Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta VI Kadencji


Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Członkowie:
1. Helena Skowron – przewodnicząca komisji,
2. Zbigniew Bojanowicz,
3. Jarosław Chrzanowski,
4. Zbigniew Jachimski,
5. Jarosław Kubicki,
6. Adam Krupa.

Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji VI kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji VI kadencji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

§ 1.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji, w skrócie KBFiI, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2.
1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków – radnych Rady Miasta Podkowy Leśnej.
2. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada w drodze uchwały zatwierdza skład Komisji.
3. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego.

§ 3.
1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji może go zastąpić inny członek Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie na żądanie co najmniej 2 członków Komisji.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji, przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza Miasta, zaproszonych gości oraz mieszkańców, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniu Komisji, mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
7. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, mogą zabierać głos w dyskusji lecz nie uczestniczą w głosowaniu.

§ 4.
1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia związane z finansowaniem zadań publicznych (bieżących i inwestycji), realizowanych przez Miasto.
2. W szczególności do zadań Komisji należy opiniowanie projektów uchwał oraz innych spraw wnoszonych przez burmistrza lub przewodniczących Komisji, występowanie z wnioskami do burmistrza lub przewodniczących Komisji w zakresie:
a) budżetu miasta zarówno na etapie projektu jak i wykonania jego poszczególnych części,
b) programów rozwoju gospodarczego miasta, zasad gospodarowania majątkiem gminy, w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu, a także użyczenia,
c) inwestycji i remontów, których wartość przekracza granice ustalone przez Radę w ramach budżetu,
d) tworzenia i przystępowania do spółek,
e) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
f) współdziałania gminy z innymi gminami w sprawach gospodarczych oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
g) innych zagadnień i zadań finansowo-gospodarczych zlecanych Komisji przez Radę Miasta, przewodniczącego Rady lub podjętych z własnej inicjatywy.
3. Komisja ma prawo występowania z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie określonym powyżej.
4. Przy realizacji swych zadań Komisja powinna współdziałać z innymi komisjami Rady Miasta.

§ 5.
1. Stanowiska, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w protokole z posiedzenia Komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał Rady Miasta.
3. Stanowisko Komisji wraz z wnioskami mniejszości przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
4. Przewodniczący komisji przekazuje podjęte stanowiska przewodniczącemu Rady Miasta, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

§ 6.
1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół z posiedzenia komisji zawiera co najmniej:
a) datę i porządek posiedzenia,
b) listę osób obecnych,
c) podjęte stanowiska, wnioski i ustalenia,
d) krótkie omówienie,
e) na wniosek osób obecnych, za zgodą większości członków Komisji, w protokole umieszcza się teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przez przewodniczącego Komisji każdorazowo przed rozpoczęciem obrad.
4. Protokół z danego posiedzenia jest przyjmowany do wiadomości i akceptowany na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
5. Przed poddaniem protokołu pod głosowanie mogą być do niego wnoszone uwagi i poprawki.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców na stronie internetowej miasta oraz w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7.
1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu materiałów ich dotyczących co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Przewodniczący Komisji występuje do burmistrza Miasta z wnioskiem o dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów dotyczących sprawy mającej być przedmiotem prac Komisji lub z wnioskiem o zobowiązanie właściwych pracowników Urzędu Miasta albo dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych, do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
3. W trakcie prac Komisja ma prawo wglądu w całość akt rozpatrywanej sprawy..
4. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 8.
1. Przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plan pracy Komisji na dany rok oraz sprawozdanie z jej pracy.
2. Zatwierdzony przez Komisję plan pracy na dany rok przewodniczący Komisji przedkłada Radzie Miasta.
3. Przewodniczący Komisji informuje okresowo Komisję o realizacji uwag i wniosków Komisji.
4. Przewodniczący Komisji składa Radzie Miasta sprawozdanie z prac Komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Protokół z posiedzenia w dniu 2 września 2014 r.

Podkowa Leśna 02.09.2014 r.

Protokół posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej w dn. 02.09.2014 r.

Przyjęto jednogłośnie ( 3 za, 0 przeciw 0 wstrzymujących się) następujący porządek posiedzenia:
1.Informacja Urzędu Miasta na temat realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na 2014 r.
2. Sprawy różne
3.Wolne wnioski.

Na posiedzenie komisji przybył członek komisji p. Adam Krupa.
Ad 1.
Pan Jaromir Chojecki, pracownik Urzędu Miasta przedstawił obecnym stan realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji w mieście (dokument w załączeniu).
Pan Chojecki odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników dyskusji:
A. Łukasiewicz zapytała , jaki został przyjęty projekt na realizację ul. Iwaszkiewicza, p. M. Gessner
zapytała o proces zatwierdzania projektu na remont ul. Kwiatowej. P. Chojecki poinformował, że
urząd mimo trudności, nie rezygnuje ze starania się o uzyskanie wszystkich potrzebnych uzgodnień na remont tej ulicy, ale w tej chwili nie mamy możliwości przeprowadzenia tych prac.
Radni: J. Kubicki, Z. Bojanowicz oraz mieszkaniec T. Janiszewski przeprowadzili dyskusję na temat odwodnienia ul. Modrzewiowej.
Na posiedzenie komisji przybył radny J. Chrzanowski.
Pan Janiszewski zapytał o naprawy dachu szkoły i czy ubezpieczenie pokryje koszty naprawy usterek. Pan J. Kubicki zapytał, czy jest ekonomiczne ogrzewanie szkoły czterema piecami CO.
Pan Chojecki udzielił wyjaśnień, że projekt rozbudowy szkoły przewidywał dwa oddzielne systemy ogrzewania. Była rozpatrywana taka możliwość, ale okazała się nieekonomiczna.
Radny Bojanowicz poinformował zebranych, że remont przepustu na ul. Irysowej jest zakończony, a rów na cmentarzu jest w trakcie budowy.
Pani M. Gessner zapytała, kiedy rozpocznie się remont ul. Bukowej. Pan J. Chojecki poinformował, że do końca września.
Radna p. A. Świderska i mieszkanki (siostry zakonne) ul. Ejsmonda zwróciły się o ujęcie we wnioskach do budżetu na 2015 r. remontu tej ulicy na odcinku od ul. Sienkiewicza do
ul. Młochowskiej. Konieczne również jest przeprowadzenie remontu, w porozumieniu z gminą Brwinów, części ul. Młochowskiej do ul. Jana Pawła II.
Radny Adam Krupa stwierdził, że informacje na temat realizacji inwestycji przekazane przez
p. Chojeckiego „to są bajdy” a nie informacja.

Ad.2
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski zabrał głos w sprawie złożonej przez niego skargi na działalność burmistrza rozpatrywanej przez komisję rewizyjną. Stwierdził, że gospodarka grobami na cmentarzu podkowiańskim jest niewłaściwa.

Ad.3
Prośba mieszkańców ul. Ejsmonda i okolicznych ulic o wpisanie do wniosków budżetowych
na 2015 r. remontu ul .Ejsmonda (od ul. Sienkiewicza do ul. Młochowskiej) i części ul. Młochowskiej do ul. Jana Pawła II.

protokółowała
Helena Skowron

Załącznik do protokołu

Informacja w na temat realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na 2014 r.
11-go Listopada (odc. Bukowa-Kolejowa) – ulica wykonana
Bukowa (odc. Lipowa-Reymonta) – ulica wykonana
Główna/Miejska (chodnik przy przedszkolu) – chodnik wykonany
Reymonta (odc. Ejsmonda – Żeromskiego) – ulica wykonana
Storczyków (odc. Jana Pawła II – Sasanek) – 08.09.2104 – wybór oferty
Bukowa (odc. Lipowa – 40 m. za Grabową) – przetarg ogłoszony 1.09 – otwarcie 16.09
Warszawska ( odc. Brwinowska – Główna) – ewentualne ogłoszenie przetargu po rozstrzygnięciu przetargu na ul. Bukową
Jelenia (odc. Królicza – Wiewiórek) – ewentualne ogłoszenie przetargu po rozstrzygnięciu przetargu na ul. Bukową
Projekt na ul. Gołębią/Zachodnią – projekt odebrany
Projekt na ul. Iwaszkiewicza – termin realizacji do 30.09.2014
Koncepcja odwodnienia ul. Modrzewiowej – termin realizacji do 15.09.2014 r.
Projekt na ul. Kwiatową-Paproci (odc. od skrzyżowania Parkowej i Bluszczowej do granicy z Owczarnią wraz z projektem progów spowalniających w ul. Wrzosowej – wystąpienie poprzez Starostwo Powiatu Grodziskiego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o odstępstwo od przepisów.
Budynek komunalny przy ul. Orlej – Przygotowanie procedury przetargowej
Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1 – zamontowano dwa urządzenia (3 stanowiska) do ćwiczeń oraz linarium.
Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne – wybór oferty na wymianę pieca w starej części szkoły
Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne – wykonano remont attyki na dachu budynku przedszkola oraz bezpieczną nawierzchnię na chodniku przy budynku przedszkola.

Protokół z posiedzenia w dniu 15 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 15 lipca 2014 r. w Centrum Kultury I Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca KBFiI, H.Skowron powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i zaproponowała następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 17.07.2014 r.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Na wstępie odbyła się dyskusja nt. faktu, iż od długiego czasu (przeszło rok) w pracach Komisji zdecydowanie często nie bierze udziału ta sama dwójka radnych. Stwierdzono, że nie ma podstaw prawnych do stosowania jakiegokolwiek regresu w stosunku do takiej postawy, której ocena leży jedynie w sferze obowiązkowości i kultury zachowań.

Ad.1. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 17.07.2014 r.
1. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta na 2014 rok (projekt nr. 226/2014).
W ramach dyskusji Skarbnik Miasta, Pani Maria Ostrowska odpowiadała na pytania uczestników posiedzenia.
Radny Zb. Bojanowicz poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia 80.000,- zł zmniejszającego nakłady na wykonanie projektu organizacji ruchu w mieście, P.Skarbnik wyjaśniła, ze kwota ta przeznaczona jest na zwiększenie możliwości wypłat odszkodowań z zajęcie gruntów na drogi gminne – przy czym wysokość nakładów na inwestycje drogowe pozostaje bez zmian.
Następnie, w toku dyskusji, w której udział wzięli m. innymi: Zb. Bojanowicz, M. Gessner, Z.  Jachimski, H. Skowron, P.Skarbnik wyjaśniła istotę zmniejszenia planowanych wydatków w budżecie dot. przetargów na: konserwację sieci kanalizacyjnej, odbiór ścieków, odbiór śmieci, sprzątanie i oświetlenie.
Następnie rozpoczęła się dyskusja n.t. zmniejszenia planu nakładów na budowę domu komunalnego i planu wydatków związanych z rozliczeniem budowy hali sportowej. Na pytania (m.innymi; Z.Bojanowicza, J.Chrzanowskiego, M. Gessner) wyjaśnień udzielał Kier. Referatu Inwestycji – P.Stanisław Borkowski.
Z wyjaśnień dot. budowy domu komunalnego wynika że:
– zmniejszenie planowanych nakładów na budowę jest spowodowane dostosowaniem planu do możliwości wykonania prac w 2014r. wynikających z stanu i przebiegu procedur inwestycyjnych (pozwolenia, wycinka, przetargi, ew. wykonanie fundamentów),
-otrzymana dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji,
-kosztorys inwestorski to ok. 900 000,- zł , a na 2014 r. wystarczy plan ok. 329 000,- zł do „przerobienia”,
– dla ogłoszenia przetargu na budowę (przy założonym rozłożeniu inwestycji na lata 2014/15) nie ma
potrzeby zawarcia w aktualnym budżecie całej kwoty kosztorysu inwestorskiego,
– nie jest wykluczony wniosek o korektę (zmniejszenie) budżetu w tym zadaniu.
Mieszkanka, P.M.Gessner, odnosząc się do prac nad planowaniem budżetu w tym zadaniu w grudniu 2013 roku zwróciła uwagę, że podobne wszystkie kwestie (np. etapowość realizacji inwestycji, terminy możliwych prac itd.) generalnie zrozumiałe a mające znaczenie dla planowania inwestycji winny być brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu.
Kolejne pytania P.M.Gessner dotyczyły 155 000 .- zł na zakup sprzętu szkolnego i 14 000,- zł. dot. dotacji przedmiotowej dla CKiIO – wyjaśnień udzieliła P.Skarbnik (155 000,- zł – to nie wydane w ubiegłym roku środki z oświatowej subwencji ogólnej, 14 000,- zł dot. wyrażenia obecnie intencji, która może znaleźć odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie).
Następnie P.M.Gessner przywołując przykład przetargu na odbiór odpadów komunalnych poprosiła o wyjaśnienie sposobu strategicznego zarządzania finansami miasta, które wg. Niej jest złe i prowadzi do koniunkturalnych zmian w budżecie miasta. Wyjaśnień dot. przetargu na odbiór odpadów (przyjęte założenia organizacyjne i kosztowe, przebieg przetargu i jego wynik) udzieliła P.Skarbnik.
Następnie P.M.Gessner zapytała o zasadność zwiększenia planowanych wydatków na odszkodowania (380 000,- zł) – wyjaśnień udzieliła P.Skarbnik (są konsekwencją rezultatów następnych spraw sądowych, więcej odszkodowań w tym roku nie będzie).
Następnie mieszkanka, P.Dorota Wacławek zapytała o harmonogram budowy domu komunalnego (m. innymi o jego postać w momencie zatwierdzania budżetu na 2015 r.). Wyjaśnień udzielił P.S.Borkowski. Po dyskusji na ten temat Przewodnicząca KBFiI stwierdziła, że nie ma mowy o żadnym opóźnieniu tej inwestycji.
Następnie radny J,Chrzanowski zapytał o przyczyny zmniejszenia planowanych wydatków o 80 000,- zł na kompleksowy projekt organizacji ruchu. Rozpoczęła się dyskusja w której udział wzięli m.innymi: J.Chrzanowski, Zb.Bojanowicz, M.Gessner).Wyjaśnień udzielił P.S,Borkowski:
– na przykładzie sprawy dot. ul. Kwiatowej omówił trudności z uzgodnieniami projektów w Starostwie grodziskim (aktualnie jest wystąpienie miasta do Ministra poprzez Starostę o zatwierdzenie odstępstw od wymagań dla tego projektu),
– wskazał, że szczegóły procedury uzgodnień stosowane w Starostwie powodują trudności w znalezieniu wykonawców projektów drogowych wymagających uzgodnień (w tym projektów organizacji ruchu),
– uważa, że uzgodnienie kompleksowego projektu organizacji ruchu nie zakończy się nigdy,
– proponuje metodę tzw. „małych kroków” – realizacje projektów cząstkowych (dla. konkretnych dróg) w oparciu o posiadaną koncepcję organizacji ruchu w mieście, również o jej cz. III-ą (po załatwieniu prawno-formalnych spraw miedzy miastem a odnośnym wykonawcą koncepcji),
– wskazał, że organizację ruchu w mieście determinują drogi powiatowe,
– zwrócił uwagę ,że Rada Miasta uchwaliła wykonanie kompleksowego projektu organizacji ruchu w mieście ale realia pokazały, że tego zrealizować się nie da,
– uważa, że przykład dokonania zmian organizacji ruchu na ul. ul. Bluszczowej i Głównej pokazuje metodę postępowania (robić drogę i dostosowywać organizację ruchu metodą faktów dokonanych, korzystając z posiadanej koncepcji),
– przypomniał, że projekty na organizację ruchu mają określoną ważność (czas na realizację),
– jest zdania, że po wykonaniu remontu ul. Bukowej uda Mu się wykonać na niej kilka progów zwalniających.
Radny, Z. Jachimski zauważył, że zadanie opracowania kompleksowego projektu organizacji ruchu w mieście przypomina słowo-wytrych a jego wykonanie miało spełnić 3 podstawowe oczekiwania mieszkańców: zmniejszenie ruchu tranzytowego, zmniejszenie prędkości, ograniczenie parkowania w centrum i dlatego zostało podjęte przez Radę miasta; jeżeli osiągnięcie tych oczekiwań nie jest możliwe przez projekt kompleksowy to z tak postawionego zadania należy zrezygnować a cele osiągać metodą realizacji cząstkowych, o których mówił P.S.Borkowski.
Radny Z.Bojanowicz stwierdził, że konieczne jest przeanalizowanie pierwotnego projektu organizacji ruchu z 2005r. w ograniczeniu do tzw. „kwartałów” miasta w celu zbadania możliwości jego wprowadzenia właśnie w mniejszych fragmentach, w tzw. „kwartałach”.
Mieszkanka, P.M.Gessner wyraziła zdanie, że wniosek ten jest sprzeczny z przyjętą strategią rozwoju miasta i wycofanie się z wykonania kompleksowego projektu organizacji ruchu w mieście wymaga dokonania zmian w tej strategii; ponadto realizacja projektów cząstkowych jest kosztowniejsza;
zwróciła też uwagę, że Komisja Budżetu opiniuje na dzisiejszym posiedzeniu zmiany w budżecie bez poprzedzenia go wykonaniem analizy realizacji strategii i realizacji zadań inwestycyjnych – choć plan pracy Komisji Budżetu takie analizy przewiduje jako pracę ciągłą (pkt. 3 planu).
Następnie radny J.Chrzanowski poprosił o wyjaśnienie celowości zwiększenia budżetu o 30 000,-zł na remont sali nr.6 w szkole, odpowiedzi udzieliła P.Dyr. A. Markowicz (remont wskazany przez przegląd, sala dla kl.I-III, m.innymi wymiana podłogi).
Pani Skarbnik zwróciła tez uwagę na potrzebę zwiększenia (o 10 0000,-zł) planu wydatków na kulturę fizyczną; zwiększone zapotrzebowanie wynika ze wzrostem zainteresowania mieszkańców sportem związanego ze zwiększeniem bazy – sali sportowej szkoły.
Radny, Z.Jachimski zapytał o zakres planowanych prac na ul. Bukowej, wyjaśnień udzielił P.S.Borkowski (nakładka asfaltowa i odwodnienie oraz starania o progi); uważa, że należy realizować przede wszystkim rozpoczęte projekty.
Mieszkanka P.M.Gessner zwróciła, że Rada nie zleciła szereg zadań projektowych , które zostały jednak wykonane (np. ulica Myśliwska).
Radny J.Chrzanowski zauważył, że projekt na ul. Myśliwską został wykonany razem z projektem na chodnik na tej ulicy za te same pieniądze.
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu zarządziła głosowanie nad wnioskiem o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta na 2014 r. (projekt nr.226/2014).
Radni w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (jednogłośnie, 4 za).

2. Uchwała w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu (projekt 227/2014).
W ramach dyskusji, w której udział wzięli m.innymi: J.Chrzanowski, M.Gessner) wyjaśnień udzieliła P.Sekretarz, M.Górska (ew. wsparcie – dotację – dostanie CKiIO, bo miasto nie może dać dotacji na wkład własny organizacji).
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu zarządziła głosowanie nad wnioskiem o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w .sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu (projekt 227/2014).
Radni w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały (3 za,1 wstrzymujący).

Ad.2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
Radni w głosowaniu przyjęli protokół z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji z dnia
29. 05.2014 (jednogłośnie, 4 za) oraz z dnia 24.06.2014 r. ( 2 za, 2 wstrzymujące).

Ad.3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji Budżetu odczytała pismo w sprawie odwołania P.Gradowskiej – mieszkanie winno wrócić do miasta.

Ad. 4. Wolne wnioski.
Radny Z.Bojanowicz poinformował o pracach na cmentarzu, miedzy innymi: uporządkowanie grobu P.Natalii Szwed (zlokalizowanego w sąsiedztwie grobów warszawiaków), schodki od strony rowu, uzyskanie dodatkowych miejsc, sprawa ogrodzenia od strony zachodniej, sprawa robót przy porządkowaniu rowu (konieczny dobry dozór wykonania); zwrócił też uwagę na podjęcie zbyt pochopnej decyzji o wykonaniu inwestycji związanej z budową domu komunalnego (projekt i wykonanie) w cyklu jednorocznym.

Wobec braku dalszych wniosków Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie (g.21.00)

Protokółował:
Zbigniew Jachimski

Protokół z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2014 r.

Podkowa Leśna 24.06.2014 r.

Protokół posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Przewodnicząca przedstawiła planowany porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję w dn.26.06.2014 r.
2.Przyjęcie protokółu posiedzenia komisji w dn.29.05.2014 r.
3.Sprawy różne.
4.Wolne wnioski.

Przewodnicząca stwierdziła brak quorum. Obecni na posiedzeniu komisji członkowie to: Helena Skowron i Jarosław Chrzanowski.
Przewodnicząca poinformowała, że dyskusja nad uchwałą o zmianie odpłatności za przedszkole
odbędzie się, nie będą natomiast przeprowadzone głosowania.
Ad.1
Przybyła na posiedzenie p. dyrektor Anna Markowicz przedstawiła obecnym propozycje stawek odpłatności za przedszkole samorządowe. Poinformowała, że po wejściu we wrześniu
2014 r. nowej ustawy w życie, gmina otrzyma 100,66 zł dotacji więcej na każde dziecko.
W związku z tym zmiana stawek odpłatności nie będzie obciążała budżetu miasta. Obecnie do przedszkola uczęszcza 120 dzieci, z czego 29 dzieci pozostaje w przedszkolu na 9 godzin.
Ad.2
Protokół nie został przyjęty-nie przeprowadzono głosowania.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokółowała Helena Skowron

Protokół z posiedzenia w dniu 25 maja 2014 r.

PROJEKT Podkowa Leśna 29 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 29 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół przy ul. J.P. II 20.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji otwierając posiedzenie komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad :

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz rocznego z wykonania budżetu za 2013 r.
2. Zaopiniowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za 2013 r. – wybrane zagadnienia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Porządek obrad bez zmian został przyjęty jednogłośnie (4 głosy „za”).

Ad. 1. Członkowie komisji po udzielonych wyjaśnieniach przez Skarbnika Miasta , p. Marię Ostrowską,
w dyskusji pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego sprawozdania finansowego oraz
rocznego wykonania budżetu za 2013 r. i w głosowaniu jednogłośnie ( 4 głosy „za”)
pozytywnie zaopiniowali przedłożone materiały. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia
prac Komisji Rewizyjnej w zakresie procedury absolutoryjnej , członkowie KBFiI jednogłośnie
upoważnili przewodniczącą KBFiI do przekazania stanowiska komisji w tej sprawie
(przed przyjęciem protokołu z dzisiejszego posiedzenia).

Ad. 2. Do przedstawionego przez UM raportu , KBFiI ograniczyła się w dyskusji do finansów w nim
ujętych. W zakresie wydatków na realizację POŚ , KBFiI odniosła się pozytywnie , stwierdzając
ich wzrost od 2011 do 2013 roku , który był zgodny z nakładami ujętymi w poszczególnych
budżetach miasta. Po zakończeniu dyskusji , członkowie komisji jednogłośnie (4 głosy „za”)
pozytywnie zaopiniowali raport z realizacji POŚ w jego części finansowej.

Ad. 3. Protokół z posiedzenia komisji w dniu 22 maja br. został przyjęty jednogłośnie (4 głosy „za”).

Ad. 4. Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych , że w sprawie przejęcia od Powiatu Grodziskiego
ul. Parkowej odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistycznej , która nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
Członkowie KBFiI podtrzymali uprzednio wyrażone oczekiwanie , aby wszelkie elementy związane
z kosztami przejęcia tej ulicy były dokładnie sprecyzowane.
W dalszej części posiedzenia , przewodnicząca komisji przedstawiła uzyskane z UM informacje
dot. poniesionych kosztów na realizację rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej oraz trwających
sporów z wykonawcami robót w tym zakresie. Z uwagi na liczne zapytania dot. kosztów tej inwestycji,
KBFiI wniosła o przekazanie przez Burmistrza Miasta na najbliższej sesji Rady Miasta i w Biuletynie
Miasta pełnej informacji w tym zakresie wg. stanu na dzień 10 maja 2014 r.

Na tym zakończono posiedzenie.
Protokół sporządził – Zbigniew Bojanowicz.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 maja 2014 r.

Podkowa Leśna 22 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 22 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół przy ul. J.P. II 20.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji witając wszystkich zebranych otworzyła posiedzenie komisji , stwierdziła quorum i zaproponowała wniesienie autopoprawek do ogłoszonego porządku obrad , tj. :
– pkt 2 – otrzymuje brzmienie : Analiza sprawozdania „Programu współpracy miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013″.
– pkt 4 – usunięcie

Porządek obrad po zmianach (przyjęty stosunkiem głosów : 3 – „za” , 1 – „przeciw”) :

1. Przeanalizowanie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r. oraz sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej za 2013 r.
2. Analiza sprawozdania „Programu współpracy miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
3. Dyskusja nad zasadnością rozpoczęcia prac nad uchwałą dotyczącą stypendiów sportowych
dla dzieci i młodzieży.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej , p. Maria Matuszewska poinformowała , że przedmiotowa
ocena stanowi wymóg ustawowy i dotyczy sytuacji społecznej i demograficznej naszego miasta ,
a zasoby pomocy społecznej obejmują infrastrukturę , kadrę , organizacje samorządowe i nakłady
finansowe na zadania pomocy społecznej bez wzg. na podmiot finansujący te zadania.
Radny Z. Bojanowicz zwrócił się z pytaniem do p. M. Matuszewskiej czy były zgłaszane jakiekolwiek
uwagi bądź poprawki do tej oceny. Kierownik OPS odpowiedziała , że o ile system i program
komputerowy przyjmie wnoszone dane – wówczas ocenę należy uznać za prawidłową.
PRM p. A. Stencka pytała , czy wyciągane są jakieś wnioski dot. tej oceny. Kierownik OPS zauważyła,
że główny wniosek nasuwa się w odniesieniu do miejskiego domu opieki społecznej , którego brakuje
w Podkowie Leśnej. Przewodnicząca KBFiI , p. H. Skowron poprosiła o wyjaśnienie , czy dane
dotyczące np. zjawiska narkomanii (1 osoba wykazana w zestawieniu) jest to wynik rzeczywisty.
Kierownik OPS poinformowała , że ocena obejmuje dane dotyczące osób , które otrzymują pomoc
i opiekę z OPS. Radny J. Kubicki zapytał , czy miasto ma obowiązek finansować pobyt osób z Ośrodka
na Dębaku w Domach Pomocy Społecznej. Kierownik OPS wyjaśniła , że prawo takie przysługuje
uchodźcom , którzy otrzymali kartę pobytu tolerowanego i nadal przebywają w Ośrodku (mogą tam
przebywać max. 3 tygodnie od chwili otrzymania wspomnianej karty pobytu). Pani M. Gessner
zgłosiła potrzebę zorganizowania na terenie miasta „Domu dziennego pobytu” w szczególności dla
mieszkańców w wieku 80+.

Ad. 2. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nova Podkowa” p. T. Janiszewski poinformował , że Stowarzyszenie
nie zgłasza zastrzeżeń do sprawozdania w zakresie pkt. 1-3. Zgłosił natomiast wniosek , aby
sprawozdanie było sporządzane przez burmistrza miasta z udziałem wszystkich organizacji
pozarządowych. Jego zdaniem , przedstawione sprawozdanie stanowi wyraz lekceważenia partnera
jakim są organizacje pozarządowe. Ponadto p. T. Janiszewski zgłosił :
– błędy w zakresie procedury konsultacji społecznych
– brak możliwości korzystania z pomieszczeń CKiIO (lokalu biurowego w pałacyku- kasynie nie można
wykorzystać na spotkania członków organizacji)
– brak możliwości publikowania na łamach Biuletynu Miasta
– wadliwość funkcjonowania Forum Organizacji Pozarządowych
Radny J. Kubicki zgłosił uwagę , że inne organizacje (nie obecne na posiedzeniu komisji) też powinny
wypowiedzieć się na temat przedmiotowego sprawozdania. Przewodniczącą KBFiI , p. H. Skowron
wyjaśniła , że komisja odnosi się do przedstawionych zapisów sprawozdania jedynie w zakresie
kompetencji komisji. Pani M. Gessner poprosiła o podanie kwoty jaka została przeznaczona na
konkurs dla organizacji pozarządowych (w tym na sport). Pracownik UM , p. M. Szymska poinformowała,
że w 2013 r. na sport przeznaczono w konkursie 20 tys. zł , z czego wykorzystano 15 tys. zł.
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe nie składało wniosku na dofinansowanie organizacji II Biegu
Podkowiańskiej Dychy. Pan T. Janiszewski zgłosił wniosek , aby ogłoszenie o konkursie i jego rozstrzygnięcie
odbywały się na początku każdego roku kalendarzowego. Radny J. Chrzanowski zaproponował formułę
konkursu profilowego , w którym corocznie burmistrz miasta określałby profil priorytetowych zadań
na potrzeby miasta i jego mieszkańców.
Na zakończenie dyskusji , KBFiI jednogłośnie (4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe
sprawozdanie.

Ad. 3. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych , p. E. Mieszkowska przedstawiła genezę sytuacji , która
spowodowała rozpoczęcie dyskusji w tym zakresie (zgłoszony wniosek rodziców o przyznanie ich dzieciom
stypendium za wyniki sportowe). Dyrektor ZSS , p. E. Mieszkowska argumentowała , że byłoby zasadne ,
aby system stypendialny obejmował obok sportu także wyniki w nauce i osiągnięcia np. w olimpiadach.
W wyniku dyskusji i przedstawionych uwag , członkowie komisji sformułowali następujący wniosek :
KBFiI widzi potrzebę rozpoczęcia prac zmierzających do opracowania wielowariantowego projektu
uchwały (stypendia , nagrody dla uczniów szkół podkowiańskich) za osiągane wyniki sportowe , naukowe
i artystyczne. Stanowisko komisji zostało przyjęte jednogłośnie 4 głosami „za”.

Ad. 4. Przewodnicząca KBFiI przedstawiła treść pisma Starosty Powiatu Grodzisk Maz. dot. przekwalifikowania
ul. Parkowej z drogi powiatowej na ulicę gminną. W wyniku dyskusji sformułowano nast. wniosek :
KBFiI zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o przedstawienie szczegółowych informacji na temat
ul. Parkowej , w tym jej stanu technicznego i prawnego , w aspekcie kosztów przejęcia tej ulicy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.

Radny Z. Bojanowicz złożył wniosek o przedstawienie komisji stanu rozliczenia rozbudowy szkoły . który
w poniższej treści został jednogłośnie przyjęty 4 głosami „za” :
KBFiI zwraca się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przedstawienie komisji stanu rozliczenia inwestycji
pn. „Rozbudowa budynku szkoły samorządowej i budowa hali sportowej” wg stanu na dzień 10 maja
2014 r.

Pondto , radny Z. Bojanowicz zaproponował , aby powrócić do dyskusji na temat budowy parkingu przy
ul. Głównej , w ramach wykorzystania środków finansów przeznaczonych w bieżącym roku budżetowym
na inwestycje drogowe. Na tej podstawie członkowie komisji sformułowali następujący wniosek :

KBFiI zwraca się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości budowy parkingu
przy ul. Głównej w bieżącym roku budżetowym. Wniosek został przyjety jednogłośnie 3 głosami „za”.

Ad. 5. Pani M. Gessner zwróciła się z prośbą do komisji o analizę rozstrzygniętych w 2014 r. przetargów
w aspekcie zagospodarowania ew. oszczędności i ich wykorzystania w tegorocznym budżecie miasta.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :
Jarosław Chrzanowski

Protokół z posiedzenia w dniu 27 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 27 marca 2014 r. w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20.Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca KBFiI, H.Skowron powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i zaproponowała następujące poprawki do ogłoszonego porządku obrad:
– skreślenie punktu 4 – Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej za 2013 r.
– skreślenie punktu 5 – Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Radni w głosowaniu ( jednogłośnie, 4 głosy za) przyjęli propozycję i następujący porządek obrad:

1. Informacja Urzędu Miejskiego na temat kosztów i zakresu remontów w budynkach komunalnych
oraz budynku Urzędu w 2014 r.
2.Informacja Urzędu Miejskiego na temat robót do wykonania na cmentarzu w ramach środków przewidzianych w tegorocznym budżecie miasta,.
3.Zaopiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Miasta.
4 Sprawy różne.
5.Wolne wnioski.

Ad.1. Informacje przedstawiła P. Elżbieta Siedlecka (również na piśmie –zał. do protokółu).
Następnie rozpoczęła się dyskusja w której głos zabrali m. innymi:
Radny J.Chrzanowski – zapytał o kosztorys i wysokość koniecznych nakładów dla podanego zakresu robót.
P.E.Domaradzka – zawnioskowała o remont elewacji Urzędu Miasta.
P.M.Gessner – zapytała o charakter protokołów, które występowały w przedmiotowej informacji.
Odpowiedzi udzieliła P.E.Siedlecka – budżet przewiduje na w/w zadanie 150 tys. złotych; kwota musi wystarczyć; szczegółowego rozbicia na obiekty i kosztorysów nie ma; przedstawiony zakres prac powstał w oparciu o protokóly technicznę dla budynków; na roboty do wykonania zbierane są oferty.
P.M.Gessner – wyraziła zdziwienie, ze nie ma szczegółowych kosztorysów, skoro kwoty budżetowe znane są od 19 grudnia 2013r.
Radny Z.Bojanowicz – ocenił przedstawioną informację za zbyt ogólnikową i zawnioskował o przedstawienie przez Urząd Miasta w najbliższym czasie kwot na konkretne zadania remontowe.
P.T.Janiszewki – zarzucił Przewodniczącej Komisji brak właściwych form prowadzenia posiedzenia; zwrócił uwagę, że szkoła wymaga prac remontowych; zwrócił się o wyjaśnienie przeznaczenia na szkołę kwoty 700 tys. zł w budżecie miasta; zwrócił uwagę na konieczność ponoszenia nakładów na zabezpieczenia budynku JÓKAWA przed pogarszaniem się jego stanu technicznego; stwierdził, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy są wykonywane w budynku JÓKAWA prace zabezpieczające, gdyż zabroniony jest wstęp do obiektu.
P.D.Wacławek – zapytała o okresy, w jakich wykonywane są protokoły techniczne.
P.E.Siedlecka – wyjaśniła, że usterki w szkole są w kompetencji Działu Inwestycji; na remont JUKAWY brak jest środków, a obiekt jest ubezpieczony.

Ad.2. Informacji udzieliła P. Katarzyna Kowalewska (prace porządkowe przed Świętami Wielkanocnymi; zwężenie głównej alei – w tym likwidacja kilku ławeczek – celem uzyskania dodatkowych miejsc grzebalnych; schody; ogrodzenie – naprawa i zbudowanie nowego odcinka- koszt. ok. 30 tys. zł; rów przechodzący wzdłuż cmentarza – przygotowanie przetargu).

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali, m. innymi:
P.M.Gessner – pytanie o etap prac na rowie i koszt prac przy ogrodzeniu.
Radny J.Chrzanowski – zwrócił uwagę na uporządkowanie terenu wokół cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem naprawy miejsc parkowania od strony ul. Głównej.
P.E.Domaradzka, Radny Z.Bojanowicz – poruszyli konieczność zintensyfikowania prac nad rozwiązaniem sprawy nowego cmentarza.

Ad.3.Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025 (projekt nr. 206/2014).
Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali, m. innymi:
P.M.Gessner – zwróciła uwagę na brak sprecyzowania w projekcie uchwały przedsięwzięć, dla których upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań; zaproponowała odczytanie opinii RIO n/t przedmiotowego WPF.
P.T,Janiszewski – uważa, że błędem jest nie traktowanie WPF jako narzędzia planowania wydatków – tu zwrócił uwagę na możliwe poniesienie wydatków na odszkodowania dla mieszkańców za działki przejęte na ulice.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzieliła Skarbnik, P. M.Ostrowska – m. innymi, wyjaśniła, że uzasadnienie do przedmiotowej uchwały wyjaśnia szczegółowo przyczynę braku zatwierdzenia przez RIO grudniowej uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014-2025.
Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały przez głosowanie (jednogłośnie, 4 za).

Następnie Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna (projekt nr. 214/2014).
P .K.Kowalewska przedstawiła analizę kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wielkości koniecznych przychodów na ich pokrycie w 2014r; przedstawiła opinie, że analiza ta pozwala na utrzymanie przedmiotowych stawek na dotychczasowym poziomie.
Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali, m. innymi:
Radny Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę, że prezentowany wzrost kosztów wynika i z innych elementów – nie tylko z ilości pobranej wody, poprosił o uzupełnienie informacji o te czynniki (np. materiały, energia, wynagrodzenia) na najbliżej sesji.
P.T.Janiszewski – przedstawił opinie, że plan kosztów winien opierać się i na przewidywanym stanie instalacji czy koniecznych jej usprawnieniach; przypomniał prace Komisji Rewizyjnej n/t gospodarki woda, w tym bilansu z Brwinowem; zarzucił, że na bazie rozliczenia wody generowana jest nadwyżka budżetowa.
Następnie Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

W następnej kolejności Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych finansowaniem w 12014 r. (projekt nr. 211/2014).
P.Dyrektor A.Markowicz przedstawiła informacje n/t projektowanej uchwały; podkreśliła, że kwoty zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi; zwróciła uwagę, że po raz pierwszy – w szczególnych uzasadnionych potrzebach szkoły – proponowane jest dofinansowanie w wysokości 100%.
Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali, m. innymi:
Radna A.Stencka – wyraziła zastrzeżenia co do rozwiązania proponującego 100% dofinansowanie.
P.F.Osmólski – zapytał, czy nie lepiej zatrudniać w takich sytuacjach nauczycieli na umowę -zlecenie.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła P.Dyrektor A.Markowicz.
Następnie Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

W następnej kolejności Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji (projekt nr. 209/2014)
P.Dyrektor A.Markowicz przedstawiła informacje n/t projektowanej uchwały.
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

W następnej kolejności Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (projekt nr. 207/2014).
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

Następnie Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (projekt nr. 208/2014).
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

Następnie Przewodnicząca KBFiI przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy (projekt nr. 212/2014).
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. Radni zaopiniowali projekt pozytywnie ( jednogłośnie, 4 za).

Ad. 4. Głos zabrał P.F.Osmólski – podniósł temat wzięcia pod uwagę przy konstruowaniu budżetu wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tzw. „Janosikowaego”.

Ad.5.Głos zabrał P.T.Janiszewski – zapytał, czy była odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Nova Podkowa n/t szkoły?
Przewodnicząca KBFiI udzieliła informacji, że odpowiedź została wystosowana.

Wobec braku dalszych wniosków Przewodnicząca KBFiI zamknęła posiedzenie.

Protokółował:
Zbigniew Jachimski

KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
RIO – Rejonowa Izba Obrachunkowa

Protokół z posiedzenia w dniu 3 marca 2014 r.

Podkowa Leśna 03 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 03 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół przy ul. Jana Pawła II 20.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji otwierając posiedzenie komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o następujące tematy :
– omówienie pisma Stowarzyszenia „Nova Podkowa” z dnia 04.02.2014 r. w sprawie wniosku
o odwołanie Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta
– omówienie pisma Stowarzyszenia „Nova Podkowa” dot. udostępnienia dokumentacji na podst.
której KBFiI prowadziła w 2013 r. monitoring inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły samorządowej
i budowa hali sportowej”
Wniosek został przyjęty głosami : 5 – „za” , 1 – „wstrzymujący”.
Porządek obrad po zmianach przyjęto jednogłośnie i przedstawiał się następująco :
1. Informacja Urzędu Miasta na temat :
– terminów i wysokości odszkodowań za drogi ,
– realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2014 r. ,
– stopnia przygotowań do remontu dróg (asfaltowych, utwardzonych tłuczniem, gruntowych),
– zakończenia remontu budynku MOK ,
– postępu rozmów i uzgodnień z gminą Brwinów w sprawie rozwiązania problemu zaopatrzenia
w wodę Żółwina i Owczarni ,
2. Omówienie pisma Stowarzyszenia „Nova Podkowa” z dnia 04.02.2014 r. w sprawie wniosku
o odwołanie Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta.
3. Omówienie pisma Stowarzyszenia „Nova Podkowa” dot. udostępnienia dokumentacji na podst.
której KBFiI prowadziła w 2013 r. monitoring inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły samorządowej
i budowa hali sportowej”.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1.
– terminy i wysokość odszkodowań za drogi
Informacji udzieliła Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta – p. M. Wdowiak-Wojtków :
– mieszkańcy złożyli 35 wniosków dot. odszkodowań za zajęte grunty pod drogi , których łączna
powierzchnia wynosi 14’339 m2 . Dotychczas wypłacono odszkodowania za 561 m2 wg. stawki
PLN 148,93. Przedmiotem postępowania w Starostwie Powiatowym Grodzisk Maz. w sprawie
ustalenia wysokości odszkodowania dla 7 działek o łącznej powierzchni 3’673 m2 jest wycena, która po
odwołaniu przez UM decyzją Wojewody Województwa Mazowieckiego została utrzymana w mocy.
Obecnie trwa proces ostatecznej wyceny w/w nieruchomości. Na dzień bieżący , dwie działki o łącznej
Powierzchni 1’500 m2 wyceniono wg operatu jako działki budowlane na łączną kwotę PLN 560 000 ,
natomiast wartość 1 m2 działek waha się od PLN 145-370. Ze wzg. na trwającą procedurę ustalania
wiążącej wartości poszczególnych działek , UM nie jest w stanie określić w jakim terminie i w jakiej
wysokości trzeba będzie dokonać płatności.
– realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2014 r.
Informacji w tym zakresie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji UM , p. Stanisław Borkowski :
– ul. Kwiatowa :
projekt złożono w SPGM 18.11.2013 r. W dniu 16.12.2013 r. UM otrzymał odpowiedź z negatywną
opinią. 30.12.2013 r. UM ponownie wystąpił do SPGM z naniesionymi poprawkami wynikającymi
z przedmiotowej opinii. 20.01.2014 r. SPGM podtrzymało negatywną opinię komunikacyjną.
29.01.2014 r. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. wystąpił do Starosty
z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 26.02.2014 r. Urząd Starosty Powiatowego
poinformował , że zostanie powołany niezależny rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa ruchu celem zajęcia
stanowiska w sprawie.
– ul. Bukowa :
planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania na dzień 14.03.2014 r.
– ul. Jelenia :
projektant zobowiązał się usunąć występujące braki techniczne w projekcie (zauważone i zgłoszone
przez p. inż. S. Borkowskiego) do dnia 17.03.2014 r.
– ul. 11-go Listopada :
planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania do dnia 14.03.2014 r.
– ul. Miejska (chodnik przy Przedszkolu Miejskim) :
zgodnie z podpisanym porozumieniem wykonanie zadania nastąpi do 30.04.2014 r.
– ul. Storczyków :
wyłoniono wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji w I dekadzie czerwca br. Realizację
zadania podzielono na 2 etapy , tj. wykonanie podbudowy i ostatecznej nawierzchni. Sygnalizowany
jest ew. problem przebudowy istniejącej sieci gazowej w przypadku realizacji docelowej nawierzchni.
– ul. Reymonta :
uaktualniono kosztorys wykonawczy , a termin realizacji zadania uzależniony jest od środków
budżetowych miasta. Przetarg na realizację zadania przewidywany jest do końca czerwca br.
– ul. Iwaszkiewicza :
projekt na tę realizację zostanie wykonany w I dekadzie czerwca br.
– ul. Gołębia/Zachodnia :
dla przejrzystości inwestycyjnej , z uwagi na zakres jak i złożoność projektu (wąski pas drogowy
ul. Gołębiej – ok. 10 m , ul. Zachodniej – ok. 7 m , duża ilość uzbrojenia podziemnego i naziemnego ,
warunki terenowe i wydma w ul. Gołębiej) UM przewiduje odrębne opracowania dla tych ulic.
– ul. Kasztanowa i Kukułek :
przewidywany termin zlecenia projektów wykonawczych : kwiecień br.
– odwodnienie ul. Modrzewiowej :
przed wykonaniem projektu odwodnienia , UM zasygnalizował , że wskazane jest wykonanie koncepcji
wariantowej celem wyłonienia propozycji określającej zależność efektu odwodnienia od kosztów
realizacji zadania.
– prace remontowe budynku Przedszkola Miejskiego :
zlecono wykonanie opracowania zakresu prac remontowych wskazanych w przeglądzie technicznym.
Termin realizacji – I dekada kwietnia br.
– prace remontowe budynku Szkoły Samorządowej :
wykonano naprawy uszkodzonych elementów w łazienkach (wymiana elementów spustowych wody) ,
cokołów przy schodach , parapetów nad grzejnikami (przyklejenie). Zostanie wykonana konserwacja
barierek (czyszczenie , zabezpieczenie , malowanie) na zewnątrz przy schodach. W marcu br. zostanie
wykonany przegląd poszycia dachu i rynien. Zostanie przeprowadzona analiza kosztów i sposobu
ogrzewania szkoły (1 lub 2 niezależne kotły c.o.).
– prace remontowo-odtworzeniowe rowów :
• kontynuacja robót związanych z II etapem renowacji rowu RS-11/19 na odcinku wzdłuż cmentarza i dalej do ul. Brwinowskiej :
Termin ogłoszenia przetargu : kwiecień br.
• przebudowa przepustu w ul. Irysowej :
Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu
na II etap renowacji rowu RS-11/19.
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM , p. K. Kowalewska poinformowała o postępie prac
w przebudowie przepustu rowu RS-11/19 pod trasą wojewódzką Nr 719. MZDW zlecił wykonanie
projektu do dnia 30.06.2014 r. i nie gwarantuje wykonania robót w br.
– budowa budynku komunalnego :
inwestor posiada projekt zagospodarowania terenu oraz operat dendrologiczny , wystąpił o warunki
przyłączenia gazu i energii elektr. Przewidywany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę
nastąpi po 25.04.2014 r.
W dalszej części posiedzenia , radni podnieśli następujące tematy :
– zakres prac w br. w ramach rewitalizacji Skweru Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
– renowacja chodnika w ul. Świerkowej i przyległego do niego odcinka chodnika w ul. Akacjowej
– przyjętej jako zasadę realizacji remontów dróg w 2014 r. , które nie zostały zrealizowane w 2013 r.
– stopień przygotowań do remontu dróg (asfaltowych, utwardzonych tłuczniem, gruntowych)
• asfaltowe – przetarg na wyłonienie wykonawcy łatania przełomów pozimowych zostanie rozstrzygnięty do 10.03.2014 r.
• tłuczniowe – wyłonienie wykonawcy nastąpi do 10.04.2014 r.
• gruntowe – termin wyłonienia wykonawcy – j.w. Sygnalizowany przez mieszkańców problem zastoiska wody przy skrzyżowaniu ul. Czeremchowej i Storczyków będzie rozwiązany
w II połowie marca br.
– zakończenie remontu budynku MOK
Zgłoszony odbiór remontu budynku MOK-u nie został przyjęty w dniu 20.12.2013 r. z uwagi na
występujące usterki. Usterki te , za wyjątkiem schodów wejściowych , zostały usunięte do 24.12.2013 r.
a schody zostaną poprawione do kwietnia br. Wykonano część ogrodzenia terenu.
Zainstalowano monitoring wizyjny , który docelowo będzie obsługiwany przez firmę ochroniarską pełniącą
dyżury w budynku pałacyku-kasyna. W trakcie dyskusji poruszono także temat dotyczący
zagospodarowania terenu MOK oraz parkowania na jego obszarze samochodów przez użytkowników WKD.
– postęp rozmów i uzgodnień z gminą Brwinów w sprawie rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę
Żółwina i Owczarni
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej , p. K. Kowalewska poinformowała , że gmina Brwinów zawarła
umowę z projektantem w sprawie przyjęcia rozwiązania niezależnego zaopatrzenia w wodę dla Owczarni
i Żółwina. Termin wykonania projektu : do 15.10.2013 r.

Ad. 2. Członkowie komisji w głosowaniu (5 – „za” , 1 – „wstrzymujący”) uznali , że adresat wskazany w dekretacji
Przewodniczącej Rady Miasta , p. A. Stenckiej – jest niewłaściwy.

Ad. 3. Członkowie komisji uznali , że wszelka dokumentacja dot. prac komisji dostępna jest w formie protokołów
w Biurze Rady Miasta. Jednocześnie , członkowie komisji jednogłośnie uzgodnili treść odpowiedzi komisji
dla Przewodniczącej Rady Miasta.

Ad. 4. i 5.
Przedstawiona przez Przewodniczącą Doraźnej Komisji Rady (dla opracowania projektu zmian w Statucie
Miasta Podkowy Leśnej) , p. A Łukasiewicz , informacja dotycząca zakończenia prac Doraźnej Komisji Rady
nad projektem nowego Statutu Miasta – została przyjęta do wiadomości przez członków KBFiI.

Jednocześnie członkowie komisji sformułowali wniosek dot. konieczności zaangażowania radców prawnych
oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zadania te winny pozostać w gestii i kompetencji UM.
Ewentualne koszty z tym związane mogą być pokryte z przeznaczonych w tegorocznym budżecie środków
finansowych. W/w stanowisko komisji zostało przyjęte głosami : 5 – „za” , 2 – „wstrzymujące”.
Str. – 4 –

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :

/ – / Zbigniew Bojanowicz

Protokół z posiedzenia w dniu 12 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 12 listopada 2013 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła zaproponowany porządek obrad , który bez zmian został przyjęty jednogłośnie , tj. :

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Ad. 1. Z uwagi na fakt , iż część radnych nie otrzymała drogą e-mail’ową projektów protokołów
– ich przyjęcie zostało przeniesione na następne posiedzenie komisji.
Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie :
• zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
W wyniku dyskusji , członkowie komisji jednogłośnie (6 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.
• wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Radna A. Foss zwróciła się z prośbą do obecnych na posiedzeniu przedstawicieli UM ,
o uzupełniającą informację na temat użytego w treści projektu uchwały terminu „budowla”.
Członkowie komisji poprosili o przedstawienie na sesji RM pisemnej informacji dla wszystkich radnych dotyczącej tego tematu i jednogłośnie (6 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.
• wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie (6 głosów „za”).
• wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie (6 głosów „za”).
• przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie (6 głosów „za”).
• określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna
W toku dyskusji , radna A. Foss negatywnie ustosunkowując się przedmiotowego projektu uchwały złożyła propozycję dotowania dzieci z niezamożnych rodzin podkowiańskich.
Członkowie komisji wyrazili poparcie dla tej propozycji oraz tak wyrażanej formy wspierania potrzebujących dzieci , a projekt uchwały (6 głosów „przeciw”) został zaopiniowany negatywnie.

Ad. 3. Obecna na posiedzeniu Burmistrz Miasta zasygnalizowała bieżące problemy dotyczące :
• kosztów wywozu śmieci w świetle opóźnionych wpływów od mieszkańców z tego tytułu.
• wymiany napowietrznych , pojedynczych przewodów linii elektrycznych na tzw. „warkocz”
i związaną z tym wysokością opłat ponoszonych przez Zakład Energetyczny. Opłacalność tej wymiany godzi w interes miasta z uwagi na wysokość kosztów dla Zakładu Energetycznego.
W odniesieniu do informacji BM na temat realizacji „ustawy śmieciowej” , odbyła się dyskusja
na temat konieczności edukacji mieszkańców w tym zakresie , a radna A. Foss zgłosiła wniosek
dotyczący udziału dzieci i młodzieży szkolnej w tym dydaktycznym procesie.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :

/ – / Zbigniew Bojanowicz

Protokół z posiedzenia w dniu 23 września 2013 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 23 września 2013 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół przy ul. J.P. II 20.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji otwierając posiedzenie komisji na wstępie powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia :

1. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miasta w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

3. Przygotowanie wniosków komisji do projektu budżetu na 2014 rok.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Sprawy bieżące

6. Wolne wnioski.
Porządek posiedzenia został przyjęty bez zmian (nie zgłoszono propozycji zmian).
Ad. 1. Rozpoczynając przedmiotową dyskusję , przewodnicząca komisji poprosiła członków komisji
o uwagi , spostrzeżenia i proponowane wnioski.
Radna A. Stencka zwróciła uwagę na niski stopień realizacji inwestycji drogowych i poprosiła
o przedstawienie informacji w tym zakresie na dzień bieżący. Z ramienia UM odpowiedzi
udzielił p.o. Kierownika Ref. Inwestycji p. J. Chojecki , który przypomniał zebranym i powtórzył
informacje przekazane przez p. T. Gowina na poprzednim posiedzeniu KBFiI. Radny M. Foks
poprosił o informacje na temat remontu ul. Bluszczowej , również omawiane na poprzednim
posiedzeniu komisji. Mieszkanka M. Gessner zwróciła się z pytaniem na temat konieczności
wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Bluszczowej na czas jej remontu.
Pan J. Chojecki przypomniał , że przygotowanie i uzgodnienie tego typu projektu spoczywa na
wykonawcy , który wygra przetarg na realizację inwestycji. Mieszkaniec T. Janiszewski poruszył
problem niskiego wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu br. i wyraził obawę , że w II półroczu
wynik ten jedynie pogłębi się. Ponadto p. T. Janiszewski zażądał rozliczenia inwestycji szkolnej
i stwierdził , cyt, : „UM mataczy w tej sprawie”. W dalszej części swojego wystąpienia p. T. Janiszewski
poruszył szereg kwestii dot. wykonanego przez WKD remontu rowu wzdłuż torów kolejki oraz
konieczności wykonania przez UM udrożnienia przepustu na wysokości ul. Brzozowej.

Mieszkanka M. Gessner zgłosiła propozycję , aby UM ogłaszał jeden przetarg na wszystkie
inwestycje drogowe , które są planowane do wykonania w danym roku budżetowym.
Mieszkanka argumentowała , że ograniczy to czas organizacji dla wielu przetargów , a jednocześnie
usprawni proces przetargowy i wpłynie na szybsze pozyskanie kosztorysów inwestorskich.
Mieszkaniec p. A. Tusiński zgłosił propozycję , aby ogłoszenia o przetargach odbywały się w systemie
„projektuj i buduj”. Radny M. Foks krytycznie odniósł się do niskiego wykonania inwestycji „na rowach”.
Mieszkaniec p. T. Janiszewski poprosił o przedstawienie informacji na temat ściągalności należności
za zużytą wodę i zawnioskował o zwiększenie windykacji w tym zakresie. Skarbnik Miasta p. M. Ostrowska
poinformowała , że Referat Finansowy UM na bieżąco kontroluje ten stan. Przewodnicząca komisji
zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Szkół p. A. Markowicz , dotyczącym terminu wykonania
placu zabaw przy szkole w ramach programu „Radosna szkoła”. Pani A. Markowicz poinformowała ,
że inwestycja ta musi być rozliczona do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Mieszkaniec p. T. Janiszewski wyraził krytyczną uwagę , że komisja na zakończenie omawiania tego
punktu programu nie sformułowała żadnych wniosków i wg niego nic z tej dyskusji nie wynika.

Ad. 2.
a) – projekt uchwały Nr 177/2013
Przewodnicząca komisji przedstawiła treść przedmiotowego projektu. Skarbnik Miasta
p. M. Ostrowska wyjaśniła zebranym konieczność dokonania przesunięć budżetowych w zakresie
subwencji oświatowej. Radny J. Kubicki zwrócił uwagę , że uzasadnienie do uchwały nie wyjaśnia
z jakiego powodu proponowane jest np. zdjęcie 110 tys. złotych z inwestycji „na rowach”.
Mieszkaniec p. T. Janiszewski uznał za skandaliczne postępowanie UM w zakresie prac na rowach ,
w tym również będących w obrębie jego domu. Radna A. Łukasiewicz zwróciła się z uprzejmą prośbą
o przybliżenie zasad formalnego procesu przekazania środków finansowych na zakup samochodu
osobowego na potrzeby posterunku policji w naszym mieście. Burmistrz Miasta poinformowała ,
że dofinansowanie zostanie przekazane Komendzie Stołecznej Policji. Radny J. Chrzanowski
zasugerował , aby dofinansowanie dotyczyło zakupu samochodu oznakowanego , gdyż zwiększy to
poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Wobec przedstawionego wniosku oraz treści
projektu uchwały w tym zakresie , przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie dwa wnioski :
1. – kto jest za zakupem samochodu ?
4 głosy „za” , 1 „przeciw” , 1 „wstrzymujący” – wniosek został przyjęty
2. – kto jest za zakupem samochodu nieoznakowanego ?
0 głosów „za” , 5 „przeciw” , 1 „wstrzymujący” – wniosek został odrzucony
Na zakończenie , przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie treść projektu uchwały ,
który został przyjęty stosunkiem głosów : 3 „za” , 2 „przeciw” , 1 „wstrzymujący”.
b) – projekt uchwały Nr 178/2013
Radny J. Chrzanowski zgłosił propozycję , aby podpisywana umowa z najemcą zawierała klauzulę
dopuszczającą możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z uwagi na istotny interes miasta
(np. w sytuacji , gdy zajdzie potrzeba remontu ul. Iwaszkiewicza).
Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę na konieczność poprawy estetyki obiektu.
Członkowie komisji pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 3. Przewodnicząca komisji zaznaczyła , że w terminie do końca września br. zorganizuje kolejne
. posiedzenie komisji poświęcone temu zagadnieniu (po uzyskaniu wniosków pozostałych komisji) ,
a na bieżącym posiedzeniu komisja wypracuje wnioski wstępne. Radna A. Stencka złożyła wniosek o
realizację w przyszłorocznym budżecie tych inwestycji drogowych , które nie zostały wykonane w 2013 r.
Radny Z. Jachimski poparł wniosek radnej , który został przyjęty (4 „za” , 0 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”).
Mieszkaniec p. T. Janiszewski oznajmił , że Stowarzyszenie Nova Podkowa będzie wnosić o budżet
obywatelski . Jego zdaniem , w 2014 r. powinny być realizowane wyłącznie inwestycje drogowe
oraz inwestycje „na rowach”.

Mieszkanka p. M. Gessner zwróciła się z pytaniem dot. kosztu dzierżawy od PKP terenu na
użytkowanie pod ścieżkę do Kasyna. Burmistrz Miasta poinformowała , że teren ten jest we władzy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , natomiast Prezes Zarządu Spółki WKD
p. Grzegorz Dymecki jest przychylny temu projektowi oraz , że jest gotowy do podjęcia rozmów.
Radny J. Chrzanowski zwrócił uwagę na konieczność konsekwentnego działania RM w aspekcie
wydatkowanych środków budżetowych podając jako przykład przeznaczenia środków finansowych
na prace przygotowawcze pod budowę kolejnego domu komunalnego. Radny M. Foks poinformował ,
że KKOiSS podjęła wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie miasta odpowiedniej kwoty
z przeznaczeniem na budowę domu komunalnego. Przewodniczący Rady Miasta B. Jestadt zaapelował
o remont ul. Gołębiej i wykonanie w 2014 r. projektu przebudowy tej ulicy wraz z chodnikiem.
Radny J. Kubicki zwrócił uwagę na problem poprawy organizacji ruchu wokół szkoły KIK’u oraz konieczność
uregulowania odpływu wód opadowych z ul. Modrzewiowej. Ponadto , poruszył także kwestię dotyczącą
udrożnienia przepustu (zasypanych kręgów) przy rowie wzdłuż torów kolejki WKD.
W toku dyskusji nad inwestycjami w mieście , radny Z. Jachimski wyraził opinię , że nie zgadza się
ze stosowaniem takiej praktyki jaką uprawia p. Janiszewski , np. w odniesieniu do torpedowania realizacji
parkingu park&ride. Radny Z. Jachimski zawnioskował , aby rozważyć możliwość sprzedaży pozyskanych
(skomunalizowanych) działek w mieście pod budowę i remonty dróg. Radny J. Chrzanowski podkreślił ,
że Radę Miasta powinna cechować wizja rozwoju obszaru i funkcjonowania miasta w ujęciu
długofalowym , natomiast doraźne remonty i przebudowa dróg będą jedynie generować koszty bieżącego
utrzymania. Zdaniem radnego należy pomnożyć majątek miasta i wykorzystać go na trwałe inwestycje ,
takie które zostaną na wiele lat , np. budowa nowego budynku UM.
Mieszkaniec p. A. Tusiński poparł spostrzeżenia i uwagi radnego J. Chrzanowskiego.
Mieszkanka p. M. Gessner ponownie zaapelowała o wykonanie remontu ul. Czeremchowej (nawierzchnia
tłuczniowa z podbudową , na wzór duktów leśnych). P. M. Gessner zapewniała , że żaden mieszkaniec
tej ulicy nie będzie protestował przeciwko takiej nawierzchni.
Mieszkaniec p. A. Tusiński złożył wniosek , aby obecnie wystąpić o pozwolenie na wycinkę wszystkich
drzew przy rowie cmentarnym RS-11/19 (na odcinku pomiędzy ul. Główną i Brwinowską) oraz ,
aby przygotować jeszcze w br. cały teren pod remont rowu w przyszłym roku. Ponadto , p. A. Tusiński
zgłosił , aby zabezpieczyć w budżecie miasta na 2014 r. środki finansowe na przebudowę przepustu pod
ul. Brwinowską. Zadanie to należałoby wykonać na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w Grodzisk Maz.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :
Jarosław Chrzanowski

Protokół z posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Podkowa Leśna 29.08. 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 29 sierpnia 2013 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca KBFiI, H.Skowron powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła planowany porządek bieżącego posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektu aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013 – 2025.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3.Sprawy różne.
4.Wolne wnioski.

Porządek posiedzenia został w głosowaniu przyjęty.

Na wstępie P.M.Gessner zwróciła uwagę na brak protokółów z posiedzeń Komisji Budżetu na stronie miasta od marca br. a protokółów Komisji Kultury od października 2012r.
P.H.Skowron uwagę przyjęła i obiecała uporządkować sprawę dotyczącą Komisji Budżetu.

Ad. 1. Przewodnicząca Komisji Budżetu, H.Skowron otworzyła dyskusję n/t strategii i zadań z niej wynikających.
Wywiązała się dyskusja w której głos zabrali, m.innymi:
A.Foss – zwróciła uwagę na potrzebę uaktualnienia niektórych zapisów omawianego dokumentów strategii (np. n/t podkowiańskiej Policji w cz. opisowej) – co jest związane ze zmianami powstałymi w określonym czasie pracy nad strategią.
H.Skowron – zauważyła, podobnym uaktualnieniom winny podlegać niektóre pozycje harmonogramu realizacji strategii (pewne uległy przyspieszeniu, np. remont MOK).
Burmistrz, M.Stępień-Przygoda – krótko omówiła niektóre pozycje harmonogramu (remont MOK, remont budynku urzędu, rewitalizacja Parku Miejskiego); wymieniła prace umożliwiające zachowanie ważności opracowanych projektów (prace w Parku Miejskim o charakterze gospodarczym, zainstalowanie pierwszego elementu systemu informacji miejskiej).
T.Podkański – poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na wykorzystanie środków „norweskich” w odniesieniu do wniosku dot. projektu partnerstwa samorządowego w ramach PTO – ocena była wysoka, ale po odjęciu 9 pkt. za „szerokie partnerstwo i udział tak wielu organizacji pozarządowych, które czynią projekt nierealistycznym” wniosek nie uzyskał kwalifikacji niezbędnej do finansowania; ocenił, że staranie się o „granty” z tzw. nowego rozdania w UE będzie szalenie trudne.
Burmistrz, M.Stępień-Przygoda – oceniła, że realnie możemy liczyć na: 400 tys. zwrotu z dofinansowania remontu MOK, 125 tys. na doposażenie szkoły, pewne „małe” granty i zasiedzenia działek; przedstawiła niektóre pilne czy nowe sprawy załatwienia: cmentarz i linię autobusową (we współpracy z Brwinowem), codzienny dowóz dzieci z Dębaka do szkoły i przedszkola (przeszło 50 osób), przedszkole „ za 1 zł.”.
T.Podkański – zasugerował, by pewnych trudnych zadań nie usuwać ze strategii a tylko dokonać korekt w harmonogramie realizacji.
H.Skowron – poddała w wątpliwość zamiar utworzenia stref płatnego parkowania w mieście (zadanie 4.3.4).
T.Podkański – przypomniał, że zapis w strategii dot. analizy i ewentualnego wprowadzenia stref płatnego parkowania; ocenił, że przy wyhamowaniu budowy Park&Ride i przewidywanego wzrostu
liczby parkujących samochodów w centrum (skutkiem rozwoju obszarów na południe od Podkowy) tego problemy się nie uniknie – przy czym winien istnieć cały system ofert dot. korzystania z innych sposobów komunikacji niż własny samochód.
A.Stencka – zasugerowała pozostawienie powyższego problemu w strategii.

H.Skowron – odniosła się do p. 4.5.2 – analiza źródeł dochodu, audyt kosztów bieżących i budżet zadaniowy.
T.Podkański – wyjaśnił znaczenie w/w zadań; ocenił, że dla znacznych pozycji w budżecie (np. szkoła) zadania: adyt i planowanie zadaniowe mają praktyczne zastosowanie, natomiast przy b. ograniczonej liczbie źródeł dochodu miasto może mieć ew. wpływ tylko na liczbę podatników płacących PIT.
M.Gessner, M.Wojtków – poruszyły problem podatków od nieruchomości zajętej pod działalność gospodarczą.
T.Podkański – stwierdził, że w tym zakresie pozostają: apele i kontrola (b. trudna); zauważył, że
większe znaczenie (ocenił to na 1 mln zł rocznie) ma uporządkowanie klasyfikacji gruntów (niezbędne są koszty na początek).
Zb.Bojanowicz – obecna klasyfikacja pochodzi z b. dawnych lat, zmiany będą skomplikowane.
H.Skowron – złożyła następujący wnioski:

1. W zapisie zadania 4.5.2 zamiast terminu audyt użyć słowa analiza i w harmonogramie realizacji zadań termin audyt zastąpić słowem analiza.

2.W tekście strategii należy uaktualnić zapisy, uwzględniając zmiany, jakie zaszły od czasu opracowania dokumentów – np. dotyczące Policji.

Obydwa wnioski zostały przez Komisję Budżetu przyjęte (6 głosów za).

J.Chrzanowski – podniósł problem oceny, czy cele bądź zadania dyskutowanej strategii mogłyby obejmować włączenie do niej procesu przyłączenia Borek do Podkowy Leśnej – o które to przyłączenie został złożony wniosek już po opracowaniu Strategii.
Z.Bojanowicz – zauważył, że strategia to nie jest dokumentem sztywnym, możemy ją zmieniać.
Z.Jachimski – stwierdził, że w strategii mówi się o dobrej współpracy z otoczeniem miasta i tylko tak tu można by przypisać Osiedle Borki, natomiast żadne aktualne sformułowania Strategii nie mogą posłużyć do rozszerzenia, o którym mowa w głosie radnego J.Chrzanowskiego.
Z,Bojanowicz – zauważył, że operuje się nieokreślonym pojęciem „Borki”, które oficjalnie nie istnieje.
H.Skowron –powróciła do strategii i zapytała, czy uczestnicy posiedzenia mają jeszcze jakieś uwagi do dokumentu; wobec ich braku sformułowała następujący wniosek:

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji przyjmuje pełen tekst przedstawionej Strategii z uwzględnieniem uwag wniesionych podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji.

Wniosek został przez Komisję przyjęty (6 głosów za).

AD.3. I. Sprawa BOREK, notatka radnego G.Smolińskiego z dyżuru z dnia 16.08.2013r.
W dyskusji głos zabrali, m.innymi:
Z.Bojanowicz – poinformował o rozmowie z grupą mieszkańców Borek na swoim dyżurze.
A.Foss – zwróciła uwagę, że wnioskodawcy „lobbują” za wnioskiem wśród podkowian.
T.Podkański – stwierdził, że w dzisiejszej strategii rozwoju społecznego dąży się do integracji samorządów, do dobrej współpracy a nie do zmiany granic np. gmin – procesy dziejowe idą w takim kierunku; rozważyć też należy opłacalność ekonomiczną i społeczną (rachunek zysków i strat) przyłączenia Borek; w sytuacji, gdy chcemy i musimy współpracować z Brwinowem, projekt nie jest dobry.
Burmistrz, M.Stępień-Przygoda – zauważyła, że mieszkańcy Borek maja prawo składać odnośny wniosek; z rozmów z Nimi wynika, że jest on w pewnym sensie przemyślany; decyzję podejmie Rada Ministrów.
T.Podkański – ujął problem w następujących zagadnieniach:1. Należy przeprowadzić rachunek zysków i strat ekonomicznych by mieć świadomość takiego rachunku.. 2. Bilans zysków i strat społecznych wskazywałby natomiast zyski wewnątrz Podkowy Leśnej wg. np. kryterium „spójności społecznej”(mieszkańcy Borek funkcjonują w Podkowie). 3. Ważne są relacje z Brwinowem (problem zaufania). 4. Aspekty prawne.
A.Foss – wskazała, że najważniejsze są aspekty prawne i konsekwencje dla Podkowy (np. konieczność sporządzenia nowego planu zagospodarowania, rejestr zabytków).
A.Stencka – stwierdziła, że rozumie wnioskodawców bo mentalnie związani są z Podkową ale ocenia, że nie zdają sobie sprawy z konsekwencji (plan zagospodarowania, zdanie Brwinowa).
Burmistrz, M.Stępień-Przygoda – przypomina, że są podnoszone głosy, że Podkowa straciła już kiedyś szansę rozwoju nie przyłączając Owczarni – rachunek zysków i strat jest zatem ważny.
Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę, że dyskutuje się o Borkach, które zwyczajowo były po obydwu stronach dzisiejszej „obwodnicy” a w rzeczywistości chodzi o interes pewnej grupy ludzi; decydujące będzie zdanie gminy Brwinów.
J.Chrzanowski – zasugerował, by przed rozpoczęciem jakichkolwiek analiz zwrócić się (jako Rada) do gminy Brwinów z pytaniem o stanowisko w tej sprawie.
M.Gessner – zwróciła uwagę na następujące aspekty: Brwinów (w retorsji) może wnioskować przyłączenie terenów na północ od obwodnicy (drogi 719) – z Galerią Podkowa; wśród mieszkańców tzw. Borek wcale nie ma jednomyślności ale są duże naciski; niektórzy z wnioskodawców nie kryją chęci przyłączenia gminy Podkowa Leśna do powiatu pruszkowskiego; swój projekt chcą wykonać „naszymi rękami” i naszymi kosztami.
Burmistrz, M.Stepień-Przygoda – wskazała, że traktując poważnie wnioskodawców należy Im się pilnie choćby krótka odpowiedź.
Z.Jachimski – zauważył, że przedłużające się „lobbowanie” za wnioskiem prowadzone wśród podkowian skutkuje dezintegracją społeczności Podkowy – zatem odpowiedź (najlepiej łączna Burmistrza i Przewodniczącego Rady) winna nastąpić pilnie; zaproponował dwa rozwiązania:
a) skierowanie pisma do władz Brwinowa z informacją o wniosku grupy mieszkańców Borek; zdobycie oficjalnego stanowiska władz gminy Brwinów wobec wniosku (zapewne negatywnego); przedstawienie wnioskodawcom odpowiedzi w następującym duchu: nie zgadza się Brwinów a Podkowa nie ma intencji wprowadzana zadrażnień w koniecznej współpracy z ościennymi gminami;
b) w duchu wypowiedzi Pana T.Podkańskiego o obserwowanej tendencji do integracji samorządów i obszarów – współpracowanie dla integracji z mieszkańcami Podkowy, członkowstwo w podkowiańskich organizacjach, udział w podkowiańskich wydarzeniach a nie zabiegi administracyjne – zatem Podkowa nie będzie rozpatrywała wniosku zmiany granic swojej gminy.
A.Stencka – stwierdziła, że mieszkańcy Borek skarżyli się na Jej dyżurze, iż nie zostali dopuszczeni do głosu na Komisji Ładu – z notatki Przewodniczącego Komisji Ładu i z dzisiejszej dyskusji wynika że to nie jest prawda; uważa, że odpowiedź winna być w duchu współpracy a nie zmiany granic.
Z.Bojanowicz – wnioskuje, by poszczególne Komisje Rady przedyskutowały wniosek Borek i zajęły stanowisko, a Przewodniczący Rady winien dać grupie wnioskodawców informację, że temat wniesie na najbliższe posiedzenie Rady Miasta a Rada będzie decydować; wnosi o podjęcie stanowiska przez Komisje Budżetu (za czy przeciw połączeniu z Borkami).
J.Chrzanowski, H.Skowron, Z.Bojanowicz – uważają, że odpowiedź winna być w następującym duchu: samorząd Podkowy przed podjęciem tematu oczekuje na przedstawienie stanowiska władz Brwinowa.
A.Foss – uważa, że o sprawie należy pilnie poinformować władze Brwinowa (z punktu widzenia dobrze rozumianego partnerstwa).
Z.Bojanowicz – proponuje, by odpowiedź Borkom była dana do wiadomości władz Brwinowa (choć One już, jak wynika z dyskusji , sprawę znają).
Następnie został sformułowany następujący wniosek:

Komisja Budżetu uważa, że przed rozpoczęciem rozpatrywania wniosku Borek potrzebne jest stanowisko władz Brwinowa i wnioskuje o następująca procedurę:
– Przewodniczący Rady składa projekt odpowiedzi mieszkańcom Borek w tym duchu,
– poszczególne Komisja podejmują swoje stanowiska wobec propozycji Przewodniczącego,
– na najbliższej sesji stanowisko-odpowiedź mieszkańcom Borek podejmie Rada miasta.

W głosowaniu wniosek został przyjęty (4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące).

A.Foss – zwróciła uwagę, że nie istnieje dekretacja Przewodniczącego Rady dla Komisji by podjęły stanowisko w sprawie wniosku Borek czy też w sprawie odpowiedzi dla Borek; zatem odbyła się wyłącznie dyskusja na w/w tematy a wniosek (głosowany) nie jest uprawniony.
Wobec przybycia na posiedzenia Komisji Budżetu Przewodniczącego Rady Miasta, B.Jestadt’a Przewodnicząca Komisji Budżetu, H.Skowron poinformowała Go o przebiegu wyprzedzającej jakby oficjalne dekretacje dyskusji i wynikającej z niej wnioskach.
Wobec stanowiska Przewodniczącego, że oczekuje stanowisk Komisji Rady w sprawie wniosku Borek i przyjęciu, że Komisja Budżetu przedyskutowała wnikliwie problem został sformułowany przez Przewodniczącą Komisji budżetu, H.Skowron następujący wniosek:

Komisja Budżetu oczekuje stanowiska władz Brwinowa wobec projektu przyłączenia części gminy Brwinów do gminy Podkowa Leśna.

Radni przyjęli, że wniosek został przyjęty w poprzednim głosowaniu.

Ad.2. W głosowaniu (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący) przyjęto protokół P .Radnej A. Foss z posiedzenia Komisji Budżetu z dn. 3.06.2013

Ad. 4 .
M.Gessner – zwróciła uwagę na obserwowany mały postęp w realizacji planowanych inwestycji i brak aktywności Komisji Budżetu w ich monitorowaniu; zwróciła też uwagę na klauzulę „zamówienia uzupełniającego” występującej w warunkach niektórych przetargów.
Z.Jachimski – wyjaśnił, że jest to zabieg umożliwiający zamówienie z tzw „wolnej ręki” temu samemu wykonawcy (który wygrał przetarg publiczny i został sprawdzony przez odnośne procedury) na taki sam przedmiot robót, na tym samym obiekcie – w ciągu 3 lat, do wysokości 50% zamówienia podstawowego – co jest pewnym ułatwieniem.
M.Gessner – ocenia, że ze względu na konieczność wycięcia ok. 30-u olch w rowie przy cmentarzu (pozwolenia!) ta inwestycja jest zagrożona.
Z.Bojanowicz – wyjaśnił, że wg, Jego wiedzy sprawa zezwolenia na wycięcie w/w drzew od dawna skierowana jest do starostwa i jest częścią pozwolenia na budowę; poza jurysdykcją urzędu jest też opóźnienie wykonania odbudowy rowu na Grabowej przez mieszkańca ulicy (zg. z decyzją starostwa) – co wiążę się ze sprawą utrudnienia ew. odprowadzanie wód z Lasu Młochowskiego; poinformował również , że WKD odwołała się od decyzji starostwa o odbudowie rowu wzdłuż torowiska i w tym kontekście ocenił wizytę Stowarzyszenia Nova Podkowa w Zarządzie WKD jako nie sprzyjającą sprawie; ocenił też, że niektóre realizacje są zbyt późne.
J.Chrzanowski – zaproponował zwrócenie się do urzędu o informacje n/t stanu realizacji inwestycji i przeprowadzenie stosownej oceny na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, H.Skowron – zaproponowała posiedzenie m. innymi i na w/w temat w dniu 5.09.2013r.

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Komisji, H.Skowron zamknęła posiedzenie.

Protokółował:
Zbigniew Jachimski

KBFiI/Komisja Budżet – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ/Komisja Ładu – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
PTO – Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 czerwca 2013 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna
w dniu 3 czerwca 2013 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca KBFiI otworzyła posiedzenie o godz. 18.30 i powitała zebranych. Zaproponowała rozszerzenie porządku obrad w punkcie 1 i omówienie sprawy powołania straży miejskiej. Zmieniony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty w wersji:
1. Zajęcie stanowiska w sprawie zainstalowania monitoringu w mieście oraz powołania straży miejskiej.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie audytu zewnętrznego dotyczącego rozbudowy szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1) W dyskusji na temat monitoringu wypowiedzieli się:
– radny Z. Bojanowicz, który zwrócił uwagę na konieczność wyjaśnienia w ilu miejscach i gdzie monitoring byłby instalowany i jaki miałby charakter (obserwacji biernej czy czynnej) oraz jakie koszty musiałyby być poniesione;
– radna A. Świderska na podstawie wcześniejszej dyskusji na Komisji Ładu Przestrzennego poinformowała o kosztach niezbędnego wyposażenia technicznego (kamera – 25 tys. zł, serwer – 100 tys. zł) oraz przypomniała, że komisja wniosła projekt uchwały o podjęcie przez Urząd Miasta prac przygotowawczych;
– radny J. Chrzanowski zaproponował, aby wrócić do tematu monitoringu po uzyskaniu stanowiska UM i podjąć ew. decyzje w trakcie prac nad budżetem miasta na kolejny rok;
– radny Z. Jachimski stwierdził, że informacja o zainstalowaniu w mieście monitoringu będzie miała efekt psychologiczny i jeśli zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, to mimo wątpliwości, co do jego skuteczności należy rozważyć taką możliwość;
– radna A. Foss zwróciła uwagę, że wprowadzenie systemu monitoringu jest już częściowo realizowane – monitoringiem objęte jest CKiIO (ul. Lilpopa), szkoła samorządowa i stacja WKD w Podkowie Głównej, monitoring będzie także zainstalowany na terenie b. MOK (ul. Świerkowa); instalowanie kamer na zadrzewionych ulicach wydaje się mało celowe, ponadto zainstalowanie kamer w pobliżu prywatnych nieruchomości może być niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych;
– burmistrz M. Stępień-Przygoda poinformowała o planach WKD zainstalowania monitoringu na wszystkich stacjach, co zdecydowanie powinno wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
– p. T. Janiszewski w imieniu stowarzyszenia „Nova Podkova” stwierdził, że podjęcie prac studialnych jest celowe – dyskusja nad wprowadzeniem monitoringu wynika z poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, a komisja nie dokonała oceny tego stanu i wpływu zmian organizacyjnych policji. Jednakże z uwagi na koszty uważa za celowy monitoring obiektowy i możliwość alarmowania w wypadku zagrożenia.

Przewodniczący RM B. Jestadt poinformował, że według mec. J. Tarasiuk brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych do wprowadzenia systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Podkowa Leśna i proponuje Radzie podjęcie w tej sprawie „stanowiska”.
Komisja negatywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie zainstalowania monitoringu (2 głosy za, 3 przeciw).

Przewodnicząca Komisji H. Skowron przypomniała przebieg dotychczasowych dyskusji na temat powołania straży miejskiej, podkreślając potencjalne koszty jej powołania. Radna Anna Foss poinformowała o głównych regulacjach ustawy o strażach gminnych, m. innymi dotyczących czasu pracy (40 godzin tygodniowo przy 5-dniowym tygodniu pracy), co oznacza konieczność zatrudnienia co najmniej 4 osób w patrolach dwuosobowych. Mieszkaniec p. T. Janiszewski określił koszty powołania straży gminnej na ok. 300 tys. rocznie i opowiedział się za dofinansowywaniem policji.
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie powołania straży miejskiej (5 głosów przeciw).

Ad 2) Przewodnicząca Komisji H. Skowron przypomniała, że komisja odniosła się już negatywnie do inicjatywy przeprowadzenia audytu dotyczącego rozbudowy szkoły samorządowej. Jednakże w związku z przesłaniem do komisji stanowiska Komisji Rewizyjnej konieczne jest ustosunkowanie się do wniosku o wykonanie audytu zewnętrznego.
W trakcie szczegółowej dyskusji nad dokumentem przygotowanym przez Komisję Rewizyjną głos zabierali radni: Z. Bojanowicz , który przypomniał, że wiceprzewodniczący Rady J. Chrzanowki zaproponował na ostatniej sesji doprecyzowanie tematu audytu, A. Świderska, która poinformowała, że przedłożony dokument stanowi wyciąg z protokołu KR – uczestniczący w niej audytor proponował powołanie specjalnej komisji Rady Miasta, która określi zakres audytu – generalnie KR opowiada się za audytem organizacyjnym, choć taki termin nie pojawił się w przedłożonym dokumencie; A. Łukasiewicz stwierdziła, że fachowy audytor będzie wiedział, jakie tematy wymagają zbadana, natomiast szczegółowe stanowisko KR zawęża temat audytu.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zamkniecie dyskusji nad stanowiskiem KR ( 2 głosy za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, co oznacza brak rozstrzygnięcia) i w ramach kontynuacji dyskusji głos zabrali: mieszkaniec p. T. Janiszewski (zgłosił oficjalny protest przeciwko zamknięciu dyskusji i nie dopuszczeniu go do głosu), który stwierdził, ze są trzy stopnie kontroli – kontrola wewnętrzna, audyt, prokuratura i audyt uważa za konieczny; radny Z. Bojanowicz, który przypomniał, że zlecenie audytu pociąga koszty, a budżet na bieżący rok jest zamknięty; stanowisko to podkreślił także J. Chrzanowski, wskazując, że w uzasadnieniu do uchwały należy podać źródło finansowania.
Przewodnicząca Komisji ponownie zaproponowała zamkniecie dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad tematami audytu zaproponowanymi w stanowisku KR (1 głos za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące). Jednocześnie zaproponowała przerwanie procedowania nad sprawą audytu i przejście do pkt. 3 porządku posiedzenia z uwagi na późną porę i obecność pracowników UM potrzebnych do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Po omówieniu sprawozdania powrócono do dyskusji nad sprawą audytu.
W kolejnej turze dyskusji głos zabierali radni: Z. Bojanowicz, J. Chrzanowski, Z. Jachimski, A. Świderska oraz mieszkańcy:M. Gessner, K. Tusińska i T. Janiszewski, m. innymi uściślając, czy przedmiotem dyskusji jest stanowisko Komisji Rewizyjnej ze zmianami wprowadzonymi w trakcie posiedzenia, czy też podjęcie decyzji o audycie, ze wskazaniem ogólnego kierunku (audyt organizacyjny). Przewodnicząca Komisji określiła, że przedmiotem dyskusji, a następnie głosowania jest stanowisko Komisji Rewizyjnej skierowane do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady. Komisja Budżetu odrzuciła stanowisko Komisji Rewizyjnej (1 głos za, 4 przeciw). Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że sprawa audytu nie zostaje zamknięta, bo w przypadku przedłożenia innego stanowiska Komisja Budżetu wróci do tego tematu.

Ad 3) Przewodnicząca Komisji zaproponowała omówienie łączne Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2012 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz przedstawiła pozytywną opinię RIO w sprawie wykonania budżetu miasta. Radny J. Chrzanowski stwierdził, że sprawozdanie za rok 2012 nie budzi większych uwag, zwracając się jednak do Skarbnika Miasta p. M. Ostrowskiej o wyjaśnienie wskaźnika bezpieczeństwa finansowego (stosunek zadłużenia do dochodów oraz wskaźnika spłaty kredytu). Mieszkanka p. M. Gessner zwróciła uwagę, że na koniec roku zaksięgowano ponad 8 mln kredytu i odsetek, a jednocześnie na niżej oprocentowanych lokatach znajdowało się 6 mln. zł oraz zadała pytanie o wysokość wolnych środków na koniec roku i różnicę miedzy wydatkami miasta na wodę i kanalizację a wpływami z tego tytułu. Po uzyskaniu odpowiedzi Skarbnika, że budżet został dobrze zaplanowany, a wskaźnik spłat kredytów wyniósł 4,03 % (dopuszczalny wskaźnik wynosi 15%) i informacji, że wolne środki wylicza się na koniec I kwartału następnego roku, więc nie są ujęte w sprawozdaniu Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2012 (5 głosów za).

Ad 4)
Kierownik referatu rozwoju i planowania UM p. M. Wojtków poinformowała o uprawomocnieniu decyzji wojewody w sprawie wypłaty odszkodowania za zajęcie części działki pod drogę, w związku z czym należy oczekiwać decyzji starosty o wypłatę odszkodowania; istnieje ponadto 6 pozytywnych decyzji, które także pociągną konieczność wypłat. Ogółem złożono w terminie (2005r) 40 wniosków – miasta składa odwołania, motywując zasiedzeniem, ale są one odrzucane. Burmistrz M. Stępień-Przygoda określiła koszty wykupu na ok. 3,5 mln zł, przy założeniu 150 zł za m2. Poinformowała także, że w wyniku starań UM skomunalizowano ok. 12 tys. m2 działek, które mogłyby stanowić zabezpieczenie finansowe inwestycji – w obecnej sytuacji może konieczna być sprzedaż na pokrycie odszkodowań.
Mieszkanka E.Wieczorek zwróciła uwagę, że należało od 2005 r. tworzyć rezerwę celową na wypłatę odszkodowań. W dalszej części posiedzenia zabierali głos mieszkańcy: p. T. Janiszewski w sprawie uregulowania własności rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz R. Potyrała w sprawie terminu oddania do użytku I piętra rozbudowanej szkoły.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i o godz. 22.30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła: Anna Foss

Protokół z posiedzenia w dniu 7 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ
z I części posiedzenia
Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej,
które odbyło się dnia 07 marca o godz.18.30
w CKiIO ul. Lilpopa 18, Pałacyk

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji p.Helena Skowron powitała wszystkich zebranych, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Porządek obrad :
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KBFiI.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miasta.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.

Ad. 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KBFiI
Do projektów protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji nie było uwag. Przewodnicząca Komisji poddała je pod głosowanie. Protokół z posiedzenia w dn. 29.11 i 7.12.2012 r. został przyjęty stosunkiem głosów: 4 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się.
Protokół z dnia 18.01.2013 r. przyjęto głosami: 3 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się.

Ad. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miasta.
Radny p. Jarosław Kubicki zwrócił uwagę, że materiały zostały dostarczone bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji i nie zdążył się z nimi zapoznać.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że przed sesją RM przewiduje jeszcze jedno zebranie w celu zaopiniowania omawianych projektów uchwał.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski poprosił, aby w przyszłości w informacji dla mieszkańców szczegółowo określać, jakiej treści projekty uchwał będą opiniowane przez członków komisji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że przedmiotem obrad KBFiI będą projekty uchwał w sprawie: zmian w budżecie miasta, zmian w WPF-ie, wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu Park&Ride, programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Podkowy Leśnej, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna. Część zagadnień, których komisja nie zdąży omówić zostanie przełożona na II część posiedzenia.

a) Dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
Radna p. Anna Łukasiewicz szczegółowo omówiła kwestię proponowanych zmian w budżecie miasta w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projektów: „Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” i „Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem”. Poinformowała, że najbliższe przyznawanie środków odbędzie się w kwietniu 2013. Prace projektowe dotyczące Parku zostały rozpoczęte, zatem należy zabezpieczyć na ten cel w budżecie choćby niewielkie środki. Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, jest nadzieja na uzyskanie dofinansowania w wysokości 100 tys. zł.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz zauważył, że dobrze byłoby wykonać ogrodzenie od strony torów, oczywiście po uzgodnieniu tego z zarządem spółki WKD.
Radny p. Jarosław Kubicki stwierdził, że nie widzi sensu budowy dwóch placów zabaw.
Radna p. Anna Łukasiewicz zwróciła uwagę, że w Podkowie Leśnej jest jeden, skromnie wyposażony plac zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka. Powinno się go zabezpieczyć odpowiednim ogrodzeniem. Z małych projektów można go uzupełnić o 2 urządzenia (zabawki). Plac ten przeznaczony jest dla małych dzieci. Przy szkole ma powstać plac zabaw z „Radosnej Szkoły”, który również będzie służył maluchom. Dzieci starsze nie mają takich możliwości, jedynie skate park przy MOK-u.
Radny p. Jarosław Kubicki zauważył, że w Ogrodzie Matki i Dziecka mogą bawić się dzieci 2-letnie, „Pająk” jest dla 4-latków.
Skarbnik p. Maria Ostrowska opowiedziała o jednym z pomysłów, jakim jest ustawienie na wolnej działce miejskiej urządzeń dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.
Radna p. Anna Łukasiewicz – na terenie MOK-u przekroczony jest już procent zabudowy. Nie można formalnie za dużo zrobić, więc warto spróbować wykonać choćby ogrodzenie.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz spytał, czy miasto robi coś w sprawie uregulowania prawa własności na terenie MOK-u.
Sekretarz UM p. Maria Górska potwierdziła, że pewne działania zostały już podjęte.
Radny p. Jarosław Kubicki zapytał, czy urządzenie np. „Pająk” można będzie w razie potrzeby przesunąć.
Radna p. Anna Łukasiewicz podzieliła się wiedzą na ten temat: firma musi zakotwiczyć to urządzenie i zapewne istnieje możliwość przesunięcia go, jednak adres zamontowania i sposób użytkowania musi być ten sam.
Mieszkanka p. Mira Gessner zauważyła, że planuje się zdjęcie z utrzymania zieleni 100 tys. zł.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski potwierdził, że dobrze byłoby zainwestować w plac zabaw dla dzieci. Spytał, czy była przeprowadzona analiza wykorzystania MOK-u. Według Jego stanu wiedzy, bez zbadania terenu i zrobienia studiów, podejmowanie decyzji o remoncie MOK-u jest przedwczesne. Decyzja taka świadczy o marnotrawieniu środków miejskich. Jego zdaniem jedynym opiekunem młodzieży jest dozorca na ul. Świerkowej.
Radna p. Anna Łukasiewicz przypomniała, że ze środków z LEADER-a została dofinansowana sala do prób na wieży w MOK-u. Jest to ciekawa i trafiona oferta dla młodzieży. Jednak nie ma możliwości zapewnić takiego miejsca dla wszystkich młodych ludzi. Według tegorocznych analiz budynek MOK-u nadaje się do remontu. W sprawozdaniach z działalności CKiIO można znaleźć dowód na to, że MOK jest w pełni wykorzystany. Urządzenia na placu zabaw dla dzieci będą w miarę potrzeb uzupełniane. W budżecie na rok 2013 zaplanowane jest na ten cel 25 tys. zł.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski zauważył, że oferta skierowana jest jedynie do tzw. dobrej młodzieży. Na terenie Podkowy Leśnej jest dużo młodzieży zbuntowanej, dla której nie ma miejsca. Trzeba by się tym zająć. Młodzież odrzucona staje się coraz bardziej zdesperowana.

b) Dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
Przewodnicząca Komisji omówiła projekt uchwały.
Mieszkanka p. Mira Gessner poinformowała, że Komisja ŁPBiOŚ zwróciła uwagę na fakt, iż miasto dokłada na ten cel ponad 400 tys. zł.
Skarbnik p. Maria Ostrowska – zawsze będzie różnica. Trzeba by znacznie podwyższyć opłaty, aby móc pokryć wszystkie koszty.
Mieszkanka p. Mira Gessner – w przypadku realizacji uchwały śmieciowej różnica ta wynosi 20%. Jeśli wynika to ze słabej ściągalności opłat, to trzeba by coś z tym zrobić. Może dobrze byłoby także podnieść stawki za wodę.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz – ściągalność to jedna sprawa, druga to jakość ścieków. Gdy są bardziej agresywne, stawki są podwyższone.
Pracownik UM p. Katarzyna Kowalewska powiedziała, że wpływy za wodę wynoszą ok. 367 tys. zł, a wydatki ok. 390 tys. zł. Różnica to ok. 30 tys. zł.
Mieszkanka p. Mira Gessner spytała o deszczówkę.
Pracownik UM p. Katarzyna Kowalewska – nie wolno zrzucać deszczówki. Zwróciła uwagę na fakt, że nie każdy kto ma kanalizację ma jednocześnie podłączony wodociąg i odwrotnie. Część wody wpuszczana jest do szamba, część do podlewania ogrodów.
Mieszkaniec p.Janiszewski spytał, dlaczego w budżecie są różnice wynoszące ok. 500 tys. zł.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz wtrącił, że nowi mieszkańcy po kryjomu wprowadzają rury spustowe do kanalizacji.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski zdziwił się, dlaczego osoba, która zajmuje się utrzymaniem zieleni w mieście nie rozlicza się z wody pobieranej z hydrantów.
Pracownik UM p. Katarzyna Kowalewska – wahania zdarzają się, trzeba je szacunkowo przyjąć w budżecie.
Radny p. Jarosław Kubicki zapytał o koszty, jakie ponosi miasto za przepływ ścieków przez Milanówek.
Pracownik UM p. Katarzyna Kowalewska – do tej pory opłata wynosiła 2 777 zł, teraz jest to 7 800 zł miesięcznie. Od ubiegłego roku spółka liczy opłaty „po kosztach”.
Radny p. Jarosław Kubicki spytał, czy miasto może ich podać do sądu za monopol i zawyżanie ceny.
Radna p. Anna Łukasiewicz przypomniała, że nie mamy alternatywy ze względu na brak oczyszczalni ścieków w mieście.
Mieszkanka p. Mira Gessner wyraziła swoje oburzenie, że budżet miasta służy jako skarbonka dla nieuczciwych mieszkańców. Różnica 500 tys. zł między dochodami a wydatkami jest ogromna.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała przegłosowanie opinii na temat projektu uchwały.
Radna p. Alina Stencka zawnioskowała, aby ze względu na konieczność dokładnego przeanalizowania tej kwestii, głosowanie nad projektem uchwały przełożyć na następne posiedzenie KBFiI.
Przewodnicząca Komisji nie wzięła pod uwagę wniosku radnej i przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że wobec tego wstrzyma się od głosu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: za – 3, przeciw – 1, wstrzymały się – 2.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że zwołała posiedzenie, ponieważ uważa, iż radni nie są kompetentni w sprawie stawek i wiedzę na ten temat mają jedynie urzędnicy.
Mieszkanka p. Mira Gessner podkreśliła, że mieszkańcy także chcieliby coś więcej wiedzieć na temat tej uchwały.
Radny p. Jarosław Chrzanowski zauważył, że radni jako komisja nie mogą określać wysokości stawek, muszą przyjąć tę wykładnię.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz – stawka za wodę się nie zmieni, a zmiana stawki za kanalizację została wyjaśniona.
Mieszkanka p. Mira Gessner stwierdziła, że jako osoba społecznie zajmująca się przekazywaniem informacji od Rady do mieszkańców, musi mieć pełną wiedzę na ten temat.
Radny p. Jarosław Kubicki zaprotestował przeciwko formie prowadzenia posiedzenia przez p. Przewodniczącą. Zauważył, że p. Przewodnicząca recenzuje wypowiedzi, zamyka dyskusję nie poddając wniosków pod głosowanie, na sesji przedstawia własną wersję stanowiska komisji. Przypomniał, że mieszkańcy mają prawo zabierać głos na sesji RM wtedy, gdy byli obecni na komisji zajmującej się omawianymi sprawami. Jego zdaniem mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiadania się na sesji, mimo nieuczestniczenia w posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca Komisji odrzuciła zarzuty radnego. Przypomniała, że sprawami omawianymi na tym posiedzeniu komisja zajmie się również na następnym spotkaniu i mogą w nim uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy.
Mieszkaniec p. Wojciech Żółtowski podkreślił, że program sesji RM powinien być ogłoszony na 14 dni przed sesją.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że program był wywieszony w odpowiednim terminie.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski podkreślił, że mieszkańcy chcą wiedzieć dokładnie, dlaczego stawki ustalone są w podanej wysokości. Nie zgadza się, by uczciwi mieszkańcy mieli płacić za nieściągalność opłat od pozostałych.
Skarbnik p. Maria Ostrowska – cały budżet się równoważy, ale w ramach danej klasyfikacji budżetowej nie musi się równoważyć.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss zawnioskowała o przejście do spraw merytorycznych.

Salę opuścił radny p. Jarosław Chrzanowski.

Ad.3) Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji zapoznała obecnych z treścią pisma dotyczącego Willi Jókawa. Następnie odczytała pismo, które otrzymała od p. Burmistrz i Przewodniczącego Komisji ŁPBiOŚ w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji. Zwróciła się do członków KBFiI o rozważenie tej sprawy. Wyraziła swoje zdanie na ten temat. Stwierdziła, że przeznaczenie na ten cel środków nie byłoby korzystne dla miasta bez jakiejkolwiek deklaracji ze strony Policji.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz zwrócił uwagę na brak konkretów w piśmie od Policji. Jego zdaniem zmiany w budżecie miasta mogą być dokonane jedynie w oparciu o wniosek p. Burmistrz.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że dobrze byłoby wiedzieć, czy chodzi o samochód dla Policji w Podkowie Leśnej czy Policji powiatowej.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz przypomniał, że w latach 70-tych miasto zakupiło dla Policji radar, który potem wykorzystywany był głównie w powiecie.
Mieszkanka p. Mira Gessner dodała, że drugą połowę środków przeznacza na ten cel Komenda Powiatowa.
Radny p. Jarosław Kubicki powiedział, że z informacji ze spotkania z komendantem Policji wynika, iż Milanówek i Grodzisk przeznaczają środki na samochód policyjny. Trzeba porównać budżety tych miast z podkowiańskim oraz ilość policjantów przypadających na miasto. Jednak wydatek taki zdarza się raz na kilka lat. Dofinansowanie samochodu może stanowić gest zaufania i chęci współpracy z Policją. Radny stwierdził, że po raz pierwszy po spotkaniu odniósł wrażenie szczerości policjantów w przekazywaniu informacji.
Radna p. Anna Łukasiewicz poprosiła radnych i mieszkańców, którzy byli obecni na posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ, o wyjaśnienie, jakie były przesłanki dotyczące pozytywnego zaopiniowania dofinansowania samochodu dla Policji.
Mieszkanka p. Mira Gessner poinformowała, że Komisja Ładu zastanawiała się nad tym, jakie pieniądze miasto przeznacza na Policję, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców.
Mieszkańcy obecni na posiedzeniu wypowiadali się pozytywnie o propozycji dofinansowania samochodu dla Policji. Zależy im na dyżurach policyjnych, tak, żeby samochód był widoczny na mieście. Być może p. Burmistrz oczekuje od radnych informacji, czy popierają ten wniosek.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss poddała pomysł kupienia samochodu przez miasto i użyczania go Policji.
Skarbnik p. Maria Ostrowska poinformowała, że miasto może jedynie dofinansować zakup.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że być może lepszy skutek przyniosłoby zapłacenie za dodatkowe usługi patrolu policyjnego w godzinach wieczornych, zwłaszcza w okresie letnim. Poprosiła o sprawdzenie, kiedy ostatnio miasto dofinansowało zakup samochodu dla Policji.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski podzielił się informacją, iż od grudnia zmienił się system organizacji Policji. Patrole pojawiają się często i kontrola miasta polepszyła się. Policjanci poruszają się głównie w terenie. Dobrze byłoby wesprzeć te działania.
Radny p. Jarosław Kubicki poparł stanowisko przedmówcy. Dodał, że w Podkowie jest obecnie 5 policjantów, oprócz tego są patrole policjantów umundurowanych oraz tajnych.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz stwierdził, że ma do tej sprawy dystans. Ostatnio zauważył, że na ul. Modrzewiowej samochody blokują chodniki, Patrol, który tamtędy przejeżdżał, nie zareagował.
Radna p. Anna Łukasiewicz zapytała o przesłanki Komisji Ładu oraz o to, co się zmieniło od grudnia, kiedy Rada Miasta uchwalała budżet. Nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Przypomniała incydent z jesieni ubiegłego roku, kiedy radni z p. Burmistrz wychodzili późnym wieczorem z posiedzenia. Na terenie MOK-u znajdowała się młodzież pijąca alkohol. P. Burmistrz zatelefonowała na Policję i poprosiła o interwencję. Nikt nie przyjechał. Wracając do domu, radna zauważyła samochód policyjny, stojący w Podkowie Leśnej Głównej, niedaleko postoju taxi. Spytała policjantów, dlaczego nikt z nich nie interweniował. Odpowiedzieli, że obecnie zajmują się innymi czynnościami. W konkluzji swojej wypowiedzi radna poddała w wątpliwość możliwość dobrej współpracy z Policją.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz powiedział, że kolejnym ruchem będzie zapewne likwidacja posterunku policji, a samochód będzie służył na dojazd do Milanówka na wezwanie. Według radnego policjanci „wjeżdżają w pełnej gali, robią kółko i wyjeżdżają”.
Mieszkaniec p.Wojciech Żółtowski zauważył, że policjanci mogą reagować dopiero wtedy, gdy przyjdzie kierowca do źle zaparkowanego samochodu, gdyż nie stanowi to zagrożenia życia. Jeśli Policja reaguje to znaczy, że jest lepiej.
Mieszkanka p. Mira Gessner wtrąciła, że zatrudniono nowych policjantów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że dyskusja miała na celu wyrobienie sobie poglądu na ten temat. Następnie poinformowała radnych o wpłynięciu pisma od p. Joanny Miś w sprawie propozycji wydzierżawienia willi Jókawa na okres 25 lat i wyremontowania jej w celu prowadzenia wydawnictwa książek ekologicznych dla dzieci.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że zespół ds. zagospodarowania willi Jókawa nie wskazał konkretnej propozycji.
Przewodnicząca Komisji przeszła do tematu strategii rozwoju miasta. Zaproponowała, aby KBFiI systematycznie 1 x w miesiącu spotykała się w celu opiniowania strategii.
Radna p. Anna Dobrzyńska-Foss podsunęła pomysł wspólnych posiedzeń komisji merytorycznych RM, tak, aby nie powtarzać tego samego kilka razy.
Przewodnicząca Komisji zadeklarowała, że omówi tę kwestię z Przewodniczącym Komisji ŁPBiOŚ.
Radny p. Jarosław Kubicki zapytał, co było tematem ostatniego spotkania p. Burmistrz z p. Przewodniczącym RM oraz z przewodniczącymi wszystkich komisji.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że było to spotkanie o charakterze informacyjnym.

Ad. 4) Wolne wnioski.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski wypowiedział się na temat petycji złożonej przez mieszkańców Podkowy Leśnej w sprawie konieczności wykopania rowu wzdłuż torów WKD. Powołał się na wypowiedź przedstawiciela WKD, który zarzucił winę UM i stwierdził, że miasto „nie umie przekopać swojej części rowu”. P. Jaroszewski spytał, czy Komisja Budżetu nie dołożyłaby pieniędzy na przekopanie rowu położonego między ulicami Topolową i Brzozową. Rów dochodzi do nasypu kolejki WKD, powinien odprowadzać wodę do rowu 11/19 do ul. Grabowej.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz przypomniał, że sprawa toczy się od ubiegłego roku od jesieni. WKD twierdzi, że rów ten jest odparowywany.
Mieszkaniec p. Tomasz Janiszewski powiedział, że jest ekspertyza UM, w której wykazano, że rów był i musi być. Brakuje dobrej woli po obu stronach.
Radny p.Zbigniew Bojanowicz zapytał: „Co nam da przekopanie, gdy rów jest niedrożny?”
Radny p. Jarosław Kubicki wtrącił, że do rowu powrzucane są różne rzeczy. Podkreślił, że to, co należy do miasta należy doprowadzić do końca.
Sekretarz Miasta p. Maria Górska zaprosiła zainteresowane osoby do UM w celu przedstawienia sprawy kompetentnym urzędnikom.
Mieszkanka p. Mira Gessner poinformowała, że Komisja Ładu zorganizowała wizję lokalną na miejscu. Pomoże ona wypracować radnym stanowisko na ten temat.
Przewodnicząca Komisji zadeklarowała, że przekaże p. Burmistrz wniosek o przekopanie rowu do ul. Topolowej do ul. Brzozowej.
Mieszkaniec p.Wojciech Żółtowski zgłosił problem dotyczący komunikowania się p. Burmistrz z Radą Rodziców szkoły samorządowej. Na złożone w dn. 13.02 do p. Burmistrz pismo z zapytaniem o budowę szkoły nie otrzymał odpowiedzi.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby p. Żółtowski zwrócił się w tej sprawie do Przewodniczącego RM.
Mieszkaniec p. Wojciech Chrabelski poruszył temat przebudowy ul. Kwiatowej.
Mieszkanka p. Mira Gessner zauważyła, że przyłączenie Podkowy Leśnej do powiatu pruszkowskiego spowodowałoby uregulowanie ruchu na ul. Kwiatowej. Problem wynika z tego, że Podkowa Leśna położona jest w granicach powiatu grodziskiego. Projekt przebudowy został wykonany za pieniądze miasta i nie można się z nim „przebić”.
Mieszkaniec p. Wojciech Chrabelski zaapelował do radnych o wznowienie procedury dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w tym momencie przerywa posiedzenie KBFiI do dnia 19.03.2013 r.
Mieszkanka p. Mira Gessner poprosiła o wpisanie do porządku obrad II części posiedzenia KBFiI tytułów wszystkich projektów uchwał, które będą opiniowane przez Komisję.
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że porządek obrad będzie je zawierał.

Na tym zakończono I część posiedzenia komisji.

Protokół sporządziła:
Alina Stencka

KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta

Protokół z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 18 stycznia w CKiIO przy ul. Świerkowej 1.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła uprzednio zaproponowany porządek obrad proponując zdjęcie pkt. 1 dot. przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Porządek bieżącego posiedzenia komisji , po zmianach , został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1. Sprawozdanie z prac komisji w 2012 r.
2. Przygotowanie planu pracy komisji w 2013 r.
3. Zaopiniowanie uchwał na XXVII sesję Rady Miasta.
4. Sprawy różne.
5. Wolne wnioski.

Ad. 1. Przewodnicząca komisji przedstawiła „Sprawozdanie z prac Komisji w 2012 r.”.
Mieszkaniec , p. T. Janiszewski zakwestionował przygotowane przez przewodniczącą komisji
sprawozdanie i przedstawił zarzuty wobec członków komisji , którzy dopuścili do powstania
deficytu budżetowego i kosztów inwestycji przekraczających 10% planu budżetowego.
Po dyskusji i na podstawie zgłoszonych uwag , członkowie komisji przyjęli „Sprawozdanie z
prac komisji w 2012 r.” stosunkiem głosów : 3 – „za” , 0 – „przeciw” , 2 – „wstrzymujące”.

Ad. 2. Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycję ramowego planu pracy komisji na 2013 rok.
Członkowie komisji zaproponowali drobne zmiany zapisów w poszczególnych działach planu
pracy i ostatecznie przyjęli przedmiotowy plan pracy pięcioma głosami „za”.

Ad. 3. – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Podkowa
Przewodnicząca komisji przedstawiła uzasadnienie wprowadzenia zmian. Radna Alina Stencka
zapytała o stanowisko KŁPBiOŚ w tej sprawie. Pan T. Janiszewski wyraził opinię , że bez podania
definicji „mieszkańca” przedmiotowa uchwała nie może być podjęta i jednocześnie sprzeciwił się
oznaczaniu worków danymi osobowymi. Pani M. Gessner uzupełniła stanowisko KŁPBiOŚ o wniosek
komisji w sprawie informacji dla mieszkańców dot. treści §1 i §31 , które zostały uchylone przez
zespół radców prawnych Wojewody Mazowieckiego. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
– Projekt uchwały dot. zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycje zmian wraz z uzasadnieniem. Pani. M. Gessner
zasugerowała wykorzystanie kwot z puli posiadanych środków na koncie bankowym na spłatę odsetek
od zaciągniętych kredytów. Ponadto mieszkanka wniosła o szczegółowe wytłumaczenie zapisów
w Załącznikach Nr-1 i Nr-3 , które telefonicznie zostały wyjaśnione przez Skarbnika Miasta.
Po dyskusji , projekt uchwały został przyjęty stosunkiem głosów : 4 – „za” , 0 – „przeciw” ,
1 – „wstrzymujący”.
– Projekt uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013.
Dyrektor MZEAS Pani A. Markowicz poinformowała , że zaproponowane kwoty dofinansowania i ich
wysokość są takie same jak w roku ubiegłym i kwoty te są już uwzględnione w bieżącym budżecie
miasta. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
– Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 21 grudnia2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Przewodnicząca komisji przedstawiła istotę i konieczność wprowadzenia zmian w związku
z powołaniem przez Radę Miasta doraźnej Komisji dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta.
Członkowie komisji jednogłośnie (5 „za”) pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały.
– Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na partycypowaniu w kosztach realizacji budowy
parkingu „Park & Ride”.
Przewodnicząca komisji zaznaczyła , że z uwagi na okres lęgowy ptaków , projekt uchwały powinien
być rozpatrywany przez Radę Miasta na najbliższej sesji. Radna A. Stencka zgłosiła zastrzeżenia dot.
zapisów uzasadnienia uchwały , w tym braku informacji i wyjaśnień na temat ilości przewidzianych
do wycinki drzew oraz całościowej kwoty tej operacji. Radny Z. Bojanowicz przedstawił genezę
pomysłu budowy i etapów realizacji inwestycji parkingu oraz zawartych porozumień z Zarządem WKD
w ubiegłej kadencji. Panie E. Ozimek i M. Wolska wniosły zastrzeżenia dotyczące projektu uchwały
i zaznaczyły , że w związku z tym należy spodziewać się protestów mieszkańców. Radna A. Stencka
złożyła wniosek formalny o niewprowadzanie projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji
Rady Miasta – z uwagi na brak dostatecznych informacji w przedmiocie sprawy. Wniosek został
przyjęty stosunkiem głosów : 3 – „za” , 0 – „przeciw” , 2 – „wstrzymujące”. Ponadto , radna A. Stencka
zgłosiła równorzędny wniosek o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały – o ile
zostanie on wprowadzony do programu sesji. Wniosek ten został przyjęty głosami (2 – „za” ,
0 – „przeciw” , 3 – „wstrzymujące”).

Ad. 4. Nie zgłoszono.

Ad. 5. Pan W. Żółtowski przedstawił zarzuty wobec specyfikacji SIWZ w postepowaniu przetargowym
na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły samorządowej. Pani R. Potyrała uzupełniła stanowisko
przedmówcy i zaznaczyła , że ogłoszony przetarg jest niezgodny z ustawą o finansach publicznych
z uwagi na tak dużą i drobiazgową szczegółowość SIWZ. Pani M. Gessner zasugerowała , aby KBFiI
zwróciła uwagę na zapisy podpisywanych przez Urząd Miasta umów i stawianych kryteriów.
Następnie , Pan W. Żółtowski powrócił do zagadnienia harmonogramu (listy) działań i spraw , którymi
Urząd Miasta powinien zajmować się w zakresie dalszych prac przy rozbudowie szkoły oraz oddania
nowego skrzydła dydaktycznego i hali sportowej do użytkowania. Pani R. Potyrała i p. W. Żółtowski
zasygnalizowali , że również odbiór hali sportowej będzie niemożliwy , gdyż na obecnym etapie umowa
na jej budowę zawiera uwagi Straży Pożarnej dotyczące wyjść ewakuacyjnych , które do dziś nie są
uwzględnione w projekcie budowlanym. Radny M. Foks zgłosił wniosek , aby przekazać do wyjaśnienia
przez pracowników Urzędu Miasta uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez mieszkańców.

Ponadto , p. R. Potyrała wyraziła swoje wątpliwości w kwestii przeznaczenia 20.000 złotych na projekt
zagospodarowania terenu wokół szkoły. Jej zdaniem , w ubiegłym roku wydatkowano 15.000 złotych
na ten sam cel , zatem obecne działania w tym samym zakresie są naruszeniem ustawy o dyscyplinie
finansów publicznych. Radna A. Stencka podkreśliła , że rozumie stanowisko i obawy mieszkańców
dot. realizacji rozbudowy szkoły. Zauważyła jednocześnie , że radni mają „związane ręce” , lecz
zawierzyli Pani Burmistrz w zakresie jak najszybszego terminu oddania budynku szkoły do użytkowania.
Na zakończenie posiedzenia , przewodnicząca komisji zobowiązała się przekazać Pani Burmistrz
i Przewodniczącemu Rady Miasta zgłoszone w wolnych wnioskach tematy.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :
Jarosław Chrzanowski

Protokół z posiedzenia w dniu 13 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ W DN. 13.11.2012 R.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła quorum, (lista obecności w załączeniu), następnie został przyjęty porządek posiedzenia Komisji:

1. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Komisji w dn 20.09.2012, 26.09.2012, 23.10.2012.
2. Informacja Urzędu Miasta nt. Realizacji inwestycji i prac remontowych w mieście.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.

ad.1. Zostały przyjęte protokóły z posiedzeń Komisji w dn. 20.09.2012 i 23.10.2012.

ad 2. -zrealizowano przebudowę części ul. 11-go listopada.
-będzie wykonany w najbliższym czasie chodnik w ul.Bukowej od ul.11-go listopada do
ul.Grabowej,
-projekt budowy wyniesionego skrzyżowania ulic Bukowej i Wschodniej jest w stadium
uzgodnień w starostwie,
-wykonano remont chodnika na ul.Jeleniej,
-remont ul.Akacjowej na odcinku od ul.Jana Pawła II do ul.Wschodniej będzie zrealizowany
do końca miesiąca,
-projekt budowy traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD został złożony do
uzgodnień,
-przygotowywane jest porozumienie z WKD w sprawie budowy parkingu P&R przy
przystanku Podkowa Leśna Główna,
-wykonano remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul.Jana Pawła II 29,
-wykonano projekt na planowany remont budynku MOK przy ul.Świerkowej w 2013 r.,
-przeprowadzono prace przygotowawcze do budowy budynku komunalnego przy ul.Orlej,
-zlecono wykonanie ekspertyzy dachu na budynku Urzędu Miasta,
-planowana jest wymiana dachu nad księgarnią przy ul. Jana Pawła II.

ad,3.
Pracownik UM p.Wdowiak-Wojtków udzieliła informacji na temat konieczności wykonania
naprawy dachu nad księgarnią.
Radni Kubicki i Bojanowicz zabrali głos w dyskusji na temat odwodnienia ulicy Akacjowej wzdłuż torów kolejki WKD. Pracownicy UM poinformowali, że został w tej sprawie
wezwany ekspert.
Przekazano informację na temat postępów robót przy budowie hali sportowej: w tym tygodniu przewidziany jest montaż okien a następnie montaż podłóg. Prace powinny zakończyć się 10 grudnia.
Poruszona została sprawa prac przygotowawczych do budowy budynku komunalnego.
Prawdopodobnie będzie konieczna zmiana projektu instalacji z powodu zmiany obowiązujących przepisów.
ad.4 . Przewodnicząca przedstawiła list od Stowarzyszenia dla Podkowy, który wpłynął w dniu
dzisiejszym. Pismo dotyczyło fatalnego stanu nawierzchni ul.Akacjowej. Z powodu rozpo-
częcia już remontu tej ulicy nie przeprowadzono dyskusji nad problemami poruszonymi
w tym piśmie.
Radny Kubicki poruszył sprawę przetargu na wynajem lokalu przy ul.Kościelnej.
Zwrócił uwagę na wątpliwości co do wprowadzenia do warunków przetargu punktu doty-
czącego działalności rzemieślniczej, jako warunku dodatkowo punktowanego. Głos
w dyskusji zabrali radni: Bojanowicz, Skowron, Kubicki i obecni mieszkańcy. Stwierdzono,
że sugestie o wprowadzeniu dodatkowego warunku do przetargu pochodziły tylko od Komisji
Budżetu a nie Rady.
Komisja sformułowała wniosek, aby zwrócić się z zapytaniem do prawnika Rady o przepisy
dotyczące terminu i warunków ogłoszenia przetargu w odniesieniu do przepisów Ustawy
o samorządzie ( art.18. p. 2 ust.9a).

Posiedzenie Komisji zostało zakończone.
Protokółowała Helena Skowron

Protokół z posiedzenia w dniu 23 października 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 23 października 2012 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła zaproponowany porządek obrad :

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dn. 20.09. br. i 26.09. br.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Miasta.
3. Sprawy różne.
4. Wolne wnioski.

Porządek posiedzenia został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

Ad. 1. Przyjęcie protokołów zostało odłożone do czasu następnego posiedzenia komisji.
Ad. 2. Członkowie komisji zaopiniowali następujące projekty uchwał w sprawach :
– podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
– podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
W trakcie dyskusji zaproponowano dwie lokalizacje siedzib obwodowych komisji wyborczych
(MOK – 1 i 2 obwód , Zespół Szkół Samorządowych – 3 i 4 obwód) , które w wyniku głosowania
zostały przyjęte stosunkiem głosów : 5 „za” , 1 „przeciw” , 1 „wstrzymujący”.
– określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie miasta Podkowa Leśna
Podczas dyskusji głosy radnych były podzielone. Zwrócono uwagę na brak szerokorozumianej
polityki prorodzinnej w mieście , a także na potrzebę dofinansowywania dzieci wymagających
pomocy i wsparcia finansowego. Poruszono również problem szerszego spojrzenia na zasadność
dofinansowania placówek w aspekcie przyszłości rodziny. Z uwagi na rozbieżność stanowisk radnych ,
przewodnicząca komisji zaproponowała głosowanie nad zasadnością przyjęcia przedmiotowego
projektu uchwały. W wyniku głosowania za dalszym procedowaniem opowiedziało się czterech
członków komisji przy dwóch głosach „przeciw” i jednym „wstrzymującym”.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad treścią uchwały i wysokością dotacji.
Po głosowaniu poszczególnych propozycji stawek dofinansowania , które nie otrzymywały wymaganej
większości głosów , ostatecznie w wyniku głosowania (4 „za” , 2 „przeciw” , 1 „wstrzymujący”) przyjęto
następujące stawki : 150 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku oraz 50 zł miesięcznie
na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.
W świetle jednomyślnego stanowiska komisji dotyczącego braku polityki prorodzinnej w mieście ,
członkowie komisji upoważnili przewodniczącą do złożenia wniosku do KKOSiSS w sprawie podjęcia
stosownych działań w tym zakresie.
– wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat
w trybie przetargowym
Przedstawicielka UM wprowadziła zebranych w temat przedmiotowego projektu uchwały.
W dyskusji przewijała się wola radnych o przeznaczeniu lokalu na usługi rzemieślnicze.
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Jednocześnie zgłoszony został wniosek ,
aby wśród warunków przetargu pojawiło się kryterium przeznaczenia lokalu na usługi rzemieślnicze.
Wniosek przyjęto następującym stosunkiem głosów : 5 „za” , 2 „przeciw” , 0 „wstrzymujących”.
Ad. 3. Przewodnicząca komisji zapoznała zebranych z treścią pisma od Syndyka Masy Upadłości Firmy WID-BAS.
Pismo wpłynęło na ręce PRM w dniu 22/10/2012 r. i do czasu bieżącego posiedzenia nie było znane
radnym. Treść pisma dotyczyła niewypłacenia przez UM należnych zdaniem syndyka kwot za roboty
prowadzone w szkole. Z uwagi na brak informacji ze strony UM w tej sprawie oraz zbliżającym się
terminem najbliższej sesji , członkowie komisji nie ustosunkowali się do treści pisma pozostawiając
decyzję Radzie Miasta.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokół sporządził :
Zbigniew Bojanowicz

Protokół z posiedzenia w dniu 26 września 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 26 września 2012 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca KBFiI, H.Skowron powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i złożyła wniosek o rozszerzenie ogłoszonego porządku obrad o punkt: „Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji BFiI” i wtedy porządek bieżącego posiedzenia przedstawiałby się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBFiI z dnia 20.09.2012 r.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
3. Zaopiniowanie propozycji Urzędu Miasta dotyczących planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014.
4. Przygotowanie wniosków do budżetu miasta na 2013 r.
5. Sprawy bieżące
6. Wolne wnioski

Porządek posiedzenia został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBFiI z dnia 20.09.2012 r.
W wyniku dyskusji, w której wzięli, m.innymi: H.Skowron,A.Stencka,K.Tusińska, ukazującej dość dużą ilość zgłaszanych poprawek Przewodniczaca KBFiI, H.Skowron złożyła wniosek, by przyjęcie protokołu zostało odłożone do czasu następnego posiedzenia komisji.
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie: 5-za, 1 – wstrz).

Ad.2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
Przewodniczaca KBFiI, H.Skowron odczytała opinie RIO o sprawozdaniu Urzędu z wykonania Budżetu miasta za I-sze półrocze 2012 r. a następnie, mając na uwadze odbytą dyskusję na poprzednim posiedzeniu KBFiI w sprawie przedmiotowego sprawozdania oraz odczytaną opinię RIO w tej sprawie złożyła następujący wniosek:
„O pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Urządu Miasta z wykonania budżetu za I-sze połrocze 2012 r.”.
Wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu (głosowanie: 3-za, 3 -przeciw).

Ad.3. Zaopiniowanie propozycji Urzędu Miasta dotyczących planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014.
Radny P.Siedlecki przedstawił informację n/t propozycji Urządu Miasta dotyczącą planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014.Urzędu Miasta.
Następnie Przewodniczaca KBFiI, H.Skowron zaproponowała pozytywne zaopiniowane przedstawionego planu.
A.Stencka zwróciła uwagę, że w planie nie odnotowano zadań, które były przewidziane do realizacji w budżecie na 2012r. ale najprawdopodobniej nie zostaną wykonane, przedstawiany plan na lata 2013-2014 winien je zawierać do realizacji w 2012; składa wniosek, by plan inwestycji drogowych na 2013r. ujmował inwestycje zaplanowane do wykonania w 2012 r a nie wykonane.
Przewodniczaca KBFiI, H.Skowron zaproponowała, by debata nad tą sprawą była przeprowadzona w p.4 posiedzenia.
Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali m.innymi: J.Chrzanowski, J.Kubicki , A.Stencka, Z.Jachimski, K.Tusińska,A.Koronkiewicz (sprawa pracy nad projektem; sprawa celowości zatwierdzania planu dziś w sytuacji składania wniosków do budżetu; sprawa celowości stworzenia takiego planu ale z punktu widzenia Rady; ujęcie w materiale inwestycji, które nie zostaną wykonane w 2012).
Z.Jachimski postawił wniosek, by nie opiniować na bieżącym posiedzeniu propozycji Urzędu Miasta dotyczących planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014 ale – zgodnie z odnośnymi zapisami planu pracy KBFiI – w oparciu o przedstawiony materiał Urzędu Miasta przeprowadzić wspólne posiedzenie (posiedzenia) KBFiI oraz KŁPBiOS dla wypracowania w terminie do końca 2012 r. jednolitego, uwzględniającego oczekiwania mieszkańców stanowiska dotyczącego planu kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście.
Wniosek został jednomyślnie przyjęty.

Ad 4. Przygotowanie wniosków do budżetu miasta na 2013 r.
Przewodnicząca KBFiI ,H.Skowron zaproponowała przedstawianie kolejno wniosków KBFiI do budżetu na 2013 r. i ich przegłosowanie (przyjęcie/odrzucenie).
Następnie wywiązała się krótka dyskusja, w której głos zabrali m.innymi: A.Stencka, J.Chrzanowski, H.Skowron, Z.Jachimski, M.Wojtków, A.Tusiński, M.Gessner,K.Tusińska ( o uznaniu za priorytetowe w budżecie 2013 r. inwestycji niewykonanych a zaplanowanych w 2012; o możliwych zagrożeniach w zrealizowaniu inwestycji z 2012; o przykładach niewiedzy lub próbach wykonania z premedytacja samowoli budowlanej przez Urząd Miasta; o specyfice procesu inwestycyjnego).
Posiedzenie KBFiI opuścił Radny J.Kubicki.

Następnie Przewodnicząca KBFiI sformułowała kolejno następujące wnioski:
Wniosek I – Niewykonane w 2012 r. drogowe zadania inwestycyjne należy realizować w 2013r.
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:4-za, 1 –wstrz.)

Wniosek II – Przeprowadzenie remontu ul. Bluszczowej – zg. z projektem (dokończenie po wykonaniu skrzyżowania Bluszczowa-Parkowa).
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:3-za, 2 –wstrz.)

Wniosek III – Dokonanie zmiany organizacji ruchu (ruch okrężny) na skrzyżowaniu ul.ul.: Topolowa,Bukowa,Sosnowa,Lipowa i realizacja – budowa np.mini-ronda (pinezki).
Wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek IV – Dokonanie remontu i odtworzenia chodnika na ul.Myśliwskiej (do ul.Wiewiórek)
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:4-za, 1 –przeciw.)

Wniosek V – Dokonanie remontu (z odwodnieniem) ul Sarniej (na odcinku od ul.Króliczej do ul.Myśliwskiej).
Wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek VI – Dokonanie remontu ul.Cichej z odwodnieniem (od ul. Bukowej do lasu)
Wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek VII – Wykonanie dojazdu do parkingu P&R ( w ciągu ul. Błońskiej).
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:4-za, 1 –wstrz.)

Wniosek VIII – Wykonanie remontu nawierzchni na skrzyżowanie ulic Wiewiórek/Główna.
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:4-za, 1 –wstrz.)
Na posiedzenie wrócił Radny J.Kubicki

Następnie wywiązała się dyskusja n/t problemów w rejonem ul.ul. Kwiatowej, Paproci (wyjazd na Owczarnię), Wrzosowej, w której głos zabrali, m.innymi (M.Gessner, H.Skowron, Z.Jachimski, A.Tusiński, J.Chrzanowski J.Kubicki,A.Świderska (funkcje tranzytowe ulic miasta; zmiana miasta w parking; współpraca z Brwinowem,; szukanie możliwości zaprojektowania obwodnic; przeciwstawne zdania mieszkańców ulic Kwiatowej i Wrzosowej w sprawie zmian organizacji ruchu w tym rejonie; o progach i innych metodach spowolnienia ruchu możliwych do zrobienia; o nieskuteczności Urzędu w przygotowaniu projektów drogowych. Po dyskusji został sformułowany następny wniosek.
Wniosek IX – Zabezpieczenie środków na wykonanie remontu ul.Kwiatowej zg. z przygotowywanym projektem organizacji ruchu dla całego węzła (rejonu) powiązanych ulic: Kwiatowa, Paproci z wyjazdem na Owczarnię, Wrzosowej.
Wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek X – Zabezpieczenie środków na remont budynku MOK , ul. Świerkowa 1 (ok. 700 tys).
Wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek XI – Dokonanie remontu dachu na budynku Urzędu Miasta.
Wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie:4-za, 2 –wstrz.)
Posiedzenie KBFiI opuścił Radny A.Krupa.

Wniosek XII – Zabezpieczenie środków na remont rowów odwadniających w mieście.
Po krótkiej dyskusji wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek XIII – Wymiana i doposażenie urządzeń na placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka.
Po krótkiej dyskusji (poruszającej m.innymi sprawę powiększenia placu zabaw) wniosek został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie.

Wniosek XIV – Budowa budynku komunalnego.
Po krótkiej dyskusji dotyczącej m.innymi: celowości budowy domu obecnie; o kosztach budowy w stosunku do wysokości odszkodowań (bilans „zysków i strat”), wniosek został w głosowaniu przyjęty (głosowanie: 3-za, 2-przeciw).
Następnie A.Stencka stwierdziła, że: generalnie nie jest przeciw budowie budynku komunalnego; uważa, że za wcześnie jest podejmować tę decyzje; oczekuje logicznego uzasadnienia i jakichkolwiek informacji n/t finansowania zadania w sytuacji budżetu.
Następnie J.Kubicki stwierdził, że Jego głosowanie nie oznacza iż jest przeciwny budowie domu komunalnego – ale Urząd miał przedstawić KBFiI dane do podjęcia takiej decyzji (szczegółowe wyliczenia) i tego nie ma; wobec uprzedniego stanowiska radnych w sprawie domu komunalnego ocenia, że sprawa jest wprowadzana tzw. „bocznymi drzwiami”.

Ad.5 Sprawy bieżące.
Przewodnicząca KBFiI , H.Skowron poinformowała o otrzymaniu 2-ch listów od różnych grup mieszkańców ul. Kwiatowej w sprawie ruchu jednokierunkowego na tej ulicy – jeden „za” a drugi „przeciwko” takiej organizacji. Wobec bliskiego terminu posiedzenia Komisji Ładu mające w planie i tę sprawę KBFiI odłożyła dyskusje n/t tych listów
Następnie Przewodnicząca KBFiI , H.Skowron powróciła do przedstawianego na poprzednim posiedzeniu listu Rady Szkoły Samorządowej dot. rozbudowy szkoły. Wobec wizytacji budowy przeprowadzone przez sporą liczbę radnych w dniu 25.09.br. i odmowy uczestniczenia przedstawicieli Rady Szkoły we wnioskowanym przez KBFiI Zespole nadzorującego budowę uważa, że sprawa powstania takiego Zespołu zdezaktualizowała się.
Następnie Przewodnicząca Rady Szkoły, P.Renata.Potyrała, w celu wyjaśnienia wątpliwości odczytała przedmiotowe pismo Rady Szkoły (pismo przypomina 3 postulaty uchwał zawarte w piśmie środowiska szkolnego -m.innymi: mieszkańców, rodziców, nauczycieli z czerwca b.r.; negatywnie ocenia działalność Rady Miasta i radnych w sprawach zawartych w piśmie z czerwca; negatywnie odpowiada na pismo Przewodniczącej KGFiI w sprawie delegowania swoich przedstawicieli do prac Komisji monitorującej dokończenie budowy szkoły).
Następnie rozwinęła się dyskusja, w której zabrali głos, m.innymi:
A.Stencka (przypomniała wyjaśnienia P.Burmistrz w sprawach budowy szkoły na czerwcowej Sesji Rady),
A.Tusiński (uważa, że rodzice uczniów szkoły są lekceważeni i i nie chcą brać udziału w fasadowych i sztucznych działaniach),
J.Chrzanowski, M.Foks (przypomnieli o działaniach Burmistrza, radnych i Rady w sprawach poruszanych w dyskutowanych pismach i środowiska szkolnego i Rady Szkoły),
R.Potyrała (potrzeba pisemnego harmonogramu prac/działań Urzędu prowadzących do zakończenia budowy i oddania szkoły do użytkowania oraz wiedzy, jak będą wyglądały zajęcia w II semestrze roku szkolnego).
J.Kubicki (o braku konkretów przy wymianie informacji w mieście – Urząd, radni, mieszkańcy).
C.Filipowicz, dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców (o zastąpieniu konsultacji metodą „faktów dokonanych” – podał przykłady takich spraw, m.innymi: terminów związanych z budową szkoły, planów zagospodarowania terenu wokół szkoły, przebudowy ul. Bluszczowej /autobus się nie zmieści/, wyposażenia szkoły, sprzątania szkoły, budowie kortów /rodzice są przeciwni budowie na terenie szkoły/, apelował o daniu sobie szansę na współpracę).
J.Chrzanowski (jest umowa z nowym wykonawcą, są terminy tam terminy, problem wynika z trudności w przepływie informacji).
M.Foks (brak odpowiedzi można interpretować jako lekceważenie rodziców).
H.Skowron (oceniła niektóre wypowiedzi P.Filipowicza – dofinansowanie komputerów; negatywne stanowisko inż. Lewandowskiego w sprawie udziału samorządu szkolnego w odbiorach; zarzut, że budowa ul.Bluszczowej jest prowadzona niezgodnie z projektem – jako nadużycie).
C.Filipowicz (nie ma komunikacji i wymiany informacji z Urzędem – podał przykłady inicjatyw rodziców pozostawionych bez echa; np. nie ma na dziś np. uzgodnionej specyfikacji przetargowej na wyposażenie szkoły).
R.Potyrała (podała przykłady braku konsultacji, rozmów między Radą Szkoły a służbami inwestycyjnymi Urzędu w sprawach szkoły; np. sprawa kortów; podała wyjaśnienie warunków co do możliwości prowadzenie działalności sportowej przez instytucję kultury – podnoszone przez Radną A.Foss na poprzednim posiedzeniu.KBFiI ).
A.Ryba,członek Rady Szkoły (zaproponowała, aby wyniki głosowania na poprzedniej KBFiI uznać za nieważne – wobec podejrzenia, że Radna A.Foss (może celowo, wg. mówcy) wprowadziła w błąd zebranych na poprzednim posiedzeniu KBFiI).
C.Filipowicz (stanowisko obecnych na posiedzeniu przedstawicieli środowiska szkolnego, Rady Rodziców, Rady Szkoły jest dziś zdecydowanie negatywne w sprawie posadowienia kortów na terenie szkoły – przed przedstawieniem środowisku szkoły pełnego planu docelowego zagospodarowania terenu szkoły i jego oceny).
M.Foks (przedstawiciele Rady Szkoły winni zabrać głos w sprawie uchwały intencyjnej w sprawie kortów na jutrzejszej Sesji przed przyjęciem porządku posiedzenia Rady).
A.Stencka,J.Kubicki,M.Foks,C.Filipowicz,M.Gessner,H.Skowron, P.Habierski,M.Wichrowska (o stanowisku nauczycieli, dyrekcji i środowiska szkolnego w sprawie kortów na terenie szkoły, m.innymi o fakcie istnienia na terenie szkoły 2 kortów tartanowych; o problemie administrowania kortami).
E.Murawska (przy tej sprawie budowy kortu bronimy ew. zagrożeń przestrzeni wokół szkoły).
J.Chrzanowski ,J.Kubicki (punkt dot. uchwały intencyjnej w sprawie kortu na Sesji winien być, sprawa winna być przedyskutowana i podjęta decyzja).
C.Filipowicz (poddał w wątpliwość zyski/wynikowość/zwrot inwestycji z budowanych na terenie szkoły kortów).
Z,Jachimski (przy decyzjach dot. inwestycjach miejskich sprawa kalkulacji zwrotu inwestycji nie może być decydująca –np. zwrot nakładów na budowę sali gimnastycznej).

Ad.6. Wolne wnioski

R.Potyrała wróciła do postulatów zawartych w piśmie społeczności szkolnej z piśmie z czerwca.
Po krótkiej dyskusji w której zabrali głos m.innymi: H.Skowron, A.Świderska, J.Kubicki, M.Foks, A.Stencka, B.Jestadt, Z.Jachimski został sformułowany następujący wniosek:
„Komisja Budżetu zwraca się do P. Burmistrz o pilnie przedstawienie harmonogramu działań i czynności Urzędu związanych z dopuszczeniem obiektów: skrzydła dydaktycznego i hali sportowej do użytkowania oraz całości szkoły wraz z docelowym zagospodarowaniem terenu dla pożytku miasta”
Na wniosek A.Stenckiej przeprowadzone zostało głosowanie imienne-wyniki:
„Za” – A.Stencka, J.Chrzanowski, Z.Jachimski ,J.Kubicki, H.Skowron, – 5 głosów.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie.
NastępnieR.Potyrała,Z.Jachimski,E.Murawska wyrazili opinie o złym wpływie negatywnych emocji na dyskusje i wskazali na plusy wynikające z rozmów i chęci zrozumienia.

Wracając do dyskusji n/t inwestycji A.Stencka sformułowała następujący wniosek: „O podział stosownego zadania inwestycyjnego na 2012 r. dotyczącego ul. Bukowej i wykonanie chodnika na ul, Bukowej od ul. 11Listopada do ul. Grabowe i od ul. Dębowej do ul.Topolowej w 2012 r wydzielając z zadania wykonanie chodnika na ul Bukowej od ul. Grabowej do ul. Dębowej wraz z budową wyniesionego skrzyżowania ulic Bukowa/Wschodnia.”
Na wniosek A.Stenckiej przeprowadzone zostało głosowanie imienne-wyniki:
„Za” – A.Stencka, Z.Jachimski ,J.Kubicki, , „Przeciw”- J.Chrzanowski, „Wstrzym.”-H.Skowron;(3-za, 1-przeciw,1-wstrz.). Wniosek został przyjęty.
Następnie J.Chrzanowski powiedział, że jest przeciw z uwagi na to, że choć sam wniosek jest zrozumiały to stoi on w sprzeczności z zapisem uchwały budżetowej i nie jest zgodny z ustawą o finansach publicznych mówiącej o dzieleniu zamówienia publicznego.

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali między innymi: A.Tusiński, A.Świderska, H.Skowron, M.Foks, J.Kubicki ,M.Gessner,A.Stencka (o późnym rozpoczęciu realizacji zadań drogowych, o braku reakcji radnych na nie realizowanie zadań budżetowych, o podejrzeniu istnienia tu złej woli czy nieudolności urzędników, o braku komunikacji, o roli radnych w konsekwentnym egzekwowaniu wykonania zadań budżetowych, o winie radnych za taki stan rzeczy, o faktach przesunięć w budżecie na koniec roku).
Następnie M.Foks zaproponował następujący wniosek: „KBFiI nie jest zadowolona z postępu wykonania bieżącego budżetu w zakresie inwestycji i wnioskuje o przedstawienie na piśmie do wiadomości radnych harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2012 r. Sprawę prosi o potraktowanie jako pilną”, który został poddany pod głosowanie.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty (głosowanie: 4-za, 1 – wstrz.).

Na tym posiedzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącą KBFiI, H.Skowron.
Posiedzenie zakończono o g. 22.55

Protokół sporządził :
Zbigniew Jachimski

Użyte skróty:
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
RIO – Rejonowa Izba Obrachunkowa.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 września 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 20 września 2012 r. w CKiIO przy ul. Świerkowej 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji , p. Helena Skowron powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum
i rozpoczęła posiedzenie komisji od podziękowań za dotychczasową pracę dla byłej przewodniczącej komisji – p. Aliny Stenckiej.
Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad , członkowie komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek bieżącego posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miasta.
3. Omówienie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
4. Omówienie propozycji Urzędu Miasta dotyczących planu inwestycji drogowych na lata 2013-2014.
5. Przygotowanie wniosków do budżetu miasta na 2012 r.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Protokół z posiedzenia KBFiI w dniu 16 lipca br. został przyjęty stosunkiem głosów :
6 „za” , 0 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”.
Ad. 2.
• Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt uchwały intencyjnej wraz z zasadnieniem
(Załącznik Nr – 1) , który wpłynął do komisji w dniu bieżącym. Burmistrz Miasta zapoznała
zebranych z wieloma aspektami usytuowania kortu tenisowego na terenie szkolnym oraz
z kryteriami , które przesądziły o tej lokalizacji. Radny M. Foks przedstawił przebieg dyskusji
na temat kortu tenisowego , która miała miejsce podczas ostatniego posiedzenia KKOSiSS.
Mieszkanka , p. M. Gessner wystąpiła z pytaniem : o jaką kwotę dofinansowania występuje
UM i kiedy te środki zasilą budżet miasta. Burmistrz Miasta poinformowała , że występujemy
o dofinansowanie w wysokości 100.000 zł , natomiast udział własny w tym projekcie stanowi
kwotę ok. 30.000 zł. Radna Anna Łukasiewicz , jako Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone
Sąsiedztwo” potwierdziła , że złożony wniosek nie jest zagrożony o dofinansowanie , jedynie
na obecnym etapie należy uzupełnić dokumentację. Radna poinformowała także , że uchwała
intencyjna podejmowana jest z uwagi na fakt , iż lokalizacja kortu bezpośrednio nie leży na
terenie przestrzeni publicznej gminy , lecz na wyodrębnionym terenie szkoły.
Przewodnicząca Rady Szkoły , p. R. Potyrała zauważyła , że dyskusja nad przedmiotową uchwałą toczy się bez debaty i braku koncepcji zagospodarowania całego terenu wokół budynków
szkolnych. Poinformowała także o negatywnym stanowisku LOP , zwróciła uwagę na problem
dostępności kortów dla mieszkańców oraz jego bieżącego utrzymania i sprzątania. Ponadto ,
p. Potyrała wskazała lokalizację kortu na terenie MOK-u lub przy pałacyku-kasynie , jako Jej
zdaniem , bardziej odpowiednią. Radna , A. Foss przypomniała , że zapisy ustawy o prowadzeniu
działalności kulturalnej nie dają możliwości prowadzenia zajęć sportowych przez placówki
o profilu kulturotwórczym. Radna zasugerowała , aby rozważyć możliwość dofinansowania
szkolenia w zakresie zajęć tenisowych dla nauczycieli WF-u. Kończąc dyskusję na temat uchwały
intencyjnej , przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie treść przedmiotowego projektu
uchwały , który został przyjęty 6 głosami „za” , 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”.
• Przewodnicząca komisji przedstawiła główne zmiany zaproponowane w projekcie do uchwały
budżetowej miasta na 2012 r. Burmistrz Miasta poinformowała , że dopiero 22 sierpnia br.
Zarząd WKD uzyskał wymagane uzgodnienia do realizacji budowy parkingu Park&Ride w naszym
mieście i w 2013 r. przystąpi do jego budowy. W wyniku dyskusji projekt uchwały dot. zmian w
uchwale budżetowej miasta został przyjęty 7 głosami „za” , 0 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym”.
• Przewodnicząca komisji poddała pod dyskusję projekty uchwał w sprawie :
– podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
– podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Burmistrz Miasta wyjaśniając powody wprowadzenia w/w zmian poinformowała , że do końca
października br. Rada Miasta ma czas na podjęcie decyzji i zajęcie ostatecznego stanowiska.
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na nierówny podział okręgów wyborczych i różnicę
nawet ok. 100 mieszkańców w niektórych okręgach. Radny G. Smoliński przedstawił zebranym
stanowisko KŁPBiOŚ o zdjęcie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta przedmiotowych
projektów uchwał i przeanalizowanie zagadnienia. Radny Z. Jachimski potwierdził , że konieczna
jest rzetelna analiza i dyskusja nad tym tematem oraz zapisami projektów uchwał.
Radna A. Foss zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowych projektów uchwał z programu
XXIII sesji Rady Miasta. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek.
Ad. 3. Radny Z. Bojanowicz zwrócił uwagę na nierównomierność (w czasie) wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na inwestycje i poprosił o wyjaśnienie dlaczego tak późno zaczynamy ich realizację.
Burmistrz Miasta wyjaśniła , że realizacja zadań inwestycyjnych zależy od przygotowania projektów
oraz w dużej mierze od uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień na budowę lub inne działanie.
Radna A. Stencka odnosząc się do zapisów uchwały budżetowej miasta na 2012 r. zapytała , czy w tym
roku będzie wykonany remont chodnika na ul. Bukowej i budowa wyniesionego skrzyżowania na tej ulicy ?
Burmistrz Miasta wyjaśniła , że do Starostwa Powiatowego złożony jest projekt wyniesionego skrzyżowania.
Obecnie oczekujemy na uzgodnienie projektu , lecz można spodziewać się trudności z uwagi na szerokość
pasa drogowego. Radna poprosiła o odpowiedź , czy w tej sytuacji będzie remontowany sam chodnik ?
Burmistrz Miasta poinformowała , że przekładka chodnika w założeniu miała być realizowana razem
z budową wyniesionego skrzyżowania. Radna Stencka zacytowała fragment uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych: „przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do Leśnej, remont chodnika na ul. Bukowej od ul. Topolowej do 11 Listopada, remont i budowa chodnika na ul. Kwiatowej od ul. Parkowej do ul. Paproci przy wyjeździe na Owczarnię, budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Bukowej z ul. Wschodnią”. Stwierdziła, iż w zapisie tym zadanie „remont chodnika na ul. Bukowej” nie jest połączone z „budową wyniesionego skrzyżowania”. Przypomniała, że środki na ten cel są w budżecie.
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej , Pani K. Kowalewska udzieliła informacji , że środki finansowe
na wycinkę i pielęgnację drzew w decydującym stopniu są wydatkowane po zakończeniu okresu lęgowego
i ochronnego dla ptaków.
Ad. 4. Radny P. Siedlecki przedstawił przebieg dyskusji w zakresie planu remontu dróg na lata 2013-2014 , która
odbyła się na posiedzeniu KŁPBiOŚ w dniu 23 sierpnia br. Radny Z. Jachimski zwrócił uwagę na dodatkowy
aspekt przedstawionego przez Urząd Miasta planu remontu dróg , tzn. na konieczność konserwacji już
utwardzonych ulic. Jednocześnie zasugerował wykonanie w 2013 r. przebudowy ulicy Bluszczowej ,
Kwiatowej , Wrzosowej , Cichej , utwardzenie tłuczniem końcowego odcinka ul. Bukowej (w kierunku
ul. Reymonta) oraz dokończenie chodnika na ul. Myśliwskiej. Radny Z. Bojanowicz zgłosił konieczność zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic : Bukowa , Lipowa , Topolowa , Sosnowa poprzez wprowadzenie
ruchu okrężnego (tzw. rondo pinezka) oraz budowę-remont ciągów pieszych , również wskazując chodnik
na ul. Myśliwskiej. Ponadto radny argumentował , że skoro nie mamy wystarczających finansów na docelową
realizację dróg niezbędnych do remontu , to w pierwszym etapie możemy realizować ich podbudowę wraz
z odwodnieniem , a w przyszłości docelowy sposób utwardzenia (kostka , asfalt). Radna A. Foss zgłosiła
konieczność odwodnienia i poprawę nawierzchni ul. Sarniej na odcinku od ul. Króliczej do Myśliwskiej.
Radny J. Kubicki zaproponował aby dla bezpieczeństwa pieszych wyremontować ul. Akacjową jako jednokierunkową z chodnikiem lub wprowadzić na tej ulicy strefę zamieszkania. By obniżyć koszty remontów / budowy innych ulic i równocześnie spowolnić ruch radny zaproponował wąskie utwardzanie bocznych ulic o przejezdności dla jednego samochodu z równoczesnym wprowadzaniem stref zamieszkania na tych ulicach.
wąskie utwardzenia wszystkich ulic o przejezdności dla jednego samochodu. W imieniu grupy mieszkańców
z ul. Cichej , p. Jacek Koński zwrócił się z prośbą o pilne wykonanie remontu i drenażu (odprowadzenie wody)
tej ulicy. Mieszkanka z ul. Sarniej , p. Julita Syska zapytała o kryteria wyboru do remontu ul. Cichej.
Jej zdaniem , sytuacja i stan nawierzchni na wspomnianym odcinku ul. Sarniej są katastrofalne.
Udzielając odpowiedzi mieszkance , przewodnicząca komisji wskazała kryterium przejezdności , ciągu
komunikacyjnego oraz finansowe. Mieszkanka , p. Bożena Olejniczak nalegała jednak na wykonanie remontu
ul. Cichej z uwagi na lokalizację przy tej ulicy przedszkola , zakładu produkcyjnego i wzmożony w porównaniu
do innych ulic ruch samochodów. Wobec zgłaszanych propozycji inwestycyjno-remontowych ,
przewodnicząca komisji zaproponowała omówienie pkt. 5 programu posiedzenia.
Ad. 5. W wyniku dyskusji zgłoszono następujące propozycje do budżetu na 2013 r. :
– remont ul. Bluszczowej
– zmiana organizacji ruchu u zbiegu ulic : Bukowa , Lipowa , Topolowa , Sosnowa (ruch okrężny rondo-pinezka)
– dokończenie remontu i odtworzenie chodnika na ul. Myśliwskiej (do ul. Wiewiórek)
– remont z odwodnieniem ul. Sarniej (od ul. Króliczej do ul. Myśliwskiej)
– remont z odwodnieniem ul. Cichej
– remont odcinka ul. Błońskiej (dojazd do Park&Ride)
– naprawa nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Wiewiórek z ul. Główną
– remont ul. Kwiatowej (w rejonie ulic Wrzosowa-Paproci)
– remont budynku dawnego MOK-u
– naprawa pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta
– remont rowu odwadniającego RS-11/19 na odcinku od ul. Głównej do ul. Brwinowskiej
– wymiana urządzeń (wyposażenia) na placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka (możliwość dofinansowania z PROW)
– budowa nowego budynku komunalnego (socjalnego)
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wszystkie w/w wnioski , które zostały przyjęte
6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” (nieobecny podczas głosowania jeden radny).
Radna , A. Stencka stwierdziła , że wstrzymała się podczas głosowania , gdyż zgłoszone wnioski
nie były głosowane oddzielnie.
Ad. 6. Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych o piśmie Rady Szkoły , które otrzymała w dniu bieżącym
(Załącznik Nr – 2) dotyczące stanowiska Rady Szkoły w sprawie petycji mieszkańców dotyczącej wzmożenia
kontroli nad przebiegiem inwestycji rozbudowy szkoły samorządowej.
Następnie , przewodnicząca komisji zaproponowała dyskusję nad wypracowaniem stanowiska komisji
w sprawie określenia przeznaczenia willi Jókawa. Przewodnicząca Zespołu Doradczego , radna A. Foss
poinformowała o przebiegu prac nad wypracowaniem koncepcji wykorzystania willi Jókawa na cele miejskie
oraz przedstawiła zgłoszone propozycje (wraz ze wskazanymi przez wnioskodawców możliwościami
pozyskania środków na remont i bieżące utrzymanie) :
– utworzenie Centrum Historii, Turystyki i Informacji Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
– przeniesienie Miejskiej Biblioteki Publicznej z willi „Echo”
– powołanie Europejskiego Centrum Miast Ogrodów
Przewodnicząca Zespołu Doradczego omówiła także wnioski zawarte w Sprawozdaniu końcowym ,
zwracając szczególną uwagę na potrzebę wykonania aktualnej inwentaryzacji obiektu i ekspertyzy stanu
technicznego oraz zaplanowania odpowiednich środków na ten cel w budżecie miasta.
Zdaniem radnego Z. Bojanowicza , inwentaryzacja powinna być wykonana w momencie gdy zostanie
podjęta decyzja o przeznaczeniu obiektu. Radny M. Foks przedstawił przykłady osób , które są przeciwne
przeniesieniu biblioteki i podkreślił , że pomysł ten był krytycznie przyjęty przez różne środowiska.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wniosek o : „zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie
środków na wykonanie aktualnej inwentaryzacji willi Jókawa , ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz
zmiany zapisów w MPZP”. W wyniku głosowania ( 2 głosy „za” , 3 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”)
– wniosek nie uzyskał akceptacji komisji.
W dalszej części posiedzenia , radna A. Stencka (nawiązując do uprzednio otrzymanych informacji oraz
wyjaśnień ze strony Burmistrz Miasta) stwierdziła , że czuje się nieusatysfakcjonowana odpowiedziami
p. Burmistrz na temat realizacji zadań inwestycyjnych na ul. Bukowej oraz brakiem poparcia ze strony radnych. Burmistrz Miasta ponownie wyjaśniła , że zadania te są wyodrębnionymi zapisami w budżecie.
Mieszkanka , p. Katarzyna Tusińska w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu wyraziła pogląd , że radni w zdecydowany sposób powinni
egzekwować wykonanie swoich decyzji określonych w uchwale budżetowej miasta oraz zarzucając kłamstwo Burmistrzowi Miasta, negatywnie
odniosła się do informacji na temat realizacji inwestycji na ul. Bukowej.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :

Jarosław Chrzanowski

Protokół z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2012 r.

Podkowa Leśna dn. 27.06.2012 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

Przewodnicząca Komisji Alina Stencka stwierdziła quorum (lista obecności w załączeniu)
i zaproponowała przyjęcie porządku obrad:

1.Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Miasta.
3.Sprawy bieżące.
4.Wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty :6 głosów za, 1 wstrzymujacy.

ad.2
-Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. uzyskał pozytywną opinię: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

-Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta (projekt 110/2012) o zwiększeniu planowanych dochodów miasta został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

-Projekt uchwały w oparciu o wniosek Komisji z dn. 9.II.2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad na najbliższej sesji absolutoryjnej. Radny Jachimski podczas dyskusji nad projektem tej uchwały przypomniał , że wynika to z protokółu Komisji w dn. 9. II. 2012 r. Stwierdził również, że uzasadnienie tej uchwały jest wzorowe.
W głosowaniu projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię: 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.

ad.3
Sprawy bieżące.
-Radny Zbigniew Jachimski zaproponował aby rozpocząć dyskusję nad powołaniem doraźnej Komisji Statutowej mającej za zadanie uporządkowanie i uaktualnienie statutu miasta. Chęć uczestniczenia w pracach tej komisji wyrazili radni: Zbigniew Jachimski, Anna Łukasiewicz, Jarosław Chrzanowski, Anna Dobrzyńska-Foss.

-Zagospodarowanie willi Jókawa.
Radna Anna Dobrzyńska-Foss poinformowała Komisję, że prowadziła rozmowy przewodniczącym Rady Miasta i prawnikiem na temat powołania zespołu do wypracowania stanowiska Rady Miasta w tej sprawie.
Do uczestnictwa w pracach zespołu zostali powołani radni, przedstawiciele organizacji społecznych, mieszkańcy i fachowcy z różnych dziedzin:

2

Konrad Biedul -członek zarządu ZU „Warta”-finansista
Maciej Foks -radny
Robert Gawałkiewicz -prawnik
Tadeusz Iwiński – właściciel willi „Aida”
Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – architekt
Grzegorz Smoliński -radny
Bogusław Jestadt -przewodniczący Rady
Jacek Wojnarowski – prezes Towarzystwa Przyjaciół Podkowy Leśnej
Stefan Żółtowski -architekt
Anna Dobrzyńska-Foss -radna, inicjatorka powstania zespołu.

Radny Jachimski i Foks wyrazili zadowolenie z faktu, że zespół zaczyna pracę i uczestniczy
w nim tak wiele podkowiańskich środowisk.

-Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo, które wpłynęło do przewodniczącego Rady od
dyr. CkiO p. Witkowskiej na temat remontu budynku MOK przy ul. Świerkowej 1. Radna Łukasiewiczstwierdziła, że wniosek p.Witkowskiej wychodzi naprzeciw wnioskom Komisji Rewizyjnej wynikającym z kontroli skateparku. We piśmie jest mowa o możliwości zdobycia dużego dofinansowania z funduszy unijnych. Termin przygotowania dokumentacji upływa w pażdzierniku br. Radna Foss zabierając głos zwróciła uwagę, że na terenie MOK mieszka kilka rodzin co powoduje konieczność uporządkowania terenu i przeprowadzenia remontu kanalizacji.
W dyskusji radni stwierdzili, że należy poprzeć wniosek dyr. Witkowskiej.

-Skarbnik miasta p. M. Ostrowska odniosła się negatywnie do sformułowania użytego we wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta mówiącego
o „nierzetelności” zaprojektowanych dochodów miasta.

-Przewodnicząca Alina Stencka poinformowała radnych, że z powodów osobistych ma zamiar zrezygnować z przewodniczenia Komisji Budżetu i złoży wniosek w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miasta.

ad.4. Brak.
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokółowała
Helena Skowron

Protokół z posiedzenia w dniu 11 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowa Leśna
odbytego dnia 11.06.2012 r. w CKIO, ul. Świerkowa 1

Osoby uczestniczące – wg listy obecności (w załączeniu).

Pani Przewodnicząca Komisji powitała zebranych; otworzyła posiedzenie; następnie stwierdziła, że posiedzenie zwołane jest w oparciu o wniosek radnych PP. Heleny Skowron, Zbigniewa Bojanowicza i Adama Krupy z dnia 5.06.2012 r.; stwierdziła quorum oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, jak niżej:

1. Przebieg realizacji rozbudowy szkoły – wypracowanie stanowiska Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w tej sprawie.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Radni – członkowie Komisji BFiI – jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. 1
Następnie Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała o otrzymaniu petycji przedstawionej przez mieszkańców Podkowy Leśnej, Rodziców uczniów, Nauczycieli i Pracowników Szkoły Samorządowej z dnia 5.06.2012r. w sprawie wzmożenia kontroli nad przebiegiem inwestycji rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej (petycja w załączeniu do protokółu).
Następnie odczytała zebranym pismo Komisji Rewizyjnej wystosowane do Burmistrza Miasta sporządzone w oparciu o tę petycje (pismo w załączeniu do protokółu). Przypomniała również przebieg poprzedniego posiedzenia Komisji BFiI, postawione tam pytania i odpowiedzi Pani Burmistrz. Przypomniała również o wynikach pracy zespołu ds. monitorowania inwestycji szkolnej powołanego w 2011 przez Komisję BFiI oraz fragmenty protokółu posiedzenia Komisji BFiI z dnia 28.11.2011 w sprawie budowy szkoły. Następnie wyraziła zdanie, że Komisja BFiI winna wypracować swoje stanowisko w sprawie przebiegu realizacji rozbudowy szkoły i jest zdania, by Komisja BFiI poparła ostatnie stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej kwestii.

Następnie wywiązała się dyskusja w której zabrali głos, miedzy innymi:
Pan Z. Bojanowicz: uważa, że jest potrzeba działań dla monitorowania działania inwestora (Urzędu) i że jest to kompetencja Komisji BFiI.; uważa, ze powinny powstać 2 harmonogramy: 1. harmonogram/lista działań zmierzających do pilnego dokończenia inwestycji, 2. harmonogram realizacji ustalony z wybranym Wykonawcą.
Pan J.Chrzanowski: uważa, że zamiast harmonogramu 1 (jw.) wystarczałaby wyczerpująca informacja Urzędu np. na najbliższej sesji Rady Miasta.
P. Z. Bojanowicz: uważa, że jeżeli miałby powstać obecnie zespół monitorujący przebieg inwestycji, to winien składać się z przedstawicieli wielu środowisk.
Pan M. Foks: przedstawił zdanie, by ew. zespół działał do końca budowy.
Pan D. Murawski: jest zdania, że sama informacja urzędu nie wystarczy, winien zostać przedstawiony harmonogram działań/prac Urzędu w przedmiotowej sprawie.
Pan K. Zalewski: zauważył, że dwa czynniki są ważne: 1. informacja o przebiegu inwestycji i harmonogram prac urzędu do czasu zakończenia budowy oraz 2. harmonogram wynikający z umowy z wykonawcą.
Następnie wywiązała się dyskusja n.t. jakości, ilości/zakresie i terminach informacji n/t inwestycji przedstawianych przez Urząd związanych z budowa szkoły, w której uczestniczyli: m.innymi: H.Skowron, D,Murawski, J,Chrzanowski, Z.Bojanowicz, J.Kubicki, Pani Burmistrz, D.Kubot, M.Foks, G.Lewandowski.
Sprawą poddawaną dyskusji był również skład ew. Zespołu ds. monitorowania przebiegu przedmiotowej inwestycji, zabrali głos m.innymi: W.Murawska, D.Kubot. H.Skowron, M.Foks, R.Potyrała
Następnie Pani Burmistrz i Pan G.Lewandowski udzielili informacji n/t aktualnych spraw związanych z budową, z których wynika co następuje:
– została przeprowadzona inwentaryzacja budowy/wykonanych prac (z udziałem Inst. Techniki Budowlanej),
– dokonuje się uzgodnień tej inwentaryzacji z byłym Gen.Wykonawcą (jeszcze są rozbieżności)
– w ciągu tygodnia możliwe będzie rozliczenie z Nim budowy,
– sporządzane są kosztorysy prac do wykonania,
– analizowana jest forma przyszłego przetargu (w Gen. Wykonawstwie czy poszczególne umowy np. z branżami),
– środki na dokończenie inwestycji są zabezpieczone.
Następnie Pan J. Kubicki zwrócił się z formalnym wnioskiem o przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej z korektą „by sprawozdania były przekazywane wszystkim radnym”.
Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o zobowiązanie Pani Burmistrz do przedstawienie harmonogramu działań naprawczych w procesie realizacji inwestycji rozbudowy szkoły samorządowej do dnia 21.06.2012 oraz do składania co 2 tygodnie sprawozdań z realizacji harmonogramu działań naprawczych związanych z tą inwestycją – sprawozdania winny być przekazywane do wiadomości wszystkich radnych.
Głosowało: za – 2 głosy, przeciw – 4 głosy, wstrzymało się – 1 głos. Wniosek nie przeszedł.
Następnie Pani Burmistrz poinformowała, że założeniem Urzędu jest zakończenie przygotowań do przetargu (ogłoszenie przetargu) do ok. 21.06.2012.
Następnie, po uzupełnieniach Pana J.Chrzanowskiego Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący wniosek:
Komisja zwraca się do Pani Burmistrz z wnioskiem o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej szczegółowej informacji na temat działań Urzędu Miasta dotyczących inwestycji szkolnej.
Głosowało: za – 6 głosów, przeciw-0 głosów, wstrzymało się – 1 głos). Wniosek przeszedł.
Następnie ponownie dyskutowano o składzie ew. nowego zespołu ds. monitorowania przedmiotowej inwestycji, głos zabrali m.innymi: H.Skowron, D.Kubot, J.Chrzanowski, Pani Burmistrz.
Pan A.Krupa zgłosił potrzebę podjęcia sprawy zobowiązania Urzędu do przedstawiania regularnych informacji
Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o powołaniu przez Komisję BFiI tymczasowego zespołu ds. monitorowania inwestycji szkolnej, w którego skład wejdą przedstawiciele Rady Miasta oraz Rady Szkoły przy Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, rozwiązanie zespołu nastąpi po zakończeniu niniejszej inwestycji.
Głosowało: za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 3 głosy. Wniosek przeszedł.
Następnie Przewodnicząca Komisji zaproponowała Pana Zbigniew Bojanowicza jako członka w/w Zespołu ze strony Komisji BFiI. Pan Bojanowicz wyraził zgodę.
W głosowaniu (za – 4 głosy, przeciw – o głosów, przeciw – 3 głosy) Komisja BFiI zarekomendowała do pracy w tymczasowym zespole ds. monitorowania inwestycji szkolnej Pana Zbigniewa Bojanowicza.
Następnie Pan J.Chrzanowski zauważył, że powołanie zespołu jest odpowiedzią na petycję z dn. 5.06.2012 i jest zdania, że więcej można osiągnąć dzięki pracy zespołu niż przez uchwały wnioskowanie w petycji.
Pan J.Kubicki przedstawił zdanie, że za inwestycję szkolną powinna się czuć odpowiedzialna Rada Miasta.
Pan D.Murawski: stwierdził, że nie powołany zespół a Komisja BFiI winna nadzorować inwestycję.
Pan G.Smoliński zauważył, że działania dotyczące zakończenie inwestycji winny zawierać analizę SWOT i być objęte ścisła procedurą wykonania.
Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przedstawienie przez Panią Burmistrz w formie pisemnej do 30.06.2012 planu działań dotyczących zakończenia inwestycji rozbudowy Szkoły Samorządowej i budowy hali sportowej zawierającego procedury, analizę SWOT oraz przewidywany termin zakończenia tej inwestycji.
Głosowało: za – 3 głosy, przeciw-4 głosy, wstrzymało się – o głosów). Wniosek nie przeszedł.

Ad.2.
Wobec zbliżającego się terminu Sesji Rady Miasta Pani Przewodnicząca zapowiedziała zwołanie posiedzenia Komisji BFiI w najbliższym czasie.

Ad.3.
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Krupa zaprosił na najbliższe posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku innych spraw Pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o g. 21.15.

Protokółował
Zbigniew Jachimski

Skróty:
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Protokół z posiedzenia w dnia 9 maja 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 09 maja 2012 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych , stwierdziła quorum i przedstawiła zaproponowany porządek obrad , który bez zmian został przyjęty jednogłośnie , tj. :

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 10.04.2012 r.
2. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KŁPBiOŚ w dniu 25.04.2012 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2011.
4. Wypracowanie wniosków dotyczących propozycji sprzedaży Willi Jukawa na ul. Parkowej 19
w Podkowie Leśnej.
5. Wstępna analiza planu realizacji inwestycji drogowych na lata 2013 – 2014 opracowanego przez
Urząd Miasta.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1. Protokół z poprawką wniesioną przez radną Annę Foss przyjęto 7 głosami „za” , przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Ad. 2. Protokół z poprawkami przyjęto 7 głosami „za” , przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 3. Przewodnicząca komisji podkreśliła wysokie wykonanie budżetu po stronie dochodów
i zapytała obecną na posiedzeniu Skarbnik Miasta p. Marię Ostrowską , czy wynika to także
z wysokiej ściągalności należnych opłat i podatków. Pani Maria Ostrowska stwierdziła , że
przede wszystkim do budżetu przyjęto bardzo realne założenia.
Radny Jarosław Chrzanowski wyraził opinię , że wykonanie budżetu za 2011 r. jest jednym
z najlepszych w ostatnich latach. W dalszej części posiedzenia dyskusja dotyczyła poniesionych
wydatków na budowę hali sportowej i remont szkoły. Pani Maria Ostrowska poinformowała ,
że wydatkowana w 2011 r. kwota w wysokości 5’175.579, 46 zł obejmuje wszystkie poniesione
koszty związane z trwającą inwestycją szkolną , włącznie z robotami dodatkowymi.
Przypomniała także , że na chwilę obecną koszt budowy i remontu szkoły szacowany jest na
kwotę 11 mln zł wraz z wyposażeniem. Członkowie komisji wyrazili ubolewanie , że inwestycja
ta nie została zakończona w planowanym terminie.

Na zakończenie dyskusji , Przewodnicząca Komisji poinformowała zabranych o pozytywnej
opinii RIO i poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu
za 2011 rok , który został przyjęty następującym stosunkiem głosów : 8 „za” , 0 „przeciw” ,
1 „wstrzymujący”.
W odniesieniu do stanu finansów miasta , Pani Mira Gessner zapytała o losy wniosku , który
został przyjęty przez komisję w ubiegłym roku i dotyczył planu oszczędności i naprawy
wydatków miasta oraz ponownie zaapelowała o działania systemowe w tym temacie.
Przewodnicząca Komisji zobowiązała się przypomnieć pani Burmistrz Miasta o złożonym przez
KBFiI wniosku. W dyskusji na temat audytu kosztów bieżących miasta radny Jarosław Chrzanowski
podkreślił wysokie w porównaniu z efektami koszty jego przeprowadzenia. Radny Grzegorz Smoliński
wyraził opinię, że wnioski z audytu mogłyby przełożyć się na konkretne rozwiązania systemowe
po stronie wydatków miasta. Pani Maria Ostrowska poinformowała, że audyt w szkole był i nie dał
żadnych efektów.
Ad. 4. Na wstępie , Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść pisma Stowarzyszenia „Nova Podkowa”
(w załączeniu) , dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej. Radna Anna Foss przypomniała swój
wniosek , zgłoszony na wspólnym posiedzeniu obu komisji , o powołanie zespołu doradczego ,
w skład którego wchodziliby radni , pracownicy UM i mieszkańcy. Radna odnosząc się do koniecznych
oszczędności budżetowych podkreśliła , że obecnie nie stać naszego miasta , aby przeznaczać około
1,8 mln złotych na remont willi „Jukawa” , natomiast jej sprzedaż będzie mało opłacalna.
Pani Anna Foss przedstawiła kilka propozycji zagospodarowania tego obiektu , sugerując m.in.
możliwość utworzenia (przy udziale środków zewnętrznych) pensjonatu , jako samorządowego domu
opieki dla osób starszych i chorych z funkcją dziennego pobytu dla starszych Podkowian.
Inna zasugerowana możliwość , to przeniesienie do „Jukawy” Biblioteki Miejskiej oraz organizacji
pozarządowych (w tym Klubu Emeryta i PKPS-u z dotychczasowych lokalizacji ) i sprzedaż obecnego
budynku Biblioteki Miejskiej. Radna wskazała na potrzebę racjonalnego gospodarowania wszystkimi
budynkami będącymi własnością miasta. Zauważyła również , że remontowanie i przeznaczanie willi
„Jukawa” wyłącznie dla organizacji pozarządowych , byłoby działaniem nieracjonalnym.
Radny Jarosław Chrzanowski odniósł się do finansowych możliwości miasta w aspekcie utrzymywania
kolejnego obiektu , który w przyszłości będzie generował wysokie koszty. Jego zdaniem , willa „Jukawa”
jest budynkiem o charakterze willowym i nie spełnia szeregu kryteriów wymaganych dla obiektów
użyteczności publicznej. Radny zwrócił także uwagę , że nie ma żadnej pewności , iż z chwilą sprzedaży
budynek ten zostanie bezpowrotnie „zrównany z ziemią”, gdyż istnieje wiele mechanizmów ochronnych
dla tego typu obiektów. Radny Grzegorz Smoliński wskazał na pilną potrzebę epidemiologicznego oraz
technicznego zabezpieczenia budynku przed jego dalszą dewastacją.
Radny Zbigniew Jachimski wyraził opinię , że jeżeli jest wola radnych i mieszkańców , aby uratować
willę „Jukawa” , wówczas budynek ten bez wpisu do Rejestru Zabytków powinien pozostać w zasobie
budynków miasta.

Koszt jego utrzymania powinien być potraktowany zamiennie z innym budynkiem , z utrzymania
którego miasto zrezygnuje. Radny wyraził potrzebę systemowego planu zagospodarowania
wszystkich budynków miejskich i wykorzystania np. budynku Biblioteki Miejskiej na kolejne
mieszkania komunalne.
Odnosząc się do zagrożeń sprzedaży i rozbiórki willi „Jukawa” , radny Jarosław Kubicki zauważył ,
że obok , po sąsiedzku , jest bliźniacza willa stanowiąca własność prywatną i znajdująca się
w dobrej formie. Radny nie uważa , aby sprzedanie „Jukawy” było gwarancją jest zniszczenia.
W obliczu niezakończonej inwestycji szkolnej , potrzeby budowy nowego domu komunalnego ,
inwestycji drogowych i innych , radny Jarosław Chrzanowski wyraził obawę , że przyszłoroczny
budżet miasta nie udźwignie koniecznych kosztów remontu willi „Jukawa”. Przypomniał , że
środki unijne są wsparciem finansowym otrzymywanym w formie refundacji. Radna Anna Foss
przedstawiła możliwość pokrycia kosztów remontu willi „Jukawa” np. ze środków pochodzących
ze sprzedaży odzyskanych przez miasto działek. Mieszkanka , p. Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę ,
że bonifikata z tytułu sprzedaży obiektu wpisanego do Rejestru Zabytków , nie musi wynosić aż 50%.
To decyzją Rady Miasta ustalana jest wysokość tej bonifikaty , która np. w Krakowie wynosi 5%.
Mieszkanka wyraziła potrzebę wykonania rzetelnej ekspertyzy stanu technicznego budynku
oraz kosztorysu inwestorskiego. Radna Helena Skowron zapytała mieszkankę jaka ekspertyza by ją
satysfakcjonowała , skoro UM wykonał już dwie ? Radny Jarosław Chrzanowski zwrócił uwagę ,
że kosztorys inwestorski wykonywany jest pod kątem sprecyzowanego przeznaczenia obiektu ,
a póki co takiego nie znamy. Radny Zbigniew Bojanowicz opowiedział się za koniecznością ogłoszenia
przetargu na sprzedaż willi „Jukawa” za określoną kwotę , a pieczę nad remontem tego obiektu
winien sprawować „z urzędu” Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W wyniku dyskusji , Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie uprzednio zgłoszony wniosek :
„Komisja wnioskuje o powołanie przez Przewodniczącego Rady Miasta zespołu doradczego ,
którego celem byłoby wypracowanie możliwości zagospodarowania i wykorzystania na cele miejskie
willi „Jukawa” oraz wskazanie źródła sfinansowania wybranej koncepcji.
Komisja proponuje 31 sierpnia 2012 roku jako ostateczny termin przedstawienia wniosków”.
Powyższy wniosek został przyjęty stosunkiem głosów : 6 „za” , 3 „przeciw” , 0 „wstrzymujących”.
Członkowie komisji zarekomendowali ze swojego grona radnych : Annę Foss (7 głosów „za”
przy 2 „wstrzymujących”) oraz Jarosława Chrzanowskiego (4 głosy „za” przy 5 „wstrzymujących”)
do składu w/w zespołu.
Ad. 5. Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych , że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu powinna
dokonać wstępnej analizy przygotowanego przez Urząd Miasta planu realizacji inwestycji drogowych ,
która ma na celu wypracowanie propozycji wniosków dla sprawnego przebiegu wspólnego posiedzenia
KBFiI i KŁPBiOŚ oraz dalszego procedowania i merytorycznej dyskusji w tym zakresie.
Radny Zbigniew Bojanowicz zgłosił potrzebę opracowania nowego projektu organizacji ruchu w mieście ,
z wykorzystaniem niektórych rozwiązań komunikacyjnych przedstawionych 3 lata temu w koncepcji
Str. – 4 –

organizacji ruchu dla naszego miasta. Zdaniem radnego nowy projekt organizacji ruchu określi układ
komunikacyjny w mieście , a zatem wskaże priorytety inwestycji drogowych oraz możliwość doboru
nawierzchni dla poszczególnych ulic.
Ponadto radny jest zdania , że nie powinniśmy przypisywać okresu realizacji poszczególnym
inwestycjom drogowym. Uzasadniał to nieznajomością dochodów i możliwości finansowych miasta
w przyszłych latach. Radny zaproponował , aby plan realizacji inwestycji drogowych określał jedynie
kolejność wykonywania remontów dróg , które będą realizowane w zależności od stanu budżetu miasta.
Radny Jarosław Chrzanowski zgłosił potrzebę uzupełnienia zaproponowanego planu inwestycji drogowych
o nieuwzględnione w nim ciągi piesze (chodniki) , a konieczne dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Jako przykład , radny wskazał konieczność remontu i budowy dalszego odcinka chodnika przy
ul. Myśliwskiej , budowę chodnika wzdłuż torów WKD do CKiIO lub chodnik wzdłuż ul. Gołębiej (z uwagi
na przewidywany wzmożony ruch do Galerii „Podkowa”). Ponadto radny zaproponował , aby radni ,
gdy będą określać wyłącznie kolejność realizacji inwestycji drogowych , przyjęli konkretne i spójne
dla wszystkich ulic kryteria oceny , np. kryterium komunikacyjne (uwzględniające bezpieczeństwo
pieszych , natężenie ruchu , itp.) , urbanistyczne (gęstość zabudowy z pochodnymi , lokalizacja obiektów
użyteczności publicznej, itp.) i ekonomiczne (koszt realizacji).
Radna Anna Foss wyraziła opinię , że konieczne jest wyjaśnienie ze strony pracowników UM , jakie
kryteria zostały wzięte pod uwagę w przedstawionej propozycji planu inwestycji drogowych.
Radny Zbigniew Jachimski wysoko ocenił czytelność przedłożonego planu , który jest propozycją UM
i stanowi materiał wyjściowy do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji.
Radny Jarosław Kubicki wyraził zdanie , że jest przeciwny betonowaniu ulic w pełnej ich szerokości
i poddał pod rozwagę możliwość utwardzania ulic na szerokość jednego samochodu.
Pani Mira Gesner zgłosiła potrzebę znalezienia alternatywy dla obecnie stosowanego utwardzania ulic
wykorzystującego tłuczeń kamienny i poprosiła Przewodniczącą Komisji o wystąpienie z tym pytaniem
do pani Burmistrz Miasta.
Pani Katarzyna Tusińska poparła wniosek Zbigniewa Bojanowicza dot. nowego projektu organizacji ruchu
i wyraziła przekonanie , że w pierwszej kolejności powinny być realizowane ulice nieprzejezdne , a potem
asfaltowe.
Radny Grzegorz Smoliński przestrzegł przed wzmożonym ruchem samochodów w najbliższych latach.
Uważa , że najpierw powinny być realizowane ulice wjazdowo-wylotowe , aby samochody jak najszybciej
mogły opuścić miasto.
Radny Jarosław Kubicki zwrócił uwagę na problem parkowania w centrum miasta oraz wokół stacji WKD
Podkowa Leśna Gł. i przedstawił propozycję , aby zastosować zakaz parkowania i rozpocząć rozmowy
z gminą Brwinów na temat utworzenia parkingów w otoczeniu stacji WKD Otrębusy.
Radny Zbigniew Jachimski wyraził opinię , że proces opracowania nowego projektu organizacji ruchu
nie powinien ograniczać prac dalszego procedowania w zakresie przyjęcia planu realizacji inwestycji
drogowych w mieście.
Str. – 5 –

Jego zdaniem , remonty w pierwszej kolejności powinny dotyczyć dróg głównych , a poszczególne
ulice powinny być stale i na bieżąco konserwowane.
W trakcie dyskusji , radna Anna Foss zgłosiła wniosek o przedstawienie przez pracowników UM
szczegółowego uzasadnienia dotyczącego planu realizacji inwestycji drogowych. W/w wniosek
stosunkiem głosów : 4 „za” , 4 „przeciw” – nie uzyskał większościowego poparcia członków komisji.
Radny Zbigniew Bojanowicz złożył następujące wnioski :
• aby przedmiotowy plan nie określał roku realizacji poszczególnych inwestycji ,
a jedynie ich kolejność we wszystkich rejonach.
Wniosek odrzucono stosunkiem głosów : 2 „za” , 4 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”.
• aby rodzaj nawierzchni i kolejność wykonywania inwestycji drogowych wynikały z założeń
koncepcji organizacji ruchu.
Wniosek przyjęto stosunkiem głosów : 5 „za” , 1 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”.
Rany Jarosław Kubicki zgłosił wniosek o ustalenie przez Burmistrza Miasta kolejności realizacji inwestycji
drogowych wspólnej dla całego miasta. Wniosek odrzucono stosunkiem głosów : 1 „za” , 6 „przeciw” ,
1 „wstrzymujący”.
Radny Jarosław Chrzanowski ponownie zaapelował , aby KBFiI przychyliła się do Jego sugestii dotyczącej
konieczności uzupełnienia planu o nieuwzględnione w nim inwestycje drogowe. Członkowie komisji
przez aklamację pozytywnie ustosunkowali się do powyższego wniosku.
Ad. 6. Przewodnicząca komisji przedstawiła propozycje terminów najbliższych posiedzeń KBFiI.
Ad. 7. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy najmu miejskiej działki przy ul. Jeleniej ,
radny Jarosław Chrzanowski zgłosił potrzebę analizy i przedyskutowania z panią burmistrz tematu
dotyczącego przeznaczenia i dalszego zagospodarowania tego terenu.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :
Jarosław Chrzanowski

Załącznik :
Pismo Stowarzyszenia Nova Podkowa

Protokół z dnia 25 kwietnia 2012 r. - wspólne posiedzenie komisji

wspólne posiedzenie komisji: Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poświęconego omówieniu „Projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej”.
PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia komisji : Budżetu Finansów i Inwestycji oraz Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska poświęconego omówieniu „Projektu uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19 w Podkowie Leśnej”.

Posiedzenie odbyło się w dniu 25.04.2012 roku, w godzinach 18.00 – 22.00 w Pałacyku Kasyno. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji Budżetu, Alina Stencka. Stwierdzono kworum w obydwu komisjach. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Ładu, Grzegorz Smoliński, który przedstawił następujący porządek obrad :

1) Informacja o historii willi JUKAWA, ul. Parkowa 19 – przedstawiona przez p. Oskara
Koszutskiego, kustosza Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej .
2) Informacja z wizji lokalnej przy ul. Parkowej 19 w dniu 18.04.2012 roku.
3) Informacja o uwarunkowaniach prawnych w odniesieniu do ochrony zabytków –
przedstawiona przez p. Małgorzatę Chodorowską z Urzędu Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
4) Informacja o stanie technicznym, kosztach remontu wg ekspertyzy, wycenie nieruchomości
oraz propozycjach jej zagospodarowania – przedstawiona przez UM.
5) Dyskusja nad projektem uchwały – wysłuchanie przez radnych propozycji mieszkańców.

W głosowaniu komisje przyjęły porządek obrad jednogłośnie.

Ad. 1)
Oskar Koszutski przedstawił historię willi JUKAWA w kontekście historii rozwoju miasta Podkowa Leśna, ilustrując wizualnie swoją wypowiedź historycznymi materiałami źródłowymi ( szczegółowe plany techniczne budynku, dokumenty, zdjęcia, mapy miasta). Pierwszy zapis dotyczący willi JUKAWA i sąsiadującej, bliźniaczej willi PRZEDWIOŚNIE
(odrestaurowana, dziś własność prywatna) pochodzi z 1928 roku i znajduje się w sprawozdaniu z działalności Spółki Siła i Światło. Obie wille należą do najstarszych budynków w Podkowie i znajdują się w archiwalnym wykazie z sierpnia 1930 roku wśród 98 domów, które do tego czasu zostały wybudowane na terenie miasta. Twórcy planu miasta zakładali powstanie ciągu pensjonatów wzdłuż ul. Parkowej – jednym z nich była JUKAWA. W czasie wojny i później do połowy lat 50-tych JUKAWA zajęta była na cele publiczne
( pierwsza szkoła, bursa), potem wprowadzono do willi lokatorów kwaterunkowych. Budynek jest własnością miasta /do 2011 roku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne/.
Oskar Koszutski przedstawił jako przykład zniszczenia substancji zabytkowej jeden z najstarszych budynków w Podkowie, willę WŁADA, która miała pozwolenie konserwatorskie na adaptację, w wyniku której pozostawiono tylko jedną ścianę w piwnicy, a rozebrano cały budynek i postawiono coś nowego.

Ad. 2)
Artur Tusiński , mieszkaniec, przedstawił informację z wizji lokalnej przy ul. Parkowej 19 w oparciu o wykonane podczas wizji zdjęcia ( folder zdjęciowy na płytce DVD w załączeniu do protokołu).
Budynek został wybudowany z drewna modrzewiowego, sprowadzonego w latach 20-tych
z Wołynia; porównując plany przedwojenne, zachowały się wszystkie ozdobne elementy wykończenia willi, w oknach w większości zachowały się także oryginalne okucia. Dach budynku był pierwotnie pokryty dachówką karpiówką, obecnie znajduje się na nim malowana blacha ocynkowana stalowa; wszystkie elementy konstrukcji dachu są oryginalne i w większości w dobrym stanie. Budynek jest w części podpiwniczony. Po wyprowadzeniu z budynku lokatorów komunalnych (na dzień dzisiejszy pozostał tylko jeden lokator) zarówno w pomieszczeniach willi, jak i na posesji znajdują się sterty nie uprzątniętych śmieci.

Ad. 3)
Małgorzata Chodorowska, kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych w Urzędzie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wyjaśniła, że układ urbanistyczny Podkowy Leśnej wpisany jest do rejestru zabytków , z czego wynikają kompetencje MWKZ co do wyrażania stanowiska w odniesieniu do wszystkich planowanych działań związanych z zabudową, w tym głównie zabudową zabytkową . Nadzór konserwatora ma charakter ustawowy. W ocenie p. Chodorowskiej willa JUKAWA należy do bardziej wartościowej zabytkowej zabudowy Podkowy. Willa znajduje się w gminnym wykazie zabytków, ale nie jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przedstawicielka MWKZ poinformowała, że postępowanie z urzędu ws. wpisania obiektu do rejestru zabytków zaczyna się, gdy istnieje obawa, co do dalszych losów zabytkowego obiektu ( tzw. wpis interwencyjny). Wg obiektywnego przekonania konserwatora zabytków willa JUKAWA jest wartościowa i godna wpisu do rejestru zabytków.

Dla M. Chodorowskiej udział w posiedzeniu miał służyć pozyskaniu wiedzy na temat planów Urzędu i Rady Miasta związanych z willą, a w szczególności planów sprzedaży budynku. Biorąca udział w posiedzeniu radca prawny MWKZ poinformowała, że po nowelizacji ustawy nie tylko obiekty indywidualne wpisane do rejestru zabytków uznawane są za budynki zabytkowe, ponieważ wprowadzona została gminna ewidencja zabytków – do czasu, kiedy ta ewidencja nie zostanie opracowana, obowiązuje wykaz zabytków, w którym willa JUKAWA się znajduje, co oznacza, że jest to obiekt zabytkowy, który oprócz tego, że znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, sam w sobie jest zabytkiem. Radca prawny MWKZ podkreśliła, że willa nie jest w tej chwili pozbawiona ochrony, także jeśli chodzi o możliwość wyburzenia budynku.

Przewodniczący Grzegorz Smoliński odczytał tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie sprzedaży willi JUKAWA skierowany do RM przez Burmistrz Małgorzatę Stępień-Przygodę (tekst projektu uchwały w załączeniu). Przewodniczący Smoliński poinformował, że na XVIII Sesji RM projekt uchwały został zdjęty z obrad w głosowaniu imiennym 11 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.

Po odczytaniu tekstu projektu uchwały radni zadali kilka pytań odnoszących się do wypowiedzi konserwatora zabytków.

Radna Anna Foss zapytała, czy w dzisiejszym stanie prawnym willi JUKAWA konserwator zabytków jest w stanie zapobiec, gdyby ktoś chciał dokonać rozbiórki budynku.
M. Chodorowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy rozbiórka willi wymaga zezwolenia budowlanego na dokonanie rozbiórki, a ponieważ jest na terenie wpisanym do rejestru, to wymagana jest zgoda konserwatora zabytków, natomiast decyzja Starostwa na rozbiórkę bez udziału konserwatora byłaby samowolą.
Radna Anna Foss przypomniała , że konserwator wyraził zgodę na dokonanie rozbiórki willi WŁADA i willi projektu Nowickiego, z której pozostał tylko obrys, pomimo, że były obiektami zabytkowymi.

Małgorzata Chodorowska odpowiedziała, że wpis do rejestru umożliwia przekształcanie , ponieważ ocenia się stan techniczny i uwarunkowania; przypomniała także, że obiekty przywołane przez radną nie były wpisane do rejestru zabytków.

M. Chodorowska podkreśliła, że w czasie posiedzenia nie usłyszała, aby w odniesieniu do willi JUKAWA remont istniejącego budynku byłby niemożliwy. Poinformowała, że indywidualny wpis do rejestru zabytków daje większe możliwości ochrony obiektu – łącznie z nakazami i wymogami zachowania wartości zabytkowych także wewnątrz obiektu, czy też nakazem dodatkowych ekspertyz. Jednocześnie zwróciła uwagę, że wpis do rejestru zwiększa koszty remontu ze względu na uwarunkowania ustawowe w odniesieniu do wykonawców prac remontowych. Zdaniem konserwatora zabytków chodzi o to, aby obiekty, które są historyczne i zabytkowe przetrwały w drodze kompromisu, poprzez dopuszczenie nowego przeznaczenia i funkcji, nie zatracając zabytkowej wartości obiektu.

Oskar Koszutski zapytał o ustawową obligatoryjność obniżenia do 50 % ceny przy sprzedaży obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Radca prawny MWKZ wyjaśniła, że jest to możliwość, o którą kupujący może się ubiegać, o wysokości bonifikaty decyduje w uchwale Rada Miasta.

Zbigniew Musiałek , mieszkaniec, radny poprzedniej kadencji, zapytał o możliwość otrzymania od MWKZ informacji o decyzji i jej uzasadnieniu w odniesieniu do działek, na których znajdują się obiekty zabytkowe, a których właściciele świadomie doprowadzają do ruiny budynek ze względu na wartość działki.

Odpowiadając, radca prawny MWKZ poinformowała, że istnieje możliwość wstrzymania przez konserwatora zabytków prac rozbiórkowych, że MWKZ może dokonać wpisu do rejestru zabytków w przeciągu miesiąca oraz że może nadać tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Pani radca podkreśliła znaczenie dużego nadzoru społecznego w Podkowie i współpracy mieszkańców z MWKZ w kwestii ochrony obiektów zabytkowych i historycznych, dodając, że jeżeli inwestor nie będzie miał woli, to obiektu nie da się obronić ani rejestrem , ani ewidencją.

Nawiązując do kwestii nadzoru społecznego, radny Maciej Foks zapytał, czy zgłoszenie przez mieszkańca powoduje zobowiązanie konserwatora do zareagowania .
M. Chodorowska wyjaśniła, że jest to obligatoryjne w odniesieniu do obiektów znanych dla konserwatora i że jest to sygnał do podjęcia kroków przez nadzór budowlany i władze miasta.

Odpowiadając na pytanie radnej Anny Foss o prawne możliwości rozbudowy willi JUKAWA – zakładając wpis do rejestru zabytków – w przypadku jej ewentualnego przeznaczenia na pensjonat lub dom spokojnej starości, p. Chodorowska powiedziała, że jej zdaniem willa nie kwalifikuje się do rozbudowy niezależnie od wpisu do rejestru, natomiast możliwa byłaby adaptacja pomieszczeń gospodarczych.

Ad. 4)
Wg informacji Małgorzaty Wojtków z UM pierwsza ocena techniczna stanu obiektu pochodzi z 2007 roku . W odczytanych przez p. Wojtków wnioskach opinia ta zalecała wstrzymanie użytkowania budynku w trybie natychmiastowym ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Opinia zalecała pilne podjęcie decyzji o dalszych losach obiektu: rozbiórka albo remont kapitalny ( koszt ok. 1.800.000 złotych). Kolejna ekspertyza została wykonana w 2008 roku ( koszt remontu ok. 2.000.000 złotych ; zalecenia jak w pierwszej ekspertyzie: natychmiastowe wstrzymanie użytkowania, rozbiórka lub remont budynku).
Odpowiadając na pytanie mieszkanki, Ewy Habierskiej, p. Wojtków poinformowała, że autorką obydwu ekspertyz był ten sam rzeczoznawca, p. Renata Bućko. W 2009 roku odbyła się kontrola PINB, po której została wydana decyzja nakazująca wyłączenie obiektu z użytkowania. Ta decyzja została utrzymana w mocy także po odwołaniu się UM do WINB.

P. Wojtków poinformowała, że Urząd nie posiada żadnych propozycji zagospodarowania obiektu ze względu na znaczne koszty remontu i dlatego proponuje jego sprzedaż. Także mecenas Joanna Tarasiuk z UM potwierdziła brak koncepcji przyszłego przeznaczenia budynku, a także brak zainteresowania przyszłością JUKAWY ze strony radnych poprzedniej kadencji.
Zbigniew Musiałek, mieszkaniec, radny poprzedniej kadencji powiedział, że Rada nie miała tej świadomości, że burmistrz chce budynek sprzedać, bo Urząd chciał budynek remontować i taka była wiedza poprzedniej Rady.

Radny Maciej Foks powiedział, że krytyczna sytuacja na ul. Parkowej 19, sądząc po datach wykonanych ekspertyz, trwa od 5 lat i Urząd miał wystarczająco dużo czasu, aby wypracować koncepcję zagospodarowania i nie podejmować decyzji na ostatnią chwilę.

Odpowiadając na pytanie p. Małgorzaty Chodorowskiej o wycenę willi, wynikającą z operatu, p. Wojtków wyjaśniła, że rzeczoznawca wycenił wartość rynkową działki na 767.000 złotych, a koszty rozbiórki JUKAWY na 58.000 złotych (dom z ujemną wartością), co oznacza, że wartość gruntu w przetargu po odliczeniu kosztów rozbiórki wyniosłaby 709 000 złotych.

Mieszkaniec Artur Tusiński powiedział, że operat szacunkowy został wykonany zgodnie ze sztuką i wycena dokonana w oparciu o ekspertyzy przytoczone przez p. Wojtków jest prawidłowa. Radna Anna Foss stwierdziła, że obecnie ceny nieruchomości w Podkowie drastycznie spadły.

M. Chodorowska przestrzegła, że w momencie podjęcia przez Radę uchwały o sprzedaży JUKAWY i jeśli w dokumentach przetargowych dopuszczona będzie rozbiórka, to jako konserwator zabytków będzie zobligowana do szybkiego wpisu obiektu do rejestru zabytków.
W odniesieniu do obiektu wpisanego do rejestru zabytków konserwator obligatoryjnie daje warunki i zalecenia konserwatorskie do przetargu.

Ad. 5)
Po przerwie rozpoczęły się wystąpienia mieszkańców :

Ireneusz Miracki przypomniał znaczenie willi dla miasta w czasie wojny i w pierwszych latach powojennych; był zdania, że budynek powinien pozostać własnością miasta, które powinno go wyremontować i oddać harcerzom, którzy w Podkowie nie mają swojej siedziby.
Wskazał na konieczność pozyskania środków na remont z UE.

Mikołaj Gabryszuk podkreślił znaczenie JUKAWY dla starszych mieszkańców; poparł projekt UM, aby obiekt sprzedać z bonifikatą, tak aby przyszłego właściciela stać było na jego remont i utrzymanie.

Maciej Foks , radny, poddał propozycję współpracy państwowo-prywatnej np. ze związkiem sportowym (dzierżawa gruntu zamiast czynszu, w zamian za remont i prawo do użytkowania).

Wojciech Chrabelski wystąpił z propozycją sprzedaży JUKAWY Związkowi Harcerstwa Polskiego.

Zbigniew Musiałek poruszył kwestie pozyskania środków zewnętrznych na remont obiektu oraz że należałoby rozeznać sprawę, czy są możliwości otrzymania na ten cel pieniędzy z środków norweskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Dorota Wacławek , przedstawicielka Stowarzyszenia NOVA PODKOVA, zaproponowała, aby najpierw znaleźć środki zewnętrzne na remont i od tego uzależnić przyszłe przeznaczenie
budynku; zaproponowała też zweryfikowanie podawanych przez UM kosztów remontu; mieszkanka powiedziała, że do wyremontowanej JUKAWY mógłby zostać przeniesiony częściowo UM (USC), czy też stowarzyszenia.

Elżbieta Wolska – Zdunek wypowiedziała się przeciw sprzedaży, ponieważ nie daje ona żadnych gwarancji na utrzymanie zabytkowego obiektu i jest nieuzasadniona ekonomicznie
przy obecnie niskich cenach na rynku nieruchomości; należałoby na remont znaleźć środki zewnętrzne; budynek przeznaczyć na cele społeczne.

Maria Wolska stwierdziła, że budynku nie należy sprzedawać oraz że powinno w nim powstać Centrum Młodzieżowe; na remont wykorzystać należałoby fundusze norweskie.

Oskar Koszutski wypowiedział się przeciw sprzedaży, podkreślając, że sprzedaje się tylko raz oraz że miasto jest bogate i powinno go być stać na remont JUKAWY, która po remoncie powinna służyć jako hotel lub pensjonat.

Mira Gessner powiedziała, że jeśli jest wola utrzymania JUKAWY w majątku miasta, to należałoby zastanowić się nad powołaniem do życia z inicjatywy społeczności podkowiańskiej fundacji lub stowarzyszenia na rzecz remontu i przyszłego wykorzystania obiektu; mieszkanka podkreśliła, że decydującym będzie też odpowiedź na pytanie, jaką funkcję dla miasta miałaby w przyszłości spełniać JUKAWA oraz że obiekt ten musiałby na siebie zarabiać, bo miasta nie będzie stać na jego utrzymanie. Mieszkanka zaproponowała, aby budynek przeznaczyć na potrzeby domu spokojnej starości dla Podkowian.

Artur Tusiński powiedział, że szybka decyzja o sprzedaży willi odebrałaby mieszkańcom możliwość podjęcia próby pozostawienia budynku dla przyszłych pokoleń ( zaangażowanie mieszkańców poprzez wolontariat) oraz że jego zdaniem na dzień dzisiejszy nie zostało wystarczająco dużo zrobione, aby ten budynek pozostawić w zasobie miasta. Mieszkaniec podkreślił , że na rynku nieruchomości jest regres.

Anna Foss, radna, powiedziała, że sprzedaje się tylko raz i traci się możliwość wpływu na obiekt i że niechętnie myślałaby o sprzedaży (także ze względu na wartości architektoniczne JUKAWY jako jednego z niewielu zachowanych obiektów drewnianych ), natomiast widzi potrzebę dobrego projektu przyszłego przeznaczenia willi – np. stworzenie pensjonatu dla osób starszych z funkcją dziennego pobytu (pozyskanie funduszy z nowych programów europejskich ). Możliwe jest także szukanie innych rozwiązań zagospodarowania budynku dla potrzeb miasta np. remont JUKAWY z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz na potrzeby organizacji pozarządowych i młodzieży. Środki na remont można pozyskać ze sprzedaży budynku na ul. Błońskiej lub sprzedaż jednej z zasiedzianych przez miasto działek, ubiegając się także o fundusze europejskie na taką adaptację.
.
Anna Foss zaproponowała realną prolongatę terminu podjęcia decyzji o przyszłości obiektu
oraz powołanie zespołu składającego się z radnych i mieszkańców, który wypracowałby rozwiązanie – radna podkreśliła, że sprzedaż jest ostatecznością, ale jeśli nie znajdzie się innego sposobu wykorzystania, to trzeba się będzie z tym pogodzić.

Komisje zdecydowały, że wnioski ws. projektu uchwały o sprzedaży willi JUKAWA zostaną podjęte na oddzielnych posiedzeniach.

Protokół sporządził
Grzegorz Smoliński

Podkowa Leśna , 09.05.2012r.

Protokół z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2012 r.

Podkowa Leśna 10 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 10 kwietnia 2012 r. w CKiIO przy ul. Świerkowej 1.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych i stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie,
które z wniosku radnej Heleny Skowron zostało poprzedzone uczczeniem minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie przewodnicząca komisji przedstawiła zaproponowany program bieżącego posiedzenia , tj. :

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
3. Wybór kandydata do Komisji Przetargowej w przetargu na dzierżawę gruntu miasta przy
ul. Brwinowskiej 30 w Podkowie Leśnej.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1. Protokół z uzupełnieniami przyjęto następującym stosunkiem głosów : 6 „za” , 0 „przeciw” ,
1 „wstrzymujący”.
Ad. 2. KBFiI rozpatrzyła projekty uchwał w sprawie :
• wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Parkowej 19
w Podkowie Leśnej
W tej sprawie , Pani Burmistrz i przedstawiciele UM udzielili informacji dotyczących wartości nieruchomości oraz kosztów związanych z rozbiórką obiektu mieszkalnego
i budynków gospodarczych. Nieruchomość o powierzchni 1’820 m2 została wyceniona na kwotę 767.30 tys. zł , a rozbiórki na łączną kwotę 58.00 tys. zł. W dyskusji zabierali głos obecni radni i mieszkańcy , przestawiając historię budynku oraz argumenty
za i przeciw sprzedaży willi „Jukawa”. Odnośnie wniosku dotyczącego wpisania obiektu do rejestru zabytków , Burmistrz Miasta poinformowała , że w przypadku wpisania do rejestru – cena sprzedaży obligatoryjnie zostanie obniżona o 50% , a w przypadku braku zainteresowania kupnem tej nieruchomości , obowiązek odtworzenia i w konsekwencji utrzymania budynku będzie należał do miasta. Została przekazana także informacja o możliwości wpisania tego obiektu do rejestru zabytków w wyniku złożonego wniosku w ramach inicjatywy obywatelskiej. Należy się spodziewać , iż sprzedaż tej nieruchomości będzie trudna , a szczególnie w przypadku wpisania willi „Jukawa” do wspomnianego rejestru. Pani Burmistrz potwierdziła , że każdy budynek na terenie miasta objęty jest opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , jednak wpis do rejestru zabytków jest dużo bardziej restrykcyjny. Celowym byłoby utrzymanie obiektu z wcześniejszym ustaleniem jego przeznaczenia po ewentualnym remoncie (które należy rozważyć w różnych aspektach).
Natomiast partnerstwo publiczno-prywatne nie gwarantuje oczekiwanego rozwiązania problemu w zakresie zachowania obiektu w gestii miasta.
Str. – 2 –

W wyniku dyskusji wyłoniły się dwa wątki dotyczące :
1. sprzedaży obiektu
2. wpisu do rejestru zabytków ,
a wynikające z nich wnioski poddano pod głosowanie :
1. wniosek o zdjęcie przedmiotowej uchwały z porządku obrad najbliższej sesji , w aspekcie przeanalizowania tematu sprzedaży – został przyjęty następującym stosunkiem głosów : 4 „za” , 3 „przeciw” , 0 „wstrzymujących”.
2. wniosek o podjęcie czynności zmierzających do wpisania obiektu do rejestru zabytków – został odrzucony stosunkiem głosów : 0 „za” , 4 „przeciw” ,
3 „wstrzymujące”.
• wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat Mazowieckiej Spółce Gazownictwa
Po udzieleniu informacji ze strony pracowników UM , projekt przedmiotowej uchwały został przyjęty ( 6 głosów „za” , 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujący”).
• zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
Na podstawie informacji przedstawionych przez Panią Burmistrz i pracowników UM ,
w tym o przebiegu negocjacji cen zrzutu ścieków z eksploatatorem oczyszczalni
w Grodzisku Maz. , członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały.
• powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających
Członkowie komisji wyrazili opinię , że poprzedni skład Zespołu powinien (o ile jego
członkowie wyrażą na to zgodę) ponownie podjąć się tego zadania. W wyniku głosowania
członkowie komisji jednogłośnie poparli tę opinię.
Ad. 3. Kandydatami do składu Komisji Przetargowej rekomendowanymi przez KBFiI są radni :
Helena Skowron i Zbigniew Bojanowicz.
Ad. 4. W ramach spraw bieżących poruszono następujące zagadnienia :
• Przewodnicząca KBFiI przedstawiła zebranym pozytywną opinię KKOSiSS dotyczącą dofinansowania publikacji „Opozycja Powiatu Grodziskiego 1976-1989. Słownik biograficzny”. Burmistrz Miasta zasugerowała , aby KBFiI określiła jedynie możliwą jej zdaniem kwotę dofinansowania , natomiast źródło z którego zostanie ono pokryte pozostanie w gestii Burmistrza Miasta.
• Radna Anna Łukasiewicz przypomniała o możliwości zorganizowania szkolenia dla wszystkich radnych w zakresie budżetu miasta. W związku z tym KBFiI wnioskuje o podanie informacji dot. kosztów takiego szkolenia w zakresie konstrukcji budżetu jako instrumentu zarządzania gminą Podkowa Leśna. Powyższy wniosek przyjęto głosami :
5 „za” , 0 „przeciw” , 2 „wstrzymujące”.
Ad. 5. Radny Zbigniew Bojanowicz zgłosił wniosek o podjęcie przez Radę Miasta wspólnie
z Panią Burmistrz , działań interwencyjnych wobec PKP jako właściciela gruntów na terenie
którego znajduje się niedrożny rów odpływowy (wzdłuż torów WKD na odcinku Podkowa Leśna Gł.
– Podkowa Leśna Wsch.) uniemożliwiający spływ wód z terenu miasta.
Powyższy wniosek KBFiI przyjęła 5 głosami „za” , przy 2 głosach „wstrzymujących”.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził :
/ – / Zbigniew Bojanowicz

Protokół z posiedzenia w dniu 5 marca 2012 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna
w dniu 5 marca 2012 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
ul. Świerkowa 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca KBFiI otworzyła posiedzenie o godz. 18.30 i powitała zebranych. Po stwierdzeniu quorum zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji,
2. Zaopiniowanie projektu współpracy partnerskiej z francuską gminą Sceaux,
3. Zaopiniowanie oferty przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego,
4. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty obsługi gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez jednostkę OSP MIFAM,
5. Sprawy bieżące,
6. Wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1) Protokół został przyjęty jednogłośnie .

Ad 2) Sekretarz Gminy p. Maria Górska poinformowała o kontaktach z organizacją Mazowsze – Ille de France od 1996; z uwagi na brak środków finansowych współpraca ograniczyła się do jednorazowej wymiany wizyt i w r. 2002 Rada Miasta zdecydowała o wystąpieniu ze stowarzyszenia.
Mieszkaniec p. Wojciech Chrabelski zaproponował pomoc w nawiązaniu współpracy z miejscowością Ferrier sur Liege (pod Pirenejami), której jest mieszkańcem.
W wyniku dyskusji, w której wypowiadali się radni: Z. Bojanowicz, Anna Foss, A. Stencka, G. Smoliński oraz J. Chrzanowski Komisja zdecydowała odnieść się wyłącznie do skutków finansowych związanych z podjęciem współpracy z w/w stowarzyszeniem i wypowiedziała się negatywnie (8 głosów przeciw).
Jednocześnie Komisja stwierdziła, iż wypracowanie kierunków współpracy zagranicznej leży w kompetencjach Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych i do niej powinny być kierowane propozycje dotyczące tego tematu.

Ad 3) Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z ofertą współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Zachodniego Mazowsza, zwracając uwagę na konieczność wniesienie udziału finansowego. Sekretarz Gminy p. M. Górska poinformowała, że składka wyniosłaby ok. 800 zł, ale osobiście nie znajduje przesłanek dla przyjęcia tej propozycji.
Odmienne zdanie zaprezentował p. W. Chrabelski, który stwierdził, że Podkowa Leśna nie ma koncepcji działalności turystycznej i powinna podjąć współpracę z wyspecjalizowaną organizacją.
Komisja negatywnie oceniła celowość podjęcia współpracy z LOT Zachodniego Mazowsza (7 głosów przeciw).

Ad 4) Sekretarz Gminy p. M. Górska poinformowała, iż na terenie miasta interwencje w zakresie działalności straży pożarnej podejmują jednostki z Brwinowa i Żółwina i opowiedziała się za zawarciem ew. umowy z burmistrzem Brwinowa, zwracając także uwagę, że w obecnej sytuacji finansowej miasta nie stać na dofinansowanie siedziby OSP w Milanówku. Powyższe stanowisko poparli radni: J. Kubicki, Z. Bojanowicz oraz G. Smoliński, który dodatkowo przedstawił negatywne stanowisko w tej sprawie Komisji Ładu Przestrzennego.
Komisja negatywnie odniosła się do propozycji obsługi miasta przez OSP MIFAM (7 głosów przeciw).
Pan W. Chrabelski uznał, iż obecność strażaków w Podkowie jest pożądana, podobnie jak i straży miejskiej. Powinna to być podkowiańska straż pożarna, która wychowywałaby młodzież w duchu wspólnoty. Do tej propozycji odniósł się radny J. Kubicki, stwierdzając że należy korzystać z istniejącej jednostki OSP w Żółwinie i rozpropagować udział w niej wśród młodych mieszkańców Podkowy Leśnej.

Ad 5) Przewodnicząca Komisji odniosła się do wypowiedzi burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody zamieszczonej w ostatnim numerze biuletynu (nr 1/48/2012), stwierdzając że negatywna decyzja radnych o przebudowie ul. Bluszczowej miała charakter merytoryczny i nie miała związku z przynależnością do komitetów wyborczych, o czym świadczą wyniki głosowania. Wyraziła niezadowolenie z formy wypowiedzi, jakiej użyła p. Burmistrz. Podobnie wypowiedzieli się także radni Jarosław Kubicki i Adam Krupa, natomiast radna Helena Skowron stwierdziła, że podziały miedzy radnymi nie mają charakteru „powyborczego”, natomiast rozżalenie pani burmistrz jest zasadne, ponieważ odejście od projektu powoduje koszty w postaci koniecznego przeprojektowania prowadzonych prac związanych z komunikacją wokół szkoły.

Ad 6 ) W ramach wolnych wniosków p. Julita Syska jako przedstawicielka mieszkańców ul Sarniej zwróciła z prośbą o wsparcie starań mieszkańców tej ulicy na odcinku ul. Wilcza – ul. Myśliwska o pilne dokonanie remontu ulicy – wnioski takie są składane od 2009r.
Wniosek poparła radna z tego okręgu Anna Foss, informując że w ciągu ostatnich dwu lat na tym odcinku zbudowano kilka nowych domów i ulica została zdewastowana w stopniu utrudniającym mieszkańcom korzystanie z ulicy.
Radny Z. Bojanowicz przypomniał, że przy ul. Sarniej był remontowany przepust i będą kontynuowane prace przy rowie melioracyjnym wzdłuż ulic Wilczej i Bobrowej. Docelowa naprawa nawierzchni jest więc niemożliwa przed wykonaniem tych prac, a zasypywanie dziur – bez systemu odprowadzania wody będzie mało skuteczne.
Radny J. Chrzanowski przypomniał, że do końca marca Urząd Miasta jest zobowiązany do przedstawienia programu naprawy stanu ulic w mieście; niezależnie od tego konieczne jest wygospodarowanie środków na interwencyjne prace drogowe.
Radny G. Smoliński poinformował, że Komisja Ładu także zajmowała się tematem przejezdności dróg i zwróciła się do Urzędu Miasta o uwzględnienie w planowanym programie naprawy w pierwszej kolejności dróg okresowo nieprzejezdnych. Wniosek ten poparła przewodnicząca Komisji A. Stencka, natomiast J. Chrzanowski wyraził wątpliwości, czy w sytuacji budżetu uda się zrealizować naprawę nawierzchni wszystkich „trudnych” ulic. Zdaniem p. Katarzyny Tusińskiej obecnie jest 6 km. nieprzejezdnych ulic.
Podsumowując ten punkt obrad przewodnicząca A. Stencka przypomniała, że rokrocznie wykonywane są równania ulic, a skarga mieszkańców ul. Sarniej zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 20.30

Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła: Anna Foss

Protokół z posiedzenia w dniu 1 i 6 lutego 2012 r.

I część posiedzenia 1 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowa Leśna
w dn. 01 i 06.02.2012 r.

I część posiedzenia KBFiI odbyła się
01.02.2012 r.
w CKIO, ul. Świerkowa 1

Osoby uczestniczące – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodnicząca KBFiI p. Alina Stencka powitała zebranych, otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za rok 2011.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVII Sesję Rady Miasta.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
W głosowaniu wnioskowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie
(6 głosów – za, 0 – przeciw, 0 –wstrzymało się).

Ad.1.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Ad.2.
Na salę obrad przybyła p. Helena Skowron.
Komisja bez poprawek jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za rok 2011 (7 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

Ad. 3.
Na posiedzenie przybyła p. Anna Dobrzyńska-Foss.
Do planu pracy wniesiono poprawki:
a) Wniosek p. Jarosława Chrzanowskiego dotyczył wprowadzenia do punktu 4 jako zadanie: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta”, natomiast jako sposób realizacji: „Zaopiniowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta”.

W dyskusji zabrał głos p. Grzegorz Smoliński stwierdzając, że uczestniczenie w pracach nad strategią jest obowiązkiem wszystkich radnych, poza tym nie wiemy, czy prace nad strategią zakończą się w tym roku, więc nie wydaje się zasadne wprowadzenie tego zapisu do planu.
P. Jarosław Chrzanowski generalnie zgadzając się z przedmówcą zwrócił uwagę, że zadanie to jest na tyle istotne i ważne w pracy całej Rady, a projekt zmienionej strategii wpłynie do naszej komisji, więc będziemy musieli się nad nim pochylić, należy je zatem wprowadzić.
P. Grzegorz Smoliński zauważył, że zadanie, o którym mowa, zawarte jest już w punkcie dotyczącym opiniowania uchwał.
P. Zbigniew Jachimski przypomniał, że radni uznali pracę nad aktualizacją strategii za bardzo ważne zadanie, teraz jest ono realizowane, dlatego zakończenie prac powinno być zaznaczone, choćby dla podkreślenia rangi tego tematu. Powołał się na to, iż KKOSiSS wprowadziła taki zapis do swojego planu.
Przewodnicząca p. Alina Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p. Jarosława Chrzanowskiego:
7 głosów – za, 0 – przeciw, 1 głos – wstrzymał się. Wniosek przeszedł.

b) Następny wniosek p. Jarosława Chrzanowskiego dotyczył zmiany zapisu w punkcie 3 planu: zamiast „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego” należy wpisać „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2025”.

P. Zbigniew Bojanowicz zwrócił uwagę, iż w punkcie 3 nie powinna być zapisana analiza działań inwestycyjnych wynikających ze strategii, ponieważ prace nad strategią prawdopodobnie nie będą zakończone w tym roku.
P. Zbigniew Jachimski poparł stanowisko p. Bojanowicza uznając, że zadania inwestycyjne są zapisane w budżecie miasta.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że strategia została przyjęta przez Radę Miasta jeszcze poprzedniej kadencji i jest dokumentem obowiązującym dopóki nie przyjmiemy zaktualizowanej strategii, co będzie dotyczyło prawdopodobnie pierwszego półrocza. Analizowanie tego, co jest przewidziane w strategii w kontekście planów i budżetu miasta na kolejny rok także jest naszym zadaniem.
Przewodnicząca p. Alina Stencka poparła wypowiedź p. Anny Dobrzyńskiej-Foss, stwierdzając, że zadania budżetowe wynikają z zapisów obowiązującej strategii.
P. Zbigniew Bojanowicz wycofał swoją propozycję konkludując, że jest to zapis martwy, gdyż jego zdaniem nijak się ma budżet do obowiązującej strategii.
Przewodnicząca p. Alina Stencka przypomniała zapis w punkcie 3 dotyczący analizy planów i działań inwestycyjnych zawartych w przyjętym budżecie miasta i zaproponowała przegłosowanie wniosku p. Jarosława Chrzanowskiego, bez wprowadzania dodatkowych zmian. Po uzyskanej akceptacji członków Komisji przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem: 8 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się. Wniosek przeszedł.

c) P. Zbigniew Jachimski zgłosił wprowadzenie do punktu 3 dodatkowego zadania pod nazwą: „Analiza planu kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście”. Powołał się na wniosek, z którym wystąpiła do Urzędu Miasta Komisja Budżetu, na którego realizację oczekujemy do końca marca.
P. Zbigniew Bojanowicz zauważył, że Rada Miasta jest organem stanowiącym, komisje zaś opiniodawczym. Powinniśmy sami zająć się tematem dróg, a nie czekać na opracowanie planu przez Urząd Miasta. Jest to zadanie dla Rady, a nie dla Urzędu. Radni powinni mieć własne wnioski, a Urząd powinien się do nich dostosować.
P. Jarosław Chrzanowski przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji mówił także o tym, ale stało się jak się stało i wiemy, że do końca marca mamy otrzymać od Urzędu Miasta proponowany program remontu dróg. Zaproponował wprowadzenie do zadania w punkcie 3 zapisu przedstawionego przez p. Zbigniewa Jachimskiego i dodatkowo wyodrębnienie w punkcie 3 w sposobach realizacji „Zaopiniowania planu kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście”.
P. Anna Dobrzyńska-Foss wystąpiła z kontrpropozycją. Według radnej jedynymi najważniejszymi inwestycjami w mieście, poza szkołą, są drogi.
P. Jarosław Chrzanowski zaoponował twierdząc, że przecież są jeszcze rowy i na ten rok zaplanowaliśmy ogromną kwotę, jakiej na tę inwestycje nie było od 10 lat.
P. Grzegorz Smoliński wtrącił, iż na Komisji Ładu można było się dowiedzieć, co Urząd planuje za te pieniądze zrobić.
P. Anna Dobrzyńska-Foss podkreśliła, że sprawa ulic jest na tyle ważna, że wnioskuje o wyodrębnienie jako pierwsze zadanie „Analiza planu kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście przedstawionych przez Urząd Miasta”. To, co wypracujemy na ten temat będzie programem przyjętym przez nas radnych. Powinno to być przygotowane w zgodzie z sąsiednimi metodami organizacji ruchu, z docelowymi projektami, które zapewne zna p. Zbigniew Bojanowicz, ponieważ prowadził komisję drogową, natomiast radni nie mają takich informacji. Oczekuje, że w planie dróg przedstawionym przez Urząd nie będzie znajdowała się tylko kolejność inwestycji drogowych, także propozycja technologii, w jakiej będą wykonane ulice oraz szacunkowe koszty, a radni tego nie zrobią. Tak ważne zadanie powinniśmy wprowadzić do planu pracy, ponieważ być może trzeba będzie w związku z tym planem zmienić pewne zapisy w budżecie. Najskuteczniej będzie, jeśli analiza planu dróg odbędzie się na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ładu, aby dwukrotnie nie mówić o tym samym w bardzo zbliżonych gremiach.
P. Grzegorz Smoliński przypomniał, że 31.01.2012 Komisja Ładu zaplanowała uzyskanie informacji od Urzędu Miasta na temat stanu zaawansowania prac nad planem inwestycji drogowych, niestety nikt z pracowników UM nie przyszedł. Radni chcieli się dowiedzieć, czy prace nad planem zostały rozpoczęte, czy została ta praca komuś zlecona, czy pracownicy UM mają jakąś wizję na ten temat. Wie, że inwentaryzacja ulic została przez UM zrobiona. Przychylił się do wniosku p. A. Dobrzyńskiej-Foss.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że UM ma jeszcze dwa miesiące na opracowanie tego planu.
P. Zbigniew Jachimski jako wnioskodawca wnoszący o opracowanie planu dróg powiedział, że jak wynika z wypowiedzi p. Grzegorza Smolińskiego, UM trzeba „szturchać”. Bardzo źle by było, gdyby na koniec marca tego planu nie było. Nie wyobraża sobie takiej sytuacji.
P. Jarosław Chrzanowski zaproponował, aby w sposobach realizacji tego zadania w punkcie 3 zapisać „Wypracowanie ostatecznych wniosków na temat planu kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście”.
P. Anna Dobrzyńska-Foss dodała: „wspólnie z Komisją Ładu”.
P. Zbigniew Jachimski poparł modyfikację swojego wniosku wniesioną przez p. Jarosława Chrzanowskiego i P. Annę Dobrzyńską-Foss.
Przewodnicząca p. Alina Stencka odczytała wniosek, który został poddany pod głosowanie:
Wniosek o wprowadzenie do planu pracy Komisji Budżetu na rok 2012 w punkcie 3 zapisów:
– jako zadanie 1: „Analiza planu kolejności inwestycji drogowych w mieście opracowanego przez Urząd Miasta”, zadaniem drugim byłoby zadanie wcześniej zapisane;
– w sposobie realizacji jako punkt 1: „Wypracowanie wspólnie z Komisją Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska ostatecznych wniosków na temat planu realizacji inwestycji drogowych w mieście”, pozostawiając następne zapisy w projekcie jako punkt 2”,
– w terminie: „I półrocze 2012 roku”.
Wniosek przeszedł jednogłośnie (8 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

Wobec braku innych uwag do projektu planu pracy przewodnicząca Komisji p. Alina Stencka poddała pod głosowanie plan pracy Komisji BFiI na rok 2012 wraz z zatwierdzonymi w głosowaniach poprawkami.
Plan pracy KBFiI na rok 2012 wraz z wniesionymi poprawkami został przyjęty przez KBFiI jednogłośnie (8 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

Ad. 4.
Zaopiniowanie projektów uchwał na XVII Sesję Rady Miasta.
1) Przewodnicząca p. Alina Stencka odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
Mieszkanka p. Mira Gessner zapytała o kwotę, jaka w ubiegłym roku została wydana na szkołę oraz ile jest w tym pieniędzy z kredytu. Firma nie realizuje budowy zgodnie z harmonogramem, zatem nie mogło być dużych płatności. Na podstawie uchwały wzięto dodatkowo ok. 2 mln zł kredytu. Warto wiedzieć, jak te pieniądze zostały rozdysponowane. Wzrost planowanych wydatków powoduje jednocześnie ogromny wzrost deficytu. To jest 5 razy tyle, co w budżecie, który dopiero co został uchwalony.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zaproponowała, że zatelefonuje do nieobecnej na posiedzeniu Skarbnik p. Marii Ostrowskiej.
P. Helena Skowron przypomniała, że przy uchwalaniu budżetu p. Skarbnik mówiła, ile zostało wydane na szkołę.
P. Mira Gessner uszczegółowiła pytanie: Ile nas szkoła kosztowała w ubiegłym roku rzeczywistych pieniędzy, ile wziętych z kredytu i co oznacza to przeniesienie, czyli zwiększenie wydatków na ten rok?
P. Jarosław Chrzanowski stwierdził, że pytanie p. Gessner jest zasadne. Generalnie było przyjęte, że całą szkołę budujemy z kredytu. Na dokończenie mamy przeznaczyć jeszcze ponad 3 mln zł, część z niewykorzystanego kredytu, ale reszta ma być pokryta wolnymi środkami w niebagatelnej kwocie 1 316 000 zł. Zatem należałoby się dowiedzieć, skąd się wzięły dodatkowe koszty poza kredytem na dokończenie tej szkoły.
P. Mira Gessner przypomniała, że zawsze było mówione, że na budowę szkoły poza kredytem nie będą angażowane dodatkowe środki budżetowe.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zatelefonowała do Skarbnika Miasta p. Marii Ostrowskiej zadając jej wyżej wymienione pytania. Następnie po przeprowadzonej rozmowie przekazała obecnym następującą informację od p. Skarbnik:
P. Skarbnik planuje na całość inwestycji szkolnej wraz z wyposażeniem od początku do końca 11 mln zł. Do tej pory zostało wzięte ok. 7 mln zł kredytu, a w ubiegłym roku ok. 4 mln zł.
P. Maciej Foks zapytał, czy p. Skarbnik wytłumaczyła, dlaczego w zmianach w budżecie zostały ujęte wolne środki.
Odpowiedź p. Skarbnik: Wolne środki to są wszystkie wolne środki, które pozostają z rozliczenia z wszystkich lat ubiegłych na koncie bankowym. Zawsze w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki wolne, aby nie trzeba było brać następnego kredytu. Na wyposażenie zaplanowane jest ok. 1 mln zł.
P. Mira Gessner: Jak jest podpisana umowa z wykonawcą, ile szkoła miała kosztować?
Odpowiedź p. Skarbnik: Na 9 mln zł. W ramach 11 mln są zaplanowane dodatkowe koszty m.in. związane z ogrodzeniem.
P. Mira Gessner – przecież ogrodzenie jest w ryczałcie.
Odpowiedź p. Skarbnik: pytania szczegółowe dotyczące dodatkowych prac należy zadawać panu Grzegorzowi Lewandowskiemu.
P. Grzegorz Smoliński wyraził ubolewanie, że na posiedzeniu Komisji nie jest obecna p. Skarbnik, która mogłaby wyjaśnić wszelkie wątpliwości osobiście. Nie ma również p. Lewandowskiego, a jest sporo pytań.
P. Mira Gessner stwierdziła, że pamięta warunki przetargowe i kredyt na szkołę jest celowy,. Nie można go wziąć później na uzupełnienie konta „wolne środki”. Zatem pieniądze wzięte z konta „wolne środki” pokrywają wydatki na szkołę, a potem będzie ich brakować na inne cele, a już nie będzie można wziąć kredytu. Wzięto 6,5 mln na szkołę i 2 mln na drogi. Kwota na drogi została rozliczona. To wyjaśnienie jest słuszne, bo tak się robi, jest to działanie logiczne i oszczędne, ale ono nie ma nic wspólnego ze szkołą.
P. Anna Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że radni nie mają pełnej informacji i zaproponowała, by we wniosku z posiedzenia komisji poprosić osoby odpowiedzialne za inwestycję szkolną o poinformowanie radnych przed głosowaniem na sesji na temat realizacji inwestycji zarówno od strony rzeczowej jak i finansowej. Jaki jest stan zaawansowania inwestycji, jaka jest sytuacja na placu budowy, jak wygląda finansowanie.
P. Zbigniew Jachimski zauważył, że mylone jest pojęcie bilansu z finansami. To, czego dotyczy uchwała jest zapisami w budżecie.
P. Mira Gessner chciałaby spytać o „teczkę p. Lewandowskiego”. Zawiera ona dokumenty, które dotyczą rozbieżności w ocenie prac na budowie szkoły, rozbieżności pomiędzy tym, co twierdzi inwestor i robót, które on wykonał, a tym, jak je ocenia p. Grzegorz Lewandowski. Przypomniała, że p. Lewandowski mówił na komisji rewizyjnej na samym początku kadencji, że jeździł do Warszawy po opinię prawnika w sprawie tzw. robót dodatkowych. Według wykonawcy niektóre roboty są robotami dodatkowymi i nie były ujęte w projekcie. P. Lewandowski uważa, że to nie są roboty dodatkowe, tylko wynikają ze sztuki budowlanej. I ta rozbieżność to jest masa pieniędzy. P. Gessner wielokrotnie pytała p. Lewandowskiego, czy wiemy, ile jest pieniędzy w tej teczce, bo to są pieniądze, których od nas wykonawca będzie żądał za to, co jego zdaniem zostało wykonane dodatkowo. Przykładem robót dodatkowych jest termoizolacja 10-12 cm, a nie ma robót dodatkowych w postaci podsufitki, gzymsów, rynien, przesunięcia otworów wentylacyjnych itd. Wykonawca te roboty wykonał, bo musiał przedłużyć dach i przesunąć rynny ze względu na termoizolację. Różnica między ok. 8,5 mln zł w kosztorysie ryczałtowym a 11 mln zł, o którym w tej chwili mówi p. Skarbnik, to mogą być kwoty za te roboty dodatkowe. Ważne jest więc, aby poruszyć tę sprawę. Dokument nazwany przez p. Gessner: „teczka Lewandowskiego” to właśnie protokół rozbieżności.
P. Helena Skowron przypomniała, że komisja rewizyjna zawarła w planie pracy przyjrzenie się tej sprawie na koniec realizacji inwestycji. Obawia się, że ta informacja nie będzie teraz udzielona, ponieważ cała inwestycja nie jest jeszcze zakończona.
P. Jarosław Chrzanowski zaproponował spotkanie się przed sesją lub dowolnego innego dnia, aby móc uzyskać ustną informację ze strony UM.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński spytała, czy w raportach rozbieżności ktoś sprawdza konkretne wydatki, rachunki?
P. Mira Gessner potwierdziła, że p. Lewandowski skrupulatnie je sprawdza.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński zapytała, czy ktoś je sprawdza poza p. Lewandowskim.
P. Mira Gessner odpowiedziała, że jej zdaniem nikt inny w tej chwili nie ma do tego kompetencji.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński stwierdziła, że warto byłoby sprawdzić koszty dodatkowe jak montaż rynny 80 tys. zł czy naprawa komina 230 tys. zł.
P. Anna Dobrzyńska-Foss spytała, czy Pani ? podaje kwoty, które zna.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński powiedziała, że podaje je teoretycznie.
P. Zbigniew Bojanowicz wypowiedział się, iż nie sądzi, aby UM miał rozbieżne stanowiska w zakresie robót dodatkowych. Np. według projektu ocieplenie kończyło się na stanie zerowym czyli na gruncie, ale w związku z głębszym przemarzaniem trzeba było zrobić inaczej. Nie wiadomo, czy w ryczałcie to było uwzględnione. Takich pytań jest wiele i nie uzyskamy na nie odpowiedzi. Sprawa ta zapewne skończy się w sądzie. Musimy wiedzieć, skąd się bierze w budżecie ta zmiana, z czego ona wynika, a rozliczenie nas czeka.
P. Maciej Foks stwierdził, że radni będą podejmować uchwałę, która ma skutki finansowe, więc chciałby, aby UM publicznie na sesji udzielił odpowiedzi na wszystkie te pytania.
P. Zbigniew Jachimski zaproponował drugie posiedzenie w tej sprawie.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zauważyła, że do sesji jest jeszcze dużo czasu, by móc się spotkać. W oparciu o głosy radnych poddała pod głosowanie:
Wniosek o przerwanie w dalszej części obrad posiedzenia KBFiI i przeniesienie opiniowania omawianej uchwały na II część posiedzenia. Ustalono następne spotkanie, jako część II posiedzenia KBFiI, na dzień 6 lutego (poniedziałek) na godzinę 18.00, możliwie w siedzibie UM.
Przewodnicząca przekaże do Urzędu Miasta wniosek KBFiI o udzielenie radnym przed XVII sesją Rady Miasta informacji na temat stanu zaawansowania inwestycji szkolnej i sali sportowej oraz jej finansowania.
Wniosek przeszedł jednogłośnie (8 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

2) W dalszej części posiedzenia przewodnicząca p. Alina Stencka odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012. Wobec braku uwag przeprowadziła głosowanie. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały (8 głosów – za , 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

3) Przewodnicząca p. Alina Stencka zauważyła, że w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012 w punkcie 5 znajdują się zapisy dotyczące podwyższenia diet dla przewodniczącego i członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Fakt ten niesie za sobą skutki finansowe, zatem zasadne byłoby, by komisja zaopiniowała tę uchwałę. W uzasadnieniu do uchwały brak informacji na ten temat.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że środki te są zabezpieczone w ramach tzw. korkowego.
Przewodnicząca p. Alina Stencka potwierdziła, ale zwróciła uwagę, że komisja powinna wypowiedzieć się, czy akceptuje taką podwyżkę.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że na posiedzeniu KKOSiSS p. Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała, że Jej Komisja podjęła dodatkowe zobowiązanie polegające na pełnieniu 1 raz w miesiącu dyżurów dla mieszkańców. Fakt ten powoduje dodatkowe, nieplanowane obciążenie przewodniczącego i członków komisji. Radna uważa, że jest to bardzo cenna inicjatywa, a pełnienie dyżurów w OPS-ie, w budynku przychodni, nie budzi zainteresowania publicznego.
Przewodnicząca p. Alina Stencka stwierdziła, że nie kwestionuje w żaden sposób podwyżki diety, chodzi jedynie o wypowiedzenie się na ten temat członków KBFiI.
P. Anna Dobrzyńska-Foss podkreśliła, że uzasadnienie do uchwały nie jest wystarczające. Ponieważ jest to zmiana, powinniśmy mieć informację, co zostało zmienione.
P. Mira Gessner przypomniała, że pani A. Dobrzyńska-Foss od początku kadencji walczy o dobre uzasadnianie uchwał, komisja powinna radną w tym wspierać i żądać dodatkowego uzasadnienia.
P. Zbigniew Jachimski zauważył, że nie jest to sprawa budżetowa, ale powinniśmy się pochylić nad tym zagadnieniem, bo pojawia się tu pewna polityka wydatków, a właściwie kierunków wydawania pieniędzy. Budżet tej komisji powstaje w sposób automatyczny, to są tzw. znaczone pieniądze. Radni mogą się zastanowić, czy zgadzają się, aby koszty stałe istnienia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były większe niż do tej pory. Trzeba przy tym sprawdzić, czy przy danych określonych przychodach na rozwiązywanie problemów alkoholowych będzie mniej pieniędzy czy też nie.
Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska zwróciła uwagę, że radni mówią o przesunięciu w paragrafach danego działu, to jest w 5 pozycji. Diety zwiększą się, więc trzeba będzie wziąć tę kwotę z innego paragrafu. Chodzi o dwie pozycje – umowy zlecenia i programy wakacyjne.
P. Zbigniew Bojanowicz powiedział, że brak informacji kosztem czego będzie zwiększony ten fundusz.
P. Maria Wichrowska stwierdziła, że podwyżka diet będzie się odbywała kosztem podopiecznych. Zaproponowała wprowadzenie osobnych diet dla członków komisji pełniących dyżury.
P. Jarosław Chrzanowski zauważył, że podwyżka ta nie zmienia w żaden sposób układu budżetu i kwot w budżecie.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że na posiedzeniu KKOSiSS p. Małgorzata Niewiadomska mówiła, że kwoty w ramach tzw. korkowego wzrosną, ponieważ doszły nowe punkty sprzedaży alkoholu m.in. restauracja.
P. Maciej Foks poinformował, że KKOSiSS pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały, więc zgadzając się również na te kwoty. Komisja Budżetu może przyjąć założenie, że można więcej od komisji alkoholowej wymagać. Z Jego punktu widzenia nie widać dużej aktywności tej komisji. Jeśli radni zgodzą się na podwyżkę mogą też więcej wymagać. KKOSiSS planuje spotkanie z członkami komisji alkoholowej po uzyskaniu odpowiedzi na pytania ankietowe, które ona przygotowała. Wtedy będzie można formułować propozycje do modyfikacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
P. Anna Dobrzyńska-Foss potwierdziła, że w oparciu o dokonaną diagnozę radni będą mogli ocenić program i dostosować oczekiwania.
P. Maria Wichrowska przypomniała, że decyzja o tej diagnozie przekonała członków KKOSiSS do tego programu.
Przewodnicząca p. Alina Stencka ponownie wyjaśniła, że poddała projekt tej uchwały pod dyskusję jedynie ze względu na zaopiniowanie samej idei podwyżki diet.

KBFiI jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012 w zakresie dotyczącym kompetencji Komisji.
Przewodnicząca zwróci się do UM z wnioskiem o uzupełnienie uzasadnienia do niniejszego projektu i przekazanie go radnym przed sesją RM (8 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).

4) P. Zbigniew Jachimski poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Adama Krupę o bliższą informację na temat projektu uchwały w sprawie skargi na burmistrza miasta.
Przewodniczący KR p. Adam Krupa poinformował, że skarga dotyczy trwającej od dłuższego czasu sprawy p. Gradowskiej i lokalu przy ul. Jaworowej 13.
P. Zbigniew Bojanowicz dodał, że komisariat Milicji Obywatelskiej przyznał mężowi p. Gradowskiej przydział na 2 pokoje z używalnością kuchni i łazienki. Po śmierci męża p. Gradowska nadal ma prawo do tego lokalu, mimo iż UM od wielu lat stara się o jego zwrot. Teraz lokal stoi zamknięty, łącznie z kuchnią. Inni lokatorzy, którzy również mają prawo do używania kuchni, nie mogą się do niej dostać. Kuchnia ma powybijane szyby. Prośby Pani Burmistrz o udostępnienie kuchni nie przyniosły rezultatu, p. Gradowska nie pojawiła się. W obecności policji pomieszczenie to zostało otwarte, co spowodowało awanturę.
P. Maria Wichrowska spytała, gdzie mieszka p. Gradowska.
P. Jarosław Chrzanowski odpowiedział, że od kilku lat mieszka poza Podkową.
P. Zbigniew Bojanowicz zabrał głos mówiąc, że na posiedzeniu KR p. Tusiński spytał, czy Policja po Milicji Obywatelskiej przejęła wszelkie zobowiązania i dobrodziejstwa. UM ma to wyjaśnić.
Mieszkaniec p. Artur Tusiński wyraził przekonanie, że Policja nie wydaje się by była w jakimś stopniu następcą prawnym Milicji Obywatelskiej poprzedniego systemu.
p. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że instytucja mieszkań służbowych została zlikwidowana.
Mieszkaniec P. Artur Tusiński potwierdził i przypomniał, że zadał na KR pytanie, czy na tej podstawie nie powinien UM próbować odzyskać ten lokal.
P. Anna Dobrzyńska-Foss – UM próbuje już od wielu lat.
P. Zbigniew Bojanowicz – Komisja Rewizyjna przyjęła stanowisko, że niezasadna jest skarga p. Gradowskiej.

5) Przewodnicząca p. Alina Stencka podziękowała Przewodniczącemu KR p. Adamowi Krupie i p. Zbigniewowi Bojanowiczowi za wyjaśnienie. Przechodząc do dalszej części posiedzenia poprosiła p. Helenę Skowron, jako wnioskodawczynię projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, o przedstawienie uzasadnienia.
P. Helena Skowron odczytała uzasadnienie do projektu niniejszej uchwały (załącznik do protokołu). Dodatkowo przedstawiła dane na temat wysokości uposażenia burmistrza najmniejszej w Polsce gminy miasta Krynica Morska. Miasto to ma 1284 mieszkańców, czyli jest ponad 2 razy mniejsze od Podkowy Leśnej. Uposażenie burmistrza uchwalone 1 grudnia 2010 roku, a więc na tę kadencję, jest dokładnie takie samo jak burmistrza Podkowy Leśnej, różni się kwotą 30 zł.
P. Jarosław Chrzanowski spytał o dochody Krynicy Morskiej.
Mieszkaniec P. Artur Tusiński wtrącił, że to jest nietrafiony przykład.
P. Maciej Foks zauważył, że Krynica Morska utrzymuje się z turystyki.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński zadała pytanie: „Czy w ramach osiągnięć pani burmistrz mamy tę halę sportową? Kwestia ta wzbudza duże wątpliwości.”
P. Helena Skowron odpowiedziała, że Krynica to jest specyficzne miasto. Postara się na następną komisję przygotować jak wygląda budżet Krynicy Morskiej. Poprosiła o zwrócenie uwagi na skalę inwestycji, skalę zadań i to, co jest w uzasadnieniu. Zwróciła się do radnych, by przed głosowaniem odnieśli się nie do wysokości uposażenia, lecz do Jej uzasadnienia.
P. Adam Krupa zapytał, czy są to maksymalne stawki.
P. Helena Skowron potwierdziła.
P. Grzegorz Smoliński stwierdził, że pierwsza część uzasadnienia jest nie do przyjęcia, brak skali porównawczej. Według Niego woda i kanalizacja była większą inwestycją od tego, co w obecnej chwili się robi, była trudniejsza do realizacji.
p. Helena Skowron – to jest kwestia dyskusyjna.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zapytała, dlaczego w uchwale podana jest propozycja najwyższej z możliwych stawek?
P. Helena Skowron powołała się na swoje uzasadnienie.
P. Maciej Foks jako autor wniosku o podwyższenie wynagrodzenia burmistrzowi na pierwszej sesji Rady Miasta odniósł się do uzasadnienia p. Skowron. Zapisane jest w nim sformułowanie, że zostało niezasadnie obniżone wynagrodzenie burmistrza Podkowy Leśnej. Według Niego wynagrodzenie zostało nie obniżone, lecz podwyższone. A fakt, że według wyliczeń wnioskodawcy, wynagrodzenie burmistrza poprzednio było 3,5 razy większe od przeciętnego wynagrodzenia, a teraz jest tylko 2,5 razy większe, nie oznacza obniżki. Jako nietrafiony uznał argument, że dochody mieszkańców Podkowy Leśnej należą do najwyższych w województwie, ponieważ należy analizować wpływy z podatków a nie dochody mieszkańców i jakimi samochodami jeżdżą, jakie sobie wille budują. Odniósł się do podanego przykładu Krynicy Morskiej. Przez kilka miesięcy w roku wzrasta liczba „mieszkańców” tej miejscowości, a zatem przychody tego miasta wzrastają znacznie. Zdziwił się maksymalizacją stawek wynagrodzenia burmistrza w roku uznanym przez radnych za rok „nie mlekiem i miodem dla miasta i finansów miasta płynącym”. Przypomniał, że radni do tej pory nie ustalali dla siebie podwyżek. Chociaż rzeczywiście burmistrz nie może wykonywać innej pracy. Finanse miasta nie są w dobrej kondycji i proponowanie maksymalnej stawki podwyżki dla pani burmistrz nie jest zasadne.
P. Helena Skowron przypomniała zapis w uzasadnieniu dotyczący niezatrudnienia zastępcy burmistrza. Wyjaśniła, że kwestia obniżenia uposażenia nie odnosi się do obniżenia bezwzględnego, że dotyczy ciągu dalszego zdania: „obniżenie uposażenia do poziomu najniższego w całym województwie mazowieckim”.
P. Maciej Foks wycofał się z argumentu związanego z obniżeniem uposażenia. Zauważył, iż miasto nie ma aż takich licznych obowiązków, żeby zastępca był konieczny.
P. Helena Skowron poprosiła o odniesienie się do słów zawartych w uzasadnieniu uchwały: miasto miało w ostatnich dwóch latach zastępcę, a teraz nie ma. Tzn. że Podkowa wydaje o 7 tys. zł mniej na pensję burmistrza niż w ubiegłym roku. I to jest argument za tym, że zaproponowana została wyższa stawka.
Mieszkanka p. p. Elizabeth Gliszczyński wtrąciła, że zatrudniony jest doradca burmistrza.
P. Mira Gessner przypomniała zapewnienie pani burmistrz, że zatrudnia doradcę do końca 2011 roku.
P. Helena Skowron potwierdziła.
P. Zbigniew Bojanowicz przypomniał, że był wnioskodawcą, aby KBFiI tą sprawą zajęła się później. Nie przypuszczał jednak, że kryzys europejski dotrze i do nas. Stwierdził, że sam fakt przesunięcia na inny termin nie przesądza o konieczności przyjęcia wniosku. Wyraził wątpliwość, czy zawsze tak będzie, że nie będzie zatrudniony zastępca burmistrza. Retorycznie zapytał, co będzie, jeśli trzeba będzie z różnych względów, np. za wyjątkowe zasługi dać podwyżkę, a radni nie będą już mieli z czego. Zastanawiał się, czy nie zostawić jeszcze pewnej kwoty jako bodźca. Radnych i burmistrza czekają przecież jeszcze 3 lata kadencji. Odniósł się do sprawy zasług Pani Burmistrz. Z roku na rok trzech działek się nie zdobyło, zdobywało się je.
P. Helena Skowron podkreśliła, że sprawa zasiedzenia działek została zapoczątkowana i prowadzona przez p. Małgorzatę Stępień-Przygodę przez kilka lat.
P. Grzegorz Smoliński stwierdził, iż jeśliby UM nie prowadził sprawy zasiedzenia działek, posądzałby jego pracowników o niegospodarność, to jest obowiązek.
P. Helena Skowron powiedziała, że mówiła właśnie o rzetelnym wypełnianiu tych obowiązków.
P. Zbigniew Bojanowicz zaapelował o zastanowienie się, czy w obecnej chwili jest odpowiednia pora na podwyżkę. Przypomniał, że jest absolutorium, z którym różnie może być. Stwierdził, że nie jest przeciwny podwyżce, ale jest przeciwny „maksom” i terminowi przed absolutorium.
P. Mira Gessner zadała pytanie: Jak rozumieć „do poziomu najniższego w całym województwie”, czy chodzi o bezwzględne wartości, czy też odnosi się to do innej wielkości np. do budżetu, do ilości mieszkańców?
P. Helena Skowron –odpowiedziała, że w rozporządzeniu Rady Ministrów odnosi się to do ilości mieszkańców i tak jest w uchwale.
P. Mira Gessner zacytowała dane z uchwał Rad Miast i Gmin:
Podkowa Leśna – liczba mieszkańców 3700 – zarobki burmistrza miesięczne 8 160 zł
Gmina wiejska Baranów – mieszkańców 4849 – zarobki 7 042 zł
Nasielsk – budżet 49 mln zł – 7400 mieszkańców – zarobki 7 500 zł
Stwierdziła, że wszystkie do tej pory wymienione zarobki są niższe niż zarobki p. Burmistrz. Chciałaby, aby obecni na posiedzeniu dyskutowali merytorycznie. Nie można pisać „do poziomu najniższego w całym województwie”, bo do czegoś te dane trzeba odnieść. Podała dalsze dane:
Radziejowice – gmina wiejska – mieszkańców 4700, zarobki 8 000 zł
Maków Mazowiecki – 10 500 mieszkańców, zarobki 7 800 zł
Warszawa – 1 690 000 mieszkańców, budżet 12 mld zł, maksymalne zarobki według widełek 12 600 zł.
P. Helena Skowron – Warszawa nie jest dobrym przykładem, bo burmistrzów jest wielu.
P. Mira Gessner przytoczyła jeszcze jeden przykład:
Grodzisk Mazowiecki – 37 000 mieszkańców, 146 mln budżet, 11 300 zł zarobki burmistrza
P. Helena Skowron zwróciła uwagę na aparat administracyjny burmistrza Grodziska – burmistrz ma zastępcę.
P. Jarosław Chrzanowski zaoponował przeciw takiemu argumentowi. Zapytał: „Gdyby był ten zastępca, nie wnosiłaby pani o tę uchwałę?”
P. Helena Skowron – „Dokładnie tak, nie wnosiłabym.”
P. Jarosław Chrzanowski – „Czy wnosi pani ze względu na zasługi, czy ze względu na aparat?”
P. Helena Skowron powołała się ponownie na uzasadnienie. Wyjaśniła, że odniosła się w nim m.in. do nakładu pracy Pani Burmistrz i do tego, że nie ma Ona pomocy, bo nie ma ani doradcy, ani zastępcy, a zadania są duże, bo są prowadzone inwestycje. Podkreśliła, że gdyby był zastępca burmistrza, nie wnosiłaby o podwyżkę.
P. Mira Gessner stwierdziła, że to, co mówi p. Skowron jest w stosunku do pani burmistrz niesprawiedliwe.
Mieszkaniec P. Artur Tusiński wtrącił, że dla niego jako mieszkańca także. Uzasadnienie jest bardzo słabe.
P. Zbigniew Jachimski poprosił o zwrócenie uwagi na dwie rzeczy. Jedna to jest lektura uzasadnienia, które może być czytane z różnym nastawieniem i z różną tendencją. Jeżeli czytamy „nieuzasadnione obniżenie uposażenia burmistrza Podkowy Leśnej” to nie mówimy, że nie nastąpiło obniżenie uposażenia pani Małgorzaty Stępień-Przygody, dlatego też stwierdził, że p. Maciej Foks źle to odczytuje. Burmistrz poprzedni zarabiał więcej, teraz zarabia mniej, więc chciałby, żeby nie personifikować tej kwestii.
P. Maciej Foks zaoponował, że w swojej wypowiedzi odnosił się do stanowiska burmistrza, nie do pani Przygody.
Przewodnicząca p. Alina Stencka przypomniała, że poprzedni burmistrz zarabiał mniej niż obecna Pani Burmistrz.
P. Zbigniew Jachimski omówił drugi aspekt: nie patrzyłby, że jeżeli są pieniądze w budżecie to schemat organizacyjny przewiduje zastępcę burmistrza, a go nie ma, to natychmiast te pieniądze należy skonsumować. Uważa, że intencją p. H. Skowron było to, że praca, którą wykonuje obecny burmistrz jest na jedną głowę narzucona większa niż było kiedyś. Prosi, aby radni nie pastwili się nad p. Heleną Skowron, ponieważ w odróżnieniu od innych do tej pory wniosków jest to wniosek, który wyszedł od strony członka komisji budżetu. Poza tym „naprawia” to pewną „niezgrabność”, gdyż poprzednio wniosek wyszedł od strony zainteresowanej. Dlatego należy się pochylić nad wnioskiem w sposób koleżeński.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński powołała się na zapis w uzasadnieniu dotyczący porównania wynagrodzeń burmistrzów, twierdząc, że burmistrz Nowego Yorku nie zarabia nic. Stwierdziła, iż może obecna pani burmistrz zechce obniżyć swoją kompensację i pracować bardziej jako społecznik. Według Niej osoba stojąca na czele miasta, która wyraża zainteresowanie wyłącznie stroną materialną, a nie działaniem na korzyść miasta, nie daje dobrego przykładu młodzieży. Zauważyła, że tzw. osiągnięcie czyli budowa hali sportowej spowodowało deficyt budżetowy, a rozbieżność wynikająca z robót dodatkowych, które sięgają prawie 50% początkowego budżetu wskazuje albo na wysoki stopień niekompetencji, albo wysoki stopień rozrzutności. Nazwała to „osiągnięciem inaczej”, zanegowała konieczność dania podwyżki pani burmistrz. Powołała się na informację, że w całym kraju zaczyna się odwrotny trend i Rady Miejskie zaczynają obcinać kompensacje urzędników. Zaproponowała obniżenie wynagrodzenia pani burmistrz. Wyraziła ubolewanie, że nie stać miasta na straż miejską, która jest bardzo potrzebna.
P. Maciej Foks docenił to, że inicjatywa uchwały nie wyszła tym razem ze strony UM, tylko ze strony radnej. Zauważył, że jest to jeden z niewielu przypadków inicjatywy uchwałodawczej ze strony radnych. Podkreślił, że jednak z takim uzasadnieniem się nie zgadza. Poparł stanowisko p. Z. Bojanowicza, że maksymalna stawka podwyżki nie jest motywująca. Podał przykład Warszawy, gdzie funkcjonują w dzielnicach działy obsługi mieszkańców i na określonego urzędnika statystycznie przypada duża liczba ludności. „Jeżeli porównać wielkość dzielnicy Praga, Wola, Mokotów z Podkową Leśna i liczbą urzędników, statystykę spraw, jakimi się zajmują urzędnicy to mamy odpowiedź, dlaczego jest tam konieczny zastępca. Poza tym jest tam zupełnie inny budżet tego miasta i inne dochody tego miasta, inne zagęszczenie mieszkańców w określonym kwartale, którzy mają określone przychody i ci ludzie płaca podatki w tym mieście.” Uważa, że pani burmistrz powinna być w jakiś sposób związana ze swoimi urzędnikami i ich pracą. Jeżeli są przypadki niezadowolenia z urzędników, to pani burmistrz również w jakiś sposób powinna być z tym związana. Nie chodzi o ukaranie Pani Burmistrz, tylko o to, że radni nie mogą dać w obecnej chwili maksymalnej podwyżki, bo nie będzie to motywujące.
P. Grzegorz Smoliński odniósł się do wypowiedzi p. Z. Jachimskiego. Stwierdził, że nikt nie ma zamiaru pastwić się nad p. Heleną Skowron. Rozmowa toczy się na temat uzasadnienia do uchwały. Wskazał, że nie podoba Mu się pierwsza część uzasadnienia. Do pozostałych części się nie odnosi.
P. Zbigniew Jachimski potwierdził, że co do pastwienia, to być może przesadził, czasem używa radykalnych sformułowań. Radykalnego według Niego słowa użył także p. Maciej Foks – „gęstość zaludnienia”. Kompromis jest naczelną rzeczą, którą radni powinni się kierować. Przychylił się do zdania p. Z. Bojanowicza, że jest jakiś czas, żeby się zastanowić nad podwyżką. Uważa, że powinniśmy po tym roku zastanowić się nad podwyżką i jest za. „Jeżeli ustalenie wysokości wynagrodzenia dla burmistrza jest prerogatywą dla Rady, to do ostatniego dnia swojej kadencji ta prerogatywa powinna być możliwa do wykonania.” Zgadza się z propozycją uchwały, natomiast podyskutowałby dzisiaj nad wysokością podwyżki.
P. Jarosław Chrzanowski stwierdził, że nie ma lepszej analizy, która dotyczy wyłącznie pracy, osiągnięć i sukcesów burmistrza niż absolutorium. Dokonana przez Komisję Rewizyjną analiza wykonania budżetu da radnym najpełniejszy obraz pracy pani burmistrz. Uzasadnienie do uchwały jest wynikową działań podjętych w latach ubiegłych. To jest konsekwencja tego, że została zakończona np. inwestycja na Jaskółczej, ale nie można przypisać tego jako sukcesu pani burmistrz, ponieważ poprzedni burmistrz nad tym pracował i poprzednia Rada Miasta też nad tym pracowała. Pozyskanie dla miasta działek jest wynikiem tego, że p. Przygoda pracowała osobiście nad tym przez lata poprzednie. Najbardziej pełną analizą działań Pani Burmistrz będzie najbliższe absolutorium. Dla Rady najlepszym uzasadnieniem osiągnięć i sukcesów pani burmistrz będzie najbliższe absolutorium, oparte na opinii komisji rewizyjnej. Wtedy radni będą mogli określić, czy w takiej czy w innej wysokości są w stanie przyznać podwyżkę dla Pani Burmistrz.
P. Maciej Foks odniósł się do wypowiedzi p. Z. Jachimskiego dotyczącej poruszonej przez Niego sprawy gęstości zaludnienia. Wyjaśnił, że chodziło Mu o ilość spraw, jaka przypada w Warszawie na jednego urzędnika. Statystycznie urzędnik w Warszawie ma o wiele więcej spraw do załatwienia niż urzędnik w Podkowie Leśnej.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że radni rozmawiają o podwyżce dla Pani Burmistrz kolejny raz i kolejny raz odpychają dalej. Chciałaby, żeby zostało przeprowadzone próbne głosowanie, kto z radnych jest za tym, żeby być skłonnym do przyznania podwyżki, nie przesądzając w jakiej wysokości. Podkreśliła, że oczywiście absolutorium będzie tak jakby postawieniem kropki nad i, ale już jednak jedno absolutorium się odbyło.
Głosy radnych: absolutorium było, ale dla burmistrza Kościelnego.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała wniosek p. Z. Bojanowicza z kwietniowego posiedzenia Komisji Budżetu: „jesienią pochylimy się”. Teraz radni mówią, że pochylą się znowu za kilka miesięcy, więc sprawa jest odsuwana. Zapytała: „Abstrahując od wysokości widełek, kto z nas uważa na podstawie dotychczasowej własnej osobistej oceny, że byłby skłonny zagłosować za podwyżką. Nieoficjalnie.”
P. Jarosław Chrzanowski stwierdził, że nie będzie żadnych wątpliwości, czy to jest słuszne czy nie słuszne, absolutorium postawi kropkę nad i. Nie będzie dyskusji.
P. Anna Dobrzyńska-Foss ponowiła propozycję wewnętrznego głosowania i to, aby ten fakt zapisać w protokole jako wola Komisji Budżetu.
P. Zbigniew Bojanowicz zauważył, że pochylić się, to nie znaczy pozytywnie załatwić sprawę. Zsumował to wszystko, co może pani burmistrz otrzymać. To jest 10 920 zł (bez wysługi lat). Odejmując obecne zarobki – różnica wynosi 2760 zł. To jest podwyżka, która by ewentualnie miała być. Przypomniał o perspektywie 3 lat kadencji i zaproponował, żeby nie wydawać wszystkich pieniędzy, tylko stopniowo, żeby mieć możliwość „bodźca”. Podzielił kwotę 2760 zł przez 3, co dało w zaokrągleniu 900 zł. Stwierdził, że o tę kwotę po absolutorium można podnieść wynagrodzenie Pani Burmistrz. Zwrócił radnym uwagę na różnicę między pracą poprzedniego burmistrza i obecnego burmistrza.
P. Anna Dobrzyńska-Foss nie uznała za zasadne używanie terminu „motywacyjny bodziec”. Mieszkańcy wybrali burmistrza, który coś robi, który chce coś zrobić, ma jakieś efekty i należy okazać mu zaufanie. Spytała retorycznie: „Czy swoją pracę w Radzie uzależniamy od diety?”
P. Helena Skowron odniosła się do wypowiedzi Mieszkanki p.?, że burmistrz Nowego Yorku nie dostaje nic. Społeczna praca to nie jest praca burmistrza, społecznie mogą pracować radni. Podczas pierwszej kadencji Rady Miasta radni nie pobierali wcale diety. Łatanie budżetu wynagrodzeniami czy dietami jest nieporozumieniem. Jeżeli chodzi o obniżanie pensji i diet w związku z kryzysem, to, co robią niektóre Rady, np. obniżają diety radnym, to trzeba wiedzieć od jakiego poziomu one wychodzą. Praca burmistrza nie jest społeczna i dlatego powinna być dobrze wynagradzana. W odpowiedzi na wypowiedzi radnych, że górne widełki są nie do przyjęcia, poprosiła o zaproponowanie innej stawki dodatku lub innego terminu np. po absolutorium. Spytała: „Czy państwo uważają, że to absolutorium nie będzie przyjęte? Czy radni mają jakieś wątpliwości co do tego, że ta praca będzie negatywnie oceniona? Warunek, że podwyżka może być po absolutorium nie ma nic do rzeczy, bo państwo wiedzą jak wygląda praca burmistrza i że to absolutorium będzie.” Poprosiła radnych o odnoszenie się do meritum i nie podawanie „pseudo powodów”. Według Niej absolutorium to jest właśnie „pseudo powód”. Przypomniała, że radni odrzucili w kwietniu możliwość podwyżki, było mówione, że później, więc stwierdził, że właśnie teraz jest „później”. Zgodziła się, że wysokość wynagrodzenia jest wyjściem do dyskusji. Podkreśliła, że się można gdzieś w pół drogi spotkać, a nie zostawiać decyzje do przyszłego budżet, czy jeszcze za rok.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński stwierdziła, że przed wojną w Polsce funkcja burmistrza też była bardzo często społeczna i ludzie uważali, iż wszyscy, którzy chcą pracować w samorządzie powinni mieć trochę lepszą motywację niż możliwość zgarniania wysokich zarobków. Realia społeczne Nowego Jorku zna wyjątkowo dobrze. Ten burmistrz, który obecnie pełni stanowisko jest pierwszym, który zrezygnował z kompensacji, choć kompensacja burmistrza Nowego Jorku to jest ułamek promila całego budżet miasta. Rezygnacja przez burmistrza z wynagrodzenia miała duże znaczenie dla mieszkańców, którzy pozwolili mu zostać na trzecią kadencję, co jest właściwie niezgodne z prawem, bo po dwóch powinien odejść. Amerykanie inaczej myślą, bo są gospodarni, a my marnujemy pieniądze.
P. Zbigniew Jachimski przytoczył argument relacji Rady i radnych z burmistrzem. Stwierdził, że wiele głosów jest za tym, że ta kadencja zdobywa sobie powoli opinię dobrej współpracy, dobrej Rady Miasta i dobrego burmistrza. Radni także o tym mówili przy wielu okazjach i dotykając wielu spraw. Rada coraz lepiej zaczyna panować jako samorząd nad problemami, które są do załatwienia w mieście. Burmistrz jest członkiem tego samorządu. Argumenty, że p. Przygoda startowała na to stanowisko tylko po to, żeby mieć wysokie wynagrodzenie jest nieuzasadnione i nie na miejscu. Nikt nie powie, że nie ma czegoś, co nie nazywa się stałymi obowiązkami, bez względu na to, jakie jest to miasto. Uważa, że prezydent miasta Warszawy nigdy nie chciałaby zamienić się i być burmistrzem Podkowy Leśnej. Bo praca na tym stanowisku, a więc i wynagrodzenie zupełnie nie są do porównania. A odpowiedzialność jest też zupełnie inna, bo o co innego tutaj chodzi. Burmistrz naszego miasta ma takie samo w pewnych granicach działanie i odpowiedzialność, co burmistrz innego miasta. To jest tak jak dyrektor większej czy małej szkoły ma pewien zasób obowiązków stałych, niezależnych, tak jak stałe koszty. Przypomniał, że po raz trzeci a nie drugi radni debatują nad sprawą podwyżki. Podkreślił, że musi istnieć jakiś kompromis tej sprawy. Nie wyobraża sobie, żeby radni powiedzieli „nie” i czekali, kto następny z takim wnioskiem wystąpi. Zaapelował, by stłumić emocje i nie tworzyć dodatkowych stresujących sytuacji.
P. Maciej Foks wyraził akceptację dla wystąpienia p. Z. Jachimskiego. Przypomniał, że propozycja p. Z. Bojanowicz jest przykładem kompromisowego rozwiązania. Według Niego absolutorium prawdopodobnie będzie przyjęte, chodzi o kwestię niepodważalnego argumentu uzasadniającego. To, że wniosek p. Heleny Skowron będzie prawdopodobnie odrzucony przez Radę Miasta w tym momencie, to nie znaczy, że z modyfikacją nie można go złożyć później. Poparł pomysł, by proponowaną sumę podwyżki podzielić na trzy i po absolutorium podwyższyć wynagrodzenie burmistrza o 900 zł. Pozytywnie odniósł się do sformułowania „motywacyjny” w kontekście nadzoru. Stwierdził, że Pani Burmistrz nadzoruje swoich urzędników, ich pracę, wykonywanie przez nich obowiązków, ich zachowanie. Poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Ładu pojawiły się uwagi dotyczące obsługi radnych przez biuro rady, które nadzoruje Pani Burmistrz. W ciągu ostatniego roku radni przekazywali uwagi na temat zachowywania się urzędników itd. Zauważył, że propozycja p. Z. Bojanowicza jest rozsądna, pokazuje pewna gradację do końca kadencji, stwarza pewien plan i pozwala radnym na pewne możliwości manewru. Odnosząc się do wypowiedzi p. A. Dobrzyńskiej-Foss powiedział, że trudno jest powiedzieć, co jest obowiązkiem, a co wykracza ponad obowiązki, dotyczy to zarówno radnych jak i burmistrza. Skupienie się na kwestii pragmatycznej stworzy kompromis i komisja będzie mogła złożyć nowy projekt uchwały w sprawie podwyżki po absolutorium.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński spytała, dlaczego pierwszy wniosek złożony przez Panią Burmistrz o podwyżkę był w takiej samej wysokości, jaką dostaje prezydent Warszawy, chociaż nie sposób jest te dwa miasta porównywać. Dlaczego jednym z argumentów, którymi się posłużyła p. Burmistrz było to, że wysokie kompensacje urzędnicze zapobiegają korupcji. Zapytała: „Czyli mamy sobie kupić fakt, że nie będzie korupcji?” Odniosła się do wypowiedzi p. Z. Jachimskiego pytając, czy Rada Miasta ma sobie kupować współpracę u p. Burmistrz dając jej wyższą kompensację.
P. Helena Skowron zaoponowała twierdząc, że przedmówczyni nie przeczytała dokładnie uzasadnienia lub je źle zrozumiała.
P. Jarosław Chrzanowski powiedział, że mówiąc wcześniej o absolutorium myślał o niepodważalnym uzasadnieniu dla projektu takiej uchwały. Uważa, że radni powinni dojść do porozumienia. Postawił tezę, co by się stało, gdyby biorąc pod uwagę dotychczasową pracę p. Burmistrz i jej postawę radni udzielili kredytu zaufania i w chwili obecnej przystąpili do udzielenia podwyżki. Zapytał: „Co podamy w uzasadnieniu?” Stwierdził, że jest to bardzo trudne.
P. Anna Dobrzyńska-Foss odniosła się do wypowiedzi p. M. Foksa dotyczącej tego, że radni działają niezupełnie społecznie, bo przyjmują dietę. Wyraziła przekonanie, że gdyby nie było diet, osoby pracujące w RM też by kandydowały do Rady, ponieważ miasto jest im bliskie i chcą coś dla tego miasta zrobić. Jest absolutnie przekonana, że to, co robi Pani Burmistrz nie robi tylko dla pieniędzy i oczekując podwyżki. Zna działalność P. Przygody od pierwszego roku Jej pracy w UM. Zetknęła się z Nią podczas organizowania pierwszego festiwalu Otwartych Ogrodów. P. Przygoda pracowała wówczas jak „czystej wody społecznik”. Uważa, że wiele działań, które obecnie podejmuje Pani Burmistrz ma taki właśnie charakter. Protestuje przeciwko mówieniu, że P. Burmistrz pracuje tylko za pieniądze i że będzie dobrym burmistrzem tylko wtedy, gdy dostanie 900 zł podwyżki.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński zapytała, czy wobec tego p. Burmistrz sama zaoferowałaby, że będzie pracować za mniejszą kompensację lub np. przez miesiąc zrezygnuje z dochodów, bo tak lubi to robić.
P. Zbigniew Jachimski zwrócił się do obecnych z pytaniem, czy występowali kiedykolwiek w pozycji pracodawcy, do którego przychodzi pracobiorca. Prosił o postawienie się w sytuacji takiego człowieka. Stwierdził, że aby otrzymać podwyżkę każdy używa jakichkolwiek argumentów, żeby zrealizować swój zamiar. A pracodawca, jeżeli jest dobrym szefem, nie zastanawia się nad tym, żeby nie dać podwyżki tylko nad tym, o co w tym wszystkim chodzi. Są to zawsze relacje w dwie strony. Człowiek, który występuje na coś liczy i odbiera zwykły „negat” jako ocenę negatywną. Zaproponował, żeby radni się wczuli w sytuację, która na posiedzeniu komisji pojawia się już trzeci raz.
Mieszkanka p. Mira Gessner poprosiła o spojrzenie na tę sprawę od strony odbioru społecznego. Bierze udział w posiedzeniach jako mieszkanka i ją samą przeraziła wysokość zaproponowanej podwyżki – ponad 30% więcej. Pani Burmistrz otrzymywałaby 1500 zł mniej niż prezydent Warszawy, która zarabia 12 600 zł, bez wysługi lat. Wie, że takie porównania w gruncie rzeczy do niczego nie prowadzą, ale poprosiła o wytłumaczenie tego mieszkańcom.
P. Zbigniew Jachimski zauważył, że nie jest to argument, by sprawą podwyżki się nie zajęć. Mieszkańcy wybrali radnych wcale nie dlatego, żeby się im podobali, tylko po to, by dobrze „rządzili” miastem. A „rządzenie” wcale nie musi się podobać mieszkańcom. Wiadomo, że najlepszą decyzją, która by się spodobała wyborcom jest obcięcie wynagrodzenia burmistrzowi.
P. Mira Gessner wtrąciła, że jednak by się nie spodobało. Powiedziała, że samorząd wybrany przez mieszkańców podlega ich ocenie. Mieszkańcy patrzą, co Rada Miasta robi, jakie uchwały podejmuje i to komentują. Radni są rozliczani. Na komisje i sesje mieszkańcy raczej nie przychodzą, ale oni to wiedzą, bo rozmawiają, interesują się, czytają w Internecie. Rada i burmistrz działają nie dla siebie, działają w interesie mieszkańców, bo przez nich zostali wybrani.
P. Grzegorz Smoliński podsumował, że debata nad wnioskiem p. Heleny Skowron trwa już 1,5 godziny. Zaproponował, żeby sprawę zakończyć i pochylić się nad bardziej istotnymi sprawami jakimi są inwestycje i budżet, do których komisja budżetu została powołana. Stwierdził, że nie jest to taka trudna decyzja. Każdy powinien wypowiadać się krótko.
P. Helena Skowron podsumowując dyskusję powiedziała, że wprowadzi autopoprawkę do swojego projektu uchwały. Zaproponowała wynagrodzenie zasadnicze 5200 zł, dodatek funkcyjny niezmieniony i dodatek specjalny 30%, co da w sumie 900 zł. Na pytanie p. Jarosława Chrzanowskiego dotyczącego obecnie obowiązujących stawek wynagrodzenia burmistrza podała kwoty: 5000 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1800 zł dodatku funkcyjnego i 20% dodatku specjalnego.
Mieszkaniec p. Artur Tusiński przypomniał, że w pensji jest jeszcze tzw. wysługa lat, która jest liczona tylko od wynagrodzenia zasadniczego. Poprosił radnych o zastanowienie się, czy nie zrobić ukłonu w stronę Pani Burmistrz i określić inne proporcje wynagrodzenia. Ustalić pierwszą część, od której można policzyć dodatek w postaci wysługi lat na maksymalnym poziomie i zmniejszyć dodatek funkcyjny.
P. Helena Skowron przeliczyła, że przy stawkach 5800 zł, 1800 zł i 20% kwota będzie zbliżona do 900 zł.
P. Anna Dobrzyńska-Foos zabrała głos w sprawie argumentu dotyczącego deficytu budżetowego twierdząc, że jest on popularyzatorski. Nie ma w tej chwili gminy, powiatu, które nie byłyby zadłużone. Inwestycje robione są z kredytów, co powoduje powstawanie deficytu budżetowego. Podkowa Leśna nie jest wyjątkiem. Zaraz po wyborach czytała artykuł w gazecie UPR o uposażeniach wójtów i burmistrzów z najbliższego Podkowie otoczenia. Wynikało z niego, że w Podkowie Leśnej burmistrz otrzymuje najniższe uposażenie. Z jednej strony rozumie, że sprawą trudną do zrozumienia i do przyjęcia jest to, że to uposażenie jest wyższe od emerytur, jakie otrzymujemy czy najniższych wynagrodzeń. Jednocześnie przypomina, że Podkowa Leśna ma opinię miejscowości bogatej. To bogactwo tworzy grupa dobrze uposażonych mieszkańców, co rzutuje na odbiór całej miejscowości. To, że burmistrz Podkowy otrzymuje najniższe uposażenie jest jak gdyby trochę negatywną informacja dla miasta. Wolałaby, by wynagrodzenie burmistrza Podkowy Leśnej było na poziomie wynagrodzeń innych burmistrzów, tak by nie było wskazywanie, że miasto nasze ma najgorszego burmistrza.
P. Maciej Foks zauważył że te same argumenty cały czas wracają. Dla Niego argument porównywania wynagrodzeń burmistrzów nie jest zasadny. Powiedział, że bardziej by się przejmował, gdyby w gazecie napisano, że w Podkowie Leśnej coś się stało, niż sprawą porównywania wynagrodzeń burmistrzów. W Jego przekonaniu nie będzie takiego odbioru społecznego, że ktokolwiek pomyśli, iż burmistrz Podkowy Leśnej jest najgorszy w powiecie, ponieważ zarabia najmniej. Podsumowując rozważania stwierdził, że na sali obrad widoczna jest wola podwyższenia wynagrodzenia Pani Burmistrz, chociaż nie w kwocie maksymalnej. Zaproponował, aby projekt uchwały z innym uzasadnieniem wnieść ponownie po absolutorium. Jest prawie pewne, że w takim terminie projekt ten spotka się z akceptacją Rady Miasta.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że proponowała wewnętrzne ustosunkowanie się do propozycji, by ten wniosek był wnioskiem Komisji Budżetu.
Mieszkanka p. Elizabeth Gliszczyński odniosła się do wypowiedzi p. Z. Jachimskiego dotyczącej pracodawcy i pracobiorcy. Stwierdziła, że sama miała takie doświadczenia. Zauważyła, że jeśli ludzie robią coś czego nie lubią i normalnie by tego nie robili, wtedy spodziewają się kompensacji i to możliwie najwyższej, ponieważ pieniądze stają się wtedy tylko jedyną motywacją. Jest także duża grupa ludzi, którzy coś robią, często za to płacąc, ponieważ lubią to robić i będą to robić niezależnie od tego, czy ktoś im płaci. Według Niej mieszkańcy (z którymi rozmawiała nieformalnie) jak również Ona sama, są przerażeni, że zarobki Pani Burmistrz stanowią tak wysoki procent budżetu. Nie stać miasta na straż miejską i wiele innych rzeczy, a stać na powiększanie urzędniczych pensji. Porównywanie wynagrodzeń burmistrzów uważa za snobizm.
P. Zbigniew Bojanowicz powiedział, że sprawa podwyżki jest sprawą ambicji, każdy chciałby być dobrze wynagradzany za własną pracę. Zwracając uwagę na wzrost kosztów utrzymania, proponowane 900 zł podwyżki można by potraktować jako pokrycie (z nawiązką) inflacji. Pani Burmistrz przyjmując stanowisko mogła liczyć, że otrzyma taką samą pensję jak poprzedni burmistrz. Według Niego radni powinni zakończyć rozważania zgodnie z wnioskami, które zostały wypracowane i wrócić do nich po absolutorium. Uważa, że taki wniosek po dyskusji powinna wnieść przewodnicząca Komisji Budżetu na posiedzenie komisji. A radni powinni mieć świadomość, że te 10% podwyżki należy traktować jako rekompensatę kosztów utrzymania. Spytał, czy przewodnicząca komisji przyjmie na siebie taki obowiązek, że w imieniu Komisji Budżetu po absolutorium wystąpi o podwyżkę w wysokości ok. 900 zł dla pani Burmistrz.
Przewodnicząca p. Alina Stencka powiedziała, że jeśli KBFiI ją do tego zobowiążę, to oczywiście wystąpi z takim wnioskiem.
P. Helena Skowron poprosiła o sprecyzowanie terminu.
P. Zbigniew Bojanowicz poinformował, że dokładnie nie wiadomo, kiedy będzie sesja absolutoryjna, zapewne w połowie roku.
P. Zbigniew Jachimski przypomniał, że poprzednia była pod koniec czerwca.
P. Maciej Foks zaproponował, żeby wnioskiem zająć się na pierwszym posiedzeniu komisji budżetu, po sesji absolutoryjnej.
P. Helena Skowron zauważyła, że to będzie dopiero we wrześniu.
P. Anna Dobrzyńska-Foss podkreśliła, że w zależności od absolutorium będzie można ten wniosek przyjąć albo odrzucić. Zaproponowała, aby uchwałę o podwyżce wnieść w normalnym trybie do porządku obrad sesji absolutoryjnej. W wypadku udzielenia absolutorium radni pozytywnie zagłosują nad gotową uchwałą o podwyżce.
P. Helena Skowron stwierdziła, że może przed sesją Rady Miasta wycofać swój wniosek, ale przy akceptacji członków komisji, że wniosek o podwyżce dla P. Burmistrz padnie jako propozycja Komisji Budżetu na sesji absolutoryjnej.
Przewodnicząca p. Alina Stencka poprosiła o sformułowania konkretnego wniosku.
P. Helena Skowron powiedziała, że wycofuje swój wniosek w sprawie projektu uchwały o podwyżce.
P. Zbigniew Jachimski zaproponował, by przegłosować zmodyfikowany wniosek p. Bojanowicza.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zwróciła się do p. Z. Bojanowicza o przygotowanie treści tego wniosku.
P. Zbigniew Bojanowicz powiedział, że najlepiej byłoby, by taki wniosek w II części obrad KBFiI złożyła p. Helena Skowron. Będzie on stanowił dla przewodniczącej Komisji podstawę do wystąpienia na sesji absolutoryjnej.
P. Zbigniew Jachimski poparł taką propozycję mówiąc, że wówczas p. Helena Skowron pozostaje inicjatorką uchwały.
P. Zbigniew Bojanowicz zgodził się, ale zauważył, że na sesję wniosek złoży Komisja Budżetu, a p. H. Skowron może wystąpić ze swoim zmodyfikowanym wnioskiem w stosunku do Komisji.
Przewodnicząca p. Alina Stencka podsumowała, że p. Helena Skowron deklaruje, iż na sesji RM złoży wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie podwyżki.
P. Zbigniew Bojanowicz – musimy w II części obrad KBFiI (poniedziałek 6.02.2012) ustalić proponowaną wysokość wynagrodzenia z ustaleniami, które zostały wstępnie uzgodnione i przegłosować. Proponuje, by nie obniżać wynagrodzenia zasadniczego, bo jest od niego liczony dodatek zwany wysługą lat.
Przewodnicząca p. Alina Stencka, zgodnie z wcześniej pozytywnie przez Komisję przegłosowanym wnioskiem (głosowanie na str. 6 niniejszego protokołu), przerwała posiedzenie Komisji, zapraszając wszystkich na II część obrad w dniu 6.02.2012 r. na godz. 18.00.
I część posiedzenia KBFiI trwała 3 godziny i 20 minut.

II część posiedzenia 6 lutego 2012 r.

II część posiedzenia KBFiI odbyła się
06.02.2012 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej
przy ul. Akacjowej 39/41

Przewodnicząca p. Alina Stencka powitała zebranych i wznowiła przerwane obrady Komisji BFiI, rozpoczęte w dniu 01.02.2012 r. W posiedzeniu uczestniczył nieobecny na poprzednim spotkaniu radny p. Jarosław Kubicki.

Przewodnicząca poinformowała o wpłynięciu do wszystkich radnych uszczegółowionego uzasadnienia dotyczącego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012. Poprosiła Pełnomocnika Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Małgorzatę Niewiadomską o przedstawienie zmian wprowadzonych do uzasadnienia uchwały, a dotyczących podwyższenia diet dla przewodniczącego i członków tej Komisji.
P. Małgorzata Niewiadomska wyjaśniła, że propozycja podwyższenia diet związana jest m.in. z podjęciem zobowiązania przez członków Komisji w sprawie pełnienia dyżurów dla mieszkańców. Poinformowała o planowanym przeprowadzeniu ankiet wśród młodzieży na temat uzależnień (agresji, narkotyków, alkoholu, papierosów), w tym także wśród uczniów szkoły KiK.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zauważyła, że wyniki tych ankiet mogą wskazać na konieczność wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki. Spytała, czy wszyscy członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą pełnić dyżury czy rotacyjnie.
P. Małgorzata Niewiadomska odpowiedziała, że rotacyjnie.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę, że podwyżki są przeznaczone dla wszystkich.
P. Małgorzata Niewiadomska na prośbę radnych przypomniała różnice w wysokości diet: przewodnicząca ze 150 zł do 250 zł brutto, członkowie komisji ze 125 zł do 180 zł brutto. Podkreśliła, że są to kwoty symboliczne.
P. Anna Dobrzyńska-Foss potwierdziła, ale zaznaczyła, że po pomnożeniu tych kwot przez 12 miesięcy i ilość członków komisji kwota ta wyniesie ok. 4 tys. zł różnicy. Nie miałaby wewnętrznego oporu, gdyby dyżury były dodatkowo regulowane, a generalna zmiana stawek dopiero wtedy, gdy będzie zmodyfikowany program profilaktyki.
P. Małgorzata Niewiadomska poinformowała, że dieta jest wypłacana ryczałtowo, bez względu na ilość pełnionych dyżurów, posiedzeń komisji czy ilość i wagę załatwianych spraw. Komisja nie otrzymuje dodatkowych gratyfikacji za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
P. Anna Dobrzyńska-Foss spytała, co będzie, jeżeli w wyniku diagnozy radni uznają, iż komisja powinna dokonać dodatkowych kontroli.
P. Jarosław Chrzanowski odpowiedział, że wówczas komisja będzie kontrolowała w zakresie otrzymywanych diet.
P. Małgorzata Niewiadomska potwierdziła (powołując się na słowa nieobecnej na posiedzeniu przewodniczącej KdRPA), że w oparciu o wyniki diagnozy program będzie musiał być zmodyfikowany, bez zmiany kwestii finansowych.
P. Helena Skowron zapytała, ile lat temu była ustalana poprzednia wysokość diety.
P. Małgorzata Niewiadomska poinformowała, że przez wiele lat kwota ta wynosiła 100 zł brutto. Podnoszona była przez lata począwszy od 60 zł. Około 4 lata temu, od czasu, kiedy trzeba było od tych 100 zł zacząć odprowadzać podatek, wysokość diety wzrosła do 125 zł.
P. Jarosław Kubicki spytał, czy wysokość diet, o których mowa, można odnieść do tzw. widełek. Czy jest maksymalna kwota dla tego typu gminy?
P. Małgorzata Niewiadomska odpowiedziała, że nie ma żadnych ustawowych regulacji. W dużych miejscowościach komisje liczą wielu członków, którzy pracują w zespołach zajmujących się konkretnymi problemami. Diety płacone są za udział w konkretnym posiedzeniu zespołu, w plenarnym posiedzeniu komisji, za przeprowadzenie rozmowy z konkretną osobą, za przeprowadzenie kontroli w sklepie. Członkowie komisji z innych gmin słysząc odpowiedź na pytanie dotyczące wysokości diet w Podkowie Leśnej pytają, czy to jest kwota za posiedzenie komisji, czy za kontrolę. Każdy zdaje sobie sprawę, że w budżecie jest niewiele pieniędzy, więc i diety są małe.
Przewodnicząca p. Alina Stencka wyraziła pogląd, że diety nie są wysokie, a do tej pory były nawet bardzo niskie. Pozytywnie odniosła się do wprowadzonych dyżurów. Opierając się na informacji uzyskanej od osoby, która kilka lat temu była członkiem komisji alkoholowej w Gminie Michałowice, podała, iż wysokość diety członków komisji wynosiła wtedy ok. 300 zł netto, po wliczeniu wszystkich składowych liczonych odrębnie (za posiedzenie, kontrolę sklepów itd.). Zaznaczyła, że ilość dyżurów pełnionych przez członków tej komisji była także większa, ze względu na większy obszar gminy, liczbę mieszkańców, a tym samym i problemów.
P. Małgorzata Niewiadomska zarekomendowała Przewodniczącą KdsRPA jako osobę bardzo zaangażowaną, dobrze przygotowaną zawodowo do pracy w komisji, nastawioną na efektywną pracę.
Przewodnicząca p. Alina Stencka podsumowała, że z wypowiedzi p. M. Niewiadomskiej wynika, iż jeśli diagnoza wykaże większe potrzeby, to w ramach tych samych środków finansowych zostanie zwiększony zakres zadań komisji alkoholowej.
P. Grzegorz Smoliński zapytał, czy zasady wynagradzania członków komisji nie powinny być przyjęte w odrębnej uchwale.
P. Małgorzata Niewiadomska odpowiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy, zasady wynagradzania określa gminny program profilaktyki, który jest corocznie przyjmowany przez Radę Miasta.
Przewodnicząca p. Alina Stencka w oparciu o uzyskane dodatkowe informacje poprosiła członków KBFiI o ponowne zaopiniowanie projektu omawianej uchwały w zakresie dotyczącym kompetencji komisji (reasumpcja głosowania z I części obrad).
KBFiI pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012 w zakresie dotyczącym kompetencji Komisji.
(6 głosów – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymały się).

W następnej części obrad przewodnicząca p. Alina Stencka przeszła do omawiania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Poprosiła Skarbnika Miasta p. Marię Ostrowską o wyjaśnienie radnym wątpliwości, zgłaszanych w I części obrad komisji, dotyczących kwoty w wysokości 3 232 050 zł zaplanowanej na dokończenie budowy hali sportowej przy szkole samorządowej oraz rozbudowę i modernizację budynku szkoły. Wydatki na omawiane cele mają być pokryte nie tylko z kredytu w wysokości 1 915 318,73 zł, ale także tzw. wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu, w kwocie 1 316 731,27 zł. Przypomniała, że podczas I części posiedzenia komisji telefonicznie kontaktowała się w tej sprawie z p. Skarbnik i uzyskane informacje przekazała radnym.
Skarbnik Miasta p. Maria Ostrowska poinformowała, że od początku budowy do końca roku 2011 na szkołę wydane zostało 6 882 949, 67 zł. Oszacowała, że w całości trzeba będzie wydać ok.11 mln zł na tę inwestycję. Być może jest to kwota przeszacowana, ale nie chciałaby stanąć w obliczu sytuacji, że na coś zabraknie pieniędzy np. na żarówki, antenę na dachu. Jeśli jakieś środki zostaną to będzie można je przenieść na inną inwestycję, albo zmniejszyć deficyt budżetowy. Po odjęciu od 11 mln zł kwoty 6 882 949, 67 zł wydanej do tej pory na szkołę pozostaje ilość pieniędzy, jakie zaplanowała na dokończenie inwestycji szkolnej i wpisała do tabeli w uchwale budżetowej. Z uwagi na to, że brakuje na to środków z kredytu, trzeba dołożyć swoich środków budżetowych. Wykonawcy trzeba jeszcze dopłacić 2,5 mln zł do wysokości kosztorysowej, określonej w umowie.
Burmistrz p. Małgorzata Stępień-Przygoda zwróciła się do radnych, zwłaszcza tych, którzy pracowali w poprzedniej kadencji (p. Jarosława Chrzanowskiego i p. Zbigniewa Bojanowicza). Przypomniała, jakie były pierwsze założenia: pierwszy kredyt 6,5 mln zł, z którego zostało trochę więcej niż 4,5 mln zł, bo mniej zostało wydane na drogi. W ubiegłym roku było wzięte 2,5 mln zł kredytu.
P. Skarbnik potwierdziła, że umowa kredytowa opiewa na 9 mln zł. Z tego ok. 1,7 mln zł wydatkowane zostało na drogi, więc na szkołę zostaje ok. 7,3 mln zł.
Burmistrz p. Małgorzata Stępień-Przygoda poinformowała, że w roku 2011 miało być przeznaczone na szkołę 2,5 mln zł ze środków własnych miasta, w tym kwota 700 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. W roku 2012 ok. 1 mln zł miało być wydatkowane bardziej na wyposażenie szkoły, dokończenie pewnych prac wokół szkoły, a nie jest to ujęte w przetargu. Po szacunkowym wyliczeniu pod koniec roku 2011 p. Anna Markowicz stwierdziła, że na wyposażenie być może wystarczy 500 tys. zł. Pani Skarbnik trochę tę kwotę zawyżyła, ale te pieniądze nie przepadną. Lepiej zaplanować większą kwotę, niż gdyby miało się okazać w połowie roku, że potrzebne są środki finansowe i nie mamy ich skąd wziąć. W perspektywie są różne rozliczenia m.in. kar, VAT-u. Być może sprawa będzie wymagała wyjaśnienia w sądzie. Być może kwota 11 mln zł jest trochę zawyżona, ale jeśli środki zostaną, będzie można za nie wykonać np. jakąś ulicę.
P. Skarbnik podkreśliła, że wszelkie kary zaliczone będą w budżecie na poczet dochodów. Na inwestycję szkolną w ubiegłym roku wydane zostało 4 145 440 zł z kredytu, a ok. 1 mln zł ze środków własnych.
P. Mira Gessner przypomniała, że szkoła miała być budowana tylko z kredytu.
P. Skarbnik zaprzeczyła. Wyjaśniła, że nie wszystkie roboty zostały uwzględnione w umowie z wykonawcą. W trakcie inwestycji wychodzą dodatkowe zadania do wykonania.
Przewodnicząca p. Alina Stencka dodała, że zapewne dotyczy to też starej części szkoły.
P. Burmistrz potwierdziła mówiąc, że nie są one objęte przetargiem.
P. Mira Gessner spytała, na jaką kwotę opiewa przetarg.
P. Grzegorz Lewandowski odpowiedział, że na 8 955 000 zł.
P. Mira Gessner stwierdziła, że różnica jest miedzy tym, co trzeba było zrobić, a co nie było objęte projektem.
P. Burmistrz przypomniała, że 2,5 mln zostało zaplanowane w zeszłorocznym budżecie nie z kredytu tylko ze środków własnych. Razem było 5 mln zł przeznaczone na szkołę. W 2010 r. na szkołę wydane zostało niecałe 2 mln zł.
Przewodnicząca p. Alina Stencka zapytała o stan zaawansowania inwestycji szkolnej.
P. Grzegorz Lewandowski odpowiedział, że trochę więcej niż 80% tej inwestycji zostało już wykonane.
P. Anna Dobrzyńska-Foss poprosiła o wyjaśnienie opisowe.
P. Grzegorz Lewandowski wymienił wykonane zadania w nowym budynku szkoły: kotłownię (do zafakturowania jest już 200 tys. zł), izolacje (80 tys. zł). Stwierdził, że roboty są zaawansowane, jeszcze za ok. 350 tys. do zafakturowania. Podłogi jeszcze nie są zrobione, wykonane zostały wylewki podłogowe, w obecnej chwili trwają prace malarskie. Budynek jest ogrzewany.
P. Mira Gessner spytała, czy został uznany protokół konieczności.
P. Grzegorz Lewandowski zaprzeczył. Stwierdził, że ani jeden taki protokół nie był sporządzany.
P. Skarbnik poinformowała, że do końca 2011 roku zostało naliczone 153 tys. zł kar i kwoty te zostały dopisane do dochodów 2011 roku
P. Burmistrz powiedziała, że już za miesiąc styczeń została naliczona kwota w ramach kar.
P. Grzegorz Lewandowski wyjaśnił, że kary za nieterminową realizację inwestycji wyniosły 153 tys. zł za ubiegły rok i kwota ta została potrącona z bieżących faktur do zapłacenia.
P. Burmistrz poprosiła o precyzyjne wyrażanie się. Powiedziała, że zgodnie z umową z każdej faktury miasto potrąca 20% (czyli zatrzymuje te 20%) na poczet kar. Nie potrącana jest jako taka kara z faktury, tylko wystawiana jest nota obciążeniowa. Z tych 20% pieniędzy zatrzymanych wcześniej z całości faktury, miasto będzie odliczać kwoty na poczet kar. Obecnie zatrzymane jest 624 tys. zł. Obciążenie miesięczne kar wynosi ok. 93 090 zł, w zależności od tego, czy ile dni ma miesiąc. W tej chwili zabezpieczenie środków na poczet kar starczy na ok. 7 miesięcy.
Mieszkaniec p. Artur Tusiński zapytał, czy przewidziana jest kwota na rękojmię.
P. Grzegorz Lewandowski dał odpowiedź negatywną.
P. Burmistrz dodała, że gwarancję wykonania dał wykonawca jako zabezpieczenie bankowe.
P. Jarosław Kubicki spytał, kiedy będzie rozliczenie tych 20% z wykonawcą.
P. Grzegorz Lewandowski odpowiedział, że po ostatecznym rozliczeniu finansowym budowy.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zadała pytanie: Jak aktywnie posuwają się prace?
P. Grzegorz Lewandowski poinformował, że nie ma zastrzeżeń do realizacji robót wykończeniowych w części dydaktycznej szkoły.
P. Burmistrz dodała, że część dydaktyczna jest ocieplana i można w niej wykonywać wszelkie prace wewnętrzne. Inna jest sytuacja w sali sportowej, otwartej przestrzeni, która narażona jest na mrozy, więc roboty budowlane nie mogą być wykonywane.
Na pytanie p. Jarosława Kubickiego P. Skarbnik wyjaśniła, że 20% potrąca się nie od początku inwestycji, lecz od pewnego momentu, jest to zapisane w umowie.
P. Grzegorz Lewandowski uzupełnił, że faktura musi być wystawiona za roboty wykonane, a więc za 100%, a nie 80% wykonanych robót. Wykonawca natomiast nie otrzymuje 100% tylko 80% pieniędzy.
Wobec braku innych uwag Przewodnicząca p. Alina Stencka poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 (za – 6 głosów , przeciw – 0, wstrzymały się – 2).

P. Mira Gessner spytała się, czy deficyt będzie wynosił ponad 4 mln zł czyli 5 razy tyle, ile zostało zaplanowane w przyjętym budżecie tj. ok. 900 tys. zł.
P. Skarbnik odpowiedziała, że tak, ale jest to 50% mniej niż w ubiegłym roku.
P. Mira Gessner zdziwiła się, że miesiąc temu było 900 tys. zł, a teraz jest 4,5 mln zł. Poprosiła o wyjaśnienie w prosty sposób.
P. Burmistrz wyjaśniła, że to jest to, co zostało niewykorzystane w roku 2010 i przesunięte na rok 2011, czyli wolne środki, kredyt plus nadwyżka. Wtedy, gdy p. Skarbnik planowała budżet, nie wiedziała do końca grudnia, ile faktur zostanie do końca roku zapłaconych. Kredyt na 2,5 mln zł został wzięty bardzo późno, a umowa podpisana późną jesienią. Być może można było ten kredyt wziąć w tym roku, a nie w zeszłym. Ale koniec inwestycji szkolnej zaplanowany został na listopad. W takiej sytuacji zbilansowało się dużo pieniędzy.
P. Skarbnik dodała, że z kwoty 2,5 mln zł zostało wybrane w ubiegłym roku 584 tys. zł. Gdyby było wiadomo, że wykonawca się nie wywiąże z umowy, wszystkie pieniądze, które były zgromadzone na budowę szkoły musiały być zabezpieczone. Wykonawca nie wywiązał się z terminu, więc dużo pieniędzy przechodzi na ten rok.
P. Mira Gessner podkreśliła, że mówi o deficycie 4,5 mln zł.
P. Skarbnik kontynuowała: „Te pieniądze, które zostają na koncie z rozliczeń, z wziętych kredytów z lat poprzednich, nazywają się wolnymi środkami i są do wykorzystania.” Wykorzystuje się je tylko na pokrycie deficytu, nie wpisuje się ich do budżetu jako dochód, bo to nie jest dochód tylko przychód miasta. Są to pieniądze z różnych źródeł ( z pieniędzy pozostających na koncie, z rozliczeń). Zatem trzeba wykazać deficyt, by można było je wykorzystać. Na bieżące wydatki nie bierze się dużych pieniędzy z deficytu, przeznacza się je na wydatki inwestycyjne. Tak duży deficyt pochodzi z wydatków na szkołę.

Przewodnicząca p. Alina Stencka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2012–2025. Komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę stosunkiem głosów: za – 6 głosów, przeciw – o, wstrzymały się – 2.

W dalszej części obrad Przewodnicząca p. Alina Stencka wróciła do omawianego podczas I części posiedzenia KBFiI projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku, dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej. Poinformowała, że p. Heleny Skowron zadeklarowała wycofanie projektu tejże uchwały z obrad sesji RM, a komisja budżetu sformułuje wniosek na temat podwyżki dla Pani Burmistrz w wysokości ok. 900 zł, do realizacji po absolutorium.
P. Anna Dobrzyńska-Foss przypomniała, że to p. Helena Skowron miała wystąpić do komisji z taką propozycją.
P. Helena Skowron sprecyzowała proponowaną stawkę wynagrodzenia, która miałaby być ujęta w przyszłym projekcie uchwały: wynagrodzenie zasadnicze – 5900 zł, dodatek funkcyjny – 1800 zł (nie zmieniony) i dodatek specjalny – 20% (nie zmieniony).
Przewodnicząca p. Alina Stencka spytała, jaka to będzie konkretna kwota.
P. Anna Dobrzyńska-Foss odpowiedziała, że pensja zwiększy się brutto o 1080 zł.

Przewodnicząca p. Alina Stencka przy pomocy członków Komisji sformułowała wniosek, który poddała pod głosowanie. Wniosek przeszedł większością głosów (za – 6 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymał się – 1 głos).
Komisja przyjęła informację p. Heleny Skowron o wycofaniu z porządku obrad XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Jednocześnie Komisja podjęła decyzję, że na sesji absolutoryjnej w roku 2012 KBFiI wystąpi z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn. 13 grudnia 2010 roku, dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, proponując w § 1 ust. 1 pkt 1 zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego z 5 000 zł na 5 900 zł, bez wprowadzania zmian w wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

Ad. 5.
Sprawy bieżące.
a) Przewodnicząca p. Alina Stencka poinformowała, że wszyscy radni otrzymali pismo w sprawie apelu wystosowanego przez organizatorów akcji „Stop Janosikowe”. Radni zostali poproszeni o poparcie inicjatywy i przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwróciła się do członków Komisji z prośbą o sformułowanie wniosku KBFiI w tej sprawie, który mógłby być przekazany do Przewodniczącego RM.
P. Anna Dobrzyńska-Foss zwróciła uwagę, że dobrze byłoby upublicznić to stanowisko, z możliwością poparcia go przez organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Jest to projekt obywatelski, więc im więcej jest podpisów, tym mocniejszy jest jego wydźwięk.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wspólnie sformułowany wniosek:
Komisja BFiI jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy „Stop Janosikowe” o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komisja wnosi do Rady Miasta o zobowiązanie jej Przewodniczącego do przekazania stanowiska Rady Miasta w tym zakresie odnośnym władzom. Komisja sugeruje, aby obywatelski apel i projekt tej ustawy przekazać organizacjom pozarządowym do stosownego wykorzystania.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie ( za – 8 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się -0).

b) P. Helena Skowron wyraziła negatywną opinię na temat sprawozdania z działalności Policji, które otrzymali radni. Stwierdziła, że jest napisane niegramatycznie, nie zgadzają się w nim daty i liczby. Zauważyła, że wśród nieskładnych sformułowań znalazła się prośba o dofinansowanie kupna samochodu dla Policji. Oburzyła się, że, jak wynika z pisma, policjant zatrudniony na etacie w podkowiańskim komisariacie pełni dyżur w Milanówku.
P. Zbigniew Jachimski dodał, że 7 funkcjonariuszy pełni służbę w patrolach łączonych z funkcjonariuszami w Milanówku.
P. Helena Skowron powiedziała, że w Podkowie Leśnej nie widziała policjanta od dawna.
P. Zbigniew Bojanowicz zauważył, że radni wchodzą w kompetencje komendanta powiatowego Policji.
Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska stwierdziła, że w Podkowie zrobiło się niebezpiecznie, ponieważ Jej dziecko boi się chodzić po mieście. Młodzież chodzi w parach lub trójkami. Jest ciemno, las, nie ma nikogo, kto by pilnował porządku i bezpieczeństwa.
P. Helena Skowron wspomniała, że kilka lat temu policjanci dyżurowali pod domem handlowym, a teraz nawet tam ich nie ma.
Mieszkanka p. Katarzyna Tusińska zacytowała: „Przeprowadzone analizy zdarzeń zaistniałych na terenie działania KP Podkowa Leśna wykazały, iż w dalszym ciągu sami mieszkańcy – poszkodowani w znacznym stopniu przyczyniają się do zaistnienia przestępstwa.” Stwierdziła, że wobec tego samochody należy parkować nie przed posesją, tylko na terenie posesji, drzwi i okna balkonowe mają być zamknięte, bo w przeciwnym razie właściciel naraża się na kradzieże.

Temat Policji wywołał poruszenie wśród obecnych i lekkie zamieszanie.

Przewodnicząca p. Alina Stencka podsumowała, że od lat jest to temat rzeka. Radni i burmistrzowie zgłaszają problemy komendantom Policji, a skutku żadnego nie ma, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu władz miasta na Policję.

Ad.6.
Wolne wnioski.
Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Komisji Budżetu podziękowała obecnym za udział i zamknęła posiedzenie.

II część obrad trwała 1 godzinę i 20 minut.

Całe posiedzenie KBFiI trwało 4 godziny i 40 minut.

Protokołowała:
Alina Stencka

Skróty:
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
KKOSiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
KR – Komisja Rewizyjna
UM – Urząd Miasta
KdsRPA – Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Protokół z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowa Leśna
odbytego dnia 7.12.2011 r. w CKIO, ul. Świerkowa 1

Osoby uczestniczące – wg listy obecności (w załączeniu).

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, P.Alina Stencka, powitała zebranych, otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, jak niżej:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta ma rok 2012.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że została zgłoszona przez Urząd autopoprawka w sprawie projektu Uchwały nr 76/II/2011 mającej być przedmiotem obrad Rady Miasta w dniu 8.12.2011 i w związku z tym wnioskuje o uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Komisji o zaopiniowanie tej autopoprawki – jako punkt 2 porządku – co w konsekwencji powodowałoby porządek posiedzenia, jak niżej:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie autopoprawki Urzędu dot. projektu Uchwały nr. 76/II/2011 Rady Miasta.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2012.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
W głosowaniu wnioskowany j.w. porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu.
Protokół z poprzedniego posiedzenia z poprawkami wniesionymi mailowo został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Zaopiniowanie autopoprawki Urzędu dot. projektu Uchwały nr. 76/II/2011 Rady Miasta.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu przedstawiła, a następnie Pani Burmistrz (P.M.Stępień-Przygoda) i Pani Skarbnik Miasta (P.M.Ostrowska) udzieliły wyjaśnień dotyczących przedmiotu danej autopoprawki, jak niżej:
– wzrost dochodów miasta w rozdz. 75801 (zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa) 0 315 756 zł..
– wzrost wydatków o 180 000 zł (remont ul. Jaskółczej, rozdz. 60016 –50 tys. zł oraz wzrost dotacji oświatowej na wyposażenie sal szkolnych, rozdz. 80101 – 130 tys. zł),
– zmniejszenie dochodów miasta w rozdz. 75616 (podatki) o 135 756 zł. – w związku ze zmniejszonymi kwotami przekazywanymi przez urzędy skarbowe. dla zbilansowania budżetu.
Po wyjaśnieniach Komisja pozytywnie przyjęła przedstawiona autopoprawkę w następującym głosowaniu: głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2.

Ad3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2012.
Przed przystąpieniem do prac nad projektem budżetu miasta Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu przekazała dodatkowe materiały uzupełniające otrzymane z Urzędu miasta, dotyczące m.in.: wycinki drzew, oczyszczania i zimowego utrzymania dróg.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu stwierdziła, że w sprawie projektu budżetu wpłynęły do Komisji Budżetu wnioski poszczególnych Komisji merytorycznych i zaproponowała ich omawianie zaczynając od wniosków Komisji ŁPBiOŚ.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu przedstawiła pierwszy wniosek Komisji ŁPBiOŚ, jak niżej:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony środowiska zwraca się do Komisji Budżetu o zwrócenie uwagi na możliwości oszczędności w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) par.4300 i par.4390 a zaoszczędzone środki wnioskuje przeznaczyć na rowy – dział 900 rozdz. 90006 par.6050.
Pani Przewodnicząca Budżetu uszczegółowiła, że dany wniosek Komisji ŁPBiOŚ. dotyczy zaoszczędzenia środków w następujących pozycjach projektu budżetu:
– par. 4300, 30 000 zł – zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji, wodomierzy ,naprawy serwisowe
– par.4390, 32 000 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz
oraz zwróciła się do Pani Burmistrz o przedstawienie wyjaśnień dotyczących możliwości dokonania przedmiotowych oszczędności.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali (m.in.):
Pani Burmistrz, Pani Skarbnik, Pani K. Kowalewska (Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej), wyjaśniły, co następuje:
– konieczna jest ekspertyza (par. 4390) dot. ujęć wody (ilość, jakość, stwierdzane niedobory w całym mieście); Gminny Program Ochrony Środowiska przewiduje ich wykonanie i tak w latach 2012/2013,
– podano szczegóły dot. wydatków na St.Uzd. Wody,
– konserwacja SUW i sieci (par.4270) – kończy się okres umowy z dotychczasowym usługodawcą, w projekcie budżetu zaproponowano bezpieczny plan dotyczący spodziewanych kosztów następnej umowy (poprzedni przetarg 3 lata temu, realne dane w styczniu),
– poziom wykonania z 2011 może służyć do szacowania przyszłych wydatków „stałych”, np. energia elektryczna; natomiast zadania winny być planowane niezależnie,
– Urząd ze względu na formalne sprawy związane z konstrukcją WPF i doświadczeniami z dotychczasowymi umowami jest zwolennikiem corocznych przetargów na konserwacje SUW i sieci wodnej,
Pani A.Stencka, Pan J.Kubicki – zwrócili uwagę na duży wzrost planowanych wydatków w przedmiotowym dziale 400 w porównaniu z poprzednim budżetem,
Pan J.Chrzanowski – stwierdził, że jeżeli budżet pozwala, to ekspertyzy nt. zaopatrzenia miasta w wodę należy wykonać w 2012 r.
Pan D.Murawski –zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie rodzaju wydatków dot, SUW w dziale 400,
Pan G.Smoliński (Przewodniczący Komisji ŁPBiOS) – zwrócił uwagę, że Komisja ŁOBiOŚ wnikliwie analizowała proponowane wydatki w dziale 400, zaobserwowała ponad 40% wzrost planowanych tu nakładów – stąd wniosek do Komisji Budżetu o przeanalizowanie możliwości oszczędności w tym dziale; w innych, następnych wnioskach Komisji ŁPBiOŚ są konkretne propozycje liczbowe.
Pani H.Skowron – poparła zaplanowanie bezpiecznego projektu wydatków związanych z „nowym” przetargiem na konserwacje SUW i sieci,
Pan Z.Bojanowicz – przestrzegł przed kłopotami (dodatkowo w sytuacji starzejącej się sieci) przy systemie rocznych kontraktów na jej konserwację w porównaniu z kontraktami trzyletnimi,
Pani M.Gessner – zwróciła się z pytaniem, czy „nowy” konserwator przyjmie swoje obowiązki w styczniu 2012?
Pani Burmistrz i Pani K.Kowalewska – udzieliły wyjaśnień, że przetarg na konserwację SUW będzie w grudniu a umowa przewidzi świadczenie usług od stycznia 2012.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu, wobec braku dalszych głosów i wniosków członków Komisji Budżetu stwierdziła, że w oparciu o dyskusję Komisja Budżetu nie podziela przedmiotowego wniosku Komisji ŁPBiOŚ i zamknęła dyskusję na jego temat.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budzetu przedstawiła drugi wniosek Komisji ŁPBiOS, w brzmieniu, j.n.:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w dziale
600 (Transport i łączność) w par.6050 – przebudowa ulic (zaplanowane: 1 090 000 zł)
wnioskuje o pozostawienie środków na częściowe wykonanie inwestycji drogowej na
ul.Bluszczowej tj. na przebudowie skrzyżowania ulic: Bluszczowej, Kwiatowej i
Parkowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, ale bez zmiany
nawierzchni ul Bluszczowej (a tak była planowana inwestycja wg. wskazanego projektu)
– Komisja uzasadnienia wniosek trwającą nadal budową szkoły samorządowej.
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska proponuje
przeznaczyć zaoszczędzone środki na:
a) wyniesione skrzyżowanie ulic Bukowa/Wschodnia,
b) dokończenie remontu ul. Reymonta (zgodnie z projektem),
c) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jeleniej od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek,
d) przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla/Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zwróciła uwagę, że w/w punkty znajdowały się już we wnioskach Komisji Budżetu do projektu budżetu (w nim nie uwzględnione).
Zwróciła się następnie do Pani Burmistrz i Pana G. Lewandowskiego (Kierownika Referatu Inwestycji) o zdanie Urzędu n/t częściowej realizacji ul Bluszczowej.
Pani Burmistrz – zauważyła, że omawiane wnioski Komisji ŁPBiOŚ nie są Jej znane; stwierdziła, że były spotkania i rozmowy n/t wprowadzenia do zadań budżetu sprawy organizacji ruchu na ulicach: Bukowa, Helenowska, Reymonta; remont ul. Bluszczowej z punktu widzenia prawa budowlanego jest podzielony (skrzyżowanie Bluszczowa/Kwiatowa/Parkowa i sama ul Bluszczowa), ale rozumie, że obecnie kwestionowana jest celowość remontu nawierzchni.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali (m.in.):
Pan G.Smoliński – zapytał, jaka kwota kompleksowo przewidywana jest na ul. Bluszczową?
Pani Burmistrz – odpowiedziała, że to poziom ok. 800 tyś zł, ale kosztorys inwestorski nie jest jeszcze sprawą opracowaną a przewidywana kwota nie powinna być ujawniana przed przetargiem.
Pan G.Lewandowski – oświadczył, że nie rozumie argumentu Komisji ŁPBiOŚ dot. ograniczenia zakresu remontu ul. Bluszczowej ze względu na trwanie budowy szkoły; remont ul. Bluszczowej jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa dotarcia dzieci do szkoły (budowa chodników, zmiana organizacji ruchu); nie ma niebezpieczeństwa zniszczenia nawierzchni przez budowlany sprzęt ciężki, nie wybudujemy ulicy przed wybudowaniem szkoły; realizacja tej inwestycji przewidziana jest na czas wakacji; były konsultacje z mieszkańcami ul. Bluszczowej -przyszli wszyscy – są za przebudową; obecna nawierzchnia jest b. złej jakości-położona na piasku; podział inwestycji na 2 części został podyktowany staraniami o środki zewnętrzne; z nadzorem powiatowym ustalony został zakres zadania w ramach pozwolenia na budowę; dokumentacja jest opracowana, kosztorysy będą wykonane do 20.12.2011; przetargi planuje się w I-ym kwartale 2012;
Pan A.Krupa – zapytał, czy zatem planuje się oddanie hali sportowej przed wakacjami? I co z remontem ul. Bluszczowej gdy hala nie będzie oddana przed wakacjami?
Pan G.Lewandowski – potwierdził, że hala będzie oddana przed wakacjami i dodał, że remont ul. Bluszczowej będzie prowadzony niezależnie od oddania hali, bo użycie ciężkiego sprzętu zakończy się w I kw.2012
Mieszkanka ul. Reymonta – spytała, czy na ul. Bluszczowej przewidziane są parkingi; po uzyskaniu potwierdzenia (od P.G.Lewandowskiego) z uznaniem wyraziła się o wykonawstwie remontu ul. Reymonta.
Następnie Mieszkańcy pytali Pana G.Lewandowskiego o szczegóły projektu remontu ul. Bluszczowej: przewidzianą technologię (odp. P.G.Lewndowskiego – nawierzchnia i parkingi tak jak na Reymonta); o przebieg chodników (odp. P.G.Lewandowskiego- na całej długości po stronie szkoły bez przesuwania linii płotu); o wpływ konsultacji na zmianę założeń np. na organizację ruchu/kierunek (odp. P.G.Lewandowskiego- konsultacje mają wpływ, organizacja ruchu od ul. Jana Pawła II ma wstępną opinię wydz. komunikacji starostwa); wzięcie pod uwagę wyników badań natężenia ruchu na ul. Bluszczowej.
Tę dyskusję przerwała Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zwracając uwagę, że dzisiejsze posiedzenie ma zaopiniować projekt budżetu i rozpatrywany jest aktualnie wniosek Komisji ŁPBiOŚ dot .problemu zakresu remontu ul. Bluszczowej – poprosiła zatem obecnych o zdyscyplinowanie dyskusji.
W dalszej części dyskusji głos zabrali (m.in.):
Pan M.Foks – wyraził obawę – w oparciu o otrzymywane opinie, czy tzw. kamień węgielny wytrzyma ew. ciężkie prace przy remoncie ulicy, np. młoty pneumatyczne? (odp. P.G.Lewndowskiego – nie ma, z cała odpowiedzialnością takich obaw, jest na ten temat wstępna opinia konserwatora zabytków).
Pani Burmistrz – przypomniała, że wrześniowy wniosek Komisji Budżetu zawierał remont całej ul. Bluszczowej i ew. podział tego zadania nie był wtedy podnoszony.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – powróciła do zapisów w omawianym paragrafie projektu budżetu, wskazując, że w opisie przewidziany jest remont chodnika na ul. Jeleniej na odcinku Królicza/Błońska podczas, gdy Komisja ŁPBiOŚ wnioskuje przenieść odnośne środki na remont chodnika na ulicach Bukowej i Kwiatowej motywując to różnicą w natężeniu ruchu i bezpieczeństwem pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły.
Pani A.Foss – zwróciła uwagę, że ul. Jelenia jest główną w tej części miasta (Podkowa Wschodnia), chodnik jest w b. złym stanie, miejscami nie do przejścia, dodatkowo w chodniku są posadowione słupy elektryczne, na ulicy jest przychodnia lekarska (z poradnią pediatryczną – sprawa kłopotów z wózkami dziecięcymi), remont absolutnie konieczny; w tym roku na wniosek mieszkańców i radnych dokonano bieżącego remontu ul. Jeleniej (załatanie dziur w asfalcie) ocenianego jako wystarczający i wykonanie tu nakładki asfaltowej na odcinku Królicza/Wiewiórek nie jest potrzebny.
Pan J.Chrzanowski – popierł wniosek Pani A.Foss, uważając, że remont przedmiotowego chodnika również poprawi dojście do stacji WKD Podkowa Leśna Wschodnia; stawia pytanie czy koszt wnioskowanego przez Komisję ŁPBiOS zadania: chodnik Kwiatowa/Bukowa da się wykonać taniej niż zadanie: chodnik na Jeleniej, biorąc pod uwagę choćby porównanie długości odcinków.
Pan G.Smoliński – podkreślił, że ul. Kwiatowa to dziś (oprócz ul. Jana Pawła II) główna ulica miasta (choć dzięki ostatnim staraniom Urzędu ruch samochodów TIR został ograniczony-znak drogowy ograniczający ciężar samochodów wjeżdżających do Podkowy); obserwuje się wzmożony ruch samochodów nawet z Milanówka do drogi 719 a są odcinki, gdzie chodnika nie ma w ogóle; remont chodnika na ul. Kwiatowej jest niezbędny; odpowiadając na wątpliwości Pana J.Chrzanowskiego uważa, że finansowo zadania są porównywalne.
Pan A.Tusiński – powrócił do zasadności remontu ul. Bluszczowej; uważa, że remont całej ulicy jest konieczny tak jak i remont większości (poza nielicznymi odcinkami) ulic w mieście ale obecnie (biorąc pod uwagę zakres ich utwardzenia) nie widzi zasadności by zamieniać nawierzchnie utwardzoną na nawierzchnię utwardzoną innego typu na tej ulicy.
Pani A. Świderska – poparła zdanie Pana Tusińskiego, remont nawierzchni ul. Bluszczowej jest konieczny ale nie w 2012 r., są inne ulice, które potrzebują remontu; wzywa radnych, by spróbowali wspólnie – wzorem ubiegłego roku – poszukać pieniędzy w budżecie na najpilniejsze inwestycje, by nie było licytacji między Komisjami.
Pani Skarbnik – zauważyła, że podobna dyskusja między Komisjami winna odbyć się we wrześniu a uzgodnione wnioski złożone do projektu a wygląda tak, jakby dyskusja dziś o priorytetach zaczęła się od początku; zwraca uwagę, że obecny projekt zakłada o ok. 700 tyś. więcej środków na drogi niż w WPF.
Pani Burmistrz – przypomniała, ze miasto ma nieruchomości i można w I kw. zastanowić się nad przeznaczeniem ich na potrzeby inwestycyjne; zauważyła, że dziś w dyskusji podważane są wrześniowe wnioski Komisji Budżetu – uwzględnione w przedkładanym projekcie budżetu.
Pani H.Skowron – stwierdziła, że nie ma potrzeby „licytacji” między Komisjami; dyskusje już się odbyły we wrześniu; jeżeli Komisja ŁPBiOŚ ma umotywowane wnioski to proponuje je przegłosować bez dalszej dyskusji.
Pani K.Tusińska – powróciła do sprawy chodników, porównuje znaczenie chodników na ul.ul. Jeleniej, Bukowej i Kwiatowej; uważa, że kryteriami wyborów winny priorytety: użyteczność i ilość użytkowników; optuje za remontem chodników na ulicach Bukowej i Kwiatowej.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – przypomniała treść wrześniowych wniosków Komisji Budżetu do projektu budżetu i porównała, które zostały w nim ujęte; proponuje, by kolejno odnieść się do wniosków Komisji ŁPBiOŚ, bez zbędnej dyskusji, która już się kiedyś odbyła.
Pani Dyr. Szkoły (Pani E.Mieszkowska) – opisała zachowanie rodziców odwożących dzieci do szkoły: blokowanie samochodami przejazdu, zawracanie na ul. Bluszczowej, tłok; potwierdza konieczność jej przebudowy.
Pani Burmistrz – odnosząc się do budowy chodnika od ul. Orlej powiedziała, że celowość jego budowy nie jest kwestionowana ale obecnie jest brak środków na niezbędny tu wykup gruntów.
Pan A.Krupa – przypomniał, że budowę chodnika Orla/Sokola obiecał sfinansować powiat, nasz ma być projekt; potrzebna jest wola i pieniądze; zgoda właścicieli na sprzedaż gruntów jest.
Pan P.Siedlecki – powrócił do ul Bluszczowej; zwrócił uwagę, że problemy z tłokiem na niej, podnoszone przez Panią Dyrektor Mieszkowską są do usunięcia przez organizację ruchu; stan nawierzchni nie jest zły; problem częściowego remontu wynika tylko z zastanowienia się nad kosztami – za pieniądze tu zaoszczędzone można zrealizować wiele innych potrzeb (np. ul. Akacjowa).
Pani Burmistrz – przypomniała, że wybór zadań dla opracowania projektów inwestycyjnych (dokumentacji) dokonywany był uprzednio przy udziale radnych; nie ma co robić projektów na tzw. „półkę”; uważa, że nie ma sensu robić inwestycji „byle jak”.
Pani A.Świderska – nawiązując do wypowiedzi Pani Burmistrz zaapelowała o dokończenie remontu ul. Reymonta zgodnie z projektem czyli do ul. Żeromskiego (przedstawiła argumenty: obserwowany jest duży ruch w ciągu ulic: Bukowa. Reymonta do Jana Pawła II – dowóz dzieci do szkoły z kierunku wschodniego); nie zgadza się z opinią Pani Skowron – równie dobrze możemy zaakceptować wszystko to, co jest w budżecie – zauważyła.
Pan A.Krupa – zapytał o szczegóły wykonania ul. Jaskółczej : chodnik, nawierzchnia (odp. P. G.Lewandowskiego – tłuczeń, bez chodnika, drenaż z odprowadzeniem do rowu).
Pan J.Kubicki – zapytał, czy remont ul. Bluszczowej wg. projektu może poczekać rok?
Pani Burmistrz – powiedziała, że chodzi o to, by remont ul. Bluszczowej zakończyć razem ze szkołą, by mieć to zadanie w całości zakończone, ładne miejsce i zwiększyć bezpieczeństwo dla dzieci.
Mieszkanka ul. Reymonta – oświadczyła, że złożone zostało pismo do Komisji Budżetu w sprawie bezpieczeństwa na ul. Reymonta; przypomniała, że remont ulicy został przeprowadzony przede wszystkim ze względu na szkołę ale nie wykonano obiecanych przez poprzednie władze miasta progów spowalniających; ze względu na duży ruch progi są niezbędne; ulica stała się ulicą niebezpieczną; złożyła pismo w tej sprawie do protokółu posiedzenia.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaapelowała o zachowanie dyscypliny wypowiedzi; zaznaczyła, że szczegółowe dyskusje odbyły się na posiedzeniach Komisji merytorycznych, bo tam było na nie miejsce; dziś mamy zaopiniować przedstawiony projekt budżetu uwzględniający bądź nie uprzednie wnioski Komisji Budżetu, a nie tworzyć ciągle nowe; przypomniała, że do końca marca będzie przedstawiony przez Urząd plan kolejności inwestycji drogowych w mieście i temat szczegółowych rozwiązań wróci.
Mieszkaniec – mówiąc o drogach winniśmy mówić przede wszystkim o bezpieczeństwie; stąd najpierw winno się budować porządne chodniki na ulicach a później remontować ich nawierzchnię.
Pan D.Murawski – zwrócił uwagę, że problem leży w braku opracowanej kompleksowej organizacji ruchu w mieście a mówimy o remontach konkretnych ulic.
Mieszkanka ul. Bluszczowej – zwróciła uwagę na duży niebezpieczny ruch na ulicy Bluszczowej i na konieczność zainstalowania tu progów spowalniających.
Pani K.Tusińska – zwróciła uwagę generalnie na projekty przebudowy ulic – uważa za niezasadne zrywanie nawierzchni asfaltowej by zastąpić ją kostką.
Pani Burmistrz – zwróciła uwagę, że wg. Niej remonty ulic jak: Wschodnia, Lilpopa, Słowicza poprawiły bezpieczeństwo ruchu w mieście.
Mieszkaniec ul. Reymonta – zadał pytanie, czy są środki na progi na ul. Reymonta?
Pan G.Lewandowski – są środki na opracowanie organizacji ruchu; jeżeli z tej organizacji wynikną zadania do wykonania to Urząd będzie starał się je realizować.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu– odniosła się do kwestii organizacji ruchu na ul. Bukowej; przypomniała, że wniosek Komisji Budżetu w sprawie wybudowania wyniesionego skrzyżowania ulic Bukowa/Wschodnia jest zbieżny z dzisiejszym wnioskiem Komisji ŁPBiOŚ; proponuje, aby realizacja tego wniosku była zadaniem pilotażowym.
Pani Burmistrz – zauważyła, że konkretne rozwiązania i propozycje dotyczące zmian w organizacji ruchu w mieście przedstawi kompetentny wykonawca projektu tej organizacji; jeżeli mieszkańcy ul. Reymonta czują się zagrożeni to zaproponowała dopisać ul Reymonta do ulic Helenowska, Bukowa w opisie w par.4300 działu 600 (opracowanie projektów zmian organizacji ruchu).
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zapytała, czy będzie w związku z tym autopoprawka do projektu budżetu (Pani Burmistrz potwierdziła).
Mieszkaniec ul. 11 Listopada – wnosi o włączenie przebudowania skrzyżowania ulic Bukowa/11 Listopada do zadania związanego z przebudową ul. 11 Listopada.
Pan G.Lewandowski – stwierdził, że nie możemy wstawiać do planu inwestycji poszczególnych skrzyżowań ul. Bukowej, trzeba poszukać pieniędzy i przebudować całą ul. Bukową.
Pani K.Tusińska – zauważyła, że tak nie chcą mieszkańcy.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaproponowała przeprowadzenie głosowania następującego wniosku Komisji ŁPBiOS:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
wnioskuje o pozostawienie środków na częściowe wykonanie
inwestycji drogowej na ul. Bluszczowej tj. na przebudowie skrzyżowania
ulic: Bluszczowej, Kwiatowej i Parkowej wraz z wprowadzeniem
docelowej organizacji ruchu, ale bez zmiany nawierzchni ul Bluszczowej.
Pani A.Foss – zapytała, czy po tej dyskusji Komisja Ładu nie chce wprowadzić jakiś zmiany do swego wniosku?
Pan G.Smoliński – oświadczył, że nie – bo Komisja Ładu musiałaby się teraz zebrać i podjąć stosowne ustalenia.

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaproponowała skupienie się na przedstawioną przed chwilą pierwszą częścią wniosku Komisji ŁPBiOS (dot. remontu ul. Bluszczowej bez zmiany nawierzchni); jeżeli ten wniosek nie przejdzie, to dalsza jego część (poszczególne zadania na ulicach) nie będzie rozpatrywana i przeprowadziła stosowne głosowanie.
Wynik głosowania: za – 5, przeciw – 4, wstrzymujących się – 0. Wniosek został poparty.

Pan G.Lewandowski – stwierdził, że jest to bardzo zła decyzja.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zauważyła, że Komisja Budżetu jako organ doradczy Rady Miasta poparła stosowny wniosek Komisji ŁPBiOŚ a decyzję zaś podejmie Rada Miasta;
Następnie przypomniała ciąg dalszy przedmiotowego wniosku Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska proponuje
zaoszczędzone środki przeznaczyć na:
a) wyniesione skrzyżowanie ulic Bukowa/Wschodnia,
b) dokończenie remontu ul. Reymonta (zgodnie z projektem),
c) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jeleniej od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek,
d) przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla/Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy
Następnie zwróciła się do Urzędu Miasta z pytaniem, czy te wymienione zadania są możliwe do wykonania równocześnie, biorąc pod uwagę kwestie finansowe.
Pani Burmistrz – odpowiedziała, że taki wariant nie był przeliczany.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali (m.in.):
Pan G.Lewandowski – stwierdził, że jest opracowywany projekt na remont ul. Jeleniej od Wiewiórek do Króliczej; ze względu na: złą jakość podkładu (podbudowy) pod nawierzchnię, problem słupów energetycznych , chodników i wjazdów do posesji nie można decydować się na wykonanie samej nakładki asfaltowej; projekt tego odcinka będzie do końca roku – dziś nie można podać planowanych kosztów; przeprowadzono poza tym ostatnio bieżący remont nawierzchni; dokończenie ul. Reymonta to ok. 180 tys. zł.
Pani Burmistrz – wspomniała, jeżeli rozpatrywane są w tej sytuacji propozycje różnych ulic, to może rozważyć sprawę remontu ul. Akacjowej czy Iwaszkiewicza, chociaż preferuje remont ul Bluszczowej; podkreśliła znaczenie wykonania inwestycji całościowej – podział zadań na poszczególne odcinki doprowadzi to tego, że nie będzie w przyszłym roku inwestycji drogowej w mieście.
Pani A.Foss – zaproponowała, by szczegółowe dyskusje przeprowadzić za 3 miesiące po przedstawieniu przez Urząd planu (kolejności) remontów ulic na najbliższe lata.
Pan J.Kubicki – zauważył, że powinniśmy dziś skupić się nad kończeniem prac nad budżetem ale jednak zwraca uwagę, chodniki w Podkowie (nawet te dobrej jakości czy wyremontowane) służą częściej jako parkingi, a piesi i tak korzystają z jezdni (np. ul. Modrzewiowa) w związku z tym jest zdania aby nie fetyszyzować sprawy chodników jako sposobu dla zwiększenia bezpieczeństwa; na ul. Bluszczowej proponuje wprowadzić jeden kierunek ruchu, ograniczenie prędkości do 5 km/h i objęcie jej charakterem „obszaru zamieszkania”.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – podsumowała, że aktualnie mówimy o wielu propozycjach: dokończenie remontu ul. Reymonta (koszt ok. 180 tys.), remont ul. Akacjowej (ok.. 500 tys. zł), nakładka na ul. Jeleniej i cały problem dot. zmian w organizacji ruchu; proponuje głosowanie nad tymi propozycjami.
Pan Z.Bojanowicz – zaproponował, aby pod głosowanie poddać jednak konkretny wniosek – przedstawiony ostatnio wniosek Komisji ŁPBiOŚ.

Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący wniosek Komisji ŁPBiOS:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska proponuje
zaoszczędzone środki z ul. Bluszczowej przeznaczyć na:
a) wyniesione skrzyżowanie ulic Bukowa/Wschodnia,
b) dokończenie remontu ul. Reymonta (zgodnie z projektem),
c) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jeleniej od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek,
d) przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla/Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy.
Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 4, wstrzymujących się – 1.
Wniosek został odrzucony.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali, m.innymi:
Pan J.Chrzanowski – zwrócił uwagę na brak sensu takiego głosowania polegającego na podjęciu wcześniej decyzji o ograniczonym remoncie ul. Bluszczowej przy jednoczesnym braku decyzji, na co zaoszczędzone tak pieniądze wydać.
Pani A.Świderska – proponuje przeprowadzić oddzielne głosowania na poszczególnymi propozycjami zadań wskazanych przez Komisję ŁPBiOŚ.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – odnosząc się do projektu budżetu stwierdziła, że Komisja (Budżetu) wnioskuje o ograniczenie remontu ul. Bluszczowej natomiast nie ma uwag co do dalszych propozycji przedstawionego projektu budżetu (11 Listopada, chodnik przy Jeleniej itd) jak w dziale 600, par. 6050: Przebudowa ulic –uważa zatem, że zadania można głosować oddzielnie.
Pani H.Skowron – zauważyła, że nie możemy głosować wielokrotnie do skutku, by coś nam wyszło tak jak chcemy; zostało coś przegłosowane a teraz chcemy wynik głosowania zmienić bo się on nam nie podoba.
Pan G.Smoliński – zwrócił uwagę, że wniosek Komisji ŁPBiOŚ powinien być głosowany w całości bez dzielenia.
Pan Z.Bojanowicz – poparł takie stanowisko, że odnośny wniosek KŁPBiOŚ winien być głosowany w całości.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaproponowała głosowanie nad całością wniosku Komisji ŁPBiOŚ.
Pan J.Kubicki – zabrał głos w kwestii formalnej; przypomniał, że były już w przeszłości przypadki głosowania pewnych wniosków z uwzględnieniem korekt czy wyłączeń; proponuje przegłosować jednak poszczególne elementy; Komisja może przecież poprzeć część wniosku przy braku poparcia dla całości.
Mieszkaniec – prosi, by sformułowany został nowy wniosek, który następnie będzie głosowany.
Pan Z.Jachimski – zauważył, że popełniany jest dziś taki sam błąd jak na posiedzeniu Komisji Budżetu w listopadzie ub. roku, polega on na tym, że w krótkim czasie chcemy „załatwić” masę rzeczy, zrealizować mnóstwo postulatów – często rozbieżnych z naturalnych przyczyn – np. jest On za wykonaniem remontu ul. Bluszczowej w zakresie minimalnym dla zapewnienia bezpieczeństwa przy szkole – bez zmiany nawierzchni ale nie popiera wykonania nakładki na ul. Jeleniej; uważa, że bez sensu jest rozpatrywanie teraz w tak licznym gronie tak szczegółowo przedstawianych zadań; proponuje by przedyskutować poziom nakładów – 1090 tys. zł. a nie decydować obecnie np. o remontach chodników na konkretnych odcinkach ulic; przypomniał, że powstanie plan kolejności remontów ulic i wtedy można – w zależności od środków decydować, w węższych granicach, o priorytetach; uważa zatem , że wnioski Komisji ŁPBiOS odzwierciedlają tu pewną troskę Komisji o wskazanie konkretnych miejsc już dziś – chociaż członkowie Komisji ŁPBiOŚ zgodzili się uprzednio, jako członkowie Komisji Budżetu, na wykonanie przez Urząd planu kolejności remontów do 30 marca 2012r. i wygląda obecnie, jakby ten plan dziś sami robili; wnioskuje, by w przypadku gdy Komisja Budżetu nie ma zajmować się dziś polityką reprezentowaną przez budżet a chce rozpatrywać poszczególne ulice – to by rozpatrywać je oddzielnie.
Pan J.Kubicki – zapytał, czy możemy przyjąć kwotę na przebudowę ulic a ze szczegółami poczekać do wzmiankowanego planu?
Pani Burmistrz – zaproponowała, by dyskutowane dziś wnioski a szczególnie wnioski przedstawione we wrześniu były początkiem takiego planu.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zapytała, czy można dyskutowaną pozycję projektu budżetu zapisać ogólnie – przebudowa ulic i chodników?
Pani Skarbnik – stwierdziła, że w tej pozycji konieczne jest wymienienie konkretnych zadań, podanie co będzie „robione”.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaproponowała zatem głosowanie wniosków Komisji ŁPBiOŚ oddzielnie ulicami.

Następnie rozpoczęła od następującego wniosku:
– przebudowa ul. Reymonta zgodnie z projektem.
Pan Z. Jachimski – poprosił o wyjaśnienie zakresu prac przewidywanych do wykonania zg. z przywołanym projektem.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zarządziła 10 minutową przerwę.

Po przerwie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu wznowiła obrady apelując do zebranych o zachowanie dyscypliny wypowiedzi, ograniczenie czasu i ich zwięzłość.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała by sformułowania projektu budżetu w dziale 600 par.6050 ”Przebudowa ulic” uzupełnić po dwukropku – poza istniejącymi zadaniami: 11 Listopada na odcinku od Bukowej do ul. Leśnej oraz chodnik na ul Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Błońskiej – o kolejno głosowane zadania i w następstwie poddała pod głosowanie następujące zadanie:
a) wyniesione skrzyżowanie ulic Bukowa/Wschodnia,
Głosowało: za – 5 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 4 głosy. Wniosek przeszedł.

Następnie poddała pod rozważenie następujące zadanie:
b) dokończenie remontu ul. Reymonta (zgodnie z projektem).
Pan J.Kubicki – przypomniał podniesione pytanie o zakres odnośnych prac.
Pani A.Foks – zapytała, jaki jest cel tego zadania i interes dla miasta; czy będzie to służyło zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu w mieście; jeżeli teraz szukamy oszczędności – np. w kontekście ul. Bluszczowej – i wybieramy zadania ważne – to z jakich powodów Komisja ŁPBiOS uważa, że to zadanie jest ważne, jakie są potrzebne nakłady?
Pan G.Smoliński – wyjaśnił, że podstawowym argumentem jest dokończenie zaczętej inwestycji a następnie podał inne argumenty: taka potrzeba jest zgłoszona przez mieszkańców, bezpieczeństwo ruchu, skutki znacznie wzmożonego obecnie ruchu związanego z dowożeniem dzieci do szkoły z kierunków Podkowy Wschodniej; następnie poprosił Panią A. Świderską – jako autorkę wniosku – o podanie dalszych szczegółów uzasadnienia.
Pani A.Świderska – zwróciła uwagę, że jesienią i wiosną ta droga jest nieprzejezdna; omówiła kłopoty mieszkańców mających posesje przy wnioskowanym odcinku ulicy (również i swoje) związane ze spływającą na działki wodą podczas opadów; uważa, że należy przeprowadzić dalszy remontu choćby na odcinku kilkudziesięciu (60 m) metrów ze względu na istniejące tam znaczne zagłębienie ulicy jak i wykonane już instalacje (słupy oświetleniowe – pastorały).

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zarządziła głosowanie nad wnioskowanym zadaniem.
Głosowało: za – 3 głosy, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 1 głos. Wniosek nie przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie kolejne wnioskowane zadanie:
c) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jeleniej od ul. Króliczej do ul. Wiewiórek,
Głosowało: za – 0 głosów, przeciw – 7 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek nie przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie kolejne wnioskowane zadanie:
d) przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla/Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy.
Głosowało: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 3 głosy. Wniosek przeszedł.

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu podsumowała zatem, że w wyniku przeprowadzonych głosowań, Komisja Budżetu wnioskuje o pozostawienie środków w dziale 600 par.6050 przeznaczonych na częściowe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Bluszczowej tzn. na przebudowę skrzyżowania ulic Bluszczowej/Kwiatowej/Parkowej wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, ale bez zmiany nawierzchni ul. Bluszczowej oraz przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Bukowa/Wschodnia i przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. Brwinowskiej na wysokości ul. Orlej wraz z budową chodnika na odcinku Orla/Sokola po prawej stronie od wjazdu do Podkowy Leśnej.

Następnie wobec braku dalszych wniosków dotyczących działu 600 Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu oświadczyła, że następne wnioski komisji merytorycznych dotyczą działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i tak:
Komisja KOSiSS wnioskuje o zdjęcie 10 tys. złotych w par. 3000 ze środków przeznaczonych na Komisariat Policji i przesuniecie tej kwoty do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – bez dalszego określenia przeznaczenia, zaś Komisja ŁPBiOŚ wnioskuje takie same zdjęcie środków – ale z przeznaczeniem do działu 600 na inwestycje drogowe dla powiększenia bezpieczeństwa.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu otworzyła dyskusję nt. przeznaczenia wnioskowanych do „zdjęcia” 10 tys. z działu 754.
W dyskusji głos zabrali (m.in.):
Pani A.Foss – zwróciła się do Pani Burmistrz z pytaniem czy przewidziane są środki na ew. ekspertyzy, ocenę stanu czy tez prace zabezpieczające dot. „zielonej” willi na ul. Parkowej (willa JUKAWA)?
Pani Burmistrz – odpowiedziała, ze środki przewidziane w dziale 600 posłużą, w razie konieczności na takie prace; Urząd wykona pewne prace zabezpieczające (ograniczenie dostępu do budynku) i będzie następnie chciał wykorzystać tę nieruchomość – np. na pensjonat wynajęty przez miasto.
Pan G.Smoliński – ponowił propozycje przeznaczenia odnośnych 10 tys. zł na inwestycję drogowe – szczególnie związane z poprawą bezpieczeństwa (chodniki, znaki drogowe).
Pan Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę, że przywołujemy teraz wnioski komisji merytorycznych a nie przedstawiamy swoich – jako Komisja Budżetu; stawia wniosek, by nie zdejmować przedmiotowych 10 tys. przeznaczonych w projekcie budżetu na Komisariat Policji a domagać się od Policji właściwej opieki w mieście.
Pan M.Foks (Przewodniczący Komisji Kultury,Oświaty, Sporty i Spraw Społecznych) – stwierdził, że wg. opinii Komisariatu (zdanie Pani Komendant) w Podkowie jest bezpiecznie ; mimo iż mamy inne zdanie, proponuje zdjęcie wspomnianych 10 tys. zł.
Pan Z.Jachimski – przypomniał, że w poprzednim budżecie dofinansowanie w wys. 10 tys. zł. nastąpiło w związku z konkretnym wystąpieniem Policji, teraz takiego wystąpienie nie ma; wnioskuje za utrzymaniem przedmiotowego dofinansowania w niezmienionej wysokości 10 tys. zł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie wniosek Pana Z.Bojanowicza , by pozostawić poziom dofinansowania Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej w wysokości zaplanowanej na 2012 , tj. 20 tys. zł.
Głosowało: za – 1 głos, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek nie przeszedł.

Pan G.Smoliński – ponowił propozycje przeznaczenia odnośnych 10 tys. zł na inwestycje drogowe.
Pani M.Wdowiak-Wojtków (Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta)– zaapelowała, by środki te przeznaczyć do działu 600, szczególnie w sytuacji gdy są opinie nt. koniecznych remontów budynku biblioteki.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała następnie pod głosowanie odnośny wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– by zdjęte środki z działu 754 w wysokości 10 tys. zł przenieść do działu 600 z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.
Głosowało: za – 3 głosy, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek nie przeszedł.

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała następnie pod głosowanie odnośny wniosek Komisji KOSSiS:
– by zdjęte środki z działu 754 w wysokości 10 tys. zł przenieść do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Głosowało: za – 6 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek przeszedł.

Następnie, wobec braku innych wniosków Komisji Budżetu w stosunku do działu 600 Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przeanalizowanie działu 710 (Działalność usługowa) propozycji budżetu i zapytała, czy są wnioski członków Komisji Budżetu w sprawie przedmiotowego działu.
Przedstawiciele Urzędu udzielili krótkich wyjaśnień dotyczących planu wydatków w dziale 710.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przeanalizowanie planu budżetu w dziale 750 (Administracja publiczna) i zapytała o ew. odnośne wnioski członków Komisji Budżetu.
Przy ich braku, Przewodnicząca Komisji Budżetu przedstawiła następujący wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska prosi
Komisję Budżetu o przeanalizowanie wzrostu wydatków w
przedmiotowym dziale w rozdziale 75023, wnioskuje o zmniejszenia ich o
100tys. z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu miasta.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali (m.innymi):
Pani H.Skowron – zadała pytanie: w jakich wydatkach konkretnie Komisja ŁPBiOS proponuje dokonać zmniejszenia?
Pan G.Smoliński – wyjaśnił, że Komisja ŁPBiOŚ nie przedstawia konkretnych wskazań, natomiast jej wniosek wynika z analizy planowanych kosztów i porównania ich z poprzednim budżetem – obserwuje się znaczny relatywny ich wzrost.
Pan P.Siedlecki – stwierdził, że Komisja LPBiOŚ uważając ten wzrost za zbyt wysoki poprosiła Urząd o wyjaśnienie przyczyn wzrostu; proponuje przed dyskusją o zapoznanie się z tymi wyjaśnieniami.
Wyjaśnień udzialiły: Pani Burmistrz, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz – w ubiegłym roku, na wniosek Rady plan w tym dziale został zmniejszony o 100 tys. zł., w omawianym zakresie wydatków plan jest zbieżny z budżetem na 2011 – bez uwzględnienia wpływu inflacji; wzrost jest w wynagrodzeniach i pochodnych od nich (m.innymi jest zatrudniony pracownik stanowiący wykonawcze/robocze wsparcie Pana G.Lewandowskiego, przewidziane zwiększenie wynagrodzenia Burmistrza).
Pan Z.Bojanowicz – odnosząc się przykładowo do planowanych 120 tys. zł w par. 4210 (m.innymi: zakup mat. papierniczych) zaapelował o oszczędności w tym zakresie.
Pani A.Świderska – zwróciła uwagę, że plan w zakresie omawianego zakresu wydatków jest przedstawiony zbyt ogólnikowo.
Pani H.Skowron – zauważyła, że w przypadku wątpliwości Radny winien zwrócić się wcześniej do właściwego pracownika Urzędu i je wyjaśnić a nie stawiać pytania o szczegóły w trakcie samego posiedzenia nad planem budżetu.

Wobec braku innych uwag czy wniosków Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie następujący zgłoszony wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenia wydatków w dziale 750 w rozdziale
75022 o 100 tys. zł z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu miasta.
Głosowało: za – 3 głosy, przeciw – 6 głosów, wstrzymało się – 0 głosów. Wniosek nie przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przejście do działów 751,754,757,758 i zapytała o inne, jeszcze nie przedyskutowane wnioski Komisji Budżetu.
Pani A.Foss – odnosząc się do działu 758 par.par. 4810 (rezerwy: ogólna i z zakresu zarządzenia kryzysowego) zapytała o poziom wykorzystania tych pozycji w 2011 roku.
Pani Skarbnik – odpowiedziała, że nie było kosztów związanych z tymi pozycjami (nie było klęsk).

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu, wobec braku innych głosów, zaproponowała przejście do działu 800 – Oświata i wychowanie i zapytała o wnioski, opnie, uwagi Komisji Budżetu.
Pani A.Foss – zapytała, czy kwota 22 tys. zł planowana na doszkalanie nauczycieli jest wystarczająca?
Pani A.Markowicz (Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Adm. Szkół)– odpowiedziała, że poziom kwoty wynika z Karty Nauczyciela i taka wysokość jest wystarczająca.
Pan G.Smoliński – zapytał, czy kwota przewidziana na dowóz niepełnosprawnych dzieci jest wystarczająca?
Pani Sekretarz– odpowiedziała, że planowana kwota wynika z wykonania 2011; są podpisane umowy na dowóz dzieci (gł. umowy z rodzicami).

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu,wobec braku innych głosów, zaproponowała przejście do działu 851 – Ochrona zdrowia.
Pani A.Foss – poprosiła o podanie danych dot. wykonania tej pozycji w 2011 r., w szczególności dot. szczepień.
Pani Sekretarz – poinformowała, że przeciwko grypie zaszczepiło się ok. 150 osób; ze szczepienia dziewcząt (p. rakowi szyjki macicy) skorzystały praktycznie wszystkie osoby z odnośnego rocznika; wszyscy zainteresowani szczepieniami finansowanymi przez gminę z nich skorzystali.
Pani A.Foss – zwróciła uwagę na obserwowane małe zainteresowanie szczepieniami p. grypie.

Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu, wobec braku innych głosów dot. działu 851, jak i działów: 852 i 854 – zaproponowała przejście do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zwróciła się do P. Burmistrz z zapytaniem, czy wykonanie ekspertyz dendrologicznych i badań statyki wskazanych w projekcie budżetu w relatywnie wysokich kwotach (25 i 115 tys. zł) jest w 2012 roku konieczne?
Pani Burmistrz i Pani K .Kowalewska – udzieliły nast. wyjaśnień:
– część drzew-pomników przyrody w mieście nie ma zbadanego stanu, kwota 25 tys. zł. zaplanowana jest na wykonanie brakującej ekspertyzy dendrologicznej dla alei 140 drzew w Lesie Młochowskim a planowane koszty oparte są o najniższą z zebranych ofert,
– kwota 115 tys. zł to koszt ew. badań (metodą inwazyjną) statyki drzew poddanych ekspertyzie dendrologicznej uprzednio (300 pomników), badania te (tzw. statyka) jest zaleceniem podanym w tej ekspertyzie – przy czym w zaleceniu nie jest podana metoda badania statyki,
– zalecenie nie jest obligatoryjne i od samorządu zależy kwestia wykonania przedmiotowej statyki drzew.
Pani M.Gessner – przypominając sprawę dendrologii dębów na ul. Paproci – tu przedmiotowa ekspertyza zawierała zalecenie wykonania statyki badanych drzew metodą stosowaną jedynie przez wykonawcę badania dendrologicznego – poddała w wątpliwość „przejrzystość” takiego zalecenia.
Pani Burmistrz – zaproponowała, by wykonać do końca badania dendrologiczne (25 tys.zł), z wykonaniem statyki obecnie wstrzymać się a odnośne środki (115 tys.) przeznaczyć np. na rowy.
Pan P.Siedlecki – wspomniał, że w dyskusji na ostatniej Komisji ŁPBiOŚ Urząd (Pani K.Kowalewska) zwracała uwagę na istniejące ograniczenia w zakresie prac możliwych do wykonania w 2012 r przy rowach; przestrzega, czy takie przeznaczenie wspomnianej kwoty nie będzie martwym zabiegiem.
Pani K.Kowalewska – wyjaśniła, że jeden projekt dot. rowów jest gotowy i rozpoczęto jego realizację; drugi – ze wstępnym kosztorysem – będzie gotowy do końca grudnia (skrzyżowanie rowu RS1 z rowem poza ewidencją i odcinki od lasu do i przy cmentarzu); jeżeli Komisja Budżetowa przeznaczy na rowy dyskutowane środki, to zostaną one w pełni wykorzystane.
Pan G.Smoliński – stwierdził, że Komisja ŁPBiOŚ uważa, że środki na rowy wydają się być wystarczające i wnioskuje, by środki zaoszczędzone w dziale 900 przenieść na inwestycje drogowe.
Pani A.Świderska – wspomniała, że Komisja ŁPBiOŚ szukała środków na inwestycje drogowe i na rowy – informacja Urzędu podana na ostatnim posiedzeniu Komisji ŁPBiOŚ o możliwych do wykonania pracach na rowach w 2012 r. skłoniła do wniosku o przeznaczenia ew. oszczędności na inwestycje drogowe.

Nastepnie Pan J.Chrzanowski – zgłosił następujący wniosek formalny:
– Komisja Budżetu wnioskuje o zdjęcie w dziale 900 par. 4390 kwoty 115 tys. zł
zaplanowanych na statykę pomników przyrody w mieście i przeznaczenie jej do
działu 900 rozdz. 90006 z przeznaczeniem na odtworzenie przepustów, rowów i
cieków wodnych.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała następnie pod głosowanie wniosek Pana J.Chrzanowskiego.
Głosowało: za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu odczytała i poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie z działu 900 kwoty 100 tys. zł do działu 600 rozdz. 60016 par. 6050 – na inwestycje drogowe, bez naruszania rozdziełu 90006 (rowy)
Głosowało: za – 4 głosy, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 0 głosy. Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu, wobec braku innych bieżących wniosków Komisji Budżetu odczytała następny zgłoszony wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie realizacji budowy oświetlenia na ul. Bluszczowej (dział 900 rozdział 90015 par. 6050 kwota 65 tys.zł.) na termin po zakończeniu budowy szkoły a środki przeznaczone w projekcie budżetu na ten cel przeznaczyć na rowy.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali m.in.:
Pani Burmistrz – podkreśliła, że jest zwolennikiem wykonania inwestycji na ul. Bluszczowej w całości; zwróciła uwagę na sytuację, w której szkoła zostanie zakończona a ulica Bluszczowa pozostanie bez remontu (bez uporządkowania, bez parkingów, bez oświetlenia); ma nadzieje, że do tematu się wróci.
Pan G.Lewandowski – zaznaczył, że proponuje się skreślenia – bez znajomości projektu; przytoczył argumenty za wykonaniem całej zaprojektowanej inwestycji np. ogrodzenie dostosowane jest do nowych rzędnych ulicy, wjazdy/schody usytuowane są na innych poziomach – groźba powstania progów; oba projekty (budowa drogi i budowa oświetlenia) są projektami związanymi technologicznie; pewne elementy, których tu wykonanie proponuje się ograniczyć są zawarte w ryczałcie na budowę szkoły – skomplikuje to rozliczenie i –grozi zwiększeniem kosztów całego zadania (szkoły).

Następnie wywiązała się dyskusja nt. odnoszenia się urzędników do radnych i wizerunku Urzędu, w której udział wzięli PP. G.Smoliński, M.Ostrowska, M.Foks.

Wracając do dyskusji n/t ostatniego wnioski Komisji ŁPBiOS Pan M.Foks – zauważył, że obecne argumenty przedstawiane przez P.G.Lewandowskiego są wskazywane w dyskusji dopiero teraz, pierwszy raz i fakt ten jest przyczyną nieporozumień.
Pani H.Skowron – zauważyła, że przedmiotowe argumenty dot. ul. Bluszczowej były poruszane przed odnośnym głosowaniem (np. wypowiedź P. Dyr. Mieszkowskiej) – wypowiedziała opinie, że nie wszyscy z uwagą słuchają obrad a radni mogli, mając wątpliwości dowiedzieć się, czy można w ten sposób decydować o ograniczeniu realizacji projektu.
Pan G.Smiliński – stwierdził, że Komisja ŁPBiOŚ dokonała takiego rozpoznania na podstawie dokumentów.
Pan Z.Bojanowicz – zaznaczył, że przedstawiane są dziś wnioski, natomiast decyzję podejmie Rada Miasta.

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie ostatni wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesuniecie z działu 900 rozdział 90015 par. 6050 kwoty 65 tys.zł.(budowa oświetlenia na ul. Bluszczowej) na rowy.
Głosowało: za – 2 głosy, przeciw – 5 głosów, wstrzymało się – 2 głosy. Wniosek nie przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie zgłoszony następujący wniosek Komisji ŁPBiOŚ:
– Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wnioskuje o przesunięcie środków przeznaczonych w
budżecie na remont chodnika przy ul. Jeleniej w dziale 600 par. 6050 na
remont chodnika na ul. Kwiatowej i Bukowej uzasadniając wniosek różnicą w natężeniu ruchu oraz bezpieczeństwem pieszych, w szczególności dzieci
uczęszczających do przedszkola i szkoły
Głosowało: za – 5 głosów, przeciw – 4 głosów, wstrzymało się – 0 głosy. Wniosek przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przejście do działu 921 – Oświata i wychowanie.
Wobec braku odnośnych wniosków Komisji Budżetu odczytała następujący wniosek Komisji KOSiSS:
– Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych widzi potrzebę zwiększenia budżetu biblioteki miejskiej i zwraca się do Komisji Budżetu o wnikliwa analizę.
Pan M.Foks (Przewodniczący Komisji KOSiSS– poinformował o ostatnich wyróżnieniach i nagrodach dla biblioteki (zajęcie I-go miejsca w woj. Mazowieckim i V-go miejsca w Polsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców – przygotowanym i przeprowadzonym przez „Rzeczypospolitą” we współpracy z Instytutem Książki); przypomniał o innych osiągnięciach (np. zwiększająca się liczba czytelników) jak i potrzebach (np. kadrowych – tu wystarczyłyby tu dodatkowe środki ok.. 18 tys. zł); Komisja KOSiSS składa zatem ogólną prośbę, jak we wniosku bez podawania konkretów.
Pani Burmistrz – zaznaczyła, nie negując osiągnięć biblioteki, że wspomniany ranking pokazuje i to bardzo dobitnie jak miasto (Podkowa Leśna) inwestuje w instytucję kultury – jaką jest biblioteka; ranking przede wszystkim ocenia samorządy, które dbają o rozwój instytucji kultury w miejscowościach do 15 tys. mieszkańców i dotyczy 2010 roku; nagroda cieszy, ale jest też wyróżnianiem dla miasta; wspomniała, że nie zgodziła się z tegorocznymi wnioskami Dyrekcji biblioteki o podwyżki (zgodnie z ogólną tendencją w administracji), do sprawy podwyżek można powrócić np. w I-ym kwartale po analizie możliwości budżetowych; wspomniała, że chciałaby wiedzieć pierwsza o potrzebach kadrowych w podległych burmistrzowi jednostkach a nie ostatnia np. podczas obrad jak dzisiejsze.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu – zaznaczyła, że Komisja w sposób konkretny może się odnieść do konkretnego wniosku i spytała Pana Przewodniczącego M. Foksa czy taki konkret może podać?
Pan A.Tusiński – zapytał, czy brak zastosowania dodatku inflacyjnego dotyczył tylko biblioteki czy tez i innych jednostek miasta.?
Pani Burmistrz – odpowiedziała, że taka sama polityka płacowa dotyczyła tak administracji, jak i instytucji kultury (Biblioteka, Centrum Kultury) czy innych instytucji miasta (poza oświatą); zaznaczyła, że jednym z podstawowych celów miasta jest dbanie o jego majątek, cały majątek i o bibliotekę zatem też.
Pan J.Kubicki – zapytał, czy stać nas obecnie na zwiększenie nakładów w dziale o, jak obliczył, 7,5%?

Wobec braku konkretnych wniosków dotyczących działu 921 Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przejście do działu 926 – Kultura fizyczna.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli, m innymi:
Pan G.Smoliński – zapytał o szczegóły dotyczące technologii wykonania planowanego kortu tenisowego, jego wyposażenia oraz o sposób (i koszty) dbania o obiekt w przyszłości (i w związku z tym o bezpieczeństwo korzystających); prosi o podanie uzasadnienia kosztów budowy.
Pani Burmistrz – poinformowała, że jest zgłaszane zainteresowanie kortami mieszkańców (w tym rodziców); w koncepcji rozwoju terenu tzw. MOK były korty; Urząd myśli o nawierzchni sztucznej; ma nadzieję, że przy korcie powstanie np. klub; korty też będą wynajmowane; jest opinia o braku infrastruktury sportowej w mieście – zapytała, czy może są jakieś inne propozycje?
Pan Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę ( w odniesieniu do lokalizacji projektu) na problem praw własności na terenie MOK i na przedłużający się czas załatwienia tej sprawy.
Pan D.Murawski – zaproponował rozpatrzenie budowy boiska wielofunkcyjnego; zwrócił uwagę, że projektowane środki na kulturę fizyczną są małe; przypomniał, że będzie sala sportowa.
Pani Sekretarz – poinformowała, że w budżecie na 2011 roku przewidziane było 10 tys. zł na dotacje do zajęć sportowych i dopiero pod koniec roku był jeden wniosek na 2 tys. zł. (Stowarzyszenia „Długa Ławka”); przedstawiany plan związany jest z obserwowanym zapotrzebowaniem.
Pani Burmistrz – zwróciła uwagę, że nie ma dobrze działającego stowarzyszenia sportowego w mieście.
Pan Z.Jachimski – zauważył, że o sporcie dużo ludzi mówi i tylko mówi; w ubiegłorocznym budżecie na wniosek Komisji KOSiSS znalazło się 10 tys. na sport i tylko 2 tys. zostało wykorzystanych – co wskazuje, że nie ma w mieście organizatorów zajęć sportowych; postuluje, by oprócz inwestycji (kort czy inne obiekty) zwrócić uwagę na klimat służący powstawaniu odbiorców środków; może przydałaby się dyskusja z organizacjami pozarządowymi; wnioskuje za pozostawieniem kwot w dziale zg. z projektem budżetu.

Wobec braku innych wniosków Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przyjęcie przez Komisję Budżetu opinii n/t projektu budżetu i poddała pod głosowanie następujący wniosek:
– Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt budżetu
miasta na 2012 rok z uwzględnieniem wniosków wynikających z
głosowań przeprowadzonych na dzisiejszym posiedzeniu.
Głosowało: za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 3 głosy. Wniosek przeszedł.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zobowiązała się do sformułowania w/w wniosków do budżetu i przesłania ich drogą mailową członkom Komisji do sprawdzenia, przed przekazaniem do Przewodniczącego Rady Miasta i Urzędu.

Ad 4 – Sprawy bieżące.
Pani Burmistrz – zwróciła się z prośbą do Radnych o uchwalenie na najbliższej Radzie Miasta Programu Ochrony Środowiska; uchwalenie jest niezbędne dla rozliczenia z WOŚ projektu „azbestowego” (134 tys. zł) – jest opinia starostwa, jest podpisana umowa, roboty zostały wykonane; sam Program Ochrony Środowiska może być później korygowany.
Pan G.Smoliński – zwrócił uwagę, że Komisji ŁPBiOŚ nie dano czasu na zaopiniowanie przedmiotowego projektu, a opinia starostwa – będąca podstawowym dla Komisji w tej sprawie dokumentem – została dostarczona dziś.
Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca:
– procedury uchwalania Programu Ochrony Środowiska (zarzuty w stosunku do Urzędu o późne przekazywanie dokumentów),
– wyjaśnień Urzędu dot. tej procedury,
– wyjaśnień Urzędu dot. znaczenia przyjęcia Programu .. dla terminów rozliczeń z WOŚ.
W dyskusji tej wzięli udział, m. innymi: Pani Burmistrz, Pan G.Smoliński, Pani M.Wichrowska, Pani M.Gessner, Pani Skarbnik, Pani A.Foss, Pan J.Chrzanowski.
Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła tę dyskusje konkluzją, że została przedstawiona prośba Pani Burmistrz a Rada Miasta podejmie decyzje.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zwróciła się do członków Komisji o pilne składanie propozycji do planu pracy Komisji na następny rok.
Pan M.Foks – zwrócił się do Urzędu, w nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu Komisji KOSiSS o przedstawienie sytuacji księgarni.
Pani M.Wdowiak-Wojtków – udzieliła przedmiotowych wyjaśnień, m.innymi: były wielokrotne rozmowy z najemcami; najemcy przedstawili pisemnie szczegółowy wykaz rodzajów prac i poniesionych nakładów (ok. 50 tys. zł) by obiekt mógł funkcjonować – remont ma zakres remontu generalnego; najemcy potwierdzili charakter działalności, która ma być prowadzona; czynsz jest płacony; z interwencjami w stosunku do najemców proponuje wstrzymać się czasu gdy można będzie ocenić prowadzoną działalność (zgodność z umową).
Pan M.Foks – przypomniał, że w przedmiotowej księgarni, wg. umowy miał być prowadzony punkt informacyjny miasta.

Ad.5. Wolne wnioski.
Pani A.Foss – złożyła propozycję, by doraźnie – wobec braku oświetlenia – oznakować (z użyciem materiału odblaskowego) drogę do Pałacyku.

Wobec braku innych wniosków Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie trwało ok. 4,5 godz. i zakończyło się ok. 23.30.

Protokółował:
Zbigniew Jachimski

Użyte skróty:
Komisja Budzetu – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Komisja OiSS – Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych.

Protokół z posiedzenia w dniu 28 listopada 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 28 listopada 2011 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Pałacyk-Kasyno, ul. Lilpopa 18

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca Komisji A.Stencka otworzyła posiedzenie. Przywitała zebranych i stwierdziła quorum.
Zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia KBFiI oraz KKOSiSS w dn. 11.10.2011 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.
3. Analiza realizacji działań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2011.
4. Wstępna analiza założeń do projektu budżetu miasta na rok 2011.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia
( 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

Ad.1)
Po wprowadzeniu poprawki do protokołu z posiedzenia KBFiI z dnia 11.10.2011 r., polegającej na zmianie zapisu dotyczącego godzin wpisanych w stawkach godzinowych opłat za przedszkole, protokół został przyjęty stosunkiem głosów: 7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

Ad.2)
Komisja kolejno opiniowała projekty uchwał na sesję RM:

a) Projekt nr 76/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zmian w budżecie miasta.
W odpowiedzi na pytania radnych Skarbnik Miasta p. Maria Ostrowska wyjaśniła, że zwiększenie dochodów po stronie wpływów z podatków wynika z podwyżki opłat oraz lepszej ich ściągalności.
Radny p. G. Smoliński zwrócił uwagę na brak podpisu radcy prawnego pod projektami uchwał.
Burmistrz p. M. Stępień-Przygoda zapewniła, że zostanie to uzupełnione.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 76/2011 głosując:
7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się.

b) Projekt nr 75/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 75/2011 stosunkiem głosów:
7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się.

c) Projekt nr 65/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Radna p. A. Foss zwróciła uwagę na bardzo ogólny zapis w § 1 ust. 2 lit. e) dotyczący wysokości podatków od budynków pozostałych. Po wyjaśnieniu p. Skarbnik, że w treści uchwały nie jest możliwe uszczegółowienie tego zapisu, poprosiła o zamieszczenie w Biuletynie Miasta wyjaśnienia kategorii „pozostałe”.
Radni p. Z. Jachimski i p. H. Skowron poparli stanowisko p. A. Foss.
Komisja jednogłośnie pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały nr 65/2011
(8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

d) Projekt nr 66/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2012 rok.
Radna p. H. Skowron odnosząc się do uzasadnienia do projektu uchwały zapytała, na jakiej podstawie przyjęto wzrost stawek o 2 %, podczas, gdy w roku ubiegłym stawki wzrosły o 2,6 %.
Burmistrz p. M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, że jest to „ukłon” w stronę osób prowadzących działalność gospodarczą.
W odpowiedzi na pytania radnych p. A. Foss i p. G. Smolińskiego pracownicy UM wyjaśnili, że w mieście zarejestrowanych jest ok. 50 samochodów o masie powyżej 3,5 tony oraz że w okolicznych gminach najwyższe stawki podatkowe od środków transportowych pobiera UM w Podkowie Leśnej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 66/2011 głosami:
7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.

e) Projekt nr 67/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Pracownik UM wyjaśniła, że podjęcie uchwały w tej sprawie wynika ze zmiany przepisów dotyczących formularzy podatkowych. Wypełnienie nowych formularzy będzie konieczne jedynie w przypadku zaistnienia zmian w danych dotyczących mieszkańców.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 67/2011
( 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

f) Projekt nr 68/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 68/2011
( 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

g) Projekt nr 69/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 69/2011
( 8 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się).

h) Projekt nr 70/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” w zakresie obejmującym przedmiot prac Komisji (rozdział 5 pkt II oraz rozdział 7).
i) Komisja zaopiniowała projekt uchwały nr 70/2011 (w zakresie obejmującym przedmiot prac Komisji (rozdział 5 pkt II oraz rozdział 7) pozytywnie stosunkiem głosów:
5 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące się.

j) Projekt nr 72/2011 uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie uchylenia opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Podkowie Leśnej.
Burmistrz p. M. Stępień-Przygoda wyjaśniła, iż oparciu o zapisy uchwały RM 21/V/2011 z dnia 22.02.2011 organem decyzyjnym w tej sprawie jest Rada Miasta. Wyraziła zdanie, że wykonawca przebudowy linii energetycznej jest osobą prywatną i powinien wcześniej zaplanować koszty związane z wykonywanymi pracami.
Mieszkaniec p. A. Tusiński przypomniał, że wykonawca realizuje zlecenie zakładu energetycznego, więc potencjalne umorzenie będzie dotyczyło PGE.
Radny p. J. Kubicki zauważył, że sytuacja byłaby inna, gdyby sprawa ta pojawiła się przed przetargiem.
Mieszkaniec p. D. Perka zapytał o porównanie kosztów za zajęcie pasa drogowego w innych gminach.
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej UM p. K. Kowalewska odpowiedziała, że koszty są porównywalne i wynikają z wyliczeń.
Radna p. A. Foss zapytała o kwotę, na jaką zawarta jest umowa z wykonawcą na konserwację oświetlenia w mieście.
P. K. Kowalewska podała kwotę 4700 zł na miesiąc.
Radny p. J. Kubicki zapytał o formę wyłonienia wykonawcy.
P. K. Kowalewska poinformowała, że w tym przypadku nie był organizowany przetarg.
Radny p. Z. Bojanowicz podkreślił, że na przyszłość powinno się wziąć pod uwagę zróżnicowanie stawek za zajęcie pasa drogowego.
Radna p. A. Foss zauważyła, że w kontekście pracy nad przyszłorocznym budżetem kwestia umarzania opłat firmom nie powinna mieć raczej miejsca.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 72/2011:
0 – za, 7 – przeciw, 1 – wstrzymał się.

Ad. 3)
Na prośbę przewodniczącej głos zabrał kierownik Referatu Inwestycji UM p. G. Lewandowski, który przedstawił stan realizacji działań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2011:
a) Budowa chodnika na ul. Bukowej:
Opóźnienia w budowie wynikają z problemów z uzyskaniem decyzji w sprawie wycinki drzew. Decyzja ta uprawomocniła się dopiero w ubiegły piątek. Jutro (proponuję podawać daty) wykonawca rozpocznie prace przy wycince, a od przyszłego poniedziałku będzie kontynuował budowę chodnika. Potrzeba maksimum tygodnia na dokończenie prac.
Przewodnicząca A. Stencka poprosiła o usunięcie dwóch karp znajdujących się przy chodniku, pozostałość po wyciętych wiele lat temu drzewach. Stwarzają one zagrożenie dla pieszych i kierowców.
P. G. Lewandowski zapewnił, że zajmie się tą sprawą.
b) Remont ul. Reymonta:
Inwestycja została wykonana w całości.
Radny p. M. Foks poinformował o awarii na ulicy Reymonta wynikającej z zamiany faz w transformatorze.
P. G. Lewandowski stwierdził, że awaria ta nie została zgłoszona do UM, zatem nie było interwencji.
c) Budowa budynku komunalnego:
Inwestycja została wykonana w terminie. 24.10 budynek został odebrany. Dokonano przeglądu kominów. UM czeka na podłączenie gazu. Gazownia ma na to 3 miesiące. UM podjął interwencję. Z dużym prawdopodobieństwem do końca tygodnia zostanie podpisana umowa z gazownią i uruchomione ogrzewanie w budynku komunalnym.
Mieszkanka p. M. Gessner spytała o konsekwencje takiej sytuacji dla lokatorów.
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta UM p. M. Wdowiak-Wojtków poinformowała, że umowy są przygotowane, jednak lokatorzy nie chcieli ich podpisać przed włączeniem ogrzewania.
Radna p. A. Świderska zapytała o realny termin wprowadzenia się lokatorów.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda poprosiła o cierpliwość i podkreśliła wolę jak najszybszego zakończenia tego tematu.
P. G. Lewandowski podał datę 15 grudnia jako prawdopodobny termin wprowadzenia się lokatorów.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda zapewniła, że UM zorganizuje p. Lenart i pp. Polakowskim transport przy przeprowadzce.
Radna p. A. Świderska zapytała o ilość rodzin, które zamieszkają w domu komunalnym oraz o metraż mieszkań.
P. M. Wdowiak-Wojtków poinformowała, że wprowadzi się 6 rodzin, ale jest jeszcze jeden lokal, który będzie przyznany w późniejszym terminie. Największy lokal komunalny ma powierzchnię 54 m2. Rodzina, która w nim zamieszka liczy 3 osoby.
d) Rozbudowa szkoły:
10 listopada minął termin oddania do użytku budynku szkoły. Za każdy dzień opóźnienia kary wynoszą 3 tys. zł. Zostały wykonane: wszystkie przyłącza, wewnętrzne instalacje, oświetlenie na zewnątrz, kotłownia w 99%. Umowa z gazownią podpisana. Odbiory zrobione. Według deklaracji wykonawcy zakończenie budowy budynku dydaktycznego zaplanowane jest do końca marca 2012 r. Niedługo zostanie zakończona budowa dachu sali gimnastycznej. Do końca roku sala będzie oszklona. Trudno określić kiedy zostaną zakończone roboty wewnątrz. Kary będą naliczane od całości inwestycji.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda wyraziła ubolewanie, że miasto traci na opóźnieniach w wykonaniu inwestycji. Zauważyła także, że w trakcie użytkowania zawsze pojawiają się usterki, ale od tego jest gwarancja, aby z niej korzystać.
Mieszkanka p. M. Gessner spytała o kwotę wyliczoną w związku z protokołem konieczności.
P. G. Lewandowski stwierdził, że nie ma protokołu konieczności. UM opiera się na przepisach przetargowych. Nie zlecane były żadne dodatkowe roboty. Gdyby UM zrezygnował z wykonawcy, termin robót wydłużyłby się i być może zwiększyłyby się koszty wykonania inwestycji.
Radny p. Z. Bojanowicz zapytał o kwotę 700 tys. zł, które miasto miało otrzymać z Totalizatora Sportowego.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda uspokoiła, że w UM jest pismo w tej sprawie i kwota ta nie przepadnie.
Radny p. J. Kubicki wyraził obawę czy sala gimnastyczna będzie oddana do końca 2012 roku.
P. G. Lewandowski stwierdził, że prace trwają i należy mieć nadzieję.
e) Rowy i przepusty:
Radna p. A. Łukasiewicz spytała o przepusty na ul. Wilczej i Sarniej.
P. K. Kowalewska poinformowała, że stwierdzono kolizję z rurami gazowymi, która w obecnej chwili jest już prawie usunięta. UM jest na etapie prac drugiego przyczółka na ul. Sarniej.
Mieszkaniec zapytał o stan prac przy przepuście na ul. Borsuczej.
P. K. Kowalewska wskazała termin jutrzejszy (jw.).
Mieszkaniec zaproponował budowanie przepustów z betonu. Wyraził zaniepokojenie, że rowy zatykają się spadającymi liśćmi.
P. K. Kowalewska zapewniła, że projekt na rowy i przepusty został wykonany. Będą też robione burty.
Radna p. A. Łukasiewicz spytała o najbliższy termin wykonania tych prac.
P. K. Kowalewska odpowiedziała, że niestety prace nie będą wykonane w grudniu ze względu na brak pieniędzy w budżecie, potrzeba ok. 100 tys. zł. Rowy powinny być czyszczone co najmniej 2 razy w roku. Roboty będą wykonywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda przypomniała, że od stycznia w budżecie będą już pieniądze na ten cel.
Radna p. A. Foss zaproponowała rozważenie możliwości zatrudnienia przy pracach ziemnych więźniów, powołując się na przykład Stawiska, gdzie pracowali więźniowie z aresztu w Grodzisku.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda zainteresowała się propozycją i stwierdziła, że można to sprawdzić.
P. K. Kowalewska poinformowała, że do UM corocznie kierowanych jest na prace interwencyjne kilkadziesiąt osób. Ale renowacją rowów muszą się zajmować fachowcy.

Ad. 4)
Przewodnicząca Komisji A. Stencka zaprosiła radnych do analizy wstępnej projektu budżetu miasta na 2012 rok prosząc o pytania i wnioski na zasadzie przechodzenia od ogółu do szczegółu.
Skarbnik p. M. Ostrowska w odpowiedzi na pytanie radnych dotyczące ogólnych założeń do budżetu stwierdziła, że w roku 2012 wzrosła subwencja oświatowa i zmniejszyło się „janosikowe”. Poza inwestycjami reszta wydatków jest na poziomie zeszłorocznych.
Radny p. J. Chrzanowski odniósł się do działu 600 rozdz. 60016 Transport i łączność. Spytał o przeznaczenie 100 tys. zł w § 4300 na opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Bukowej i Helenowskiej.
Radna p. A. Świderska podkreśliła konieczność remontu dalszego odcinka ul. Reymonta ze względu na duży ruch samochodowy wynikający z dowożenia dzieci do szkoły.
Radny p. Z. Bojanowicz stwierdził, że projekt organizacji ruchu drogowego był zlecony już przez burmistrza p. A. Kościelnego. Spytał, dlaczego mówimy o kwartałach, gdy powinniśmy mówić kompleksowo o mieście. Co z tamtą koncepcją? Podniósł kwestię wymiany konstrukcji dachowej w budynku przy ul. Świerkowej 1 w kontekście możliwości rozwinięcia tej inwestycji (dział 700 rozdz. 70005 § 6050). Zadał pytanie, na jakiej podstawie ubiegamy się o środki na remont budynku na ul. Świerkowej 1.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda poinformowała, że p. dyr. A. Witkowska może do 30 listopada ubiegać się o dotację na remonty. UM rozważał, w którym dziale umieścić te środki. Wprawdzie są różne pomysły co zrobić z budynkiem MOK, ale warto spróbować wystąpić o dofinansowanie z zewnątrz. Rozstrzygnięcie wniosku będzie do końca stycznia 2012 roku. Kwotę tę można przesunąć do działu CKiIO.
Dyrektor CKiIO p. A. Witkowska wymieniła konieczne do wykonania prace remontowe i modernizacyjne m.in. wymianę instalacji c-o i zimnej wody, przebudowę kotłowni, modernizację łazienek.
Radny p. Z. Bojanowicz zapytał o odszkodowanie za brak lokalu socjalnego.
P. M. Wdowiak-Wojtków potwierdziła, że wprawdzie nie ma jeszcze orzeczenia sądu w tej sprawie, ale w budżecie trzeba zabezpieczyć środki na ten cel.
Radny p. Z. Bojanowicz poruszył sprawę Park&Ride, czy WKD będzie tę inwestycję realizować. Zapytał też o uregulowanie prawne sprawy działki przy MOK-u.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda powołała się na rozmowę z prezesem WKD p. Dymeckim . Miasto ma zaplanować w budżecie środki na budowę dojazdu do tej inwestycji i dopełnić formalności, wtedy WKD wprowadzi realizację do swoich planów. Co do działki przy MOK-u, została założona sprawa w sądzie o jej zasiedzenie. Zapewne WKD będzie to podważać, ale próbować trzeba.
Radny p. J. Chrzanowski zapytał się jakie przesłanki zdecydowały o wprowadzeniu do budżetu miasta przebudowy ul. 11 listopada od ul. Bukowej do ul. Leśnej.
Radna p. A. Stencka powołała się na rozmowy z mieszkańcami ulicy 11 listopada i ul. Cichej oraz własną obserwację. Nawierzchnia tych dróg jest w bardzo złym stanie, zwłaszcza w czasie roztopów.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda potwierdziła, że mieszkańcy tych ulic, ale także ulicy Iwaszkiewicza i ul. Szpaków zgłaszają konieczność ich utwardzenia. Zauważyła, że część Podkowian nie jest zadowolona z utwardzania ulic kostką brukową.
Radny p. G. Smoliński przypomniał o „zapomnianej” ulicy Paproci. Prosił o jej utwardzenie, aby mieszkańcy mogli dojechać do posesji. Wskazał na konieczność kontynuowania prac nad organizacją ruchu drogowego na ul. Kwiatowej.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda zwróciła uwagę na możliwość sprzedaży jednej z działek pozyskanych w drodze zasiedzenia i przeznaczenia środków na inwestycje drogowe.
Radny p. Z. Jachimski zgłosił wniosek, aby UM przygotował plan kolejności remontów dróg w mieście.
Radna p. A. Świderska przypomniała, że Komisja Ładu w kwietniu wniosek tej treści złożyła do p. Burmistrz i pozostał on bez odpowiedzi. Stwierdziła, że propozycja powinna wyjść od UM.
Przewodnicząca A.Stencka przypomniała, że poparty przez KBFiI wniosek radnego p. Z. Jachimskiego przekazany został przez nią na piśmie do p. Przewodniczącego RM oraz p. Burmistrz.
Radny p. Z. Jachimski zwrócił się do radnych o ponowne poparcie jego wniosku.
Przewodnicząca A.Stencka powołała się na rozmowę z mieszkańcami z końca Podkowy Wschodniej, którzy są rozgoryczeni, że u nich nic się nie robi i stan dróg się pogarsza.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda potwierdziła, że mieszkańcy z bocznych ulic pisali petycje pytając się, dlaczego remontowane są tylko ulice w centrum miasta. Wie, że nie będzie to łatwa dyskusja. UM zna mapę ulic i wie, które wymagają remontu.
Radny p. Z. Jachimski zaproponował, aby na następne posiedzenie komisji budżetu powstał dokument, który by zobrazował plan kolejności remontów inwestycji drogowych w Podkowie Leśnej. To ma być opinia administracji tej kadencji.
P. G. Lewandowski zauważył, że na wykonanie wszystkich ulic potrzeba 30 lat.
Radna p. M. Konopka-Wichrowska przypomniała, że radny p. Paweł Siedlecki opracował plan ulic w Podkowie Leśnej pod kątem potrzeb remontowych. Podkreśliła zaangażowanie i wkład pracy kolegi.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda potwierdziła, że w UM jest ten plan, ale zwróciła uwagę, że projekt ten ma jednak pewne błędy.
Mieszkanka p. Ozimek zgłosiła bardzo zły stan ulicy 11 listopada w stronę do torów WKD wynikający m.in. z rozjeżdżania jej przez liczne samochody w związku z kręceniem tu jednego z seriali. Spytała również o parking.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda potwierdziła konieczność rozważenia tej sprawy, informując jednocześnie, że mieszkanka wynajmująca swój dom na potrzeby filmu, poprawiała stan tej drogi.
Poinformowała, że parking jest zaplanowany.
Radna p. A. Foss zaznaczyła konieczność zaplanowania nie tylko kolejności remontów ulic, ale także ich znaczenia dla ruchu w mieście i sposobu ich utwardzania. Ważne są główne szlaki komunikacyjne i wyjazdy z miasta, np. ul. Myśliwska stała się ulicą wyjazdową, a jej stan jest bardzo zły na niektórych odcinkach. Podobnie jest z ul. Akacjową, przy której mieści się UM.
Radny p. J. Kubicki stwierdził, że najważniejsza jest kolejność potrzeb.
Radny p. Z. Jachimski zmodyfikował swój wniosek wycofując konieczność przedstawienia planu remontów ulic na następną Komisję Budżetu.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda stwierdziła, że opracowanie sensownego planu wymaga czasu i zaangażowania. Realny termin wykonania go to I kwartał przyszłego roku.
Radny p. M. Foks przypomniał, że p. G. Lewandowski samodzielnie dokonał takiego przeglądu ulic. Może stanowić to podstawę planu.
P. G. Lewandowski powiedział, że przegląd ulic pod kątem doraźnego remontu wymaga wnikliwego zbadania. Trzeba sprawdzić, ile jest takich nieprzejezdnych ulic. Na to potrzeba czasu.
Radny p. Z. Jachimski poprosił p. Lewandowskiego, aby odrzucił konieczność, że wszystko musi być takie idealne. Przypomniał, że o planie remontu dróg mówi już od roku.
Mieszkanka K. Tusińska zauważyła, że wprowadzenie do zadań inwestycyjnych tych a nie innych ulic wynikało z wniosków do budżetu złożonych przez merytoryczne komisje Rady Miasta.
Przewodnicząca A. Stencka poprosiła p. Z. Jachimskiego o dokładne sformułowanie formalnego wniosku na piśmie, tak, aby móc go poddać pod głosowanie.
(Radny p. Z. Jachimski oddalił się, by móc przygotować wniosek.)
Radna p. A. Foss spytała, czy istnieją przepisy regulujące obowiązki inwestora, który prowadząc budowę niszczy drogi. Podała przykład trzech inwestycji na ul. Sarniej znajdujących się w bliskiej odległości, podczas realizacji których ciężarówki dowoziły materiały budowlane i poważnie uszkodziły drogi w ich okolicach.
P. K. Kowalewska poinformowała, że w takich sytuacjach inwestor otrzymuje od UM wytyczne co do trasy przejazdu samochodów dostawczych na budowę. Przyjmowana jest najkrótsza droga. Jeśli nawierzchnia zostanie zniszczona, inwestor musi ją naprawić lub za to zapłacić. Jeśli tego nie zrobi, UM może wystąpić na drogę sądową.
Radna p. A. Świderska potwierdziła, że UM reaguje na takie sytuacje. Trzeba je tylko zgłaszać.
Mieszkanka p. M. Gessner zapytała p. Skarbnik o różnice w zapisach kwot wydatków dotyczących zimowego utrzymania dróg oraz dotyczących przebudowy ulic w WPF i w budżecie miasta. Porównała dochody z wydatkami i stwierdziła, że tzw. sztywne wydatki na funkcjonowanie miasta pochłaniają 90% dochodów. Poprosiła o wyjaśnienie, co wzięto pod uwagę przy dyscyplinie wydatków bieżących.
Skarbnik p. M. Ostrowska wyjaśniła szczegółowo te kwestie. Zaznaczyła, że istnieje obowiązujący wzór zapisów WPF i należy się go trzymać.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda poinformowała, że czeka na opinię RIO i wtedy będzie można poddać szczegółowej analizie zapisy WPF.
Skarbnik p. M. Ostrowska podkreśliła, że budżet 2012 nie jest dokończony w zakresie wydatków na szkołę ze względu na brak danych dotyczących kwot wydanych do końca grudnia na ten cel. W styczniu w ramach zmian do budżetu trzeba będzie zwiększyć wydatki inwestycyjne.
Przewodniczący RM p. B. Jestadt przypomniał apel mieszkańców Podkowy Leśnej dotyczący ukierunkowania przez radnych prac nad budżetem miasta pod kątem ograniczania wydatków.
(Na salę wrócił radny p. Z. Jachimski)
Przewodnicząca A. Stencka poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego p. Z. Jachimskiego:
Komisja wnioskuje, aby Urząd Miasta w terminie do 30 marca 2012 roku przedstawił własny plan kolejności realizacji inwestycji drogowych w mieście (remontów, modernizacji, budowy) uwzględniający wymogi układu komunikacyjnego, potrzeby mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

Komisja poparła niniejszy wniosek stosunkiem głosów:
6 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się (radny p. Z. Bojanowicz nieobecny).

Przewodnicząca A.Stencka zapytała o zaplanowaną na terenie MOK-u budowę kortu tenisowego.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda przypomniała o obietnicach wyborczych w tej kwestii. Kwota 100 tys. zł została wpisana, ponieważ są na to wygospodarowane środki i mamy szansę na dofinansowanie tej inwestycji z LEADERA. Są osoby chętne do korzystania z kortu. Można założyć klub tenisowy.
Radny p. M. Foks potwierdził, że pomysł budowy kortu poruszany był przez różne komitety wyborcze. Podkowianie są zainteresowani tym sportem, on integruje różne pokolenia. Taki obiekt sportowy zachęca do spędzania wolnego czasu w Podkowie Leśnej.
Radny p. J. Chrzanowski spytał o możliwość dopuszczenia dzierżawy tego obiektu.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda poddała myśl, aby w sytuacji dużego zainteresowania korzystaniem z kortu opracować zróżnicowany cennik, z uwzględnieniem niższych opłat dla młodzieży.
Mieszkanka p. M. Gessner zapytała, czy są zaplanowane środki na wyposażenie szkoły.
Burmistrz p. M. Stepień-Przygoda podała kwotę 500 tys. zł.
Mieszkanka p. K. Tusińska postawiła pytanie, dlaczego punkt odrabiania lekcji znalazł się w dziale Ochrona Zdrowia.
Skarbnik p. M. Ostrowska odpowiedziała, że realizacja tego zadania związana jest z pracą komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ad. 5)
Przewodnicząca A. Stencka powiadomiła zebranych o planowanym na 7 grudnia posiedzeniu KBFiI. Do 10 grudnia KBFiI musi zaopiniować projekt budżetu miasta na 2012 rok w oparciu o wnioski KKOSiSS oraz KŁPBiOŚ. Przewodnicząca zwróciła się do obecnych na sali przewodniczących obu komisji z prośbą o złożenie do 6 grudnia na jej ręce pism zawierających opinie merytorycznych komisji RM dotyczące projektu budżetu miasta na 2012 rok.
Przewodniczący RM p. B. Jestadt przypomniał o wysłanych przez siebie pismach do radnych.

Ad. 6)
Radna p. A. Świderska zwróciła się z apelem do członków KBFiI, aby na następnych posiedzeniach nie obciążali przewodniczącej jednoczesnym prowadzeniem posiedzenia i pisaniem protokołu.
Wobec braku innych wolnych wniosków przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła:
Alina Stencka

Protokół z posiedzenia w dniu 11 października 2011 r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji i Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna
w dniu 11 października 2011 roku

Wspólnemu posiedzeniu obu komisji przewodniczyli : Alina Stencka i Maciej Foks .
Obecna była dyrektor przedszkola , skarbnik UM pani M. Ostrowska, dyr. zespołu ekonomiczno-administracyjnego zespołu szkół pani A. Markowicz, przedstawiciele Rady Rodziców przedszkola miejskiego.
Przewodniczący stwierdzili quorum, listy uczestniczących w posiedzeniu radnych w załączeniu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu zaproponowała przyjęcie porządku obrad:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na XIII sesję Rady Miasta.
3. Zaopiniowanie stanowiska zespołu do spraw opłat za Przedszkole Miejskie
w Podkowie Leśnej.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski.

Proponowany porządek obrad Komisja Budżetu przyjęła : 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Kultury: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Ad .1
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu, z wniesionymi poprawkami radnej A. Foss przyjęto : 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Protokół z posiedzenia Komisji Kultury przyjęto: 5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ad.2
Uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta:
-Zwiększenie planowanych dochodów o 75 500 zł -zwiększenie subwencji oświatowej dla niepublicznej jednostki oświaty.
-Zwiększenie planowanych dochodów o 35 328 zł – dofinansowanie z funduszu europejskiego projektu „Nowe szanse małego ucznia” realizowanego w szkole samorządowej w latach 2011/2012 . W roku 2012 dofinansowanie wyniesie 31 200.
Radna M.Wichrowska podczas dyskusji nad tym punktem programu zapytała, czy to zadanie będzie wykonywane przez zewnętrzne podmioty. Wyjaśnień dotyczących tej uchwały udzieliła Skarbnik UM pani Maria Ostrowska i kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół pani Markowicz, która potwierdziła możliwość uczestnictwa nauczycieli naszej szkoły samorządowej w tym projekcie na równych zasadach
z podmiotami zewnętrznymi. Zajęcia w ramach tego projektu mają rozpocząć się jeszcze w październiku br.
-Zwiększenie planowanych dochodów o 10 628,64 zł o dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy
Podkowa Leśna”.
-Zwiększenie planowanych wydatków o 53 500 zł w rozdziale 60016 „drogi publiczne gminne”- zakup usług remontowych.
Środki te pozyskane z działów ”Ochrona gleby i wód podziemnych”(28 500 zł) i „Drogi publiczne gminne” (25 000 zł), przeznaczone będą na remont zarwanych przepustów w pasie drogi Sarniej i Borsuczej.

W głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie miasta uzyskano:
w Komisji Kultury 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
w Komisji Budżetu 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

-Projekt uchwały dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2011-2025.
Zmiany w projekcie są wynikiem dokonanych zmian w budżecie miasta.
W zarządzonym głosowaniu za pozytywnym zaopiniowaniem zmian w WPF:
w Komisji Kultury 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się,
w Komisji Budżetu 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Ad.3
Przewodnicząca A.Stencka podziękowała p. Markowicz za przesłanie szczegółowych tabeli odpłatności za przedszkole w różnych proponowanych wersjach.
Radny Kubicki przedstawił przebieg dyskusji na spotkaniu Zespołu ds. ustalenia opłat za przedszkole z Radą Rodziców Przedszkola Miejskiego i ustalenia przyjęte na tym spotkaniu. Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Rady Rodziców zaprezentowali uzgodnione stanowisko rodziców dzieci przedszkolnych tzn.:
-malejąca opłata za kolejne godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatne
5 godzin
-ulga w opłatach za drugie dziecko w przedszkolu 25%
-trzecie i czwarte dziecko bezpłatnie.

Przewodnicząca A.Stencka poinformowała członków obu komisji o wpłynięciu pisma od przewodniczącego Komisji Ładu, w którym prosi o to by nie podejmować decyzji dotyczących odpłatności za przedszkole, jeżeli zwiększałyby wydatki z budżetu.
Kierownik przedszkola przedstawiła sytuację wykorzystania godzin popołudniowych płatnych w przedszkolu.
W trakcie dyskusji dotyczącej zwolnień z opłat za pobyt w przedszkolu radna A. Foss zaproponowała aby zwolnienia były na uzasadniony wniosek zainteresowanych.. Jeden z mieszkańców p. Murawski zawnioskował wprowadzenie kryterium dochodu.
Przewodniczący zarządzili głosowanie nad zaproponowanymi stawkami godzinowymi:
pierwsza godzina bezpłatnie (od 7.00 do 8.00)
0,29% podstawy godzina 13-14
0,58% godzina 13-15
0,69% godzina 13-16
0,76% godzina 13-17
Komisja Kultury: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja Budżetu: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Proponowane stawki odpłatności zostały zaopiniowane pozytywnie przez obie komisje.

Przystąpiono do głosowania nad propozycjami Rady Rodziców przedszkola dotyczącymi zwolnień z opłat na drugie, trzecie i następne dziecko.
Komisja Kultury: 0 głosów za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujących się.
Komisja Budżetu: 1 głos za, 2 przeciw, 3 głosy wstrzymujących się.
Komisje negatywnie zaopiniowały propozycje Rady Rodziców.

W trakcie dyskusji dotyczącej przegłosowanego wniosku radna Skowron zaproponowała pozostawienie zapisów uchwały podjętej w czerwcu w punkcie dotyczącym zwolnień,
radna Wichrowska zaproponowała wprowadzenie kryterium dochodu.
Sformułowano następujący wniosek o zmianę uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za przedszkole ::
Wykreślić punkt 3 i 4 uchwały i wprowadzić zapis w brzmieniu:
Obniżenie lub zwolnienie z opłaty za przedszkole może nastąpić na uzasadniony wniosek rodzica lub opiekuna skierowany do burmistrza.
Głosowanie:
Komisja Budżetowa
4 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja Kultury:
4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez obie komisje.
Jednogłośnie przyjęto wniosek o przesłanie do burmistrza opinii radnych dotyczącej pracy zespołu.
Jednogłośnie został rozwiązany zespół do spraw ustalenia opłat za przedszkole.

ad.4
Przewodniczący Komisji Kultury przedstawił informację o przebiegu spotkania Rady Rodziców szkoły samorządowej z radnymi i panią Burmistrz .
Zaproponowano różne sposoby rozwiązania trudnej sytuacji licznych klas I, (29 i 30 dzieci w klasie):
– zatrudnienie dodatkowego nauczyciela na lekcje WF (koszt ok.20 000 zł)
– utworzenie trzeciej dodatkowej klasy I(koszt około 60 000 zł)
Przewodnicząca A.Stencka poinformowała o konieczności złożenia informacji o pracach komisji do Przewodniczącego Rady Miasta.

ad.5
Radna A.Foss zwróciła uwagę na fatalny stan nawierzchni na ulicy Iwaszkiewicza,gdzie znajduje się zabytkowa willa w której odbywają się imprezy kulturalne. Radna A. Lukasiewicz przypomniała o fakcie, że istnieje projekt remontu tej ulicy z zaplanowanymi miejscami do parkowania. Przewodnicząca Stencka przypomniała, że wnioski do budżetu należało składać do końca września.
Mieszkaniec Murawski jak postępuje akcja szczepień przeciw grypie i rakowi szyjki macicy.
Radni dyskutowali nad możliwościami poprawy stanu nawierzchni ulic i chodników na ul.1Parkowej, Brwinowskiej, Bukowej, Jeleniej.
Radny Chrzanowski zapytał jak przebiega współpraca z Radą miasta Piedimonte San Germano we Włoszech..Radna Stencka pokrótce przedstawiła „zbliźniaczenia” gmin.
Prof. Bogusławski obecny na komisji zapytał o kontynuację Wideokroniki Podkowy Leśnej.
Radna Łukasiewicz zwróciła uwagę na konieczność promocji miasta na zewnątrz np. również w języku angielskim.
Przewodniczący zamknęli posiedzenie obu komisji.

Protokółowała Helena Skowron

Protokół z posiedzenia w dniu 27 września 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 27 września 2011 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Pałacyk-Kasyno, ul. Lilpopa 18

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie. Przywitała zebranych i stwierdziła quorum.
Zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do budżetu miasta na rok 2012.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad.1)
Po wprowadzeniu poprawki do protokołu z posiedzenia KBFiI z dnia 15.09.2011 r., polegającej na zamianie słowa „Burmistrz” na „Burmistrza” (str. 2 projektu), protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2)
WNIOSEK DO BUDŻETU nr 1:
Przewodnicząca A. Stencka zgłosiła wniosek o:
wpisanie do budżetu miasta na 2012 r. zadania inwestycyjnego polegającego na:
– wybudowaniu skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią ul. Bukowej z ulicą Wschodnią, zmianę organizacji ruchu na ulice równorzędne, organizację z oznakowaniem na nim przejścia dla pieszych,
– zmianę organizacji ruchu ulicy Bukowej z uwzględnieniem wprowadzenia fizycznych środków uspokojenia ruchu, w tym przejść dla pieszych.
Radna podkreślała konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Podkreśliła, że w kampanii przedwyborczej kandydaci na radnych obiecywali mieszkańcom rozwiązanie kwestii ulicy Bukowej.
Radny G.Smoliński przypomniał, że KŁPiOS uznając priorytet bezpieczeństwa w mieście wystąpiła z wnioskiem, aby kompleksowo potraktować sprawy ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Zwrócił się do KBFiI o poparcie tego wniosku. Poinformował, że Komisja Ładu wystąpiła do Burmistrza o wskazanie możliwości spowolnienia ruchu w Podkowie Leśnej i czeka na odpowiedź.
Radny J.Chrzanowski przyznał, że problem ul. Bukowej jest palący i dostrzeżono go już w poprzednich kadencjach RM. Zaproponował modyfikację wniosku A.Stenckiej poprzez dopisanie słów „o ile przepisy prawa na to pozwolą”.
Radna A.Foss wyraziła pogląd, że ulice Gołębia i Jelenia są równie niebezpieczna m.in. ze względu na brak chodnika.
Mieszkaniec p.Miracki zaproponował, aby na ulicy Bukowej wprowadzić ruch jednokierunkowy, gdyż samochody mijając się wjeżdżają na wąski chodnik.
Mieszkaniec p.Żółtowski podkreślił konieczność zmiany organizacji ruchu na tej ulicy.
Mieszkanka p.Ozimek nie zgodziła się z wynikami badań natężenia ruchu na ulicy Bukowej. Sama sprawdziła ilość przejeżdżających samochodów. W dzień powszedni pomiędzy godziną 13.45 a 14.00 naliczyła 130 samochodów łącznie z ciężarówkami, pomiędzy 17.45 a 18.00 w obie strony przejechało 89 samochodów.
Radny Z.Bojanowicz poparł wniosek p.G.Smolińskiego o generalne uporządkowanie ruchu w mieście. Zdaniem radnego nie wolno skupiać się tylko na ul.Bukowej, trzeba pamiętać o innych ulicach oraz mieć na uwadze możliwość zarzucenia przez RIO łamania przepisów przez p.Burmistrz, gdyby chciała wdrożyć niniejszy wniosek.
Mieszkanka p.Gessner nie znalazła uzasadnienia dla odrzucenia wniosku dotyczącego ul.Bukowej. Zaproponowała, aby dać Pani Burmistrz szansę zajęcia się tą sprawą.
Mieszkanka p.Ostrowska-Tryzno przypomniała o tym, że problem ul.Bukowej wraca od wielu lat. Budowany nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo, ale tylko na długości 300 m. Mieszka na odcinku, gdzie chodnik ma szerokość ok. 1m i często musiała się chować z dzieckiem w bramie, bo nie mogła przejść na drugą stronę. Wielu kierowców na co dzień łamie przepisy jeżdżąc z prędkością ponad 100 km/h. Uważa, że powinno się zacząć działać chociaż „małymi kroczkami”. Optuje za zrobieniem bezpiecznego skrzyżowania.
Mieszkaniec p.Lasota stwierdził, że jeśli chodzi o ryzyko pieszego, ulica Bukowa przewyższa wszystkie inne ulice w Podkowie Leśnej.
Mieszkaniec p.Tusiński przyznał, że radni próbowali się zająć tą sprawą, ale bez efektów, więc mieszkańcy wzięli ją w swoje ręce i zebrali podpisy pod petycją.
Radna Alina Stencka wystosowała wniosek o głosowanie imienne.
Wyniki głosowania:
p. Adam Krupa – za
p. Jarosław Kubicki – za
p. Grzegorz Smoliński – za
p. Helena Skowron – wstrzymała się
p. Anna Foss – wstrzymała się (zaznaczając, że gdyby wniosek był rozdzielony na dwie części, głosowałaby za przy pierwszej części, a przy drugiej by wstrzymała się od głosu z uwagi na przyjęte sformułowanie, ponieważ nie można dokonać zmiany organizacji ruchu wyłącznie na jednej ulicy, stanowiącej główny ciąg komunikacyjny w tej części miasta).
p. Zbigniew Bojanowicz – za
p. Jarosław Chrzanowski – za
p. Alina Stencka – za
Wniosek przeszedł.
WNIOSEK DO BUDŻETU nr 2:
Radny A.Krupa wystąpił z wnioskiem o:
wpisanie do budżetu na rok 2012 zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu chodnika na odcinku od ulicy Orlej do Sokolej przy ulicy Brwinowskiej wraz z poprawą przejścia dla pieszych przy ulicy Orlej (w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie).

Radny Z.Bojanowicz przypomniał, że ul. Brwinowska jest ulicą powiatową, więc miasto nie może wyasygnować środków na realizację tego zadania.

P. A.Krupa powołał się na współpracę miasta z powiatem.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

WNIOSEK BUDŻETU nr 3:
Radna A.Foss poddała pod głosowanie wniosek o:
wpisanie do budżetu na rok 2012 zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie chodnika na ulicy Jeleniej od ulicy Króliczej do Myśliwskiej.

Komisja jednomyślnie go poparła.

WNIOSEK BUDŻETU nr 4:
Radny J.Chrzanowski wystosował wniosek o:
realizację całości projektu przebudowy ulicy Bluszczowej.

Wniosek spotkał się z przychylnym przyjęciem wszystkich członków Komisji.

WNIOSEK DO BUDŻETU nr 5:
Radny A.Krupa wystąpił z wnioskiem o:
wybudowanie Park & Ride.
Radny Z.Bojanowicz zwrócił uwagę na zależność budowy parkingu od możliwości i planów inwestycyjnych WKD. Powołał się na ustalenia pomiędzy miastem a WKD dotyczące kosztów wybudowania parkingu. Budowę parkingu ma sfinansować WKD, miasto przeznaczy środki na przygotowanie terenu oraz budowę dojazdu ulicą Błońską od ul. Słowiczej i dojść do stacji. Jeśli WKD nie zaplanuje w budżecie na przyszły rok środków na budowę Park&Ride, zostaną zablokowane środki finansowe miasta.
Radny J.Chrzanowski zaproponował, aby Komisja wyłoniła kolejne zadanie drogowe jako alternatywę dla budowy parkingu.
Radny Z.Bojanowicz przypomniał o istnieniu projektu na ul. Jodłową. Poddał pomysł realizacji fragmentu tej ulicy.
Radny G.Smoliński powołał się na wniosek Komisji Ładu o dokończenie budowy ul. Reymonta.
Radny J.Kubicki zaproponował jako alternatywę wykonanie na ulicy Akacjowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kościelnej nawierzchniowej nakładki, progów zwalniających oraz wydzielenie tam strefy zamieszkania.
Radny J.Chrzanowski wskazał jako alternatywę dla budowy Park & Ride realizację budowy ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Podkowa Leśna Główna do mostu na Niwce.

Przewodnicząca A.Stencka poddała pod głosowanie:
wniosek radnego A.Krupy z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia alternatywnej propozycji do realizacji w przypadku trudności we wdrożeniu zadania jakim jest Park & Ride.
Wniosek przeszedł (stosunkiem głosów: za – 6, przeciw – 1, wstrzymał się – 1).

Radny J.Kubicki wycofał z alternatywy wniosek dotyczącego ul. Akacjowej.

Radny G.Smoliński wyłączył także z alternatywy wniosek w sprawie ul. Reymonta.

Po dyskusji członkowie Komisji ustalili ostateczną wersję wniosku.
WNIOSEK DO BUDŻETU nr 5 (ostateczna wersja):
Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad zmodyfikowanym wnioskiem A.Krupy:
Wybudowanie Park & Ride, a w przypadku trudności we wdrożeniu tego zadania:
– realizacja części projektu ul. Jodłowej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Jana Pawła II
lub
– realizacja budowy ścieżki wraz z oświetleniem od stacji Podkowa Leśna Główna do mostu na Niwce.
W wyniku głosowania wniosek przeszedł (7 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się).

WNIOSEK DO BUDŻETU nr 6:
Radny J. Kubicki poddał pod głosowanie wniosek o:
wykonanie na ulicy Akacjowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Kościelnej nawierzchniowej nakładki, progów zwalniających oraz wydzielenie tam strefy zamieszkania.
Wniosek został przyjęty (głosami: za- 6, przeciw – 2, wstrzymało się – 0).

WNIOSEK DO BUDŻETU nr 7:
Radny G. Smoliński wystąpił z wnioskiem o:
dokończenie zgodnie z projektem ulicy Reymonta do ulicy Żeromskiego.
Komisja poparła go (stosunkiem głosów: za- 4, przeciw – 2, wstrzymały się – 2).

WNIOSEK DO BUDŻETU nr 8:
Radny Z. Bojanowicz wystosował wniosek o:
przebudowę i modernizacje rowów: na ul. Wilczej i Bobrowej, od ulicy Grabowej do ul. Bukowej oraz na odcinku od ulicy Głównej do drogi 719.

Mieszkaniec p.Tusiński zwrócił uwagę, że przy realizacji tego wniosku trzeba wziąć pod uwagę konieczność wyasygnowania środków finansowych na przepompownię oraz znalezienia dużej kubatury na pomieszczenie wody z tej przepompowni. Koszty takiej inwestycji będą bardzo duże.

Komisja poparła wniosek (głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrzymały się – 2).

Ad. 3) Sprawy bieżące:
Salę posiedzeń opuścił radny Z.Bojanowicz.
Przewodnicząca A.Stencka przekazała informację, że otrzymała do wiadomości pismo dotyczące wniosków do budżetu złożonych przez KKOSiSS.

Przewodniczący p.G.Smoliński poinformował, że pismo zawierające wnioski do budżetu sformułowane przez KŁPiO przekazał p.Przewodniczącemu.

WNIOSEK BIEŻĄCY nr 1:
Radna A.Foss wniosła o:
modyfikację wniosku podjętego przez KBFiI na posiedzeniu w dniu 15.09.2011 r., dotyczącego przeniesienia wolnych środków w wysokości 25 tys. zł (pozostałych z inwestycji drogowych lub z innego źródła) na modernizację rowów, wskazując na konieczność pilnego udrożnienia rowu po obu stronach ul. Sarniej oraz Borsuczej i Wiewiórek, z możliwością rozpoczęcia realizacji tego zadania w bieżącym roku i przedstawiła jego uzasadnienie.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała niniejszy wniosek.

Przewodnicząca A.Stencka przekazała informację, dotyczącą osób powołanych do składu zespołu ds. opłat za Miejskie Przedszkole. KKOSiSS wyłoniła ze swojego grona p. Macieja Foksa i p. Zbigniewa Jachimskiego. Do reprezentowania Rady Rodziców zostali wydelegowani: p. Sylwia Dąbrówka, p.Renata Lenard oraz p. Renata Gabryszuk.

Radny J.Chrzanowski przypomniał, że radna A.Łukasiewicz przesłała pocztą elektroniczną informację na temat możliwości pozyskiwania dla miasta środków finansowych z zewnątrz. Za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo można otrzymać dotacje z funduszy europejskich w wysokości 500 tys. zł pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie miasta oraz określenia planowanego przedsięwzięcia. Zaproponował, aby część zadań inwestycyjnych, o które wnioskowały komisje RM uwzględnić w ramach aplikowania o te środki poprzez Zielone Sąsiedztwo.

Radna A.Foss wyjaśniła, że Urząd Miasta musi złożyć dobrze sformułowany wniosek. Rada Stowarzyszenia opiniuje go i wysyła do Urzędu Marszałkowskiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i jego ewentualnym uzupełnieniu podpisuje się umowę.

WNIOSEK BIEŻĄCY nr 2:
Radny J.Chrzanowski wystąpił z wnioskiem o:
rozważenie możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne Komisje w ramach wniosków do budżetu miasta na rok 2012, których finansowanie byłoby możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER.

Komisja jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.

WNIOSEK BIEŻĄCY nr 3:
Radny G.Smoliński wystąpił z wnioskiem o:
przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu pozyskiwania środków zewnętrznych z projektów już ogłoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne w bieżącej kadencji.
Wniosek przeszedł ( za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 1)

WNIOSEK BIEŻACY nr 4:
Radny G.Smoliński wnioskował również o:
przedłożenie przez Panią Burmistrz wraz z projektem budżetu miasta na rok 2012 planu oszczędności i naprawy finansów miasta, według harmonogramu obejmującego działania w tym zakresie w bieżącej kadencji.
Komisja pozytywnie go zaopiniowała (za – 4, przeciw – 1, wstrzymały się – 2).

WNIOSEK BIEŻĄCY nr 5:
Radny G.Smoliński zaapelował do członków KBFiI o:
poparcie wniosku Komisji Ładu dotyczącego dokonania przeglądu stanu technicznego ciągów pieszych (chodników), ulic, poboczy i znaków drogowych, zapewniających bezpieczeństwo w mieście.

Komisja poparła wniosek p.G.Smolińskiego (za – 6, przeciw – 0, wstrzymał się – 1).

WNIOSEK BIEŻĄCY nr 6:
Radna A.Foss złożyła wniosek o:
ponowienie wniosku zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu 23.05.2011 r. o podjęcie prac nad aktualizacją zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2007-2014 przy udziale mieszkańców i organizacji pozarządowych, w terminie umożliwiającym wykorzystanie dokumentu w pracach nad budżetem na rok 2012.

Komisja przyjęła niniejszy wniosek jednogłośnie.

Mieszkaniec p.Murawski zwrócił uwagę na fakt, że UM powinien przedstawić sprawozdanie z realizacji założeń strategii.

Przewodnicząca poinformowała obecnych, że w dniu wczorajszym 26 września 2011 r. o godzinie 18.30 w szkole samorządowej odbyło się spotkanie rodziców klas I-szych z p.Burmistrz, dyrekcją szkoły i radnymi w celu omówienia problemu przepełnienia w klasach pierwszych. Podkreśliła zaangażowanie obecnych na spotkaniu osób w rozwiązanie tej kwestii.

Ad. 4)
W wolnych wnioskach głos zabrała mieszkanka p.Ozimek stwierdzając, że na początku kadencji proponowała, aby w Podkowie Leśnej powstała Straż Miejska. Dzięki temu w mieście byłoby bezpieczniej, byłby porządek, nie byłoby śmieci.

Radny G.Smoliński poinformował, że sprawa ta była podejmowana na Komisji Ładu. Są prowadzone rozmowy z Panią Komendant na ten temat. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce i zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Proces wdrażania tego pomysłu został rozpoczęty, UM zastanawia się nad kosztami.

Mieszkaniec p.Murawski zapytał o to, czy UM kontroluje umowy o wywóz nieczystości.

Radna H.Skowron potwierdziła, że kontrole są prowadzone, gdyż sama niedawno została poproszona o przedstawienie umowy o wywóz nieczystości.

Radna A.Stencka wspomniała o konieczności wprowadzenia zapisów ustawy o utrzymaniu czystości w mieście.

Radna H.Skowron przypomniała o tym, iż członkowie Komisji zobowiązali się wrócić po wakacjach do rozważań o podwyższeniu pensji pani Burmistrz.

Radna A.Świderska powołała się na swoje słowa wypowiedziane na sesji RM. Powiedziała wówczas, że jest za podwyżką dla p.Burmistrz jeśli będą jakieś sukcesy. Poprosiła więc o podanie przykładów sukcesów.

Radna H.Skowron wymieniła:
– zasiedzenie dwóch działek,
– toczące się postępowania o zasiedzenie czterech następnych działek,
– ukończona budowa domu komunalnego, obecnie przygotowany jest do odbioru technicznego.

Radna A.Świderska zwróciła uwagę na fakt, że Komisja Ładu występowała do Pani Burmistrz z wieloma opiniami i wnioskami, na które otrzymywała niepełną odpowiedź. Często musiała się zwracać o jej uzupełnienie. Stwierdziła, że z punktu widzenia radnej uznaje te sukcesy za niewystarczające.

Radna H.Skowron zaapelowała do członków Komisji o zastanowienie się nad tą kwestią, gdyż na następnym posiedzeniu KBFiI wystąpi z konkretnym wnioskiem.

Mieszkanka M.Gessner zwróciła się z propozycją przemyślenia problemu restauracji w Pałacyku- Kasyno pod kątem szukania najemcy, który wykorzystałby znakomite wyposażenie kuchenne np. na produkcję catering, a nie tylko prowadzenia restauracji.

Dyr. CKiIO A.Witkowska przypomniała zasady, według których został wyłoniony najemca oraz zwróciła uwagę na kwestię lokalizacji, która ma duży wpływ na funkcjonowanie restauracji. Dotychczasowy restaurator sugerował obniżenie czynszu w okresie zimowym. Propozycja była niezgodna z zasadami konkursu. Ze względu na to, że Pan ten był głównie zainteresowany organizacją wesel i przyjęć, przeniósł się do restauracji „Borówka w Milanówku, gdzie dodatkowo może rozstawić namioty na większe przyjęcia. W warunkach następnego konkursu nie będzie ograniczenia tylko do działalności gastronomicznej. Istnieje możliwość wynajmowania powierzchni restauracyjnej na prywatne przyjęcia. Zgłaszające się firmy szkoleniowe oczekują także zapewnienia bazy noclegowej, czym CKiIO nie dysponuje. P.Dyrektor zaapelowała do radnych o przekazywanie ustne informacji o możliwości najmu powierzchni restauracyjnej.

Radna A.Stencka przedstawiła propozycję mieszkańca p.Chrabelskiego, który uważa, że pomieszczenia restauracji można przeznaczyć na izbę harcerską.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła:
Alina Stencka

Protokół z posiedzenia w dniu 15 września 2011 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji w dniu 15.09.2011 roku

Obrady komisji otworzyła przewodnicząca, Alina Stencka o godz. 18:30. Posiedzenie odbyło w CKiIO, ul. Lilpopa 18 i trwało do godz. 23:30. Na wstępie komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad ( zał. nr 1) oraz także jednogłośnie protokół z posiedzenia w dniu 22.08.2011 roku.

Przewodnicząca poinformowała, że w ostatniej chwili wpłynęło pismo od Rady Rodziców przedszkola miejskiego z propozycją wysokości opłat / zał. do protokołu /.
Komisja w pierwszej kolejności rozpatrzyła wniosek Komisji KOSiSS (zał. nr 2) w
sprawie opłat za przedszkole miejskie. Dyrektor MZE-AS, Anna Markowicz, przedstawiła szczegółową analizę kosztów.
Na pytanie radnej Anny Foss, dyrektor Markowicz poinformowała, że koszt utrzymania każdego dziecka z środków budżetu miasta wynosi rocznie za pobyt w ciągu 5 godzin programu podstawowego 7.300 złotych oraz w czasie ponadprogramowym 1000 złotych .

Dodatkowych informacji udzieliła Skarbnik Miasta, Maria Ostrowska, przedstawiając dla porównania koszty utrzymania dziecka w innych gminach : 646 zł – Nadarzyn, 589 zł – Michałowice, 605 zł – Brwinów, 658 Lesznowola, 579 zł – Pruszków, 364 zł – Milanówek. Opłaty w tej wysokości ponosi budżet miasta za dzieci zameldowane w Podkowie Leśnej, jeśli uczęszczają do placówki w jednej z w/w miejscowości. Natomiast za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkola w Podkowie, wpływ do budżetu miasta wynosi 430,95 zł
miesięcznie.

Radny Jarosław Kubicki przedstawił w kilku wariantach własne wyliczenia stawek opłat za przedszkole w czasie ponadprogramowym, w oparciu o dane uzyskane od dyrektor Markowicz, z uwzględnieniem możliwości budżetu miasta oraz oczekiwań rodziców . Przyjęcie rozwiązania zaproponowanego przez radnego Kubickiego oznaczałoby zmniejszenie wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za przedszkole w czasie ponadprogramowym o 13.000 złotych rocznie w porównaniu z uchwałą nr 38/8/2011
z 02.06.2011roku.

W odniesieniu do pisma – listu otwartego RR przedszkola, które radni otrzymali w dniu posiedzenia , głos zabrała radna Helena Skowron, nie zgadzając się z jego treścią i zarzutami dotyczącymi braku informacji i konsultacji z rodzicami. Radna Skowron podkreśliła, że konsultacje projektu uchwały miały miejsce, przywołując pismo jednego z rodziców do UM
z początku maja tego roku. Odnosząc się do faktu, że list otwarty nie był znany wszystkim członkom RR, a zawarta w nim propozycja stawek opłat nie miała całkowitego poparcia, radna Skowron wyraziła opinię, że stanowisko RR do RM radni traktują jako stanowisko oficjalne. Radny Maciej Foks ocenił krytycznie list otwarty RR, podkreślając, że nie oddaje on faktycznego przebiegu posiedzenia Komisji KOSiSS , na której obecni byli także rodzice
i w czasie którego komisja przegłosowała wniosek do komisji budżetu o ponowne rozpatrzenie wysokości stawek za przedszkole.

Radny Zbigniew Bojanowicz złożył wniosek formalny o powołanie zespołu składającego się z członków komisji budżetu i komisji kultury, dyrekcji przedszkola oraz przedstawicieli RR.
Wniosek przyjęto jednogłośnie. W skład zespołu komisja wybrała jednogłośnie radnych Helenę Skowron, Zbigniewa Jachimskiego, Adama Krupę i Jarosława Kubickiego.

Mieszkanka, Mirosława Gessner, zwracając się do rodziców, przypomniała, że miasto jest zadłużone na ponad 9 milionów złotych i budżet miasta jest bardzo napięty z powodu, m.in. inwestycji w szkole samorządowej oraz konieczności rozpoczęcia w przyszłym roku spłaty kredytu na jej budowę. Mieszkanka zaapelowała o to, aby na potrzeby finansowe miasta spojrzeć całościowo.

W dyskusji nad zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 roku, skarbnik Maria Ostrowska , poinformowała, że UM rozważa możliwość wpisywania do hipoteki długów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, a także możliwość odcinania od wody za długi w opłatach. Radny Zbigniew Bojanowicz zaproponował umieszczenie takiej informacji w Biuletynie Miasta. Sprawozdanie zostało przyjęte w glosowaniu: 6 za, przy 3 wstrzymujących się.

Pracownik UM, Tomasz Gawin przedstawił „Propozycje tematów drogowych do realizacji w 2012 roku” ( zał. nr 3).
W dyskusji nad propozycjami Urzędu radna Anna Foss poddała w wątpliwość zasadność podejmowania w obecnej sytuacji inwestycji usunięcia kolizji z budową przyszłej drogi w Alei Lipowej , wskazując pilne potrzeby na ul. Akacjowej i Myśliwskiej oraz wykonania
przejścia do Pałacyku wzdłuż torów kolejki WKD.
Radny Zbigniew Bojanowicz podkreślił brak priorytetów inwestycyjnych, przypominając
o zaniedbanych rowach i braku organizacji ruchu w mieście.
Radny Zbigniew Jachimski stwierdził – przypominając, że mówi to po raz kolejny – brak programu realizacji inwestycji drogowych oraz konieczność podjęcia decyzji o rozwiązaniach systemowych zarówno w odniesieniu do poprawy stanu dróg, jak i uporządkowania ruchu drogowego. Radny Jarosław Chrzanowski potwierdził brak programu i działania systemowego Rady, apelując o pilne określenie zadań i pracy Rady do końca kadencji.

Radna Agnieszka Świderska przypomniała, że Komisja ŁPBiOŚŚ wystąpiła do Burmistrza Miasta z wnioskiem o opracowanie i przedłożenie radnym strategii inwestycji drogowych i podkreśliła, że radni takiej strategii od UM będą żądać. Radna Świderska poparła wniosek radnych Jachimskiego i Chrzanowskiego o wypracowanie priorytetów dla RM. Zgłosiła również propozycje dokończenia w 2012 roku inwestycji drogowej na ul. Reymonta zgodnie z projektem, tj. do ul. Żeromskiego oraz pilnego remontu ul. Wilczej.

W sprawie organizacji ruchu i bezpieczeństwa drogowego wypowiedział się mieszkaniec, Artur Tusiński, podkreślając , że wszystkie decyzje RM w tym zakresie mają służyć mieszkańcom, odniósł się także do argumentacji Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, przedstawionej w pismach do UM.

W dodatkowej informacji dotyczącej szkoły samorządowej pracownik UM, Tomasz Gawin przedstawił wstępne zapotrzebowanie na środki finansowe związane z zakończeniem w 2012 roku budowy szkoły, opiewające na kwotę 845.000 złotych (zał. nr 3).

Przechodząc do punktu 5 porządku posiedzenia, przewodnicząca Alina Stencka zgłosiła
wniosek o wykonanie w 2012 roku zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Bukowej zgodnie
z petycją mieszkańców. W dyskusji mieszkaniec Artur Tusiński argumentował za koniecznością uspokojenia i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie fizycznych środków spowolnienia ruchu.

Radny Zbigniew Bojanowicz, odpowiadając na pytanie radnej Anny Foss na temat uzgodnień dotyczących organizacji ruchu, poinformował, że w ubiegłej kadencji zlecona była koncepcja, a nie projekt, w odniesieniu do której nie ma żadnych uzgodnień .
Zasadność wniosków mieszkańców co do organizacji ruchu podkreślił radny Zbigniew Jachimski, uważając, że należy te wnioski zabrać i uporządkować oraz wziąć pod uwagę przy projekcie organizacji ruchu. Radny Jachimski zapytał, czy radni są gotowi na przyjęcie całkiem innego spojrzenia na system komunikacji drogowej w mieście, podkreślając konieczność rozwiązań systemowych, a nie doraźnych .

W oparciu o wniosek radnej Aliny Stenckiej, dotyczący ul. Bukowej, radni i mieszkańcy dyskutowali o technicznych i prawnych uwarunkowaniach spowolnienia ruchu w mieście.
Radna Helena Skowron podkreśliła konieczność rozluźnionego i płynnego ruchu w całym mieście oraz całościowego podejścia do problemów organizacji ruchu .
Także radni Anna Foss i Grzegorz Smoliński opowiedzieli się przeciw zleceniu projektu organizacji ruchu w mieście etapami. Natomiast radna Maria Konopka-Wichrowska poddała pod wątpliwość konieczność opracowania nowego projektu, skoro projekt z 2005 roku nadal obowiązuje, co potwierdził T. Gawin/ UM, więc należałoby – ze względu na koszty -zastanowić się raczej nad aktualizacją projektu.

Radny Zbigniew Bojanowicz złożył wniosek formalny o dokonanie zmiany budżetowej przeniesienia wolnych środków w wysokości 25 000 złotych po inwestycji drogowej na ul. Reymonta na udrożnienie rowów, uzasadniając go koniecznością realizacji projektu udrożnienia dwóch przepustów drogowych na ul. Wilczej . Wniosek spotkał się z protestem radnej Świderskiej, której zdaniem z inwestycji drogowych radni nie powinni zdejmować ani złotówki. W głosowaniu wniosek został przyjęty: 7 za, przy 2 wstrzymujących się.

Wnioski, zgłoszone przez radną Alinę Stencką w sprawie ul. Bukowej, radnego Grzegorza Smolińskiego o podjecie przez UM kroków w celu pozyskania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2012 roku i kolejne lata, radnego Zbigniewa Bojanowicza o przeznaczenie środków na realizację projektu rowy, radną Agnieszkę Świderską o c.d. budowy ul. Reymonta oraz mieszkankę , Mirosławę Gessner – wniosek złożony do komisji w marcu 2011r., o analizę celowości i możliwości centralnego zamawiania przez UM materiałów i usług, będą głosowane na posiedzeniu komisji w dniu 27.09.2011 roku po ich pisemnym sprecyzowaniu i przedłożeniu przez wnioskodawców.

Protokół sporządził: Grzegorz Smoliński

Protokół z posiedzenia w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
w dniu 22 sierpnia 2011 roku, które odbyło się w CKiIO
przy ul. Świerkowej 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu: wg listy obecności.

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek spotkania:
1. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta.
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025,
3. Informacja tymczasowego zespołu powołanego przez KBFiI na temat monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
4. Informacja Urzędu Miasta o stanie zaawansowania inwestycji prowadzonych w mieście.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1.
Projekt protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29.06.2011 roku został przyjęty jednogłośnie.
Projekt protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 07.07.2011 roku przyjęto przy jednym głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 2a.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.

Ad.2b.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011–2025.

Ad. 3.
Radny Pan Zbigniew Bojanowicz przedstawił informacje tymczasowego zespołu powołanego przez KBFiI na temat monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Celem zespołu była obserwacja działań wykonawcy, która miała pomóc inwestorowi. Zespół odbył 6 spotkań cotygodniowych. Od 2 lub 3 spotkania zauważono istotne przyśpieszenie robót. W oparciu o oświadczenie kierownika budowy można sądzić, iż roboty będą zakończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Problematyczne wydaje się zakończenie prac przy dojściu do budynku. 2 sierpnia uzgodniono rodzaj nawierzchni. Do 28 sierpnia mają być zakończone wszystkie roboty umożliwiające zagospodarowanie pomieszczeń – dotyczy to części remontowanej i przebudowywanej. Radny wniósł w imieniu zespołu o akceptację pracy i rozwiązanie zespołu.
Przewodnicząca Komisji Pani Alina Stencka podziękowała zespołowi za jego pracę i uznała zespół za rozwiązany. Członkowie Komisji przez aklamację potwierdzili, że akceptują i doceniają pracę zespołu.

Ad.4.
Informacji udzielił kierownik referatu inwestycji UM Pan Grzegorz Lewandowski:
• Szkoła rozpocznie bez problemu pracę 5 września. Być może nie wszystkie prace przy chodnikach zostaną zakończone, mimo to będą mogły być bezpiecznie używane.
• Brak zastrzeżeń do tempa prac i jakości prac na ulicy Reymonta. Oświetlenie będzie instalowane od 1 września.
• Budowa budynku komunalnego zostanie przyśpieszona prawdopodobnie o około 3 tygodnie.
• Ulica Bluszczowa – ustalono termin na opracowanie projektu do końca września. Ulica będzie jednokierunkowa.
• Chodnik na ulicy Bukowej zbudowany będzie od ulicy 11 Listopada do granicy miasta. Zebrano już oferty. Prace powinny się rozpocząć około 10 września.
• Ulica Kwiatowa – po sesji RM zostanie w tej sprawie podpisana umowa. Projekt dotyczy tylko oznakowania tej ulicy.
• Skwer Przyjaźni Polsko-Węgierskiej – prace będą wykonane we wrześniu bez kosztów po stronie miasta.
• Park & Ride wydaje się, że powstanie w przyszłym roku.
Dyskusja jak się wywiązała pomiędzy mieszkańcami a Panem Grzegorzem Lewandowskim dotyczyła możliwości poprawy bezpieczeństwa na ulicy Bukowej. Wzięli w niej udział także radni. Jedna z mieszkanek domagała się, by wobec braku środków w budżecie na realizację projektu przebudowy ulicy Bukowej i Lipowej, podjęto działania cząstkowe: budowę przejścia dla pieszych oraz wyniesionych skrzyżowań lub też progów zwalniających. Pan Grzegorz Lewandowski uznał za niewłaściwe podejmowanie prac cząstkowych, które nie są spójne z projektem przebudowy ulicy Bukowej. Pan Zbigniew Jachimski zwrócił uwagę na brak planu inwestycji drogowych i potrzebę powstania takiego planu.

Ad. 5.
Przewodniczący Pan Maciej Foks zwrócił się w imieniu Komisji KOSiSS o wsparcie społecznej inicjatywy ufundowania tablicy pamiątkowej dla podharcmistrza Zygmunta Soboty, założyciela harcerstwa w Podkowie Leśnej.
Komisja przegłosowała jednogłośnie pozytywnie wniosek o dofinansowanie w wysokości 1500 złotych społecznej inicjatywy wykonania tablicy upamiętniającej powstanie harcerstwa w Podkowie Leśnej oraz jej założyciela Zygmunta Soboty i przeznaczenie na ten cel środków z budżetu Rady Miasta na rok 2011.

Ad. 6.
Nie zgłoszono.

Przewodnicząca podziękowała obecnym za udział i zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Jarosław Kubicki

Protokół z posiedzenia w dniu 7 lipca 2011 r.

PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
oraz Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 7 lipca 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Błońskiej 50.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).

Przewodniczący obu Komisji powitali wszystkich zebranych i otworzyli posiedzenie stwierdzając quorum. Przewodnicząca A.Stencka przedstawiła zaproponowany porządek wspólnego posiedzenia i uściślając go wskazała projekty uchwał, które powinny być zaopiniowane przez obie komisję. Z uwagi na to, że projekt protokołu z ostatniego posiedzenia KBFiI nie jest jeszcze gotowy, zaproponowała jego przyjęcie na następnym spotkaniu.
Członkowie KBFiI jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Postęp prac nad realizacją inwestycji budowy szkoły w aspekcie początku roku szkolnego 2011/2012.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na X sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
Przewodnicząca przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu KKOSiSS informując, że podejmuje się zadania protokołowania oraz przeprowadzania głosowań.
Przewodniczący M.Foks zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad przez KKOSiSS.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Postęp prac nad realizacją inwestycji budowy szkoły w aspekcie początku roku szkolnego 2011/2012.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na X sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.
Ad. 1)
Protokół z ostatniego posiedzenia KKOSiSS został przyjęty jednogłośnie, bez uwag, następującym stosunkiem głosów : 7 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się.
Ad. 2)
P. Grzegorz Lewandowski przedstawił zakres prac koniecznych do wykonania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, ujętych w aktualnym szczegółowym harmonogramie opracowanym przez wykonawcę. Zaliczył do nich: przebudowę wejścia do szkoły, roboty drogowe, ciągi piesze, nowe ogrodzenie, bramy wjazdowe, oświetlenie ciągów pieszych, w starym budynku przebudowa sekretariatu, monitoring, gabinety dyrekcji, pomieszczenia dla pedagoga i pielęgniarki, skomunikowanie starego budynku z nową częścią, porządkowanie wokół „starej” szkoły, wykonanie termomodernizacji wraz z opaskami. Zapewnił, że nie ma obawy i że uzgodniony zakres robót będzie wykonany.
P. Piotr Gołąbek – właściciel firmy i główny wykonawca inwestycji budowy szkoły – potwierdził, że na 100% zostanie wykonany zakres robót, tak, aby dzieci mogły wejść do szkoły i rozpocząć naukę. Inwestycja codziennie jest wizytowana przez niego i p.Lewandowskiego.
P. Lewandowski (w odpowiedzi na pytania radnych M.Foksa, A.Świderskiej, A.Łukasiewicz oraz p.M.Gessner ) – w sierpniu będzie wykonany dach nad salą gimnastyczną, oszklenie i elewacja. Są opóźnienia, więc trudno określić, kiedy będzie ona oddana do użytku. Sprawa protokołu konieczności została domówiona. Nad planowaniem środków finansowych na wyposażenie szkoły czuwa p.dyr. A.Markowicz. Kwota 90 tys. zł dotyczy głównie stałych elementów tego wyposażenia. Środki na wyposażenie trzeba będzie zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie miasta.
P.Z.Bojanowicz – wystąpił z wnioskiem o powołanie tymczasowego 3-osobowego zespołu do spraw monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
P.A.Foss – stwierdziła brak zasadności powołania zespołu w sytuacji, gdy w UM są osoby kompetentne do zajmowania się sprawami inwestycji.
P.G.Smoliński – zaproponował, aby, gdy wniosek p.Bojanowicza będzie przyjęty, w składzie zespołu uwzględnić członków KKOSiSS.
Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p.Bojanowicza.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez członków KBFiI stosunkiem głosów:
za – 4, przeciw – 2, wstrzymały się – 2
P.A.Łukasiewicz – jako alternatywę dla zespołu poddała pod rozwagę zorganizowanie w sierpniu spotkania KKOSiSS poświęconego inwestycji budowy szkoły.
P.A.Foss wystąpiła do KKOSiSS z wnioskiem formalnym, aby na najbliższym sierpniowym posiedzeniu poruszyć sprawę rozbudowy szkoły.
Przewodniczący M.Foks poddał go pod głosowanie.
Wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków KKOSiSS (7 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymało się).
Do prac w tymczasowym zespole do spraw monitorowania realizacji inwestycji szkolnej w aspekcie rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgłoszono kandydatury p. G.Smolińskiego, p. Z.Bojanowicza i p. A. Krupy.
Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie. Powyższy skład zespołu został pozytywnie przyjęty przez członków KBFiI stosunkiem głosów:
za – 6, przeciw – 0, wstrzymały się – 2.
Ad.3)
a) KKOSiSS zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
P.A.Łuksiewicz – poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie 5-osobowego zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, wybranego przez Radę Miasta. Członkowie zespołu przejrzeli teczki 7 kandydatów i stwierdzili, że spełnili oni wymogi formalne. Zespół zwraca się teraz do Rady Miasta o podjęcie uchwały, która umożliwi mu zaopiniowanie niniejszych kandydatur.
Przewodniczący M.Foks zarządził głosowanie. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków KKOSiSS (za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0).
b) Przewodniczący M.Foks przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.
P.Burmistrz M.Stępień-Przygoda – uzasadniła przedstawiony projekt informując m.in., że p. dr Perka wystosowała pismo, w którym zwróciła się z prośbą o przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat oraz obniżenie stawki czynszu do 15 zł za m2, wraz z odstąpieniem od corocznej jej rewaloryzacji. Stwierdziła, że będąc odpowiedzialna finansowo i moralnie nie mogła przedstawić innej propozycji.
P.Z. Bojanowicz – stwierdził, że miasto nie powinno szukać pieniędzy w służbie zdrowia i podejmować jakiekolwiek próby szukania innego najemcy, podczas gdy p.Perka ma renomę. Wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, podwyższenie stawki czynszu o 10% oraz wydłużenie terminu okresu najmu do 7 lat.
Mieszkaniec p. Kołodziejak – poparł wniosek p.Bojanowicza dodając, że należałoby wydłużyć okres najmu do 10 lat. Powołał się na kontakty z rynkiem zajmującym się wynajmem i stwierdził, że istnieje tendencja do obniżania a nie podwyższania czynszów.
Przewodniczący M.Foks – wskazał na konieczność równoległego rozpatrywania projektu uchwały p.Burmistrz wraz z projektem wniesionym przez radnego p.B.Jestadta. Odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat. Zwrócił uwagę na bardziej szczegółowe zapisy w uzasadnieniu p.Jestadta. Osobiście poparł tryb bezprzetargowy, m.in. ze względu brak analogii do przetargu na księgarnię oraz kwestię zaufania pacjentów do lekarzy leczących w przychodni p.Perki.
P.A.Świderska – nie jest pacjentką Basisu, ale jest za odstąpieniem od przetargu i podpisaniem umowy na 10 lat. Podała przykłady innych umów w trybie bezprzetargowym m.in. z SEN-MARKiem.
P.P.Siedlecki – analizował za i przeciw obu trybów. Jako pacjent Basicu chciałby, aby się nic nie zmieniło. Jako radny chciałby, aby w tym miejscu była przychodnia i dobrze służyła miastu. Przypomniał tekst ślubowania na radnego. W kontekście tego uważa, że należy dobrze przyjrzeć się przepisom prawnym, tak, by w przypadku przyjęcia trybu bezprzetargowego nie zaszkodzić mieszkańcom i p.Perce. Powołał się na przykład Rady Miasta Myślenice, która przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową umowę najmu gruntu i uchwała ta została unieważniona przez wojewodę. Stwierdził, że w Podkowie są dwa ZOZ-y i ten drugi także może wystąpić do miasta o wsparcie, tak jak teraz Basis. Jeśli wojewoda unieważni uchwałę, będziemy mieć problem. P.Perka może wziąć udział w przetargu na jasnych zasadach prawnych i nikt nam nie zarzuci, że są jakieś powiązania. Opowiedział się więc za trybem przetargowym.
Pan G.Perka – przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Miasta przyjęła ok. 10 uchwał dotyczących trybu bezprzetargowego na okres powyżej 3 lat. Propozycja 15-letniego terminu umowy najmu związana jest z okresem inwestycyjnym. Basis zainwestował już kwotę ok. 400 tys. zł, a zaplanowane są wydatki na zakupienie urządzeń w wysokości ok. 700 tys. zł. Jeśli umowa będzie na okres 5 lat, Basis będzie się musiał wycofać z pewnych planów ze szkodą dla pacjentów. Optymalny okres wynosi co najmniej 7 do 10 lat. Powołał się na stawki czynszu w okolicznych gminach. Stwierdził, że Basis obecnie utrzymuje się ze środków z NFOZ i jeśli stawka będzie podwyższana będzie musiał zrezygnować z dofinansowania usług specjalistycznych. Z rozmów z prawnikami wynika, że nie stosuje się zamrożenia stawek czynszu. Na pytanie pani A.Foss odpowiedział, że wysokość stawki kontraktowej na pacjentów jest zróżnicowana ze względu na wiek pacjentów. Średnio jest to 10 zł od pacjenta na miesiąc (8 zł za lekarza, 2 zł za opiekę pielęgniarską). Istnieje możliwość zawarcia umowy z NFOZ-em uzależniającej wysokość wynagrodzenia od ilości świadczeń, ale wiąże się to z pisaniem ogromnej ilości raportów. Aby kontrakt mógł być zawarty, musi być zatrudniona odpowiednia ilość lekarzy, pielęgniarek, musi być wymagany sprzęt medyczny. Żeby wyjść na 0 trzeba mieć zapisanych minimum 2,5 tys. pacjentów.
Pani M.Perka – stwierdziła, że wypowiedź p.Siedleckiego nosi znamiona demagogii. Nikt nie wie, co zrobi Medicus. Przy przyjęciu wariantu przetargu istnieją trzy zagrożenia. Pierwszy to taki, że przetarg wygrywa ktoś,kto nie jest lekarzem. Wtedy nie może podpisać umowy z NFOZ-em. Drugi – gdy wygrywa lekarz bez listy pacjentów – wtedy zaczyna od początku, Basis zabiera sprzęt i personel. Pacjenci są w niebycie, przez dłuższy czas nie mają lekarza. Trzeci – gdy wygrywa Basis i UM podnosi stawkę czynszu – przychodnia zmniejsza wtedy ilość usług dla pacjentów.
P.A.Świderska – ad vocem wypowiedzi p.Siedleckiego stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by ktoś z radnych głosował niezgodnie ze swoim sumieniem. Nie można być trochę radnym i trochę mieszkańcem – trzeba się określić.
Przewdniczący M.Foks – wyraził uznanie, że p.Siedlecki przedstawił merytoryczne argumenty kontra trybowi bezprzetargowemu.
Przewodnicząca A.Stencka – pozytywnie odniosła się do propozycji trybu bezprzetargowego. Powołała się na swoje osobiste doświadczenia jako pacjentki Basisu oraz wypowiedzi mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego. Przytaczała argumenty dotyczące m.in. sprawy zaufania pacjentów do lekarzy, pełnienie w przychodni sobotnich dyżurów, niskie ceny usług specjalistycznych, dobre wyposażenie gabinetów lekarskich.
P.H.Skowron – jest pacjentką Basisu. Wysokość czynszu to 2% dochodów z NFOZ-u. Obniżkę czynszu należy uzasadnić. Jedynym sposobem na obniżenie czynszu jest ogłoszenie przetargu.
Mieszkaniec p. Kołodziejak – stwierdził, że podoba mu się wypowiedź p.Siedleckiego, bo wnosi w dyskusję duch legalizmu. Nigdzie jednak nie jest napisane, że tryb bezprzetargowy jest gorszy od przetargowego. Jest on legalny.
P.J.Chrzanowski – przypomniał, że radni zostali obdarzeni przez mieszkańców kredytem zaufania, ale muszą dbać o interes miasta. P.Burmistrz jest burmistrzem wszystkich mieszkańców, nie tylko pacjentów p.Perki. Decyzja o przetargu była powodowana tym, by nie było zarzutu o stronniczość. Umowa najmu na 5 lat bez przetargu jest rozsądną decyzją. Należałoby oczekiwać od p.Burmistrz, by czynsz był na obecnym poziomie.
Mieszkaniec P.A.Gazda – odniósł się do wypowiedzi p.Siedleckiego. W oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta ma prawo wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu przy zawieraniu umowy najmu. Podał przykłady takich umów zawartych przez miasto – z Werandą na 5 lat, z Centertelem na 5 lat, z warzywniakiem – powyżej 3 lat, działka na ul. Brwinowskiej – zgoda RM na podpisanie umowy dzierżawy gruntu powyżej 30 lat. Popiera propozycję umowy w trybie bezprzetargowym na 10 lat.
Mieszkanka P.M.Gessner – ceni p.Siedleckiego za odwagę cywilną, jednak powoływanie się na ślubowanie radnego w kontekście omawianych projektów uchwał jest nie na miejscu. Sprawa księgarni jest nieporównywalna ze sprawą przychodni. Gdyby przetarg wygrał ktoś inny, sytuacja pacjentów będących w trakcie leczenia byłaby bardzo trudna.
P.J.Kubicki – poparł projekt dotyczący trybu bezprzetargowego, skłaniając się do propozycji 7-letniej umowy najmu.
P.B.Jestadt – umawiając swój projekt uchwały powołał się na rozmowy z ok. 40 mieszkańcami na temat przychodni. Przychylił się do propozycji przedłużenia umowy najmu na więcej niż 5 lat.
Przewodniczący M.Foks podziękował p.Burmistrz, radnym i mieszkańcom za rzeczową dyskusję i poprosił członków obu komisji o głosowanie nad poszczególnymi projektami. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat został pozytywnie zaopiniowany przez KKOSiSS stosunkiem głosów: za – 4, przeciw – 2, wstrzymał się – 1.
Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie wśród członków KBFiI.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat został negatywnie zaopiniowany przez KBFiI stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 5, wstrzymał się – 1.
Przewodniczący M.Foks przeczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat. Z treści uchwały wynika, że dotyczy ona przedłużenia umowy na okres 5 lat.
P.Z. Bojanowicz przypomniał, że wystąpił z wnioskiem o umowę najmu w trybie bezprzetargowym i wydłużenie terminu okresu najmu do 7 lat.
Przewodnicząca A.Stencka zarządziła głosowanie nad wnioskiem p.Bojanowicza.
Członkowie KBFiI pozytywnie przyjęli powyższą poprawkę stosunkiem głosów: za – 5, przeciw – 1, wstrzymały się – 2.
P.Z.Bojanowicz odnosząc się do wcześniejszej swojej wypowiedzi wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do projektu uchwały p.Jestadta dodatkowego zapisu: „uśredniona stawka czynszu powinna być ustalona na poziomie nie mniejszym niż obecnie,z uwzględnieniem corocznej rewaloryzacji”.
Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p.Z. Bojanowicza.
Członkowie KBFiI przyjęłą tę poprawkę stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 1, wstrzymało się – 5.
Przewodnicząca A.Stencka poprosiła, aby KBFiI zaopiniowała projekt uchwały wniesiony przez p.Jestadta z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
Członkowie KBFiI pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat, jednocześnie wnioskując o uwzględnienie zmian w zapisie projektu dotyczących:
1) zmiany terminu umowy najmu z 5 na 7 lat oraz
2) wprowadzenia do projektu uchwały p.Jestadta dodatkowego zapisu: „uśredniona stawka czynszu powinna być ustalona na poziomie nie mniejszym niż obecnie, z uwzględnieniem corocznej rewaloryzacji”
stosunkiem głosów: za – 5, przeciw – 0, wstrzymały się – 3.
P.A.Łukasiewicz – zwróciła uwagę na brak parafki prawnika pod projektem uchwały p.Jestadta.
P.Z.Bojanowicz – stwierdził, że radni mogą przygotować projekt uchwały i nie musi być ona parafowana przez prawnika. Radca prawny może ją odrzucić, jeśli będzie niezgodna z prawem.
Przewodniczący M.Foks – KBFiI wnioskowała o nie obniżanie wysokości czynszu, więc nie będzie negatywnych skutków dla miasta.
P.Burmistrz M.Stępień-Przygoda – przestrzegła, że w przypadku wpisania do treści projektu uchwały stawki czynszu, uchwała może być uchylona przez wojewodę. Radni nie mogą wchodzić w nie swoje kompetencje.
P.A.Łukasiewicz i p.J.Chrzanowski – wystąpili z wnioskiem o głosowanie nad projektem uchwały p.Jestadta bez uwzględnienia zmian wprowadzonych przez KBFiI. Przychylili się do uwagi, że ustalanie stawki czynszu leży w kompetencjach burmistrza.
Przewodniczący M.Foks – wystąpił z wnioskiem dalej idącym – o wprowadzenie do projektu uchwały p.Jestadta zmiany terminu umowy najmu z 5 do 7 lat. Poddał go pod głosowanie.
Członkowie KKOSiSS negatywnie zaopiniowali niniejszy wniosek stosunkiem głosów:za – 2, przeciw – 3, wstrzymały się – 2.
Przewodniczący M.Foks zarządził więc głosowanie nad projektem uchwały p.Jestadta w niezmienionym brzmieniu.
Członkowie KKOSiSS pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat stosunkiem głosów: za – 2, przeciw – 0, wstrzymało się – 5.
Ad.4)
Przewodniczący M.Foks przypomniał o piśmie z IPN wysłanym drogą mailową do wszystkich radnych, dotyczącym inicjatywy zgłoszenia osób do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności. Poprosił o zapoznanie się z nim. Poinformował, że część 2 tekstu do biuletynu dotyczącego spraw młodzieży, spotkania z Młodzieżową Radą Miasta itd. będzie przesłana członkom KKOSiSS do wspólnego zredagowania.
Przewodnicząca A.Stencka wskazała na konieczność zwołania w sierpniu posiedzenia KBFiI na temat inwestycji budowy szkoły i ewentualną możliwość zorganizowania ponownego wspólnego spotkania KBFiI oraz KKOSiSS.
Ad. 5)
Mieszkaniec p. M. Gabryszuk – przedstawił się jako działacz PKPS-u od 40 lat. Przypomniał, że budynek przychodni został zbudowany przez społeczeństwo na potrzeby służby zdrowia i mieszkańców. Zaapelował o wzięcie przez radnych pod uwagę opinii mieszkańców, zwłaszcza starszych.
P.A.Foss – podkreśliła, że nie chodzi o to, by likwidować przychodnię. Powołała się na dane dotyczące prac wykonanych przez UM w budynku przychodni: rok 2004 – wymiana okien, 2008 – termomodernizacja, 2005- instalacja c-o, 2009-2011 – prace na ponad 60 tys. zł, 2001-2011 – wydano ponad 460 tys. zł. W zestawieniu nie zostały wymienione nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń dla niepełnosprawnych.
Przewodniczący M.Foks – Przypomniał, że budynek przychodni został przejęty od powiatu. Istnieje zapis, w którym powiat wskazuje, że jeśli budynek nie będzie przeznaczony na usługi medyczne – wróci do powiatu.
Pani dr M.Perka – wspomniała 11 lat ciężkiej pracy, szkoleń lekarzy, pielęgniarek, starań o społeczeństwo. Stwierdziła, że jeśli lekarze odejdą, już nie wrócą. Dziwiła się, że radni korzystający z jej przychodni głosują za przetargiem.
Mieszkanka P.M.Wolska – wyraziła niepokój zapisem § 129 planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z którego wynika, że istnieje możliwość zmiany użytkowania budynku przychodni na inne cele usługowe.
Mieszkańcy p. mecenas B.Rutkowska i p. Hrabelski – apelowali o tryb bezprzetargowy.
P.A.Świderska – wyraziła żal, że nie poznała opinii każdego radnego.
P.M.Konopka-Wichrowska – potwierdziła, że jest pacjentką Basisa i jest zadowolona z usług. Jednak uważa, że przetarg, jako przejrzysta procedura, jest w interesie przychodni. Słyszy jak niektórzy uważają, że UM chce likwidacji tej przychodni. A przecież są w mieście pacjenci innej przychodni, którzy nie przychodzą, aby naciskać w jej sprawie. Dlatego będzie głosować za przetargiem. Jest przekonana, że p. Perkowie wygrają ten przetarg, bo mają najsilniejsze argumenty i że gdyby p.Burmistrz zgodziła się się na tryb bezprzetargowy na 15 lat, część mieszkańców by jej to zarzuciła. Jest pewna, że nikt z radnych nie chce, by miasto czerpało korzyści z lęku starszych mieszkańców o stratę dostępu do lekarzy i że tej przychodni nic nie zagraża. Chce jednak, by wszystko było przejrzyste i uczciwe.
P.J.Chrzanowski – przypomniał, że wszystko można odpowiednio zapisać w szczegółowych warunkach do przetargu.
P.Z.Bojanowicz – zwrócił uwagę na jałowość dyskusji, bo nikt nie jest przeciwny przychodni. Zmiana obsługujących ją nic nie wniesie, a ewentualne niewielkie korzyści finansowe nie przekładają się na zaufanie pacjentów.
P.A.Świderska – wyraziła niepokój, że do przetargu może zgłosić się np. chirurg plastyczny, zapewnić POZ, ale generalnie nastawić się na inne usługi.
Mieszkanka p.Ozimek – nie jest pacjentką Basisu, ale uważa, że jeśli miałby być przetarg, powinien zostać wcześniej przygotowany. W innych przychodniach np. w Warszawie walczy się o lekarza, czeka godzinami, tu się nie czeka. Od przyszłego roku nie wiadomo, kto będzie leczył pacjentów.
Mieszkanka p. mecenas B.Rutkowska – Nie widać sensu zmiany funkcjonowania przychodni.
Przewodniczący M.Foks podziękował zebranym za czynny udział i zamknął posiedzenie. Do podziękowań dołączyła się przewodnicząca A.Stencka.

Protokół sporządziła:
Alina Stencka

Protokół z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2011 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
w dniu 29 czerwca 2011 roku, które odbyło się w CKiIO
przy ul. Świerkowej 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu : wg listy obecności.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych i przedstawiła porządek spotkania.
Poprosiła o przegłosowanie zmiany kolejności punktów porządku obrad, co zostało zaakceptowane przez członków Komisji. Następnie poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały przesłanej mailem 21.06. 2011 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki o nr ew. 103 w obr.12. Punkt ten został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez Komisję. Przewodnicząca poinformowała też o otrzymaniu mailem w dniu obrad komisji projektu uchwały, wniesionego przez Panią Burmistrz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat. Projekt tej uchwały został odsunięty jednogłośnie po głosowaniu, 9 głosów ,,za”, 0 głosów ,,przeciw”, 0 głosów ,,wstrzymujących się” i nie wprowadzony do porządku obrad Komisji.
Po ostatecznym pozytywnym jednogłośnym przegłosowaniu porządek obrad przedstawił się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :
a) zawarcia porozumienia samorządowego w sprawie powierzenia Gminie Grodzisk Mazowiecki opracowania wspólnego stanowiska w zakresie realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej,
b) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c) zmian w budżecie miasta,
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,
e) nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami.
f) w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki o nr ew. 103 w obr.12.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2010 rok;
4. Informacja Urzędu Miasta o:
-stanie zaawansowania prowadzonych inwestycji,
-stopniu wykorzystania kredytu na inwestycje,
-etapie przygotowań do inwestycji drogowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Ad. 1
a) Członkowie komisji wysłuchali wystąpienia Pana Zdzisława Brzezińskiego, doradcy ds. współpracy międzygminnej, dotyczącego transportu publicznego. W wystąpieniu podniósł
On problem wspólnego biletu, który mógłby obowiązywać po przystąpieniu wszystkich jednostek samorządowych z powiatu pruszkowskiego i grodziskiego. W tym celu Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Pan Grzegorz Benedykciński zaproponował władzom miejscowości położonych na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego zawarcie porozumienia w celu przygotowania koncepcji organizacyjnej transportu publicznego. Gminy i powiaty miałyby w równym stopniu uczestniczyć w kosztach realizacji tego zadania. Koszt przystąpienia do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu miałby wynosić około 30 000 złotych. Powołany zespół miałby za zadanie podjąć próbę opracowania polityki transportowej, w tym negocjacyjnej z ZTM wykorzystując doświadczenia wprowadzone np. w Berlinie oraz w aglomeracjach krajowych: śląskiej i trójmiejskiej.
Po wysłuchaniu wystąpienia radna A. Foss zgłosiła wniosek formalny, który dotyczył
proporcjonalnego rozłożenia kosztów. Projekt w sprawie przystąpienia do programu międzygminnego został zaopiniowany negatywnie: 0 głosów ,,za”, 7 głosów ,,przeciw”, 2 głosy ,,wstrzymujące się”. Komisja odrzuciła projekt porozumienia z uwagi na dość wysoki koszt jego przygotowania oraz zastosowaną zasadę równego podziału kosztów między poszczególne gminy. Członkowie Komisji poparli propozycję dotyczącą podjęcia negocjacji przez UM z wnioskodawcą (burmistrzem Grodziska) w sprawie zmiany podejścia i przyjęcia zasady proporcjonalności w stosunku do liczby mieszkańców.

b) Przy ustaleniu wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych członkowie komisji przyjęli kwotę zaproponowaną przez UM w wysokości 100 złotych i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały: 9 głosów ,,za”,0 głosów ,,przeciw”, 0 głosów ,,wstrzymujących się”.

c) i d) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta jak również projekt uchwały w sprawie zmian w WPF Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025, jednak z zastrzeżeniem, aby wycofać z tych projektów kwotę 32 000 złotych związaną z planowanymi wydatkami w dziale 600 Transport i łączność: 9 głosów ,,za’’, ,,0” przeciw, ,,0” głosów ,,wstrzymujących się”. Komisja zawnioskowała również o przygotowanie przez UM na sesję RM informacji, na co dokładnie przeznaczone będzie kwota 150 000 w rozdz. 70005.

e) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami: 8 głosów ,,za”, 1 głos ,,wstrzymujący się”, ,,przeciw” 0 głosów.

f) Komisja ustosunkowała się negatywnie do projektu uchwały w sprawie niewykonania prawa pierwokupu działki o nr ew. 103 w obr. 12 : ,,za „ 0 głosów, ,,przeciw” 6 głosów , 3 głosy ,,wstrzymujące się”.
Przy zaopiniowaniu poszczególnych uchwał, wyjaśnień z ramienia UM udzielały Skarbnik Miasta Maria Ostrowska i Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta Małgorzata Wdowiak-Wojtków.

Ad.2)
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty: 7 głosów ,,za”, ,,0”przeciw, 1 głos ,,wstrzymujący się”).

Ad.3)
Komisja wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za rok 2010 po głosowaniu następującym stosunkiem głosów : ,,za”-5 , ,,przeciw”-0, ,,wstrzymujące się”-3.

Ad.4)
Przewodnicząca komisji odczytała pismo od Kierownika Referatu Inwestycji Grzegorza Lewandowskiego. Oświadcza On, iż stan zaawansowania wykonania rzeczowego budynku szkoły to 60%, a budynku komunalnego z kolei to 70%. Stan wykorzystania kredytu przyznanego na inwestycje drogowe i szkołę z kwoty 6500000zł to kwota 4350000zł na dzień 29.06.2011 r. Pozostała część kredytu ma być wykorzystana do końca lipca 2011r. Z inwestycji drogowych ma być wykonany odcinek ul. Reymonta od ul. Jana Pawła II do ul. Ejsmonta w terminie 01.08 do 30.09.2011 r. Zlecono także opracowanie projektu oświetlenia ulicy Reymonta w terminie do 15 lipca 2011roku oraz opracowanie projektu drogowego ulicy Bluszczowej w terminie do 30 listopada 2011roku.

Ad.5)
W sprawach bieżących komisja powołała swoich członków do zespołu d/s zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych. Do zespołu zostali zarekomendowani: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Smoliński, Helena Skowron i Adam Krupa.

Ad.6)
W wolnych wnioskach radna H. Skowron zabrała głos w sprawie uchwały dotyczącej narkomanii. Pragnęła zwrócić uwagę na osobę, która będzie prowadzić szkolenie, aby był to ktoś np. z Monaru i aby na ten fakt miała wpływ Rada Miasta. Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządził
Adam Krupa

Protokół z posiedzenia w dniu 23 maja 2011 r.

Podkowa Leśna dn.23 maja 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna
w dniu 23 maja 2011 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (GALERIA)
ul. Świerkowa 1

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca KBFiI otworzyła posiedzenie i powitała zebranych. Po stwierdzeniu quorum zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 26 kwietnia 2011 r.
2. Wydanie opinii na temat projektów uchwał:
a) nr 35/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025,
b) nr 36/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta,
c) nr 37/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu,
d) nr 34/2011 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.
4. Dyskusja nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego.
5. Sprawy bieżące,
6. Wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 1) Protokół został przyjęty jednogłośnie z zaproponowanymi poprawkami.

Ad. 2)
Projekt nr 35/2011.
Po wysłuchaniu informacji dodatkowej Skarbnika Miasta p. Marii Ostrowskiej, która wyjaśniła, że zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów i wydatków miasta w 2011r., zawartych w uchwałach przedłożonych na sesję w dn. 2 czerwca 2011r., przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w WPF.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie stosunkiem głosów: 6 głosów „ za”, 1 głos „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.

Projekt nr 36/2011
Informacji szczegółowych dotyczących zmian w budżecie udzieliła p. skarbnik M.Ostrowska, a w dyskusji głos zabierali radni Z. Bojanowicz, G. Smoliński i A. Foss oraz mieszkaniec p.Perka, zwracając uwagę na zbyt ogólnikowe uzasadnienie zwiększenia wydatków w rozdz. 70005.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad poszczególnymi paragrafami projektu przedmiotowej uchwały. :
§ 1 zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z przeznaczeniem 15 tys. zł na wykonanie instalacji p/poż. w budynku komunalnym przy ul. Wiewiórek i 5 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej dla urządzeń kotłowni w budynkach komunalnych przy ul. Błońskiej (przychodnia) i ul. Miejskiej (przedszkole) oraz w rozdz. 80195 przeznaczenia kwoty 23.016,70 na realizację projektu „Otwarty umysł” w szkole samorządowej.
Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali zwiększenie wydatków w rozdz. 70005 stosunkiem głosów: 2 głosy „ przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”, a pozytywnie wydatki w rozdz. 80195 – 8 głosów „za”.

§ 2 zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.560.759,21 z przeznaczeniem na budowę hali sportowej, co powoduje powstanie deficytu wymagającego pokrycia kredytem..
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zwiększenie wydatków stosunkiem głosów: 7 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”.
,
§ 3 przeniesienie wydatków w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4390 na wykonanie ekspertyzy dot. dopuszczalnych prac pielęgnacyjnych drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Gołębiej.
Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przeniesienie wydatków: 8 głosów „za”.
,
§ 4 zmian w przychodach miasta.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zwiększenie wydatków stosunkiem głosów: 7 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”.

W związku z odrzuceniem § 1 projektu uchwały w części dot. rozdz. 70005 projekt uchwały nr 36 w sprawie zmian w budżecie miasta nie został w całości przyjęty. Komisja wnioskuje o przedłożenie zakresu i kosztorysu prac wykonywanych w budynku liceum przy ul. Wiewiórek oraz wyjaśnienie konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej dla urządzeń kotłowni.

Projekt nr 34/2011
Informacji szczegółowych dotyczących konieczności podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej udzieliła Anna Markowicz, dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół. W dyskusji uczestniczyli radni: A.Stencka, Z. Bojanowicz, H. Skowron, A.Foss oraz mieszkańcy. W konkluzji komisja proponuje wprowadzenie nast. zmian:
w § 2 ust. 2 zmianę % wskaźnika za godzinę korzystania ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową (z 0,22% na 0,24%), wykreślenie § 4 dot. zwolnień z odpłatności i odpowiednią zmianę numeracji oraz wykreślenie w § 5 zapisu zobowiązującego dyrektora placówki do wykonywania uchwały.
Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – 8 głosów „za”.

Ad 3)
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu przez gminę Podkowa Leśna w 2010r., mającą charakter pozytywny. Radni i mieszkańcy nie zgłaszali uwag w tym punkcie.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta – stosunkiem głosów – 5 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”.

Ad 4. Przewodnicząca dokonała wprowadzenia do dyskusji na temat stosowania przez niektóre jst tzw. „budżetu zadaniowego”. W dyskusji uczestniczyli radni H. Skowron, J. Chrzanowki, Z. Bojanowicz, A.Foss, M. Konopka-Wichrowska, A.Łukasiewicz, G. Smoliński oraz Sekretarz M. Górska i Skarbnik M. Ostrowska. Między innymi zwrócono uwagę na oczekiwania mieszkańców na przejrzysty i zrozumiały tryb przygotowywania budżetu oraz celowość publikowania zarówno informacji o jego planowaniu, jak i realizacji.
W konkluzji radni zadeklarowali celowość zapoznania się z funkcjonowaniem budżetu zadaniowego w samorządzie porównywalnym z Podkową, zwracając uwagę na pilną konieczność aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2007-2014 oraz potrzebę szerokiego informowania mieszkańców o gospodarce budżetowej miasta.
Stwierdzili celowość zapoznania się z w tym zakresie, konieczność szkoleń pracowników.

Ad.5) Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o przekazaniu przez Burmistrza wyjaśnienia w sprawie zatrudnienia doradcy. Radny G. Smoliński stwierdził, że wyjaśnienie nie jest satysfakcjonujące i oczekuje uzupełnienia do sesji absolutoryjnej. Przypomniał także, że do końca września powinny być składane wnioski do budżetu na rok następny oraz przygotowana opinia o wykonaniu budżetu za rok ubiegły.

Ad.6) Wolne wnioski.
Radny Z. Bojanowicz zgłosił formalny wniosek o podjęcie prac nad aktualizacją zapisów Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2007-2014 w terminie umożliwiającym wykorzystanie dokumentu w pracach nad budżetem na rok 2012 .
Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali propozycję wystąpienia w tej sprawie do burmistrza miasta – 8 głosów „za”.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła:
Anna Foss

Protokół z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2011 r.

Podkowa Leśna dn.26 kwietnia 2011 r.

Przyjęty w dniu 24.05.2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
w dniu 26 kwietnia 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Błońska 50

Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji – wg załączonej listy obecności.

Przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie. Przywitała zebranych i stwierdziła quorum.
Zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dn. 29.03.2011 r.
2. Wydanie opinii KBFiI na temat projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta,
b) zmiany uchwały nr 6/II/2010 z dn.13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
d) zmiany uchwały nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta z dn.16 lutego 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
3. Wyznaczenie przedstawiciela KBFiI do komisji przetargowej dotyczącej przetargu na wynajem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

ad.1. Radna Anna Dobrzyńska-Foss zgłosiła poprawki redakcyjne do protokołu . Protokół został przyjęty jednogłośnie z proponowanymi poprawkami.

ad.2. Zmiany w budżecie miasta spowodowane zostały :
– błędnym zakwalifikowaniem wydatków w projekcie budżetu (przesunięcie między działami 754 i 758). Wyjaśnień udzieliła p. skarbnik UM.
– koniecznością przesunięcia kwot na uzupełnienie budżetu Liceum Podkowiańskiego na wykonanie instalacji ppoż..
W dyskusji nad tym punktem posiedzenia zabrała głos radna A. Dobrzyńska-Foss. Zapytała ile dzieci z Podkowy Leśnej uczęszcza do tego Liceum i jaki jest czynsz. Odpowiedzi udzieliła p.Burmistrz. Czynsz wynosi 2000 zł miesięcznie .Dalsza dyskusja dotyczyła możliwości innego wykorzystania budynku na ul. Wiewiórek i konieczności dbania o jego dobry stan techniczny, ponieważ jest to składnik majątku gminy.
– koniecznością odniesienia się do uwag RIO i uzupełnieniem zapisów w uchwale w § 6, § 4, i § 5 (poprawka redakcyjna).
Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad tym punktem porządku obrad. Zmiany w budżecie zostały przyjęte jednogłośnie.
Rozpoczynając dyskusję nad zmianą uchwały dotyczącej wynagrodzenia burmistrza przewodnicząca zaapelowała o pozytywne zaopiniowanie proponowanej podwyżki wynagrodzenia.

Radna A. Foss przypomniała, że wynagrodzenie burmistrza Podkowy Leśnej jest najniższe w województwie, jednocześnie prosiła o uwzględnienie w Uzasadnieniu uchwały informacji uwzględniającej szeroki zakres czynności (realizacja zadań własnych gminy, administracji rządowej i zadań zleconych) oraz dotychczasowe dokonania Pani Burmistrz. W dyskusji zabrał głos p.Murawski i zwrócił uwagę, że o podwyżkę należałoby wystąpić po około roku pracy. Radny Z.Bojanowicz zapytał czy należy od razu dawać podwyżkę w tej wysokości i zaproponował wystąpienie przez komisję o podwyżkę wynagrodzenia burmistrza w terminie późniejszym.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zmianą uchwały:
3 głosy „ za”
5 głosów „ przeciw”
1głos „wstrzymujący”
Proponowane zmiany w uchwale zostały odrzucone.

Radny Bojanowicz sformułował następujący wniosek:
Komisja wniesie do RM wniosek o zwiększenie wynagrodzenia burmistrza w terminie późniejszym
ustalonym przez komisję.
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie.

Dyskusję nad punktem dotyczącym podwyższenia taryf za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody w mieście rozpoczęła radna A. Foss stwierdzeniem, że nie ma w projekcie wystarczającego uzasadnienia zmian. Wyczerpujących wyjaśnień udzielił pracownik UM; radna Foss prosiła ich uwzględnienie w projekcie skierowanym na sesję Rady Miasta.
Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem zmian.

Głos w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zabrał radny Bojanowicz zwracając uwagę na konieczność uzupełnienia w treści uchwały jednostek.
Zmiany w uchwale zostały przyjęte jednogłośnie.

ad.3 Komisja wyznaczyła p.Helenę Skowron jako przedstawiciela do komisji przetargowej na wynajem lokalu przy ul.Jana Pawła II 5.
Wynik głosowania: 5 głosów „za”
0 głosów „przeciw”
4 głosy „wstrzymujące”

ad 4 Sprawy bieżące.
Przewodnicząca zwróciła uwagę na konieczność zwołania komisji w maju do zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2010. Radny Bojanowicz wystąpił z wnioskiem o zrezygnowanie ze stałego terminu zwoływania sesji Rady Miasta. Przewodnicząca zasygnalizowała chęć rozpoczęcia pracy nad budżetem zdaniowym na przyszły rok.

ad.5 Wolne wnioski.
Radny Smoliński złożył wniosek o przekazanie przez burmistrza miasta informacji o zakresie zadań i obowiązków doradcy burmistrza.
W głosowaniu wniosek uzyskał 6 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”.

Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła:
Helena Skowron

Protokół z posiedzenia w dniu 29 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej ,
które odbyło się 29 marca 2011 r. w CKiIO przy ul. Lilpopa 18.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie stwierdzając quorum, a następnie przedstawiła zaproponowany uprzednio porządek posiedzenia i uściślając go wskazała projekty uchwał , które jej zdaniem powinny być zaopiniowane przez komisję.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 16.02.2011 r.
2. Opinia Komisji w sprawie projektów uchwał wniesionych na VI sesję Rady Miasta :
a) projekt 23/2011 – w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy
Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2011”.
b) projekt 24/2011 – w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli ,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych
przez miasto Podkowa Leśna w 2011 roku.
c) projekt 27/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie
bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia komisji został przyjęty bez uwag następującym stosunkiem
głosów : 6 – „za” , 0 – „przeciw” , 1 – „wstrzymujący”
Ad. 2.
a) Projekt 23/2011 – w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 …..
Przewodnicząca komisji przedstawiła meritum zagadnienia dotyczącego przedmiotowej uchwały.
Radna Anna Foss przypomniała, że w latach ubiegłych, corocznie w budżecie miasta zabezpieczone
były środki finansowe w wysokości ok. 30.000 zł na działalność Uniwersytetu Otwartego
„Pokolenia” w ramach ogólnej kwoty przeznaczanej dla organizacji pozarządowych.
Natomiast w tegorocznym budżecie miasta , w związku z włączeniem Uniwersytetu w struktury
CKiIO , dotacja dla CKiIO uwzględnia kwotę na działalność Uniwersytetu .
Po krótkiej dyskusji przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt przedmiotowej
uchwały , który został przyjęty jednogłośnie.
b) Projekt 24/2011 – w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania …..
Przewodnicząca komisji wspomniała, że przedstawiony projekt uchwały wynika z obowiązujących zapisów Karty Nauczyciela. Dyrektor Zespołu Szkół – p. Elżbieta Mieszkowska poinformowała ,
że dotychczas żaden nauczyciel nie złożył wniosku o dokształcanie , a podjęta przez Radę Miasta uchwała nie będzie generować dodatkowych skutków finansowych dla miasta , gdyż środki planowane na dokształcanie nauczycieli stanowią obligatoryjnie 1 % od wynagrodzeń i mieszczą się już w zaplanowanej dotacji dla szkół i przedszkola. Radna Anna Foss , niezależnie od złożonych wyjaśnień , poprosiła Dyrektor MZE-AS – p. Annę Markowicz o uzupełnienie uzasadnienia do uchwały o wyliczenia finansowe wraz z informacją o ich wykorzystaniu w ub. roku . Następnie członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały , który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.
c) Projekt 27/2011 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy …..
W trakcie dyskusji dotyczącej funkcjonowania w naszym mieście firmy „Sen-Mark” ,
radni i mieszkańcy podnieśli problem proponowanej wysokości czynszu oraz ładu , porządku
i estetyki dzierżawionej dotychczas działki. Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
– p. Małgorzata Wdowiak-Wojtków , uzasadniała potrzebę współpracy z firmą o profilu jaki zapewnia firma „Sen-Mark” oraz poinformowała , że poprzednio zawarta umowa
z p. Markiem Sentkowskim była podwyższona o 10 % i wynosiła 822 zł netto.
Radny Zbigniew Bojanowicz zasugerował 15 %-ową podwyżkę czynszu dla firmy „Sen-Mark” , gdyż obecnie proponowany wzrost czynszu o 10% nawet nie gwarantuje pokrycia inflacji
w okresie kolejnych trzech lat.

Pani Maria Wolska wyraziła wolę i troskę LOP o zapewnienie właściwej estetyki na terenie
działki użytkowanej przez firmę „Sen-Mark” oraz zwróciła uwagę na problem zagospodarowania
tego terenu , który prof. Jan Tyszka proponuje przeznaczyć na punkt informacji turystycznej
i wypożyczalnię sprzętu sportowego.
W dalszej części dyskusji , członkowie komisji zgłosili następujące wnioski :
– konieczność zawarcia w umowie z najemcą rygorystycznych zapisów dotyczących uporządkowania
dzierżawionej działki oraz sankcji z tytułu ew. zaniedbań najemcy w tym zakresie.
 Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów : 6 – „za” , 1 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujący”
– z uwagi na nowe przepisy „ustawy śmieciowej”, które wejdą w życie od 2012 roku , umowa najmu
z firmą „Sen-Mark” dot. przedmiotowej nieruchomości powinna obejmować okres do końca b.r.
 Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów : 6 – „za” , 1 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujący”
– do czasu zaopiniowania projektu uchwały przez wszystkie merytorycznie kompetentne komisje
Rady Miasta , projekt tej uchwały nie powinien być omawiany na najbliższej sesji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie powyższy wniosek uzupełniony o przedstawienie
komisjom projektu umowy z firmą „Sen-Mark”.
 Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów : 6 – „za” , 1 – „przeciw” , 0 – „wstrzymujący”

Ad. 3. Przewodnicząca komisji poinformowała zebranych , że w okresie po 31 marca br. komisja w pierwszej
kolejności podejmie czynności związane z oceną wykonania budżetu miasta w 2010 r. , natomiast
późniejsze działania komisji ukierunkowane będą na omówienie zagadnienia budżetu zadaniowego.
Radni Zbigniew Bojanowicz i Jarosław Chrzanowski zgłosili wniosek dotyczący konieczności aktualizacji
zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
Powyższy wniosek spotkał się z aprobatą i poparciem członków komisji.

Ad. 4. Mieszkanka Podkowy Leśnej , p. Mirosława Gesner , zgłosiła wniosek o analizę możliwości i celowości
(w aspekcie oszczędności finansowych) centralnego zamawiania oraz zakupów materiałów i usług
na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w mieście.
Na zakończenie , z uwagi na termin najbliższej sesji , członkowie komisji upoważnili przewodniczącą
komisji do przedłożenia Burmistrzowi Miasta wniosków i ustaleń komisji przyjętych na posiedzeniu.
Na zakończenie , przewodnicząca komisji podziękowała zebranym za czynny udział i zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządził :
Jarosław Chrzanowski

Protokół z posiedzenia w dniu 16 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej,
które odbyło się 16 lutego 2011 r. w CKiIO przy ul. Świerkowej 1.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu – wg listy obecności (w załączeniu).
Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych i otworzyła posiedzenie stwierdzając quorum, a następnie przedstawiła zaproponowany program bieżącego posiedzenia, tj.:
I. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.01.2011 r.
II. Opinia KBFiI dotycząca:
1. wniosku burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącego zmian w projekcie budżetu miasta na rok 2011;
2. poprawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. projektów uchwał Rady Miasta w sprawach:
a) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym lokalu użytkowego,
c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunkom dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
III. Sprawy bieżące.
IV. Wolne wnioski.

Ad. I.
Protokół z poprawkami wniesionymi drogą mailową został przyjęty następującym stosunkiem głosów : 6 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.
Ad. II. 1.
Przewodnicząca komisji podziękowała Pani Burmistrz za wniesione autopoprawki do projektu budżetu (Załącznik Nr-1), które uwzględniają wszystkie merytoryczne propozycje zmian zaproponowanych przez KBFiI. Z uwagi na nieliczne różnice kwot autopoprawek oraz ich inne źródła finansowania – przewodnicząca komisji poddała kolejno pod głosowanie zgłoszone autopoprawki :
Wydatki – propozycje przeniesień :
• 10.000 zł z Dz. 710, rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do Dz. 754, rozdz. 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – dotacja
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie
• 10.000 zł z Dz. 750 „Administracja publiczna” do Dz. 754, rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – dotacja
– autopoprawkę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się
• 10.000 zł z Dz. 750 „Administracja publiczna” do Dz. 851, rozdz. 85149 „Programy polityki zdrowotnej” – szczepienia
– w trakcie dyskusji przewodnicząca komisji omówiła wcześniej przygotowane przez siebie zestawienie autopoprawek i propozycji KBFiI. Pani Burmistrz zaznaczyła, że do sprawy SIM-u powrócimy w ciągu roku budżetowego, w zależności od możliwości finansowych miasta i decyzji o dofinansowaniu ze środków unijnych. Po licznych wyjaśnieniach autopoprawkę przyjęto następującym stosunkiem głosów : 5 – za , 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się.
• 250.000 zł z Dz. 710, rozdz. 71095 „Pozostała działalność” (SIM) do Dz. 757, rozdz. 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek” – odsetki
– na pytanie mieszkanki, Pani Mirosławy Gesner, dotyczące wysokości odsetek od udzielonego kredytu na inwestycje związane z „budową szkoły” – Skarbnik Miasta – Pani Maria Ostrowska poinformowała, że w 2011 roku kwota ta wyniesie około 350.000 zł. Następnie w wyniku głosowania autopoprawkę przyjęto następującym stosunkiem głosów: 5 – za, 2 – przeciw, 0- wstrzymujących się.
• 30.313 zł z Dz. 900, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (Cicha) do Dz. 757, rozdz. 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek” – odsetki
– autopoprawkę przyjęto następującym stosunkiem głosów : 6 – za, 1 – przeciw,
0 – wstrzymujących się.
• 40.000 zł z Dz. 921, rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do Dz. 754, rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”- rezerwa
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 30.000 zł z Dz. 921 „Centra Kultury i Sztuki” do Dz. 921, rozdz. 92116 „Biblioteki” – remont
– dla uporządkowania zaszeregowania w budżecie tej autopoprawki, kwotę 30.000 zł
(„Biblioteki-remont”) przeniesiono do Dz. 700, rozdz. 70005. Autopoprawkę po zmianach przyjęto jednogłośnie.
• 30.000 zł z dz. 900, rozdz. 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska” do Dz. 900, rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” – rowy
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 4.173 zł z Dz. 900, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” do Dz. 900, rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” – rowy
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 10.827 zł z Dz. 801, rozdz. 80104 „Przedszkola” (dotacja) do Dz. 900, rozdz. 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” – rowy
– w sprawie wysokości nakładów finansowych (45.000 zł) przeznaczonych „na rowy Pani Burmistrz zastrzegła, że kwota ta może być nie wystarczająca z uwagi na brak ostatecznego sposobu rozwiązania tego tematu. W związku z tym, gdy będzie wiadomo co należy zrobić w tym zakresie – powrócimy do sprawy wysokości niezbędnych nakładów. Po tych wyjaśnieniach, autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 6.765 zł z Dz. 801, rozdz. 80104 „Przedszkola” (dotacja) do Dz. 150, rozdz. 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” – projekt BW
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 10.343 zł z Dz. 801, rozdz. 80104 „Przedszkola” (dotacja) do Dz. 750, rozdz. 75095 „Pozostała działalność”- projekt EA
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• 605 zł z Dz. 801, rozdz. 80114 „Zespoły obsługi EASz” §4010 do Dz. 801, rozdz. 80114 „Zespoły obsługi EASz” § 4040
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• Tabelę Nr-8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych” uzupełnić o projekt BW i EA
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.

Dochody:
• Dodać nową klasyfikację dochodów Dz. 900, rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 3.000 zł.
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
• Zmniejszyć o 3.000 zł dochody w Dz. 900, rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – opłata za ścieki.
– autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.
Następnie przewodnicząca komisji udzieliła głosu mieszkańcowi, Panu Jarosławowi Brzozowskiemu, który zwrócił się do radnych z pytaniem o znajomość zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, w aspekcie nakładów na inwestycje drogowe przewidziane w omawianym projekcie budżetu oraz ich procentowego udziału w ogólnej kwocie wydatków budżetowych. Jednocześnie poinformował, że grupa mieszkańców Podkowy Leśnej jest w trakcie zbierania podpisów pod petycją z wnioskami dotyczącymi projektu budżetu.
Przewodnicząca komisji udzieliła mieszkańcowi odpowiedzi, że w omawianym projekcie budżetu nie ma możliwości zwiększenia nakładów „na drogi”, chociaż podziela uwagi mieszkańców dotyczące stanu dróg w mieście. Członkowie komisji jak również pracownicy Urzędu Miasta poinformowali także, że ich zdaniem, Strategia ZRM-OPL w wielu zapisach straciła swoją aktualność z uwagi na zbyt małe możliwości finansowe miasta. Z tego samego powodu WPI stracił swą aktualność, lecz w związku z wprowadzeniem WPF – nie ma obowiązku jego aktualizacji.
W dalszej części posiedzenia przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej , który został przyjęty następującym stosunkiem głosów:
5 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące się.
Przed omawianiem następnych punktów porządku posiedzenia przewodnicząca komisji ogłosiła kilkuminutową przerwę.

Ad. II. 2.
Na wstępie Pani Burmistrz zasygnalizowała konieczność wprowadzenia drobnych korekt dotyczących tytułu Załącznika Nr – 1 oraz błędnie podanych lat realizacji w pkt. I, 2,3,4 Załącznika Nr – 2. W związku z różnicami pomiędzy pierwotną wersją WPF a obecnie omawianą padły pytania dotyczące :
• zmniejszenia zadłużenia miasta w roku 2013 z 56,48 % do 46,04 %,
• założeń oraz podstawy przyjęcia wysokości nakładów finansowych przeznaczonych
na przebudowę ulic w poszczególnych latach,
• ewentualnej sprzedaży nieruchomości w mieście.
Autorka opracowanej WPF, Pani Barbara Charuba-Listkiewicz, poinformowała zebranych o sposobie konstruowania WPF oraz wyjaśniła, że przyjęta w opracowaniu racjonalizacja wydatków bieżących wpłynęła w sposób zasadniczy na zmniejszenie zadłużenia miasta. Ponadto przyjęte nakłady finansowe na przebudowę ulic wynikają z możliwości przeznaczenia w skonstruowanej prognozie środków na inwestycje, lecz bez sprecyzowania zadań. Natomiast po stronie dochodów miasta nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży majątku, jedynie przekształcenia z użytkowania wieczystego nieruchomości na własność. Następnie, w związku z koniecznością dokonania zmian niektórych zapisów WPF uzgodnionych na bieżącym posiedzeniu komisji, Pani Burmistrz zobowiązała się do ich wprowadzenia w ostatecznej wersji WPF, która będzie przedmiotem dyskusji na sesji budżetowej Rady Miasta. Złożona deklaracja Pani Burmistrz była podstawą do przeprowadzenia głosowania nad WPF w docelowej wersji, którą przyjęto jednogłośnie.
Ad. II. 3.
a) po dyskusji projekt 17/2011 został przyjęty następującym stosunkiem głosów : 6 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.
b) projekt 18/2011 dotyczący dzierżawy lokalu po dawnej księgarni wywołał burzliwą dyskusję z udziałem mieszkańców. Wymiana poglądów dotyczyła proponowanego przeznaczenia lokalu na księgarnię w aspekcie sygnalizowanych uprzednio potrzeb mieszkańców w tym zakresie, jak również dochodu z najmu tego lokalu w przypadku odstąpienia w przetargu od skonkretyzowania jego przeznaczenia. Po dyskusji projekt uchwały przyjęto stosunkiem głosów : 6 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący się.
c) w wyniku dyskusji oraz zgłoszonych poprawek, projekt 19/2011 przyjęto jednogłośnie
z następującymi zmianami w § 6 :
pkt 1. – otrzymuje brzmienie :
Do udzielania ulg uprawniony jest Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej z tym, że umarzanie należności pieniężnych powyżej kwoty 10.000 zł następuje po uzyskaniu zgody Rady Miasta.
pkt 2. – skreślony
pkt 3. – otrzymuje numerację jako pkt. 2
pkt 4. – otrzymuje numerację jako pkt. 3
pkt 5. – skreślony
Ponadto radna Anna Dobrzyńska-Foss zgłosiła wniosek, aby projekty uchwał niosących skutki finansowe posiadały bardziej merytorycznie rozbudowane uzasadnienia.
Ad. III.
Przewodnicząca komisji przedstawiła zebranym przesłanie mieszkańca, Pana Wojciecha Chrabelskiego, dotyczące szerokiego spektrum spraw naszego miasta oraz sposobu podejmowania decyzji.
Następnie radny Jarosław Chrzanowski zgłosił propozycję, która jego zdaniem odzwierciedla oczekiwania wielu mieszkańców, aby kolejne posiedzenie KBFiI poświęcone było omówienie zagadnienia dotyczącego budżetu zadaniowego.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do KBFiI z pytaniami dotyczącymi zapisów w § 11 projektu uchwały budżetowej. Pani Burmistrz wyjaśniła, że w sprawie zaciągania przez miasto ewentualnych kredytów – Rada Miasta będzie podejmowała odrębne uchwały, natomiast upoważnienie dla Burmistrza Miasta dot. udzielenia pożyczki w wysokości 30.000 zł – przewidziane jest na potrzeby i ew. wnioski organizacji pozarządowych.
Przewodnicząca komisji zwróciła się z prośbą do Pani Burmistrz o przygotowanie dla Przewodniczącego Rady Miasta poprawionej treści projektu uchwały budżetowej oraz poprawionych załączników WPF, które będą przedmiotem debaty budżetowej na najbliższej sesji.
Ad. IV.
Na zakończenie posiedzenia Pani Burmistrz złożyła serdeczne podziękowania wszystkim radnym za wysiłek i pracę nad budżetem miasta. Przewodnicząca komisji przyłączając się do tych podziękowań zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządził:

Zbigniew Bojanowicz

Protokół z posiedzenia w dniu 20 stycznia 2011 r.

Protokół nr 3/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 20 stycznia 2011 roku

Posiedzenie KBFiI odbyło się w CKiIO, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno-parter) i trwało od godz. 18.30 do ok. godz. 00.30. W chwili stwierdzenia prawomocności obrad obecnych było 8 członków Komisji.
Obrady prowadziła przewodnicząca Alina Stencka.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca A.Stencka powitała przybyłych, stwierdziła quorum i otworzyła III posiedzenie KBFiI. Poprosiła o zgłoszenie się osoby spośród członków Komisji do pisania protokołu, zaznaczyła, że pisała już protokoły z dwóch zebrań. Ze względu na brak chętnych osobiście podjęła się tego zadania, zwracając uwagę na trudność w jednoczesnym prowadzeniu posiedzenia, śledzeniu przebiegu obrad, przeprowadzaniu głosowania i protokołowania. Stwierdziła, że od następnego posiedzenia Komisji protokolantami będą członkowie Komisji wyznaczeni według porządku alfabetycznego.
Przewodnicząca A. Stencka zapytała o uwagi do porządku obrad.
P. G. Smoliński zgłosił propozycję wprowadzenia punktu: „Przyjęcie stanowiska przez Komisję w sprawie zamieszczenia artykułu p. Bojanowicza w Biuletynie Miasta.”
Przewodnicząca A. Stencka zaproponowała, by umieścić to jako podpunkt „a” w punkcie 3 „Sprawy wniesione”.
Głosowanie za wprowadzeniem niniejszej zmiany: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Przewodnicząca A.Stencka zgłosiła wniosek o zamianę kolejności punktu 2 z pkt 3 porządku obrad, aby w razie przedłużających się obrad móc ew. przerwać posiedzenie i przenieść obrady na inny dzień.
Głosowanie za wprowadzeniem tej propozycji: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Następnie przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad w brzmieniu:
TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.01.2011 r.
2. Sprawy wniesione:
a) Przyjęcie stanowiska przez Komisję w sprawie zamieszczenia artykułu p. Bojanowicza w Biuletynie Miasta.
3. Opinia KBFiI dotycząca projektów uchwał Rady Miasta w sprawach:
a) uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok,
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2011-2025.
4. Wolne wnioski.
Głosowanie nad porządkiem obrad: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Ad.1

Przewodnicząca A.Stencka zaproponowała wprowadzenie do protokołu jako autopoprawek: propozycji p. A. Dobrzyńskiej-Foss dotyczącej wykreślenia z projektu dokładnego zapisu osób powitanych przez przewodniczącą na posiedzeniu oraz uwzględnienie uwagi p. H. Skowron w sprawie usunięcia nieprecyzyjnego zapisu w sprawie opłaty za utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.
Głosowanie za wprowadzeniem 2 autopoprawek: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z autopoprawkami: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Protokół został przyjęty.
Ad.2

P. A. Dobrzyńska-Foss zauważyła, że przed ew. wydrukowaniem artykułu p. Bojanowicza, powinna zapoznać się z nim p. Burmistrz, tak, aby mogła się do niego odnieść.
P. H. Skowron spytała, co to znaczy etapowa realizacja.
P. Z. Bojanowicz stwierdził, że trzeba w tym roku zająć się dokumentacją dotyczącą rowów, aby w przyszłym roku móc ją realizować.
P. Burmistrz nie zgodziła się, że nie ma wcale dokumentacji, jest w UM.
P. A. Dobrzyńska-Foss spytała, czy jeśli p. Bojanowicz proponuje wykonanie projektu, czy są uzgodnienia z Brwinowem?
P. Burmistrz potwierdziła, że rozmowy z Brwinowem są i będą prowadzone, sama orientuje się w tych sprawach bardzo dobrze.
P. G. Smoliński zauważył, że problem rowów nie jest odosobniony, jest ujęty w planach pracy komisji ładu. Na posiedzeniu KŁPBiOŚ obecni byli mieszkańcy, oburzeni, że nie zajmowano się tym problemem przez parę lat.
Głos z Sali – Niedawno preferowane było hasło „teraz drogi”, teraz zamienić je należy na „teraz rowy”.
P. J. Chrzanowski poruszył sprawę obniżenia przepustu na ul. Brwinowskiej.
P. Burmistrz stwierdziła, że należy się zapoznać z materiałami i skosztorysować konieczne inwestycje, wszystkie uwagi zostały zgłoszone do projektanta przebudowującego trasę 719, nie można czekać latami na przebudowę tej trasy. Wydaje się, że Brwinów nie jest zainteresowany tym tematem, trzeba brać też pod uwagę plany inwestycyjne p. Potępy.
P. H. Skowron zaproponowała, aby dyskusję o rowach przełożyć na inne spotkanie.
P. A.Łukasiewicz przypomniała o sobotnim spotkaniu z mieszkańcami na temat rowów, z udziałem radnych i pracowników UM.
P. Z. Bojanowicz zarzucił błędy w inwentaryzacji, są rowy, które nie istnieją, są zasypane. To nie jest sprawa drożności przepustów. Na cmentarzu można zajrzeć do krypty, gdzie woda stoi.
Głos z Sali (p. L. Mirgos) zapytał, dlaczego w budżecie nie ma pieniędzy na rowy oraz na ich konserwację.
P. Burmistrz podkreśliła, że możemy rozmawiać na ten temat, ale dopiero w odpowiednim czasie, po podpisaniu koniecznych porozumień.

Przewodnicząca A.Stencka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem p. G. Smolińskiego w sprawie zamieszczenia artykułu p. Z. Bojanowicza na temat rowów w Biuletynie Miasta.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 4, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.
Wniosek przeszedł.

P. A. Dobrzyńska-Foss poprosiła, aby artykuł p. Bojanowicza ukazał się jednocześnie z odpowiedzią p. Burmistrz.
Innych spraw wniesionych nie zgłoszono.

Ad. 3 a

Przewodnicząca A.Stencka poinformowała obecnych, że członkowie KBFiI zapoznali się wcześniej z wnioskami KŁPBiOŚ oraz KKOSiSS. Poprosiła przewodniczących obu komisji o ich zaprezentowanie na forum, a następnie o dyskusję i zajęcie stanowiska przez członków KBFiI w sprawie proponowanych we wnioskach przesunięć w projekcie budżetu miasta na rok 2011.
Przewodniczący G. Smoliński przeczytał wniosek KŁPBiOŚ.
Następnie przewodniczący M.Foks przedstawił wniosek KKOSiSS.
Przewodnicząca A.Stencka zaprosiła do dyskusji nad propozycjami KŁPBiOŚ.
P. Skarbnik wyraziła swój niepokój dotyczący jakichkolwiek zmian w projekcie budżetu na 2011 r. Jeśli się cokolwiek naruszy, będzie krach. Dobrze jest, gdy w ramach działów jest zapas, jeśli go nie ma, może być problem. Np. z działu 430 nie można zdjąć pieniędzy, bo same programy kosztują ponad 50 tys. zł.
P. G. Smoliński zauważył, że Komisja ŁPBiOŚ nie zdejmowała pieniędzy, by je komuś zabrać, przekładała jedynie z kieszeni do kieszeni, aby zabezpieczyć środki na najważniejsze sprawy – rowy i drogi. Zapytał jakie umowy i na jakie kwoty zostały już podpisane.
P. Skarbnik stwierdziła, że budżet miał być zatwierdzony taki jaki został przedstawiony radnym, a na rowy i drogi nie ma pieniędzy.
P. A. Świderska wyraziła swoje oburzenie takim stwierdzeniem, przypomniała, że radni przez wiele dni i godzin debatowali nad znalezieniem oszczędności na jakiekolwiek inwestycje. Spytała, czy za 179 tys. zł, jakie zostało na drogi, można cokolwiek zrobić i czy p. Skarbnik konstruując budżet konsultowała się z p. Lewandowskim.
P. Skarbnik powiedziała, że nie ma nawet z czego wziąć na dołożenie pieniędzy na budowę szkoły.
P. Z. Bojanowicz zwrócił uwagę, że rada miasta jest organem stanowiącym i to ona podejmuje decyzje, a nie burmistrz. Zaproponował, aby nie debatować nad wnioskami innych komisji, bo KBFiI musi zająć odrębne stanowisko, a członkowie KBFiI powinni nakładać swoje wnioski na wnioski Komisji i na podstawie tego wypracować swoje propozycje.
Głos z sali (p. Brzozowski) stwierdził, że pierwszy raz dostał budżet i widzi, że nie odpowiada on mieszkańcom Podkowy Leśnej. W kampanii wyborczej priorytetem były drogi, trzeba teraz zrealizować obietnice wyborcze. Jak rozumie, to jest także propozycja p. Burmistrz. Ten budżet jest zachowawczy, utrzymuje status quo. Czy władze starają się o dotację z UE. Dlaczego np. mamy utrzymywać MOK w rękach miasta, dlaczego go nie sprywatyzować?
P. Burmistrz – Temat dróg jest także priorytetowy, tak jak budowy szkoły i domu komunalnego. Jeśli chodzi o drogi duże znaczenie ma specyfika miasta, trudno otrzymać dofinansowanie ze względu chociażby na nie spełnianie przez drogi odpowiednich parametrów, zatrudnieni zostali eksperci zajmujący się tą kwestią. Jest pomysł na zwiększenie dochodów miasta. Następne wolne środki będą przeznaczone na drogi.
P. M. Foks wyraził zdziwienie sformułowaniem p. Skarbnik, że budżet miał być przyjęty jaki jest. W jakim celu wobec tego radni debatowali tyle czasu. Przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny, będziemy spłacać kredyty.
P. H. Skowron poddała pod głosowanie wniosek, aby mieszkańcy nie zabierali głosu dłużej niż przez 2 minuty. Dłuższe wypowiedzi przeciągają niepotrzebnie czas debaty.
Głosowanie nad wnioskiem: za -1, przeciw – 6, wstrzymało się – 1. Wniosek nie przeszedł.
Głos z sali (p.Bulińska-Radomska) nawiązała do obietnic wyborczych p.Burmistrz dotyczących dróg. Stwierdziła, że niedługo Podkowa będzie „Polską F”. Zauważyła duże dysproporcje w finansowaniu kultury w stosunku do innych działów i zaniżone kwoty na drogi. Przypomniała, że miasto zainwestowało w projekty dróg m.in. ul. Reymonta.
P. Burmistrz podała przykład szkoły jako inwestycji obciążającej finansowo miasto.
P. Lewandowski poinformował, że stacje transformatorowe są do wymiany, co ma znaczenie przy wykonywaniu projektów dróg. W następny poniedziałek zaplanowane jest spotkanie na ten temat z konserwatorem zabytków. Projekt jest opracowywany, kosztorysy zostały wstawione do planu, ale środki na ten cel zostały wykreślone z projektu budżetu, bo zabrakło pieniędzy. UM występował o dotacje zewnętrzne na ulice: Bukową, Lipową, ale temat ten został skreślony, „nie siedzi” w układzie komunikacyjnym obszaru, wniosek został odrzucony. Na budynek komunalny została przyznana dotacja w wysokości 154 tys. zł, na halę sportową 700 tys. od Ministra Sportu.
P. A. Świderska – Ile pieniędzy potrzeba na najpilniejsze roboty drogowe?
P. Lewandowski – Ulica Bluszczowa jest konieczna do przebudowy, tam będą miejsca postojowe, ok. 50 tys. potrzeba na projekty. Ok. 360 tys. na budowę I odcinka – ul. Reymonta.
P. Skarbnik przypomniała, że nie będzie większych dochodów.
P. Lewandowski – Szkołę budujemy z kredytu. Na całą inwestycję szkoły wraz z wyposażeniem potrzeba 9 mln zł. UM musi wystąpić o kredyt uzupełniający.
Głos z sali (mieszkaniec ul. Reymonta) zadał pytanie: Dlaczego państwo godzicie się na deficytowy budżet? W strukturze wydatków tworzy się dużą część tzw. sztywnych wydatków, więc na wydatki inne zostaje coraz mniej. Czy państwo przeprowadzili dyskusję na temat oszczędności?
Przewodnicząca A.Stencka poinformowała osoby, które pojawiły się po raz pierwszy na posiedzeniu komisji, że radni debatują na temat budżetu już od kilku dni po kilka godzin.
Głos z sali (P. Gessner) poprosiła p. Skarbnik, aby zajrzała do tabelki WPF i powiedziała, jak wygląda sprawa inwestycji do końca kadencji. Musimy zacząć pracę mając na uwadze budżet następny. Zużyliśmy wszystkie oszczędności. Czy więc są jakiekolwiek możliwości? Poprosiła o twarde fakty.
P. Skarbnik stwierdziła, że ten budżet to jest katastrofa z różnych przyczyn.
P. Z. Bojanowicz zauważył, że wszyscy doszli do konsensusu, iż należy oszczędzać. Są pewne zapisy „nietykalne”. Zdziwił się, że chcemy wydać 250 tys. na SIM a nas na to nie stać, to będą „perły przy wytartym waciaku”. Wystąpił z wnioskiem o zdjęcie tej kwoty z projektu budżetu. Odniósł się do wysokiego budżetu CKiIO, wspomniał, że dołożone zostało do niego 30 tys. zł na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Złożył następny wniosek o zdjęcie 150 tys. zł z CKiIO.
P. H. Skowron przypomniała, że zdjęcie 250 tys. zł z SIM-u to teoria, bo miasto dołoży do SIM-u nie 250 tys. a tylko 50 tys.
P. Lewandowski podzielił się swoimi uwagami jako urzędnik i mieszkaniec Podkowy Leśnej od 3 lat. Powiedział że pretensje do pracowników UM są krzywdzące. Osobiście dopilnowuje inwestycje w mieście, w tym budowę, remonty dróg, przetargi. Do tej pory drogi były robione prowizorycznie, teraz dba się o jakość materiałów i wykonawstwa. Zostały wynegocjowane dobre materiały w cenach kostki betonowej, załatwiono 700 ton kostki rozbiórkowej po niskich cenach. Zaprosił do UM, gdzie znajdują się porównywalne kosztorysy. Stwierdził, że jeśli cokolwiek uda mu się załatwić, pojawiają się na ten temat negatywne komentarze.
Przewodnicząca A.Stencka poprosiła obecnych o wyciszenie emocji. Podkreśliła, że wszystkim, którzy są obecni na posiedzeniu zależy na dobru miasta.
Pracownik UM zauważyła, że zdjęcie z wydatków SIM –u jest nieekonomiczne. Możemy mieć coś ładnego, projekt jest estetyczny, będzie kłopot z wykorzystaniem środków z UE. Dobrze, żeby radni zaznajomili się ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta.
Głos z sali (p. Tusiński) wyraził wątpliwość, czy radni zapoznali się z SIM-em. Jest już dokumentacja, pozwolenie na budowę i prawie pewność, że miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie. Dodatkowo z tego funduszu może być 300 tys. zł. To jest cały system, z tym projektem sprzężony jest inny projekt.
P. Z. Bojanowicz – Bardziej są potrzebne realne pieniądze na drogi niż oczekiwane pieniądze na słupy ogłoszeniowe.
P. Gessner spytała, kiedy możemy ostatni raz wystąpić o dofinansowanie na SIM.
Pracownik UM – do 2012 r.
P. Gessner – Nie ma więc nacisku, że musi to być w tym roku.
Głos z sali – Powinniśmy zapewniać podstawowe potrzeby, w innym przypadku stosuje się „filozofię beduina” czyli kolorowy telewizor w szałasie.
P. H. Skowron zauważyła, że zarzuca się UM, iż nie pozyskuje środków, a jak to robi, też są pretensje.
P. A. Dobrzyńska-Foss przypomniała, że jak pieniądze zostaną zdjęte z budżetu, trzeba będzie wycofać wniosek o dofinansowanie.
P. J. Chrzanowski zaproponował, żeby poczekać na bilans i nie wycofywać tego wniosku.

Przewodnicząca A.Stencka zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. Z. Bojanowicza o zdjęcie 250 tys. zł z działu 710 rozdz. 71095 (przeznaczonych na SIM). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 6, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

P. Z. Bojanowicz przypomniał, że w ramach oszczędności wystąpił z wnioskiem o zdjęcie 150 tys.zł z CKiIO.
P. dyr. A. Witkowska zwróciła uwagę, że za taką decyzją stoją pytania, który budynek ma zamknąć i kogo ma zwolnić z pracy. Zdjęcie 150 tys. zł to zduszenie CKiIO, totalna zmiana profilu działalności Centrum i podjęcie decyzji kadrowych.
P. Z. Bojanowicz stwierdził, że ważne jest, aby deficyt odbił się nie tylko na drogach. Oszczędności czekają wszystkich, Nie ma pieniędzy na kulturę. Najwyżej będą 4 koncerty mniej.
Głos z Sali (p.Bulińska-Radomska) poparła zdanie p. Bojanowicza. Powiedziała, że kieruje 15-milionowym krajowym programem i jak trzeba, musi zwolnić ludzi, bo kieruje się dobrem programu i potrzebami ludzi. Ludzie są mobilni. Naszą potrzebą jest kultura, ale nie jest ona najważniejsza.
P. Burmistrz podkreśliła, że kulturą Podkowa słynie.
Głos z Sali (P. Mirgos) zaproponował szukanie oszczędności wszędzie i zastanowienie się nad redukcją etatów w UM.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. Bojanowicza o zdjęcie 150 tys. zł z działu 921 rozdz. 92113 (przeznaczonych na CKiIO). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 4, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.
Wniosek nie przeszedł.

P. A. Łukasiewicz poprosiła o dokładne zaprotokołowanie uzasadnienia do wniosku p. Bojanowicza.
PrzewodniczącaA.Stencka zarządziła 15 minutową przerwę.

Po przerwie:

P. A. Dobrzyńska-Foss ponowiła prośbę do p. Bojanowicza o uzasadnienie wniosku.
P. Z. Bojanowicz stwierdził, że rzeczywiście powiedział wcześniej o 4 koncertach mniej, ale podkreślił, że trzeba szukać oszczędności w każdej dziedzinie. Odczytał fragment uzasadnienia do budżetu z 2008 roku. Skonstatował, że od tego czasu niewiele się zmieniło. W planie finansowym CKiIO są dokładne wyliczenia, ile na tonery, materiały, wyposażenie, honoraria artystów itd., chodziło mu o 150 tys. zł, ale w stosunku do całego planu finansowego.
P. dyr. A. Witkowska powiedziała, że zaplanowany przychód CKiIO to 305 tys. zł. Jeśli zwolni się pracowników, będzie mniejszy przychód.
P. Z. Bojanowicz odpowiedział, że będzie mnie imprez.
p. dyr. A. Witkowska przypomniała, że środki pochodzące z dochodów statutowych muszą być przeznaczane na działalność statutową. Zdjęcie 150 tys. z CKiIO to byłaby katastrofa dla Centrum. W 2008r. sam MOK otrzymywał 680 tys. zł. W 2009 r. Minister Kultury zmienił kategorię zaszeregowania, mimo to przez 2 lata pracownicy nie otrzymali podwyżek.
P. Z. Bojanowicz stwierdził, że w okresie kryzysu zamykane były teatry.
P. M. Foks zauważył, że na wczorajszym posiedzeniu KKOSiSS byli mieszkańcy, którzy różnie postrzegają potrzeby Podkowy Leśnej. Komisja wypracowała wniosek, a on jako przewodniczący apeluje w jej imieniu o wysokość kwoty i obszar, z które można zdjąć środki.
P. Z. Bojanowicz podkreślił, że trzeba patrzeć w perspektywie wszystkich zadań. Zapytał, ile pieniędzy trzeba na szkołę, a ile na budynek socjalny.
P. Lewandowski powiedział, że podjął decyzję o podniesieniu fundamentów, żeby woda nie zalewała obiektu. Trzeba zmienić podłogi i pokrycie dachowe, zmiana wyniesie ok. 21-22 tys. zł w stosunku do projektu. Nie wiadomo, czy mieszkańcy będą chcieli dostać mieszkania tak jak jest, czy UM musi np. położyć wykładzinę. Szkoła to temat trudny, nie wszystko zostało ujęte w przetargu, nie cały zakres został wyceniony. W trakcie budowy wychodzą potrzeby i trzeba szukać na nie pieniędzy. Dziś trudno podać konkretną kwotę, wiadomo, że będą roboty dodatkowe.
P. A. Dobrzyńska-Foss zapytała p. Skarbnik, czy jeśli rada dokona dużych zmian w budżecie, budżet będzie musiał zostać ponownie zaopiniowany przez RIO.
P. Skarbnik odpowiedziała przecząco.
P. A. Dobrzyńska-Foss zwróciła się do obecnych, iż zdaje sobie sprawę, że dla większości mieszkańców drogi są absolutnym priorytetem i jest za tym, aby były zrobione. Ale kultura w Podkowie Leśnej jest jedną z niezwykle ważnych form działalności, tworzących swoją markę. Wiele osób sprowadziło się do naszego miasta znając stan dróg, a jednocześnie wiedząc jaką pozycję kulturalną ma Podkowa Leśna na mapie Polski. Podkowa jest znana nie dlatego, że ma dziurawe drogi, ale że u nas jest taka a nie inna oferta kulturalna. Z niej korzysta znaczna część mieszkańców, dzieci i młodzież. Druga grupa to ludzie, którzy już nie pracują, teraz korzystają z oferty na miejscu, bo ich nie stać na korzystanie z innych ofert.
P. Gessner stwierdziła, że do bilansu musimy podchodzić ostrożnie, to, co zostanie musimy przeznaczyć na pokrycie deficytu. „Znaczone” są pieniądze na spłatę kredytu, na budowę szkoły.
P. M. Foks przypomniał, że na Komisji KOSiSS powiedział osobom, które broniły kultury o wnioskach Komisji Ładu, tym razem mówi zwolennikom innych potrzeb mieszkańców o potrzebach kultury. Potrzeby trzeba wypośrodkować. Propozycja zdjęcia 150 tys. z CKiIO jest niezgodna z wnioskiem Komisji Kultury, bo mówiono na niej m.in. o środkach na remont biblioteki. Poprosił o przemyślenie wysokości kwoty do zdjęcia z kultury.
P. J. Chrzanowski odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego mówiąc, że na posiedzeniu KKOSiSS ujęła go wypowiedź p. dyr. Witkowskiej, w której wykazała zrozumienie potrzeb miasta i zgodziła się na ograniczenie dotacji miejskiej. Nie możemy „bić w głowę” tylko CKiIO nie mając na uwadze innych jednostek w dziale 921. UM najlepiej będzie wiedział, jak rozdysponować pieniądze. Zawnioskował o zdjęcie z całego działu 921 kwoty 135 tys. zł.
Po krótkiej dyskusji p. Chrzanowski wycofał swój wniosek i wniósł o zdjęcie kwoty 85 tys. zł z całego działu 921. Na prośbę p. Łukasiewicz o uzasadnienie stwierdził, że z całego działu łatwiej jest wygospodarować oszczędności, jest to decyzja mniej restrykcyjna, bo nie wskazuje jednej jednostki, a wysokość zdjętych środków jest mniejsza niż zaproponowana poprzednim razem.
P. A.Łukasiewicz spytała, czy p. Chrzanowski na UM ceduje decyzję, z którego rozdziału zostanie zdjęta ta kwota.
P. J. Chrzanowski potwierdził mówiąc, że nie jest to zrzucanie.
P. Burmistrz spytała p. Foksa, czy podtrzymuje swój wniosek o zdjęcie z CKiIO 40 tys. zł.
P. M. Foks poprosił o uwzględnienie we wniosku KKOSiSS poprawki technicznej dotyczącej zapisu w odpowiednim paragrafie.
Głos z sali (p. Perka) powiedział, że trzeba podejmować odważne decyzje i zaproponował zdjęcie 50 tys. zł z CKiIO oraz 50 tys. zł z § 2810 z dotacji dla stowarzyszeń.
P. dyr. D. Skotnicka wyjaśniła szczegóły dotyczące sprawy remontu w bibliotece.
P. G. Smoliński zapytał o konieczność wydatkowania środków na wynajmowanie lokali zastępczych.
P. Burmistrz potwierdziła ich zasadność powołując się na obowiązki gminy w tym zakresie.
P. Z. Jachimski stwierdził, że przewodniczący Komisji ŁPBiOŚ oraz KOSiSS wskazali zadania, które powinna uwzględnić KBFiI. Zaproponował, żeby potraktować tę dyskusję jako sposób uczenia się nawzajem. Przychylił się do wniosku p. Chrzanowskiego.
P. M. Foks zwrócił uwagę na koszty remontu biblioteki, ograniczoną ilość pracowników, wzrost VAT-u na książki, wyraził obawę, czy w takiej sytuacji UM nie rozdysponuje środków z działu 921 ze stratą dla biblioteki.
Przewodnicząca A. Stencka w oparciu o wcześniejsze rozważania zaproponowała zdjęcie 40 tys. zł z CKiIO i 45 tys. zł z pozostałej działalności, omijając bibliotekę.
P. Burmistrz odrzuciła sugestię, że UM chciałby skrzywdzić bibliotekę. Z punktu widzenia organu władzy wykonawczej łatwiej jest pracować z budżetem, gdy trzeba zaoszczędzić pieniądze z całego działu.
P. M. Foks zaznaczył, że chodzi o 100% pewność, że sprawa biblioteki zostanie załatwiona pomyślnie.
P. Z. Jachimski ponownie poparł wniosek o zdjęcie 85 tys. zł z całego działu 921.
P. Z. Bojanowicz łagodząc swoją wypowiedź zasygnalizował, że kryzys dotyka wszystkich, że wycofuje swój wcześniejszy wniosek o zdjęcie 150 tys. zł z CKiIO i jest za zdjęciem 85 tys. zł z całego działu 921.
Przewodnicząca A.Stencka wycofała swój wniosek.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. J. Chrzanowskiego o zdjęcie 85 tys. zł z całego działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wniosek przeszedł.

P. H. Skowron zgłosiła wniosek o odrzucenie przez KBFiI wniosku KKOSiSS w sprawie zdjęcia 10 tys. zł z działu 921, rozdział 92113, § 2480 i przeniesienie ich do działu 851, rozdział 85149 z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji profilaktycznej szczepień. Zauważyła, że w projekcie budżetu na rok 2011 nie było tej propozycji i nie widzi uzasadnienia, aby to wprowadzać.
P. M. Foks przeczytał dokładnie stanowisko KKOSiSS w tej sprawie.
P. Gessner przypomniała, że na KKOSiSS była walka o te szczepionki. P. Jachimski chciał, aby sprawa ta stała się wyrazem woli radnych, że nie tylko chcą wesprzeć emerytów i młode dziewczęta, że wskazują pewien kierunek myślenia o sprawach pomocy potrzebującym mieszkańcom.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. H. Skowron o odrzucenie przez KBFiI wniosku KKOSiSS w sprawie zdjęcia 10 tys. zł z działu 921, rozdział 92113, § 2480 i przeniesienia ich do działu 851, rozdział 85149 z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji profilaktycznej szczepień.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 1, przeciw – 7, wstrzymało się – 0.
Wniosek nie przeszedł.

P. Z. Jachimski stwierdził, że to był pierwszy konkretny wniosek w odniesieniu do wniosków Komisji Kultury i Komisji Ładu.
P. Z. Bojanowicz w celu nie zmarnowania pracy pozostałych komisji zaproponował, aby debatować dział po dziale ich wnioski.
Przewodnicząca A. Stencka poparła taką propozycję przypominając jednocześnie, że właśnie w ten sposób zaczęła prowadzić posiedzenie Komisji.
Głos z sali przypomniał, że to właśnie p. Bojanowicz inaczej ukierunkował tę debatę.
Przewodnicząca A.Stencka poprosiła p. przewodniczącego G. Smolińskiego o odczytanie wniosku KŁPBiOŚ.
P. G. Smoliński jako członek KBFiI poparł i poddał pod głosowanie wniosek KŁPBiOŚ.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. G. Smolińskiego o zdjęcie 10 tys. zł z działu 710, rozdział 71004, § 4170 (aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego miasta). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

P. G. Smoliński przeczytał wniosek KŁPBiOŚ o zdjęcie 15 tys. zł z działu 750, rozdział 75023, § 4210 (administracja publiczna – urzędy gmin – zakup materiałów i wyposażenia) i przeniesienie tej kwoty do działu 754, rozdział 75404, § 3000 jako dotacji celowej dla Policji oraz wniosek KŁPBiOŚ o zdjęcie 5 tys. zł z działu 750, rozdział 75023, § 4260 (administracja publiczna – urzędy gmin – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej) i przeniesienie tej kwoty do działu 754, rozdział 75404, § 3000 jako dotacji celowej dla Policji. Powiedział, że popiera te ustalenia.
P. H. Skowron spytała, dlaczego Komisja chce dać pieniądze na policję, jeśli potem są one przeznaczane na fundusz nagród. Jak można dawać na nagrody, gdy nie jesteśmy zadowoleni z pracy policji.
P. Gessner zauważyła, że radni chyba nie mogą wskazać na co te pieniądze zostaną przeznaczone.
P. J. Chrzanowski zaproponował zdjęcie kwoty z całego działu 750. Dla Policji zaproponował 5 tys. zł.
P. G. Smoliński wystąpił z wnioskiem formalnym o zdjęcie 55 tys. zł z działu 750 rozdz. 75023.
P. Burmistrz zaproponowała wysokość dotacji dla Policji i OSP po 10 tys. zł.
P. A. Dobrzyńska-Foss stwierdziła, że jeśli mamy oszczędzać, to zacznijmy od siebie czyli od wydatków rady miasta.
P. Z. Bojanowicz wystąpił z wnioskiem, aby 55 tys. zł zdjąć z całego działu 750 oraz 5 tys. zł z wydatków rady miasta.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem p. Z. Bojanowicza o zdjęcie 55 tys. zł z całego działu 750 (Administracja publiczna) oraz 5 tys. zł z działu 750, rozdział 75022 (Rady gmin). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

P. G. Smoliński przeczytał wniosek KŁPBiOŚ o o zdjęcie 36 tys. zł z działu 900, rozdział 90011, § 4300 i § 4390 (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i przeniesienie tej kwoty do działu 900, rozdział 90006 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej „rowy”.
Wywiązała się dyskusja, w ramach której poruszony został m.in. temat konieczności pozostawienia w tym dziale tzw. znaczonych pieniędzy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27 tys. zł.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek p. A. Dobrzyńskiej-Foss o zdjęcie 30 tys. zł z działu 900, rozdz. 90011 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Decyzję o przeznaczeniu niniejszej kwoty KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

Po zweryfikowaniu następnego wniosku KŁPBiOŚ i przeprowadzonej dyskusji P. G. Smoliński wystąpił z wnioskiem o zdjęcie 40 tys. zł z działu 900, rozdz. 90095, § 4300 oraz zdjęcie 5 tys. zł z działu 900, rozdz. 90095, § 4210.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek p. G. Smolińskiego o zdjęcie 40 tys. zł z działu 900, rozdz. 90095, § 4300 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych) oraz o zdjęcie 5 tys. zł z działu 900, rozdział 90095, § 4210 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia). Decyzję o przeznaczeniu niniejszych kwot KBFiI podejmie podczas dalszego procedowania.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

Członkowie Komisji podsumowali zdjęte podczas procedowania kwoty:
250 tys. zł z działu 710 rozdz. 71095 (SIM).
10 tys. zł z działu 710, rozdział 71004, § 4170 (aktualizacja studium zagospodarowania przestrzennego miasta)
60 tys. zł z działu 750 (Administracja publiczna, w tym wydatki rady gmin)
30 tys. zł z działu 900, rozdz. 90011 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
40 tys. zł z działu 900, rozdz. 90095, § 4300 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych – środki zaplanowane na oczyszczenie składowiska śmieci w budynku przy ul. Cichej)
5 tys. zł z działu 900, rozdział 90095, § 4210 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia)
85 tys. zł z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
Łączna kwota do przesunięcia wyniosła 480 tys. zł.
Podczas dalszej dyskusji KBFiI wypracowała wnioski dotyczące przeznaczenia zdjętych środków. Poniższe wnioski zostaną przekazane przez przewodniczącą w formie pisemnej Pani Burmistrz i Przewodniczącemu Rady Miasta.

Przewodnicząca KBFiI poddała pod głosowanie zgłoszone propozycje:

1. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 10 tys. zł z działu 710, rozdział 71004, § 4170 (SIM)
do działu 754, rozdział 75411, § 2320 (dotacja celowa dla OSP) oraz
– kwoty 10 tys. zł z działu 750 (Administracja publiczna) do działu 754, rozdział 75404, § 300 (dotacja celowa dla Policji).
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wniosek przeszedł.

2. wniosek o przesunięcie
– kwoty 10 tys. zł z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
do działu 851, rozdział 85149 (z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji profilaktycznej szczepień).
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

3. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 30 tys. zł z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do działu 700, Rozdział 70005, § 4270 (z przeznaczeniem na remont biblioteki).
Głosowanie nad wnioskiem: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

4. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 50 tys. zł z działu 750 (Administracja publiczna) do działu 900, rozdział 90006 (z przeznaczeniem na rowy) oraz
– kwoty 30 tys. zł z działu 900, rozdz. 90011 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) do działu 900, rozdział 90006 (z przeznaczeniem na rowy).
Głosowanie nad wnioskiem: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

5. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 250 tys. zł z działu 710, rozdział 71095 (SIM) do działu 600, rozdział 6016, § 6050 ( z przeznaczeniem na drogi)
Głosowanie nad wnioskiem: za – 6, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

6. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 45 tys. zł z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do działu 600, rozdział 6016, § 6050 ( z przeznaczeniem na drogi)
Głosowanie nad wnioskiem: za – 7, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
Wniosek przeszedł.

7. wniosek o przesunięcie:
– kwoty 40 tys. zł z działu 900, rozdział 90095, § 4300 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup usług pozostałych – środki zaplanowane na oczyszczenie składowiska śmieci w budynku przy ul. Cichej) do działu 600, rozdział 6016, § 6050 ( z przeznaczeniem na drogi) oraz
– kwoty 5 tys. zł z działu 900, rozdział 90095, § 4210 (Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia) do działu 600, rozdział 6016, § 6050 ( z przeznaczeniem na drogi).
Głosowanie nad wnioskiem: za – 6, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.
Wniosek przeszedł.

Ad. 3 b

P. Sekretarz M.Górska odczytała autopoprawki dotyczące projektu budżetu miasta na rok 2011.
P. J. Chrzanowski spytał się o podwyżki dla nauczycieli, czy będzie można na ten cel przeznaczyć nadwyżkę budżetową.
P. Skarbnik stwierdziła , że rezerwę budżetową wydamy na inne cele.
P. Z. Bojanowicz zapytał o to, czy różnica WPF w stosunku do budżetu niesie ze sobą znaczące skutki.
P. Skarbnik wyjaśniła brak konieczności zmieniania na tym etapie WPF, poprawki będzie można wprowadzić dopiero po uchwaleniu budżetu, w trakcie wprowadzania zmian budżetowych.
P. J. Chrzanowski upewnił się, że jeśli przyjmiemy teraz WPF, to jej zapisy będą dotyczyły tylko 2011 roku.
P. M. Foks spytał, czy w marcu p. Skarbnik będzie wprowadzała zmiany do WPF.
P. Skarbnik potwierdziła zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że WPF jest nowym dokumentem i będzie podlegała zmianom.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2011-2025.
Głosowanie nad wnioskiem: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Wniosek przeszedł.

Ad. 4

P. Z. Jachimski podsumował posiedzenie KBFiI stwierdzając, iż niezależnie od spięć uważa wieczór za bardzo udany. Żarty, które pojawiały się w trakcie obrad pozwalały rozładować atmosferę. Dobrą rzeczą byłoby nie tylko znaleźć fundusze na drogi, także opracować plan dróg i podać go do publicznej wiadomości.
P. Z. Bojanowicz stwierdził, że upowszechnianie takiej informacji jest niewłaściwe, ponieważ w sytuacji braku środków finansowych na realizację założonych planów mieszkańcy będą zgłaszać pretensje.
P. Z. Jachimski uszczegółowił swoją wypowiedź mówiąc, że chodziło mu o wskazanie jedynie kolejności zaplanowanych inwestycji drogowych.
P. Burmistrz podziękowała za uwagi i współpracę.
Przewodnicząca A.Stencka podziękowała obecnym za aktywny udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.

Przewodnicząca Komisji BFiI
Alina Stencka

Protokołowała:
Alina Stencka

Wyjaśnienie skrótów:
KKOSiSS – Komisja Kultuty, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
KŁPBiOŚ – Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
MOK – Miejski Ośrodek Kultury
SIM – System Informacji Miejskiej

Protokół z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2011 r.

Protokół nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 12 stycznia 2011 roku

Posiedzenie KBFiI odbyło się w CKiIO w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA) i trwało od godz. 19.00 do ok. godz. 23.00. W chwili stwierdzenia prawomocności obrad obecnych było 8 członków Komisji (p. Grzegorz Smoliński dołączył podczas omawiania pkt 2 posiedzenia).
Obrady prowadziła przewodnicząca Alina Stencka.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca powitała przybyłych członków KBFiI, burmistrza, przewodniczącego RM, radnych, przedstawicieli UM, kierowników jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła II posiedzenie KBFiI. Zgłosiła wniosek o wniesienie zmiany do proponowanego porządku obrad, polegającej na wprowadzeniu jako pkt 1 „przyjęcia protokołu z I posiedzenia KBFiI w dn. 3.01.2011” i jednoczesnej zmiany numeracji pozostałych punktów.
Głosowanie nad wnioskiem przewodniczącej: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Następnie przeprowadziła głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KBFiI w dn. 3.01.2011.
2. Analiza założeń do projektu budżetu miasta na rok 2011.
3. Sprawy bieżące.
Głosowanie nad porządkiem obrad: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Ad.1
P. Anna Dobrzyńska-Foss zaproponowała, aby nie wymieniać w protokole nazwisk uczestników obrad, znajdują się one bowiem w załączniku, jakim jest lista obecności. Wniosek został poparty jednogłośnie przez członków Komisji i wprowadzony jako autopoprawka.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Ad.2
Przewodnicząca Komisji zaproponowała analizę dochodów i wydatków budżetowych w kolejności ich zapisu w projekcie budżetu. Zaprosiła wszystkich obecnych do zgłaszania uwag oraz poprosiła burmistrza, pracowników UM oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta o wyjaśnianie omawianych kwestii i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. W trakcie dyskusji wyłoniły się następujące zagadnienia:
DOCHODY
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Kwota 22.028 zł dotyczy dotacji wynikającej z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polega na organizacji w szkole cyklu zajęć pozalekcyjnych.
WYDATKI
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
 Dotacja w wysokości 7.125 zł przeznaczona jest dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego.
Dział 600 – Transport i łączność
 W projekcie budżetu brakuje 280 tys. zł na odsetki od kredytu – (dział 757 – obsługa długu publicznego) oraz 40 tys. zł na zarządzanie kryzysowe (dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). P. Skarbnik zaplanowała przelanie na ten cel środków przeznaczonych na drogi.
 Pani Świderska stwierdziła, że priorytetem dla mieszkańców są przede wszystkim drogi.
 Pan Bojanowicz zauważył, że budujemy szkołę, ale ważne jest także jej otoczenie, ulice znajdujące się w pobliżu, dobrze byłoby zrobić projekt uwzględniający te kwestie.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 Umowy dotyczące dotacji na budowę domu komunalnego są już podpisane. Brak funduszy na inwestycje (wyłączając budowę szkoły i domu komunalnego), być może zabraknie ich również na odśnieżanie, na drogi zostało tylko 179 tys. zł.
 Pan Kędra podkreślił konieczność ustalenia priorytetów wydatków. Urząd powinien poinformować, co jest konieczne do sfinansowania, a z czego możemy zrezygnować.
 P. Lewandowski poinformował, że zostały wykonane projekty na ulice: Lipową, Bukową, Jodłową, Jelenia (wzmocnienie), Akacjową (wzmocnienie), Reymonta (od Jana Pawła II do Ejsmonda), Park and Ride (ul. Błońska od Słowiczej).
 Korzystniej dla miasta jest starać się wyegzekwować należne płatności od mieszkańców domów komunalnych niż podnosić im czynsz.
 Wszystkie domy komunalne są już podłączone do kanalizacji.
 Miasto wynajmuje lokale zastępcze dla mieszkańców ul. Parkowej oraz pani mieszkającej na terenie szkoły. Na ten cel zarezerwowane jest 50 tys. zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
 Kwota 310 tys. zł przeznaczona jest na aktualizację studium. Została podpisana umowa z p. architekt (wynagrodzenie 1300 zł/miesiąc), należy zaplanować także środki na diety dla 3 osób z komisji urbanistycznej.
 SIM – został złożony wniosek o jego dofinansowanie z funduszu w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymamy dotację w wysokości 200 tys. zł, nasz wkład własny wyniesie 50 tys. zł. Warunkiem jest przeznaczenie na ten cel 250 tys. zł. Decyzja na ten temat zapadnie prawdopodobnie w lutym.
Dział 750 – Administracja publiczna
 W § 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą umów-zleceń podpisanych m.in. z informatykiem, prawnikiem.
 Na etacie w UM zatrudnione są 33 osoby oraz 7 pracowników gospodarczych.
 W księgowości nie zmieniła się ilość zatrudnionych osób, a ilość pracy jest większa.
 40 tys. zł przeznaczone jest na szkolenia pracowników, w tym częściowe dofinansowanie ich studiów.
 W ramach środków na promocję miasta finansowana jest 1 raz w miesiącu audycja w Radiu Bogoria, strona internetowa miasta, wydawanie Biuletynu. Jedno wydanie biuletynu kosztuje ok. 5 tys. zł. Do końca marca zostanie złożony wniosek o dofinansowanie druku folderu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 Brak środków na dofinansowanie Policji oraz OSP.
 Komendant Policji zwróciła się do UM z prośbą o sfinansowanie dostępu do Internetu (45 zł miesięcznie).
 Apel p. Bojanowicza do radnych, aby popatrzyli na budżet „po gospodarsku” i szukali oszczędności wszędzie, a nie tylko w jednym dziale.
 Powiat nie wyraził zgody na wydzielenie w centrum miasta miejsc parkingowych dla inwalidów.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
 W budżecie nie są zabezpieczone środki na podwyżki dla nauczycieli. Ich wysokość zależy od wielu zmiennych m.in. ilości nauczycieli kończących awans zawodowy oraz tych, którzy planują urlop zdrowotny. Przy najbardziej pesymistycznym założeniu potrzeba na ten cel ok. 40 tys. zł.
 Brak funduszy na wyposażenie nowego budynku szkolnego.
 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych wynika z ustawy o systemie oświaty. Miasto przeznacza na zerówkę w szkole KIK 75% kwoty, która przypada na 1 dziecko ze szkoły samorządowej. Pobyt dzieci uczęszczających na zajęcia do punktu przedszkolnego IHAHA dotowany jest z budżetu miasta w wysokości 40%.
 Jeśli dziecko z Podkowy Leśnej jest uczniem szkoły lub przedszkola znajdujących się poza granicami naszego miasta, musimy zapłacić za nie kwotę wynikającą z wyliczeń danej miejscowości.
 Urząd Miasta będzie występował o dodatkowy kredyt na rozbudowę szkoły lub o sprzedaż działki miejskiej. Do półrocza fundusze na kontynuację budowy są zapewnione.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
 Środki z tzw. korkowego muszą być wydane na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
 P. Bojanowicz zaapelował do członków komisji o uwzględnienie w budżecie środków na szczepionki dla dziewcząt na raka szyjki macicy oraz dla emerytów – na grypę. W ubiegłym roku było to 20 tys. zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 W szkole jest jedna świetlica, wydatki dotyczą wynagrodzenia nauczycieli (3,5 etatu).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 P. Bojanowicz poruszył sprawę braku środków na rowy melioracyjne. Zaproponował wykonanie uproszczonego projektu uregulowania głównego rowu w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego miasta – koszt ok. 100 tys. zł.
 P. Tusiński stwierdził, że sprawy związane z renowacją rowów powinny być uzgodnione z Brwinowem.
 Na oczyszczenie składowiska śmieci na ul. Cichej wydane zostało już 54 tys. zł. UM będzie się starał o wyegzekwowanie tej kwoty od właściciela nieruchomości. W tegorocznym budżecie przeznaczono dodatkowe środki na ten cel w wysokości 40 tys. zł.
 21 tys. zł – taka kwota musi być przeznaczona na Fundusz Ochrony Środowiska. W projekcie budżetu w rozdziale 90011 zaplanowano 57 tys. zł na aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami jak również na akcję informacyjno-edukacyjną na temat azbestu i aktualizację bazy danych dotyczących wyrobów azbestowych.
 Na schroniska dla zwierząt przeznaczone zostało 46 tys. zł. Wysokie opłaty wynikają ze zwiększenia kosztów o podatek VAT oraz zmiany warunków przyjmowania zwierząt. Schronisko nie przyjmuje już zwierząt po wypadku i nie odławia ich, przyjmuje jedynie zwierzęta wyleczone „Wejściówka” psa kosztuje 1500 zł, za „obsługę” 12 psów miasto płaci 1500 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Zwiększenie kosztów CKiIO w porównaniu z rokiem ubiegłym związane jest z wprowadzeniem do oferty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 Dotacja na CKiIO dotyczy głównie działalności bieżącej, bez uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych (które istnieją).
 Koszt wynajęcia sali na prezentację różnych firm wynosi 100 zł za godzinę + VAT.
 Dyrektor biblioteki p. Skotnicka zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu w budynku biblioteki (wymiana drzwi wejściowych, obróbek blacharskich, naprawa daszku, zabezpieczenie okienek piwnicznych, brak rynien, zalana wodą piwnica).
 P. Bojanowicz stwierdził, że koszty remontu i konserwacji biblioteki nie powinny wchodzić do planu finansowego tej instytucji. P. Skarbnik zaznaczyła, że drobne remonty są w gestii dyrektora.
 P. Foks zaprosił wszystkich na posiedzenie KKOSiSS, gdzie szczegółowo będzie omawiany temat instytucji kultury.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
 P. Burmistrz poinformowała, że środki z tego działu będą przeznaczone być może także na zatrudnienie koordynatora ds. sportu w mieście. Wyraziła nadzieję, że przeprowadzona w UM rozmowa z p. Grzymałą na temat pomysłu opracowania przez młodzież programu dotyczącego skate parku przyniesie pozytywne rezultaty.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 P. Bojanowicz zwrócił uwagę na różnice w zapisach budżetu i WPF. P. Gessner zauważyła, że relacja spłaty długów do dochodów miasta nie może być na minusie. P. Chrzanowski wskazał, iż w WPF brakuje informacji o budowie domu komunalnego.
 P. Skarbnik potwierdziła istnienie pomyłek i zobowiązała się je poprawić do następnego posiedzenia KBFiI (20.01.2011 r.).

Ad. 3
 P. Łukasiewicz w odpowiedzi na pytanie zadane przez p. Chrzanowskiego na temat rewitalizacji Placu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej stwierdziła, że warunkiem uzyskania dofinansowania na ten cel jest przygotowanie projektu. Rewitalizacja jest trudna do zrealizowania, możliwe jest jednak zakupienie ławek, dodatkowego oświetlenia, przeprowadzenie działań renowacyjnych. P. Burmistrz potwierdziła, że jest osoba chętna do działania w tym zakresie.
 Do UM zgłosiły się dwie panie z pytaniem o możliwość wydzierżawienia terenu miejskiego pod budowę kortów tenisowych i ścianki wspinaczkowej. Złożyły wniosek do UE o dofinansowanie tego projektu.
 P. Mirgos zaapelował do radnych o zwrócenie uwagi na sprawy infrastruktury w mieście (rowy, eternit, organizacja ruchu).
 P. Tusiński spytał o termin aktualizacji stawek za użytkowanie wieczyste (w 2009 r.) i zaproponował przeanalizowanie możliwości zwiększenia dochodów miasta poprzez wprowadzenia opłaty wynikającej z Ustawy o Ochronie Przyrody ewentualnie opłaty adiacenckiej. Wskazał konieczność zainteresowania się działaniami prowadzonymi na terenie gminy Brwinów w zakresie gospodarki wodnej.
 P. Bojanowicz zaproponował zastanowienie się nad abolicją dla osób, które nielegalnie podłączyły się do kanalizacji.
 Do roku 2012 istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W Podkowie Leśnej w takiej sytuacji jest 12 lub 15 osób, z których żadna nie złożyła takiego wniosku. Od września 2011 r. wysokość bonifikaty ustalać będzie rada miasta.
 Pod koniec stycznia planowane jest spotkanie z mieszkańcami na temat rowów odwadniających.

Porządek posiedzenia został wyczerpany. Przewodnicząca zamknęła obrady.

Przewodnicząca Komisji BFiI Alina Stencka

Protokołowała:
Alina Stencka

Wyjaśnienie skrótów:
KKOSiSS – Komisja Kultuty, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
KBFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
RM – Rada Miasta
UM – Urząd Miasta
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Protokół z posiedzenia w dniu 3 stycznia 2011 r.

Protokół nr 1/2011
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 3 stycznia 2011 roku

Posiedzenie Komisji BFiI odbyło się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA) i trwało od godz. 18.30 do godz. 21.30.
W chwili stwierdzenia prawomocności obrad obecnych było 9 członków Komisji.
Obradom przewodniczyła radna Alina Stencka – przewodnicząca Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Komisja obradowała według następującego porządku:
1. Ustalenie regulaminu działania Komisji.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2011 rok.
3. Sprawy bieżące.
Do punktu 1. porządku posiedzenia
Projekt regulaminu pracy Komisji przedstawiła i omówiła przewodnicząca Alina Stencka. W dyskusji aktywnie uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz p. Maciej Foks, p. Wojciech Skowron i p. Mirosława Gessner. Po uwzględnieniu wprowadzonych poprawek regulamin KBFiI przyjęto jednogłośnie.
KBFiI wnioskuje do Rady Miasta Podkowy Leśnej o przyjęcie ustalonego przez Komisję regulaminu z naniesionymi przez Komisję poprawkami.
Do punktu 2. porządku posiedzenia:
Przewodnicząca Alina Stencka omówiła projekt planu pracy Komisji na rok 2011. W dyskusji wypowiadali się członkowie Komisji oraz p. Maciej Foks, p. Wojciech Skowron i p. Mirosława Gessner. Plan pracy KBFiI na rok 2011 (z uwzględnieniem poprawek) przyjęto jednogłośnie.
KBFiI wnioskuje do Rady Miasta Podkowy Leśnej o przyjęcie ustalonego przez Komisję planu pracy na rok 2011 z naniesionymi przez Komisję poprawkami.
Do punktu 4. porządku posiedzenia:
Przewodnicząca Alina Stencka przypomniała o szkoleniu na temat budżetu, które odbędzie się 8 stycznia o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Pałacyk). Podkreśliła konieczność zwołania w jak najszybszym terminie następnego posiedzenia KBFiI dotyczącego analizy założeń do projektu budżetu miasta na rok 2011. Członkowie Komisji zgodzili się z propozycją, aby przyjąć dzień 20 stycznia 2011 r. jako termin, do którego powinny wpłynąć do KBFiI opinie na temat projektu budżetu miasta od pozostałych komisji merytorycznych Rady Miasta. Przewodnicząca zobowiązała się do poinformowania o tym przewodniczących innych komisji.
Głos zabrał mieszkaniec – p. Andrzej Tyszka. Podziękował p. W.Skowronowi za podkreślenie w dyskusji ważnego tematu możliwości wypowiadania się mieszkańców na komisjach i sesjach. Poprosił o wyjaśnienie procedur związanych z zatwierdzaniem budżetu. Zapytał, czy członkowie Komisji rozważają możliwość wprowadzenia budżetu zadaniowego. Przewodnicząca A.Stencka omówiła procedury dotyczące zatwierdzania budżetu i terminy z nimi związane. Wyjaśniła, że jako zwolenniczka budżetu zadaniowego wielokrotnie poruszała ten temat na posiedzeniach komisji III i IV kadencji Rady Miasta, nie spotkał się on jednak z zainteresowaniem władzy wykonawczej. Radni p. J.Chrzanowski i p. Z.Bojanowicz przypomnieli, że w ubiegłej kadencji proponowali wprowadzenie takiej formy budżetu, jednak nie została ona zaakceptowana przez urząd miasta m,in. ze względu na trudności w jego wprowadzeniu i „niewygodę” w jego stosowaniu. P. Bojanowicz podkreślił, że będzie wnioskował o możliwe uszczegółowienie zapisów budżetowych. P. Tyszka stwierdził, że budżet zadaniowy jest trudny, ale jest dobrym instrumentem do kontroli jakości zarządzania miastem i gospodarowania wspólnymi funduszami. Zaproponował, aby rada miasta podjęła uchwałę w tej sprawie.
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca złożyła obecnym życzenia noworoczne i zamknęła obrady.

Przewodnicząca Komisji BFiI Alina Stencka

Protokołowała: Alina Stencka

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content