Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta VI Kadencji

Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Członkowie:

1. Maciej Foks- przewodniczący komisji
2. Jarosław Chrzanowski,
3. Anna Dobrzyńska-Foss,
4. Zbigniew Jachimski,
5. Maria Konopka-Wichrowska,
6. Paweł Siedlecki,
7. Alina Stencka.

Regulamin Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

Regulamin Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
VI Kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej

§ 1.

1. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, w skrócie KKOSiSS, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Miasta.

§ 2.

1. Komisja składa się z co najmniej 5 członków – radnych Miasta Podkowa Leśna.
2. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada w drodze uchwały zatwierdza skład Komisji.
3. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego.
4. Przewodniczącego i członków Komisji odwołuje Rada Miasta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy
i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji może go zastąpić inny członek Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na żądanie co najmniej dwóch jej członków.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać Przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza, zaproszonych gości oraz mieszkańców najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniach Komisji mogą zabierać głos i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
7. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami, mogą zabierać głos w dyskusji, lecz nie uczestniczą w głosowaniu.

§ 4.

1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia dotyczące kultury, edukacji, w tym oświaty, sportu i spraw społecznych.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie i wnioskowanie projektów uchwał, a także wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących:
a) budżetu miasta zarówno na etapie projektu, uchwalania, późniejszych zmian
i wykonania,
b) programów rozwoju miasta w zakresie spraw dotyczących kultury, sportu, edukacji, ochrony zdrowia oraz spraw społecznych,
c) bieżącej działalności gminnych jednostek kulturalnych, oświatowych i opiekuńczych,
d) tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych
oraz wyposażenia ich w majątek,
e) współdziałania gminy z innymi gminami na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej, edukacji, sportu i spraw społecznych, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju,
f) innych zagadnień i zadań związanych z oświatą, kulturą, sportem i sprawami społecznymi, zleconych Komisji przez Burmistrza, Radę Miasta, lub podjętych
z własnej inicjatywy,
3. Przy realizacji zadań Komisji wskazana jest współpraca z innymi komisjami Rady, gminnymi jednostkami kultury, oświaty, edukacji, sportu i spraw społecznych, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami.

§ 5.

1. Stanowiska, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym
i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby jej członków.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy
w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości.
3. Stanowisko Komisji, wraz z wnioskami mniejszości, przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
4. Przewodniczący Komisji bez zbędnej zwłoki przekazuje stanowiska, opinie i ustalenia Komisji Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

§ 6.

1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół zawiera obligatoryjnie:
a) datę i porządek posiedzenia,
b) listę osób obecnych,
c) podjęte stanowiska, wnioski i ustalenia,
d) krótkie omówienie,
e) na wniosek osób obecnych, za zgodą większości członków komisji, teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przed posiedzeniem przez Przewodniczącego.
4. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest i akceptowany nie później niż na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.
5. Do protokołu mogą być wnoszone uwagi i poprawki, jednak przed poddaniem protokołu pod głosowanie.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców na stronie internetowej Miasta oraz w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7.

1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu materiałów najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Komisja za zgodą większości członków może rozpatrzyć sprawy zgłoszone w terminie krótszym niż 3 dni.
3. Przewodniczący Komisji ma prawo zwrócić się do Burmistrza z prośbą o dostarczenie wszelkich materiałów dotyczących sprawy omawianej przez Komisję.

§ 8.

1. W grudniu przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plan pracy na przyszły rok, który następnie przedstawia Radzie Miasta.
2. W styczniu przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z jej pracy za rok ubiegły, które następnie przedstawia Radzie Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Działania społeczne podkowiańskich placówek i organizacji na rzecz mieszkańców

Protokół z posiedzenia w dniu 7 listopada 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 października 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 września 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 września 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 lipca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 2 czerwca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 listopada 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 13 listopada 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 października 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 września 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 września 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 maja 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 15 marca 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 lutego 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 29 stycznia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 listopada 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 listopada 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 października 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 września 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 września 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 maja 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 marca 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 marca 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 27 lutego 2012 r.

Protokół Z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 grudnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 15 listopada 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 października 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 października 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 września 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 września 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2011 r.

Protokół nr 11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 czerwca 2011 roku, które odbyło się w CKiIO
przy ul. Świerkowej 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu : wg listy obecności.

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek spotkania:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 03 i 08. czerwca br.
2.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
3.Sprawy bieżące.

Ad.1. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący komisji poinformował zebranych o otrzymaniu z biura Rady Miasta dokumentacji dotyczącej przedmiotowej skargi. Następnie poprosił oddelegowanych przez panią Burmistrz pracowników panią Ilonę Skawińską i panią Małgorzatę Wojtków o przedstawienie meritum sprawy. Według wyjaśnień pani I. Skawińskiej pisma kierowane do Urzędu Miasta przez panią Irenę Świerzowicz świadczą o nieregulowanych sprawach stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przy ul: Jana Pawła II nr 2 działka nr 5 obręb 11 tzw. ,,Okrąglaka”. Nieuregulowane sprawy wynikają z zaniedbań kolejnych właścicieli nieruchomości. Pani Świerzowicz domaga się od Urzędu Miasta aktualizacji wpisów w księgach wieczystych. Urząd poinformował panią Świerzowicz iż aktualizacja wpisów w księgach wieczystych leży wyłącznie w kompetencjach właściciela nieruchomości i to właściciel nieruchomości powinien zlecić wykonanie inwentaryzacji budynku z uwzględnieniem zmiany sposobu użytkowania w oparciu o obowiązujące przepisy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta. Po uzyskaniu zgody na zmianę sposobu użytkowania części budynku na cele usługowe właściciel nieruchomości może przeprowadzić postępowanie dotyczące aktualizacji wpisów w księdze wieczystej zgodnie z przygotowaną dokumentacją odpowiadającą stanowi faktycznemu. Po podziale majątku i zrzeknięciu się współwłasności na cele mieszkaniowe , pani I. Świerzowicz nie jest właścicielem ale chce partycypować w zyskach z wynajmowanego ,,Okrąglaka”. Na obrady przybyła radna A. Łukaszewicz – członek komisji rewizyjnej. Panie I. Skawińska i M. Wojtków , pracownicy Urzędu Miasta zgodnie potwierdziły chęć pomocy i udzielenia informacji ale pomoc w/w sprawie nie leży w kompetencjach Urzędu Miasta. Odczytane zostały także dwa pisma z korespondencji przekazanej przez Biuro Rady Miasta .
Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Miasta oraz na podstawie otrzymanych dokumentów stwierdziła iż nie znajduję przesłanek aby skierować pod obrady Rady Miasta skargi ani zająć stanowisko w tej sprawie. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Członkowie komisji zwrócili także uwagę na brak pisemnej opinii mecenasa Urzędu Miasta oraz jego obecności na posiedzeniu wobec potrzeby sformułowania uchwały do której byli zobowiązani pismem z dnia 10 czerwca 2011roku otrzymanego od Przewodniczącego Rady Miasta. Uznali iż posiadają za mało wiedzy na tym etapie żeby orzekać zasadność bądź niezasadność skargi.(zał.1.)
Ad.3. Przewodniczący przypomniał kolejny temat z planu pracy komisji na 2011rok
tj. :,,Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.” Radny Z. Bojanowicz zwrócił uwagę iż odbyły się trzy kontrole w tej sprawie i odesłał zainteresowanych do protokołów. Terminu kolejnego posiedzenia nie uzgodniono. Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Załączniki:
1.Notatka z dnia 27 czerwca .

Protokół sporządził
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Krupa

Podkowa Leśna 27 czerwca 2011r.

NOTATKA

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 czerwca 2011roku do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącego zbadania skargi Pani Ireny Świerzowicz na działalność Urzędu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz przygotowania projektu uchwały wraz z uzasadnieniem , wyjaśniam co następuje w imieniu Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2011roku zajęła się powyższą skargą . W tym celu poprosiłem Panią Burmistrz o oddelegowanie na posiedzenie Pracowników Urzędu Miasta w celu objaśnienia powyższej skargi. Przed Posiedzeniem otrzymałem informację iż istnieje opinia Mecenasa Urzędu Miasta w tej sprawie. Podczas posiedzenia okazało się , że opinia jest tyko ustna . Po otrzymaniu wyjaśnień od pracowników Urzędu Miasta oraz zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez Biuro rady Miasta Komisja Rewizyjna zarekomendowała następujące stanowisko iż na podstawie otrzymanych dokumentów oraz wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta na dzień 20 czerwca 2011roku nie znajduję przesłanek uzasadniających aby skierować tę sprawę pod obrady Rady ani aby zająć stanowisko w tej sprawie. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Komisja uznała również iż przy braku opinii radcy oraz jego obecności na posiedzeniu komisja nie może wziąć odpowiedzialności za przygotowanie projektu uchwały dotyczącej w/w skargi i stwierdzić jej niezasadność bądź zasadność.

Notatkę sporządził
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Krupa

Protokół z posiedzenia w dniu 2 sierpnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 7 lipca 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25.05.2011 r

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 25.05.2011 r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej odbyło się w dniu 25 maja 2011 roku w godz. 18.30 – 23.15 przy obecności 8 radnych. Przewodniczący M. Foks stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu).
Program posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. Zaopiniowanie projektu uchwały na VIII sesję Rady Miasta,
4. Podsumowanie spotkania z podkowiańską młodzieżą,
5. Informacja o wynikach konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
6. Sprawy bieżące,
7. Wolne wnioski.

Ad 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie

Ad. 3 Przewodnicząca Komisji Budżetu A. Stencka zaprezentowała pozytywną opinię dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej, z uwzględnieniem dwóch poprawek. W par. 2 projektu zapis „0,22%” należy zamienić na „0,24%”. Nadto Komisja Budżetu zaproponowała wykreślenie w całości par. 4, zaś w par. 5 projektu uchwały usunięcie słów „i dyrektorowi przedszkola”, ponieważ wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu KKOSiSS jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwzględnieniem ww. poprawek.

Ad. 4 Radny Z. Jachimski ciesząc się ze zorganizowania spotkania z młodzieżą przyznał, że potwierdziło ono opinie radnych dotyczące oczekiwań młodych Podkowian. Pozytywnym jest fakt, że są w Podkowie osoby mające dobry kontakt z młodzieżą. Radna A. Foss zwróciła uwagę na potrzebę powołania organizatora sportu i rekreacji. Zaproponowała, by powtórzyć spotkanie z młodzieżą. Zaprosiła jednocześnie na II Dzień Sportu, który odbędzie się 1 czerwca. Radna A. Łukasiewicz zaproponowała, by na posiedzenie poświęcone Młodzieżowej Radzie Miasta zaprosić również przedstawicieli takich ciał z innych miast np. z Grodziska Mazowieckiego. Według radnej młodzież akcentuje potrzebę większej współpracy międzyszkolnej oraz organizacji miejsca spotkań, w którym czuliby się gospodarzami. Jako radni powinniśmy znaleźć czas na zastanowienie się co dalej z Młodzieżową Radą Miasta, uwspólnić stanowisko radnych i opiekunów działań oraz określić czasowo możliwość sformalizowania dotychczasowej współpracy z młodzieżą aby czuli, że są traktowani poważnie i partnersko.

Radna A. Foss ma wątpliwości, że młodzież licealna nie będzie miała czasu na działalność w MRM. Pozytywnie jednak odpowiedziała Radnej Łukasiewicz na pytanie dot. formalizowowania MRM. Radny J. Chrzanowski zapytał obecną dyrektor Zespołu Szkół w jaki sposób szkoła przygotowuje się do otwarcia nowego obiektu. W odpowiedzi dyrektor ZS poinformowała, że po otwarciu hali nie będzie problemu z dostępem do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Podstawowy sprzęt do sali został włączony do przetargu i będzie dostępny po oddaniu obiektu, a boisko zostanie oświetlone.

W wyniku dyskusji ustalono, że w najbliższym Biuletynie Miasta zostanie zamieszczony artykuł podsumowujący omawiane na posiedzeniu spotkanie z młodzieżą, zorganizowane wspólnie przez KKOSiSS oraz Młodzieżową Radę Miasta (w załączeniu). Ustalono również, że kolejny artykuł w Biuletynie będzie poświęcony wynikom ankiety przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę Miasta, które zaprezentowano na posiedzeniu Komisji dzięki uprzejmości Pani A. Wrzosek, opiekuna MRM (w załączeniu).

AD. 5 Radny M. Foks zauważył, że ze względów formalnych odrzucono nie tylko wniosek Związku Podkowian, ale też Stowarzyszenia Długa Ławka. Radna A. Łukasiewicz podkreśliła w odpowiedzi, że Związek występował z trzema wnioskami, a Długa Ławka tylko z jednym. Według niej 30 tys. złotych to kropla w morzu potrzeb. Wyraziła żal, że regulamin konkursu nie został zmieniony w tym roku. Pozostał restrykcyjny, a był czas, żeby się nad nim pochylić. Powinien być skierowany do konsultacji.

Sekretarz Miasta Pani M. Górska odpowiedziała, że zarządzenia Burmistrza Miasta nie są konsultowane.

Radny M. Foks zwrócił uwagę, że na poprzednim posiedzeniu KKOSiSS, które odbyło się przed konkursem, nikt z zebranych nie zgłaszał uwag do obowiązującego regulaminu.

Radna A. Łukasiewicz przypomniała, że potrzeba uaktualnienia zapisów regulaminu i dostosowania ich do podkowiańskich realiów była podnoszona jeszcze przez poprzednią Radę Miasta a z inicjatywy organizacji pozarządowych prawie rok temu odbyło się spotkanie dotyczące nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Przyznała, że przy istniejących zapisach komisja konkursowa miała formalne trudności ale jej członkowie mogli wziąć pod uwagę wcześniejszą współpracę i wiedzę o dotychczasowej realizacji zadań zleconych i zawnioskować o dostarczenie dokumentów w trybie uzupełnienia, a na ten czas na przykład przerwać obrady. W świetle dotychczasowej dobrej współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym oraz ogólnej tendencji do zwiększania partycypacji mieszkańców pismo Sekretarz Miasta dotyczące realizacji uchwały o konsultacjach (w załączeniu) nie satysfakcjonuje radnej, tym bardziej, jeżeli taka jest również opinia Pani Mecenas Tarasiuk. Radny M. Foks przypomniał, że termin dostarczenia dokumentów był wyraźnie określony przez regulamin, wcześniej wiadomy, a nawet specjalnie przedłużony tak, by każda organizacja mogła zdążyć z wymaganym kompletem, co podkreślali niektórzy radni na poprzednim posiedzeniu, dziękując Pani Burmistrz za ukłon w stronę organizacji pozarządowych. Dlatego w jego mniemaniu – jako przedstawiciela Rady Miasta w komisji konkursowej – postępowanie jej członków było prawidłowe. Ubolewa jednakże nad tym, że ze względów formalnych cenne inicjatywy Związku Podkowian nie mogły być w tym roku dofinansowane. Radny stanowczo podkreślił, że przerwanie obrad w celu dostarczenia dokumentów byłoby w jego opinii nadużyciem.

W rezultacie dyskusji Przewodniczący Komisji został upoważniony do wystąpienia do Pani Burmistrz z następującym wnioskiem:

„Komisja Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta wnioskuje o dostosowanie zapisów regulaminu przyszłorocznego konkursu dla organizacji pozarządowych do potrzeb i specyfiki naszego miasta oraz wcześniejsze przedstawienie go zainteresowanym organizacjom. Mamy nadzieję, że Pani Burmistrz przychyli się do naszej propozycji”.

Mieszkaniec miasta Prof. A. Tyszka komentując wyniki konkursu zauważył, że Związek Podkowian wyciągnął wnioski z zaistniałej sytuacji i chciałby, żeby czynniki oficjalne samorządu również się czegoś nauczyły. 30 tys. na konkurs to według niego suma trzykrotnie za mała. Miasto dysponujące pewnym budżetem, a przeznaczające taką kwotę dla organizacji postępuje nie fair. Osoby te są partnerami, nie petentami. Prof. Tyszka zwrócił się z prośbą do komisji o zabranie głosu w sprawie podniesienia tej kwoty. Radny Z. Jachimski złożył wniosek, by komisja przy pracy nad przyszłorocznym budżetem zwróciła szczególną uwagę na kwoty przeznaczane dla NGO.

Ad. 6. Dyrektor CKiO A. Witkowska na prośbę Przewodniczącego Komisji przedstawiła stan przygotowań do festiwalu Otwarte Ogrody. Rozpocznie się przedstawieniem „Dżentelmen i Spółka” oraz konferencją poświęconą kulturze w Trójmieście Ogrodów. Program festiwalu składa się z 35 wydarzeń. Swoje podwoje otworzą pracownie artystów, ogród literacki w Bibliotece, piknik naukowy. W naszym mieście zagoszczą muzyka elektroniczna, zespół gruziński, chóry itp. Na zakończenie odbędzie się tradycyjna już potańcówka na deskach przed Pałacykiem-Kasyno.

Radny M. Foks poruszył problem picia alkoholu podczas imprezy otwarcia Skateparku, gdzie osobiście interweniował wypraszając osoby łamiące regulamin. Zwrócił uwagę na brak obecności policji na imprezie. Dyrektor CKiO A. Witkowska zapewniła, że policja była zawiadomiona specjalnym pismem na Kika dni przed imprezą a pracownicy CKiIO obecni na miejscu kontrolowali sytuację i interweniowali na bieżąco. Nie zgodził się z tym radny M. Foks, który nie dostrzegł interwencji pracowników z własnej inicjatywy – musiał wskazywać im osoby łamiące regulamin, których wcześniej mimo ich obecności tuż przy placu skateparku nie dostrzegali.

Radny M. Foks zapytał sekretarz miasta o sytuację rodziny Państwa Jaryczewskich upublicznioną poprzez telewizyjny program interwencyjny. Pani M. Górska odpowiedziała, że nowy właściciel dostał decyzję odmowną odnośnie wymeldowania. Przewodniczący Komisji został upoważniony do zwrócenia się do Urzędu Miasta o opinię prawną w sprawie możliwości pomocy dla rodziny Państwa Jaryczewskich.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący M. Foks podziękował radnym i mieszkańcom za udział w posiedzeniu.

Protokołował: radny M. Foks

Załącznik nr 1 do protokołu

Załącznik nr 2 i do protokołu

Protokół z posiedzenia w dniu 26.04.2011 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 26.04.2011 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Błońskiej 50.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – według listy obecności (załącznik).
Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały na VII Sesję RM.
3. Rekomendacja przedstawiciela do komisji dot. przetargu na wynajem lokalu
przy ul. Jana Pawła II 5.
4. Informacja dyr. Doroty Skotnickiej na temat remontu Biblioteki.
5. Dyskusja nt. polityki antyalkoholowej w Podkowie Leśnej.
6. Sprawozdanie z przebiegu międzygminnego spotkania ds. autyzmu w dniu 11.04.br.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Powiatowej Rady do spraw zatrudnienia.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1) Po uwzględnieniu uwag członków Komisji, protokół z poprzedniego
posiedzenia został przyjęty następującym stosunkiem głosów:
za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 1.

Ad. 2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony. Ze względu na to, że rozbudowa sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej S.A. planowana jest na terenie zarządzanym przez szkołę, uznał za zasadne zaopiniowanie tej uchwały przez Komisję.
P. A. Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę na korzystne skutki finansowe dla miasta.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Ad. 3) Przewodniczący przekazał Komisji prośbę p. Burmistrz dotyczącą wyłonienia przedstawiciela do komisji dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 w celu prowadzenia księgarni.
Kandydatura p. Marii Konopki-Wichrowskiej została przyjęta przez członków Komisji jednogłośnie.

Ad.4) Dyrektor Biblioteki Miejskiej p. Dorota Skotnicka wskazała panią Siedlecką, osobę zajmującą się remontem z ramienia UM, która omówiła kolejne etapy prac remontowych, odpowiadając jednocześnie na pojawiające się w międzyczasie pytania szczegółowe członków Komisji.
Pierwszym zadaniem było zabezpieczenie budynku przed zaciekami i grzybem. Zdjęto uszkodzone rynny, założono nowe, częściowo naprawiono dach kładąc 20 m2 termozgrzewalnej papy, zamontowano obróbki blacharskie. Na połowę maja zaplanowano położenie izolacji na tarasie, do 10 czerwca – wstawienie drzwi wejściowych, które zakupiono na podstawie zapytania o cenę za 4 920 zł (wybrano najlepszą z trzech ofert). Koszt wykonanych prac wyniósł 4 968 zł. Daszek zostanie wykonany po założeniu drzwi, pod koniec czerwca. Gwarancja na roboty wynosi 2 lata. Normy przeciwpożarowe zostały spełnione. Nadzór prowadzi p.Siedlecka oraz p.Wojtków. Budynek wymaga osuszenia, pomieszczenia będą w sposób naturalny wietrzone. Jeśli działania te nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, trzeba będzie zastosować preparaty grzybobójcze (proponowała to p.Stencka). P.Dobrzyńska-Foss poinformowała, że dysponuje ofertą urządzenia do osuszania pomieszczeń, którego skuteczność została sprawdzona.
P. A. Łukasiewicz zaproponowała rozważenie możliwości wykonania w bibliotece wentylacji na zasadzie ruchu wymuszonego powietrza, a nie jak obecnie ruchu grawitacyjnego. Zwróciła uwagę na konieczność spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej przy planowanym zakupie i montażu nowych drzwi wejściowych.
P. E. Domaradzka stwierdziła, że system p-poż. pozostawia wiele do życzenia.
W dalszej części spotkania dyrektor D. Skotnicka omówiła projekt, do którego biblioteka została zakwalifikowana, realizowany przez Fundację Społeczeństwa Informatycznego w ramach programu rozwoju bibliotek. Na podstawie założeń projektu pracownicy uczestniczą w szkoleniach, biblioteka otrzymała też nowy zestaw komputerowy wraz z kombajnem w postaci skanera, drukarki i ksero, odbywają się spotkania. W tym roku być może uda się wprowadzić program MAK, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość m.in. „podglądania” przez Internet katalogów biblioteki. Biblioteka podkowiańska osiągnęła najlepsze wyniki w czytelnictwie w powiecie. Informację na temat uczestniczenia tej instytucji w programie rozwoju bibliotek można znaleźć w biuletynie miasta oraz na plakatach.

Ad.5) Na pytania członków KKOSiSS odpowiadały: p. M. Niewiadomska – pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz p. dr A. Bijak-Perka –
członek tej komisji.
Rada Miasta Podkowy Leśnej przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011 w lutym 2011 r. Na jego podstawie Gminna Komisja realizuje swoje działania. Do tej pory wystąpiła do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Problem uzależnień jest ukryty. Komisja nie może interweniować na podstawie domniemań i przypuszczeń, musi reagować na zgłoszenia przekazywane przez policję, członków komisji i rodziców, robi to na bieżąco. W tym roku zorganizowała 3 indywidualne spotkania z ludźmi, którzy chcą porzucić nałóg. Współpracuje ze stowarzyszeniem „Szansa” skupiających osoby uzależnione i ich rodziny, także ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików. W ramach programów profilaktycznych wdrażanych w szkołach i przedszkolu organizuje cykle wykładów, szkolenia dla rodziców, teatry i spektakle profilaktyczne, warsztaty dla młodzieży m.in. „Twój demon – agresja”, zajęcia w punkcie odrabiania lekcji w szkole (prowadzone przez 2 nauczycieli w wymiarze 4,5 godz. tygodniowo), półkolonie i warsztaty w czasie wakacji. Niedawno został przyjęty krajowy program profilaktyki, w oparciu o który GKRPA przygotowuje program dotyczący profilaktyki antyalkoholowej. Z uwagi na to, że do szkół w Brwinowie i Żółwinie uczęszczają dzieci z Podkowy Leśnej, Komisja nawiązała współpracę z GOPS-em w Brwinowie.
P.Łukasiewicz zauważyła, że wprawdzie nie możemy finansować działań prowadzonych przez inną gminę, ale możemy w formie współpracy realizować wspólne zadania. Może wspólne posiedzenia komisji gminnych przyniosłyby rezultaty w postaci nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych.
P.M.Konopka-Wichrowska zwracała uwagę, na podstawie niegdysiejszych nauczycielskich doświadczeń, na małą skuteczność programów profilaktycznych (w Podkowie jest to i teraz widoczne gołym okiem) i namawiała panie z komisji do aktywnych poszukiwań nowych rozwiązań oraz zastanowienia się nad zatrudnieniem na godziny pedagoga ulicznego.
P.Jachimski podkreślił, iż Komisję KOSiSS należy uważać za sojusznika GKRPA w działaniach na rzecz profilaktyki uzależnień.

Ad. 6) Przewodniczący M. Foks przedstawił sprawozdanie z przebiegu międzygminnego spotkania do spraw autyzmu w dniu 11.04.2011 r. w Brwinowie. W spotkaniu wzięło udział bardzo dużo osób: radni z powiatu grodziskiego i pruszkowskiego, pracownicy Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, terapeuci, rodzice dzieci autystycznych. Celem spotkania było wsparcie inicjatywy utworzenia ośrodka pomocy dla osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin, jak również zebranie informacji na temat skali występowania tej jednostki chorobowej w regionie. Pomysłem na lokalizację przyszłego ośrodka są nieruchomości w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej. Problem jest bardzo trudny. Zdarzało się wielokrotnie, że osoby autystyczne były umieszczane w ośrodkach razem z osobami o innym schorzeniu, co nie sprzyjało terapii. Ważna jest pomoc dla rodziny, która często zdana jest na siebie, a zwłaszcza dla osoby chorej, która po śmierci rodziców nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić. W Podkowie Leśnej zidentyfikowana jest 1 dorosła osoba z autyzmem, otrzymuje ona pomoc w Środowiskowym Domu Pomocy. Nie ma zatem w mieście problemu z rozliczaniem środków przeznaczonych na ten cel. W innych gminach różnie z tym bywa. Trzeba lobbować w sprawie budowy takiego ośrodka, aby udało się pozyskać na ten cel środki finansowe.

Ad. 7) P. A. Łukasiewicz przedstawiła sprawozdanie z posiedzenia Powiatowej Rady do spraw zatrudnienia. Jako członek tej rady, wyłoniony z Rady Miasta Podkowa Leśna poprzedniej kadencji, uczestniczy 1 raz na kwartał w jej spotkaniach, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowa Rada do spraw zatrudnienia jest organem doradczym i podlega staroście grodziskiemu. Działają w niej przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu powiatu. Spotkania mają charakter sprawozdawczy, przedstawiany jest na nich budżet dotyczący zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Budżet składa się z części stałej, przewidzianej ustawowo oraz części dotyczącej środków projektowych, corocznie o różnej wielkości. Budżet zmieniany jest w połowie roku, w oparciu o informacje na temat przyznanych środków zewnętrznych.
W Podkowie Leśnej ilość osób bezrobotnych jest niewielka. Wsparcie im udzielane dotyczy stworzenia nowych miejsc pracy, opłacania stażów, szkoleń. P. Łukasiewicz zaproponowała utworzenie na stronie internetowej miasta zakładki, w której znalazłyby się bieżące informacje np. o programach dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych, możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Ad. 8) Przewodniczący M. Foks podziękował p. dyr. Skotnickiej za gościnę w bibliotece. Przypomniał, że 6 maja o godz. 18.00 w Sali MOK-u odbędzie się spotkanie organizowane przez młodzież. Moderatorami będą p.Wilkoń (reprezentant CKiIO), p. Jędrzej Walc (zajmuje się klubem „Brak Odpływu”), P. Jan Grzymała (ma dobry i częsty kontakt z młodzieżą). W organizację włączyła się również Młodzieżowa Rada Miasta. Plakaty zostały przygotowane.
P. dyr. A. Witkowska poinformowała, że na początku maja odbędzie się spotkanie na temat organizacji Otwartych Ogrodów. Zgłaszają się kolejne chętne osoby, w tej chwili jest ich ponad 20. Zostały wysłane pisma do potencjalnych sponsorów, jeszcze nie ma na nie odzewu. W najbliższym czasie planowana jest następna debata na temat kultury w mieście. Ze względu na ograniczone w tym roku środki finansowe, trzeba będzie zmniejszyć honoraria i jako priorytet potraktować materiały do realizacji projektu.
Przewodniczący M. Foks omówił sprawę interpelacji wysłanej do p. Burmistrz. Na posiedzeniu Rady Miasta p. M. Foks został wybrany na przedstawiciela Rady w komisji konkursowej do konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W regulaminie konkursu wyznaczono termin posiedzenia na 27 kwietnia. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie do 26 kwietnia prawidłowo wypełnionej oferty. 20 kwietnia pracownik urzędu poinformował telefonicznie p. Foksa o anulowaniu terminu posiedzenia z 27 kwietnia i o przesunięciu zebrania komisji na 4 maja, poprosił również, żeby Rada wyznaczyła sobie nowego przedstawiciela do komisji, jeżeli ten nowy termin nie będzie pasował p. Foksowi. Przewodniczący wyraził swoje negatywne stanowisko wobec takiej formy przekazywania informacji.
Sekretarz UM p. M. Górska poinformowała, że termin został zmieniony ze względu na prośbę organizacji pozarządowych, bo przecież konkurs ten jest dla nich. Pracownik UM zadzwonił w tej sprawie do wszystkich członków komisji konkursowej.
P. A. Tyszka wyraził wdzięczność p. Burmistrz, że zgodziła się przesunąć termin konkursu. Organizacje muszą bardzo skrupulatnie wypełnić wnioski, opracować kosztorys, to jest skomplikowana procedura.
P. E. Domaradzka stwierdziła, że jest to dobry temat do rozstrzygnięcia na Forum Organizacji Pozarządowych.
P. A. Łukasiewicz nie zgodziła się z tonem interpelacji. Aktywność mieszkańców przejawiająca się w działalności organizacji pozarządowych powinna być wspierana przez Radę Miasta. Organizacje te mogą, ale nie muszą działać. Jeśli była prośba ze strony organizacji o przedłużenie terminu składania wniosków i UM do niej się przychylił, należy to poprzeć. Sytuacją kuriozalną było raczej dwukrotne obniżenie wcześniej skonsultowanych i pozytywnie zaopiniowanych kwot na konkursy dla NGO w 2011 r. wymienianych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011 r.
P. M. Konopka-Wichrowska zauważyła, że jeśli udział radnego w jakimś gremium ma znaczenie, trzeba wziąć pod uwagę, że forma poinformowania przedstawiciela Rady Miasta o terminie posiedzenia jest istotna. Rada Miasta wybrała osobę kompetentną i najbardziej odpowiednią, nie chodzi o to, by był ktokolwiek.
P. Foks zapowiedział, że prawdopodobnie złoży rezygnację z udziału w posiedzeniu komisji konkursowej.
P. A. Dobrzyńska-Foss zaapelowała o bardziej „miękkie” podejście do sprawy dla dobra dalszej współpracy.

Ad. 9) W wolnych wnioskach głos zabrała p.Anna Sobczak, przedstawicielka Stowarzyszenia Długa Ławka, zarejestrowanego w Brwinowie, działającego również na terenie Podkowy Leśnej. Poinformowała, że w Brwinowie funkcjonują 3 kluby sportowe, w których 60% członków stanowią dzieci i młodzież z naszego miasta. Zwróciła uwagę, że w regulaminie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych brak zadań dotyczących sportu. Nie ma też możliwości dofinansowania wynajęcia sali gimnastycznej. Zauważyła, iż są organizacje działające ponad podziałami administracyjnymi.
P. A. Łukasiewicz zaproponowała, aby środki przeznaczone w budżecie na sport włączyć w przyszłości do puli środków na rzecz organizacji pozarządowych, wtedy można byłoby rozszerzyć zadania w ramach regulaminu o obszar sportu.
Przewodniczący M. Foks stwierdził, że podczas Dnia Sportu będzie najlepsza okazja do spotkania się w szerszym gronie i do rozmowy na temat sportu w mieście. Podziękował obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła :
Alina Stencka

LEGENDA :

CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
KKOSiSS – Komisja Kultuty, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
UM – Urząd Miasta
GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Protokół z posiedzenia w dniu 30 marca 2011 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 30.03.2011 r.

Posiedzenie KKOSiSS 30 marca br. odbyło się w Pałacyku-Kasyno i zostało połączone ze spotkaniem w sprawie strategii rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na lata 2011–2015.
Część I posiedzenia otworzył przewodniczący komisji Maciej Foks, witając zebranych – radnych innych komisji, dyrekcje i pracowników instytucji kultury i oświaty, przedstawicieli Urzędu Miasta, stowarzyszeń i mieszkańców. Stwierdził quorum, przy nieobecności (usprawiedliwionej) jednej radnej (lista obecności w załączeniu), i przedstawił porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18 lutego br.
2. Przypomnienie dorobku Bohdana Pocieja i uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
3. Debata na temat strategii rozwoju CKiIO.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
Porządek został przyjęty jednogłośnie z poprawką Anny Foss – przełożeniem debaty na koniec spotkania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęto jednogłośnie.
Postać zmarłego Bohdana Pocieja przedstawił były radny Kazimierz Głowacki, który zaapelował o wydanie jego tekstów, opiekę nad schedą i kontynuację dzieła. „Filozofa muzyki” wspominali Alina Witkowska i Andrzej Tyszka. Przewodniczący odczytał również list Andrzeja Kosowskiego, redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, nadesłany na posiedzenie (w załączeniu). Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego muzykologa.
Następnie członkowie Komisji omówili i jednogłośnie przyjęli projekty uchwał:
• w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku,
• w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
• w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin, a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. (Teksty uchwał w załączniku).
W punkcie „Wolne wnioski” nie było zgłoszeń.
W części II dyrektor Alina Witkowska przedstawiła zarys strategii rozwoju CKiIO – wizję, misję i zmodyfikowane kierunki rozwoju, cele strategiczne oraz operacyjne, które zostały sformułowane na podstawie ustaleń z dwu wcześniejszych spotkań z partnerami strategicznymi. Podkreśliła, że wypracowywany partycypacyjny model działania placówki zakłada w większym stopniu współtworzenie programu przez mieszkańców, a nie tylko konsumowanie gotowej oferty. Poinformowała także o możliwości ubiegania się o środki na modernizację infrastruktury w ramach III etapu programu Dom Kultury Plus, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego (ok. 60 tys. zł) i podjęciem odpowiedniej decyzji przez samorząd jako organ założycielski.
W wyniku dyskusji zaproponowano uzupełnienie Strategii o zapis dotyczący modernizacji infrastruktury, bez wiążących ustaleń finansowych.
Grażyna Gnatowska – coach z Narodowego Centrum Kultury i członek Stowarzyszenia Wspierania Centrów Aktywności Lokalnej – przedstawiła cele i założenia CAL oraz tzw. CAL-owski model działania instytucji kultury, oparty na zasadzie animacji i aktywizacji społecznej, którego elementy – jej zdaniem – są już realizowane przez CKiO. Omówiła kryteria przyznawania certyfikatu oraz podała przykłady uaktywnienia społeczności lokalnych wokół miejsc kultury na Ochocie.
W ożywionej dyskusji uczestniczyli radni i mieszkańcy, podejmując kwestię „celowości” udziału w sieci CAL-owskiej oraz przyciągnięcia mieszkańców dotychczas niezainteresowanych ofertą Centrum, w tym młodzieży spędzającej wolny czas na ulicy. Ten temat, choć niezwiązany bezpośrednio z bieżącym etapem debaty o strategii CKiIO, wkrótce zdominował spotkanie. Powrócił problem skateparku (czy go zamknąć, czy bardziej o niego zadbać), pedagoga ulicznego oraz koordynatora do spraw sportu. Wobec późnej pory zdecydowano o zakończeniu obrad i poświęceniu jednego z następnych posiedzeń komisji problematyce młodzieży.
Prezentacja i sprawozdanie CKiIO ze spotkania w załączeniu.
Przewodniczący podziękował przybyłym i zamknął posiedzenie o godz. 22:50

Protokołowała: Maria Konopka-Wichrowska

Protokół z posiedzenia w dniu 18 lutego 2011 r.

Podkowa Leśna, CKiO ul Świerkowa 1

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 18.02.2011 r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej odbyło się w dniu 18 lutego 2011 roku w godz. 18.30 – 20.05 przy obecności 6 z 8 członków Komisji. Przewodniczący M. Foks stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu).
Program posiedzenia obejmował nast. punkty:
1. Przyjęcie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18.01.2011 r.,
3. Dyskusja nad projektami uchwał obejmującymi zakresem obszar działania komisji, zaproponowanymi do przyjęcia na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 22.02.2011r.,
4. Rekomendowanie przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Zachodniego,
5. Sprawy bieżące,
6. Wolne wnioski.
Przed rozpoczęciem obrad radna A. Foss zaproponowała uzgodnienie trybu protokołowania obrad Komisji, sugerując odejście od protokołu cytującego poszczególne wypowiedzi (stenogramu) na rzecz zapisywania ustaleń. Obecni członkowie Komisji zaaprobowali jednogłośnie takie rozwiązanie uzgadniając, że wypowiedzi będą przytaczane na wyraźne życzenie osób zabierających głos.

Ad 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. Protokół z posiedzenie Komisji w dniu 18 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie wraz z załącznikami: wnioskami do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w sprawie budżetu miasta na rok 2011 oraz listem p. Joanny Trzeciak-Walc.
Ad 3. Projekt uchwały nr 18/2011 Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres pow. trzech lat w trybie przetargowym lokalu użytkowego został omówiony przez przew. M.Foksa, który złożył relację z posiedzenia Komisji Budżetu, podczas której wywiązała się zasadnicza dyskusja między mieszkańcami opowiadającymi się za wydzierżawieniem lokalu z przeznaczeniem na księgarnię oraz mieszkańcami opowiadającymi się za wydzierżawieniem w przetargu otwartym i wybraniem oferty najkorzystniejszej finansowo z uwagi na stan finansów miasta. Następnie przewodniczący przedstawił stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego.
W dyskusji nad tym punktem głos zabierali kolejno radni: Anna Foss, Jarosław Chrzanowski, Maciej Foks oraz mieszkańcy: Dariusz Murawski i Grażyna Zabłocka.
W wyniku dyskusji Komisja Kultury zadecydowała o rekomendowaniu uchwały (5 głosów za, 1 wstrzymujący).
Projekt uchwały nr 21/2011 Rady Miasta w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011 został przedstawiony przez pracownika UM p. Małgorzatę Niewiadomską. W dyskusji nad dokumentem uczestniczyli radni: Grzegorz Smoliński, Jarosław Chrzanowski, Maria Wichrowska, Alina Stencka i Anna Foss oraz mieszkańcy: Janina Lisicka, Jacek Namięta, Dariusz Murawski i Grażyna Zabłocka. Na wniosek przewodniczącego M. Foksa dyskusja nad propozycjami zmian programu w przyszłości została przesunięta na posiedzenie tematyczne Komisji.
Komisja Kultury jednogłośnie zadecydowała o rekomendowaniu uchwały.

Ad 4. Dotychczasowy przedstawiciel Rady Miasta w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego p. Jolanta Mironiuk złożyła informację o działalności tego organu w okresie poprzedniej kadencji. Na prośbę przewodniczącego M. Foksa o zgłaszanie kandydatur zgłosiła się radna Anna Dobrzyńska-Foss, informując iż w ramach pracy zawodowej przez ponad 10 lat zajmowała się problematyką reformy ochrony zdrowia i podejmuje się reprezentować miasto w Radzie Społecznej Szpitala Zachodniego.
Komisja Kultury zadecydowała o rekomendowaniu kandydatury Anny Dobrzyńskiej-Foss jako przedstawiciela RM w Radzie Szpitala Zachodniego (5 głosów za, 1 wstrzymujący).

Ad 5. W sprawach bieżących przewodniczący M. Foks:
– poinformował, iż dyrekcja Zespołu Szkól Samorządowych zwróciła się z prośbą o udział przedstawiciela Rady Miasta w egzaminach końcowych gimnazjum. Radna Maria Wichrowska zadeklarowała udział w jednym z egzaminów;
– zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Kultury została omówiona Strategia rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Na prośbę dyrektora placówki p. Aliny Witkowskiej ustalono, iż posiedzenie odbędzie się po 3 marca, z uwagi na zaplanowane szkolenia pracowników w ramach prac nad Strategią.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący M. Foks podziękował radnym i mieszkańcom za udział w posiedzeniu.

Protokołowała: radna Anna Foss
Zatwierdził: przewodniczący Komisji

Protokół z posiedzenia w dniu 14 stycznia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2011 r.

Podkowa Leśna, CKiIO, ul. Świerkowa 1

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 08.01.2011 roku.

W dniu 8 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej VI Kadencji. Posiedzenie zakończyło się o godzinie 21.00.

Stwierdzono kworum (lista obecności w załączeniu).
Obecnych było 8 z 9 członków Komisji.

Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Ustalenie regulaminu działania komisji.
2. Prezentacja Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2011.
4. Sprawy bieżące.

W dyskusji nad regulaminem i planem pracy komisji na rok 2011 wzięli udział wszyscy obecni członkowie Komisji, dyrektor CKiO oraz obecni na posiedzeniu mieszkańcy.
Po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez radnych regulamin komisji oraz plan pracy komisji na rok 2011 przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący komisji zobowiązał się do przekazania dokumentów radzie celem przyjęcia na posiedzeniu w dniu 11.01 br.

Radny Zbigniew Jachimski zwrócił uwagę na konieczność stworzenia w Podkowie warunków do czynnego i odpowiedzialnego udziału młodych ludzi w życiu miasta, by mogli wziąć w swoje ręce realizację projektów, które im odpowiadają. Zaapelował o współpracę Rady Miasta z Młodzieżową Radą Miasta oraz powołanie opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.

Pani Anna Wrzosek w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta zaprezentowała krótko jej historię. Geneza sięga Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w Podkowie, inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej. Pierwsza Młodzieżowa Rada Miasta została wybrana w 2009 roku. MRM składa się – podobnie do Rady Miasta – z piętnastu radnych. Pani Anna Wrzosek zaapelowała o nawiązanie współpracy KKOSiSS
z Młodzieżową Radą Miasta. Przekazała na piśmie kilka postulatów (w załączeniu).

Rozpatrując sprawy bieżące Komisja przyjęła przekazaną Przewodniczącemu rezygnację radnej Agnieszki Świderskiej z pracy w komisji. Radny Jarosław Chrzanowski zgłosił swoją kandydaturę na przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Przewodniczący Komisji zobowiązał się przekazać tę informację Przewodniczącemu i Radzie Miasta.

Członkowie Komisji zapoznali się z listem Pani Beaty Król skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta, przesłanym również do wiadomości radnych. Przewodniczący Komisji Maciej Foks zobowiązał się przekazać Przewodniczącemu Rady Miasta stanowisko KKOSiSS następującej treści:

„Po zapoznaniu się na posiedzeniu z listem Pani Beaty Król skierowanym do Pana – lecz przesłanym również do wiadomości Radnych Miasta Podkowa Leśna – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych podtrzymuje stanowisko Rady Miasta poprzedniej kadencji dot. przeznaczenia wykupionego od Bookhouse Cafe lokalu na profesjonalną księgarnię”.

Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka stowarzyszenia Długa Ławka i UKS Czerwone Smoki podkreślając, że wśród uczestników zajęć realizowanych przez te organizacje są dzieci z Podkowy Leśnej. Zaapelowała o przeznaczenie środków budżetu miasta na dofinansowanie wynajmu sali gimnastycznej w Podkowie na młodych mieszkańców grających w UKS. W zamian zaoferowała udział tych dzieci w zawodach jako reprezentantów Podkowy Leśnej, a nie gminy Brwinów.

Członkowie komisji postanowili odnieść się do apelu o zwiększenie środków przeznaczonych na sport na następnym posiedzeniu, poświęconym zaopiniowaniu projektu budżetu miasta na 2011 rok.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący podziękował radnym i mieszkańcom
za udział w posiedzeniu.

Protokół sporządził radny Maciej Foks

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content