Sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej – 2009 rok

XXVII sesja Rady Miasta odbędzie się 12 marca 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady.
IV. Zatwierdzenie sprawozdań z rocznych prac komisji Rady Miasta w 2008 roku oraz planów prac komisji na 2009 rok;
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna,
2. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009,
4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
5. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
VI. Rozpatrzenie przez Radę Miasta wniosku zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
VII. Informacje przedstawicieli Rady Miasta z działalności Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów, Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

XXVIII sesja Rady Miasta odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się 23 kwietnia 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych w tym informacja na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.
III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków,
4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście,
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
V. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

XXIX sesja Rady Miasta odbędzie się 22 czerwca 2009 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych w tym informacje na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.
III. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta.
2. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.
3. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 134/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
V. Informacje Burmistrza na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
VI. Informacje na temat planów zagospodarowania budynku przychodni przy ulicy Błońskiej 46/48.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

XXX sesja Rady Miasta odbędzie się 30 września 2009 roku (środa) o godz. 18.30 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych. Informacje Burmistrza na temat:
a) rozbudowy szkoły.
b) problemów budownictwa komunalnego.
c) na temat dotychczasowego przebiegu remontów dróg i dalszych planów w tym zakresie.
d) sprawy wykwaterowania mieszkańców z ulicy Parkowej 19.
e) sprawa wycinki drzew przy ulicy Orlej.
III. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.
V. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2009 r.
VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
VII. Informacja Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

XXXI sesja Rady Miasta 8 października 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi Burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta,
2. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej,
3. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.
IV. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
V. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

XXXII sesja Rady Miasta odbędzie się 22 października 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

OSO – 0052/32/2009
Podkowa Leśna, 15 października 2009 r.

Program XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 22 października 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.
III. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

XXXIII sesja Rady Miasta 26 listopada 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 26 listopada 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej miasta Podkowy Leśnej,
2. zmian w budżecie miasta,
3. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Podkowa Leśna,
4. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013,
5. uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011.
6. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
V. Informacje Burmistrza o oświadczeniach majątkowych za 2008 rok kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz zobowiązanych pracowników urzędu.
VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych za 2008 rok radnych miasta
VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

XXXIV sesja Rady Miasta odbędzie się 17 grudnia 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

OSO – 0052/34/2009
Podkowa Leśna, 10 grudnia 2009 r.

Program XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 17 grudnia 2009 roku (czwartek) o godz. 18.30
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II.Informacje Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej
III. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta.
V. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. uchwaleniu budżetu miasta na 2010 rok,
2. przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących
z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Miasta Podkowa Leśna,
3. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,
5. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Rady Miasta Podkowy Leśnej,
6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
7. sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień.
VI. Informacje dla Rady Miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna