Sesje Rady Miasta Podkowy Leśnej – 2006 rok

I sesja Rady Miasta, która odbędzie się dnia 27 listopada 2006 roku o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję I sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji. Sesja odbędzie się dnia 27 listopada 2006 r.
o godz. 18.00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej
ul. Świerkowa 1.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Złożenie ślubowania przez radnych
1.Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Wybór Przewodniczącego Rady V kadencji
1.zgłaszanie kandydatów,
2.wybór komisji skrutacyjnej,
3.przeprowadzenie głosowania
IV. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
V. Wybór wiceprzewodniczącego Rady
1. zgłaszanie kandydatów,
2. wybór komisji skrutacyjnej,
3. przeprowadzenie głosowania
VI. Zamknięcie sesji

II sesja Rady Miasta, która odbędzie się 5 grudnia 2006 roku (wtorek ) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
II.Podjęcie uchwały w sprawie:
1. ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
III.Dyskusja na temat utworzenia merytorycznych komisji Rady Miasta
IV.Interpelacje i zapytania radnych.
V.Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Radziejowski

III sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 12 grudnia 2006 roku o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

OSO – 0052/3/2006 Podkowa Leśna, 6 grudnia 2006 r.

Program III sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I.Otwarcie sesji
II.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
III.Podjęcie uchwał w sprawie:
1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. powołania składów osobowych komisji Rady Miasta
Podkowy Leśnej,
3.wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Podkowy Leśnej
IV.Interpelacje i zapytania radnych.
V.Wolne wnioski
VI.Zamknięcie sesji

IV sesja Rady Miasta, która odbędzie się dnia 21 grudnia 2006 roku o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program IV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji
II. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok,
2. zwolnień od podatku od nieruchomości,
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007,
4. określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i zwolnień,
5. określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
6. wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej
7. zmian w budżecie miasta,
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna