Sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej – 2007 rok

V sesja Rady Miasta odbędzie się 13 lutego 2007 roku o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji
II. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Przyjęcie planów pracy komisji merytorycznych Rady Miasta na 2007 rok,
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
2. wskazania kandydata do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku,
V. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski
VIII. Zamknięcie sesji

VI sesja Rady Miasta odbędzie sie w dniu 29 marca 2007 r. o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji
II. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Zatwierdzenie regulaminów i planów pracy komisji merytorycznych Rady Miasta na 2007 rok;
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. budżetu miasta na 2007 rok
2. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”;
3. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2007;
4. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie czy art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm. ) rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999 r., jest zgodny z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;
5. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.
V. Dyskusja nt. powołania Nadzwyczajnego Zespołu Rady Miasta ds. Dróg Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski
VIII. Zamknięcie sesji.

VII sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 12 kwietnia 2007 r. (CZWARTEK) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program VII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji
II. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .
2. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.
3. powołania Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski
VII. Zamknięcie sesji

VIII sesja Rady Miasta która odbędzie się 26 kwietnia 2007 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok.
2. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.
4. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

IX sesja Rady Miasta odbędzie się 28 czerwca 2007 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych;
2. Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007-2010;
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007;
5. zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
7. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;
8. Statut Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
9. zmian w budżecie miasta.
IV. Zatwierdzenie Regulaminu i Planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

X sesja Rady Miasta odbędzie się 26 lipca 2007 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Kościelnej;
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jeleniej;
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jana Pawła II.
IV. Informacje i dyskusja na temat idei programu „A Chautauqua Mouvement for Poland”.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/
Janusz Radziejowski

XI sesja Rady Miasta odbędzie się 11 października 2007 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 11 października 2007 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;
2. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek;
3. w sprawie zmian w budżecie miasta;
4. w sprawie zmian w budżecie miasta:
5. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
6. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych;
7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie;
8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;
10. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;
11. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”;
12. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;
13. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
IV. Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
V. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2007 r.
VI. Dyskusja na temat propozycji zadań budżetowych na 2008 rok z punktu widzenia Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

XII sesja Rady Miasta odbędzie się 26 listopada 2007 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”;
2. w sprawie zmian w budżecie miasta;
3. w sprawie zmian ustalenia stawki procentowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy.
IV. Dyskusja nt. współpracy z Radą Miasta i Gminy Brwinowa.
a) dyskusja i podjecie decyzji nt. formy i zakresu tematów przyszłych rozmów oraz kierunków przyszłej współpracy z Radą Miasta i Gminy Brwinowa.
b) Wytypowanie i zaakceptowanie przedstawicieli Rady Miasta Podkowa Leśna do spotkań roboczych z Radą Brwinowa.
V. Zaopiniowanie przez Radę Miasta koncepcji budowy sali gimnastycznej.
VI. Informacje Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Miejskiego Ośrodka Kultury.
VII. Informacja Burmistrza Miasta nt. możliwości realizacji programu poprawy bezpieczeństwa i zmian organizacji ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
VIII. Dyskusja nt. prośby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie w budżecie kwot na finansowanie Straży Pożarnej oraz nt. projektu porozumienia gmin sąsiednich w sprawie finansowania działań KPPSP.
IX. Dyskusja nt. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France.
X. Dyskusja nt. budowy pomnika Tadeusza Baniewicza.
XI. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
XII. Interpelacje i zapytania radnych.
XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

XIII sesja Rady Miasta odbędzie się 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej l

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;
2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok;
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008;
4. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
5. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016″;
6. w sprawie zmian w budżecie miasta.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna