Sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej – 2008 rok

XIV sesja Rady Miasta odbędzie się 7 lutego 2008 roku (czwartek) o godz.18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Podkowa Leśna, dnia 31 stycznia 2008 r.

Program XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 7 lutego 2008 roku (czwartek) o godz.18.30
w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków;
2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w 2008 r.;
3. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;
4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
5. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej;
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat.
7. w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
8. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008.”
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XV sesja Rady Miasta odbędzie się 3 marca 2008 roku (poniedziałek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

Program XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
III. Zatwierdzenie sprawozdań z rocznej pracy komisji w 2007 roku oraz planów pracy komisji na 2008 rok;
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
2. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;
3. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;
4. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XVI sesja Rady Miasta odbędzie się 19 marca 2008 roku (środa) o godz. 19.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Michała Czaykowskiego.
2. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
IV. Omówienie wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej dot. rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

XVII Uroczysta sesja Rady Miasta odbędzie się 27 marca 2008 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Świerkowej 1

Program XVII UROCZYSTEJ SESJI

I. Otwarcie sesji i powitanie zaproszonych gości
II. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
III. Część artystyczna
IV. Zamknięcie sesji

XVIII sesja Rady Miasta odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok;
2. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
3. w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
4. w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej;
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XIX sesja Rady Miasta odbędzie się 26 czerwca 2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Złożenie ślubowania przez Panią Dorotę Obzejtę-Żbikowską – radną okręgu 12, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej dnia 8 czerwca br.
• Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
2. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XX sesja Rady Miasta odbędzie się 24.07.2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie
zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2. połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
3. zmian w budżecie miasta
4. powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
5. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XXI sesja Rady Miasta odbędzie się 31.07. 2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
III. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XXII sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 18.09.2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Porządek obrad

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania,
2. w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne,
4. w sprawie zmian w budżecie miasta.
IV. Informacje Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.
V. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Radziejowski

XXIII sesja Rady Miasta odbędzie się 22 października 2008 roku (środa) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła 20

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta.
III. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

XXIV sesja Rady Miasta odbędzie się 27 listopada 2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
2. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
3. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
4. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej;
5. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej;
6. w sprawie zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
7. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
8. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2009”;
9. w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania;
10. w sprawie rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej na lata 2009-2011;
11. w sprawie zmiany uchwały nr 25/VII/2003 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
IV. Informacje Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.
V. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r.
VI. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art.24 h ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zmianami/.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

XXV sesja Rady Miasta odbędzie się 18 grudnia 2008 roku (czwartek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXV sesji

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXIV.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;
2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok;
3. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne;
4. zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
5. zmian w budżecie miasta.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

XXVI sesja Rady Miasta odbędzie się 30 grudnia 2008 roku (wtorek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:
uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
III. Wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Anna Łukasiewicz
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content