Sprawozdania z Działalności Komisji Rady Miasta za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.

1. Posiedzenie w dn. 03/01/20011 r.
– Ustalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej .
– Określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
2. Posiedzenie w dn. 21/01/2011 r.
– Określenie zagadnień kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej
i rozbudowy szkoły.
– Określenie procedury przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
– Określenie procedury kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony
przeciw pożarowej w mieście.
3. Posiedzenie w dn. 04/02/2011 r.
– Rozpoczęcie kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły
w Podkowie Leśnej.
4. Posiedzenie w dn. 10/02/2011 r.
– Kontynuacja kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły
w Podkowie Leśnej.
5. Posiedzenie w dn. 01/03/2011 r.
– Wznowienie i zakończenie kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej
i rozbudowy szkoły w Podkowie Leśnej.
6. Posiedzenie w dn. 10/03/2011 r.
– Sformułowanie wniosków i zaleceń , dotyczących kontroli przebiegu realizacji
budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły w Podkowie Leśnej.
7. Posiedzenie w dn. 22/03/2011 r.
– Przyjęcie sprawozdania i protokołu zespołu kontrolnego d.s. kontroli
zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu
do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.
8. Posiedzenie w dn. 07/04/2011 r.
– Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego d.s. kontroli zabezpieczeń obiektów
i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności
zarządu w tym zakresie.
– Przyjęcie protokołu pokontrolnego d.s. kontroli zabezpieczeń obiektów
i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu
w tym zakresie wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.
9. Posiedzenie w dn. 27/04/2011 r.
– Ustalenie zagadnień dotyczących kontroli przebiegu realizacji budowy
budynku komunalnego.
10. Posiedzenie w dn. 11/05/2011 r.
– Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego
11. Posiedzenie w dn. 18/05/2011 r.
– Sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących kontroli przebiegu
realizacji budowy budynku komunalnego.
– Rozpoczęcie prac nad absolutorium za rok 2010 wraz z
analizą wykonania budżetu za rok 2010 oraz omówieniem stanu mienia za rok 2010.
12. Posiedzenie w dn. 03/06/2011 r.
– Kontynuacja pracy nad absolutorium za rok 2010.
13. Posiedzenie w dn. 08/06/2011 r.
– Zakończenie pracy nad absolutorium za rok 2010.
14. Posiedzenie w dn. 20/06/2011 r.
– Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna –
Skarga pani Ireny Świerzowicz.
15. Posiedzenie w dn. 12/09/2011 r.
– Ponowne rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza- skarga pani Ireny Świerzowicz
oraz rozpatrzenie skargi na urzędników Urzędu Miasta Podkowa Leśna – skarga
pani Agnieszki Jagiełło.
– Rozpoczęcie kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji Kontroli
gospodarki wodą w mieście.
16. Posiedzenie w dn. 18/10/2011 r.
– Rozpoczęcie kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji Rady Miasta „Kontroli przestrzegania
procedur przy udzielaniu przez Urząd miasta w 2009 r. zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”.
17. Posiedzenie w dn. 25/11/2011 r.
– Przyjęcie protokołu pokontrolnego z Kontroli wykonania zaleceń
pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej
kadencji Rady Miasta „Kontroli przestrzegania procedur przy udzielaniu przez
Urząd miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”.
– Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza
i urzędników Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
– Rozpoczęcie Kontroli kosztów przygotowania i przeprowadzenia przez
Urząd Miasta przetargów publicznych w 2009 r. i 2010 r.

Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są w aktach
Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Krupa

Podkowa Leśna 19/01/2011 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI RADY MIASTA
za rok 2011

KBFiI działała na zasadach określonych w regulaminie pracy Komisji i w oparciu o plan pracy Komisji przyjęty na zebraniu w dniu 3.01.2011 r.

W roku 2011 odbyło się 15 posiedzeń, z których protokoły publikowane były na bieżąco na stronie internetowej miasta w biuletynie informacji publicznej.

W ramach prac nad budżetem miasta Komisja wypracowała następujące opinie i wnioski, które zostały przekazane za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta do burmistrza miasta:

1) opinie na temat:

a) projektu budżetu miasta na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025 (na podstawie własnych ustaleń oraz wniosków KKOSiSS i KŁPBiOS) (20.01.2011 r.),

b) wniosku burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącego autopoprawek wniesionych do projektu budżetu miasta na rok 2011 oraz poprawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej (16.02.2011 r.),

c) przedstawionego przez burmistrza miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2010, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta za rok 2010 i sprawozdania finansowego za 2010 rok (23.05.2011 r. i 29.06.2011 r.),

d) sprawozdania za I półrocze 2011 roku z wykonania budżetu miasta (15.09.2011 r.),

e) projektu budżetu miasta na rok 2012 (na podstawie wniosków własnych oraz wniosków KKOSiSS i KŁPBiOS) (7.12.2011 r.),

f) projektów wszystkich uchwał wywołujących skutki finansowe oraz wprowadzających zmiany i korekty w aktualnym budżecie miasta;

2) wnioski:

a) na temat proponowanych przez Komisję zmian w projekcie budżetu miasta na rok 2011 (20.02.2011 r.),

b) wnioski KBFiI do budżetu miasta na rok 2012 (27.09.2011 r.).

Na posiedzeniu Komisji w dniu 23.05.2011 odbyła się również dyskusja nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego.

Komisja na bieżąco opiniowała zgłaszane przez radnych, burmistrza i mieszkańców wnioski wchodzące w zakres kompetencji Komisji. Współpracowała w tym zakresie z innymi komisjami. Występowała do burmistrza miasta za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta z następującymi inicjatywami:

1) z wnioskiem o podjęcie prac nad aktualizacją zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2007-2014 w terminie umożliwiającym wykorzystanie dokumentu w pracach nad budżetem na rok 2012 r. (23.05.2011 r.),

2) z wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 1500 zł społecznej inicjatywy wykonania tablicy upamiętniającej powstanie Harcerstwa w Podkowie Leśnej oraz jego założyciela phm Zygmunta Soboty i przeznaczenie na ten cel środków z budżetu Rady Miasta na rok 2011 (22.08.2011 r.),

3) wystąpiła z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości i celowości (w aspekcie oszczędności finansowych) centralnego zamawiania oraz zakupów materiałów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w mieście (15.09.2011 r.),

4) w związku z potrzebą rozpoczęcia modernizacji rowu wzdłuż ulicy Wilczej i Bobrowej Komisja wnioskowała o przeniesienie środków pozostałych z inwestycji drogowych lub z innego źródła w wysokości 25 tys. zł na w/w zadanie, z możliwością rozpoczęcia jego realizacji w bieżącym roku (15.09.2011 r.),

5) zmodyfikowała wniosek, który podjęła na posiedzeniu w dniu 15.09.2011 r., dotyczący przeniesienia wolnych środków w wysokości 25 tys. zł (pozostałych z inwestycji drogowych lub z innego źródła) na modernizację rowów, wskazując na konieczność pilnego udrożnienia rowu po obu stronach ul. Sarniej oraz Borsuczej i Wiewiórek, z możliwością rozpoczęcia realizacji tego zadania w bieżącym roku (27.09.2011 r.),

6) przekazała wniosek o rozważenie możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Komisje w ramach wniosków do budżetu miasta na rok 2012, których finansowanie byłoby możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER (27.09.2011 r.),

7) wystąpiła z wnioskiem o przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu pozyskiwania środków zewnętrznych z projektów już ogłoszonych, na przedsięwzięcia inwestycyjne w bieżącej kadencji (27.09.2011 r.),

8) wystosowała wniosek o przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu oszczędności i naprawy finansów miasta, według harmonogramu obejmującego działania w tym zakresie w bieżącej kadencji (27.09.2011 r.).

Na wniosek burmistrza miasta Komisja wyznaczyła przedstawiciela KBFiI do komisji przetargowej dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5. (26.04.2011) jak również powołała swoich członków do zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych. Do zespołu zostali zarekomendowani: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Smoliński, Helena Skowron i Adam Krupa (29.06.2011).

Komisja BFiI rozpatrzyła wniosek KKOSiSS w sprawie opłat za Przedszkole Miejskie i w celu ostatecznego rozwiązania tego problemu powołała zespół składający się z członków KBFiI, członków KKOSiSS, dyrekcji Przedszkola i przedstawicieli Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola. Członkami niniejszego zespołu z ramienia Komisji zostali: Helena Skowron, Zbigniew Jachimski, Adam Krupa i Jarosław Kubicki (15.09.2011).

Komisja BFiI w ciągu całego roku zajmowała się monitorowaniem działań inwestycyjnych w mieście. W oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Miasta, własne obserwacje oraz sprawy zgłaszane przez mieszkańców, członkowie Komisji analizowali realizację działań inwestycyjnych wynikających ze „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta”, „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego” oraz planów i działań inwestycyjnych zawartych w przyjętym budżecie miasta na rok 2011. Analiza dotyczyła m.in. stanu zaawansowania prowadzonych inwestycji (rozbudowy szkoły, budowy budynku komunalnego, inwestycji drogowych, prac remontowych itd.), stopnia wykorzystania kredytu na inwestycje, etapów przygotowań do inwestycji drogowej. W celu sprawniejszego monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego Komisja powołała tymczasowy 3-osobowy zespół w składzie: p. Grzegorz Smoliński, p. Zbigniew Bojanowicz i p. Adam Krupa, który działał w terminie od 7.07.2011 do 22.08.2011.

Komisja zapoznała się z propozycją Urzędu Miasta dotyczącą tematów drogowych do realizacji w 2012 roku. Wystąpiła z wnioskiem, aby Urząd Miasta w terminie do 30 marca 2012 roku przedstawił własny plan kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście (remontów, modernizacji, budowy) uwzględniający wymogi układu komunikacyjnego, potrzeby mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (28.11.2011 r.).

Niniejsze sprawozdanie z pracy komisji za rok 2011 wraz z wnioskami do planu pracy na rok 2012 zostało pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji na posiedzeniu w dniu 01.02.2012 r.

Z poważaniem
Alina Stencka
Przewodnicząca Komisji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w 2011 roku

SPRAWOZDANIE

Z PRAC KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

W roku 2011 Komisja ŁPBiOŚ odbyła 14 posiedzeń, w tym – zgodnie z planem pracy – posiedzenia tematyczne w sprawie rowów, dróg i organizacji ruchu, bezpieczeństwa oraz drzewostanu i ochrony środowiska.

Z inicjatywy i na wniosek Komisji w projekcie budżetu na rok 2011 został ujęty rozdział dotyczący wydatków na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych oraz zabezpieczone zostały środki budżetowe na ten cel. Komisja odbyła posiedzenie tematyczne w sprawie rowów, w czasie którego w oparciu o wizualną prezentację przygotowaną przez UM, miała miejsce dyskusja z mieszkańcami oraz sformułowano wnioski – były one przyczynkiem do podjęcia działań w celu systematycznej naprawy sytuacji na rowach. Komisja regularnie występowała do UM – i otrzymywała – informacje na temat przebiegu prac .

Posiedzenie tematyczne w sprawie dróg dotyczyło aktualnej sytuacji na drogach miejskich oraz stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej w kontekście planu remontów i inwestycji na rok 2011 . W oparciu o przygotowaną przez radnych Agnieszkę Świderską i Pawła Siedleckiego analizę sytuacji, Komisja widziała konieczność rozpoczęcia prac nad programem „Drogi 2011 – 2014 ” – Komisji nie udało się jednakże doprowadzić do przedłożenia takiego programu przez UM.

W zakresie organizacji ruchu w mieście Komisja wspierała starania mieszkańców zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, mających na celu uspokojenie ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Komisja na posiedzeniach szczegółowo analizowała pisma i petycje oraz podejmowała dyskusję z mieszkańcami, kierując na bieżąco wnioski do UM.
W tej kwestii Komisja konsekwentnie wnioskowała o zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych.

Na posiedzenie tematyczne w sprawie szeroko pojętego bezpieczeństwa w mieście Komisja zaprosiła do dyskusji z mieszkańcami Komendanta Komisariatu Policji oraz Koordynatora
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uzyskana w trakcie posiedzenia i dyskusji z mieszkańcami wiedza o stanie bezpieczeństwa publicznego, drogowego i ekologicznego dała podstawy do podjęcia przez Komisję działań sondażowych w odniesieniu do powołania Straży Miejskiej. W opinii Komisji temat ten powinien być kontynuowany.

W posiedzeniu tematycznym : „ Stan drzewostanu i ochrona środowiska w Podkowie Leśnej
i Lesie Młochowskim” uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego oraz Nadleśnictwa Chojnów. Dyskusję poprzedziła prezentacja wizualna przygotowana przez UM. Na wniosek Komisji problemy dyskutowane na tym spotkaniu zostały szczegółowo przekazane mieszkańcom w Biuletynie Miasta.

W 2011 roku Komisja odbyła 2 wizje lokalne w sprawie drzew – pomników przyrody, dokonując szczegółowych oględzin i analizy zapisów ekspertyz dendrologicznych ponad
40 drzew pomnikowych.

W odniesieniu do problemów gospodarki wodą Komisja zwracała się do UM – otrzymując odpowiedź – z zapytaniami w spawach szczegółowych, np. w kwestii wyników analiz badań jakości wody i ich publikacji w Biuletynie Miasta. Komisja pozostawiła sprawy generalne, związane z uzgodnieniami z gminą Brwinów, które dotyczą zasad rozliczenia poboru wody oraz uzgodnień w ramach komisji koordynacyjnej, w gestii Komisji Rewizyjnej, która jest
w trakcie kontroli w tym zakresie.

Realizując zapis planu pracy Komisji na 2011 rok w zakresie gospodarki odpadami, Komisja – w oparciu o szczegółową informację UM– zapoznała się z założeniami i realizacją programu usuwania azbestu oraz z założeniami i harmonogramem wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komisja systematycznie występowała do UM – i otrzymywała – bieżące informacje w tym zakresie.

W odniesieniu do projektów budżetu miasta na 2011 i 2012 rok Komisja odbyła łącznie 6 posiedzeń, w czasie których dokonano wnikliwej analizy proponowanych zapisów oraz sformułowano wnioski budżetowe, wynikające z prac Komisji.

Komisji nie udało się, wbrew założeniom planu pracy, nawiązać współpracy z Młodzieżową Radą Miasta w szczególności w aspekcie promocji edukacji ekologicznej i możliwości podjęcia wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska. Na tym polu Komisja widzi potrzebę aktywności ze strony Rady Miasta.

Komisja pozytywnie ocenia współpracę z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej, Katarzyną Kowalewską, Jackiem Jakóbikiem i Beatą Homontowską , doceniając jednocześnie wsparcie ze strony Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody.

Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content