Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta VI Kadencji

Członkowie Komisji Rady Miasta VI Kadencji

Członkowie:
1. Grzegorz Smoliński – przewodniczący komisji
2. Bogusław Jestadt,
3. Maria Konopka-Wichrowska,
4. Paweł Siedlecki,
5. Agnieszka Świderska.

Regulamin Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej

I.
Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska /w skrócie KŁPBiOŚ/ zwana dalej Komisją jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Miasta.

II.
1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków – radnych Rady Miasta.
2. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada Miasta w trybie uchwały zatwierdza skład Komisji.
3. Przewodniczącym Komisji jest członek Komisji – radny, wybierany przez Radę Miasta.
4. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego lub składu komisji.
5. Przewodniczącego i członków Komisji odwołuje Rada Miasta w głosowaniu jawnym
na wniosek Komisji.

III.
1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególność: ustala terminy posiedzeń, porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw
na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji może go zastąpić inny członek Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na żądanie
co najmniej dwóch członków Komisji w ciągu trzech dni.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać Przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza, zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniach Komisji mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
7. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, mogą zabierać głos w dyskusji lecz nie uczestniczą w głosowaniu.

IV.
1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej z uwzględnieniem szczególnego charakteru Podkowy Leśnej.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności: opiniowanie i wnioskowanie projektów uchwał Rady Miasta, a także wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego planów szczegółowych;
b) budżetu miasta na etapie projektu, uchwalania, późniejszych zmian i wykonania;
c) decyzji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dokumentacją geodezyjno-kartograficzną oraz infrastrukturą miejską;
d) działań związanych z utrzymaniem zabytkowego charakteru miasta-ogrodu, jego układu urbanistycznego zabudowy i estetyki;
e) ochrony środowiska naturalnego i przyrody;
f) działań związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców oraz usuwania zagrożeń i zapobiegania im;
g) propagowanie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
h) współpracy gminy z innymi gminami i miejscowościami zarówno w Polsce jak
i za granicą w zakresie działania Komisji;
i) innych zagadnień i zadań związanych z ładem przestrzennym, bezpieczeństwem i ochroną środowiska zgłaszanych Komisji przez Burmistrza, Radę Miasta lub podjętych z własnej inicjatywy, w tym opiniowanie projektów i działań mogących wpływać na stan środowiska lub zachowanie charakteru miasta.
3. Przy realizacji swych zadań Komisja powinna współdziałać z innymi komisjami Rady,
a także z lokalnymi organizacjami społecznymi i ich odpowiednikami w regionie.

V.
1. Stanowiska, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym
i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w protokole Komisji jako wnioski mniejszości.
3. Stanowisko Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca wraz z wnioskami mniejszości.
4. Przewodniczący Komisji przekazuje podjęte stanowiska, opinie, ustalenia i wnioski Przewodniczącemu Rady Miasta, który przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

VI.
1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest pisemny protokół.
2. Protokół powinien zawierać: datę i porządek posiedzenia, listę obecności członków komisji i osób obecnych na posiedzeniu, krótkie opisanie przebiegu obrad oraz podjęte stanowiska, opinie wnioski i ustalenia. Na wniosek obecnych osób, za zgodą większości członków Komisji, umieszcza się w protokole teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przed posiedzeniem Komisji przez Przewodniczącego. Protokolantem może być członek Komisji.
4. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest i akceptowany na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania zwyczajną większością głosów.
5. Do protokołu mogą być wnoszone uwagi i poprawki, jednak przed oddaniem protokołu pod głosowanie.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców w Urzędzie Miasta
w godzinach pracy urzędu /w biurze Rady/, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.

VII.
1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia niezbędnych materiałów do prac komisji najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
2. Przewodniczący ma prawo zwrócić się do Burmistrza z prośbą o dostarczenie dodatkowych materiałów dotyczących sprawy omawianej przez Komisję.

VIII.
1. W grudniu Przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plan pracy na następny rok.
2. W styczniu Przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z pracy Komisji za rok ubiegły.
3. Zatwierdzone przez Komisję plan pracy i sprawozdanie Przewodniczący przedkłada Radzie Miasta.
4. Komisja o swoich pracach systematycznie informuje mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 października 2014 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie odbyło się 22.10.2014 roku, od godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych.
Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński stwierdził kworum i rozpoczął 50 posiedzenie komisji Ładu od przedstawienia porządku posiedzenia:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi:
a) prezentacja wizualna – Artur Tusiński,
b) informacja na temat uwarunkowań techniczno-prawnych – Ewa Jaśkowiak – Leszczyńska,
c) dyskusja
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za 2014 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
5. Sprawy różne
6. Wolne wnioski
7.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.10. br. oraz uroczyste zakończenie prac Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w VI kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna.

Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński powitał wszystkich zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie.
Ad. 1) Następnie przekazał głos mieszkańcowi Arturowi Tusińskiemu, który zaprezentował pierwsze zagadnienie. Mówił o przestrzeni pozbawionej barier, uwarunkowaniach prawnych, dostępie do przestrzeni publicznej. Przedstawił budynki w Podkowie Leśnej, które są niedostępne dla osób niepełnosprawnych, budynki częściowo dostępne i budynki całkowicie dostępne. Pokazał również dokumentację fotograficzną dla barier w mieście i zaprezentował kilka przykładów dobrych praktyk. Kolejną osobą prezentującą kwestie prawne i omawiającą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dot. dostosowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych była mieszkanka Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska. Nawiązała do budowy parkingu P&R oraz budowy budynku komunalnego w kontekście użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Radna Maria Konopka-Wichrowska stwierdziła, że na ulicach nie widać osób niepełnosprawnych może właśnie dlatego, że napotykają na bariery. Wspomniała o podjeździe przy podkowiańskim liceum, w którym pojawił się podjazd w momencie, gdy pojawiła się osoba niepełnosprawna chcąca uczęszczać do tej szkoły. Mówiła też o podjeździe przy podkowiańskim kościele, który wprawdzie jest, ale pozostaje mało funkcjonalny. Radny Maciej Foks przekazał, że ten temat jest istotny nie tylko ze względu na osoby niepełnosprawne, ale również starzejące się społeczeństwo. Radna Agnieszka Świderska poddała pod wątpliwość zasadność powszechnego udostępnienia windy w szkole dla wszystkich dzieci, które mogłyby z niej korzystać w nieuzasadnionych przypadkach. Radni i mieszkańcy podjęli dyskusję na ten temat. Pani Elżbieta Siedlecka z urzędu miasta przekazała że dostrzegane są bariery i potrzeby zmian oraz poinformowała jakie działania są podejmowane. Krótko omówiła budynki miejskie i odniosła się do przedstawionych w prezentacji przykładów. Mieszkanka Katarzyna Tusińska nawiązała do budynku biblioteki, dla którego jest projekt dostosowania i wystarczy go zrealizować. Mieszkanka Mira Gessner zaproponowała, żeby po tej dyskusji i prezentacjach, zostało coś dla przyszłej rady. Pokazać im potrzebę kontynuowania tych działań. Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński zaproponował wniosek komisji dot. tej kwestii, do przedstawienia burmistrzowi.
Wniosek komisji do burmistrz miasta:
Komisja wnioskuje o przegląd przestrzeni publicznej, a w szczególności budynków i ciągów komunikacji publicznej pod kątem bezpieczeństwa i dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji oraz oszacowanie kosztów stopniowego znoszenia tych barier. Wniosek jednogłośnie przyjęty, (4 głosy za)
Ad. 2) Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu. Omówił wniosek OSP dot. dotacji w kwocie 10 tys. zł na umundurowanie. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały nr 232/2014, (4 głosy za).
Ad.3) Następnie przewodniczący przeszedł do sprawozdania komisji za rok 2014. Omówił poszczególne punkty i poddał sprawozdanie pod głosowanie – jednogłośnie, 4 za. Poddał również wniosek o odczytanie tego sprawozdania na 46 sesji rady miasta – 4 za.
Ad. 4) Protokół z 11 września poddany został pod głosowanie – 3 za, 1 wstrzymujący się.
Ad.5) Przewodniczący komisji zaproponował i odczytał stanowisko komisji w sprawie „Analizy organizacji systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2013 roku“. Została podjęta dyskusja na ten temat.
Przewodniczący poprosił o przyjecie przez komisję tego stanowiska, odczytanie go podczas 46 sesji rady miasta oraz zamieszczenie go w BIP miasta. (jednogłośnie, 4 za).

Ad.6) Mieszkaniec Artur Tusiński ponowił swój wniosek z 11 września 2014 r. o uprzątnięcie bagna w miejscu stawu, jakie zostało po obniżeniu zwierciadła wody. Komisja przychyliła się do tego wniosku (wniosek komisji z 11.09.2014, pkt 2).
Protokołował: Paweł Siedlecki
Protokół przyjęty został jednogłośnie 4 za.
Załączniki:
Prezentacja Artura Tusińskiego
Załącznik do protokołu

Protokół z posiedzenia w dniu 11 września 2014 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie odbyło się 11.09.2014 roku, od godz. 18.30 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samorządowych.

Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński stwierdził kworum (A. Świderska nieobecna, usprawiedliwiona) i rozpoczął 49 posiedzenie komisji Ładu od przedstawienia porządku:
1. Informacja leśnika Starostwa Powiatowego nt. realizacji założeń Planu urządzania lasu na działkach prywatnych i działkach miejskich.
2. Informacja Urzędu Miasta nt. działań związanych z ochroną i utrzymaniem drzewostanu w mieście, w tym rezerwatów i pomników przyrody.
3. Informacja na temat użytków ekologicznych.
4. Analiza realizacji budżetu miasta za I- sze półrocze 2014 roku.
5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1) Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia leśnika w posiedzeniu, komisja nie podjęła dyskusji na ten temat (odwołane tel. z ważnych przyczyn).
Przewodniczący komisji zawnioskował, żeby w biuletynie i na stronie miasta ukazała się informacja o dokumencie dot. uproszczonego planu urządzenia lasu na działkach prywatnych i miejskich – wniosek przeszedł jednogłośnie, 4 za.
Ad.2) Następnie przeszedł do punktu drugiego – z uwagi na brak obecności pracowników urzędu miasta, przewodniczący odczytał pismo nadesłane z urzędu miasta w rzeczonej sprawie – zał. nr 1 do protokołu.
Mieszkańcy prosili o dyskusję na temat drzewostanu w mieście i podawali przykłady zaniedbanych lasów w Podkowie Leśnej. Niestety ze względu na brak pracowników urzędu miasta oraz leśnika, nie było możliwości prowadzenia tej dyskusji.
Przewodniczący komisji nawiązał do wydatków na pielęgnację zieleni, w kontekście analizy realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu.
Ad.3) Przewodniczący komisji przeszedł do punktu trzeciego – użytki ekologiczne
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zreferowała ten punkt. Stwierdziła, że miasto jest dewastowane. Aby temu zapobiec, zaproponowała, aby ująć jako użytki ekologiczne miejsca w mieście, aby zachować ich formę i ograniczyć ingerencję ludzi w te miejsca. Podała przykłady takich miejsc w Podkowie m. in. przy ul. Ptasiej, Bażantów, Szpaków. Lista – zał. nr 2.
Mieszkanka Ewa Jaśkowiak – Leszczyńska zasugerowała, żeby złożyć do urzędu miasta wniosek o wprowadzenie zapisu o użytkach ekologicznych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Mieszkaniec Krzysztof Cichowski zwrócił uwagę, że mieszka w Podkowie od kilkudziesięciu lat i Podkowa jest teraz bardzo zadrzewiona i zaciemniona, co zaczyna być problemem. Prosił również o zwrócenie uwagi na jakość drzew w Podkowie – cienkich, łamliwych, niebezpiecznych. Jest to coraz większy problem w mieście. Obserwuje zdziczenie parku, alejki, miejsca rekreacyjne, bramy i furtki, chodniki. Mieszkaniec zwrócił uwagę na zły stan i dewastację parku miejskiego. Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że w 2013 roku UM wyciął 437 drzew, a w latach 2011 – 2013 wyciętych zostało na terenie miasta 1.202 drzewa.
Radny Paweł Siedlecki zadał pytanie czego się obawiamy i co chcemy osiągnąć poprzez zmianę przepisów i wprowadzenie użytków ekologicznych. Jeśli chodzi o to, żeby mieszkańcy nie niszczyli, to trzeba edukować. Jeżeli obawiamy się, że powstaną tam jakieś budynki, to jest to już teraz niemożliwe. Wprowadzenie nowych przepisów i brak egzekwowania nic nie zmieni.
Mieszkanka Mira Gessner zwróciła uwagę, że należy edukować mieszkańców względem zieleni. Również pod kątem usuwania samosiejek i porządkowania zieleni na działkach prywatnych. Podkowa Leśna staje się dżunglą i jest zaniedbana.
Ad. 4) Przewodniczący komisji przeszedł do punktu czwartego – analiza realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze. Przedstawił ogólne założenia budżetowe, przychody oraz wydatki, a także składowe budżetu.
Radny Paweł Siedlecki zwrócił uwagę, że omawiane dane są danymi na dzień 30.06, a posiedzenie i analiza odbywa się 2,5 miesiąca później. Dlatego zasugerował, żeby analizować wykonanie półrocza jako element zarządzania budżetem, a nie poszczególnych procentów, które są już nieaktualne.
Radna Anna Łukasiewicz poinformowała, że na komisji budżetowej brał udział Pan Jaromir Chojecki, który przedstawił aktualne wyliczenie wykonania budżetu, dlatego omawianie budżetu na podstawie nieaktualnych danych nie jest adekwatne do realiów.
Mieszkaniec Artur Tusiński zaprotestował, przekonując, że analiza pierwszego półrocza pozwala pokazać jak zarządzany jest budżet. Wspomniał m. in. o inwestycjach, które realizowane są w drugiej części roku, kiedy wyceny wykonawców są droższe.
Radna Maria Konopka Wichrowska wyraziła zaniepokojenie brakiem realizacji prac, zaplanowanych do wykonania w szkole podczas wakacji, m. in. wymianę pieca.
Radna Anna Łukasiewicz wytłumaczyła, że wynika to z faktu konieczności zlecenia ekspertyzy na temat połączenia dwóch obiegów cieplnych, co nie możliwe było do wykonania wcześniej. Ekspertyza była gotowa w czerwcu i wykazała, że takie połączenie nie jest możliwe ( zwiększyłoby znacząco koszty).
Następnie przewodniczący komisji zreferował poszczególne działy i procent wykonanych zadań w pierwszym półroczu.
Radny Paweł Siedlecki zwrócił uwagę na dwa własne wnioski z analizy budżetu do 30.06. Pierwszy dotyczy słabej egzekucji zobowiązań w pierwszym półroczu. Drugi to realizacja wielu zadań inwestycyjnych dopiero w drugiej części roku.
Mieszkaniec Wojciech Żółtowski zadał pytanie, kiedy będzie wiadomo, jakie jest aktualne wykonanie budżetu. Obecnie analizujemy wykonanie pierwszego półrocza, które jest już nieaktualne. Dostajemy informacje o większym wykonaniu na sierpień, ale nadal wielką niewiadomą jest aktualny stan. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zauważył, że komisja dokonuje także analizy wykonania budżetu w ‚swoich’ działach wg zestawień na 30.08., które otrzymała od Skarbnik Miasta.
Przewodniczący komisji przedstawił wniosek do urzędu miasta o wyjaśnienie wydatkowania i realizacji kilku kwestii budżetowych – 4 za (jednogłośnie) – zał. nr 3.
Ad.5)Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu – przyjęcia protokołów.
Pierwszy protokół – 3 za, 1 wstrzymujący (10.07.2014)
Drugi protokół – 3 za, 1 wstrzymujący (28.08.2014)
Ad.6) Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu – sprawy różne
– omówił sprawę wycięcia dębu szypułkowego przy ul. Paproci
– przewodniczący wyraził zaniepokojenie stanem zaśmiecenia parku, a w szczególności stawu i wniósł o pilne uporządkowanie tego terenu– 4 za
– komisja wnioskowała o informację na temat podejmowanych działań przeciwpożarowych i sanitarnych względem posesji przy ul. Cichej – 4 za
– Przewodniczący komisji przedstawił skargę mieszkańca na brak nadzoru nad cmentarzem. Wywiązała się dyskusja na temat legalności cmentarza komunalnego i konieczności wyjaśnienia przez Burmistrz Miasta zarzutów mieszkańca co do dokumentów założycielskich oraz obecnego zarządu i nadzoru nad cmentarzem. Komisja wniosła do urzędu miasta o odniesienie się do pisma mieszkańca i przedstawienie odpowiedzi wszystkim radnym – 3 za, 1 wstrzymujący.
– Przewodniczący przypomniał o konieczności dostarczenia oświadczeń majątkowych radnych

Ad. 7) Wolne wnioski:
– Radny Bogusław Jestadt poinformował, że poczynił starania, żeby spotkanie z mieszkańcami ws. Konsultacji projektu przebudowy ul. Gołębiej odbyło się we wrześniu.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że na ul. Gołębiej zostało wymienione ok. 70% nawierzchni i jest zdziwiona, że są jakieś plany jej ponownego remontu. Zwróciła się z pytaniem, ile kosztowała naprawa nawierzchni tej ulicy.
Mieszkaniec Wojciech Żółtowski zwrócił się z pytaniem o wyłączenie fragmentu ul. Bukowej z ruchu i tymczasową organizację ruchu w tym rejonie w związku z planowaną przebudową tej ulicy. Stwierdził, że mieszkańcy okolicznych ulic powinni zostać poinformowani o przewidywanych zmianach i utrudnieniach.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że konsultacje dot. remontów dróg w Podkowie powinny obejmować wszystkich mieszkańców.
Komisja złożyła wniosek o poinformowanie mieszkańców na temat organizacji ruchu w związku z inwestycją remontu ul. Bukowej – 4 za
Mieszkaniec Krzysztof Cichowski poprosił o spokojniejsze podejście do sprawy wyciętego dębu, która była omawiana podczas posiedzenia. Przedstawił również opinię dot. oczyszczania rowów melioracyjnych. Zwrócił się także o publikację w biuletynie dot. edukacji zachowania czystości w mieście. Na koniec ponownie zwrócił uwagę o zaniedbaniu zieleni w mieście.
Mieszkanka Ewa Cieślik zwróciła uwagę na problem zarośniętego chodnika na ul. Lipowej, w okolicy numeru 13. Komisja podjęła wniosek w tym zakresie – 4 za. Mieszkanka zwróciła również uwagę na duży dół na pasie spacerowym ul. Lipowej. Komisja zwróciła się o wyrównanie dołu w części spacerowej ul. Lipowej, na wysokości ul. Kasztanowej – 4 za
Mieszkanka zgłosiła skargę na tłuczeń na poboczach ulic, na którym już kilka razy się poślizgnęła.
Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Protokołował: Paweł Siedlecki

zał.:1 – pismo UM z 11.09.2014; 2 – lista/ użytki ekologiczne; 3 – wnioski komisji do BM ws informacji o realizacji budżetu miasta do 30.06.2014; 4 – na wniosek mieszkańca Krzysztofa Cichowskiego: e-mail mieszkańca z dnia 12.09.2014r. oraz informacja przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego z dnia 15.09.2014r.
Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  cz. 1.  cz. 2.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 maja 2014 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
20 maja 2014 r.

Komisja zebrała się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół, o godz. 18.30.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński powitał zebranych – radnych i gości, stwierdził kworum i przedstawił porządek obrad:

1. Analiza i ocena wykonania budżetu miasta za 2013 rok w zakresie działania Komisji.
2. Ocena Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2011–2013.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.
Zdecydowano zmienić porządek obrad i zacząć od punktu 5, by dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcowi (wcześniej przedstawił swą sprawę na dyżurze radnej Marii Konopki-Wichrowskiej).

Ad 5.
– Mieszkaniec ulicy Jana Pawła podniósł sprawę wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów: TIR-ów i 40-tonowych wywrotek (20–30 dziennie w obie strony), na głównej ulicy miasta („u mnie szyby dzwonią w oknach”). Zauważył, że na ul. Brwinowskiej przy wjeździe od strony trasy 719 stoi znak „zakaz ruchu pojazdów powyżej 10 ton”, ale od strony Żółwina nie ma żadnego znaku.
Radny Paweł Siedlecki zaproponował, aby komisja wystąpiła do Urzędu Miasta o sprawdzenie prawidłowości oznakowania.
Komisja skierowała do Burmistrz Miasta wniosek (przyjęty jednogłośnie, 5 za) o dokonanie przeglądu organizacji ruchu na ciągu ulic Brwinowska – Jana Pawła II w odniesieniu do zapisów MPZP oraz o uzupełnienie znaków drogowych, w szczególności znaków dotyczących dopuszczalnego tonażu pojazdów i ograniczenia prędkości.
Komisja postanowiła powrócić do tematu tranzytu ciężkich pojazdów przez Podkowę po otrzymaniu informacji od pani Burmistrz.

– Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe zwróciło się do komisji o interwencję w sprawie odmowy Urzędu Miasta wyrównania ul. Kwiatowej (Towarzystwo zgłosiło problem już w kwietniu), którą biec mieli zawodnicy Podkowiańskiej Dychy (ok. 1000 osób, w tym niepełnosprawni).
Komisja poprosiła obecną panią skarbnik o znalezienie środków i zwróciła się do Urzędu o wyrównanie w trybie pilnym nawierzchni ulicy Kwiatowej na trasie biegu (wniosek przyjęto jednogłośnie).

– Mieszkańcy ulicy Storczyków po raz kolejny zaprotestowali przeciwko niecertyfikowanym materiałom budowlanym, którymi Urząd utwardza nawierzchnie.
Ad 1.
Na pytania wynikające z analizy wykonania budżetu miasta za 2013 rok w zakresie działania komisji odpowiadała skarbnik Maria Ostrowska.

– Kwestia realizacji umowy o odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – radni zwrócili uwagę na rozbieżności:
a) po stronie dochodów budżetu miasta (opłata za wywóz śmieci): plan 400 000 zł – realizacja 201 235 zł, czyli na poziomie 50%;
b) po stronie wydatków budżetu miasta (gospodarka odpadami): plan 400 000 zł – realizacja 318 600 zł, czyli na poziomie 80%.
(Przewodniczący Grzegorz Smoliński: „Dokładamy rocznie z budżetu ponad 200 tys. zł”; pani skarbnik: „W stosunku do przypisu – bo plan to jest co innego – a więc już po tym, ile osób złożyło deklaracje i po przeliczeniu, zabrakło tylko 30 445 zł”; tylko 181 osób nie sortuje śmieci, opłata za sortowane powinna wzrosnąć do 15 zł).
Komisja jednogłośnie zdecydowała wnioskować do Burmistrz Miasta, aby „przeanalizowała realizację dochodów i wydatków budżetu miasta w odniesieniu do gospodarki odpadami oraz omówiła na najbliższej Sesji RM przyczyny i skutki dla przyszłych decyzji Rady w kwestii opłat za odbiór odpadów”.
– Kwestia zalegania z opłatami za wodę i kanalizację – radni postulowali usprawnienie egzekucji.

– Rewitalizacja „parku węgierskiego” – radna Agnieszka Świderska dopytywała, na co poszło 18 tys. zł, jeśli nie widać skutków; okazało się, że na projekt.

– Realizacja wydatków budżetowych na rowy – radni uznali za „niezrozumiałe” to, że z planowanych 280 tys. wydano tylko 152 tys., czyli 54%, i że przetarg ogłoszono dopiero we wrześniu.
Przewodniczący zaproponował, aby „w odniesieniu do przedsięwzięcia inwestycyjnego odtworzenia przepustów i rowów Komisja Rewizyjna w ramach prac nad absolutorium przeanalizowała pod względem rzetelności i terminowości działania Burmistrz Miasta w kwestii planowania kosztów inwestycji, przyjętych w uchwale budżetowej oraz planowania realizacji zapisu budżetowego, w tym przeprowadzenia przetargu”. Komisja zdecydowała przekazać ten wniosek do przewodniczącej Rady Miasta do dalszego procedowania.

–Kwestia wydatków na energię elektryczną – przewodniczący Grzegorz Smoliński wyliczył, że w 2013 roku „na energię elektryczną w całej Podkowie Leśnej wydaliśmy z budżetu miasta 1 141 700 zł”. Przypomniał o kontroli NIK w 2012 roku i m.in. zaleceniu obniżenia kosztów konserwacji punktów oświetleniowych (w sąsiednich gminach niższe).
Komisja postanowiła zwrócić się znów do Komisji Rewizyjnej (poprzez przewodniczącą Rady Miasta Alinę Stencką), aby przeanalizowała pod względem rzetelności i gospodarności realizację zastrzeżeń NIK w odniesieniu do ceny usługi konserwatora oświetlenia ulicznego i realizację w 2013 roku zaleceń pokontrolnych w zakresie oświetlenia ulic, placów, dróg.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Łukasiewicz zaprotestowała przeciwko zrzucaniu wszystkich spraw trudnych, często wymagających specjalistycznej wiedzy, na jej komisję.
Radny Paweł Siedlecki zaproponował, by najpierw zapytać Pani Burmistrz, jakie działania zostały podjęte po kontroli NIK.
Przegłosowano ostatecznie (przy jednym głosie wstrzymującym się) wysłanie wniosku do przewodniczącej RM.
Ad 2.
Komisja szczegółowo przeanalizowała zawartość merytoryczną Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska (POŚ) za okres do 2013 roku (patrz załącznik) i stwierdzając istotne błędy rzeczowe oraz brak wniosków końcowych, zaopiniowała go jednogłośnie negatywnie.
Ponadto Komisja wniosła (przy jednym głosie wstrzymującym się) o:
– odczytanie tego stanowiska na najbliższej sesji oraz załączenie go do protokołu,
– zamieszczenie Raportu wraz ze stanowiskiem Komisji na stronie internetowej miasta w BIP-ie oraz o poinformowanie o dostępności tych dokumentów także w Biuletynie Miasta.

Ad 3.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad 4.
– radna Agnieszka Świderska przypomniała pomysł przeniesienia postoju taksówek, by zwiększyć liczbę dostępnych miejsc parkingowych. Radny Paweł Siedlecki zaproponował zmniejszenie przestrzeni dla postoju taksówek do dwóch stanowisk i taki wniosek przyjęto jednogłośnie.
– Komisja ponowiła wniosek (jednogłośnie) o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o zlikwidowanie ze względu na bezpieczeństwo pieszych i kierowców jednego miejsca parkingowego w zatoczce przy szkole na ul. Jana Pawła II (przy skrzyżowaniu z ul. Parkową) oraz o wyodrębnienie w tej zatoczce dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych.

– Komisja przyjęła propozycję radnego Macieja Foksa i zawnioskowała (jednogłośnie), aby Burmistrz Miasta na każdej sesji Rady Miasta przedstawiała harmonogram stanu wykonania wszystkich zapisanych w budżecie inwestycji drogowych (stan prac w odniesieniu do każdego zapisu).

– Komisja przyjęła informację mieszkanki, że lustra drogowe na skrzyżowaniach ul. Parkowej/ Jana Pawła oraz Parkowej/Kwiatowej (przy figurce) są źle ustawione i stwarzają zagrożenie.

– Jedna z mieszkanek podniosła powracający problem zapisów w PZP, dotyczących wskaźników intensywności zabudowy. Radni nie podjęli tematu, ponieważ zajmowali się nim wcześniej (opiniując negatywnie).

Przewodniczący pożegnał zebranych i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała: radna Maria Konopka – Wichrowska

Zał.: ad.2) – analiza zawartości merytorycznej Raportu z realizacji POŚ
Analiza zawartości merytorycznej Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2011–2013.  Załącznik do protokołu

Protokół z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony ŚrodowiskaPosiedzenie komisji w dniu 22.04.2014 roku otworzył przewodniczący G. Smoliński, stwierdził quorum, przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag.Następnie przystąpiono do omawiania punktu .1 porządku posiedzenia:
– zaopiniowania projektu uchwały w/s Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy
Leśnej.
W tej sprawie przewodniczący udzielił głosu pracownikowi Urzędu Miasta pani B. Piotrowskiej, która stwierdziła, że Burmistrz złożyła projekt tej uchwały celem jej aktualizacji. Program jest przyjmowany zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt co roku w terminie do 31.03. Udzieliła też dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat wykorzystania środków finansowych z budżetu miasta na zapewnienie miejsc w schronisku w Milanówku oraz osobę odławiającą takie zwierzęta do schroniska. Podała też ilości zwierząt, które tam trafiły w ostatnim czasie.

W dyskusji zabrał głos radny M. Foks, który zwrócił uwagę na fakt braku w Biuletynie Miasta informacji o zwierzętach, które są bez opieki lub nie posiadają właściciela, kto za nie odpowiada, jakie kroki należy poczynić w przypadku adopcji takich zwierząt. Stwierdził również brak bazy danych o takich zwierzętach.
Radna A. Świderska stwierdziła, że Urząd Miasta nie dopilnował oraz nie zabezpieczył środków budżetowych na czipowanie psów, o które komisja wnioskowała kilkakrotnie.
B. Piotrowska z referatu gospodarki miejskiej w UM stwierdziła, że brak podatku od posiadanego psa wpływa raczej pozytywnie na niską bezdomność zwierząt. Pani Piotrowska powiedziała, że czipowanie byłoby dobrym rozwiązaniem i że jako pracownik także zgłaszała taki wniosek do budżetu miasta, ale pani Burmistrz wniosek ten skreśliła.
Przewodniczący G. Smoliński zapoznał z pismem mieszkanki, skarżącej się na biegające po ulicach bez opieki psy. Mieszkanka zwróciła się z wnioskami o zamieszczenie informacji na stronie miasta oraz w Biuletynie o tym, jak postępować w takiej sytuacji. Przewodniczący G. Smoliński wniósł, aby poprzeć wnioski mieszkanki oraz pismo skierować do rozpatrzenia do Urzędu, ponieważ jest ono skierowane do Burmistrz Miasta.

Radna M. Konopka- Wichrowska zwróciła uwagę na brak czytelnych procedur i stosownych zapisów w projekcie tego programu dla mieszkańców, dotyczących kontaktów z osobą wyłapującą bezdomne zwierzęta ,braku szczegółowych informacji na stronie internetowej miasta np; adopcji takich zwierząt. Radna A. Świderska stwierdziła, że Podkowa Leśna będzie ostatnią gminą, która nie prowadzi czipowania psów. Temat ten był omawiany wielokrotnie na posiedzeniach komisji. Urząd Miasta powinien wskazywać rozwiązania danego problemu.

Mieszkanka M. Gessner stwierdziła, że mieszkańcy nie znają procedur odławiania zwierząt przez firmę powołaną do tego celu i powiedziała jednocześnie, że prowadzona edukacja mieszkańców to za mało oraz aby szły za tym konkretne działania Urzędu.

Radna M. Konopka-Wichrowska dodała, że w omawianym projekcie uchwały powinna być zawarta
procedura zapobiegania bezdomności zwierząt m/innymi uzupełniona o informację z nr tel. osoby odławiającej poza godzinami pracy Urzędu. Wywiązała się dyskusja na ten temat, której udział wzięli także radni M. Foks i A. Świderska oraz pracownik referatu gospodarki miejskiej Jacek Jakóbik.

Radna A. Łukasiewicz zwróciła uwagę na brak szczegółowego zapisu dotyczącego monitorowania realizacji Programu opieki nad zwierzętami.
Przewodniczący komisji G. Smoliński w pełni poparł wystąpienie radnej A. Łukasiewicz dotyczące braku szczegółowych zapisów monitorowania realizacji tego programu. Zwrócił też uwagę na brak procedury postępowania dla mieszkańców dotyczącej pomocy zwierzętom chorym oraz sposobu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wskazał na konieczność utworzenia zakładki na stronie
internetowej miasta dotyczącej takich zwierząt.
Postawił wniosek o dokonanie przesunięcia 3000 zł z działu 900 na opiekę medyczną dla chorych zwierząt oraz o opracowanie przez Urząd stosownych procedur i trybu udzielania takiej pomocy. Wniosek został poddany pod głosowanie – 4 radnych zagłosowało za jego przyjęciem.

Radna A. Świderska zaproponowała, aby uwagi przedstawić Urzędowi miasta celem ich rozwiązania.
Przewodniczący G. Smoliński zaproponował, aby w uzasadnieniu do projektu tej uchwały znalazł się szczegółowy zapis dotyczący procedury nadzoru i monitorowania realizacji tego programu.
Członkowie komisji – 4 głosy za -wnieśli o odczytanie tak przygotowanego uzasadnienia na 41 sesji Rady Miasta.
Następnie zwrócili się o dopisanie w &1.1.3 informacji z numerem tel. służbowego wykonawcy usługi odławiania zwierząt, pod który numer mieszkańcy mogą zgłaszać zdarzenia z udziałem zwierząt poza godzinami pracy Urzędu. Wniosek przyjęty 4 za.
Komisja podjęła także wniosek, 4 za, dotyczący dodania na stronie internetowej miasta zakładki dotyczącej zwierząt w mieście, uznając dotychczasowe informacje na stronie za niewystarczające.
Zdaniem członków Komisji, w zakładce tej – poza treścią programu opieki nad zwierzętami – powinny znaleźć się takie informacje jak: wszystkie numery kontaktowe oraz szczegółowa procedura postępowania w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt niezależnie od godzin pracy
Urzędu, zakładka z folderem zdjęciowym zwierząt odłowionych na terenie miasta i przekazanych do schroniska ze wszystkimi informacjami, niezbędnymi do ewentualnej adopcji, zakładka z folderem zdjęciowym zwierząt zagubionych i znalezionych oraz zwierząt do adopcji wraz z aktualizacja danych. W zakładce powinny być zamieszczane informacje dotyczące wyników monitorowania realizacji Programu opieki nad zwierzętami.
Wnioski komisji stanowią załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiono do omawiania punktu 2 programu – Zaopiniowanie
Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska do 2013 roku.
Informacje na temat raportu przedstawił pracownik Urzędu p. J. Jakóbik. Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień członkowie komisji stwierdzili, że ten raport nie zawiera stosownych informacji o sposobie realizacji przyjętych zadań.
Przewodniczący komisji G. Smoliński stwierdził, że przedstawiony raport nie wyciąga wniosków na przedłużenie jego realizacji na następne lata. Zaproponował, aby po stosownych uzupełnieniach informacji, na następnym posiedzeniu komisji zostanie wypracowana opinia oraz stanowisko w tej sprawie zgodnie z pismem Przewodniczącej RM.
Członkowie komisji przyjęli opinię Przewodniczącego jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia punku 3.- przyjęcie
protokołu z poprzedniego posiedzenia – 4 radnych za.

Sprawy różne pkt. 4 programu.
Przewodniczący komisji przedstawił pisma skierowane na komisję przez Przewodniczącą Rady Miasta dotyczące:

– wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta na temat uzgodnienia treści projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Podkowy Leśnej. Komisja wnosi o przygotowanie stanowiska i opinii prawnej na temat załączników do tego pisma ,które będzie podstawą do wspólnej dyskusji. Przyjęto jednogłośnie, 4 za

– pismo Starosty Grodziskiego o opinię w sprawie przekwalifikowania ulicy Parkowej z drogi powiatowej na gminną.
Z uwagi na fakt , że pismo to skierowane jest do Burmistrz, komisja wnosi o przedstawienie stanowiska Burmistrz wraz z opinią w tej sprawie. Po otrzymaniu stosownych informacji komisja zajmie właściwe stanowisko. Przyjęto jednogłośnie, 4 za.

Następnie przewodniczący zapoznał radnych i mieszkańców z pismem mieszkańców ul. Iwaszkiewicza oraz protokołami ze spotkań tych mieszkańców w Urzędzie w sprawie założeń projektu przebudowy tej ulicy. Po dyskusji komisja wnioskuje do Burmistrz o udzielenie informacji na temat zgodności planowanych rozwiązań projektowych przebudowy tej ulicy w odniesieniu do miejsc postojowych z zapisami MPZP na temat lokalizacji parkingów publicznych.
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie, 4 za.

Wolne wnioski pkt.5 programu.
Skarga mieszkańców m.in. z ul. Sarniej dotycząca pyłów unoszących się podczas przejazdu samochodów ulicami o nawierzchni tłuczniowej oraz problemów zdrowotnych z tym związanych. Komisja wnioskuje o podjęcie przez Urząd starań w celu zminimalizowania zapylenia – 4 za.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował B. Jestadt
Załącznik do protokołu

Protokół z posiedzenia w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 4 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2014 r.

Protokół
z posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
z 22 stycznia 2014 r.
Komisja zebrała się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej o godz. 18.30. Przewodniczący przywitał obecnych (list obecności zał. nr 1), stwierdził kworum i przedstawił porządek posiedzenia:
1.Informacja Urzędu Miasta na temat harmonogramu terminowego realizacji w 2014 roku inwestycji na rowach i projektu organizacji ruchu w mieście.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2013 roku.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
Ad.1. Informacja Urzędu Miasta na temat harmonogramu terminowego realizacji w 2014 roku inwestycji na rowach i projektu organizacji ruchu w mieście.
Pomimo pisemnej prośby przewodniczącego Komisji Grzegorza Smolińskiego , w posiedzeniu nie uczestniczyła ani Burmistrz Miasta, ani żaden pracownik merytoryczny, który udzieliłby Komisji informacji.
Informacja Urzędu Miasta na temat harmonogramu terminowego realizacji w 2014 roku inwestycji na rowach i projektu organizacji ruchu w mieście została przekazana członkom Komisji w formie pisemnej (zał. nr 2).
Z uwagi na brak przedstawicieli Urzędu Miast Przewodniczący Komisji postanowił wnioskować o:
– o przedstawienie przez Burmistrz na najbliższej sesji Rady Miasta harmonogramu terminowego zadań inwestycyjnych z zakresu bieżących prac udrażniania i konserwacji rowów oraz organizacji ruchu na terenie miasta.
– ustosunkowanie się Burmistrz do treści pism, które Komisja Ładu otrzymała z Urzędu Miasta (zał. nr 3)
Wnioski zostały przegłosowane jednogłośnie.
Komisja zwrócił sie do Burmistrz Miasta z prośbą aby treść pism kierowanych do Komisji były sygnowane podpisem Burmistrz lub osoby z u/p posługującej się odpowiednią pieczątką.
Ad.2 Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
Po przedstawieniu przez przewodniczącego Komisji Grzegorza Smolińskiego planu pracy na rok 2014 mieszkanka Pani Katarzyna Tusińska zaproponowała ujęcie w planie oceny stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi.
Plan pracy Komisji na rok 2014 po uzupełnieniu został przyjęty jednogłośnie (zał. nr 4)
Ad 3. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przeczytał zebranym sprawozdanie z prac Komisji w 2013 roku.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Komisja wniosła o wydrukowanie w najbliższym Biuletynie Miasta sprawozdania z prac Komisji w 2013r.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad.4 . Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły z posiedzeń Komisji z dnia 25.11.2013 i 18.12.2013.

Ad.5. Sprawy różne.
Radny Maciej Foks złożył wniosek o przedstawienie przez Urząd Miasta na najbliższej sesji informacji o losach zwierząt odławianych w ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Radny Jarosław Kubicki poruszył sprawę pisma do Wojewody mazowieckiego z dnia 7.01.2014 dotyczącego stwierdzenia nieważności regulaminu KR i uchwalonej do niego 17.12.2013 r. zmiany oraz tzw. uchwał niepisanych, a także o stwierdzenie łamania przez przewodniczącego RM Statutu Miasta. Wojewoda – jak 9 stycznia poinformował jego pełnomocnik – zwrócił się o wyjaśnienia do Rady , o czym Rada powinna być poinformowana przez przewodniczącego Bogusława Jestada.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński przedstawił zebranym treść sprawozdania z działań policji w 2013 roku. z działalności Posterunku Policji za rok 2013 (zał. nr 5)

W dalszej części posiedzenia Komisja ustosunkowała się do projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego 30.08.2013 poprzez zawnioskowanie o załączenie do projektu uchwały scanu lub kserokopii tego stanowiska ( z adresatem, do którego zostało ono skierowane oraz podpisami sygnatariuszy).
Komisja nie opiniowała projektu uchwały.

Poruszono temat szkoły muzycznej. Podkreślono brak uzasadnienia finansowej analizy dla tego typu przedsięwzięcia oraz nieuzasadnione tempo otwarcia szkoły ( wrzesień 2014 roku).
Przewodniczący Komisji przedstawił Komisji kolejne pismo mieszkańców Willa Borki (zał. nr 6).

Ad. 6. Wolne wnioski.
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska złożyła wniosek o utworzenie strefy użytków ekologicznych na ulicach Ptasiej, Kukułek, Bażantów (przed posesją nr 8) i Szczyglej. Ponadto chciała wiedzieć, kto dewastuje drzewostan na działkach niezabudowanych oraz co się dzieje z drzewem wyciętym wzdłuż ulicy Gołębiej. Z uwagi na brak pracowników merytorycznych Urzędu Miasta mieszkanka nie mogła otrzymać odpowiedzi.
Mieszkanka Pani Mira Gessner zwróciła uwagę, że użytki ekologiczne może ustalić Rada Miasta po wcześniej przeprowadzonej wizji lokalnej.

Na koniec Przewodniczący podziękował obecnym za udział w posiedzeniu Komisji.

Protokół sporządziła Agnieszka Świderska.

Protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 18.12.2013 roku

Posiedzenie odbyło się w CKiIO, ul. Lilpopa 18.
Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja i przekazanie przez Urząd Miejski (UM) sprawozdania z realizacji w 2012r.
założeń Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2011-2014.
2. Informacja Urzędu Miejskiego na temat bieżącej sytuacji w odbiorze odpadów od
mieszkańców.
3. Dyskusja nad założeniami do planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i
Ochrony środowiska na 2014 rok oraz nad przygotowaniem sprawozdania za 2013 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.

O godz. 18.30 przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński otworzył posiedzenie i stwierdził kworum. Przewodniczący poinformował, że do udziału w posiedzeniu zaprosił pisemnie Burmistrz Miasta (BM), prosząc ponadto o delegowanie pracowników merytorycznych UM, celem udzielenia informacji i wyjaśnień do punktów 1 i 2 porządku posiedzenia .
Na posiedzenie komisji nie przybył żaden pracownik UM. Katarzyna Kowalewska, kierownik referatu gospodarki miejskiej w UM, przekazała w dniu posiedzenia pismo z informacjami (w załączeniu: pismo GM.702.51.2013 z 18.12.2013 r.).
Pismo p. Kowalewskiej dotyczyło punktów 1 i 2 porządku posiedzenia.

Ad.1)
Kowalewska napisała do komisji ładu: „Przygotowanie sprawozdania dotyczącego sprawozdania realizacji POŚ planowane jest na koniec marca 2014 roku. Program ten został uchwalony w grudniu 2011 roku. Sprawozdanie będzie dotyczyć dwóch minionych lat”.
Więcej informacji komisja nie otrzymała.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że Urząd miał przedstawić komisji pisemny raport za 2012 rok do końca marca 2013r., o czym mówił na posiedzeniu komisji 17.01.2013r. p. Jacek Jakóbik.

Przewodniczący komisji przypomniał także, że UM powinien przedstawiać Radzie raporty z wykonania Programu co 2 lata, w terminach do 31.12.2012 i 31.12.2014 roku według zapisów dot. monitoringu realizacji POŚ, przyjętych przez Radę.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził, że od uchwalenia w 2011 roku komisja nie otrzymała do tej pory od BM żadnych informacji na temat działań UM w zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska w roku 2012 i 2013. Wśród zadań zapisanych w POŚ są także takie, które wymagają zaangażowania środków budżetowych. Z powodu braku informacji z UM komisja nie jest w stanie ocenić, czy zadania te są realizowane.
Przewodniczący zaznaczył, że brak współpracy Burmistrz Miasta z komisją w zakresie informacji o realizacji POŚ uniemożliwia realizację planu pracy komisji w tej kwestii, co zostanie zaznaczone w rocznym sprawozdaniu z pracy komisji ładu w 2013 roku.
Ad.2)
„Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców jest realizowany zgodnie z założeniami; ilość odpadów komunalnych ogółem z terenu miasta Podkowa Leśna do końca listopada 2013 roku wynosi 571 MG; płatności na poziomie ok. 65% i rośnie; weryfikacja stanu deklaracji w toku” – przewodniczący Grzegorz Smoliński zacytował z pisma p. Katarzyny Kowalewskiej.

W załączeniu do pisma UM komisja otrzymała harmonogram odbioru odpadów na 1-sze półrocze 2014 roku wraz z uwagami dot. kilku zmian, m.in. dotyczących przyporządkowania niektórych ulic do innych rejonów odbioru odpadów.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że zgłosili się do niego mieszkańcy z prośbą o interwencję ws. terminów odbioru popiołu w okresie zimowym, ponieważ, ich zdaniem, odbiór 1 raz w miesiącu jest stanowczo niewystarczający w okresie grzewczym przy zastosowaniu pieców na węgiel i koks.
Komisja podjęła jednogłośnie, 4 za, wniosek o wystąpienie do Burmistrz Miasta:
o pilną zmianę harmonogramu odbioru popiołu z obecnie 1 raz w miesiącu, na 2 razy w miesiącu według terminów odbioru odpadów w poszczególnych rejonach.

W dyskusji nad bieżącą sytuacją w odbiorze odpadów komunalnych mieszkanka Mira Gessner zadała pytanie, czy płatność na poziomie 65% to jest mało, czy dużo. Radny Maciej Foks zwrócił uwagę na nieścisłość w podawanej przez Urząd Miasta ilości nieruchomości w odniesieniu do podpisanych umów. Niezgodność w ilości podawanych przez UM nieruchomości potwierdził także przewodniczący Grzegorz Smoliński, który przypomniał, że inna ilość gospodarstw domowych jest podawana przez Urząd w odniesieniu do umów na usługi wodno-kanalizacyjne, a inna , jeśli chodzi o odpady komunalne.

Tomasz Janiszewski ze Stowarzyszenia Nova Podkova zauważył, że trudno jest ocenić stan rzeczywisty, ponieważ Urząd nie przedstawia danych w odniesieniu do 100% : Urząd podaje informacje o ilości zawartych umów, ale nie podaje ilości gospodarstw domowych, z którymi umowy powinny zostać zawarte, czyli nie podaje punktu odniesienia.

Radna Maria Konopka-Wichrowska uznała, że płatność na poziomie 65% to nie jest mało
i całkiem niezły procent, ponieważ o obowiązku tej opłaty nie ma przypominania tak, jak w przypadku podatków. Radna zwróciła uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy pamiętają, co nie wynika ze złej woli, tylko bardziej z zapominalstwa.

Mieszkaniec Artur Tusiński zauważył, że wystarczyłaby zmiana druków faktur za wodę i ścieki i umieszczanie w nich uwagi o terminie i wysokości wniesienia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Radny Maciej Foks zgłosił wniosek od mieszkańców o ustalenie pory grabienia liści, które, ich zdaniem, powinny pozostawać na zimę i być grabione dopiero wiosną. Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zauważyła, że na wiosnę pozostaje ok. 1/3 tych liści, które były na jesieni oraz że pozostawienie liści w ogrodach na zimę jest korzystne dla samych roślin i drobnej zwierzyny. Mieszkanka dodała, że ze względów bezpieczeństwa przed zimą powinny być wygrabione z liści wszystkie obszary komunikacyjne, jak ścieżki, dojścia i drogi.

Mieszkanka Katarzyna Tusińska stwierdziła, że jedni mieszkańcy czują się dobrze w ogrodzie leśnym (Podkowa ma w nazwie Leśna), inni w ogrodzie ogrodowym ( mieszkamy
w Mieście – Ogrodzie) – jedno drugiego nie wyklucza i jedno z drugim można pogodzić. Zdaniem mieszkanki, należałoby, uświadamiać ekologicznie, co jest lepsze, co jest gorsze, natomiast nie powinno się narzucać formy sprzątania we własnym ogrodzie i pozostawić wybór mieszkańcom.

Ad.3)
Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że komisja zrealizowała plan pracy, zlecony przez Radę Miasta na 2013 rok. Odbyła 14 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie w terenie. Komisja odbyła także 2 wizje lokalne w terenie.
Komisja spotkała się z ekspertami ws zagospodarowania przestrzennego, z projektantami,
z leśnikami, z policją i z koordynatorem zespołu zarządzania kryzysowego. Przewodniczący zaproponował, że przygotuje propozycję sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku.

W odniesieniu do planu pracy komisji ładu na 2014 rok, przewodniczący stwierdził, iż pomimo, że będzie to rok wyborczy, to komisja powinna konsekwentnie kontynuować rozpoczęte prace i należałoby przygotować taki plan pracy, który będzie odzwierciedlał potrzeby miasta i nie byłby „koncertem życzeń”.

Radni zgodzili się, że wzorem lat ubiegłych także w 2014 roku należy dokonać oceny stanu bezpieczeństwa w mieście.
W kwestii monitorowania działań UM komisja zamierza skupić się na 3 zagadnieniach:
– opracowanie projektu organizacji ruchu,
– ochrona drzewostanu, w tym rezerwatów i pomników przyrody,
– realizacja udrażniania i naprawy rowów.
Komisja zdecydowała ująć w planie pracy także punkt dot. innych tematów, wynikających
z bieżących potrzeb miasta, wnoszonych przez mieszkańców w zakresie merytorycznej pracy komisji.

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zaproponowała, aby w ramach ochrony środowiska podjąć dyskusję nad wprowadzeniem nowych form ochrony terenów zielonych.
Tomasz Janiszewski z Novej Podkovy dodał, że w ramach dyskusji nad bezpieczeństwem ekologicznym nie powinno zabraknąć tematu ochrony zasobów wód podziemnych.

Radna Maria Konopka – Wichrowska powiedziała, że w pracach komisji w 2014 roku powinien pojawić się temat rozwiązania problemu parkowania w mieście. Przewodniczący komisji zgodził się, że temat ten zostanie podjęty w punktach dotyczących projektu organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa w mieście.
Przewodniczący zilustrował skalę problemu parkowania w mieście, pokazując zdjęcia z kilku ulic w centrum miasta oraz w parku miejskim przy CKiIO i przy stawie.

W trakcie posiedzenia, rozdzwoniły się telefony: przewodniczący Grzegorz Smoliński oraz mieszkańcy Artur Tusiński i Maria Wolska otrzymali telefonicznie zawiadomienia o poważnym spadku ciśnienia w wodociągu miejskim we wszystkich częściach miasta, do całkowitego braku dostawy wody włącznie. Przewodniczący informację tę przekazał telefonicznie Januszowi Wojtyś, koordynatorowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z prośbą o pilne poinformowanie Burmistrz Miasta.
Radna Agnieszka Świderska zaproponowała, aby o przyczyny przerw w dostawie wody i spadku ciśnienia w wodociągu miejskim zapytać BM na Sesji RM, zwołanej na dzień następny (19.12.).

Przy okazji omawiania punktu 3:

 radny Maciej Foks zaproponował wystąpienie do BM o generalny przegląd znaków drogowych w mieście. Przewodniczący komisji przypomniał, że komisja ładu z takim wnioskiem występowała bezskutecznie do Burmistrza już wcześniej (10.06. oraz 28.09.2011). Wniosek radnego Foksa komisja przyjęła jednomyślnie, 4 za:
o dokonanie przeglądu na terenie całego miasta znaków drogowych, pionowych i poziomych oraz luster, pod względem prawidłowości i zgodności z przepisami kodeksu ruchu drogowego, bezpieczeństwa użytkowników, jakości technicznej oraz estetyki i czytelności.

 radna Agnieszka Świderska zgłosiła następujący wniosek do BM : w związku z brakiem miejsc parkingowych w mieście komisja wnosi o podjęcie działań w kierunku zmiany lokalizacji postoju taksówek, poprzez przeniesienie go na przeciwną stronę ulicy, natomiast wykorzystanie miejsca dzisiejszego postoju na całej długości na miejsca parkingowe.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 4 za.

Ad. 4)
Protokół z posiedzenia komisji w dniu 24.09.2013 roku został przyjęty jednogłośnie, 4 za.
Protokół z posiedzenia komisji w dniu 25.11.2013 roku zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.

Ad. 5)
Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapoznał zebranych z :
 pismem z 5.12.2013r. przewodniczącej BFiI do przewodniczącego RM, dotyczącym pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu na 2014 z poprawkami; radni zwrócili uwagę, że wg dekretacji przewodniczącego RM, pismo przewodniczącej Heleny Skowron nie zostało skierowane do BM;
odbyła się dyskusja na temat wniosków KBFiI ws. zmian do projektu budżetu;
 pismami radnego Pawła Siedleckiego do BM z dnia 14.11.2013 ws dzików;
z dnia 14.11.2013 ws kosztów dowozu do szkoły dzieci z Dębaka oraz z dnia 14.11.2013 ws wygospodarowania terenu miejskiego na potrzeby budowy placu zabaw w części wschodniej miasta;
komisja zdecydowała powrócić do pism radnego po otrzymaniu stanowiska BM.

Ad.6)
Mieszkanka Maria Wolska poinformowała, że po zakończeniu remontu b. MOK-u przy
ul. Świerkowej 1 i zdjęciu starego ogrodzenia pozostały niebezpieczne dziury i należałoby uporządkować plac po budowie. Komisja zdecydowała powrócić do tematu po dokonaniu przez UM odbioru inwestycji.

Sporządził
Grzegorz Smoliński Podkowa Leśna,18.12.2013 roku

Protokół z posiedzenia w dniu 25 listopada 2013 r.

Protokół
z posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
25 listopada 2013 r.

Komisja zebrała się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej o godz. 18.30. Przewodniczący przywitał obecnych (lista w załączeniu), stwierdził kworum i przedstawił porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu miasta na 2014 r. z punktu widzenia założeń Strategii zrównoważonego rozwoju miasta w działach merytorycznych KŁPBiOŚ.
2. Analiza projektu budżetu miasta na 2014 r. z punktu widzenia realizacji zapisów budżetowych na 2013 za 10 miesięcy w działach merytorycznych Komisji.
3. Ocena projektu budżetu miasta na 2014 r. Sformułowanie wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Sprawy bieżące.
Ad 1.
Analizę z punktu widzenia realizacji celów zapisanych w Strategii przedstawił radny Paweł Siedlecki:
– większość celów jest realizowana lub uwzględniona (rewitalizacja MOK, skweru, dach Urzędu, rowy i cieki wodne, promocja proekologiczna, zachowanie i odnowa drzewostanu, pielęgnacja Parku Leśnego – choć nie rewitalizacja, Karta Mieszkańca),
– brak w budżecie środków m.in. na koncepcję organizacji ruchu, parkingi, działania na rzecz transportu, ścieżek rowerowych; brak pomysłu na zwiększenie dochodów miasta, aktywną gospodarkę nieruchomościami; nieprzyjęty jest dokument o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zdecydowano prosić Panią Burmistrz o odniesienie się do niezrealizowanych punktów.
Jednogłośnie uznano konieczność opracowania planu aktywnej gospodarki nieruchomościami.
W dyskusji radna Maria Konopka-Wichrowska stwierdziła, że problem braku parkingów jest dramatyczny.
Próbowano ustalić, kto blokuje projekt park & ride – Liga Ochrony Przyrody przedstawiła pismo konserwatora zabytków do dyrekcji WKD w sprawie niejasnej sytuacji własnościowej wskazanego terenu (Paweł Siedlecki: zdaniem Urzędu to nie wstrzymuje prac; trzeba wyjaśnić).
Do dyskusji włączyli się mieszkańcy Wrzosowej i Storczyków, których szczególnie dotyka brak decyzji w sprawie organizacji ruchu (nie chcą już konsultacji, bo były „ileś razy”, chcą realizacji; niemniej protestują przeciwko pracom na Kwiatowej, bez wcześniejszego wprowadzenia spowalniaczy na Wrzosowej), pytali, jak mogą wesprzeć komisję.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że projekt organizacji ruchu interesuje komisję ładu od początku kadencji.
Radna Agnieszka Świderska zauważyła, że komisja ładu wspólnie z mieszkańcami wypracowuje wnioski i przedstawia komisji budżetowej, która je odrzuca i realizowane są inne projekty. Mieszkańcy powinni zatem liczniej przychodzić na posiedzenia komisji budżetowej i na sesje.
Radny Maciej Foks zaznaczył, że ta rada zadbała, by na drogi było więcej środków.
Mieszkanka Katarzyna Tusińska przywołała nierozwiązany problem ruchliwej ulicy Bukowej (choć ulice wylotowe powinny być traktowane priorytetowo), gdzie przez trzy lata udało się zrobić tylko chodnik.
Ad 2.
W dyskusji nad projektem budżetu z punktu widzenia realizacji zapisów na 2013 r. w działach merytorycznych komisji pojawiały się liczne wątpliwości, których z braku urzędników nie można było wyjaśnić (np. co to znaczy „Zakup energii i wody z Brwinowa” w dziale 400, jak zostaną wydane pozostałe środki w dziale 600, dlaczego w dziale 900 jest tak niski stopień realizacji, gdzie poszły pieniądze przewidziane na opiekę nad pomnikami przyrody, co to znaczy „ochrona gleby”).
Jednogłośnie zdecydowano zwrócić się do Urzędu o udzielenie informacji. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przygotuje pismo z pytaniami do Burmistrz i Skarbnik Miasta.
Ad 3.
Komisję zastanowiło, dlaczego WPF zmienia się co roku. Postanowiono zapytać Panią Skarbnik.
Przypomniano 10 wniosków do budżetu wypracowanych przez komisję 24 września – stwierdzono, że połowa została uwzględniona.
Pracę komisji utrudniała niemożność uzyskiwania bezpośredniej odpowiedzi na kolejne pojawiające się pytania merytoryczne, ponieważ na posiedzenie nie przybył żaden pracownik Urzędu Miasta.
Radny Paweł Siedlecki wnioskował, by zobligować Urząd do odpowiedzi przed 30 listopada.
Mieszkanka Mira Gessner zasugerowała wspólne posiedzenie komisji ładu i budżetu, co jednogłośnie postanowiono zaproponować przewodniczącej Helenie Skowron. Przewodniczący Grzegorz Smoliński wystąpi w imieniu komisji na piśmie do przewodniczącej Komisji BFiI o odbycie wspólnego posiedzenia.
Tymczasem komisja zaopiniowała negatywnie (jednogłośnie) przedłożony projekt budżetu, ze względu na brak wyjaśnień i informacji z UM co do niektórych zapisów budżetowych.
Przed sformułowaniem wniosków wywiązała się dyskusja na temat podkowiańskich priorytetów wg zapisu w WPF (radna Agnieszka Świderska: dlaczego na drogi, które miały być priorytetem, przeznaczono o 120 tys. mniej, a wzrosły nakłady na kulturę? Jeśli to kultura jest priorytetem – trzeba to jasno powiedzieć; wniosek: wyjaśnienie zapisu „do priorytetów zaliczamy przebudowę dróg” – w kontekście zmniejszenia środków na inwestycje, a zwiększenia wydatków na kulturę; 4 głosy za, 1 wstrzymanie).
Ostatecznie komisja postanowiła wnioskować o:
• dopisanie w dziale 400, paragraf 4300, zadania budżetowego: Kontynuowanie kontroli legalności podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz nielegalnego zrzutu wód opadowych i gruntowych do kanalizacji miejskiej. Przeprowadzenie legalizacji wodomierzy na przyłączach do nieruchomości. Na wykonanie zadania należy przeznaczyć środki budżetowe zaplanowane na 2014 rok w dziale 400 (przyjęto jednogłośnie);
• wprowadzenie do działu 600, Transport i łączność, zadania: Opracowanie projektu organizacji ruchu dla całego miasta. Środki budżetowe na realizację zadania: zdjęcie 100 000 zł z działu 750, Administracja publiczna (przyjęto jednogłośnie);
• wprowadzenie do działu 600, Transport i łączność, zadania inwestycyjnego (wniosek komisji jako wniosek budżetowy z 27.09.2013, nr 6):
• Utwardzenie tłuczniem ulic Ejsmonda (od Sienkiewicza do Młochowskiej) oraz Storczyków (od Jana Pawła II do Sasanek) (przyjęto jednogłośnie) oraz zwiększenie środków budżetowych na inwestycje drogowe przez:
– przesunięcie do działu 600, paragraf 6050, przebudowa dróg, kwoty 100 000 zł z działu 750, Administracja publiczna (4 głosy za, 1 przeciw),
– przesunięcie do działu 600, paragraf 6050, przebudowa dróg, kwoty 100 000 zł z działu 900 z wyłączeniem rozdziału 90006 (wydatki na rowy) (4 głosy za, 1 wstrzymanie);
• dokonanie zmiany kolejności realizacji inwestycji drogowej na ul. Kwiatowej. Jeżeli środki budżetowe nie wystarczają na realizację całej inwestycji, to należy odwrócić kolejność wykonania robót: inwestycję rozpocząć zgodnie z projektem od wjazdu do miasta ulicą Paproci i poprowadzić ul. Kwiatową do Czeremchowej (odcinek szczególnie niebezpieczny, bez chodnika), wprowadzić jednocześnie zgodnie z projektem na ul. Wrzosowej fizyczne środki spowolnienia ruchu. Przyjęty w projekcie budżetu na 2014 rok do realizacji odcinek ul. Kwiatowej – od Parkowej do Czeremchowej – ma chodnik (częściowo zniszczony, ale oddzielający pieszych od ruchu kołowego) (przyjęto jednogłośnie);
• zwiększenie w dziale 754, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 3000, dotacja celowa dla posterunku policji w Podkowie Leśnej, kwoty na wykonanie służb ponadnormatywnych, polegających na patrolowaniu miasta (patrole piesze) o 15 000 zł ( kwota planowanej w projekcie dotacji: 10 000 zł). Środki na ten cel z przeniesienia 15 000 zł z działu 750, rozdział 75075 (w projekcie budżetu bez paragrafu): czas antenowy w Radiu Bogoria i Radiu Niepokalanów, druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne (przyjęto jednogłośnie).

Ad 4.
Przyjęcie protokołu odłożono na następne posiedzenie.
Ad 5 i 6.
Z powodu późnej pory nie wprowadzano żadnych tematów.
Przewodniczący podziękował obecnym.

Protokół sporządziła Maria Konopka-Wichrowska

Protokół z posiedzenia w dniu 24 września 2013 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia w dniu 24.09.2013 roku

W dniu 24.09.2013 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, G. Smoliński.

Przewodniczący stwierdził kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad:

1. Informacja Urzędu Miejskiego nt. planu zagospodarowania terenu szkoły samorządowej.
2. Informacja Urzędu Miejskiego nt. planu zagospodarowania terenu CKiIO przy ul. Świerkowej 1.
3. Analiza wykonania budżetu miasta za 1-sze półrocze 2013 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII Sesję RM w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
5. Wypracowanie wniosków Komisji do projektu budżetu na 2014 rok.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
7. Sprawy różne.
8. Wolne wnioski.

Ad. 1 i 2
Przewodniczący Komisji G. Smoliński wyraził niezadowolenie z nieobecności kolejny raz urzędników UM, którzy mogliby udzielić informacji w przedmiotowej sprawie, mimo uprzedniego zaproszenia skierowanego do Burmistrza Miasta. Radny M. Foks poprosił przewodniczącego Komisji, by ten problem przedstawić mieszkańcom na sesji – jeżeli urząd lekceważy radnych, reprezentantów mieszkańców, to lekceważy samych mieszkańców. A. Świderska stwierdziła, że decydujący głos ma Komisja Budżetu i głosowanie na radzie. Mieszkanka M. Gessner zaproponowała przeniesienie tematów na sesję. Wywiązała się dyskusja na ten temat.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do BM poprzez PRM:
W związku z nieobecnością pracowników merytorycznych na posiedzeniach Komisji Ładu w dniu 24 września 2013 roku Komisja wnosi o udzielenie informacji wraz z prezentacją wizualną planu zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły samorządowej oraz terenu CKiIO przy ul. Świerkowej 1 (d. MOK), na sesji dniu 26 września 2013 roku w punkcie 7. Sprawy różne.

Pani dyr. E. Mieszkowska zaprezentowała założenia zagospodarowania terenu wokół szkoły samorządowej. W szkołach jest 474 uczniów w tym: 319 w podstawówce, 155 uczniów w gimnazjum. Spoza rejonu ( Podkowy Leśnej) w szkole podstawowej jest 106 uczniów, w gimnazjum 93. Stanowi to ok. 38% ogółu uczniów. Z rejonu „Borek” jest dwanaścioro uczniów (7 w podstawówce, 5 w gimnazjum). 54 uczniów jest z Dębaka.

Następnie radni zapoznali się z opisem urządzeń planowanych do zainstalowania na terenie CKiIO ( byłego MOK ).

Ad. 3

Przewodniczący G. Smoliński odczytał wykonanie budżetu miasta za 1-sze półrocze 2013 roku. Radni interesowali się m. in. dochodami miasta, inwestycjami, remontami, w szczególności rowów i dróg, zwracali również uwagę na pracę urzędników odpowiedzialnych za przetargi – według zebranych za mało przetargów odbywa się jednocześnie. Radny M. Foks zwrócił uwagę na lekceważące zachowanie jednego z urzędników na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu. Zwrócił uwagę na temat ulicy Bluszczowej. Urząd wiedział od dawna, że ma kolizję z gazem, tymczasem w tym roku ta kolizja jest jednym z powodów opóźnienia prac. Radna A. Świderska zwróciła uwagę na problem z dokończeniem ul. Reymonta zgodnie z projektem.

Dyskutowano nad problemem zużycia wody i kanalizacji w mieście oraz oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni i zimowym utrzymaniem dróg. Mieszkanka M. Gessner zaproponowała zapytanie UM o sposób wyłaniania wykonawców w przetargach.

Radna M. Konopka-Wichrowska zwróciła uwagę na problem odławiania psów. Mieszkaniec A. Tusiński poprosił, by przy analizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za cały rok przed absolutorium budżetowym porównać dział 400 po stronie dochodów i wydatków.

Ad. 4

a.) W związku z nieobecnością urzędników UM radni oparli się na uzasadnieniu do uchwały. Zwracano uwagę, że w jednej uchwale jest kilka zagadnień – szkoła i kwestia rowów. Przewodniczący RM B. Jestadt przypomniał uzasadnienie UM zaprezentowane przez urzędników na posiedzeniu KBFiI, że kwota na rowy jest proponowana do zdjęcia, ponieważ nie będzie wykorzystana w tym roku.
b.) Przewodniczący postawił wniosek do BM o autopoprawkę do projektu uchwały zmian budżetowych i rozdzielenie na 2 uchwały 1) pozostawienie 110 tys. na remont rowów, 2) Pozostawienie zapisów dot. szkoły samorządowej i policji. Wniosek przyjęty 5 za, 1 wstrzymujący się.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do BM poprzez PRM:

Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały z powodu włączenia do projektu uchwały zdjęcia pieniędzy z rowów. Do części oświatowej i samochodu dla policji Komisja nie wnosi zastrzeżeń. Jednocześnie Komisja zwraca po raz kolejny uwagę na brak szczegółowego uzasadnienia do projektu uchwały.

c.) Radna A. Świderska przypomniała dyskusję na temat byłej kwiaciarni w budynku księgarni w odniesieniu do proponowanej uchwały. Mieszkanka K. Tusińska uważa, że – abstrahując od przyczyn społecznych – centrum miasta wygląda w tym miejscu skandalicznie, uważa, że wynajmowanie tak reprezentacyjnej ulicy na kolejne trzy lata jest zgadzaniem się, by to miejsce przez kolejne lata wyglądało tak, jak wygląda. Przewodniczący G. Smoliński wspomniał o rozmowie z mieszkańcem ul. Iwaszkiewicza, który zwracał uwagę na zły stan ulicy.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, widząc konieczność zapisania w umowie z najemcą warunku doprowadzenia obiektu do porządku.
Radny M. Foks negatywnie odniósł się do zapisów dot. lokalizacji przystanku autobusowego, gdyż w uzasadnieniu do projektu uchwały zabrakło mapki, co nie pozwala na precyzyjne określenie punktu lokalizacji przystanku. Uchwała jest źle przygotowana. Przewodniczący G. Smoliński postawił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z programu najbliższej sesji RM. Radny P. Siedlecki przypomniał inicjatywę Komisji, by zlokalizować przystanek przy szkole.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (4 za, 2 przeciw)

Ad. 5
Komisja przyjęła wniosek budżetowy nr 1 (jednogłośnie):

Zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2014 rok na realizację przebudowy ul. Kwiatowej i Wrzosowej, wraz z organizacją ruchu.

Komisja przyjęła wniosek budżetowy nr 2 (jednogłośnie):
Kontynuacja inwestycji dot. udrażniania rowów oraz ich konserwacji.

Komisja przyjęła wniosek budżetowy nr 3 (jednogłośnie):
– projekt organizacji ruchu w w całym mieście.

Komisja przyjęła wniosek budżetowy nr 4 (4 za, 2 wstrz.):
Projekt przebudowy ul. Iwaszkiewicza.

Komisja przyjęła wniosek budżetowy nr 5 (3 za, 3 wstrz.):
Projekt przebudowy ul. Gołębiej wraz z organizacją ruchu.

Przewodniczący G. Smoliński poinformował o piśmie mieszkańców ul. Kasztanowej (w załączeniu). Radna M. Konopka-Wichrowska poprosiła o wystąpienie o nasadzenia na ul. Brwinowskiej.

Komisja jednogłośnie (przed głosowaniem posiedzenie opuścił radny B. Jestadt) przyjęła wniosek do BM poprzez PRM o nasadzenie roślin na ul. Brwinowskiej porównywalnego do nasadzeń przy ul. Brwinowskiej.
Radny M. Foks zgłosił wniosek o utrzymanie kwoty na pozimowe remonty dróg.
Radna A. Świderska zgłosiła wniosek o ul. Ejsmonda, zaś radny M. Foks o ul. Storczyków.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek budżetowy nr 7
wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Ejsmonda od ul. Sienkiewicza do ul. Młochowskiej.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek budżetowy nr 8
(utwardzenie tłuczniem ul. Storczyków, od ul. JPII do Sasanek.

Odczytano wniosek K. Tusińskiej do RM o dokończenie inwestycji na ul. Bukowej. Mieszkaniec A. Tusiński wspomniał, że złożył wniosek, niemniej RM powinna skupić się w pierwszej kolejności na zrobieniu ulic, od których są sygnały od mieszkańców, że nie można wyjść z domu, natomiast na ul. Kwiatowej, Bukowej czy Gołębiej powinny być montowane progi lub wyniesione skrzyżowania, co pomogłoby wygospodarować środki na drogi nieprzejezdne.

Komisja jednogłośnie poparła wniosek mieszkańca.

Przewodniczący wspomniał o piśmie burmistrza Milanówka ws. straży pożarnej – wygospodarowanie w budżecie miasta kwoty na zakup umundurowania.

Komisja jednogłośnie poparła wniosek (nr 10)

Radny M. Foks nawiązał do wykonania budżetu w punkcie dot. przeciwdziałania narkomanii. Mieszkaniec T. Janiszewski zaapelował o rozpoczęcie dyskusji nad budżetem obywatelskim. Zwrócił uwagę na konieczność wybudowania domu komunalnego.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek budżetowy nr 11 o dokończenie w 2014 roku inwestycji drogowych, niezrealizowanych w roku 2013.

Ad. 6

Przyjęto jednogłośnie protokoły z posiedzeń 20.08.2013 oraz 3.09.2013.

Ad. 7

Przewodniczący G. Smoliński przedstawił pismo od mieszkańców „Borki”. Przewodniczący poinformował o odpowiedzi udzielonej na to pismo. Radny M. Foks poinformował o dyżurze radnego, na którym przedstawiciele mieszkańców tego rejonu poprosili RM o przyjęcie uchwały intencyjnej ws. przyłączenia „Borek” do Podkowy Leśnej. Mieszkaniec A. Tusiński wspomniał, że o zmianie granic decyduje właściwy minister.
Radni poparli odpowiedź przewodniczącego (4 za, 1 wstrz).

Ad. 8

Jeden z mieszkańców podniósł problem znakowania worków na śmieci sprzed posesji, zamiast z terenu posesji. Mieszkańcy mogą dostawać kary za worki wyrzucone w lesie – worki mogą być zabierane sprzed posesji przez nieupoważnione osoby i porzucane w lesie. Mieszkanka K. Tusińska jest przeciwna konieczności bezpośredniego kontaktowania się mieszkańców z firmą Hetman w sprawie odbioru śmieci wielkogabarytowych. To urząd jest stroną umowy z mieszkańcami, a nie firma Hetman. Istnieje według mieszkanki potrzeba rozwiązania problemu estetycznego worków na śmieci przed posesjami. Zimą worki czekające na zewnątrz posesji na odbiór mogą rozrywać dzikie zwierzęta. Na niektórych ulicach miasta usytuowanych pod lasem pojawiają się dziki. Mieszkanka K. Tusińska zapytała o tablice ostrzegawcze ustawione w związku z pracami rozminowującymi w lesie Młochowskim (zdjęcia w załączeniu) – czy oznaczają, że nie można wchodzić do lasu, czy w określonym rejonie. Pokazała również zdjęcia dzików w rejonie ul. Bukowej (w załączeniu). Radna A. Świderska zapowiedziała, że zapyta o to na najbliższej sesji. Mieszkaniec T. Janiszewski poinformował, że dzięki zaangażowaniu członków komisji został wykonany rów wzdłuż kolejki WKD. Mieszkaniec rozmawiał z UM, by oczyścić przepust. Skrytykował postawę urzędu w tej sprawie.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do BM poprzez PRM o udzielenie na sesji RM w punkcie Informacja burmistrza o pracach między sesjami na temat udrożnienia przepustu do rowu wzdłuż kolejki WKD.

Przewodniczący G. Smoliński podziękował za przybycie i o godz. 0:00 zakończył posiedzenie. Obrady trwały 5 godzin 30 minut.

Protokołował Maciej Foks

Legenda:
BM – Burmistrz Miasta
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej
PRM – Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
RM – Rada Miasta Podkowa Leśna

Protokół Z dnia 3 września 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji ŁPBiOŚ z dnia 3 września 2013 roku.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Informacja Urzędu Miejskiego o:
a) realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych,
b) realizacji założeń budżetowych na 2013 rok dotyczących rowów,
c) wdrażaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) realizacji zadań dotyczących zagospodarowania terenów: Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 oraz wokół szkoły samorządowej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
1.a.) Realizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych.

Pracownicy Urzędu Miasta Pani Katarzyna Kowalewska oraz Pan Jacek Jakóbiak zapoznali Komisję z realizacją Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na rok 2013.
Członkowie Komisji zapoznali się z realizacją przez Urząd Miasta założeń „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2011 do 2014 z perspektywą do 2018 roku”. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że Komisję interesują informacje dotyczące ustaleń programu, uwarunkowań jego realizacji oraz monitoringu. Zwrócił uwagę na cele główne programu oraz program zadaniowy . Przewodniczący przypomniał, że „zgodnie z uwarunkowaniami realizacyjnymi programu bezpośrednią odpowiedzialność za wdrożenie Programu Ochrony Środowiska (POŚ) ponosi Burmistrz Miasta. Zgodnie z zapisami wdrażanie programu wymaga kontroli i oceny stopnia jego realizacji przez Radę Miasta. Pani Burmistrz jest zobowiązana do składania Radzie w określonych terminach raportów z realizacji POŚ wraz z opisem wskaźników monitorowania efektywności programu”.Pani Katarzyna Kowalewska, poinformowała, że „zapisy w budżecie, w dziale 900, Ochrona Środowiska, są zgodne z zapisami w tym programie”. Dotyczy to m.in.wydatków na pielęgnację zieleni miejskiej, programu usuwania azbestu, likwidacji nielegalnych składowisk.
Pani Kowalewska zaznaczyła, że w budżecie na 2013 rok zapisane są środki na ochronę środowiska poprzez lepsze wykorzystanie energii: „Zmienialiśmy i cały czas zmieniamy oświetlenie na oświetlenie energooszczędne, sodowe – oświetlenie LED-owe jest w eksploatacji tańsze, ale przy wprowadzaniu nadal strasznie drogie”.
W dalszej części Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała o wykonaniu w bieżącym roku badania wskaźników zanieczyszczeń gleby na terenie miasta: „Badania zrobiliśmy w najgorszych punktach, przy szosie 719 i w pobliżu torów WKD oraz dla porównania w parku – nie wykazały przekroczeń, czyli nie mamy zanieczyszczeń gleby”.
Mieszkanka Pani Mira Gessner zapytała czy jest stworzony program edukacji ekologicznej w szkole. W ramach edukacji ekologicznej odbyły się spotkania w szkołach oraz odczyty przy okazji rozdawania budek dla ptaków. Pani Alina Witkowska, dyrektor CKiO dodała: „Nasze Centrum organizuje co roku piknik ekologiczny. W tym roku odbył się w czerwcu i był poświęcony segregacji śmieci i to w takiej formie zabawowej: dzieci segregowały przykładowe śmieci, plastik, obierki, układały rzeźby z warzyw i owoców, mówiliśmy też o oszczędzaniu wody. Od września rozpoczynamy projekt ‘Opowieści ziemi’. To też jest projekt o przesłaniu ekologicznym. To są bajki narracyjne związane z tematami ekologicznymi. Dotyczy to ochrony fauny, flory, wody właśnie, w ogóle naszej matki – ziemi”. Projekt finansowany jest z LEADER-a.
Na pytanie Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego o działanie Urzędu Miasta zmierzające do poprawy jakości i ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała, że do kanalizacji miejskiej i do wodociągu podłączonych jest 90% gospodarstw domowych. Zdaniem Pani Kowalewskiej „na razie nie mamy takiego aparatu sprawczego” aby 100% gospodarstw domowych było przyłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Pan Jacek Jakóbik dodał: „W związku z nowelizacją ustawy o czystości i porządku w gminach dla przedsiębiorców odbierających na naszym terenie nieczystości płynne istnieje obowiązek kwartalnej sprawozdawczości. Przewiduje ona podanie do Urzędu raportu o ilości umów, podpisanych na terenie miasta, jak również szczegółowej listy adresów wszystkich nieruchomości, z którymi dany przedsiębiorca ma podpisana umowę na wywóz szamba”. Pan Jacek Jakóbik zapewnił Komisję: „To jest kwestia dwóch, trzech miesięcy, że będziemy w stanie stworzyć listę tych nieruchomości, które mają podpisaną umowę o wywóz nieczystości płynnych, porównać ją z listą umów o podłączenie do kanalizacji i na tej podstawie wyłapać tych, którzy nie mają ani tego, ani tego”.
Na pytanie Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego o system monitoringu wód podziemnych, Katarzyna Kowalewska odpowiedziała: „Mamy cały monitoring wód podziemnych. Mamy wprowadzony na stacji SUW (Stacja Uzdatniania Wody) program komputerowy, który nam pokazuje, ile wody wyszło, z jakiego ujęcia, z której studni. Mamy badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody już po uzdatnieniu. Mamy cały monitoring tego, ile wody zużywa się nawet w ciągu jakiej godziny. Mam podgląd do tego i mogę analizować”. Dalej Grzegorz Smoliński pytał o działania Urzędu Miasta celem ograniczenie zużycia wody z sieci. „Kiedyś to było możliwe w ograniczeniach cenowych, ale radca prawny nam powiedział, że niemożliwe jest stosowanie systemu dwutaryfowego cen za wodę, w związku z tym mamy teraz tylko jedną cenę i apelujemy do mieszkańców, żeby ograniczali wodę” – wyjaśniała Katarzyna Kowalewska. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zwrócił uwagę na zapis w programie POŚ dotyczący poprawy jakości powietrza i program ochrony powietrza dla strefy powiatu grodziskiego m.in. ograniczenie strat ciepła przez termomodernizację budynków nie tylko prywatnych, ale i miejskich. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała,że :„Termomodernizacje były wykonane i w przedszkolu i w bibliotece i stare skrzydło szkoły było robione. Także teraz MOK jest robiony. W Urzędzie jest w tej chwili modernizowany dach. Również na budynkach komunalnych, jak robiliśmy dach na Jaworowej, to też było ocieplane. Wymieniliśmy okna na Jana Pawła tak, żeby nie było strat ciepła” .Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapytał czy Urząd Miasta monitoruje pomniki przyrody oraz czy ma jakąś koncepcję nasadzeń? Katarzyna Kowalewska wyjaśniała: „Wszystkie pomniki przyrody na terenie miasta mamy opracowane, zalecenia są wykonane. Jeśli chodzi o nasadzenia, to takie są zalecenia konserwatora przyrody, że jeśli się coś wycina, to należy się sztuka za sztukę, czyli musimy coś nowego nasadzić ”.
Dalej Przewodniczący Grzegorz Smoliński pytał o dodatkowe nasadzenia wyciętych drzew na terenie szkoły samorządowej. Katarzyna Kowalewska nie potrafiła udzielić odpowiedzi: „musimy zobaczyć, jakie są zalecenia konserwatora”. Przechodząc do następnego punktu posiedzenia Przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński zwrócił uwagę: „W POŚ jest zapisana obowiązkowość złożenia przez Burmistrz Miasta raportu dla Rady i takiego raportu oczekujemy w pełnym wymiarze, bo dzisiaj omówiliśmy to tylko w skrócie”.
Dalej Komisja wysłuchała sprawozdania z realizacji zapisów Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych (PZBZD).Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała, że w ramach środków budżetowych gmina zapewnia:
-sterylizację i kastrację bezdomnych kotów oraz adopcję bezdomnych psów w ramach środków budżetowych,
-całodobową pomoc oraz zabiegi weterynaryjne w ramach umowy podpisanej z weterynarzem
– miejsca dla bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt w Milanówku
1.b)Realizacja założeń budżetowych na 2013 rok dotyczących rowów.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński przypomniał zebranym, że : „na rowy przeznaczyliśmy w tym roku 300 tys. zł: 280 na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych i 20 tys. na bieżącą konserwację”. „Z informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze wychodzi nam realizacja na poziomie 6%” – stwierdził. Wydano ponad 20 tys. zł.
Pani Katarzyna Kowalewska wyjaśniła, że pieniądze przeznaczono „na prace projektowe, na prace przy mapach, projektach, pracach geodezyjnych”. „Mamy już zrobiony projekt na przepust na ul. Irysową, czekamy tylko na pozwolenie od konserwatora. Tutaj mamy jednak opór jednego z mieszkańców, który pobudował się bardzo blisko tego rowu i stanowczo oponuje” – wyjaśniała Katarzyna Kowalewska, dalej: „Na ul. Gołębiej jest zrobiony przepust, to znaczy na razie położona jest tylko rura, pozostały nam jeszcze przyczółki do zrobienia”. Umowa na ponad 40 tysięcy zł ma być zrealizowana do 15 października.
Problem przepustu pod trasą 719 nadal nie jest rozwiązany. Urząd wystąpił do MZDW o ujęcie w budżecie na 2014 kosztów wykonania projektu i przebudowy tego przepustu. Nie rozwiązany jest problem zasypanego rowu na ul. Grabowej. Pomimo nakazu administracyjnego ze Starostwa z roku 2012 Mieszkaniec nie odtworzył rowu . Urząd wystąpił do Starosty z prośbą o interwencję.
WKD również zignorowała nakaz administracyjny Starosty dotyczącego odbudowy i udrożnienia rowu wzdłuż torów kolejki w terminie do 30.06.2013.„Na inwestycje na przebudowę rowów pozostało nam jeszcze 212 tysięcy” – podsumowała Pani Kowalewska. Cała ta kwota zostanie przeznaczona na ul. Brwinowską/Główną przy cmentarzu. Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że na cały odcinek zabraknie pieniędzy. Wystarczy tylko na połowę inwestycji. Przetarg na wykonanie nie jest jeszcze przygotowany. Ponadto w rowie rośnie 31 drzew, które zgodnie z decyzją konserwatora przyrody mogą być wycięte przed końcem okresu lęgowego, tj. przed 15 października, pod warunkiem, że nie znajdują się tam gniazda ptaków.. Radny Maciej Foks pytał „To kiedy zdążycie z tym przetargiem?” . Jacek Jakóbik z Urzędu Miasta wyjaśnił, że związane jest to z procedurą przygotowania dokumentów, uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń. Urząd starania rozpoczął już w styczniu: „18 stycznia była podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie projektu wykonawczego z operatem wodno-prawnym” – mówił Pan Jakóbik, czytając daty wszystkich kolejnych kroków, daty składania wniosków i uzyskiwania uzgodnień. 18 lipca Urząd zgłosił w Starostwie prace do realizacji. Przetarg będzie ogłoszony we wrześniu, po ogłoszeniu przetargu na budowę placu zabaw na terenie szkoły samorządowej w ramach projektu ”‘Radosna szkoła”, tak zdecydowała Pani Burmistrz. Jedna z mieszkanek pytała dlaczego nie można jednocześnie ogłosić dwóch przetargów- na ”Radosną szkołę” i na rowy? „Jest jedna osoba, która to robi” – odpowiedziała Pani Kowalewska.
Mieszkaniec, Artur Tusiński, dziwił się :” Czyli ona musi najpierw jedną procedurę przetargową zorganizować i przejść, żeby zacząć następną?”. Radny Maciej Foks przypomniał, że taka sama dyskusja toczyła się rok temu, gdy chodziło o przetarg na remont rowu na ul. Sarniej i Wilczej. „Co można zrobić, żeby usprawnić i przyspieszyć te procedury?” – pytał retorycznie radny Maciej Foks.
1.c)Wdrażaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
„Zbieramy złote myśli i doświadczenia do następnego przetargu na odbiór odpadów” – powiedziała Katarzyna Kowalewska udzielając informacji na temat wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „ Był problem z jakością worków, odbiorem zgodnie z harmonogramem przyznała Pani Katarzyna Kowalewska. Rozmowy i wymiana pism z firmą Eko-Hetman, która w Podkowie wygrała przetarg na odbiór śmieci od mieszkańców, nie pomogły, natomiast po zastosowaniu kar zgodnie z umową trochę się poprawiło. Obecni pracownicy Urzędu Miasta nie potrafili udzielić informacji na temat terminowości uiszczania przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci oraz weryfikacji deklaracji złożonych przez właścicieli posesji. W odniesieniu do ilości wystawianych przez mieszkańców worków z odpadami na razie sprawdza się prognoza Urzędu Miasta. Przewodniczący Grzegorz Smoliński pytał czy ktoś w Urzędzie analizuje ilość wydanych worków, ilość worków odebranych przez firmę, na ile jest wystawiona faktura, czy jest spójność w środkach finansowych?. Komisja ustaliła, że referat gospodarki miejskiej zajmuje się ilością odpadów i workami, w referacie podatkowym kontrolowane i weryfikowane są deklaracje śmieciowe, księgowość zajmuje się płatnościami. Przewodniczący Bogusław Jestadt przypomniał, że pierwszy zestaw worków, tzw. startowy, „otrzymali automatycznie wszyscy mieszkańcy, także ci, którzy nie mają systemu workowego i teraz dalej dostają worki na wymianę i wystawiają, a nie wypełnili deklaracji”. „Jak to sprawdzić i zweryfikować?” – pytał pracowników Urzędu. Pani Kowalewska odpowiedziała: „Co jakiś czas robimy takie wyrywkowe objazdy i patrzymy, ile worków wystawiła jaka rodzina i jeśli coś nas niepokoi, to sprawdzamy w Urzędzie”.
Pan Jacek Jakóbik zapowiedział, że niebawem system odbioru odpadów zostanie udoskonalony o monitorowanie trasy przejazdu samochodów w oparciu o program GPS.
Dalej Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że na sprzątanie miasta zgodnie z podpisaną umową przeznaczono w budżecie w roku 2013 ponad 340 tysięcy złotych .
Radna Agnieszka Świderska przypomniała, że zgodnie z umową firma SEN-MARC ma sprzątać codziennie ulice Brwinowską/Jana Pawła II na odcinku od Miejskiej do Bluszczowej, a pozostałe odcinki tych ulic aż do wyjazdów z miasta dwa razy w tygodniu.Dwa razy w miesiącu powinny być sprzątane pasy drogowe ulic Jeleniej, Lipowej, Lilpopa do wjazdu do parku, Parkowej, Wschodniej, Króliczej, Kościelnej, Kwiatowej, Bukowej, Akacjowej (na odcinku od Świerkowej do Wschodniej), Modrzewiowej, Słowiczej, Sienkiewicza, Zachodniej, Gołębiej, Głównej, Myśliwskiej, Lotniczej, Błońskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Wrzosowej, Bluszczowej, Wiewiórek (na odcinku od Jeleniej do Jeża), Helenowskiej (na odcinku od Słowiczej do Brwinowskiej), Reymonta (na odcinku Jana Pawła II do Ejsmonda), Miejskiej (przy Poczcie). Radna Agnieszka Świderska cytowała z umowy: sprzątanie pasa drogowego ma polegać „na zbieraniu śmieci, liści, czyszczeniu jezdni i zatok postojowych oraz zamiataniu chodników, oczyszczaniu krawężników z ziemi i wrastającej darni, czyszczeniu kamieni z pobocza, kamiennego drenażu”. „Firma nie realizuje umowy” – stwierdził przewodniczący Grzegorz Smoliński. „Firmy sprzątającej nikt w Urzędzie nie kontroluje” – powiedziała radna Agnieszka Świderska i dodała: „Jest brudno. Całe lato mieliśmy jesień w Podkowie i na głównej ulicy leżały suche liście”. „To jest problem odbioru robót, a nie problem firmy sprzątającej” – zauważył mieszkaniec Artur Tusiński. Przewodniczący Rady Bogusław Jestadt podsumwał: „Bo nie ma kontroli”. Członkowie Komisji Ładu skierowali do Burmistrz Miasta pismo, w którym wyrazili swoje oburzenie z powodu jakości usług w zakresie utrzymania zieleni i sprzątania miasta oraz przyjęli wniosek o egzekwowanie umowy z Wykonawca przez Urząd Miasta w zakresie zgodnie z jej zapisami. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
1.d).Realizacja zadań dotyczących zagospodarowania terenów: Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 oraz wokół szkoły samorządowej.
Komisja uzyskała informację, że projekt zagospodarowania Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej jest w trakcie uzgadniania. Następnie Komisja wysłuchała informacji udzielonej przez dyrektor CKIO Panią Alinę Witkowską odnośnie remontu przeprowadzonego na terenie MOK-u.W dalszej części Komisja zawnioskowała o przedłożenie przez Urząd Miasta na następne posiedzenie Komisji (planowane w drugiej połowie września) projektu zagospodarowania przestrzennego terenu CKiIO, ul. Świerkowa 1 ( b. MOK) oraz projektu zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły samorządowej. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu.
3. Sprawy różne.
W odpowiedzi na pismo mieszkańców dzielnicy gminy Brwinów Wille Borki Komisja Ładu podtrzymała swój wniosek z dnia 11.04.2012 roku o skierowanie tego pisma do rozpatrzenia przez organy samorządowe stosownie do przynależności terytorialnej. Po zapoznaniu się z przedłożoną przez Przewodniczącego Rady Miasta propozycją odpowiedzi Rady na pisma mieszkańców części Brwinowa ( OSO.RM.000419.2013 z 03.09.2013r.), Komisja Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie przychyliła się do tej propozycji. Komisja wnosi jednocześnie o modyfikację tekstu i zapis w ostatnim zdaniu pisma: „…Rada Miasta Podkowy Leśnej nie podejmie żadnych działań do momentu….”

Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady Miasta z 30.08.2013 roku w sprawie opinii dotyczącej dofinansowania zakupu samochodu dla podkowiańskiego posterunku policji. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie, zajęte w marcu tego roku: mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, Komisja ŁPBiOŚ widzi potrzebę dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla potrzeb posterunku policji w Podkowie Leśnej. Z uwagi na małą różnicę w kosztach Komisja przychyliła się do sugestii dofinansowania zakupu samochodu nieoznakowanego. Komisja wnosi do Komisji BFiI o dofinansowanie zakupu samochodu z środków budżetu miasta na 2014 rok. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

5.Wolne wnioski
Brak.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji

Protokołowała
Agnieszka Świderska

Protokół z dnia 10 sierpnia 2013 r.

Protokół z XXXVIII posiedzenia Komisji ŁPBiOŚ z dnia 20.08.2013 roku.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
1. zaopiniowanie projektu strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 wraz z planami realizacyjnymi do tej strategii,
2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. sprawy różne,
4. wolne wnioski.

Za przyjęciem takiego programu głosowało 5 radnych.

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku polegającą na przyjęciu protokołu
a następnie dyskusja nad projektem.

Protokół z posiedzenia wraz z informacją o wizji lokalnej w terenie- Las Młochowski został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części przystąpiono do dyskusji nad strategią miasta. Przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński przedstawił historię tworzenia tego dokumentu, który został skierowany przez Burmistrz do zaopiniowania, stwierdził, że każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z tym dokumentem wypracowanym w trakcie otwartych dyskusji trwających od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku. Na wstępie odniósł się do strategii zrównoważonego rozwoju miasta opracowanego na lata 2005- 2014, gdzie ocenił zadania, które przewidywała ta strategia w odniesieniu do infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności zwrócił uwagę na zrealizowanie takich zadań jak: modernizacja ulic, kanalizacja, wodociągi, oświetlenie uliczne, układ komunikacyjny, estetyka miasta.
Ocenił realizację zadań wpisanych w celu dotyczącym ochrony środowiska naturalnego
i zabytkowego charakteru miasta jak: ochrona drzewostanu, zasobów wód podziemnych, poprawa estetyki terenów publicznych miasta. Omawiając te problemy zwrócił szczególną uwagę na zadania tam postawione, które do końca nie zostały zrealizowane.
Następnie przystąpił do omówienia projektu aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025. Przewodniczący Grzegorz Smoliński omówił postawione tam szczegółowe cele i zadania zwracając uwagę na harmonogramy czasowe i ich realizację. Ocenił, iż zadania tam ujęte w dużej mierze pokrywają się z zadaniami poprzedniej strategii i mają charakter ciągły.

Radna Anna Dobrzyńska- Foss zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami nad Kartą Mieszkańca i nad SIM (System Informacji Miejskiej) w związku z opóźnianiem się prac .

Komisja wnioskuje, aby Urząd przedstawił informację dotyczącą możliwości aktualizacji dokumentów SIM, rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego, ponieważ te dokumenty niedługo mogą być nieaktualne, co ponieść może dodatkowe koszty finansowe związane z ich uaktualnieniem. Za tym wnioskiem głosowało 5 radnych.

Reasumując, przewodniczący komisji stwierdził, że w projekcie strategii zadania są bardzo szczegółowo rozpisane na etapy z konkretną realizacją na poszczególne lata. Jest to kontynuacja strategii przyjętej na lata 2005-2014.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński zauważył, że dobrym posunięciem jest coroczne przedstawiane przez burmistrz informacji o realizacji zadań.

Komisja wnosi o uaktualnienie w strategii stanu aktualnego ( dane i nazwy, np. posterunek policji a nie komisariat) .
Przewodniczący wnioskował o pozytywne zaopiniowanie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja z października 2012).

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu głosowało 4 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Następnie przystąpiono do omawiania punktu 3 posiedzenia – sprawy różne.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński omówił pismo-interpelację radnego powiatowego Krzysztofa Sankiewicza, złożone do starosty grodziskiego w imieniu mieszkańców Podkowy Lesnej, dotyczące organizacji ruchu drogowego wokół szkoły samorządowej oraz pismo mieszkanki, dotyczące sprawy nadmiernego hałasu w mieście, spowodowanego głównie szczekaniem psów.
Przewodniczący zaproponował skierowanie tego listu do Komisji Budżetu celem zastanowienia się nad tematem wprowadzenia podatku od posiadania psów.

W punkcie wolne wnioski zabrał głos przedstawiciel mieszkańców części Brwinowa – Borki, Jacek Kunca, który poinformował komisję o żądaniu mieszkańców o odłączeniu się
od gminy Brwinów i przyłączeniu do gminy Podkowa Leśna. Stwierdził, iż wystosował
22 lipca w imieniu mieszkańców pismo do Rady Miasta i Burmistrz w sprawie procedury przyłączania Borek do Podkowy Leśnej.
Jest to już 3 lub 4 podejście mieszkańców, ażeby zostali mieszkańcami Podkowy Leśnej.
Przypomniał, że złożyli również wniosek o dopisanie ich do strategii rozwoju Podkowy.
J. Kunca powiedział, że nie zgadza się w wielu sprawach z burmistrzem Kosińskim, które nie zawsze są zgodne z prawdą i stwierdził, że otrzymał opinię Ministerstwa Środowiska dotyczącą projektu „Czyste Życie” zachowania trwałości w związku ze zmianą granic między Podkową a Brwinowem.
Zaproponował zwołanie komisji poświęconej tylko temu problemowi.

Mieszkanka Ewa Domaradzka stwierdziła, że jest to kwestia, nad którą warto się zastanowić
i niekoniecznie musi to się odbyć na zasadzie komisji czy sesji:
„Każdy z obywateli naszego Państwa ma prawo zgłosić życzenie i warto potraktować siebie podmiotowo, aby porozmawiać na ten temat, tym bardziej, że 250 osób-mieszkańców tej części Brwinowa wyraża swoją wolę i należy na ten temat rozmawiać”.
Podkreśliła również, że zainteresowani mieszkańcy Borek mogą sami zorganizować takie spotkanie a radna Maria Konopka – Wichrowska stwierdziła, że na takie spotkanie „zaprosicie mieszkańców Podkowy”, oraz stwierdziła, że od tego tematu nie uciekniemy i musimy się nad nim zatrzymać.
Zdaniem przybyłych mieszkańców Borek najlepszym miejscem do takiej dyskusji merytorycznej jest posiedzenie Komisji Ładu.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził, że Komisja Ładu nie jest władna do podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia takiej dyskusji.
Radna Anna Dobrzyńska – Foss stwierdziła, że jest to szeroki problem, wymagający głębokiego zastanowienia. Jest to sprawa interesu zarówno miasta jak i mieszkańców.
Stwierdziła także, że zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, chciałaby wiedzieć, „ile Państwo macie kilometrów dróg i jakie macie oczekiwania? Na ile wpłynie to na zapewnienie mieszkańcom Podkowy tego co mamy zapisane w strategii? Szereg rzeczy musimy zbilansować” .
Mieszkanka Mira Gessner powiedziała, że jeżeli będzie referendum to musicie nas Państwo przekonać o tym, że my chcemy tego poszerzenia.
Ewa Domaradzka stwierdziła, że to mieszkańcy Borek są odpowiedzialni za przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej, a także ważna jest rola Brwinowa jako podmiotu, który jest naszym partnerem strategicznym.
Radna Anna Łukasiewicz stwierdziła, że zmiana terytorium Podkowy poprzez przyłączenie Borek będzie miała różnego rodzaju skutki prawne, ekonomiczne i społeczne, a najgorszym co mogłoby się zdarzyć to skłócenie ” dwóch organizmów”.
Radny Maciej Foks, stwierdził, że należałoby zebrać jak najwięcej dokumentów dotyczących skutków przyłączenia Borek, a zwłaszcza infrastruktury drogowej.
Radny Bogusław Jestadt poinformował, że przekazał drogą elektroniczną pisma pana Jacka Kunca do wszystkich radnych, jak również zaproponował przewodniczącym komisji opinię w tej sprawie.
Przedstawiciel mieszkańców Borek J. Kunca powiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie Prezes Rady Ministrów. Konsultacje społeczne mogą, ale nie muszą mieć formę referendum.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził, że „znacie Państwo procedurę postępowania i teraz do Was należy dalsza inicjatywa” i dodał, że komisja ładu przestrzennego nie jest komisją władną do tego, żeby wnosić jakiekolwiek wnioski w tak ważnych sprawach strategicznych dla Podkowy.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował
Bogusław Jestadt

Protokół z posiedzenia w dniu 15 lipca 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
15 lipca 2013 r. (CKiIO, 18.30)
Przewodniczący przywitał zebranych, szczególnie gościa – leśnika Jacka Malowańca i przedstawił porządek spotkania (został przyjęty jednogłośnie):
1. Informacja leśnika Starostwa Powiatu Grodziskiego w sprawie uproszczonego planu urządzania lasu na działkach prywatnych.
2. Przedstawienie poprawionej wersji koncepcji rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Ad 1.
Leśnik Jacek Malowaniec wyjaśnił znaczenie uproszczonego planu urządzania lasu dla gruntów leśnych znajdujących się na działkach prywatnych na trenie Podkowy Leśnej (podstawą – ustawa o lasach; do tej pory – gospodarka leśna oparta na decyzjach starosty; zgodność z ewidencją gruntów; zapis czynności gospodarczych na działkach – cięcia sanitarne, nie rębnia; inne zasady wycinki niż w części ogrodowej), podał terminy dyżurów w Urzędzie (5, 26 VIII), podczas których czeka na mieszkańców.
Następnie leśnik odpowiadał na szczegółowe pytania radnych i mieszkańców: Jaka jest powierzchnia podkowiańskich działek leśnych? (158 ha); Ile jest na nich drzew? (Nie wiadomo, nie było inwentaryzacji; radna Anna Foss: „Konieczna dendrologia”; mieszkanka Mira Gessner: „Zaczynamy od stanu lasu, którego nie znamy”); Czy w planie są zalecenia dotyczące gatunków, czym zalesiać luki? (Są).
W dyskusji pojawiały się głosy („To wszystko jest absurdalne”), że plan wprowadza dodatkową komplikację w postaci podziału kompetencji w kwestii podkowiańskiego drzewostanu między leśnika powiatowego i konserwatora zabytków (który np. nadal decyduje o podcięciu gałęzi na działce leśnej, choć leśnik – o wycięciu całego drzewa).
Ad 2.
Prezentacja koncepcji przez architektki krajobrazu Agnieszkę Kowalewską i Katarzynę Dankiewicz:
– kwestia nazewnictwa (skwer czy park?),
– miejsce dla aktywności społecznej (kiermasze, kino letnie, wystawy, gry),
– uporządkowanie otoczenia pomnika,
– zapewnienie społecznej kontroli nad przestrzenią (prześwietlenie),
– organizacja ruchu.
Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedstawioną koncepcję rewitalizacji parku/skweru Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, zwracając szczególną uwagę na konieczność uregulowania organizacji ruchu i bezpieczeństwa na ul. Akacjowej w bezpośrednim jego sąsiedztwie, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kościelnej.
Ad 3.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad 4 i 5.
– relacja przewodniczącego komisji z wyprawy do lasu (notatka w załączeniu),
– zamknięcie placu Matki i Dziecka ze względu na bezpieczeństwo dzieci,
– wycinka drzew przez zakład energetyczny,
– prośba rektora Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej (z 3 marca br.) – komisja zdecydowała (4 głosy za, jeden wstrzymujący się), że ustosunkuje się do tego pisma po otrzymaniu stanowiska burmistrz miasta.
– zapytanie komisji: Czy UM ma informacje dotyczące planu remontów przez Zakład Gazowniczy instalacji gazowej w odniesieniu do planowanych przez UM inwestycji drogowych, na które przygotowywane są obecnie projekty wykonawcze?

Następne posiedzenie komisji postanowiono poświęcić strategii.
Przewodniczący podziękował zebranym.

Protokół sporządziła Maria Konopka-Wichrowska

Notatka ze spotkania Komisji ŁPBiOŚ z leśniczym Leśnictwa Podkowa Leśna w dniu 13 lipca 2013 r.

Podkowa Leśna, 15.07.2013 roku

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Podkowa Leśna
Bogusław Jestadt

do wiadomości:

RADNI Rady Miasta Podkowa Leśna
BURMISTRZ MIASTA Podkowa Leśna Małgorzata Stępień – Przygoda

NOTATKA
ze spotkania w terenie Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

W dniu 13.07.2013 roku w leśniczówce na Dębaku odbyło się spotkanie Komisji ŁPBiOŚ z leśniczym Leśnictwa Podkowa Leśna, panem Tomaszem Szymańskim.

Celem spotkania było uzyskanie informacji na temat stanu lasu, w tym drzew-pomników przyrody w rezerwatach i zabytkowych alejach, stanu rowów leśnych, aktualnych działaniach Leśnictwa w ramach gospodarki leśnej, a także omówienie głównych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony i zabezpieczenia lasu.
Radni i mieszkańcy uzyskali wyczerpujące informacje i szczegółowe wyjaśnienia.

W ocenie leśnika Tomasza Szymańskiego stan drzewostanu w Lesie Młochowskim, w tym w rezerwatach przyrody, jest bardzo dobry. Podlega on całorocznemu monitorowaniu w ramach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Szczególnej obserwacji podlegają drzewa – pomniki przyrody oraz stanowiska gatunków chronionych. Monitorowana jest zwierzyna leśna. Z informacji leśnika wynika, że w Lesie Młochowskim jest w chwili obecnej bardzo duży stan populacji dzików i saren. Zamieszkał jenot, pojawiły się migrujące do Kampinosu łosie.
W ostatnim czasie nie zostały zaobserwowane żadne niepokojące zjawiska.
Ze względu na wiek – ponad 200 lat – usechł jeden z dębów-pomników przyrody, natomiast 3 lipy pomnikowe, uderzone piorunem, zaczynają chorować. W chwili obecnej nie ma potrzeby ustanawiania w Lesie Młochowskim nowych pomników przyrody.

Tomasz Szymański poinformował, że zeszłoroczne podtopienia lasu przyczyniły się do rozpoczęcia intensywnych prac, zmierzających do unormowania stosunków wodnych. Wyczyszczonych zostało około 3,5 km rowów leśnych ( pozostało jeszcze około 8 km). Rozpoczęła się rekonstrukcja przepustów oraz prace zmierzające do wprowadzenia małej retencji, wspomagającej naturalne możliwości retencyjne lasu.
Generalną zasadą , którą kieruje się Leśnictwo jest, żeby woda została zatrzymana w rowach leśnych. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczana jest możliwość wypuszczania wody w sposób kontrolowany z rowów leśnych do rowu, biegnącego przez Podkowę (RS 11/19).
Leśnik Tomasz Szymański podkreślił znaczenie współpracy Leśnictwa i władz miasta w kwestii rowów i zadeklarował swoją otwartość na wspólne działania i inicjatywy w tym zakresie.

Pan Szymański poinformował, że aktualne działania Leśnictwa Podkowa Leśna w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej polegają na ochronie i hodowli lasu oraz pozyskiwaniu drewna z drzewostanów w wieku rębności. Rocznie pozyskiwanych jest 5-6 tysięcy metrów sześciennych drewna, przy całkowitej kubaturze lasu 1.400 hektarów.

Bezpieczeństwo pożarowe Lasu Młochowskiego jest monitorowane całodobowo z 3 wież obserwacyjnych. Las jest zamknięty jako droga komunikacyjna, jednakże na potrzeby straży pożarnej przygotowywana jest sieć utwardzonych dróg pożarowych, których jakość umożliwi korzystanie z nich także przez ciężki sprzęt ratowniczy. W ramach umów z aeroklubem w czasie suszy i dużego zagrożenia pożarowego wykonywane są przeloty patrolujące. Również w/w działania Leśnictwa zmierzające do zatrzymania wody w glebie oraz wilgotności w ściółce leśnej sprzyjają bezpieczeństwu pożarowemu. Nie bez znaczenia jest czujność użytkowników.
Na chwilę obecną nie ma potencjalnych zagrożeń ekologicznych ze względu na dobry stan zdrowotny lasu, a także dlatego, że opór środowiska naturalnego w siedlisku leśnym jest coraz większy. Zagrożenia ze strony szkodników są na bieżąco monitorowane i oceniane z punktu widzenia konieczności podjęcia ewentualnych działań ochronnych lasu.
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się gradacji szkodników.

Leśnik Tomasz Szymański poinformował, że dzięki pozyskaniu środków unijnych zostanie przeprowadzona rekonstrukcja zdewastowanego lasu na terenie byłej jednostki wojskowej na Dębaku. Przeprowadzone będą badania skażenia gruntu, opracowany zostanie plan wyburzenia urządzeń wojskowych oraz przeprowadzone zalesienie terenu.
W czasie spotkania poruszono także kwestię zaśmiecania lasu oraz potrzebę dalszej ścisłej współpracy Leśnictwa i władz miasta w celu przeciwdziałaniu temu. Tomasz Szymański wypowiedział się z uznaniem o inicjatywie TPM-OPL umieszczenia w Lesie Młochowskim ścieżki edukacyjnej oraz poinformował, że spotyka się ona z pozytywnym odbiorem użytkowników lasu.
Po spotkaniu w leśniczówce członkowie Komisji ŁPBiOŚ zapoznali się ze stanem lasu i rowów leśnych w ramach przejazdu szlakiem rowerowym pomiędzy rezerwatami przyrody.

Notatkę sporządził:
Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ – wysłano 16.07.2013

Protokół z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2013 r.

Podkowa Leśna, CKiIO, ul. Lilpopa 18

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 25.06.2013 roku.

W dniu 25.06.2013 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński.

Stwierdzono kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu.

Porządek obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Prezentacja koncepcji rewitalizacji Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
Dyskusja z projektantką.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII Sesję RM w dniu 27.06.2013 roku:
a) projekt uchwały do wprowadzenia audytu ws inwestycji w szkole samorządowej
b) ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Po rozpoczęciu obrad, przewodniczący Grzegorz Smoliński przekazał głos Pani Beacie Piotrowskiej (z Urzędu Miasta), która poinformowała o przyczynie braku oprysków przeciw komarom. Według jej wiedzy stosowanie oprysków w Podkowie może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Metoda oprysków jest też droga i mało skuteczna, jeśli nie stosuje się jej na rozległej przestrzeni.
Następnie Pani Beata Piotrowska razem z projektantkami, przedstawiła koncepcję rewitalizacji parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Poinformowała również o braku dofinansowania tego przedsięwzięcia z programu LEADER, ponieważ potrzebny był gotowy projekt przy składaniu wniosku, a urząd nie posiadał takiego projektu i nie zdążyłby go przygotować.
Przedstawiona koncepcja – dołączona jako załącznik do protokołu.
Po przedstawieniu koncepcji rozgorzała dyskusja nad poszczególnymi elementami koncepcji, proponowane były różne rozwiązania i przemyślenia. Projektantki zapewniły, że będą miały na uwadze przedstawione sugestie przy wprowadzaniu poprawek do koncepcji. Koncepcja z poprawkami będzie przedstawiona ponownie na kolejnym posiedzeniu komisji. Na tym zakończono ten punkt posiedzenia.

Następnie komisja zajęła się projektami uchwał, wniesionymi na XXXII sesję Rady Miasta.
W pierwszej kolejności postanowiono nie opiniować projektu w sprawie audytu. Komisja podjęła decyzję, że każdy członek komisji będzie głosował zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem.
Jednogłośnie komisja przyjęła z kolei projekt jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Następnie jednogłośnie przyjęte zostały protokoły z dnia 10.05.2013r. oraz z dnia 12.06.2013 r.

W sprawach różnych komisja zajęła się bieżącymi sprawami i pismami:
– Wpłynęło pismo w sprawie trasy przejazdów autobusu przez ulicę Helenowską.
Mira Gessner poinformowała, że dzwoniła do gminy Brwinów i ustaliła, że obecna umowa na przejazdy i trasę obowiązuje do końca sierpnia. Grzegorz Smoliński przyjął pismo mieszkańców z zaniepokojeniem. Zapewnił, że komisja będzie dążyć do rozwiązania tego problemu.

– Wpłynęła odpowiedź radnego powiatowego Krzysztofa Sankiewicza (dołączona do protokołu w załączniku).

– wpłynęło pismo w sprawie wyłączenia prądu w dniu 4.07.2013 r., w związku z pracami cięcia drzew. Grzegorz Smoliński wyraził zaniepokojenie kolejnymi cięciami. Zawnioskował o podjęcie rozmów z Zakładem Energetyki w kwestii cięć drzew pod liniami energetycznymi w porozumieniu z konserwatorem przyrody, w nawiązaniu do pisma z dnia 24.06.2013. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 4 za.

– wpłynęło pismo w odpowiedzi na wniosek komisji, w sprawie monitoringu. Mieszkaniec Pan Tomasz Janiszewski stwierdził, że urząd musi podjąć jakieś kroki względem monitoringu. Według niego, w urzędzie musi być osoba, która przemyśli, dowie się, przeanalizuje i przekaże komisjom informacje.
Komisja podjęła decyzję, że do następnego posiedzenia przygotuje swoje stanowisko w tej sprawie.

Następnie komisja przeszła do spraw bieżących.
Radny Maciej Foks poprosił o uporządkowanie systemu spotkań wspólnych komisji, żeby nie powtórzyła się sytuacja, w której jedna komisja wyczerpuje punkty posiedzenia i wychodzi. Następnie poruszył sprawę usytuowania rowerowni i boiska z frontu szkoły i zagospodarowanie patio przed szkołą. (w nawiązaniu do spotkania w szkole).
Grzegorz Smoliński przedstawił zdjęcia chodnika na ul. Bukowej i problemów związanych z wysokością chodnika w trakcie jego remontu.

W wolnych wnioskach Pan Tomasz Janiszewski poinformował, że mieszkańcy ul. Brzozowej chcieli współfinansować remont drogi, ale nie ma odzewu ze strony Urzędu. Mieszkańcy skarżą się na stojącą wodę na ulicach. Poruszył również temat jego spotkania z WKD w kwestii rowu odwadniającego i pisma w tej sprawie, które przesłał do Rady Miasta. Poinformował również, że w szkole jest duszno i są usterki. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zakończył posiedzenie.

Protokołował:
Paweł Siedlecki

Protokół z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2013 r.

Protokół z posiedzenia Komisji
Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
z dnia 12 czerwca 2013 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w CKiIO o godzinie 19.00 łącznie z Komisją Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych. Komisji przewodniczyła radna Agnieszka Świderska w zastępstwie przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego. Lista obecności w załączeniu.

Prowadząca stwierdziła kworum i przedstawiła porządek posiedzenia ( w załączeniu).

Przyjęto protokół z posiedzenia komisji z dnia 11 kwietnia 2013 roku (4 za).
Następnie przystąpiono do zaopiniowania projektów uchwał na XXXI Sesję Rady Miasta.

Poddano dyskusji projekt uchwały dotyczącej zmian w statucie miasta Podkowy Leśnej.
Jako pierwsza głos zabrała radna Anna Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji Statutowej
i szczegółowo omówiła uzasadnienie do proponowanych zmian dotyczących par.20 obecnego Statutu. Nowy zapis w tym paragrafie jest uszczegółowieniem zapisu obecnie obowiązującego regulaminu.

W związku z zakłóceniami posiedzeń Komisji Ładu i Kultury przez osoby trzecie zaszła potrzeba wprowadzenia zmian „kosmetycznych” w tym paragrafie, dotyczy to zdyscyplinowania uczestników posiedzeń rady i komisji.
Radny Maciej Foks w swojej wypowiedzi zaproponował pozostawienie dotychczasowego zapisu w statucie ,a jedynie postulował o ewentualne poszerzenie tego zapisu o podpunkt dotyczący uregulowania tych spraw przez przewodniczących poszczególnych komisji.
Radny Jarosław Kubicki postulował, aby zmiany w statucie każdorazowo poddawać szerokiej dyskusji, aby nie hamować wolności obywatelskiej.
Mieszkaniec Tomasz Janiszewski stwierdził, że po części czuje się winny swego zachowania
na komisjach Kultury i Ładu, ale prowadzący posiedzenia nie powinni ograniczać ani hamować wypowiedzi mieszkańców ani ich pouczać. Radna Anna Dobrzyńska- Foss poinformowała zebranych, że w dotychczasowej historii funkcjonowania rad nie było takich napiętych sytuacji .
Aby nie psuć debaty publicznej Komisja Statutowa zaproponowała zmianę tego paragrafu. Chcemy dać sygnał, że nie akceptujemy takich zachowań niemerytorycznych wypowiedzi. Mieszkaniec Artur Tusiński stwierdził m.in., że agresywne zachowania i wypowiedzi mieszkańców biorą się z niemożności załatwiania nawet prostych spraw .
Radna Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że roszczenia poszczególnych mieszkańców są coraz większe, ale nie bierze się pod uwagę na co stać nas jako społeczność samorządową.
Radna Maria Konopka-Wichrowska zaproponowała przegłosowanie 3 wariantów tego projektu uchwały (stara wersja, nowa i łączona).

Prowadząca obrady radna Agnieszka Świderska skierowała wniosek o głosowanie nad tym projektem uchwały. Za przyjęciem tego projektu było 2 radnych, przeciw 3 radnych. Projekt uchwały odrzucono.

W kolejności przystąpiono do omawiania projektu uchwały dotyczącego trasy przejazdu autobusu Brwinów-Żółwin przez teren miasta Podkowy Leśnej. Kierownik referatu gospodarki miejskiej w UM Katarzyna Kowalewska omówiła uzasadnienie do projektu tej uchwały i stwierdziła, że jedynym kosztem, który poniesie Urząd Miasta będzie organizacja ruchu. Stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie umiejscowienie przystanku autobusowego na ulicy Głównej. Miasto Podkowa Leśna zawrze stosowne porozumienie międzygminne z gminą Brwinów.

Radny Zbigniew Jachimski zaproponował, że dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie drugiego przystanku autobusowego przy szkole samorządowej, który m.in. umożliwiłby dzieciom i młodzieży dojazd i powrót ze szkoły.
Radna Anna Dobrzyńska – .Foss zwróciła uwagę na treść porozumienia, która „powierza „gminie Brwinów wykonywanie zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, a powinno być „wyraża zgodę” na takie rozwiązanie.
Radny Bogusław Jestadt poinformował zebranych o skargach mieszkańców ulic o nawierzchni szutrowej, którymi dotychczas jeździ autobus i utrudnieniach z tym związanych (nadmierna szybkość, kurz).
Radna Anna Dobrzyńska- Foss zaproponowała zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji tych projektów uchwał i wprowadzenie uzupełnienia z możliwością lokalizacji drugiego przystanku przy szkole , propozycję tą poparł radny Maciej Foks.
Mieszkanka Mira Gessner poruszyła sprawę braku umowy z gminą Brwinów w sprawie zaopatrzenia w wodę miejscowości Żółwin i Owczarni. Dodała, że w negocjacjach z gminą Brwinów należy brać pod uwagę oba porozumienia. Radny Jarosław Chrzanowski zwrócił uwagę, że brak porozumienia w sprawie wody trwa od 6 lat.
Radny Paweł Siedlecki podkreślił, że porozumienie w sprawie autobusu ma inną wagę i potrzebne jest także mieszkańcom Podkowy.
Radna Anna Dobrzyńska -Foss zaproponowała uściślenie porozumienia i wprowadzenie zapisu o drugim przystanku przy szkole.
Komisja wnosi o zdjęcie z programu sesji projektów tych uchwał w związku z koniecznością uściślenia zapisów w par.1 porozumienia oraz rozważyć możliwość lokalizacji przystanku w okolicy szkoły samorządowej.
Komisja ponownie zwraca się do Urzędu o zawarcie umowy w sprawie niezależnego
od dostaw SUW z Podkowy Leśnej zaopatrzenia w wodę Żółwina i Owczarni.
Za zdjęciem tych projektów uchwał z programu sesji głosowało 4 radnych, jeden radny zgłosił sprzeciw.

Kolejnym punktem była dyskusja nad stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego ws. budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej.
Radny Maciej Foks odczytał pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie audytu, gdzie wnosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez pozostałe komisje.
Radna Agnieszka Świderska, członek komisji Rewizyjnej na prośbę radnego, oświadczyła, że na prośbę radnego Jarosława Chrzanowskiego komisja w obecności zaproszonego audytora opracowała zakres przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
Propozycja ta została przesłana do przewodniczącego rady z prośbą o zaopiniowanie przez pozostałe komisje.
Następnie głos zabrała radna Anna Łukasiewicz, która przedstawiła własny projekt audytu zewnętrznego organizacyjnego, gdzie jego celem byłoby usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym, w zakresie istniejącej gospodarki finansowej ,wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację procesów inwestycyjnych.
Mieszkaniec Tomasz Janiszewski stwierdził, że cel audytu przedstawiony przez radną Annę Łukasiewicz jest konkretny i powinien być tylko uzupełniony o zespół, który określi jego zakres.
Radna Agnieszka Świderska stwierdziła, że przychyla się do projektu audytu przedstawionego przez radną Annę Łukasiewicz, ale zgodnie z tematem posiedzenia prosi o głosowanie nad stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego.
Za audytem głosowało 4 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach poruszono sprawę pisma rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej o udostępnienie działki budowlanej będącej własnością gminy na terenie miasta celem rozbudowy szkoły (nowy wydział).Radni opowiedzieli się, że oczekują stanowiska Burmistrz w tej sprawie.
Na tym protokół zakończono.

Podkowa Leśna 12.06.2013
Protokołował: B. Jestadt

Protokół z posiedzenia w dniu 10 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 10 maja 2013 roku

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.30 w Pałacyku Kasyno, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja kierownika posterunku policji w Podkowie Leśnej nt. stanu
bezpieczeństwa w mieście.
2. Informacja koordynatora Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK)
nt. działań w 2012 roku i obecnego stanu bezpieczeństwa miasta.
3. Dyskusja nt. powołania Straży Miejskiej.
4. Dyskusja nt. wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego w mieście.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński powitał zebranych, stwierdził kworum i poinformował, że w posiedzeniu, z inicjatywy i na zaproszenie BM, bierze udział pan Tomasz Kaczmarek, ekspert ds. monitoringu wizyjnego. Przewodniczący zaproponował, aby zmienić porządek posiedzenia i w pierwszej kolejności udzielić głosu ekspertowi ze względu na jego ograniczony czas.

Pan Kaczmarek – ekspert z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, który współpracował przy tworzeniu systemu monitoringu wizyjnego m.in. Łazienek Królewskich w Warszawie –
stwierdził, że decyzję o przystąpieniu do wprowadzania systemu monitorowania miasta powinna poprzedzać analiza sytuacji zagrożeń oraz rozpoznanie możliwości technicznych.
Kluczowe znaczenie ma: dysponowanie przez miasto pomieszczeniami dla punktu obserwacyjnego do zdalnego zapisywania danych (serwerownia wymaga pomieszczeń klimatyzowanych, podłączonych do systemu alarmującego ); sposób zasilania w energię oraz sposób przesyłu danych ( światłowody, kanalizacja teletechniczna, dzierżawa łączy od telekomunikacji; ze względu na zalesienie terenu – brak możliwości przesyłu danych w oparciu o fale radiowe).
Planowany system powinien być rozbudowywalny; należałoby zacząć od kilku kamer, np. 8. Koszt jednej kamery IT to 20 – 25 tysięcy zł. Koszty roczne serwisowania systemu powinny zamknąć się w 10 tysiącach zł. Koszty eksploatacyjne zależą od wybranego sposobu przesyłu danych . Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania z środków UE.
Pan Kaczmarek zwrócił uwagę, że ze względu na ochronę konserwatorską całego miasta, ustawienie każdej kamery trzeba będzie uzgodnić z konserwatorem. Zdaniem eksperta, najkorzystniejszym dla miasta byłby wybór „oferty na całość – zaprojektuj i wybuduj”. Według jego oceny wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego to niewątpliwie inwestycja podnosząca bezpieczeństwo i przyniesie efekt, szczególnie w zakresie prewencji.
Dzielnicowy z podkowiańskiego posterunku policji, sierż. Piotr Komar, potwierdził przydatność kamer i podał przykład Milanówka, gdzie początkowo było tylko kilka kamer, a teraz system przy współpracy z policją został rozbudowany.
W trakcie wypowiedzi pana Kaczmarka na posiedzenie przybyła Burmistrz Małgorzata Stępień – Przygoda (dalej: Burmistrz Miasta= BM).
Ad.1
Sierż. Piotr Komar przeprosił za nieobecność kierownika posterunku i udzielił informacji na temat bezpieczeństwa w mieście. Potwierdził, że dużo zmieniło się na korzyść i policja jest widoczna. Czas reakcji policji jest dużo szybszy, są patrole piesze. Od kilku miesięcy udało się wyeliminować kradzieże z włamaniem, nasiliły się natomiast kradzieże rowerów. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to problemem są ulice Bluszczowa i Jana Pawła II przy szkole samorządowej, gdzie kierowcy nie respektują świateł i nowej organizacji ruchu. Policji udało się „odkorkować” ulice poprzez konsekwentne karanie mandatami za niewłaściwe parkowanie. Policja egzekwuje konsekwentnie także obowiązek meldunkowy. Dzielnicowy Piotr Komar podkreślił, że owocuje dobra współpraca z mieszkańcami.

Radny Maciej Foks pytał o możliwości ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych, np. na terenie b. MOK-u lub stacji WKD Podkowa Główna. Dzielnicowy Komar poinformował, że w ciągu kwietnia policja wystawiła w Podkowie ponad 50 mandatów, z czego trzy czwarte było za picie alkoholu w miejscach publicznych. Jeśli chodzi o b. MOK, to na terenie skateparku obowiązuje, zawarty w ogólnodostępnym Regulaminie, zakaz wnoszenia alkoholu. Radny wnioskował o to, aby w odniesieniu do skateparku wprowadzić do Regulaminu także zapis o zakazie przebywania w stanie nietrzeźwym. Wniosek radnego nie został przyjęty: 1 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. BM przypomniała, że w tym roku budynek b. MOK-u będzie remontowany i planowany jest monitoring wizyjny.

Radna Anna Dobrzyńska – Foss pytała, jakie działania planuje policja na terenie parku miejskiego, który jest teraz częściej odwiedzany ze względu na ciepło i dochodzi tam także do drastycznych sytuacji, jak maltretowanie zwierząt. Radna mówiła o bardzo niebezpiecznym sygnale. Dzielnicowy Komar informował, że policja zmieniła system pracy i pozostaje do godziny 22. Posterunek jest zamknięty, ale policjanci dzielnicowi pracują w terenie. Są obecne nieoznakowane służby kryminalne . Z pieniędzy przekazanych policji przez miasto finansowane są patrole ponadnormatywne, piesze i nieoznakowanymi samochodami.

Mieszkaniec Filip Osmólski pytał, czy policja w Podkowie korzysta z rowerów. Dzielnicowy Piotr Komar potwierdził przydatność rowerów dla pracy policji, potwierdził, że do tej pory nie ma ich na stanie posterunku. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że komisja ładu temat rowerów dla podkowiańskich policjantów poruszała już raz na wniosek radnego Macieja Foksa.
Przewodniczący komisji podziękował sierż. Piotrowi Komarowi za udział w posiedzeniu i podkreślił szczególne znaczenie współpracy policji z mieszkańcami i władzami samorządowymi.

Ad.2
Koordynator GZZK, Janusz Wojtyś, w pierwszej kolejności udzielił informacji ws. rowów.
Od momentu zeszłorocznych podtopień na ul. Irysowej trwały prace na rowie: przed zimą został odmulony na odcinku do stawu w parku i jest drożny. Odmulone zostały przepusty. Urząd zwrócił się do właścicieli o odmulenie rowu na jego odcinkach na prywatnych działkach. Na czas roztopów zrobiony został łącznik między dwoma rowami i codziennie był kontrolowany poziom wody w rowie. Działania te przyczyniły się do tego, że w tym roku nie było podtopień. W tej chwili trwają prace projektowe do przebudowy przepustu na ul. Irysowej.
Pan Wojtyś poinformował, że wraz z przewidzianym remontem budynku MOK-u planowane jest zainstalowanie monitoringu, który będzie podłączony do Pałacyku Kasyno, gdzie jest całodobowy dozór. Planowane są wokół budynku MOK-u kurtyny alarmowe.
W odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego Janusz Wojtyś informował, że Urząd otrzymuje miesięczne i kwartalne komunikaty od Straży Pożarnej o zdarzeniach oraz jest
na bieżąco informowany przez Straż Pożarną i Nadleśnictwo o wszystkich stanach zagrożenia. Takie informacje są bezpośrednio przekazywane do wiadomości publicznej na stronie internetowej miasta. Mieszkanka Maria Wolska poinformowała o wyjątkowo dużej ilości połamanych gałęzi i konarów drzew w LPM, głównie sosnowych, które po wyschnięciu stanowić będą zagrożenie pożarowe. Gałęzie zostaną uprzątnięte przez pracowników gospodarczych UM – zdecydowała BM.

Ad.3
Wprowadzenie do dyskusji przygotował radny Paweł Siedlecki, który przedstawił zestawienie informacji nt. kosztów powołania i funkcjonowania Straży Miejskiej (dalej: SM) w kilku wybranych miastach. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. Radny Maciej Foks
podniósł kwestię efektywności działania SM w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Radny Paweł Siedlecki poinformował, że w analizowanych przez niego przypadkach SM zajmuje się sprawami porządkowymi, głównie złym parkowaniem, zaśmiecaniem, spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że temat SM został wywołany zmianami organizacyjnymi w policji i likwidacją komisariatu i podkreślił, iż na posiedzeniu ma odbyć się dyskusja, czy jest konieczność kontynuowania tego tematu. Przewodniczący podkreślił, że na dzień dzisiejszy komisja rozpoczęła dyskusję, czy stan bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej wymaga powołania SM.

BM zauważyła, że w ostatnim czasie toczy się dyskusja o likwidacji w wielu miastach SM,
a także jest bardzo duża presja na to, żeby wyłączyć z zadań SM uprawnienia do karania kierowców z tytułu złego parkowania. BM poinformowała, że w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustaw w tym zakresie.

Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska porównała stan bezpieczeństwa w nocy w Podkowie i w Brwinowie i stwierdziła, że SM w Podkowie jest bardzo potrzebna, „bo ci wszyscy menele gromadzą się w Podkowie, ponieważ w Podkowie nie ma SM i nikt ich nie pogoni – oni może i mieszkają gdzieindziej, ale przychodzą tutaj na występy lokalne, bo tutaj jest wolno i tutaj mogą robić, co chcą”. Zdaniem pani Gliszczyńskiej, „ w Podkowie człowiek się czuje w tej chwili , jakby tu były jakieś slumsy”.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził, że jest to zbyt daleko idące sformułowanie. Wypowiedź mieszkanki spotkała się także ze zdecydowanym protestem radnej Marii Konopki – Wichrowskiej. BM stwierdziła, że wypowiedź mieszkanki jest obraźliwa. Wywiązała się dyskusja. Przewodniczący komisji stwierdził, że wypowiedzi p. Gliszczyńskiej są obraźliwe i że będzie ograniczał takie wypowiedzi. Zdaniem radnej Agnieszki Świderskiej, w wypowiedzi mieszkanki obraźliwe było stwierdzenie, że do sytuacji, że są to slumsy, doprowadziła pani Burmistrz. Radna uznała to stwierdzenie za niesprawiedliwe i obraźliwe.
Radna Maria Konopka – Wichrowska zauważyła, że nie każdy młody człowiek, który idzie o północy przez Podkowę, to „margines” i trudno na wszelki wypadek po 22.00 zamykać młodzież w domach .
Radny Maciej Foks zaapelował, aby wrócić do tematu SM i odniósł się do podanego przez mieszkankę przykładu Brwinowa, przytaczając dane: czas pracy – 24 godzinny na dobę,
17 etatów, 2 pojazdy patrolowe, koszt roczny 1.222 tysięcy złotych. Zestawienie kosztów SM w Brwinowie w załączeniu do protokołu.
Mieszkaniec Zbigniew Piśniak zaapelował o wsparcie i dofinansowanie policji, która ma w porównaniu ze SM nieograniczone możliwości prawne, zamiast powoływania SM. Mieszkaniec podkreślił, że należałoby przeanalizować w pierwszej kolejności poziom bezpieczeństwa w mieście oraz zastanowić się, na ile SM będzie skuteczna w podniesieniu tego poziomu i na ile nas jest na to stać. Pan Piśniak stwierdził, że taka decyzja powinna być poddana ocenie mieszkańców.

Na zakończenie dyskusji przewodniczący Grzegorz Smoliński zaproponował, aby komisja w kwestii SM, w oparciu o debatę w czasie posiedzenia, sformułowała stanowisko dla Rady Miasta i przekazała je do Przewodniczącego Rady z prośbą o podjęcie dyskusji w komisjach merytorycznych. Zdaniem radnej Marii Konopki – Wichrowskiej wielu mieszkańców domaga się powołania SM i dlatego RM powinna w tej kwestii zająć stanowisko, czy jej chce, czy nie.

Ad.4
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że kwestia monitoringu wizyjnego w mieście podnoszona była przez komisję już kilkakrotnie. Komisja skierowała w marcu wniosek do Przewodniczącego RM, który nie doczekał się jednak podjęcia dalszej dyskusji przez Radę. Przewodniczący poinformował, że w związku z tym przygotował projekt uchwały ws. monitoringu wraz z uzasadnieniem, wnosząc go pod obrady komisji wraz z wnioskiem o podjęcie przez komisję inicjatywy uchwałodawczej. Przewodniczący odczytał i zaprezentował na ekranie projekt uchwały i uzasadnienie. Radna Maria Konopka – Wichrowska zgodziła się z projektem uchwały i zaproponowała, aby komisja przegłosowała wniosek, a szczegóły redakcyjne uzasadnienia ustaliła drogą mailową.
Wniosek radnego Macieja Foksa o skierowanie do Przewodniczącego RM projektu uchwały w sprawie monitoringu komisja przyjęła jednogłośnie, 5 za.

Mieszkanka Mira Gessner stwierdziła, że inicjatywa komisji jest ważna, bo w UM toczą się prace, a Rada sobie siedzi i milczy.
Mieszkaniec Tomasz Janiszewski głośno zaprotestował przeciwko sformułowaniom w uzasadnieniu do projektu uchwały, odnoszącym się do zmian organizacyjnych działania policji na terenie miasta, ponieważ, jego zdaniem, monitoring jest sprawą oddzielną, niezwiązaną z policją. Zdaniem pana Janiszewskiego, komisja „dezawuuje rolę policji takimi głupimi pismami”.
Na protest przewodniczącego komisji przeciwko takim sformułowaniom mieszkaniec odpowiedział bezpośrednim, werbalnym atakiem. Radna Agnieszka Świderska stwierdziła, że dla policji monitoring jest drugą nogą, a dla mieszkańców jest on ważny, ponieważ policja pracuje w Podkowie w ograniczonym czasie.
Pan Janiszewski zapowiedział: „niedługo zacznę o tym pisać w internecie, jak klajstrujcie wiele spraw”.
Mieszkanka Mira Gessner zarzuciła mieszkańcowi Tomaszowi Janiszewskiemu awanturnictwo, które uniemożliwia merytoryczną dyskusję sprawy monitoringu i zwróciła się z zapytaniem do koordynatora GZZK, czy, jego zdaniem, dyskutowany na posiedzeniu projekt uchwały i uzasadnienie są słuszne i z korzyścią dla miasta. Janusz Wojtyś potwierdził, że uzasadnienie jest słuszne, potwierdza stan prawny i fakty na dzień dzisiejszy. Mieszkaniec Tomasz Janiszewski nie zgodził się z tą oceną.
W głośnej i burzliwej, zdominowanej przez pana Janiszewskiego , dyskusji, radny Maciej Foks stwierdził, że mieszkaniec „obraża wszystkich na potęgę i ostatnio rozwala każde posiedzenie”. Radna Agnieszka Świderska, aby dojść do głosu, „po raz pierwszy walnęłam pięścią w stół” i powiedziała: „panie Tomaszu, dość, naprawdę dość”. Radna zarzuciła mieszkańcowi, że obraża wszystkich po kolei i zachowuje się niestosownie. Radna zwróciła się do mieszkańca z prośbą, „żeby wyhamował, bo rozwala posiedzenie”.
Mieszkaniec Tomasz Janiszewski nie zgodził się ze stanowiskiem radnych i powiedział: „ja jestem tu w mniejszości, malutki obywatel trzeciej kategorii, a ja chcę doprowadzić, że mam tu równy głos”. Mieszkaniec dodał, że nie przyszedł na posiedzenie komisji, „żeby siedzieć i słuchać opowiadania banialuków”. Po tej wypowiedzi na znak protestu część uczestników posiedzenia KŁPBiOŚ opuściła obrady.

W tumulcie przewodniczący Grzegorz Smoliński zapytał, czy są zapytania w sprawach bieżących lub wolne wnioski i zamknął posiedzenie.

Protokół sporządził
Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia w dniu 11.04.2013 roku

W dniu 11.04.2013 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, G. Smoliński. Posiedzenie trwało do godz. 23.00.

Przewodniczący stwierdził kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.
1. Przedstawienie zagadnień dotyczących zakresu i problematyki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
2. Ocena aktualności studium i planów miejscowych Podkowy Leśnej.
3. Przedstawienie postulowanych zmian w zagospodarowaniu terenu miasta.
4. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1 – 4
Zaproszeni na posiedzenie Komisji specjaliści przybliżyli radnym i mieszkańcom tematykę zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do analizy aktualności obecnego studium i miejscowych planów.
Pani Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska przedstawiła zagadnienia dotyczące zakresu i problematyki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przekazała informacje na temat aktualnych prac legislacyjnych nad wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie. Pan Piotr Sudra odniósł się do zagadnień oceny aktualności studium i planów miejscowych Podkowy Leśnej oraz przedstawił procedurę przystąpienia do opracowania nowego studium zagospodarowania przestrzennego miasta.
Komisja przeanalizowała, przedstawione w przedłożonym opracowaniu pod nazwą „Analiza aktualności zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej”, „Zestawienie wniosków zgłaszanych przez właścicieli gruntów, organizacje społeczne i Urząd Miasta Podkowy Leśnej, dotyczących postulowanych zmian w zagospodarowaniu terenu, niezgodnych z obowiązującymi dokumentami planistycznymi”. Odbyła się dyskusja, w której udział wzięli także pracownicy referatu planowania i rozwoju miasta, pani Małgorzata Wdowiak-Wojtków i pani Ilona Skawińska.
Komisja nie wypracowała na bieżącym posiedzeniu ostatecznego stanowiska i postanowiła powrócić do tematu po otrzymaniu od Burmistrz Miasta dodatkowych informacji. Komisja zwróciła się do pani Burmistrz, z przyjętymi jednogłośnie wnioskami, o przekazanie radnym:
1. wiążącej opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej analizy „Ocena aktualności dokumentów planistycznych obwiązujących na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”;
2. analizy zestawienia wniosków w formie tabelarycznej z rekomendacją i literalnym wskazaniem wprost wniosków, co do których konieczna byłaby zmiana studium oraz wniosków, co do których zmiana w zapisach MPZP nie pociągałaby za sobą zmiany studium; w tym zakresie komisja oczekuje jednoznacznego uzasadnienia i fachowej rekomendacji każdego wniosku z osobna;
3. zestawienia tabelarycznego wniosków (tabela nr 1 opracowania), naniesionego na mapę MPZP z uwzględnieniem formy własności;
4. wykazu wniosków, ujętych w zestawieniu tabelarycznym opracowania (tabela nr 1), które zostały zgłoszone przez organizacje społeczne.
Członek Komisji, radny Maciej Foks, zwrócił uwagę, że upublicznienie w przedłożonym przez Burmistrz Miasta opracowaniu nazwisk niektórych właścicieli nieruchomości może być sprzeczne z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Ad. 5
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Radny Maciej Foks wraz z radną Agnieszką Świderską poruszyli sprawę odpowiedzi Urzędu Miasta dla mieszkańców ul. Storczyków interweniujących w sprawie stanu nawierzchni ulicy. Radny Maciej Foks zaproponował wizję lokalną, sformułowanie wniosku do Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie artykułu, w którym radni przedstawiliby stanowisko Komisji w sprawie remontu dróg. Przewodniczący Grzegorz Smoliński poruszył sprawę ul. Czeremchowej, na którą wjazdu odmówiła staż pożarna, wezwana przez mieszkańców do obcięcia ogromnej gałęzi, która niebezpiecznie wisiała nad drogą. Biuletynu, informujący o stanowisku komisji w sprawie remontu dróg”. Radna Agnieszka Świderska zaproponowała wystąpienie komisji do Burmistrz Miasta z wnioskiem o przedstawienie harmonogramu realizacji remontu dróg w 2013 roku. Radna Maria Konopka-Wichrowska zaproponowała wniosek o ocenę przez Urząd „akcji zima” i pracy służb porządkowych w tym czasie oraz informację, w jaki sposób „pieniądze, które zostały przez nas zabezpieczone (…) zostały wydane, ile to kosztowało i dlaczego tak szybko i nieudolnie się skończyło”. O „przyjrzenie się tej akcji także od strony organizacyjnej, to znaczy żeby te środki, które są naprawdę ograniczone, właściwie lokować” – wniósł radny Jarosław Kubicki. Radni i mieszkańcy zgłaszali wnioski, członkowie komisji głosowali.
Radny Maciej Foks zaproponował wniosek, by zwołać sesję nadzwyczajną poświęconą stanowi dróg.
Radni z komisji ładu zdecydowali się umieścić w porządku obrad nadzwyczajnej Sesji RM, zwołanej na wniosek grupy radnych, wcześniej dyskutowane i przyjęte w głosowaniu wnioski i zwrócić się do Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody o:
• Ocenę przebiegu realizacji zimowego utrzymania dróg oraz informację o wydanych na ten cel środkach z budżetu miasta.
• Ocenę pozimowego stanu bezpieczeństwa publicznego ulic, chodników i infrastruktury technicznej miasta, w tym szczególnie stanu linii energetycznych, telekomunikacyjnych, oświetleniowych.
• Przedstawienie planu bieżących działań naprawczych w odniesieniu do przejezdności dróg i bezpieczeństwa mieszkańców.
• Przedstawienie wykazu ulic, przewidzianych do doraźnej naprawy pozimowej wraz z harmonogramem czasowym wykonania robót.
• Przedstawienie harmonogramu realizacji zadań budżetowych na 2013 rok w zakresie przebudowy i remontu dróg.
W uzasadnieniu do wniosku o zwołanie nadzwyczajnej Sesji RM radni napisali:
Każdy z nas radnych był w ostatnich dniach i tygodniach konfrontowany ze skargami mieszkańców na katastrofalny stan ulic i chodników, na nieprzejezdność dróg oraz brak możliwości dojazdu do własnej posesji. Jako radni mamy obowiązek podjąć dialog społeczny oraz odpowiedzieć na skargi i pytania mieszkańców, których reprezentujemy i z woli których wypełniamy mandat radnego. (…)
W tym utwierdza nas również przebieg posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 11.04.2013 roku, w czasie którego mieszkańcy i radni w burzliwej dyskusji przedstawili aktualne problemy. (…)
Uważamy za konieczne zwołanie Sesji RM w trybie pilnym także dlatego, aby umożliwić przekazanie mieszkańcom przez Burmistrz Miasta wyczerpującej i rzetelnej, popartej faktami i autorytetem Burmistrza, oceny stanu obecnej sytuacji oraz informacji o działaniach naprawczych.
Naszym zdaniem podjęcie – w tej obecnie wyjątkowo trudnej dla mieszkańców sytuacji –konstruktywnego dialogu Rady i Burmistrza z mieszkańcami będzie służyło uspokojeniu nastrojów i umocnieniu zaufania mieszkańców do władz samorządowych.
Z wnioskiem wystąpili radni Maciej Foks, Maria Konopka-Wichrowska, Adam Krupa, Jarosław Kubicki, Grzegorz Smoliński, Alina Stencka i Agnieszka Świderska (całość wniosku w załączeniu).
Ad. 7
Na zakończenie posiedzenia Komisji zapoznano się z prezentacją członka Rady Rodziców z wizji części obiektów w zakończonej inwestycji w szkole samorządowej. Komisja zajęła stanowisko i skierowała stosowne wnioski do Burmistrz Miasta (wszystkie wnioski z posiedzenia w załączeniu, Komisja upoważniła Przewodniczącego do przekazania ich przed przyjęciem niniejszego protokołu).

Protokołował Maciej Foks

Notatka z wizji na rowie w dniu 16 marca 2013 r.

NOTATKA z wizji lokalnej Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 16. 03.2013 roku rowu od ul. Modrzewiowej do torów WKD oraz wzdłuż torów kolejki do rowu RS-11/19.

Wizja lokalna rozpoczęła się o godz. 10.30 i trwała do godz. 12.30. Lista uczestników jako załącznik do notatki w dokumentacji Komisji.
Komisja stwierdziła, że rów, który nie posiada numeru ewidencyjnego, biegnie od ul. Modrzewiowej w kierunku torów WKD na pierwszym odcinku pod ziemią na terenie działki prywatnej . W dalszym odcinku rów przebiega na granicy działek prywatnych pomiędzy ulicami Topolową i Brzozową jako rów odkryty, na gruncie , który jest własnością miasta. Rów jest ogrodzony wzdłuż i w poprzek. Dostęp do rowu jest możliwy tylko przez prywatne posesje.
Z relacji mieszkańców wynika, że przepust pod ul. Akacjową jest drożny, natomiast przepust do rowu wzdłuż torów jest zasypany, co powoduje piętrzenie się wody na odcinku pomiędzy ul. Modrzewiową a torami. Brak możliwości odpływu wody z rowu w kierunku torów, torfowe podłoże terenu oraz zniszczony system drenażu na prywatnych działkach pomiędzy ul. Topolową i Brzozową przyczynia się regularnie do zalewania piwnic i garaży okolicznych posesji. Rów wzdłuż torów w kierunku do rowu RS-11/19 jest niedrożny.
Wyniesione – w stosunku do poboczy i poziomu ulic poprzecznych (Topolowej i Brzozowej)- nawierzchnie wyasfaltowanych ulic Akacjowej i Modrzewiowej, brak odwodnienia i drenażu oraz naturalny spadek terenu w kierunku wschodnim, powodują, że w czasie opadów i roztopów woda, spływająca tymi ulicami zalewa posesje. Szczególnie dotyczy to posesji na rogu ul. Modrzewiowej i Brzozowej z uwagi na to, że w poprzek ul. Brzozowej został usypany nielegalnie garb ziemny.

Uczestniczący w wizji lokalnej pan Jacek Jakóbik z referatu gospodarki komunalnej UM poinformował, że Starostwo Powiatowe wydało WKD nakaz udrożnienia rowu wzdłuż torów i umożliwienia odpływu wody do rowu RS-11/19. Tym samym Starostwo Powiatowe przychyliło się do argumentacji UM, że rów ten jest rowem odprowadzającym, a nie rowem chłonnym. Z treścią w/w decyzji administracyjnej Starosty Powiatowego członkowie Komisji zapoznali się przed wizją lokalną. Na uwagę zasługuje ujęte w niej stanowisko WKD, „iż widzi możliwość odprowadzenia wód z terenu m. Podkowa Leśna poprzez rów wzdłuż torów do rowu RS-11/19 pod warunkiem odpowiedniej jego adaptacji oraz uczestnictwa przez stronę zainteresowaną, tj. Urząd Miejski w Podkowie Leśnej w utrzymaniu przez cały czas trwania jego eksploatacji”.

Członkowie Komisji zdecydowali, że do porządku obrad następnego posiedzenia wprowadzą dyskusję dotyczącą wizji lokalnej. Wyjaśnienia wymaga między innymi kwestia dostępu UM, jako właściciela, do rowu, znajdującego się pośrodku prywatnych posesji, w celu jego udrożnienia i bieżącej konserwacji oraz kwestia udrożnienia zasypanego przepustu przy torach. Oddzielną sprawą jest kwestia ustalenia zasad współpracy z WKD jako właścicielem rowu wzdłuż torów. Radna Agnieszka Świderska zaproponowała spotkanie z mieszkańcami, Burmistrzem i władzami WKD.

notatkę oraz materiał zdjęciowy sporządził
Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Komisji

Materiał zdjęciowy:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Protokół z posiedzenia w dniu 5 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 5 marca 2013 roku.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.. 18.30.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził kworum, lista obecności z załączeniu.
Komisja przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia:

1.Informacja UM na temat wdrażania ustawy ‚śmieciowej’
2.Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miast
3. Prezentacja koncepcji przebudowy ciągu ulic Kwiatowa-Paproci oraz projektu organizacji ruchu (projektanci i UM)
4. Dyskusja
5.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji
6. Sprawy różne
7. Wolne wnioski

W posiedzeniu ze strony Urzędu Miasta Podkowa Leśna uczestniczyli: Jaromir Chojecki, kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Miasta, Katarzyna Kowalewska kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej oraz architekt Pani Krystyna Kalus..

Ad 1
Informacja UM na temat wdrażania ustawy ‚śmieciowej’

Katarzyna Kowalewska poinformowała o etapach wdrażania ustawy śmieciowej w naszym mieście-Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz uchwały przyjęte przez Rade Miasta są już obowiązujące. Śmieci selektywne będą zbierane do worków, nieselektywne do pojemnika. Obecnie trwa praca na przygotowaniem przetargu – do 30 czerwca 2013 należy wybrać firmę obsługującą nasze miasto. Zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie: &18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Selektywnie zebrane odpady należy
przed włożeniem do worków, w miarę możliwości, oczyścić z etykiet, nalepek i resztek zawartości oraz trwale zgnieść, tak by zachowały zmniejszoną objętość”; dopisano: „w miarę możliwości” ponieważ czynności polegające na szczegółowym czyszczeniu odpadów selektywnych są wykonywane na sortowniach i nie ma konieczności nakładania takiego obowiązku na mieszkańców.
Ponadto uchyla się § 25 i 27.
W Biuletynie zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dla mieszkańców odnośnie wdrażania ustawy w naszym mieście.
Na obecnym etapie nie został wdrożony elektryczny system obiegu deklaracji.
Mieszkaniec Tomasz Janiszewski zwrócił uwagę na brak szczegółowej definicji mieszkańca (dotyczy deklaracji) oraz o założenia techniczno -organizacyjne przetargu ,które powinny być poddane społecznym konsultacjom.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że są to kompetencje burmistrza.

Ad2.Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miast

W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z projektem uchwały Rady Miasta
nr 156/2013 w sprawie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Podkowa Leśna i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie ( 5 za).
Komisja zwróciła uwagę na konieczność dokonanie poprawek redakcyjnych tekstu projektu uchwały oraz o uzasadnienie, dlaczego projekt uchwały jest programem
( program powinien stanowić załącznik do projektu uchwały).
Ponadto Komisja zawnioskowała o wprowadzenie do Programu zapisu dotyczącego działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz opublikowanie Programu ZBZD na stronie internetowej miasta wraz z informacją o numerach telefonów
i danymi kontaktowymi osób do których można się zwrócić w razie potrzeby.
Komisja jednogłośnie przyjęła zmiany do Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, o których mowa jest w punkcie 1 niniejszego protokołu.

Ad 3.Prezentacja koncepcji przebudowy ciągu ulic Kwiatowa-Paproci oraz projektu organizacji ruchu (projektanci i UM)

Koncepcja przedstawiona przez architekt Krystynę Kalus zakłada na całej długości ciągu ulic Kwiatowej-Paproci chodnik dla pieszych o szerokości ok. 2 m oraz remont nawierzchni jezdni poprzez naniesienie nakładki bitumicznej.
Koncepcja przebudowy przewiduje budowę dwóch progów spowalniających pomiędzy skrzyżowaniem ul. Parkowej i Kwiatowej ,a wyjazdem z miasta na ul. Paproci. Powstaną skrzyżowania wyniesione i równorzędne na ulicach Kwiatowej
z ulicą Storczyków i z ulicą Wrzosową. Uwzględnione zostaną bezpieczne przejścia dla pieszych. Na ulicy Wrzosowej umiejscowione zostaną 3 progi spowalniające przy zachowaniu ruchu dwukierunkowego.
Zdaniem mieszkańców, progi spowalniające powinny być budowane w pierwszej kolejności na ul. Wrzosowej.
powstanie wyniesione Na łuku ulicy Kwiatowej z podporządkowanymi ulicami Czeremchową i Sasanek skrzyżowanie z obsadzonymi zielenią wysepkami. Na odcinku ul. Kwiatowej pomiędzy w/w skrzyżowaniem, a ul. Storczyków powstanie przewężenie w obrębie dębów rosnących w pasie jezdni. Projekt organizacji ruchu przewiduje w tym miejscu nakaz pierwszeństwa dla pojazdów jadących z przeciwka.
Koncepcja przewiduje zakaz skrętu w lewo w ul. Paproci dla wjeżdżających do Podkowy od strony Owczarni i Milanówka .
Ten punkt wywołał protesty niektórych mieszkańców, którzy wskazywali ,że jest to jedna z możliwości rozprowadzenia ruchu w kierunku zachodnim do stacji kolejki WKD i dalej do trasy 719.
Na ul. Paproci, na wyjeździe z Podkowy w kierunku Owczarni, koncepcja zakłada budowę chodnika na całej długości oraz co najmniej jednego progu spowalniającego.
Architekt Krystyna Kalus podkreśliła, że tereny wymagające odwodnienia zostały dokładnie przeanalizowane, niemniej rozwiązania projektowe w tym zakresie należy zweryfikować na podstawie aktualnych map geodezyjnych.
Pani Architekt zaznaczyła. że należy dokonać oceny stanu technicznego przepustu Niwki pod ul. Kwiatową.
Na koniec prezentacji Radna Agnieszka Świderska przeczytała pismo mieszkanki z ul. Parkowej Pani Elżbiety Zdunek (zał. nr 1).

Ad.4 Dyskusja
Radny Jarosław Kubicki wyraził przekonanie, że uspokojenie ruchu na ul. Kwiatowej przyczyni się do zmniejszenia ruchu w całym mieście.
Radny Maciej Foks zauważył, konieczność przygotowania całej dokumentacji wykonawczej do końca września 2013 aby zarezerwować w przyszłorocznym budżecie środki na realizację tego przedsięwzięcia.
Pojawiły się wątpliwości mieszkańców co do realizacji przedstawionej koncepcji. Zwrócono uwagę, że od lat Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym nie wydał żadnej pozytywnej opinii w odniesieniu do planów spowolnienia ruchu w naszym mieście. Pan Jaromir Chojecki na pytanie mieszkanki o stanowisko Urzędu miasta wobec tej kwestii stwierdził ,że „nic nie można zrobić.”
Architekt Krystyna Kalus powiedziała: „ Uważałam, że my jako społeczeństwo obywatelskie będziemy mówili, co na swoim terenie chcemy, a co nie (…). Idzie się później do urzędnika i nic”.
Mieszkaniec Artur Tusiński stwierdził: „Burmistrz nie może się od opinii odwołać, w związku z tym może ją wziąć pod uwagę, albo i nie. Problem polega na tym, że organ wykonawczy nie potrafi tego zrobić”.
Mieszkańcy z ul. Parkowej, która nie została ujęta w opracowaniu pytali o plany dotyczące tej ulicy . Pani Krystyna Kalus wyjaśniała: „Parkowa to droga powiatowa, nie mamy nic do powiedzenia”. Zdaniem Starostwa powiatowego UM może wystąpić z wnioskiem o zmianę kategorii ulicy Parkowej z drogi powiatowej na drogę gminną.
Jaromir Chojecki dodał, że zmiana kategorii ulicy oznacza konieczność wykupienia przez miasto części działek prywatnych, ponieważ w ul. Parkowej jest kilku właścicieli gruntu.
Architekt Krystyna Kalus zapewniła, że do 8 marca br. zostaną naniesione poprawki do projektu, przetarg na wykonanie projektu zostanie ogłoszony do końca czerwca br. ostateczny projekt powstanie do końca października 2013.
Komisja przyjęła następujące wnioski:
1.Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jana Pawłą II/Parkowej poprzez likwidację miejsc parkingowych od skrzyżowania wzdłuż ogrodzenia szkoły, z pozostawieniem 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (w części parkingu oddalonej od skrzyżowania)- wniosek przyjęty jednomyślnie
2.Wydłużenie fazy światła zielonego na przejściu dla pieszych przy szkole samorządowej wraz z rozważeniem możliwości wprowadzenia odwróconego systemu świateł, – wniosek przyjęty jednomyślnie
3.Przeprowadzenie remontu przepustu na ul. Parkowej – wniosek przyjęty jednomyślnie
4.Uprzątnięcie liści na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej z Kościelną- wniosek przyjęty jednomyślnie
5.Ze względu na bezpieczeństwo pieszych i kierowców o pilną naprawę nawierzchni ul. Gołębiej, na odcinku od Słowiczej do Letniskowej (wjazd do Owczarni)- wniosek przyjęty jednomyślnie
6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych, głównie uczniów szkoły samorządowej i kierowców o pilną naprawę ul. Sasanek -wniosek przyjęty jednomyślnie
7.Uprzątnięcie zalegających od kilku miesięcy śmieci na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Kościelnej- wniosek przyjęty jednomyślnie
.
Ad.4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miast
Na prośbę licznie zgromadzonych mieszkańców projekty zostały zaopiniowanie podczas omawiania 1 punktu posiedzenia.
Ad.5 . Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji
Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte jednomyślnie.
Ad.6. Sprawy różne
Przewodniczący Grzegorz Smoliński wnioskował o rozpoczęcie działań zmierzających do wprowadzenie monitoringu w naszym mieście. W związku
z pismem z dnia 18.02.2013 roku Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim w sprawie zakupu pojazdów służbowych w ramach akcji „Sponsoring”, Komisja, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców widzi potrzebę dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby posterunku policji w Podkowie Leśnej. Komisja zawnioskowała do Komisji BFiI o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu samochodu w ramach tegorocznego budżetu miasta.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński wniósł oficjalną skargę do Przewodniczącego Rady Miasta odnośnie obiegu dokumentacji w Radzie Miasta.
Ad.7. Wolne wnioski

Mieszkaniec Tomasz Janiszewski wniósł o przeprowadzenie przez komisję wizji lokalnej na rowie pomiędzy ulicami Topolową i Brzozową, od ul. Modrzewiowej do torów kolejki WKD oraz rowu wzdłuż torów. Komisja jednogłośnie zdecydowała o przeprowadzeniu wizji lokalnej. Wstępny termin ustalono na 16.03.2013 roku..

Protokół sporządziła radna Agnieszka Świderska.

Protokół z posiedzenia w dniu 4 lutego 2013 r.

CKiIO

Posiedzenie zaczęło się o godz. 18.30. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przywitał zebranych (lista obecności w załączeniu) i stwierdził brak kworum. Ze względu na zaproszonych gości i mieszkańców postanowiono jednak kontynuować spotkanie, według zaplanowanego porządku (bez przyjęcia protokołu, wniosków i formułowania opinii):
1. Informacja o możliwościach wykorzystania terenu przy torach WKD Podkowa Leśna Główna na potrzeby P&R na podstawie zapisów MPZP oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum miasta.
2. Informacja UM o planowanej inwestycji P&R.
3. Dyskusja i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy P&R.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.

Ad 1. Architekt Piotr Sudra przedstawił fragment koncepcji zagospodarowania centrum opracowanej w 2009 r. na zlecenie miasta – dotyczący parkingu na bocznicy przy torach WKD. Wyjaśnił kwestie: zgodności z zapisami MPZP, własnościowe (WKD w dzierżawie od PKP, teren miejski oraz teren prywatny), techniczne (odprowadzanie wód, dojazd, przejścia przez tory); zaznaczył, że o koncepcji jedynie wstępnie rozmawiał z władzami WKD, gdyż ostatecznie nie dostał propozycji wykonania projektu. Odpowiadał na pytania radnych i mieszkańców (np. o inne miejsca parkingowe w tej koncepcji – w tym na podjeździe taksówek).

Ad 2 i 3. Przedstawicielka Urzędu Hanna Stefankiewicz omówiła projekt P&R – uzgodniony z WKD (prezes wycofał się z wcześniejszych ustaleń, wykluczając możliwości urządzenia miejsc postojowych na placu ładunkowo-gospodarczym kolejki), zatwierdzony w sierpniu 2012 r., z pozwoleniem na budowę.
Rozgorzała dyskusja z udziałem radnych i mieszkańców, podnoszono kweste:
– nadmiernej uległości projektanta i braku konsultacji zmienionej lokalizacji parkingu z mieszkańcami (mieszkaniec – „Czy jest możliwość korekty?”); dyktatu dyrekcji WKD;
– wycinki drzew (Agnieszka Świderska – „Ile?”, Alina Stencka – „Uporządkować teren, zrobić nasadzenia”);
– bezpieczeństwa (Agnieszka Świderska – „oświetlenie przestarzałe”, mieszkańcy – brak dróg ewakuacji);
– użytkowników spoza Podkowy (Maria Konopka-Wichrowska wyjaśniła ideę P&R;
– warunków umowy z WKD (Hanna Stefankiewicz – „Pani Burmistrz podejmuje temat, który
został rozpoczęty, musi wiedzieć, czy ma przychylność Rady”);
– innych parkingów w mieście.

Ad 5. Przedstawiciele Rady Szkoły podjęli temat szkolnej inwestycji i winnych jej opóźnień.

Radni upoważnili przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego do przygotowania na
podstawie dyskusji na komisji informacji dla Rady Miasta.
Informacja przewodniczącego dla RM stanowi załącznik do protokołu.
Informacja z wizji lokalnej w dniu 02.02.2013 roku jest załącznikiem do protokołu.

Przewodniczący podziękował przybyłym i zamknął posiedzenie.

Protokołowała Maria Konopka-Wichrowska

Załącznik do protokołu drogą elektroniczną Podkowa Leśna, 07.02.2013 r., do wiadomości: RM, BM
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA
Bogusław Jestadt

Szanowny Panie Przewodniczący,

przekazuję Panu informację o ustaleniach, które poczyniła Komisja w czasie spotkania w terenie w dniu 02.02.2013 roku oraz posiedzenia w dniu 04.02.2013 roku. Informuję, że Komisja w sprawie P&R nie podjęła wniosków formalnych i opinii z powodu braku kworum z przyczyn niezależnych od radnych (choroba – radni Jestadt i Foks, pilne obowiązki zawodowe – radny Siedlecki). W czasie posiedzenia informacji i wyjaśnień udzielała pani Hanna Stefankiewicz z referatu inwestycji UM.

INFORMACJA

Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
dla Rady Miasta w sprawie inwestycji budowy parkingu P & R

W czasie spotkania w terenie oraz posiedzenia członkowie Komisji mieli do dyspozycji celem zapoznania się:

1. porozumienie z dnia 19.05.2010 roku , zgodnie z którym miasto zobowiązało się do wykonania projektu P&R wraz z uzgodnieniami, a WKD do wybudowania tego parkingu (inwestorem jest WKD jako dzierżawca terenu od PKP);
2. uzgodniony projektu budowy parkingu P&R przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna oraz projekt stałej organizacji ruchu;
3. warunki jednostronnych uzgodnień projektu, z którymi WKD wystąpiła do UM w dniu 08.03.2011 roku;
4. decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22.08.2012 roku
a) decyzja zatwierdza projekt budowlany i udziela WKD pozwolenia na budowę P&R;
5. kalendarium projektanta z 14.09.2012 roku (dotyczy prac projektowych i uzyskania uzgodnień i pozwoleń).

W odniesieniu do kwestii ładu przestrzennego członkowie komisji stwierdzili zgodność rodzaju planowanej inwestycji z zapisami MPZP, które na tym terenie dopuszczają (między innymi) „lokalizację parkingów dla samochodów i rowerów dla korzystających z WKD” jednakże „ pod warunkiem pełnej ochrony istniejącego drzewostanu; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%”. Z decyzji GINB wynika, że „powierzchnia biologicznie czynna zamierzenia inwestycyjnego wynosi 62,5%”.

W czasie posiedzenia w dniu 04.02.2013 roku arch. Piotr Sudra przekazał informacje na temat stanu własności i podziału terenu na działki – WKD w dzierżawie od PKP, tereny miejskie oraz tereny pozostające we własności prywatnej – co miało znaczenie dla przyjętych rozwiązań projektowych dla P&R (np. brak drogi ewakuacyjnej).
Arch. Piotr Sudra zapoznał zebranych z koncepcją P&R, przygotowaną przez niego na zlecenie UM, która zakładała usytuowanie parkingu przede wszystkim na placu wyładunkowym. Mieszkańcy podkreślili, że konsultowana publicznie w 2010 roku koncepcja architekta Piotra Sudry spotkała się z dużą akceptacją społeczną.

Członkowie Komisji ustalili w oparciu o zapis w w/w kalendarium, że koncepcja ta została zarzucona po wizji lokalnej w sierpniu 2010 roku z udziałem Burmistrza Miasta Andrzeja Kościelnego, prezesa WKD Grzegorza Dymeckiego oraz projektantów: prezes WKD wycofał się z wcześniejszych ustaleń o możliwości urządzenia miejsc postojowych parkingu P&R na placu ładunkowo – gospodarczym WKD.

Komisja nie otrzymała od UM informacji, czy Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, działająca jako ciało doradcze przy Burmistrzu Miasta, wypowiedziała się na temat przedkładanych przez projektanta koncepcji i wariantów rozwiązań projektowych przed przekazaniem ostatecznej wersji projektu do uzgodnień oraz czy i jaką opinię ws. P&R wydała.

Mieszkańcy zgodnie krytykowali brak konsultacji społecznych po zmianie lokalizacji P&R.

W odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa członkowie komisji ustalili, że przedłożony projekt nie przewiduje drogi pożarowej i ewakuacyjnej z parkingu, a jedyny dojazd/wyjazd z P&R będzie ul. Błońską o szerokości 5 metrów.
Na terenie P&R nie ma hydrantu. Projekt nie zawiera opinii straży nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Nie jest jasne, czy na ul. Błońskiej na odcinku pomiędzy ul. Słowiczą a P&R będzie chodnik oraz czy przez plac ładunkowo – magazynowy, poza drogą dojazdową do P&R, będzie prowadziła także odpowiednio zabezpieczona ścieżka dla pieszych w kierunku stacji.
Członkowie Komisji stwierdzili sprzeczność w przyjętej w projekcie stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Słowiczej, pomiędzy ulicami Helenowską i Błońską, w odniesieniu do przedłużenia jednego kierunku ruchu.
W przedłożonym projekcie brak jest rozwiązań oświetlenia parkingu, drogi dojazdowej przez plac wyładunkowy na bocznicy i dojścia do peronu. W w/w jednostronnych uzgodnieniach do projektu z dnia 08.03.2011 roku WKD poinformowała UM między innymi, że „istniejące oświetlenie placu wyładunkowego jest przestarzałe i przeznaczone do likwidacji”.

Zastrzeżenia w kwestii bezpieczeństwa użytkowników P&R może budzić również sam fakt umiejscowienia stanowisk parkingowych pod drzewami (osiem niezależnych zatok postojowych pomiędzy drzewami).

W odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (gleby) członkowie Komisji stwierdzili, że uzgodniony projekt przewiduje odprowadzenie wód deszczowych wyłącznie na zasadzie powierzchni chłonnej, to jest bezpośrednio do gleby. W przypadku inwestycji, polegającej na budowie miejsc parkingowych niesie to ze sobą ryzyko skażenia gleby i zagrożenie dla sąsiednich posesji, tym bardziej, że w myśl założeń projektowych
przewiduje się powierzchniowe odwodnienie parkingu i chodników poprzez odprowadzenie wody w przyległy teren ( przy daszkowym nachyleniu terenu). W przypadku planowanej inwestycji P&R chodzi o odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni około 1500 metrów kwadratowych (parking wraz z drogą manewrową).

W zakresie odprowadzania wód deszczowych z zapisów MPZP nie wynikają wprawdzie konkretne obowiązki dla inwestorów, nie mniej jednak zdaniem członków Komisji w tej kwestii konieczne jest zdroworozsądkowe, gospodarskie podejście w celu ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu P&R.

Mieszkańcy podkreślili konieczność odprowadzenia wód z terenu parkingu poprzez studzienki i osadnik.

W odniesieniu do ochrony drzewostanu członkowie Komisji ustalili, że przedłożony projekt zakłada, iż z uwagi na stan zdrowotny i kolizję z inwestycją usuniętych ma być 47 drzew
( wg pani Stefankiewicz: 33 zagrażające i chore oraz 14 kolidujących), a także 540 metrów kwadratowych krzewów. Komisja opiera się na informacjach UM, ponieważ radni nie mieli wglądu do opracowania dendrologicznego.
Ponadto do dnia posiedzenia, tj. do 04.02.2013 roku, Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydał decyzji na wycinkę wraz z ewentualnym obowiązkiem nasadzeń. Z informacji pani Hanny Stefankiewicz wynika, że o decyzję na wycinkę wystąpiła WKD.

Brak jest także informacji, czy po dokonaniu wycinki drzew i krzewów, które stanowią naturalną barierę ochroną, planowane jest nasadzenie ekranu zieleni, oddzielającego sąsiadujące posesje od P&R . O to upominają się mieszkańcy ze względu na zwiększony hałas, zanieczyszczenie powietrza i konsekwencje estetyczne po zrealizowaniu inwestycji P&R.

Mieszkańcy podejmowali także temat skutków finansowych dla miasta, zarówno w odniesieniu do samej inwestycji w oparciu o przedłożony projekt (np. wykonanie projektu
i budowa oświetlenia, projekt i wykonanie odwodnienia; koszty nasadzeń), jak i późniejszych kosztów wynikających z przekazania P&R miastu przez PKP w dzierżawę (np. wysokość dzierżawy, odpłatność za parkowanie, koszty utrzymania i ubezpieczenia). Członkowie Komisji nie zajmowali się problematyką skutków finansowych, bowiem leży to w kompetencji merytorycznej Komisji BFiI.

Członkowie Komisji z uwagą wysłuchali głosów mieszkańców, którzy w czasie obydwu spotkań w większości opowiedzieli się za budową P&R, ale zgłosili zdecydowany sprzeciw co do zaproponowanej lokalizacji oraz warunków stawianych miastu przez WKD.
Mieszkańcy postulowali, aby dokonać rewizji projektu, uwzględnienia zastrzeżeń i ponownego przedłożenia go do uzgodnień.

Z apelem do radnych i p. Hanny Stefankiewicz jako przedstawicielki Urzędu zwrócił się prof. Andrzej Tyszka:
„Coś, co nie było w ogóle brane pod uwagę: mianowicie, stosunek pomiędzy Miastem-Ogrodem Podkowa Leśna a WKD. Miasto jest udziałowcem WKD i to jak gdyby nie jest tu
w ogóle respektowane. Miasto nie jest gospodarzem terenu, który należy do terytorium gminy. Terytorium gminy jest tym terytorium, na którym gospodarzem jest władza samorządowa i ta sprawa została zupełnie odwrócona. Umowa, którą ja czytałem, która wisi w internecie, jest podyktowana przez dyrekcję miastu i to dość arogancko, z bardzo wymagającymi i niekorzystnymi dla Podkowy Leśnej warunkami. Polecam tę sprawę bardzo państwu radnym, kiedy będziecie podejmować decyzję na forum Rady i kiedy będziecie Radzie rekomendować jakieś rozwiązanie, jak również polecam to pani Stefankiewicz, żeby przeniosła to na teren Urzędu, do swoich przełożonych, do pani Burmistrz, że to musi zostać załatwione, bo inaczej nakręca się znowu następny konflikt społeczny wokół inwestycji, która rzeczywiście jest miastu potrzebna”.

Sporządził:
Grzegorz Smoliński
Przewodniczący Komisji

Informacja ze spotkania w terenie w dniu 2 lutego 2013 r.

INFORMACJA
ze spotkania w terenie w dniu 02.02.2013 roku w sprawie dokonania analizy rozwiązań projektowych inwestycji budowy parkingu P&R

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 na skrzyżowaniu ulic Słowiczej i Błońskiej, lista obecności w załączeniu.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapoznał zebranych z założeniami projektu organizacji ruchu od wjazdu z ul. Błońskiej na bocznicę kolejową, poprzez drogę przejazdową wzdłuż torów do planowanego parkingu oraz na terenie usytuowania miejsc parkingowych. Mieszkaniec Wojciech Żółtowski pytał, czy ul. Błońska będzie dwukierunkowa oraz czy i w którym miejscu jest planowana droga ewakuacyjna.
Przewodniczący poinformował, że z projektu planu stałej organizacji ruchu wynika, iż ul. Błońska będzie dwukierunkowa ( brak informacji o szerokości pasa jezdni) i będzie to jedyna droga do parkingu.
Ta sprawa będzie poruszana na posiedzeniu komisji w dniu 04.02.2013 r.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapoznał zebranych z założeniami projektu budowy parkingu P&R w odniesieniu do konieczności wycinki drzew i krzewów.
Mieszkanka Janina Lisiecka, która poinformowała, że jest stroną, pytała, czy w zamian za wycięte drzewa planowane są nasadzenia oraz czy wzdłuż ogrodzeń do sąsiadujących z parkingiem posesji planowany jest ekran ochronny (nasadzenia: drzewa, krzewy). Mieszkanka podkreśliła, że istniejące drzewa i krzewy tworzą naturalną barierę ochronną.
Mieszkanka pytała także, czy zachowana zostanie istniejąca ścieżka dojścia do peronu dla pieszych. Przedstawicielka LOP, Maria Wolska, pytała, czy komisja otrzymała do wglądu
decyzję konserwatorską dotyczącą wycinki drzew i krzewów.
Te kwestie będą poruszane na posiedzeniu komisji dniu 04.02.2013 roku.

Mieszkaniec Wojciech Żółtowski pytał, jak w projekcie P&R rozwiązane zostały kwestie odprowadzania wód deszczowych (wraz z ewentualnymi zanieczyszczeniami benzyną, smarami).
Kwestia ochrony środowiska na terenie P&R oraz w bezpośrednim sąsiedztwie będzie przedmiotem pytań do UM na posiedzeniu komisji w dniu 04.02.2013 roku.

Mieszkanka Janina Lisiecka pytała, czy parking będzie ogrodzony oraz kto będzie ponosił koszty jego utrzymania, sprzątania, odśnieżania, ubezpieczenia. Przewodniczący Grzegorz Smoliński podniósł sprawę oświetlenia parkingu. Pani Lisiecka poinformowała, że sprawa P&R ciągnie się już od 2009 roku i do dziś nie wiadomo, jaki będzie podział kosztów pomiędzy miasto i WKD, chociaż w poprzedniej kadencji zostało w tym zakresie podpisane porozumienie. Radna Agnieszka Świderska zauważyła, że projekt P&R został uzgodniony przez WKD na konkretnych warunkach, które tracą ważność w marcu 2014 roku.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że kwestie skutków finansowych dla miasta, wynikających z inwestycji i z późniejszego użytkowania parkingu, nie będą przedmiotem dyskusji i analizy na posiedzeniu komisji w dniu 04.02.2013 roku.
Spotkanie zakończyło się około godziny 12.00.

Informacje sporządził
Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2013 r.

Protokół

Podkowa Leśna, 17.01.2013 r.
P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 17 stycznia 2013 roku.Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński rozpoczął posiedzenie o godzinie 18.30,
po czym zawnioskował o dodanie dwóch projektów uchwał do porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Urzędu Miejskiego o:
a) realizacji zadań dotyczących rowów w 2012 roku oraz przedstawienie planu zadań na 2013 rok,
b) realizacji zadań wynikających z zapisów Programu Ochrony Środowiska za 2012 rok,
c) realizacji zadań wynikających z zapisów Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt Domowych za 2012 rok,
d) realizacji zadań w 2012 roku oraz planu na 2013 rok w zakresie usuwania azbestu.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2012 roku.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przedstawiciel Urzędu Miasta, Pani Katarzyna Kowalewska przedstawiła realizację zadań w 2012 roku, dotyczących rowów, aktualną sytuację i dalsze plany Urzędu w tym zakresie:
Rów RS11/18 – w 2012 roku wykonano konserwację na łączną kwotę 139 tys. zł. Dzięki tym pracom nie będzie potrzeby wykonywania tam dodatkowych prac, oprócz bieżącej konserwacji.
Mieszkanka Mira Gessner zapytała, czy bieżąca konserwacja będzie prowadzona konsekwentnie oraz kiedy będzie przeprowadzana. Radny Grzegorz Smoliński poprosił o prowadzenie rejestru konserwacji.
Rów RS 11/19 – prace wykonane w 2012 roku, dotyczące tego rowu kosztowały 32.302 zł.
Rów RS 11/20 – prace wykonane w 2012 roku, dotyczące tego rowu kosztowały 23.877 zł.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził, że w 2012 roku w odniesieniu do rowu RS 11/20 „poza odmulaniem, zostało wydane 17 tysięcy złotych na biurokrację i papierkową dokumentację”.
Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała o problemie z rowem przy torach WKD, który położony jest na terenie, którym zarządza WKD. Ze względu na wątpliwość zarządcy co do funkcji rowu (chłonny czy odprowadzający), Urząd Miasta zlecił ekspertyzę, która wykazała, że jest to rów odprowadzający, zatem WKD powinna przeprowadzić działania, mające na celu jego udrożnienie.
Rów i przepust pod trasą 719 – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zobowiązał się do przeprowadzenia prac przy przepuście pod trasą 719 na podstawie podkowiańskiego projektu bieżącej konserwacji rowów.
Łącznie na rowy Urząd Miasta wydał w 2012 roku -198,496,8 tys. zł.
Rozgorzała dyskusja mieszkańców, która dotyczyła rowów, ich prawa własności i konieczności dalszych prac.
Pani Kowalewska poinformowała, że w budżecie miasta na 2013 r. zostało zapisane na „wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych 280.000 zł oraz na bieżącą konserwację (odmulanie) 20.000 złotych”. Mieszkanka Mira Gessner zaproponowała, aby komisja wróciła do tego tematu ponownie na wiosnę.
Radny Jarosław Kubicki zapytał, dlaczego Urząd Miasta nie egzekwuje prawa od mieszkańców, na których działkach znajdują się rowy, a które nie są czyszczone.
Komisja zawnioskowała o uwzględnienie tego tematu w comiesięcznej informacji Burmistrza Miasta. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Pełne podsumowanie wykonanych prac – w załączniku.

Następnie komisja przeszła do sprawozdania z wykonania zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska. Przedstawiciel Urzędu Miasta, Pan Jacek Jakóbik poinformował, że przedstawi sprawozdanie do końca marca w formie pisemnej.

W kolejnym punkcie posiedzenia, Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała o działaniach UM w 2012 roku w odniesieniu do realizacji zadań wynikających z Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych.
Urząd Miasta podpisał umowę z fundacją z Milanówka o przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt – wydano 14.400zł (5 sztuk zwierząt). Podpisano umowę na sterylizację i zabiegi weterynaryjne (29.000zł) oraz adopcję i pomoc zwierzętom po wypadkach (informacja w załączniku).
Radny Grzegorz Smoliński poprosił o umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak postępować w razie znalezienia bezdomnych zwierząt.
Rozgorzała dyskusja na temat szwędających się na terenie miasta psów i sposobu radzenia sobie z tym problemem.
Radny Maciej Foks zawnioskował o zamieszczenie w biuletynie informacji o sposobie, trybie i procedurze przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Podkowy Leśnej, z uwzględnieniem kosztów dla beztroskich właścicieli zwierząt. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.
Radny Grzegorz Smoliński zawnioskował o przygotowanie rozpoznania kosztów chipowania psów. Komisja przyjęła wniosek stosunkiem głosów: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Następnie Pan Jacek Jakóbik przekazał informację dotyczącą azbestu.
Radna Agnieszka Świderska poprosiła o przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców, którzy mają azbest, że można go bezpłatnie usunąć (z podaniem terminu zgłaszania się).

Komisja rozpoczęła kolejny punkt posiedzenia, dotyczący zaopiniowania projektów uchwał.
W kwestii Regulaminu utrzymania czystości, radny Maciej Foks zawnioskował o dodanie wkładki na stronie internetowej, dotyczącej poszczególnych definicji do regulaminu.
Pan Jacek Jakóbik odczytał zmiany w Regulaminie. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały wraz z poprawkami.
Radny Maciej Foks zawnioskował o zamieszczenie wykreślonych paragrafów 1 i 31 w uchwalonym 22.12.2012 Regulaminu utrzymania czystości w zakładce strony internetowej. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie 6 za.

Komisja przeszła do kolejnego projektu uchwały, dotyczącego partycypowania miasta w kosztach budowy parkingu P&R przy stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Główna.
Radny Maciej Foks stwierdził, że nie możemy pozwolić, żeby Urząd Miasta wrzucał komisjom ważne projekty i dokumenty na ostatnią chwilę. Rozgorzała dyskusja nad tematem i jego przedstawieniem na ostatnią chwilę oraz niejasnościach zapisu projektu uchwały.
Radny Paweł Siedlecki zawnioskował do Przewodniczącego Rady o nie wprowadzanie projektu uchwały dotyczącego partycypacji w kosztach budowy parkingu P&R z obrad najbliższej sesji miasta, ze względu na brak kluczowych informacji dot. tej inwestycji ze strony Urzędu Miasta. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Radny Maciej Foks stwierdził, że istnieje potrzeba rozmowy z komisją statutową w kwestii wyjaśnienia procedur, formy i terminów wprowadzania projektów uchwał.

Następnie komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac komisji za rok 2012.
Komisja wyraziła również jednogłośnie zgodę na udostępnienie sprawozdania portalowi Radniblisko.pl.

Następnie komisja jednogłośnie przyjęła protokoły posiedzeń z dnia 26.11.2012 r. oraz 18.12.2012 r.

W sprawach różnych przewodniczący Grzegorz Smoliński wspomniał pismo od Ligi Ochrony Przyrody dot. procesu prac Urzędu Miasta nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie poinformował o przekazanym przez Przewodniczącego Rady Miasta projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta w celu zapoznania się rady z tym projektem. Wspomniał także o bieżących wydarzeniach w mieście i zaproszeniach dla rady miasta.
W wolnych wnioskach mieszkanka Elżbieta Ozimek uczuliła na wycinkę drzew pod budowę parkingu P&R. Poruszyła również temat niszczenia chodników przez Senmark, poprzez jeżdżenie pługiem odśnieżającym po chodnikach.
Pan Żółtkowski stwierdził, że potrzebny jest dobry SIWZ do uchwały o wywozie śmieci. Poruszył również temat przetargu na wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy oraz kwestie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Na koniec poinformował o problemie sali gimnastycznej i zastrzeżeń Straży Pożarnej do wyjść ewakuacyjnych.
Rozgorzała dyskusja dotycząca rozbudowy szkoły i problemów z nią związanych, po czym przewodniczący Grzegorz Smoliński zakończył posiedzenie komisji.
Posiedzenie trwało 4:30 min.

Protokołował:
Paweł Siedlecki

Protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 18.12.2012 roku, godzina 18.30, CKiIO, ul. Świerkowa 1

W posiedzeniu wzięli udział radni, mieszkańcy i pracownicy UM, lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.
Przewodniczący stwierdził kworum.

Ad. 1.)

I. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Podkowy Leśnej.

Komisja przeanalizowała punkt po punkcie projekt uchwały, wniesiony na Sesję RM w dniu 20.12.2012 roku.

Jacek Jakóbik, pracownik referatu gospodarki komunalnej w UM, poinformował, że treść Regulaminu wstępnie została pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pisemna opinia Sanepidu będzie gotowa w dniu Sesji i wtedy zostanie przekazana radnym do wiadomości.
Pracownik Urzędu potwierdził, że nie przewiduje na Sesji żadnych autopoprawek do treści Regulaminu, a także, że do 20.12.2012 roku do godziny 15.00 trwają konsultacje społeczne i o ich wyniku radni zostaną poinformowani na Sesji.

W trakcie dyskusji nad zapisami projektu uchwały ws. Regulaminu radna Anna Łukasiewicz
zwróciła uwagę na brak regulacji dotyczącej palenia ognisk na terenie miasta. Kwestię ewentualnego zapisu pan Jacek Jakóbik zobowiązał się wyjaśnić z prawnikiem UM i przekazać na Sesji RM.

Radny Maciej Foks zauważył, że stosowanie kategoryzacji bioodpady i uszczegóławianie tego pojęcia każdorazowo, gdy w Regulaminie jest o nich mowa ( np. ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone), wprowadza chaos w tym dokumencie. Radna Maria Konopka – Wichrowska zwróciła się o doprecyzowanie zapisu dotyczącego odbioru dodatkowej ilości odpadów wytwarzanych nieregularnie, w tym ulegających biodegradacji, które nie są objęte standardową usługą. Radna chciała wiedzieć, co jest w tym zapisie rozumiane jako standardowe, a co jest ponadnormatywne.
Jacek Jakóbik wyjaśnił, że zapis dotyczy odpadów wyprodukowanych poza wyznaczonymi terminami odbioru (np. raz na kwartał) – takie odpady właściciel będzie musiał oddać niezależnie od systemu i odpłatnie ( par. 20, ustęp 5 Regulaminu). W wyznaczonych terminach odbioru odpady biodegradowalne, w tym liście, będą odbierane bez ograniczeń.

Radna Agnieszka Świderska poprosiła o wyjaśnienie zapisów Regulaminu dotyczących ilości otrzymywanych przez mieszkańców worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz kwestii odpłatności za worki. Katarzyna Kowalewska, kierownik referatu gospodarki komunalnej w UM, wyjaśniła, że każdy właściciel posesji w zależności od ilości osób
zgłoszonych w deklaracji otrzyma na początek komplet (pakiet) startowy worków. Kolejne worki będą przekazywane w zamian za oddane worki z poszczególnymi rodzajami
segregowanych odpadów. Na wniosek radnego Macieja Foksa w Regulaminie dopisano, że worki dostarczane będą nieodpłatnie (par.19, ustęp 4).
Mieszkanka Mira Gessner zwróciła uwagę, że zapis, iż ‘worki przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych’, kupowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, sugeruje konieczność zakupu specjalnych worków przeznaczonych na ten cel. Tego zdania byli również radni Bogusław Jestadt i Grzegorz Smoliński, którzy wnioskowali o modyfikację zapisu. Słowo ‘przeznaczone’ zostało wykreślone (par.19, ustęp 7).

Radny Bogusław Jestadt poprosił o wyjaśnienie, jak umieszczenie na workach z odpadami ‘adresu właściciela nieruchomości’ ma się do ochrony danych osobowych.
Radny Grzegorz Smoliński pytał, czy zamiast adresu na worku mógłby znaleźć się numer ewidencyjny (kod kreskowy), przydzielony w oparciu o deklarację właściciela nieruchomości. Radna Anna Dobrzyńska – Foss stwierdziła, że podanie adresu nie jest związane z ochroną danych osobowych, bo dotyczy nieruchomości i dopuszczalne jest podanie adresu na pojemnikach, natomiast worki powinny być zaopatrzone w kod kreskowy. Radny Maciej Foks podkreślił, że jest zwolennikiem kodu kreskowego zamiast adresu, ponieważ śmiecie informują o stylu życia i zasobności tych, którzy je wyprodukowali.
Radna Anna Dobrzyńska – Foss zadeklarowała w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśną możliwość współpracy z UM w przygotowaniu i prowadzeniu wśród mieszkańców akcji informacyjnej i edukacyjnej, wyrażając nadzieję na udział także innych organizacji, np. Zielonego Sąsiedztwa. Stwierdziła także, że w materiałach i ulotkach mogą być wyjaśniane takie kwestie szczegółowe, które nie mogą znaleźć się w Regulaminie. Jako przykład radna podała, że w materiałach dla mieszkańców może znaleźć się informacja, iż wyrzucanie przelewów bankowych czy adresów korespondencyjnych w pojemnikach z makulaturą jest narażaniem się na utratę danych osobowych.
Katarzyna Kowalewska zaproponowała, aby wykreślić z w/w zapisu słowo ‘właściciela’
(par.9, ustęp3, punkt 2).

Radna Anna Łukasiewicz zaproponowała, aby w Regulaminie ująć zapis, że właściciel psa ma obowiązek sprzątnąć odchody. Tego zdania była również radna Agnieszka Świderska.
Wywiązała się dyskusja o konieczności zapewnienia oddzielnych pojemników na takie odpady, które według informacji pracowników UM nie są odpadami komunalnymi. Radny Maciej Foks sformułował uzupełnienie zapisu w Regulaminie o: ‘osoby utrzymujące psy, … zobowiązane są również do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nie dotyczy to psów przewodników’(par.26, ustęp 1).

Na wniosek radnej Anny Łukasiewicz zmieniono zapis w Regulaminie o dopuszczeniu możliwości hodowania pszczół w Podkowie Leśnej, wykreślając warunek dotyczący obowiązku zachowania odległości co najmniej 10 metrów od granicy nieruchomości i ekranów zieleni z 3 stron (par.29, ustęp 3). Wniosek radnej Agnieszki Świderskiej o utrzymaniu w Regulaminie powyższego warunku przepadł w głosowaniu 1 za, 2 przeciw,
2 głosy wstrzymujące.

Radna Anna Łukasiewicz pytała, czy obszar Lasu Młochowskiego i teren Dębaka nie powinny zostać objęty zapisami Regulaminu. Radna Anna Dobrzyńska – Foss miała wątpliwości, czy można upoważnić Burmistrza Miasta do wykonywania uchwały w sprawie

Regulaminu dotyczącego terenu miasta Podkowy Leśnej także na obszarze Lasu Młochowskiego i Dębaka, które są w granicach administracyjnych miasta, ale rządzą się innymi przepisami i podlegają innej administracji. Mieszkaniec Wojciech Żółtowski zauważył, że podobnie sprawa ma się z terenem wzdłuż kolejki WKD. Zdaniem radnego Grzegorz Smolińskiego dokonywanie zapisów w Regulaminie dotyczących tych terenów , byłoby ingerowaniem w czyjeś zarządzanie.

II. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie miasta Podkowa Leśna.

Pracownik UM , Jacek Jakóbik , treść zmian w zapisach w stosunku do projektu uchwały, przedłożonego na Sesji RM w dniu 06.12.2012 roku. W dyskusji ustalono treść projektu wraz z poprawkami.

Komisja zdecydowała nie opiniować w/w projektów uchwał ze względu na brak opinii Sanepidu oraz nie zakończone konsultacje społeczne.
Komisja upoważniła przewodniczącego do przekazania Radzie przed Sesją pisemnego stanowiska o wynikach prac nad projektem uchwały ws Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowy Leśnej.
Stanowisko komisji dla RM w załączeniu do protokołu.

Ad. 2)
Ze względu na krótki odstęp czasu pomiędzy posiedzeniami komisji oraz obszerność materiału ( protokołowanie przerwanego posiedzenia z 26.11., które było kontynuowane 3.12.), przyjęcie protokołu przesunięto na następne posiedzenie.

Ad. 3)
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał Katarzynie Kowalewskiej z UM o wniosku komisji ładu do budżetu na 2013 rok, w którym komisja wnosiła o przedłożenie zapisu zadaniowego wydatków na rowy. Radni otrzymali zapewnienie, że odpowiednie zestawienie zostanie przedłożone na sesji przed głosowaniem nad budżetem miasta.

Ad. 4)
Mieszkanka Elżbieta Gliszczyńska zgłosiła brak znaków zakazu wjazdu ciężkich samochodów powyżej 2,5 t w rejonie ulic Szczyglej i Bażantów i poinformowała, że jeżdżące tamtędy ciężarówki są zagrożeniem dla wydmy na ul. Bażantów. Radna Agnieszka Świderska zaproponowała, aby mieszkanka zwróciła się o interwencję w tej sprawie do radnego z tego okręgu, Bogusława Jestadt.

Radny Jarosław Kubicki stwierdził, że w czasie przebudowy ul. Akacjowej Urząd nie panuje nad znakami drogowymi, co prowadzi do chaosu w organizacji ruchu na przyległych ulicach.

Mieszkaniec Wojciech Żółtowski zaproponował, aby Urząd zwrócił się do mieszkańców z prośbą o informację, z jakiego rodzaju pojemnika na odpady i/lub worków korzysta. Ta wiedza mogłaby być, zdaniem mieszkańca, przydatna przy ustalaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na odbiór odpadów.

Protokół sporządził
Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia w dniu 26 listopada 2012 r. (wraz z kontynuacją w dniu 3 grudnia 2012 r.)

PROTOKÓŁ

z posiedzenia w dniu 26.11.2012 roku
(wraz z kontynuacją w dniu 3.12.2012 roku).

W dniu 26.11.2012 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, G. Smoliński. Pierwsza część posiedzenia trwała do godz. 23.50.

Przewodniczący stwierdził kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2013
2. Omówienie projektów uchwał dot. tzw. ustawy śmieciowej
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
5. Sprawy bieżące
6. Wolne wnioski.

Ad.1

Na posiedzenie nie przybyli urzędnicy miejscy kompetentni do udzielania informacji ws. projektu budżetu na rok 2013.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
1.Komisja wnioskuje o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami § 9 na s. 2 i załącznikiem nr 2 [76 tys.] oraz stroną opisową Dział 921 (s. 43) [119 tys.] Wniosek jednogłośnie przyjęty.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
2. Komisja prosi o o wyjaśnienie zapisów § 11 pkt 3 i 4 w porównaniu z budżetem na rok 2012. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
3. Komisja wnosi o wyjaśnienie pkt. VI Pozostałe dochody odnośnie wysokości odsetek od środków na rachunkach bankowych wraz z dokładną informacją o wysokości środków i rodzaju rachunku. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Mieszkanka M. Gessner zauważyła, że ponad 470 tys. złotych jest przeznaczane z publicznych pieniędzy na korzystanie przez mieszkańców z wody i kanalizacji. Trzeba sprawdzić, czy mieszkańcy płacą, czy mamy niezbilansowaną wodę i kanalizację.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
4. Komisja wnosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kwotą dochodów za korzystanie przez mieszkańców z urządzeń wodno-kanalizacyjnych w wysokości 1 mln 150 tys. w pozostałych dochodach, a wydatkami miasta z tego tytułu – 360 tys. SUW (Dział 400), 1 mln 226 tys. UZT (Dział 900), 40 tys. koszt zatrudnienia inkasenta (Dział 900). Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pan J. Jakóbik w projekcie przyjęto opłatę za odpady selektywne od mieszkańców w wysokości 15 zł., a nieselektywne 25 zł. Przyjęto, że selektywne odpady gromadzić będzie 3,5 tys. osób. 15 % odpadów odebranych z terenu miasta od mieszkańców, to odpady selektywne.

Według jednego z obecnych mieszkańców błędnym jest definiowanie mieszkańca przez meldunek. Część mieszkańców opuszcza Podkowę na zimę.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
5. Komisja wnosi o przeanalizowanie wysokości opłaty stałej za gospodarowanie zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pani K. Kowalewska wspomniała, że w tym roku będą łatane jeszcze destrukty i asfalty. Radny M. Foks przypomniał o wyrównaniu ul. Sasanek, obiecanej przez Urząd w tym roku. Pani K. Kowalewska obiecała, że będzie o tym pamiętać. Radna A. Świderska stwierdzając, że nie mamy budżetu zadaniowego zapytała czy możemy mieć pewność, że środki z drogami nie zostały przesunięte? Ma wątpliwości, czy zasadna jest budowa chodnika na ul. Cichej. Mieszkanka M. Gessner dodała, że chodniki powinny być budowane na drogach zbiorczych.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
6. Komisja podtrzymuje wniosek do Burmistrza Miasta z dnia 24 września 2012 roku w punkcie 3 B – utwardzenie wraz z odwodnieniem ul. Cichej na odcinku Bukowa – Leśna, bez konieczności budowy chodnika z kostki brukowej, który Komisja uważa za bezzasadny. Wniosek został przyjęty (5 za, 1 wstrz.)

Radna A. Świderska poruszyła problem ul. Rejmonta, apelując by dokończyć prace zgodnie z projektem do ul. Żeromskiego. Radny M. Foks podkreślił, że ulica ta jest teraz jedną ze strategicznych w mieście, co ma związek z rozbudową szkoły, wybudowanymi miejscami parkingowymi oraz połączeniem Rejmonta z ul. Bukową, co może odciążać ul. Lipową jeżeli chodzi o ruch samochodów kierujących się z rejonu Podkowy Wschodniej do placówki oświatowej. Do wysokości ul. Żeromskiego wykonane są nowe latarnie.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
7. Komisja podtrzymuje wniosek do Burmistrza Miasta z dnia 24 września 2012 roku w punkcie 2 A – dokończenie zgodnie z projektem inwestycji na ul. Reymonta, na odcinku pomiędzy ulicami Ejsmonda i Żeromskiego, w związku z ujętą w projekcie budżetu przebudową ulicy Bukowej od ul. Lipowej do ul. Reymonta. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Komisja wnosi o uzasadnienie stanowiska i wyjaśnienie dlaczego projekt nie został zrealizowany. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
8. Komisja wnioskuje o przeniesienie z budżetu tegorocznego niezrealizowanej inwestycji budowy chodnika na ul. Kwiatowej do budżetu na rok 2013. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
9. Komisja wnioskuje o przeniesienie z budżetu tegorocznego niezrealizowanej inwestycji budowy wyniesionego skrzyżowania Wschodnia-Bukowa do budżetu na rok 2013. Wniosek został przyjęty (5 za, 1 wstrz.)

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
10. Komisja wnioskuje o zdjęcie z zapisów projektu budżetu (Dział 600, rozdz. 60616, § 65) inwestycji wykonania nawierzchni z kostki brukowej na ul. Błońskiej na odcinku od Słowiczej do torów WKD. Wniosek został przyjęty (3 za, 1 p., 2 wstrz.)

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
11. Komisja wnosi o wyjaśnienie zapisu (Dział 600, rozdz. 60016, § 6050) dot. traktu spacerowego w świetle zapisu tegorocznego budżetu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Dyskutowano nad organizacją ruchu przy wjeździe do miasta od strony ul. Gołębiej. Padły również pytania o kwotę remontów w budynkach komunalnych. Pani M. Wojtków wyjaśniła, że jest ujęty remont MOK, dachów w Bibliotece i Urzędzie. W MOK przebudowa obejmie łazienki, cały budynek będzie zmodernizowany z zewnątrz. Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił ekspertyzę dachu budynku Urzędu Miasta.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
12. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie i szczegółowe rozliczenie zapisu w Dziale 700, § 4260 projektu budżetu na rok 2013 w kontekście wydatków w roku bieżącym w tym paragrafie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący G. Smoliński zaproponował podniesienie diet radnych o wskaźnik inflacji, co ma związek z tym, że diety nie były podnoszone od wielu lat, a radni z własnej kieszeni ponoszą opłaty za dojazd, materiały przygotowywane na posiedzenia etc. Radny M. Foks przy zrozumieniu argumentów Przewodniczącego sprzeciwił się podnoszeniu diet w okresie kryzysu finansów miasta. Jedna z mieszkanek podniosła kwestię zasadności powołania w Podkowie straży miejskiej. Radny M. Foks zwrócił uwagę, że od roku można obserwować, że wiele gmin ze względów finansowych likwiduje straże miejskie.

Pani K. Kowalewska zapewniła, że miasto ma być sprzątane codziennie od szkoły do przystanku WKD. Jana Pawła jest ulicą priorytetową. Ulica Parkowa nie brudzi tak, jak Jana Pawła, ponieważ nie ma na niej lip. Sprzątanie koszy ulicznych i terenu wokół nich na ul. Jana Pawła odbywa się od poniedziałku do piątku. Sprzątanie pasa drogowego ulic. Jana Pawła i Brwinowskiej odbywa się dwa razy w tygodniu. Zamiatanie chodników. Urząd chce, żeby odbywało się częściej.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
13. Komisja wnioskuje, by zapisy dot. rowów były zapisami zadaniowymi na lata 2013-2016. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
14. Komisja jednogłośnie wnioskuje o dokładne przeanalizowanie Działu 900, rozdz. 9003, § 4300 – sprzątanie miasta. Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
15. Komisja zwraca się o przewidzenie zmiany budżetu od połowy roku w celu wprowadzenia rozwiązań systemowych ze względu na wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Zauważono, że pieniądze na wycinkę drzew nie zostały w roku bieżącym w pełni zrealizowane. Zaplanowano wycięcie ok. 200 drzew. Sen Marc do podlewania miasta używa wody z hydrantów miejskich.
Radna A. Świderska sformułowała wniosek do KBFiI:
16. Komisja wnioskuje, by w roku 2013 odbył się przetarg w formie konkursu na rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Radny M. Foks wobec uwag jednego z obecnych mieszkańców przypomniał, że rewitalizacja Parku (/Skweru/Placu) Przyjaźni Polsko-Węgierskiej była postulowana przez komitety wyborcze w trakcie kampanii w ostatnich wyborach samorządowych, a tuż po ukonstytuowaniu się Rady VI Kadencji stała się jednym z postulatów zgłaszanych przez radnych Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Zdaniem radnego należy przystąpić do tych prac, wniosek radnej A. Świderskiej jest jak najbardziej zasadny.

Pani K. Kowalewska powiedziała, że Urząd zamierza w przyszłym roku projekt konserwacji rowu w okolicach cmentarza, od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej. Jeżeli zostaną pieniądze Urząd będzie chciał zrobić przepust na ul. Gołębiej, a jeżeli będzie rozlewisko na ul. Irysowej gotów jest wykonać projekt na ul Irysową, zwiększający średnicę przepustu. Na Irysowej są mieszkańcy prywatni, którzy mają różną wolę oczyszczania. Zostały oczyszczone rowy dochodzące do ul. Irysowej (RS 11 i 20). Mieszkańca można podać do sądu, jeżeli nie oczyszcza rowu. Radny M. Foks poprosił Panią Kowalewską, by prace związane z rowami zostały rozpoczęte w 2013 wcześniej niż w roku bieżącym. Jeden z mieszkańców wspomniał o planowanym proteście obywatelskim związanym z sytuacją dot. rowów. Mieszkańcy piszą do Urzędu Miasta ws. rowu, spływającej wody na ul. Brzozową. Według mieszkańca nie znajduje to zrozumienia u Pani Burmistrz.

Przewodniczący sformułował wniosek do KBFiI:
17. Przeanalizowanie przez KBFiI zapisu uchwały dot. diet radnych w kontekście możliwości ich zwiększenia. Wniosek został przyjęty 4 a, 1 przeciw, 1 wsztrzymujący.

Posiedzenie zostało przerwane. Postanowiono, że obrady zostaną wznowione w dniu 3.12.2012.

W dniu 3.12.2012 roku o godzinie 18.00 wznowiono obrady KŁPBiOŚ, które prowadził przewodniczący Komisji, G. Smoliński. Posiedzenie trwało do godz. 23.00.

Ad. 2

Pan J. Jakóbik wyjaśnił zmianę regulaminu w związku z projektami uchwał dot. wdrażania programu utrzymania porządku i czystości w gminach. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wspomniała, że nie posiadamy stałego punktu odbiorów odpadów. Miejsce do rozważenia jest tam, gdzie mieści się Sen-Marc.

Radny M. Foks w związku z pojawiającymi się na posiedzeniu Komisji licznymi wątpliwościami zaproponował wniosek:
18. Zdjęcie omawianych projektów z porządku najbliższej sesji Rady Miasta celem głębszego przeanalizowania i wyjaśnienia wątpliwości.

Radna A. Świderska zauważyła, że zaproponowany regulamin nie zachęca do segregacji śmieci. Pan J. Jakóbik wyjaśnił, że z umów podpisywanych z firmą Animex wynika, że 90% mieszkańców kupuje worki do segregacji śmieci. Innego sposobu weryfikacji nie ma. Radny M. Foks zauważył, że nie mamy systemu weryfikacji dot. przestrzegania segregacji przez mieszkańców. Radna A. Łukasiewicz podkreśliła jak ważny jest system weryfikacji deklaracji. Pan J. Jakóbik zapewnił, że Urząd jest gotowy, by deklaracje przetwarzać elektronicznie. Pan D. Murawski zaproponował obniżenie stawek. Pani M. Gessner poruszyła kwestię bilansowania się systemu w przyszłorocznym budżecie. Firmy będą w przetargach kierować się tym, ile będziemy mogli zapłacić, bo kwoty mamy zapisane w uchwale.
Pani K. Kowalewska poinformowała, że w ankiecie rozesłanej do mieszkańców ws. sposobu naliczania opłat wzięło udział jedynie 5% mieszkańców miasta. Radny M. Foks zwrócił uwagę, że ankieta nie jest miarodajna, zawierała źle sformułowane pytania. Przewodniczący Rady B. Jestadt przypomniał historię tworzenia uchwał związanych z gospodarką odpadami w gminach. W nawiązaniu do wniosku radnego M. Foksa zaapelował, żeby nie zdejmować tych uchwał z porządku najbliższej sesji. Radny M. Foks ponowił wniosek argumentując, że głębsza refleksja nad tym tematem jest niezwykle ważna i jeżeli możemy dać sobie czas do zastanowienia – zróbmy to ze względu na dobro mieszkańców.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że odłożenie tematu w czasie nie jest zasadne, gdyż niewiele możemy do tych propozycji dołożyć. Radna A. Łukasiewicz zapytała, kto z czystym sumieniem podpisze się pod zapisem, że za opłatę odbieramy od mieszkańca każdą ilość śmieci? Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda wspomniała, że przez rok mieszkańcy wyczyszczą swoje piwnice. Pojemnik mieszkaniec będzie mógł kupić lub wydzierżawić.

Radny M. Foks powtórzył wniosek. Wniosek został przyjęty.

Ad. 3.

Przy rozpatrywaniu projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok bieżący radny M. Foks podkreślił, że zdjęcie remontów w budynkach komunalnych nie jest zasadne.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o budowie ścieżki w kontekście Park & Ride oraz innych inwestycjach.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że po Nowym Roku WKD prawdopodobnie stanie się właścicielem terenów należących dotąd do PKP na terenie miasta. Mieszkaniec D. Murawski stwierdził, że należało zamienić działki. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zapowiedziała, że Urząd na następną sesję przygotuje uchwałę odnośnie partycypacji w kosztach P&R.

Pani Skarbnik Ostrowska odnośnie ul. Bluszczowej miała pretensje do radnych, stwierdzając – „gdybyście się Państwo nie zbuntowali, to byłoby zrobione w tym roku”.

Odnośnie chodnika na ul. Bukowej Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała, że ze względu na czas nie zdążymy na czas.

Radny M. Foks stwierdził, że wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Jana Pawła II 29 jest konieczna. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że nie zakładała, że to nie będzie zrealizowane. Wina może leżeć po stronie niewielkiej liczby pracowników w dziale inwestycji.

Wywiązała się dyskusja na temat oceny pracy pracowników Urzędu z udziałem mieszkańców. Radna A. Świderska stwierdziła, że nie widzi dużej liczby realizowanych w ciągu roku inwestycji.

Przewodniczący G. Smoliński sformułował wniosek dot. stanowiska Komisji:
19. Komisja postanawia nie opiniować projektu uchwały. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 5

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda poinformowała, że otrzymała od komendanta policji wiadomość, że od 15 grudnia zostanie zmieniona kategoria podkowiańskiej placówki z komisariatu na posterunek.

Mieszkaniec D. Murawski pytał kiedy będzie oddana hala sportowa oraz uruchomiony budynek dydaktyczny. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że nie umie powiedzieć, kiedy będzie skończona hala. Umowa jest do 10, ale wykonawca już wystąpi ł o przedłużenie realizacji. Jeżeli chodzi o odbiory, to są uwagi Sanepidu, które są poprawiane. Był odbiór strażacki. Są pewne błędy projektowe. Korytarz jest za długi dla warunków p-poż. Szkoła to trudna inwestycja. Radny M. Foks zauważył, że projekt Szkoły był przecież wcześniej uzgadniany.

Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że przetarg na wyposażenie jest rozstrzygnięty. Jest problem z odbiorem windy.

Powróciła sprawa trasy autobusu obsługującego gminę Brwinów. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda zapowiedziała wystosowanie pisma dot. zmiany trasy pojazdu na terenie Podkowy. Według niej pojazd powinien mieć przynajmniej jeden przystanek na terenie miasta.

Powróciła kwestia Jókawy. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że nie można wynajmować budynku wyłączonego z użytkowania. Wspomniała, że jest naciskana przez zwolenników przeniesienia MBP im. Poli Gojawiczyńskiej do budynku Jókawy, ale nie chciała przekazać o kogo konkretnie chodzi.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad oceną aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie Podkowy. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że studium pochodzi z 2000 roku. Przewodniczący G. Smoliński stwierdził, że wedle jego wiedzy w ocenie zawarta jest informacja, że studium jest aktualne. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda jest przeciwnego zdania. Mieszkanka M. Gesner przypomniała, że studium jest swoistą puszką Pandory i budzi niepokój społeczny. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że jako burmistrz musi reagować na wnioski wypływające od mieszkańców. Przewodniczący G. Smoliński stwierdził, że do spotkań należy zaprosić specjalistów. Mieszkaniec A. Tusiński powiedział, że stanowisko komisji urbanistycznej nie jest opinią. Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda przyznała, że trudno jest tym czterem członkom owej komisji porozumieć się. Uchwalanie studium było długie, trwało 6 lat, przez dwie kadencje.

Ad. 6

Nie było wolnych wniosków. Przewodniczący G. Smoliński podziękował zebranym za przybycie i obrady. Na tym, zakończono posiedzenie.

Protokołował Maciej Foks

Protokół z posiedzenia w dniu 22 października 2012 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 22.10.2012 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji radny Grzegorz Smoliński przedstawiając porządek obrad Komisji, który radni przyjęli jednogłośnie, stwierdził kworum, (nieobecny jeden radny). Następnie przystąpiono do omawiania punktu pierwszego posiedzenia – informacje Urzędu na temat prac nad koncepcją organizacji ruchu dotyczącej ulic: Kwiatowej, Paproci, Wrzosowej i ulic przyległych. W tej sprawie głos zabrała projektant Pani Krystyna Kalus. Stwierdzała, iż ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów na tych ulicach, zwłaszcza ulicy Kwiatowej, gdzie głównym problemem do rozwiązania jest sprawa nadmiernej szybkości. Należałoby wyznaczyć pas tej drogi na chodnik, umiejscawiając go po prawej stronie, idąc w kierunku Owczarni oraz jezdnię odpowiednio oznakować pozostawiając pas zieleni, który po części koliduje z ogrodzeniami posesji przylegających do tej drogi. Następnie przedstawiła szczegółową koncepcję organizacji rozwiązania ruchu na tym terenie.
Po wystąpieniu Pani projektant głos zabierali mieszkańcy posiadający nieruchomości na tym terenie: p.p. Kwiatkowska, Kobosko, Oczkowski, Rajecki, Wójcikowska, Uszyński, Habierski, Wolska-Zdunek – w swoich wystąpieniach stwierdzali, że ulica Kwiatowa wraz z ulicami przyległymi są drogami niebezpiecznymi, zwłaszcza ulica Kwiatowa, która ze względu na ograniczone parametry nie spełnia wymogów dla ruchu dwukierunkowego (ze względu na duży ruch tranzytowy, rosnące dęby w linii jezdni, jej szerokość, ostre zakręty). Mówili, iż mieszkańcy miasta walczą od dłuższego czasu o uspokojenie ruchu tranzytowego przebiegającego z Owczarni przez ulicę Kwiatową, Parkową do centrum miasta. Stwierdzili również, że należy opracować organizację ruchu na tym terenie uwzględniając ulice jednokierunkowe z zachowaniem ruchu pieszego i rowerowego (ciągi pieszo-jezdne). Mieszkańcy zwrócili się do radnych, burmistrza i projektanta o wprowadzenie progów (spowalniaczy) na ulicach Kwiatowej, Parkowej, Paproci i Wrzosowej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na asfaltowej ulicy Kwiatowej na odcinku od Wrzosowej do Parkowej, budowę chodnika na całym odcinku asfaltowym ulicy Kwiatowej i asfaltowego odcinak ulicy Paproci przy wjeździe do Owczarni. Stwierdzono, że przedstawione propozycje mieszkańców przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Radny M. Foks poparł propozycję budowy spowalniaczy poprzez odpowiednią organizację ruchu na tym terenie. Radna A. Świderska stwierdziła, że za każdym razem, gdy omawiany jest temat bezpieczeństwa to zwracamy się do przedstawicieli Urzędu o budowę spowalniaczy i nigdy nie uzyskujemy w tej sprawie konkretnej odpowiedzi.
Pani Kalus stwierdziła, że w chwili obecnej są trzy opinie starostwa dotyczące budowy spowalniaczy i wszystkie są negatywne.
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda stwierdziła, że każda opinia techniczna ma negatywne uzasadnienie.
Pan A. Tusiński powiedział, że drogi w Podkowie Leśnej nie spełniają kryteriów dróg publicznych i wszelkie rozwiązania tych tematów prowadzą do częstych konfliktów. Zespół ulic jest wpisany do zabytków. Wysiłki projektantów powinny dążyć do maksymalnego spowalniania ruchu.
Pani M. Gessner mówiła, że należy wypracować konkretny wniosek dotyczący organizacji ruchu na tym terenie.
Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda w swojej wypowiedzi stwierdziła, że organizacja ruchu na tych ulicach nie została zlecona oficjalnie przez Urząd. Chodzi przede wszystkim
o spowalniacze i koncepcję organizacji ruchu.
W wyniku sformułowanych wniosków mieszkańców podczas dyskusji nad rozwiązaniami dotyczącymi organizacji ruchu w tym terenie – radni, członkowie Komisji zawnioskowali jednomyślnie o:
1. wprowadzenie do projektu remontu ulicy Kwiatowej, od Parkowej do Paproci przy wyjeździe do Owczarni , fizycznych środków uspokojenia ruchu z uwzględnieniem tychże na ulicy Wrzosowej, Paproci i Parkowej,
2. wystąpienie do władz powiatu pruszkowskiego z pismem o uregulowanie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żółwińska i Kazimierzowska w Owczarni tak, aby oznakowanie skrzyżowania odpowiadało stanowi rzeczywistemu przebiegu drogi głównej, powiatowej („prawoskręt” jadąc od strony Milanówka),
3. zabezpieczenie chodnika na rogu ulic Parkowej i Kwiatowej (po prawej stronie, jadąc
w kierunku Owczarni), zwracając uwagę, że przed przebudową skrzyżowania ulic Parkowej, Kwiatowej i Bluszczowej miejsce to było zabezpieczone słupkami.

Następnie przystąpiono do omawiania punktu drugiego dotyczącego informacji o pracach Urzędu na temat wdrażania ustawy o czystości i porządku w gminach.
Przewodniczący Komisji poprosił radną A. Świderską o poprowadzenie tej części posiedzenia. Radna stwierdziła, że w związku z zbliżającym się terminem przejęcia przez gminę obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, zachodzi m.in. konieczność wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które gminy ustalą, biorąc pod uwagę albo liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, albo liczbę zużytej wody z nieruchomości, albo powierzchnię gospodarstwa domowego. Następnie radna A. Świderska poprosiła pracownika Urzędu Pana J. Jakóbika o omówienie ankiety, którą Urząd przesłał mieszkańcom celem wyrażenia opinii w tej sprawie do końca października br. Stwierdził również, że jeżeli Rada podejmie uchwałę, np. od ilości zużytej wody, to mieszkaniec będzie składał deklarację i na tej podstawie określi się stosowna opłatę za odpady. Poinformował również, że projekty uchwał w wyżej wymienionych sprawach Urząd przygotuje do końca miesiąca listopada br.
Radny M. Foks zwrócił uwagę na prawidłowość przygotowania uchwał, aby do końca bieżącego roku zakończyć procedurę uchwałodawczą.
Pan J. Jakóbik poinformował zebranych, że 14 lub 16 listopada br. odbędzie się spotkanie
z ekspertem. O spotkaniu Urząd powiadomi mieszkańców i radnych.

Następnie przystąpiono do omawiania punktu trzeciego posiedzenia dotyczącego realizacji wydatków budżetowych na rowy odwadniające.
Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński poprosił kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu K. Kowalewską o przedstawienie tego tematu. Na wstępie Pani Kowalewska przedstawiła, że wykonano inwentaryzację wszystkich rowów, zakończono konserwację rowów w ciągu ulic: Wilcza, Borsucza, Bobrowa. Wykonano prace odkrywkowe przy przepuście i wykonano gruntowną konserwację rowu Rs11/18 wraz z aktualizacją projektu i kosztorysu.
Na rowie Rs11/19 wykonano pomiary geodezyjne oraz opracowano cześć dokumentacji na przepust w ulicy Grabowej.
Na rowie Rs11 i Rs11/20 wykonano inwentaryzację geodezyjną, opracowano część dokumentacji na przepust ulicy Gołębiej.
Na pytanie Przewodniczącego o środki budżetowe wydane do tej pory na ten cel, to według oświadczenia Pani Kowalewskiej jest to około 145 tyś. zł. Pani Kowalewska oświadczyła również, że do wykonania w tym roku pozostało jeszcze wykonanie przepustu w ulicy Głównej , odmulenie rowów i przepustów wraz z wykonaniem map do celów projektowych.
Radni A. Świderska i M. Foks zaproponowali, aby Urząd przedstawił harmonogram działań i czynności wykonywanych na rowach w 2013 roku wraz z przedstawieniem realizacji tych prac w rozbiciu na kwartały.
Następnie zabrała głos Pan Iwaniejko – mieszkaniec ulicy Kwiatowej, który przedstawił członkom Komisji problem odprowadzania ścieków ze swojej posesji, które ze względu na ukształtowanie terenu muszą być pompowane do kanalizacji miejskiej poprzez własną oczyszczalnię ścieków. Stwierdził, że oddając oczyszczone ścieki zmuszony jest do ponoszenia dwukrotnie kosztów. Komisja popiera starania Pana Iwaniejko o rozwiązanie tego problemu poprzez zgłoszenie tej sprawy do Burmistrz Miasta.

Następnie przystąpiono do zaopiniowania projektów uchwał dotyczących okręgów wyborczych i obwodów głosowania. Sekretarz Miasta Pani M. Górska przedstawiała uzasadnienie do projektów tych uchwał. Wyjaśniała, że rozwiązania przedstawione przez Urząd zostały zaakceptowane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Stwierdziła również, że takie rozwiązania nie będą obciążały budżetu miasta.
Przystąpiono do głosowania. „Za” przyjęciem projektu uchwały dotyczącej obwodów głosowania było 5 radnych, natomiast „za” projektem dotyczącym okręgów wyborczych było 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Następnie przystąpiono do omawiania punktu piątego posiedzenia – przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 17 września 2012 r. Protokół ten przyjęto bez uwag – 5 radnych „za”.

Punktem następnym posiedzenia były sprawy różne. Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński posiedzenia poinformował radnych o pismach, które wpłynęły od mieszkańców do Komisji. Poinformował o piśmie Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Podkowie Leśne (pismo z dnia 22.10.2012 r.), w którym liga wnioskuje o utworzenie straży miejskiej. Członkowie Komisji uznali, że ze względu na niemożność szczegółowego zapoznania się z problemami ujętymi w tym piśmie, należałoby przedyskutować sprawę i pozostawić do prac Komisji, która zajmować się będzie sprawami bezpieczeństwa w mieście.

Radna A. Świderska zgłosiła wniosek formalny dotyczący oczyszczenia ulic z gałęzi, samosiejek i krzaków zagrażającym pojazdów i pieszym poruszających się po ulicach
i chodnikach. Komisja wnosi o oczyszczenie poboczy ulic z gałęzi i krzaków, które zagrażają bezpieczeństwu pieszym i zasłaniają kierowcom widoczność. Radna A. Świderska oświadczyła, że należałoby doświetlić strategiczne punkty miasta, zwłaszcza miejsca takie jak: Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej.

Radny M. Foks zwracając się do obecnej na posiedzeniu Pani Sekretarz Miasta w sprawie pisma Pana A. Tyszki dotyczącym dewastacji Skweru im. ks. Kolasińskiego, pytał, czy przebudowa tego skweru odbyła się zgodnie z zaleceniami konserwatora? Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedział, że skwer ten zostanie uporządkowany, a tablica pamiątkowa dotycząca upamiętniania tego miejsca zostanie umieszczona na skwerze w godnym miejscu.

Na tym Komisja zakończyła obrady.

Protokół sporządził radny B. Jestadt

Protokół z posiedzenia w dniu 17 września 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dniu 17.09.2012 roku.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.. 18.30.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził kworum, lista obecności z załączeniu.
Komisja Przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze
2012 roku w działach zgodnie z zakresem prac Komisji.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie planu inwestycji drogowych na lata
2013-2014.
4. Wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie sprawozdania Zespołu doradczego Rady Miasta do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa.
5. Podjęcie prac nad sformułowaniem wniosków do budżetu miasta na
2013 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

W posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik miasta Pani Maria Ostrowska.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński. Zwrócił uwagę na zaledwie 38% stopień realizacji wydatków budżetu ,plan dochodów miasta został zrealizowany w 52%,wydatki bieżące miasta wyniosły 47% planowanej na rok 2012 kwoty. Na inwestycje drogowe wydano 1% kwoty z przewidzianej w budżecie miasta na rok 2012.
Pani Mira Gessner zwróciła się z pytaniem do skarbnika UM Marii Ostrowskiej o dochody majątkowe: z czego wynikają zaległości z tytułu niepłacenia podatków i opłat w wysokości sięgające 300 tys. zł na koniec czerwca oraz z tytułu mienia gminy w wys. 93 tys.zł.
Pani Maria Ostrowska wyjaśniła, że są to należności liczone narastające. UM wchodzi na hipoteki mieszkańców zalegających z płatnościami ale ściągalność jest w dalszym ciągu niska. Co kwartał trafia do komornika ok 500 wniosków w sprawie niepłaconych opłat. Zaległości dotyczą podatków gruntowych. Ponad 30% mieszkańców zalega z opłatami (kanalizacja, woda, podatki).
Radny Maciej Foks zapytał skąd wynikają zaległości z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy .Odpowiedź Pani Skarbnik: „nie płacą ,robimy wszystko co możemy ale nie płacą”.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że jako Komisja zajmujemy się działami 700, 754 ,758 900.
Radny Maciej Foks analizując dział 700 transport i łączność zauważył ,że jesteśmy w podobnej sytuacji, co w roku ubiegłym jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, tzn UM nie wykorzystał środków na ścieżki rowerowe i w związku z tym zaproponował przesunięcie tych środków na mieszkania komunalne.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Smoliński stwierdził, że omawiamy sprawozdanie z realizacji założeń budżetowych na koniec czerwca br, „i być może, po tych dwóch czy trzech miesiącach sytuacja się poprawiła, ale generalnie na półrocze wykonanie budżetu jest niezadowalające”.
Głos zabrał mieszkaniec pytając kto jest odpowiedzialny za wykorzystanie 1% budżetu na przebudowę dróg, w stosunku do kogo złożyć pozew zbiorowy za takie wykorzystanie pieniędzy oraz dlaczego petycja złożona w dn.11.03.2012 przez mieszkańców ul. Sarniej w sprawie utwardzenia tej ulicy nie została pozytywnie zaopiniowana ,kto jest za to odpowiedzialny ,ze wskazaniem.
Inny mieszkaniec dodał, że „ten stopień wykonania jest porażający, praktycznie do końca roku mamy dwa miesiące robót i dlatego mam pytanie, jak są zaawansowane te inwestycje drogowe po trzech kwartałach? Bo potem może się dowiemy, że to jest 3%”.
Radny Grzegorz Smoliński odpowiedział, że burmistrz miasta jest odpowiedzialny za realizację budżetu.
Radny Paweł Siedlecki zwrócił uwagę, że jest to wykonie za 1 półrocze 2012. Powiedział:” Jeśli chodzi o przebudowę ulic, to z tego, jakie są plany i z tego, co wiemy, to pieniądze będą wykorzystane”.
Skarbnik Miasta Maria Ostrowska potwierdziła: „do końca roku wszystko będzie wykorzystane” oraz zobowiązała się, przekazać Komisji do dnia 20.10.2012 informację o stopniu realizacji wydatków budżetowych na inwestycje drogowe.
Mira Gessner poinformowała mieszkańców ul. Sarniej ,że m-c wcześniej Komisja Ładu analizowała plan inwestycji drogowych zaproponowany przez UM, do czasu uchwalenia nowego budżetu można składać wnioski odnośnie inwestycji drogowych.
Radna Anna Foss wyjaśniła mieszkańcom tryb pracy nad budżetem. Mieszkanka ul. Sarniej wyraziła niezadowolenie, że nie została poinformowana przez swoją radną o pracach nad planem inwestycji drogowych. Radna Anna Foss zapewniła ,że z całą pewnością remont ul. Sarniej jest potrzebny ale najpierw należ odwodnić ul. Wilczą i ul. Bobrową, jest szansa na utwardzenie skrzyżowania ulic Wilczej z Sarnią ,o czym zapewnił radną Pan Grzegorz Lewandowski, pracownik UM.

Radny Maciej Foks zwrócił się do mieszkańców ul. Sarniej z zapewnieniem, że Komisja Ładu za swój priorytet stawia kwestię dróg i rowów.
Radna Maria Konopka – Wichrowska poinformowała zebranych mieszkańców, że na podstawie informacji przedstawionych przez radnego Pawła Siedleckiego podczas poprzedniego posiedzenia Komisji, potrzeba ok 8 lat aby załatwić bieżące potrzeby mieszkańców w zakresie dróg.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przeszedł do omówienia działu 754 zwracając uwagę na niski stopień wykorzystania środków finansowych.
Wywiązała się dyskusja na temat przepustu przy ul. Bobrowej. Przepust został zasypany od strony działki należącej do prywatnej osoby. Miasto wykonało prace od drogi. Radna Anna Foss poinformowała zainteresowanych tą sprawa mieszkańców, że zgodnie z prawem właściciel działki prywatnej nie otrzyma pieniędzy publicznych na udrożnienie przepustu znajdującego sie na terenie jego działki.

Następnie Przewodniczący Grzegorz Smoliński przeszedł do omówienia
Działu 900 ,rozdz.9006 Wydatki związane z odtworzeniem przepustów i konserwacją rowów zostały wykonane w 4%. Skarbnik Maria Ostrowska zapewniła, że wszystkie pieniądze przeznaczone na rowy zostaną wydane do końca bieżącego roku .
Radna Anna Foss opowiedziała o pracach związanych z przepustowością rowu na ul. Wilczej.
Radna Agnieszka Świderska zauważyła ,że od początku kadencji Komisja Ładu zabiegała o pilny remont rowy przy ul. Wilczej, co się wreszcie stało ,obecnie Komisja interweniuje w sprawie pozostałych rowów nie objętych pracami remontowymi.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński potwierdził ,że na dzień obecny stan rowów jest zatrważający. Zaproponował wniosek formalny aby zwrócić się do Burmistrz Miasta z zapytaniem i prośbą o odpowiedź na najbliższej Sesji RM o stan prac związanych z realizacją prac remontowych rowów. Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Mira Gessner zapytała Skarbnik Marię Ostrowską z czego wynika zaledwie 13 % realizacja budżetu w zakresie wydatków na zieleń miejską. Brak szczegółowej odpowiedzi.
Radny Grzegorz Smoliński zwrócił również uwagę na małe wykorzystanie środków finansowych na czyszczenie cmentarza w stosunku do zaplanowanej kwoty na czyszczenie cmentarza.
Pani Mira Gessner zauważyła, że wydatki na inwestycje są na bardzo małym poziomie, zwróciła uwagę, że przetargi zostały dopiero ogłoszone w połowie roku pomimo, że był uchwalony budżet, Rada nie robiła żadnych problemów, pieniądze były przeznaczone na inwestycje.
Radny Grzegorz Smoliński wyraził zaniepokojeni słabą realizacją budżetu za I półrocze 2012 i postawił wniosek formalny o wyjaśnienie przyczyny słabej realizacji budżetu w rozdz. 754 i 900.Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Na prośbę Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego Skarbnik UM Maria Ostrowska wyjaśniła uzasadnienie do projektu uchwały nr 119/2012doty.zmian budżetowych na rok2012.
W związku z powyższym wywiązała się dyskusja odnośnie ul Kwiatowej ,w kontekście słupów energetycznych-potrzebny jest projekt infrastruktury oświetleniowej.
Projekt uchwały nr 119/2012 został przyjęty pozytywnie przez wszystkich członków Komisji.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miasta dot. wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa.
Radny Maciej Foks poinformował ,że do Zespołu Doradczego ds willi Jókawa wpłynęły 3 projekty.
Radny Paweł Siedlecki zaproponował aby nasza Komisja nie zajmowała się tym tematem podczas dzisiejszej Komisji. Komisja Budżetu ostatecznie podejmuje decyzje finansowe w tej kwestii.
Niemniej Radny Maciej Foks omówił po kolei 3 projekty, które wypracował Zespół doradczy ds.willi Jókawy (dokładne sprawozdanie w protokole Komisji kultury z dnia 21.09.2012).
Mira Gessner powiedziała, że podejmowanie decyzji w sprawie Jókawy należy oprzeć o finanse. Podjęcie decyzji, co do wykorzystania obiektu bez wcześniejszej inwentaryzacji jest niemożliwa . Bez rzetelnej wiedzy ile będzie kosztował remont willi Jókawy nie można podejmować żadnych decyzji.
.Komisja Ładu poparła wniosek Zespołu Doradczego „o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2013 rok środków na wykonanie aktualnej inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego oraz na wprowadzenie w MPZP zmian dotyczących rozszerzenia funkcji dopuszczalnych na działce, na której znajduje się Jókawa, o funkcje wynikające z projektów przedłożonych w sprawozdaniu”.
Na wniosek Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego Komisja stwierdziła: „Na obecnym etapie prac nad zagospodarowaniem willi Jókawa na cele miejskie Komisja nie widzi możliwości podjęcia decyzji ,co do dalszego wykorzystania obiektu. Komisja wypowie się w tej kwestii po otrzymaniu stanowiska Komisji BFiI, co do możliwości finansowania poszczególnych projektów w odniesieniu do kosztów remontu oraz kosztów bieżącego utrzymania, w szczególności w kontekście obciążeń dla budżetu miasta”.
Wynik głosowania 5 osób za,1 wstrzymała się (radny Paweł Siedlecki powrócił na obrady komisji).

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.”.
Przy tej okazji mieszkanka Mira Gessner zauważyła , że przedłożony materiał „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.” stanowi tylko ogólne opracowanie ,teoria którą musimy przełożyć na realia naszego miasta stąd konieczność zaproszenia autorów opracowanego projektu celem szczegółowego omówienia .
Uchwała została przyjęta głosami:5 osób za ,1 osoba wstrzymała się.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miasta uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu.
Wynik głosowania :5 osób za ,1 osoba wstrzymała się.

Następnie Komisja przeszła do sformułowania wniosków do budżetu na rok 2013.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił zebranym pismo skierowane do radnych Podkowy Leśnej podpisane przez Burmistrz Miasta odnoszące się do składania wniosków do dnia 30.09.2012 w związku z pracami nad nowym budżetem miasta na rok 2013.

Radny Paweł Siedlecki przedstawił zebranym plan inwestycji drogowych zaproponowany przez Urząd Miasta na lata 2012-2014.
Radny wyjaśnił ,że 1% stopień realizacji inwestycji drogowych był na dzień 30.06.2012 .Pozostałe 99% środków finansowych niewykorzystanych dotychczas zostanie wydanych do końca roku zgodnie z planem.
Radny przedstawił przypomniał mieszkańcom jakiego rodzaju nawierzchnie dróg są kładzione w Podkowie, jaki jest koszt położenia danej nawierzchni, jakie mamy możliwości budżetowe (protokół z posiedzenia Komisji Ładu z dnia 23.08.2012 ) .
Dyskusja w sprawie inwestycji drogowych zaczęła się od ul. Akacjowej. Radni zgodzili się ,że remont ul. Akacjowej od ul. Jana Pawła do ul. Wschodniej jest konieczny. Dalszy odcinek remontu (położenie kostki) ul. Akacjowej do ul. Sosnowej nie jest priorytetem w kontekście potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców innych ulic.

Radna Anna Foss nie zgodziła się ze stanowiskiem Komisji uzasadniając, że częściowy remont ulicy jest nieekonomiczny.” Ja sama uważam ,ze jeśli robi się jakaś ulicę to należy ją robić od początku do końca, a nie jakimiś etapami” -powiedziała.
W tym miejscu Radna Agnieszka Świderska przypomniała przykład ulicy Reymonta, na której , że prace nie zostały wykonane zgodnie z projektem tzn. skończyły się na ul. Ejsmonda (projekt zakładał remont ul. od Jana Pawła do ul. Żeromskiego). Większość radnych zagłosowała przeciw dokończeniu tej ulicy. W związku z powyższym Radna Agnieszka Świderska przypomniała o konsekwentne trzymanie przez radnych się swojego stanowiska.
W toku dyskusji na temat poszczególnych ulic Pani Mira Gessner zaproponowała aby Komisja złożyła własne wnioski do budżetu.

Radny Maciej Foks złożył wniosek o zabezpieczenie środków na realizację projektu przebudowy ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wjeździe do Owczarni wraz ze zmianą organizacji ruchu. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński złożył wniosek formalny o zabezpieczenie w budżecie miasta środków w oparciu o zgłoszenia mieszkańców w szczególności ul. Sarniej na odcinku od ul. Wilcza do ul. Myśliwskiej łącznie z remontem skrzyżowania ulic Wilcza z Sarnią , wraz z odwodnieniem, ul. Cicha z odwodnieniem na odcinku ulic Bukowa z Leśną ,ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej. Wynik głosowania 3 za,3 wstrzymały się.

Mieszkanka Mira Gessner złożyła wniosek w imieniu mieszkańców ul. Czeremchowej o zabezpieczenie środków finansowych na remont ul. Czeremchowej wraz z odwodnieniem skrzyżowania ulic Czeremchowej z Storczyków wg metody pilotażowej. Wynik głosowania 5 osób za ,1 osoba wstrzymała się.

Mieszkanka Teresa Siedlecka -Wójcikowska złożyła wniosek o przywrócenie oznakowania na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej z Parkową , dot. wjazdu w ul. Kwiatową, znakiem B18 z ograniczeniem wjazdu pojazdów samochodów ciężarowych do 2,5 ton i wprowadzenie tego samego oznakowania na ul. Wrzosowej od ul. Parkowej oraz na ul. Paproci przy wjeździe do naszego miasta. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek o dokończenie realizacji inwestycji drogowej zgodnie z projektem na ul. Reymonta od ul. Ejsmonda do ul. Żeromskiego. Wynik głosowania-5 osób za ,1 wstrzymała się.

Komisja przyjęła wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na fizyczne uspokojenie ruchu na ul. Kwiatowej, Wrzosowej i Paproci. Wynik głosowania 5 osób za (radny Paweł Siedlecki nie wziął udziału w głosowaniu z uwagi na konieczność opuszczenia obrad komisji).

Komisja przyjęła wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę i uzupełnienie zniszczonych znaków drogowych. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek o doprowadzenie skrzyżowań ulic do stanu pełnej widoczności i bezpieczeństwa ,poprzez wycięcie krzewów ,gałęzi i konarów drzew.
Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek na wykonanie projektu na inwestycję dot. ul. Gołębiej wraz z organizacją ruchu uwzględniające skrzyżowanie z drogą nr 719. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek na zwiększenie środków finansowych na pozimowy remont dróg.
Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek o wprowadzenie widocznych oznakowań dotyczących zakazu palenia i wprowadzenia zwierząt na plac zabaw. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek o zabezpieczenie środków na rewitalizację parku przyjaźni polsko-węgierskiej i jego wykonie . Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego o chipowanie psów oraz innych wydatków wynikających z zapisu programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Komisja przyjęła wniosek o umieszczenie donic z kwiatami na pastorałach na ul. Lilpopa. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

Komisja przyjęła wniosek o wystąpienie Burmistrz naszego miasta do Powiatu z wnioskiem o:
1.zlikwidowanie 2 miejsc parkingowych przy szkole na ul. Jana Pawła od strony ul. Parkowej.
2.skontrolowanie stanu technicznego przepustu pod ul. Parkową przy Kwiatowej.
3.wystąpienie przez Urząd Miasta do Powiatu z wnioskiem o wyprofilowanie łuku przy skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Jana Pawła.
Wniosek przeszedł jednomyślnie .

Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na remont nawierzchni ul. Irysowej po zakończeniu inwestycji melioracyjnej.

W sprawach bieżących Radna Maria Konopka zaproponowała, że w związku ze zmianą Komisariatu w naszym mieście na Posterunek zaprosić Komendanta Policji na najbliższe posiedzenia Komisji Ładu celem uzyskania informacji jaki tego typu zmiana wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Podkowy Leśnej.
Na tym Komisja zakończyła obrady.
Protokół sporządziła radna Agnieszka Świderska.

Protokół z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 23.08.2012 roku

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.. 18.00. Przewodniczący Grzegorz Smoliński stwierdził kworum, lista obecności z załączeniu.
Komisja Przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia:

1. Informacja UM o stanie prac nad planem organizacji ruchu w mieście.
2. Omówienie Planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014 – radny sprawozdawca Paweł
Siedlecki.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1.
W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy UM: kierownik referatu inwestycji, pan Grzegorz Lewandowski oraz pracownik w tym referacie, pan Tomasz Gawin. Na ich zaproszenie na spotkanie przybyły również 2 projektantki , które na zlecenie UM aktualnie opracowują koncepcje i projekty wykonawcze organizacji ruchu w mieście.
Pan Grzegorz Lewandowski poinformował, że istniejący plan organizacji ruchu został uaktualniony; zostały uzupełnione i wymienione znaki, a na wszystkich wjazdach do miasta ustawiono znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 10 ton. Zostały przygotowane i złożone do uzgodnienia do Starostwa Powiatowego projekty zmian w organizacji ruchu na ulicach Helenowskiej i Reymonta (budowa progów spowalniających) oraz na ul. Bukowej ( budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Wschodnią).

Aktualnie trwające prace, dotyczące zmian w organizacji ruchu, związane są z planowanymi inwestycjami drogowymi. „Najtrudniejszym dziś tematem”, jak poinformował pan Grzegorz Lewandowski, jest rozwiązanie problemów na ul. Kwiatowej i Wrzosowej od wjazdu ulicą Paproci od Owczarni . Zasadą przy opracowaniu nowej koncepcji ma być -według wyjaśnień projektantów – przyjęcie takich rozwiązań, które zniechęciłyby ruch tranzytowy do jazdy tymi ulicami, co ma być osiągnięte poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i budowę szykan na Kwiatowej i Wrzosowej, a ponadto na ul. Kwiatowej budowę chodnika o szer. 1,5 metra wraz z drenażem i pasem zieleni. Projekt budowlany nowej organizacji ruchu w tym kwartale ulic ma być gotowy jeszcze w tym roku, realizacja inwestycji planowana jest na 2013 rok.
Projektanci potwierdzili, że ponownie wystąpią do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie o jednoznaczne oznakowanie na skrzyżowaniu w Owczarni ( gmina Brwinów) przebiegu drogi powiatowej tak, aby ruch tranzytowy kierowany był drogą powiatową przez Żółwin, a nie do Podkowy w ul. Paproci i Kwiatową.
Rozwiązania przedstawione przez UM i projektantów spotkały się z uznaniem komisji i mieszkańców.
Drugim ważnym i trudnym tematem z zakresu organizacji ruchu w mieście, którym Urząd zamierza się zająć jeszcze w tym roku, jest uporządkowanie ruchu w kwartale ulic: Kościelna, Akacjowa, Modrzewiowa, Klonowa, Kasztanowa. Do końca roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Akacjowej wraz z odprowadzeniem wody – roboty planowane są na odcinku od ul. Jana Pawła II do Wschodniej. Inwestycja ma być

finansowana z środków zaoszczędzonych z zakończonej już budowy chodnika na ul. Jeleniej. Projektanci proponują wprowadzenie na całej długości ul. Akacjowej strefy zamieszkania z silnie zaznaczonymi ograniczeniami ( ciąg pieszo-jezdny).
W tym kontekście pan Lewandowski zwrócił się do projektantów o przygotowanie do najbliższego wydania Biuletynu informacji dotyczącej strefy zamieszkania, w szczególności jak należy korzystać z ciągów pieszo-jezdnych, kto ma pierwszeństwo, jakie są zasady parkowania. Propozycja zamieszczenie takiej informacji w Biuletynie spotkała się z aprobatą członków komisji.

Pan Grzegorz Lewandowski poinformował także, że przetarg na przebudowę skrzyżowania
ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej oraz na wprowadzenie nowej organizacji ruchu przy szkole samorządowej na ul. Bluszczowej został pomyślnie rozstrzygnięty. Mieszkaniec, pan Wojciech Chrabelski energicznie zaprotestował przeciwko przyjętym rozwiązaniom projektowym, według których wyjazd z ul. Bluszczowej na ul. Parkową będzie miał miejsce przy figurce, kamieniu węgielnym założenia miasta – mieszkaniec złożył do protokołu na piśmie uwagę w tej sprawie ( w załączeniu).

W kontekście budowy Centrum Handlowego „ Podkowa” pan Lewandowski podkreślił, że UM widzi konieczność uporządkowania organizacji ruchu na ul. Gołębiej i na skrzyżowaniu tej ulicy z trasą 719. W ramach uzgodnień układu komunikacyjnego Urząd wystąpił do inwestora z propozycją, aby dojazd na parking centrum handlowego od strony Pruszkowa znajdował się przed skrzyżowaniem z ul. Gołębią, ponadto żeby był pas wplatania i pełne skrzyżowanie.

Radny Paweł Siedlecki zwrócił uwagę na ciąg ulic w Podkowie Wschodniej , a mianowicie: od ul. Jeleniej, która rozprowadza ruch w tej części miasta, potem przechodzi w ulicę Wiewiórek i Zamkową i dochodzi do ul. Łosia, wyprowadzającej z tej strony miasta ruch o dużym natężeniu. Ulica Łosia jest w bardzo złym stanie, należy do gminy Brwinów – radny pytał, czy prowadzone były rozmowy z Brwinowem na temat naprawy jej nawierzchni. Radna Agnieszka Świderska zgodziła się z przedmówcą, że ul. Łosia, która jest w fatalnym stanie, ma duże znaczenie dla organizacji ruchu w tej części miasta, ponieważ można by skierować tamtędy część ruchu i odciążyć ul. Bukową w kierunku na Otrębusy .
Radni i mieszkańcy byli zgodni, że UM powinien podjąć z gminą Brwinów negocjacje w sprawie zdecydowanej poprawy stanu nawierzchni i przejezdności ulicy Łosia, na przykład podnosząc tę kwestię w trakcie uzgodnień ws. możliwości przejazdu oraz trasy autobusów brwinowskiej komunikacji gminnej przez Podkowę do Żółwina i Owczarni. Obecna trasa przejazdu autobusu wywołuje sprzeciw mieszkańców .

Zdaniem radnego Pawła Siedleckiego autobus mógłby służyć także mieszkańcom Podkowy.
W trakcie burzliwej dyskusji radni i mieszkańcy podkreślali, że w sprawie trasy przejazdu autobusu z gminą Brwinów „należy pohandlować” np. mając na uwadze naprawę stanu nawierzchni ul. Łosia (mieszkanka, pani Teresa Siedlecka –Wójcicka).

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przypomniał, że kontrowersje budzi przede wszystkim zatrzymywanie się autobusu na ul. Miejskiej , na ul. Głównej przy przedszkolu oraz na postoju taksówek. Przewodniczący komisji wystąpił z wnioskiem, aby uregulować trasę przejazdu tego autobusu i wyznaczyć w mieście miejsca na przystanki autobusowe. Radny Paweł Siedlecki zaproponował, aby komisja przekazała Pani Burmistrz propozycję trasy przejazdu autobusu, a ustalenie przystanków pozostawiła w gestii UM. Przewodniczący Grzegorz Smoliński podkreślił, że komisja nie jest przeciwna, „ żeby ten autobus chodził”. Radny zaproponował rozpatrzenie możliwości trasy autobusu drogami powiatowymi, tj. ulicami Brwinowską i Jana Pawła II, ul. Parkową do stacji WKD Podkowa Leśna Zachodnia, przed torami i przejazdem w lewo w ul. Grodziską i wzdłuż torów kolejowych, dalej w lewo do skrzyżowania w Owczarni, z możliwością przystanków przy stacjach WKD
oraz przy szkole samorządowej.
Wniosek radnego Smolińskiego, dotyczący powyższej propozycji trasy przejazdu autobusu brwinowskiej komunikacji miejskiej, komisja przyjęła 5 za , przy 1 głosie wstrzymującym .

Ad. 2.
Radny sprawozdawca Paweł Siedlecki przedstawił analizę przedłożonego przez UM Planu inwestycji drogowych na lata 2013 – 2014. Radny przyjął 3 obszary potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej :
> utwardzenie dróg lokalnych, które są nieprzejezdne w czasie intensywnych opadów
i roztopów,
> zapewnienie dobrych warunków jazdy na głównych drogach, które rozprowadzają ruch
w mieście,
> uporządkowanie dróg i ciągów pieszo – jezdnych w centrum miasta.

Analiza stanu dróg i potrzeb w zakresie inwestycji i remontów została przedstawiona graficznie. Radny Paweł Siedlecki przedstawił także analizę kosztów w zależności od zastosowanej technologii: koszt utwardzenia 1 m. kw. jezdni tłuczniem kamiennym to
65,00 zł, asfaltem – 250,00 zł, a kostką kamienną 200,00 zł.

Wywiązała się dyskusja.
Radny Paweł Siedlecki zwrócił uwagę na fakt, że utwardzanie najtańszą metodą, tj tłuczniem kamiennym, musi być po 3 do 4 latach powtórzone. Radny przytoczył przykład ul. Kreciej, której nawierzchnia została utwardzona tłuczniem w 2008 roku, a tym roku musiała być ponownie utwardzona. Mieszkanka Mira Gessner stwierdziła, że ul. Krecia nie jest jednostkowym przykładem i wyliczyła ul. Sasanek, Konwalii, Kwiatową, Kukułek, które 2 do 3 lat temu były utwardzane, a dziś są prawie nieprzejezdne. Także radny Maciej Foks zwrócił uwagę na stan ulicy Sasanek i poprosił pana Grzegorza Lewandowskiego, by pilnie zasypano dziury i wyrównano nawierzchnię.
Radna Agnieszka Świderska stwierdziła, że nawierzchnia tłuczniowa dla osób jeżdżących na rowerze i dla matek z dziećmi w wózkach jest „koszmarem”, ponadto tłuczeń bardzo pyli i jest hałas. Radna powiedziała, że należy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania, co ma stanowić nawierzchnię z ekonomicznego punktu widzenia możliwości finansowych miasta oraz czy całe miasto powinno być wybetonowane. Radny Maciej Foks podkreślił, że w kwestii rodzaju nawierzchni ważne jest zdanie mieszkańców, mieszkających przy danej ulicy, ale należy także uwzględnić natężenie ruchu, które będzie po skończeniu inwestycji. Radna Maria Konopka – Wichrowska zaproponowała, aby wraz z mieszkańcami ustalić, które ulice gruntowe są w dobrym stanie i nie powinny być „ruszane”, także dla zachowania charakteru miasta. Pan Grzegorz Lewandowski poparł ten propozycję, ponieważ do UM zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcieliby zachować gruntowy charakter ich ulicy i jako przykład podał ul. Ejsmonda i ul. Czeremchową. Jako alternatywę dla tłucznia pan Lewandowski zaproponował: „dla próby zróbmy jedną ulicę żwirem tam, gdzie nie ma pod spodem wody”.
Mieszkanka Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę, że przedłożony przez UM plan inwestycji drogowych zakłada na następne 2 lata remont tylko ulic asfaltowych, czyli zamianę asfaltu na asfalt, a „ludzie będą nadal tonęli w błocie”. Na pytanie pani Tusińskiej , czy UM przeprowadzony będzie przewidziany w budżecie na ten rok remont chodnika na ul. Bukowej,
pan Lewandowski poinformował, że „ nie ma tam remontu, nie ma dziur, więc dlaczego mamy remontować”. Mieszkanka poprosiła o zaprotokołowanie tej odpowiedzi. Radny Maciej Foks złożył wniosek formalny, aby zwrócić się do Burmistrz Miasta z zapytaniem i prośbą o odpowiedź na najbliższej Sesji RM o stan prac związanych z remontem chodnika na ul. Bukowej, na który środki przewidziane są w tegorocznym budżecie. Wniosek przeszedł
jednogłośnie ( 5 za; radny Paweł Siedlecki opuścił posiedzenie).

Komisja zdecydowała, że na następnym posiedzeniu sformułowane zostaną priorytety i wnioski w odniesieniu do planu inwestycji drogowych.

Ad. 3
Komisja przyjęła jednogłośnie, 5 za, protokoły z posiedzeń 17.05.oraz 26.06.2012 roku.

Ad. 4
Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że do komisji wpłynęły następujące pisma:
> stanowisko Burmistrza Gminy Brwinów z 06.07.2012 r. ws propozycji mieszkańców
dzielnicy Willa Borki przyłączenia się do Podkowy Leśnej,
> zapytanie mieszkańców ul. Irysowej ws działań UM w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej tego terenu,
> prośba mieszkańców ul. Helenowskiej o utwardzenie tłuczniem ich ulicy na odcinku od
ul. Miejskiej do Jeleniej,
> wniosek mieszkańców ul. Czeremchowej o nie utwardzanie tłuczniem nawierzchni ich
ulicy,
> odpowiedź UM na pismo LOP ws budowy kortu tenisowego na terenie szkoły
samorządowej.

Pisma zostały omówione.
Komisja przyjęła jednogłośnie, 5 za, wniosek o zwrócenie się do BM o odpowiedź na Sesji RM ws zapytań mieszkańców ul. Irysowej.
Komisja przyjęła jednogłośnie, 5 za, wniosek o zwrócenie się BM o informację na sesji RM ws stanu przygotowań projektów uchwał dotyczących wprowadzenia ustawy „śmieciowej”.

Ad. 5
Jednogłośnie, 5 za, komisja przyjęła zgłoszone przez radnych i mieszkańców wnioski do BM:
> o posprzątanie centrum miasta,
> o usunięcie chwastów na ul. Leśnej, przy wejściu do lasu, pomiędzy ul. 11-stego Listopada
I ul. Cichą,
> podcięcie gałęzi drzew rosnących przy latarniach na ul. Reymonta, pomiędzy ul. Ejsmonda
i ul. Żeromskiego.
Komisja upoważniła przewodniczącego do przekazania wszystkich wniosków do BM przed przyjęciem protokołu z niniejszego posiedzenia.

protokół sporządził Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia w dniu 26.06.2012 roku.

W dniu 26.06.2012 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński. Posiedzenie trwało do godz. 22.55.

Przewodniczący stwierdził kworum – wszyscy członkowie Komisji byli obecni, lista w załączeniu.

Porządek obrad:

1. Informacja Urzędu Miasta dot. wdrażania Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
2. Informacja Urzędu Miasta na temat konserwacji rowów.
3. Informacja Urzędu Miasta na temat zadań przewidzianych w programie ochrony środowiska na 2012 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
5. Sprawy różne
6. Wolne wnioski

Przewodniczący Grzegorz Smoliński powitał przedstawicieli Urzędu Miasta Katarzynę Kowalewską i Jacka Jakóbika. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1. Pan Jacek Jakóbik powiedział, że wydaje się, że wszystko, co zostało zaplanowane w tym roku, związane z budżetem, będzie wykonane. Wdrażanie nowego systemu gospodarowania odpadami: Pan Jacek przygotował projekty czterech koncepcji uchwał – pierwsza nie jest wymagana, pozostałe są obligatoryjne. Pierwsza dotyczy przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Pan Jacek Jakóbik uważa, że w stosunku do tych nieruchomości należy umożliwić działanie firmom odbierającym odpady na terenie naszej gminy. Drugi projekt dotyczy wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W 2011 roku na terenie gminy zebrano ogółem 1000 ton odpadów komunalnych. Selektywnie zbierane odpady stanowią 15% ogólnej ilości odpadów. „Sen-Marc ma osiągać kolejne 15% odpadów selektywnych”. Koszt odbierania na składowisku lub sortowni to 270 do 350 zł za tonę odpadów. Daje to 350 tysięcy za wywóz odpadów produkowanych w Podkowie w przyszłym roku na wysypisko. To nie jedyna opłata, ponieważ będzie jeszcze koszt transportu. Pan Jacek Jakóbik obliczył, że przeciętny mieszkaniec Podkowy generuje 22 kg odpadów zmieszanych miesięcznie. Pojemnik „110” rocznie będzie kosztował 180 złotych na osobę. Pytanie jak zaklasyfikować odpady z ogrodów np. liście.

Urząd spotyka się z różnymi gminami i pyta o sposób naliczania opłat za odpady – liczba osób w gospodarstwie vs. zużycie wody. Według niektórych wyliczeń podatek od osoby wyniósłby 15 zł miesięcznie za odpady zmieszane. Kwestia częstotliwości odbiorów jest kwestią uchwały. Ustawa przewiduje, że cena za odbiór odpadów selektywnych ma być niższa niż za odbiór odpadów zmieszanych. Wybranie naliczania opłat od liczby mieszkańców w gospodarstwie będzie wymagać monitorowania, to będzie kłopot. Mieszkanka Mira Gessner i radny Maciej Foks zwrócili uwagę, że na terenie Podkowy zamieszkują osoby, które nie są zameldowane. Należy to wziąć pod uwagę.

W kontekście odpadów zielonych mieszkaniec Pan Dariusz Perka poinformował, że z sąsiadem raz do roku wynajmują kontener za 400 złotych, oraz pana z Ukrainy, który grabi i wrzuca liście na ten kontener. Na jedną działkę wynosi to w sumie 250 złotych, czyli miesięcznie odpady zielone kosztują Pana Perkę 20 złotych. Firma, która wynajmuje kontener jest zarejestrowana i dysponuje siecią transportową dla dostarczenia kontenerów.

Pan Jacek Jakóbik stwierdził, że można się zastanowić nad podpięciem odpowiedniego przelicznika do systemu naliczania opłat za wodę. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapytał o problem z osobami, które nie są podłączone do wodociągu. Pan Jacek Jakóbik odpowiedział, że jest średnia, która informuje jakie jest średnie zużycie wody na daną osobę w mieście. Może ona posłużyć do obliczeń opłaty w przypadku osób nie podłączonych do wodociągu. Radny Maciej Foks zauważył, że rozważania Komisji na temat opłat za odpady nie mogą iść obok mieszkańców, zapytał na jakim etapie jest Urząd jeżeli chodzi o konsultacje z mieszkańcami. Pan Jacek Jakóbik odpowiedział, że Urząd zamierza rozpocząć kampanię informacyjną w momencie pojawienia się dokumentów stanowiących pewien projekt, by mieszkańcy mogli się wypowiedzieć. To, o czym teraz rozmawiamy, to koncepcja do projektu.

Pan Jacek Jakóbik dał do zrozumienia, że opłata 15 złotych od osoby miesięcznie obejmowałaby wywóz każdej ilości śmieci, jaką ta osoba byłaby w stanie wygenerować. Na podstawie obserwacji z innych gmin można według niego zaobserwować, że po wprowadzaniu takiej regulacji ilość śmieci w pierwszym roku wzrosła o 30%, ponieważ mieszkańcy korzystali z taniej możliwości pozbycia się niepotrzebnych rzeczy z piwnicy. W następnych latach ilość odpadów nie była już tak wysoka.

Ad. 2. Pan Jacek Jakóbik przedstawił informację Urzędu Miasta na temat prac nad modernizacją i konserwacją rowów (w załączeniu). Informował również o projekcie podatku przeznaczonego na utrzymanie rowów na terenie miasta. Przedstawiciel WKD Piotr Radzioch podczas wizji lokalnej związanej z rowem przy Akacjowej zobowiązał się do oczyszczenia i pogłębienia jeszcze w tym roku tego rowu. Pani Katarzyna Kowalewska mówiła o rozpoczynającym się przetargu ws. rowów Wilcza-Bobrowa. Wspomniała również o sytuacji na ul. Lawendowej.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił prezentację wykonanych przez siebie zdjęć przepustów (w załączniku). Jest zaniepokojony stanem rowów. Radny Maciej Foks zapytał na co możemy liczyć do końca roku i wyraził niezadowolenie, że cały czas tylko projektujemy, a przecież prócz tego trzeba zacząć fizycznie kopać. Pani Katarzyna Kowalewska wyliczyła:
– projektant właśnie opracowuje Niwkę, czyli przepływy wody, wypłycenia etc., będziemy to mieli za dwa miesiące,
– przetarg na osiemnastkę,
– SZDW są zainteresowani, żeby nam pomóc.
– w połowie sierpnia będziemy wiedzieć ile mamy oszczędności na tamtym przetargu, będziemy się starali zrobić przepust na Gołębiej lub Grabowej.

Radna Agnieszka Świderska zapytała ile potrzeba pieniędzy na załatwienie problemu rowów oraz co się udało przez 1,5 roku zrobić w tej sprawie? Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że zrobiono projekt oczyszczenia rowów RS 17, 18, 19, zbadano stan rowu na ul. Grabowej, mamy wykonane analizy wysokościowe rowów od Żółwina do torów. Zwróciła uwagę, że przez wiele lat dawano małe środki na rowy. Radny Maciej Foks ponowił prośbę o przedstawienie do końca sierpnia potrzebnej sumy pieniędzy potrzebnej na przyszły rok w sprawie rowów oraz co uda się zrobić za tę kwotę. Przychyliła się do tego radna Maria Konopka-Wichrowska, która zwróciła uwagę na rolę bieżącej konserwacji rowów i poprosiła o przedstawienie przez Urząd wyliczeń potrzebnych środków do wniosków budżetowych na przyszły rok. Mieszkanka Mira Gessner zwróciła uwagę na opóźnienia w pracy Urzędu – jest połowa roku, a dopiero jest robiony przetarg. Pan Jacek Jakóbik zwrócił uwagę, że konieczne było doprojektowywanie. Przewodniczący Grzegorz Smoliński był zaniepokojony stanem sprzątania rowów. Zaproponował wystosowanie stosownego pisma w imieniu Komisji do Przewodniczącego Rady Miasta w tej sprawie.

Radna Agnieszka Świderska pytała o potrzebę przetargu na bieżące czyszczenie rowów. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że przetarg jest potrzebny, bo rowy powinny być czyszczone dwa razy do roku. Do decyzji w sprawie przetargu zabrakło inwentaryzacji, która dopiero jest zrobiona. To jest punkt wyjścia do bieżącej konserwacji rowów. Pan Wołowiec zrobi projekt jak czyścić rowy.

Radny Maciej Foks powiedział pracownikom Urzędu, że dziś mieszkańcy oceniają Urząd Miasta i Burmistrza głównie przez trzy rzeczy: inwestycję szkolną, drogi i rowy. Pozostałe rzeczy są mniej ważne dla mieszkańców, jeżeli chodzi o oddanie kartki wyborczej. Przy inwestycji szkolnej mamy minus, miejmy nadzieję, że z drogami będzie lepiej, jeżeli do tego z rowami do końca kadencji nie stanie się nic bardziej praktycznego od „projektów” – na to słowo mieszkańcy reagują alergicznie – to Urząd z pewnością będzie miał coraz słabsze notowania.

Radny Paweł Siedlecki zaproponował wstrzymanie się z wnioskiem zaproponowanym przez Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego do rozstrzygnięcia przetargu. Wówczas byłaby większa podstawa do takich wniosków. Radna Maria Konopka-Wichrowska przychyliła się do zdania radnego Siedleckiego. Radny Bogusław Jestadt poparł wniosek Przewodniczącego Smolińskiego. Radni przegłosowali pozytywnie wniosek Przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego.

Ad. 3. Pan Jacek Jakóbik wspomniał o teatrzyku, podczas którego dzieci z klas 1-3 uczyły się, że nie wolno pewnymi odpadami palić w piecu. Radny Maciej Foks zapytał o sprawę lip z ul. Jana Pawła II, Alei Lipowej i ul. Kościelnej, których losowi była poświęcona jedna z ubiegłorocznych wizji lokalnych Komisji. Pan Jacek Jakóbik powiedział, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie zgodził się na proponowaną przez Urząd Miasta wycinkę. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że te drzewa były pielęgnowane. Radna Agnieszka Świderska zapytała o gałęzie drzew wycinane na Jana Pawła II w okresie lęgowym. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że to była sprawa zakładu energetycznego. Radna Agnieszka Świderska nawiązała do zasłoniętej drzewami latarni przy ul. Rejmonta. Radny Maciej Foks zwrócił uwagę na zbitą szybę tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Miasta. Pani Katarzyna Kowalewska powiedziała, że sprawa została zgłoszona policji. Mieszkanka Pani Ozimek zwróciła uwagę na przenośną toaletę postawioną podczas festiwalu Otwarte Ogrody przy ul. Cichej. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że nie zamawiał jej referat gospodarki gminy. Radny Maciej Foks zwrócił uwagę na samochód czyszczący mechanicznie ulice, który zamiast czyścić je na mokro wznieca kurz, poza tym hałasuje w wolny dzień wcześnie rano. Pani Katarzyna Kowalewska odpowiedziała, że informacje dotyczącą stosowania wody przekaże. Samochód czyszczący jeździ w wolny dzień, ponieważ jest wówczas mniejszy ruch. Mieszkanka p. Gliszczyńska zasugerowała, że radna Anna Dobrzyńska-Foss prawdopodobnie nie zareagowała na problem przedstawiony na jej dyżurze, dotyczący palenia tytoniu na przystankach WKD. Na stacjach nie ma wyraźnego znaku zakazu palenia. Mieszkanka uzyskała od zebranych odpowiedź, że jest to teren WKD. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę na konieczność przycinania odrostów, które wyrastają na odcinku nowego chodnika przy ul. Bukowej.

Ad. 4. Protokół spisany przez radnego Bogusława Jestadta przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił:
– odpowiedź od sekretarz miasta dot. obsługi Rady przez pracowników Urzędu Miasta, w którym przeprasza za zaistniałe nieporozumienie (w załączeniu).
– pismo z UM dot. jakości wody (w załączeniu)
– pismo od Pana Grzegorza Lewandowskiego dot. oznakowania ul. Kwiatowej oraz usunięcia baraku przy ul. Iwaszkiewicza (w załączeniu)
– informację dot. remontu chodnika na ul. Jeleniej, przebudowy ul. Bluszczowej, ul. 11 listopada, budowy traktu spacerowego, Park & Ride, kortu tenisowego, budowy hali sportowej, organizacji ruchu na Kwiatowej, remontu chodnika na Bukowej, zasiedzenia trzech działek na terenie miasta (w załączeniu)

Radna Agnieszka Świderska zwróciła uwagę na brak w informacji od Urzędu Miasta danych o planowanym terminie zakończenia poszczególnych inwestycji. Przewodniczący Grzegorz Smoliński zapowiedział wystąpienie do Urzędu z prośbą o uzupełnienie tych informacji. Mieszkanka Mira Gessner zwróciła uwagę na problem zasiedzenia pasów drogowych.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński przedstawił pismo od Przewodniczącej KBFiI dot. prośby o powołanie z grona Komisji radnych do zespołu zajmującego się inwestycją szkolną (w załączeniu). Radna Agnieszka Świderska powiedziała, że nie widzi potrzeby powoływania takiego zespołu, ponieważ taki zespół już był, a mimo to została zerwana umowa. Według niej zespół ten nie odniósł sukcesu. Radny Maciej Foks powiedział, że zespół funkcjonujący uprzednio pracował do końca sierpnia ub. Roku, gdyż na taki termin został powołany, tymczasem zerwanie umowy nastąpiło w drugim kwartale bieżącego roku. Radna Maria Konopka-Wichrowska nawiązała do dyskusji na temat zespołu na posiedzeniu KKOSiSS. Według niej zespół będzie dowodem troski Rady o tę sprawę. Mieszkanka Mira Gessner stwierdziła, że Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji ma w statucie monitorowanie. Powołanie zespołu powoduje, że KBFiI przestanie się zajmować takim monitorowaniem. Radna Agnieszka Świderska powiedziała, że Urząd sam powinien informować o wszystkim i nie jest potrzebny zespół. Nikt z Komisji ŁPBiOŚ nie wyraził zainteresowania uczestniczeniem w pracach zespołu.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński zwrócił uwagę na los willi Jókawa oraz konieczność rozpatrzenia planu dróg zaproponowanego przez Panią Burmistrz. Przypomniał o konieczności zgłaszania wniosków do budżetu przyszłorocznego. Pan Wojciech Chrabelski przeczytał zaprezentowane wcześniej radnym pismo w sprawie willi Jókawa (w załączeniu). Radny Maciej Foks przedstawił zastrzeżenia członków KKOSiSS do tego pisma, dotyczące m.in. wypowiadania się w imieniu Urzędu Miasta, bez wiedzy jego pracowników. Radna Maria Konopka-Wichrowska doceniła zainteresowanie mieszkańca losem Jókawy. Radni KŁPBiOŚ i zebrani mieszkańcy dyskutowali nad treścią pisma i również zgłosili swoje zastrzeżenia.

Komisja rekomendowała Pana Przewodniczącego Bogusława JESTADT do komisji do spraw prac nad zmianami w statucie miasta Podkowy Leśnej.

Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Grzegorz Smoliński podziękował radnym i gościom za przybycie.

Protokołował Radny Maciej Foks

Protokół z posiedzenia w dniu 17 maja 2012 r.

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
17 maja 2012 r.

Komisja zebrała się o godz. 18.30 w Pałacyku-Kasynie.
Przewodniczący komisji przywitał obecnych i stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu). Zauważył na wstępie, że informacja o posiedzeniu komisji ukazała się na stronie miasta zbyt późno – dwa dni przed jej terminem, więc mogła nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.
Przedstawił porządek obrad (który przyjęto jednogłośnie):

1. Informacja Urzędu Miasta o stanie prac związanych z udrażnianiem i naprawą rowów odwadniających.
2. Informacja Urzędu Miasta o stanie prac związanych z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz programu usuwania azbestu.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna w 2011 roku.
4. Wypracowanie i przyjęcie wniosków dotyczących projektu uchwały w sprawie sprzedaży willi „Jókawa”, Parkowa 19.
5. Wstępna analiza „Planu realizacji inwestycji drogowych na lata 2013–2014”.
6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji 11 i 25 kwietnia 2012 roku.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.

Ad 1 i 2.
Mimo zaproszenia na posiedzenie komisji, nikt z Urzędu nie przybył. Lakoniczne informacje zostały dostarczone w formie pisemnej (w załączeniu), co oburzyło obecnych radnych i mieszkańców (uznali to za dowód lekceważenia). Nie było komu zadać pytań o terminy (radna Agnieszka Świderska: „Kiedy? Co to znaczy, że jesteśmy w trakcie…”).
Próbowano rozmawiać o zużyciu wody jako o „śmieciowym” przeliczniku, ale nie było kompetentnego partnera.
Próbowano podjąć temat zanieczyszczonych rowów (z podobnym skutkiem).
Radny Paweł Siedlecki zaproponował zamknięcie tematu i zadanie pytań na sesji (31 maja). Przewodniczący Grzegorz Smoliński zauważył, że na sesję Urząd przygotowuje cały pakiet uchwał i zapewne konieczne będzie jeszcze jedno spotkanie, na które spróbuje znów zaprosić urzędników.
Pani Mira Gessner przypomniała o wpisanym do planu pracy komisji monitorowaniu rozwiązywania najważniejszych problemów miasta; sugerowała ustalenie z Urzędem „zasad gry”.
Ad 3.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński poinformował, że komisja budżetowa zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie, także RIO nie dopatrzyła się niezgodności z prawem. Jego zdaniem jednak niektóre cyfry (przesunięcia środków) budzą wątpliwości – szczególnie w działach transport i łączność oraz rowy.
Radnych zaniepokoiła niewielka suma wydana na rowy (16 tys., gdy plan zakładał 45 tys.).
Mieszkańcy przypomnieli, jak członkowie komisji walczyli o każdą złotówkę na ten cel; zastanawiano się, na co i kiedy zostanie wydana cała zaplanowana suma – 215 tys.
Przewodniczący G. Smoliński obliczył, że komisja złożyła już bezskutecznie 70 wniosków („Dostajemy cięgi za Urząd”). Agnieszka Świderska podsumowała dyskusję: „Doszliśmy jako komisja do ściany”.
Mieszkaniec Artur Tusiński wyjaśnił, że bieżąca konserwacja rowów (na wielu odcinkach od 2005 r. nie była wykonywana) nie wymaga projektów, wystarczy przetarg w trybie zapytania o ofertę. Burmistrz Brwinowa zdążył już doprowadzić do odtworzenia 12,7 km rowów.

Kolejnym kontrowersyjnym tematem była sprawa rozbudowy szkoły, która nie wiadomo, ile realnie pieniędzy pochłonęła.

Ostatecznie sprawozdanie zostało przyjęte (2 głosy za, 1 przeciw, 2 się wstrzymało).

Ad 4.
Komisja zdecydowała poprzeć wniosek komisji budżetowej, by powołać zespół doradczy RM (składający się z radnych i mieszkańców), który zajmie się problemem możliwości zagospodarowania willi „Jókawa” dla potrzeb miasta (bez wskazania daty zakończenia prac). Rekomendowano do zespołu Grzegorza Smolińskiego.

Ad 5.
Uznano, że plan inwestycji drogowych jest może kontrowersyjny, ale dobrze, że jest (i w miarę szczegółowy), po prawie dwóch latach od pierwszego wniosku komisji.
Komisja budżetowa, zajmując się planem na swoim posiedzeniu, była zdania, że wcześniej powinien powstać projekt organizacji ruchu drogowego. Zaproponowała połączone posiedzenie dwóch komisji w tej sprawie (przyjęto wniosek jednogłośnie).
Przewodniczący G. Smoliński omówił krótko plan na lata 2013 i 2014 (w załączniku), który natychmiast wywołał polemikę dotyczącą konkretnych ulic (A. Świderska uważała, że najważniejsze jest zrobienie ulic gruntowych; mieszkanka Katarzyna Tusińska – że droga powinna być robiona od początku do końca, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli spowalniaczy ruchu).

Radna Maria Konopka-Wichrowska zaproponowała, by najpierw zapytać Urząd o przyjęte kryteria, gdyż za tym planem zapewne kryje się jakiś zamysł, a potem rozmawiać o szczegółach („wracamy do punktu wyjścia”). Poparła radną pani Mira Gessner, która dodała, że równie istotne jest ustalenie metody pracy komisji nad propozycją Urzędu.
Uznano, że plan jest materiałem wyjściowym. Radny Paweł Siedlecki, który od początku zajmuje się tematem dróg, zobowiązał się do zebrania opinii radnych i całościowego ich przedstawienia (jednogłośnie został uznany moderatorem dalszych dyskusji).
Postanowiono (jednogłośnie) zapytać Urząd, na jakim etapie jest opracowanie projektu organizacji ruchu w mieście i jakie czynniki brano pod uwagę, wybierając ulice do remontu.

Ad 6.
Protokoły przyjęto (przy protokole z 25 kwietnia jedna osoba wstrzymała się od głosu).

Ad 7.
W sprawie projektu (wcześniej nieznanego i niedyskutowanego) ochrony rezerwatu Hryniewieckiego przegłosowano (jeden głos wstrzymujący się) wniosek radnego Macieja Foksa, by w trybie pilnym udostępnić tekst na stronie miasta i poinformować o tym organizacje pozarządowe.
Przegłosowano też wniosek przewodniczącego G. Smolińskiego, by Urząd przedstawił merytoryczne uzasadnienie projektu przyrodniczego (i by uczynić z tego praktykę), ze wskazaniem konsekwencji finansowych dla miasta oraz zadań dla urzędników.
Ustalono termin następnej komisji na 24 maja.
Mówiono także o: planie energetycznym dla Podkowy (prośba o zapoznanie się), kontrowersyjnej trasie autobusu brwinowskiego (jeździ legalnie), udziale radnych w przetargach burmistrza (mec. Tarasiuk: brak przepisów, decyzja radnych indywidualna).

Ad 8.
Na wniosek radnej A. Świderskiej komisja jednogłośnie zdecydowała się wystąpić o usunięcie nieużytkowanego od lat, drewnianego baraku na ul. Iwaszkiewicza.
Wskutek dyskusji mieszkańców komisja postanowiła zapytać Urząd o wykaz nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie sądowe o zasiedzenie przez miasto i ewentualnie takich, które mieszkańcy próbują przejąć od miasta.
Komisja uznała też za zasadne przekazanie do Urzędu pytania mieszkanki o badanie jakości wody w wodociągach na końcówkach sieci.

Wobec bardzo późnej pory przewodniczący podziękował zebranym i zaprosił na następną komisję.

Protokołowała

Maria Konopka – Wichrowska

Protokół z posiedzenia w dniu 24 maja 2012 r.

Protokół z 21 posiedzenia
Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
z dnia 24 maja 2012 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji G. Smoliński na wstępie poinformował zebranych, że przesłał pismo do biura rady ,w którym poinformował przewodniczącego rady o opóźnieniu ukazania się ogłoszenia dotyczącego terminu posiedzenia komisji na stronie internetowej miasta i poprosił o osobistą interwencję w tej sprawie przewodniczącego rady. B. Jestadt poinformował , że G. Smoliński otrzyma na piśmie stosowną odpowiedz z Urzędu
o przyczynach zaistniałego opóźnienia.

Przewodniczący Komisji G. Smoliński porządek obrad, stwierdził quorum, nieobecny radny P. Siedlecki – usprawiedliwiony.

Przyjęto porządek obrad – „za” 4 osoby. Z uwagi na trudności techniczne protokół
z 20 posiedzenia Komisji nie zostanie przyjęty.

Przystąpiono do omawiania punktu 2 posiedzenia Komisji – opiniowanie projektów uchwał wniesionych na 20 sesję Rady Miasta.

Po zapoznaniu członków komisji ze sprawozdaniem wykorzystania dotacji na 2011 rok w związku z usuwaniem pokryć dachowych zawierających azbest oraz planem działania Urzędu na 2012 rok – Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji w 2012 roku w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.

W dalszej części radni przystąpili do zaopiniowania projektu zarządzenia Rejonowego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”.
Przewodniczący przedstawił opinię formalno-prawną mec.Tarasiuk wraz z uzasadnieniem urzędu w tej sprawie i stwierdził, że projekt tej uchwały nie generuje kosztów dla miasta i jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.
W związku z procedowaniem tej sprawy przez Radę Miasta poprzedniej kadencji a dotyczącej zarządzenia Wojewody, poprosił o informację w tej sprawie radną A. Łukasiewicz, która poinformowała zebranych o procedurach prowadzonych w zespołach przyrodniczych.
G. Smoliński zwrócił uwagę na fakt, iż na terenie rezerwatu znajdują się mogiły powstańcze na co radna A .Łukasiewicz odpowiedziała, że są one pod opieką dydaktyczną szkoły a młodzież uczestnicząc w zajęciach terenowych poznaje historię tych miejsc. Stwierdziła również, że groby są porządkowane przez Urząd. Na wniosek organizacji zajmujących się ochroną środowiska Przewodniczący Komisji skierował prośbę do Urzędu, aby na stronie internetowej umieścił informację o planie ochrony dla tego rezerwatu. Poddał pod głosowanie projekt tej uchwały. Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały.

Kolejnym punktem posiedzenia było zaopiniowanie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącego określenia nowych wskaźników intensywności zabudowy na terenach przeznaczonych na zabudowę mieszkalną.
Obecna na posiedzeniu komisji p. Anna Fedorowska – architekt miejski przedstawiła radnym przygotowany materiał graficzny i opisowy wraz z tabelą i wnioskami mieszkańców o zmianę planu.
Pani Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska poinformowała, że złożyła wniosek do Burmistrza
o przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy a następnie przystąpienie do zmiany w planie, co wymaga uchwały Rady Miasta.
Architekt A. Fedorowska stwierdziła, że wnioski mieszkańców, które wpłynęły do Urzędu dotyczą zmiany wskaźnika intensywności zabudowy. Poprzedni plan nie przewidywał takiego wskaźnika.
Wnioski mieszkańców są podstawą do zmiany planu i nie ma potrzeby wykonania analizy.
Pani M.Gessner poruszyła w swojej wypowiedzi sprawę ewentualnych roszczeń właścicieli działek dotyczących zmiany wskaźnika. Stwierdziła również, że z 15 wniosków, które wpłynęły do Urzędu – 9 dotyczy zmiany wskaźnika zabudowy.
P. E. Leszczyńska stwierdziła, że są wady projektu tej uchwały i wymagają opinii radcy prawnego.
Radna A. Świderska stwierdziła, że należy zawnioskować o zdjęcie projektu tej uchwały z programu najbliższej sesji. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zaopiniowanie projektu tej uchwały. Stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący” się komisja negatywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący G. Smoliński zaproponował, aby komisja podjęła wniosek i dokonała zmian w zapisie uzasadnienia do uchwały w sprawie zmiany ustawy budżetowej miasta na 2012 rok i wniosła zapis zgodny z ustawą: ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowa Leśna oraz planów miejscowych a wykreślenie zapisu: oraz zmian w obowiązującym w miejscowym planie miasta niewymagające zmian studium.
Stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” radni dokonali zmian
w uzasadnieniu do zmian w uchwale budżetowej.

W punkcie – Sprawy różne + przewodniczący komisji odniósł się do informacji umieszczonej w Biuletynie Miasta dotyczącej planu energetycznego miasta.
Skierował prośbę o zaproszenie na kolejne posiedzenie komisji pracownika urzędu Pana Jaromira Chojeckiego, aby zapoznał komisję o planach energetycznych, wnioskach i uwagach mieszkańców. Radni jednogłośnie poparli ten wniosek.
Radny B. Jestadt zwrócił uwagę na ciągłe monitorowanie prac prowadzonych przez urząd na odtwarzanie przepustów, rowów i cieków wodnych, gdzie rada na ten cel przeznaczyła
215 tys. zł.

Radni poparli ten wniosek z prośbą o udzielenie przez Burmistrz odpowiedzi na najbliższej sesji.
G.Smoliński zaproponował, aby w programie sesji umieścić punkt, w którym Burmistrz informowałby radnych o bieżących działaniach pomiędzy sesjami.
Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawione wnioski.
Radny M. Foks zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w Skate-Parku, który ma rozpocząć działalność 1 czerwca.
G.Smoliński przekazał radnym, że radny P.Siedlecki będzie sprawozdawcą komisji dotyczącej realizacji inwestycji drogowych na lata 2013-2014 i prosi o informacje od radnych w tej sprawie.
Jednocześnie poinformował, że w imieniu komisji zwróci się do Burmistrz o informację, jak został zabezpieczony budynek Jukawy wraz z działką.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował B.Jestadt Podkowa Leśna 24.05.2012

Protokół z dnia 25 kwietnia 2012 r. - wspólne posiedzenie komisji Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poświęconego omówieniu „Projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej”.

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia komisji : Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poświęconego omówieniu „Projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej”.

Posiedzenie odbyło się w dniu 25.04.2012 roku, w godzinach 18.00 – 22.00 w Pałacyku Kasyno. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji Budżetu, Alina Stencka. Stwierdzono kworum w obydwu komisjach. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Ładu, Grzegorz Smoliński, który przedstawił następujący porządek obrad :

1) Informacja o historii willi JUKAWA, ul. Parkowa 19 – przedstawiona przez p. Oskara
Koszutskiego, kustosza Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej .
2) Informacja z wizji lokalnej przy ul. Parkowej 19 w dniu 18.04.2012 roku.
3) Informacja o uwarunkowaniach prawnych w odniesieniu do ochrony zabytków –
przedstawiona przez p. Małgorzatę Chodorowską z Urzędu Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4) Informacja o stanie technicznym, kosztach remontu wg ekspertyzy, wycenie nieruchomości
oraz propozycjach jej zagospodarowania – przedstawiona przez UM.
5) Dyskusja nad projektem uchwały – wysłuchanie przez radnych propozycji mieszkańców.

W głosowaniu komisje przyjęły porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1)
Oskar Koszutski przedstawił historię willi JUKAWA w kontekście historii rozwoju miasta Podkowa Leśna, ilustrując wizualnie swoją wypowiedź historycznymi materiałami źródłowymi ( szczegółowe plany techniczne budynku, dokumenty, zdjęcia, mapy miasta). Pierwszy zapis dotyczący willi JUKAWA i sąsiadującej, bliźniaczej willi PRZEDWIOŚNIE
(odrestaurowana, dziś własność prywatna) pochodzi z 1928 roku i znajduje się w sprawozdaniu z działalności Spółki Siła i Światło. Obie wille należą do najstarszych budynków w Podkowie i znajdują się w archiwalnym wykazie z sierpnia 1930 roku wśród 98 domów, które do tego czasu zostały wybudowane na terenie miasta. Twórcy planu miasta zakładali powstanie ciągu pensjonatów wzdłuż ul. Parkowej – jednym z nich była JUKAWA. W czasie wojny i później do połowy lat 50-tych JUKAWA zajęta była na cele publiczne
( pierwsza szkoła, bursa), potem wprowadzono do willi lokatorów kwaterunkowych. Budynek jest własnością miasta /do 2011 roku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne/.
Oskar Koszutski przedstawił jako przykład zniszczenia substancji zabytkowej jeden z najstarszych budynków w Podkowie, willę WŁADA, która miała pozwolenie konserwatorskie na adaptację, w wyniku której pozostawiono tylko jedną ścianę w piwnicy, a rozebrano cały budynek i postawiono coś nowego.

Ad. 2)
Artur Tusiński , mieszkaniec, przedstawił informację z wizji lokalnej przy ul. Parkowej 19 w oparciu o wykonane podczas wizji zdjęcia ( folder zdjęciowy na płytce DVD w załączeniu do protokołu).
Budynek został wybudowany z drewna modrzewiowego, sprowadzonego w latach 20-tych
z Wołynia; porównując plany przedwojenne, zachowały się wszystkie ozdobne elementy wykończenia willi, w oknach w większości zachowały się także oryginalne okucia. Dach budynku był pierwotnie pokryty dachówką karpiówką, obecnie znajduje się na nim malowana blacha ocynkowana stalowa; wszystkie elementy konstrukcji dachu są oryginalne i w większości w dobrym stanie. Budynek jest w części podpiwniczony. Po wyprowadzeniu z budynku lokatorów komunalnych (na dzień dzisiejszy pozostał tylko jeden lokator) zarówno w pomieszczeniach willi, jak i na posesji znajdują się sterty nie uprzątniętych śmieci.

Ad. 3)
Małgorzata Chodorowska, kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych w Urzędzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyjaśniła, że układ urbanistyczny Podkowy Leśnej wpisany jest do rejestru zabytków , z czego wynikają kompetencje MWKZ co do wyrażania stanowiska w odniesieniu do wszystkich planowanych działań związanych z zabudową, w tym głównie zabudową zabytkową . Nadzór konserwatora ma charakter ustawowy. W ocenie p. Chodorowskiej willa JUKAWA należy do bardziej wartościowej zabytkowej zabudowy Podkowy. Willa znajduje się w gminnym wykazie zabytków, ale nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przedstawicielka MWKZ poinformowała, że postępowanie z urzędu ws. wpisania obiektu do rejestru zabytków zaczyna się, gdy istnieje obawa, co do dalszych losów zabytkowego obiektu ( tzw. wpis interwencyjny). Wg obiektywnego przekonania konserwatora zabytków willa JUKAWA jest wartościowa i godna wpisu do rejestru zabytków.

Dla M. Chodorowskiej udział w posiedzeniu miał służyć pozyskaniu wiedzy na temat planów Urzędu i Rady Miasta związanych z willą, a w szczególności planów sprzedaży budynku. Biorąca udział w posiedzeniu radca prawny MWKZ poinformowała, że po nowelizacji ustawy nie tylko obiekty indywidualne wpisane do rejestru zabytków uznawane są za budynki zabytkowe, ponieważ wprowadzona została gminna ewidencja zabytków – do czasu, kiedy ta ewidencja nie zostanie opracowana, obowiązuje wykaz zabytków, w którym willa JUKAWA się znajduje, co oznacza, że jest to obiekt zabytkowy, który oprócz tego, że znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, sam w sobie jest zabytkiem. Radca prawny MWKZ podkreśliła, że willa nie jest w tej chwili pozbawiona ochrony, także jeśli chodzi o możliwość wyburzenia budynku.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński odczytał tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie sprzedaży willi JUKAWA skierowany do RM przez Burmistrz Małgorzatę Stępień-Przygodę (tekst projektu uchwały w załączeniu). Przewodniczący Smoliński poinformował, że na XVIII Sesji RM projekt uchwały został zdjęty z obrad w głosowaniu imiennym 11 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.

Po odczytaniu tekstu projektu uchwały radni zadali kilka pytań odnoszących się do wypowiedzi konserwatora zabytków.

Radna Anna Foss zapytała, czy w dzisiejszym stanie prawnym willi JUKAWA konserwator zabytków jest w stanie zapobiec, gdyby ktoś chciał dokonać rozbiórki budynku.
M. Chodorowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy rozbiórka willi wymaga zezwolenia budowlanego na dokonanie rozbiórki, a ponieważ jest na terenie wpisanym do rejestru, to wymagana jest zgoda konserwatora zabytków, natomiast decyzja Starostwa na rozbiórkę bez udziału konserwatora byłaby samowolą.
Radna Anna Foss przypomniała , że konserwator wyraził zgodę na dokonanie rozbiórki willi WŁADA i willi projektu Nowickiego, z której pozostał tylko obrys, pomimo, że były obiektami zabytkowymi.

Małgorzata Chodorowska odpowiedziała, że wpis do rejestru umożliwia przekształcanie , ponieważ ocenia się stan techniczny i uwarunkowania; przypomniała także, że obiekty przywołane przez radną nie były wpisane do rejestru zabytków.

M. Chodorowska podkreśliła, że w czasie posiedzenia nie usłyszała, aby w odniesieniu do willi JUKAWA remont istniejącego budynku byłby niemożliwy. Poinformowała, że indywidualny wpis do rejestru zabytków daje większe możliwości ochrony obiektu – łącznie z nakazami i wymogami zachowania wartości zabytkowych także wewnątrz obiektu, czy też nakazem dodatkowych ekspertyz. Jednocześnie zwróciła uwagę, że wpis do rejestru zwiększa koszty remontu ze względu na uwarunkowania ustawowe w odniesieniu do wykonawców prac remontowych. Zdaniem konserwatora zabytków chodzi o to, aby obiekty, które są historyczne i zabytkowe przetrwały w drodze kompromisu, poprzez dopuszczenie nowego przeznaczenia i funkcji, nie zatracając zabytkowej wartości obiektu.

Oskar Koszutski zapytał o ustawową obligatoryjność obniżenia do 50 % ceny przy sprzedaży obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Radca prawny MWKZ wyjaśniła, że jest to możliwość, o którą kupujący może się ubiegać, o wysokości bonifikaty decyduje w uchwale Rada Miasta.

Zbigniew Musiałek , mieszkaniec, radny poprzedniej kadencji, zapytał o możliwość otrzymania od MWKZ informacji o decyzji i jej uzasadnieniu w odniesieniu do działek, na których znajdują się obiekty zabytkowe, a których właściciele świadomie doprowadzają do ruiny budynek ze względu na wartość działki.

Odpowiadając, radca prawny MWKZ poinformowała, że istnieje możliwość wstrzymania przez konserwatora zabytków prac rozbiórkowych, że MWKZ może dokonać wpisu do rejestru zabytków w przeciągu miesiąca oraz że może nadać tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Pani radca podkreśliła znaczenie dużego nadzoru społecznego w Podkowie i współpracy mieszkańców z MWKZ w kwestii ochrony obiektów zabytkowych i historycznych, dodając, że jeżeli inwestor nie będzie miał woli, to obiektu nie da się obronić ani rejestrem , ani ewidencją.

Nawiązując do kwestii nadzoru społecznego, radny Maciej Foks zapytał, czy zgłoszenie przez mieszkańca powoduje zobowiązanie konserwatora do zareagowania .
M. Chodorowska wyjaśniła, że jest to obligatoryjne w odniesieniu do obiektów znanych dla konserwatora i że jest to sygnał do podjęcia kroków przez nadzór budowlany i władze miasta.

Odpowiadając na pytanie radnej Anny Foss o prawne możliwości rozbudowy willi JUKAWA – zakładając wpis do rejestru zabytków – w przypadku jej ewentualnego przeznaczenia na pensjonat lub dom spokojnej starości, p. Chodorowska powiedziała, że jej zdaniem willa nie kwalifikuje się do rozbudowy niezależnie od wpisu do rejestru, natomiast możliwa byłaby adaptacja pomieszczeń gospodarczych.

Ad. 4)
Wg informacji Małgorzaty Wojtków z UM pierwsza ocena techniczna stanu obiektu pochodzi z 2007 roku . W odczytanych przez p. Wojtków wnioskach opinia ta zalecała wstrzymanie użytkowania budynku w trybie natychmiastowym ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Opinia zalecała pilne podjęcie decyzji o dalszych losach obiektu: rozbiórka albo remont kapitalny ( koszt ok. 1.800.000 złotych). Kolejna ekspertyza została wykonana w 2008 roku ( koszt remontu ok. 2.000.000 złotych ; zalecenia jak w pierwszej ekspertyzie: natychmiastowe wstrzymanie użytkowania, rozbiórka lub remont budynku).
Odpowiadając na pytanie mieszkanki, Ewy Habierskiej, p. Wojtków poinformowała, że autorką obydwu ekspertyz był ten sam rzeczoznawca, p. Renata Bućko. W 2009 roku odbyła się kontrola PINB, po której została wydana decyzja nakazująca wyłączenie obiektu z użytkowania. Ta decyzja została utrzymana w mocy także po odwołaniu się UM do WINB.

P. Wojtków poinformowała, że Urząd nie posiada żadnych propozycji zagospodarowania obiektu ze względu na znaczne koszty remontu i dlatego proponuje jego sprzedaż. Także mecenas Joanna Tarasiuk z UM potwierdziła brak koncepcji przyszłego przeznaczenia budynku, a także brak zainteresowania przyszłością JUKAWY ze strony radnych poprzedniej kadencji.
Zbigniew Musiałek, mieszkaniec, radny poprzedniej kadencji powiedział, że Rada nie miała tej świadomości, że burmistrz chce budynek sprzedać, bo Urząd chciał budynek remontować i taka była wiedza poprzedniej Rady.

Radny Maciej Foks powiedział, że krytyczna sytuacja na ul. Parkowej 19, sądząc po datach wykonanych ekspertyz, trwa od 5 lat i Urząd miał wystarczająco dużo czasu, aby wypracować koncepcję zagospodarowania i nie podejmować decyzji na ostatnią chwilę.

Odpowiadając na pytanie p. Małgorzaty Chodorowskiej o wycenę willi, wynikającą z operatu, p. Wojtków wyjaśniła, że rzeczoznawca wycenił wartość rynkową działki na 767.000 złotych, a koszty rozbiórki JUKAWY na 58.000 złotych (dom z ujemną wartością), co oznacza, że wartość gruntu w przetargu po odliczeniu kosztów rozbiórki wyniosłaby 709 000 złotych.

Mieszkaniec Artur Tusiński powiedział, że operat szacunkowy został wykonany zgodnie ze sztuką i wycena dokonana w oparciu o ekspertyzy przytoczone przez p. Wojtków jest prawidłowa. Radna Anna Foss stwierdziła, że obecnie ceny nieruchomości w Podkowie drastycznie spadły.

M. Chodorowska przestrzegła, że w momencie podjęcia przez Radę uchwały o sprzedaży JUKAWY i jeśli w dokumentach przetargowych dopuszczona będzie rozbiórka, to jako konserwator zabytków będzie zobligowana do szybkiego wpisu obiektu do rejestru zabytków.
W odniesieniu do obiektu wpisanego do rejestru zabytków konserwator obligatoryjnie daje warunki i zalecenia konserwatorskie do przetargu.

Ad. 5)
Po przerwie rozpoczęły się wystąpienia mieszkańców :

Ireneusz Miracki przypomniał znaczenie willi dla miasta w czasie wojny i w pierwszych latach powojennych; był zdania, że budynek powinien pozostać własnością miasta, które powinno go wyremontować i oddać harcerzom, którzy w Podkowie nie mają swojej siedziby.
Wskazał na konieczność pozyskania środków na remont z UE.

Mikołaj Gabryszuk podkreślił znaczenie JUKAWY dla starszych mieszkańców; poparł projekt UM, aby obiekt sprzedać z bonifikatą, tak aby przyszłego właściciela stać było na jego remont i utrzymanie.

Maciej Foks , radny, poddał propozycję współpracy państwowo-prywatnej np. ze związkiem sportowym (dzierżawa gruntu zamiast czynszu, w zamian za remont i prawo do użytkowania).

Wojciech Chrabelski wystąpił z propozycją sprzedaży JUKAWY Związkowi Harcerstwa Polskiego.

Zbigniew Musiałek poruszył kwestie pozyskania środków zewnętrznych na remont obiektu oraz że należałoby rozeznać sprawę, czy są możliwości otrzymania na ten cel pieniędzy z środków norweskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Dorota Wacławek , przedstawicielka Stowarzyszenia NOVA PODKOVA, zaproponowała, aby najpierw znaleźć środki zewnętrzne na remont i od tego uzależnić przyszłe przeznaczenie
budynku; zaproponowała też zweryfikowanie podawanych przez UM kosztów remontu; mieszkanka powiedziała, że do wyremontowanej JUKAWY mógłby zostać przeniesiony częściowo UM (USC), czy też stowarzyszenia.

Elżbieta Wolska – Zdunek wypowiedziała się przeciw sprzedaży, ponieważ nie daje ona żadnych gwarancji na utrzymanie zabytkowego obiektu i jest nieuzasadniona ekonomicznie
przy obecnie niskich cenach na rynku nieruchomości; należałoby na remont znaleźć środki zewnętrzne; budynek przeznaczyć na cele społeczne.

Maria Wolska stwierdziła, że budynku nie należy sprzedawać oraz że powinno w nim powstać Centrum Młodzieżowe; na remont wykorzystać należałoby fundusze norweskie.

Oskar Koszutski wypowiedział się przeciw sprzedaży, podkreślając, że sprzedaje się tylko raz oraz że miasto jest bogate i powinno go być stać na remont JUKAWY, która po remoncie powinna służyć jako hotel lub pensjonat.

Mira Gessner powiedziała, że jeśli jest wola utrzymania JUKAWY w majątku miasta, to należałoby zastanowić się nad powołaniem do życia z inicjatywy społeczności podkowiańskiej fundacji lub stowarzyszenia na rzecz remontu i przyszłego wykorzystania obiektu; mieszkanka podkreśliła, że decydującym będzie też odpowiedź na pytanie, jaką funkcję dla miasta miałaby w przyszłości spełniać JUKAWA oraz że obiekt ten musiałby na siebie zarabiać, bo miasta nie będzie stać na jego utrzymanie. Mieszkanka zaproponowała, aby budynek przeznaczyć na potrzeby domu spokojnej starości dla Podkowian.

Artur Tusiński powiedział, że szybka decyzja o sprzedaży willi odebrałaby mieszkańcom możliwość podjęcia próby pozostawienia budynku dla przyszłych pokoleń ( zaangażowanie mieszkańców poprzez wolontariat) oraz że jego zdaniem na dzień dzisiejszy nie zostało wystarczająco dużo zrobione, aby ten budynek pozostawić w zasobie miasta. Mieszkaniec podkreślił , że na rynku nieruchomości jest regres.

Anna Foss, radna, powiedziała, że sprzedaje się tylko raz i traci się możliwość wpływu na obiekt i że niechętnie myślałaby o sprzedaży (także ze względu na wartości architektoniczne JUKAWY jako jednego z niewielu zachowanych obiektów drewnianych ), natomiast widzi potrzebę dobrego projektu przyszłego przeznaczenia willi – np. stworzenie pensjonatu dla osób starszych z funkcją dziennego pobytu (pozyskanie funduszy z nowych programów europejskich ). Możliwe jest także szukanie innych rozwiązań zagospodarowania budynku dla potrzeb miasta np. remont JUKAWY z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz na potrzeby organizacji pozarządowych i młodzieży. Środki na remont można pozyskać ze sprzedaży budynku na ul. Błońskiej lub sprzedaż jednej z zasiedzianych przez miasto działek, ubiegając się także o fundusze europejskie na taką adaptację.
.
Anna Foss zaproponowała realną prolongatę terminu podjęcia decyzji o przyszłości obiektu
oraz powołanie zespołu składającego się z radnych i mieszkańców, który wypracowałby rozwiązanie – radna podkreśliła, że sprzedaż jest ostatecznością, ale jeśli nie znajdzie się innego sposobu wykorzystania, to trzeba się będzie z tym pogodzić.

Komisje zdecydowały, że wnioski ws. projektu uchwały o sprzedaży willi JUKAWA zostaną podjęte na oddzielnych posiedzeniach.

Protokół sporządził
Grzegorz Smoliński

Podkowa Leśna , 09.05.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 1 marca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 1.03.2012 roku.

W dniu 1.03.2012 roku o godzinie 18.30 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński. Posiedzenie trwało do godz. 23.10.

Stwierdzono kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie (6 osób), radna Helena Skowron nie będąca członkiem Komisji, przedstawiciel Urzędu Miasta Jaromir Chojecki i Janusz Wojtyś,
koordynator GZZK oraz mieszkańcy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja Urzędu Miasta o stanie prac :
a) nad realizacją projektu udrażniania i naprawy rowów odwadniających,
b) nad przygotowaniem wdrażania ustawy o zachowaniu czystości i porządku
w gminach.
3. Informacja Urzędu Miasta o planowanych działaniach w zakresie ochrony drzewostanu w mieście i w Lesie Młochowskim w 2012 roku.
4. Informacja Urzędu miasta na temat warunków uruchamiania oraz zakresu działania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia.
5. Sprawy różne.
6. Wolne wnioski.

Po rozpoczęciu obrad i przyjęciu protokołu z III posiedzenia KŁPBiOŚ, przewodniczący Grzegorz Smoliński omówił odpowiedzi nadesłane przez Urząd Miasta w związku z wnioskami postawionymi przez komisję na poprzednim posiedzeniu.
Mieszkaniec Artur Tusiński skrytykował pisma Urzędu Miasta dotyczące rowów i stwierdził, że przez rok nie zostało zrobione nic. Następnie pokazał mapę Podkowy Leśnej i okolic, na podstawie której przedstawił sytuację cieków wodnych w rejonie Podkowy Leśnej oraz możliwości przebudowy przepustów przy ul. Brwinowskiej. Radna Agnieszka Świderska podsumowała roczne działania Urzędu Miasta wyliczając, że najpierw nie było pieniędzy na prace przy rowach, później pieniądze się znalazły więc urzędnicy zasłaniali się brakiem projektów a na obecnym spotkaniu nikt merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nawet się nie pojawił. Po zakończeniu omawiania tematu rowów, pracownik Urzędu Miasta – Jaromir Chojecki – opuścił spotkanie. W tym samym czasie na posiedzenie dotarł radny Maciej Foks, który zaproponował, żeby zalanych przez wodę mieszkańców zwolnić częściowo z podatków. Radny Grzegorz Smoliński zaproponował, żeby rowom poświęcić spotkanie komisji. Radny Maciej Foks zawnioskował o wprowadzenie tematu rowów na najbliższą sesję Rady Miasta. (4 osoby ZA, 2 się wstrzymały). Radna Maria Konopka-Wichrowska wniosła o zobowiązanie Urzędu Miasta do monitoringu stanu wody w rowach. Radny Paweł Siedlecki wyraził opinię, że temat ten powinien być omawiany nie na sesji, ale na spotkaniu roboczym, poświęconym tylko rowom, gdzie możliwa będzie dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska.
Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński przedstawił temat zarządzania odpadami komunalnymi oraz związane z tym umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wywiązała się dyskusja na temat ankiety dot. zmiany przepisów oraz samych zmian przepisów. Radny Paweł Siedlecki stwierdził, że radni nie powinni deklarować, jaki sposób naliczania będzie najbardziej właściwy. To Urząd Miasta powinien przedstawić koncepcję, wyliczenia i analizy, które wyłonią najwłaściwsze rozwiązanie. Radny Maciej Foks wyraził opinię, że radni nie powinni zostawiać analizy i decyzji Urzędowi Miasta, bo wtedy radni dostaną projekt uchwały na ostatnią chwilę i postawieni zostaną przez urząd pod ścianą. Mira Gessner podsumowała, że radni powinni wyważyć oba te poglądy. Urząd Miasta decyduje, ale nie powinno się to odbyć bez konsultacji społecznych. Radny Paweł Siedlecki zgodził się z radnym Maciejem Foksem, że radni powinni wiedzieć o planach i stanowisku Urzędu Miasta dużo wcześniej – przed przygotowaniem projektu uchwały. Nie powinno to wszystko odbywać się na ostatnią chwilę.
Wywiązała się dyskusja na temat utwardzania dróg i planów Urzędu Miasta względem wieloletniej strategii remontów dróg. Z inicjatywy radnego Pawła Siedleckiego sformułowany został wniosek o uwzględnienie w wieloletniej strategii remontów dróg w Podkowie Leśnej szczególnie ulic nieutwardzonych, czasowo nie zapewniających przejezdności.
Przewodniczący komisji Grzegorz Smoliński przeczytał pismo UM ws. ochrony drzewostanu. Radna Helena Skowron zwróciła uwagę, że sprawa została omówiona na komisji rewizyjnej i w protokole tej komisji znajduje się szczegółowy opis działań Urzędu Miasta.
Przedstawiciel Urzędu Miasta – Janusz Wojtyś przedstawił sprawę uruchomienia Zespołu Antykryzysowego, z uwagi na podtopienia na ul. Irysowej oraz szczegóły akcji ratunkowej. Przekazał również, że podczas sprawdzania poszczególnych odcinków rowów, natrafiano na problemy ze strony właścicieli posesji położonych wyżej biegu rowu z wpuszczeniem pracownika urzędu wraz z policją na działkę. Zaproponował również, aby stworzyć komisję, która regularnie sprawdzałaby rowy. Komisja miałaby się składać z radnych, mieszkańców i przedstawiciela z Urzędu Miasta. Radny Grzegorz Smoliński negatywnie odniósł się do tego pomysłu. Radni poinformowani zostali również o uruchomieniu rezerwy celowej z budżetu miasta na rok 2012 w związku z akcja ratunkową na ul. Irysowej (m.in. na zakup piasku i worków).
Radny Grzegorz Smoliński podjął temat przebiegu linii autobusowej komunikacji
Gminy Brwinów, której autobusy kursują po terenie Podkowy Leśnej. Radna Maria Konopka-Wichrowska powiedziała o uciążliwym dla mieszkańców rozjeżdżaniu przez autobus, będącej w coraz gorszym stanie ulicy Miejskiej, po obu stronach której w dodatku od rana parkują samochody. Autobus najczęściej jedzie pusty. Wyniknęła z tego dyskusja o słuszność przebiegu linii, wagę pojazdów i zezwolenie na przejazd. Do Urzędu Miasta skierowany został wniosek o informację na temat trasy, informację kto wydał zgodę oraz kto prowadził uzgodnienia, a także czy tonaż pojazdów uprawnia go do poruszania się po ul. Kwiatowej.
Mieszkanka Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska przedstawiła pismo, złożone do P. Burmistrz w sprawie dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Radny Maciej Foks poprosił radnych o zbieranie opinii mieszkańców na temat nowej kolejki WKD oraz ponowił prośbę o informację na temat ścięcia łuku skrzyżowania przy SPOŁEM.
Radna Maria Konopka-Wichrowska poprosiła o zwrócenie uwagi Policji na ciężarówki nie zatrzymujące się przy stacji WKD Podkowa Leśna Główna.

Komisja zakończyła posiedzenie o godzinie 23:00

Protokół sporządził Paweł Siedlecki

Protokół z posiedzenia w dniu 31 stycznia 2012 r.

Protokół z posiedzenia KŁPBiOŚ 31 stycznia 2012 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 18.00, zakończyło przed północą.
Przewodniczący przywitał zebranych i stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu). Przedstawił porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń.
2. Informacja UM o stanie prac nad:
a) planem remontu i naprawy dróg,
b) przygotowaniem wdrożenia ustawy o czystości i porządku w gminach,
c) realizacją projektu udrażniania rowów.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2011 r.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVII sesję RM.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

Ad 1.
Porządek obrad i protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad 2.
a) Nie było kompetentnego pracownika UM, który mógłby udzielić informacji o planie remontu i naprawy dróg. Przewodniczący przypomniał dzieje sprawy. P. Katarzyna Kowalewska powiedziała, że prowadzone są bieżące prace interwencyjne.
b) O przygotowaniu wdrożenia ustawy „śmieciowej” mówiła p. Katarzyna Kowalewska: plan działania w ramach województwa na najbliższe dziesięciolecie będzie opracowany na podstawie ankiety (162 pytania) rozesłanej przez marszałka do gmin; UM nad nią jeszcze pracuje (chociaż miała być odesłana do 20 stycznia), bo nie wszystkie zainteresowane podmioty przekazały raporty.
Przewodniczący Grzegorz Smoliński zauważył, że, jak wynika z pism, które dostał, marszałek prosił UM o poinformowanie o ankiecie organizacji pozarządowych i mieszkańców. Okazało się, że informacji nie zamieszczono jeszcze na stronie miasta, a organizacje też nic o tej sprawie nie wiedzą.

Radna Anna Łukasiewicz kierująca Zielonym Sąsiedztwem, które ma obowiązek składania marszałkowi corocznych raportów, widziała potrzebę uzgodnienia danych zebranych przez stowarzyszenie i Urząd..

Wywiązała się spontaniczna dyskusja, do której włączyli się mieszkańcy, zainteresowani i zaniepokojeni przede wszystkim sposobem obliczania należności i tym, że nie będą mieć wpływu na ostateczne decyzje (p. Mira Gessner: „poza mieszkańcami taka decyzja nie może zapaść”; konieczny harmonogram konsultacji). Zaczęto już nawet rozważać konkretne rozwiązania (p. Artur Tusiński: jeśli Podkowa wypracuje dobre wskaźniki, ryczałt może nie być bolesny; sposobów konsultacji jest wiele).
Radni uznali za konieczne niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych i zastanawiali się nad najskuteczniejszymi metodami dotarcia do mieszkańców.
Bogusław Jestadt przypomniał, że swego czasu jakaś wyższa uczelnia przeprowadzała wśród podkowian badania dotyczące m.in. segregacji śmieci i Urząd mógłby sięgnąć do tych badań. W przekazie informacji widział rolę radia Bogoria.
Maciej Foks poprosił, by Urząd był z Radą w stałym kontakcie w kwestii budowania kampanii informacyjnej wśród mieszkańców. Uważał, że Biuletyn jest zawodny, gdyż wielu z nich go nie czyta. Sugerował włączenie w kampanię Młodzieżowej Rady Miasta i parafii. Proponował, by na każdym swym posiedzeniu Komisja zadawała Urzędowi pytanie o poczynione kroki.
Paweł Siedlecki był zdania, że na ewentualne spotkanie przyjdą te same osoby co zwykle. Trzeba więc dotrzeć do wszystkich mieszkańców, do każdego domu.
Maria Konopka-Wichrowska widziała rozwiązanie w prostocie i bezpośredniości przekazu („Przyjdź, bo to Ciebie dotyczy! Twojego portfela! Twojego podatku!”)
Przewodniczący Grzegorz Smoliński podsumował, że zwróci się do Urzędu z prośbą o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji planu wdrażania ustawy „śmieciowej” i przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Jednogłośnie zdecydowano skierować wniosek do p. burmistrz o zamieszczenie w najbliższym wydaniu Biuletynie i na stronie internetowej Urzędu wstępnej informacji o rozpoczęciu kampanii informacyjnej.
c) Temat referowała p. Katarzyna Kowalewska: pod koniec ubiegłego roku zrobiono dwa przepusty, pobieżnie oczyszczono rowy; powstał projekt techniczny dla rowu RS 11/18, są pieniądze (ponad 200 tys.), będą wykonane prace.
Sprawa rowu RS 11/19 – bardziej skomplikowana: projekt (a właściwie, jak się ostatecznie okazało, nie projekt, tylko koncepcja) udrożnienia zlecony w zeszłym roku nie obejmuje kwestii przepustu („można przebudować przepust lub wybudować przepompownię”) pod trasą 719 – co, ogólnie rzecz biorąc, oznacza, że w tym roku nic tu nie zostanie zrobione, o czym radni i mieszkańcy dowiedzieli się ze zdumieniem.
Dobrą wiadomością było pismo do starosty w sprawie administracyjnego nacisku na odtworzenie zasypanych rowów na działkach prywatnych. Złą – trudności w porozumieniu się z Brwinowem i WKD.
Anna Łukasiewicz przypomniała o spotkaniu w sprawie rowów zorganizowanym przez Związek Podkowian przed rokiem i zakończonym petycją do marszałka. Pytała o skutki wizji lokalnej przy trasie719 z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, ale konkretnej odpowiedzi nie uzyskała. Podobnie jak Maciej Foks, który pytał o przygotowanie Urzędu do prawdopodobnych wiosennych zalewów.
Mieszkaniec Piotr Skalski przypominając zalewy z 2001 roku, skonstatował, że mieszkańcy Podkowy muszą mieć ogromną wiedzę, bo na awarie muszą sami reagować. Jedna z mieszkanek stwierdziła, że na Urząd działa tylko upór mieszkańców („to może uprzyjmy się na 719” – zaproponowała Maria Konopka-Wichrowska).
Przewodniczący prosi Urząd o przygotowanie konkretnych informacji na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad 3. Sprawozdanie z prac Komisji w 2011 roku (z poprawkami redakcyjnymi; w załączniku) zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad 4. Przewodniczący przedstawił plan pracy Komisji na 2012 rok:
1. Monitorowanie:
a) realizacji projektu udrażniania i naprawy rowów odwadniających,
b) wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz programu usuwania azbestu,
c) realizacji Programu Ochrony Środowiska,
d) działań UM dotyczących ochrony drzewostanu w mieście i w Lesie Młochowskim,
e) działań UM w zakresie zagospodarowania terenu b. MOK-u [i parków miejskich].
2. Zaopiniowanie planu naprawy i remontu dróg wraz z monitorowaniem jego wdrażania.
3. Analiza stanu dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu w mieście oraz monitorowanie działań UM związanych z jej aktualizacją i wdrożeniem.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa (drogowego, pożarowego, energetycznego, ekologicznego i publicznego) w mieście.
5. Podjęcie dyskusji i prac sondażowych zmierzających do powołania Straży Miejskiej.
6. W zakresie merytorycznej odpowiedzialności Komisji opiniowanie projektów uchwał na Sesje RM oraz prace nad budżetem miasta (ocena wykonania i propozycje wniosków).

Rozgorzała dyskusja radnych i mieszkańców na temat udziału członków Komisji w pracach nad strategią i zasadności tworzenia lokali socjalnych na terenie MOK-u.

Radni przyjęli jednogłośnie plan z poprawkami.

Ad 5. Radni nie zaopiniowali projektu uchwał na XVII sesję, gdyż nie leżały w gestii komisji.

Ad 6.
Grzegorz Smoliński skarżył się na obsługę Biura Rady.
Maciej Foks podniósł sprawę pobić na przystanku kolejki – konieczne posiedzenie na temat bezpieczeństwa.
Maria Konopka-Wichrowska interweniowała w sprawie oblodzonych ulic.

Ad 7.
Mieszkaniec Wojciech Chrabelski wnioskował, by Komisja Kultury nie obejmowała spraw społecznych.

Protokół sporządziła radna Maria Konopka -Wichrowska

Protokół z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2011 roku.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia w dniu 5.12.2011 roku.

W dniu 5.12.2011 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński. Posiedzenie trwało do godz. 22.30.

Przewodniczący stwierdził kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosków do projektu budżetu miasta na 2012 rok.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Ad.1
Komisja jednogłośnie zdecydowała, że protokół z posiedzenia w dniu 29.11.2011 roku zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.

Ad.2
Pani Katarzyna Kowalewska zasięgnęła informacji u rzeczoznawców, którzy za wykonanie ekspertyzy sieci wodociągowej wykazującej dlaczego w naszym mieście „na dole” ciśnienie nie jest odpowiednie, chcieliby otrzymać 32 tys. złotych. Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to Podkowa nie musi płacić za samą tylko gotowość do działania. Radny Paweł Siedlecki wyraził sprzeciw wobec planowania przebudowy ul. Bluszczowej w 2012 roku, zwłaszcza że trwa nadal przebudowa szkoły. Według niego remont powinien rozpocząć się ewentualnie w 2013 roku, gdy budynek będzie skończony, a z terenu szkoły zjedzie ciężki sprzęt. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bluszczowa-Parkowa-Kwiatowa.

Przyjęto Wniosek nr 1 następującej treści:
Komisja prosi KBFiI o zwrócenie uwagi na Dział 400, § 4300 oraz § 4390, gdzie możliwe jest wygospodarowanie środków do zaoszczędzenia. Komisja wnioskuje, by zaoszczędzone środki przeznaczyć na rowy (dział 900, rozdział 9006, § 6050) zwraca się do KBFiI z prośbą o wnikliwą analizę w oparciu o dodatkowe informacje UM.

Przyjęto Wniosek nr 2 następującej treści:
W Dziale 600, § 6050 (przebudowa ulic) Komisja wnioskuje o pozostawienie środków na częściowe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Bluszczowej, tzn. na przebudowę skrzyżowania ulic Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, ale bez zmiany nawierzchni ul. Bluszczowej. Komisja uzasadnia wniosek trwającą nadal budową szkoły samorządowej. Zaoszczędzone środki Komisja proponuje przeznaczyć na:

a.) wyniesione skrzyżowanie ulic Bukowej i Wschodniej,
b.) dokończenie remontu ulicy Reymonta zgodnie z projektem,
c.) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jeleniej (od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek),
d.) przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej
wraz z budową chodnika na odcinku Orla-Sokola po prawej stronie od wjazdu
do Podkowy.

Przyjęto Wniosek nr 3 następującej treści:
W Dziale 900, rozdział 90015, § 6050 Komisja wnioskuje o przeniesienie realizacji oświetlenia na ul. Bluszczowej na termin po zakończeniu budowy szkoły. Środki przeznaczone w projekcie budżetu na ten cel Komisja wnioskuje przeznaczyć na rowy.

Radny Maciej Foks zwrócił uwagę, że przy przebudowie skrzyżowania ulic Parkowa-Bluszczowa-Kwiatowa należy zachować ostrożność ze względu na stojącą w pobliżu figurę. Pani Mira Gessner zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci wychodzących z przedszkola na ul. Parkowej bezpośrednio na skrzyżowanie Bluszczowej Parkowej i Kwiatowej.

Przyjęto Wniosek nr 4 następującej treści:
W Dziale 600, § 6050 Komisja wnioskuje o przeniesienie środków wskazanych w projekcie budżetu na budowę chodnika przy ul. Jeleniej na remont chodnika na ul. Kwiatowej i Bukowej, uzasadniając wniosek różnicą w natężeniu ruchu oraz bezpieczeństwem pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły.

Radna Agnieszka Świderska zwróciła uwagę, że potrzebny jest daszek nad wejściem do przychodni na ul. Błońskiej. Skarbnik miasta Pani Maria Ostrowska powiedziała, że dla urzędników nie są planowane podwyżki, przewidziane są jedynie dodatki inflacyjne (ok. 60 złotych na osobę).

Przyjęto Wniosek nr 5, zgłoszony przez radną Agnieszkę Świderską, o następującej treści: Przeanalizowanie przez Komisję Budżetu wzrostu wydatków w Dziale 750. W przypadku nieuzasadnionego wzrostu w stosunku do roku 2011 różnicę przeznaczyć na rowy.

Pani Małgorzata Wojtków zapewniła, że budynek na ul. Jaskółczej został oddany do użytku. Kilku przyszłych lokatorów odwołało się od decyzji. Pani Mira Gesner wyraziła zdziwienie, że ta sama osoba przeprowadza ekspertyzę dendrologiczną i jednocześnie wykonuje statykę tych samych drzew. Poparł ją radny Paweł Siedlecki. Radny Maciej Foks zauważył, że urząd nie dotrzymuje złożonej obietnicy zabierania sprzątniętych przez mieszkańców z chodników przed ich posesjami liści. Pani Katarzyna Kowalewska poinformowała, że urząd sprząta liście tylko z wytypowanych ulic.

Przyjęto Wniosek nr 6 zaproponowany przez przewodniczącego Grzegorza Smolińskiego o następującej treści:
Komisja wnioskuje o zdjęcie z Działu 900 kwoty 100 tys. złotych i przesunięcie jej do Działu 600, rozdział 60016, § 6050, inwestycje drogowe, bez naruszania rozdziału 90006, § 6050.

Radna Agnieszka Świderska zwróciła uwagę przedstawicielom Urzędu Miasta, że firma sprzątająca wyrzuciła liście do rowu przy ulicy Sarniej. Mieszkaniec Artur Tusiński zwrócił uwagę, że kończą się inwestycje w mieście, tymczasem w tym dziale zatrudnionych jest w Urzędzie trzech pracowników – przy rozbudowie szkoły Urząd zlecał zewnętrzny nadzór. Mieszkaniec poddał w wątpliwość zasadność istnienia tego działu. Mieszkanka Katarzyna Tusińska porównała Urząd do prywatnej firmy, która powinna analizować koszty stałe swojego funkcjonowania. Według niej za trzy lata cięcia budżetowe będą możliwe wyłącznie w kulturze. Radny Paweł Siedlecki zauważył, że powinna być wola wewnętrzna instytucji do działań naprawczych. Radna Agnieszka Świderska powiedziała, że popełniamy ten sam błąd co radni minionej kadencji – prosimy o wyjaśnienie, ustosunkowanie się etc. Urząd wyjaśnia, a radni kiwają głową. Radna żałowała, że zabrakło Komisji odwagi do zdjęcia pieniędzy z administracji publicznej. Mieszkanka Katarzyna Tusińska ostrzegła przed groźbą braku rozwoju, wegetacji miasta w najbliższej przyszłości. Radna Agnieszka Świderska zdementowała opinię, że autorem propozycji systemowego rozwiązania problemu dróg jest radny Zbigniew Jachimski. Autorem propozycji jest radny Paweł Siedlecki, a wniosek o taki plan wyszedł z Komisji Ładu.

Przyjęto Wniosek nr 7 o następującej treści:
W Dziale 754, § 3000 komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 10 tys. złotych z środków przeznaczonych na Komisariat Policji i przesunięcie jej do Działu 600 na inwestycje drogowe.

Radny Maciej Foks zaproponował poprawkę przyjętego wcześniej wniosku (nr 4) radnej Agnieszki Świderskiej, uwzględniającą zdjęcie części pieniędzy z Urzędu w celu zmniejszenia deficytu miasta.

W rezultacie głosowania Wniosek nr 5 uzyskał następującą treść:
Komisja prosi KBFiI o przeanalizowanie wzrostu wydatków w Dziale 750. Komisja wnioskuje o zdjęcie 100 tys. złotych w rozdziale 75023, obejmującym wydatki Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu Miasta.

Radni upoważnili przewodniczącego Komisji do przekazania wniosków przewodniczącej KBFiI przed przyjęciem protokołu z posiedzenia.

Radna Agnieszka Świderska skrytykowała Urząd miasta za dokonywanie zakupów materiałów w sklepach podkowiańskich zamiast w hurtowniach, oferujących niższe ceny. Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że sugestie dot. oszczędności w szkole związane z założeniem regulatorów na kaloryferach spotykają się z odpowiedzią o braku potrzeby ze strony dyr. Markowicz. Radny Jarosław Kubicki zwrócił uwagę na wzajemne zaprzeczenia w wyjaśnieniach urzędników. Skłania się radnych do udowodnienia, że pieniądze są zupełnie zbędne. Mieszkanka Mira Gessner dała do zrozumienia, że Urząd potrafi szukać oszczędności w działach, by zadbać o swoje potrzeby.

Ad 3.
Posiedzenie opuścił radny Paweł Siedlecki. Radni Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali udzielenie Mec. Tarasiuk pełnomocnictwa do sprawy toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Radni Komisji postanowili nie opiniować gminnego programu ochrony środowiska, ze względu na brak wystarczającej dokumentacji dot. opinii organizacji społecznych.

Ad. 4.
Jedna z mieszkanek zaapelowała o troskę nad drzewami na działce przy ul. Kukułek 24. Mieszkanka miasta Pani Ozimek zwróciła uwagę na ponowne zagrożenie pożarowe na działce przy ul Cichej. Zwróciła uwagę na wyrzucanie darniny na róg ul. Cichej i Bukowej przez robotników budowlanych. Zaapelowała o nowy herb miasta przy wjeździe do Podkowy. Mieszkanka miasta Pani Katarzyna Tusińska zadała pytanie czy Burmistrz skalkulowała koszty kortu. Radna Maria Konopa-Wichrowska zwróciła uwagę, że nie ma zgodności dot. tego czy ma to być kort płatny czy ogólnodostępny. Radna jest przeciwna budowie kortu na terenie MOK, powinien być przed Pałacykiem.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński podziękował radnym i mieszkańcom za przybycie oraz owocne obrady. Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołował Maciej Foks

Protokół z posiedzenia w dniu 29 listopada 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 19 września 2011 r. i 26 września 2011 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska w dniu 19.09.2011 r. i 26.09.2011 r.

W dniu 19.09.2011 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się posiedzenie KŁPBiOŚ, obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński. Posiedzenie przerwane zostało o godz. 23.49 i kontynuowane było 26.09.2011 od godziny 18.00 do godz. 19.10
Stwierdzono kworum – lista obecności członków Komisji i osób obecnych w załączeniu.
Na wstępie wprowadzona została zmiana w porządku obrad. Z porządku obrad wykreślony został punkt „przyjęcie protokołu obrad”, pozostawiając resztę porządku obrad bez zmian. Porządek obrad po zmianie przyjęty został jednogłośnie. Protokół przyjęty został jednogłośnie w kontynuowanym posiedzeniu w dniu 26.09.2011
Następnie Pan Jacek Jakóbik zreferował kwestię ustawy Śmieciowej. Przedstawił informację, z której wynikało że na przyszły rok gmina powinna zagwarantować w budżecie 700 tys. Zł. Poinformował również, że Urząd Miasta zbiera obecnie informacje i dane w celu wybrania formy wyliczania podatku. Przekazał, że Urząd Miasta nie wyklucza, że w związku z ustawą śmieciową i nowymi obowiązkami Urzędu, potrzebne może się okazać zatrudnienie dodatkowej osoby, która nadzorowałyby te regulacje i nowe obowiązki. Z obecnych umów będzie można korzystać do stycznia 2012.
Radny Grzegorz Smoliński podjął temat i zarazem pytanie kiedy urząd będzie mógł przedstawić harmonogram wprowadzania zmian?
Pan Jacek Jakóbik przekazał, że w lipcu 2012 będzie centralna informacja o bazie do której będą przemieszczane odpady.
Grzegorz Smoliński zawnioskował żeby urząd przedstawił taki harmonogram prac nad ustawą śmieciową w ciągu miesiąca. Prosił, aby znalazło się w nim kilka kluczowych informacji: który sposób naliczania opłaty/warianty urząd sugeruje? Który będzie wybrany? Jaki będzie program wdrożenia ustawy. Urząd ma ustosunkować się do tego wniosku do końca października. Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radę.
Radny Maciej Foks zawnioskował, aby przy projekcie w jak najszerszy sposób informować mieszkańców o konsultacjach społecznych w sprawie tej ustawy i aby zrobić to jak najwcześniej. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.
Pani Mira Gessner postawiła pytanie skąd wzięła się kwota 700 tys. w wyliczeniu.
Pan Jacek Jakóbik przekazał, że wyliczenie to stworzone zostało na podstawie liczby gospodarstw domowych i z obserwacji sąsiednich gmin. Brane pod uwagę były również zestawienia opłat odbierania od mieszkańców śmieci, pobieranych przez przedsiębiorców. Wyliczenie to objęło swoim zasięgiem prawie 100% gospodarstw, ponieważ przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania informacji o wywozie odpadów.
Pan Marcin Trepczyński zapytał czy Rada Miasta nie może opracować swoich propozycji i przedstawić Urzędowi Miasta.
Radny Paweł Siedlecki stwierdził, że w Urzędzie pracują ludzie doświadczeni i wykształceni w branży. Po otrzymaniu wyliczeń, wariantów i pełnych danych Rada Miasta będzie mogła podjąć temat i odnieść się do tych informacji.
Radna Agnieszka Świderska przedstawiła propozycję aby powołać zespół z rady, który będzie nad tym pracować.
Radny Grzegorz Smoliński zaproponował, aby poczekać na harmonogram, zanim stworzymy kolejną komisję lub zespół, który miałby się zajmować tą sprawą.
Pan Perka stwierdził, że można brać przykład z gmin warszawskich. Minimalna częstotliwość odbierania kosza, żeby nie obciążać standardowymi kosztami, ale za kosz, w określonych terminach. W Warszawie, żeby nie wyrzucano do koszy miejskich, mieszkańcy płacą za określoną ilość koszy w określonym czasie.
Pan Jacek Jakóbik odniósł się do tego stwierdzenia informując, że regulamin określa częstotliwość i jest uchwalony przez Radę.
Nastepnie Pan Jacek Jakóbik omówił temat Azbestu. Poinformował, że umowa z wykonawcą została podpisana. Ze wszystkich wskazanych lokalizacji azbest zostanie usunięty.
Radny Maciej Foks zapytał Ile kosztowałby remont dachu budynku Urzędu Miasta?
Pan Jacek Jakóbik podał jako wstępny koszt nawet 150 tys. zł
Dyskusja nad wnioskami do budżetu na 2012 r.
Rady Grzegorz Smoliński wprowadził komisję w zagadnienie informując, że wniosków nazbierało się wiele. Przekazał, że posiada 8 wniosków.
Radni przedstawili swoje wnioski do budżetu na rok 2012
Następnie Radny Grzegorz Smoliński przedstawił sprawę ul. Helenowskiej i wprowadzenia na niej progów zwalniających. Przytoczył również pismo Wydziału komunikacji starostwa powiatowego, które wskazało bezzasadność wprowadzenia takich rozwiązań.
Przybyli na posiedzenie mieszkańcy z ul. Helenowskiej odnieśli się do opinii Pana Lewandowskiego z Urzędu Miasta, który stwierdził wykonanie remontu ulicy zgodnie z projektem. Poinformowali o wodzie wlewającej się na działkę lub choćby trudnościach w dostaniu się z drogi na posesję.
Radna Agnieszka Świderska zwróciła się z wnioskiem o natychmiastowe rozwiązanie problemu mieszkańców ulicy Helenowskiej i przedstawienie Radzie Miasta terminu wykonania prac naprawczych drogi. Wniosek został Jednogłośnie przyjęty.
Pani Mira Gessner stwierdziła, że zmiany organizacji ruchu w mieście powinny być traktowane systemowo.
Radny Grzegorz Smoliński w odpowiedzi przytoczył pismo Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie opisano w jakich miejscach można zamontować spowalniacze.
Następnie radna Agnieszka Świderska postawiła wniosek o pozostawienie 25 tys. na drogi, które to w omawianym projekcie zmian budżetowych miały być przeniesione do działu, dotyczącego rowów.
Radny Maciej Foks zaprotestował argumentując, że na wiosnę odezwą się mieszkańcy zalewani przez wodę i należy spojrzeć na sprawę szerzej.
Radny Paweł Siedlecki odniósł się do poprzednich wypowiedzi tłumacząc, że te 25 tys. które pozostały w dziale inwestycji mogą być wykorzystane tylko na inwestycje, a żadnej drogowej inwestycji za takie pieniądze nie będzie możliwa do realizacji. Zaapelował o wykorzystanie tych pieniądze na rowy i działanie systematyczne w tak ważnej sprawie, jaką jest problem zaniedbanych rowów.
Pan Jacej Jakóbik stwierdził, że mamy okazję wykorzystać niżowy poziom wód. Jeżeli teraz nie zrobimy prac na rowach to będziemy musieli czekać kolejny rok.
Radny Maciek Foks poprosił aby wnioski radnych były publikowane w biuletynie. Odniósł się do zasłyszanych rozmów, z których wynikło, że to Pani burmistrz przyczyniła się do budowy chodnika na Bukowej a nie radni. Mieszkańcy powinni być informowani o działaniach komisji i Rady Miasta.
Komisja nie poparła tego wniosku.
Radna Maria Konopka-Wichrowska postawiła wniosek o zweryfikowanie decyzji w sprawie rozbiórki budynku przy ul. Parkowej.
Następnie radny Jarosław Chrzanowski zapytał w jakim czasie miasto mogłoby zająć się planem zagospodarowania przestrzennego. Przekazał informację, że temat straży miejskiej jest w tym momencie nierealny. Zwrócił uwagę na potrzebę pielęgnacji drzew w Podkowie Leśnej.
Jednogłośnie przyjęto wnioski do budżetu na rok 2012
Radny Grzegorz Smoliński przeczytał odpowiedź przewodniczącego Rady Miasta na wniosek komisji Ładu Przestrzennego o zmianę radcy prawnego. Wywiązała się dyskusja i niezadowolenie członków komisji na odpowiedź przewodniczącego, który zamiast nadać tok sprawy, wysłał pismo pouczające radnych do Burmistrza Miasta i załączył do wiadomości radnych z komisji. Nie przedstawił z kolei zgodnie z obowiązkiem Radzie Miasta w pełnym składzie. Po burzliwej dyskusji obrady komisji zostały przerwane.
Po wznowieniu posiedzenia przyjęty został protokół z poprzedniego posiedzenia.
Radny Grzegorz Smoliński poinformował mieszkańców, że na przerwanym posiedzeniu zgłoszono 15 wniosków do Pani Burmistrz, a także w skrócie omówił, czego dotyczyły wnioski. Następnie radni przekazali kolejne wnioski budżetowych i bieżących.
Następnie omówił wizje lokalną 3 Pomników Przyrody, jaka odbyła się przy współudziale radnych, mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Miasta.
Na koniec Radny Maciej Foks złożył wniosek o zwrócenie się z prośbą do radnego powiatowego Sankiewicza w sprawie bezpieczeństwa i spowalniaczy w Podkowie Leśnej.
Posiedzenie zostało zamknięte.

Protokołował
Paweł Siedlecki

Protokół z posiedzenia w dniu 17 września 2011 r.

PROTOKÓŁ
z wizji lokalnej w dniu 17.09.2011 roku w sprawie drzew pomników – przyrody

Komisja wraz z zainteresowanymi mieszkańcami (lista w załączniku nr 1) dokonała w dniu 17.09.2011 roku w godzinach 12:00 – 14:30 wizji lokalnej 40 drzew pomnikowych na ul. Jana Pawła II, w Alei Lipowej i na ul. Kościelnej, objętych ekspertyzą dendrologiczno – statyczną, wykonaną zintegrowaną, bezinwazyjną metodą tensometryczną Elasto-Inclino przez Centrum Dendrologiczne Sp.z o.o. Pawłowice ul. Topolowa pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Marka Siewnika i mgr inż. Wojciecha Bobka. Wizja terenowa i pomiary na potrzeby ekspertyzy zostały wykonane w październiku i listopadzie 2010 roku. Komisja obejrzała i szczegółowo przeanalizowała każde opisane w ekspertyzie drzewo oraz stan drzew pomników – przyrody nie objętych wykazem, a rosnących obok.

Wnioski:

1. Komisja nie ma wiedzy o szczegółowym zakresie ekspertyzy, jaki został zlecony przez UM, stąd nie wiemy, dlaczego te a nie inne drzewa zostały zbadane, poza ogólnymi informacjami zawartymi na wstępie do ekspertyzy. Stan zdrowotny innych, rosnących obok drzew, często kwalifikował je w takim samym stopniu, albo i w jeszcze większym, do wykonania szczegółowej analizy (przykłady – ul. Jana Pawła II: drzewa nr 722-3; 722-11; 722-12, 722-13; Aleja Lipowa: drzewa nr 168-11; 168-12; 168-14; 168-26; 168 -28; 168-126; 168-134; ul. Kościelna: drzewa nr 721-4; 721-5; 721-12; 721-13; 721-19; 721-20; 721-21; ). Prosimy o wyjaśnienia w tym względzie. Gdyby przedstawiciel Urzędu Miasta uczestniczył w wizji lokalnej, otrzymalibyśmy te odpowiedzi na miejscu i kontrowersja nie powstałaby.
2. Wykonana ekspertyza wybranej grupy drzew ma niewątpliwie bardzo pogłębiony i fachowy charakter. Uczestnicy wizji lokalnej nie dyskutują z zawartymi w niej stwierdzeniami, choć brak możliwości bezpośredniej rozmowy z wykonawcą utrudnia interpretację zaleceń w wielu wypadkach. Zwracamy uwagę na fakt, że ekspertyza była wykonywana w okresie bezlistnym, o czym świadczą zdjęcia. W chwili obecnej drzewa opisane w ekspertyzie jako drzewa o koronie jak np. drzewo nr 722-26: „asymetryczna, otwarta, tzn . posiada w środku luki, dużo (25%) posuszu, wiszą suche gałęzie” lub drzewo nr 722-1: „ asymetryczna, silnie zredukowana, widoczne ok. 20% posuszu, obumierają grube zredukowane gałęzie, wiszą drobne gałęzie” mają silną i bujną koronę, której stan nie upoważnia do tak daleko posuniętych wniosków o ich usunięcie.

3. Stan zdrowotny wielu drzew przy głównych ciągach ulic jest niewątpliwie poważny, większość z nich ma co najmniej kilkadziesiąt, a część ponad 100 lat i wszystkie wymagają ścisłej pielęgnacji, ale trudno się nam zgodzić z rekomendacją wycięcia 19 drzew. W sprawie usunięcia „20” , objętego ekspertyzą drzewa pomnikowego , dębu szypułkowego nr 507-9 na ul. Kwiatowej, po dokonaniu przez Komisję ŁPBiOŚ wizji lokalnej w dniu 08.07.2011r. RM podjęła decyzję o nie zdejmowaniu ochronności (uchwała RM nr 40/2011 oraz protokół z X Sesji RM z dnia 11.07.2011 r.) . W zgodnej opinii członków Komisji i uczestników wizji lokalnej jedynie stan 3 drzew, spośród objętych analizą, budzi poważne obawy, a tylko jedno z nich , nr 721- 23 , przy posesji ul. Kościelna 10 wymaga, być może, wycięcia ze względu na stan i realne zagrożenie, zaś dwa inne, nr 722-40 i oraz 168-126 , wymagają bardzo pogłębionego cięcia korony, aby poprawić statykę , jak również jako leczenie zachowawcze na kilkanaście lat. W innych wypadkach uważamy, że potrzebne są kilkuetapowe silne cięcia pielęgnacyjne korony w celu poprawienia statyki. Niewątpliwie konieczne są coroczne zabiegi pielęgnacyjne drzew pomnikowych, o których piszą autorzy ekspertyzy.
4. W sytuacji, gdy UM uzyskał dofinansowanie do kosztów pielęgnacji drzew pomnikowych, jest obecnie okazja do wykonania najpilniejszych zabiegów (cięcia pielęgnacyjne tego typu, jak podcinanie korony i jej głównych konarów muszą być rozłożone na kilka lat). Zatem ekspertyza może się bardzo do tego przydać.
5. Wg posiadanych informacji, po przeprowadzeniu przetargu na wykonawców zabiegów pielęgnacyjnych w tej pozycji budżetowej , uzyskano pewne oszczędności, które mogłyby zostać przeznaczone na uzupełnienie ekspertyz innych zagrożonych drzew na tym terenie – być może nie tak szczegółowych, bowiem obserwacje i wnioski dla poszczególnych drzew pokrywają się w ogromnej części. Koniecznym jest także dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na pielęgnację drzew pomnikowych w roku przyszłym i latach następnych .
6. Komisja zwraca się do UM o przeprowadzenie powtórnej wizji lokalnej wraz z przedstawicielami urzędu, autorów ekspertyzy, wykonawców, komisji i zainteresowanych mieszkańców, której celem byłoby ustalenie, jakie jeszcze drzewa wymagają uproszczonej ekspertyzy , jakie zabiegi powinien wykonać wybrany właśnie w przetargu wykonawca (dotyczy to drzew objętych ekspertyzą , jak i rosnących obok, a nieobjętych analizą, ale wymagających pilnych zabiegów pielęgnacyjnych), a także ustalenie, jakimi kryteriami kierowali się autorzy ekspertyzy w odniesieniu do konkretnych drzew i dlaczego ich wnioski w wielu przypadkach są tak kontrowersyjne : rekomendacje wycinki drzew ewidentnie zdrowych ( np. nr 168-15), a przynajmniej będących młodszymi, bardziej zdrowymi i stwarzającymi mniejsze zagrożenie, niż rosnące obok ( nr 168-11; 168-12. ). Wymagające wyjaśnień są w opinii Komisji oraz uczestników wizji lokalnej także w wielu przypadkach sprzeczne ze sobą wnioski zawarte w ekspertyzach poszczególnych drzew, np. drzewo nr 722-33: „uzasadniony jest wniosek o jego usunięcie; drzewo można pozostawić , wtedy konieczne będzie skrócenie korony o 4 metry, zabezpieczenie 3 wiązaniami dynamicznymi, stałej kontroli ( posusz); zaleca się powtórzenie kontroli tensometrycznej za 3 lata”.

7. Komisja wnioskuje o podjęcie pilnych działań doraźnych, które poprawiłyby warunki zaopatrywania drzew w wodę opadową, poprzez zdjęcie płyt betonowych i pełnej kostki brukowej w bezpośrednim obrębie korzeni oraz poprzez zamianę obecnej nawierzchni na parkingach wzdłuż ul. Jana Pawła II z kostki brukowej na płyty ażurowe; natomiast w odniesieniu do drzew pomnikowych na ul. Jana Pawła II, których system korzeniowy jest odkryty i wystaje ponad poziom jezdni, należałoby, zdaniem uczestników wizji lokalnej, wykonać murki oporowe, które umożliwiłyby zatrzymywanie wody opadowej dla drzew.
8. Ustalono, że Przewodniczący Komisji zwróci się do Urzędu o uzgodnienie pilnego, dogodnego dla radnych i mieszkańców, terminu kolejnej wizji lokalnej.
9. Powyższy protokół Komisja ŁPBiOŚ przyjęła na posiedzeniu w dniu 26.09.2011 roku, zobowiązując Przewodniczącego do przekazania go Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Burmistrz Miasta.

Wykaz drzew – pomników przyrody do ewentualnego usunięcia według Ekspertyzy dendrologiczno- statystyczna 40 drzew pomników przyrody rosnących w Podkowie Leśnej wykonana zintegrowaną, bezinwazyjną metodą tensometryczną Elasto- Inclino
przez Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o.o

Ul. Kościelna (721)

1.Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 721-2

2. Lipa drobnolistna ( Tilia cordata) nr 721 – 3

3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 721- 17

4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 721 -23

Ul. Jana Pawła II nr 722

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-2

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-5

3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-14

4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-18

5. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-26

6. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-28

7. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-30

8. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-32

9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-33

10. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-34

11. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-39

12. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 722-40

Ul .Lipowa nr 168

1.Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 168-1

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 168-/6

3. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 168-15

4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) nr 168-133

Protokół sporządzili:

Tomasz Potkański

Grzegorz Smoliński

do wiadomości:
1. Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
2. Związek Podkowian
3. Liga Ochrony Przyrody, Oddział Podkowa Leśna

Protokół z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 lipca 2011 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia
Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 08.07.06.2011 r.

Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński otworzył posiedzenie i powitał uczestników w tym radnych, pracowników UM, przedstawicieli LOP, Związku Podkowian oraz mieszkańców. Przewodniczący stwierdził quorum – lista obecności członków Komisji
i osób obecnych w załączeniu. Następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie (6 głosów).

Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie i podpisanie protokołu z VIII posiedzenia Komisji z dnia 27 czerwca br. (6 głosów „za” przyjęciem).

Następnie przystąpiono do rozpatrywania drugiego punktu posiedzenia, gdzie Przewodniczący Komisji poinformował o przebiegu wizji lokalnej na działce nr ew. 28
przy ulicy Paproci. Wizja dotyczyła określenia stanu zdrowotności dębu szypułkowego-pomnika przyrody nr 6, w związku z pismem właściciela działki dotyczącym zniesienia ochronności – statusu pomnika przyrody. Obecnych na wizji 11 osób, w tym radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych (LOP, Związku Podkowian) oraz Leśniczy. Stwierdzono, że drzewo jest ulistnione, posiada rozłożysta koronę, natomiast u podstawy drzewa częściowo odchodzi kora, drzewo próchnieje oraz ma ubytki w drewnie. Z uwagi na ten stan drzewa stwierdził, że nie należałoby wszczynać procedury znoszenia ochronności dla tego pomnika przyrody, lecz zastosować zabiegi pielęgnacyjne i działanie konserwatorskie dla tego i innych pomników przyrody, które znajdują się w szpalerze. Stwierdził również, że ekspertyza dendrologiczna przeprowadzona w ubiegłym roku wykazała, że drzewo to wymagać będzie stałej kontroli posuszu i stanu pnia, i powinno być poddane ocenie za trzy lata. Zaproponował również, aby UM opracował procedurę znoszenia ochronności drzew-pomników przyrody oraz aby zwrócić uwagę na prawidłowe przycinki drzew wykonywanych przez Zakład energetyczny w pasie drogowym. Następnie odczytał pismo Związku Podkowian, które wnosi o wstrzymanie zdjęcia ochronności tego drzewa – pomnika przyrody. Przeczytał również pismo z dnia 18.02.2011 r. w sprawie pielęgnacji podszytu na ulicy Paproci.

Następnie zabrał głos radny M. Foks, który stwierdził, że pismo z dnia 20.04.2011 r. (brak w dokumentacji w Rady Miasta) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, który potwierdził bezpowrotna utratę wartości przyrodniczych tego drzewa a nie stwierdził, że to drzewo realnie zagraża bezpieczeństwu powszechnemu. Następnie powiedział, że należałoby się zastanowić, czy takie stwierdzenie nie należałoby umieścić w projekcie uchwały dotyczącym zniesienia statusu pomnika przyrody. Stwierdził również, że zgodnie z ekspertyzą dendrologiczną drzewo to nie utraciło bezpowrotnie wartości przyrodniczej, gdyż zaleca się ponowną kontrolę stanu zdrowotności drzewa
za trzy lata.

Radna A. Łukasiewicz stwierdziła, że drzewo stoi na działce niezabudowanej i co stanie się, gdy inni właściciele wystąpią z propozycją zniesienia ochronności podobnych drzew, jeżeli Rada zniesie status pomnika przyrody takiego drzewa?

Następnie przewodniczący Komisji radny G. Smoliński sformułował wniosek i poddał pod głosowanie, czy pozbawić statusu pomnika przyrody to drzewo o nr 9 stanowiące dąb szypułkowy. Za pozbawieniem statusu pomnika przyrody – 0 głosów, za pozostawieniem – 3 głosy, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie zabrał głos radny P. Siedlecki, który zaproponował, aby za rok powtórzyć wizję lokalną na terenie, gdzie rośnie to drzewo – pomnik przyrody oraz aby jesienią bieżącego roku dokonać wizji lokalnej 39 drzew pomnikowych, poddanych ekspertyzie dendrologicznej w listopadzie 2010 roku. Wniosek formalny radnego uzyskał akceptację Komisji, która taką wizję dokona w pierwszej połowie września bieżącego roku.

Następnie zabrał głos p. A. Tyszka, który stwierdził, że status pomników przyrody drzewa uzyskały 40 lat temu, a UM miasta nie prowadzi polityki ochrony drzewostanu
w mieście.

Następnie zabrała głos radna A. Łukasiewicz, która złożyła wniosek skierowany do UM poprzez Kierownik referatu Gospodarki Miejskiej UM K. Kowalewską o: spowodowanie usunięcia przewróconych drzew przy rowie na ulicy Jodłowej, przeprowadzenie kontroli stanu drzew przy placu zabaw za budynkiem UM i usunięcie posuszu oraz ustawienie płotka w celu ochrony nowego siedliska mrówek na terenie byłego MOK-u.

Następnie Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński zaproponował przejście
do kolejnego punktu posiedzenia – sprawy różne. Odczytał pismo UM z dnia 06.07.2011 r. stanowiące odpowiedź na pismo przewodniczącego Komisji z dnia 10.06.2011 r. (pismo to znajduje w teczce Komisji ŁPBiOŚ). Następnie stwierdził, że pismo organu wykonawczego na wnioski i postulaty skierowane przez Komisję do Burmistrza nie wyczerpuje w pełni odpowiedzi na zadane pytania członków Komisji. Dlatego też zaproponował, aby w programie jednej z najbliższych posiedzeń Komisji znalazły się sprawy wniesione do UM z posiedzeń Komisji a nie zostały w pełni zrealizowane.

Następnie Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński skierował wniosek, aby w skład zespołu koordynacyjnego ds. poboru wody pomiędzy Podkową Leśną a Brwinowem znaleźli się przedstawiciele Rady Miasta i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ponadto Komisja wnioskuje o przekazanie informacji na temat możliwości pozyskania pomieszczeń budynku Policji lub w budynku przy ulicy Kościelnej na siedzibę straży miejskiej oraz przekazanie informacji o ilości posesji, które korzystają z szamba
z propozycją wprowadzenia podatku ekologicznego.

Następnie Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński odniósł się do poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 27.06.2011 r., gdzie tematyką była ochrona drzewostanu
w mieście i zaproponował rozpoczęcie szerokiej dyskusji w oparciu o współpracę
z organizacjami społecznymi na ten temat. Jednocześnie poinformował, że należy informować społeczeństwo poprzez zamieszczanie w podkowiańskim Biuletynie informacji dotyczących możliwości konserwacji i wycinki drzew i krzewów, publikowanie aktualnych wyników badań wody itp. Następnie poinformował członków Komisji, że w związku
z pismem mieszkańców „Borek” o możliwości przyłączenia tej części Brwinowa do gminy Podkowa Leśna i otrzymał informacje pisemną od radcy prawnego p. J. Tarasiuk w postaci wydruku części ustaw dotyczących podstaw prawnych związanych z ta sprawą, co nie wyczerpuje zapytania Komisji o ustalenie wniosków i procedury administracyjnej skierowanej przez mieszkańców dotyczącej ewentualnego przyłączenia „Borek”
do Podkowy Leśnej.

Radny M. Foks zaapelował o zdyscyplinowanie Pani Burmistrz w stosunku
do wypowiedzi radcy prawnego na ostatniej sesji Rady Miasta. Natomiast radna
A. Świderska zwróciła uwagę na niestosowne zachowanie i arogancję radcy prawnego. Radna M. Wichrowska-Konopka wyraziła niezadowolenie z pracy Pani Tarasiuk , którą radni, niebędący przecież prawnikami, proszą o konkretną pomoc i interpretację przepisów.
Na posiedzeniu w dniu 23.08.2011 roku Komisja jednogłośnie, 6:0, upoważniła przewodniczącego Komisji do wniesienia następującej poprawki do niniejszego protokołu:
W trakcie dyskusji członkowie Komisji sformułowali wniosek do Przewodniczącego RM o zmianę prawnika obsługującego pracę Rady Miasta.
Wniosek Komisja przyjęła stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący.
Komisja zobowiązała przewodniczącego do przekazania wniosku na piśmie do Przewodniczącego RM, radnego Bogusława Jestadt.

Następnie Przewodniczący Komisji radny G. Smoliński zaproponował przejście
do ostatniego punktu spotkania Komisji – wolne wnioski. W punkcie tym poinformował, że od mieszkańca Podkowy Leśnej p. A. Tusińskiego wpłynęło pismo – petycja od około stu mieszkańców w związku z koniecznością budowy części chodnika przy ulicy Bukowej wraz z oznakowaniem poziomym tej ulicy. W związku z petycją mieszkańców radni zaproponowali przesunięcie części środków finansowych przeznaczonych na budowę ulicy Reymonta na ten cel.

Radna A. Świderska poinformowała, że należy zrealizować chociaż część postulatów mieszkańców dotyczących remontów i modernizacji dróg gminnych w tym ulicy Bukowej

Radny M. Foks zaapelował o skonkretyzowanie wniosków do organu wykonawczego gminy oraz przychylił się do przekazania środków finansowych na budowę chodnika przy ulicy Bukowej.

Następnie radni jednogłośnie upoważnili Przewodniczącego Komisji do przekazania
na piśmie wniosków z posiedzenia Komisji wraz z petycją mieszkańców do Pani Burmistrz i Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował radny B. Jestadt

Protokół z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 maja 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia KŁPBiOŚ 20 kwietnia 2011 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 18.30, zakończyło o 22.30.
Przewodniczący przywitał zebranych i stwierdził kworum (lista obecności w załączeniu). Przedstawił porządek obrad:
1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Komisji 21 marca.
2. Przedstawienie przez Urząd Miasta informacji o aktualnej sytuacji na drogach miejskich Podkowy Leśnej, stanie nawierzchni i infrastruktury drogowej w kontekście planu remontów dróg i inwestycji na rok bieżący, rozpoczęciu prac nad programem „drogi 2011–2014″; organizacja ruchu i bezpieczeństwo drogowe.
3. Dyskusja tematyczna w sprawie dróg.
4. Przedstawienie przez Urząd Miasta informacji o realizacji wniosków KŁPBiOŚ w sprawie rowów.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na VII sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne.
7. Wolne wnioski.
Zaproponował zmianę porządku – po punkcie 1 punkt 4 i temat uchwały azbestowej z punktu 5. Propozycję przyjęto jednogłośnie.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji również przyjęty został jednogłośnie.

Pracownik Urzędu p. Jacek Jakóbik w odpowiedzi na wnioski Komisji w sprawie rowów przedstawił plan udrożnienia i konserwacji, mówiąc m.in. o:
– pomiarach geodezyjnych i inwentaryzacji (maj, koszt ok. 5000 zł),
– remontach interwencyjnych (przepusty – ul. Wilcza, Borsucza, Bobrowa, Sosnowa; maj, koszt ok. 35 tys. zł, środki własne),
– interwencyjnym przepompowywaniu wody (m.in. przepust między Brwinowską i 719), które czasem nie poprawia sytuacji (np. w okolicach cmentarza, na Wilczej),
– udziale w komisji starosty grodziskiego (od połowy maja),
– problemach z rowami na prywatnych posesjach,
– rozmowach z władzami powiatu i MZDW o drodze 719 (kontrowersje w sprawie jej przebudowy uniemożliwiają prace przy przepuście),
– rozmowach z władzami WKD o przepustach pod torami.
Następnie p. Jakóbik odpowiadał na szczegółowe pytania radnych i mieszkańców. Ustalono, że radni będą otrzymywać pisemne sprawozdania z działań bieżących Urzędu w sprawie rowów.

Kolejnym tematem była uchwała azbestowa. Po otrzymaniu wyjaśnień, że chodzi o pierwszą akcję dofinansowania prywatnych osób (100% demontaż, wywóz i utylizacja azbestu z dachów) dzięki WFOŚGW, za pośrednictwem gminy, że tymczasem złożono 10 wniosków (wszystkich budynków jest 165, także Urząd, ale tu konieczny jest większy remont, jeśli będą środki) – komisja, apelując o lepszą informację w tej sprawie, jednogłośnie zaopiniowała uchwałę (z autopoprawkami) pozytywnie.

Członkowie Komisji Agnieszka Świderska i Paweł Siedlecki przedstawili swoje ustalenia dotyczące problemu drogowego. Z protokołów z lat ubiegłych wynikało, że w poprzednich kadencjach rozmawiano o nim nieustannie (najwięcej w 2007 r.), działała specjalna komisja do spraw dróg, radni robili inwentaryzację – a ostatecznie z tych działań nic nie wynikło. Radni sprawozdawcy zapytali więc o strategię Urzędu – na jakiej podstawie wybiera się ulice do utwardzania i na jakiej zasadzie się ono odbywa.
Pani burmistrz odpowiedziała:
– strategii nie ma, gdyż będzie opracowywana wspólnie z Radą,
– problem finansowy – ulice Lipowa i Bukowa to jedyny ciąg komunikacyjny dający szanse na środki zewnętrzne (były składane projekty, ale bezskutecznie), nadzieja w pieniądzach z działek przejętych przez zasiedzenie,
– przez centrum przejeżdża dziennie ok. 7000 samochodów – miasto nie jest do tego przystosowane, konieczna nowa organizacja ruchu (są projekty),
– w tym roku priorytetem są ulice Reymonta (w maju będzie przetarg) i Bluszczowa,
– projekty konsultowane są z konserwatorem zabytków, który za najwłaściwszą dla Podkowy uznał kosztowną kostkę.
Radny poprzedniej kadencji Jarosław Chrzanowski i p. Katarzyna Kowalewska wyjaśnili dodatkowo, że długo używany był destrukt (gdy robiono wykopy pod kanalizację), teraz tylko tam, gdzie już zaczęto go stosować. Kostką wyłożono najpierw ulice „rzędne”, do których się stopniowo dopinamy.
Jarosław Chrzanowski postawił wniosek, by po konsultacji Rada wybrała priorytetowe ulice do remontu za swej kadencji.

W dyskusji, w której wzięli udział radni i mieszkańcy, pojawiły się tematy:
– park&ride (etap uzyskiwania pozwolenia na budowę),
– ulic niedawno wyremontowanych, które znów są w strasznym stanie (Krecia),
– stanu Jeleniej (cała do remontu – radny Paweł Siedlecki na 100 m naliczył 152 dziury), Błońskiej (będzie wyrównana tłuczniem),
– niebezpiecznej Bukowej, bez przejść dla pieszych (odpowiedź z Wydziału Komunikacji: przejścia dla pieszych generują wypadki), bez chodnika na ostatnim odcinku (konieczny),
– wprowadzenia „stref zamieszkania” (p. burmistrz poprosiła radnych o wsparcie u starosty),
– realnego projektu organizacji ruchu (w 2007 r. Urząd wykonał projekt, który Wydział Komunikacji zaopiniował negatywnie),
– uporządkowania zasad wjazdu do parku.

Uchwały przedstawione Komisji (w załączeniu) zostały zaopiniowane pozytywnie (jednogłośnie).

W ostatnich punktach porządku obrad poruszano m.in. sprawę woli mieszkańców Borek przyłączenia się do Podkowy (konieczne bliższe zapoznanie się z tematem i konsultacja prawna) i pisma prof. Andrzeja Tyszki o nadmiernej wycince drzew.

Zapraszając na następne spotkanie Komisji poświęcone bezpieczeństwu, przewodniczący podziękował zebranym i zamknął posiedzenie.

Protokołowała Maria Konopka-Wichrowska

Protokół z posiedzenia w dniu 21 marca 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 lutego 2011 r.

Podkowa Leśna,
CKiIO, ul. Świerkowa 1

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 17.02.2011 roku

W dniu 17.02.2011 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji ŁPBiOŚ,
obrady prowadził przewodniczący Komisji, Grzegorz Smoliński.
Po otwarciu posiedzenia, stwierdzeniu kworum – obecnych 5 członków Komisji, radna Agnieszka Świderska spóźniona, usprawiedliwiona – lista obecności członków Komisji i osób obecnych na posiedzeniu w załączeniu – przedstawiony został porządek obrad:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z 17.01.2011 roku;
2) zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na V Sesję RM ;
3) sprawy bieżące Komisji dotyczące realizacji planu pracy na 2011 rok;
4) wolne wnioski, sprawy różne;
5) zakończenie posiedzenia;
Posiedzenie Komisji protokołował Grzegorz Smoliński.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji wraz z wnioskiem do KBFiI dotyczącym zmian w projekcie budżetu na rok 2011 i uwagą radnego Macieja Foksa, że
Komisja zobowiązała przewodniczącego do zgłoszenia wniosku przed przyjęciem
niniejszego protokołu. Głosowanie – jednogłośne ( 5 za); Komisja zobowiązała przewodniczącego do dokonania odpowiedniej adnotacji w protokole z dnia 17.01.2011r..

Przewodniczący poinformował członków Komisji i uczestników posiedzenia o przebiegu dyskusji i wyniku obrad Komisji Budżetu w dniu 16.02.2011r. w odniesieniu do projektów uchwał dotyczących poprawek UM do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu na rok 2011.

W sprawie projektu uchwały, dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie
bez przetargowym na okres 15 lat , w odniesieniu do wydzierżawienia 3m.kw. gruntu z ulicy
Jodłowej 3, przewodniczący zwrócił się o wyjaśnienia do przedstawiciela inwestora,
p. Dariusza Perki, który sporządzając na planszy plan sytuacyjny, przedstawił zaistniały problem, zapewniając zebranych, że przyjęte rozwiązanie jest z punktu widzenia ochrony
drzewa rosnącego w granicy działki najbardziej korzystne; przedstawiciel inwestora podkreślał, że w tej sprawie konsultował się z UM i posiada odpowiednie opinie Konserwatora Zabytków; głosowanie: 5 za , 0 przeciw, 0 wstrzymujących .

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Świderska.
Zajmując stanowisko w sprawie projektu uchwały na zawarcie umowy dzierżawy lokalu
użytkowego przy ul. Jana Pawła 5 na okres ponad 3 lat w trybie przetargowym Komisja
głosowała: 3 za , 1 przeciw, 2 wstrzymujące się; w dyskusji przed głosowaniem radna
Maria Konopka-Wichrowska i przewodniczący Grzegorz Smoliński sugerowali połączenie
działalności księgarskiej z funkcją informacji miejskiej i turystycznej. Mieszkanka Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę na sprzeczność pomiędzy możliwościami rynkowymi w odniesieniu do wysokości czynszu księgarni, a oczekiwaniami miasta i tym samym na konieczność wynajmu na warunkach preferencyjnych.

Komisja nie opiniowała projektu uchwały w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, ale przychyliła się do zgłoszonego na posiedzeniu KBFiI w dniu 16.02.2011r. wniosku radnej Anny Foss o rozszerzenie uzasadnienia.

W odniesieniu do projektów uchwał w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca świadczący usługi w tym zakresie, Komisja głosowała każdorazowo jednogłośnie ( 6 za);
w dyskusji radni Maria Konopka-Wichrowska i Paweł Siedlecki podkreślili konieczność otrzymywania informacji zwrotnych ze schroniska oraz kontrolowania losu wyłapywanych zwierząt; mieszkanka Jolanta Lemańska zwróciła uwagę na brak działań UM w kwestii chipowania psów.

W wolnych wnioskach radni i mieszkańcy zgłosili problemy, które jako wnioski formalne
przewodniczący Komisji zobowiązany został do przedłożenia pani Burmistrz przed przyjęciem niniejszego protokołu – pismo do Burmistrza w załączeniu.
Mieszkanka Janina Samoraj zwróciła się do Komisji o podjęcie działań w celu przywrócenia
bezpłatnego odbierania sortowanych odpadów. Pani Samoraj w powyższej sprawie zwracała
się wielokrotnie do UM. Wyjaśniając, radna Agnieszka Świderska poinformowała, że Komisja zajmie się tym problemem w ramach prac nad nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami.

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie będzie miało charakter tematyczny i dotyczyć będzie rowów i kwestii odwodnienia; termin: druga połowa marca; posiedzenie przygotują radni-sprawozdawcy ( Jestadt, Smoliński); w kwestiach merytorycznych do udziału w posiedzeniu mają być zaproszeni m.in.:
Zbigniew Bojanowicz –RM; Grzegorz Lewandowski i Jacek Jakóbik – UM; Artur Tusiński – mieszkaniec, propozycja koncepcji odwodnienia .

Posiedzenie protokółował:
Grzegorz Smoliński

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO Podkowa Leśna,
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 21.02.2011 roku
ŚRODOWISKA RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA

Pani
Małgorzata Stępień – Przygoda
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Szanowna Pani Burmistrz,

uprzejmie informuję, że w dniu 17.02.2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji ŁPBiOŚ,
w czasie którego przez radnych i mieszkańców zostały zgłoszone poniżej wymienione
wnioski formalne, które z upoważnienia Komisji przekazuję Pani przed przyjęciem protokołu
z posiedzenia :

1) przygotowanie przez UM zestawienia kosztów opieki nad bezdomnymi zwierzętami
w ubiegłym roku oraz przewidywanych kosztów w ramach podpisanych na rok 2011 umów ;
2) przygotowanie przez UM informacji dotyczącej zasad, możliwości i kosztów
chipowania psów;
3) zwiększenie nadzoru nad stanem porządku i czystości ulic Jana Pawła II oraz
Brwinowskiej; przesunięcie tablicy informacyjnej o alei zabytkowej przy przejściu
dla pieszych ul. Jana Pawła II i J.Iwaszkiewicza; dokonanie przeglądu i naprawy
ławek w centrum miasta;
3) podjęcie kroków w celu zabezpieczenia lub wycinki brzozy przy ul. Kolejowej
pomiędzy ul. Cichą i 11-Listopada, rosnącej w pasie drogowym;
4) opracowanie zestawienia wyremontowanych ulic, które zgodnie z umową
z wykonawcą posiadają gwarancję i rękojmię; w szczególności Komisja prosi
o informacje dotyczące remontu ulic : Krecia; Jelenia od Wiewiórek do Króliczej;
Szczyglej; Storczyków od Jana Pawła do Kwiatowej;
5) przekazanie informacji na temat podejmowanych przez UM czynności w celu
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w odniesieniu do miejsc publicznych, w których spożywany jest alkohol na wolnym powietrzu ( np. pusta działka na ul. Reymonta).

W imieniu Komisji uprzejmie proszę o pisemne stanowisko.
Dziękując za Pani starania, pozostaję z poważaniem

Grzegorz Smoliński
Przewodniczący K ŁPBiOŚ

Protokół z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2011 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2010 r.

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content