Sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej – 2010 rok

XXXV sesja Rady Miasta odbędzie się 4 lutego 2010 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok,
2. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy,
3. ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej
4. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
V. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XXXVI sesja Rady Miasta odbędzie się 25 lutego 2010 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

OSO – 0052/36/2010
Podkowa Leśna, 19 luty 2010 r.

Program XXXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 25 lutego 2010 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
3. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
4. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
5. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
6. przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok,
7. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej,
8. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Teresie Markowskiej,
9. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Krystynie Michałowskiej,
10. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Jerzemu Regulskiemu,
11. wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Burmistrza Miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.
III. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

XXXVII sesja Rady Miasta, która odbędzie się 25 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 25 marca 2010 roku (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010,
2. zmian w budżecie miasta,
3. współdziałania pomiędzy gminami Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
4. zmian w statucie miasta
5. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej,
6. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Teresie Markowskiej,
7. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Krystynie Michałowskiej,
8. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Jerzemu Regulskiemu,
9. wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Burmistrza Miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.
III. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

XXXVIII sesja Rady Miasta dnia 10 kwietnia 2010 roku i 8 maja 2010 roku

I. Powitanie gości i wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta.
II. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
III. Wystąpienie Burmistrza Miasta.
IV. Wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, Teresie Markowskiej, Krystynie Michałowskiej, Jerzemu Regulskiemu oraz prezentacja ich sylwetek.
V. Wystąpienie Profesora Jerzego Regulskiego na temat 20-lecia samorządu terytorialnego.
VI. Informacja o programie obchodów jubileuszowych 85-lecia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
VII. Zamknięcie sesji.

Sesja poprzedzona będzie złożeniem kwiatów pod kamieniem węgielnym miasta –
Figura Matki Bożej na skwerze im. księdza Kolasińskiego o godz. 11.00.

XXXIX sesja Rady Miasta dnia 29 kwietnia 2010 roku

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok,
2. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku,
3. zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne,
4. utworzenia stałych obwodów głosowania,
5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.
6. wyrażenia zgody na realizację parkingu park & ride.
V. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2009 rok.
VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.
VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

XL sesja Rady Miasta dnia 25 maja 2010 roku

Program XL sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się
25 maja 2010 roku (wtorek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (PAŁACYK)

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej.
III. Dyskusja na temat koncepcji zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej.
IV. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
V. Zamknięcie sesji.

Przedmiotowa koncepcja zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej zostanie zaprezentowana w GALERII Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 w dniach:

21 maja (piątek) w godzinach: 15.00-20.00
22 maja (sobota) w godzinach 17.00-19.00
23 maja (niedziela) w godzinach 13.00-15.00 z udziałem projektanta
24 maja (poniedziałek) w godzinach 9.00-21,00
25 maja (wtorek) w godzinach 12.00-18.30

Prezentacja koncepcji odbędzie sie na sesji.

XLI sesja Rady Miasta dnia 28 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

Program XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 28 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX oraz sprawozdania z XL sesji.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów
z nieruchomości,
3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4. wyrażenia zgody na dzierżawę (najmu) gruntu na okres powyżej trzech lat,
5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48,
6. zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy sali sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem „in blanco”.
V. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2009 rok.
VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.
VII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

XLII sesja Rady Miasta, która odbędzie się 24 września 2010 roku (piątek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania inwestycji w mieście
oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego,
2. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
V. Dyskusja na temat reasumpcji uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.
VI. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2010 r.
VII. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

XLIII sesja Rady Miasta dnia 22 października 2010 r. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 (PAŁACYK)

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza Miasta.
III. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej
przy ul. Lilpopa 18;
2. określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3. udzielenia pełnomocnictwa;
4. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu
na okres do pięciu lat;
5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu
na okres powyżej trzech lat;
6. zmian w budżecie miasta;
7. nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej,
8. zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października
2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania;
9. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej;
10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2014.
V. Sprawozdanie przedstawiciela Rady Miasta z udziału w pracach Powiatowej Rady
do Spraw Zatrudnienia.
VI. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

XLIV sesja Rady Miasta 8 listopada 2010 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 (PAŁACYK-KASYNO)

Program XLIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się
8 listopada 2010 roku (poniedziałek) o godz. 18.30
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18
(PAŁACYK-KASYNO)

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza Miasta.
III. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2011 rok,
2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,
3. w sprawie zmian w budżecie miasta,
4. nadania imienia księdza kanonika Leona Kantorskiego Ogrodowi Matki i Dziecka
w Podkowie Leśnej,
5. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”,
6. nadania nazwy ulicy w Podkowie Leśnej.
V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2009/2010.
VI. Sprawozdanie z udziału miasta Podkowy Leśnej w działaniach Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”.
VII. Komentarz do przedłożonej radnym projektu umowy dzierżawy działki nr 1/1 obr. 4.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

X. Uroczyste zakończenie V kadencji Rady Miasta
Podkowy Leśnej 2006-2010.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Anna Łukasiewicz

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content