Sprawozdania z Działalności Komisji Rady Miasta za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.

1. Posiedzenie w dn. 10/01/20013 r.
• Przyjęcie protokołu pokontrolnego z ,, Kontroli inwestycji budowy parkingu na
ul. Akacjowej przed budynkiem UM”.
Opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli oraz przyjęciu protokołu pokontrolnego wynikało z tego, że KR otrzymała (30.04.2012 r.) od mec. J. Tarasiuk opinię prawną, która czasowo wstrzymała rozpoczęcie tej kontroli. Komisja mogła przystąpić do niej październiku 2012 po wyjaśnieniu przez RIO kwestii podnoszonych przez mec. Tarasiuk. O zaistniałej sytuacji KR poinformowała RM w sprawozdaniu z prac w 2012 roku.
• Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Komisja zdecydowała, aby w sprawozdaniu dla RM została ujęta informacja, że kontrole ujęte w planie pracy na 2012, rozpoczęte i niezakończone ( „Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem” oraz ,,Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście” ) będą kontynuowane w 2013 roku.
• Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.
Komisja w głosowaniu zdecydowała o skierowaniu na Sesję RM wniosku o przeprowadzenie audytu zewnętrznego inwestycji rozbudowy szkoły samorządowej
i budowali sali sportowej. Na XXVIII Sesji RM 31.01.2013 r. Rada skierowała temat audytu inwestycji szkolnej do uzgodnienia w komisjach.

2. Posiedzenie w dn. 21/02/2013 r.
• Rozpoczęcie Kontroli wykorzystania środków budżetowych na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010-2012.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta Maria Górska. KR otrzymała dokumenty, o które wystąpiła. Zdecydowano o kontynuowaniu kontroli poprzez wgląd do dokumentacji księgowej wydatków budżetowych na szkolenia pracowników UM.

3. Posiedzenie w dn. 25/03/2013 r.
• Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej dla Rady Miasta w/s przeprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji ,,Rozbudowy szkoły samorządowej i budowy hali sportowej” – rozpoczęcie prac.
W czasie XXXIX Sesji RM w dniu 21.03.2013 r. Rada zdecydowała o zleceniu KR wypracowania stanowiska w/s audytu w oparciu o uwagi z innych komisji. Zlecając KR to dodatkowe zadanie, Rada Miasta nie podjęła uchwały o zmianie planu pracy komisji na 2013 rok.

4. Posiedzenie w dn. 15/04/2013 r.
• Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej dla Rady Miasta w/s przeprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji ,,Rozbudowy szkoły samorządowej i budowy hali sportowej” – c.d. z udziałem eksperta.
Na podstawie wniosków i uwag członków KR przewodniczący sporządził po spotkaniu z ekspertem projekt Stanowiska KR dla RM w sprawie wprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji szkolnej.
• Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem – c.d.
Na posiedzeniu KR w dniu 06.11.2012 r. Burmistrz Miasta zobowiązała się do przekazania KR do 31.03.2013 roku informacji o sposobie uregulowania z projektantem koncepcji organizacji ruchu, p. Markiem Sawickim, spraw finansowych i formalno-prawnych, dotyczących legalności korzystania przez miasto z jego opracowania. Pomimo przekroczenia o 2 tygodnie terminu uzgodnionego z BM, KR nie otrzymała żadnych informacji. Na posiedzenie nie przybył też przedstawiciel UM.
• Przyjęcie protokołu pokontrolnego z ,, Kontroli wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 – 2012.”

5. Posiedzenie w dn. 15/05/2013 r.
• Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście – c.d.
Obecna na posiedzeniu K. Kowalewska , w UM kierownik referatu gospodarki miejskiej, przedstawiła relację z dotychczasowych działań UM w/s osiągnięcia porozumienia z Brwinowem, dotyczącego gospodarki wodą w odniesieniu do wzajemnego zaopatrywania mieszkańców obu gmin w wodę i wzajemnych rozliczeń w tym zakresie. Komisja stwierdziła brak postępu w negocjacjach i wniosła o przygotowanie przez BM projektu stosownego porozumienia z Brwinowem.
• Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem – .c.d.
Obecny na posiedzeniu Jaromir Chojecki, w UM p.o. kierownika referatu inwestycji, nie przedstawił KR informacji nt., czy BM osiągnęła porozumienie z architektem M. Sawickim w/s rozliczeń i praw miasta do korzystania z koncepcji organizacji ruchu jego autorstwa. Pracownik zakwestionował natomiast zasadność prowadzenia przez KR przedmiotowej kontroli, ponieważ nie została ona zapisana przez RM w planie pracy komisji.
• Przygotowanie kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu
podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów
dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta
w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę
w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, podkreślając znaczenie
rozliczeń i płatności za wodę w celu wykorzystania ich dla kontroli krzyżowej deklaracji
na odbiór odpadów.

Uzgodniono, że radna Agnieszka Świderska przygotuje ostateczne pisemne
Stanowisko KR dla RM w/s wprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji w szkole samorządowej.
To Stanowisko z 17.05.2013r. było rozpatrywane przez RM na XXXI Sesji RM
13.06.2013r i w głosowaniu nie zostało przyjęte. Rada większością głosów przyjęła
stanowisko w/s audytu zewnętrznego tej inwestycji, przygotowane przez członka KR,
radną Annę Łukasiewicz.

6. Posiedzenie w dn. 28/05/2013 r.
• Informacja Urzędu Miasta w/s : Kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem – c.d.
KR otrzymała do wiadomości pismo UM z 28.05.2013r. do architekta M. Sawickiego, dotyczące porozumienia w/s rozwiązania umowy za porozumieniem stron bez jakichkolwiek roszczeń. Uznano, że KR nadal nie otrzymała od BM informacji nt. legalności korzystania przez miasto z koncepcji organizacji ruchu. Nie wyjaśnione zostały również ostatecznie kwestie wzajemnych rozliczeń i naliczenia kar.
• Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej – c.d.
K. Kowalewska, w UM kierownik referatu gospodarki miejskiej podniosła kwestię obecności mieszkańców na posiedzeniu KR. Wniosek radnej Anny Łukasiewicz o prowadzeniu kontroli w tym dniu przez zespół kontrolny w składzie obecnych członków KR został przyjęty (3za, 2 przeciw). Kontrola nie była kontynuowana
– przewodniczący przerwał obrady, nie widząc podstaw prawnych do utajnienia
posiedzenia.
.
7. Posiedzenie w dn. 11/06/2013r.
i posiedzenie w dn. 14/06/2013r.
• Analiza i zbadanie dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej wykonania przez BM budżetu za 2012 rok.
Wydanie opinii KR w tej sprawie oraz przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2012 r.
W czasie prac nad absolutorium dla BM z wykonania budżetu za 2012 rok z członkowstwa w KR zrezygnowali radni Zbigniew Bojanowicz i Anna Łukasiewicz.

8. Posiedzenie w dn. 19/06/2013 r.
• Zakończenie prac dotyczących inicjatywy uchwałodawczej Komisji Rewizyjnej w sprawie wprowadzenia w UM Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Przygotowanie projektu uchwały w/s wprowadzenia audytu inwestycji szkolnej – uchwała przyjęta przez RM na XXXII Sesji 27.06.2013 (nr 156/XXXII/2013) oraz projektu uchwały w/s powołania zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora – na XXXII Sesji RM projekt tej uchwały odrzuciła.

9. Posiedzenie w dn. 09/09/2013 r.
• Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście – c.d.
BM poinformowała, że Burmistrz Brwinowa, p. A. Kosiński, odrzucił wniesiony przez nią projekt treści porozumienia w sprawie uregulowania zasad współpracy pomiędzy Podkową i Brwinowem w zakresie wzajemnego zaopatrywania w wodę mieszkańców Podkowy i sołectw brwinowskich, Żółwin, Owczarnia i Terenia oraz wzajemnych rozliczeń w tym zakresie. Burmistrz Brwinowa poinformował, iż zamierza skoncentrować się na analizie możliwości technicznych zaopatrywania w wodę sołectw brwinowskich z innych niż podkowiańskie źródeł wody. Dla KR nie było jasne, czy w tej sytuacji i w jakim zakresie będą kontynuowane prace międzygminnego zespołu koordynacyjnego, który miał wypracować stosowne porozumienie.
• Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem – c.d.
BM poinformowała, że 03.09.2013r. odstąpiła jednostronnie od umowy z architektem M. Sawickim bez naliczania kar umownych, przewidzianych w umowie o dzieło z 2009 roku, której przedmiotem było wykonanie koncepcji organizacji ruchu dla całego miasta Podkowa Leśna.
• Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej – c.d.
Obecna na posiedzeniu BM oraz pracownicy UM przedłożyli większość dokumentów, o które komisja wystąpiła oraz udzielili informacji i wyjaśnień.

10. Posiedzenie w dn. 07/10/2013 r.
• Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście – c.d.
Przeanalizowano stan zgromadzonej wiedzy i dokumentacji. Komisja zdecydowała
o zakończeniu przedmiotowej kontroli oraz o sformułowaniu i przyjęciu na
następnym posiedzeniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.
• Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem – c.d.
Przeanalizowano treść odstąpienia od umowy z projektantem oraz pisemne wyjaśnienia w tej sprawie, których komisji udzielił Jaromir Chojecki. Przeanalizowano stanowisko Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego z 20.01.2010r. w/s procedury uzgodnień opracowań w zakresie organizacji ruchu. Uzgodniono wystąpienie do BM o zlecenie sporządzenia opinii prawnej nt. naliczenia kar, wynikających z umowy z projektantem koncepcji organizacji ruchu, p. M. Sawickim. Uzgodniono, że po otrzymaniu opinii prawnej w tej sprawie komisja zakończy przedmiotową kontrolę i skieruje do RM protokół pokontrolny.
• Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej – c.d.
Dokonano analizy przedłożonych przez UM dokumentów oraz dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie systemu podłączeń do sieci i płatności oraz dochodów miasta. Komisja uznała, że należy przejść do przewidzianego zakresem kontroli zbadania procedur w zakresie nadzoru pracowników i wystąpić do BM o przedłożenie stosownych dokumentów.
• Przygotowanie zagadnień do Kontroli wykorzystania środków budżetowych na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych w latach 2010-2012:
– w jednostkach podległych,
– w Urzędzie Miasta.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli i stosownego wystąpienia w tej sprawie do BM.

11. Posiedzenie w dn. 21/11/2013 r.
• Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem.
• Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.
• Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.
Kontrola została przerwana i zakończona na etapie wskazanym w protokole pokontrolnym ze względu na odmowę BM udostępniania przez UM dalszych informacji oraz dokumentów, niezbędnych do kontynuowania kontroli, o które KR wystąpiła. W piśmie z 15.11.2013r. BM poinformowała przewodniczącego KR, że zgodnie z planem pracy KR termin przeprowadzenia przedmiotowej kontroli minął 31.03.2013r..Komisja nie zgodziła się z rozliczaniem KR przez BM z realizacji przeprowadzenia kontroli ujętej w rocznym planie pracy komisji.
• Kontynuowanie Kontroli wykorzystania środków budżetowych na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych w latach 2010 – 2012 w oparciu o otrzymane zestawienia z Urzędu Miast:
– w jednostkach podległych,
– w Urzędzie Miasta.
Komisja nie mogła podjąć przedmiotowej kontroli, ponieważ BM w piśmie z 15.11.2013 r. poinformowała, że termin na jej przeprowadzenie minął 30.09.2013r. oraz że pracownicy UM nie będą udzielali informacji i udostępniali dokumentów do czasu przedłużenia przez RM terminu tej kontroli. Komisja nie zgodziła się z rozliczaniem KR przez BM z realizacji planu pracy w odniesieniu do kwartałów.

• Sformułowanie skargi do RM na BM na utrudnianie prac Komisji Rewizyjnej oraz uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli ujętej w rocznym planie pracy komisji.

• Przyjęcie przez KR wniosku skierowanego do KBFiI o zabezpieczenie dla RM
w budżecie miasta na 2014 rok środków finansowych na cele obsługi prawnej i eksperckiej Rady, tj. na finansowanie przez Radę Miasta niezależnych ekspertyz i opinii prawnych. Komisja Rewizyjna wniosła o przeznaczenie na ten cel 15 tys. zł i zabezpieczenie poprzez zdjęcie kwoty 15 tys. zł z działu 710, rozdział 71004, § 4170 – umowy zlecenia Plan Zagospodarowania Przestrzennego. KBFiL odrzuciła wniosek.

11. Posiedzenie w dn. 02/12/2013 r.
• Przygotowanie zagadnień do Kontroli dokumentacji obiektów komunalnych w aspekcie zarządzania i administracji przez Urząd Miasta.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli oraz treść stosownego wystąpienia przewodniczącego KR do BM.
• Rozpoczęcie Kontroli rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli oraz treść stosownego wystąpienia przewodniczącego KR do BM.

12. Kontrola w Urzędzie Miasta w dn. 09/12/2013 r.
• Kontrola dokumentacji obiektów komunalnych w aspekcie zarządzania i administracji przez Urząd Miasta.
Pracownicy UM nie przygotowali dokumentacji, o którą pisemnie wystąpił przewodniczący KR. Dokumenty, które zostały przedłożone w trakcie dalszego trwania kontroli w tym dniu w UM nie nosiły znamion dokumentacji
(kserokopie, bez podpisów i pieczątek).
• Kontynuacja kontroli rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.
Pracownicy UM nie przygotowali dokumentacji, o którą pisemnie wystąpił
przewodniczący KR.
Komisja otrzymała informację, że faktury sprzed 2009 roku zostały
zniszczone. W tej sytuacji zbadanie fazy przygotowawczej inwestycji pod
względem kontroli kosztów oraz rozliczenia kosztów planowanych i
rzeczywistych było niemożliwe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił w dniu 09.12.2013 r. z wnioskiem do Przewodniczącego RM o dokonanie zmian w planie pracy KR na 2013 poprzez przeniesienie do planu pracy komisji na 2014 niezrealizowanych kontroli:
• Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w roku szkolnym
2012 / 2013.
• Kontrola sposobu archiwizacji i kompletacji dokumentów związanych z zakończonymi i trwającymi inwestycjami i remontami.

Przewodniczący KR uzasadnił wniosek o przeniesienie pierwszej z w/w kontroli poważnym wzrostem wydatków bieżących funkcjonowania szkoły pomiędzy wydatkami zaplanowanymi na 2014 rok w projekcie budżetu, a wydatkami w planie budżetu na rok 2013. Przewodniczący KR sugerował zasadność dokonania tej kontroli dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2013/2014 i po uwzględnieniu wydatków na takie pozycje jak np.: odśnieżanie dachu czy podgrzewanie rynien.

W odniesieniu do drugiej kontroli przewodniczący KR poinformował przewodniczącego RM, iż zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Komisji Rewizyjnej w czasie podejmowania decyzji o włączeniu przedmiotowej kontroli do planu pracy KR na 2013 rok, kontrola miała się dokonać w oparciu o inwestycję drogową na ul. Bluszczowej. Ponieważ realizacja tej inwestycji opóźniła się i na początku grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna nie miała wiedzy, czy inwestycja ta została zakończona, odebrana i rozliczona, to przewodniczący nie widział możliwości przeprowadzenia kontroli sposobu archiwizacji i kompletacji dokumentacji w odniesieniu do tej inwestycji.

Występując w dniu 09.12.2013 roku z wnioskiem do przewodniczącego RM, przewodniczący KR wniósł o przygotowanie na Sesję Rady Miasta w dniu 12.12. 2013 r. projektu uchwały w/s zmiany planu pracy KR.
Przewodniczący RM nie wniósł na XXXV Sesję RM 12.12.2013 r. projektu stosownej uchwały, nie zapoznał także RM z powyższym wnioskiem KR w/s zmiany planu pracy na 2013 rok.

W czasie obrad XXXV Sesji RM w dniu 17.12.2013 roku członkowie KR Adam Krupa, Grzegorz Smoliński, Jarosław Kubicki oraz Agnieszka Świderska złożyli rezygnację z pracy w KR. Również radna Helena Skowron poinformowała, że tego dnia przestała być członkiem KR.

Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są w aktach
Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta.

Radny Rady Miasta Podkowa Leśna

Adam Krupa
Podkowa Leśna, 29.01.2013 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w 2013 roku

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej w 2013 roku.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji w 2013 roku działała na podstawie planu pracy Komisji
przedłożonego i przyjętego na sesji Rady Miasta w dn.22.01.2013.r.

1. Organizacja pracy komisji.
Sprawozdanie z pracy komisji w 2012 roku wraz z planem pracy komisji na 2013 rok zostały przedłożone i przyjęte na sesji Rady Miasta w dn.22.01.2013 r.
W 2013 roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji podczas których były realizowane zadania przewidziane w planie pracy komisji.

2.Prace nad budżetem miasta.
Komisja zaopiniowała
– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta w 2012 r., oraz sprawozdania roczne
z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta.
-wykonanie budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013 r.
Komisja zebrała, sformułowała i zgłosiła wnioski do budżetu miasta na 2014 r.
Komisja wypracowała opinię na temat przedstawionego Radzie projektu budżetu miasta na 2014 r.

3.Monitorowanie działań inwestycyjnych w mieście.
Zgodnie z planem pracy komisja zbierała na bieżąco informacje na temat postępów robót na terenie prowadzonych inwestycji: rozbudowy szkoły samorządowej i budowy hali sportowej, remontu budynku CKiO przy ul.Swierkowej i innych działań inwestycyjnych prowadzonych przez miasto.

4. Realizacja zadań wynikających z bieżącej działalności oraz opiniowanie zgłaszanych wniosków wchodzących w zakres kompetencji komisji.
W trakcie roku 2013 komisja zajmowała się formułowaniem i opiniowaniem wniosków dotyczących przedstawianych projektów uchwał.
Komisja przeprowadziła dyskusję, przedstawiła uwagi i zaopiniowała pozytywnie projekt
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

Wszystkie zadania ujęte w planie pracy komisji na 2013 rok zostały wykonane w zaplanowanych
terminach.

Przewodnicząca KBFiI
Helena Skowron

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w 2013 roku

SPRAWOZDANIE

z prac Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w 2013 roku

W 2013 roku Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbyła
14 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie w terenie – w dniu 13.07.2013r. spotkanie z leśnikiem w Lesie Młochowskim.
Ponadto komisja odbyła dwie wizje lokalne:
* w dniu 02.02.2013 roku w sprawie dokonania analizy rozwiązań projektowych inwestycji
budowy parkingu P & R,
* w dniu 16. 03.2013 roku w sprawie rowu od ul. Modrzewiowej do torów WKD oraz
wzdłuż torów kolejki do rowu RS-11/19.

Realizacja poszczególnych punktów planu pracy Komisji ŁPBiOŚ, uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą nr 136/XXVIII/2013 w dniu 31.01.2013 roku.

1. W sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w mieście spotkała się i dyskutowała z dzielnicowym posterunku policji oraz koordynatorem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (10.05.).
Komisja odbyła spotkanie z ekspertem i dyskusję na temat monitoringu, występując
w maju 2013 roku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie przystąpienie do prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta (10.05.).
W oparciu o analizę porównawczą, którą przygotował radny sprawozdawca Paweł Siedlecki, Komisja podjęła dyskusję i ocenę możliwości powołania straży miejskiej, przekazując Radzie Miasta pisemną informację w sprawie podjęcia dyskusji przez Radę na temat straży miejskiej.
2. W sprawie oceny stanu prac nad przygotowaniem dokumentacji organizacji ruchu drogowego, przewidzianej w zapisach budżetowych, Komisja spotkała się z projektantami na posiedzeniu 5.03. na którym odbyła się szeroka dyskusja
z mieszkańcami.
3. Komisja zapoznała się z wynikami analizy aktualności zagospodarowania przestrzennego miasta oraz oceną aktualności studium i planów miejscowych, której dokonali eksperci, zaproszeni na posiedzenie komisji w dniu 11.04.u. Z posiedzenia została sporządzona dla Rady Miasta i Burmistrz Miasta szczegółowa notatka wraz z wnioskami komisji.
4. W kwestii monitorowania działań Urzędu Miasta

a) w odniesieniu do realizacji udrażniania i naprawy rowów odwadniających Komisja:
 zapoznała się z wykonaniem zadań, przewidzianych w 2012 roku oraz z założeniami inwestycyjnymi na 2013 rok (17.01.)
 dokonała w dniu 16.03. wizji lokalnej rowu od ul. Modrzewiowej do torów WKD oraz wzdłuż torów do rowu RS11/19 (notatka dla RM wraz z folderem zdjęciowym)
 zapoznała się z stanem zaawansowania prac inwestycyjnych (3.09.);

b) w odniesieniu do wdrażania przez UM Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komisja:
 po szczegółowej analizie i wniesieniu poprawek zaopiniowała Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta(17.01.)
 zapoznała się z problematyką wdrażania uchwał RM w tej sprawie (05.03. oraz 03.09.)
 na posiedzeniu w dniu 18.12. z powodu nieobecności pracownika UM Komisja mogła zapoznać się tylko z pismem referatu gospodarki komunalnej
 zapoznała się z realizacją programu usuwania azbestu w 2012 roku oraz z zamierzeniami UM na 2013 (17.01.);

c) w zakresie zagospodarowania terenów miejskich Komisja:
 zapoznała się z koncepcją rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej podczas prezentacji przez projektantów, po dyskusji wniosła poprawki oraz zaopiniowała ostateczną wersję koncepcji (25.06. oraz 15.07.)
 UM nie przedłożył Komisji koncepcji zagospodarowania terenu CKiIO przy
ul. Świerkowej 1 oraz terenu Zespołu Szkół Samorządowych – informacja UM była przewidziana w porządku obrad posiedzeń 03.09. oraz 24.09.(obecne na posiedzeniach Dyrektor CKiIO Alina Witkowska oraz Dyrektor ZSS Elżbieta Mieszkowska udzieliły ogólnych informacji); pomimo wniosku komisji o udzielenie informacji wraz z prezentacją wizualną na XXX Sesji RM (26.09.), plany zagospodarowania tych terenów nie zostały przedstawione RM
 w odniesieniu do projektu uchwały w sprawie P & R Komisja dokonała wizji lokalnej w terenie w sprawie dokonania analizy rozwiązań projektowych inwestycji budowy P & R ( notatka z 02.02.); po posiedzeniu Komisji w tej sprawie z udziałem eksperta (04.02.) dla RM sporządzona została szczegółowa informacja dotycząca tej inwestycji (07.02.)
 na posiedzeniu w dniu 20.08. w sprawie propozycji przyłączenia do Podkowy Leśnej części miasta Brwinowa, Komisja wysłuchała stanowiska grupy mieszkańców Borek – po dyskusji zostało wypracowane dla RM stanowisko Komisji w tej sprawie;

d) w zakresie ochrony drzewostanu w mieście i Lesie Młochowskim, w tym pomników przyrody Komisja:
 odbyła w dniu 13.07. wizję w terenie , spotykając się w leśniczówce na Dębaku z leśniczym Tomaszem Szymańskim; tematem była informacja leśniczego o stanie drzewostanu, w tym drzew pomników przyrody w rezerwatach i zabytkowych alejach oraz informacja o stanie rowów leśnych;
z wizji lokalnej w Lesie Młochowskim Komisja sporządziła dla RM stosowną notatkę
 odbyła w ramach posiedzenia (15.07.) spotkanie z leśnikiem z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Jackiem Malowańcem; tematem był stan drzewostanu w mieście oraz założenia przygotowanego przez Starostwo uproszczonego planu urządzania lasu na działkach prywatnych w Podkowie Leśnej;

e) w zakresie realizacji przez UM założeń:
 Programu Ochrony Środowiska (POŚ) Komisja występowała do UM o informacje trzykrotnie, otrzymując jedynie wyjaśniania dotyczące odkładanego w czasie terminu sporządzenia raportu z realizacji Programu (17.01. oraz 18.12.) lub ogólne informacje, związane z realizacją założeń budżetowych w zakresie ochrony środowiska (03.09.)
 Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych (PZBZD) Komisja zapoznała się z realizacją założeń w 2012 roku (17.01.); dokonała analizy i oceny oraz zaopiniowała założenia programowe na 2013 rok (05.03) oraz zapoznała się ze stanem ich realizacji (03.09.);

Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata 2005-2014 oraz analizy założeń aktualizacji Strategii na lata 2013 -2025 wraz z jej zaopiniowaniem dla RM (20.08.).

W zakresie merytorycznej odpowiedzialności Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na bieżąco opiniowała projekty uchwał. W odniesieniu do wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku Komisja skierowała na XXXIII Sesję RM stanowisko w sprawie dokonania analizy tego wykonania w ramach działów merytorycznych Komisji.
Do Burmistrz Miasta kierowane były na bieżąco wnioski, wynikające z bieżącej pracy Komisji oraz wnioski do projektu budżetu miasta na 2014 rok.

Sprawozdanie sporządził:
Grzegorz Smoliński,
Przewodniczący Komisji

Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej za 2013 rok

Podkowa Leśna, 13.01.2014r.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miast Podkowa Leśna za rok 2013.
Komisja w roku 2013 odbyła 17 posiedzeń poświęconych analizie dotychczas obowiązującego statutu i wypracowaniu projektu statutu wraz z załącznikami.
Komisja na prawie wszystkich posiedzeniach obradowała w pełnym 5 osobowym składzie.
Członkowie komisji podzielili się zadaniami i podjęli się „pilotowania” poszczególnych zagadnień.
Komisja kilkakrotnie korzystała ze wskazówek, konsultacji i pomocy biura obsługi prawnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
3 członków komisji uczestniczyło w dniu 24 października 2013r. w szkoleniu specjalistycznym pt
„10 najczęstszych błędów w statucie Gminy – miasta – powiatu”, skierowanym do władz samorządowych a prowadzonego przez dr E. Bosy (praktyka i eksperta z zakresu prawa samorządowego). W szkoleniu uczestniczył także Burmistrz Miasta, Sekretarz i Radca Prawny.
Do października 3013 r. komisja wypracowała pierwszą wersję projektu statutu wraz z załącznikami. Po październikowym szkoleniu komisja przeanalizowała powtórnie proponowane zapisy pod kątem uwag i informacji ze szkolenia. Komisja przeanalizowała także aktualizowane statuty gmin o podobnym charakterze.
Przewodnicząca uczestniczyła kilkukrotnie w szkoleniach i konferencjach dotyczących wprowadzania narządzi i mechanizmów partycypacji społecznej.
Komisja w styczniu 2014 r. zakończyła prace nad projektem statutu i w dniu 22.01 przekazała materiały do konsultacji do biura obsługi prawnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Komisja dziękuje wszystkim osobom czynnie włączającym się w pracę zespołu za zgłaszane uwagi i opinie.
Załączniki do sprawozdania;
Projekt statutu (nr1)
– Regulamin Rady Miasta Podkowa Leśna
– Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna.
Z upoważnienia Komisji Statutowej Rady Miasta Podkowa Leśna

Anna Łukasiewicz – przewodnicząca

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content