Leśnej w latach 80-tych i 90-tych. Na jego zdjęciach znajduje się zapis niezliczonej liczby wydarzeń, zwłaszcza ze spotkań z najwybitniejszymi postaciami świata kultury, sztuki, nauki i polityki, którzy przewinęli się przez Podkowę Leśną w tym czasie. Powstał dzięki temu unikatowy, jednolity zbiór ilustrujący na przykładzie jednej społeczności lokalnej sprawy, którymi w tamtych latach żył cały kraj. Fotografie zgromadzone przez Pana Henryka Bazydłę posłużyły jako materiały, m. in., do wystawy zdjęć z pierwszej pielgrzymki z Podkowy Leśnej do Katynia oraz wystawy “O wolność i Solidarność – Podkowa Leśna 1976 – 1991”, której większość zdjęć jest jego autorstwa. Ta dokumentacja fotograficzna to obraz skrawka wolnej Polski w trudnych czasach powojennej historii naszego kraju.
Pan Henryk Bazydło, mieszkając od lat 70-tych w sąsiednim Brwinowie, wybrał parafię
w Podkowie Leśnej z ks. Leonem Kantorskim, za swoją parafię, dając szczególnie dowody serdecznej przyjaźni i opieki w ostatnich latach życia ks. Leona. Jak piszą wnioskodawczynie za jednym z przyjaciół Pana Bazydły „Henio przede wszystkim tworzył i tworzy historię wszędzie, gdzie się pojawia. Dlatego Podkowa Leśna ma z pewnością wspaniałe muzeum fotografii wielu lat dzięki właśnie Heniowi. I chociaż mieszka w Brwinowie, to jednak – jak to było z wieloma nami – można być podkowianinem również sercem.”

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Profesora Michała Bogusławskiego, zgłoszony przez Stowarzyszenie Związek Podkowian, kapituła uwzględniła jego ogromny wkład
w budowanie i utrwalanie tożsamości Podkowy Leśnej jako naszej Małej Ojczyzny. Profesor Michał Bogusławski z całym zaangażowaniem używa swojego warsztatu najwyższej próby, zarówno artystycznego jak i technicznego, do utrwalenia na taśmach filmowych życia Podkowy Leśnej. Połączył w tym dwie kluczowe dla siebie postawy – dokumentalisty
i obywatela.
Pierwszy dokument filmowy jego autorstwa związany z Podkową Leśną powstał
w 1998 r. w ramach cyklu “Małe Ojczyzny” w II programie TVP. Kolejne filmy poświęcone Podkowie Leśnej, emitowane w III programie TVP to “Dyskretny urok ogrodów” z 2005 r.
i “Próba opisu” z 2006 r., które powstały z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu prof. Bogusławskiego.
Profesor Michał Bogusławski jest nie tylko członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej, ale na co dzień wspiera podkowiańską społeczność uniwersytecką swoją wiedzą, otwartością i entuzjazmem.
W latach 2007-2010 prowadził cykl otwartych edukacyjnych spotkań z filmem dokumentalnym. Na szczególne uznanie zasługuje jego praca w ramach warsztatów filmowych. W 2008 r. z inicjatywy Profesora Michała Bogusławskiego powstał Zespół Podkowiańskiej Wideokroniki. Dzięki jego pracy posiadamy niezwykle bogatą i niespotykaną gdzie indziej dokumentację filmową poświęconą miastu i jego mieszkańcom. Filmy te odgrywają ważną integrującą rolę w społeczności lokalnej, szczególnie dla nowych mieszkańców Podkowy, są niezwykłym dokumentem czasu i miejsca, bezcennym wkładem w budowę tożsamości naszej Małej Ojczyzny.

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Grzegorza Dąbrowskiego, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła uznała, że jego działalność jest pięknym przykładem służby dla społeczności lokalnej, realizacji ambitnych zamierzeń, wytrwałości i zaangażowania. Osią działalności Pana Grzegorza Dąbrowskiego jest praca wychowawcza i edukacyjna. Rozpoczął ją w początku lat 70-tych, gdy organizował, a potem współprowadził Świetliki – wspólnotę dzieci i młodzieży pracującą w czasach komunistycznego reżimu metodami przedwojennego harcerstwa pod kierunkiem ks. Leona Kantorskiego. Doszedł do najwyższej funkcji, hetmana Świetlików. W czasach studenckich, pomimo młodego wieku, był aktywnym członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu. Jest współorganizatorem jednej z pierwszych w Polsce niepublicznej szkoły podstawowej, a później gimnazjum.
Szkoła podstawowa im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i gimnazjum
im. Św. Hieronima, kierowane od początku swego istnienia przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego, należą do najlepszych szkół na Mazowszu. Niedawno wybudowany budynek szkoły, który już na trwałe wpisał się w pejzaż Podkowy, nie powstałby bez jego uporu, tytanicznej pracy, a także zdolności organizacyjnych i przywódczych. Szkoła, w której funkcjonowaniu można łatwo dopatrzeć się etosu Świetlików i formacji ks. Leona Kantorskiego, jest świadectwem możliwości wynikających z rzetelności i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pan Grzegorz Dąbrowski przez lata uczestniczył w licznych inicjatywach podejmowanych w podkowiańskiej parafii dając szczególne dowody przywiązania i niemal synowskiej troski, roztaczając wraz z Ks. Proboszczem, pozostałymi domownikami i innymi osobami, opiekę nad Ks. Leonem w ostatnich latach jego życia.

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Oskara Koszutskiego, zgłoszony przez Pana inżyniera Stefana Molędę, kapituła zważyła trwającą nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat działalność Pana Oskara Koszutskiego na rzecz społeczności lokalnej. Był członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w latach 1982 – 1988 oraz jego ostatnim przewodniczącym i z ramienia Komitetu – radnym ostatniej kadencji Rady Narodowej. Komitet, działający pod kierownictwem ks. Leona Kantorskiego, prowadził szeroką działalność w sferze niezależnej kultury i pomocy dla osób represjonowanych w okresie stanu wojennego. Był także radnym II kadencji Rady Miasta i jej przewodniczącym, a także delegatem Podkowy Leśnej do Unii Miasteczek Polskich – ogólnopolskiej organizacji samorządowej. Aktywnie udziela się w podkowiańskiej Caritas.
Szczególne zasługi Pana Oskara Koszutskiego związane są z jego działalnością na rzecz dokumentacji historii Podkowy Leśnej. Jest autorem wielu wystaw i odczytów, które realizował będąc dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, w którego reaktywacji w 1990 r. aktywnie uczestniczył. Do najważniejszych jego prac należą: wystawa „Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku, wystawa z okazji 90-rocznicy spółki „Siła i Światło”, duża eksponatowo – planszowa wystawa “O wolność i Solidarność” prezentowana w Podkowie Leśnej w 2009 r., a w Domu Spotkań z Historią w Warszawie,
w 2010 r. Trzeba też wspomnieć o stałych ekspozycjach w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, autorstwa Pana Oskara Koszutskiego, dokumentujących historię Podkowy. Pan Oskar Koszutski jako społeczny kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej prowadzi także kwerendy w zbiorach archiwalnych poza Podkową, poszukując śladów historii naszego miasta i ludzi z nim związanych.

Protokół z XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z 12 kwietnia 2012 r.

Protokół z XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 12 kwietnia 2012 roku (godz. 18.00-21.00),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XVIII sesję RM, stwierdził quorum (obecni wszyscy radni, i powitał wszystkich zebranych na sali.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS zgłosił w imieniu Komisji wniosek do programu obrad RM
o zdjęcie z porządku posiedzenia punktu poświęconego wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej, uzasadniając, iż należy dokładnie zastanowić się nad dalszym przeznaczeniem tej nieruchomości.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisi BFiI oraz radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ
w imieniu Komisji podzielili stanowisko radnego Foksa i Komisji KOSiSS.

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, z upoważnienia Komisji zgłosił do porządku obrad, zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. poprzez wpisanie dodatkowego punktu, tj. rekontrola – kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, że taką zmianę należy przyjąć uchwałą, jako zmianę uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok, którą RM jakiś czas temu przyjęła.

Przewodniczący RM B. Jestadt złożył propozycję wprowadzenia przerwy, podczas której Komisja Rewizyjna przygotuje stosowny projekt uchwały. Radni propozycje tę przyjęli jednogłośnie.

PRZERWA 18.10-18.15

Radny G. Smoliński zawnioskował o imienne głosowanie wniosku radnego M. Foksa w sprawie zdjęcia
z porządku posiedzenia punktu poświęconego przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej.

Głosowanie w składzie 15 radnych:
• Bojanowicz Zbigniew – przeciw
• Chrzanowski Jarosław – przeciw
• Dobrzyńska-Foss Anna – za
• Foks Maciej – za
• Jachimski Zbigniew – za
• Jestadt Bogusław – za
• Konopka-Wichrowska Maria – za
• Krupa Adam – za
• Kubicki Jarosław – za
• Łukasiewicz Anna – wstrzymuje się
• Siedlecki Paweł – za
• Skowron Helena – przeciw
• Smoliński Grzegorz – za
• Stencka Alina – za
• Świderska Agnieszka za

za: 11 głosów
przeciw: 3 głosy
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – w/w projekt uchwały zdjęto z porządku obrad XVIII sesji

Po przerwie radny A. Krupa w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok. /Projekt – załącznik nr 1 do protokołu/. Radny uzasadniał, że inicjatywę przeprowadzenia rekontroli podjęto na wniosek członków Komisji Rewizyjnej przy przeprowadzaniu innej kontroli dotyczącej również CKiIO.

Uzgodniono, iż projekt ten zostanie wprowadzony w miejsce projektu dot. sprzedaży nieruchomości, który został zdjęty z porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok /w składzie 15 radnych/:
za: 13 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy
Projekt wprowadzono jako punkt III ppkt 1

Porządek obrad XVIII sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
2. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat,
3. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej,
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
5. ustalenia oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole i gimnazjum, dla którego Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym,
6. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających,
7. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników,
8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na temat prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych i planu działań w tym zakresie.
V. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Mecenas J. Tarasiuk na pytania radnych odpowiedziała, że rada nie głosuje porządku obrad, natomiast głosuje zmiany porządku obrad, a jeżeli do tej pory robiliśmy to nie właściwie, nie należy tego kontynuować.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał przedmiotowy projekt uchwały i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem/w składzie 15 radnych/:
za: 14 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 91/XVIII/2012

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła, iż to ona wstrzymała się od głosu, gdyż ten projekt uchwały można było zgłosić wcześniej i przesłać do Rady na przykład mailowo, a nie dopiero przedstawiać na sesji.

2. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat – projekt nr 94/2012

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji na temat tej uchwały.

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁBIOŚ w imieniu Komisji wyraził pozytywna opinię dla tego projektu uchwały z poprawką, tj. dodaniem do uzasadnienia kwoty, jaka będzie należna miastu za tę dzierżawę.

M. Wdowiak-Wojtków – kierownik referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM odpowiedziała, że będzie to kwota 200 zł netto miesięcznie.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 94/2012
/w składzie 15 radnych/:
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 92/XVIII/2012

3. programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 95/2012

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, że Komisja opiniowała tę uchwałę i były wątpliwości co do jej merytorycznych treści.

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM przedstawiała zmiany, tj.
1. w § 2. ust. 5 wykreślono powtórzony dwa razy zwrot „w celu zapewnienia”
2. w § 5. ust. 1 wykreślono zwrot „w tym”. Punkt 1. przyjął brzmienie: ”propagowanie ograniczania i kontrola rozrodczości zwierząt domowych – psów i kotów;”

Po wprowadzeniu w/w zmian Komisja ŁPBiOŚ pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 95/2012
/w składzie 15 radnych/:
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 93/XVIII/2012

4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w mieście Podkowa Leśna – projekt nr 96/2012

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ zaprezentował, że Komisja była zainteresowana analizą kosztów za wodę oraz by uzasadnienie podwyżki umieścić na stronach Biuletynu Miasta. Komisja większością głosów „za” zaopiniowała ten projekt pozytywnie.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji na temat tej uchwały prosząc o uzupełnienie uzasadnienia, co UM uczynił.

Radny Z. Jachimski wspomniał o twardym stanowisku UM podczas negocjacji ceny z odbiorcą naszych ścieków.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 96/2012
/w składzie 15 radnych/:
za: 14 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 94/XVIII/2012

5. ustalenia oraz obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu, szkole i gimnazjum, dla którego Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – projekt nr 97/2012

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOŚiSS przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat przedmiotowej uchwały z zastrzeżeniem § 4. ust. 1. Przedstawił, że Komisja wnioskuje, aby tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wynosił 20, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały 26. Radny uzasadniał, iż w oparciu o obowiązującą uchwałę pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, reedukatorzy pracowali po 20 godzin zegarowych w tygodniu, tak też jest w innych gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego, a nowe obowiązki nałożone na nich w związku z wprowadzeniem rozszerzonych procedur związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną są dla nich wystarczającym, dodatkowym obciążeniem. Argumentował, że dodanie 6 godzin tygodniowo, czyli 24 godzin miesięcznie może przynieść skutki negatywne dla uczniów.

Radny Z. Bojanowicz przedstawił, ze uchwała ta nie niesie za sobą skutków finansowych.

M. Górska – sekretarz miasta wyjaśniała, że podstawą do zwiększenia zmiany pensum dla specjalistów była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2012 r., przyjęta w powiększonym składzie 7 sędziów (III PZP 2/12), gdzie w uchwale tej zostało powiedziane, że to rada gminy, a nie karta Nauczyciela ma decydować
o liczbie zajęć m. in. dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów czy doradców zawodowych. Mogą więc oni pracować nawet do 40 godzin tygodniowo. Aktualnie we wszystkich sąsiednich gminach, wszystkie samorządy pracują nad wydłużeniem pracy tych nauczycieli, nawet do 35 godzin.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda powiedziała, że na pewno dyskusja o oświacie nas nie minie. Wyjaśniała, że tam, gdzie będzie trzeba dołożyć środków, dołożymy, a tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy szukać oszczędności. Tłumaczyła, że musimy się temu przyjrzeć i szukać oszczędności w oświacie, bo dojdą kolejne tematy związane z funkcjonowaniem szkoły. Dodała, że takich uchwał będzie więcej.

Radny M. Foks powołując się na swoje wcześniejsze uzasadnienie i odnosząc się do wypowiedzi Pani Sekretarz, że z jego uzasadnienia wynika, że RM właśnie się tym zajęła.

Radny Z. Jachimski mówił, że on jest „za”, jeżeli za te same pieniądze możemy poprosić w formie takiej regulacji, aby Ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i na zasadach kodeksu pracy, mogli pracować dla naszych dzieci o 6 godzin w tygodniu dłużej. Wyraził opinię, że w nie będzie to żadnym zamachem.

Radna A. Stencka poinformowała, że wniosek o 20 godzin ona złożyła, a Komisja KOSiSS wniosek ten poparła. Uzasadniała, że jest czynnym nauczycielem i wie, jak teraz wygląda praca nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach, z tego względu, że wprowadzono nowe przepisy i procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obciążają dodatkową dokumentacją oraz spotkaniami z rodzicami. Radna dodała, że takie rozwiązanie jest dla tych nauczycieli krzywdzące.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiała, że będzie głosowała za tą uchwała w wersji przedstawionej przez Burmistrz Miasta. Uzasadniała, że nauczyciele, którzy prowadzą lekcje, maja klasówki itp. mają obniżony tygodniowy wymiar godzin, a każdy musi się przygotowywać i spotykać z rodzicami i wszyscy muszą prowadzić doskonalenie zawodowe. Radna dodała, że nie widzi uzasadnienia dla zachowania 20 godzin.

Radna M. Konopka-Wichrowska przedstawiała, że też pracowała w szkole i zna jej problemy. Przypomniała również pozytywną opinię dyrektor szkoły p. Mieszkowskiej, która podkreślała bardzo dobrą pracę obecnych specjalistów pracujących w naszej szkole i że często pracują ponad normatywnie, gdy są trudne sprawy, a takich spraw w szkole nie brakuje. Radna dodała, że ryzykujemy to, że możemy pozbyć się osób bardzo kompetentnych, jeśli będą miałaby tu gorsze warunki niż te które już nabyły. Dodała, że według niej nie jest to odpowiedni moment, aby wprowadzać dodatkowe zamieszanie. Mówiła, że chodzi o to, aby te dodatkowe godziny były dodatkowo płatne.

Mecenas J. Tarasiuk przedstawiała, że wszystkie gminy ościenne podejmują taką uchwałę, jak my. Na wniosek gmin Sąd Najwyższy w składzie 7 osobowym podjął niezwykły wyrok. Podjął zasadę prawną, którą wiąże wszystkie sądy w Polsce, że to jest normalne, że gminy mają prawo takie sprawy regulować. Teraz gminy podejmują takie uchwały, nie narażając się na ich uchylenie.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że obowiązkiem burmistrza i rady jest kontrola zarządcza, zarówno finansowa i tego co się dzieje.

Radna A. Stencka przedstawiała, że dyskusja jest bezprzedmiotowa dla tych, którzy nie znają specyfiki pracy
w szkole.

Radny M. Foks powtórzył wniosek Komisji KOSiSS, tj. aby tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wynosił 20 godzin, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały 26 godzin.

Przewodniczący RM B. Jestadt poddał wniosek ten pod głosowanie (w składzie 15 radnych)
za: 3 głosy
przeciw: 10 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Wniosku nie przyjęto

Mecenas J. Tarasiuk uzupełniła uzasadnienie do projektu uchwały o opinie związków zawodowych na temat tej uchwały. Dodała, że nie wiążą one rady i burmistrza. (Załącznik nr 2 do protokołu)

Radny M. Foks wnioskował o reasumpcję wcześniejszego głosowania wniosku.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że nie ma potrzeby reasumpcji wcześniejszego głosowania wniosku, gdyż RM będzie głosować nad uchwałą, której może nie przyjąć.

Radny M. Foks wycofał wniosek o reasumpcje głosowania.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 97/2012
/w składzie 15 radnych/:
za: 9 głosów
przeciw: 4 głosy
wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 95/XVIII/2012

6. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających – projekt nr 98/2012

Przewodniczący RM B. Jestadt zaproponował, aby zespół składała się z tych samych osób, które uczestniczyły już w pracach takiego zespołu przy okazji ubiegłorocznych wyborów ławników, czyli: Anna Łuksiewicz, Jarosław Chrzanowski, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Adam Krupa.

Innych propozycji kandydatów do zespołu nie zgłoszono.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił pozytywną opinię Komisji KOSiSS na temat przedmiotowej uchwały, proponując przyjęcie składu zespołu jak podczas wyborów ławników w 2011 r..

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała pozytywną opinię Komisji na temat tej uchwały z propozycją, by skład zespołu pozostał taki sam jak poprzednio.

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁBIOŚ w imieniu Komisji wyraził pozytywna opinię dla tego projektu uchwały.

Kandydaci zaproponowani do pracy w zespole wyrazili na to zgodę.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 98/2012
/w składzie 15 radnych/:
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 96/XVIII/2012

7. zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 99/2012

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił pozytywną jednogłośną opinię Komisji KOSiSS na temat przedmiotowej uchwały

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 99/2012 /w składzie 15 radnych/:
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 97/XVIII/2012

8. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 100/2012

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, iż Komisja zaopiniowała skargę jako bezzasadną. Wyjaśnił, że według opinii Komisji skarżąca nie wnosi żadnych nowych elementów w sprawie ponad te, które zostały zawarte w skardze na działania gminy w dniu 5 grudnia 2011 r. i rozstrzygnięte uchwałą nr 85/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.

Mecenas J. Tarasiuk przedstawiła RM, że do UM wpłynęły kolejne trzy pisma Pani Gradowskiej powtarzające te same argumenty.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że ta sprawa będzie się ciągnęła, ale my chcemy walczyć o to mieszkanie, a pani walczy, by tego mieszkania nie oddać i z niego nie korzystać.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 100/2012
/w składzie 15 radnych/:
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 98/XVIII/2012

IV. Informacja Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na temat prac związanych z konserwacją rowów melioracyjnych i planu działań w tym zakresie.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda informowała, że najważniejszy temat, który nas zajmuje, to jest sprawa przepustu pod drogą 719. Wyjaśniała, że w marcu br. w tym temacie spotkaliśmy się w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Były wątpliwości co do punktu granicznego, ale Burmistrz Brwinowa poinformował, że wie, iż fragment odcinka między ulicą Brwinowską a ciągiem do przepustu należy do gminy Brwinów. Spotkanie zakończyło się protokołem, w którym ustalono m.in., iż należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie obejmowała modernizację rowu oraz przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką i powiatową. W kosztach przygotowania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych powinny partycypować wspólnie zarządcy dróg oraz urząd miasta Podkowa Leśna i według Pani Burmistrza w pewnej części gmina Brwinów.
Dodała, że w związku z powyższym jako burmistrz powinna zwrócić się o zawarcie porozumienia, na mocy którego będzie możliwe wspólne finansowanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych
z udrożnieniem tego rowu.

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej w sprawie rowu przy ul. Wilczej i ul Bobrowej przedstawiła, że w zeszłym roku wykonano dwa przepusty, w tej chwili została nam jeszcze konserwacja rowu
z obłożeniem płytami i naprawa przepustu pod ul. Bobrową. Przeanalizowaliśmy, że czystą kwestią związaną
z własnością jest jedynie ul. Bobrowa więc natychmiast przystępujemy do pracy tego przepustu zgodnie
z projektem. Natomiast konserwacja rowu na ulicy Wilczej i Bobrowej jest również związana ze sprawami własności. Współwłasność jest Skarbu Pastwa i Podkowy Leśnej. W związku z tym rozpoczęliśmy prace nad porozumieniem ze Starostą co do współdziałania przy tej konserwacji. W kwestiach finansowanych mamy ze strony powiatu wstępną akceptację na współfinansowanie. W kwestii rowu przy ulicy Irysowej Pani Kowalewska przedstawiała, że są rozpoczęte prace związane z zalewaniem w związku ze zmianą stosunków wodnych powyżej, czyli w Żółwinie. Zleciliśmy inwentaryzację wysokowościowo-geodezyjną tych rowów, które przechodzą przez Podkowę Leśną przed Irysową, przez miasto, do drogi 719. Po tej inwentaryzacji będziemy wiedzieli, jakie są wysokości. Następnie zlecimy analizę tych danych projektantowi, który opracuje projekt i na podstawie jego opracowania będziemy wiedzieli, jak zaprojektować przepust, żebyśmy ochronili nasze miasto przed zalewaniem. Następnie przedstawiła, że Nadleśniczy Leśnictwa Chojnów poinformował nas, że w przypadku planowanych konserwacji leśnych rowów, Nadleśnictwo poinformuje nas jakie prace będą prowadzone, kiedy i jaki będzie ich zakres. Dalej przedstawiała, że w sprawie rowu przy ulicach Sosnowej, Bukowej i Grabowej zostało wszczęte postępowanie przez Starostwo wobec działek, które miały zmienione stosunki wodne, były prowadzone kontrole i szukaliśmy rozwiązań, jak odprowadzić wodę z tych newralgicznych posesji na Bukową, która ma rów otwarty. Kończąc poinformowała, że w sprawie fragmentu rowu biegnącego wzdłuż torów WKD musimy najpierw zrobić odejście tej wody rowem głównym Rs11/19, a dopiero potem będziemy mogli zająć się rowem bocznym, który idzie wzdłuż torów WKD.

Mecenas J. Tarasiuk przedstawiła, że praktycznie wszystkie tereny, przez które biegną rowy są we współwłasności, w związku z czym UM musi ze wszystkimi współwłaścicielami rozmawiać, bo nie można bez ich zgody wejść i zagospodarować terenu. Potem może uda się wynegocjować z nimi jakiś współudział finansowy, a na to musimy zawrzeć z nimi porozumienia. Dodała, że dużym problemem jest teren gminy Brwinów przed ul. Irysową ponieważ z planu zagospodarowania przestrzennego Brwinowa dla tego terenu wynika, iż cały ten teren, który przylega do stadniny, do TKKF-u są to tereny zalewowe, nie przeznaczone pod zabudowę, mają konkretne oznaczenia np. tereny wód powierzchniowych. Mecenas wyjaśniła, że mamy do przeanalizowania wiele przepisów, np. m.in. być może o naruszeniu stosunków wodnych

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyraziła w swoim imieniu i Burmistrza Gminy Brwinów prośbę do wszystkich zebranych, aby gdy zobaczą, że są usypywane, podwyższane tereny, zgłaszali taką informację do UM lub bezpośrednio do Starostwa.

V. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVIII sesji /w składzie 15 radnych/
za: 14 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Protokół przyjęto

VI. Interpelacje i zapytania.

Radny A. Krupa pytał, czy UM jest w posiadaniu informacji na temat porozumienia z gminą Brwinów w sprawie wody pitnej, bo miała być podana ta informacja, m.in. dla Komisji Rewizyjnej. Z powodu braku tej informacji Komisja która nie może zakończyć kontroli z zeszłego roku?

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej odpowiedziała, że dalej czekamy.

Radny G. Smoliński w sprawie przedstawionej przez UM informacji o pracach związanych z konserwacją rowów, pytał o dokumentację projektową, jak ona ma być, co ma zakładać i ile będzie to kosztowało? Pytał też, jaki procentowy udział ponoszenia kosztów konserwacji rowów jest zakładany w porozumieniu? Pytał, jakie nakłady do tej pory zostały poniesione w związku z rowami? Pytał, jaki to będzie projekt? Pytając o rowy, radny wspomniał też o groźbie zagrożenia epidemiologicznego ze strony cmentarza.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie przepustu pod drogą 719 mówiła, że trudno byłoby dzielić ten projekt, stąd porozumienie, a procentowy udział trudno na razie obliczyć. Przepust jest MZDW więc on poniesie największe koszty. Trudno dziś powiedzieć, jakie to będą koszty, gdyż to dopiero okaże się w drodze negocjacji porozumienia. Burmistrz powiedziała, że będzie to projekt budowlany.

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej przedstawiła, że robimy inwentaryzację rowu przechodzącego od ul. Irysowej przez staw w Parku do drogi 719. Jest to potrzebne do opracowania projektowego. Pani Kowalewska wyjaśniała, że ze środków przeznaczonych na rowy wydano do tej pory 5,5 tyś. zł na te sprawy inwentaryzacyjne.

Radny Z. Bojanowicz przedstawił, iż radni podjęli prośbę o interwencję w PKP odnośnie uporządkowania przepływającego na ich terenie rowu wzdłuż torów. Przedstawił, że radni wnioskują o jak najszybsze zaprojektowanie przez nich utrzymania i konserwacji rowu. Dodał, że jeżeli mamy możliwość sfinansowania, czy otrzymania dotacji na sfinansowanie, to jest on „za”. Wyjaśniał, że odpowiedzialność za posadowienie na odpowiedniej rządnej spada na nas. My mamy spadek wyliczony i na tym spadku mają być obiekty. Jeżeli wspólnota z marszałkiem pomoże nam, jest „za”, ale ma sceptyczne zdanie w uczestniczeniu w kosztach projektowania tego, co u nas nie musi być właściwe projektowane, a ma być tylko przebudowane. Radny mówił, że każdy bierze odpowiedzialność za ten fragment, który do niego należy. Za całość odpowiada ten, przez którego teren płynie ciek i on musi wyznaczyć rzędną, która gwarantuje spływ wody. Kończąc mówił, że na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie są koszty i jaki będzie nasz udział.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odnosząc się do wypowiedzi radnego mówiła, że stąd wynika problem, czy działać wspólnie, czy oddzielnie. Dodała, że zgadza się, by ktoś to zrobił, ale należy zastanowić się nad tym, bo to RM będzie podejmować uchwałę o zawarciu porozumienia. Pieniędzy nie będziemy wydawać w nadmiarze, będziemy negocjować,a jeśli będzie nas na to stać, to przystąpimy do tego.

Radny A. Krupa pytał, jakie prace prowadzone są obecnie przy budowie hali sportowej przy szkole? Pytał, czy jest wyznaczony jakiś termin na oddanie do użytkowania?

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że obecnie wykonywane są tynki wewnątrz sali, zakończone są wylewki pod podłogi i kończona jest wentylacja. Co do terminu kierownik odpowiedział, że jeszcze nie ma wskazanego terminu oddania do użytkowania obiektu.

Radny A. Krupa pytał dalej, czy UM wystąpił do Starostwa o zgodę na użytkowanie nowego skrzydła szkoły niezależnie od zakończenia prac na hali.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że nie, bo nie mamy wszystkich dokumentów potrzebnych do tego, aby można było złożyć taki wniosek.

Radny G. Smoliński poruszył sprawę komunikacji miejskiej Brwinowa przez Podkowę Leśną.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM przedstawił, że w dniu dzisiejszym odbył w Starostwie spotkanie z naczelnikiem wydziału komunikacji, gdzie przedstawił, że bez zgody UM w Podkowie Leśnej wyznaczono trasę komunikacji miejskiej Brwinowa i autobusy jeżdżą naszymi drogami, które nie są przystosowane do zwiększonego obciążenia takim ruchem. Wyjaśniał, że wydział komunikacji podejmie kontrolę i my też. Dodał, że wspólnie z Panią naczelnik z wydziału komunikacji zastanowimy się, co z tym zrobić.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda dodała, że wchodzimy tu w relacje sąsiedzkie. Burmistrz Brwinowa
w związku z ustawą o transporcie zbiorowym musi taki transport publiczny dla swoich mieszkańców zagwarantować. Wyjaśniała, że Burmistrz Brwinowa twierdzi, że na tej komunikacji nasi mieszkańcy również skorzystają, że chciałby zrobić u nas przystanek, co mogłoby pomóc mieszkańcom Podkowy Leśnej korzystać
z PKP w Brwinowie

Radny G. Smoliński wyjaśnił, że nie chodzi mu o trasę tylko o bezpieczeństwo osób, które korzystają z tego transportu, bo u nas autobus zatrzymuje się „na dziko”.

Radny G. Smoliński pytał, czy jeżeli rada nie głosuje porządku obrad RM, to czy ta sama reguła dotyczy porządku obrad Komisji?

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że radni ustalają sobie, jak chcą pracować w Komisjach.

VII. Sprawy różne.

Przewodniczący RM B. Jestadt nawiązując do wypowiedzi Pani Mecenas wyraził zdanie, że RM musi rozpocząć prace nad aktualizacją Statutu Miasta.

A. Stencka przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, że do składu komisji przetargowej na dzierżawę gruntu stanowiącego własność miasta Podkowa Leśna przy ul. Brwinowskiej 30 rekomenduje
H. Skowron i Z. Bojanowicza.

Przewodniczący RM B. Jestadt przypomniał radnym, że do 30 kwietnia br. zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego za 2011 rok.

Radny M. Foks poruszając kwestię artykułu Pani Burmistrz w Biuletynie Miasta, wyraził swoje zdanie, że jest przeciwny obrażaniu rady i wprowadzaniu mieszkańców w błąd. Dodał, że w przyszłym głosowaniu będzie przeciw podwyżce pensji dla Pani Burmistrz.

Radna A. Stencka nawiązując do przedmówcy przedstawiała, że forma wypowiedzi Pani Burmistrz w tym artykule była niestosowna.

Radny P. Siedlecki przedstawił, że nie poczuł się urażony przez Panią Burmistrz tym artykułem.

VIII. Wolne wnioski

Mieszkaniec miasta L. Mirgos wyraził swoje rozczarowanie po informacji Pani Burmistrz w sprawie rowów. Pytał, z czyjej inicjatywy odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa w sprawie rowów? Dodał, że ma wrażenie, iż w kwestii rowów jesteśmy w punkcie zero. Pytał, kiedy będą w tej sprawie jakieś harmonogramy? Pytał też
o plan remontu ulic w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że spotkanie z marszałkiem odbyło się z jej inicjatywy, a harmonogramu w tej chwili nie może być, bo my nie przystąpiliśmy do porozumienia.

Przewodniczący RM B. Jestadt powiedział, że Pani Burmistrz przedstawiał RM harmonogram realizacji inwestycji drogowych na lata 2013-2014, nad którym Komisje będą obradować.

Mieszkanka miasta T. Zabłocka podziękowała Pani Burmistrz za otoczenie troską dorobku kulturalnego Podkowy Leśnej i stworzenie wreszcie górnej półki dla dorobku i wydawnictw, które dotyczą regionu. Podziękowała jej za dołączenie do grona tych osób, dla których książka i wydawnictwa w mieście są podstawą kultury.

Mieszkanka miasta M. Gessner nawiązując do wypowiedzi Pani Burmistrz z sesji w końcu 2011 roku w sprawie rozpoczęcia procedury wyjaśniania kompetencji odnośnie drzew pomników przyrody, pytała, czy są już w tej sprawie jakieś postanowienia?

Mecenas J. Tarasiuk przedstawiła, że po wyczerpaniu możliwych kroków w tej sprawie, podjęliśmy jedyną drogę, jaka nam została, tj. spór kompetencyjny między organem samorządu terytorialnego i organem administracji państwowej i skierowaliśmy wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o ustalenie, który organ jest właściwy w sparwie. Sąd powinien niedługo się tym zająć.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XVIII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XVIII znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji Bogusław Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Załącznik nr 1 do protokołu  Załącznik nr 2 do protokołu

Protokół z XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 9 lutego 2012 roku

Protokół z XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.
dnia 9 lutego 2012 roku (18.00-21.30)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając sesję, powitał radnych (obecnych 13 radnych, nieobecni: radny
Z. Bojanowicz i radny G. Smoliński) oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady Rady.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda do programu sesji zgłosiła projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, który został radnym rozesłany wcześniej.

Radna H. Skowron zgłosiła wniosek o wycofanie z programu obrad punktu poświęconego przyjęciu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. dotyczącego ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, który w dniu 24 stycznia 2012 r. został zgłoszony przez radną H. Skowron do Przewodniczącego RM.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła, iż Komisja przyjęła informację p. Heleny Skowron o wycofaniu z porządku obrad XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. Jednocześnie Komisja podjęła decyzję, że na sesji absolutoryjnej w 2012 r. Komisja BFiI wystąpi z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku, dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, proponując w § 1 ust. 1 pkt 1 zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego z 5 000 zł na 5 900 zł, bez wprowadzania zmian w wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego. Radna dodała, że jest w trakcie pisania protokołu z posiedzeniu w dniu 01 i 06.02.2012 r., w którym będzie opisana dyskusja na ten temat.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnej H. Skowron za podjęcie tak delikatnego tematu, jakim jest wynagrodzenie burmistrza miasta.

Radny M. Foks pytał Panią Burmistrz, czy projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej nie powinien przejść przez którąś z komisji Rady, tym bardziej, że powołuje się do Komisji Inwentaryzacyjnej radnych, którzy są już do projektu wpisani. Pytał, w jakich okolicznościach radni ci zostali wybrani? Proponował, jeśli to możliwe, by projekt tej uchwały trafił najpierw do komisji, po to aby radni ze swego grona mogli wybrać osoby, które będą chciały pracować w tej Komisji. Radny pytał, czy to organ wykonawczy decyduje, który radny ma być w komisji?

Mecenas R. Milczak wyjaśnił, że osoby do komisji inwentaryzacyjnej wskazuje burmistrz, a powołuje rada. Ustawodawca nie mówi, kto ma być w komisji. Mogą to być na przykład pracownicy urzędu. W ustawie powiedziane jest tylko, że powołanie takiej komisji ma to być zatwierdzone przez radę.

Radny M. Foks pytał Panią Burmistrz, czy wszyscy radni byli zapytani o to, czy chcą brać udział w pracach takiej komisji?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, iż jest propozycja przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. zmian w tzw. „podatku janosikowym”. Przewodniczący RM B. Jestadt wyjaśnił, iż jest to odpowiedź na apel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie poparcia zmian w tym zakresie.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przestawiała, że Komisja jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy „Stop Janosikowe” o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisja wnosi do Rady Miasta o zobowiązanie jej Przewodniczącego do przekazania stanowiska Rady Miasta w tym zakresie odnośnym władzom. Komisja sugeruje, aby obywatelski apel i projekt tej ustawy przekazać organizacjom pozarządowym do stosownego wykorzystania.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad zmianami do programu sesji:
1. w punkcie III.6 zamiast projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, którą radna H. Skowron wycofała wprowadzić przyjęcie projektu uchwały w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej,
2. jako punkt V wprowadzić przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a pozostałe punkty przyjmują kolejna numerację.

Przewodniczący RM B. Jestadt poprosił o wyrażenie zgody na przegłosowanie wszystkich poprawek
do porządku obrad jednocześnie. Głosowanie w składzie 13 radnych:
Za: 9 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 0

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił porządek obrad XVII sesji RM ze zgłoszonymi zmianami w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025,
2. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
3. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku,
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012,
5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
6. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
8. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
9. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok,
10. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
IV. Sprawozdania stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2011 rok.
V. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
VI. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Radni w głosowaniu, w składzie 13 radnych jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad:
Za: 13 głosów

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025,

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS – przestawił, że Komisja KOSiSS również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały w zakresie kompetencji Komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 81/XVII/2012

2. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, że Komisja po wnikliwej analizie przedmiotowego projektu uchwały zaopiniowała go pozytywnie.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS – przestawił, że Komisja KOSiSS również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały w zakresie kompetencji Komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 82/XVII/2012

3. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI i radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS poinformowali, iż Komisje te pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 83/XVII/2012

4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI i radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS pozytywnie opinie na temat przedmiotowego projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 84/XVII/2012

5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, iż Komisja Rewizyjna skargę tę uznała bezzasadną. Dodał, że obszernych wyjaśnień w sprawie udzieliły pracownicy UM, tj. Pani M. Wdowiak-Wojtków i Pani I. Skawińska.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 85/XVII/2012

6. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Radny M. Foks zwrócił się do Pani Burmistrz z prośbą, że w przyszłości jako radny chciałby wiedzieć o możliwości wzięcia udziału w pracach takiej komisji.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że chce mieć zespół, z którym będzie mogła pracować w godzinach pracy UM.

Burmistrz Miasta do pracy w Komisji Inwentaryzacyjnej, której przedmiotem działania jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w mieście Podkowie Leśnej wskazała następujących kandydatów: Jarosław Chrzanowski, Helena Skowron, Tadeusz Jastrzębski, Małgorzata Wdowiak-Wojtków, Radosław Milczak. Wszyscy kandydaci na zapytanie Przewodniczącego RM B. Jestadt wyrazili zgodę na udział w Komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:12
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 86/XVII/2012

7. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Brak uwag radnych do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 87/XVII/2012

8. przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła projekt planu pracy Komisji BFiI na 2012 do którego Skarbnik Miasta zgłosiła poprawkę, iż Zaopiniowanie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2011” nie może, jak proponuje Komisja odbyć się do 31 marca, gdyż do tego terminu burmistrz ma czas na przedstawienie sprawozdania rocznego radzie miasta i RIO, a Komisja musi mieć czas na zapoznanie się z tym Radna A. Stencka w imieniu Komisji BFiI w drodze autopoprawki zamiast „do 31 marca” zaproponowała „kwiecień”.

Brak uwag radnych do przedstawionego planu pracy Komisji BFiI

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 88/XVII/2012

9. przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Radna A. Świderska w zastępstwie przewodniczącego Komisji ŁPBiOŚ przedstawiła projekt planu pracy Komisji ŁPBiOŚ na 2012 r.

Radna H. Skowron zgłosiła, aby w treści uchwały wykreślić słowo „Rewizyjnej”, które prawdopodobnie znalazło się tam omyłkowo. Co do planowanego monitorowania działań Urzędu Miasta dotyczących ochrony drzewostanu w Lesie Młochowskim, pytała, czy Podkowa jako miasto może ingerować w działania Nadleśnictwa w lesie Młochowskim.

Mieszkaniec miasta Pan Miros w nawiązaniu do planu pracy Komisji ŁPBiOŚ zgłaszał, że w planie tym brak jest konkretów i terminów rozwiązania spraw, np. rowów i dróg. Dodał, że mieszkańcy oczekują konkretnych terminów.

Radny M. Foks mówił, że to jest ramowy plan pracy i ma elementy bazowe dla prac Komisji, a nie Urzędu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 89/XVII/2012

10. przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił projekt planu pracy Komisji ŁPBiOŚ na 2012 r.

Przy tej okazji Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, iż 4 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Podkowy Leśnej, podczas którego wybrano przewodniczącą tej Rady – została nią M. Tusińska, wiceprzewodnicząca została A. Murawska, a koordynatorem Młodzieżowej Rady została Pani M. Zaorska-Bugaj

Radna A. Dobrzyńska-Foss mówiła, że Młodzieżowa Rada działa w Podkowie od trzech lat z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Brak uwag radnych do przedstawionego planu pracy Komisji BFiI

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 90/XVII/2012

IV. Sprawozdania stałych Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej z działalności za 2011 rok.

Następnie Komisje Rady Miasta przedstawiły sprawozdania z prac Komisji za 2011 rok (Załącznik Nr 1
do protokołu z sesji)

IV. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił zebranym projekt przedmiotowego stanowiska.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w stanowiska (w składzie 13 radnych):
Za:13
Przyjęto jednogłośnie – (załącznik Nr 2 do uchwały)

Radna A. Dobrzyńska-Foss prosiła o przekazanie tego obywatelskiego projektu zmian w ustawie
do podkowiańskich organizacji pozarządowych.

V. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Protokoły w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.

VI. Interpelacje i zapytania.

Radna A. Stencka nawiązując do ul. 11 Listopada pytała, czy i jakie działania zostały podjęte do tej pory
w celu rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w mieście?

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że staramy się utrzymać stałe ciśnienie wody w mieście przy wyjściu ze stacji. Nasza sieć jest budowana w sposób ciśnieniowo-rozdzielczy w związku z czym, tak gdzie jest pierścień jest ciśnienie jednorodne, ponieważ ta woda krąży. Tam, gdzie są końcówki ta woda nie krąży i nasze zadanie polega na tym, że musimy te końcówki co jakiś zaś czyścić, co robimy, a ulica 11 Listopada ma takie rozwiązanie, że woda w części ulicy przeprowadzana jest w pierścieniu, a część w końcówkach.

Radny A. Krupa w imieniu Komisji Rewizyjnej prosił o informacje w sprawie kary dot. nielegalnej wycinki drzew pod budowę budynków komunalnych przy ul. Jaskółczej. Pytał, na jakim etapie jest sprawa i czy jest odpowiedź SKO w tej kwestii? Prosił o informacje z o opóźnieniu przy realizacji rozbudowy budynku szkoły i budowy hali sportowej. Pytał, na jakim etapie są prace związane
z uporządkowaniem terenu CKiIO przy ulicy Świerkowej 1.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w kwestii wycinki drzew pod budowę budynków komunalnych przy
ul. Jaskółczej odpowiedziała, że sprawa ta jest nadal w SKO. Mówiła, że jak będzie decyzja, to poinformuje o ty RM. W sprawie uporządkowania terenu CKiIO przy ulicy Świerkowej 1 mówiła, że ogrodzenie na razie nie będzie remontowane, co jest związane z tym, że nie jesteśmy właścicielami całego terenu. Burmistrz wyjaśniała, że staramy się robić wszystko, aby zostać właścicielem całego terenu i sprawa ta jest w toku. Przedstawiała, że UM robił rozeznanie, ile kosztowałoby nowe ogrodzenie tego terenu z lekkich elementów, tj. wyniosłoby to około 40 tyś. zł. Dodała, że jeśli będzie sytuacja prawna, iż należy grodzić i gdy znajda się na to środki, rozważymy to, poza tym będziemy starać się zagospodarowywać ten teren, a czy będzie tam parking, zobaczymy.

W sprawie informacji na temat rozbudowy szkoły głos zabrał G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM. Przypomniał, że termin zakończenia tej inwestycji upłynęła 10 maja 2011 r. i za ubiegły rok naliczyliśmy kary, za opóźniona realizację, tj. 153 tyś. zł. Te pieniądze zostały potrącone z bieżących faktur. Została również wystawiona nota obciążająca za styczeń, tj. za każdy dzień opóźnienia 3 tyś. zł. Wyjaśniała dalej, że budynku dydaktycznym prace są bardzo zaawansowane, trwają tam prace malarskie, w przyszłym tygodniu ma wejść wykonawca, który będzie układał wykładziny, niedługo będzie układany parkiet w salach. Glazury są ułożone, przystąpiliśmy do układania białego montażu, mamy jeszcze małe problemy z windą dla niepełnosprawnych. Do końca marca br. najpóźniej do 15 kwietnia br. budynek dydaktyczny będzie skończony. Gorzej jest z salą gimnastyczną, gdyż wykonawca przed mrozami nie oszklił ściany budynku od strony ulicy Bluszczowej. Według harmonogramów złożonych przez wykonawcę do końca maja br. mają być skończone. Przyjmujemy te harmonogramy i zobaczymy, czy wykonawca wywiąże się z tego. Kary za nieterminową realizację są dotkliwe, co na pewno mobilizuje wykonawcę do realizacji obiektu we wskazanych terminach.

Radna A. Świderska pytała o odpowiedź na wnioski Komisji ŁPBiOŚ z dnia 2 lutego 2012 r. /Załącznik Nr 3 do protokołu/

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie umieszczenia na stronie internetowej i w Biuletynie Miasta informacji o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpowiedziała, że temat ten będzie na łamach Biuletynu, a bieżące informacje na ten temat będą umieszczane również na stronie internetowej miasta. Burmistrza wyjaśniała, że na razie nie ma na ten temat rozporządzeń i nie mamy na ten temat pełnej wiedzy, a gdy będziemy posiadać pełne informacje na ten temat, można będzie rozpocząć debatę. Na razie możemy na razie zalecić zapoznanie się z ustawą. Wyjaśniała dale, że nad planem remontu dróg w mieście pracujemy i zostanie on przedstawiony Radzie do końca marca br. W sprawie podstopień kwater na cmentarzu komunalnym, o co pytała Komisja ŁPBiOŚ, Burmistrz odpowiadała, że jest wybudowane kolumbarium i że zmierzamy do tego, by na naszym cmentarzu przestać chować zmarłych, bo nie ma miejsca, ale jakie decyzje w tej sprawie zapadną i ile pieniędzy jesteśmy jako miasto w stanie przeznaczyć na ten cel, zobaczymy. Dodała, że jest to temat do dyskusji. Burmistrz odpowiedziała również na zapytanie radnej A. Dobrzyńskiej-Foss w sprawie możliwości i celowości powołania Straży Miejskiej oraz współpracy w tym zakresie z gmina Brwinów. Przedstawiała, że temat ten wraca od lat i wysłano w tej sprawie zapytanie do burmistrzów Brwinowa i Milanówka. Od Burmistrza Brwinowa nie otrzymaliśmy jeszcze o dopowiedzi, a otrzymaliśmy ją od burmistrza Milanówka /Załącznik Nr 4 do protokółu/

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że na podstawie budżetu 2012 r. w Brwinowie koszty utrzymania Straży Miejskiej wynoszą 1 222 100 zł z czego kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynosi 1 131 500 zł, pozostała kwota 90 600 zł przeznaczona jest na uzupełnienie umundurowania strażników, ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamienne, ubezpieczenia, delegacje, szkolenia, zakupy różne. W Milanówku łączny planowany koszt utrzymania Straży Miejskiej w 2012 r. wynosi 1 280 300 zł z czego wynagrodzenia 1 107 314 zł, pozostałe wydatki to 172 986 zł umundurowanie, zakupy itd. Sekretarz przedstawiała, że obie Straże pracują 24 h na dobe w Brwinowie zatrudnionych jest 16 strażników i 1 osoba do spraw administracyjnych, w Milanówku pracuje 17 strażników i 1 osoba administracyjna, obie Straże posiadają po dwa pojazdy samochodowe. Gdyby Podkowa Leśna chciała zawrzeć porozumienie współpracy z którąś z tych Straży, musiałaby zatrudnić 6 strażników umundurować ich (zestawy na różne pory roku, prawdopodobnie po dwa), wyposażyć i włączyć się w koszty obsługi biurowej. Same koszty wynagrodzenia strażników wynosiłyby ok. 390 tyś w skali roku.

Radnej A. Dobrzyńskiej-Foss mówiła, że mieszkańców bardzo niepokoi gromadzenie się młodzieży na stacji WKD i ich agresja. Mówiła, że może należy zastanowić się nad zawarciem umów z jakąś firmą ochroniarską. Przypomniała prowadzoną wcześniej dyskusję nad powołaniem wychowawcy ulicznego. Radna wyraziła swoją opinię, że jest temu przeciwna, bo jeden człowiek wobec grupy pijanych wyrostków ma niewielkie szanse wychowywać ich oraz jest to dla tego człowieka niebezpieczne. Podawała pod rozwagę, że może należy spotkać się z Komendą Powiatową Policji i zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu, gdyż z jakichś powodów Podkowa Leśna stała się atrakcyjna dla młodych panów, którzy czują się tu swobodnie wieczorami.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że będzie w tej sprawie rozmawiać z Panią Komendant podkowiańskiej Policji. Dodała, że wszelkie przypadki chuligaństwa należy zgłaszać Policji oraz że na wszelkie pomysły poprawy bezpieczeństwa w mieście jest otwarta.

Radna A. Łuksiewicz przedstawiała, że w sprawozdaniu z działalności podkowiańskiej policji za 2011 r. brak jest informacji na temat dwóch zdarzeń, tj. próby włamania do CKiIO oraz sytuacji, która doprowadziła do spalenia baraku na terenie CKiIO. Zgłaszała, że może należy rozważyć podjęcie działań zmierzających do założenia monitoringu na terenie CKiIO, co mogłoby ograniczy wybryki młodzieży. Wspomniała o dwóch pobiciach w mieście na przełomie 2011 i 2012 r. Dodała, że jeżeli nie będziemy reagowali, to znaczy, że dajemy milczące przyzwolenie na tego typu zachowania w naszym mieście.

Radna H. Skowron w nawiązaniu do sprawozdania z Policji za 2011 r. zgłaszała, że nie widzi w tym dokumencie, aby było wzmianka o pobiciu, o którym mówiła radna Łukaszewicz. Wyraziła swoja opinię, że sprawozdanie to jest bardzo niechlujnie sporządzone. Radna prosiła, by zwrócić Komendantowi uwagę na formę tego sprawozdania.

Radny M. Foks poparł radną H. Skowron. Dodał, że policja mówi, że poprawiła bezpieczeństwo, ale tego kompletnie nie widać i jest to lekką fikcją.

VII. Sprawy różne.

Radna A. Łuksiewicz przekazała zainteresowanym informację, że Spółka Wodna Brwinów 15 lutego 2012 r. o godz. 17.00 w OPS Brwinów organizuje walne zgromadzenie delegatów Spółki. Dodała, że być może jest to takie miejsce, gdzie mieszkańcy Podkowy zainteresowani tematem mogą wyrazić swoje wątpliwości i uczestniczyć w dyskusji. Jako przedstawiciel LGD „Zielone Sąsiedztwo” poinformowała, że przesłała RM sprawozdanie z działalności LGD za 2011 r. /Załącznik Nr 5 do protokołu/. Dodała również że przekazała Pani Burmistrz publikację, gdzie są pokazane dobre praktyki z zakresu małych projektów, wśród których znalazło się podkowiańskie CKiIO z projektem kulturalnym, za co radna gratulowała dyrektor CKiIO Pani A. Witkowskiej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpierając zarzuty, że w sprawie rowów nic się nie dzieje, wyjaśniała, że jest to nieprawdą, a rola urzędu jest taka, ze musi wszystko najpierw sprawdzić i poczynić wiele innych skomplikowanych procedur, by osiągnąć zamierzony cel. Prosiła, by nie dyskredytować pracy urzędników w tym temacie.

Mieszkaniec miasta P. Mirgos mówił, że droga 719 w najbliższym czasie nie będzie przebudowana, bo nie ma na to środków i należy podjąć inne kroki, by poprawić sprawę na rowach, we współpracy na szczeblu wojewódzkim, bo bez tego nie poprawimy stanu na rowach melioracyjnych w całym mieście.

Radny M. Foks w imieniu Komisji KOSiSS również gratulował Pani A. Witkowskiej, gdyż ukazała się publikacja „Edukacja i animacja” wydane przez Narodowe Centrum Kultury prezentująca 35 najlepszych projektów animacyjo-edukacyjnych prezentowanych na portalu Platforma Kultury, realizowanych w ramach priorytetu II Dom Kultury+, projekt realizowany przez CKiIO, tj. „Niewielka Kolejka Wielkich Idei” i „Uziemione” realizowane we współpracy z CKiIO. Radny dziękował również twórcom i wykonawcom spektaklu „Arszenik i stare koronki”.

Radnej A. Dobrzyńskiej-Foss dodała, że w publikacji „Edukacja i animacja” jest jeszcze jedna wzmianka o Podkowie, tzn. o projekcie Magdaleny Prosińskiej „Otwarte Zagrody”, z podaniem informacji, że Pani Magda Prosińska jest mieszkanka Podkowy Leśnej.

Radna A. Świderska pytała, kiedy nastąpi oczekiwane otwarcie księgarni w mieście?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że posiada informacje, iż ma się to stać niebawem więc należy cierpliwie poczekać.

Radna M. Konopka-Wichrowska zwracała uwagę na bardzo śliskie chodniki w mieście. Prosiła, by UM miał baczenie również na boczne ulice. Dodała, że sprawy nie załatwia kartka wywieszona przez UM, że ulica Jana Pawła II i Brwinowska jest droga powiatową

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że to była rzetelna informacja o tym, że za ulice powiatowe odpowiada powiatowy Zarząd Dróg, a Powiat nie zawierał z nami porozumienia, że będzie partycypował w kosztach odśnieżania ulic powiatowych, leżących w granicach naszego miasta. Burmistrz wyjaśniała, że nie mamy tyle pieniędzy, aby ciągle odśnieżać powiatowe ulice i nie dostawać za to rekompensaty. Uważam, że w tym roku ulice te były odśnieżane i do tej pory nie było nadzwyczajnych sygnałów w tej sprawie. Dodała, że piachem posypujemy wszystkie ulice, ale obowiązkiem właścicieli posesji jest, by ośnieżali chodniki przy swoich posesjach, a jeśli ktoś nie jest w stanie tego robić, Burmistrz prosiła, by zgłosić do UM.

Radna A. Świderska prosiła o zasypanie dwóch dołów przy zbiegu ulic budkowej i Alei Lipowej.

VIII. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta p. Mirgos pytał według jakich kryteriów zostanie przyjęta kolejność remontów ulic? Dodał, że ochotnicza straż pożarna to przeżytek, ważna jest straż zawodowa. W spawie straży miejskiej mówił, że należy upominać policję, by skutecznie działa.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że UM ma szkic remontu ulic i jesteśmy przygotowani na to, że będzie duża dyskusja na ten temat. W kwestii współpracy z policją w sprawie poprawy bezpieczeństwa w mieście zgodziła się z p. Mirosem.

Na sesji obecna była radna miasta Milanówka, która mówiła, że rozpoczęły się pertraktacje z Burmistrzem Milanówka na temat przejęcia jednostki OSP MIFAM, który zwrócił się również z tym tematem do Podkowy Leśnej. Radna Milanówka dodała, że jest otwarta na rozmowy z RM Podkowy Leśnej w tym temacie.

Mieszkaniec miasta W. Chrabelski zabrał głos w sprawie straży pożarnej, straży miejskie, budynku kościoła i WKD oraz w sprawie zamieszczenia jego artykułu w najbliższym numerze Biuletynu Miasta.

IX. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XVI posiedzenia Rady Miasta
VI kadencji.
Teksty uchwał przyjętych na XVI posiedzeniu Rady znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
CKiIO- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Załącznik Nr 1 do
Protokołu z XVII sesji
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 9 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.

1. Posiedzenie w dn. 03/01/20011 r.
– Ustalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej .
– Określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
2. Posiedzenie w dn. 21/01/2011 r.
– Określenie zagadnień kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej
i rozbudowy szkoły.
– Określenie procedury przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
– Określenie procedury kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony
przeciw pożarowej w mieście.
3. Posiedzenie w dn. 04/02/2011 r.
– Rozpoczęcie kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły
w Podkowie Leśnej.
4. Posiedzenie w dn. 10/02/2011 r.
– Kontynuacja kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły
w Podkowie Leśnej.
5. Posiedzenie w dn. 01/03/2011 r.
– Wznowienie i zakończenie kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej
i rozbudowy szkoły w Podkowie Leśnej.
6. Posiedzenie w dn. 10/03/2011 r.
– Sformułowanie wniosków i zaleceń , dotyczących kontroli przebiegu realizacji
budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły w Podkowie Leśnej.
7. Posiedzenie w dn. 22/03/2011 r.
– Przyjęcie sprawozdania i protokołu zespołu kontrolnego d.s. kontroli
zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu
do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.
8. Posiedzenie w dn. 07/04/2011 r.
– Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego d.s. kontroli zabezpieczeń obiektów
i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności
zarządu w tym zakresie.
– Przyjęcie protokołu pokontrolnego d.s. kontroli zabezpieczeń obiektów
i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu
w tym zakresie wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.
9. Posiedzenie w dn. 27/04/2011 r.
– Ustalenie zagadnień dotyczących kontroli przebiegu realizacji budowy
budynku komunalnego.
10. Posiedzenie w dn. 11/05/2011 r.
– Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego
11. Posiedzenie w dn. 18/05/2011 r.
– Sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących kontroli przebiegu
realizacji budowy budynku komunalnego.
– Rozpoczęcie prac nad absolutorium za rok 2010 wraz z
analizą wykonania budżetu za rok 2010 oraz omówieniem stanu mienia za rok 2010.
12. Posiedzenie w dn. 03/06/2011 r.
– Kontynuacja pracy nad absolutorium za rok 2010.
13. Posiedzenie w dn. 08/06/2011 r.
– Zakończenie pracy nad absolutorium za rok 2010.
14. Posiedzenie w dn. 20/06/2011 r.
– Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna –
Skarga pani Ireny Świerzowicz.
15. Posiedzenie w dn. 12/09/2011 r.
– Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza- skarga pani Ireny Świerzowicz
oraz rozpatrzenie skargi na urzędników Urzędu Miasta Podkowa Leśna – skarga
pani Agnieszki Jagiełło.
– Rozpoczęcie kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji Kontroli
gospodarki wodą w mieście.
16. Posiedzenie w dn. 18/10/2011 r.
– Rozpoczęcie kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji Rady Miasta „Kontroli przestrzegania
procedur przy udzielaniu przez Urząd miasta w 2009 r. zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”.
17. Posiedzenie w dn. 25/11/2011 r.
– Przyjęcie protokołu pokontrolnego z Kontroli wykonania zaleceń
pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej
kadencji Rady Miasta „Kontroli przestrzegania procedur przy udzielaniu przez
Urząd miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”.
– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza
i urzędników Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
– Rozpoczęcie Kontroli kosztów przygotowania i przeprowadzenia przez
Urząd Miasta przetargów publicznych w 2009 r. i 2010 r.

Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są w aktach
Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta.

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI RADY MIASTA
za rok 2011

KBFiI działała na zasadach określonych w regulaminie pracy Komisji i w oparciu o plan pracy Komisji przyjęty na zebraniu w dniu 3.01.2011 r.

W roku 2011 odbyło się 15 posiedzeń, z których protokoły publikowane były na bieżąco na stronie internetowej miasta w biuletynie informacji publicznej.

W ramach prac nad budżetem miasta Komisja wypracowała następujące opinie i wnioski, które zostały przekazane za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta do burmistrza miasta:

1) opinie na temat:

a) projektu budżetu miasta na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 (na podstawie własnych ustaleń oraz wniosków KKOSiSS i KŁPBiOS) (20.01.2011 r.),
b) wniosku burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącego autopoprawek wniesionych do projektu budżetu miasta na rok 2011 oraz poprawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej (16.02.2011 r.),
c) przedstawionego przez burmistrza miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2010, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za rok 2010 i sprawozdania finansowego za 2010 rok (23.05.2011 r. i 29.06.2011 r.),
d) sprawozdania za I półrocze 2011 roku z wykonania budżetu miasta (15.09.2011 r.),
e) projektu budżetu miasta na rok 2012 (na podstawie wniosków własnych oraz wniosków KKOSiSS i KŁPBiOS) (7.12.2011 r.),
f) projektów wszystkich uchwał wywołujących skutki finansowe oraz wprowadzających zmiany i korekty w aktualnym budżecie miasta;

2) wnioski
a) na temat proponowanych przez Komisję zmian w projekcie budżetu miasta na rok 2011 (20.02.2011 r.),
b) wnioski KBFiI do budżetu miasta na rok 2012 (27.09.2011 r.).

Na posiedzeniu Komisji w dniu 23.05.2011 odbyła się również dyskusja nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego.

Komisja na bieżąco opiniowała zgłaszane przez radnych, burmistrza i mieszkańców wnioski wchodzące w zakres kompetencji Komisji. Współpracowała w tym zakresie z innymi komisjami. Występowała do burmistrza miasta za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta z następującymi inicjatywami:

1) z wnioskiem o podjęcie prac nad aktualizacją zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2007-2014 w terminie umożliwiającym wykorzystanie dokumentu w pracach nad budżetem na rok 2012 r. (23.05.2011 r.),
2) z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1500 zł społecznej inicjatywy wykonania tablicy upamiętniającej powstanie Harcerstwa w Podkowie Leśnej oraz jego założyciela phm Zygmunta Soboty i przeznaczenie na ten cel środków z budżetu Rady Miasta na rok 2011 (22.08.2011 r.),
3) wystąpiła z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i celowości (w aspekcie oszczędności finansowych) centralnego zamawiania oraz zakupów materiałów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w mieście (15.09.2011 r.),
4) w związku z potrzebą rozpoczęcia modernizacji rowu wzdłuż ulicy Wilczej i Bobrowej Komisja wnioskowała o przeniesienie środków pozostałych z inwestycji drogowych lub z innego źródła w wysokości 25 tys. zł na w/w zadanie, z możliwością rozpoczęcia jego realizacji w bieżącym roku (15.09.2011 r.),
5) zmodyfikowała wniosek, który podjęła na posiedzeniu w dniu 15.09.2011 r., dotyczący przeniesienia wolnych środków w wysokości 25 tys. zł (pozostałych z inwestycji drogowych lub z innego źródła) na modernizację rowów, wskazując na konieczność pilnego udrożnienia rowu po obu stronach ul. Sarniej oraz Borsuczej i Wiewiórek, z możliwością rozpoczęcia realizacji tego zadania w bieżącym roku (27.09.2011 r.),
6) przekazała wniosek o rozważenie możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Komisje w ramach wniosków do budżetu miasta na rok 2012, których finansowanie byłoby możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER (27.09.2011 r.),

7) wystąpiła z wnioskiem o przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu pozyskiwania środków zewnętrznych z projektów już ogłoszonych, na przedsięwzięcia inwestycyjne w bieżącej kadencji (27.09.2011 r.),
8) wystosowała wniosek o przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu oszczędności i naprawy finansów miasta, według harmonogramu obejmującego działania w tym zakresie w bieżącej kadencji (27.09.2011 r.).

Na wniosek burmistrza miasta Komisja wyznaczyła przedstawiciela KBFiI do komisji przetargowej dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5. (26.04.2011) jak również powołała swoich członków do zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych. Do zespołu zostali zarekomendowani: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Smoliński, Helena Skowron i Adam Krupa (29.06.2011).

Komisja BFiI rozpatrzyła wniosek KKOSiSS w sprawie opłat za Przedszkole Miejskie i w celu ostatecznego rozwiązania tego problemu powołała zespół składający się z członków KBFiI, członków KKOSiSS, dyrekcji Przedszkola i przedstawicieli Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola. Członkami niniejszego zespołu z ramienia Komisji zostali: Helena Skowron, Zbigniew Jachimski, Adam Krupa i Jarosław Kubicki (15.09.2011).

Komisja BFiI w ciągu całego roku zajmowała się monitorowaniem działań inwestycyjnych w mieście. W oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Miasta, własne obserwacje oraz sprawy zgłaszane przez mieszkańców, członkowie Komisji analizowali realizację działań inwestycyjnych wynikających ze „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta”, „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego” oraz planów i działań inwestycyjnych zawartych w przyjętym budżecie miasta na rok 2011. Analiza dotyczyła m.in. stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji (rozbudowy szkoły, budowy budynku komunalnego, inwestycji drogowych, prac remontowych itd.), stopnia wykorzystania kredytu na inwestycje, etapów przygotowań do inwestycji drogowej. W celu sprawniejszego monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego Komisja powołała tymczasowy 3-osobowy zespół w składzie: p. Grzegorz Smoliński, p. Zbigniew Bojanowicz i p. Adam Krupa, który działał w terminie od 7.07.2011 do 22.08.2011.

Komisja zapoznała się z propozycją Urzędu Miasta dotyczącą tematów drogowych do realizacji w 2012 roku. Wystąpiła z wnioskiem, aby Urząd Miasta w terminie do 30 marca 2012 roku przedstawił własny plan kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście (remontów, modernizacji, budowy) uwzględniający wymogi układu komunikacyjnego, potrzeby mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (28.11.2011 r.).

Niniejsze sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 wraz z wnioskami do planu pracy na rok 2012 zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji na posiedzeniu w dniu 01.02.2012 r.

Z PRAC KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

W roku 2011 Komisja ŁPBiOŚ odbyła 14 posiedzeń, w tym – zgodnie z planem pracy – posiedzenia tematyczne w sprawie rowów, dróg i organizacji ruchu, bezpieczeństwa oraz drzewostanu i ochrony środowiska.

Z inicjatywy i na wniosek Komisji w projekcie budżetu na rok 2011 został ujęty rozdział dotyczący wydatków na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych oraz zabezpieczone zostały środki budżetowe na ten cel. Komisja odbyła posiedzenie tematyczne w sprawie rowów, w czasie którego w oparciu o wizualną prezentację przygotowaną przez UM, miała miejsce dyskusja z mieszkańcami oraz sformułowano wnioski – były one przyczynkiem do podjęcia działań w celu systematycznej naprawy sytuacji na rowach. Komisja regularnie występowała do UM – i otrzymywała – informacje na temat przebiegu prac .

Posiedzenie tematyczne w sprawie dróg dotyczyło aktualnej sytuacji na drogach miejskich oraz stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej w kontekście planu remontów i inwestycji na rok 2011 . W oparciu o przygotowaną przez radnych Agnieszkę Świderską i Pawła Siedleckiego analizę sytuacji, Komisja widziała konieczność rozpoczęcia prac nad programem „Drogi 2011 – 2014 ” – Komisji nie udało się jednakże doprowadzić do przedłożenia takiego programu przez UM.

W zakresie organizacji ruchu w mieście Komisja wspierała starania mieszkańców zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, mających na celu uspokojenie ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Komisja na posiedzeniach szczegółowo analizowała pisma i petycje oraz podejmowała dyskusję z mieszkańcami, kierując na bieżąco wnioski do UM.
W tej kwestii Komisja konsekwentnie wnioskowała o zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych.

Na posiedzenie tematyczne w sprawie szeroko pojętego bezpieczeństwa w mieście Komisja zaprosiła do dyskusji z mieszkańcami Komendanta Komisariatu Policji oraz Koordynatora
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uzyskana w trakcie posiedzenia i dyskusji z mieszkańcami wiedza o stanie bezpieczeństwa publicznego, drogowego i ekologicznego dała podstawy do podjęcia przez Komisję działań sondażowych w odniesieniu do powołania Straży Miejskiej. W opinii Komisji temat ten powinien być kontynuowany.

W posiedzeniu tematycznym : „ Stan drzewostanu i ochrona środowiska w Podkowie Leśnej
i Lesie Młochowskim” uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnictwa Chojnów. Dyskusję poprzedziła prezentacja wizualna przygotowana przez UM. Na wniosek Komisji problemy dyskutowane na tym spotkaniu zostały szczegółowo przekazane mieszkańcom w Biuletynie Miasta.

W 2011 roku Komisja odbyła 2 wizje lokalne w sprawie drzew – pomników przyrody, dokonując szczegółowych oględzin i analizy zapisów ekspertyz dendrologicznych ponad
40 drzew pomnikowych.

W odniesieniu do problemów gospodarki wodą Komisja zwracała się do UM – otrzymując odpowiedź – z zapytaniami w spawach szczegółowych, np. w kwestii wyników analiz badań jakości wody i ich publikacji w Biuletynie Miasta. Komisja pozostawiła sprawy generalne, związane z uzgodnieniami z gminą Brwinów, które dotyczą zasad rozliczenia poboru wody oraz uzgodnień w ramach komisji koordynacyjnej, w gestii Komisji Rewizyjnej, która jest
w trakcie kontroli w tym zakresie.

Realizując zapis planu pracy Komisji na 2011 rok w zakresie gospodarki odpadami, Komisja – w oparciu o szczegółową informację UM– zapoznała się z założeniami i realizacją programu usuwania azbestu oraz z założeniami i harmonogramem wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komisja systematycznie występowała do UM – i otrzymywała – bieżące informacje w tym zakresie.

W odniesieniu do projektów budżetu miasta na 2011 i 2012 rok Komisja odbyła łącznie 6 posiedzeń, w czasie których dokonano wnikliwej analizy proponowanych zapisów oraz sformułowano wnioski budżetowe, wynikające z prac Komisji.

Komisji nie udało się, wbrew założeniom planu pracy, nawiązać współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w szczególności w aspekcie promocji edukacji ekologicznej i możliwości podjęcia wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska. Na tym polu Komisja widzi potrzebę aktywności ze strony Rady Miasta.

Komisja pozytywnie ocenia współpracę z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Katarzyną Kowalewską, Jackiem Jakóbikiem i Beatą Homontowską , doceniając jednocześnie wsparcie ze strony Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody.

SPRAWOZDANIE

z prac Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
w 2011 roku.

Odbyło się siedemnaście posiedzeń – w tym jedno dwudniowe (30.11, 7.12) oraz dwa zorganizowane wspólnie z Komisją Budżetu Finansów i Inwestycji (7.07, 11.10). W trakcie obrad Komisja realizowała omówione niżej punkty, ujęte w przyjętym w styczniu planie pracy.
I. Budżet miasta na rok 2011 – projekt.
Komisja wypracowała stanowisko do projektu budżetu na rok 2011 w paragrafach leżących w kompetencjach KKOSiSS i przekazała je w terminie do Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji.
II. Polityka kulturalna miasta.
Marcowe posiedzenie Komisji połączono ze spotkaniem szeroko omawiającym strategię rozwoju CKiIO . Część radnych Komisji wzięła później udział w innych dyskusjach poświęconych rozwojowi placówki, kulturze w Podkowie Leśnej oraz aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Radni na bieżąco prezentowali uwagi i sugestie związane z funkcjonowaniem placówek kultury oraz realizacją ich statutowych obowiązków. Byli obecni na otwarciu skateparku, festiwalu Otwarte Ogrody etc.

III. Polityka edukacyjna i oświatowa miasta.
Radni Komisji na bieżąco interesowali się postępem prac związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20. Przewodniczący, wspólnie z radnym KBFiI oraz pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za inwestycje, wziął udział w wizytacji obiektu . Radni interesowali się warunkami nauczania w trakcie rozbudowy, uzyskując od dyrekcji placówki odpowiedzi na szereg pytań . Nadto – mając na względzie postulat rodziców uczniów, dotyczący zmniejszenia liczebności dzieci w klasach pierwszych – wzięli udział we wrześniowym spotkaniu Burmistrza, dyrekcji Zespołu Szkół, wychowawców oraz rodziców.
Po wysłuchaniu opinii grupy rodziców najmłodszych mieszkańców Komisja zajęła się postulatem zmiany systemu opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej . Zwróciła się z wnioskiem do KBFiI o przeanalizowanie zapisów uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta

Podkowy Leśnej pod kątem uwzględnienia postulatów mieszkańców wnoszących o obniżenie tej opłaty . W posiedzeniu KBFil poświęconym tej sprawie brał udział przewodniczący Komisji. W celu wypracowania kompromisowego stanowiska powołano zespół, w którego pracach uczestniczyli przedstawiciele obu Komisji, Rady Rodziców, dyrekcji Przedszkola oraz MZEAS. Z grona KKOSiSS wybrano panów Macieja Foksa i Zbigniewa Jachimskiego . Rozwiązanie zespołu nastąpiło na pierwszym z październikowych posiedzeń, wraz z przesłaniem do Burmistrza Miasta za pośrednictwem przewodniczącego Rady wniosków i opinii dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej .
Komisja nawiązała współpracę z Młodzieżową Radą Miasta. Wspólnie z młodymi radnymi zorganizowano przy ul. Świerkowej spotkanie, poświęcone identyfikacji potrzeb młodzieży, którego podsumowaniem był artykuł zamieszczony w Biuletynie . Radni omówili celowość zatrudnienia profesjonalnego wychowawcy ulicznego.
IV. Pomoc społeczna.
W lutym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011. Na ten temat dyskutowano również na kwietniowym posiedzeniu . Na drugim z październikowych spotkań pozytywnie zaopiniowano projekt Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz projekt
10
Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta na lata 2012-2016 . Na posiedzeniu 15 listopada odbyła się szeroka dyskusja nad problemami pomocy społecznej w Podkowie Leśnej z udziałem przedstawicieli OPS, PKPS i Caritas . Poruszano m.in. problematykę wolontariatu. Efektem spotkania był artykuł zamieszczony w Biuletynie oraz wniosek do Burmistrza o założenie w OPS telefonu z możliwością nagrywania.
V. Sport, rekreacja i turystyka.
Radni z Komisji interesowali się bezpieczeństwem na skateparku, rozbudową hali sportowej, dyskutowali również o budowie w Podkowie kortu tenisowego. Komisja wnioskowała o powołanie organizatora ds. sportu. Na styczniowym posiedzeniu radni podtrzymali stanowisko Rady poprzedniej kadencji dot. przeznaczenia wykupionego od Bookhouse Cafe lokalu na profesjonalną księgarnię, która ma być również punktem informacji miejskiej.
VI. Polityka zdrowotna.
10 zob. KKOSiSS- VI-13-MKW-11
Na kwietniowym posiedzeniu przedstawiono informacje z przebiegu międzygminnego spotkania ds. autyzmu. Lipcowe posiedzenie zaś wypełniła kilkugodzinna dyskusja związana z projektami uchwał dotyczących przetargowego lub bezprzetargowego wynajmu lokalu zajmowanego przez przychodnię BASIS . Zgromadziła licznie grono mieszkańców Podkowy Leśnej, dzięki czemu radni zapoznali się z pracą zespołu zakładu opieki zdrowotnej, jak również poglądami i ocenami wieloletnich pacjentów, a mieszkańcy uzyskali informację, że obiekt wybudowany z ich składek nie zmieni przeznaczenia.
VII. Polityka promocyjna miasta.
Realizując ten punkt planu pracy radni skupili się na dyskusji dotyczącej stanu współpracy Urzędu z miastem partnerskim z Włoch oraz pomyśle zacieśnienia kontaktów z Miastem-Ogrodem z zagranicy np. Hellerau . Interesowali się także finansami dot. materiałów promocyjnych wydawanych przez Urząd. Podczas drugiego z październikowych posiedzeń powołano zespół ds. współpracy międzynarodowej, w którego skład weszły radne Anna Dobrzyńska-Foss, Anna Łukasiewicz oraz Alina Stencka . Propozycje pozyskania środków z odpowiedniego programu na nawiązanie współpracy międzynarodowej zostały przedstawione przez radną Annę Dobrzyńską-Foss podczas grudniowej sesji Rady.
Radni z KKOSiSS na bieżąco interesowali się sytuacją w budynku wspomnianej już w sprawozdaniu księgarni. Z Urzędu Miasta otrzymali informację, że najemca regularnie płaci czynsz oraz przygotowuje lokal do otwarcia.
VIII. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
W marcu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt rocznego Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 . Podczas majowego posiedzenia odbyła się szeroka dyskusja dotycząca wyników konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Komisja wystąpiła do Burmistrza z prośbą o dostosowanie zapisów regulaminu przyszłorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych do potrzeb i specyfiki naszego miasta oraz wcześniejsze przedstawienie go zainteresowanym organizacjom. Na drugim z listopadowych posiedzeń Komisja pozytywnie zaopiniowała Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz tryb powoływania członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Radni uczestniczyli ponadto w dyskusjach i spotkaniach przygotowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa m.in. przez organizacje pozarządowe. Podczas listopadowego (30.11) oraz grudniowego posiedzenia odbyła się dyskusja dot. promowania historii Podkowy Leśnej i działalności organizacji pozarządowych.
IX. Zadania zlecone, w tym konkursy i komisje powoływane przez Burmistrza.
Zespoły doradcze z udziałem członków Komisji.
W trakcie lutowego posiedzenia Komisja zarekomendowała kandydaturę radnej Anny Dobrzyńskiej-Foss na członka Rady Społecznej Szpitala Zachodniego. Radna Maria Konopka-Wichrowska była, jako przedstawiciel Rady, obserwatorem egzaminu gimnazjalnego. Na kwietniowym posiedzeniu rekomendowano radną Marię Konopkę-Wichrowską na przedstawiciela Rady w komisji ds. przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5. Radny Maciej Foks był przedstawicielem Rady Miasta w komisji konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie
0 działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
1 ochrony dziedzictwa narodowego. Radny Jarosław Chrzanowski pełni funkcję przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Radna Anna Łukasiewicz uczestniczyła w zespole ds. opiniowania kandydatów na ławników, jest również przedstawicielem w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia. Na kwietniowym posiedzeniu przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia .
Na początku września część radnych z Komisji uczestniczyła w wizji lokalnej budynków komunalnych przy ulicach Jaskółczej oraz Parkowej. Na pierwszym z wrześniowych posiedzeń zaprezentowano dokumentację fotograficzną , zaś pracownicy Urzędu przedstawili odpowiedzi na skierowane do Burmistrza pytania . Informacje te wykorzystywane były w pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w której skład weszli radni Maciej Foks, Zbigniew Jachimski oraz Alina Stencka . SKM obradowała do końca roku kilkakrotnie i wypracowała opinię.

X. Wypracowanie propozycji do budżetu miasta na rok 2012.

Zebrane w trakcie pracy Komisji informacje i doświadczenia zaowocowały projektami wniosków
20
do budżetu na rok 2012, zaprezentowanymi na drugim z wrześniowych posiedzeń . W wyniku dyskusji przyjęto wnioski, przekazane następnie do Burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta. Po przedstawieniu projektu Budżetu Miasta Komisja przekazała KBFiI swoją opinię.

Prócz przedstawionych wyżej zagadnień Komisja wykonywała podstawową powinność w postaci opiniowania projektów uchwał . Opinie KKOSiSS były prezentowane przez przewodniczącego na sesji Rady Miasta . Nadto Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie honorowego obywatelstwa Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom. Komisja przychyliła się do prośby inicjatorów wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci phm. Zygmunta Soboty , wnoszących
0 zrefundowanie kosztu jej wykonania. KKOSiSS jako źródło finansowania wskazała środki budżetowe przewidziane dla Rady Miasta . Dzięki przychylności KBFiI oraz członków Rady miała miejsce.

Na podstawie analizy realizacji planu pracy na 2011 rok radni uznali sport, politykę promocyjną miasta
1 analizę potrzeb opieki medycznej mieszkańców za tematy wymagające kontynuacji.

Załącznik nr 1 do protokołu  Załącznik nr 1a do protokołu – sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych za 2011 r.  Załącznik nr 2 do protokołu  Załącznik nr 3 do protokołu  Załącznik nr 4 do protokołu  Załącznik nr 5 do protokołu

Protokół z XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 29 grudnia 2011 r.

Protokół z XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji,
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, Pałacyk-Kasyno, ul. Lilpopa 18
w dniu 29 grudnia 2011 roku (godz. 18.00- 23.15),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XVI sesję RM i stwierdził quorum (obecni wszyscy radni miasta). Witając zebranych, zaprosił wszystkich w imieniu swoim oraz Pani Burmistrz na godz. 20.00 do sali na parterze Pałacyku na spotkanie świąteczno-noworoczne.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił wniosek o wykreślenie z programu sesji punktu poświęconego przyjęciu projektu protokołu z XV sesji i przeniesienie go na kolejne posiedzenie RM, gdyż protokół nie został opracowany z powodu choroby protokolanta.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosy
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto.

Brak innych uwag do projektu programu sesji.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025,
2. uchwały budżetowej miasta na 2012 rok,
3. zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
IV. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2010 rok.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych
na rozpoczęcie kadencji oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 rok.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał na wstępie Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025, którą radni otrzymali droga mailową oraz została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna /załącznik nr 1 do protokołu/.

Radna A. Stencka zgłosiła by procedowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025 połączyć z omówieniem i dyskusją nad projektem uchwały budżetowej miasta na 2012 rok, gdyż są one ze sobą powiązane. Radna A. Stencka przedstawiła,
iż Komisja BFiI w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 r. zajęła pozytywne stanowisko, ale z prośbą
o uwzględnienie przez Panią Burmistrz proponowanych przez Komisję zmian, tj.:
1) Komisja wnioskuje o pozostawienie środków w dziale 600 § 6050 przeznaczonych na częściowe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Bluszczowej, tzn. na przebudowę skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, ale bez zmiany nawierzchni ulicy Bluszczowej oraz przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Bukowej i Wschodniej i przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla-Sokola
po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej.

2) Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 10 tys. zł w dziale 754 § 3000 ze środków przeznaczonych
na dofinansowanie Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej i przesunięcie jej do działu 700.

3) Komisja wnioskuje o zdjęcie z działu 900 § 4390 kwoty 115 tys. zł zaplanowanej na statykę pomników przyrody w mieście i przeniesienie jej do działu 900 rozdz. 90006 z przeznaczeniem na rowy.

4) Komisja wnioskuje o przeniesienie środków z działu 600 § 6050 przeznaczonych na budowę chodnika przy ul. Jeleniej na remont chodników na ul. Kwiatowej i ul. Bukowej.

Odnosząc się do autopoprawek Pani Burmistrz do projektu budżetu miasta na 2012 r. radna A. Stencka podziękowała za nie, ale zaznaczyła, że nie wszystkie wnioski zgłoszone przez Komisję BFiI zostały w autopoprawkach uwzględnione.

Autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu budżetu miasta na 2012 r. – załącznik Nr 2 do protokołu.

Radny M. Foks zgłosił wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r. w brzmieniu:

„Dział 600, rozdz.60016 § 6050 – otrzymuje brzmienie: przebudowa ulicy 11 Listopada na odcinku
od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do ul. 11 listopada, remont
i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej, budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Bukowej ze Wschodnią, przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, uwzględniającej opinię Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz potrzeby mieszkańców. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej na wysokości ul Orlej”

Radny M. Foks uzasadniał, iż powyższy wniosek jest zgodny z opiniami Komisji ŁPBiOŚ oraz Komisji BFiI, dotyczącymi przedstawionego projektu budżetu miasta na 2012 r., jak również opinią Rady Rodziców i Rady Szkoły Samorządowej, dotycząca ul. Bluszczowej /opinia Rady Rodziców i rady szkoły – załącznik nr 3 do protokołu/

Radna A. Stencka poprała wniosek radnego M. Foksa, gdyż jest on spójny z wnioskiem Komisji BFiI
i uwzględnia opinię Rady Rodziców i Rady Szkoły o projekcie remontu ul. Bluszczowej oraz jest spójne
z opinią Komisji ŁPBiOŚ. Dodała że jej stanowisko wiąże się również z tym, iż czekamy na opracowanie przez UM harmonogramu remontu i budowy dróg, który ma być wytyczną na najbliższe lata. Radna kontynuowała, iż sprawa dróg w mieście jest bardzo ważna, ale nie tylko w kontekście zmiany ich nawierzchni, bo nawierzchnie wymagają zmiany w postaci poprawy stanu dróg zwłaszcza gruntowych
i naprawy dróg utwardzonych asfaltem, gdyż są tam dziury. Mówiła, że zawarty we wniosku radnego
M. Foksa postulat dotyczący budowy chodników związany jest przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa pieszych w najważniejszych punktach miasta, czyli np. na ul. Kwiatowej, na ul. Bukowej. Kontynuując wypowiedź radna przedstawiła, że jest przeciwna zmianie nawierzchni ul. Bluszczowej, uzasadniają, że nie jest to dobry moment na te prace.
Odnosząc się do zapisu pkt II ppkt 5.autopoprawek Pani Burmistrz, który uwzględnia przebudowę ulicy Iwaszkiewicza radna wyraziła opinię, że z przebudową ta można także poczekać. Radna nawiązała również do autopoprawki Pani Burmistrz, tj. chodnik na ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej
do ul. Błońskiej, w sprawie którego Komisja BFiI wnioskowała, aby zająć się nim w późniejszym terminie.
Radna A. Stencka konkludując przedstawiła, że generalnie poprawienie bezpieczeństwa pieszych i tym samym kierowców jest bardzo ważnym priorytetem, a wniosek radnego M. Foksa jest zasadny, dlatego radna wniosek ten popiera.

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała radnych, iż autopoprawki Pani Burmistrz należy przegłosować.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyraziła zdanie, iż według niej opinia radnej A. Steckiej nie bardzo pokrywa się z tym co wyraziła Rada Rodziców i Rada Szkoły w sprawie projektu remontu ul. Bluszczowej.

Radny G. Smoliński nawiązując do pkt. 16 załącznika Nr 1 do projektu WPF 2012-2025 pytał co
z nadwyżkami i dokąd będą kierowane?

Skarbnik Miasta M. Ostrowska wyjaśniła, że w roku 2012 r. zakładana nadwyżka wynosi 0 zł, a jeśli
w następnych latach uda nam się wypracować nadwyżkę, to zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu miasta.

Głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025 z zaleceniami RIO (w składzie 15 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 4 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 78/XVI/2011

2. uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał opinię RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta
na 2012 rok, którą radni otrzymali drogą mailową oraz została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna /załącznik nr 4 do protokołu/

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że najpierw RM proceduje nad autopoprawkami Burmistrz. Przyjmuje je lub nie, a jeśli ich nie przyjmie, to RM debatuje nad tekstem po nie przyjęciu poprawek i później radni zgłaszają swoje wnioski.

Po odczytaniu opinii RIO i przyjęciu jej zaleceń radnych (13 „za” i 2 „wstrzymuję się), przystąpiono
do procedowania nad autopoprawkami Burmistrza Miasta do projektu budżetu miasta na 2012 r.
Pani Burmistrz prezentowała kolejno swoje autopoprawki, nad przyjęciem których radni głosowali
(w składzie 15 radnych).

1. w dziale 600 rozdz. 60016 zmieniono opis § 4300 – opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem (wymiana znaków, progi), na niektórych ulicach w mieście (m.in.
ul. Helenowska, Bukowa, Reymonta);

Radny G. Smoliński w nawiązaniu do przedstawionego przez Panią Burmistrz wniosku pytał, jak to odnosi się do projektu organizacji ruchu w mieście i czy taki projekt jest lub będzie opracowywany, czy też aktualizowany, tak by prace w ulicach nie były przypadkowe ?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadając, odniosła się do progów zwalniających wykonanych na ulicy Helenowskiej. Mówiła, że radni sami głosowali za tym, ale aby takie progi położyć, należy najpierw wykonać projekt organizacji ruchu, tak jak ma to miejsce podczas innych czynności związanych ruchem drogowym, czy to postawieniem znaku, czy namalowaniem pasów itp. Dalej Burmistrz wyjaśniała, że mamy zatwierdzony od dziesięciu lat organizacji ruchu, a obecnie mamy opracowaną wstępną koncepcję organizacji ruchu w mieście, na podstawie której będziemy wykonywać projekt.

Radny G. Smoliński w sprawie progów zwalniających na ulicy Helenowskiej wyjaśniał, że członkowie Komisji ŁPBiOŚ głosowali za tym, gdyż taki był wniosek mieszkańców tej oraz dwóch innych ulic.

Radna A. Świderska odnosząc się do zaprezentowanego wniosku Pani Burmistrz pytała, czy ma to rozumieć tak, że na przykład progi będą na ul. Helenowskiej, a na ul. Bukowej i Reymonta nie wiadomo lub też będą tam znaki? Radna pytała też, czy zdaniem Pani Burmistrz, odpowiednie znaki drogowe spowodują spowolnienie ruchu w naszym mieście? Pytała, czy projekt organizacji ruchu zostanie poddany konsultacjom mieszkańców?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że jeśli jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, to ten projekt coś nam zatwierdzi. Wtedy wiadomo, czy progi są uzgodnione, czy uzgodnione są znaki i jakie. Burmistrz tłumaczyła, że zaczyna się najpierw od opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem. Dodała, że projekt ten będzie uzgadniany przez Starostę, ale burmistrz nie jest nigdy zamknięty na opinie mieszkańców. W kwestii znaków drogowych wyraziła opinię, że chciałaby, aby kierowcy respektowali je.

Głosowanie nad przyjęciem w/w autopoprawki Burmistrza:
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

2. w dziale 600 rozdz. 60016 zmieniono opis § 6050 – przebudowa ulic: Bluszczowej,
11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej, Iwaszkiewicza, chodnik przy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Błońskiej, chodnik na ul. Kwiatowej;

W tym miejscu Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił zebranym, iż dnia 29.12.2011 r. wpłynęło
do biura RM pismo mieszkańców Podkowy Leśnej Wschodniej podpisane przez 150 osób w sprawie wykonania chodnika na ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Myśliwskiej.

Radna A. Stencka przedstawiając szacunek dla tego wniosku, wyraziła zdziwienie i pytała dlaczego ten wniosek wpływa do Rady tak późno? Radna tłumaczyła, że kiedy Komisje procedowały nad projektem budżetu 2012, Komisja BFiI dnia 7.12.2011 r. zdecydowała, aby środki przeznaczone na budowę chodnika na ul. Jeleniej przenieść na remont chodnika na ul. Kwiatowej i Bukowej ze względu chociażby na to, że ul. Jelenia jest mniej ruchliwą ulicą niż ul. Kwiatowa i ul. Bukowa, Dodała, że o wniosku tym można pomyśleć w przyszłym budżecie roku 2013.

Radna A. Dobrzyńska-Foss mówiła, że we wniosku Komisji BFiI z września 2011 r. była przewidziana budowa chodnika na ul. Jeleniej, a zmiana tego wniosku została dopiero przegłosowana w grudniu 2011 r., w związku z czym trudno przewidywać, że mieszkańcy na posiedzenie Komisji mogli przynieść taką petycję, jeśli w projekcie budżetu miasta na 2012 r. inwestycja ta była zapisana. Radna uzasadniała, że ul. Jelenia jest bardzo ważna ze względu na ważny szlak komunikacyjny jaki stanowi dla tej części Podkowy z centrum miasta. Ponadto znajdują się tam szkoła, sklep i jedna z dwóch przychodni w mieście. Zwrócił się do radnych o zastanowienie się i uwzględnienie prośby mieszkańców oraz wniosku Pani Burmistrz.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że dla niej nie ma znaczenia kiedy wniosek do urzędu wpływa, bo mieszkańcy maja prawo zgłaszać wnioski w każdym momencie.

Radny J. Kubicki pytał, czy nie należy przerwać dyskusji na temat ul. Jeleniej, gdyż na razie należy głosować wniosek Pani Burmistrz, a następnie radni mogą składać inne, nowe wnioski.

Radny M. Foks odnosząc się do zgłoszonego wcześniej swojego wniosku do projektu budżetu uzasadniał, że wniosek ten powstał w oparciu o opinie Komisji ŁPBiOŚ oraz Komisji BFiI, a ponieważ dodatkowo
do radnych wpłynęło pismo od Rady Rodziców i Rady Szkoły Samorządowej /załącznik nr 3 do protokołu/ to ten element został dodany. Radny wyjaśniał, że podstawą jego wniosku są nie uwzględnione
w autopoprawkach Burmistrza wnioski i opinie Komisji ŁPBiOŚ oraz Komisji BFiI.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie planowanej przebudowy ul. Bluszczowej wyjaśniła, że idea projektowania tej inwestycji była taka, że musi być chodnik, na który dzieci wyjdą bezpiecznie
po wysadzeniu z auta, niezależnie, jaka będzie organizacja ruchu. Kontynuując mówiła, że ten punkt inwestycyjny jest bardzo ważny, gdyż skrzyżowanie ulic Kwiatowej, Parkowej i Bluszczowej jest bardzo niebezpieczne. Burmistrz odpowiadając na obawy radnych, że szkoła nie zostanie ukończona
i zniszczeniu ulegnie wyremontowana ulica zanim szkoła się wybuduje, zapewniła, że gdyby miało dojść są takiej sytuacji, w której szkoła nie zostanie ukończona, to zwróci się do RM o zdjęcie środków przeznaczonych na przebudowę ul. Bluszczowej i przeznaczenie ich na inny cel. Burmistrz prosiła
o zastanowienie się i racjonalne podejście do tej sprawy.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 5 głosów
Przeciw: 10 głosów
Wstrzymało się: 0
Autopoprawki nie przyjęto.

3. w dziale 710 rozdz. 71004 zmieniono opis § 4300 – „analiza zmian w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej oraz wprowadzenie zmian
w Planie niewymagających zmian Studium”;

Radny G. Smoliński pytał, kto tę analizę będzie wykonywał?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że na pewno ktoś kto posiada uprawnienia, ale wcześniej UM będzie zbierać oferty.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 15 głosów
Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie

4. w dziale 750 rozdz. 75023 zmieniono opis w § 4210: zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, chemicznych, wiązanek okolicznościowych, itd.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Autopoprawkę przyjęto.
4 w dziale 750 rozdz. 75023 zmieniono opis w § 4300:
20.000 zł opłaty bankowe,
40.000 zł opłaty pocztowe,
60.000 zł usługi serwisowe i informatyczne,
40.000 zł obsługa prawna urzędu,
20.000 zł usługi pozostałe: opieka BHP, monitoring urzędu, konserwacja centrali
telef. i ksero, czyszczenie mat na korytarzach, pieczątki, podpisy elektroniczne,
ogłoszenia w prasie, itd.;

Radny G. Smoliński pytał, o czyszczenie jakich mat chodzi oraz co oznacza opieka BHP?

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że są to maty w korytarzu, przy wejściu do budynku UM, aby błoto itp. nie roznosiło się po całym korytarzu, bo zatrzymuje się na macie, opieka BHP to piecza wykwalifikowanej osoby, która szkoli pracowników w tym zakresie itp.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 12 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

5. dział 750 rozdz. 75075 zmieniono opis: utrzymanie serwera i domeny (strona www), czas antenowy w Radiu Bogoria, druk biuletynu miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, itp.;

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 13 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

6. w dziale 900 rozdz. 90004 zwiększono § 4270 o 5.000 zł na naprawy urządzeń w Ogrodzie Matki
i Dziecka, a zmniejszono § 4300 o 5.000 zł na przegląd techniczny tych urządzeń.

Radny G. Smoliński pytał, kto konkretnie będzie dokonywał przeglądu technicznego?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedział, że nie wie jeszcze konkretnie kto, ale będzie to na pewno osoba lub firma z uprawnieniami.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 11 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

7. w dziale 900 rozdz. 90004 zmniejszono o 115.000 zł w § 4390 wydatki na statykę pomników przyrody w mieście;

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 13 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

8. w dziale 900 rozdz. 90006 § 6050 zwiększono o 115.000 zł wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych;

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

9. w dziale 921 rozdz. 92118 dotację dla Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Stawisku uzupełniono o zapis „ na dofinansowanie organizacji Festiwalu Muzyczne Konfrontacje”;

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w autopoprawki Pani Burmistrz.
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głosy
Autopoprawkę przyjęto.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad zgłoszony wcześniej wnioskiem radnego M. Foksa w brzemieniu:
„Dział 600, rozdz.60016 § 6050 – przebudowa ulicy 11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do ul. 11 listopada, remont i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej, budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Bukowej ze Wschodnią, przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, uwzględniającej opinię Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz potrzeby mieszkańców. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej na wysokości ul Orlej”

Radny J. Chrzanowski zwrócił się z pytaniem do radnego M. Foksa, czy dokonał analizy finansowej poszczególnych składowych tego wniosku i czy jest pewien, że wszystkie propozycje zgłoszone w tym wniosku będą mogły być zrealizowane w kwocie przeznaczonej w budżecie na ten cel?

Radny M. Foks odpowiedział i przypominał, że ten wniosek został sporządzony na podstawie opinii Komisji ŁPBiOŚ i Komisji BFiI. Wyjaśniał, że obie Komisje bardzo długo pracowały nad tym, by to wypracować, a koszty remontu ul. Bluszczowej i przewidywany wcześniej remont ul. Iwaszkiewicza powinny zmieścić te inwestycje.

Radny Z. Jachimski przyznał rację radnemu J. Chrzanowskiemu. Mówił, że wniosek radnego M. Foksa uściśla pewne odcinki dróg, których nie było w ogóle we wnioskach Komisji BFiI. Radny przedstawił, że nie zgadza się na głosowanie nad wnioskiem radnego M. Foksa an block, gdyż nie pozwala to na określenie poglądów poszczególnych radnych. Wyjaśniał, że jest kwota w budżecie, którą władza wykonawcza zaproponowała na przebudowę ulic w mieście. Wyraził swoje zdanie, że głosowanie nad lista życzeń ze strony Rady, jest pewnego rodzaju wnioskiem i wskazówką do realizacji tej pozycji budżetu, tym bardziej, że za trzy miesiące Urząd przedstawi Radzie swoje propozycje remontów, modernizacji i inwestycji drogowych w naszym mieście. Dodał, że byłoby by błędem, gdyby Rada w tej chwili ustalała kolejność prac w ulicach. Wnosił, by wniosek radnego M. Foksa traktować jako pewnego rodzaju wskazówkę.

Radna A. Dobrzyńska-Foss pytała Panią Burmistrz, czy wykonanie chodnika na powiatowej
ul. Brwinowskiej na odcinku ul. Orla-Sokola może być bez porozumienia z Powiatem wprowadzane do budżetu. W nawiązaniu do uwzględnienia opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły w sprawie organizacji ruchu na ul. Bluszczowej radna pytała, kto odpowiada za organizację ruchu w mieście bezpieczeństwo
z tym związane i kto poniesie konsekwencje z związane z uwzględnianiem doraźnych próśb?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie chodnika na ul. Brwinowskiej na odcinku ul. Orla-Skola przypomniała odpowiedź Powiatu w tej sprawie, tj. że Powiat sfinansuje koszty projektu i budowy chodnika. Wyjaśniała, że budowa tego chodnika jest możliwa w porozumieniu z Powiatem, jeżeli miasto wykupi grunt na poszerzenie terenu pod budowę i poniesie koszty przebudowy istniejących ogrodzeń. Dodała, że jest rozważana budowa tego chodnika, ale nie w tej chwili, gdyż nie da się zrobić wszystkiego na raz. Dalej Pani Burmistrz odpowiadała, że za organizację i bezpieczeństwo ruchu w mieście odpowiada burmistrz. W sprawie wniosku dot. ul. Bluszczowej wyjaśniała, że przebudowa skrzyżowania, zrobienie zatok parkingowych i chodnika bez zmiany nawierzchni ulicy będzie trudne.

Mecenas J. Tarasiuk uściślając, przedstawiła, że do tej pozycji w budżecie Rada nie może dodać budowę chodnika w ulicy powiatowej, bo to nie ten paragraf. Dalej przedstawiała, że do tej pozycji nie można dodać organizacji ruchu, bo to nie jest inwestycja.

Radny A. Krupa przypomniał rozmowę z kierownikiem Referatu Inwestycji UM G. Lewandowskim, który mówił, że nie ma potrzeby wykupywania gruntu. Radny dodał, że aby zacząć coś robić, to trzeba mieć jakieś zielone światło i od czegoś trzeba zacząć.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że o tym temacie nie zapomnimy.

Kierownikiem Referatu Inwestycji UM G. Lewandowski odpowiadał, że najpierw należy zastanowić się dokładnie nad możliwościami technicznego wykonania chodnika. Przedstawił, że damy propozycje rozwiązania tego tematu, aby nie wchodzić na prywatne działki, nie przebudowywać ogrodzeń i nie kupować gruntów. Wyjaśniał, że może uda nam się na tym odcinku skanalizować rów i odprowadzić wodę do głównego rowu przy drodze 719.

Radny M. Foks odnosząc się do uwagi p. Mecenas mówił, że jeżeli niektóre punkty jego wniosku wydają się niezasadne w tym paragrafie, to można przenieść go do odpowiednich paragrafów i sformułować dodatkowy wniosek, który będzie zmieniał ten wniosek oraz wprowadzał zmianę w innym paragrafie
i rozbudowywał autopoprawkę Pani Burmistrz.

Radna A. Łukasiewicz zgłosiła wniosek formalny, aby w zapisie dotyczącym dział 600, rozdz.60016
§ 6050 wśród innych zapisów znalazł się zapis dotyczący remontu chodnika na ul. Jeleniej na odcinku
od ul. Króliczej do ul. Myśliwskiej zgodnie z pismem mieszkańców, które w dniu dzisiejszym do wpłynęło Rady i które przedstawił wcześniej Przewodniczący. Radna dodała, że nie może być tak, aby Rada przeszła na tym wnioskiem obojętnie. Radna wnosiła też o głosowanie imienne nad tym wnioskiem.

Radny J. Kubicki zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie krótkiej przerwy w obradach.

Głosowanie nad w/w wnioskiem.
Za: 6 głosów
Przeciw: 7 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosku nie przyjęto.

W dalszej kolejności radni dyskutowali nad wnioskiem radnego M. Foksa wyrażając swoje zdanie i opinie na jego temat. O godz. 20.00 ogłoszono przerwę podczas której odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne radnych miasta i burmistrza w mieszkańcami, kierownikami jednostek organizacyjnych
i zaproszonymi gośćmi.

Po przerwie radni kontynuowali dyskusję nad projektem budżetu miasta na 2012 r.

Radny M. Foks zmodyfikował swój, zgłoszony na początku obrad Rady, wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r. z wykreślając z niego zapis: „budowa chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej” oraz oczekując, że w przyjętej autopoprawce Pani Burmistrz dotyczącej zmian organizacji ruchu na niektórych ulicach znajdzie się ulica Bluszczowa z uwzględnieniem zdania Rady Rodziców i Rady Szkoły zgłosił wykreślenie „wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, uwzględniającej opinię Rady Rodziców, Rady Szkoły oraz potrzeby mieszkańców tej ulicy.

Następnie radny Foks przedstawił brzmienie całego, zmodyfikowanego wniosku, tj.:
„„W dziale 600, rozdz.60016 § 6050 wprowadzić zapis: przebudowa ul. 11 listopada na odcinku
od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do 11 listopada, remont i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Bukowej z ul. Wschodnią, przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej, przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej na wysokości ul Orlej”

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda pytała, czy na ul. Bluszczowej chodzi o odwrócenie organizacji ruchu na tej ulicy, bo UM ma już w tej sprawie uzgodniony ten projekt?
Radny M. Foks odpowiedział, że wobec opinii, jakie ma Rada Szkoły i Rada Rodziców na temat organizacji ruchu na ul. Bluszczowej należy jeszcze raz sprawę te przedyskutować i przyjrzeć się jej.
W tym miejscu głos zabrała R. Potyrała – Przewodnicząca Rady Szkoły mówiąc, iż wszystkie wnioski dotyczące organizacji ruchu wokół szkoły były UM od dawna przekazywane. Rada Rodziców i Rada Szkoły zdecydowała się napisać pismo, że ruch powinien być odwrotny od proponowanego przez UM Pani Potyrała argumentowała, że Rada Rodziców i Rada Szkoły nie jest przeciwko przebudowie
ul. Bluszczowej, a chce przede wszystkim zmiany organizacji ruchu niż została zaproponowana przeze UM, tj. ruch jednokierunkowy z ul. Jana Pawła w stronę ul. Parkowej /pismo Rady Rodziców i Rady Szkoły stanowi załącznik nr 3 do protokołu/. Pani Potyrała wyraziła również opinię, że remont nawierzchni ul. Bluszczowej w okresie dwóch miesięcy wakacji jest niemożliwym do wykonania i sparaliżuje ruch w tej części miasta.
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie organizacji ruchu na ul. Bluszczowej mówiła, że założenie było takie, że skręcamy w prawo, chodnik jest po prawej stronie ulicy, dziecko wysiada z auta na chodnik i bezpiecznie wchodzi na teren szkoły. Zatoki do parkowania też są po tej stronie, bo po przeciwnej są prywatne posesje.
Radny Z. Jachimski przypomniał, że wykonany wcześniej remont ul. Reymonta został wykonany jako organizacja ruchu związana ze szkołą.
Kierownikiem Referatu Inwestycji UM G. Lewandowski przedstawił, że opracowanie projektu organizacji ruchu tego obszaru w tym m.in. ul. Bluszczowej do prawie ul. Zachodniej zostanie zatwierdzony przez Starostę do realizacji. W tym projekcie był rozpatrywany cały obszar. Dalej będziemy rozpatrywać obszar od ul. Gołębiej do trasy 719. Dodał, że nie dostaniemy zgody na zmianę kierunku jazdy na ul. Bluszczowej i nie przebudujemy w ten sposób skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej. Nie można dzielić remontu ul. Bluszczowej na części z punktu widzenia wymagań technicznych. Dotyczy to rzędnych, odprowadzenia wody, budowa chodnika, drenaży itp. Kolejną kwestią, którą kierownik Lewandowski poruszył, to sprawa pozwolenia Starostwa na użytkowanie rozbudowanego skrzydła szkoły. Poddał wątpliwości otrzymania takiego pozwolenia bez zapewnienia bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły.
Radna A. Stencka w nawiązaniu do wypowiedzi p. Lewandowskiego, dzieląc się swoimi doświadczeniami mówiła, że uczestniczyła kiedyś jako dyrektor w procesie rozbudowy szkoły, gdzie szkoła najpierw została oddana do użytku, a droga była poprawiana długo później.
Radny J. Chrzanowski przedstawiał, że jesteśmy zgodni co do tego, że Podkowie Leśnej potrzebny jest plan remontów i inwestycji drogowych. W poprzednich latach, gdy zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły, przyjętym powszechnie było, że priorytetem w momencie ukończenia szkoły będą remonty ulic wokół szkoły. Z tego powodu został wykonany m.in. remont ul. Reymonta
i przewidziana była do przebudowy w pełnym zakresie ul. Bluszczowa. W momencie składania wniosków do budżetu na 2012 r. nikt nie zgłaszał, że nie jest to celowe. Radny wyjaśniał, że Pani Burmistrz przychyliła się do założeń Rady, a nagle w grudniu 2011 r. zmienia się ta koncepcja. Radny dodał, że nie uważa, aby wykonanie tego projektu nie w pełnym wymiarze było słuszne, bo wszelkie przyłącza są zaplanowane na rzędnych uwzględniających remont nawierzchni ul. Bluszczowej. Radny konkludował, że nie widzi powodu, dla którego przyjęte od lat założenia Rada miałaby zmieniać. Pytał, po co nam w takim wypadku plan działania w zakresie kolejności remontu ulic, skoro w każdym momencie Rada będzie te decyzje zmieniać.
Radna A. Stencka przedstawiła, że we wrześniu komisja BFiI złożyła do Pani Burmistrz wiele wniosków,
z których części w projekcie budżetu nie uwzględniono. Zgodnie z opinią Komisji BFiI ul. Bluszczowa wypadła w roku kalendarzowym 2012 z priorytetów działań, co nie znaczy, że radni nie mówili, aby zrobić ją w następnym roku budżetowym. Radna uzasadniała, że argumentem, aby wycofać z planu remontu
w 2012 r. ul. Bluszczową jest to, że czekamy na wykończenie szkoły, oddanie jej nowego skrzydła i sali gimnastycznej oraz że możemy z tym zaczekać i zrobić to w następnym roku budżetowym. Radna dodała, że według niej, nie jest koniecznym zrywanie w tej chwili asfaltu i całkowite zmienianie nawierzchni
ul. Bluszczowej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda pytała, czy celowym jest przebudowywanie samego skrzyżowania ulic Kwiatowej, Parkowej i Bluszczowej w sytuacji, gdy nie chcemy zmieniać nawierzchni ul. Bluszczowej, są uwagi do organizacji ruchu na tej ulicy i nie robimy jej całościowo? Pytała, że może wobec takiego podejścia w kwestii ulicy Bluszczowej, należałoby całość zadania inwestycyjnego przenieść na przyszły rok?

Radna A. Świderska wnosiła, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania nad wnioskami. Zgłosiła też wniosek o głosowanie imienne nad wnioskiem radnego M. Foksa.

Radna A. Stencka w porozumieniu z radnym Foksem, zgłosiła dwa wnioski formalne:
1. w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zadanie – budowa chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej.
2. w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zadanie – przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej.

Radny M. Foks jeszcze raz zmodyfikował swój wniosek o wykreślenie z niego zadania pn. „przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej”
i przedstawił brzmienie swojego wniosku do projektu budżetu na 2012 r.:
„W dziale 600, rozdz.60016 § 6050 wprowadzić zapis – przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku
od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do 11 Listopada, remont
i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Bukowej z ul. Wschodnią, przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Brwinowskiej na wysokości ul Orlej”. Radny M. Foks zgłosił też prośbę o głosowanie imienne tego wniosku.

Mecenas J. Tarasiuk odnosząc się do wniosku radnej A. Stenckiej o budowę chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej przypominała, że RM głosować będzie
za budową chodnika na nie swoim gruncie.

Radna A. Dobrzyńska-Foss pytała, jak wstępnie może się bilansować koszt wykonania wniosku w wersji przedstawionej przez radnego M. Foksa, czy zbilansuje się to budżecie, bo koszty wybudowania chodnika są nie współmierne wobec kosztów budowy drogi? Pytała też, czy możemy przyjąć taki budżet? Radna wnosiła o głosowanie odrębne i imienne. Zgłosiła też wniosek o ponowne, odrębne głosowanie nad wersją Burmistrza Miasta dotyczącego ul. Bluszczowej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że „na oko” nie może powiedzieć, czy to się zbilansuje. Pytała, co precyzyjnie według wnioskodawcy oznacza pojecie remontu chodnika? Jak ten remont miałby wyglądać? Czy mają być wymienione bujające się w nim płyty, bo całościowa budowa chodnika to zupełnie inny koszt.

Radna A. Świderska prosiła, aby zakończyć te dyskusję i przejść do głosowania wniosków radnych.

Radny M. Foks przedstawił swój ostateczny wniosek do projektu budżetu na 2012 r. w brzmieniu:
„W dziale 600, rozdz.60016 § 6050 wprowadzić zapis – przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do 11 Listopada, remont
i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Bukowej z ul. Wschodnią”

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia w/w wniosku radnego M. Foksa:
1. Radny Z. Bojanowicz – przeciw
2. Radny J. Chrzanowki – przeciw
3. Radna Dobrzyńska-Foss – przeciw
4. Radny M. Foks – za
5. Radny Z. Jachimski – za
6. Radny B. Jestadt – za
7. Radna M. Konopka Wichrowska – za
8. Radny A. Krupa – za
9. Radny Z. Kubicki – za
10. Radna A. Łukasiewicz – wstrzymuję się
11. Radny P. Siedlecki – za
12. Radna H. Skowron – przeciw
13. Radny G. Smoliński – za
14. Radna A. Stencka – za
15. Radna A. Świderska – za
Wniosek przyjęto

Radna A. Łukasiewicz zaprezentowała swój wniosek do budżetu miasta na 2012 r. w brzmieniu:
„W dziale 600, rozdz.60016 § 6050 wprowadzić zapis – remont chodnika na ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Myśliwskiej”.

Radny J. Kubicki nawiązując do wniosku radnej Łukasiewicz pytał o wartość tej inwestycji i czy uwzględnia ona zmianę przyłączy energetycznych dla mieszkańców okolicznych domów, które prowadzone są ze słupów, a które będzie trzeba przesunąć?

Radna A. Łukasiewicz odpowiedziała, że jej wniosek zakłada tylko remont chodnika, a to czy trzeba będzie zmieniać słupy, zostawia decyzji UM przy planowaniu remontu, wniosek ten nie zobowiązuje, że musi coś być.

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia w/w wniosku radnej A. Łukasiewicz:
1. Radny Z. Bojanowicz – za
2. Radny J. Chrzanowki – za
3. Radna Dobrzyńska-Foss – za
4. Radny M. Foks – przeciw
5. Radny Z. Jachimski – za
6. Radny B. Jestadt – za
7. Radna M. Konopka Wichrowska – za
8. Radny A. Krupa – przeciw
9. Radny Z. Kubicki – przeciw
10. Radna A. Łukasiewicz – za
11. Radny P. Siedlecki – za
12. Radna H. Skowron – za
13. Radny G. Smoliński – przeciw
14. Radna A. Stencka – przeciw
15. Radna A. Świderska – przeciw
Wniosek przyjęto

Radna A. Stencka przedstawiła swój wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r. w brzmieniu:
„W dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zapis – budowa chodnika na odcinku ulic Orla-Sokola
po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej”.

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia w/w wniosku radnej A. Stenckiej:
1. Radny Z. Bojanowicz – przeciw
2. Radny J. Chrzanowki – przeciw
3. Radna Dobrzyńska-Foss – przeciw
4. Radny M. Foks – wstrzymuje się
5. Radny Z. Jachimski – przeciw
6. Radny B. Jestadt – przeciw
7. Radna M. Konopka-Wichrowska – wstrzymuję się
8. Radny A. Krupa – za
9. Radny Z. Kubicki – wstrzymuję się
10. Radna A. Łukasiewicz – przeciw
11. Radny P. Siedlecki – przeciw
12. Radna H. Skowron – przeciw
13. Radny G. Smoliński – za
14. Radna A. Stencka – za
15. Radna A. Świderska – za
Wniosku nie przyjęto

Następnie radna A. Stencka przedstawiła swój kolejny wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r.
w brzmieniu:
„w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zapis – przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej”.

Radny Z. Jachimski pytał, czy zgłoszony wcześniej przez radną A. Dobrzyńską-Foss wniosek w sprawie przebudowy ul. Bluszczowej wraz ze zmianą nawierzchni ulicy nie jest wnioskiem dalej idącym niż wniosek radnej A. Stenckiej i czy nie powinien być głosowany wcześniej?

Przewodniczący RM B. Jestadt zgodził się ze zdaniem radnego Jachimskiego i poprosił radną
A. Dobrzyńską-Foss o sprecyzowanie i zaprezentowanie brzmienia swojego wniosku.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła swój wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r.
w brzmieniu:
„w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zapis – przebudowa ulicy Bluszczowej wraz
ze skrzyżowaniem ul. Bluszczowej z ul. Parkową i ul. Kwiatową zgodnie z projektem technicznym”.

Głosowanie imienne sprawie przyjęcia w/w wniosku radnej A. Dobrzyńskiej-Foss:
1. Radny Z. Bojanowicz – za
2. Radny J. Chrzanowki – za
3. Radna Dobrzyńska-Foss – za
4. Radny M. Foks – przeciw
5. Radny Z. Jachimski – za
6. Radny B. Jestadt – przeciw
7. Radna M. Konopka Wichrowska – wstrzymuję się
8. Radny A. Krupa – przeciw
9. Radny Z. Kubicki – przeciw
10. Radna A. Łukasiewicz – za
11. Radny P. Siedlecki – wstrzymuję się
12. Radna H. Skowron – za
13. Radny G. Smoliński – przeciw
14. Radna A. Stencka – przeciw
15. Radna A. Świderska – przeciw
Wniosku nie przyjęto

Radny M. Foks podczas głosowania podkreślił, że głosował przeciw temu wnioskowi ze względu
na opinię Rady Rodziców i Rady Szkoły Samorządowej, która podkreśla wysoki koszt inwestycji, szeroki zakres prac, krótki okres czasu na wykonanie remontu i niepewność zakończenia w najbliższym czasie prac związanych z rozbudową szkoły.

Następnie radna A. Stencka powtórzyła swój wniosek do projektu budżetu miasta na 2012 r. w brzmieniu:
„w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 dodać zapis – przebudowa skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej
i Parkowej bez zmiany nawierzchni jezdni ul. Bluszczowej”

Glosowanie nad przyjęciem drugiego, w/w wniosku radnej A. Stenckiej:
1. Radny Z. Bojanowicz – za
2. Radny J. Chrzanowki – przeciw
3. Radna Dobrzyńska-Foss – wstrzymuję się
4. Radny M. Foks – za
5. Radny Z. Jachimski – przeciw
6. Radny B. Jestadt – za
7. Radna M. Konopka Wichrowska – za
8. Radny A. Krupa – za
9. Radny Z. Kubicki – za
10. Radna A. Łukasiewicz – wstrzymuję się
11. Radny P. Siedlecki – wstrzymuję się
12. Radna H. Skowron – przeciw
13. Radny G. Smoliński – za
14. Radna A. Stencka – za
15. Radna A. Świderska – za
Wniosek przyjęto

Mieszkanka miasta M. Gessner pytała, jak władze miasta wyobrażają sobie dalszy rozwój miasta? Pytała, jaką wizję rozwoju mają władze miasta przyjmując Wieloletnią Prognozę Finansową dla miasta, w której różnica pomiędzy wszystkimi dochodami miasta a sztywnymi wydatkami wynosi 10%? Przedstawiała swoje stanowisko, że w sytuacji, gdy nie stać nas na kredyt, możliwości inwestycyjne miasta są ograniczone. Pani Gessner przypomniała fragment wniosku komisji BFiI do Pani Burmistrz, w którym Komisja wnioskowała o przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na 2012 rok planu oszczędności naprawy finansów miasta według harmonogramu obejmującego działania w tym zakresie w bieżącej kadencji. Pani Gessner pytała, jak taki harmonogram planu oszczędności i naprawy finansów 2012 roku według wniosku Komisji wygląda? Pani Gessner wyraziła swoją opinię, że przedstawiony projekt budżetu na 2012 r. nie jest budżetem na lata kryzysowe, które nas czekają, szczególnie ze względu na spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej.

Radna A. Stencka zwróciła uwagę, że wniosek o plan oszczędności finansów miasta nie był wnioskiem
do budżetu, a był zgłoszonym oddzielnym pismem do Pani Burmistrz.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że wpływu na pewne wydatki nie mamy, ale staramy się je ograniczać w miarę możliwości. Dodała, że chcemy zrealizować inwestycję, a pod koniec stycznia 2012 r. będziemy wiedzieć, ile wolnych środków miastu zostało. Wyjaśniała, że jak tylko są wolne środki, staramy się spożytkować je jako wydatki inwestycyjne. Burmistrz dodała, że projekt budżetu na 2012 rok przygotowywany jest w ramach możliwości, jakie istniały, ale bez przerwy zastanawiamy się, jak ograniczać pewne koszty.

Radny M. Foks w sprawie przyjętej wcześniej autopoprawki Pani Burmistrz, tj. Dział 600, rozdz. 60016
§ 4300 – opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem (wymiana znaków, progi), na niektórych ulicach w mieście (m.in. ul. Helenowska, Bukowa, Reymonta); pytał czy ul. Bluszczowa będzie miała szanse na elementy spowalniające ruch i czy będzie można zgłaszać uwagi
do przeprojektowania projektu ul. Bluszczowej?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że w tej chwili nie przewidujemy w tej ulicy elementów spowalniających ruch.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok
z przyjętymi autopoprawkami pani Burmistrz, zaleceniami RIO i przyjętymi przez Radę wnioskami radnych do projektu:
za: 14 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 79/XVI/2011

3. zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił zebranym uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI mówiła, że Komisja również pozytywnie wypowiedziała się na temat tej uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały:
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 80/XVI/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w nawiązaniu do przyjętej uchwały powiedziała, że uchwała wcześniejsza i obecna w sprawie opłat za przedszkole powoduje skutki finansowe dla budżetu miasta. Dodała, że analizowaliśmy i analizujemy te koszty oraz że może się okazać, że uchwalając budżet
na następny rok wrócimy do tego tematu.

IV. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza za 2010 rok.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła zebranym informację o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza za 2010 rok /załącznik nr 5 do protokołu/.

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych radnych
na rozpoczęcie kadencji oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 rok.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił zebranym informacje o oświadczeniach majątkowych radnych na rozpoczęcie kadencji oraz o oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 rok /załącznik nr 6
do protokołu/.

Radna A. Świderska przedstawiła, że sprawy związane z jej oświadczeniem majątkowym w Urzędzie Skarbowym wyjaśniła.

VI. Interpelacje i zapytania

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie organizacji ruchu, począwszy od skrzyżowania
w Owczarni ul. Żółwińska z ul. Nadarzyńską, mówiła, że organizacja ruchu jest opracowana, a znak ograniczający wjazd do Podkowy Leśnej od strony Owczarni samochodów o masie powyżej 2,5 t już stoi.

Radny G. Smoliński w sprawie baneru na przyczepie na ul. Wrzosowej, który stoi na trenie miejskim pytał, czy jest możliwość obciążenia jego właściciela opłatami lub spowodowanie jego usunięcia?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że sprawdzimy to.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM przedstawiał, że sytuacja jest dziwna, bo przyczepa, która może tam stać stoi, ale na przyczepie jest reklama. Wyjaśniła, że UM zgłosił do policji prośbę o odszukanie właściciela tej przyczepy, by sprawę wyjaśnić.

Radna A. Stencka w kontekście budowy chodnika na ul. Bukowej pytała, co dzieje się w drzewami, które na terenie miasta są wycinane?

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że fakt wyciętych drzew zgłaszany jest do Ośrodka Pomocy Społecznej, który zarządza tym drewnem w ramach pomocy społecznej i rozdysponowuje je wśród osób potrzebujących.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, że czasem też zdarzają się przypadki jednorazowe, gdy osoby w trudnej sytuacji finansowej zgłaszają się bezpośrednio do niej z prośbą o te drewno. Burmistrz wyjaśniała, że w sytuacji, gdy widzimy, iż można w ten sposób tym osobom pomóc,
to wspomagamy je.

Radna A. Łukasiewicz prosiła Panią Burmistrz o przedstawienie, jak UM rozwiązał kwestię dokarmiania licznego stada kaczek w Parku Miejskim. Dodała, że ważną kwestią w tej sprawie, który należy rozważyć to bezpieczeństwo epidemiologiczne, to sprawa informowania mieszkańców, jak mają się zachować, bo przecież nie ma zakazu wchodzenia do Parku z psami oraz kwestia tego, że kaczki w pewnym momencie będą musiały znieść jajka i wysiedzieć małe. Radna pytała, co zrobimy z młodymi kaczkami na wiosnę?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że niewątpliwie kaczki, które przybyły do naszego Parku są atrakcją, ale również są również problematyczne. Burmistrz wyjaśniała, że według weterynarza, nie powinno się kaczek za bardzo dokarmiać, gdy nie mam mrozów. Dodała, że zakupiliśmy pewną ilość karmy, zrobiliśmy też korytka na pokarm, który przynoszą też mieszkańcy, ale nie chciałaby, aby
w okresie, gdy nie ma mrozów za bardzo kaczki dokarmiać. Nadmieniła też, że weterynarz zaznaczył, iż jest to dzikie ptactwo, które może być nosicielem różnych chorób, z czym mieszkańcy muszą się liczyć.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, by do końca stycznia przyszłego roku Komisje przygotowały sprawozdania z działalności w 2011 roku oraz opracowały plany ich prac na 2012 rok, które RM przyjmie na następnej sesji.

Radny M. Foks ponowił swoją prośbę o zdjęcie namalowanych na cokołach znaków na ul. Reymonta pozostawionych przez ekipę budowlaną.

VII. Sprawy różne

Radny M. Foks prosił o rozważenie możliwości zainstalowania w Ośrodku Pomocy Społecznej telefonu
z możliwością nagrywania wiadomości, tak aby osoby, które potrzebują pomocy mogły się nagrać również po godzinach pracy Ośrodka.

Radna M. Konopka-Wichrowska poruszyła kwestie fajerwerków w okresie świąteczno-noworocznym, które jedni uwielbiają a inni boją się ich ze względu na zwierzęta. Radna pytała, czy miasto będzie miało jakąś politykę w tej sprawie? Czy poza odezwą do mieszkańców UM będzie temu jakoś przeciwdziałać?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że UM co roku apeluje o zaniechanie puszczania fajerwerków, ale wiele zależy od świadomości i oczekiwań mieszkańców. Pani Burmistrz przedstawiała, że są zgłaszane ze strony mieszkańców oczekiwania co do organizacji w Parku, nad stawem pokazu fajerwerków. Dodała, że z jednej strony rozumie to, ale z drugiej też jest właścicielem psa, który podczas takich pokazów ze strachu nie wie, co ma ze sobą zrobić. Burmistrz informowała, że UM żadnej zgody na fajerwerki nie wydaje. Dodała, że można poprosić policję o czujność w tym zakresie, o co UM też się zwróci

VIII. Wolne wnioski.
Mieszkanka miasta p. Ozimek pytała, co ze składowiskiem śmieci na jednej z posesji na ul. Cichej, chodzi o posesję, na której kiedyś był pożar? Pytała, czy gmina nie może wydać jakiegoś zakazu zabraniającego tworzenia takiego składowiska?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, że jest to trudna sprawa, a UM nie ma możliwości wpływu na zachowanie tego Pana.

Pan P. Zych w sprawie organizacji ruchu na ul. Bluszczowej mówił, że możliwości rozwiązania tego może być wiele i należy się nad tym zastanowić.

Radny M. Foks przychylił się do głosu swojego przedmówcy, że sprawę tę należy dokładnie przeanalizować.

Radny G. Smoliński podzielił stanowisko radnego M. Foksa uzasadniając, że przyjmując dotychczasowe założenia w sprawie organizacji ruchu w ul. Bluszczowej może dojść do sytuacji niebezpiecznej, bo osoby jadące z Podkowy Zachodniej, nie mogąc wjechać już w ul. Bluszczową, będą jechać ul. Parkową i tam wysadzą dziecko, które będzie biegło do wejścia do szkoły od strony ul. Jana Pawła II.

Mieszkaniec miasta p. Skowron przedstawił swoje uwagi wobec oświadczeń majątkowych radnych. Powołując się na ustawy pytał, dlaczego analiza oświadczeń majątkowych radnych nie została przedstawiona w terminie do 31 października? Zwracał również uwagę, że w treści oświadczenia majątkowego powinny być podane kwoty dochodów uzyskane z każdego tytułu, kwoty kredytów wraz z warunkami, na jakich kredyt ten został zaciągnięty oraz winno być wskazana i określona przynależność poszczególnych składników majątkowych, należących do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnością majątkową. Dodatkowo p. Skowron zaznaczył, że do majątku wspólnego zaliczają się dochody małżonków, w związku z czym zobowiązuje to składających oświadczenie majątkowe do podania dochodu współmałżonka, jeśli jest się z nim we wspólności małżeńskiej.

IX. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych głosów przewodniczący RM B. Jestadt XVI posiedzenie Rady Miasta VI kadencji.

Teksty uchwał przyjęte na XVI sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.. znajdują się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
Komisja KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Komisja KOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Załącznik nr 1 do protokołu  Załącznik nr 2 do protokołu  Załącznik nr 3 do protokołu  Załącznik nr 4 do protokołu  Załącznik nr 5 do protokołu  Załącznik nr 6 do protokołu

Protokół z XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 8 grudnia 2011 r.

Protokół z XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji,
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, Pałacyk-Kasyno, ul. Lilpopa 18
w dniu 8 grudnia 2011 roku (godz. 18.00- 20.15)

Sesję prowadził wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski, który przed rozpoczęciem obrad wraz z Panią Burmistrz Miasta i Przewodniczącym Komisji KOSiSS złożyli podziękowania i gratulacje dla Pani Doroty Skotnickiej – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej jej pracownikom za otrzymanie tytułu najlepszej biblioteki w województwie mazowieckim oraz za zajęcie piątego miejsca w ogólnopolskim rankingu bibliotek 2011, w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i małych gminach miejskich, przeprowadzonym przez redakcję „Rzeczpospolitej” i Instytut Książki.

Pani Dorota Skotnicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej podziękowała za gratulacje i wyrazy uznania.

Przewodniczący Komisji KOSiSS podarował Bibliotece książkę pt.: „Kadry decydują o wszystkim”
z dedykacją autora Władimira Bieszanowa

Rozpoczynając obrady wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski przedstawił, iż
do proponowanego porządku obrad XV sesji w dniu 29.11.2011 r. Pani Burmistrz zgłosiła się z prośbą
o wprowadzenie do proponowanego porządku sesji projektów uchwał w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.” oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. Pani Burmistrz wnosiła również o wprowadzenie do programu obrad dwóch informacji Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XV sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.” (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Wprowadzono jednogłośnie

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XV sesji projektu uchwały w sprawie pełnomocnictwa (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Wprowadzono jednogłośnie

Punkty poświęcone przedstawieniu informacji Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie również radni wprowadzili do programu sesji jednogłośnie.

Następnie w głosowaniu radni miasta jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
2. zmian w budżecie miasta.
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok,
5. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji
na podatek od nieruchomości,
6. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny,
7. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny,
8. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
9. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
10. uchylenia opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej,
11. rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
12. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.”
13. udzielenia pełnomocnictwa.
IV. Informacje Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna”.
V. Informacje Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody;
VI. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025 – projekt nr 75/2011

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przedstawił, że projekt ten wiąże się z projektem w sprawie zmian w budżecie miasta, do którego na wczorajszym posiedzeniu komisji BFiI Skarbnik Miasta przedstawiała ostateczne autopoprawki Pani Burmistrz zawierając je w projekcie uchwały nr 76/II/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 75/2011.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 65/XV/2011

2. zmian w budżecie miasta – projekt nr 76/II/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła w imieniu Komisji pozytywną ocenę na temat przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie nad autopoprawkami Burmistrza
(w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Autopoprawki przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 76/II/2011 (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 66/XV/2011

4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok – projekt nr 65/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI poinformowała, że członkowie Komisji BFiI pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy uchwały.
Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 67/XV/2011

4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok – projekt nr 66/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 68/XV/2011

5. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji
na podatek od nieruchomości – projekt nr 67/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zgłosiła autopoprawkę do formularzu IN-1, polegająca
na wyjaśnieniu pojęcia „budynku”.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Pani Burmistrz do formularza IN-1 (w składzie 12 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 2 głosy
Autopoprawkę przyjęto

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką (w składzie 12 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 69/XV/2011

6. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny – projekt nr 68/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 70/XV/2011

7. określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny – projekt nr 69/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat przedmiotowego projektu uchwały.
Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 71/XV/2011

8. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” – projekt nr 70/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował o pozytywnej opinii Komisji na temat w/w projektu uchwały.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przestawiała, że Komisji również wyraziła pozytywną opinię na temat przedmiotowego projektu uchwały w zakresie obejmującym przedmiot prac Komisji BFiI, czyli rozdział V pkt II oraz rozdział VII.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 72/XV/2011

9. trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – projekt nr 71/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS poinformował o pozytywnej opinii Komisji na temat w/w projektu uchwały

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 73/XV/2011

10. uchylenia opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej – projekt nr 72/2011

Wiceprzewodniczący Rady Miasta J. Chrzanowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI poinformowała, że Komisja na ostatnim posiedzeniu wydała na temat tej uchwały opinię negatywna.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 0
Przeciw : 9 głosów
Wstrzymuję się: 3 głosy
Nie przyjęto

11. rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt 73/2011 i projekt nr 74/2011

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił, iż obie skargi KR uznała za bezzasadne i przedstawił uzasadnienie Komisji dla tej oceny.

• projekt nr 73/2011 – skarga Pani I. Świerzowicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 74/XV/2011

• projekt nr 74/2011 – skarga Pani A. Jagiełło

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaznaczył, że przy rozpatrywaniu tej skargi KR zauważyła pewną opieszałość w załatwieniu sprawy przez pracowników UM i zwróciła uwagę, że Pani Jagiełło nie była informowana na bieżąco o toczącej się sprawie. Radny wyjaśniał, że UM nadał tok sprawie, ale skarżącą poinformował o tym dużo później.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM wyjaśniała, że sprawy takie, jak np. uszkodzenie samochodu, prowadzone są dwutorowo, tj. my przekazujemy inter brockerowi dokumenty i zawiadomienie o wyrządzeniu szkody, a inter broker przekazuje dalej sprawę ubezpieczycielowi, który koresponduje tylko z poszkodowaną stroną a nas informuje, jakie postępowanie zostało poczynione i prosi o ewentualne wyjaśnienia. Dodała, że UM nie koresponduje z poszkodowaną stroną, bo ta odbywa się między stroną a ubezpieczycielem.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 74/2011 (w składzie 12 Radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 5 głosów
Przyjęto – Uchwała Nr 75/XV/2011

12. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.” – projekt nr 77/2011

Radny M. Foks pytał, czy w późniejszym terminie możliwa będzie modyfikacja tego Programu?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że tak, tylko zawsze trzeba będzie uzgodnić to z Powiatem.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM przedstawiała pozytywną opinię Starosty na temat przedmiotowego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 r.”. Zgłosiła również autopoprawkę do „Programu [..]”, którą zalecił Starosta, tj. wykreślić z punktu 7.2 Instrumenty ekonomiczne informacji o pochodzeniu środków finansowych z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż taki od 2010 roku nie istnieje, a obecnie środki gromadzone na tym nieistniejącym funduszu stały się dochodami budżetu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 77/2011 (w składzie 12 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw : 0
Wstrzymuję się: 6 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 76/XV/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnym za przyjęcie tej uchwały, gdyż pozwoli to na rozliczenie pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13. udzielenia pełnomocnictwa – projekt nr 78/2011

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 78/XV/2011

IV. Informacje Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna”.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wraz z K. Kowalewską – kierownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej UM poinformowały Radę Miasta Podkowy Leśnej oraz pozostałe osoby zebrane na sali obrad o zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna”. Burmistrz Miasta przedstawiła, iż wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 10.628,64 zł. Dodała, że zadanie ma być zrealizowane do końca 2011 roku oraz że planowane jest usunięcie i unieszkodliwienie łącznie 10,3 tony azbestu.

V. Informacje Urzędu Miasta na temat zawarcia umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody;

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wraz z K. Kowalewską – kierownikiem Referatu Gospodarki Miejskiej UM poinformowały Radę Miasta Podkowy Leśnej oraz pozostałe osoby zebrane na sali obrad o zawarciu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”. Burmistrz Miasta przedstawiła, iż wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 134.597,47 zł .

VI. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2011 r.
Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XIV sesji Rady Miasta (w składzie 12 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw : 1 głos
Wstrzymuję się: 1 głos
Przyjęto

VII. Interpelacje i zapytania.

Radny G. Smoliński w nawiązaniu do otrzymanych przez Radę Miasta pism z dnia 26 października 2011 r. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektów uchwał dotyczących zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego, pytał co dalej z tymi decyzjami?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że się odwołujemy od tej decyzji, ale ciągle nurtuje pytanie, jaka jest kompetencja gminy w zakresie pomników przyrody już ustanowionych i do tej pory nie udało nam się uzyskać przekonywujących informacji, bo Pani Konserwator Zabytków, która do nas przyjeżdża i ocenia stan drzew nie podejmuje się odpowiedzi i uważa, że to nie jest jej kompetencja. Burmistrz wyjaśniała, ze stanęliśmy w sytuacji, w której nie wiadomo, czyja to jest kompetencja, a powołane przez radnego G. Smolińskiego decyzje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie też nam w niczym nie pomagają. Pani Burmistrz tłumaczyła, że UM musi wiedzieć, co może w tej sprawie, bo bierzemy za stan drzew i bezpieczeństwo z tym związane odpowiedzialność ponosi burmistrz.

Radny A. Krupa pytał, czy przygotowywany jest przetarg na dzierżawę działki po lewej stronie wjazdu do Podkowy Leśnej z trasy 719.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że w sprawie tej działki są już zapytania i przetarg na wiosnę zostanie ogłoszony, a przeznaczenie tego terenu określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tej działki, o czym precyzyjnie może poinformować architekt UM. Dodała, że zależy nam na tym, aby terenu tego nie sprzedawać.

Radny G. Smoliński pytał, na co zostaną przeznaczone środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2012 r. w wysokości 140 tyś zł w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 – wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich. Przedstawiał, że według informacji
K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM do wycinki branych jest pod uwagę 150 drzew. Radny odwołując się do informacji Pani Kierownik dodał, że jest zaniepokojony dużą średnicą drzew.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM wyjaśniała, że zawsze co roku mamy zaplanowaną pewną kwotę pieniędzy na pielęgnację drzew, wiązania itp. To jest szacunek. Wyjaśniała, że nie wiemy jeszcze, na wycinkę ilu drzew dostaniemy zgodę i ile drzew w 2012 r. zostanie wyciętych,.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że trudno powiedzieć, ile drzew wytniemy
i wytniemy tylko tyle, ile będzie trzeba.

VIII. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przypomniał zebranym o zaproszeniu władz miasta do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach oraz że w porozumieniu z Państwem Gołąb termin wizyty w Laskach zaplanowano na 14 grudnia 2011 r., do udziału w której radny Chrzanowski zapraszał wszystkich radnych. Kolejna sprawą, jaką przekazał, to prośba do Komisji RM o podjęcie kroków związanych z opracowaniem sprawozdań z prac Komisji w 2011 r. oraz planów prac Komisji w 2012 r. W imieniu dyrektor Stawiska Pani A. Matackiej-Kościelny Pan J. Chrzanowski zapraszał na bal sylwestrowy w Stawisku, z którego dochód przeznaczony będzie na renowację obrazu Witkacego.

XI. Wolne wnioski.

Radny M. Foks poinformował, że Komisja KOSiSS powołała zespół do spraw nawiązania współpracy z miastami-ogrodami.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawił informacje z prac tego zespołu. Radna poinformowała, że w zespole tym pracowała ona oraz radna A. Łukaszewicz i radna A. Stencka. Zespół zaproponował, aby szukać partnerów wśród europejskich miasta-ogrodów lub wśród małych miasta historycznych, wychodząc z założenia, że są tu wspólne interesy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony pewnego rodzaju marki. Radna prezentowała, że ze względu na ciężkie czasy zespół szukał sposobu, aby znaleźć finansowanie zewnętrzne i okazało się takie fundusze istnieją, np. w ramach Funduszu Grundtvig, który jest przeznaczony na współpracę międzynarodową w zakresie edukacji osób dorosłych. Istnieje również Fundusz Wyszehradzki, dzięki któremu można realizować różne programy, stąd pomysł poszukiwania parterów miast-ogrodów w Grupie Wyszehradzkiej. Radna A. Dobrzyńska-Foss kontynuując wypowiedź przedstawiła, że istnieje współpraca z miastem-ogrodem Hellerau, który jest dzielnicą Dresna i jest obietnica ambasadora Węgier udzielenia pomocy w ułatwienia kontaktów z miastem węgierskim. Dodała, że istnieje na Węgrzech miasto-ogród Weckerle, które jest dzielnicą Budapesztu. Radna mówiła, że zarówno Hellera jak i Weckerle są partnerami powstającej unii europejskich miast-ogrodów i Podkowa Leśna jest jednym z sygnatariuszy powstania takiej unii. Akt powołania podpisywał Burmistrz Miatsa A. Kościelny wspólnie z Panem J. Wojnarowskim. Radna A. Foss przedstawiała, że jeżeli Rada Miasta i Pani Burmistrz zaakceptują ten kierunek poszukiwania miast partnerskich, proponujemy znalezienie takich miast, które będą odpowiadać charakterem Podkowie Leśnej i w roku 2012, jeśli uda pozyskać się środki, nawiązywać z tymi miastami współpracę kulturalna, poprzez szkoły, w sposób tzw. „od dołu”, a nie zaczynać od porozumienia między władzami, które nie przekłada się na rzeczywista współprace.
W drugim etapie, tj. w roku 2013, kiedy udałoby się nawiązać współpracę, można by podpisać już albo listy intencyjne albo umowę partnerską i rozpocząć współpracę.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przyznała, że kierunek takiej współpracy uważa za słuszny i cenny, ale zastanawia się co w sytuacji, gdy nie będziemy mieli środków na realizowanie takiej współpracy, bo problemu nie będzie, jeżeli dostaniemy środki i będziemy realizować grant. Dodała, że podchodząc do tego tematu, musimy wziąć też to pod uwagę.

XII. Zamkniecie sesji.

Wobec braku kolejnych głosów wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zamknął XV sesję Rady Miasta VI kadencji.

Teksty uchwał przyjęte na XV sesji w dniu 8 grudnia 2011 r. znajdują się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: RM J. Chrzanowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
Komisja KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Komisja KOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Protokół z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 26 października 2011 r.

Protokół z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, Pałacyk-Kasyno, ul. Lilpopa 18
dnia 26 października 2011 roku (godz. 18.00- 22.15),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył XIV sesję RM, na początku której obecnych było 10 radnych II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag i pozostał on w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”,
3. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
4. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
5. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
IV. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta w trzecim kwartale 2011 r.
V. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt nr 60/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, że członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 60/2011 (w składzie 10 radnych):
za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 60/XIV/2011

2. zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014” – projekt nr 61/2011

M. Wdowiak-Wojtków kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM – zgłosiła do projektu uchwały autopoprawkę na stronie 3 projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”:
1. w tabeli pn.: ”ul. Świerkowa 1, działka 20 obręb 7” zmieniono zapisy liczbowe.
2. po słowach „Udrożnienie przewodów spalinowych i wentylacyjnych” dodano słowo „oraz”.

Radny G Smoliński przybył na sesję.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS zgłosił, że Komisji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 61/2011 (w składzie 11 radnych):
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 61/XIV/2011

3. regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt nr 62/2011

A.Lorens – pracownik UM przedstawiła imiona i nazwiska kandydatów, informacje o wymaganiach formalnych, opinię Komendanta Komendant Stołeczny Policji o kandydatach na ławników oraz przedstawiła zasady wyboru. Zgłosiła autopoprawkę, aby w projekcie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych wykreślić zapisy dotyczące przeprowadzenia procedury losowania na ławników, które po konsultacjach
z prawnikiem nie zostały z projektu usunięte.

Radna A. Świderska pytała, czy kandydaci są obecni na sali obrad?

A.Lorens – pracownik UM odpowiedziała, że nie są obecni.

Radna A. Świderska dodała, że nie widzi możliwości głosowania na osoby, których nie zna i wobec których nie przedstawiono żadnych rekomendacji.

Radna M. Konopka-Wichrowska przedstawiła, że oczekiwała, że Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych przedstawi Radzie rekomendację w sprawie kandydatów, a nie informacje ogólne.

Radny M. Foks zgodził się z przedmówczyniami.

A.Lorens – pracownik UM wyjaśniała, że Zespół nie może rekomendować. Zespół sprawdza spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów formalnych i ustawowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła, że gdyby kandydaci na ławników byli obecni na sesji, to radnym byłoby łatwiej dokonać wyboru. Mogliby zadać pytania dodatkowe itp.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 62/2011 (w składzie 11 radnych):
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 62/XIV/2011

Do prac w Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów ławników zgłosili się: radny Z. Bojanowicz, radny B. Jestadt oraz Z. Jachimski.

Radni w/w skład Komisji Skrutacyjnej przyjęli jednogłośnie.

Radna A. Łukasiewicz przybyła na sesję

Radna A. Łukasiewicz jako przewodnicząca Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych przedstawiła informacje na temat prac Zespołu nad opiniowaniem kandydatur na ławników.

Radna A. Stencka zgłosiła wniosek formalny o 15 minut przerwy w obradach Rady.

PRZERWA: 18.45-19.00

Radny J. Kubicki nie brał udziału w głosowaniu.

Po przerwie radni w głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania dokonali wyboru ławników do sądów powszechnych kadencji 2012-2015. Komisja Skrutacyjna, podczas krótkiej przerwy zliczyła głosy. Następnie przewodniczący Komisji – radny Z. Jachimski odczytał protokoły komisji skrutacyjnej z wynikami wyborów. (Protokoły stanowią załącznik do uchwał w/s wyboru ławników do poszczególnych sądów.)

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wybrano Pana Michała Warskiego.

Do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim wybrano Panią Krystynę Gotowicką.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawie wyboru ławników:

4. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie – projekt nr 63/2011

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 21/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 63/XIV/2011

5. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim – projekt nr 64/2011

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 21/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 64/XIV/2011

IV. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta w trzecim kwartale 2011 r.

Jako pierwszy w sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w III przedstawił radny Z. Bojanowicz, w zastępstwie Przewodniczącego Komisji. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu z sesji)

Radny J. Kubicki wrócił na salę obrad.

Następnie radna A. Stencka przedstawiała sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w III kwartale 2011 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji)

Sprawozdanie z prac Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w III 2011 r. przedstawił radny G. Smoliński. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji)

Następnie radna A. Stencka przedstawiała sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w III kwartale 2011 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji).

Sprawozdanie z prac Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w III 2011 r. przedstawił radny
M. Foks. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu z sesji).

Radny M. Foks na wyraził również opinię, że w Jego przekonaniu, w/w przedstawiane treści powinny być przedstawiane jako „Informacja” a nie „Sprawozdanie. Zgłosił wniosek, aby w przyszłości nazywać w/przedstawione treści „Informacją”, a „Sprawozdanie”, by było roczne.

Radna A. Stencka proponowała, by tę kwestię uzgodnić i ujednolicić.

Radny G. Smoliński pytał, dla kogo te informacje są przedstawiane? Zgłosił wniosek, by na posiedzeniach sesji swoje informacje z działalności Urzędu przedstawiała również Pani Burmistrz.

Radna A. Łukasiewicz wyraziła opinię, że nadmierne formalizowanie nie zawsze wychodzi na dobre. Przedstawiała, że Pani Burmistrz, na bieżąco na każdej sesji przekazuje informacje i odpowiada na zadane pytania. Radna mówiła, że można do programu sesji wprowadzić taki zapis: „ Informacje Burmistrza”.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że może Radzie przedstawiać taka kwartalna informację jeśli Rada chce. Dodała, na bieżąco informuje mieszkańców o tym, co się dzieje w Urzędzie w Biuletynie, na stronie internetowej miasta, na posiedzeniach Komisji i na sesji Rady.

Radny J. Kubicki mówił, że należy w ogóle zrezygnować z kwartalnych informacji Komisji. Dodał, że są protokoły z posiedzeń Komisji i roczne sprawozdania z prac Komisji wystarczą. Zaproponował przegłosować, czy informacje kwartalne są potrzebne.

Radny M. Foks przychylając się do zdania radnych, mówił, że taka informacja jest ważna dla mieszkańców. Jednak trzeba zastanowić się, w jakiej formie i w jakim zakresie należy je przekazywać.

Radna A. Dobrzyńska-Foss mówiła, ze należy ustalić, jak ma wyglądać, jaki zakres i jak dokładna ma być taka informacja Burmistrza, gdyż należy szanować czas urzędników, bo zamiast wykonywać zadania będą pisać sprawozdania.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że chyba nie chodzi o to co Komisje robiły, ale jak realizowały swój program przyjęty przez Radę. Realizację planu pracy Komisji można to krótko przedstawić i podzielić się z radnymi oraz mieszkańcami. Jeśli chodzi o informacje Urzędu mówił, że są tu tematy codzienne, ale i ważne wydarzenia. Proponował, by tymi ważnymi informacjami i wydarzeniami Pani Burmistrz dzieliła się na sesji.

Radna A. Dobrzyńska-Foss mówiła, że takie informacje są potrzebne mieszkańcom i utrzymanie informacji merytorycznych jest zasadne, ale po doprecyzowaniu, na czym one mają polegać.

W kolejnej części spotkania radni długo dyskutowali na temat wniosków składanych przez Komisje do Burmistrza i odpowiedzi Urzędu na te wnioski oraz ustalenia czy Komisje powinny składać informacje bądź sprawozdania z prac Komisji Rady w kolejnych kwartałach. (Nagranie z dyskusji jest dostępne w biurze Rady Miasta). W rezultacie radni w głosowaniu przegłosowali, że Komisje Rady nie będą przygotowywać kwartalnych informacji ze swoich prac („za” informacją kwartalną – 3 głosy, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymało się” – 4 głosy).

V. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XI sesji Rady (w składzie 12 radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 0 głosów
Protokół przyjęto.

VI. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XI sesji Rady (w składzie 12 radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 0 głosów
Protokół przyjęto.

VII. Interpelacje i zapytania.

Radny M. Foks – pytał, co UM przewiduje w sprawie obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości?

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że UM jest w trakcie organizacji koncertu pieśni patriotycznej Paderewskiego. Chcemy, aby koncert odbył się w Pałacyku i by godzinowo był połączony ze złożeniem kwiatów na terenie Kościoła św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Gdy uda się wszystko ustalić, o szczegółach UM będzie wszystkich informował.

VIII. Sprawy różne.

Sekretarz Miasta M. Górska zaprosiła zebranych na uroczystości związane z 55. rocznicą Powstania Węgierskiego, które rozpoczną się na podkowiańskim cmentarzu 5 listopada o godz. 10.30 złożeniem kwiatów na grobach 3 węgierskich żołnierzy poległych we wrześniu 1944 roku. Następnie kwiaty zostaną złożone przy pomniku na Skwerze Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz w Kościele św. Krzysztofa pod tablicą upamiętniającą powstańcze wydarzenia na Węgrzech. Swój udział w uroczystości zapowiedzieli reprezentanci Ambasady Węgierskiej w Polsce. O godz. 11:45 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18 odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego „Polskie lato, węgierska jesień” w reżyserii Z. Kunert i A. Kunert. Sekretarz Miasta zapraszała również na dwa spotkania otwarte poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, które odbędą się 28 października i 7 listopada 2011 roku w Pałacyku Kasynie o godz. 18.30.

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłaszała, by w jakikolwiek sposób oznaczyć dojście do Pałacyku na wieczorne spotkania, chociażby poprzez namalowanie znaków farbą odblaskową.

Radna A. Świderska chciała sprostować informacje w Biuletynie, ze ulica Reymonta została odebrana. Zgłaszała, że studzienki w tej ulicy są zapchane i w jednym z domów na tej ulicy wylała kanalizacja z powodu zapchanych studzienek na ulicy Reymonta.

Radny M. Foks w sprawie ulicy Reymonta prosił o usunięcie wszelkich czasowych oznakowań farbą, jeśli prace w tej ulicy zostały zakończone i oznakowanie to nie jest potrzebne.

VII. Wolne wnioski.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił radnym sprawę wywołaną przez Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dotyczącą zmianę radcy prawnego obsługującego Radę Miasta. Wyjaśniał, że kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu należą do Burmistrza. Przewodniczący RM B. Jestadt mówił, że chce poznać opinię Rady Miasta w sprawie zmiany radcy prawnego obsługującego Radę Miasta, tj. mecenas J. Tarasiuk.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła genezę i powody nieporozumienia, które pojawiło się w jej współpracy z Komisją ŁPBiOŚ.

Temat wywołał burzliwą oraz długą dyskusję wśród radnych miasta na temat współpracy Rady z radcą prawnym oraz przepływu informacji i komunikacji między Przewodniczącym Rady a radnymi oraz biurem Rady Miasta
i radnymi. W rezultacie dyskusji uzgodniono, iż należy rozważyć przystąpienie do prac nad zmianą Statutu Miasta, proponowano również powołanie Zespołu do przeglądu aktualnego Statutu Miasta, by przeanalizować jego funkcjonalność przede wszystkim pod względem regulaminu pracy Rady i Komisji Rady (Nagranie z dyskusji jest dostępne w biurze Rady Miasta)

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem, tj. aby wszystkie pisma i wnioski kierowane od Komisji Rady oraz radnych do Przewodniczącego Rady Miasta kierować do wiadomości wszystkich radnych.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku (w składzie 12 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Wniosek przyjęto.

Przewodniczący RM B. Jestadt na koniec dodał, by radni sprawy zgłaszane na swoich dyżurach zgłaszali Pani Burmistrz i przekazywali je do Komisji.

Radny J. Chrzanowski powołał się na przykład radnego G. Smolińskiego, który po swoim dyżurze o sprawach tam zgłaszanych przez mieszkańców napisał do Pani Burmistrz pismo, które przesłał do wszystkich radnych.

Radna A. Foss przedstawiła, że po dyżurze nie zawsze należy pisać notatkę. Wyjaśniała, że często wystarczy niezwłocznie po dyżurze zgłosić sprawę pracownikowi merytorycznemu.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął VIII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XIII sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz
w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji B. Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Załącznik Nr 1 do protokołu  Załącznik Nr 2 do protokołu  Załącznik Nr 3 do protokołu  Załącznik Nr 4 do protokołu

Protokół z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej 13 października 2011 r.

Protokół z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)
dnia 13 października 2011 roku (godz. 18.00 – 21.15),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RM B. Jestadt otworzył sesję, stwierdził quorum, powitał przybyłych radnych (obecnych 13 radnych), Burmistrz Miasta, pracowników Urzędu oraz mieszkańców miasta. Poinformował zebranych, iż sesja ta została zwołana na wniosek Pani Burmistrz.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił projekt porządku obrad XIII sesji.

Radny M. Foks zgłosił, by pomimo nadzwyczajnego charakteru sesji dodać do porządku obrad punkt poświęcony wolnym wnioskom, aby mogli wypowiedzieć się mieszkańcy. Prosił, aby w przyszłości, w programie każdej sesji był punkt poświęcony wolnym wnioskom.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zgodziła się, aby do programu sesji dodać punkt zgłoszony przez radnego M. Foksa.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego M. Foksa (w składzie 13 radnych):
za: 12 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Wniosek przyjęto

Następnie radni głosowali w sprawie przyjęcia porządku XIII sesji (w składzie 13 radnych):
za: 12 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto

Porządek obrad XIII sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
2. zmian w budżecie miasta,
3. wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków
na jego realizację w budżecie gminy.
IV. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
V. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025

M. Ostrowska – skarbnik miasta przedstawiła, że zmienia się plan dochodów i wydatków, natomiast deficyt nie zmienia się. Przedstawiała, że zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 138.064,64 zł.

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI poinformowała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że KKOSiSS również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie kompetencji KKOSiSS.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 57/XIII/2011

2. zmian w budżecie miasta

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zgłosiła, że do przedłożonego radnym projektu uchwały zgłasza autopoprawkę. Następnie głos w tej sprawie przekazała skarbnikowi miasta.

M. Ostrowska – skarbnik miasta przedstawiała, iż dwa dni wcześniej Burmistrz Miasta otrzymała decyzję
o zwiększeniu subwencji oświatowej o 104.950 zł. Kwota ta przyznana została Miastu na wniosek samorządowej szkoły podstawowej, na dofinansowanie wydatków związanych ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych
i przeznaczona będzie na zakup wyposażenia do świetlicy kuchni i stołówki szkolnej;

Radna A. Stencka pytała, czy wyposażenie świetlicy, stołówki, kuchni i jej zaplecza to priorytet jeśli chodzi
o wyposażenie szkoły?

A.Markowicz – kierownik MZEAS odpowiadała, że potrzeba wyposażyć świetlicę, zakupić krzesła i stoły na stołówkę. Dodała, że potrzebny jest zakup lady wydawczej oraz większej zmywarki, by mogła zmywać również tace. A. Markowicz przedstawiała, że z posiłków w szkole korzysta co raz więcej uczniów, a w kuchnię nie było w zasadzie nigdy inwestowane.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że zakupy te podniosą standard oraz estetykę świetlicy
i stołówki. Wyjaśniała, że rozważane było również przeznaczenie tych środków na inne cele. Podjęto jednak decyzję, aby zrobić coś docelowo.

Radna M. Konopka-Wichrowska pytała, czy są pomysły, by szkoła wydawała obiady dla osób z zewnątrz, tak aby stołówka mogła więcej zarobić.

A.Markowicz – kierownik MZEAS odpowiedziała, że nigdy nie było odmowy, gdy ktoś z zewnątrz chciał skorzystać z obiadu w szkole. Pracownicy szkoły również płacą za posiłki, co jest dodatkowym dochodem przekazywanym do gminy.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad w/zgłoszoną autopoprawką Pani Burmistrza
(w składzie 13 radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie

Następnie radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI w imieniu Komisji przedstawiała, że iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie kompetencji KKOSiSS.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta (w składzie 13 radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 58/XIII/2011

3. wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

M. Górska – sekretarz miasta przeczytała uzasadnienie do uchwały i przedstawiła, że projekt w całości będzie finansowany ze środków unijnych.

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI poinformowała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że Komisja na posiedzeniu w dniu 11 X br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały w zakresie kompetencji KKOSiSS.

Radna A. Łukasiewicz pytała, czy w ramach tych zajęć są przewidziane zajęcia dla dzieci z Ośrodka dla Uchodźców na Dębaku? Uzasadniała, że szczególnie ta grupa uczniów powinna być odbiorcami tych zajęć.

A.Markowicz – kierownik MZEAS odpowiedziała, że tak i że są to zajęcia pozalekcyjne: korekcyjno- kompensacyjne, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, szczególnie dla tych którzy maja trudności w czytaniu i pisaniu. Dodała na koniec, że przekaże uwagi radnej Łukasiewicz dyrekcji szkoły.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 13 radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 59/XIII/2011

VI. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny M. Foks zgłaszał, że na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Alei Lipowej pasy dla pieszych są wytarte
i niewidoczne. Prosił o ich odmalowanie.

Radna A. Świderska przedstawiała, że KŁPBiOŚ jakiś czas temu wnioskowała do Pani Burmistrz o przesunięcie znaku postoju TAXI tak, by poszerzyć parking dla prywatnych aut. Przedstawiała, że znak przesunięto, ale niedawno wrócił on na pierwotne miejsce . Radna postulowała, by jednak znak przesunąć i powiększyć w ten sposób parking dla mieszkańców.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że znak faktycznie wrócił na stare miejsce, gdyż podkowiańscy taksówkarze uzasadniali, że jak stoją we trzech, to nie mieszczą się na parkingu. Burmistrz mówiła, że można to sprawdzić.

Radny M. Foks pytał, o wypadek z udziałem TIR i kolejki WKD, do którego doszło na przejeździe w Podkowie Leśnej-Głównej 27 września br. Pytał, czy są może jakieś konsekwencje rozmów w tej sprawie z powiatem oraz jakie jest stanowisko policji w tej sprawie?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że rozmawiała z władzami Powiatu Grodziskiemu o tym wypadku. Wiadomo, że na kierowcę TIR-a nałożono mandat. Jednak nie wiadomo, co powoduje, iż zawodowy kierowca ignoruje znak zakazu i wjeżdża do Podkowy.

Radny M. Foks mówił, że mieszkańcy miasta zgłaszali, iż chodnik na ulicy Parkowej jest nierówny i miejscami może być niebezpieczny. Prosił, by przed remontem ulicy Bluszczowej poprawić chodnik na ulicy Parkowej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że droga ta wraz z chodnikiem należy do powiatu, ale może za jego zgodą będziemy mogli to zrobić z naszych środków.

Radna M. Konopka-Wichrowska zgłaszała, iż pojawiły się głosy mieszkańców dotyczące sprzątania liści
z ulic, tzn. że liście te są przedmuchiwane z chodników na prywatne posesje. Radna prosiła, o kontrolę w tym zakresie firmy sprzątającej miasto.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowowała, że dokonano odbioru nowo wybudowanego budynku komunalnego i zaprasza do jego oglądania. Zapraszała również na debatę „Polska w Europie – czy dobrze już było? Szanse Trójmiasta Ogrodów na rozwój w czasach kryzysu”, która odbędzie się 22 października o godz. 12.00 w Pałacyku Kasyno.

Radna M. Konopka-Wichrowska pytała, czy wiadomo coś w sprawie otwarcia księgarni?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że osoba, która wygrała przetarg na wynajęcie tego lokalu przeprowadza tam remont i płaci czynsz. Dodała, że możemy wypowiedzieć umowę w sytuacji, gdy dwa miesiące czynsz nie będzie opłacany.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda informowała również zebranych, iż złożony został wniosek o dotację
z budżetu państwa na remont ulicy Bluszczowej.

Radna A. Stencka pytała, kiedy będzie kontynuowana budowa chodnika na ulicy Bukowej?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że nie mamy jeszcze pozwolenia na wycinkę drzew
i budowę w pasie drogi. Przedstawiła również, że na rowie melioracyjnym na ulicy Borsuczej i Sarniej okazało się, że jest kolizja z siecią gazową pod przepustem. W związku z tym musimy najpierw uzgodnić przesunięcie sieci gazowej oraz usunąć tę kolizję, a następnie zostanie wykonana gruntowna konserwacja rowu.

M. Górska – sekretarz miasta zapraszała na Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się
24 października br. o godz. 18.00 w Pałacyku-Kasynie, podczas którego konsultowany będzie „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Omawiany również będzie tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz `podsumowany zostanie Festiwal Otwartych Ogrodów 2011.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował również, iż Państwo Gołąbowie przysłali podziękowania
za przyznanie im godnościHonorowych Obywateli Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Następnie wobec braku kolejnych wniosków zamknął XIII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na XIII sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej miasta oraz
w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt – Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Relacja z XII uroczystej sesji Rady Miasta z dnia 16 września 2011 r.

Relacja z uroczystej XII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

16 września 2011 roku w podkowiańskim Pałacyku-Kasynie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i znamienici goście byli uczestnikami uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci pacjentów i personelu szpitala powstańczego – oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy w latach 1944-1945 oraz wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom. Uroczystości uświetnił występ muzyczny niewidomych artystów z Lasek.

Protokół z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Protokół z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.
dnia 25 sierpnia 2011 roku (18.30-21.00)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając sesję, powitał radnych (obecnych 14 radnych), Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów , Huberta Chmielewskiego – Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady Rady.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił projekt porządku obrad XI sesji, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.

Porządek obrad XI sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
2. opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,
3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
4. zmian w budżecie miasta.
IV. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – projekt nr 58/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, że do Komisji wpłynął wniosek, poparty przez grupę mieszkańców miasta o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej. Radny odczytał uzasadnienie do wniosku oraz uzasadnienie do projektu uchwały. Dodał, że Komisja KOSiSS jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 58/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 53/XI/2011

Przewodniczący RM B. Jestadt dodał, że uroczyste nadanie aktu honorowego obywatelstwa naszego miasta Państwu Gołąbom zaplanowano na dzień 16 września 2011 r. w Pałacyku-Kasynie.

2. opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna, – projekt nr 57/2011

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał uzasadnienie do w/w uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 57/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 54/XI/2011

3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025 – projekt nr 55/1/2011

M. Ostrowska – skarbnik miasta przedstawiła, że zmienia się plan dochodów i plan wydatków, bo w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta zwiększamy dochody o dotację z tytułu uzyskania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”. Wkład własny gminy
w finansowanie zadania wyniesie ok. 47.000 zł. Pielęgnacji poddanych zostanie 300 drzew. Dodała, że zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta: o 17.000 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” na pokrycie kosztów związanych z zasiedzeniem działek i wymianą pionu hydraulicznego w budynku komunalnym przy ul. J. Pawła II 29 zmniejszając o 17.000 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę systemu ścieżek rowerowych oraz o 30.000 zł w rozdz. 75411 „ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego urządzenia do odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego KPPSP w Grodzisku Mazowieckim. Tym samym zmniejsza się o 10.000 zł wpłatę na bieżące wydatki Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. znajdujące się
w budżecie miasta na 2011 r. i zwiększa się deficyt budżetu miasta o 20.000 zł, a deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.
W imieniu Pani Burmistrz zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta polegające na:
1. zrezygnowaniu ze zwiększenia wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczonej na projekt
i wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Paproci. Tej zmiany nie będzie, ale prace będą wykonane z paragrafu 4030, a 10. 000 zł z powrotem wraca na inwestycje drogowe.
2. zmianie tytułu zadania inwestycyjnego z „budowa chodnika na ul. Bukowej (odcinek od ul. 11-go Listopada do ul. Podleśnej i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek” na „przebudowa ul. Bukowej i projekt przebudowy ul. Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek”.
3. zmianie nazwy specjalistycznego sprzętu pożarniczego , na którego zakup zaproponowano przeznaczyć w budżecie środki, tj. nie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z funkcją usuwania skażeń, ale na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego KPPSP w Grodzisku Mazowieckim.

Hubert Chmielewski – Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim wyjaśniał przyczynę zmiany opisu urządzenia i nazwy zakupu inwestycyjnego. Przedstawiał, że nastąpiło
to w konsekwencji przeznaczenia przez miasto Podkowa Leśna innej kwoty, tj. 30 tyś zł od wnioskowanej tj. 50 tyś zł. Wyjaśniał, że polega to na zamianie źródeł finansowania zakupu urządzenia do odkażania
i dezynfekcji wyposażenia ratowniczego, które również było w planie inwestycyjnym KPPSP. Przedstawiał, że udało się przekonać innego współinwestora do dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała za wszystkie podejmowane akcje na terenie miasta Podkowa Leśna przez KPPSP. Dodała, że liczy na udaną współpracę i jeśli będziemy mieli więcej środków, które będziemy mogli przeznaczyć na wsparcie Straży, to na pewno to zrobimy.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała dalej przyczyny przeniesienia 17.000 zł do działu gospodarka nieruchomościami. Mówiła, że 5 sierpnia br. postanowieniem Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim zasiedzieliśmy kolejną działkę na rzecz miasta. Jest działka przy ulicy Storczyków o pow 1200 m2 , W tej chwili mamy jeszcze kilka innych czekających na zasiedzenie, w związku z czym potrzebne są środki w dziele 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na pokrycie kosztów związanych
z zasiedzeniem działek. Burmistrz przedstawiała, że pozyskane grunty będziemy mogli zamienić
na inwestycyjne, W tej chwili sytuacja jest taka, że jak Komisja ŁPBIOŚ podnosi kwestię, że wobec mnożących się skarg na jakość dróg i związane z tym bezpieczeństwo, należy kwotę 17.000 zł wykorzystać na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Burmistrz przedstawiała, że potrzeby mamy zdiagnozowane, a kwota 17.000 zł w dziele 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” jest potrzebna.

Radny G. Smoliński pytał, czy to oznacza, że w tym roku nie będzie żadnych środków na budowę ścieżek rowerowych?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że w tym roku Pruszków, jako koordynator tego przedsięwzięcia nie będzie wybierał inwestora zastępczego, na co były zarezerwowane te środki.

Radna A. Śtencka – przewodniczącą Komisji BFiI jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał, tj. projekt w sprawie zmian w WPF-ie oraz projekt w sprawie zmian w budżecie miasta.

Radna A. Świderska pytała, czy nie było możliwości znalezienia tych środków w innych działach. Wyraziła opinię, że przecież drogi w naszym mieście są priorytetem i żadna kwota nie powinna być zdjęta z działu transport i łączność, gdyż jeśli nie na ścieżki, to można te środki przeznaczyć na łatanie dziur w mieście.

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, ze Komisja negatywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał tj. projekt w sprawie zmian w WPF-ie oraz projekt w sprawie zmian w budżecie miasta.

Wobec braku innych uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 55/1/2011 (w składzie 14 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1głos
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała nr 55/XI/2011

4. zmian w budżecie miasta – projekt nr 56/1/2011

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 55/1/2011 (w składzie 14 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1głos
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała nr 56/XI/2011

V. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Radni bez uwag, jednogłośnie przyjęli protokół.
VI. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Radni bez uwag, jednogłośnie przyjęli protokół.
VII. Interpelacje i zapytania.
Radny M. Foks w sprawie budowy budynku komunalnego pytał o standard wyposażenia i wykończenia budynku, szczególnie o ogrzewanie i podłogi.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że ogrzewanie będzie centralne gazownie, tj. jeden piec dla całego budynku, kuchenki będą elektryczne. Dodał, że w sprawie podłóg jeszcze nie podjęto decyzji, wykonawca ma wykonać podłogi w betonie, bez żadnych wykładzin. Na zakończenie
G. Lewandowski przedstawił, że budynek zostanie oddany w terminie, zgodnie z umową.

Radna A. Świderska zwróciła się do Pani Burmistrz z pytaniem, czy jako gospodarz miasta jest zadowolona z jakości prac porządkowych w mieście wykonywanych przez firmę Senmarc? Radna zwracała uwagę na długo nie grabione liście, zalegające na poboczach jezdni.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że zawsze może być lepiej i sygnalizujemy to właścicielowi firmy. Dodała, że jeśli są uwagi, to prosi o ich zgłaszanie. Nie zgodziła się z opinią, że miasto jest zaniedbane, i że należy wzięć pod uwagę aurę, a spadające liście i gałęzie są sprzątane. Mówiła, że kontrolujemy wykonawcę prac porządkowych i przekażemy mu zgłaszane uwagi.

VIII. Sprawy różne.

W tej części posiedzenia Rady Miasta głos zabrał Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński, który przedstawiał, jak ważnym dla Podkowy Leśnej jest ponowne rozważenie przez radnych tematu rozszerzenia warszawskiej II strefy transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Mówił, by Rada Miasta Podkowy Leśnej zajęła się jeszcze raz rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Przekonywał, że czas płynie i mieszkańcy zaczną o to pytać
o tę kwestię.

Radny Z. Bojanowicz zwracając się do Burmistrza A. Kosińskiego, poruszył kwestię spadku ciśnienia wody
w sieci wodociągowe na skutek intensywnego rozbioru przez mieszkańców Podkowy, jak również intensywnie rozbudowujących się obszarów Owczarni i Zółwina. Istniejąca sieć wodociągowa jak również SUW nie były projektowane na tak duży rozbiór. Radny apelował o uregulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy Podkową i Brwinowem w zakresie współpracy w dostarczaniu wody uwzględniającą możliowści techniczne naszej sieci. Radny poruszył kwestię ilości oraz czasu dostarczania wody gminie Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński przedstawił, że problem uregulowania międzygminnych stosunków wodnych jest problemem otwartym. W sprawie wody pitnej, wobec skarg mieszkańców Podkowy Leśnej i Owczarni, że w okresach letnich woda z kranu czasem tylko kapie, mówił, że gmina Brwinów ma palny odcięcia się w tym zakresie od Podkowy Leśnej, ale nie wcześniej niż za 2-3 lata.
Poruszył również sprawę uregulowania stosunków wodnych pomiędzy Podkową Leśną i gminą Brwinów. Dotyczy to dorzecza cieku wodnego Niwka. W odpowiedzi poinformował, że gmina Brwinów dużo inwestuje
i stara się problem ten rozwiązać.

Mecenas J. Tarasiuk pytała, co z wcześniejszymi planami włacz Brwinowa o usytuowania cmentarza
w Żółwinie.

Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński mówił, że gmina Brwinów nie ma środków na pozyskanie gruntu pod cmentarz, a nieodpłatne pozyskanie tego terenu nie jest na razie możliwe, bo na dzień dzisiejszy cmentarz komunalny nie jest wpisany na listę inwestycyjnych celów publicznych. Konkludował, że dopóki nie uda się pozyskać terenu pod cmentarz nieodpłatnie, dopóty w Żółwinie cmentarza nie będzie.

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM zgłaszał prośbę do Burmistrza Brwinowa o odpowiednio wczesne oznakowanie wjazdu do Podkowy Leśnej od strony Owczarni, informujące o obowiązującym
w Podkowie Leśnej małym tonażu aut.

Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński odpowiedział, że da się tę sprawę załatwić.

Radna H. Skowron pytała, dlaczego miasto Podkowa Leśna, jako najmniejsze i najmniej liczne ludnościowo miasto miałoby płacić tyle samo za wykonanie analizy w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego, co inne – dużo większe gminy oraz powiaty?

Radna A. Dobrzyńska-Foss dodała do przedmówczyni, że przecież badanie np. przepływu pasażerów
w Pruszkowie zajmie więcej pracy niż w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński odpowiedział, że tak obliczono koszty i jeśli na tym etapie miasto Podkowa Leśna nie przystąpi do porozumienia, a w przyszłości będzie chciało to zrobić, to taką analizę będzie musiało później wykonać w pojedynkę, co może być jeszcze droższe.

Radny M. Foks przedstawił, iż grupa mieszkańców Podkowy Leśnej podjęła inicjatywę upamiętnienia tablicą pamiątkową osobę phm Z. Soboty, z prośbą do władz miasta o pokrycie kosztów wykonania tej tablicy
w wysokości 1500 zł. Dodał, że Komisja KOSiSS pozytywnie zaopiniowała tę inicjatywę, zwracając się
do Komisji BFiI o pozytywne zaopiniowanie wydatkowania wnioskowanej kwoty.

A. Stencka – przewodniczącą Komisji BFiI przedstawiła, że Komisja wystąpiła do Burmistrza Miasta
z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1500 zł społecznej inicjatywy wykonania tablicy upamiętniającej powstanie Harcerstwa w Podkowie Leśnej oraz jego założyciela phm Zygmunta Soboty i przeznaczenie na ten cel środków z budżetu Rady Miasta na rok 2011.

W głosowaniu, w obecności 13 radnych, jednomyślnie poparto w/w wniosek.

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił radnym, iż do 30 września br. można składać wnioski do budżetu miasta na 2012 rok. Powiadomił również, iż na przyszłej uroczystej sesji Rady we wrześniu br. nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci pacjentów i personelu szpitala powstańczego – oddziału Szpitala Wolskiego zorganizowanego w Podkowie Leśnej dla powstańców i ludności cywilnej walczącej Warszawy w latach 1944-1945 oraz wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Państwu Justynie i Władysławowi Gołąbom.

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła, by termin uroczystości uzgodnić również z dyrektorem szkoły, młodzieżą i harcerzami, tak aby uczestniczyli w tym wydarzeniu.

IX. Wolne wnioski.

M. Siewierski – mieszkaniec miasta prosił, by wpłynąć na władze WKD, aby bardziej dbano o porządek na stacjach, szczególnie na stacji WKD Główna.

X. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął XI posiedzenia Rady Miasta
VI kadencji.

Teksty uchwał przyjętych na XI posiedzeniu Rady znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
CKiIO- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Protokół z X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 lipca 2011 r.

Protokół z X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji,
która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 11 lipca 2011 roku

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając X sesję RM, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, nieobecny radny J. Kubicki) i powitał wszystkich zebranych na sali obrad.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Do porządku obrad mecenas J. Tarasiuk zgłosiła swoje uwagi. W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat, który został zgłoszony przez radnego, wyjaśniała, że co do zasady radni mają inicjatywę uchwałodawczą, ale z wyjątkami, tj. w przypadku projektu budżetu i w przypadku zgłaszania uchwał w zakresie bezprzetargowego wydzierżawiania i sprzedawania nieruchomości. Przedstawiała dalej, że ustawa mówi, iż rada może wyrazić zgodę na propozycję przedłożoną przez burmistrza. Obradowanie natomiast nad uchwałą w takim brzmieniu, jaką zgłosił to radny, spowoduje nieważność uchwały ponieważ wchodzi to w kompetencje burmistrza. W odniesieniu do projektu wniesionego przez Panią Burmistrz, tj. najmu w trybie przetargowym mecenas Tarasiuk mówiła, że ukazało się świeże orzeczenie NSA , w którym otwiera się nowy kierunek orzecznictwa art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy
o samorządzie gminnym, w związku z art. art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dotyczy tego, że w zakresie ogłaszania przetargu na dzierżawę nieruchomości rada ma bardzo ograniczone uprawnienia i może wypowiadać się w trybie uchwały tylko tam, gdzie dotyczy to całego gruntu albo gdy dotyczy to budynku lub lokalu, który jest wyodrębniony jako odrębna własność. W pozostałych przypadkach jest to prerogatywa burmistrza. Pani Mecenas konkludując mówiła, że jesteśmy na początku kształtowania się nowego porządku prawnego, jeśli chodzi o pojęcie nieruchomości z ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ale rada nie ma tu kompetencji
do wypowiadania się.

Radny M. Foks pytał, czy to znaczy, że Pani Burmistrz nie potrzebnie złożyła do RM swój projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat? Pytał, czy projekt Pani Burmistrz powinien być wycofany z bieżącego posiedzenia RM?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że tak, bo w momencie, gdy Pani Burmistrz składała ten projekt
do RM orzeczenie, do którego odwoływała się wyżej, nie było jeszcze opublikowane, a tryb bezprzetargowy, co do zasady, jest to uprawnienie burmistrza. W wyjątkowych przypadkach burmistrz będzie zobowiązany do kierowania do rady w trybie przetargowym, jeżeli będzie dotyczyło to dzierżawy samodzielnych prawnie lokali.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że z interpretacją, w takim stopniu, o której mówiła Pani Mecenas, dziś się zapoznała. Dodała, że nie wiedziała, że to jest taki szeroki zakres dla burmistrza. Burmistrz przedstawiała, że odnosząc się do poprzednio złożonego przez dr M. Bijak-Perkę pisma nie można było rozważać innego trybu, jak tylko przetargowy. Przedstawiała dalej, że dziś natomiast wpłynęło pismo, w którym p. M. Bijak-Perka prosi o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń
w budynku przychodni w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat. Mówiła, że zastanawiała się co zrobić, w nawiązaniu do tego, co powiedziała wcześniej Pani Mecenas oraz do tego co wyraziła dr M. Bijak-Perka. Zaproponowała zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały traktujący najem w trybie przetargowym na pięć lat, a wniesienie uchwały o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres pięciu lat. Na koniec Burmistrz Miasta zdementowała plotkę, jakoby w budynku przy ulicy Błońskiej ma być prowadzona inna działalność. Podkreśliła, że to jest budynek przychodni i takie usługi będą tam prowadzone.

Radny M. Foks przypominał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji KOSiSS i Komisji BFiI wyjaśniane było, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, iż w budynku przychodni będzie prowadzona inna działalność, zgodnie z przytaczanymi aktami prawnymi.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odczytała zgłoszony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat (załącznik do protokołu).

Przewodniczący RM B. Jestadt w związku z tym, co przedstawiała Pani Burmistrz zgłosił wycofanie z projektu porządku obrad projekt uchwały nr 52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat oraz projektu uchwały nr 53/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat i zarządził głosowanie nad wycofaniem w/w projektów uchwał
z programu X posiedzenia RM.
Radni wniosek przegłosowali jednogłośnie (w składzie 14 radnych).

W następnej kolejności radni jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad projekt uchwały przedstawiony wcześniej przez Panią Burmistrza, tj. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat (w składzie 14 radnych).

Wobec braku innych uwag do programu sesji radni jednogłośnie przyjęli porządek X obrad RM
(w składzie 14 radnych) w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego,
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat,
3. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Sprawy różne.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamkniecie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego projekt nr 40/2011

Radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, że Komisja dokonała wizji lokalnej dębu, którego przedmiotowy projekt uchwały dotyczy, przeanalizowała sytuację oraz nowe dokumenty
w tej spawie i negatywnie zaopiniowała w/w projekt tej uchwały

Radny M. Foks zwracał na uwagę, że RM nie otrzymała od UM w odpowiednim czasie pisma z dnia 20.04. 2011 r. z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Pytał dlaczego RM tak późno dostało to pismo?

M. Górska – sekretarz miasta wyjaśniała, że wobec tego, iż na dzień 20 kwietnia br. w biurze RM nie było jeszcze projektu uchwały w tej sprawie więc pismo to trafiło do pracownika merytorycznego, który przy sporządzaniu przedmiotowej uchwały w uzasadnieniu powołał się na to pismo.

Radny M. Foks powołując się na zapisy pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie z dnia 20.04. 2011 r. przedstawiał swoje zdanie, tj. że nie wynika z tego pisma, aby drzewo utraciło bezpowrotnie wartość przyrodniczą. I dlatego radni miasta na posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ oraz członkowie LOP-u mają wątpliwości. Wobec tego negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że niczego nie chciała ukryć. Przyznała, że prawdopodobnie z winy pracownika pismo to w odpowiednim czasie nie trafiło do radnych. Nawiązując też do pism kierowanych do UM, które traktują, że UM nie dba o ochronę przyrody w mieście poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyznał podkowie Leśnej na pielęgnację 288 pomników przyrody kwotę dofinansowania w wysokości 149 tyś. zł. Przedstawiała, że nasz wniosek jest na pierwszym miejscu i mamy nadzieję, że pieniądze na ten cel nie zostaną Podkowie odebrane. Burmistrz konkludując powiedziała, że będziemy dbać o pomniki przyrody w mieście, tak teraz jak i w poprzedniej kadencji.

Radny G. Smoliński poprosił o udzielenie głosu w przedmiotowej sprawie przedstawicielowi LOP-u, który uczestniczył w posiedzeniach Komisji ŁPBiOŚ.

Pani E. Zdunek- przedstawiciel LOP w Podkowie Leśnej przedstawiała, że LOP ma wątpliwości jeśli chodzi o ekspertyzę dendrologiczno-statyczną przedmiotowego dębu, tj. że zdjęcie na stronie tytułowej nie dotyczy dębu nr 9, nad którym Rada dziś obraduje.

B. Homontowska – pracownik UM wyjaśniła, że ta cały dokument to ekspertyza, która dotyczy czterdziestu drzew i to, jakie zdjęcie jest na stronie tytułowej, dla ekspertyzy dębu nr 9 nie jest istotne. Na stronie tytułowej jest zdjęcie przykładowe.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji nad projektem uchwały nr 40/2011 Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 14 radnych):
Za: 1 głos
Przeciw: 9 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
Projektu uchwały nr 40/2011 nie przyjęto.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat – projekt nr 55/2011

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosy
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto.

3. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach
na ławników – projekt nr 54/2011

Radna A. Łukasiewicz – przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych mówiła, że Zespół na tym etapie opiniował poprawność złożonych dokumentów od strony formalnej, ale to nie oznacza, że wszystkie dokumenty spełniające wymogi formalne mają gwarancję tego, że będziemy nad ich kandydaturami procedowali na dalszym etapie. Wszystkie zgłoszenia spełniają formalne wymogi. Kolejnym krokiem jest zasięgnięcie od Komendanta Stołecznego Policji informacji
o kandydatach.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt uchwały w w/w sprawie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosy
wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie

IV. Interpelacje i zapytania

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda udzielała odpowiedzi na pytanie, które na poprzedniej sesji zadał radny Z. Bojanowicz w sprawie abolicji dla nielegalnych przykanalików. Przedstawiała, że jest 25 osób, które zgłosiły się bądź są w trakcie sprawy i porządkowania dokumentacji w tym zakresie. Dotychczas wyliczona kwota od 16 osób to 42643 zł, a zaległość z tej kwoty wynosi około 7 tyś zł. 9 osób jest
w trakcie załatwiania spraw.

Radny J. Chrzanowski pytał, na jakim etapie jesteśmy w sprawie aktualizacji zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej na lata 2005-2014?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadała, że plany prac nad aktualizacją Strategii są konieczne, chociaż cały czas Strategię realizujemy, bo obowiązuje ona do 2014 roku. W tej chwili trwa diagnoza stanu miasta i prace wewnętrzne wśród pracowników, które mają opisać, co zostało zrealizowane, a co nie. Dodała, że w pierwszej dekadzie października bieżącego roku diagnoza ta zostanie przedstawiona do szerszej konsultacji.

Radny G. Smoliński mówił, że to, iż dziś RM nie zdjęła z pomnika przyrody ochronności powoduje, że nadal jest on pomnikiem i nałożone są wobec niego ze strony UM takie same zadania, jak wobec innych pomników przyrody.

V. Sprawy różne.

Radny M. Foks prosił, by pisma kierowane do Rady Miasta, trafiały do niej niezależnie, czy Rada sprawą się już zajmuje czy jeszcze nie.

Przewodniczący RM B. Jestadt wniósł, by programy kolejnych sesji RM zawierały stały punkt poświęcony krótkiemu sprawozdaniu z prac Komisji RM pomiędzy obradami Rady, ale nie poprzez dyskusję.

Radny Z. Jachimski przypominał, że na początku kadencji mówiliśmy, iż płaszczyzną pracy Rady są posiedzenia Komisji. Przedstawił, że jest przeciw rozciąganiu na sesji RM tych samych elementów pieczołowicie rozpatrywanych posiedzeniach na Komisji. Radny dodał, że w takim przypadku nie ustrzeżemy się, aby dyskusja z Komisji nie przeniosła się na sesję.

Radna M. Wichrowska-Konopka przedstawiała, że są przecież protokoły z posiedzeń Komisji, które są umieszczane na stronie internetowej miasta i wiernie oddają to, co na posiedzeniach Komisji postanowiono.

Radny M. Foks dodał, że okresowe sprawozdanie z posiedzeń Komisji byłoby dobre, ale nie co sesję.

Radny Z. Bojanowicz przedstawił, że wniosek Przewodniczącego RM jest mobilizujący do pracy Komisji RM i uważa, że nie na każdej sesji, ale na przykład raz na kwartał Komisje powinny informować mieszkańców nad czym Komisja pracowała.

Radna A. Łukasiewicz zaproponowała, że dobrze by było, aby informacje z prac Komisji były zamieszczane w podkowiańskim Biuletynie. Zgłaszała również, by materiały kierowane
do poszczególnych Komisji, kierować również do pozostałych radnych.

Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie jego wniosku, tj. by na każdej sesji RM przedstawiciele poszczególnych Komisji przedstawiali ustnie informacje z prac Komisji, a treść pisemna byłaby dołączana do protokółu z sesji (w składzie 14 radnych):
za: 1 głos
W/w wniosku nie przyjęto

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt poddał pod głosowanie wniosku radnego Z. Bojanowicza, tj. by relacje z prac Komisji przedstawiać na posiedzeniu RM raz na kwartał, a forma pisemna tej informacji stanowiłaby załącznik do protokołu z sesji (w składzie 14 radnych):
za: 6 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 6 głosów
W/w wniosek przyjęto.

VI. Wolne wnioski.

Dr M. Bijak-Perka podziękowała Pani Burmistrz za pomyślną dla NZOZ BASIS inicjatywę uchwałodawczą, a radnym miasta za przyjęcie tej uchwały.

Mieszkanka miasta M. Gessner w imieniu mieszkańców ul. Czeremchowej i Storczyków przedstawiała, że od dwóch lat występują do UM z wnioskiem o zarezerwowanie środków budżetowych na uregulowanie skrzyżowania tych dwóch ulic. Mówiła, ze odbyły się wizje lokalne i wydawało się, że sprawa jest już na ukończeniu. Jednak nic się w sprawie już nie dzieje, a na jesieni znowu będą roztopy i mieszkańcy nie będą mogli dojechać do posesji. Prosiła, by Pani Burmistrz bezpośrednio przejęła pieczę nad tą sprawą.

Mieszkaniec pytał, kiedy zostanie dokończona kanalizacja na ulicy Łosiej?

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że zwracała się w tej sprawie do UM Brwinowa. Brwinów odpowiedział, że w programie „Czyste życie” jest zawarta ta ulica
i będzie budowana tam kanalizacja, ale mieszkańcy ulicy Łosia muszą zgłosić się w tej sprawie do UM Brwinowa.

Następnie głos zabrał sołtys wsi Owczarnia i zgłaszał problem śmieci na ulicy Letniskowej i Gołębiej, tylko, że nie wiadomo dokąd jest to działka Podkowy Leśnej a dokąd Owczarni.

B. Homontowska – pracownik UM mówiła, że w lutym lub marcu br. zgłaszała do UM Brwinowa prośbę
o posprzątanie tych śmieci, bo według geodety jest to prywatna działka, należąca do gminy Brwinów, ale do tej pory odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

VII. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych głosów przewodniczący RM B. Jestadt życząc udanych wakacji, podziękował wszystkim za spotkanie i zamknął VI posiedzenie Rady Miasta X kadencji.

Teksty uchwał przyjęte na X sesji w dniu 11 lipca 2011 r. znajdują się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
Komisja KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Komisja KOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
LOP – Liga Ochrony Przyrody
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

 

Załącznik do protokołu z X sesji Rady Miasta w dniu 11 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR / /2011
z dnia ……………………..
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje.

§ 1

Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres pięciu lat – z NZOZ BASIS, w celu prowadzenia przez najemcę działalności z zakresu usług medycznych. Przedmiotowy lokal o powierzchni 272,38 m2 wraz z udziałem w gruncie o powierzchni 1 014,35 m2 położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 137 i 138 w obrębie 3 przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 50557 w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartymi umowami najmu nr 8/2004 z dnia 25.06.2004 r., nr 1/2009 z dnia 12.08.2009 r. i nr 1/2010 z 1.06.2010 r. w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa okres najmu lokalu użytkowego przy ul. Błońskiej 46/48 przez NZOZ BASIS.
Dnia 11 lipca 2011 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo od NZOZ BASIS – obecnego najemcy, z prośbą o zawarcie umowy najmu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.
Mając na uwadze dobro części mieszkańców korzystających z usług NZOZ BASIS należy uznać powyższe za zasadne.

Protokół z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011 r.

Protokół z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.
dnia 30 czerwca 2011 roku (godz. 18.30 – 21.30)

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając sesję, powitał radnych (obecnych 15 radnych) oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady Rady.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, iż Burmistrz Miasta przedłożyła Radzie dwa projekty uchwał
z prośba o wprowadzenie ich do programu IX sesji, tj. projekt nr 50/2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki oraz projekt nr 51/2011 oraz projektu uchwały nr 52/2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego
na okres powyżej trzech lat. Dodatkowo Przewodniczący zgłosił do porządku obrad projekt uchwały
nr 51/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały nr 50/2011 do porządku obrad IX sesji
(w składzie 15 radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 5 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Projekt uchwały wprowadzono do porządku obrad

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały nr 51/2011 do porządku obrad IX sesji
(w składzie 15 radnych):
za: 8 głosów
przeciw: 5 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Projekt uchwały wprowadzono do porządku obrad

Przewodniczący RM B. Jestadt wyraził swoje stanowisko w sprawie włączenia do porządku obrad IX sesji RM projektu uchwały nr 52/2011. Zgłaszał, by nie wprowadzać tego projektu do programu bieżącej sesji, gdyż trafił do Rady za późno i powinna zaopiniować ten projekt Komisja KOSiSS.

A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI mówiła, że członkowie Komisji na posiedzeniu uznałli, by projektu uchwały nr 52/2011 nie rozpatrywać jeszcze, aby mogli w tej sparwie wypowiedzieć się mieszkańcy. Ponadto Komisja BFiI uważa, że sprawę powinna koniecznie zaopiniować Komisja KOSiSS.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały nr 52/2011 do porządku obrad IX sesji
( w składzie 15 radnych):
za: 0 głosów
przeciw: 13 głosów
wstrzymało się: 2 głos
Projekt uchwały nie wprowadzono do porządku obrad

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił, by dodać do porządku obrad punkt poświęcony sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z kontroli przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego jako punktu VI programu spotkania.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia w/zgłoszonego punktu ( w składzie 15 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto.

Następnie radni miasta w głosowaniu:
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
przyjęli porządek obrad w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:
1. zapoznanie Rady Miasta z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok,
2. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010,
3. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu miasta na 2010 rok,
4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok,
5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego,
2. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016,
4. zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej,
5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
6. zmian w budżecie miasta,
7. nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami,
8. zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta
Podkowa Leśna,
9. zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta
Podkowa Leśna,
10. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
11. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki.
12. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.
VII. Interpelacje i zapytania.
VIII. Sprawy różne.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamkniecie sesji.

III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Drobną uwagę do protokołu drogą mailową zgłosiła radna M. Wichrowska-Konopka, którą uwzględniono w protokole.

Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Protokół przyjęto.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:

1. Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok.

2. Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał następnie uchwałę Nr 136/W/11 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok.
3. Następnie Przewodniczący Rady Miasta przeczytał uchwałę Nr 238/W/11 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2010.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok – projekt nr 38/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok
(w składzie 15 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów
Przyjęto – uchwała nr 39/IX/2011

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok – projekt nr 39/2011

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił zebranym w/w projekt uchwały, po czym, wobec braku uwag, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosów
Przyjęto – uchwała nr 40/IX/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda podziękowała radnym miasta za udzielenie absolutorium a pracownikom urzędu za zrealizowanie tego budżetu.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych
na terenie powiatu grodziskiego – projekt nr 40/2011

Rady G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił jednogłośne stanowisko Komisji na temat w/w projektu uchwały (załącznik nr 1 do protokołu)

K. Kowalewska-kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UM odwołując się do ekspertyzy dendrologiczno-statycznej drzewa mówiła, że słaba witalność drzewa nie rokuje możliwości poprawy i nie istnieją racjonalne możliwości poprawy statyki drzewa ani samorzutnie, ani przez techniczne zabezpieczenie korony, podparcia, odciągi itp. Oraz, że drzewo staje się drzewem niebezpiecznym, a przewidywany upadek łamiącego się lub wywracającego drzewa przy dominujących wiatrach zachodnich może nastąpić na działkę niezabudowaną. W przypadku pozostawienia drzewo wymagać będzie stałej kontroli. Zaleca się powtórzenie kontroli tensometrycznej za trzy lata. Dodała, że jest również z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych opinia, która zatwierdza projekt tej uchwały i wskazuje na potrzebę przyrodniczą, by uchwałę tę przyjąć.

Radny M. Foks mówił, że w materiałach dla radnych brak jest opinii z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na którą powoływała się kierownik K. Kowalewska. Wskazywał również, że w ekspertyzie dendrologicznej nie jest powiedziane, aby drzewo wyciąć.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że Rada Miasta nie proceduje nad decyzją o wycince drzewa, bo o tym decyduje leśniczy. Wyjaśniała, że procedura dotyczy zdjęcia ochronności, czyli spowodowania, że drzewo to przestanie być pomnikiem. Mówiła, że w ekspertyzie jest powiedziane, że drzewo zagraża. Pytała też, kto będzie wypłacał odszkodowanie, gdy drzewo spowoduje uszkodzenia zdrowia lub szkody w mieniu.

M. Górska – sekretarz miasta uzupełniając dyskusję informowała, że w związku z uchwałą nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami Burmistrz Podkowy Leśnej ogłosiła konsultacje. Przedmiotem konsultacji był właśnie projekt uchwały w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego. Wyjaśniała, że w konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do konsultowanego projektu uchwały należało składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowy Leśnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Projekt przedmiotowej uchwały znajdował się na stronie internetowej miasta, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy, na tablicach oraz dostępny był Urzędzie Miasta. Żadne uwagi do przedmiotowego projektu uchwały do Urzędu nie wpłynęły.

Radna M. Konopka-Wichrowska mówiła, że Komisję ŁPBiOŚ zaniepokoiło to, że można tak łatwo pozbawić drzewo statusu chronionego. Radna dodała, że Komisji chodzi o to, by tej kwestii dokładnie się przyjrzeć, aby nie wydać takiej decyzji pochopnie.

Rady G. Smoliński zgłosił wniosek, by projekt tej uchwały przenieść na następna sesję RM, celem zbadania sprawy przez Komisję ŁPBiOŚ w terenie.

Radna H. Skowron przedstawiała, że taki wniosek powinien być zgłoszony na początku sesji, przed ustalaniem porządku spotkania. Mówiła, że wtedy takich uwag nie było więc teraz powinniśmy głosować nad uchwałą.

Radny Z. Jachimski przedstawiał, że w tej sprawie powinna wypowiedzieć się Komisja ŁPBiOŚ
i dlatego przychyla się do wniosku radnego G. Smolińskiego, by nie odrzucić, ale procedowanie nad tą uchwałą przenieść na następną sesją, tak by Komisja ŁPBiOŚ ugruntowała swoje stanowisko
i sprawę dokładnie zbadała.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego
G. Smolińskiego, by z porządku obrad bieżącej sesji wycofać projekt uchwały nr 40/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto

2. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – projekt nr 41/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS w imieniu Komisji przedstawiał również pozytywne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 41/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 41/IX/2011

3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016 – projekt na 42/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS przedstawił, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 42/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała nr 42/IX/2011

4. zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej – projekt nr 43/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w odniesieniu do negatywnego stanowiska Komisji BFiI
|w sprawie przedmiotowego projektu uchwały mówiła, że do tej sprawy będzie powracać. Tłumaczyła, że przyszłość pokaże, iż kwestia wspólnego biletu dla mieszkańców poruszających się różnymi środkami lokomocji, czy to pociągiem lub kolejką powróci, szczególnie jeśli inne gminy zaczną temat ten realizować.

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI mówiła, że Komisja faktycznie negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt. Dodała, że na posiedzeniu Komisja zwracała uwagę na wysokie opłaty za wykonanie opracowania oraz niewspółmierne partycypowanie Podkowy w tych kosztach w stosunku do innych miejscowości, które mają większą liczbę mieszkańców. Radna Stencka dodała, że w tym momencie Komisja nie jest gotowa, aby zaopiniować ten projekt pozytywnie.

Rady G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ zgłosił w imieniu Komisji, że jej stanowisko jest takie samo jak Komisji BFiI ze względu na zbyt wysokie i nieproporcjonalne koszty.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że kwestia dopłat do biletu może być zdecydowanie wyższa, ale aby wiedzieć, jakie ewentualnie w przeszłości czekają nas z tego tytułu koszty, ma służyć proponowane opracowanie.

Wobec braku innych głosów do przedmiotowego projektu uchwały nr 43/2011 Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
Za: 0 głosów
Przeciw: 10 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów
Nie przyjęto

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił, że popiera wniosek Pani Burmistrz i prosił, aby Pani Burmistrz prowadziła dalsze rozmowy w sprawie tego porozumienia.

5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025 – projekt nr 44/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiała, że wobec nie przyjęcia projektu uchwały nr 43/2011 Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025, ale z uwzględnieniem wycofania 32 tyś. zł przeznaczonych na wcześniej omawiane opracowanie w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego.

Radny M. Foks – przewodniczący komisji KOSiSS mówił, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie miasta w działach pozostających w zakresie działalności Komisji KOSiSS, tu w dziale 801 i 921.

Rady G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawił, że Komisja ŁPBiOŚ dla zmian finansowych w dziale 700 nie wydała swojej opinii, dotyczy to zwiększa planowanych wydatków budżetu miasta o 20.385 zł w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wykupienie użytkowania wieczystego działki o powierzchni 41 m2 wraz z budynkiem garażowym przy ul. Parkowej 19. Dodał, że generalnie Komisja uznała za celowe dążenie UM do uregulowania stanu prawnego działki przy w/w ulicy, ale na posiedzeniu Komisji nie był obecny żaden przedstawiciel UM.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że na działce przy ulicy Parkowej 19, na której znajduje się budynek komunalny, od wielu lat jest ustanowione przez sąd użytkowanie wieczyste pod garaże. Do tej pory Pani korzystająca z tego, nie wyrażała zgody na wykup. Teraz jest jej zgoda na sprzedaż i należy to wykorzystać, by uporządkować stan prawny tej nieruchomości.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 44/2011 ze zmianą zaproponowaną przez Komisję BFiI dot. wycofania 32 tyś. zł przeznaczonych na opracowanie w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (w składzie 15 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – uchwała nr 43/IX/2011

6. zmian w budżecie miasta, projekt nr 45/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI zgłosiła, że Komisja pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały, tak jak w przypadku przyjętej wcześniej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta z uwzględnieniem wycofania 32 tyś. zł przeznaczonych na wcześniej omawiane opracowanie w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego.

Rady G. Smoliński pytał, na co mają być przeznaczone środki w dziale 700 par. 6050 w wysokości 150 tyś. zł ?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że mają być przeznaczone na budowę mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Jaskółczej. Kwota ta nie została wydana w 2010 r.

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS mówił, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie miasta w tematycznych działach, tj. w dziale 801 i 921.

Następnie radni miasta jednogłośnie (15 radnych) przyjęli wniosek o wycofania z projektu uchwały nr 45/2011 32 tyś. zł przeznaczonych na opracowanie w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 45/2011 wraz z poprawką (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 44/IX/2011

7. nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami – projekt nr 46/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca Komisji BFiI przedstawiła, że Komisja na posiedzeniu w dniu
29 czerwca br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 46/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 45/IX/2011

8. zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta
Podkowa Leśna – projekt nr 47/2011

M. Niewiadomska – pracownik UM uzasadniała celowość podjęcia uchwały, co jest związane z tym, że w listopadzie 2010 r. Rada Miasta Podkowy Leśnej nadała ulicy składającej się z działek nr ewid. 3/2 i 2/2 obr. 17 położonych w Podkowie Leśnej, będących własnością Skarbu Państwa i pozostających pod zarządem Nadleśnictwa Chojnów nazwę „Przy Lesie”. Uporządkowanie tej kwestii jest formalnym wymogiem i wiąże się m.in. z czynnościami wyborczymi.

Radny M. Foks – przewodniczący komisji KOSiSS oraz radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawili pozytywną opinię Komisji dla przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 47/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 46/IX/2011

9. zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta
Podkowa Leśna – projekt nr 48/2011

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS oraz radny G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ przedstawili pozytywną opinię Komisji dla przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 48/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 47/IX/2011

10. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – projekt nr 49/2011

A.Lorens – pracownik UM przedstawiała istotę, warunki i tryb wyboru ławników.

Radny M. Foks do prac w w/w Zespole rekomendował radnego G. Smolińskiego jako przedstawiciela Komisji ŁPBiOS, a z Komisji KOSiSS rekomenduje się radną A. Łuksiewicz.

A. Stencka – zgłosiła, że Komisja BFiI do prac w przedmiotowym Zespole rekomenduje radną
H. Skowron, J. Chrzanowskiego i radnego A. Krupę.

Radny J. Chrzanowski na przewodniczącą Zespołu zaproponował radną A. Łuksiewicz z uzasadnieniem, że podczas wyborów ławników na kadencje 2008-2011 brała udział w pracach takiego zespołu.

Radna A. Łuksiewicz zgodziła się pełnić tę funkcję.

Radny G. Smoliński na funkcję sekretarza przedmiotowego Zespołu rekomendowała
J. Chrzanowskiego.

Radny J. Chrzanowski zgodził się pełnić tę funkcję.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 49/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 48/IX/2011

11. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki – projekt nr 50/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że został przedstawiony akt notarialny z przedwstępną umową sprzedaży działki, dotyczący warunkowej sprzedaży działki, z prośbą o wypowiedzenie się przez Burmistrza w sprawie wykonania przysługującego Miastu Podkowa Leśna prawa pierwokupu. Burmistrz przedstawiała, że jest jak najbardziej za tym, by lokować pieniądze w nieruchomościach, z założeniem, że w przyszłości przyniosą zysk. Jednak, jak mówiła trzeba posiadać na to środki, a Podkowa Leśna obecnie nie posiada takich wolnych środków, aby to prawo pierwokupu za 507 tyś zł. zrealizować. Mówiła, ze należy jeszcze wziąć pod uwagę fakt, że przy ewentualnej sprzedaży tej działki trzeba doliczyć 23% VAT-u. Burmistrz argumentowała, że po analizie i przeliczeniu możemy nie uzyskać takiej kwoty ze sprzedaży, która pokryłaby koszty VAT-u i koszty manipulacyjne wynikające ze skorzystania z prawa pierwokupu. Dodała, że porównaliśmy z lat 2009-2011 ceny wynikające z aktów notarialnych. Abyśmy wyszli na tzw. „0” to cena za 1m2 musiałaby wynosić 380 zł. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będą kształtować się ceny przyszłości. Na koniec Burmistrz przedstawiła, że w związku z brakiem wolnych środków stoi na stanowisku, aby z tego prawa pierwokupu nie skorzystać. Dodała również, że po konsultacji Skarbnikiem Miasta kredyt również nie jest możliwy.

Radna A. Stencka – przewodnicząca komisji BFiI przedstawiała, że Komisja negatywnie ustosunkowała się do tego projektu uchwały i wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza o przygotowanie uchwały w sprawie zakupu przez miasto przedmiotowej działki. Radna dodała, że w dniu dzisiejszym odbyła spotkanie z Panią Burmistrza, by mieć pełną informację na ten temat. Razem zastanawiały się, jak to w praktyce miałaby wyglądać. Radna mówiła, że przedstawione wyżej przez panią Burmistrz argumenty są wynikiem tych rozważań i analiz.

Rady G. Smoliński – przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ zaprezentował stanowisko Komisji w tej sprawie, tj. że zwiększenie majątku miasta w warunkach preferencyjnych w ramach prawa pierwokupu byłoby wskazane i celowe.

Radny Z. Bojanowicz pytał, czy nie warto jednak zaryzykować, przeanalizować sytuację i poszukać w rożnych działach miejskiego budżetu wolnych środków i kupić tę działkę. Dodał, że nie zdarzyło się jeszcze, aby budżet zrealizować w stu procentach, zawsze, z końcem roku budżetowego jakieś pieniądze zostają

Radna A. Stencka mówiła, że obawia się, iż kupując tę działkę, w sytuacji zastoju na rynku nieruchomości, jaki obecnie jest, możemy zamrozić tylko pieniądze. A w sytuacji, gdy będziemy ich potrzebować, to pieniędzy tych nie będzie.

M. Ostrowska – skarbnik miasta oraz mecenas J. Tarasiuk wyjaśniały że kupno-sprzedaż to nie jest zadanie gminy. Gmina kupuje nieruchomość, aby wykonywać zadanie własne gminy.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 50/2011 (w składzie 15 radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 7 głosy
Przyjęto – uchwała nr 49/IX/2011

12. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 51/2011

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt przedstawił istotę przedmiotowej skargi.

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał notatkę dotyczącą zbadania skargi Pani Ireny Świerkowicz (Załącznik nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały, a następnie zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w skaldzie 15 radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała nr 50/IX/2011

XI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.

Radny A. Krupa – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym wyniki w/w/ kontroli. Odczytał wnioski i zalecenia Komisji oraz stanowisko Pani Burmistrz w tej sprawie.

XII. Interpelacje i zapytania.

Radny Z. Bojanowiczw nawiązaniu do ogłoszonej przez miasto abolicji dla nielegalnych przykanalików pytał, jaki efekt przyniosła ta akcja? Zgłosił, by zastanowić się nad tym, aby UM sprawdził, czy mieszkańcy nie mają przyłączonych rur spustowych z dachów do kanalizacji.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, że abolicja nie nakładała kary na mieszkańców i przyniosło to efekt ekonomiczny do bużdzetu z tytuły wpłat za zaległości. Mówiła, że UM robi wyrywkowo kontrole oraz że trwa procedura sprawdzania przyłączy, czasem nawet podwójnych/

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej mówiła, że podczas tych kontroli odkrywamy różne nieprawidłowości w kwestii przyłączeń do sieci wod-kan.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił, że śmietnik na cmentarzu stał się śmietnikiem komunalnym, gdzie mieszkańcy wszystko wyrzucają. Wnosił, by poinformować mieszkańców, że odpady bytowe nie powinny być tam wyrzucane.

Radny M. Foks pytał, czy UM ma plany poprawy bezpieczeństwa na ulicy Kwiatowej? Dodał, że informacje w tej sprawie przekaże Pani Burmistrz.

XIII. Sprawy różne i XIV. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt poinformował, że do 15 lipca br. zwoła sesję RM, by rozstrzygnąć sprawę najmu budynku przychodni oraz kwestię zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.

Mieszkaniec miasta K. Stępowski pytał, co z pomysłem budowy kortów w Podkowie Leśnej?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że UM zebrał oferty i rozważana jest lokalizacja dla tej inwestycji. Mówiła, że brany jest pod uwagę teren CKiIO przy ulicy Świerkowej 1. Burmistrz wyjaśniała, że analizujemy też możliwości pozyskania na ten cel środków. Dodała, że padła propozycja, iż może udałoby się zrealizować to z LEADERA. Tłumaczyła, że musimy przygotować projekt i uzyskać pozwolenie na budowę, jednak w tym roku nie uda się tego rozpocząć, ale przedyskutujemy to i przy wnioskach do przyszłorocznego budżetu będziemy mieć to na uwadze.

XIV. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął IX posiedzenia Rady Miasta
VI kadencji.

Teksty uchwał przyjętych na IX posiedzeniu Rady znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
CKiIO- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Załącznik 1 do protokołu  Załącznik 2 do protokołu

Protokół z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 roku,

Protokół z VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 2 czerwca 2011 roku (godz. 18.30-20.30),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając VIII sesję RM, stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, nieobecna radna A. Świderska) i powitał wszystkich zebranych na sali.

Na początku sesji Przewodniczący RM B. Jestadt w imieniu Rady Miasta gratulował Pani dyrektor Matackiej-Kościelny zdobycia przez Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów tytułu laureata nagrody „Sybilla 2010″, przyznawanej corocznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najlepszym muzeom w kraju. sesji Przewodniczący RM B. Jestadt złożył również gratulacje dla Pani Dyrektor Doroty Skotnickiej za zajęcie przez Bibliotekę im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej pierwszego miejsca w powiecie pod względem liczby czytelników, zakupu nowości wydawniczych w woluminach i ilości wypożyczeń.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił proponowany porządek obrad w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
2. w sprawie zmian w budżecie miasta,
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu,
4. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamkniecie sesji.

Program sesji radni, w głosowaniu, przyjęli jednomyślnie bez uwag

III. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII posiedzenia RM (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
Protokół przyjęto jednogłośnie.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025 – projekt nr 35/2011

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI zgłosiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 35/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 12 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 35/VIII/2011

2. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt nr 36/2011

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI zgłosiła, że Komisja na spotkaniu 23 maja br. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, ale nie w całości (stosunkiem głosów: 2 – przeciw, 6 – wstrzymujących się).
Radna przedstawiała, że Komisja po analizie poszczególnych paragrafów projektu uchwały pozytywnie zaopiniowała zapisy w paragrafach 2, 3 i 4. Członkowie Komisji negatywnie odnieśli się do § 1, w którym zwiększa się wydatki o 20.000 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, bez ich uszczegółowienia i wyjaśnienia zasadności. W odniesieniu do 15.000 zł Komisja wnioskuje o przedłożenie radnym kosztorysu dotyczącego zakresu robót w budynku na ul. Wiewiórek oraz w odniesieniu do 5.000 zł prosi o wyjaśnienie, jakiego dokumentu brakuje i dlaczego. Radna Stencka przedstawiła, że wnioskowane uzasadnienie radni otrzymali przed sesją drogą mailowa.

Radny G. Smoliński pytał, która to już jest zmiana i ile jeszcze będzie zmian w budżecie miasta dotyczących budynku komunalnego przy ulicy Wiewiórek? Pytał, ile z tytułu wynajęcia tego budynku wpływa do kasy miasta?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda informowała, że Rada od początku była informowana, jak to będzie kwota. Cała inwestycja ma kosztować ok. 60 tyś . zł., a szkoła tam działająca pewne działania mające na celu dostosowania tego obiektu.

Izabela Olędzka-Kaźmierczyk – Dyrektor Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Wiewiórek wyjaśniała, że szkoła może podzielić się kosztami, związanymi z wykonaniem zleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczących sytuacji przeciw pożarowej budynku. Przedstawiała, że regularnie są robione przeglądy techniczne budynku za co płaci szkoła. Dodała, że dwa lata temu szkoła wykonała generalny remont ogrzewania i na razie nie ma potrzeby kapitalnego remontu budynku.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 36/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 4 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 36/VIII/2011

3. w sprawie zaciągnięcia kredytu – projekt nr 37/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że temat jest znany i kredyt ten wiąże się
z finansowaniem kolejnego etapu rozbudowy szkoły samorządowej oraz budowy hali sportowej.

Radny G. Smoliński pytał, kiedy kredyt ten może być wykorzystany?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że jest to związane się z terminowością wykonania tej inwestycji.

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI, przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 37/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 37/VIII/2011

4. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej – projekt nr 34/2011

A. Markowicz – dyrektor MZEAS w Podkowie Leśnej przedstawiła istotę uchwały w ślad za uzasadnieniem do przedmiotowego projektu uchwały.

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI, przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wnioskując jednocześnie o następujące zmiany:
1. w § 2 ust. 2 – zamiana wartości 0,22% na 0,24%,
2. wykreślenie w całości § 4 (tym samym numeracja następnych paragrafów zostanie zmieniona),
3. w § 5 wykreślenie zapisu „i Dyrektorowi Przedszkola”.

Po przedyskutowaniu przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian zgłoszonych przez KBFiI w projekcie uchwały nr 34/2011 (w składzie 14 radnych):
Wniosek nr 1., tj. w § 2 ust. 2 – zamienić wartości 0,22% na 0,24%:
za: 13 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1głos
Wniosek przyjęto

Wniosek nr 2., tj. wykreślić w całości § 4 projektu uchwały:
za: 14 głosów
Wniosek przyjęto jednogłośnie

4. Wniosek nr 3., tj. w § 5 wykreślić zapis „i Dyrektorowi Przedszkola”.
za: 14 głosów
Wniosek przyjęto jednogłośnie

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 34/2011 (w składzie 14 radnych):
za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 38/VIII/2011

V. Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący RM B. Jestadt pytał, czy będą odnawiane znaki poziome przy spowalniaczach na ulicy Gołębiej?

Katarzyna Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że będą malowane.

Radny A. Krupa pytał w sprawie odpowiedzi Pani Burmistrz dotyczącej budowy chodnika między ulicą Orlą a Sokolą. Odnosząc się do użytego tam stwierdzenia „analiza sytuacji finansowej miasta”, pytał, kiedy można spodziewać się tej analizy?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że zebrało się kilka spraw związanych z drogami powiatowymi w naszym mieście i zostanie zorganizowane w tej sprawie spotkanie ze Starostą Grodziskim i Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Wtedy zobaczymy, jaki byłby możliwy podział kosztów, będziemy się nad tym zastanawiać i wrócimy do tego tematu.

Radna A. Stencka prosiła o poprawę lustra przy wyjeździe z ulicy Wschodniej w Bukową. Zgłaszała również złą widoczność podczas wyjazdu z ulicy Wschodniej spowodowaną rozrośniętymi krzakami.

Radny Z. Bojanowicz w nawiązaniu do zarośniętych wyjazdów z ulic i skrzyżowań zgłaszał, iż UM powinien przypominać właścicielom posesji o ich obowiązkach, m.in. by regulować żywopłoty, bo nie powinny one wychodzić na ulice i chodniki. Kolejną kwestią, którą zgłaszał to nie przestrzeganie przez użytkowników aut znaków drogowych w mieście. Apelował, by nasze organy ścigania egzekwowały przestrzeganie przepisów.

Radna A. Łukasiewicz prosiła o informacje na temat ustaleń z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które odbyło się 27 maja br. w Podkowie. Pytała również o wyniki przetargu na księgarnię przy ul. Jana Pawła II 5. Radna zgłaszała, że po burzy sprzed dwóch tygodni wiele lamp ulicznych nie pali się.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że przetarg na księgarnię został rozstrzygnięty. Rozpoczęły się pierwsze prace, które mają dostosować lokal do działalności. W sprawie uszkodzonych lamp mówiła, że zostaną wymienione. W kwestii Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Burmistrz informowała, że zawarto perspektywy rozwojowe i chcemy współpracować z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Radny M. Foks pytała o referencje osoby, która ma prowadzić księgarnię przy ul. Jana Pawła II 5?

Na to pytanie odpowiedziała radna M. Wichrowska-Konopka jako jeden z członków komisji przetargowej dot. przetargu na najem w/w lokalu, delegowany przez Radę. Przedstawiła kryteria przetargu. Powiedziała, że osoba, która wygrała przetarg, zaoferowała najwyższą sumę za najem (co było najważniejszym kryterium, chociaż ona sama była takiemu podejściu przeciwna), ma doświadczenie w branży turystycznej i zaproponowała dodatkowe działania związane z promocją miasta.

VI. Sprawy różne.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zabrała głos sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Wyjaśniała, że kwestia ta była omawiana na ostatnim Forum Organizacji Pozarządowych. Burmistrz przedstawiła, że myślimy o tym, by taką radę jako ciało doradcze powołać. Wiąże się to z komunikacją społeczną, aby razem decydować o sprawach ważnych dla miasta. Mówiła, że na spotkaniu z organizacjami opinia organizacji pozarządowych na ten temat była różna. Dodała, że jest pomysł, czekamy na opinię.

VII. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta p. Miros pytał, jak wygląda sytuacja rowów melioracyjnych w mieście. Pytał też, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby położyć garby na ulicach, gdzie jest niebezpiecznie. Zgłaszał też zły stan nawierzchni ulicy Akacjowej. Pytał, jak wygląda stan podłączenia podkowiańskich nieruchomości? W sprawie zdroju ulicznego pytał, dlaczego mamy płacić za tych, którzy z tej wody korzystają.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM w sprawie rowów odpowiedziała, że rowy
w naszym mieście w połowie maja br. wizytowała komisji z powiatu i czekamy na jej protokół pokontrolny.
W sprawie ulicy Akacjowej mówiła, że w miarę napływu pieniędzy będziemy poprawiać sytuację nawierzchni ulic asfaltowych. W sprawie przyłączy kanalizacyjnych Pani Kowalewska przedstawiała, że ponad 90% przyłączy zostało wykonanych w Podkowie Leśnej i każdy ma możliwość podłączenia się do wodociągów
i kanalizacji. Dodała, że na razie nie mamy sił sprawczych, by nakazać mieszkańcom podłączenie do kanalizacji i wodociągów, ale niedługo wejdą przepisy, które będą regulowały, że wszystkie nieruchomości będą musiały mieć wykonane przyłącze. W sprawie zdroju ulicznego Pani Kowalewska przedstawiała, że pobór jest kontrolowany.

W sprawie budowy garbów na ulicach w Podkowie Leśnej głos zabrał G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM przedstawiając, że w Podkowie Leśnej temat ten jest trudny. Większość ulic w Podkowie Leśnej ma szerokość 5 m i są bez chodnika, a na takich ulicach nie można budować garbów. Wyjaśniał, że Podkowa Leśna jest prawidłowo oznakowana, organizacja ruchu została zatwierdzona, znaki są ustawione według organizacji ruchu.

Mieszkaniec miasta p. Hrabelski wnosił, by w Podkowie Leśnej wprowadzić ograniczenie prędkości ruchu pojazdów do 30 km/h.

Radna H. Skowron mówiła, że nie widzi potrzeby, aby ograniczać prędkość ruchu pojazdów do 30 km/h. Przedstawiała, że uczestniczyła w spotkaniu na temat rozwiązań komunikacyjnych w Podkowie, na którym przedstawiciel Straży Pożarnej potwierdził, że Podkowa jest bezpiecznym miastem, nie ma wypadków, są to ewentualnie drobne zdarzenia komunikacyjne.

Mieszkanka miasta E. Ozimek prosiła o egzekwowanie przestrzegania przepisów i znaków drogowych przez kierowców przytaczając przykład zajęcia miejsca parkingowego dla inwalidy pod budynkiem UM.

Mieszkaniec D. Murawski podziękowała UM za postawienie donic ograniczających wjazd na część spacerową Alei Lipowej. Pytał co dalej w sprawie budowy parkingu Park & Ride?

G. Lewandowski – kierownik Referatu Inwestycji UM odpowiedział, że dokumentacja jest, wystąpiliśmy wspólnie z WKD o wydanie pozwolenia na budowę.

Mieszkaniec D. Murawski w kwestii poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Bukowej poddał rozwadze budowę przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Wschodniej.

Mieszkanka miasta p. Gliszczyńska pytała o możliwość budowy sygnalizacji świetlnej na trasie 719
na wysokości ul. Gołębiej

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedział, że Wojewódzki Zarząd Dróg na razie nie przewiduje budowy sygnalizacji w tym miejscu, ale będziemy czuwać nad ta sprawą.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął VIII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na VIII znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji B. Jestadt

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Protokół z VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Protokół z VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)
dnia 28 kwietnia 2011 roku (godz. 18.00 – 21.15),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
Sesję prowadził wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski, zastępując przewodniczącego RM B. Jestadt.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski otwierając sesję, stwierdził quorum, powitał przybyłych radnych (obecnych 11 radnych), Burmistrza Miasta, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.

Radny A. Krupa – przewodniczący KR zgłosił do punktu V. porządku obrad, by dodać punkt poświęcony sprawozdaniu KR z przeprowadzonej kontroli zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO
w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.

Radni, w głosowaniu, przyjęli w/w wniosek jednomyślnie.

Następnie Radny M. Foks zgłosił do programu sesji, by zdjąć z niego punkt poświęcony przyjęciu uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta (tj. IV.1) w związku z brakiem podpisów pod projektem uchwały.

Głosowanie wniosku radnego M. Foksa ( w składzie 11 radnych):
za: 4 głosy
przeciw: 5 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Wniosku nie przyjęto

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI złożyła wniosek, by zdjąć z programu sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, gdyż nie został on pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. Radna Stencka dodała, że KBFiI złoży do RM wniosek o zwiększenie wynagrodzenia dla Pani Burmistrz w terminie późniejszym.

Głosowanie wniosku radnej A. Steckiej ( w składzie 11 radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 4 głosy
wstrzymało się: 0
Wniosku nie przyjęto

Na salę obrad przybyła radna H. Skowron.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski odczytał porządek obrad w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta
2. zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
5. zmiany uchwały Nr 183 /XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 w sprawie określanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
6. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej oraz z kontroli działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście oraz kontroli zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Sprawy różne.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamkniecie sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (w składzie 12 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy
Program przyjęto

III. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Brak uwag radnych do protokołu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI posiedzenia RM (w składzie 12 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy
Protokół przyjęto.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie miasta – projekt nr 28/2011

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przedstawił, że w projekcie tym jest wiele zmian wynikających
z potrzeb naszego miasta, jak również wynikających z opinii RIO, a także dotyczących nowych zapisów w części normatywnej uchwały budżetowej. Dodał również, że projekt ten był omawiany na ostatnim posiedzeniu KBFiI.

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI zgłosiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny G. Smoliński pytał o wyjaśnienie stwierdzenia z uzasadnienia do projektu uchwały – „błędnie zaklasyfikowane”.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska odpowiedziała, że to znaczy, iż są to wydatki, które znalazły się nie w tej klasyfikacji, w której powinny. Wyjaśniała, że powinny one zostać przeniesione z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” do działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne
i celowe”.

Po dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził głosowanie nad przyjęciem tego projektu (w składzie 12 radnych):
za: 8 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 30/VII/2011

2. zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 29/2011

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI w imieniu Komisji przedstawiała, że jak mówiła na początku sesji, KBFiI nie zaopiniowała pozytywnie tego projektu uchwały, występując jednocześnie z propozycją, iż KBFiI złoży do RM wniosek o zwiększenie wynagrodzenia dla Pani Burmistrz w terminie późniejszym.

Następnie odbyła się dyskusja nad projektem uchwały, podczas której:

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda argumentowała przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały tym, że w porównaniu z wynagrodzeniami innych wójtów i burmistrzów w powiecie ma najniższe uposażenie. Dodatkowo porównując kompetencje i odpowiedzialność do wynagrodzeniem, które miała jako zastępca Burmistrza, jest ono prawie na tym samym poziomie. Przedstawiała, że pełnienie funkcji burmistrza to również brak możliwości podejmowania dodatkowej pracy, chociażby w charakterze eksperta czy członka jakiejś komisji. Argumentowała, że do celów służbowych używa swojego samochodu, bo miasto nie posiada służbowego samochodu. Wyjaśniała dalej, ze stres i zaangażowanie oraz praca w sobotę i w niedzielę powoduje, że chciałaby mieć satysfakcjonujące ją wynagrodzenie. Pani Burmistrz mówiła, że to jest jej subiektywne odczucie, do którego ma prawo.

Radny M. Foks przedstawiał, że Pani Burmistrz wygrała wybory, aby służyć mieszkańcom, a nie po to, żeby dostawać wysokie wynagrodzenie. Wyjaśniał, że uważa, iż na podwyżkę jest za wcześnie.

Radny G. Smoliński mówił, że Pani Burmistrz sama decydowała o tym, że wystartuje w wyborach, mając świadomość, jakie mogą być tego skutki i jak może ta praca dalej się potoczyć. Dodał, że od oceny Burmistrza jest Rada Miasta i należy zachować wzajemną relację dobrych stosunków oraz poszanowania.

Radna A. Stencka mówiła, że na posiedzeniu KBFiI poparła wniosek o podwyższenie wynagrodzenia Pani Burmistrz dla dobra naszej współpracy. Dodała też, że od razu zadzwoniła w tej sprawie z pytaniem, dlaczego projekt takiej uchwały pojawił się tak szybko. Mówiła, że na posiedzeniu KBFiI generalnie nie było sprzeciwu co do podwyżki dla Pani Burmistrz, jednak została przegłosowana propozycja, że KBFiI zwróci się z takim wnioskiem do Rady w terminie późniejszym.

Radna H. Skowron przedstawiała, że była drugą osobą, która głosowała za zwiększeniem wynagrodzenia dla Pani Burmistrz. Dodała, że niepoważnym wydają się jej argumenty, i to że radni jakby troszkę obrazili się, że Pani Burmistrz ubiegła ich w decyzji o podwyżce.

Radna A. Świderska Radna A. Świderska mówiła, że faktem jest, iż miasto zaczyna lepiej wyglądać, ale to jeszcze nie są sukcesy, lecz to jest standard. Radna dodała, iż to, że radni podkreślają ostatnio, że widzą poprawę w relacjach oraz w tym co się dzieje w mieście, to jest też wynikiem postawy radnych, która pokazuje, że radni nie traktują Pani Burmistrz jako wroga. Konkludując radna Świderska przedstawiła, iż uważa, że za wcześnie jest na wniosek o zwiększenie wynagrodzenia Burmistrza. Dodała, że będzie jak najbardziej „za”, aby wystąpić o wynagrodzenie dla Pani Burmistrz, ale wtedy, kiedy będą sukcesy.

Radna A. Łuksiewicz mówiła, że w momencie podejmowania uchwały dotyczącej zmiany uposażenia Burmistrza Miasta będzie brała pod uwagę pracę na rzecz miasta i sposób pełnienia funkcji burmistrza jako kierownika jednostki. Mówiła, że Rada nie jest do nagradzania lub nie. Argumentowała, że Rada i Burmistrz idą
we wspólnym kierunku.

Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały Wiceprzewodniczący RM
J. Chrzanowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 29/2011 (w składzie 12 radnych):
za: 2 głosy
przeciw: 6 głos
wstrzymało się: 4 głosy
Uchwały nie przyjęto

3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony – projekt nr 30/2011

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przedstawił, iż służebność przesyłu ma polegać na prawie posadowienia oprzyrządowania i urządzeń telekomunikacyjnych z przyłączem energetycznym na terenie działki szkoły, co umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Radny G. Smoliński – przewodniczący KŁBiOŚ oraz radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS w imieniu Komisji wyrazili pozytywną opinię dla przedmiotowego projektu uchwały, wyrażając zdanie, iż odbędzie się to
z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców..

W sprawie wpływów ze strony TP S.A. dla miasta z tytułu służebności przesyłu M. Wdowiak-Wojtków – kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM wyjaśniała, iż w tej kwestii trwają jeszcze rozmowy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 30/2011 (w składzie 12 radnych):
za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 31/VII/2011

4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
w mieście Podkowa Leśna – projekt 31/2011

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, iż stawki opłat za wodę i ścieki ustalane są na rok. Przedstawiała, że zgodnie z ustawą dokonaliśmy analizy, z której wynika, że cena za m3 wody dostarczonej do odbiorców może być w tym roku obniżona, natomiast wzrost stawki ścieków wynika z tytułu wzrostu cen przesyłu ścieków przez miasto Milanówek, a także koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. W roku 2011 opłatę za zrzut ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim podniesiono aż o 23%.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu nr 31/2011 (w składzie 12 radnych):
za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 32/VII/2011

5. zmiany uchwały Nr 183 /XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006
w sprawie określanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych ścieków w mieście Podkowa Leśna – projekt 32/2011

Radna A. Stencka przewodnicząca KBFiI przedstawiła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, wnosząc jednocześnie prośbę o dopisanie w § 1 przy wysokości stawek słów „za m2”.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, iż zmieniamy uchwałę z 2006 r. Wtedy nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się jeszcze do kanalizacji. Wówczas urzędujący Burmistrz podjął decyzję, że wszyscy mieszkańcy powinni mieć jednakowe szanse na podłączenie się do kanalizacji, dlatego stawka opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wynosiła zero. Jednak zgodnie z zaleceniami RIO musimy to zmienić i ustalić stawkę opłat za zajęcie pasa drogowego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku o dopisanie w § 1 przedmiotowym projekcie uchwały przy wysokości stawek słów „za m2” (w składzie 12 radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy

Radna A. Świderska nie głosowała.

Radna A. Świderska wyjaśniała, że to, iż nie głosowała nie było celowe, tylko zaczytała się w uzasadnieniu
do uchwały.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zarządził reasumpcję przeprowadzonego głosowania (w składzie 12 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że doprowadzenie każdego przyłącza od sieci, które jest w ulicy do budynku jest urządzeniem trwałym, na odcinku drogi, tj. do płotu i jest to wtedy w pasie drogi.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 32/2011 z przegłosowaną wyżej poprawką (w składzie 12 radnych):
za: 11 głosów
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 33/VII/2011

6. przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej – projekt nr 33/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że został przygotowany przez UM wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu i jeśli przedmiotowy projekt uchwały zostanie przyjęty, to złożymy jutro ten wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Te środki są niewielkie, tj. ok. 10 tyś zł. i trafią do 11 osób, które zwróciły się z wnioskiem o dofinansowanie usunięcia azbestu z ich posesji. Będziemy starać się dalej o pozyskiwanie tych środków.

Radny G. Smoliński – przewodniczący KŁBiOŚ przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały z małymi poprawkami, tj. w § 2 pkt 3. spójnik „lub” zastąpić spójnikiem „i” oraz w § 4 pkt 1 datę „26 kwietnia 2011 r.” zastąpić datą „29 kwietnia 2011 r.” Jednocześnie radny Smoliński zwrócił się z apelem do Pani Burmistrz, by w kolejnej edycji informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu dotarła do szerszej grupy ludzi.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonych zmian do projektu uchwały (w składzie 12 radnych):
za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie

Radna A. Łukasiewicz pytała, czy w sytuacji, kiedy mieszkańcy ściany mają ściany elewacyjne z płytki okładzinowej z dodatkiem azbestu, też mogą ubiegać się o taką pomoc?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że sprawdzimy to, bo przedmiotowa uchwała tego nie dotyczy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu nr 33/2011 (w składzie 12 radnych):
za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 34/VII/2011

V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, z kontroli działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście oraz kontroli zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.

Radny A. Krupa – przewodniczący KR przedstawił Radzie sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli
w pierwszym kwartale 2011 r.:
1. Kontrola przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej – brak uwag radnych
2. Kontrola działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że wnioski i zalecenia KR z przedmiotowej kontroli zaakceptowała i będą one realizowane, a wskazane przez KR terminy będzie starała się w miarę możliwości zachować, tj. do 30 IX 2011 r. dot. wykonania zaleceń pokontrolnych, do końca 2011 r. dot. zakupów.

3. Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu
do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, że na razie skatepark nie będzie czynny do 10 maja br. ma się odbyć remont urządzeń. Jak będzie świadectwo dopuszczenia urządzeń, to mieszkańców o tym poinformujemy. Oczekujemy, że od 15 maja br. skateprak będzie udostępniony dla mieszkańców.

Radna M. Konopka-Wichrowska prosiła o ustosunkowanie się do faktu, że pomimo taśm ochronnych młodzież korzysta z urządzeń na skateparku.

Katarzyna Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiadała, że teren został zabezpieczony taśmami, kartkami z informacją, że trwają prace naprawcze. Dodała, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, kto wchodzi poza taśmę, a ten kto wchodzi, robi to na własną odpowiedzialność.

Alina Witkowska-dyr. CKiO wyjaśniała, że posiadaczem skateparku jest miasto i to ono odpowiada za kontrolę jego stanu technicznego. Tłumaczyła, że bezpieczeństwo skateparku jako obiektu sportu ekstremalnego jest zabezpieczone przez tzw. zgodność stanu przez producenta. To producent dokonując przeglądu technicznego urządzeń, stwierdza, że obiekt ten jest dopuszczony do użytkowania, a sposób użytkowania określony jest
w regulaminie korzystania ze skateparku. W regulaminie też zawarte jest kto i w jaki sposób może z obiektu korzystać, tj. np. że dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu z opiekunem prawnym, że wszyscy użytkownicy muszą być w kaskach, naramiennikach i w nakolannikach oraz inne zasady. Ze strony CKiIO może być doraźna kontrola, czyli zwracanie uwagi np. że dziecko jest bez opiekuna. Natomiast zgodnie z zasadami użytkowania za jakiś wypadek wynikający z nieostrożności lub brawury użytkownika odpowiedzialność ponosi użytkownik. CKiIO jest odpowiedzialne za dobry stan techniczny obiektu oraz m.in. za to, aby nie było innych przeszkód, które mogłyby doprowadzić do wypadku. Nie jest możliwe, aby zapobiec wypadkowi, spowodowanemu nieumiejętnością jazdy lub brawury użytkownika.

Radna A. Świderska A. Świderska pytała, jaki jest zakres czynności osób sprzątających teren CKiIO na Świerkowej 1, tj. firmy sprzątającej i pracowników UM. Radna pytała również, czy i w jakich miesiącach teren ten jest grabiony?

Alina Witkowska-dyr. CKiO odpowiedziała, że prace te polegają na codziennym porządkowaniu terenu wokół obiektu zgodnie z zawartą umową z zewnętrzną firmą sprzątającą, tj. zbieranie śmieci, wynoszenie butelek. Wyjaśniała, że grabienie liści odbywa się dwa razy do roku, tj. w okresie wiosennym i jesiennym. Dodała, że koszty częstszego grabienia, czy porządków ogrodniczych przekraczają możliwości finansowe CKiIO.

Radna A. Łukasiewicz mówiła, że martwi ją, iż UM nie przewiduje wypożyczalni sprzętu ochronnego dla użytkowników skateparku. Argumentowała, że taki sposób prewencji nie wymaga dużych nakładów finansowych. Prosiła również o przeanalizowanie możliwości sposobu podłączenia monitoringu kamer na terenie Świerkowej 1. Zgłaszała też, że zespół kontrolny przedmiotowej kontroli, zwracał również uwagę na nieprawidłowości przy parkowaniu aut na tym terenie. Radna pytała, czy wobec tego, że w tym roku budżetowym nie przewidziano wybudowania parkingu na tym terenie, istnieje inna możliwość wyznaczenia miejsc parkingowych, tak aby nie niszczyć drzewostanu i podszytu na tym terenie, np. zorganizowania tzw. zielonych parkingów?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że zastanawialiśmy się z nad zorganizowaniem wypożyczalni sprzętu. Jednak musi być do tego powołany pracownik, który sprzęt ten wypożyczy, zdezynfekuje go itp. Argumentowała, że nie jest to tylko kwestia zakupu kilkudziesięciu kasków. Pytaniem jest, kto będzie się tym zajmował. Burmistrz mówiła, że jeśli dyrektor CKiIO widzi taką potrzebę, to przeanalizujemy to szczegółowo.
W sprawie parkingu Burmistrz mówiła, że budowanie i oznaczanie miejsc parkingowych nie jest proste. Zrobienie parkingu na 20 miejsc, to nie jest tylko zgłoszenie, natomiast można rozważyć ograniczenie wjazdu aut w ilości do 10. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyznaczenia parkingu barierkami.

Mieszkaniec miasta D. Murawski pytał o przyczyny braku planowania budowy oświetlenia n terenie skateparku?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że skatepark czynny jest od godziny 10.00 do zmierzchu w miesiącach od kwietnia do października. Dodała, że zobaczymy, jak będzie się to sprawdzało.

Protokoły z w/w kontroli KR dostępne są w biurze RM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce pn. „Informacja o przebiegu kontroli”

VI. Interpelacje i zapytania.

Radny A. Krupa pytał, czy jest odpowiedź na jego pismo złożone do Burmistrza w sprawie oznakowania przejść
i poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na ulicy Brwinowskiej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała, że pismo to zostało przekazane do PZD i odpowiedź na nie zostanie Panu Radnemu niezwłocznie przekazana.

Radny M. Foks dziękował Pani Burmistrz za odpowiedź na swoją interpelację, ale zaznaczał, że nie otrzymał odpowiedzi na jeden z punktów tej interpelacji, który dotyczył niestosownego, według niego, zachowania urzędnika telefonującego do niego z informacją o zmianie terminu posiedzenia komisji w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Radny mówił, że nie wyobraża sobie, żeby można było do wybranego przedstawiciela Rady mówić tak: „jeżeli Panu nie odpowiada termin wybrany przez Panią Burmistrz, to niech Rada wybierze sobie nowego przedstawiciela”. Radny mówił, że zdziwiło go to, oraz że godzi to w wizerunek Burmistrza. Radny zgłaszał też uwagę na inne przykłady niestosownego zachowania pracowników UM.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że po otrzymaniu interpelacji p. Foksa, odbyła rozmowę
z tym pracownikiem, który mówił, że słowa te zostały wyrwane z kontekstu długiej rozmowy z radnym, która dotyczyła wielu wątków. Pani Burmistrz dodała, że jeżeli pracownik faktycznie tak się wyraził, to ona jak najbardziej nie popiera tego.

Sekretarz Miasta M. Górska mówiła, że już wcześniej za zachowanie pracownika swojego referatu już przeprosiła Pana Foksa, jeżeli pracownik ten zachował się rzeczywiście tak, jak przedstawiał to radny.

Radna A. Świderska pytała, o termin rozpoczęcia remontu na ulicy Reymonta? Zgłaszała też, że główna ulica powiatowa miła być posprzątana do końca kwietnia. Radna mówiła, że należałoby posprzątać to co pozostało po zimie, bo zbliża się długi weekend majowy i związane z tym uroczystości.

G. Lewandowski kierownik Referatu Inwestycji UM w sprawie ulicy Reymonta mówił, że zakład energetyczny będzie likwidował tam stację transformatorowa i linie wysokiego napięcia. Termin jest ustalony z zakładem energetycznym do końca lipca. My podaliśmy termin remontu od 1 lipca do 30 września. W procedurze przetargowej jest jednak zastrzeżenie, że o tyle dni, o ile zakład energetyczny opóźni likwidację linii energetycznej, o tyle dni będziemy musieli przesunąć termin remontu ulicy Reymonta. Pan Lewandowski dodał, iż musieliśmy w procedurze przetargowej taki zapis przyjąć, aby ewentualnie, w przypadku opóźnienia ze strony zakładu energetycznego, nie płacić kar za nie udostępnienie trenu pod budowę ulicy. Dodał jeszcze, że otrzymał maila od mieszkańca miasta, który pisał, ze remont ulicy Reymonta nie jest potrzebny oraz innych ulic też. Pan Lewandowski wyjaśniał, że remont ten jest konieczny i niezbędny do umożliwienia parkowania samochodów na potrzeby szkoły.

K. Kowalewska kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM w sprawie uprzątnięcia pozostałości na drogach po zimie odpowiedziała, ze powiat obiecał drogi powiatowe w Podkowie Leśnej do końca kwietnia uprzątnąć, natomiast pozostałe drogi są sukcesywnie sprzątane, a jest to 43 km dróg.

VII. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski przypomniał radnym, że 30 kwietnia br. mija termin złożenia oświadczeń majątkowych za 2010 rok.

Radny M. Foks pytał, kiedy zostanie zakończony remont biblioteki?

M. Wdowiak-Wojtków kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM, odpowiedział, ze w umowie przewidziany jest termin do 10 kwietnia br.

Radna M. Wichrowska–Konopka zgłosiła swoje zaniepokojenie pomysłem na likwidację grzyba na ścianie
w bibliotece, tylko poprzez wietrzenie. Mówiła, że należy podjąć inne środki.

M. Wdowiak-Wojtków odpowiadała, że nie jest pewnym, czy to jest grzyb czy nie. Będzie to wiadomo wtedy, gdy ściana zostanie wysuszona, a była mokra, bo ciekło z dachu. Wyjaśniała, że jeśli okaże się, że to jest grzyb, to zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu jego usunięcia.

Radny G. Smoliński zabrał glos w sprawach:
1. Prosił o kopię zaleceń RIO, na które w punkcie IV.1., przy omawianiu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, na które powoływała się Skarbnik Miasta.

Pani Skarbik odpowiedziała, że były to zalecenia ustne.

2. Prosił o wstrzymanie wycinki drze na ulicy Parkowej (nr d/w RM i UM) celem skonsultowania i ewentualnej weryfikacji zasadności tej wycinki lub oraz doprowadzenie do tego, aby nie były wycinane drzewa w pełni sił.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda pytała, czy to jest działka leśna? Mówiła, że jeżeli nie ma decyzji, to burmistrz może karać. Wyjaśniała, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta dopuścił
o wyłączenie z produkcji leśnej ponad 140 działek. Państwo, którzy uczestniczyli w procesie uchwalania tego planu mieli taką informację, Wojewoda wyraził na to zgodę. To są prywatne działki, gdzie inwestor chcący postawić dom, musi wyciąć drzewa. Dodała, że przypadek o którym wspomniał radny Smoliński zostanie sprawdzony

3. Pytał o przyczyny rozstawienia palików i rozciągnięci taśm na parkingu przy CKiIO na Lilpopa 18

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, że w dniu wczorajszym w Pałacyku-Kasyno odbyło się walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ze względu na to, że mogli przyjechać tam przedstawiciele 27 gmin, rozciągnięto taśmy, by nie niszczyć zieleni.

3. Zgłaszał, by odtworzyć albo w ogóle zdjąć herb miasta utworzony z roślin na stacji WKD Główna.
4. Zgłaszał, by na czas długiego weekendu majowego ustanowić zakaz wjazdu do Parku.

Radny M. Foks poinformował, że KKOSiSS do prac w komisji przetargowej dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 wyznaczyła p. M. Konopkę-Wichrowską. Zgłaszał, by treść interpelacji radnych i odpowiedzi na nie zamieszczać na stronach internetowych UM.

Radna A. Stencka zgłosiła, że KBFiI do prac w komisji przetargowej dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 rekomenduje p. Helena Skowron.

VIII. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta p. Jakubowicz pytał, jak wygląda sprawa powrotu księgarni w Podkowie Leśnej? Mówił, że należy jak najszybciej przywrócić księgarnię. Pytał, po co w mieście trzy kwiaciarnie i trzy apteki? Pytał jakie środki z budżetu miasta zostały przeznaczone na rozbudowę szkoły przy ul. Wiewiórek. Mówił, że zlokalizowanie dwóch szkól w tak małym mieście mija się z celem.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie księgarni odpowiedziała, że został ogłoszony przetarg
na wynajem lokalu dawnej księgarni, w celu prowadzenia sprzedaży książek i świadczenia innych usług dla ludności. Bardzo byśmy chcieli, by wiodącą działalnością w tym lokalu były usługi księgarskie.
W sprawie rozbudowy szkoły na ul. Modrzewiowej mówiła, że jest to szkoła prywatna i Miasto nie partycypuje
w tych kosztach. Co do poruszanej przez p. Jakubowicza zasadności wielu kwiaciarni i aptek mówiła, że jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

Mieszkaniec D. Murawski wnosił o uprzątnięcie na Alei Lipowej staranowanego słupa.

Radny G. Smoliński zgłaszał, że przy wyjeździe z ulicy Parkowej w Jana Pawła II zbite jest lustro drogowe.

Zgłaszano również zbite lustro na rogu ul. Wschodniej i Akacjowej.

Wobec braku kolejnych wniosków Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski zamknął VII posiedzenie Rady Miasta.

Teksty uchwał przyjętych na VII znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Jarosław Chrzanowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnienia skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Protokół z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 marca 2011 r.

Protokół z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 31 marca 2011 roku (godz. 18.30 – 20.30),

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
Przewodniczący RM B. Jestadt otwierając VI sesję RM, stwierdził quorum (obecnych 10 radnych, radni nieobecni-usprawiedliwieni: A. Łukaszewicz, M. Konopka-Wichrowska, Z. Jachimski, J. Kubicki,
A. Krupa), powitał wszystkich zebranych na sali, po czym oddał radnemu M. Foks.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, iż 3 marca 2011 roku odszedł Bohdan Pociej – wybitny muzykolog, krytyk muzyczny, znawca kompozytorów, pisarz. Radny Foks zaproponował, aby uczcić minutą ciszy pamięć Bohdana Pociej, co radni uczynili. Następnie Pan Foks odczytał list, który wpłynął do KKOSiSS od Andrzeja Kosowskiego – redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (Załącznik do protokołu z sesji )

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt porządku obrad VI sesji w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku
3. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin
a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
V. Interpelacje i zapytania.
VI. Sprawy różne.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Radny G. Smoliński zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z programu obrad punktu IV.5. poświęconego przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat. (W/w wniosek radnego G. Smolińskiego
wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu z sesji.)

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI zgłosiła, że KBFiI również wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat. Dodała, że KBFiI wnioskuje też o uwzględnienie
w umowie z firmą SEN-MARC następujących warunków: konieczności uporządkowania terenu działki
w terminie do 15 maja wraz z opisem sankcji wynikających z jej niedopełnienia, podniesienie stawki czynszu do 1200 zł netto, podpisanie umowy na 1 rok oraz przekazanie projektu tak skonstruowanej umowy wszystkim radnym.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że taki rodzaj projektu uchwały, o jakim jest wyżej mowa, może zostać przekazany radnym na siedem dni przed sesją. Natomiast RM może podjąć decyzję o tym, czy procedować nad projektem uchwały, czy nie.

Radna A. Dobrzyńska-Foss uprzedziła, że będzie głosować przeciwko zdjęciu uchwały tego projektu uchwały programu obrad, gdyż z informacji pracownika UM wynika, że umowa będzie zawarta do końca roku, a jednocześnie do końca roku jest zawarta umowa na sprzątanie miasta przez firmę SEN-MARC.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, iż jest jak najbardziej za tym, aby działka została uporządkowana i aby zostało zrobione to, co należy. Dodała, że taka obietnica została złożona przez właściciela firmy SEN-MARC.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego
G. Smolińskiego o zdjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat (w składzie 10 radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 2 głosów
wstrzymało się: 1 głosy
Wniosku nie przyjęto

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad (w składzie 10 radnych):
za: 5 głosów
przeciw: 3 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Program VI sesji przyjęto w w/w brzmieniu.

III. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Głosowanie w składzie 10 radnych:
za: 10 głosów
Protokół z V sesji Rady przyjęto jednogłośnie.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” – projekt nr 23/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI poinformowała, iż KBFiI pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, iż KKOSiSS również wydała pozytywną opinię dla przedmiotowego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 23/2011 (w składzie 10 radnych):
za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 25/VI/2011

2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku– projekt nr 24/2011

Przewodniczący KBFiI oraz KKOSiSS poinformowali, iż ich Komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekty uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 24/2011
(w składzie 10 radnych):
za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie– uchwała Nr 26/VI/2011

3. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin
a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – projekt nr 25/2011

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI poinformowała, iż KBFiI pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekty uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, iż KKOSiSS również wydała pozytywną opinię dla przedmiotowego projektu uchwały.

Mecenas J. Tarasiuk mówiła, iż pierwszy raz spotkała się z taką uchwałą i ma nadzieję, że nadzór prawny Wojewody nie będzie miał do niej uwag.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 25/2011
(w składzie 10 radnych):
za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 27/VI/2011

4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa – projekt nr 26/2011

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, iż przed sądem wojewódzkim toczy się sprawa w związku ze skargą mieszkanki na uchwałę Rady Miasta Podkowy Leśnej nr 144/XXXIII/2009z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”, wobec czego, aby reprezentować Radę, potrzebne jest jej pełnomocnictwo dla radcy prawnego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 26/2011
(w składzie 10 radnych):
za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie– uchwała Nr 28/VI/2011

5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat – projekt nr 27/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, że wszelkie uwagi i propozycje zgłaszane przez radnych na posiedzeniach Komisji, będzie starała się w umowie uwzględnić. Dodała, że dołoży wszelkich starań, aby estetyka tego miejsca poprawiła się.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że Burmistrz Miasta mając projekt umowy na dzierżawę może przedstawić go Radzie. Dodał, że sprawa jest trudna, ale nie należy tej decyzji odkładać, gdyż to nic nie wniesie. Zgłaszał, by w przyszłości, do tego typu projektów uchwał, jak przedmiotowy, dołączać projekt umowy.

Radny M. Foks pytał, czy w poprzedniej umowie z Panem Sentkowskim – właścicielem firmy
SEN-MARC, był zapis o obowiązku uporządkowaniu przez niego terenu i co Pan Sentkowski zrobił
w tej sprawie?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadała, że podejmował on próby uporządkowania terenu, zasłaniał panelami itp. Jednak jadąc kolejką widać, że ta przestrzeń nie jest uporządkowana są w tej sparwie skargi mieszkańców. Pani Burmistrz wyjaśniała, że postaramy się inaczej zadziałać, a jeśli się nie uda, to możemy wypowiedzieć tę umowę.

Radny Z. Bojanowicz dodał, by nie zapominać o tym, że Pan Sentkowski zobowiązany jest również
do przestrzegania przepisów sanitarnych, tym bardziej, że w pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się przychodnia zdrowia.

Radny G. Smoliński pytał o stawkę czynszu za dzierżawę przedmiotowego terenu.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, iż propozycja wysokości stawki czynszu wynosi 1200 zł netto, zgodnie z propozycją KBFiI.

Przewodniczący RM B. Jestadt wyraził pozytywną opinię na temat wykonywanej pracy przez firmę
SEN-MARC na terenie Podkowy Leśnej

Radna A. Stencka przedstawiła, że kwestia uwzględnienia w umowie konieczności uporządkowania terenu wypłynęła też ze strony Pani Burmistrz, dlatego może należy zaufać Pani Burmistrz
w tej kwestii, że postara się rozwiązać te sparwę jak najlepiej.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 27/2011
(w składzie 10 radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się; 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 29/VI/2011

IV. Interpelacje i zapytania.

Radna A. Świderska pytała o termin rozpoczęcia prac remontowych w Bibliotece?

M. Wdowiak-Wojtków – kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM odpowiedziała,
że w kwietniu br. rozpoczną się już prace.

Radny M. Foks zgłosił wadliwie działające latarnie, a na poprawę bezpieczeństwa na przejściu
na ul. Jana Pawła II jest umówiony.

Rada A. Stencka pytała, czy pozostałe liście na ulicy Bukowej zostaną wywiezione?

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM, odpowiedziała, że liście zostaną wywiezione.

Radny M. Foks pytał, jak wygląda sytuacja na budowie domu komunalnego? Zgłosił, że będąc
w okolicy tej budowy nie widział tablicy informacyjnej.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadała, że ze względu na warunki pogodowe prace budowlane mają niebawem ruszyć.
Odpowiedziała również sprawie zapytania na poprzedniej sesji mieszkańca miasta o tabliczkę
na Al. Lipowej z nazwą „im. T. Zaniewicza”. Wyjaśniała, że nazwa ta do 1963 r. na niektórych dokumentach istniała. Jednak po orzeczeniu kierownika wydziału, który nadawał Alei Lipowej status pomnika przyrody, istnieje tylko nazwa „Aleja Lipowa” i od roku 1963 inna nazwa dla tej alei nie pojawia się. W sprawie zablokowanie wjazdu na część spacerową Alei Lipowej Burmistrz mówiła, że są wykonywane skrzynki, które mają tam stanąć i ograniczać wjazd.

Radny Z. Bojanowicz proponował, aby w celu zapobieżenia zniszczeniom
części spacerowej Alei Lipowej postawić słupki na końcu ulicy Kasztanowej. Kolejnym tematem, który podniósł, to sprawa łatania dziur. Mówił, że jest już odpowiednia pora na rozpoczęcie tych prac. Pytał również, dlaczego w innych miastach graniczących z Podkową Leśną mogą być budowane spowalniacze mechaniczne na drogach, a w Podkowie nie. Pytał, co Pani Burmistrz zamierza
w tej sprawie zrobić, bo znaki drogowe na kierowców nie skutkują.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, ze są już zawarte umowy z wykonawcami
na interwencyjne naprawy destruktów i dróg asfaltowych. Informowała następnie, iż 9 kwietnia br. Stowarzyszenie Związek Podkowian organizuje, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, spotkanie poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego w Podkowie Leśnej, na którą zostali zaproszeni Burmistrz, przedstawiciele powiatu, Powiatowej Straży Pożarnej oraz radni powiatowi. Celem spotkania będzie omówienie organizacji ruchu w mieście, porozmawianie o tej tematyce i przedstawienie dokumentów, jak również wskazania kierunków działań w tym zakresie.

Radna A. Świderska pytała, na jakim etapie są działania związane z oczyszczeniem miasta z reklam, które umieszczone są w miejscach do tego niedozwolonych. Pytała, kiedy znikną reklamy ze słupów energetycznych, szczególnie na wjeździe do miasta.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że w tej sprawie UM zwrócił się pismem do Zakładu Energetycznego, ale odpowiedzi w tej sprawie jeszcze nie ma. Wyjaśniała, że działania usuwania reklam zaczęto od centrum miasta, zwracając się do mieszkańców z prośbą o ich zdjęcie lub okazanie dokumentów np. zgody Starosty na jej umieszczenie. Pani Burmistrz przedstawiała, ze sprawa nie jest prosta, ale są już pierwsze oznaki poprawy tej sytuacji i będziemy to kontynuować.

Radny G. Smoliński w sprawie budowy domu komunalnego pytał, czy jest znany terminarz prac budowlanych i zakończenia budowy.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiała, ze są dwa terminy prac, tj. pierwszy etap
i zakończenie. Wyjaśniała, że pierwszy etap ze względu na warunki pogodowe nie został zrealizowany. Pani Burmistrz dodała, że pełnej odpowiedzi w tej sprawie udzieli w późniejszym terminie.

V. Sprawy różne

Przewodniczący RM B. Jestadt pytał, jak wyglądają przygotowania do obchodów święta Podkowy Leśnej, które zaplanowano na 9 kwietnia. Dodał, że w przyszłości może będzie trzeba zastanowić się nad zmianą terminu obchodów Dnia Miasta Podkowy Leśnej, np. podczas Festiwalu otwarte Ogrody, z tego względu, iż po tragedii smoleńskiej data 9 kwietna jest datą niefortunna.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że za organizację tego dnia odpowiedzialna jest dyr. CKiIO A. Witkowska. Pani Burmistrz przedstawiała, że będzie to impreza terenowa – rodzinna gra miejska, następnie przewidziane jest ognisko. Co do zmiany daty obchodów święta miasta odpowiedziała, że jeśli taka potrzeba zajdzie, to zwróci się z tą sprawą do RM.

Radna A. Dobrzyńska-Foss wyjaśniała, iż data 9 kwietnia jest faktyczną datą podpisania aktu notarialnego, powołania Spółki Siła i Światło, która założyła miasto i dlatego w tym terminie były robione różnego rodzaju imprezy o charakterze integrującym mieszkańców. Wyjaśniała, że nie możemy zmienić daty formalnego powołania Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Radna proponowała, by datę 9 kwietnia mieć zawsze w pamięci i w godny sposób przypominać o tym mieszkańcom, gdyż Festiwal Otwarte Ogrody to impreza o innym charakterze.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała również, że 5 marca 2011 r. Sąd Rejonowy
w Grodzisku Mazowieckim wydał postanowienie, w którym stwierdził zasiedzenie nieruchomości
przy ul. Ejsmonda i Kwiatowej na rzecz miasta Podkowa Leśna. Jest to efekt prac zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji, dzięki którym powiększyliśmy mienie miasta o 7705 m². Szacunkowa wartość tych nieruchomości wynosi ok. 3,5 mln złotych. Dochód ze sprzedaży działek może być przeznaczony na realizację inwestycji w mieście, np. budowę i remonty ulic. Ponadto przedstawiała informację, że wnioski o zasiedzenie kolejnych dwóch działek będą rozpatrywane w lipcu tego roku,
a Referat Planowania i Rozwoju Miasta przygotowuje dokumenty do zasiedzenia następnych trzech działek.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS prezentował, iż kierowana przez niego Komisja
po zakończeniu prac na budżetem miasta rozpoczyna prace merytoryczne. Przedstawił, że odbyło się kolejne spotkanie poświęcone rozmowom nad kierunkami rozwoju CKiIO. Wyjaśniał, że w najbliższym czasie KKOSiSS będzie chciała zająć się sprawami polityki antyalkoholowej miasta, będzie też nawiązywać współpracę z Młodzieżową Radą Miasta, by rozpoznać potrzeby i oczekiwania młodych mieszkańców miasta. Dodał, że Komisja chce z młodzieżą porozmawiać o sprawach kultury fizycznej
i skateparku. Radny przedstawiał, iż w najbliższym czasie dyrektor podkowiańskiej Biblioteki przedstawi Komisji zarys strategii działania placówki. Radny Foss pytał, czy miasto w związku
z przejęciem przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej planuje w jakiś sposób zaakcentować
to wydarzenie?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że czeka na propozycje.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła, że na początku czerwca br. w ramach wykładów Uniwersytetu Otwartego Pokolenia odbędzie się wykład poświęcony prezydencji Polski w Unii,
na który radna zapraszała wszystkich zainteresowanych.

Radna A. Świderska pytała, czy jest planowane uporządkowanie terenu CKiIO przy ulicy Świerkowej 1?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiadała, że będziemy sprzątać ten teren.

Radny Z. Bojanowicz w zastępstwie przewodniczącego KR przedstawiał informacje z prac KR,
tj. o zakończeniu prac kontrolnych przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, o zakończonej kontroli działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście oraz o trwającej kontroli zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie. Radny pytał, kto odpowiada za skatepark?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wyraziła opinię, że po rozmowie z Panią Witkowską –
dyr. CKiIO, wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze i będzie tym obiektem opiekowała się Pani Witkowska. Dodała, że stan techniczny urządzeń będzie przebadany, a skatepark dodatkowo ubezpieczony itp.

Radny G. Smoliński odczytał wnioski z posiedzenia Komisji ŁPBiOŚ w dniu 21.03.2011 r., które przedłożył Pni Burmistrz (Załącznik do protokołu z sesji)

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że wnioski te otrzymała 29. 03 br. i ustosunkuje się do nich w terminie późniejszym.

Radna A. Stencka- przewodnicząca KBFiI przekazała informacje, że Komisja zamknęła prace
nad budżetem miasta na 2011 r. Dodała, że teraz Komisja będzie pochylać się nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta za 2010 r. a następnie sprawozdania finansowego za 2010 r., oraz w porozumieniu z Panią Burmistrz planuje przeprowadzić debatę nt. ewentualnego wprowadzenia budżetu zadaniowego.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił uchwały RIO w sprawie wydania pozytywnych opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Podkowa Leśna oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok (Załączniki do protokołu sesji)

Następne Przewodniczący RM B. Jestadt zgłaszał, iż w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r., koniecznym jest powołanie komisji konkursowej w tej sprawie, której jednym z członków ma być osoba z RM.

Sekretarz Miasta M. Górska wyjaśniła, że członkiem komisji nie może być osoba związana
z organizacją pozarządową, która będzie składała wniosek w przedmiotowym konkursie.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił kandydaturę radnego M. Foksa, który zgodził się brać udział w pracach tej komisji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonej kandydatury radnego M. Foks (w składzie 10 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto kandydaturę radnego M. Foksa jako

V. Wolne wnioski.

Mieszkanka miasta Elżbieta Gliszczyńska podziękowała Pani Burmistrz za postawienie tablicy informacyjnej przy ulicy Grabowej. Zwróciła się również z pytaniem, czy firma SEN-MARC zajmuje się sprzątaniem liści i śniegu, czy to jest inna firma? Zgłaszała, by sprawdzać wykonanie zleconych prac przez ta firmę. Pytała też o działkę przy wjeździe do Podkowy od strony Brwinowa.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że w związku
z ograniczonymi finansami miasta w pierwszej kolejności grabi się ulice priorytetowe. Dodała, że można grabić całe miasto, ale potrzebne są na to duże środki finansowe. W sprawie działki przy wjeździe
do miasta wyjaśniała, że trwają tam już prace porządkowe.

Mieszkaniec miasta J. Namięta prosił o wywiezienie liści przy domu komunalnym
przy ul. Jana Pawła II 29. Zwracał też uwagę na częste wyłączania prądu w mieście.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że poprosi mieszkańców domu przy ulicy Jana Pawła II 29 o pomoc w uprzątnięciu tych liści razem z pracownikami UM, dodała też, że rozważa możliwość utworzenia kompostowania da tych liści.

VII. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął VI posiedzenie Rady Miasta
VI kadencji.

Teksty uchwał przyjętych na V sesji w dniu 22 lutego 2011 r. znajdują się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

Załącznik 1 do protokołu  Załącznik 2 do protokołu  Załącznik 3 do protokołu  Załącznik 4 do protokołu

Protokół z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011 r.

Protokół z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 22 stycznia 2011 roku (godz. 18.00 – 20.00),

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM B. Jestadt powitał przybyłych radnych (obecnych 15 radnych oraz wszystkich przedstawicieli Urzędu Miasta..

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt porządku obrad, który radni w głosowaniu przyjęli jednogłośnie, w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
2. uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
3. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym
5. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunkom dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
7. wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej
8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011
IV. Wskazanie przez Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
V. Przyjęcie protokołów z II, III i IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda oddała głos Pani Skarbnik M. Ostrowskiej, celem wyjaśnienia zmian, jakie zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej
na lata 2011-2025, w związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu budżetu.

Pani Skarbnik M. Ostrowska przedstawiła zebranym wprowadzone zmiany.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał następnie opinię uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej (załącznik do protokołu).

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, że KBFiI bardzo wnikliwie zajęła się analizą zarówno Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025, jak i projektu budżetu miasta na 2011 r. Radna mówiła, że Pani Burmistrz Miasta uwzględniła wszystkie uwagi
i wnioski KBFiI, zgłaszając je jako autopoprawki do budżetu miasta, co spowodowało automatycznie zmiany w WPF-ie. Radna A. Stencka przedstawiła, że KBFiI pozytywnie opiniuje poprawioną Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2025 z uwzględnieniem autopoprawek zadeklarowanych przez Panią Burmistrz na posiedzeniu KBFiI w dniu 16.02.2011 r.

Wobec braku uwag radnych do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025 Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
a następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego projektu uchwały (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 17/V/2011

2. uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przedstawiła, że wnosi zgodnie z autopoprawkami zgłoszonymi do Rady Miasta w dniu 14.02 br. po przeanalizowaniu opinii KBFiI z dnia 24.01. br.

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił autopoprawki wniesione przez Burmistrz Miasta w dniu 14.02.2011 r. (załącznik do protokołu)

Następnie wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz opinii o możliwości finansowania planowanego deficytu na 2011 rok (załącznik do protokołu)

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI przedstawiał, że dnia 24.01. br. Komisja w oparciu
o opinię KŁPBiOŚ oraz KKOSiS zgłosiła propozycje wprowadzenia zmian do projektu budżetu miasta na rok 2011, co Pani Burmistrz generalnie uwzględniła, wnosząc do Rady w dniu 14.02.2011 r. autopoprawki. Radna przedstawiła, że w związku z tym KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na rok 2011 z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza Miasta.

Radna A. Łuksiewicz prosiła o uszczegółowienie kwoty w dziale 900 dot. rowów melioracyjnych.

Pani Burmistrz wyjaśniała, że kwota 45 tyś zł na rowy nie ma jeszcze swojego przeznaczenia. Mówiła, że jeśli będzie to konserwacja, czyli bieżące prace na rowach, to wtedy będzie to stanowiło zakup usługi. Jeśli natomiast będzie decyzja, że należy wykonać projekt, to jest to działanie inwestycyjne
i wtedy zwrócimy się z tym do Rady Miasta prośbą o przesunięcie środków na dział inwestycyjny.

Radna A. Łuksiewicz pytała, czy po takiej decyzji będzie trzeba zmieniać WPF?

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że każda poprawka do budżetu, która jest wykazana w WPF, wiąże się ze zmianą tego dokumentu.

Następnie w związku z zarządzeniem Przewodniczącego RM B. Jestadt radni w pełnym składzie jednogłośnie przyjęli autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu budżetu miasta na 2011 rok zgłoszone w dniu 14.02.2011 r.

W następnej części spotkania Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił poprawiony projekt budżetu miasta na 2011 rok, po czym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia – przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 18/V/2011

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda i Przewodniczącego RM B. Jestadt podziękowali wszystkim, którzy brali udział w pracach nad budżetem miasta na 2011 r.

3. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI w imieniu Komisji przedstawiła, że KBFiI pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały, z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza Miasta polegającej na wykreśleniu w § 1 imienia i nazwiska osoby zainteresowanej dzierżawą.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał przedmiotowy projekt uchwały z autopoprawką i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
za: 12 głosów
przeciw: 1 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 19/V/2011

4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI powiedziała, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt w/w uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt poprosił o głos przewodniczących innych Komisji w sprawie przedmiotowej uchwały.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że na posiedzeniu w dniu 18.02 br. KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt.

Wobec braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący RM B. Jestadt przeczytał ten projekt uchwały i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 1 głosów
wstrzymało się: 1 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 20/V/2011

5. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunkom dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zgłosiła do przedmiotowego projektu uchwały autopoprawki, które były omawiane na posiedzeniu KBFiI, polegające na zmianach w § 6, tj.:
• punkt 1. przyjąć w brzmieniu: „Do udzielenia ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej z tym, że umarzanie należności pieniężnych powyżej 10 000 zł następuje po uzyskaniu zgody Rady Miasta Podkowy Leśnej”, zamiast „Do udzielenia ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej z tym, że umarzanie należności pieniężnych od 20 000 zł do 30 000 zł następuje po uzyskaniu opinii komisji właściwej do spraw budżetu”
• wykreślić punkt 2 w brzmieniu: „Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej po uzyskaniu zgody Rady Miasta może umorzyć należność przekraczającą jednorazowo 30 000 zł”
• wykreślić punkt 5 w brzmieniu: „Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej może udzielić w trybie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw
do umarzania należności oraz udzielania ulg jeżeli wartość należności nie przekracza 10 000 zł.”

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI przedstawiła, że KBFiI pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały w uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek Burmistrza Miasta, dotyczących zmiany zapisów w § 6.

Radna A. Łuksiewicz poprosiła o odczytanie uzasadnienia do uchwały.

Radny J. Chrzanowski odczytał uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda uszczegółowiła przedstawione uzasadnienie i wyjaśniała, że przypadki umorzeń są sporadyczne i wyjątkowe. Mówiła, że są one szczegółowo rozpatrywane, a inicjatywa leży po stronie dłużnika, ale wcześniej jest on wzywany do uregulowania należności dłużnik. Pani Burmistrz dodała, że należy pamiętać, iż są to często trudne sytuacje osób, które znalazły się w ciężkim położeniu. Wyjaśniała, że każda, nawet minimalna ulga niesie za sobą skutki dla budżetu.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał przedmiotowy projekt uchwały i zarządził głosowanie
w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 21/V/2011

6. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Radny G. Smoliński – przewodniczący KŁPBiOŚ przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM zgłosiła, że w § 1 należy dodać słowo „ochrony”, którego zabrakło w tekście uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt po przedstawieniu przedmiotowego projekt uchwały, zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 22/V/2011

7. wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej

Radny G. Smoliński – przewodniczący KŁPBiOŚ przedstawił, że Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Następnie przewodniczący RM B. Jestadt przeprowadził głosowanie w sprawie jego przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 15 radnych):
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 23/V/2011

8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18.02. br. pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał przedmiotowy projekt uchwały i zarządził głosowanie
w sprawie jego przyjęcia (w składzie 15 radnych):
za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 24/V/2011

PRZERWA – 10 min.

IV. Wskazanie przez Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że Komisja ze swojego składu jako przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim
w Grodzisku Mazowieckim wytypowała radną Annę Dobrzyńską_Foss. Radny uzasadniał , że Pani Anna Dobrzyńska-Foss przez okres około 10 lat zajmowała się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów problematyką związaną z reformą systemu ochrony zdrowia, w zakresie wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych, funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz zawodów medycznych.

Radna Anna Dobrzyńska-Foss zgodziła się kandydować.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonej kandydatury (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto kandydaturę Anny Dobrzyńskiej-Foss na przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

V. Przyjęcie protokołów z II, III i IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Do protokołu z II sesji Rady radni nie zgłosili uwag.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z II sesji (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto
Do protokołu z III sesji Rady radni nie zgłosili uwag uwagi zgłosiła radna A. Skowron oraz radna A. Świderska, co protokolantka uwzględniła

Głosowanie za przyjęciem protokołu z IIIsesji (w składzie 15 radnych):
za: 14 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto

Do protokołu z IV sesji Rady radni nie zgłosili uwag.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z IV sesji (w składzie 15 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto

VI. Interpelacje i zapytania.

Radny M. Foks pytał, wracając do swojego zapytania na jednej z pierwszych sesji pytał, co dzieje się w sprawie tablicy z nazwą Aleja Zabytkowa przy przejściu dla pieszych na ul. Jana Pawła II, która zasłania widoczność na tym przejściu

K. Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że tablica została przesunięta

VII. Wolne wnioski.

Mieszkanka miasta Elżbieta Gliszczyńska zgłosiła problem hałasu przemysłowego oraz używania głośnego sprzętu ogrodowego w mieście. Pytała, czy miasto ma jakiś program, który uwrażliwiłby ludzi na fakt, że Podkowa Leśna to miejscowość rezydencjalna.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda mówiła, że postaramy się z tym coś zrobić. W tej chwili możemy tylko apelować do mieszkańców, a w przypadku, gdy hałas jest uciążliwy, mieszkańcy powinni wzywać policję.

Mieszkanka miasta Elżbieta Ozimek wnosiła, by przy sklepie na ulicy Grabowej umieścić tablicę informacyjną, a na parkingach w mieście wydzielić miejsce dla inwalidy. Zgłaszała również problem odśnieżania i wywozu liści w okolicach ulicy Cichej. Pytała, czy sprawdzana jest firma, która zajmuje się tymi sprawami?

Mieszkaniec miasta Pan Mirgos pytał, na jakim etapie jest UM w sprawie rozwiązania problemu rowów odwadniających. W sprawie hałasu w mieście poparł przedmówczynię Panią Gliszczyńską. Poruszył również kwestię zmiany organizacji ruchu w mieście. Mówił, że wielu mieszkańców postuluje wprowadzenie ostrych ograniczeń, gdyż w większości naszych ulic nie ma chroników, piesi chodzą po jezdni, a kierowcy nie przestrzegają przepisów.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w sprawie tablicy informacyjnej na ulicy Grabowej odpowiedziała, że UM postara się taka tablicę umieścić. W sprawie liści odpowiedziała, że zleci sprawdzenie tego. Co do miejsca parkingowego mówiła, że są prowadzone z powiatem w tej sprawie rozmowy. Jednak sprawa jest trudna, bo dotyczy parkingów przy drogach powiatowych, na co powiat nie wyraża zgody, uzasadniając, że miejsc parkingowych w mieście i tak jest mało. W sprawie rowów Burmistrz mówiła, że powołano zespół, który na początku marca br. ma dokonać przeglądu rowów na terenie poszczególnych gmin powiatu. Natomiast w ramach udrożnienia przepustu pod trasą 719, UM otrzymał informację, że w przeciągu miesiąca powinna zostać dokonana przynajmniej próba odmulenia tego przepustu.

Mieszkaniec miasta Dariusz Murawski przypominał że zabytkowa Aleja Lipowa nosi imię Baniewicza
i w związku z tym prosi o przywrócenie tabliczki z taką informacją. Prosił również o zablokowanie wjazdu w części spacerową alei oraz o postawienie tam znaków zakazu parkowania.

VIII. Sprawy różne.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał apel mieszkańców miasta z 21.02 br., którzy zwracają się do Burmistrza i Rady Miasta z propozycjami działań naprawczych

Następnie Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odczytując pismo przewodnie do przedstawionego apelu mieszkańców przedstawiła, że z wieloma punktami tego apelu nie zgadza się. Dodała, że będziemy na ten temat dyskutować (apel mieszkańców – załącznik do protokołu)

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI podziękowała mieszkańcom miasta, radnym, Pani Burmistrz, pracownikom UM za konstruktywną współpracę. Mówiła, że przed nami wiele pracy. Wyraziła nadzieję na dalsze, owocne współdziałanie. Zapraszała mieszkańców do udziału w pracach Komisji, gdyż jak mówiła, najważniejszym jest, słuchać siebie nawzajem.

Przewodniczący RM B. Jestadt w sprawach organizacyjnych mówił, że po konsultacjach ustalono,
iż w II kwartale br. sesje RM będą odbywać się w ostatnie czwartki miesiąca, tj. 28 kwietnia, 26 maja
i 30 czerwca. Przewodniczący ogłosił, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwróciła się z prośbą
o wytypowanie obserwatora podczas sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym.

Do pełnienia w/w funkcji zgłosiła się radna Maria Konopka-Wichrowska

IX. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął V posiedzenia Rady Miasta
VI kadencji.

Teksty uchwał przyjętych na V sesji w dniu 22 lutego 2011 r. znajdują się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Załącznik 1 do protokołu  Załącznik 2 do protokołu  Załącznik 3 do protokołu  Załącznik 4 do protokołu

Protokół z IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 stycznia 2011 roku

Protokół z IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)
dnia 11 stycznia 2011 roku (godz. 18.00 – 20.30),

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM B. Jestadt powitał przybyłych radnych (obecnych 11 radnych, nieobecny
Z. Jachimski, M. Konopka-Wichrowska, P. Siedlecki, A. Świderska) oraz pracowników Urzędu Miasta. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda była nieobecna.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt porządku obrad.

Radny A. Foks w związku z rezygnacją radnej A. Świderskiej z członkostwa w KKOSiSS wnosił, by do porządku obrad zgłosić punkt poświęcony przyjęciu zmian w składzie tejże Komisji.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał rezygnację radnej Świderskiej z członkostwa w KKOSiSS:

„Szanowny Panie Przewodniczący,

Na Pana ręce składam rezygnację z członkostwa w Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. Jako członek Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska widzę szerokie spektrum zagadnień, które wymagają dużego zaangażowania. Uważam, że koncentracja na pracy w określonym obszarze tematycznym da zdecydowanie lepsze efekty.

Z poważaniem
Agnieszka Świderska”

Radna A. Łukasiewicz zgłaszała, aby ustalając termin sesji RM, brać pod uwagę możliwość uczestniczenia w posiedzeniu RM burmistrza.

Radny G. Smoliński zgłosił wniosek, by z porządku obrad sesji zdjąć punkt poświęcony przyjęciu protokołu z II sesji Rady Miasta, gdyż nie otrzymał tego materiału.

Przy tej okazji odbyła się dyskusja radnych na temat komunikacji z biurem RM i przekazywania materiałów radnym z biura RM.

Głosowanie w sprawie w/zgłoszonego wniosku przez radnego G. Smolińskiego (w składzie 11 radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 4 głosy
Wniosku nie przyjęto

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do programu spotkania punktu poświęconego przyjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 11 radnych):
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV posiedzenia Rady ze zmianami (w składzie 11 radych):
za: 11 głosów
Protokół przyjęto jednogłośnie w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Przyjęcie regulaminu działania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
VI. Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.
VII. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

III. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji RM (w składzie 11 radnych):
za: 0 głosów
przeciw: 3 głosów
wstrzymało się: 8 głosów
Protokołu nie przyjęto

IV. Przyjęcie regulaminu działania Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił zebranym projekt regulaminu KKOSiSS opracowany na posiedzeniu Komisji w dniu 8 stycznia 2011 r. Radny zgłosił poprawkę w pisowni słowa „komisja” z dużej litery.

Wobec braku uwag radnych do przedmiotowego projektu regulaminu przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tego dokumentu (w składzie 11 radnych):
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

V. Przyjęcie uchwały w sprawie w przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok – projekt nr 14/2011

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przeczytał projekt planu pracy KKOSiSS na 2011 r.
wraz z autopoprawką w punkcie II planu, tj. by zamiast zapisu: „Propozycje zmian do otrzymanego projektu budżetu miasta na rok 2011” przyjąć ten punkt w brzmieniu: „Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2011.”

Radny G. Smoliński nawiązując do punktu VIII planu, pytał przewodniczącego KKOSiSS, z kim Komisja zamierza współpracować przy opracowaniu zmian w działaniach promocyjnych miasta?

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS odpowiedział, że myśli, iż będzie to współpraca statutowa, czyli w sposób, jaki jest określony w regulaminie Komisji: komisja współpracuje
z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, które funkcjonują na terenie.

D. Skotnicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej zaprosiła KKOSiSS
na swoje posiedzenie do Biblioteki.

Mieszkaniec miasta A. Tyszka pytał, czy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku będzie podlegało zainteresowaniu KKOSiSS?

Radny M. Foks odpowiedział, iż na bieżącym posiedzeniu RM wskaże ze swojego grona przedstawiciela do Rady Muzeum.

Radna A. Stencka mówiła, że wszyscy podkowianie i radni są zainteresowani tym, co dzieje się
w Stawisku. Jednak Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów jest w gestii Powiatu Grodziskiego i dlatego Podkowa Leśna nie jest władna finansować tę instytucję oraz rozliczać ją merytorycznie. Wyjaśniała, że to właśnie wydelegowany dziś z Rady Miasta Podkowy Leśnej przedstawiciel do Rady Muzeum będzie pośrednikiem w przepływie informacji o tym, co dzieje się w Muzeum i jakie są potrzeby tej instytucji.

Wobec braku kolejnych zapytań i uwag zebranych przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok (w składzie 11 radnych):
za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 14/III/2011

VI. Przyjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej – projekt nr 15/2011

Radny M. Foks – przewodniczący KKOSiSS przedstawił, że kandydatem KKOSiSS
do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej jest radny J. Chrzanowski.

Radna H. Skowron zadała kandydatowi kilka pytań. Pytała, dlaczego kandyduje? Jak zamierza poprawić współpracę między jednostką powiatową a naszymi miejskimi, ponieważ ta współpraca nie jest dobra? W jaki sposób kandydat będzie pośredniczył w wymianie informacji między Radą Muzeum a Rada Podkowy Leśnej? Pytała też, czy kandydat podejmie się poinformowania RM, gdzie można znaleźć statut Muzeum oraz plan jego pracy?

Radny J. Chrzanowski wyjaśniał, że dla Rady Miasta Podkowy Leśnej jest to czysta formalność,
by delegować swojego przedstawiciela do Rady Muzeum w Stawisku. Wyjaśniał, że osoba delegowana do uczestniczenia w pracach Rady Muzeum nie jest osobą kompetentną do podejmowania decyzji. Radny przedstawiał, iż swoją funkcję traktowałaby jako osoby informującej
o bieżących zamierzeniach Muzeum, problemach, inwestycjach itp. Dodał też, że wszelkie uwagi
i oczekiwania ze strony Rady Miasta Podkowy Leśnej wobec Muzeum również będzie przekazywał,
by jako Rada Miasta mieć pełny obraz tego, co dzieje się w tej jednostce. Rady mówił, że będzie informował o wszystkich zamierzeniach bieżących i planowanych oraz o sytuacji gospodarczej Muzeum, co miałoby służyć poprawie relacji miasta i jego polityki kulturalnej z polityką prowadzoną przez Stawisko.

Radna H. Skowron pytała radnego J. Chrzanowskiego, czy wie, gdzie można znaleźć statut Muzeum?

Radny J. Chrzanowski odpowiedział, że jeśli zostanie przedstawicielem Rady Miasta do Rady Muzeum, to pozna go i przedstawi radnym miasta.

Innych kandydatów z Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Podkowie Leśnej nie zgłoszono.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał przedmiotowy projekt uchwały i zarządził głosowanie
w sprawie jego przyjęcia (w składzie 11 radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 2 głos
Przyjęto – uchwała Nr 15/III/2011

Radna A. Dobrzyńska-Foss nawiązując do § 3. uchwały pytała, czy wykonanie takiej uchwały nie powinno powierzyć się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej, a nie Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej oraz czy RM ma wskazać kandydata, czy przedstawiciela, o którego w swoim piśmie prosił Starosta.

Po krótkiej dyskusji i omówieniu postanowiono wprowadzić poprawki:
1. w tytule uchwały: zamiast „w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum
im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej” przyjąć „w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej:
2. w § 1 zamiast „jako kandydata” przyjąć zapis „jako przedstawiciela”,
3. w § 3 zamiast: „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej” przyjąć brzmienie: ”Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej”.

Przewodniczący RM B. Jestadt przeczytał przedmiotowy projekt uchwały z wniesionymi zmianami, zarządził reasumpcję poprzedniego głosowania i przeprowadzenie ponownego głosowania w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały z poprawkami (w składzie 11 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 15/III/2011

VII. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt uchwały nr 16/2011

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił w/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radny J. Kubicki zgłosił wniosek o krótka przerwę w obradach.

PRZERWA 17.20 do 17.30

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały
nr 16/2011 (w składzie 11 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 0 głosów
wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – uchwała Nr 16/III/2011

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna H. Skowron zgłaszała, by przewodniczący komisji RM przy przyszłych wskazaniach kandydatów do wszelkich organów, starali się o lepsze przedstawienie swojego kandydata oraz umotywowanie tego wyboru.

Radny M. Foks mówił, że radny J. Chrzanowski był kandydatem z ramienia KKOSiSS do Rady Muzeum, natomiast pozostali radni mogli wskazać innych kandydatów, gdyż cała Rada otrzymała do wiadomości pismo Starosty w tej sprawie.

Radny J. Chrzanowski pytał, jakiego uzasadnienia radna Skowron oczekuje, gdy na przykład
w najbliższym czasie będziemy wskazywali swojego przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Radna H. Skowron odpowiedziała, że oczekuje uzasadnienia i przedstawienia kandydata, by można było wyrobić sobie zdanie, na kogo głosować, na przykład w sytuacji, gdy będzie więcej kandydatów,

Radny M. Foks pytał odnośnie odpowiedzi na pytanie w sprawie kosztów iluminacji świątecznej
w mieście, że ona nic nie kosztowała.

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM odpowiedziała, że iluminacja ta jest własnością miasta. W 2009 roku dokupiliśmy lampki za 4 tyś. zł, w 2010 r. nic nie dokupowaliśmy,
a więc ponieśliśmy tylko koszty energii.

Radny G. Smoliński zgłaszał, że informacji o środkach unijnych odczytanej na III sesji przez sekretarz miasta M. Górską do dnia dzisiejszego nie ma w skrzynkach radnych, o co prosił. Prosił również
o dokładną odpowiedź na bieżącej sesji, na pytanie skierowane do burmistrza miasta o aktualny stan inwestycji pn. budowa domu komunalnego, tj. harmonogram jej prac, o opóźnienia i przyczyny ich wystąpienia. Dodał, że w tej sprawie kierownika referatu inwestycji UM G. Lewandowskiego przesłana dnia 11 stycznia br. nie jest satysfakcjonująca. Na koniec swojej wypowiedzi dodał, że zasadnym jest, aby ustalając termin sesji brać pod uwagę możliwość uczestniczenia w niej burmistrza miasta.

Przewodniczący RM B. Jestadt prosił radnych, by interpelacje pisać do niego, a on sprawę będzie kierował wtedy do Pani Burmistrz.

Radna A. Łukasiewicz mówiła, że z doświadczenia poprzedniej kadencji RM wie, że radnym często zależy na uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na pytania, które pojawiły się np. na spotkaniu komisji. Wyjaśniała, że interpelacje dotyczą spraw szczególnej wagi i muszą mieć formułę pisemną poprzez przewodniczącego. Sposób wzajemnego i sprawnego informowania się należy do przewodniczącego. Wnosiła, by nie iść w stronę nadmiernego formalizowania, bo dojdziemy do momentu, że pomiędzy posiedzeniami komisji a sesjami nie będziemy mieli odpowiedzi na pytania od burmistrza lub innego pracownika.

VIII. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta L. Mirgos odczytał pismo, z postulatami w sprawach infrastruktury miejskiej (załącznik do protokołu)

Radny M. Foks – przewodniczący Komisji KOSiSS informował, że 14 stycznia br. o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji KOSiSS, na której odbędzie się dyskusja i wypracowanie stanowiska Komisji do projektu budżetu miasta na rok 2011. Radny poruszył również sprawę zaproszeń radnych na imprezy w mieście. Prosił, by organizator uroczystości przekazywał informacje o imprezach do biura RM.

IX. Zamknięcie sesji.

Wobec braku innych głosów przewodniczący RM B. Jestadt zamknął IV posiedzenia Rady Miasta
VI kadencji.

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Treść uchwały przyjętych na IV sesji umieszczona jest w BIP-ie, w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.

Załącznik do protokołu

Protokół z III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 roku

Protokół z III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej,
ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)
dnia 4 stycznia 2011 roku (godz. 18.00 – 21.15),

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM B. Jestadt powitał przybyłych radnych (obecnych 15 radnych) oraz pracowników Urzędu Miasta. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda była nieobecna.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt porządku obrad i pytał radnych, czy mają uwagi do tego proponowanego porządku spotkania

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłosiła, by do porządku obrad dodać punkt poświęcony przyjęciu przez RM jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej KKOSiSS, aby można było wybrać nowego przewodniczącego

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/zgłoszony i porządek spotkania w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Przyjęcie rezygnacji radnej A. Dobrzyńskiej-Foss z funkcji przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Wybór przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przyjęcie regulaminów i planów prac na 2011 r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał zebranym pismo radnej A. Dobrzyńskiej-Foss o jej rezygnacji
z przewodniczenia KKOSiSS (Załącznik do protokołu).

Mecenas J. Tarasiuk w związku z odczytanym pismem radnej A.Dobrzyńskiej-Foss złożyła oświadczenie,
w którym stwierdziła, że głosowanie na funkcję przewodniczącego KKOSiSS Rady Miasta w dniu
20 grudnia 2010 r. nie budziło wątpliwości i w dniu dzisiejszym RM będzie głosować tak samo oraz tym samym trybem. Podtrzymała stanowisko, że wybór radnej A. Dobrzyńskiej-Foss był zasadny.

Radna A. Dobrzyńska-Foss przedstawiła powody swojej rezygnacji, co wskazała w piśmie do przewodniczącego RM (załącznik do protokołu). Wyjaśniała, że nie czuje się wybraną na przewodniczącą KKOSiSS, gdyż
w głosowaniu otrzymała tylko 5 głosów na 15 radnych, podczas gdy w rozpoczętej następnie drugiej turze głosowania radny M. Foks otrzymałby 8 głosów poparcia. Wyjaśniała, że to mogłaby negatywnie rzutować na sprawowanie przez nią funkcji przewodniczącej Komisji i w takiej sytuacji nie wyobraża sobie czteroletniej pracy Dodała na koniec, że ostatecznie rezygnuje z przewodniczenia KKOSiSS i nie będzie ponownie na tę funkcję kandydować. Deklarowała, że będzie aktywnym i czynnym członkiem Komisji.

Radny M. Foks powiedział, że jako kontrkandydat radnej Dobrzyńskiej-Foss w wyborach na przewodniczącego KKOSiSS w dniu 20 grudnia 2010 r. docenia jej gest. Dodał, że w takich wyborach nie powinno być głosu „wstrzymuje się” powinno głosować się tylko „za” lub „przeciw” kandydaturze.

III. Przyjęcie protokołu z I II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Radny M. Foks zgłaszał swoje uwagi do protokołu z II sesji, m.in., by do protokołu z posiedzenia RM dodać projekty uchwał omawiane na sesji.

Radny G. Smoliński mówił, aby odłożyć przyjęcie protokołów na następną sesję, celem uwzględnia w nich uwag wnoszonych przez radych.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu I posiedzenia RM (w składzie 15 radnych):
za: 13 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 1 głos
Protokół przyjęto.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II posiedzenia RM (w składzie 15 radnych):
za: 0 głosów
przeciw: 6 głosów
wstrzymało się: 9 głosów
Protokołu nie przyjęto

IV. Przyjęcie rezygnacji radnej A. Dobrzyńskiej-Foss z funkcji przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 15 radnych):
za: 8 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 5 głosów
Rezygnację przyjęto.

VI. Wybór przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 10/2010

Radna A. Świderska zgłosiła kandydaturę radnego M. Foks na przewodniczącego KKOSiSS.

Radny M. Foks zgodził się kandydować na tę funkcję.

Wobec braku kolejnych kandydatów na funkcję przewodniczącego KKOSiSS radni w głosowaniu przyjęli kandydaturę radnego M. Foks na przewodniczącego tej Komisji (w składzie 15 radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się:4 głosy

Przewodniczący RM B. Jestadt stwierdził, że radny M. Foss został wybrany na przewodniczącego KKOiSS. Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 9/II/2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 15 radnych):
za: 12 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 10/III/2011

VII. Przyjęcie regulaminów i planów prac na 2011 r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów
i Inwestycji oraz Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

KOMISJA REWIZYJNA

Radny A. Krupa – przewodniczący KR przedstawił projekt regulaminu Komisji.

Radna A. Dobrzyńska-Foss zgłaszała, by w § 15 pkt 2 dodać punkt poświęcony informacji o ustaleniach kontrolnych KR. Radna przedstawiała, że KR kontrolując, może w działalności Burmistrza lub jednostki znaleźć coś pozytywnego, a nie tylko stwierdzić nieprawidłowości. Wyjaśniała, że w protokole powinno zapisywać się ustalenia kontroli a nie tylko nieprawidłowości.

Radna A. Łukasiewicz wyjaśniła, dlaczego w projekcie regulaminu KR przyjęto zapis „stwierdzenie nieprawidłowości”. Wyjaśniała, że w przypadku pozytywnej oceny kontroli KR przyjmie zapis, że brak jest nieprawidłowości.

Radna A. Świderska zwróciła się do radnych z propozycją o nie odczytywanie regulaminów pozostałych Komisji z uwagi na ich szeroką treść i na dużą ilość czasu, jaką zajmie ich czytanie. Dodała, iż radni otrzymywali regulaminy drogą mailową.

Radny Z. Jachimski zgłosił, że w § 6 o wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli, brakuje zapisu, co dalej po odwołaniu się od decyzji o wyłączeniu.

Po omówieniu, uwagach i wyjaśnieniach do przedmiotowego regulaminu, radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli regulamin Komisji Rewizyjnej z poprawkami mec. J. Tarasiuk, które radny A. Krupa zgłosił jako autopoprawki, m.in. w § 17 pkt 2 słowa „po upływie roku budżetowego” zastąpiono słowami „każdego roku”.

Następnie radny A. Krupa odczytał zaproponowany przez KR projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta podkowy Leśnej na 2011 rok.

Radni miasta w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w projekt uchwały – Uchwała Nr 11/III/2011.

Mieszkaniec miasta W. Skowron odnosząc się do propozycji radnej A. Świderskiej o nie odczytywanie regulaminów pozostałych Komisji wyraził opinię, iż mieszkańcy mają prawo znać te regulaminy. Dodał, że zasada jawności wymaga, aby regulaminy były odczytane.

Mec. J. Tarasiuk odpowiedziała, że jeśli taki jest wniosek mieszkańca, to regulaminy powinny zostać odczytane.

Radna A. Świderska odpowiedziała, że zgadza się z tym, ale czas na wolne wnioski mieszkańców będzie znacznie ograniczony z uwagi na juz późną porę, stąd propozycja, aby nie czytać na sesji regulaminów.

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

Radna A Stencka – przewodnicząca KKBFiI przedstawiała zebranym projekt regulaminu Komisji opracowany przez jej członków z uwzględnieniem uwag mecenas Tarasiuk, m.in. słowo „uchwały” zamieniono na „stanowiska”, w § 1 wykreślono punkt 3 „Przewodniczącym Komisji jest członek Komisji wybierany przez Radę Miasta Podkowy Leśnej”, gdyż jest to zapis statutowy, w § 6 pkt. 3. wykreślono zapis: ”Protokolantem może być również pracownik Urzędu Miejskiego”.

Po krótkiej dyskusji nad projektem regulaminu KBFiI radni miasta jednogłośnie przyjęli przedmiotowy regulamin.

Następnie po omówieniu planu pracy KKBFiI i wprowadzeniu autopoprawki w punkcie 2 planu, tj. styczeń-luty, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
na 2011 rok – Uchwała Nr 12/III/2011.

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Radny G. Smoliński – przewodniczący KŁPBiOŚ zaprezentował projekt regulaminu Komisji oraz projekt planu pracy KŁPBiOŚ na 2011 rok.

Po dyskusji nad regulaminem KŁPBiOŚ i wprowadzeniu drobnych uwag, m.in. słowo „uchwały” zamieniono na „stanowiska”, w punkcie V.2 słowo „sprawozdanie” zamieniono na „protokół”, w punkcie V.3. dodano „wraz
z wnioskami mniejszości”, w punkcie VI. 3. skreślono „lub Pracownik Urzędu”; radni jednogłośnie przyjęli przedmiotowy regulamin.

Następnie Radny G. Smoliński przedstawił projekt planu pracy KŁPBiOŚ na 2011 r., z autopoprawką w punkcie 6, tj. przyjęto zapis „Analiza konsekwencji zmian Ustawy o ochronie przyrody – wypracowanie zasad współpracy Rady Miasta i Burmistrza Miasta”.

Radna A. Dobrzyńska- Foss w sprawie przedmiotowego planu pytała, czy wskazywanie imienne członków Komisji do opracowania jakiegoś zagadnienia jest właściwe, jeśli nie ma tego w regulaminie Komisji?

Radna A. Świderska zgłosiła, by z projektu planu pracy KŁPBiOŚ wykreślić nazwiska radnych odpowiedzialnych za opracowanie wskazanych w planie punktów.

Radni zaakceptowali ten wniosek, a radny G. Smoliński zgłosił tę zmianę, jako autopoprawkę.

Radny J. Chrzanowski pytał w sprawie punktu 7. planu pracy KŁPBiOŚ, tj. Analiza zagospodarowania parku /LPM/ i Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz zaawansowania prac przygotowawczych do rewitalizacji parków, przedstawienie propozycji pozyskania środków zewnętrznych. Radny pytał, co Komisja chce analizować, jeśli nie ma w tej sprawie projektu?

Radna A. Łukasiewicz odpowiedziała, że projekt w tej sprawie jest przygotowywany i jeśli się uda, to zostanie
w tej sprawie złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia

Następnie w głosowaniu radni miasta w pełnym składzie, jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok – Uchwała Nr 13/III/2011

VII. Interpelacje i zapytania radych.

Radny M. Foks zwrócił się z pytaniem do przedstawicieli UM o koszt iluminacji świątecznej w mieście.

Sekretarz Miasta M. Górska poinformowała, że odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Radny G. Smoliński przedstawił, iż drogą mailową zwrócił się do Pani Burmistrz z zapytaniem o aktualny stan inwestycji pn. budowa domu komunalnego, tj. o harmonogram jej prac, o opóźnienia i przyczyny ich wystąpienia. Prosił o odpowiedź na bieżącej sesji. Radny pytał również o aktualnie nierozstrzygnięte wnioski o środki zewnętrzne dla miasta.

Sekretarz Miasta M. Górska odczytała informacje na temat wniosków o środki zewnętrzne dla Podkowy Leśnej (Załącznik do protokołu).

Radna A. Łukasiewicz w sprawach organizacyjnych pytała, czy możliwym jest ustalenie kalendarza przyszłych posiedzeń RM, np. w pierwszy czwartek miesiąca, tak by radni mogli planować swoje uczestnictwo w sesjach. Dodatkowo wnosiła, aby na posiedzeniu RM wyświetlać z projektora treści projektów uchwał, by mieszkańcy mogli śledzić dokumenty, nad którymi dyskutuje RM.

Radna Dobrzyńska-Foss poparła wniosek radnej A. Łukasiewicz o ustalenie terminarza posiedzeń RM.

Radny Z. Bojanowicz wniósł, by przegłosować, kto jest za ustaleniem kalendarza sesji.

Głosowanie za ustaleniem stałych terminów sesji RM (w składzie 15 radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 4 głosy

Radna A. Dobrzyńska-Foss pytała, czy w związku z nowymi zadaniami, jakie od nowego roku spadły na gminy, np. w zakresie gospodarki odpadami, nie należałoby zmienić statutu miasta?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że RM powinna rozważyć zmianę statutu i zastanowić się nad wprowadzeniem jego tekstu ujednoliconego.

Radna A. Stencka – przewodnicząca KBFiI poinformowała, że w związku pracami nad projektem budżetu miasta na 2011 r. prosi Komisje RM o przedstawienie swoich opinii o projekcie budżetu miasta do 20 stycznia br.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował radnych o zaplanowanym na 8 stycznia br. szkoleniu nt. procedur uchwalania budżetu miasta i gospodarki finansowej gminy. Prosił również, by radni zgłaszali się na dyżur radnego w poniedziałki w godz. 17 do 18.

Radna A. Świderska zgłaszała, że dyżur radnego w godzinach 17-18 jest niefortunną godziną, gdyż większość osób pracuje do godziny 17 poza Podkową Leśną i do 18 trudno jest dojechać do Podkowy. Proponowała, by dyżur radnego przenieść na późniejsza godzinę.

M. Foks – przewodniczący KKOSiSS ogłosił, że posiedzenie Komisji, na którym opracowany zostanie regulamin i plan pracy KKOSiSS w 2011 r. odbędzie się po szkoleniu radnych w dniu 8 stycznia br.

VIII. Wolne wnioski.

Mieszkanka miasta w sprawie rowów odwadniających pytała, kiedy ich problem zostanie rozwiązany, tak by mieszkańcy nie mieli wody na posesjach. Pytała jeszcze, któremu burmistrzowi Rada będzie udzielać absolutorium – temu, który był, czy temu, który jest? Zgłaszała, by zainicjować akcję odblasków dla mieszkańców, by byli bardziej widoczni na drodze. Poruszyła temat kodeksu mieszkańca Podkowy Leśnej. Pytała radnych, jakie widzą możliwości egzekwowania od mieszkańców zapisów tego kodeksu.

Radny Z. Bojanowicz zgłaszał zły stan rowów odwadniających w mieście oraz że w budżecie miasta na najbliższe dwa lata nie ma środków na poprawę ich stanu. Zaznaczył, że kwestię rowów należy rozwiązać kompleksowo i będzie wnioskował o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie miasta na ich rewitalizację.

VIII. Zamknięcie sesji.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów programu spotkania Przewodniczący RM B. Jestadt zamknął III sesję Rady Miasta VI kadencji informując, że kolejna sesja zostanie zwołana niebawem, celem przyjęcia przez RM regulaminu i plan pracy KKOSiSS.

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt – Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Treść uchwały przyjętych na III sesji umieszczona jest w BIP-ie, w zakładce „Uchwały Rady Miasta”.

Załącznik 1 do protokołu  Załącznik 2 do protokołu

Protokół z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej część I - 13 grudnia 2010 r., część II - 20 grudnia 2010 r.

Protokół z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji
CZĘŚC I
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 13 grudnia 2010 roku (godz. 18.30 – 22.00),

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM B. Jestadt powitał przybyłych radnych (obecnych 13 radnych – lista
w załączeniu; nieobecny radna A. Łukasiewcz i P. Siedlecki ) nowo wybraną Burmistrz Miasta
M. Stępień-Przygodę, ustępującego Burmistrza Miasta A. Kościelnego, mieszkańców, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, urzędników miasta oraz przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej P. Skalskiego, po czym i otworzył II sesję Rady Miasta VI kadencji.

II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt porządku obrad w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II. Przyjęcie projektu porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
IV. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
5. ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Prewodniczący RM B. Jestadt poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad II spotkania Rady.

Radny Z. Jachimski złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu V.3 w związku ze zgłaszaną wcześniej nieobecnością dwojga radnych. Uzasadniał, że uniemożliwia to tym radnym uczestniczenie w procedurze wyboru przewodniczących komisji stałych Rady. Po wyjaśnieniach mec. J. Tarasiuk radny Z. Jachimski zmodyfikował swój wniosek i zgłosił, by z porządku spotkania zdjąć punkt V.2 i V.3.

Głosowanie w sprawie w/zgłoszonego wniosku (w składzie 13 Radnych):
za: 5 głosów
przeciw: 5 głosy
wstrzymało się: 3 głosy
Wniosku nie przyjęto.

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego wcześniej programu II sesji (w składzie 13 Radnych):
za: 7 głosów
przeciw: 3 głosy
wstrzymało się: 3 głosy
Program przyjęto

III. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

Wobec uwag do protokołu z I sesji, jego przyjęcie odłożono na następne spotkanie Rady.

IV. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda, wybrana w wyborach 5 grudnia 2010 r. złożyła ślubowanie i z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej – P. Skalskiego otrzymała zaświadczenie o wyborze na burmistrza miasta. Radni przywitali nowo wybraną Burmistrz chlebem i solą. W imieniu mieszkańców podziękowali także ustępującemu Burmistrzowi Andrzejowi Kościelnemu za osiem lat pracy, wręczając na szczęście podkowę z dedykacją.
Przerwa

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt 5/2010

Przewodniczący RM B. Jestadt przedstawił, że proponuje się powołanie czterech stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej, tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji, Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisję Kultury, Oświaty, Sportu
i Spraw Społecznych.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia (w składzie 13 Radnych):
za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 5/II/2010

Radny Z. Jachimski zgłosił formalny wniosek o przerwę w obradach II sesji i kontynuowanie jej
w innym terminie, kiedy wszyscy radni będą mogli przybyć na sesję.

Me. J. Tarasiuk zgłaszała, by przed podjęciem decyzji o przerwaniu sesji, Rada przegłosowała uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej oraz w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Radny Z. Jachimski zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku obrad, tj. by punkt V.4 i V.5 był rozpatrywany przed punktem V.2 i V. 3.

Radny J. Chrzanowski poddał w wątpliwość w/zgłoszony wniosek. Wyraził opinię, że taki precedens przerwania obrad może stać się powszechnie stosowany i może dojść do sytuacji, że zawsze ktoś
z radnych na sesji będzie nieobecny, po czym będą wnioski o jej przerwanie.

Głosowanie w sprawie w/zgłoszonego wniosku tj. by punkt V.4 i V.5 był rozpatrywany przed punktem V.2 i V. 3. (w składzie 13 Radnych):
za: 8 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 3 głosy
Wniosek przyjęto.

2. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt 8/2010

Sekretarz Miasta M. Górska przedłożyła przedmiotowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radna A. Stencka zgłosiła wniosek, by wynagrodzenie Burmistrz M. Stępień-Przygody pozostawić
na dotychczasowym poziomie wynagrodzenia Burmistrza A. Kościelnego. Uzasadniała, że p. Stępień-Przygoda jest nowym burmistrzem, a jeśli wpłynie wniosek o podniesienie wynagrodzenia dla Pani Burmistrz, zawsze będzie można go rozpatrzyć i z czasem podwyższyć tę pensję.

Radny Z. Jachimski przedstawiał, że wybór przez mieszkańców Podkowy Pani Małgorzaty Stępień-Przygody na Burmistrza Miasta jest dla niej awansem społecznym, zawodowym i moralnym. Wnosił, by wynagrodzenie Pani Burmistrz było nie niższe niż dotychczasowe na stanowisku Zastępcy Burmistrza.

Radna A. Świderska przedstawiała, że mając doświadczenie menedżerskie, uważa, że nieuzasadnionym jest ustalanie Burmistrzowi na starcie maksymalnej stawki wynagrodzenia, gdyż jest to demotywujące. Mówiła, że najpierw trzeba zapracować na wynik, aby osiągnąć pewien pułap finansowy na określonym stanowisku.

Radna H. Skowron tłumaczyła, że argument, iż Pani Stepień-Przygoda zaczyna tu pracę jest niezasadny, ponieważ pracuje w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej 7 lat, a jako Zastępca Burmistrza Miasta przez 2 lata. Mówiła że brak uchwalenia przez 8 lat, przez Radę podwyżki dla ustępującego Burmistrza, jest żenujące. Dodała również, że nieporozumieniem jest, iż Rada chce ustalić wynagrodzenie Pani Burmistrz Stepień-Przygody na poziomie, jakie otrzymywał Burmistrz
A. Kościelny uchwalone przez Radę 8 lat temu.

Radny J. Chrzanowski zgłosił wniosek, by miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – Pani Małgorzaty Stepień-Przygody przedstawiało się w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4.800 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1.760 zł,
3) dodatek specjalny –– 1.800 zł.

Radny M. Foks zgłosił wniosek, by miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej było następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5. 000 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1. 800 zł,
3) dodatek specjalny –– 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Radny J. Chrzanowski przychylając się do wniosku radnego M. Foksa mówił, że do sprawy wynagrodzenia Burmistrza zawsze można wrócić.

Radna A. Stencka wycofała swój, wcześniej zgłoszony wniosek w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku przez radnego M. Foksa (w składzie 13 Radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 2 głosy
wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto

Następnie przeprowadzono głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z przegłosowanymi wyżej składnikami tego wynagrodzenia
(w składzie 13 Radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 1 głos
wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – uchwała Nr 6/II/2010

6. ustalenie dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne – projekt nr 9/2010

Po przedstawieniu istoty uchwały przez Sekretarza Miasta M. Górską przyjęto jednomyślnie przedmiotowy projekt uchwały – uchwała Nr 9/II/2010

Radny Z. Jachimski powtórzył swój formalny wniosek o przerwę w obradach II sesji i kontynuowanie jej w innym terminie.

Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził krótką przerwę w obradach.

Przerwa 20.35-20.50

Po przerwie radni M. Foks, Z. Bojanowicz, A. Stencka oraz A. Świderska wyrazili opinię, że popierają wniosek radnego Jachimskiego o przerwę w obradach Rady, ale jako wyjątek, ze względu na szczególną sytuacją wyborów przewodniczących komisji. Wyrazili jednak nadzieję, że nie stanie się to regułą.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniła, że przyjmując wniosek o przerwanie sesji, przerywamy ją, a nastepnie Rada spotyka się na tej samej sesji, ale w innym terminie, kontynuując ją.

Radny G. Smoliński pytał o pozostałe punkty programu sesji, podczas których czekający na sali mieszkańcy, mogliby zabrać głos.

Radny M. Foks zgłosił wniosek o przeniesienie punktu VI i VII programu obrad II sesji przed punkt V.2 i V.3.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniała, że radni nie mogą zmieniać ciągle programu sesji, gdy nic się nie wydarzy. Wcześniej był zgłoszony wniosek o przerwę, a więc uzasadnionym było wprowadzenie zmian w obradach, natomiast teraz nie ma żadnego wniosku.

Radny M. Foks po tych wyjaśnieniach wycofał swój wniosek o przeniesienie punktu VI i VII programu obrad II sesji przez punkt V.2 i V.3.

Radny Z. Jachimski dziękując radnym za przychylność wobec jego intencji mówił, że przy tym wszystkim nie można zapominać o obecnych na sali mieszkańcach, którzy przybyli na sesję, by zabrać głos. Powtórzył wniosek radnego Foksa i wniósł o przeniesienie punktu VI i VII programu obrad II sesji przez punkt V.2 i V.3.

Wobec powyższego przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku przez radnego J. Jachimskiego (w składzie 13 Radnych):
za: 9 głosów
przeciw: 3 głosy
wstrzymało się: 1 głos
Wniosek przyjęto

VI. Interpelacje i zapytania radnych

Radny J. Chrzanowski pytał, kiedy zostanie założona iluminacja świąteczna w mieście?

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska odpowiedziała, że iluminacja jest
w trakcie zakładania.

Radny G. Smoliński pytał, o kwoty, jakie UM przeznaczył na zimowe utrzymanie dróg utrzymanie dróg w mieści w sezonie 2010/2011. Pytał, czy to wystarczy?

Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda odpowiedziała, że przetarg jest ogłoszony
i przeznaczono na ten cel 250 tyś. zł. Wyraziła nadzieję, że to wystarczy, jednak wiele zależy od intensywności zimy.

Radna A. Świderska pytała jak wygląda w praktyce odśnieżanie miasta? W sprawie jakości obsługi klienta w UM prosiła, by przekazywane przez pracowników informacje były spójne.

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewska odpowiedziała, że ulice do odśnieżania podzielone są na dwie kategorie. Pierwsza to ulice i chodniki główne – priorytetowe w odśnieżaniu, np. dojścia do szkół, przychodni itd. oraz druga kategoria to ulice gruntowe, odśnieżane na tzw. hasło.

Radna A. Stencka zgłaszała, by poprawić lub zmienić tablicę z nazwą Podkowa Leśna na wjeździe do miasta od strony Otrębus.

Radny Z. Bojanowicz zgłaszał, by osoby odpowiedzialne za odśnieżanie, poza mechanicznymi urządzeniami mieli też łopaty do odśnieżania, bo są miejsca, gdzie zalega duża ilość śniegu i ich uporządkowanie wymaga pracy łopatą.

Radny M. Foks zgłaszał, że znak zabytkowej Alei Zabytkowej przy przejściu dla pieszych na ulicy Jana Pawła II, w okolicy sklepu z warzywami, naprzeciw sklepu Podkowa-Market zasłania widoczność. Prosił o jego przesunięcie.

Radny J. Kubicki w sprawie oznakowania zgłaszał, że oznakowanie na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Modrzewiowej może spowodować kolizję, bo z dwóch kierunków jest pierwszeństwo.

Radny Z. Bojanowicz pytał, co dzieje się dalej w sprawie organizacji ruchu w mieście?

Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda przyznała, że jest to ważny temat dla miasta. Dodała, że staramy się i będziemy nad tym pracować.

VI. Wolne wnioski.

Mieszkaniec miasta M. Preiskorn zgłosił, by powrócić do możliwości zadawania pytań przez stronę internetową.

Mieszkanka miasta J. Mironiuk zgłaszała, by poprawić ustawienie lustra ulicznego na rogu ulicy Jana Pawła i Jodłowej, gdyż samochody parkujące przy szkole zasłaniają wyjazd z ulicy Parkowej w Jana Pawła II.

Mieszkanka miasta M. Gessner w sprawie luster zgłaszała, że lustro na rogu Czeremchowej, Storczyków i Sasanek zostało skradzione.

P. Skalski – przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w pracach przy wyborach samorządowych 2010.

Mieszkaniec miasta D. Murawski pytał, na jakim etapie są prace budowlane rozbudowy szkoły oraz ich opóźnienia. Pytał też o zaawansowanie prac związanych budową mieszkań komunalnych.

Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda opowiedziała, że dziś nie umie odpowiedzieć, jakie są opóźnienia w pracach rozbudowy szkoły. Poinformowała, że niebawem w tej sprawie będzie rozmawiać z wykonawcami. W sprawie budowy mieszkań komunalnych informowała, że są zamontowane igłofiltry i prace trwają, jednak wiele zależy od pogody.

Pan P. Zych zgłaszał, że na wyjeździe w ulicę Brwinowską z Helenowskiej krzaki zasłaniają widoczność.

Mieszkaniec miasta Z. Musiałek zgłaszał, by szybko zająć się sprawą budowy parkingu park&ride
w Podkowie Leśnej, bo jest to dla naszego miasta bardzo ważne.

Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda odpowiedziała, że wykonawstwo parkingu park&ride będzie zależało od WKD.

Wobec braku kolejnych głosów, zgłaszanego wcześniej przez radnego Z. Jachimskiego wniosku
o przerwę w obradach II sesji oraz zgłoszonego ponownie przez Z. Bojanowicza wniosku
o przerwanie sesji i kontynuowanie jej innym terminie Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zgłaszanego wniosku o przerwę w obradach II sesji Rady Miasta VI kadencji (w składzie 13 radnych):
za: 10 głosów
przeciw: 3 głosy
wstrzymało się: 0 głosów
Wniosek o przerwę w obradach przyjęto.

Wobec powyższego Przewodniczący RM B. Jestadt przerwał II sesję Rady Miasta VI kadencji i zaproponował jej kontynuację 20 grudnia br. o 18.00.

CZĘŚC II

II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1
dnia 20 grudnia 2010 roku (godz. 18.00– 19.00)

Przewodniczący RM B. Jestadt powitał wszystkich obecnych na sali (obecnych 15 radnych) i przypomniał, jakie sprawy z programu II sesji Rady Miasta pozostały do ustalenia, tj. powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta oraz wybór ich przewodniczących.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

3. powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt
nr 6/2010

Do prac w Komisji Rewizyjnej zgłosili się: Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Anna Łukaszewicz i Helena Skowron

Do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosili się: Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Zbigniew Jachimski, Jarosław Kubicki, Helena Skowron, Adam Krupa, Grzegorz Smoliński i Alina Stencka.

Do prac w Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska zgłosili się: Maciej Foks, Bogusław Jestadt, Maria Konopka-Wichrowska, Paweł Siedlecki, Grzegorz Smoliński oraz Agnieszka Świderska.

Do składu Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych zgłosili się: Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Maciej Foks, Zbigniew Jachimski, Maria Konopka-Wichrowska, Anna Łukasiewicz, Paweł Siedlecki, Alina Stencka oraz Agnieszka Świderska.

Następnie Wiceprzewodniczący RM J. Chrzanowski odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej a Przewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów.
Przyjęto jednogłośnie – uchwała Nr 8/II/2010

3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 7/2010

Radny Z. Jachimski pytał, jaka jest procedura wyboru przewodniczących komisji i w jakiej formie odbywa się głosowanie na kandydatów do pełnienia tej funkcji? Prosił, by przed przedmiotowymi wyborami ogłosić kilkuminutową przerwę.

Przewodniczący RM B. Jestadt mówił, by osoby zgłaszające kandydata na przewodniczących stałych komisji podali krótką charakterystykę kandydata.

Mecenas J. Tarasiuk odczytała § 37 ust. 9 załącznika nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna Miasta Podkowy Leśnej.

PRZERWA 18.15-18.20

Wybory przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

KOMISJA REWIZYJNA

Radny G. Smoliński na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił kandydaturę radnego A. Krupy przedstawiając, iż Pan A. Krupa posiada stosowne wykształcenie. Pan Krupa zgodził się kandydować.

Radna H. Skowron na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłosiła kandydaturę radnej A. Łukasiewicz uzasadniając, iż Pani Łukasiewicz była wiceprzewodniczącą RM V kadencji i ma wykształcenie ekonomiczne. Pani Łukasiewicz zgodziła się kandydować

Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnego A. Krupy na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Za: 8 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 6 głosów.

Przewodniczący RM B. Jestadt stwierdził, że radny Adam Krupa w głosowaniu został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

Radny M. Foks na przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosił Alinę Stencka. Radna zgodziła się kandydować. Radny M. Foks uzasadniał, iż Pani Stencka była członkiem Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji IV kadencji Rady Miasta oraz była członkiem Zarządu Miasta III kadencji

Radna A. Dobrzyńska-Foss na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zgłosiła kandydaturę radnego Z. Jachimskiego, który zgodził się kandydować. Radna Foss przdstawiała, iż Pan Jachimski jest z wykształcenia inżynierem o specjalności elektryka, obecnie jest dyrektorem dużego działu eksportu firmy zajmującej się handlem zagranicznym i posiada odpowiednie przygotowanie i wykształcenie do przewodniczenia pracom Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Radny Z. Jachimski zgodził się kandydować.

Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnej A. Stenckiej na przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji:
Za: 8 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 4 głosy.

Przewodniczący RM B. Jestadt ogłosił, że radna Alina Stencka w głosowaniu została wybrana na przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Radny J. Kubicki na przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnego G. Smolińskiego, uzasadniając, że radny ten jest osobą wykształconą, jest zainteresowany bezpieczeństwem i ochroną środowiska. Pan Smoliński zgodził się kandydować na przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Radny Z. Jachimski na przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Świderskiej, która nie zgodziła się kandydować.

Wobec braku kolejnych kandydatur Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnego G. Smolińskiego na przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Za: 8 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 4 głosy.

Przewodniczący RM B. Jestadt ogłosił, że radny G. Smoliński został wybrany przewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Radny Z. Jachimski na przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych zgłosił kandydaturę radnej Anny Dobrzyńskiej-Foss, która zgodziła się kandydować. Radny Jachimski uzasadniał, iż Pani Anna Dobrzyńska-Foss jest z wykształcenia filologiem o specjalności teatrologia. Ma doświadczenie dziennikarskie, w trakcie swojej kariery zawodowej pracowała w administracji rządowej w zakresie polityki społecznej, w II kadencji Rady Miasta była współautorem uchwały
w sprawie rozwoju bazy sportowej, jest współorganizatorem podkowiańskiego Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” oraz jest pierwszym wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

Radna A. Świderska na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych zgłosiła kandydaturę radnego M. Foks. Przedstawiała, że radny M. Foks ukończył Instytut Informacji Naukowej, pracuje w samorządzie oraz jako dziennikarz w branży księgarskiej. Radna przedstawiała dalej, że jest to człowiek o otwartym umyśle, otwartym na odmienne poglądy. Radny M. Foks zgodził się kandydować.

Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnej Anny Dobrzyńska-Foss na przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
Za: 5 głosów
Przeciw: 2 głosy
Wstrzymało się: 8 głosów

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury radnego M. Foks na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
Za: 8 głosów

Mecenas J. Tarasiuk przerwała to głosowanie mówiąc, że już radna Anna Dobrzyńska-Foss została wybrana zwykłą większością głosów na przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

Wobec powyższego Przewodniczący RM B. Jestadt ogłosił, że radna Anna Dobrzyńska-Foss
w głosowaniu została wybrana na przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

Następnie Przewodniczący RM B. Jestadt odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia:
Za: 10 głosów,
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Uchwałę przyjęto – uchwała Nr 9/II/2010

VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM B. Jestadt życząc wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz ogłaszając kilka kwestii porządkowych, zamknął II sesję Rady Miasta VI kadencji.

Życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom miasta składała również Burmistrz Miasta Małgorzata Stępień-Przygoda

Wyjaśnieni skrótów:
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
KR – Komisja Rewizyjna
KKBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Obradom przewodniczył: Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

W załączeniu teksty uchwał podjęte przez Radę na II sesji.

UCHWAŁA NR 5/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/VIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że powołano następujące stałe komisje Rady Miasta:

1. Komisję Rewizyjną,

2. Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji,

3. Komisję Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

4. Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – Pani Małgorzaty Stepień-Przygody w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 5.000 zł,
2) dodatek funkcyjny – 1.800 zł,
3) dodatek specjalny – 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 1360 zł.

2. Ponadto Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) w zw. z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 37
i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały
Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się składy osobowe stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

1. do Komisji Rewizyjnej:
Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Anna Łukasiewicz,
Helena Skowron.

2. do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji:
Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Zbigniew Jachimski, Jarosław Kubicki, Helena Skowron, Adam Krupa, Grzegorz Smoliński, Alina Stencka.

3. do Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska:
Maciej Foks, Bogusław Jestadt, Maria Konopka-Wichrowska, Paweł Siedlecki,
Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.

4. do Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss, Maciej Foks, Zbigniew Jachimski, Maria Konopka-Wichrowska, Anna Łukasiewicz, Paweł Siedlecki, Alina Stencka,
Agnieszka Świderska.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/II/2010
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się na przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej następujących radnych:

1. Komisji Rewizyjnej – Adam Krupa,
2. Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Alina Stencka,
3. Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska –
Grzegorz Smoliński,
4. Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych – Anna Dobrzyńska-Foss.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 grudnia 2010 roku

Protokół z I sesji Rady Miasta Podkowy leśnej VI kadencji
z dnia 2 grudnia 2010 roku (godz. 18.00 – 20.45),
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Na wstępie Przewodniczący obrad – radny senior p. Zbigniew Bojanowicz powitał przybyłych radnych
(15 radnych – lista w załączeniu), Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta V kadencji
J. Radziejowskiego, mieszkańców, kierowników jednostek organizacyjnych miasta i urzędników miasta oraz przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej P. Skalskiego, po czym i otworzył
I sesję Rady Miasta VI kadencji.

W następnej części spotkania radni miasta przystąpili do złożenia ślubowania radnego. Radny senior
p. Zbigniew Bojanowicz odczytał tekst roty, po czym radni kolejno wywoływani przez – przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej, odpowiadali: „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania Piotr Skalski – przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, gratulując i życząc sukcesów w pracy na rzecz miasta.

Następnie radnym gratulowali i życzyli owocnej pracy dla Podkowy Leśnej i jej mieszkańców Przewodniczący Rady Miasta V kadencji – Janusz Radziejowski oraz Burmistrz Miasta – Andrzej Kościelny.

W kolejnej części spotkania radna Anna Łukaszewicz zgłosiła wniosek formalny o przegłosowanie zmian do zaproponowanego porządku obrad. Zgłaszała następująco:
1. uzupełnienie po punkcie II o zapis; „przyjęcie porządku obrad”,
2. po punkcie IV.3 wprowadzenie punktu 4. Przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta,
3. po punkcie VI.3 wprowadzenie punktu 4. Przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
4. po punkcie VII wprowadzenie punktu: Wolne wnioski,
5. w pkt III zmianę brzmienia z liczby pojedynczej na „przyjęcie uchwał…..”

Radny senior Z. Bojanowicz zarządził głosowanie w/zgłoszonych spraw:
1. uzupełnienie po punkcie II o zapis; „przyjęcie porządku obrad” – przyjęto
2. po punkcie IV.3 wprowadzenie punktu 4. Przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta – przyjęto
3. po punkcie VI.3 wprowadzenie punktu 4. Przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – przyjęto
4. po punkcie VII wprowadzenie punktu: Wolne wnioski
Radny senior Z .Bojanowicz wyraził opinię, że I sesja Rady ze względu na swój uroczysty charakter nie powinna zawierać w/zgłoszonego punktu. W głosowaniu wniosek przyjęto

Mec. J. Tarasiuk wyraziła opinię, że radny senior ma uprawnienia i przewodniczy sesji tylko do wyboru przewodniczącego rady, a sprawy przegłosowane wcześniej nie należą do kompetencji radnego seniora.

Radny senior Z. Bojanowicz odpowiedział, iż faktycznie wprowadzanie przez niego istotnych zmian
do porządku obrad I sesji nie powinno mieć miejsca, natomiast wprowadzenie do programu sesji przez radnego seniora przyjęcia regulaminów przeprowadzenia wyboru przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego RM nie wykracza poza jego kompetencje, gdyż aby przeprowadzić wybory, potrzebnym jest ustalenie ich regulaminu.

Radny senior Z. Bojanowicz zarządził reasumpcję wcześniejszych głosowań, po czym radni miasta
w jednomyślnym głosowaniu wprowadzili do programu sesji projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta (Głosowanie: 12 głosów „za” wprowadzeniem w/w projektu uchwały do programu sesji, 3 głosy „wstrzymuję się”) oraz przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej,

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji

Przewodniczący obrad – radny senior Zbigniew Bojanowicz poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji. Przypomniał, że każdy zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Zgłoszono kandydaturę Anny Łukasiewicz oraz Bogusława Jestadta, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Radny senior poprosił o przedstawienie się po czym odstąpiono od tego.

Następnie powołano i wybrano komisję skrutacyjną. Do prac w komisji zgłoszono: Helenę Skowron, Agnieszkę Świderską, Jarosława Kubickiego oraz Zbigniewa Jachimskiego.

Przewodniczący obrad – radny senior Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie skład osobowy komisji skrutacyjnej. Na każdego kandydata z osobna w głosowaniu oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”

Po krótkiej przerwie na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej z prac w komisji zrezygnowała radna H. Skowron ponieważ regulamin głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miasta przewiduje, iż komisja skrutacyjna pracuje w trzyosobowym składzie.

Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została radna Agnieszka Świderska.

Po przygotowaniu kart do głosowania, sprawdzeniu urny i jej zapieczętowaniu oraz przypomnieniu zasad oddania w głosowaniu głosu ważnego, radni kolejno po wyczytaniu ich nazwisk wrzucali karty do urny.

Po krótkiej przerwie na policzenie głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej – radna Agnieszka Świderska odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. Odczytała, że w wyniku głosowania tajnego na przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji wybrano p. Bogusława Jestadt, który otrzymał 9 głosów. Za wyborem p. Anny Łukasiewicz oddano 6 głosów – protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu
z sesji.

Wobec powyższego przewodniczący obrad – radny senior Zbigniew Bojanowicz odczytał uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta oraz pogratulował radnemu Bogusławowi Jestadt wyboru na Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej i przekazał mu prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt podziękował radnym za dokonanie wyboru jego kandydatury. Przedstawił, iż przez wiele lat pracował w samorządzie gminnym. Mówił. że będzie starał się nawiązać owocną współpracę z radnymi miasta, przyszłym burmistrzem miasta, władzami powiatu i gmin sąsiednich.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta VI kadencji

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zgłosił wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Radni w głosowaniu 12 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” wprowadzili w/w uchwałę do porządku obrad. Następnie poprosił radnych
o zgłaszanie kandydatów na Wicerzewodniczącego Rady Miasta VI kadencji.

Zgłoszono kandydaturę Jarosława Chrzanowskiego, Anny Łukaszewicz i Zbigniewa Jachimskiego. Radny Chrzanowski i radny Jachimski zgodzili się na kandydowanie, radna Łukaszewicz odmówiła kandydowania.

Na pracę w komisji skrutacyjnej zgodzili się: Agnieszka Świderska, Jarosław Kubicki oraz Helena Skowron. W głosowaniu nad kandydatami do prac w komisji skrutacyjnej 15 głosów „za” oddano na Jarosława Kubickiego oraz Helenę Skowron. Na radną A. Świderską oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została radna Agnieszka Świderska.

Po przygotowaniu kart do głosowania, sprawdzeniu urny i jej zapieczętowaniu urny głosowanie następowało w takiej samej formie jak poprzednio – radni kolejno po wyczytywaniu ich nazwisk wrzucali karty do urny.

Po krótkiej przerwie na policzenie głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej – radna Agnieszka Świderska odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej. Odczytała, że w wyniku głosowania tajnego, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji została radny Jarosław Chrzanowski, który otrzymał 8 głosów. Na Zbigniewa Jachimskiego oddano 7 głosów. – protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Radny J. Chrzanowski podziękował za głosy i deklarował, że powierzone mu obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością dla dobra miasta i jej mieszkańców

Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wicerzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Na zakończenie sesji radni miasta dyskutowali na temat utworzenia merytorycznych komisji Rady Miasta. Radna A. Stencka pytała radnych V kadencji, czy połączenie spraw społecznych z kulturą i sportem
w Komisji, Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych V kadencji Rady sprawdzało się?
Radna A. Łuksiewicz z doświadczenia V kadencji Rady odpowiedziała, że takie połączenie sprawdzało się. Wątpliwości poddała jednak włączenie spraw bezpieczeństwa do komisji odpowiadającej za sprawy kultury, oświaty, sportu i spraw społecznych. Pytała, czy nie lepiej byłoby włączyć spraw bezpieczeństwa w zakres kompetencji komisji zajmującej się kwestiami ładu?
Radny J. Chrzanowski wyraził opinię, by powołać cztery komisję, tj. komisje rewizyjną, komisję do spraw budżetu i inwestycji, komisję do spraw kultury, spotu i spraw społecznych oraz komisję do spraw ładu, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Na koniec dyskusji dotyczącej utworzenia merytorycznych komisji Rady wstępnie ustalono, iż zgodnie ze statutem miasta Podkowy Leśnej Rada powoła cztery komisje stałe, w tym obligatoryjną komisję rewizyjną. Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zamknął I sesję Rady Miasta VI kadencji.

I Sesja Rady Miasta VI kadencji odbyła się według następującego programu:

I. Otwarcie sesji.
II. Złożenie ślubowania przez radnych oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Przyjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji:
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania.
4. przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
VI. Wybór wiceprzewodniczącego Rady VI kadencji.
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania,
4. przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicerzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Dyskusja na temat utworzenia merytorycznych komisji Rady Miasta.
VIII. Zamknięcie sesji.

Obradom przewodniczyli:
Zbigniew Bojanowicz – radny senior
Bogusław Jestadt- Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji.

Protokołowała: Anna Lorens

Załącznik do protokołu

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content