Doraźna Komisja Rady Dla Opracowania Projektu Zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Skład Osoby Doraźnej Komisji

1. Anna Łukasiewicz – przewodnicząca Komisji
2. Anna Dobrzyńska-Foss,
3. Zbigniew Jachimski,
4. Jarosław Chrzanowski,
5. Bogusław Jestadt,
6. Jarosław Kubicki.

Sprawozdanie z realizacji prac Komisj za rok 2013 i 2014.

Podkowa Leśna, 20.10.2014r.

Sprawozdanie z realizacji prac doraźnej Komisji Statutowej Rady Miast Podkowa Leśna za rok 2013 i 2014.

Komisja w roku 2013 odbyła 17 posiedzeń i w 2014r. 8 posiedzeń poświęconych analizie dotychczas obowiązującego statutu i wypracowaniu projektu statutu wraz z załącznikami.
Po przeanalizowaniu obowiązującego Statutu oraz regulaminów Komisja stwierdziła, że zmiany w zapisach statutowych korzystniejsze będą w trybie prac nad nowym dokumentem. Informacja ta została przekazana Radzie Miasta.
Członkowie komisji podzielili się zadaniami i podjęli się „pilotowania” poszczególnych zagadnień.
Komisja kilkakrotnie korzystała ze wskazówek, konsultacji i pomocy obsługi prawnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
3 członków komisji uczestniczyło w dniu 24 października 2013r. w szkoleniu specjalistycznym pt „10 najczęstszych błędów w statucie Gminy – miasta – powiatu”. W szkoleniu uczestniczył także Burmistrz Miasta, Sekretarz i Radca Prawny. Przewodnicząca A. Łukasiewicz oraz członkowie uczestniczyli kilkakrotnie w szkoleniach i konferencjach dotyczących wprowadzania narzędzi i mechanizmów partycypacji społecznej.
Do października 2013r komisja wypracowała pierwszą wersję projektu statutu wraz z załącznikami. Po październikowym szkoleniu komisja przeanalizowała powtórnie proponowane zapisy pod kątem uwag i informacji ze szkolenia. Komisja przeanalizowała także aktualizowane statuty podobnych gmin.
Komisja w styczniu 2014r zakończyła pierwszy etap prac nad projektem statutu i w dniu 22.01 przekazała materiały do konsultacji do biura obsługi prawnej Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
W lutym do wiadomości Rady Miasta przewodnicząca przekazała projekt uchwały umożliwiającej rozpoczęcie procesu konsultacji statutu. Załącznikami do projektu był statut wraz z regulaminami.
Widząc potrzebę uporządkowania i rozszerzenia trybu konsultacji oraz uspołecznienia procesu procedowania nad statutem radna A Łukasiewicz przygotowała Projekt uchwały. Projekt tzw „uchwały konsultacyjnej do statutu” został wniesiony na sesję w dniu 02.04.2014r jako inicjatywa uchwałodawcza dwojga radnych przy akceptacji pozostałych członków komisji. Zgodnie z przepisami projekt był konsultowany w dniach od 12.03 do 26.03. W trybie ogólnodostępnych konsultacji nie wpłynęły uwagi. Zadecydowano, że zgłoszone na Komisji Kultury, w dniu 25.03 propozycje zostaną uwzględnione i wniesione w trybie autopoprawki. W dniu sesji tj 02.04.2014r wpłynęły uwagi/stanowisko Komisji Ładu. Z uwagi na różnice stanowisk radna A. Łukasiewicz wycofała Projekt uchwały spod obrad. Pomimo prób zwołania wspólnego spotkania radnych, do merytorycznego posiedzenia poświęconego omówieniu uchwały konsultacyjnej nie doszło. Wg ustnej opinii p. Mecenasa zaproponowane przez Komisje Ładu zmiany nie znalazłyby akceptacji od strony formalnej u Wojewody. Z uwagi na terminy i przewidywany czas konieczny do skutecznego procedowania nad uchwałą statutową, ani Komisja ani radni inicjujący Projekt nie kontynuowali procedowania nad proponowaną uchwałą konsultacyjną do statutu.
Zadaniem Komisji Doraźnej było przekazanie Radzie Miasta ostatecznego Projektu Statutu wraz z załącznikami, zaopiniowanego przez prawnika. Rada Miasta powinna zadecydować o dalszym trybie prac nad uchwalaniem statutu. Komisja Doraźna na lipcowej sesji przedstawiła pozostałym radnym stan prac nad projektem statutu oraz następujący wniosek:
„Przygotowane przez Komisję Doraźną i Komisję Ładu projekty tzw „uchwały konsultacyjnej do statutu” stanowią punkt wyjścia do dalszych prac legislacyjnych. Komisja widzi potrzebę pilnego podjęcia przez Radę prac nad uchwałą w sprawie konsultacji społecznych.”
W lipcu 2014r na posiedzeniu Komisji, w obecności p. Burmistrz Małgorzaty Stępień Przygody formalnie omówiono i wprowadzono uwagi mecenasa R. Milczaka do projektu opracowanego przez Komisję :
– pomimo różnic zdań, Preambuła (jako wnosząca treści edukacyjne) została zachowana
– nie wprowadzono do statutu wyliczania rodzajów komisji
– utrzymano jako regułę głosowanie jawne imienne
– zrezygnowano z wprowadzania na tym etapie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej( z zastrzeżeniem, że proces ten należałoby wziąć pod uwagę w najbliższym możliwym czasie)
– nie zawarto w statucie zapisów odnoszących się do budżetu obywatelskiego
– dostosowano zapis odnoszący się do trybu rozpatrywania skarg do uwag p. Mecenasa
– usunięto załącznik nr 1 do regulaminu RM jako nieaktualny w odniesieniu do usunięcia zapisu o inicjatywie uchwałodawczej
– w regulaminie Kom Rewizyjnej wprowadzono zapis dotyczący jawności posiedzeń w kształcie zaproponowanym przez p. Mecenasa.
Przyjęto inicjatywę p. Mecenasa, by przed ostatecznym wysłaniem do Wojewody, podjąć próbę skonsultowania projektu statutu wraz z załącznikami z merytorycznym pracownikami biura wojewody (przed ostateczną, wiążącą oceną formalną przesyłanych dokumentów). Do października 2014r uwagi nie wpłynęły.
Komisja przekazuje Radzie Miasta projekt Statutu wraz z załącznikami, uznając go za dokument spójny, poprawny pod względem formalnym i zgodny z obowiązującymi przepisami, ale z zastrzeżeniem, że nie jest to ostateczny , docelowy kształt prawa lokalnego którego moglibyśmy oczekiwać w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej. W momencie, gdy formalnie będą możliwe do wprowadzenia zmiany rozszerzające między innymi katalog dostępnych narzędzi partycypacji społecznej należałoby je wprowadzać skutecznie i systematycznie z uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych.
Komisja wyraża nadzieję, że Rada Miasta w kadencji 2014-18 uchwalając nowy Statut Miasta wykorzysta także dorobek Komisji Doraźnej.
Komisja dziękuje wszystkim osobom czynnie włączającym się w pracę zespołu za zgłaszane uwagi i opinie.
Załączniki do sprawozdania;
Projekt statutu (nr2)
– Regulamin Rady Miasta Podkowa Leśna
– Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna.
Z upoważnienia Komisji Statutowej Rady Miasta Podkowa Leśna

Anna Łukasiewicz- przewodnicząca

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie w głosowaniu na posiedzeniu w dniu 20.10.2014r, przy czym ustęp „Komisja przekazuje Radzie Miasta projekt Statutu wraz z załącznikami, uznając go za dokument spójny, poprawny pod względem formalnym i zgodny z obowiązującymi przepisami” przegłosowano odrębnie 4 głosami za 1 przeciw.

Załączniki: Projekt Statutu Miasta
Projekt Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna
Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Protokół z posiedzenia w dniu 7 lipca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 10 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 17 lutego 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 13 stycznia 2014 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół  Projekt Doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Regulamin Komisji Rewizyjnej

Protokół z posiedzenia w dniu 9 grudnia 2013 r.

Protokół nr 23
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
9 grudnia 2013 r.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia.

Komisja zapoznała się z notatką P.Mecenas Tarasiuk z wnioskami ze szkolenia z dnia 24 października 2013r pt „10 najczęstszych błędów w statucie” (ZAł nr 2).
Po notatce p. Mecenas przeanalizowano szczegółowo zapisy aktualnie obowiązującego statutu w części dotyczącej prac komisji rewizyjnej. Wskazano miedzy innymi na niespójnośc zapisów i na możliwość rozbieżnych, indywidualnych interpretacji. Obecnie obowiązujący regulamin stanowiący załącznik do statutu oraz regulamin Komisji rewizyjnej bedacy rozwinięciem załącznika zawierają zapisy niezgodne ze stanem prawnym przekazanym na szkoleniu specjalistycznym.
Na komisji obecna była p. Burmistrz Małgorzata Przygoda.
W dalszej części posiedzenia komisja wysłuchała zdania Burmistrza w odniesieniu do uwag wniesionych przez Komisję Rewizyjną , które będą procedowane na najbliższej sesji rady Miasta.
Komisja obecnie pracuje nad zapisami całościowego projektu regulaminu KR stanowiącego załącznik do nowego statutu.
Zakończenie prac przewiduje się w styczniu/lutym. Z uwagi na zaistniałe okoliczności i wagę podnoszonych uwag, zasadne są najniezbędniejsze regulacje porządkujące dwa zaproponowane ustępy obowiązującego statutu. Zaproponowane zapisy zgodne są z obowiazujacą interpretacją przekazaną radnym i pracownikom urzedu na szkoleniu w dniu 24 października 2013r.

Przewodniczaca przedstawiła radnym materiał dotyczący Projekt statutu z naniesionymi poprawkami po szkoleniu i po analizie uaktualnianych statutów okolicznych miejscowości, który będzie procedowany na nastepnym posiedzeniu komisji . Posiedzenie jest proponowane na 16.12. (poniedziałek) na godz 18;30.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Materiał uzupełniajacy ; na podstawie notatek ze szkolenia- zapisy dotyczące Komisji rewizyjnej;
Organem kontrolnym jest Rada. Komisja R.działa i kontroluje z upoważnienia Rady.
Komisja składa się tylko z radnych.
Do każdej czynności kontrolnej niebedne jest upoważnienie przewodniczącego rady zawierające m innymi; uszczegółowienie zakresu, wymienienie imiennie osób.
Posiedzenie komisji nie jest tożsame z kontrolnymi czynnościami.
Kom rewizyjna pracuje wyłącznie na oryginałach dokumentów czyli posiedzenia MUSZĄ odbywac się w urzedzie i w godzinach pracy urzedników.
W statutach zazwyczaj Brak delegacji dla rady do podejmowania uchwał w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych (wg notatek AŁ)

Protokół z posiedzenia w dniu 5 listopada 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 18 listopada 2013 r.

Protokół nr 22
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ listopada 2013 r.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia.
Omówiono przesłane przez przewodniczącą przed komisją materiały dotyczące inicjatywy uchwałodawczej w/s trybu konsultacji społecznych. Po krótkiej dyskusji przyjęto stanowisko, że komisja statutowa w zasadniczym tekście statutu uwzględni ogólne zasady konsultacji społecznych. Po zakończeniu całego procesu prac nad statutem radni powrócą do kwestii uregulowania oddzielną uchwałą trybu szczegółowego konsultacji społecznych.
Raz jeszcze przedyskutowano priorytety zapisów statutowych- nawiązując do uwag ze szkolenia z dnia 24.10.
Z uwagi na okoliczności osobiste posiedzenie zakończono po 45 min.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 16 września 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 7 października 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2013 r.

Protokół nr 17
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
24 czerwca 2013 r. w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Zmiana Programu posiedzenia ;
– W związku z pomyłką pracownika Biura Rady (w ogłoszeniach na stronie internetowej nie umieszczono informacji o posiedzeniu, informacja została jednoczesnie przekazana wszystkim radnym na skrzynki) jednogłosnie zadecydowano, ze na tym posiedzeniu komisja nie będzie procedowała nad dalszymi zapisami statutu i regulaminu aby w nastepnym terminie umożliwić udział osobom zainteresowanym.

Zaproponowany porządek;
– przyjęcie protokołów nr 15 i 16
– Cd. omówienie projektu poprawek do statutu autorstwa Andrzeja Tyszki dotyczace zmiany nazewnictwa i preambuły /załnr 3
– sprawy bieżące i wolne wnioski
Wprowadzono zmianę w porzadku posiedzenia; wszyscy obecni za.

Protokół nr 15 przyjeto jednogłośnie bez uwag.
Protokół nr 16 przyjeto jednogłośnie po wprowadzeniu zgłoszonych 3 uwag.

Po otrzymaniu po poprzednim posiedzeniu wersji elektronicznej pisma Andrzeja Tyszki, radny J Chrzanowski spotkał się z p Mecenas w tej sprawie. Radny przekazał, że; wg opinii p. Mecenas statut może zawierac preambułę ale jej treśc będzie także podlegała ostatecznemu zatwierdzeniu przez organ nadzorczy. Powinna być ona zwięzła i w kilku zdaniach określać status Miasta. Obydwie wersje mogą zostać przedstawione do dalszego procedowania. Co do zapisów zaproponowanych w paragrafie 1. P.Mecenas nie zaakceptowala proponowanych zapisów. Zwróciła uwage m innymi na niezgodność z obowiązującymi zasadami zapisów w brzmieniu „w rozumieniu ustawy o …” lub „powiat grodzisko- mazowiecki”. Odnosząc się do aktów prawa miejscowego ; albo nalezałoby wymieniac wszystkie albo z dopiskiem „w szczególności” ale także wtedy z pominieciem karty mieszkanca. Generalnie zaopiniowała propozycje negatywnie.
Radni podtrzymali wolę przekazania do dalszego procedowania alternatywnego projektu preambuły.

W nawiązaniu do dyskusji na ostatniej radzie Miasta oraz komisji tematycznej zgłoszono wniosek aby WYJAŚNIĆ JAKIE SĄ RAMY UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W PRACACH KOMISJI REWIZYJNEJ.

W nawiązaniu do uwag zgłaszanych na radzie, że komisja statutowa pracuje niezgodnie ze statutem, przewodniczaca poinformowała, ze zrezygnowała z pracy w komisji rewizyjnej i jest obecnie członkiem dwóch komisji rady Miasta.
Przewodniczaca poinformowała także, ze wszystkim radnym zostały w ubiegłym tygodniu przekazanane materiały z komisji statutowej na bieżącym etapie procedowania (możliwość konsultacji bieżących) statutu i regulaminu rady.

Omówiono harmonogram spotkań na najbliższe miesiące. Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 8 lipca.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 10 czerwca 2013 r.

Protokół nr 16
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
10 czerwca 2013 r. w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Rozszerzono Program posiedzenia o
– zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Nova Podkova z dnia 10.06.13 dotyczacym projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Miasta Podkowa Leśna , wniesionym na sesję planowaną w dniu 13.06. /zał nr2
– omówienie projektu poprawek do statutu autorstwa Andrzeja Tyszki dotyczace zmiany nazewnictwa i preambuły /załnr 3
Wprowadzono zmianę w porzadku posiedzenia; wszyscy obecni za.

Przeczytano i omówiono pismo Stowarzyszeni NovaPodkova.
Stwierdzono, ze Projekt uchwały jest próbą dania sygnału, ze nie akceptujemy zaistniałych praktyk, jest próbą podsumowania zaistniałego nagannego zjawiska.
Andrzej Tyszka stwierdził, ze propozycja uchwały „jest oględna i broni etosu radnego”, W stosunku do pisma stowarzyszenia podsumował, że jest to „nadmiar słów”.

p. Janiszewski; Skomentował, ze naganne jest ograniczanie wystapień mieszkańców. „obecny statut nosi znamiona ułomności i jeśli ktos chciałby to można go obalić”. Stwierdziła ponadto, ze ani Urzad ani Rada nie mogą się obrażać, mogą się tylko obrazać poszczególne osoby. Przewodniczacy nie jest sędzią. Obrazony może jedynie wystapić do sadu a nie do Rady. Rada i urzad podlegaja krytyce mieszkańców. Przewodniczacy może przerwac obrady lub np. wezwac straz miejską. Innej drogi nie ma. Jeśli przewodniczacy zaleci opuszczenie sali – to jak sobie wyobraża wykonalność. Mieszkańców chroni ustawa.
P. Janiszewski stwierdził ponadto, ze na komisji budżetowej manipuluje się głosami.
Stwierdził, że przyjmuje krytykę ale nie przejdzie resocjalizacji. Chciałby aby zmienić regulamin obrad, sformalizować tryb i czas wystapień np. wprowadzić zapisy na liste mówców. Mieszkańcy są „traktowani jako tło do tokowania radnych”. Komisje nie podejmuja stanowisk. Wysiłek należałoby skupić na uporządkowaniu regulaminów. Wtedy mieszkańcy się dostosują.
Mieszkaniec musi wiedziec co jest tematem posiedzeń więc musi znac Program by potem na sesjach móc zabierac głos w dyskusji. Postulował właczenie mieszkańców do prac merytorycznych. Stwierdził, ze wskutek dotychczasowych praktyk następują konflikty a radni są poddawani ocenie. W sytuacjach konfliktowych ewentualnie rozwaza możliwość podania spraw do sadu.
Jarosław Chrzanowski – zwrócił się do p. Janiszewskiego aby nie uzywał zwrotu „wy”. Wczesniejsze uwagi co do dostępności uchwał uznał za niezasadne. Stwierdziła, ze sesje sa posiedzeniami Rady Miasta, sa posiedzeniami radnych. Inicjatywy obywatelskie można zgłaszać w odpowiednim dla nich trybie.
Anna Foss – podkreśliła, ze nie ma przyzwolenia na obrazanie kogokolwiek. A radni musza działać zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym.
Bogusław Jestadt- Rada musi działać w imie prawa. Mozliwości te sa wykorzystywane. Zgodnie z Ustawa o Samorzadzie gminnym rada może wydawac przepisy porządkowe (tu przytoczył odnośny zapis)
p. Janiszewski stwierdził, ze czuje ze jego wystapienia są powodem zaistniałej sytuacji i projektu uchwały.
Zbigniew Jachimski –Podkreslił, ze ma nadzieję, że Projekt uchwały jest zwróceniem uwagi na problem i fakt złych praktyk. Jest to także sygnał braku przyzwolenia na powiedzenie absolutnie wszystkiego. Zaprotestował na innych przykładach; np. sytuacji, gdy jedna z radnych na posiedzeniu komisji opuściła jej obrady w wyniku żenującej wymiany zdań.
Andrzej Tyszka; podsumował, że prawo nie jest w stanie rozstrzygac wszelkich poruszanych kwestii. Jest to sprawa dobrych obyczajów. Nakręcanie złej atmosfery jest skutecznym sposobem odwrócenia uwagi od meritum sprawy. Jest zasadnicza róznica miedzy dyskusja konstruktywna a destruktywną.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji konisja podjęła następujące stanowisko;
Po zapoznaniu się z pismem Stowarzyszenia Nova Podkova i po przeprowadzeniu dyskusji komisja podtrzymuje dotychczasowe stanowisko wyrażone w projekcie uchwały. Proponowane zapisuy nie ograniczaja swobód obywatelskich Lech chronią dobre obyczaje w dyskusji publicznej (5 głosów za)

W nastepnej kolejności omówiono pismo Andrzeja Tyszki (zał nr 3).
Po otrzymaniu na poprzednim posiedzeniu pisma AT Radni zapoznali się z nim i zadecydowali o przesłaniu do wnioskodawcy zaproszenia do ewentualnego wnoszenia uwag do treści preambuły aktualizowanego statutu. Obecne pismo zawiera Projekt poprawek do preambuły i paragrafu 1 opracowywanego statutu.

Andrzej Tyszka stwierdził, ze w projekcie statutu widzi „załamanie konwencji” pomiędzy preambułą a zapisami paragrafu 1. W uzupełnieniu pisma zaproponował dodanie ustepu nr8 zawierajacego dokumenty stanowiace prawo lokalne w tym wskazał na karte mieszkańca.
Anna Foss – ad vocem znaczenia Karty Mieszkańca jako elementu edukacyjnego, wskazującego nieskodyfikowane, pożądane zachowania podkreśliła, ze nie jest to dokument prawa lokalnego.
Zbigniew Jachimski – zaproponował przedstawienie Radzie alternatywnego wniosku preambuły i Ew przedstawienie zapisów paragrafu 1 (w wersji zaproponowanej przez AT) do zaopiniowania p. Mecenas. Wniosek przegłosowani pozytywnie – 5 głosów za
Przewodniczaca A. Łukasiewicz zwróciła się do Andzeja Tyszki o przesłanie elektronicznej wersji wniosku oraz wskazań inicjatyw obywatelskich o których wspominał w swojej wypowiedz. Zwróciła ie także do Jarosława Chrzanowskiego z prośba o „pilotowanie” zaopiniowania przez p. Mecenas przed kolejny, posiedzeniem.
Andrzej Tyszka zapowiedział, ze zamierza osobiście zgłosić się do p. Mecenas.
Maciej Foks – zwrócił uwae na zapisy statutowe dotyczące przewodzenia komisjom rady. W zapisach regulaminowych powinna być spojność zapisów dotyczących procedur powoływania i odwoływania przewodniczących.

Z uwagi na przekroczenie zaplanowanego czasu spotkania – na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 20 maja 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 6 maja 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 marca 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 25 lutego 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 11 lutego 2013 r.

Protokół nr 9
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
11 lutego 2013 r.
w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto jednogłośnie protokoł nr 8 z poprzedniego posiedzenia.
Na styczniowym posiedzeniu Rady przedstawiono sprawozdanie za 2012r z działalności Doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna oraz Plan Pracy na 2013r. Tekst statutu wg stanu na 9 stycznia został przekazany radnym, P. Burmistrz i P. Mecenas.

Ponieważ padały pytania kiedy będzie przekazany radnym tekst kodeksu, komisja przegłosowała (5 za), ze kodeks będzie przekazany wraz z całością dokumentów dotyczących nowelizacji statutu.

Omówiono Uwagi p. Mecenas do statutu a szczególnie do rozdziału 4 „Prawo do informacji i zasad dostępu do dokumentów organów Miasta”. Wiekszośc uwag komisja zaakceptowała. Pozostawiono zapisy uszczegóławiające zasady dostępu do dokumentów. (paragraf 18 , 5 głosów za).

Ustalono, ze na nastepnym posiedzeniu należy przystąpić do opracowywania regulaminów stanowiących załączniki. Przed spotkaniem członkowie są proszeni o doprecyzowanie i przesłanie szczegółowych problemów do opracowania.
Radna A. Foss została poproszona o skonsultowanie dwóch zapisów statutu (paragraf 19), 20

Zgłoszone tematy do omówienia;
– sposób funkcjonowania zespołów przy radzie i komisjach (na podstawie doświadczeń zespołu ds. polityki zagranicznej i zespołu ds. Jókawy)
– w trybie prac komisji uwzględnić zmiany sygnalizowane w nowej ustawie samorządowej (uwaga od mieszkańca)
– róznica w zasadach wglądu do dokumentów a wykorzystywanie dokumentów (uwaga mieszkańca)

Następne spotkanie; poniedziałek, 25 lutego godzina 18;00.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2013 r.

Protokół nr 8
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
7 stycznia 2013 r.
w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto jednogłośnie protokoł nr 7 z poprzedniego posiedzenia.
Przyjeto jednogłośnie sprawozdanie za 2012r z działalności Doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna oraz Plan Pracy na 2013r. (załącznik nr 3)

Omówiono propozycje zmiany uchwały nr 13/IV/2006 w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej w kontekście zrównania diet przewodniczących stałych i doraźnych komisji.

Omówiono zapisy rozdziału 4 „Prawo do informacji i zasad dostępu do dokumentów organów Miasta”.
Zadecydowano o przedstawieniu radnym do konsultacji pierwszej wersji projektu statutu.

Elektroniczna wersja Statutu (8a) z wprowadzonymi propozycjami zmian stanowi załącznik nr 2 „.

Po styczniowej sesji będzie możliwe przedstawić pozostałym radnym do konsultacji projekt zasadniczej treści statutu. Po zebraniu ewentualnych uwag, w lutym 2013 r komisja będzie mogła przystąpić do opracowywania regulaminów stanowiących załączniki.

Następne spotkanie; poniedziałek, 28 stycznia godzina 18;00.

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Załącznik do protokołu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ………….
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia …………… r.

STATUT MIASTA PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna, założona jako miasto ogród w pierwszych latach budowy/ tworzenia,/ istnienia niepodległego państwa polskiego, stanowi przykład realizacji ponadczasowej idei i gospodarności, szacunku dla przyrody oraz obywatelskiego zaangażowania i współpracy mieszkańców. Te cechy pozwoliły przetrwać miastu w prawie niezmienionej postaci i uzyskać wpis do rejestru zabytków, a jego obywatelom przez dziesiątki lat przyświecały w działaniach na rzecz dobra kraju i wspólnoty mieszkańców. Pragnąc zachować te wszystkie wartości dla nas i dla przyszłych pokoleń – przyjmuje się poniższy statut miasta ogrodu Podkowa Leśna.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Gmina Podkowa Leśna położona jest w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim.
2. Miasto Podkowa Leśna, zwane dalej Miastem obejmuje obszar, którego granice terytorialne określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
3. Mieszkańcy Miasta tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową,.
4. Podkowa Leśna to miasto ogród, stanowiące unikatowy w skali kraju zespół urbanistyczno-krajobrazowy.
5. Układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków i podlegają szczególnej ochronie.
§ 2.
Statut Miasta określa ustrój Miasta, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna, zwanej dalej Radą, tryb pracy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, zwanego dalej Burmistrzem oraz zasady dostępu do dokumentów organów Miasta.
§ 3.
1. Herbem Miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym odpowiadający srebru, w którą wpisany jest świerk w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni.
2. Wzory herbu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
3. Zasady używania herbu określają odrębne uchwały Rady.
§ 4.
1. Za szczególne zasługi dla Miasta, Rada może nadać godność Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna jako wyraz najwyższego uznania dla osoby, której godność jest przyznawana.
2. Uchwałę podejmuje się na wniosek merytorycznej komisji Rady Miasta.
3. Nadanie godności Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna następuje w drodze uchwały, z zasady na uroczystym posiedzeniu Rady w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela.
4. Za szczególne zasługi dla Miasta, Burmistrz może przyznać osobie fizycznej, osobie prawnej, instytucji lub organizacji, wyróżnienie.
5. Kryteria i tryb nadawania wyróżnienia określa Burmistrz.
6. Organizacje społeczne, działające na terenie Podkowy Leśnej, posiadające statutowe uprawnienie do nadawania odznaki honorowej, mogą złożyć wniosek o wręczenie jej na sesji Rady Miasta. Wniosek o wręczenie jest opiniowany przez odpowiednią komisję Rady Miasta.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA MIASTA

§ 5.
Podstawowym zadaniem Miasta jest zapewnienie warunków do bezpiecznego i zdrowego zamieszkiwania, do rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych, jak również do nauki i wypoczynku zgodnie z ideą racjonalnego i zrównoważonego rozwoju.
§ 6.
1. Bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w sprawowaniu władzy publicznej w Mieście jest realizowane przez:
1) instytucję referendum gminnego,
2) bierne i czynne prawo wyborcze,
3) jawność obrad Rady Miasta i jej komisji,
4) prawo zgłaszania radnym postulatów i wniosków w celu przedstawienia ich organom Miasta do rozpatrzenia.
2. Rada Miasta i Burmistrz są zobowiązani zapewnić stałą, szybką i ogólnie dostępną informację dla mieszkańców
o przepisach gminnych i ich realizacji oraz o podejmowanych działaniach.

§ 7.
1. Miasto sprzyja działalności twórczej oraz rozwojowi przedsiębiorczości.
Działalność gospodarcza i inwestycje prowadzone na terenie Miasta nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska przyrodniczego i kulturowego.
2. Dla ochrony jakości życia mieszkańców oraz zachowania walorów środowiska naturalnego i zabytkowego charakteru miasta-ogrodu władze Miasta określają zasady zagospodarowania przestrzennego w ramach obowiązujących przepisów.
3. Za najważniejsze wartości, podlegające szczególnej ochronie, uznaje się równorzędnie:
1) Tradycję i charakter miasta.
2) Układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń miasta.
3) Ciszę, ład i porządek w mieście.
4) Zdrowie, bezpieczeństwo.
5) Oświatę, wychowanie i kulturę.
6) Własność prywatną i komunalną.
7) aktywność obywatelską mieszkańców

§ 8.
1. Zakres działania Miasta określają:
1) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawowych,
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
3) uchwały podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Protokół z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 listopada 2012 r.

Protokół nr 6
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
26 listopada 2012 r. godz. 17.00-20.30
w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto jednogłośnie protokoł nr 5 z poprzedniego posiedzenia.

Omówiono propozycje uwag i zmian w statucie w zakresie rozdziałów 2 i 3.
Jednogłośnie, pozytywnie przegłosowano proponowane zmiany w projekcie statutu.
Elektroniczna wersja Statutu (6a) z wprowadzonymi propozycjami zmian stanowi załącznik nr 2

Przewodnicząca podziękowała obecnym za owocne obrady. Wydłużenie czasu spotkania wynika z kalendarza spotkań radnych w powiązaniu z procedowaniem nad budżetem na 2013r.
Jeśli na kolejnym spotkaniu w dniu 3 grudnia uda się omówić do końca statut, to na grudniowej sesji będzie możliwe przedstawić pozostałym radnym do konsultacji projekt zasadniczej treści statutu. Po zebraniu ewentualnych uwag, w styczniu 2013 r komisja będzie mogła przystąpić do opracowywania załączników. Bez opinii pozostałych radnych przejście do procedowania nad pozostałymi załącznikami nie byłoby zasadne.

Na następne spotkanie przewidziano do opracowania;
– cały rozdział 4 statutu
– treść preambuły do ostatecznej korekty
– z paragrafu 4 ustęp 6 do przegłosowania po konsultacji zaproponowanego brzmienia z Mecenas Tarasiuk (proszona o to jest radna A. Foss jako wnioskodawca nowego zapisu)

Następne spotkanie
– 3 grudnia godz 18;15 (miejsce do sprawdzenia, po ustaleniach biura Rady)
– Ew do potwierdzenia 17 grudnia godz 18;15

Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 19 listopada 2012 r.

Protokół nr 5
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
19 listopada 2012 r. godz. 17.30-19.30
w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. LIlpopa 18

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przyjęto jednogłośnie protokoły nr 3 i 4 z poprzednich posiedzeń.

Posiedzenią Komisji zaplanowano na poniedziałki;
– 26 listopada godz 17;00 (krótkie 1 godz)
– 3 grudnia godz 18;15
– Ew do potwierdzenia 17 grudnia godz 18;15

Omówiono kodeks etyki w tresci zaproponowanej przez Annę Foss.
Jarozław Chrzanowski przedstawił opinie Mec. Tarasiuk , wg opinii której nie byłoby zasadne i formalnie niemożliwe wprowadzenie w statucie zapisów sankcjonujących zapisy wprowadzane kodeksem etyki. Mecenas poddała pod rozwagę cel wprowadzania nowego dokumentu.

Członkowie komisji przedyskutowali zasadność podtrzymania dotychczasowego stanowiska i celowości opracowania kodeksu dla radnych bieżącej kadencji oraz jako wytyczną postępowania dla przyszłych radnych. Podkreślono, że dokument będzie miał charakter uchwały intencyjnej, samozobowiązania się radnych do zachowania ogólnie przyjętych norm postępowania. Doprecyzowano, ze docelowo tego rodzaju spis nie będzie miał charakteru restrykcyjnego ani formuły prawa miejscowego lecz dobrowolnego zobowiązania, wytycznych. Rekomendowane będzie przyjmowanie tego rodzaju zobowiązania przez nowych radnych, na początku kadencji.
Przegłosowano wniosek;
Przedstawić Radzie Miasta Projekt zmian w statucie Miasta wraz z dodatkowym dokumentem w postaci kodeksu etycznego Radnych Miasta Podkowa Leśna.
W głosowaniu; 5 osób za.
Treść kodeksu po wprowadzeniu drobnych korekt redakcyjnych będzie odpowiadała projektowi przedstawionemu przez Anne Foss jako załącznik do materiałów na 5 posiedzenie.

Przewodnicząca A. Łukasiewicz omówiła propozycje uwag i zmian w statucie i załącznikach ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących reasumpcji głosowań oraz jawności głosowań.
Radni potwierdzili, że zasada głosowania jawnego imiennego będzie przedstawiona Radzie Miasta jako forma głosowania nad uchwałami.
Omówiono proponowane zmiany w projekcie statutu. Radni byli zgodni co do potrzeby umieszczenia preambuły do statutu w której znalazło by się odniesienie do misji Miasta Ogrodu.

Elektroniczna wersja Statutu (5c) z wprowadzonymi propozycjami zmian stanowi załącznik nr 2.
Elektroniczna wersja kodeksu stanowi załącznik nr3.
Zasady jawności stanowią załącznik nr 4.
Protokołowała Anna Łukasiewicz

Protokół z posiedzenia w dniu 29 października 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 października 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 24 września 2012 r.

Protokół z posiedzenia w dniu 3 września 2012 r.

Protokół nr 1 z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna
DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
3 września 2012 r. godz. 17.00-18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Omówienie harmonogramu i procedury opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
2. Podział zadań pomiędzy członków Doraźnej Komisji.
3. Wstępne zebranie uwag od członków Doraźnej Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przedmiotem działania komisji statutowej jest zaproponowanie Radzie Miasta zmian Statutu Miasta Podkowa Leśna. Komisja przeanalizuje obowiązujący statut, zbierze uwagi oraz wnioski i przystąpi do aktualizacji i ujednolicenia treści. Działalność komisji ulegnie zakończeniu z chwilą uchwalenia przez RM zmian statutu.

Członkowie komisji podczas dyskusji na temat harmonogramu i procedury ustalili, że;
– spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie, w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00, następne posiedzenie 24.09
– miejscem posiedzeń będzie Urząd Miasta w Podkowie,
– komisja pracować będzie na elektronicznej wersji Statutu i jego załączników na które sukcesywnie będą nanoszone uwagi,
– uwagi w wersji elektronicznej będą zbierane w okresach pomiędzy posiedzeniami Komisji włącznie do czwartku poprzedzającego kolejne posiedzenie komisji,
– po wypracowaniu pierwszej wersji całości dokumentu, wraz z załącznikami, będzie ona oddana do konsultacji i komisja zbierze uwagi ostateczne.

Po pierwszym posiedzeniu komisji przewodnicząca przygotuje informację o przystąpieniu do opracowania projektu zmian (załącznik nr 2) i wyśle zaproszenie do zgłaszania uwag do;
– Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,
– p. Mecenas Tarasiuk,
– Kierowników jednostek organizacyjnych miasta
– Dyrektorów szkół w tym niepublicznych,
– Organizacji pozarządowych,
– Dyrekcji Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów.

Po zebraniu uwag od członków Doraźnej Komisji i sprecyzowaniu wstępnego katalogu tematów, zaproponowano następujący podział zadań pomiędzy członkami;
1. Przygotowanie projektu regulaminu Doraźnej Komisji – J. Chrzanowski
2. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Komisji Rewizyjnej – J. Chrzanowski
3. Procedura sesji nadzwyczajnych – Z. Jachimski
4. Tryb rozpatrywania skarg – J. Chrzanowski
5. Procedura nadawania Tytułu honorowego obywatela – A. Foss
6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza- A.Łukasiewicz
7. Regulaminu Pracy Rady – B Jestadt
8. Kompetencje wiceprzewodniczących (jeśli więcej niż jeden) – B. Jestadt
9. Jawność pracy organów, głosowanie imienne i zasady dostępu do dokumentów – A. Foss

W trakcie dyskusji przyjęto jako stanowisko wyjściowe;
– Doraźna komisja została powołana przez Radę Miasta w celu opracowania propozycji zmian w obowiązującym Statucie Miasta a nie tworzenia nowego dokumentu,
– Statut może normować wszystkie zagadnienia ustrojowe gminy nienormowane wyraźnie w ustawie, byleby nie były one sprzeczne z przepisami ustawowymi,
– Statut jako akt prawa miejscowego, podlega ogólnym regułom stanowienia aktów normatywnych podporządkowanych ustawie i nie służy do jej przepisywania.
Protokołowała Anna Łukasiewicz
Załącznik nr 2 Wstępne Konsultacje dot. projektu zmiany Statutu Miasta Podkowa Leśna.
Uprzejmie informujemy Państwa, że Doraźna Komisja Rady Miasta Podkowa Leśna
przystąpiła do opracowania Projektu zmian w STATUCIE MIASTA PODKOWA LEŚNA.
Ewentualne uwagi i opinie do aktualnie obowiązującego Statutu Miasta można wnosić w formie pisemnej do Biura Rady Miasta w Podkowie Leśnej lub drogą e-mailową do przewodniczącej Komisji na adres: anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl.
Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji zostanie dokonana analiza zebranych uwag i wniosków, a następnie zostanie opracowany projekt zmian.
Uprzejmie prosimy o składanie wstępnych uwag i opinie w terminie do dnia20 września 2012 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content