Protokoły z Sesji Rady Miasta V kadencji

Protokół z posiedzenia I sesji Rady Miasta z dnia 27 listopada 2006 roku

I. Przewodniczący obrad – radny senior p. Zbigniew Bojanowicz powitał przybyłych radnych (15 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył I sesję Rady Miasta V kadencji.

II. Złożenie ślubowania przez radnych.
Przewodniczący obrad – radny senior p. Zbigniew Bojanowicz zaprosił radnych do złożenia ślubowania i odczytał tekst roty. Radni, wywoływani przez najmłodszego wiekiem radnego – p. M. Czaykowskiego – odpowiadali: „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Zebrani na sali powstali do na moment ślubowania.
Radny senior złożył gratulacje radnym i oświadczył zebranym, że w momencie złożenia ślubowania radni otrzymali mandat radnego Miasta Podkowy Leśnej V kadencji.
Następnie oddał głos p. Piotrowi Skalskiemu, Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Piotr Skalski podziękował komisjom i wszystkim zaangażowanym w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, następnie wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, gratulując i życząc sukcesów w pracy na rzecz miasta.

III. Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz wniósł o zmianę porządku obrad wprowadzając do programu uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Następnie odczytał projekt uchwały wraz z załącznikiem.

Radny D. Murawski zauważył, że przedstawiony Radzie porządek obrad nie zawierał powyższego punktu, wobec tego w pierwszej kolejności należy przegłosować wprowadzenie zmiany do porządku obrad. Ponadto stwierdził, że projekt uchwały został radnym przedstawiony przed chwilą, radni nie mieli czasu zapoznać się z treścią regulaminu głosowania, dlatego wnosi o utrzymanie dotychczasowego porządku obrad i przeprowadzenie głosowania bez wprowadzania przedmiotowej uchwały. Ponadto zgłosił uwagę do treści regulaminu twierdząc, że powinna się w nim znaleźć instytucja głosu wstrzymującego się.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz przyjął uwagę, co do kolejności przeprowadzenia głosowania, następnie poprosił o wyjaśnienie pozostałych niejasności autora projektu uchwały.

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, że obecnie wojewoda wymaga przyjęcia w formie uchwały regulaminu do głosowania przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Ponadto zauważyła, że z ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów na radnych do j.s.t. upływa termin najwyżej 7 dni, w związku z tym nie ma takich obwarowań i obowiązków jak przy zwoływaniu następnych sesji (program i materiały na co najmniej 7 dni przed terminem danej sesji). Stwierdziła, że obecna sesja jest sesją nadzwyczajną, zwołaną również w trybie nadzwyczajnym, stąd konieczność podjęcia na tej sesji pewnych decyzji, a następnie głosować za lub przeciw projektowi uchwały. Poinformowała, że brak takiej uchwały „będzie prawdopodobnie skutkować nieważnością wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady”. Powiedziała, że regulamin jest bardzo typowy, podobny wszedł pod obrady prawie wszystkich ościennych gmin obradujących w dniu dzisiejszym. Co do braku głosu „wstrzymującego się” w regulaminie, przypomniała przeprowadzone niedawno wybory na burmistrza, gdzie nie było opcji „wstrzymywania się”. Powiedziała, że ta sesja jest po to, aby wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a regulamin daje możliwość „za” lub „przeciw”.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Głosowanie za zmianą porządku obrad:

Za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Porządek obrad został uzupełniony o przedstawiony projekt uchwały.

Radny M. Czaykowski zgłosił poprawkę w § 3 regulaminu, wyrażając opinię, że w regulaminie powinna znaleźć się możliwość wstrzymania się od głosu i zaproponował wprowadzić tę zmianę w tej części regulaminu, który mówi o zgłoszeniu 1 kandydata (§ 3 pkt 4).

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, że każdy wniosek podlega głosowaniu przez radę.

Radny M. Czaykowski wniósł propozycję zmiany w § 3 pkt 4 poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego głosu „wstrzymującego się”.

Radny J. Radziejowski zauważył, że taki wniosek wymagałby uzasadnienia, a zdaniem radnego wprowadzenie takiej kategorii nie służy celowi głosowania, którym jest wybór lub nie przewodniczącego. Zauważył, że jeśli ktoś chce się wstrzymać od głosu, to może oddać głos nieważny, natomiast w momencie liczenia, jest to głos przeciwko danej kandydaturze, gdyż, jak zaznaczył, regulamin wyraźnie mówi o kwalifikowanej większości głosów. Ponadto zauważył, że forma wstrzymania się od głosu jest przyjęta w głosowaniu jawnym i ma zupełnie inny charakter.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Czaykowskiego

Za: 2
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0

Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Uchwała została podjęta.

IV. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta

1. Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta, oraz ewentualne ich przedstawianie. Przypomniał, że każdy zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radna J. Trzeciak- Walc zgłosiła kandydaturę p. Janusza Radziejowskiego, którego przedstawiła jako doktora nauk geograficznych, wykładowcę Wyższej Uczelni „Wszechnica Polska” w Warszawie, jednocześnie pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Urbanistów Polskich, człowieka posiadającego doświadczenie i umiejętności w dziedzinie ochrony środowiska, który pełnił funkcję kierowniczą w Instytucie Ochrony Środowiska. Stwierdziła, że miasto potrzebuje takiego człowieka, którego umiejętności i wiedza pozwolą nie zagubić się w zawiłościach gospodarki urbanistycznej i ochrony środowiska.

Radny J. Radziejowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz, wobec braku dalszych zgłoszeń, zamknął listę kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta.

Radny J. Radziejowski przedstawił się jako wieloletni mieszkaniec Podkowy Leśnej, potwierdził wypowiedź radnej J. Trzeciak-Walc w kwestii wykształcenia i pełnienia funkcji zawodowych, poinformował ponadto, że w rządzie J. Buzka pełnił funkcję Wiceministra Ochrony Środowiska, odpowiedzialnym za negocjacje w zakresie środowiska z UE, ponadto zajmował się funduszami pomocowymi. Posiada również doświadczenia w działalności społecznej, gdzie pełnił rolę przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego, również w układach międzynarodowych.

2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz, zgłosił wniosek o to, aby wybrana komisja skrutacyjna była upoważniona do przeprowadzenia głosowania zarówno na przewodniczącego jak i na wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz, poprosił o zgłaszanie kandydatów do prac w komisji skrutacyjnej.

Radna J. Miraniuk zgłosiła kandydaturę radnego M. Borkowskiego

Radna A. Łukasiewicz zgłosiła kandydaturę radnego J. Chrzanowskiego

Radny M. Borkowski zgłosił kandydaturę radnego Z. Musiałka

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz, stwierdził, że do komisji skrutacyjnej wybrano 3 radnych, zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na udział w pracach komisji.

Kandydaci kolejno wyrazili zgodę na udział w pracach komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie skład osobowy komisji skrutacyjnej.

Za: 12
Przeciw:
Wstrzymało się: 3

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz stwierdził, że powołano 3 osobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady Miasta Podkowy leśnej V kadencji, następnie ogłosił przerwę celem ukonstytuowania się komisji.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz po przerwie poinformował, że w związku z uwagą zgłoszoną w czasie przerwy przez p. redaktora Wojciecha Kubickiego dotyczącą nieprawidłowego głosowania składu komisji skrutacyjnej – „ en bloc” należy przeprowadzić ponowne głosowanie na każdego kandydata osobno.
Poddał po głosowanie reasumpcję poprzedniego głosowania:
Za: 15

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie kandydaturę radnego M. Borkowskiego.

Za: 14,
Przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie kandydaturę radnego J. Chrzanowskiego

Za: 14,
Przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Z. Musiałka

Za: 14,
Przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz przekazał głos radnemu Z. Musiałkowi.

Radny M. Musiałek poinformował, że komisja skrutacyjna została ukonstytuowana: Z. Musiałek – przewodniczący, J. Chrzanowski – członek komisji, M. Borkowski – członek komisji. Następnie przypomniał zasady głosowania w sytuacji, gdy wytypowano jednego kandydata na przewodniczącego Rady.
Nastąpiło komisyjne sprawdzenie urny, a następnie zamknięcie jej i opieczętowanie.
Członek komisji skrutacyjnej rozdał radnym karty do głosowania, następnie przewodniczący komisji poprosił o dokonanie głosowania i składanie kart do urny. Radni, wyczytywani przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej wg listy, kolejno wrzucali karty do urny.

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz zarządził przerwę celem policzenia głosów.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Z. Musiałek odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady Miasta. Poinformował, że w wyniku głosowania tajnego, przewodniczącym Rady Miasta wybrany został p. J. Radziejowski (14 głosów „za”) – protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu). Stwierdził, że przewodniczącym Rady Miasta został p. Janusz Radziejowski.
Brawa

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, następnie poddał ją pod głosowanie:

Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Przewodniczący obrad – radny Zbigniew Bojanowicz stwierdził, że uchwała została podjęta, następnie pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady, życząc owocnej pracy na rzecz miasta, następnie podziękował i przekazał prowadzenie obrad nowemu przewodniczącemu Rady Miasta.

Przewodniczący RM J. Radziejowski podziękował radnym za dokonanie wyboru jego kandydatury, wyraził zapewnienie, że swoje obowiązki będzie wypełniał rzetelnie, sprawnie, efektywnie, z korzyścią dla miasta. Następnie podziękował seniorowi Rady za wkład pracy, za znakomicie przygotowaną I część proceduralną obrad sesji. Wyrazy uznania przekazał także członkom komisji skrutacyjnej, gratulując sprawnej organizacji pracy. Zwracając się do zebranych mieszkańców Podkowy podziękował, w imieniu swoim i wybranych radnych, za wysoką frekwencję w wyborach w obu turach głosowania, co jak powiedział, świadczy o wysokim poziomie poczucia obywatelskości. Wyraził opinię, że właśnie takie zachowanie mieszkańców obliguje Radę do twardej i merytorycznej pracy na rzecz całego miasta.

V. Wybór wiceprzewodniczącego Rady
Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował, że ustawa o samorządzie terytorialnym przewiduje dla miasta wielkości Podkowy Leśnej od 1-3 wiceprzewodniczących, zaś statut miasta – jednego wiceprzewodniczącego. Wyraził opinię, że w dniu dzisiejszym Rada powinna wybrać rzeczywiście jednego wiceprzewodniczącego, natomiast nie przekreśla to możliwości innej konfiguracji, gdyż być może zajdzie taka konieczność, na razie rada sama w sobie musi się rozeznać.

1.Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego.
Radny D. Murawski zgłosił kandydaturę radnej A. Łukasiewicz. Przedstawiając ją powiedział, że jest z wykształcenia ekonomistką, prowadzi w Podkowie Leśnej pracownię witraży, jest członkiem organizacji społecznych i pozarządowych, była przewodniczącą Rady Rodziców w Zespole Szkół.

Radna A. Łukasiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie powiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż rola wiceprzewodniczącego jest pomocnicza w stosunku do przewodniczącego, jak np. ewentualne zastępstwo podczas obrad sesji. Złożyła zapewnienie i gotowość do wykonywania również innych obowiązków nałożonych przez przewodniczącego.

Wobec braku dalszych propozycji, przewodniczący zamknął listę kandydatów.

2.Przewodniczący RM J. Radziejowski, pomimo powołania wcześniej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia obu głosowań na dzisiejszej sesji, to jednak zgodnie z porządkiem obrad zarządził dokonanie wyboru składu komisji skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Wobec braku zgłoszeń kandydatów innych niż poprzednio, zarządził głosowanie na każdego kandydata osobno.
Głosowanie za kandydaturą radnego M. Borkowskiego na członka komisji:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Głosowanie za kandydaturą radnego J. Chrzanowskiego na członka komisji:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Głosowanie za kandydaturą radnego Z. Musiałka na członka komisji:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

Przewodniczący RM J. Radziejowski, zarządził 5 minutową przerwę celem przygotowania kart do głosowania na wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Z. Musiałek przypomniał radnym zasady głosowania, które są identyczne jak w pierwszym przypadku, tj. podczas głosowania na przewodniczącego Rady, gdyż również wskazano tylko jednego kandydata na wiceprzewodniczącego. Członkowie komisji skrutacyjnej pokazali radnym pustą urnę, nastąpiło komisyjne jej zamknięcie i opieczętowanie, następnie członek komisji rozdał radnym karty do głosowania.
Głosowanie następowało w takiej samej formie jak poprzednio, przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytywał nazwiska radnych wg listy, który kolejno dokonywali głosowania poprzez składanie wypełnionych kart do urny.

Przewodniczący RM J. Radziejowski, zarządził 5 minutową przerwę celem obliczenia głosów w głosowaniu na wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Z. Musiałek odczytał protokół komisji skrutacyjnej ( załącznik do protokołu). Stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego, otrzymując 12 głosów „za”, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Podkowy Leśnej została radna Anna Łukasiewicz.
Przewodniczący RM J. Radziejowski, odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta, następnie poddał go pod głosowanie Rady:

Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

VI.Zamknięcie sesji

Protokołowała Barbara Rotowska
Obradom przewodniczyli:
Zbigniew Bojanowicz – radny senior
Janusz Radziejowski- Przewodniczący RM

Protokół z posiedzenia II sesji Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2006 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych (początkowo 13, później 14 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył II sesję Rady Miasta V kadencji.
Następnie odczytał porządek obrad sesji, którzy radni przyjęli jednogłośnie. Radny D. Murawski wniósł, aby na następnych posiedzeniach do programu został wprowadzony punkt „wolne wnioski”. Przewodniczący RM przyjął wniosek, wyjaśniając, że nie ma tego punktu w programie dzisiejszej sesji, ponieważ ta sesja ma, jak poprzednia, również uroczysty charakter, na który składa się złożenie ślubowania przez burmistrza miasta .

II. Przewodniczący RM J. Radziejowski zaprosił burmistrza do wygłoszenia roty przysięgi. Wszyscy zebrani powstali z miejsc.

Burmistrz A. Kościelny złożył ślubowanie, dodając zwrot „tak mi dopomóż Bóg”.
Brawa.

(przybył radny Z. Musiałek, obecnych 14 radnych)

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Piotr Skalski wręczył burmistrzowi zaświadczenie o wyborze władzy wykonawczej na V kadencję. Złożył gratulacje i uznanie, życząc jednocześnie owocnej pracy na rzecz miasta.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił gratulacje wyrażając jednocześnie przekonanie, że miasto pod przewodnictwem burmistrza będzie się rozwijało, mieszkańcy będą zadowoleni z rządów, a burmistrz na koniec kadencji będzie miał satysfakcję z dobrze wypełnionego powierzonego mu obowiązku.

III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował utrzymanie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia na obecnym poziomie tłumacząc, że rada dopiero rozpoczyna pracę z burmistrzem. Zauważył, że nie ma przeszkód aby rada, po rozliczeniu jakiegoś okresu działalności, podjęła uchwałę podnoszącą wynagrodzenie burmistrza.

Radny D. Murawski stwierdził, że sam wybór burmistrza na II kadencję stanowi podstawę do udzielenia podwyżki, oznacza to bowiem, że burmistrz dobrze wykonywał swoje obowiązki w poprzedniej kadencji. Zaproponował przyjęcie takiej wysokości wynagrodzenia jaką przedstawiono w projekcie uchwały.

Radna M. Choroś poparła wniosek przewodniczącego tłumacząc, że rada może do tego tematu wrócić, zwłaszcza, że sprawy budżetowe będą na sesjach omawiane dość często.

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, że każdy wniosek radnego powinien być przedyskutowany, a już postanowiony – musi zostać poddany pod głosowanie. Zauważyła, że do tej pory padły 2 wnioski: przewodniczącego o pozostawienie wynagrodzenia bez zmian oraz radnego D. Murawskiego wnioskującego o podwyżkę w wysokości zaproponowanej w projekcie uchwały. Powiedziała, że te wnioski należy poddać pod głosowanie.

Burmistrz A. Kościelny podziękował radnemu D. Murawskiemu, jednakże poparł wniosek przewodniczącego i poprosił radnych o realizację tego wniosku.

Wobec wycofania wniosku przez radnego D. Murawskiego, przewodniczący RM J. Radziejowski poddał pod głosowanie swój wniosek.

Głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymałoi się: 0

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

IV. Dyskusja na temat utworzenia komisji merytorycznych Rady Miasta

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyraził opinię, że komisje są organami pomocniczymi rady, których zadaniem jest usprawnianie pracy rady. Poinformował, że ustawa o samorządzie gminnym narzuca obowiązek powołania jednej komisji – rewizyjnej, natomiast statut miasta zakłada powołanie 4 dodatkowe komisje. Zaproponował, aby radni wymienili się swoimi opiniami, następnie wyłonili spośród siebie zespół roboczy, który pod kierownictwem radnej. A. Łukasiewicz dokona analizy zebranych opinii i na następnej sesji przedstawi radnym propozycje utworzenia merytorycznych komisji rady. Zaproponował, oprócz komisji rewizyjnej, powołanie komisji d/s szeroko pojętej gospodarki przestrzennej miasta, komisji d/s inwestycji oraz komisji finansów miasta.

Radny Z. Bojanowicz poprosił o przedstawienie, jakie komisje funkcjonowały do tej pory.

Radny D. Murawski odpowiedział, że były to komisje: rewizyjna; budżetu, finansów i inwestycji; ekologi, ładu i gospodarki przestrzennej; oświaty, kultury i sportu; społeczna; rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej.

Mecenas J Tarasiuk zwróciła uwagę na treść § 37 pkt 7 statutu, który stanowi, że stałe komisje powinny liczyć co najmniej 5 członków. Podkreśliła, że należy brać pod uwagę tę informację w momencie ustalania ilości komisji.

Radny M. Czaykowski poinformował, że komisja infrastruktury i gospodarki komunalnej została rozwiązana po roku, gdyż powołanie jej było niezgodne z zapisem statutu, który zakładał utworzenie 5 komisji Rady. Następnie zaproponował powołanie następujących komisji: d/s budżetu (inwestycje); d/s ładu przestrzennego; d/s społecznych i oświatowych; d/s bezpieczeństwa.

Radna M. Choroś zaproponowała powołanie następujących komisji: d/s inwestycji i drogownictwa; d/s bezpieczeństwa i spraw społecznych; d/s budżetu (fundusze unijne); komisja edukacji i kultury; komisja rewizyjna.

Radny D. Murawski zaproponował powołanie 4 komisji, tak aby skupiały jak najwięcej radnych w każdej komisji (brak quorum na spotkaniach komisji powoduje brak merytorycznego działania takiej komisji).

Radny M. Czaykowski zauważył, że można powoływać doraźne komisje rady.

Radna J. Trzeciak-Walc zaproponowała utworzenie następujących komisji: rewizyjna; budżetu (inwestycje, zagospodarowania i ładu przestrzennego); kultury, oświaty i sportu łącznie z komisją społeczną.
Radny M. Czaykowski wyraził opinię, że 3 komisje nie obejmą wszystkich ważnych dziedzin życia miasta.
Radna A. Żukowska-Maziarska poparła wypowiedź przedmówcy, wyrażając opinię, że wyodrębnienie komisji ładu i gospodarki przestrzennej, w sytuacji, gdy nie ma jeszcze planu i trwają prace nad jego opracowaniem, jest niezbędne i konieczne.

Wobec przedstawienia wielu propozycji, przewodniczący RM zarządził powołanie zespołu roboczego, w skład którego weszli: radna A. Łukasiewicz, radna A. Żukowska-Maziarska, radna A. Wrzosek, radny Z. Musiałek i radny D. Murawski.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego i deklaracji podatkowych, najlepiej na następną sesję RM. Następnie poruszył sprawę wznowienia dyżurów radnych w urzędzie oraz poprosił, w imieniu biura, o zainstalowanie dużych skrzynek pocztowych na korespondencję służbową. Następnie odczytał list gratulacyjny dla burmistrza i radnych otrzymany od zaprzyjaźnionej gminy włoskiej Piedimonte San Germano.

Burmistrz A. Kościelny poruszył sprawę kolportażu dla radnych materiałów na sesję. Zauważył, że może nie wszyscy radni potrzebują otrzymywać korespondencję w formie kartkowej. Poprosił o zgłoszenie do biura rady, jeżeli przekazanie materiałów może następować wyłącznie drogą elektroniczną.

V.Interpelacje i zapytania radnych.

Radna J. Trzeciak- Walc złożyła pisemną interpelację do burmistrza w sprawie dróg (załącznik do protokołu)

Radny Z. Musiałek poruszył sprawę kałuż w okolicy ul. Grabowej i Bukowej, przy ul. JP II i ul. Bluszczowej oraz przy stacji WKD Podkowa Zachodnia, róg ul. Gołębiej i Słowiczej.

Radna J. Mironiuk poprosiła o wyjaśnienie powodu wykonania zbyt wysokich krawężników przy ul. JP II, co stanowi duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Radna A. Łukasiewicz poruszyła sprawę braku miejsc parkingowych vis a vis szkoły jak również łamania przepisów ruchu drogowego przez kierowców – rodziców, odwożących dzieci do szkoły. Ponadto również poruszyła kwestię zbyt wysokich krawężników przy ul. JP II.

Radny Z. Bojanowicz zauważył, że na temat złego stanu dróg można by dużo mówić, zaproponował powołanie komisji d/s likwidowania uszkodzeń w drogach, która ustaliłaby kolejność eliminowania tych uszkodzeń, w zależności od charakteru danej ulicy oraz od możliwości finansowych miasta. Wniósł o prowadzenie kompleksowych działań mających na celu poprawę jakości dróg, podchodząc do sprawy rozsądnie i merytorycznie.

Radny D. Murawski także poruszył kwestię wysokich progów na ul. JP II, zauważając, że poziom tej ulicy będzie znacznie wyższy niż dotychczas, co wg radnego jest nieprawidłowe. Następnie poruszył kwestię słupków uniemożliwiających ruch pojazdów na ul. Lipowej, w części spacerowej, a także spowodowanie poprawy nawierzchni na ul. Orzechowej (wejście do szkoły KIK).

Burmistrz A. Kościelny odnośnie ogólnie stanu dróg powiedział, że aby nie działać chaotycznie, należy wyznaczyć priorytety i dążyć do ich realizacji w miarę możliwości finansowych. Zapewnił zebranych, że zdaje sobie sprawę ze stanu dróg w mieście, wyjaśnił, że duża ich ilość jest skutkiem prowadzonej w mieście inwestycji wodno-kanalizacyjnej, powiedział, że gro napraw wykonywana jest zaraz po wykonaniu tych inwestycji, jednakże, z braku odpowiednich funduszy, są to naprawy tylko doraźne, nie kompleksowe, co wpływa na ich jakość i trwałość. Następnie poruszył sprawę odwodnienia poziomu dróg, których następstwem są powstające kałuże. Powiedział, że w poprzedniej kadencji wykonano projekt odwadniania ulic w mieście, jednakże na jego realizację potrzeba ok. 5-7 mln zł, co wskazuje na ogromną skalę problemu. Potwierdził wypowiedź radnego Z. Bojanowicza dot. kompleksowego podejścia do problemu dróg. Poinformował o prowadzonych rozmowach z profesorem Krystkiem, specjalistą od dróg i stanu bezpieczeństwa na drogach. Zapewnił, że doraźne prace trwają i będą trwały cały czas, jednakże chciałby, aby na ten problem spojrzeć całościowo i w miarę możliwości rozwiązywać go. Odnośnie spowolnienia ruchu na ul. Bluszczowej powiedział, że na takie działania należy uzyskać zgodę powiatu, który do tej pory nie przychylnie ustosunkowywał się do tego typu działań, twierdząc, że powoduje to dodatkowe zagrożenie dla pieszych. Odnośnie ul. JP II powiedział, że jest to ulica powiatowa i to powiat wykonuje remont tej ulicy przy współfinansowaniu naszego miasta, a projekt remontu zastał opracowany i zatwierdzony jeszcze w poprzedniej kadencji. Powiedział, że wszystkie uwagi, jakie, zdaniem burmistrza należy przedstawić wykonawcom, są przekazywane, miasto interweniuje w ważnych sytuacjach, jednakże te prace wykonywane są przez powiat na podstawie projektu zatwierdzonego przez wszystkie wymagane instytucje. Powiedział, że chodniki rzeczywiście są wysokie, ale przewidziane jest położenie tzw. nakładki, na pewno nie całej w tym roku, ale chociaż w okolicach szkoły. Na pytanie radnego D. Murawskiego o światła przy szkole, burmistrz odpowiedział, ze trwają prace, położona została instalacja, która przebiega pod powierzchnią ulicy.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował, aby burmistrz przedstawił w możliwie szybkim terminie pierwszą koncepcję prac nad modernizacją dróg w mieście, ponieważ jest to sprawa poważna i zgadzając się z wypowiedzą radnego powtórzył, że wymaga ona spojrzenia całościowego na problem. Następnie zaproponował, aby radni szersze i wymagające dłuższych działań interpelacje do burmistrza, składali na piśmie, tak, aby burmistrz na następnej sesji mógł się do nich ustosunkować i przedstawić konkretne działania.

Radny D. Murawski zauważył, że radni mogą przedstawiać na sesji interpelacje, które wymagają szybkiego, doraźnego działania, oczekując od władz wykonawczych takiego właśnie działania.

Burmistrz A. Kościelny zapewnił, że wszelkie prace doraźne dające rzeczywistą poprawę stanu faktycznego, są i będą na pewno wykonywane.

Radny Z. Bojanowicz podkreślił, że całościowe rozpoznanie problemu stanu dróg, wytyczenie priorytetów i kolejności likwidowania szkód, pozwoli na zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków finansowych.

Burmistrz A. Kościelny odpowiedział, że dysponuje takimi danymi, z których obecnie wynika, że należy w jak najszybszym terminie wykonać 15 km nawierzchni dróg, co jest nie wykonalne w przeciągu 1 roku. Podkreślił, że w obecnej kadencji jest możliwość pozyskania funduszy europejskich na różne cele, wyraził opinię, że należy zrobić wszystko, aby takie fundusze pozyskać właśnie na poprawę nawierzchni dróg. Poinformował, że chciał pozyskać pieniądze na ten cel z funduszu SAPARD, jednakże nie było to możliwe, min. z takiego powodu, że nasze drogi nie spełniają norm unijnych. Jednakże zachęcałby do takiego wspólnego działania.

Radna J. Mironiuk poinformowała, że w imieniu mieszkańców (ok. 100 podpisów), wystosowała pismo do PKP WKD w sprawie podwyższenia peronów na stacji WKD Podkowa Leśna Zachodnia, na które otrzymała odpowiedź. Zapytała, czy miasto musi w jakiś sposób współfinansować budowę peronu, ponieważ z odpowiedzi wynika, że taka praca zostanie wykonana do 5 stycznia 2007 r.?
Burmistrz A. Kościelny odpowiedział, że te prace wykona WKD ze swoich własnych środków.

Radny M. Czaykowski zapytał, kiedy będą światła przy ul. JP II przy Zespole Szkół?

Burmistrz A. Kościelny odpowiedział, że miasto dokonało wszelkich starań, aby światła działały już we wrześniu tego roku, jednakże, ponieważ jest to sprawa także powiatu, nie umie odpowiedzieć, kiedy te światła zostaną zainstalowane.

Radny Z. Musiałek zauważył, że jest wiele spraw o których radni nie są poinformowani, dlatego zaproponował przeprowadzenie ankiety nt potrzeb, oczekiwań mieszkańców czy podpowiedzi.

Przewodniczący RM J. Radziejowski powiedział, że radni powinni przeanalizować programy wyborcze wszystkich kandydatów na radnych i burmistrza ponieważ to da obraz potrzeb i zagadnień do rozwiązania i zadowolenia mieszkańców. Ponadto stwierdził, że uchwalona strategia została opracowana z licznym udziałem mieszkańców i tam też są zawarte pewne wskazania.

Radna A. Łukasiewicz zapytała, czy na początku 2007 odbędzie się sesja poświęcona realizacji zadań wynikających ze strategii, która jednocześnie byłaby informacją dla komisji rad miasta oraz możliwością wypowiedzenia się mieszkańców w tej sprawie?.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że jest opracowane sprawozdanie z wykonania zadań wynikających ze strategii. Ponadto powiedział, że wg niego, najważniejszą sprawą, którą radni powinni się zająć w I kolejności jest plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Obecny projekt planu powinien został wyłożony i przejść całą procedurę. Poinformował, że jest umówiony z projektantami tego planu celem omówienia dalszych działań.

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał list gratulacyjny posłanki Alicji Olechowskiej.

VI.Zamknięcie sesji

Protokołowała Barbara Rotowska Obradom przewodniczył
Janusz Radziejowski- Przewodniczący RM

załącznik do protokołu
Joanna Trzeciak-Walc
Zapytanie radnego
1. Mieszkańcy ulicy Bluszczowej skarżą się, że skuteczne ograniczenie prędkości na
sąsiedniej ul. Parkowej spowodowało, że właśnie Bluszczową pędzą teraz
kierowcy nieprzestrzegający ograniczeń. Proszę w imieniu mieszkańców i
użytkowników o położenie na tej ulicy urządzeń spowalniających stosownych do
istniejącej tam utwardzonej nawierzchni. Właśnie na Bluszczową, która nie ma
chodnika, wychodzi druga brama szkolna, cześć dzieci jest tam dowożona przez
rodziców, ale są też takie, które idą pieszo lub podjeżdżają rowerami. Mają prawo
czuć się bezpiecznie.
2. Z przyjemnością obserwujemy postęp renowacji chodników ulicy Jana Pawła II.
Chciałabym wiedzieć, czy przewidziana jest tam ścieżka rowerowa, a jeśli tak, to
kiedy.
3. Ułożone zostały bardzo wysokie krawężniki, czy oznacza to, że będzie też nowa
nawierzchnia asfaltową? Jeśli tak, to kiedy?

Protokół z posiedzenia III sesji Rady Miasta z dnia 12 grudnia 2006 roku (godz. 18.15 - 20.50), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 14 radnych, jedna osoba usprawiedliwiona – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył III sesję Rady Miasta V kadencji. Następnie poprosił zebranych o uczczenie minutą cisy pamięć ofiar oraz wszystkich represjonowanych w czasie trwania stanu wojennego.
Następnie odczytał porządek obrad sesji, do którego radni nie wnieśli uwag.

II. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta – radni nie wnieśli uwag do protokołu
Głosowanie za przyjęciem protokołu:
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Przewodniczący RM. J. Radziejowski poprosił wiceprzewodniczącą RM o zrelacjonowanie radnym stanowiska zespołu roboczego w sprawie propozycji utworzenia stałych komisji Rady, które zostało wcześniej radnym rozesłane drogą elektroniczną.

Wiceprzewodnicząca RM A Łukasiewicz poinformowała, że podczas spotkania zespołu roboczego (7 radnych), przeanalizowano wszystkie propozycje jakie zostały przedstawione przez radnych na sesji w dniu 5 grudnia. W wyniku tej analizy, zespół zaproponował powołanie 4 komisji stałych Rady Miasta tj. komisja rewizyjna, komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska, komisja budżetu, finansów i inwestycji, komisja kultury, oświaty i spraw społecznych. Przypomniała, że w rozesłanej e-mailem informacji w tym temacie, znalazły się również propozycje dot. zakresu działania tych komisji, które nie są obligujące, jednakże mogą stanowić bazę pomocniczą i wynikają z § 40 załącznika do statutu miasta, który stanowi, że przedmiot działania poszczególnych komisji stałych ustala każdorazowo rada. Odnośnie takiego, a nie innego sprecyzowania niektórych punktów z zakresu działania komisji powiedziała, że radni zapoznali się ze statutem miasta, z ustawą samorządową oraz ze Strategią Rozwoju Miasta, stąd takie właśnie przedstawiono propozycje. Ponadto poinformowała, że na spotkaniu zespołu obecny był p. T. Potkański, który również przybliżył problemy na jakie komisje powinny zwrócić uwagę w nawiązaniu do realizacji strategii. Ponadto w imieniu zespołu zaproponowała, aby przewodniczący wszystkich komisji byli członkami komisji budżetu.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poprosił o zgłaszanie propozycji w temacie tworzenia komisji.

Radna M. Pabis-Janus stwierdziła, że wg niej, nie należy łączyć komisji oświaty i kultury z komisją zajmującą się sprawami społecznymi, twierdząc, że zakres działania komisji społecznej jest bardzo różnorodny i obszerny.

Radny K. Głowacki nie zgodził się z wypowiedzią przedmówczyni, twierdząc, że jest to sprawa bardziej organizacyjna niż merytoryczna. Zauważył, że w poprzedniej kadencji często zdarzały się sytuacje braku radnych w komisjach. Stwierdził, że każdy członek komisji społecznej może zająć się poszczególnym, wybranym zagadnieniem.

Radna M. Pabis-Janus zauważyła, że jest to kwestia samodyscypliny wszystkich radnych. Odnośnie braku quorum na komisjach poprzedniej kadencji, powiedziała, że zdarzały się takie sytuacje, np. w komisji ekologii i ładu przestrzennego, gdzie radni kilkakrotnie zostali powiadamiani, ale nie przychodzili.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przypomniał, ze podczas wstępnych rozmów na ostatniej sesji wspomniano o możliwości powołania wiceprzewodniczących komisji, którzy mogliby się specjalizować w wybranych zagadnieniach.

Radny D. Murawski powiedział, że posiada informacje odnośnie ilości posiedzeń komisji społecznej w poprzedniej kadencji, których, jak twierdziła radna M. Pabis – Janus na spotkaniu zespołu roboczego, było bardzo dużo. Powiedział, że w 2005 roku komisja spotkała się 6 razy, gdzie przy składzie 6 osobowym obradowało 3-6 członków komisji, natomiast w 2006 roku – odbyły się 4 posiedzenia przy obecności – 3-5. Stwierdził, że połączenie tych dwóch komisji spowoduje jej wzmocnienie poprzez obecność na posiedzeniach jak również pod względem merytorycznym – im więcej osób, tym więcej opinii i pomysłów na poprawę danego stanu rzeczy.

Radna M. Pabis-Janus zaproponowała radnemu dokonanie wglądu do sprawozdań z działalności komisji z każdego roku budżetowego, w tym ile było wizji lokalnych, które z przyczyn obiektywnych odbywały się w ciągu dnia (wizja cmentarza czy wizyta w domu osób starszych). Stwierdziła, że w ciągu wspomnianych przez radnego latach, odbyło się więcej niż 6 posiedzeń komisji społecznej. Poprosiła biuro rady o przedstawienie radnemu wyżej wspomnianych sprawozdań.

Radny D. Murawski dodał, że mogły się odbywać komisje społeczne łącznie z komisją budżetu lub kultury.

Radny Z. Musiałek zapytał radną o proponowaną liczbę członków komisji społecznej.

Radna M. Pabis-Janus odpowiedziała, że 5 osób wystarczy.
Przewodniczący RM. J. Radziejowski przypomniał dla porządku formalnego, że radny ma prawo uczestniczyć w dwóch komisjach, a przychodzić może na każdą, tak jak każdy mieszkaniec.

Radny Z. Musiałek stwierdził, że większa ilość komisji spowoduje obniżenie składu osobowego każdej z nich i ponownie może zagrażać brak quorum na komisjach. Zaproponował, aby komisja społeczna liczyła najwięcej członków i posiadała 2 wiceprzewodniczących.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski wobec braku uwag do pozostałych zaproponowanych nazw komisji stałych RM, poddał pod głosowanie wniosek radnej M. Pabis Janus, aby powołać oddzielną komisję d/s kultury, oświaty i sportu oraz oddzielnie d/s społecznych.

Za: 3
przeciw: 10
wstrzymało się: 1

Wniosek nie został przyjęty

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przeczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej uzupełniony o zapis w § 1:

komisja rewizyjna
komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska
komisja budżetu, finansów i inwestycji
komisja kultury, oświaty i spraw społecznych.

Za: 14
przeciw: 0
wstrzymał się: 0

Uchwała została podjęta.
2. powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zaprosił radnych do zgłaszania się do prac w komisjach.
Do komisji rewizyjnej zgłosili się radni: J. Chrzanowski, Z. Musiałek, Z. Bojanowicz, M. Borkowski, M. Choroś
Do komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska zgłosili się radni: K. Głowacki, A. Żukowska-Maziarska, J. Mironiuk, A. Wrzosek, M. Czykowski, J. Radziejowski
Do komisji budżetu, finansów i inwestycji zgłosili się radni: D. Murawski, K. Głowacki,
J. Chrzanowski, A. Łukasiewicz, Z. Bojanowicz,
Do komisji kultury, oświaty i spraw społecznych zgłosili się radni: M. Choroś,
M. Czaykowski, D. Murawski, Z. Musiałek, M. Borkowski, M. Pabis – Janus, J. Mironiuk,
A. Łukasiewicz, A. Wrzosek, J. Trzeciak-Walc, A. Żukowska-Maziarska

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przeczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej uzupełniony o zapis w § 1 (j.w)

za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Uchwała została podjęta
3. wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaprosił do zgłaszania kandydatów na przewodniczących stałych komisji RM przypominając, że komisje mogą spośród członków swojej komisji wybrać wiceprzewodniczących.

Radny K.Głowacki zgłosił na przewodniczącego komisji rewizyjnej kandydaturę radnego J. Chrzanowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił, na przewodniczącą komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska, radną A. Żukowską-Maziarską, którą przedstawił jako architekta urbanistę. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny M. Czaykowski zgłosił kandydaturę radnego K. Głowackiego, który podziękował, jednakże odmówił, tłumacząc, że popiera kandydaturę radnej A. Żukowskie-Maziarskiej.

Radna A. Łukasiwicz , na przewodniczącego komisji budżetu, finansów i inwestycji, zgłosiła kandydaturę radnego D. Murawskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna A. Żukowska – Maziarska zgłosiła kandydaturę radnej J. Trzeciak-Walc na przewodniczącą komisji kultury, oświaty i spraw społecznych. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski, wobec braku dalszych zgłoszeń, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta uzupełniony o powyższy zapis w § 1.

Za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący RM J. Radziejowski złożył gratulacje wszystkim przewodniczącym komisji wyrażając opinię, że komisje będą rozpatrywały wszelkie zagadnienia z życia miasta, będą wydawały opinie, a następnie te rekomendacje będą przedstawiane radzie na sesji. Wyraził zapewnienie, że komisje jak najszybciej przystąpią do prac, a zwłaszcza komisja budżetu, która musi zaopiniować przygotowane na najbliższą sesję RM projekty uchwał podatkowych.
Następnie wyraził opinie, że na sesji, która odbędzie się w styczniu, burmistrz przedstawi radzie najważniejsze problemy, z którymi rada powinna się zapoznać, podkreślił, że wg niego, powinien to być plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Następnie na pewno zagadnienia dotyczące poprawy stanu dróg, a także dokumenty takie jak program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, a ponadto sprawy budżetowe oraz sprawozdanie z wykonania zadań wynikających ze strategii.

Radny Z. Bojanowicz zauważył, że nie został spełniony postulat zespołu roboczego, aby przewodniczący komisji byli członkami komisji budżetu. Zapytał, czy rada powróci do przedstawionej koncepcji czy z niej rezygnuje?

Radny D. Murawski poinformował, że w poprzedniej kadencji, gdy wymagała tego sytuacja, odbywały się wspólne posiedzenia komisji budżetowej z innymi komisjami merytorycznymi i zapadały wspólne decyzje.

Radna J. Trzeciak Walc zapytała, czy przewodniczący komisji merytorycznych byli zobligowani do brania udziału w pracach komisji budżetu nie będąc jej członkami?

Mecenas J. Tarasiuk powiedziała, że jeżeli rada zamierza wprowadzić taki obowiązek to należy zmienić zapis w Statucie miasta. Stwierdziła, że „dobrym zwyczajem tej rady” powinien być udział przewodniczących wszystkich komisji w posiedzeniach komisji budżetu. Podkreśliła, że podjęcie uchwały obligującej wszystkich przewodniczących do udziału w komisji budżetu, naruszy obowiązujące radę zapisy Statutu.

Burmistrz A. Kościelny zapytał radnych, czy zagadnienia dotyczące planu zagospodarowania, które jak zauważył, są bardzo szerokie, należy przedstawić na sesji, czy też poświęcić na ten cel odrębne spotkanie?

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyraził opinię, że najlepiej byłoby, aby komisja d/s ładu przestrzennego skontaktowała się z burmistrzem oraz architektem i przyjęła rozwiązanie. Sam zaproponował, biorąc pod uwagę powagę tematu, aby na ten cel poświęcić sesję Rady. Decyzję pozostawił komisji.

IV. Interpelacje i zapytania radnych
Radny Z. Musiałek zgłosił kwestię oświetlenia ulicznego, a szczególnie jego brak w niektórych miejscach miasta. Ponadto zgłosił potrzebę przeprowadzenia konserwacji niektórych latarni, które z różnych przyczyn nie funkcjonują jak należy.
Burmistrz A. Kościelny poinformował, że takie przypadki zgłaszane są niezwłocznie do konserwatora oświetlenia ulicznego, jednakże poprosił o każdorazowe zgłaszanie zaistniałych przypadków tego typu bezpośrednio do gospodarki komunalnej lub do sekretariatu miasta. Podkreślił, że pomoże to szybciej naprawić usterkę.

Radna A. Łukasiewicz zgłosiła brak oświetlenia ulicznego na rogu ul. Myśliwskiej i Lotniczej oraz przy ul. Sarniej, który powoduje duże uciążliwości dla pieszych.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, ze takich postulatów i ulic jest więcej. Stwierdził, że jest to kolejna inwestycja, która czeka miasto i na którą trzeba przeznaczyć fundusze w budżecie miasta, ponieważ nie są to już tylko działania doraźne. Powiedział, że koszt jednego słupa oświetleniowego jest rzędu 5-6 tys. zł. Odnośnie oświetlenia na ul. Lotniczej powiedział, że sprawa jest już zgłoszona i niedługo będzie zrealizowana.

Radna M. Pabis Janus zapytała, czy i kiedy zostanie zawieszone oświetlenie świąteczne?

Burmistrz A. Kościelny odpowiedział, że zostanie to wykonane w tym tygodniu.

Radny Z. Bojanowicz również poruszył kwestię świecących się latarni w godzinach najmniej odpowiednich (9 rano, 13 w dzień) w okręgu 14, tj. ul. Wschodnia, Akacjowa, Modrzewiowa. Poparł wypowiedź radnego Z. Musiałka odnośnie potrzeby przeprowadzenia konserwacji oświetlenia. Radny K. Głowacki podniósł tę samą kwestię w okręgu nr 15, tj., dodatkowo ul. Sosnowa, 11 Listopada.

Burmistrz A. Kościelny poprosił ponownie o zgłaszanie wszystkich nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ulicznego.

Radny D. Murawski podziękował pracownikom urzędu za interwencję w zrealizowaniu nowego przejścia przy szkole samorządowej, które będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze dla dzieci. Ponadto zgłosił potrzebę częstszej obecności pana odpowiedzialnego za bezpieczeństwo dzieci na przejściu („stop”), dopóki dzieci nie przyzwyczają się do nowego przejścia. Następnie poruszył sprawę ustawienia słupków uniemożliwiających wjazd samochodów w części spacerowej ul. Lipowej, deklarując osobistą pomoc.

Radna A. Łukasiewicz odnośnie czuwania nad bezpieczeństwem dzieci na przejściu przez pana „stopka” powiedziała, że rozmawiała z nim w tej sprawie i uzyskała zapewnienie o dołożeniu wszelkich starań w tym zakresie. Następnie poprosiła o wyraźne oznaczenie likwidacji starego przejścia, dopóki dzieci nie przyzwyczają się do przejścia w innym miejscu.
Ponadto zapytała, jaki jest przewidziany termin realizacji zainstalowania świateł przy przejściu?

Burmistrz A. Kościelny odpowiedział, że wykonawca jest zdolny wykonać to w ciągu 1-2 dni, ale decyzja, kiedy to nastąpi, należy do starostwa.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował podjęcie stosownej uchwały obligującej starostwo do wykonania tych działań jeżeli do następnej sesji, tj. do dnia 21 grudnia, te prace nie zostaną wykonane.

Na pytanie radego D. Murawskiego, czy przy okazji remontu nie można wprowadzić w tym miejscu ograniczenia do 40 km/h, burmistrz odpowiedział, że byłaby to już zmiana organizacji ruchu drogowego, na którą potrzeba uzyskać pozwolenie. Powiedział, ze miasto samo nie może postawić sobie znaku ograniczającego prędkość jazdy. Powiedział, że będzie rozmawiał w tej sprawie ze starostwem i będzie chciał o to wystąpić.

V. Wolne wnioski
p. W. Łęcki poruszył sprawę planu zagospodarowania przestrzennego miasta, uznając ten temat za wiodący. Zaprosił przewodniczącą komisji ładu do zapoznania się materiałami dotyczącymi zabytkowego charakteru miasta.

Mieszkanka P.L. poruszyła kwestię nadmiernej prędkości jazdy samochodów w mieście, zapytała gdzie może składać swoje uwagi, czy radni rozważają takie uwagi. Wyraziła dezaprobatę wobec niemożności spowodowania różnych, ważnych działań w mieście, za co obwiniała brak właściwych służb i instytucji (policja drogowa, straż miejska), a przez to i pewną niemoc władz, co powoduje, zdaniem mieszkanki, że „Podkowa zaczyna się cofać”.
Powiedziała, że Podkowa jest pięknym miastem i warto pracować na jego rzecz.

Przewodniczący RM J. Radziejowski stwierdził, że karanie kierowców za nadmierną prędkość jest kompetencją policji, która jednak nie ma zbyt wielkich możliwości posiadając jeden radiowóz i nie mając radaru, ani nawet funkcjonariusza, który mógłby dokonywać zatrzymań z powodu przekroczenia prędkości (policja drogowa). Odnośnie składania uwag, zaprosił do skontaktowania się z radnym, najlepiej z własnego okręgu, w celu przekazania interpelacji, uwag i zapytań. Poinformował, że obliguje to radnego do zrelacjonowania na forum obrad danego problemu, celem wspólnego wypracowania konkretnych działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu.

Radny K. Głowacki powiedział, że zostanie wznowiona instytucja „dyżuru radnego” w każdy poniedziałek i mieszkańcy będą mogli w tym czasie zgłaszać swoje problemy, uwagi i spostrzeżenia.

Radny M. Czaykowski zaproponował wystosowanie pisma do policji powiatowej obligujące do częstszego wysyłania patrolu policji drogowej na ulice naszego miasta.

Burmistrz A. Kościelny poinformował, że rozmawiał z komendantem na temat poprawy bezpieczeństwa w mieście. Zaproponował mu, w ramach corocznego wsparcia finansowego dla komisariatu z budżetu miasta, zatrudnienie dodatkowego funkcjonariusza (dzielnicowego), który mógłby pełnić niejako rolę „strażnika miejskiego”, zwłaszcza w sytuacji, gdy miasto nie ma straży miejskiej, ani innego organu egzekwującego pewne zachowania. Stwierdził, że taki funkcjonariusz mógłby zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obsługiwać radar czy fotoradar. Koszty przeznaczone na ten celo należy umieścić w budżecie miasta.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poprosił o przedstawienie tej propozycji celem omówienia podczas debaty nad budżetem, a także komisji d/s bezpieczeństwa.

p. O. Koszutski zwrócił uwagę na chodnik w okolicy stacji kolejki WKD, który kończy się tuż przed torami, co stanowi zagrożenie dla osób poruszających się na rowerach. Zaproponował przedłużenie go o całą szerokość przejazdu kolejowego.

Burmistrz A. Kościelny przypomniał, że projekt modernizacji tej ulicy został zatwierdzony w 2002 roku, wszelkie zmiany na obecnym etapie prac powodują dokonanie zmiany projektu i uzyskanie wszelkich nowych uzgodnień, a wg niego starostwo, jako główny inwestor, nie będzie zainteresowane przeprowadzeniem takich zmian. Powiedział, że porozmawia w tej sprawie, ale niczego nie może obiecać.

Mecenas J. Tarasiuk potwierdziła wypowiedź burmistrza, tłumacząc to zmianą przepisów. Powiedziała, że w chwili obecnej wykonanie chodnika łączy się z koniecznością zrobienia analizy wpływu na środowisko. Ponadto powiedziała, że zmiana projektu łączy się z dużymi, dodatkowymi kosztami dla miasta.

p. W. Kubicki poinformował, że zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, w Podkowie jest zakaz jazdy rowerami po chodnikach. Następnie wyraził sprzeciw wobec zatrudnianiu dodatkowego funkcjonariusza na koszt podatników. Stwierdził, że obsada w komisariacie jest i tak duża.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że jego zamysłem było powołanie służby miejskiej, jednakże są to wielkie kwoty, na które miasto nie może sobie pozwolić. Uznał zatem, że zatrudnienie dodatkowo funkcjonariusza do wielu spraw, będzie tańsze, a również pomoże rozwiązać ważne zagadnienia.

Radny Z. Musiałek przypomniał, że miasto zakupiło kilka lat temu radar, który został przekazany dla policji w Pruszkowie, z zastrzeżeniem obowiązku wykorzystywania go również na terenie miasta Podkowa Leśna. Ponadto powiedział, że wspomniany wyżej strażnik miejski, nawet jakby nie posiadał uprawnień do mandatowania za nadmierną szybkość jazdy, może mieć możliwość zbadania prędkości, czy nawet wykonania zdjęcia i w szybkim czasie dostarczenia takiego dowód na komisariat.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że miasto rzeczywiście zakupiło radar, ale było to w latach 90-tych i nie wiadomo czy on nadal funkcjonuje. Co do funkcjonowania fotoradaru odpowiedział, iż posiada informacje, iż największe problemy są z obsługą prawną związaną z egzekwowaniem mandatów , której koszty niejednokrotnie przewyższają kwotę mandatu.

Radna M. Choroś zaproponowała wystosowanie pisma do komendanta powiatowego policji przedstawiającego problem i zarazem prośbę o pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez częstsze kierowanie policji drogowej na teren Podkowy. Odnośnie zatrudnienia dzielnicowego, powiedziała, że jest to zamiar bardzo drogi. Wyraziła gotowość przeprowadzenia rozmów z komendantem Podkowy w celu uzyskania informacji na temat potrzeb komisariatu, ale osobiście zasugerowała, że sprawdzoną metodą w powiecie pruszkowskim jest fundowanie służb ponadnormatywnych, czyli pełnienie przez funkcjonariuszy dodatkowych patroli po godzinach służby. Zauważyła, że jeden policjant nie rozwiąże problemu ponieważ służba jet 6 czy 12 godzinna, a poza tym jest podstawowa kwestia prawna, że dzielnicowy absolutnie nie może mieć uprawnień, aby obsługiwać fotoradar.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że o możliwości zatrudnienia funkcjonariusza, którego można przeszkolić dla potrzeb miasta i który zarazem pełniłby funkcję strażnika miejskiego, dowiedział się od komendanta tutejszego posterunku. Powiedział, ze drugą sprawą poruszoną w rozmowie z komendantem było wprowadzenie monitoringu niektórych miejsc w mieście,
a centrala obserwująca znajdowałaby się w komisariacie. Zaproponował zorganizowanie spotkania z komendantem policji w Podkowie oraz komendantem policji powiatowej, celem omówienia wszystkich problemów.

Radna M. Choroś zaproponowała, aby zaprosić również zastępcę komendanta powiatowego p. Wojciecha Decia.

p. P. Zych zaproponował, aby na ul. Orzechowej zrobić ruch jednokierunkowy z możliwością wyłączenia mieszkańców, celem ułatwienia ruchu rodzicom przywożącym dzieci do szkoły. Następnie poprosił o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na modernizację nagłośnienia i oświetlenia w sali kinowej MOK

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że podejmowanie działań cząstkowych wobec jednej ulicy nie ma sensu w momencie, gdy miasto zamierza zlecić opracowanie nowej organizacji ruchu w całym mieście.

Radny Z. Bojanowicz zwrócił uwagę na problem braku dostatecznej sygnalizacji i informacji odnośnie ruszania kolejki ze stacji WKD. Zaproponował burmistrzowi przeprowadzenie w tym temacie rozmów z dyrekcją WKD, na co uzyskał zapewnienie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował, że rada dostała zaproszenie na spotkania opłatkowe do szkoły podstawowej i gimnazjum, następnie odczytał fragment listu gratulacyjnego od komendanta policji powiatowej, w którym zaprasza do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa naszego miasta.

VI. Zamknięcie sesji

Protokołowała Barbara Rotowska Obradom przewodniczył
Janusz Radziejowski- Przewodniczący RM

Protokół z posiedzenia IV sesji Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2006 roku (godz. 18.15 - 20.30), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 12 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył IV sesję Rady Miasta V kadencji. Następnie odczytał porządek obrad sesji, do którego radni nie wnieśli uwag.

II. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta – radni nie wnieśli uwag do protokołu
Głosowanie za przyjęciem protokołu:
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
Przewodniczący RM. J. Radziejowski zapoznał mieszkańców z projektem uchwały, a następnie poprosił przewodniczącego komisji budżetu o opinię w sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący komisji D. Murawski poinformował, że projekt uchwały przedstawia niewielkie podwyżki względem stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które powodują, że do budżetu miasta wpłynie ok. 20 tys. zł. i został on przez komisję zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie Rady:

za: 12,
przeciw: 0,
wstrzymało się: 0

2. zwolnień od podatku od nieruchomości

Radny D. Murawski poinformował o pozytywnej opinii wobec projektu uchwały.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał treść uchwały, następnie poddał ją pod głosowanie Rady:

Za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przybliżył zebranym treść projektu uchwały.

Radny D. Murawski poinformował o pozytywnej opinii komisji budżetu względem projektu uchwały, powiedział, że przedstawiona propozycja nie uległa zmianie względem uchwały z zeszłego roku.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady:

Za: 12,
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

4. określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poinformował zebranych, że zaproponowana stawka roczna podatku od posiadania psów – to 50 zł od jednego psa, zwolnienia dotyczą właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie miasta Podkowy Leśnej.

Radny D. Murawski poinformował o pozytywnej opinii komisji budżetu względem projektu uchwały.

Burmistrz A. Kościelny poinformował, że nie można w uchwale wskazać 0 procentowej stawki podatku, dlatego uchwała dotyczy jednocześnie zwolnień z podatku od posiadania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Mecenas J Tarasiuk wyraziła obawę, co do podejścia Wojewody do tego typu uchwały, tłumacząc to różnym, niejednokrotnie odmiennym na przestrzeni lat spojrzeniem Wojewody na kwestię zapisu w uchwale również zwolnień od podatku od psów.

Radna A. Żukowska- Maziarska zapytała o konsekwencje negatywnej opinii wojewody wobec uchwały.

Mecenas J Tarasiuk odpowiedziała, że wówczas będzie trzeba zmienić właściwy zapis paragrafu i ponownie podjąć uchwałę w tym temacie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Za: 12,
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
5. określenia wysokości stawki podatku opłaty targowej oraz zwolnień

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał 1§ projektu uchwały.

Radny D. Murawski wyraził pozytywną opinię komisji budżetu wobec projektu uchwały.

Radny M. Czaykowski wniósł o zwolnienie z podatku przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręku i kosza wszystkich mieszkańców, nie tylko rencistów i emerytów.

Radny D. Murawski wyraził negatywną opinię wobec powyższej propozycji tłumacząc, że okoliczni sprzedawcy ze sklepów również będą chcieli zmienić formę sprzedaży i nie płacić przy tym podatku.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że generalnie stale były zwalniane osoby sprzedające swoje owoce i artykuły. Powiedział, iż uważa się, że „Podkowa jest droga”, dlatego taka forma sprzedaży dla rencistów i emerytów jest ofertą najbardziej odpowiednią. Poparł wypowiedź radnego Murawskiego tłumacząc, że ogólne zwolnienie mogłoby spowodować szereg nieprawnych i nieetycznych działań.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Czaykowskiego, tzn. uzupełnienie § 3 o następujący zapis: …”oraz mieszkańców Podkowy Leśnej sprzedających z wózka ręcznego, roweru, reki lub kosza”.

Burmistrz A. Kościelny zwrócił uwagę na prawny aspekt wniosku, mianowicie kwestę legitymowania sprzedających (mieszkańcy Podkowy), czego nie może dokonać urzędnik, a tylko policja.

Radny D. Murawski zauważył, że § 3 uchwały nie ogranicza się wyłącznie do mieszkańców Podkowy Leśnej, osoby z terenu Żółwina sprzedające kwiaty również są zwalniane.

Radna A. Łukasiewicz zauważyła, że Rada podejmuje taką uchwałę, z całą świadomością braku targowiska w Podkowie. Powiedziała, że dopóki plan zagospodarowania przestrzennego nie wskaże takiego miejsca, nie można ustalać zwolnień, które zachęcałyby do wzrostu ilości osób targujących na terenie miasta, gdyż w chwili obecnej miasto nie może zagwarantować właściwych warunków funkcjonowania.

Radna A. Żukowska-Maziarska wyraziła negatywną opinię wobec kwestii gorliwego przestrzegania administracyjnych granic miasta w tym zakresie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski ponownie poddał pod głosowanie wniosek radnego M. Czaykowskiego, o uzupełnienie § 3 o następujący zapis: …”oraz mieszkańców Podkowy Leśnej sprzedających z wózka ręcznego, roweru, reki lub kosza”.

Głosowanie:

za: 1
przeciw: 9
wstrzymało się: 2

Wniosek nie został przyjęty

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przeczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień w pierwotnej wersji:

za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

6. wysokości diet za udział w pracach Rady Podkowy Leśnej

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał § 1uchwały Rady Miasta poprzedniej kadencji z 29.12.2004 roku, następnie zapytał o propozycje komisji budżetu.

Radny D. Murawski poinformował, że komisja przychyla się do pozostawienia kwot diet na dotychczasowym poziomie, jednocześnie proponuje, aby dodać paragraf o stosowaniu przepisów dotyczących pracowników samorządowych względem rozliczania zwrotów kosztów podróży służbowych, co wobec zaistniałej delegacji służbowej radnego nie będzie stanowiło problemu ze zwrotem kosztów podróży.

Mecenas J. Tarasiuk powiedziała, że nigdy nie było problemu z rozliczaniem takich delegacji, a ponadto zauważyła, że są to innego rodzaju diety. Na prośbę radnego o wskazanie podstawy prawnej, na podstawie której takie koszty podróży będą zwracane, mecenas zobowiązała się do odszukania właściwych przepisów regulujących tę kwestię. Ponadto powiedziała, że tę kwestię reguluje ustawa o samorządzie gminnym i nie ma potrzeby stosować takiego zapisu w uchwale Rady.

Radny D. Murawski przedstawił uchwałę Rady Miasta z 2002 roku, która tą kwestię regulowała. Wskazał, że przytoczony w projekcie uchwały art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że Rada ustala zasady zwrotu kosztów podróży służbowych. Wobec wyjaśnień i zapewnienia mecenas o istnieniu właściwych przepisów oraz ewentualnej możliwości podjęcia stosownej uchwały lub uzupełnienia istniejącej, radny zrezygnował z wprowadzenia tego zapisu do projektu uchwał.

Radny Z. Bojanowicz wyraził negatywną opinię wobec jakiejkolwiek zmianie w stosunku do projektu uchwały obowiązującej od 2004 roku. Zaproponował podjęcie decyzji w merytorycznej sprawie, czy Rada zmienia lub czy nie zmienia wysokości diet. Zapytał, czy jeśli Rada nie wniesie żadnych zmian w wysokości diet, ten projekt uchwały musi być dyskutowany?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że wynagrodzenie burmistrza oraz wysokość diet radnych ustalane jest na daną kadencję.

Radna A. Maziarska przytoczyła art. 25 ust 10 ustawy o samorządzie gminnym który stanowi, że Minister właściwy…określi, w drodze Rozporządzenia, sposób uzyskania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych…..

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał pod głosowanie obecny projekt uchwały i zwrócił się do mecenas J. Tarasiuk z prośbą o wyjaśnienie kwestii podstawy prawnej do rozliczania podróży służbowych radnych.

Radna K. Głowacki zaproponował, aby radni otrzymywali diety za rzeczywiste uczestniczenie w posiedzeniach sesji, co można oczywiście regulować jedynie w aspekcie moralnym. Powstałe z tego tytułu nadwyżki, radny zaproponował, aby przeznaczyć na cele społeczne.

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że nie ma możliwości pod względem formalnym, aby z budżetu miasta przekazywać środków na cele charytatywne.

Radny M. Czaykowski przypomniał, że radni poprzedniej kadencji przyjęli Kodeks Etyki Radnego, który zobowiązuje do czynnego uczestniczenia w pracy Rady.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zaproponował przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie, natomiast powiedział, że nie wyklucza to dokonanie pewnych zmian w naliczaniu diet za prace Rady przez komisje budżetu czy również inne. Wyraził opinię, że radni powinni zapoznać się z kodeksem radnego i czuć się zobligowanymi do aktywnej pracy. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały:

głosowanie:

za: 11,
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

Uchwała została podjęta

7. zmian w budżecie miasta

Skarbnik Miasta M. Ostrowska poinformowała, że zmiana w § 1 uchwały ma charakter czysto formalny, należy środki, które miasto dostaje od Unii w ramach zwrotu za wykonywany remont Pałacyku, przenieść z § 270 do 629 (środki na inwestycje). Odnośnie § 2 powiedziała, że jest to zmniejszenie o przekazane środki na zakup udziałów kolejki WKD oraz zmniejszenie o środki przeznaczone na modernizację Stacji Uzdatniania Wody.

Burmistrz A. Kościelny poinformował, że w budżecie na ten rok przewidziano uruchomienie studni oligoceńskiej i rozbudowę stacji uzdatniania wody, jednakże z przyczyn niezależnych od urzędu, to zamierzenie nie może być zrealizowane. Odnośnie zakupu udziałów kolejki WKD, poinformował, że wskutek opóźnień ze strony dyrekcji WKD, sprawa nie została doprowadzona do końca, dlatego należy się wstrzymać z tą zapłatą i stąd przeniesienie tych kwot do budżetu na przyszły rok.

Radny D. Murawski przedstawił pozytywną opinię komisji budżetu wobec projektu uchwały.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał pod głosowanie rady projektu w/w uchwały:

Za: 12,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0

IV. Interpelacje i zapytania radnych

Radna J. Mironiuk zapytała, odnośnie zbliżającego się Nowego Roku, Sylwestra, czy możliwy jest powrót do uczczenia tego faktu w Parku, uzasadniając to jako doskonałą formę integracji mieszkańców. Przypominając stanowisko ekologów z poprzednich lat w tej sprawie, poprosiła o wyjaśnienie.

Burmistrz A. Kościelny poinformował ze protesty części mieszkańców dotyczyły fajerwerków, które powodowały huk, będąc powodem wystraszania zwierząt i ptaków. Zaproponował, że petardy i wszelkie przedmioty tego typu, można zastąpić zorganizowaniem wyłącznie ogniska i rzeczywiście spotkać się z mieszkańcami w tę noc, co jak powiedział, ma także znaczenie ekonomiczne, gdyż zakup petard i fajerwerków jest dość drogim przedsięwzięciem, a na koniec roku miasto nie dysponuje zbyt dużymi środkami wolnymi. Następnie przypomniał, że zdarzyło się nieprzyjemne starcie pomiędzy młodzieżą w noc wigilijną, podczas Pasterki, a co miało mieć ciąg dalszy właśnie podczas Sylwestra, stąd również zaniechano przygotowanie jakiegokolwiek spotkania w Parku w noc sylwestrową.

Radna J. Mironiuk zaproponowała zorganizowanie takiego spotkania ograniczając się jedynie do ogniska, ograniczając w ten sposób koszty takiego przedsięwzięcia.

Przewodniczący RM J. Radziejowski potwierdził, że sama intencja jest jak najbardziej słuszna, jednakże musiałby się zawiązać komitet organizacyjny, żeby przygotować tak dużą w sumie imprezę. Przypomniał, że w inne miasta miały kłopoty z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym zakresie.

Burmistrz A. Kościelny zgodził się z radną co do samej idei, że takie spotkanie noworoczne z mieszkańcami jest miłe i wielu mieszkańców również jest zainteresowanych powrotem do tego zwyczaju, jednakże zauważył, że w tej chwili jest na to zbyt mało czasu, ale należy to przemyśleć i ewentualnie zrealizować ten pomysł w przyszłym roku.

Radna J Mironiuk wycofała swój wniosek tłumacząc, że rzeczywiście teraz jest już zbyt mało czasu, aby takie przedsięwzięcie przygotować, jednocześnie wyraziła akceptację powrotu do rozmów w tym temacie w przyszłym roku.

Mieszkaniec W. Kubicki przypomniał, że już pod koniec poprzedniej kadencji zaniechano tego typu imprez, ze względu na skutki, jakim były znalezione następnego dnia zamarznięte ptaki w parku. Zaapelował o rozwagę w tym zakresie.

Radna A. Żukowska-Maziarska poparła wypowiedź przedmówcy, dodając, że wystrzały, oprócz wspomnianych strat w ptactwie i zwierzętach, powodują także ogromny stres dla psów. Zauważyła, że nie wszyscy mieszkańcy chcą w ten sposób witać Nowy Rok, a co za tym idzie, przyjemność niewielu nie może być osiągnięta zbyt dużym kosztem innych.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski, poinformował o otrzymaniu na swoje ręce życzeń dla radnych, min. od pani poseł, Jadwigi Zakrzewskiej oraz burmistrza, starosty i przewodniczącego RM Grodziska Mazowieckiego. Następnie wyraził opinię, że powołane komisje stałe Rady w styczniu, nie tylko się ukonstytuują, ale także przedstawią program i zakres działalności. Zaproponował wykorzystać w tym zakresie dorobek kampanii wyborczej, a następnie poprosił przewodniczących komisji o zwołanie w m-cu styczniu komisji celem opracowania planu pracy komisji. Ponadto zaproponował przeprowadzenie prezentacji planu zagospodarowania miasta na spotkaniu nieformalnym, gdzie nie zapadną wiążące decyzje, ale będzie to czas i miejsce do przeprowadzenia dyskusji na ten temat.

Burmistrz A. Kościelny odnośnie spotkań nieformalnych radnych poświęconych sprawom planu poprosił, kierowany złym doświadczeniem z poprzedniej kadencji, aby w takich spotkaniach uczestniczyło jak najwięcej radnych, gdyż brak quorum spowoduje konieczność powtarzania omawianych spraw i uzgodnień na sesjach RM.

Przewodniczący R. M. J. Radziejowski wobec braku innych głosów mieszkańców, złożył zebranym życzenia świąteczne i zamknął IV sesję Rady Miasta.

Protokołowała B. Rotowska Obradom przewodniczył J. Radziejowski

Protokół z posiedzenie V sesji Rady Miasta z dnia 13 lutego 2007 roku (godz. 18.30 - 21.30),która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 15 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył V sesję Rady Miasta V kadencji. Następnie, na wniosek radnego Z. Bojanowicza, wniósł zmianę do porządku obrad, usuwając z niego III punkt programu dot. przedstawiania planów komisji i przenosząc ten punkt do obrad następnej sesji RM. Uzasadnił, że oprócz planów pracy komisji należy przyjąć także regulaminy pracy.

Głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego RM:

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

II. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta – radni nie wnieśli uwag do protokołu
Głosowanie za przyjęciem protokołu:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta – radni nie wnieśli uwag do protokołu
Głosowanie za przyjęciem protokołu:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Przewodniczący RM J. Radziejowski poprosił o zabranie głosu p. A. Markowicz, która stwierdziła, że regulamin jest uchwalany co roku nie zawiera wielu zmian względem uchwalonego w zeszłym roku, a uwagi wniesione przez komisje kultury zostały w nim uwzględnione.

Przewodnicząca Komisji p. J. Trzeciak Walc poinformowała o pozytywnej opinii wobec projektu uchwały.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził glosowanie nad projektem uchwały:

Za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

2. wytypowania kandydata do Rady Muzeum im. A. J. Iwaszkiewiczów

Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił kandydaturę radnego K. Głowackiego, który wyraził zgodę uczestniczenia w pracach Rady Muzeum.

Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

IV. Prezentacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Prezentacji dokonał architekt p. W. Kaczora, następnie przekazał radnym płytę CD z przedstawionymi na pokazie elementami planu.
Po prezentacji przewodniczący RM J. Radziejowski zaprosił radnych do dyskusji, podczas której pytano m.in. o aktualność podkładów geodezyjnych (2005), poruszano kwestię potrzeby ponownego wyłożenia planu, na co burmistrz odpowiedział, że trwają w tym temacie dyskusje i jak w każdej dyskusji, zdania są podzielone. W odpowiedzi na pytanie, czy uwagi złożone przez mieszkańców do poprzedniej Rady są dla obecnej wiążące, mecenas J. Tarasiuk powiedziała, że to, czy rada chce kontynuować te prace, czy też zaczynać wszystko od nowa należy do decyzji Rady, natomiast, jeżeli dana uwaga została przyjęta przez poprzednią radę, jest to wiążące. Na pytanie radnej E. Janus dot. lokalizacji cmentarza, która wg radnej nie była wskazana w planie, burmistrz powiedział, że w planie wskazano na ten cel teren Dębaku. Na argument, że miasto nie dokonało wszystkich uzgodnień, mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że wszystkie uzgodnienia zostały dopełnione, natomiast właściwe do tego podmioty mają określony termin udzielenia odpowiedzi. Jeżeli ten okres został przekroczony i nie udzielono odpowiedzi, domniemuje się, że uzgodnienie zostało zatwierdzone. Stąd może nie ma odpowiedzi danego podmiotu.
W dyskusji poruszono kwestię opracowania nowego studium, które jako baza planu zagospodarowania przestrzennego, powinno być jak najbardziej aktualne. Przewodniczący podkreślił, że przy opracowywaniu planu, należy podjąć wiążącą w tym zakresie decyzję.
Na pytanie jakiego rodzaju uwagi zostały wnoszone do poprzedniej Rady, W. Kaczora odpowiedział że ok. 80-90% były to uwagi właścicieli nieruchomości, natomiast ok. 10-20 dotyczyły ogólnie miasta.
Na koniec dyskusji, przewodniczący RM J. Radziejowski zaprosił wszystkich radnych, w tym w szczególności członków komisji ładu przestrzennego do daleko idącej staranności w prowadzeniu prac w tym zakresie, wspominając fakt odrzucenia przez Wojewodę kilkunastu planów z powodu niewielkich uchybień. Życzył owocnej pracy burmistrzowi w tym zakresie, wyrażając opinię, że plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego, niezbędnym do właściwego funkcjonowania miasta.
(szczegółowy przebieg dyskusji zawiera nagranie udostępnione w biurze Rady).

V. Interpelacje i zapytania radnych

Radna E. Janus zapytała, jaka firma wygrała przetarg na odśnieżanie miasta? Wyraziła swoją dezaprobatę wobec działań tej firmy.

Burmistrz A. Kościelny poparł wypowiedź radnej, wyjaśniając potrzebę korzystania z pomocy innej firmy. Podkreślił, że firma, zgodnie z umową, została obciążona kosztami takiej pomocy. W tym miejscu zwrócił uwagę radnych na potrzebę globalnego rozwiązania tego problemu przeznaczając w budżetach miasta większe kwoty na odśnieżanie.

Radna J. Mironiuk poparła wypowiedź przedmówców, przedstawiając opinię mieszkańców o bardzo niedbałym wykonywaniu swoich obowiązków przez wspomnianą firmę. Następnie poruszyła kwestię konieczności odśnieżania również dróg gruntowych, jak i chodników, ponieważ wiele posesji stoi niezamieszkałych i nie ma komu odśnieżyć chodnika przyległego do tych posesji.

Radna J. Trzeciak – Walc zapytała, kiedy zostało odwołane zarządzenie, na mocy którego właściciele działki zobowiązani byli do uprzątnięcia śniegu z chodników przy swoich posesjach?

Burmistrz A. Kościelny powiedział, że nie zostało odwołane.

Radna J. Trzeciak – Walc zauważyła, że, skoro miasto odśnieża ulice, to mieszkańcy powinni wykazać się prospołeczną postawą, wykazać dbałość o wspólnotę i dobrowolnie uprzątać chodniki przed swoimi nieruchomościami.

Mieszkaniec PL wyraził swoją dezaprobatę wobec działań mieszkańców miasta w tym zakresie, wyrażając opinię, że Polacy są leniwi i nie respektują narzuconego prawa. Stwierdził, że skoro władza miasta nie jest w stanie wyegzekwować właściwej postawy mieszkańców, należy zwrócić się do Policji.

Mieszkaniec W. Kubicki poruszył kwestię działek zajmowanych przez firmę Ekoland i byłą firmę Sen-Marc, które nie spełniają wg mówiącego, żadnych norm estetycznych.

Mieszkaniec P. Zych zaproponował dokonanie analizy finansowej w temacie zakupu własnego sprzętu do odśnieżania miasta, która może okazać się dla miasta korzystniejsza.

Radny D. Murawski poinformował, że w imieniu komisji budżetu złożył do burmistrza wniosek w/s budżetu miasta na 2007 r. (zał. do protokołu). Ponadto zaproponował radnym możliwość powołania komisji doraźnej dot. dróg.

Mieszkaniec J. Malicki poruszył sprawę organizacji Pałacyku, w tym sprawę konkursu na dyrektora, którego to tematu dotyczyło spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący R. M. J. Radziejowski wobec braku innych głosów mieszkańców, przekazał przewodniczącej komisji kultury pismo dyrekcji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej celem wytypowania kandydatów do roli obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu dla szkoły podstawowej, następnie zamknął V sesję Rady Miasta.

Protokołowała B. Rotowska Obradom przewodniczył J. Radziejowski

Protokół z posiedzenia VI sesji Rady Miasta z dnia 29 marca 2007 roku (18.30 – 21.45),która odbyła się w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych na VI sesję (budżetową) radnych (obecnych 15 radnych – lista w załączeniu), Burmistrza Miasta, pracowników urzędu miejskiego i mieszkańców. Przed otwarciem obrad złożył wraz z Przewodniczącym RM IV kadencji – p. Michaellim na ręce Pani Barbary Rotowskiej kwiaty dziękując za cały wkład, jaki włożyła dla pracy z Radą Miasta Podkowy Leśnej. Następnie Przewodniczący RM J. Radziejowski otworzył VI sesję Rady Miasta V kadencji proponując na wstępie, aby dokonać zmian w IV części programu sesji, przenosząc punkt 1 tj. podjęcie uchwały w/s budżetu miasta na 2007 r. ze względu na zaistniałe nieporozumienia dot. tego budżetu miasta, jako punkt 5 IV części programu. Zaproponował również przed podjęciem tej uchwały przerwę na potrzeby wyjaśnień Przewodniczących komisji, BM i Skarbnika Miasta wszelkich niejasności w tej sprawie.

Głosowanie nad wnioskiem przewodniczącego RM nad zmianą projektu porządku VI sesji:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

II. Przyjęcie Protokołu z V sesji Rady Miasta
Brak uwag Radnych do protokołu
Głosowanie w/s przyjęcia protokołu:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Zatwierdzenie Regulaminów i Planów pracy komisji merytorycznych Rady Miasta na rok 2007

Wszyscy Radni Miasta otrzymali na poprzednim posiedzeniu Rady Miasta od poszczególnych Komisji Regulaminy i Plany prac komisji merytorycznych.

1) zatwierdzenie Planów pracy komisji merytorycznych

Radna M.Pabis-Janus wystąpiła z wnioskiem, aby Plany pracy komisji przed uchwaleniem zostały odczytane.

Mecenas J. Tarasiuk przyznała, iż wymogiem formalnym jest odczytanie Planów prac komisji.

Radna A. Maziarska odczytała „Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska”.

Brak uwag Radnych do przeczytanego planu

Głosowanie w/s przyjęcia„Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na rok 2007„ :
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Radny D. Murawski odczytał „Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na rok 2007”.

Brak uwag Radnych do przeczytanego planu
Mieszkaniec A. Tyszka zapytał, czy Komisja ma w planie działania zmierzające w celu wprowadzenia dla miasta w roku 2008 budżetu zadaniowego?

Radny D. Murawski odpowiedział, że takie działania będą podjęte.

Głosowanie w/s przyjęcia„Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na rok 2007”:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Radna J. Trzeciak-Walc przedstawiła „Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2007”.
Brak uwag Radnych do przeczytanego planu
Głosowanie w/s przyjęcia„Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych”:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Radny J.Chrzanowski odczytał „Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007”

Uwagi: Pani Anna Markowicz wniosła uwagę merytoryczna do treści Planu Komisji Rewizyjnej”, iż Stołówka podlega Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej. Uwaga bezzwłocznie została zaakceptowana.

Głosowanie w/s przyjęcia„Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007”:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

2) przyjęcie Regulaminów pracy komisji merytorycznych

Były Radny p. M. Michaeli zarzucił Komisjom błędny zapis w regulaminach, iż w przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, decyduje głos przewodniczącego Komisji.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że taki rodzaj głosowania w Komisjach można przyjąć.

– Głosowanie w/s przyjęcia Regulaminu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska:
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 2

– Głosowanie w/s przyjęcia Regulaminu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych :
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 2

– Głosowanie w/s przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej:
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 2

– Głosowanie w/s przyjęcia Regulaminu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji:
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 2

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”

Burmistrz Miasta A. Kościelny zabrał głos, przypominając, iż projekt tej uchwały był w lutym br. uzgodniony z podkowiańskimi organizacjami pozarządowymi i otrzymał ich pozytywną ocenę.

Radna M.Choroś zapytała o koszty realizacji tego „Programu współpracy (…) na rok 2007”.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż środki przeznaczone dla organizacji pozarządowych będą takie, na jakie zgodzą się Radni przyjmując budżet miasta na 2007 rok, i że z „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” wynika, iż wszelkie dotacje samorządu dla organizacji mogą być tylko na podstawie przyjętego „Programu współpracy (…)” wydatkowane.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad projektem uchwały:

za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Przyjęto: Uchwała Nr 17/VI/2007

2) w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2007.

p. A. Markowicz wyjaśniła, iż przyjęcie tej uchwały pozwala na określenie kwoty, jaką dyrektorzy placówek mogą pokryć, gdy nauczyciele studiują, i że wysokość tegorocznego dofinansowania jest tożsama z ubiegłoroczną. Zaznaczyła również, iż projekt tej uchwały został przedyskutowany z dyrektorami szkół oraz Przedszkola i Zespołu Szkół.

Brak uwag Radnych do przedstawionego projektu uchwały

Głosowanie nad projektem uchwały:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto: Uchwała Nr 18/VI/2007

3) w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm. ), rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999r., jest zgodny z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.
Mecenas J. Tarasiuk przedstawiła zebranym istotę i wagę finansową sprawy dla naszej gminy. Sprawa dotyczy odszkodowań dla właścicieli za drogi gminne, które stały się drogami publicznymi w dniu 1 stycznia 1999 r.
Pani J. Tarasiuk wyjaśniła, iż na terenie gminy na dzień 31 grudnia 1998 r. były dwa rodzaje dróg gminnych: drogi miejskie i drogi gminne. To, że za drogi gminne płaci odszkodowanie gmina, wynika bezpośrednio z ustawy. Jednak problem jest w tym, kto wypłaci właścicielom odszkodowania za drogi, które wówczas były drogami miejskimi, a stały się drogami gminnymi dnia 1 stycznia 1999 r. Pani Mecenas zwróciła uwagę na fakt, że na terenie Podkowy Leśnej prawie wszystkie drogi były drogami miejskimi. A więc może to być dla miasta ogromne obciążenie finansowe. Zaznaczyła również, że problem ten był konsultowany z wieloma specjalistami w tej dziedzinie. I władze miasta uznały, że złożenie takiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jest zasadne. Miasta ryzykuje tu kwotą wpisu, tj. 100 zł. A jeśli Trybunał Konstytucyjny zajmie stanowisko, że to skarb państwa płaci, a nie gminy, to miasto może zyskać ogromne pieniądze. Stąd jest o co walczyć.

Brak uwag Radnych do przedstawionego projektu uchwały

Głosowanie nad projektem uchwały:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała Nr 19/VI/2007

4) w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, iż obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego Sekretarza i Skarbnika Miasta wynika bezpośrednio z artykułu 18, ustęp 2, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmn.), w związku z artykułem 56, ustęp 2 i artykułem 4, punkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592 z późn. zmn.).

Brak uwag Radnych do przedstawionego projektu uchwały

Głosowanie nad projektem uchwały:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała Nr 20/VI/2007

Przewodniczący RM J. Radziejowski przypomniał jednocześnie Radnym Miasta o obowiązku złożenia do Przewodniczącego oświadczenia majątkowego za 2006 rok do dnia 30 kwietnia 2007 r.

Radni wnieśli do Przewodniczącego wniosek, by przed przerwą podjąć jeszcze punkt V Programu posiedzenia tj. Dyskusja nt. powołania Nadzwyczajnego Zespołu Rady Miasta ds. Dróg Podkowy Leśnej.

Głosowanie nad wnioskiem dot. zmiany porządku obrad VI sesji:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

V. Dyskusja nt. powołania Nadzwyczajnego Zespołu Rady Miasta ds. Dróg Podkowy Leśnej.

Radny J. Chrzanowski jako jeden z inicjatorów tej dyskusji zabrał głos, przedstawiając wstępny projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie. Przedstawił planowane zadania komisji, tj

Tekst projektu uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Mecenas J. Tarasiuk wniosła uwagę formalną, iż najpierw trzeba powołać komisję, a potem należy przedstawić plan pracy tej komisji.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny nie zgodził się z zapisami wstępnego projektu uchwały powołującej doraźną komisję ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie przygotowanej przez jej autorów. Uznał, że zostały pomylone kompetencje organów miasta oraz porządek w kwestii: jakie funkcje posiada, a czym jest organ burmistrza. Uzasadnił, iż ostatecznie to nie rada miasta, czy komisje, ale burmistrz miasta podejmie ostateczne decyzje w kwestii dróg, za które to decyzje będzie odpowiadał burmistrz. Stwierdził, że „jeżeli ja ponoszę odpowiedzialność, to ja również podejmuję decyzje”. Przypomniał, że burmistrz jest organem wykonawczym. Przytaczając zapisy Statutu Miasta Podkowa Leśna zaznaczył, że „komisje podlegają wyłącznie Radzie, a ich oceny, wnioski i opinie maja wyłącznie charakter opiniodawczy”. Dlatego z zapisami projektu uchwały powołującą doraźną komisję ds. dróg (…) nie zgadza się. Przyznał, że chętnie wysłucha opinii Komisji i Radnych oraz zapewnia, że z tych opinii skorzysta i zastosuje je. Lecz według burmistrza ze sposobu, w jaki doraźna komisja ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie została przedstawiona we wstępnym projekcie uchwały powołujący tę komisję wynika, że komisja ta przejmuje całą odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie modernizacji dróg w mieście. A nie jest to możliwe chociażby ze względów formalnych oraz technicznych.

Radna A.Łukasiewicz odczytała alternatywny projekt zapisu powołujący doraźną komisję ds. dróg (…). Radna przedstawiła zasadnicza różnice tego projektu do projektu poprzedniego. Są to:
1. Nie ma paragrafu mówiącego, że praca komisji jest ciągła z uwagi na konieczność ścisłej współpracy z Urzędem Miasta.
2. Komisja powołuje ze swojego grona przewodniczącego nie oddzielną uchwałą lecz tą samą, powołującą komisję.
3. Waga znaczenia komisji jest inna. W projekcie komisja w swych zadaniach jest opiniująca a nie ustalająca
Tekst alternatywnego projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Skarbnik Miasta Maria Ostrowska wnosząc uwagę w tej kwestii zaznaczyła, że w przedstawionych projektach brak jest w współpracy Radnych z mieszkańcami w swoich okręgach, na podstawie której będą mogli przedstawić Urzędowi Miasta uzgodniony wniosek dotyczący remontu jakiejś ulicy.

Radny D. Murawski zaznaczył, że dzięki pracy komisji i liście kolejności modernizacji dróg w mieści, jaka proponowana doraźna komisja ds. dróg można by opracować, mogłoby usprawnić działania w kwestii modernizacji dróg w mieście.

Mecenas J. Tarasiuk w ramach proceduralnego przypomnienia powiedziała, że przy powoływaniu takich komisji należy pamiętać, iż ustawa o samorządzie gminnym nie zobowiązuje burmistrza miasta, by przy realizacji inwestycji zasięgał opinii rady miasta. Zakres zadań komisji nie może ograniczać kompetencji burmistrza.

Radny Z. Musiałek zaznaczył, że poprzez harmonogram prac, jaki doraźna komisja ds. dróg mogłaby opracować, Rada Miasta chce Burmistrzowi pomóc.

Burmistrz Miasta A. Kościelny po raz kolejny wyraził chęć współpracy z komisją, przypominając, by przy powoływaniu takiej komisji uwzględnić zapisy ustawy o samorządzie gminnym i statutu miasta Podkowa Leśna i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował powołanie roboczego zespołu pod kierownictwem radnej A.Łukaszewicz z udziałem radnego Z.Bojanowicz, J.Chrzanowskiego oraz innych chętnych radnych. Zespół ten wypracuje ostateczną koncepcję doraźnej komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście, która mogłaby w imieniu Rady Miasta przy współpracy z mieszkańcami wypracować pewne sugestie dotyczące modernizacji dróg w mieście. Zaznaczył również, że należy zastanowić się dokładnie nad jej kompetencjami, konkurencyjnością w stosunku do innych komisji rady oraz zakresem współpracy z władzami miasta

Przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził półgodzinną przerwę, podczas której członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, przewodniczący wszystkich komisji, Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miasta ostatecznie przedyskutowali projekt budżetu miasta na 2007 rok.

Przerwa w obradach Rady Miasta od 20.10-20.40

IV. Podjęcie uchwały w sprawie:

5.budżetu miasta na 2007 rok

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił projekt uchwały budżetu miasta na 2007 rok, który otrzymał pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i był przedmiotem obrad wszystkich Komisji, które zgłosiły do niego swoje uwagi oraz był przedmiotem ostatecznej dyskusji w Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wniósł autopoprawkę do projektu ze względu na błąd rachunkowy w § 2 pkt. 1, gdzie ostatecznie ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 17.591.779 zł. Dodał, że zgodnie z ogólnym życzeniem Radnych Miasta w budżecie miasta na 2007 rok na wydatki na inwestycje drogowe wzrosły z 280 tyś. zł na 380 tyś zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D. Murawski przyznał, iż prace nad budżetem miasta na 2007 rok były dość trudne ze względu na szukanie większych środków na inwestycje drogowe, które dla miasta są bardzo istotne. Wyraził wiarę w sprawną i pomyślną przyszłą współpracę Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z władzami miasta. Przypomniał również, że Komisja wnioskuje, by od przyszłego roku, tj. 2008, Podkowa Leśna miała budżet zadaniowy, który pomógłby w działaniach na terenie miasta.
Na koniec D. Murawki w imieniu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji po wniesionych poprawkach pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu miasta na 2007 rok.

Radna M. Pabis-Janus wniosła pytanie o opłatę adiacencką. Zapytała Burmistrza Miasta, jak Urząd Miasta będzie zwracał pieniądze mieszkańcom, którzy już uiścili opłatę adiacencką za inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że naliczanie opłat adiacenckich za przyłącza wodociągowe było samoistną decyzją gminy. To, czy zwracać pieniądze, jest kwestią uchwały. Dlatego wszystko w rękach Rady Miasta, która musi się nad tym zastanowić i podjąć stosowna uchwałę.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zwrócił się w imieniu Rady Miasta do Burmistrza Miasta o przedstawienie Radzie na piśmie propozycji, które Rada powinna w zakresie opłaty adiacenckiej podjąć.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2007:
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 3
Przyjęto: Uchwała Nr 21/VI/2007

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna M.Choroś poruszyła kwestię mieszkań komunalnych, powołując się na zgłoszenia dwóch mieszkańców ulicy Wiewiórek, który mają od dwóch lat nakaz eksmisji i zgłaszali tę sprawę Burmistrzowi. Radna zapytała, jak wygląda skala tego zagadnienia i w jaki sposób je rozwiązać?

Burmistrz Miasta A. Kościelny zaproponował, iż pełną odpowiedź na pytanie radnej Choroś na temat mieszkań komunalnych i potrzeb mieszkańców w tym zakresie udzieli na następnej sesji.

Radny K.Głowacki poruszył problem cięcia drzew i gałęzi podczas okresu ochronnego dla ptaków. Wniósł apel, by znaleźć sposób na uświadomienie mieszkańcom, iż okres ochronny dla ptaków jest od marca do końca lipca, by w miarę możliwości chronić te ptaki.
Pan Głowacki poinformował również zebranych jako delegat do Rady Muzealnej, stanowiącej część komisji wybierającej dyrektora Stawiska, iż 26 marca 2007 roku dyrektorem Stawiska została Pani Matracka-Kościelny.

Radny Z. Bojanowicz poruszył kwestię ścinanych przez zakład elektryczny gałęzie na prywatnych działkach. Zapytał, w czyim obowiązku jest sprzątnąć te ścięte, porozrzucane na ulicy gałęzie?

Burmistrz Miasta przyznał, że jest to w obowiązku obywateli.

Mecenas J. Tarasiuk dodała, że jeśli drzewo jest właściciela działki, na którym drzewo to się znajduje, to odpowiada on za to, co się stanie z tym drzewem poza jego granicą.

Radny Z.Musiałek przedstawił alternatywną opinię, iż jednoznacznie reguluje to ustawa o odpadach, która rozstrzyga, ze w momencie serwisu, serwisant staje się właścicielem odpadu. Czyli w przytoczonym przez Pana Bojanowicza – Zakład Energetyczny.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował władzom miasta tę kwestię sprawdzić.

Radny M. Czaykowki poruszył sprawę toalet publicznych w mieście. Pytał Burmistrza Miasta, kiedy toalety powstaną, i że może należy przyjąć jakieś tymczasowe rozwiązanie?

Burmistrz Miasta odpowiedział, iż jest w trakcie rozpoznawania rozwiązań tymczasowych.

Radna Mironiuk poinformowała, iż na Komisji Ładu sprawa ta była poruszana. Dla przykładu podała Milanówek. Miasto to dysponuje ośmioma toaletami, których miesięczny koszt utrzymania wynosi 550 złotych.

Radna M.Pabis-Janus przekazała w imieniu mieszkańców prośbę o wyrównanie ulicy Wilczej.

Mieszkaniec ulicy Krasek Pan Niemirski zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośba o odpowiedź na jego pismo w sprawie trudnego dla kierowców odcinaka drogi na ulicy Słowiczej między ulicą Ptasia i Wróblą

Mieszkaniec W. Łęcki zapytał o termin wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Zwrócił również uwagę na łamanie przepisów przy budowie budynku usługowego na rogu ulicy Jana Pawła II i Słowiczej. Prosił również o odpowiedź na pismo mieszkańców złożone w Urzędzie Miasta w sprawie postępowania z eternitem. Złożył też wniosek do Burmistrza Miasta, by zadbał o to, aby Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego został przywrócony do Podkowy Leśnej. Poruszył również kwestię wycinki brzóz.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że decyzję już podjął i plan będzie wyłożony. A aby przyspieszyć to pojawił się pomysł, by wyłożyć tylko te części, które budzą wątpliwości.
Odpowiadając na drugie pytanie Pana Łęckiego, poinformował, że Urząd Miasta w sprawie budowy budynku usługowego na rogu ulicy Jana Pawła II i Słowiczej wysyłał regularnie pisma do Inspektora Nadzoru Budowlanego. We wrześniu ubiegłego roku wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który równolegle stwierdził, że nie jesteśmy strona w sprawie, skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W styczniu dostaliśmy decyzję z dnia 10 stycznia 2007 r. nakazującą inwestorom wstrzymanie robót budowlanych. Jednak po tej decyzji rozpoczęły się prace na tej budowie. W związku z tym wysłaliśmy pismo z pytaniem, dlaczego tak się dzieje? Opóźniona odpowiedź z dnia 6 marca 2007r., w której Inspektor wyjaśnia, że poprzednia jego decyzja jest nieprawomocna, ponieważ inwestorzy wnieśli odwołanie zgodnie z art. 133 KPA.. To odwołanie Inspektorat Powiatowy przesłał do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a ponieważ decyzja nie jest prawomocna, to inwestorzy mogą kontynuować prace. Burmistrz Miasta poinformował o , kolejnym otrzymanym od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego piśmie w tej sprawie, tj. postanowieniu, które mówi, że w związku z zaistnieniem zwłoki w rozpatrzeniu tego odwołania, wyznacza nowy termin załatwiania przedmiotowej sprawy do dnia 28. 09. 2007 r. Burmistrz powiadomił zebranych o podjętej decyzji zawiadomienia prokuratury o tej sprawie i o złożeniu skargi do Krajowego Inspektora Budowlanego na Inspektora Wojewódzkiego.
Brak odpowiedzi na pismo mieszkańców w sprawie eternitu Burmistrz Miasta obiecał sprawdzić. Zwracając się do Radnych o podjęcie w przyszłości ustaleń w tej sprawie.
Z postulatem przywrócenia Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego do Podkowy Leśnej Burmistrz Miasta zgadza się, lecz jest po rozmowach ze Starostą, który nie chce się na to zgodzić. Kwestię te reguluje ustawa i nie mamy szans na przywrócenia Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego do Podkowy Leśnej.

Radny D. Murawski pytał o kwestię sygnalizacji świetlnej na ulicy Jana Pawła II.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest już projekt i przeszkód nie będzie.

Radny D. Murawski prosił burmistrza Miasta o udzielenie informacji nt. problemów z rewitalizacją Parku Miejskiego i informacji nt. nabycia akcji kolejki WKD.

Burmistrz Miasta odpowiedział, iż na skutek protestów Ligi Ochrony Przyrody i innych osób Wojewódzki Konserwator Przyrody odrzucił nasz projekt Od tej decyzji złożyliśmy odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska. Niestety decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody uniemożliwia nam złożenie wniosku o pieniądze (1,4 mln. zł) na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego /termin składania wniosków – 16.04.2007/. W ocenie specjalistów z Norwegii, którzy wstępnie wysoko oceniali nasz pomysł, mielibyśmy duże szanse na uzyskanie tych pieniędzy. Tracimy ja niestety bezpowrotnie.
Jeśli chodzi o akcje WKD Burmistrz Miasta poinformował, że nastąpiła reaktywacja projektu z 2003 r. Samorząd Wojewódzki będzie mógł przejmując udziały Warszawy. I wygląda na to, że po decyzji UOKIK-u będzie można sfinalizować transakcję.

Radny D. Murawski zapytał również o sprawę schodów przy budynku sklepu „Społem”.

Burmistrz Miasta poinformował o tym, iż w tej sprawie wysyłaliśmy pisma do Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale bez efektu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przekazał Radnym Miasta informacje w sprawie wystąpienia do prokuratury w związku z podziałem działek w Lesie Młochowskim, których Starostwo dokonało bez wiedzy Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Kolejna kwestia, o której Burmistrz Miasta poinformował, to rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007r. wskazał Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako organ właściwy do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów zabytkowych układów urbanistycznych.
Burmistrz poinformował również o Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które weszło w życie 1 marca 2007 r.

Brak kolejnych pytań i wniosków

Przewodniczący RM J. Radziejowski składając zebranym świąteczne życzenia zamknął obrady VI sesji Rady Miasta

Protokołowała: A. Lorens Obradom przewodniczył: J. Radziejowski

W załączeniu
1.Przedłożony Radzie Miasta wniosek Radnego Zbigniewa Musiałka dot. Zgłaszanych petycji mieszkańców Podkowy Leśnej w sprawie bieżących napraw dróg.
2.Projekt Uchwały o powołaniu Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
3. Tekst alternatywnego projektu Uchwały o powołaniu Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Załącznik nr 2 do protokołu z VI sesji RM
z dnia 29 marca 2007 r.

Projekt Nr ………..

UCHWAŁA NR …………./…………./2007
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście
oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Podkowy Leśnej stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej – powołuje się Komisję Doraźną ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

§1
Do zadań komisji należy :

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie budowy , remontu , modernizacji dróg i ciągów pieszych w mieście.
2. Ustalenie kolejności realizacji robót drogowych.
3. Współpraca w zakresie doboru technologii oraz terminów wykonywania robót.
4. Inne sprawy związane z drogownictwem w mieście.
5. Współpraca z samorządami sąsiednich gmin w zakresie inwestycji drogowych dotyczących miasta Podkowa Leśna.
6. Ścisła współpraca komisji z Urzędem Miasta i innymi komisjami.

§2
Komisja zobowiązana jest do :
– przedstawienia Radzie Miasta do dnia 30 czerwca 2007 roku proponowanej kolejności realizacji robót związanych z drogami i ciągami pieszymi
w mieście w latach 2007-2010.
– składania Radzie Miasta kwartalnych informacji dotyczących postępu
prac komisji.

§3

Praca komisji jest ciągła z uwagi na konieczność ścisłej współpracy z Urzędem Miasta.

§4

W skład komisji wchodzą następujący radni :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

§6

Komisja zostanie rozwiązana po wykonaniu zadania dla którego została powołana.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do protokołu z VI sesji RM
z dnia 29 marca 2007 r.

Projekt Nr………
UCHWAŁA NR……../………/2007
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Z dnia 29 marca 2007 roku.

W sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście
oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 09 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

&1

Powołuje się Doraźną Komisję ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

&2

W skład komisji wchodzą następujący radni:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

&3

Komisja powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.

&4

Komisja zostaje rozwiązana po wykonaniu zadania dla którego została powołana.

&5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do Uchwały nr

Zadania Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Do zadań komisji należy:
1) opiniowanie rozpoznania potrzeb w zakresie budowy, remontu, modernizacji dróg i ciągów pieszych w mieście,
2) opiniowanie proponowanej kolejności realizacji robót drogowych,
3) współpraca w zakresie doboru technologii oraz terminów wykonywania robót,
4) opiniowanie innych spraw związanych z drogownictwem w mieście,
5) współpraca z samorządami sąsiednich gmin w zakresie inwestycji drogowych dotyczących miasta Podkowa Leśna,
6) ścisła współpraca z Urzędem Miasta i innymi komisjami.

Komisja zobowiązana jest do:
1) przedstawienia Radzie Miasta do dnia 30 czerwca 2007 roku proponowanej kolejności realizacji robót związanych z drogami i ciągami pieszymi w mieście w latach 2007 – 2010,
2) składania Radzie Miasta kwartalnych informacji dotyczących postępu prac komisji.

Uzasadnienie:

Powołanie komisji wynika bezpośrednio z zadania 1.1.1 Strategii tj –„Dobranie optymalnych technologii utwardzenia ulic oraz wykonanie i wdrożenie wieloletniego planu ich modernizacji”.
Ustalenia i praca komisja mają charakter opiniodawczo – doradczy. Opinie komisji mogą stanowić zestaw wskazań dla pracowników Urzędu Miasta koordynujących realizację poszczególnych zadań dotyczących tej dziedziny. Powołanie komisji umożliwi otwartą, ciągłą dyskusję nad sposobami realizacji poszczególnych zadań.
Jest to próba wprowadzenia jednego z działań sprzyjającego wprowadzaniu innowacji w zakresie organizacji i funkcjonowania UMiasta – które mają (zgodnie z założeniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta _- Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 ) podnieść efektywność jego działania tak, aby mógł on sprostać realizacji zasadniczych zadań przewidzianych w strategii. Powołanie komisji jest próbą monitorowania efektów realizacji inwestycji drogowych.
Komisja docelowo dążyć będzie do ustalenia szczegółowych harmonogramów realizacji zadania (wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych) wynikających z zgłaszanych potrzeb, z uwzględnieniem możliwości realizacji.

Protokół z posiedzenia VII sesji Rady Miasta z dnia 12 kwietnia 2007 roku (godz. 18.30 - 21.30), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz powitała przybyłych radnych (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzyła VII sesję Rady Miasta V kadencji.

Radna A. Żukowska-Maziarska, na wniosek Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska wniosła o zmianę do porządku obrad, usuwając z niego w III części programu punkt 3 dot. podjęcia uchwał w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie. Radna zaproponowała, by projekty uchwał w tej kwestii przedyskutowały Komisje Rady Miasta.

Głosowanie za przyjęciem wniosku radnej A. Żukowskiej-Maziarskiej:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad bez punktu III 3:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

II. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta

Radni wnieśli formalne uwagi do protokołu, które natychmiast poprawiono.

Głosowanie za przyjęciem protokołu:
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego .

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność w/w, wcześniej przyjętej przez Radę Miasta uchwały nr 15/V/2007 z dnia 13 lutego 2007 oraz uzasadnienie do przedłożonego projektu uchwały. Przedstawiła punkty, które w obecnym projekcie zostały zmienione, zgodnie z uzasadnieniem Wojewody Mazowieckiego, który to regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w powiecie grodziskim i zyskał akceptacje Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.

Głos zabrała p. A. Markowicz, wyjaśniając zebranym, iż merytorycznych zmian w projekcie nie ma. Są te zgłaszane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz niektóre pojęcia, jak na przykład „klasa”, zostały wyjaśnione. Określone zostały również, na wniosek związków zawodowych działających w powiecie grodziskim, dole granice dodatków funkcyjnych. Wyjaśniła również, że regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do końca 2007 roku.

Przewodnicząca A. Łukasiewicz udzieliła głosu mieszkańcowi W. Kubickiemu, który zapytał, czy przedstawiony regulamin wyczerpuje wszelkie możliwości zwiększenia wynagrodzenia kadry nauczycielskiej?

A. Łukasiewicz odpowiedziała, że wszelkie możliwe środki podjęto.

Radny D. Murawski zwrócił się do p. A. Markowicz, by w przyszłości w uzasadnieniu, jeśli regulamin będzie zmieniany, zaznaczać podejmowane zmiany i uwagi techniczne do regulaminu

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie nad projektem uchwały:
Za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto: Uchwała nr 22/VII/2007

2. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz poprosiła o opinię przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska radną A. Żukowską-Maziarską.

Radna A.Żukowską-Maziarską przedstawiła proponowane zmiany do projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 projektu i proponuje się zapis § 7 w brzmieniu: „ Na obszarze całego rezerwatu przyrody zezwala się wyłącznie na wprowadzanie psów na smyczy” ewentualnie w brzmieniu: „ Przejście z psem na smyczy dozwolone jedynie trasą …”. Wynika to z faktu, iż wszystkie wejścia z miasta do Lasu Młochowskiego prowadzą przez rezerwat„im. Bolesława Hryniewieckiego” i zakaz wprowadzania do rezerwatu psów jest wymogiem niewykonalnym.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz dodała, że projekt planu ochrony dla Rezerwatu przyrody sporządza organ, który uznał dany obszar za rezerwat. Jest to w tym przypadku Wojewódzki Konserwator Przyrody, który zwrócił się o zajęcie stanowiska w formie uchwały Rady Miasta w przedmiocie opinii planu ochrony dla Rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”, dla Rezerwatu „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego i Rezerwatu „Parów Sójek”.

Radna A.Żukowską-Maziarską wyjaśniła, ze jeśli Rada nie wniesie zmian do pozostałych dwóch projektów Wojewody Mazowieckiego to nabierają mocy po upływie 30 dni od daty otrzymania.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił zebranym, że ma szereg wątpliwości do przedłożonych przez Wojewodę opracowań. Jeśli chodzi o plan ochrony dla Rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” to dotyczy zapisu § 8 „Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna, planu zagospodarowania przestrzennego województwa Mazowieckiego dotycząca eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych” – pytając, czy Wojewoda Mazowiecki może wprowadzać zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podkowa Leśna i przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz wyraził w tej kwestii wątpliwości.
W § 8 pkt. 7 „Na gruntach należących do wsi Żółwin w odległości mniejszej niż 100 m od granicy rezerwatu nie wprowadzać nowych obiektów budowlanych” Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że zapis ten naszego miasta nie dotyczy.
Następnie Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił swoje wątpliwości dotyczące Rezerwatu „Parów Sójek” wskazując w § 7 pkt. 4 projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, gdzie jest zapisane, że „dla strefy zabudowy mieszkaniowej leśnej (…) należy zachować i chronić istniejącą zieleń leśną, a w szczególności istniejący drzewostan oraz dokonać zalesień na działkach wylesionych”. Burmistrz Miasta poddał wątpliwości sposób zmuszenia właściciela prywatnej działki, by na swej działce dokonał zalesienia.
Przytoczył również § 7 pkt 3 „(…) nie dokonywać wtórnego podziału tych działek poniżej dopuszczalnego standardu oraz zabudowy na działkach mniejszych tj. min. 2 tyś. m2 „

Radny D. Murawski zwrócił uwagę na zapis pkt 3. dotyczący wód gruntowych, tj. na terenach przyległych do rezerwatu nie prowadzić działań mogących przyczynić się do obniżenia lub znaczącego podwyższenia wód gruntowych w rezerwacie przyrody (…)”.

Burmistrz Miasta A. Kościelny dodał, że wniósł poprawki do tego punktu, ponieważ okazałoby się, że po przyjęciu tych zapisów Podkowa Leśna nie ma szans na studnie głębinowe. Dodał na koniec, że proponowane projekty są przykładem tworzenia pustego prawa, które nie sposób jest realizować i egzekwować. Przytoczył § 7 pkt. 6 „na nieruchomościach bezpośrednio sąsiadujących z rezerwatem nie wprowadzać gatunków roślin obcych dla flory polskiej – Niżu Polskiego”. Burmistrz Miasta pytał, jak to kontrolować?
Następnie przeczytał kolejny niejasny punkt § 7 pkt. 8 b) „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń poprzez realizację kanalizacji ogólnospławnej.” Przyznał, że nie wie, jak ten zapis zrealizować, gdyż jest on sprzeczny z możliwościami kanalizacyjnymi Podkowy Leśnej.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała kolejny niejasny, jej zdaniem, mogący budzić sprzeciw mieszkańców punkt pkt.4 1) i 2) załącznika nr 1 do projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczący „Parowu Sójek” tj. „Pozostawienie drzew martwych, dziuplastych, posuszu do naturalnego rozkładu, w tym wycinanych drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia mienia ludzkiego w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych, szlaków turystycznych i prywatnych posesji.” oraz „Nie usuwanie wywrotów i złomów z wyjątkiem drzew leżących w poprzek sąsiadujących z rezerwatem szlaków komunikacyjnych. Te drugie należy pozostawić na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu”.

Mecenas J. Tarasiuk podała przykład działek prywatnych poniżej 2 tyś. m2 , na których zgodnie z proponowanym zapisem Wojewody Mazowieckiego nie będzie możliwości zabudowy. Zwróciła uwagę na koszty odszkodowań, jakie Gmina będzie musiała ponieść, gdy właściciel działki wystąpi o odszkodowanie do Gminy, która w tym przypadku jest stroną.
Mecenas J. Tarasiuk zaproponowała w trzech przypadkach projektów rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”, dla Rezerwatu „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego i Rezerwatu „Parów Sójek” „odmówić” proponowanego uzgodnienia lub zaznaczyć, że „zaleca się” z uwagi na zapisy przytaczanych przed jej przedmówców paragrafów projektów rozporządzeń. Zaproponowała również zmianę porządku obrad przez dodanie podjęcia uchwał dotyczących uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rezerwatu przyrody Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego i Rezerwatu „Parów Sójek”.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukaszewicz zaproponowała przerwę na dokładne przeanalizowanie przez Radę Miasta trzech projektów rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla podkowiańskich Rezerwatów.

Przerwa od 19.30 do 19.50

Radny J. Chrzanowski zgłosił wniosek o włączenie do programu obrad VII sesji do punktu III podjęcia uchwał w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” oraz w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”.

Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego J. Chrzanowskiego:
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały nr 23/VII/2007:

w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”

§ 1

1. Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 7 projektu i proponuje się zapis § 7 w brzmieniu: „ Na obszarze całego rezerwatu przyrody zezwala się wyłącznie na wprowadzanie psów na smyczy” ewentualnie w brzmieniu: „ Przejście z psem na smyczy dozwolone jedynie trasą …”.
2. Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” w zakresie § 8.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest uzasadnienie i mapa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag Radnych do projektu uchwały

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 2
Przyjęto: Uchwała nr 23/VII/2007

3. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały nr 24/VII/2007:

§ 1

Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” w zakresie § 9.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 5
Przyjęto: Uchwała nr 24/VII/2007

4. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały nr 25/VII/2007:

§ 1

Odmawia się uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek” w zakresie § 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad projektem uchwały:
Za: 8
przeciw: 0
wstrzymało się: 6
Przyjęto: Uchwała nr 25/VII/2007

IV. Interpelacje i zapytania radnych

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny udzielił odpowiedzi Radnym na wnioski zgłaszane na poprzedniej sesji. Zaczął od wniosku radnej M. Choroś dotyczącego sytuacji i potrzeb mieszkańców Podkowy Leśnej w zakresie mieszkań komunalnych. Przedstawił, iż Podkowie Leśnej są trzy domy komunalne: jeden przy ulicy Jana Pawła II, drugi przy ulicy Parkowej, trzeci przy Jaworowej, i że stan techniczny tych domów jest różny. W najlepszej sytuacji jest dom przy ulicy Jana Pawła II, w złym przy ulicy Jaworowej, a w bardzo złym dom przy ulicy Parkowej. Poinformował również o zamieszkiwaniu w Podkowie Leśnej rodzin zamieszkujących w domach prywatnych na podstawie nakazu kwaterunkowego PRL (dokładnych danych nt. ilości tych rodzin Urząd Miasta nie posiada) w tym wnoszonym przez radną M. Choroś domu na ulicy Wiewiórek. Burmistrz Miasta przedstawił, iż istnieje konieczność szukania nowych możliwości mieszkań, chociażby ze względu na bardzo zły stan techniczny domów należących do miasta. Lecz na dzień dzisiejszy mieszkań tych nie mamy. Poinformował zebranych, ze podejmowaliśmy w tym zakresie różne działania: m.in. próbowaliśmy odzyskać nieruchomości, które należą do skarbu państwa, a którymi zawiadują władze powiatowe, np. przy ulicy Warszawskiej. Niestety otrzymaliśmy odmowę. Innym sposobem były rozmowy z sąsiednimi gminami i próby wpłacenia części pieniędzy związanych z budownictwem tzw. TBS-ów (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) w tych gminach, lecz problemem były za duże koszty w spłacie za te mieszkania dla zainteresowanych rodzin oraz w tym, iż władze miasta nie mogą zmusić nikogo do tego, by wyprowadził się z Podkowy Leśnej. Miasto rozważało też zakupu działki na obcym terenie, gdyż na terenie Podkowy nie ma budownictwa wielorodzinnego. Rozmawialiśmy również z władzami Grodziska Mazowieckiego, ale Rada Miasta Grodziska uznała, iż sami mają braki w tym zakresie. Uznaliśmy więc, iż jedyna szansa to stworzenie możliwości budowy tych mieszkań na terenie naszego miasta. Dlatego w pasie przy drodze wojewódzkiej nr 719 jest przewidziana możliwość budownictwa komunalnego mieszkań socjalnych.

Mirosław Sajewicz – urzędnik Urzędu Miasta odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami -przedstawił Radzie Miasta sytuację mieszkańców domów prywatnych, zamieszkujących w nich na podstawie nakazu kwaterunkowego. Wyjaśnił podstawę prawną zamieszkiwania tych osób w domach prywatnych. Wyjaśnił, iż z mocy prawa stosunki te przekształciły się w stosunki najmu, nawet jeśli umowa ta nie została zawarta. Wszystkie osoby zamieszkujące domy prywatne z tzw. dawnego nakazu kwaterunkowego z punktu formalno-prawnego są najemcami, tak jakbyśmy wynajęli to mieszkanie na rynku nieruchomości w ramach działalności komercyjnej i Urząd Miasta nie odpowiada za te osoby. Jeśli chodzi o Podkowę Leśną, według danych władz miasta (dokładny spis nie istnieje, z uwagi na brak możliwości dotarcia do danych o osobach zamieszkujących z dawnego nakazu kwaterunkowego), najbardziej problematyczne są dwie nieruchomości. Jedna przy ulicy Wiewiórek i druga przy Króliczej. Tam zostały złożone wypowiedzenia tychże umów najmu. Pan Sajewicz przedstawił tryb wypowiedzenia tych umów najmu. Na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, która w art. 11 wymienia przyczyny, dla których można rozwiązać te umowy najmu. Katalog tych przyczyn jest katalogiem zamkniętym, nie można z innych przyczyn wypowiedzieć tej umowy. Jeśli osoby zamieszkujące płacą czynsz, nie demolują itd. to taką najprostsza możliwością jest chęć zamieszkania w tym lokalu, przy czym termin wypowiedzenia jest trzyletni. Inna możliwością jest wskazanie lokatorowi na własny koszt lokalu zastępczego, z półrocznym terminem wypowiedzenia. Art. 11 chroni tych najemców.
Mirosław Sajewicz odnosząc się do wniosku radnej M. Choroś wyjaśnił pojęcie terminu eksmisja, które ma różne znaczenia i jest terminem pozaprawnym. Można przez termin ten rozumieć zarówno wezwanie do tego, aby ktoś opuścił lokal, jak i proces o wydanie tego lokalu, jak i samą egzekucję komorniczą na podstawie tytułu wykonawczego. Jeśli chodzi o wspomnianych w przedmiotowym wniosku radnej mieszkańców domu przy ulicy Wiewiórek mamy do czynienia z procesem o to, aby lokatorzy opuścili ten lokal. Proces ten, według informacji Urzędu Miasta, został wszczęty z tego powodu, iż mieszkańcy nie maja tytułu prawnego do tego, by zamieszkiwać tenże lokal. W międzyczasie mieszkańcy wystąpili o ustalenie, że są najemcami z mocy prawa na podstawie dawnych nakazów kwaterunkowych. Mieszkańcy wygrali te procesy o ustalenie stosunku najmu i na dzień dzisiejszy można spodziewać się, że ten proces o eksmisję, zostanie przez właścicieli tej kamienicy przegrany, gdyż ci ludzie mają obecnie tytuł do tego, aby zamieszkiwać swoje lokale przy ulicy Wiewiórek. Pan Sajewicz zaznaczył, że nie zmienia to jednak faktu, ze właściciel tej kamienicy rok temu wypowiedział umowę najmu lokatorom z terminem trzyletnim, co oznacza ze za dwa lata gmina będzie miała obowiązek zapewnienia tym lokatorom lokalu socjalnego bądź pomieszczenie tymczasowe, w zależności od tego, czy sąd przyznaje prawo do lokalu socjalnego osobom eksmitowanym, czy też tego prawa nie przyznaje. Oznacza to, że gmina musi mieć pomieszczenia, w którym osoby te zamieszkają, ponieważ w naszym kraju obowiązuje zakaz eksmisji na bruk. Nie wywiązanie się przez gminę z tego obowiązku naraża ją na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec właścicieli. Odpowiedzialność ta powstaje w momencie, kiedy sąd przyznaje prawo do lokalu socjalnego, gmina powinna ten lokal tuż po wyroku zapewnić, zawierając z tymi osobami umowę najmu lokalu socjalnego. W wypadku, gdy mamy do czynienia z brakiem przyznania prawa do lokalu socjalnego, gmina powinna zapewnić pomieszczenie tymczasowe dopiero w momencie egzekucji, kiedy wezwie ją do tego komornik. Do tej pory mieliśmy taką jedną sytuacje, kiedy do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od komornika, na które władze miasta w odpowiedzi poinformowały, iż Podkowa Leśna nie dysponuje pomieszczeniami tymczasowymi, co wynika ze złego stanu technicznego budynków, które miasto posiada i ze względu na te okoliczności obowiązek ten nie został przez gminę wykonany. Pan Sajewicz przedstawił Radnym problem budynku będącego w zarządzie miasta, a nie jest budynkiem komunalnym tj. przy ulicy Sosnowej. Tam jest sześć osób, które mają zawarte z miastem umowy najmu. Właściciel tej kamienicy zgłaszał do władz miasta wolę przejęcia tego budynku.

Radna J. Trzeciak-Walc zapytała o ilość potrzebnych mieszkań socjalnych.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny odpowiedział, ze na początek potrzeba jest 15 mieszkań.

Pan Sajewicz poinformował Radnych, iż ta problematyka jest przedmiotem tzw. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, który Rada ma uchwalić po wcześniejszej analizie wyceny remontu we wszystkich domach komunalnych. Program ten powinien zostać uchwalony w myśl ustawy o ochronie praw lokatorów.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny podjął się na wniosek Przewodniczącego Rady i pisma, które wpłynęło do Rady Miasta od Pani M.Gessner wyjaśnił kolejną kwestię, tj. opłaty adiacenckiej. Przedstawił zebranym, iż do 2003 roku opłata adiacencka była naliczana na podstawie operatów szacunkowych, które były wykonywane w III kadencji Rady Miasta (1999-2003). Sprawy te budziły duże emocje, które wynikały stąd, że panował duży zamęt w interpretacji regulacji związanych z opłata adiacencką. Burmistrz zaznaczył, iż opłata adiacenka dotyczy tylko przyłącza wodociągowego. Rozstrzygnięcia NSA po 2003 roku jednoznacznie rozstrzygają i pozwalają miastu naliczać opłatę adiacencką za przyłącze wodociągowe. Przedstawił również, iż dwie ustawy kwestię tę regulują, tj. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami, z której wynika, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencka każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny wyjaśnił, że wiele wątpliwości dotyczyło pojęcia „stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej”, co to oznacza? Rozstrzygnięcia NSA mówi nam: „oznacza to, że wymierzenie opłaty adiacenckiej będzie możliwe dopiero wówczas, gdy zostanie wybudowane przyłącze, które wraz z zaworem za wodomierzem głównym należeć będzie do właściciela sieci wodociągowej, nie zaś właściciela nieruchomości.” To rozstrzygnięcie również nie było do końca dla wszystkich jasne, ponieważ nie mówiło o tym, kto ma budować to przyłącze. I w kolejnym rozstrzygnięciu NSA ustala, iż „osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest obowiązana na własny koszt zapewnić wybudowanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a po zintegrowaniu z siecią ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie”.Mamy prawo do naliczania opłaty adiacenckiej w momencie, gdy mieszkaniec na swój koszt podłączy się do sieci, to podłączenie odbywa się na koszt mieszkańca.

Mecenas J. Tarasiuk odnosząc się do pisma Pani Gessner, poinformowała, iż nastąpiło nie zrozumienie warunków formalno-prawnych przytaczanego orzeczenia, na które w swym piśmie powołuje się zainteresowana mieszkanka. Pani Tarasiuk poinformowała, iż rzeczywiście sąd oddalił skargę kasacyjną gminy, ale rzecz nie dotyczyła uchwały rady. W gminie, która jest stroną w tym procesie, ostatecznie przed NSA, nastąpił taki stan faktyczny i prawny, że burmistrz zarządzeniem ustalił, że wszyscy mieszkańcy maja płacić opłate adiacencką o określonej stawce procentowej. Wojewoda uchylił to zarządzenie burmistrza, gdyż rada miasta odwołała się. W skutek czego Wojewódzki Sąd Administracyjny a potem NSA stwierdzili, że burmistrz nie miała takich uprawnień. Uprawnienia do określania stawki procentowej opłaty adiacenckiej posiada rada miasta. Wynika to z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a burmistrz miasta jest wykonawcą poprzez wydawanie decyzji poprzedzonych oszacowaniem wartości nieruchomości przed i po możliwości odkręcenia kranu i wydania decyzji, od której każdy odbiorca usług ma prawo się odwołać. Mecenas J . Tarasiuk na pytanie w piśmie złożonym przez Pania Gessner, co się stanie z opłatami, które zostały zapłacone i czy będą zwracane odpowiedziała, iż nie będą zwracane, gdyż zostały wpłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmina skonsumowała je bez naruszenia prawa

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny poinformował zebranych, iż w najbliższym czasie przedstawi Radnym projekt uchwały, która zaktualizuje zapisy poprzedniej uchwały dotyczącej opłaty adiacenckiej, dla której wygasła podstawa prawna oraz dlatego, iż wzrost wartości nieruchomości, to nie jest tylko stworzenie możliwości do przyłącza do wodociągów, ale może wynikać również z podziału nieruchomości. Do Rady będzie należała decyzja, czy naliczać opłatę adiacencką. Burmistrz Miasta dodał, iż naliczanie opłaty adiacenckiej, jako znaczącego dochodu miasta powinno być według niego kontynuowane.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż mamy dwie sytuacje: wodociągi i kanalizację. Opłata adiacencka z tytułu kanalizacji na terenie Podkowy Leśnej nie obowiązuje, gdyż gdy był robiony projekt kanalizacji nie zostały zaprojektowane przykanaliki, co jest warunkiem obliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu infrastruktury w postaci kanalizacji. Możemy natomiast obliczać tę opłatę z tytułu sieci wodociągowej. Sąd stwierdził, iż stworzenie możliwości dla mieszkańca korzystania z wody następuje wówczas, gdy mieszkaniec buduje przyłącze do domu. I w momencie, gdy może odkręcić kran, to oznacza, ze została stworzona możliwość do korzystania z wodociągu. Dopiero w tym momencie Urząd Miasta może przystąpić do naliczania opłaty adiacenckiej. Granica, w której możemy naliczyć opłatę adiacencką z tytułu infrastruktury w postaci wodociągu wynosi trzy lata.

Radna M. Pabis-Janus pytała, co należy zrobić w sytuacji, gdy od 2002 roku nie były obliczane opłaty adiacenckie? Pytała również, co z osobami, które miały zainstalowaną wodę po 2002 roku, opłaty adiacenckiej nie naliczono im, a granica naliczania wynosi 3 lata?

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny wyjaśniał, iż w 2002 roku po raz ostatni były robione operaty szacunkowe. My wszystkie operaty wykorzystaliśmy i jeszcze w 2003 roku naliczaliśmy te opłatę. Lecz na skutek niejasności związanych z interpretacją tej kwestii, zaprzestaliśmy robienia operatów szacunkowych, które wiążą się z kosztami, a nie mieliśmy pewności, czy będziemy mieli prawo naliczać te opłaty.

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, iż uchwała Rady Miasta z 1999 roku wygasła, gdyż na początku 2002 roku wygasła podstawa prawna tej uchwały.

Radny M. Czaykowski zapytał o toalety publiczne w mieście. Złożył w tej sprawie interpelacje do Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny odpowiedział, iż proponować będzie ustawienie dwóch toalet przenośnych (toi-toi). Jednej w lasku przy stacji WKD, a drugiej na parkingu przy urzędzie miasta. Następnie Burmistrz poruszył kwestię wywozu liści na koszt miasta, dodając na przykładzie Milanówka, gdzie koszty wywozu liści, dwa razy w roku, wynoszą 120 tyś zł, że nie chciałby obciążać miasta takimi kosztami.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny na wniosek radnego Z. Musiałaka dotyczącego zgłaszanych petycji mieszkańców w sprawie remontu na skrzyżowaniu ulic Bukowej i Grabowej oraz ulicy A. Mickiewicza na odcinku od W. Reymonta do ul. H. Sienkiewicza przedstawił, iż sytuacja na tych odcinkach dróg jest zła. Dodał, iż powołana w niedalekiej przyszłości doraźna komisja do spraw dróg i ciągów pieszych (…) zdecyduje najbliższym czasie o kolejności remontów ulic i przeznaczenia środków na ten cel.

Radny Z. Musiałek poprosił Burmistrza Miasta o odpowiedź pisemną na złożony przez radnego wniosek, ze szczególnym uwzględnieniem punktu 2. oraz tego kiedy miasto zamierza w tym względzie zrobić.

V. Wolne wnioski

Mieszkaniec W. Łęcki zapytał o termin wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego.
Zwrócił również uwagę na łamanie przepisów przy budowie budynku usługowego na rogu ulicy Jana Pawła II i Słowiczej, którego wysokość jest zawyżona. Prosił również o odpowiedź na pismo mieszkańców złożone w Urzędzie Miasta w sprawie postępowania z eternitem. Złożył też wniosek do Burmistrza Miasta, by zadbał o to, aby Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego został przywrócony do Podkowy Leśnej.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaproponowała przeczytanie protokołu poprzedniej sesji tj. VI, na której kwestie te były poruszane.

Mieszkaniec W. Kubicki pytał o sygnalizacje świetlną na ulicy Jana Pawła II oraz opłatę adiacencką.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny odpowiedział, iż w momencie, gdy miasto władze miasta wątpliwości formalno-prawne opłata adiacencka nie była naliczana. A w sytuacji, gdy sprawa została wyjaśniona, uważamy, że możemy tę opłatę naliczać.

Mieszkaniec M. Preiskorn pytał o procedury zamawiania przez Urząd Miasta usług, sprzętu, wyposażenia, opracowań itp. o wartościach nie przekraczających 6000 euro. Pytał, czy stosuje się w tej procedurze konkursy ofert i dlaczego nie wywiesza się ich na tablicy ogłoszeń w Internecie. Pytał również, czy istnieje jakiś regulamin postępowania urzędnika w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny odpowiedział, iż kwestie zakupów regulują odpowiednie ustawy i przepisy prawne, których Urząd Miasta przestrzega.

Mecenas J. Tarasiuk dodała, że jeżeli mamy zamówienie nie przekraczające wartości 6000 euro ustawa o zamówieniach publicznych nie musi być stosowana, w związku z tym nie muszą być stosowane przewidziane w niej procedury. Poinformowała również, iż Urząd Miasta, przy takich drobnych zamówieniach ma kilka ofert, lecz nie ma wtedy obowiązku wywieszania tych ofert, które zostały zgłoszone przez zainteresowane osoby.

Radna A. Żukowska-Maziarska prosiła o wyjaśnienie okoliczności wycinki drzew na rogu ulicy Słowiczej i Ptasiej. Prosząc o odpowiedź na najbliższej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Mieszkanka E. Domaradzka zapytała o termin wznowienia remontu na ulicy Jana Pawła II, o termin rozpoczęcia prac związanych z zielenią na nowych chodnikach, w pustych miejscach oraz pytała o terminy podjęcia ustaleń dotyczących organizacji nowej jednostki kultury w Pałacyku, jako Podkowińskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (PCKiIO).

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny odpowiedział, że jeśli chodzi o remont ulicy Jana Pawła, to zajmują się tym władze powiatowe i przetarg został ogłoszony, ale przedłużył się , ze względu na wzrost kosztów tych prac. Jest szansa na rozstrzygnięcie przetargu już w maju, a po nim na rozpoczęcie prac remontowych. Gdy droga ta zostanie wyremontowania, wtedy zajmiemy zielenią w tych miejscach. Następnie Burmistrz Miasta odpowiadając na pytanie dotyczące organizacji PCKiIO poinformował, iż trwają prace nad propozycją uchwały związanej z powołaniem PCKiIO i ustanowieniem jego statutu, co zostanie w najbliższym czasie przekazane Radnym. Musimy najpierw uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie budynku.

Radny D. Murawski przypominał zebranym, iż Rada Miasta powinna przyjąć oddzielną uchwałę w sprawie zarezerwowania środków (250 tys. zł) związanych z remontem ulicy Jana Pawła II zgodnie z zaleceniem RIO. Zapytał również o kwestie wywozu odpadów wielkogabarytowych przez miasto, przypominając, iz Komisja Ładu proponowała takie dwa terminy w roku.

Burmistrz Miasta Andrzej Kościelny poprosił o uchwałę w tej kwestii.

Mecenas J. Tarasiuk jeśli Rada chce podjąć kroki skutkujące finansowo, jak we wspomnianej kwestii wywozu odpadów wielkogabarytowych, to musi podać w uchwale skąd w budżecie zabiera pieniądze. Inaczej RIO to uchyli.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz na koniec przypomniała radnym o piśmie pani poseł Zakrzewskiej w sprawie rozważenia potrzeby i możliwości nawiązania partnerskich stosunków z miastem lub gmina rumuńską. Sprawę te skierowała do Komisji Kultury, oświaty i Spraw Społecznych. Przypomniała również o majowej wizycie zagranicznych gości w ramach programu Comeniuss, prosząc o podjecie tego tematu na Komisji Kultury. Prosiła również o ustalenie stanowiska, jako nowej rady, w sprawie jej współpracy z miastami partnerskimi.

Kończąc Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zamknęła posiedzenie VII sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczyła: Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia VIII sesji Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2007 roku (godz. 18.30 - 20.30), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji
Przewodniczący RM J.Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 11 radnych – lista w załączeniu), mieszkańców i otworzył VIII sesję Rady Miasta V kadencji. Następnie wniósł, by w III części programu obrad dodać punkt 5 dot. podjęcia uchwały w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”.

Radny Z. Bojanowicz przedstawił propozycję, by do programu sesji w części IV wprowadzić punkt związany z dyskusją nt. uszczegółowienia budżetu na 2008 rok.

Głosowanie za przyjęciem zmian w programie obrad oraz za planem obrad VIII sesji RM
(w składzie 9 Radnych):
Za: 9
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Program VIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok.
2. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.
4. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.
5. w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
1. dyskusją nt. uszczegółowienia budżetu na 2008 rok
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta

Głosowanie za przyjęciem protokołu(w składzie 9 Radnych):
za: 8
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przypomniał zebranym o pozytywnej opinii Składu Orzekającego RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2006 roku (uchwała Nr 13/W/07 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok)

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący komisji rewizyjnej – poinformował, iż na podstawie wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok, Komisja Rewizyjna wystosowała do RIO wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał uchwałę nr 94/W/07 Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2006 rok.

Brak uwag Radnych Miasta do przedłożonego sprawozdania za 2006 rok i projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poddał pod głosowanie przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok:

Głosowanie ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok (w składzie 10 Radnych):
za: 10
przeciw:0
wstrzymało się:0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 26/VIII/2007

2. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał projekt i uzasadnienie do projektu uchwały, przedstawił potrzebę powołania w/w komisji oraz jej charakter.

Mecenas J. Tarasiuk zwróciła uwagę, by w planie pracy komisji precyzyjnie wskazać przedmiot działalności komisji, na czym ma polegać jej doraźność komisji, w jakim momencie ma skończyć działalność oraz na czym ma polegać współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie działalności tej komisji.

Radny D. Murawski zaproponował, by w nazwie komisji wykreślić słowo „doraźna”.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski i Mecenas J. Tarasiuk poinformowali, iż Statut Podkowy Leśnej nie przewiduje stałej komisji o w/w charakterze.

Do prac w komisji zgłosili się:
Małgorzata Pabis-Janus, Zbigniew Bojanowicz, Mirosław Borkowski, Zbigniew Musiałek, Jarosław Chrzanowski, Kazimierz Głowacki oraz Dariusz Murawski.

Brak kolejnych uwag Radnych Miasta do przedłożonego projektu uchwały.

Głosowanie nad projektem uchwały i proponowanym składem komisji. (w składzie 10 Radnych):
za: 9
przeciw: 1
Przyjęto: Uchwała nr 27/VIII/2007

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.

Radna M.Pabis-Janus wystąpiła z formalnym wnioskiem o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad celem przekazania jej pod dyskusję Komisjom Rady Miasta.
Również radny D. Murawski i K. Głowacki wnieśli o zdjęcie tego punktu z programu obrad w celu wniesienia tej sprawy do analizy Komisjom Rady Miasta.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnych(w składzie 10 Radnych):
za: 8
przeciw: 1
wstrzymało się: 1

4. w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził krótką przerwę celem wytypowania kandydatów na przewodniczącego Doraźnej Komisji ds. dróg (…)

Przerwa 19.15-19.30

Radny K. Głowacki wytypował jako kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie radnego pana Zbigniewa Bojanowicza.

Brak innych kandydatów.

Głosowanie w sprawie przyjęcia na w/w stanowisko kandydatury Zbigniewa Bojanowicza (w składzie 11 Radnych):
za: 9
przeciw:0
wstrzymało się: 2
Przyjęto: Uchwała nr 28/VIII/2007

5. w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2007”.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski uzasadnił konieczność reasumpcji uchwały związanej z błędnym zapisem we wcześniej przyjętej uchwale tj. „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”. Poinformował, iż należy przyjąć zapis § 4 „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Głosowanie w sprawie reasumpcji uchwały nr 17/VI/2007( w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw:0
wstrzymało się:0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 29/VIII/2007

IV. Interpelacje i zapytania radnych

1. Dyskusja nt. uszczegółowienia budżetu miasta na 2008 rok.

Radny D. Murawski wyjaśniał, iż jako przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oczekiwałby zadaniowego budżetu miasta na 2008 rok z wyszczegółowieniem, ile pieniędzy i na jakie konkretnie zadania zostaną wydane. Uzasadniał, iż chodzi o szersze objaśnienia w budżecie, gdyż miałoby to na celu zapewnienie przejrzystości zaplanowanych środków i pomocy przy realizacji zadań w mieście.

Radny Z. Bojanowicz poinformował, iż budżet zadaniowy ułatwiłby prace Komisji Rewizyjnej przy sprawdzaniu realizacji wykonania budżetu.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska poinformowała zebranych, iż ustawa o finansach publicznych nie przewiduje budżetu zadaniowego. Dlatego potrzebna nam będzie obok budżetu zadaniowego druga forma dotychczasowego budżetu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Mecenas J. Tarasiuk zapytała o podstawę prawną, na której zainteresowani radni opierają swoja propozycję, by burmistrz miasta wykonywał zadaniowy budżet, gdyż w całym państwie obowiązuje budżet niezadaniowy.

Radny J. Chrzanowski odpowiedział, iż uzasadnieniem jest Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 25/2006 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”.

Mecenas J. Tarasiuk poinformowała, iż uchwałą nie można wprowadzić budżetu zadaniowego.

Radny Z. Musiałek wyjaśniał, iż on jako Rany chciałby wiedzieć, co w budżecie znaczy pozycja „inne”.

Radna J. Trzeciak-Walc zaproponowała, by najpierw odbyć szkolenia nt. budżetu zadaniowego, a potem dyskutować i myśleć nad wprowadzeniem budżetu zadaniowego.

Burmistrz Miasta przychylił się do stanowiska p. Walc wyjaśniając, iż przygotowanie takiego budżetu trwa około trzech lat i wymaga wielu dokładnych przygotowań. Odnosząc się do zarządzenia nr 25/2006, wyjaśniał, że zamiarem Burmistrza było przyjęcie budżetu zadaniowego w obecnej kadencji, ale nie natychmiast, lecz po odpowiednim przygotowaniu.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, iż w budżecie pozycja „inne” musi istnieć, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wydatków w momencie przygotowywania budżetu na przyszły rok.

Radny Z. Musiałek poruszył kwestię dzikich wycinek drzew w mieście, prosząc o zastanowienie się nad sposobem walki z tym problemem. Wniósł również prośbę o zamieszczenie informacji w Biuletynie Podkowy Leśnej nt. grożących kar za niezgodną z prawem wycinkę drzew.

Radna J. Trzeciak-Walc postulowała, by wysyłane w tej kwestii wiadomości do mieszkańców były uporządkowane i jasne.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przypomniał zebranym o przedłożonym przez Burmistrza Miasta „Raporcie ze Strategii (…) za 2006 rok” i poprosił Komisje RM, by ich członkowie na swych posiedzeniach przedyskutowali ten „Raport” celem jego oceny na następnym spotkaniu Rady Miasta.

V. Wolne wnioski

p. W. Łęcki zasygnalizował również problem bezprawnej wycinki drzew w mieście.

p. O. Koszutski poinformował zebranych, że w ostatnich dniach marca przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie zostało zawarte porozumienie pomiędzy nim-byłym dyrektorem Muzeum A .i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku a Starostwem Powiatowym. W wyniku tej ugody Starosta rozwiązał z O. Koszutskim umowę z dniem 15 marca 2007 r. za porozumieniem stron, co stanowi, iż wszelki wcześniejsze historie o zwolnieniu dyscyplinarnym są nieprawdziwe. Poinformował również, iż z dniem 24 kwietnia 2007 roku oficjalnym dyrektorem Muzeum w Stawisku jest dr A. Matacka-Kościelny.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przypomniał radnym o piśmie pani poseł Zakrzewskiej w sprawie rozważenia potrzeby i możliwości nawiązania partnerskich stosunków z miastem lub gminą rumuńską. Sprawę skierował do Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.

Burmistrz Miasta przedstawił wstępnie, iż miasto Puszczykowo k. Poznania chciałoby również nawiązać z naszym miastem współpracę partnerską. Poinformował jednocześnie, iż każda taka współpraca rodzi koszty, ale z drugiej strony daje w perspektywie łatwiejsze zdobywanie środków na różne przedsięwzięcia.

Mieszkaniec P.L. apelował o nie grabienie liści jesienią, gdyż służą one ochronie różnych zwierzątek w okresie zimowym oraz o przestrzeganie okresu lęgowego ptaków.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odpowiedział, iż można by rzeczywiście przyjąć jakąś strategię edukacyjną mieszkańców Podkowy Leśnej w tej kwestii.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM. J. Radziejowski zamknął VIII posiedzenie Rady Miasta

Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM. J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia IX sesji Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2007 roku (godz. 18.30 – 23.00), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji
Przewodniczący RM J.Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 14 Radnych – lista w załączeniu), pracowników Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców miasta i otworzył IX sesję Rady Miasta V kadencji.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J.Radziejowski poinformował zebranych, że ppkt. 8 punktu III programu obrad tj. Statut Podkowińskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich stanowi załącznik do ppkt. 7 III części programu tj. Aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
Wniósł również, aby w punkcie IV obrad dodać punkt poświęcony prezentacji przedłożonego radnym i Burmistrzowi Miasta przez Komisję Doraźną ds. dróg (…) projektu uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku jako punkt IVa porządku obrad (zał. nr 1 do protokołu) oraz dyskusji nt. tego projektu.

Radny M. Czaykowski złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad w punkcie III o ppkt.10 o podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności opóźnień w realizacji przedłużającego się remontu Kasyna oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów remontu. Przedłożył Radzie Miasta projekt w/w uchwały (zał. nr 2 do protokołu).

Głosowanie za przyjęciem punktu IVa porządku obrad (w składzie 14 Radnych):
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Głosowanie za uzupełnieniem porządku obrad o ppkt.10 w pkt III (w składzie 14 Radnych):
Za: 9
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3

Przewodniczący RM J.Radziejowski na wniosek Komisji Budżetu, Finansów i inwestycji wprowadził do porządku obrad projekt nr 0530/10/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta jako ppkt. 9a oraz projekt nr 0530/11/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta jako ppkt. 9b.

Głosowanie za przyjęciem ppkt. 9a i 9b do porządku obrad w punkcie III (w składzie 14 Radnych):
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2

Głosowanie za przyjęciem programu obrad IX sesji RM z przegłosowanymi zmianami (w składzie 14 Radnych):
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Program IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych;
2. Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007- 2010;
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007;
5. zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
7. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;
8. –
9. zmian w budżecie miasta;
9a. zmian w budżecie miasta;
9b. zmian w budżecie miasta;
10. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności opóźnień w realizacji przedłużającego się remontu Kasyna oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów remontu;
IV. Zatwierdzenie Regulaminu i Planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007.
IVa. prezentacja przedłożonego Radnym i Burmistrzowi Miasta przez Komisję Doraźną ds. dróg (…) projektu uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta:

Radna M. Pabis-Janus wniosła o uzupełnienie protokołu VIII sesji o zapis, iż wystąpiła z formalnym wnioskiem dotyczącym zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały ppkt.3 pkt. III w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata celem przekazania go pod dyskusję Komisjom Rady Miasta.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprawką wniesiona przez radną M.Janus-Pabis
(w składzie 14 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 2

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił radzie projekt przedłożonej uchwały oraz uzasadnienie.

Do zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych zgłosili się : radne Anna Łukasiewicz i Małgorzata Choroś oraz radni Zbigniew Bojanowicz i Michał Czaykowski.

Głosowanie za powołaniem Zespołu w składzie j/w(w składzie 14 Radnych):
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 4

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził przerwę, by powołany Zespół wybrał spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza zespołu. (Przerwa od 19.05-19.10)
Wybrano na Przewodniczącego Zespołu– Michała Czaykowskiego na Sekretarza Zespołu –Małgorzatę Choroś, Członkowie Zespołu – Anna Łukasiewicz i Zbigniew Bojanowicz.

Głosowanie w/s powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw:0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 30/IX/2007

2. Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc po wniesieniu poprawki w Rozdziale II pkt.3 Regulaminu tj. dodaje się zapis „…w składzie co najmniej trzech osób” pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu.
Głosowanie w/s przyjęcia uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 31/IX/2007

3. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007- 2010

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej Agnieszka Bergtold-Kuczyńska zaprezentowała zebranym wyniki badania pośród młodzieży szkół w Podkowie Leśnej w roku 2007 nt. stanu wiedzy i rozumienia problemu alkoholizmu i narkomanii. Wyniki badania zostały opracowane w dokumencie pt.: „Analiza stanu wiedzy i skali problemu alkoholowego i narkomanii wśród młodzieży szkół w Podkowie Leśnej” (zał. nr 3 do protokołu)

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych zarekomendowała przyjęcie projektu uchwały w proponowanej formie.

Głosowanie nad projektem uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 32/IX/2007

4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały.

Głosowanie nad projektem uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 33/IX/2007

5. zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Mecenas J.Tarasiuk uzasadniła potrzebę i cel przyjęcia tej uchwały na podstawie art. 42 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji przedstawił, iż Komisja ma zastrzeżenia do kwot przedstawionych w § 5 pkt.1. Kwoty te zdaniem D.Murawskiego są za wysokie. Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji proponuje zapis: § 5 pkt.1 ppkt.a:1.000 zł, w pakt.b: usunąć, w pakt.c: 1.000 zł.

Mecenas J.Tarasiuk wyjaśniła Radzie, że przyjęcie tej uchwały ma być uproszczeniem procedur. Nie chodzi tu o to, by Rada w każdym przypadku rozpatrywała wszystkie sprawy. Nie jest to możliwe w trybie przewidzianym dla Rady, chociażby ze względów ustawy o ochronie danych osobowych.

Radny D.Murawski zapytał jakiego rzędu kwoty tworzą zaległości w skali miasta i w jaki sposób miasto windykuje te należności.

Skarbnik Miasta M.Ostrowska odpowiedziała, że w roku 2006 umorzyliśmy 156 zł. Droga windykacji, jaka pozostaje urzędowi po wysyłaniu upomnień, to tylko droga sądowa. Jest to nieopłacalne ze względu na wysokie koszty sądowe, gdyż kwoty należności są niewielkie,

Radna A.Żukowska-Maziarska zapytała, jakie stawki umarzanych należności obowiązują innych gminach.

Mecenas J.Tarasiuk odpowiedziała, że takie, jakie zostały zapisane w projekcie w/w uchwały.

Radna M. Pabis-Janus zapytała, jak sprawa umorzeń miałaby się do ustawy o ochronie danych osobowych, gdyby przyjąć proponowany przez radnego D. Murawskiego zapis 1000 zł, kiedy to powyżej tej kwoty kwestię umorzenia miałaby rozpatrywać Rada Miasta.?

Mecenas J.Tarasiuk odpowiedziała, że zainteresowani umorzeniem zawsze muszą liczyć się tym, że ujawniają swoje dane. Ludzie mogą przestać się do nas zwracać i problem będzie nadal istniał. Należy zwrócić uwagę, że wierzytelność może być umorzona w całości lub w części tylko w nielicznych przypadkach, tj. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie, z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo na zaspokojenie wierzytelności, wierzytelności nieściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.
Mecenas J.Tarasiuk przedstawiła, że jeśli Rada będzie sprawę rozpatrywać, to rzeczywiście musi pokazać to Internecie i można tym ludzi upokorzyć. Dlatego apelowała o ustalenie rozsądnej dla tej sprawy granicy kosztów.

Radny D.Murawski powiedział, że skala naszego miasta jest inna i nie możemy w tym wypadku brać wzorców z miast, gdzie jest przemysł i ośrodki przemysłowe, i że Rada nie kwestionuje uproszczenia i spokojnie przychyli się do decyzji.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski wystąpił z wnioskiem o ustalenie dla tego projektu uchwały następujących kwot: : § 5 pkt.1 ppkt.a: 10.000 zł, w pakt.b: 10.000 – 20.000, w pakt.c: 20.000 zł.

Wobec braków kolejnych wniosków dla tego punktu programu Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził głosowanie(w składzie 14 Radnych) nad zgłoszonymi wnioskami:
1) nad wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji w formie: § 5 pkt.1 ppkt.a: 1.000 zł, w pakt.b: usunąć, w pakt.c: 1.000 zł.
za: 5
przeciw: 5
wstrzymało się: 4
Nie przyjęto w/w poprawki

2) ) wnioskiem Przewodniczący RM. J. Radziejowski w formie: 5 pkt.1 ppkt.a: 10.000 zł, w pakt.b: 10.000 – 20.000 w pakt.c: 20.000 zł.
za: 9
przeciw: 5
Przyjęto w/w poprawkę

Głosowanie nad projektem w/w uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 9
przeciw: 3
wstrzymało się: 2
Przyjęto: Uchwała nr 34/IX/2007

6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał projekt uchwały.

Burmistrz Miasta poinformował, iż uchwała ta realizuje porozumienie miasta Podkowy Leśnej z Powiatem, na zasadzie którego partycypujemy w kosztach remontu ulicy Jana Pawła II.

Radny D.Murawski zapytał, czy Urząd Miasta w związku z tym, że Powiat otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego 500 tyś. zł. dofinansowania na ten remont, zwracał się do Starostwa o obniżenie obowiązującej nasze miasto kwoty.

Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że Podkowę Leśną obowiązuje zawarte z Powiatem porozumienie, ale podejmie negocjacje, aby miasto nie musiało wypłacać tej kwoty.

Radny D.Murawski zapytał, co ze zgłaszanymi przez Radnych uwagami do remontu ulicy Jana Pawła II.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poinformował, że podczas niedawnych rozmów w Starostwie okazało się, że szereg rzeczy jest nieaktualnych, ponieważ do wyłożonego w 2003 roku planu zagospodarowania przestrzennego nie było uwag.

Burmistrz Miasta wyjaśniał, że projekt został uzgodniony we wszystkich właściwych urzędach i jakiekolwiek zmiany wiązałyby się ze zmianą projektu, wstrzymując tym samym rozpoczęty remont, gdyż jego realizacja była zgodna z projektem. Starostwo uważa, iż wszystko jest zgodne z normami.

Radny Murawski pytał również o sygnalizacje świetlną przy Zespole Szkół na ulicy Jana Pawła II.

Burmistrz Miasta ma nadzieję, iż projekt sygnalizacji w ciągu wakacji uzyska akceptację,. Wtedy jego realizacja będzie już szybka.

Radny Z.Bojanowicz pytał, czy wykonanie remontu ulicy Jana Pawła II jest zgodne z projektem w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej. Proponował, iż może należy zobaczyć projekty. Pytał również, czy odbiór końcowy odbył się.

Burmistrz Miasta poinformował, iż remontowana ulica Jana Pawła II jest drogą powiatową dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiada za jej odbiór, który odbył się. Pracownicy urzędu brali w nim udział, ale praktycznie bez prawa głosu. To Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyduje o tym, czy droga jest zrobiona dobrze lub nie.

Głosowanie nad projektem uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 9
przeciw: 1
wstrzymało się: 4
Przyjęto: Uchwała nr 35/IX/2007

7. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odczytał projekt uchwały i przedstawił charakter powoływanej instytucji.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż remont Pałacyku zmierza ku końcowi. Potrzebne jest jeszcze naniesienie uwag zgłoszonych przez Straż Pożarną i dlatego jest już pora na formalną organizację tej instytucji jako Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, która docelowo może zostać połączona z MOK-iem. Wyjaśnił, że przedłożony Radzie statut jest statutem typowym dla jednostki centrum kultury.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja wnosi poprawkę do projektu uchwały w § 2. proponuje się zapis „…terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polski”. Odnosząc się do Statutu poinformowała, że Komisja Kultury wniosła poprawki do Statutu przedłożonego przez Burmistrza Miasta, gdyż miał wiele cech tymczasowych. Komisja Kultury opracowała swój projekt Statutu, który ma mniej cech tymczasowości i został przedłożony Radnym.

Radny K.Głowacki w związku ze stanowiskiem Komisji Kultury wystąpił z propozycją, by odsunąć podjęcie tej uchwały na następnej sesji, gdyż Statut jest bardzo poważną sprawą i należy go dokładnie opracować.

Mecenas J.Tarasiuk poinformowała, iż dysponujemy dwoma projektami Statutu, ale formalnie na sesji rozpatrujemy projekt Statutu wniesiony przez Burmistrza Miasta, który został przedstawiony na IX sesję.

Radna J.Trzeciak-Walc w imieniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych wycofała z dyskusji swój projekt Statutu, ale z zachowaniem zmiany w § 2 uchwały tj. następującego zapisu: siedziba Centrum mieści się w Podkowie Leśnej, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

Radna A.Łukasiewicz, pytała, czy wniesiono do Statutu poprawkę, iż Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich używa pieczęci.

Radny K.Głowacki i Radny D.Murawski przypomnieli, że Komisja Kultury projekt statutu Urzędu Miasta odrzuciła i zakwestionowała wiele rzeczy, dlatego należy go jeszcze raz dokładnie opracować.

Radny D.Murawski zwrócił uwagę, by określić jednoznacznie nazwę Centrum, gdyż w projekcie uchwały widnieje nazwa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, a w Statucie Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Mecenas J.Tarasiuk i Burmistrz Miasta przyznali, że należy to ujednolicić w sposób zgodny z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych remontu Pałacyku i wykreślić słowo Podkowiańskie.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zaproponował, w § 6, iż: Rada Programowa składa się z 7 członków, powoływanych przez Radę Miasta na 3 letnią kadencję.

Radny D.Murawski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad, celem przeniesienia go następną sesję w wersji ostatecznie poprawionej.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem (w składzie 14 Radnych):
za: 8
przeciw: 5
wstrzymało się: 1
Przyjęto w/ w wniosek

9. zmian w budżecie miasta

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił, iż radni dysponują projektem nr 0530/9/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta przedłożonym przez Burmistrza Miasta. Natomiast dziś zostały przedłożone na sesji kolejne dwa.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska poinformowała, że na wniosek Komisji Budżetu i Komisji Kultury projekt uchwały nr 0530/9/2007 został rozpisany na dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski wyjaśnił, iż w związku z dyskusją na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji Kultury nad zmianami w budżecie miasta obie komisje przychyliły się pozytywnie do zmian w dziale Oświata i wychowanie, a negatywnie do przyznania dodatkowych środków na remont Pałacyku. Dlatego postanowiono rozdzielić te zmiany na dwie uchwały, by sprawy te nie stanęły w miejscu. Poinformował również, że w projekcie 9a został uwzględniony otrzymany dla Szkoły Samorządowej grant w § 1 pozycja 2700 została zwiększona o 6.000 tyś. zł.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska wniosła do projektu uchwały Nr 0530/9/2007 autopoprawkę, by w § 1 projektu w dziale 801 budżetu miasta § 2700 dopisać grant w kwocie 6.000 zł.

Do § 2 projektu uchwały Nr 0530/9/2007 radni nie wnieśli uwag.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska poinformowała zebranych, iż w § 3 w/w projektu uchwały
zwiększając wydatki zwiększa się deficyt. Powiększając deficyt nie zadłużamy urzędu tylko wykorzystujemy wolne środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski wniósł propozycję do § 3, by przyznane środki wynosiły 150 tyś zł. z zastrzeżeniem, że jest możliwość kolejnych przesunięć budżetowych o ile środki te zostaną wydane a potrzeba poniesienia kolejnych kosztów zostanie udokumentowana.

Burmistrz Miasta pytał Komisję Budżetową dlaczego 150 tyś. zł, kiedy na potrzeby niezbędnych instalacji potrzeba jest 170 tyś zł, na pozostałe rzeczy 80 tyś zł. Burmistrz pytał, miałby zrezygnować? Uważa on, że racjonalnym jest ogłoszenie przetargu na całość tych instalacji wtedy koszty będą niższe niż na każdy element oddzielnie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski wyjaśnił, ze kwota 40 tyś zł na nagłośnienie w momencie, gdy nie wiemy, jakie funkcje będzie spełniać Centrum, jest bezzasadna. Jeśli chodzi o proponowaną kwotę 160 tyś zł na wyposażenie ppoż, monitoring, system alarmowy Komisja również uznała, że na takie sprawy powinien być ogłoszony łączny przetarg.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski wprowadził po konsultacji z członkami komisji poprawkę, by w § 3 przedmiotowej uchwały zapisać kwotę 170 tyś. zł.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził głosowanie poprawek do projektu uchwały (w składzie 13 Radnych-nieobecny radny M. Czaykowski):
1) w/s autopoprawki Skarbnik Miasta, by w § 1 projektu uchwały w dziale 801 budżetu miasta w § 2700 uzupełnić o kwotę 6.000 zł
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto w/w poprawkę

2) w/s poprawki zgłoszonej przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji tj. w § 3 przedmiotowej uchwały zapisać kwotę 170 tyś. zł.
za: 6
przeciw: 6
wstrzymało się: 1
Nie przyjęto w/w poprawki

Głosowanie nad projektem nr 0530/9/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta (w składzie 13 Radnych-nieobecny radny M. Czaykowski):
za: 6
przeciw: 5
wstrzymało się: 2
Nie przyjęto w/w uchwały

Przewodniczący RM. J. Radziejowski na wniosek radne M. Pabis zarządził przerwę w obradach.

Przerwa od 21.20 do 21.40

9a. zmian w budżecie miasta

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił projekt w/w uchwały zgłoszonej przez Komisje Budżetową, która zawiera zwiększenie środków w dziale Oświata i wychowanie oraz Pomoc społeczna. Po stwierdzeniu braku uwag radnych do projektu zarządził głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych-wrócił radny M. Czaykowski):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 36/IX/2007

9b. zmian w budżecie miasta
Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił projekt w/w uchwały, która dotyczy rozdz. 92113 budżetu miasta pn. Centra kultury i sztuki.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski wystąpił z wnioskiem formalnym o obniżenie w § 1 projektu uchwały proponowanej kwoty 250 tyś. zł. na 170 tys. zł. i wspomniał, by nie zapominać o założeniu w Pałacyku niezbędnych podliczników na energię.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił swój wniosek do § 1 przedmiotowego projektu w kwocie 240 tyś. zł. i zarządził przegłosowanie wniosków.
Głosowanie (w składzie 14 radnych ):
1) nad wnioskiem Przewodniczącego RM :
za: 5
przeciw: 9
wstrzymało się: 0
Nie przyjęto w/w wniosku
2) nad wnioskiem Komisji Budżetowej (w składzie 14 radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto wniosek.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 0530/9b/2007 z przegłosowana poprawką 170 tyś. zł.(w składzie 14 radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 37/IX/2007

10. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności opóźnień w realizacji przedłużającego się remontu Kasyna oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów remontu

Mecenas J.Tarasiuk zwróciła uwagę na § 25 Statutu Podkowy Leśnej, który mówi o tym, iż projekt uchwały przed jej rozpatrzeniem przez radę powinien być przedstawiony właściwym komisjom w celu uzyskania uprzednio ich opinii oraz projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie oraz być parafowane przez radcę prawnego.

Radny M. Czaykowski wnioskował o przerwę w obradach, by zebrała się Komisja Rewizyjna i zaopiniowała wniosek.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zaproponował przekazanie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej z prośbą o zarekomendowanie tego projektu Radzie Miasta i zarządził głosowanie w tej sprawie.

Radny M. Czaykowski wnioskował o głosowanie imienne w tej sprawie.

Głosowanie za imiennym oddaniem głosów w/s przedłożenia w/w projektu uchwały do Komisji Rewizyjnej (w składzie 14 radnych)
za: 7
przeciw: 4
wstrzymało się: 2
Przyjęto głosowanie imienne

Głosowanie imienne w sprawie przedłożenia w/w projektu uchwały do Komisji Rewizyjnej (w składzie 14 radnych) Lista-Zał. nr 5 do protokołu
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto wniosek – dokument przekazano do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej

IV. Zatwierdzenie Regulaminu i Planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007

Brak uwag radnych do przedłożonego Regulaminu Komisji doraźnej ds. dróg

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007(w składzie 14 radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie

Z. Bojanowicz Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007 odczytał Plan pracy Komisji Doraźnej ds. dróg

Głosowanie w sprawie przyjęcia Planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych na rok 2007(w składzie 14 radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie

IVa. prezentacja projektu uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zwrócił się do Komisji Budżetowej i Komisji Ładu Przestrzennego, by wyraziły swoją opinię nt. możliwości realizacji tej uchwały, gdyż sprawa jest bardzo ważna. Przewodniczący zwrócił się również do Burmistrza, by ustosunkował się na piśmie, co do możliwości realizacji tej uchwały.

Z. Bojanowicz Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg przedstawił, że Komisja doraźna nie zna zamierzeń rzeczowych i finansowych co do dróg publicznych na 2007 rok. Dlatego w/w projekcie uchwały nie ma żadnych propozycji finansowych. Przedstawił, iż o potrzebach drogowych w mieście można mówić długo, ale możliwości ich realizacji są ograniczone, dlatego Komisja wybrała miejsca wymagające jak najszybszej interwencji. Komisja przeprowadziła również inwentaryzację wszystkich ulic w mieście. Wszelkie prace na proponowanych przez Komisje odcinkach będą ustalane przez mieszkańców, członków Komisji i pracowników urzędu. Z. Bojanowicz wyraził przekonanie, iż Komisja ma na względzie, by prace te były wykonane jeszcze w tym roku.

Radny Z. Musiałek poinformował, że Doraźna Komisja ds. dróg planuje zaprosić przedstawicieli policji ruchu drogowego, by z nimi uzgodnić wszelkie sprawy.

Radny D.Murawski wyjaśnił, że przecież środki w budżecie miasta na cele drogowe są przeznaczone i należy je odpowiednio zagospodarować, na przykład przeznaczyć na cele proponowane przez Komisje Doraźną ds. dróg.

Radna A. Maziarska pytała, czy Komisja Budżetowa przedstawi koszty proponowanych przedsięwzięć.

V. Interpelacje i zapytania radnych

Radna M. Choroś pytała o termin przedłożenia radzie miasta wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gdyż kolejna rodzina otrzymała nakaz eksmisji. Radna zobowiązała się sprecyzować swoje pytania w tej kwestii w interpelacji na piśmie.

Radny D.Murawski złożył wniosek, by dokonać działań konserwacyjno-pielęgnacyjnych w Alei Lipowej, ulicy Lilpopa i Jana Pawła, gdyż część gałęzi jest sucha. Prosił o ograniczenie wjazdu na część spacerową Alei Lipowej i ograniczenie prędkości na tej ulicy.

Radna M. Janus-Pabis zapytała, co ze zdjętymi z poprzedniego programu sesji uchwałami w/s najmu lokali użytkowych.

Radny D.Murawski wnosił o uregulowanie kwestii zakazu palenia papierosów na terenie urzędu miasta. Pytał również, czemu na ulicy Jana Pawła,nie ma jeszcze pasów na przejściach dla pieszych.

Radny M. Czaykowski pytał, co się dzieje z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Pytał również, co ze sprawą toalet w mieście.

Radna A.Łukasiewicz, poinformowała, iż po uzgodnieniach z właścicielką kawiarni Weranda można w godzinach jej otwarcia korzystać z toalety, jak z toalety miejskiej.

Radna M. Janus-Pabis prosiła o przycięcie gałęzi drzew w ulicach Orlej, Szczyglej i Sokolej przy wyjeździe na ulice Brwinowską.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski na koniec spotkania przekazał zebranym kilka informacji organizacyjnych m.in. nt. spotkaniu z wicemarszałkiem Kozłowskim w sprawie korzystania z funduszy europejskich, o spotkaniu w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawska w sprawie założeń do projektu ustawy o ustroju metropolitarnym Przewodniczący RM. informował również pismach z LOP-u w/s poboru wody ze studni w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Leśnym Parku Miejskim w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej” dla wodociągu miejskiego. Pismo to przekazano do Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Miasta poinformował zebranych o wizycie samorządowców z Ukrainy zainteresowanych strategią rozwoju naszego miasta oraz o swojej wizycie w Nadleśnictwie Chojnów w/s Lasu Młochowskiego.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM. J. Radziejowski zamknął IX posiedzenie Rady Miasta

ZAŁĄCZNIKI:
-nr 1- projekt uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku;
-nr 2- Wniosek o uzupełnienie porządku obrad w pkt III o ppkt 10;
-nr 3- Analiza stanu wiedzy i skali problemu alkoholowego i narkomanii wśród młodzieży szkół w Podkowie Leśnej;
-nr 4- Lista głosowania imiennego Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie przedłożenia projektu uchwały w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności opóźnień w realizacji przedłużającego się remontu Kasyna oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów remontu.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM. J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

Protokół z posiedzenia X sesji Rady Miasta z dnia 26 lipca 2007 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J.Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 12 Radnych – lista w załączeniu), pracowników Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców miasta i otworzył X sesję Rady Miasta V kadencji. (Burmistrz Miasta nieobecny – urlop wypoczynkowy)

Przyjęcie porządku obrad
Radny Z.Bojanowicz poprosił o wyjaśnienia w sprawie przedłożonej na IX sesji propozycji projektu uchwały Doraźnej Komisji ds. dróg w/s w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku. Pytał dlaczego do tej pory nie ma pisemnej opinii Burmistrza Miasta. nt. tej uchwały i dlaczego w tej sprawie nic się nie dzieje.

Przewodniczący RM J.Radziejowski poinformował, iż nie może wypowiadać się w tej sprawie pod nieobecność Burmistrza i zalecił wyjaśnienie tej sprawy po Jego powrocie z urlopu.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zgłosił do programu sesji projekt uchwały 14/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów – jako ppkt. 5 w pkt.III.

Głosowanie za przyjęciem programu obrad X sesji RM z punktem III.5. (w składzie 12 Radnych):
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0

Program X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;
2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Kościelnej;
3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jeleniej;
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jana Pawła II.
5. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów
IV. Informacje i dyskusja na temat idei programu „A Chautauqua Mouvement for Poland”.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta:
Brak uwag radnych do protokołu.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc wprowadziła poprawkę do projektu statutu, aby wykreślić w § 8 pkt.4. Uzasadniała, iż jest on niejasny.

Radny M.Czaykowski nie zgodził się z tym, uzasadniając, iż opinia ta jest niewiążąca, bo uwag członków Komisji Kultury do projektu statutu było więcej, a tu nie zostały wprowadzone. Radny uważa, że nie należy nad tym projektem procedować.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zaproponował przedyskutowanie tej spornej kwestii.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski powiadomił, iż Komisja Budżetowa negatywnie opiniuje ten projekt. Wyjaśniał, iż Komisja Budżetu na swoim przedsesyjnym spotkaniu dyskutowała kwestię powołania nowej jednostki kultury w mieście. W głosowaniu członkowie Komisji byli przeciwni powołaniu nowej jednostki ze względu na nowe koszty ponoszone przez miasto oraz nie do końca jasnej interpretacji wniosku unijnego o pozyskanie środków na rewitalizacje Pałacyku.

Radna A. Maziarska powiadomiła, że we wniosku widnieje zapis, iż podjęto decyzje o realizacji tego zadania, którego wynikiem będzie przywrócenie społeczności lokalnej Pałacyku mieszczącego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Radna przedstawiła, iż to jednoznaczne sformułowanie występuje we wniosku kilkakrotnie. Dodała, że rzeczywiście na końcu wniosku wspomina się, iż Pałacyk po odrestaurowaniu będzie przekazany MOK-owi. A więc te dwa stwierdzania są równoznaczne.

Radny K. Głowacki przedstawił, że z tego samego wniosku można wyczytać, że część działalności programowej MOK-u zostanie przeniesiona do odrestaurowanego Pałacyku ze względu na ograniczenia lokalowe MOK-u. Radny wyjaśniał, iż dlatego nie należy z całego kontekstu wyrywać wybranych fragmentów wniosku. Według radnego projekt statutu jest niedopracowany, ponieważ nie ma w nim żadnej wzmianki o współpracy z MOK-iem.

Mecenas J.Tarasiuk wyjaśniła, iż założenie skierowania do Rady aktu o utworzeniu Centrum i jego statutu było takie, że w tej chwili jest jeszcze MOK, powołujemy Centrum i wtedy łączymy obydwie instytucje. We wniosku była mowa o powołaniu Centrum. Docelowo Pałacyk miał być odrestaurowany, by było tam centrum kulturalne Podkowy Leśnej i taka instytucja widnieje we wniosku o dofinansowane. Mecenas J.Tarasiuk tłumaczyła, że chcąc, aby te pieniądze zostały uznane za właściwie skonsumowane, powinniśmy takie Centrum powołać. Zamiarem Burmistrza jest aby w najbliższym czasie, połączyć te dwa ośrodki w jeden, który będzie nosił nazwę Centrum i wtedy nie ma dodatkowych kosztów i instytucji.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski cytując tytuł wniosku o dofinansowanie tj. „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich” tłumaczył, że jeśli w mieście nie będzie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich to miastu grozi zwrot kosztów. Jeśli będziemy chcieli rozliczyć ten projekt, to musi tam być Centrum.

Radny M.Czaykowski powiedział, że instytucja ta nie ma formy prawnej, a jeśli chodzi o nazwę to zawsze można tablice z taką nazwą na budynku umieścić. Mówił, że dalszy zapis wniosku stanowi, iż Pałacyk po odrestaurowaniu będzie przekazany do bieżącego zużytkowywania MOK-owi. Radny wyraził przeciwne stanowisko, że jeśli powołamy oddzielnie Centrum, to wtedy miastu grozi zwrot kosztów.

Sekretarz Miasta M. Górska wyjaśniała, że po wizycie w Urzędzie Wojewósdzkim i wyjaśnieniu tych wątpliwości przez osoby monitorujące nasz wniosek okazało się, że zaproponowane rozwiązanie, aby w tej chwili utworzyć jednostkę, a następnie ją połączyć, jest rozwiązaniem właściwym.

Radna J.Trzeciak-Walc przedstawiła, że Komisja Kultury badała te niejasności wniosku, w wyniku czego członkowie Komisji uznali, że nie ma sprzeczności między proponowanym statutem a zapisem o rewitalizacji Pałacyku.

Radny D. Murawski i M. Borkowski przypominali, że nie otrzymali pisemnej interpretacji Burmistrza i prawnika dotyczącej zapisów we wniosku, o którą członkowie Komisji Kultury na swoim posiedzeniu wnioskowali.

Radna A. Maziarska przypomniała, ze przecież na tym posiedzeniu Komisji Kultury zapadły ostateczne ustalenia członków Komisji nt. tego projektu uchwały.

Radny K. Głowacki przedstawił formalny wniosek o odrzucenie tej uchwały.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem:
Głosowanie za przyjęciem wniosku(w składzie 12 Radnych):
za: 6
przeciw: 5
wstrzymało się: 1
Przyjęto w/w wniosek (Projekt uchwały odrzucono)

Radny D. Murawski zgłosił prośbę, by Urząd Miasta przedstawił interpretację wniosku o dofinansowanie rewitalizacji Pałacyku, ewentualnie podjął działania nad utworzeniem Centrum w ramach MOK-u.

2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Kościelnej

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski przekazał, iż kwestię tę Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie

Głosowanie za przyjęciem uchwały (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 38/X/2007

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jeleniej

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski poinformował, iż Komisja negatywnie opiniuje ten projekt, gdyż Komisja nie otrzymała od Urzędu Miasta dodatkowych informacji o ewentualnych rozmowach Burmistrza z właścicielem firmy Senmark co do warunków przedłużenia umowy.

Radny K. Głowacki przedstawił, iż na tym terenie jest bałagan. Mówił, że Komisja Budżetowa prosiła o załatwienie spraw estetyki na tym terenie.

Głosowanie za przyjęciem uchwały (w składzie 12 Radnych):
za: 0
przeciw: 8
wstrzymało się: 4
Nie przyjęto:

4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres dłuższy niż trzy lata – przy ulicy Jana Pawła II.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski przekazał, iż projekt tej Komisja Budżetu uchwały opiniuje pozytywnie.

Głosowanie za przyjęciem uchwały (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 39/X/2007

5. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbadania okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienia przyczyny wzrostu kosztów

Radna A. Maziarska pytała w stosunku do jakiego terminu remont Pałacyku się przedłuża?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J.Chrzanowski odpowiedział, że Komisja zajęła się wstępną oceną wniosku złożonego przez radnego M. Czaykowskiego i mając do dyspozycji jedynie wniosek o dofinansowanie, ustalono, że widnieje tam data 31 marca 2007 roku jako termin ostatecznego odbioru Kasyna. Na tej podstawie członkowie Komisji zdecydowali, iż można domniemywać o opóźnieniach w remoncie. Dodał, że wniosek o zlecenie kontroli dotyczył również zbadania przyczyn wzrostu kosztów remontu.

Radna A. Maziarska wprowadziła wniosek formalny o odrzucenie tego projektu uchwały.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/w wnioskiem:

Głosowanie (w składzie 12 Radnych):
Za odrzuceniem w/w wniosku: 5
Za przyjęciem wniosku: 6
wstrzymało się: 1
Nie przyjęto w/w wniosku o odrzucenie

Głosowanie za przyjęciem uchwały (w składzie 12 Radnych):
za: 6
przeciw: 5
wstrzymało się: 1
Przyjęto: Uchwała nr 40/X/2007

IV. Informacje i dyskusja na temat idei programu „A Chautauqua Mouvement for Poland”

Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił, iż Podkowa Leśna do tego programu została zaproszona przez ambasadę amerykańską. Początkowo strona amerykańska miała całkowicie pokryć koszty pobytu i przejazdu jednej osoby z Podkowy Leśnej do USA. W wyniku złożonych aplikacji zaakceptowano kandydatury dwóch osób: p.Łukasiewicz i p.Trzeciak-Walc. Ostatecznie okazało się, iż koszty przelotu mają pokryć zainteresowani. Przewodniczący RM. J. Radziejowski przedstawił, że jedyną możliwością jest pokrycie tego kosztu z pieniędzy Rady Miasta. Wyjaśniał, że jego propozycją było, aby w 50% pokryć koszty tych biletów ze środków Rady Miasta, a drugą część miałaby sfinansować radne A.Łukasiewicz i J.Trzeciak-Walc.

Radna A.Łukasiewicz przedstawiła, iż wraz z radną J.Trzeciak-Walc zaproszenie otrzymały od ambasadora. Radna wyraziła przekonanie, iż uważa, że nie należy takiego zaproszenia odrzucać i zadeklarowała, że jeśli Rada odmówi finansowania przejazdu, ona z prywatnych środków pokryje koszty podróży. Teraz od decyzji Rady zależy, w jaki sposób bilety zostaną rozliczone. Dodała, że po przyjeździe, może uda się zorganizować sesję, na której wraz z przedstawicielami ambasady amerykańskiej zostaną omówione rezultaty szkolenia .

Radny D.Murawski poinformował, że Komisja Budżetu była przeciwna finansowaniu tych kosztów. Jednocześnie wyraził zadowolenie ze złożonego przez ambasadę zaproszenia.

Radna J.Trzeciak-Walc przedstawiła, jakie korzyści mogą wynikać ze współpracy kulturalnej z USA. Wyjaśniła, że strona amerykańska sugerowała wsparcie finansowe dla realizacji projektów miasta.

Radny M.Czaykowski pytał dlaczego jadą dwie osoby, skoro z innych miast jedzie po jednym przedstawicielu?

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odpowiedział, iż wniosek był taki, by wysłać jedną kandydaturę oraz ewentualnie kandydaturę zastępczą. Okazało się, że zakwalifikowano dwie osoby.

Radny K. Głowacki pytał, kto wystawił ten wniosek? Radny wyraził przekonanie, iż nie kwestionuje idei wyjazdu, ale dlaczego wcześniej Rada nie była o tym informowana?

Radna A.Łukasiewicz odpowiadała, że zaproszenie imienne przyszło przez Urząd. Radna tłumaczyła, iż na pierwsze pismo z ambasady nie odpowiedziała, bo czekała na sesję. Sesji Rady nie było. W tydzień później przyszło to samo pismo z inna datą. Wyjaśniła, że wtedy uznała, iż kolejnego tygodnia nie można było czekać, gdyż w liście grzecznie proszono o odpowiedź dla ambasadora na zaproszenie do programu. Informowała, że po rozmowach z Burmistrzem i radną Walc stwierdzono, że należy jak najszybciej na zaproszenie odpowiedzieć.

Radna J.Trzeciak-Walc wyjaśniała, iż starym obyczajem jest, że jeśli się do kogoś jedzie na zaproszenie, to można liczyć na utrzymanie na miejscu i na odwrót, gdy ktoś przyjeżdża do nas. Natomiast organizacja delegująca powinna pokryć koszty podróży. Tłumaczyła, że kandydatury, na zapytanie strony amerykańskiej, zostały przedstawione przez Burmistrza Miasta. Radna przyznała, że wraz z A.Łukasiewicz nie liczyły się z tym, że całe koszty biletu zostaną im zwrócone. Wyraziła również przekonanie, iż w ramach promocji miasta powinny być zwrócone choć w części.

Radna A.Łukasiewicz poinformowała, iż wszystkie informacje o programie „A Chautauqua Mouvement for Poland” są w urzędzie miasta.

Radny K. Głowacki pytał, jak społeczeństwo na finansowanie przez urząd biletów transatlantyckich zareaguje?

Radny M. Czaykowski wyraził przekonanie, że do takich przedsięwzięć powinien być delegowany również ktoś z urzędu uiasta, gdyż kadencja radnego trwa tylko cztery lata.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski zgodził się z p. Czaykowskim, ale skoro już dwie kandydatury zostały zaakceptowane, zaproponował, by Komisja Kultury już po powrocie radnych z USA, przedstawiła korzyści dla miasta związane z uczestnictwem w programie „A Chautauqua Mouvement for Poland”. Dodał, że może wtedy radne złożą wniosek o dofinansowanie tego programu i zwrot części, ewentualnie pokrycia kosztów przelotu do USA. Przewodniczący RM. J. Radziejowski poinformował, że nie widzi obecnie możliwości podejmowania tej decyzji przez Radę, wobec zgłoszonych przez radnych wątpliwości i zastrzeżeń.

V. Interpelacje i zapytania radnych; VI. Wolne wnioski:

Przewodniczący RM. J. Radziejowski poinformował zebranych o otrzymanych zaproszeniach dla Rady, o zgłoszonym apelu, by rocznicę godziny „W” obchodzić nie tylko w Warszawie oraz o uczestnictwie przedstawicieli miasta w obchodach święta policji w Grodzisku Mazowieckim.

Radny M. Czaykowski złożył interpelacje dotyczącą wniosku o dofinansowanie remontu Pałacyku, by wobec rozbieżnych interpretacji opinię o wniosku wydał nie tylko Urząd Miasta w Podkowie, ale również Urząd Marszałkowski. Poinformował, że złoży stosowną interpelacje na piśmie.

Radna A.Łukasiewicz przedstawiła zebranym, że jest w trakcie opracowania film o Podkowie Leśnej w wersji angielskiej na potrzeby promocji miasta. Jest również w tłumaczeniu przewodnik po Podkowie. Poinformowała też zebranych, o spotkaniu koordynatorów EDD i propozycji p. E.Domaradzkiej zorganizowania w ramach obchodów EDD turniej tenisa ziemnego z udziałem radnych.

Radny Z. Bojanowicz w imieniu rowerzystów prosił o stojaki rowerowe w głównych miejscach w mieście, których jest za mało.

Radna J.Trzeciak-Walc nawiązując do rozmowy o parkingach poinformowała, że zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy jest już w Urzędzie Miasta osoba, której funkcją jest pilotowanie funduszy europejskich, gdyż 9 lipca zostały opublikowane wytyczne m.in. dla organizowania parkingów dla samochodów i rowerów w małych miejscowościach.

Radna A. Maziarska powiedziała, że taką osobą w urzędzie jest p. A.Skajewska, która wie o tych wytycznych. A wersja wspomnianego przez radną J.Walc dokumentu nie jest jeszcze ostateczna. Na koniec września planowane jest zakończenie prac nad tymi wytycznymi.

Mieszkanka p. Agnieszka Świderska pytała, czy poza środkami na Pałacyk udało się miastu pozyskać inne środki z funduszy europejskich?

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że prócz środków na Pałacyk, miasto otrzymało z EFS środki na szkolenia dla mieszkańców, które trwają.

Przewodniczący RM. J. Radziejowski odpowiedział, że niestety jesteśmy gminą, która ma pewne ograniczenia i często nie mieści się z różnych powodów w wymaganych kryteriach.

Mieszkanka p. Agnieszka Świderska odpowiedziała, że szkolenia te są dla ograniczonej liczby osób, oraz że nie udało się jej uczestniczyć w szkoleniach. Uważa, że powodem tego jest fakt, iż informacja o szkoleniach była zbyt słabo przekazana do wiadomości publicznej. Pytała, czy poza środkami na szkolenia i remont Pałacyku udało się jeszcze pozyskać dodatkowe fundusze zunijne? Zarzuciła miastu marazm i brak czystości

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że informacja była z odpowiednio długim wyprzedzeniem ogłaszana zarówno na plakatach przy Urzędzie Miasta, jak również na tablicach w mieście, na stronach internetowych i biuletynie miasta.

Radna A. Maziarska odpowiedziała, iż gdyby nieprzychylne opinie LOP-u, pewnie udałoby się nam uzyskać środki na rewitalizację parku miejskiego.

Mieszkanka p. Janina Szamborska zwróciła się do Komisji ds. dróg, w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców potrzeby remontu i udrożnienia ulicy Żeromskiego i Reymonta. Przedstawiała, jaka jest sytuacja mieszkańców na tych ulicach w czasie deszczu. Radny Z. Musiałek sprawdzał to. Pytała, co dalej w tej sprawie. Prosiła, by przywrócić tablicę ogłoszeniową na Młochówku (przy ulicy Sienkiewicza).

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds.. dróg Z.Bojanowicz odpowiedział, że Komisja ds. dróg powołana w kwietniu złożyła kilka wniosków. Zamiarem Komisji jest, by skończyć z tymczasowością a przejść do dobrych dróg pod względem technicznym. Żeby zrobić to kompleksowo, wnioskiem Komisji jest przedłużenie ulicy Bukowej i innych, oczywiście w uzgodnieniu z biurem projektów. Dodał, że w jednym roku nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Radny Z.Bojanowicz przedstawił, iż to, jak długo będzie to trwało, zależy od inicjatyw, jakie Komisja podejmie a Burmistrz Miasta przyjmie do realizacji. Komisja ds. dróg wnioskuje, ale ostateczną decyzję podejmuje Rada Miasta

Mieszkanka p. Agnieszka Świderska pytała o termin wydania decyzji o wytypowanych do remontu ulicac?. Pytała, jakie w tych ulicach będą nawierzchnie?

Radny Z.Bojanowicz odpowiedział, że po inwentaryzacji ulic i chodników w mieście Komisja ds. dróg opracuje program prac na przyszły rok, gdyż w tym roku Burmistrz Miasta ma swój plan. A rodzaje nawierzchni będą uzgadniane z biurem projektów z zachowaniem charakteru miasta, co potem będzie akceptowała Rada Miasta i Burmistrz Miasta.

Radny D.Murawski wyraził przekonanie, że na przyszły rok zaplanowane wydatki na drogi w mieście będą większe, gdyż w roku bieżącym kończone są jeszcze inwestycje związane z kanalizacją, które pochłaniały dotychczas duże środki. Przyznał, że należy zacząć już przygotowywać projekty, by potem na jesieni móc ubiegać się o unijne środki.
Następnie radny D.Murawski wystąpił z propozycją, by w Urzędzie Miasta umieścić dla mieszkańców komputer z dostępem do Internetu oraz punkt, w którym można by z osobistego laptopa skorzystać z Internetu.

Sekretarz Miasta M. Górska odpowiedziała, że rozważana jest już taka możliwość w ramach e-Mazowsza.

VII. Zamknięcie sesji:

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta zamknął X posiedzenie Rady Miasta V kadencji.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM. J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XI sesji Rady Miasta

Protokół z XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 11 października 2007 roku, która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J.Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 14 Radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna M.Pabis-Janus), Burmistrza Miasta i pracowników Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców miasta i otworzył XI sesję Rady Miasta V kadencji.

Przyjęcie porządku obrad
Przyjęto.

Program XI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;
2. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek;
3. w sprawie zmian w budżecie miasta;
4. w sprawie zmian w budżecie miasta:
5. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
6. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych;
7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie;
8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;
10. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;
11. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”;
12. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;
13. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
IV. Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
V. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2007 r.
VI. Dyskusja na temat propozycji zadań budżetowych na 2008 rok z punktu widzenia Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta:
Brak uwag radnych do protokołu.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: (w składzie 14 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 1

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 15/2007 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 41/XI/2007

2. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek;

Burmistrz A.Kościelny poinformował zebranych, iż gminy Milanówek i Nadarzyn podjęły już taką uchwałę, a pozostałe gminy mają zrobić to na najbliższych sesjach.

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił, że porozumienie między tymi gminami dotyczy kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą od Michałowic do Puszczy Kampinoskiej tj. około 110 km, mającą łączyć atrakcyjne miejsca każdej z gmin.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski w imieniu członków Komisji poinformował, iż Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 16/2007 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 42/XI/2007

Obecna Radna M. Janus-Pabis – obecnych 15 radnych

3. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt nr 17/2007;
4. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt nr 18/2007;

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski przedstawił, iż Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje przedłożone projekty, ale zaleca remont całego budynku, by budynek wyglądał estetycznie.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 17/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Przyjęto: Uchwała nr 43/XI/2007

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 18/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 44/XI/2007

5. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc przedstawiła, iż Komisja Kultury pozytywnie rekomenduje przedłożony projekt i zaprezentowała techniczne zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 19/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 45/XI/2007

6. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych;

Przewodniczący RM J.Radziejowski przypomniał o obowiązku nałożonym na radę miasta w zakresie wyboru ławników do sądów powszechnych.

Radny M.Czaykowski jako przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników wyjaśnił, iż na dziewięć miejsc zgłosiło się siedmiu kandydatów. Formalnie wszystkie zgłoszenia były poprawne. Radny dodał, iż według zespołu kryteria art. 158 ustawy o sądach powszechnych spełniało sześciu kandydatów, a wobec siódmego wystosowano do policji prośbę o opinię uzupełniającą wobec tego kandydata. Policja w odpowiedzi nie podała żadnych naruszeń ze strony kandydata. Radny Czaykowski przedstawił zebranym bliżej kandydatury na przyszłych ławników.

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił regulamin głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych i poinformował, iż należy wybrać komisje skrutacyjną, która przeprowadzi wybory.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 20/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 46/XI/2007

Do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosili się radny Z.Bojanowicz, D.Murawsk, i M.Czaykowski.

Głosowanie w/s powołania komisji skrutacyjnej w składzie j/w (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie.

Radni oddali głosy na kandydatów na ławników. Karty wrzucono do urny, po czym komisja skrutacyjna podczas przerwy (od 19.10 do 19.30) komisyjnie zliczyła głosy.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej – radny Z. Bojanowicz po przerwie odczytał protokoły komisji skrutacyjnej z wynikami wyborów. Protokoły stanowią załącznik do uchwał w/s wyboru ławników do poszczególnych sądów.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie wyboru ławników.

7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie;

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 21/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 47/XI/2007

8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 22/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 48/XI/2007

9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim;

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 23/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 49/XI/2007

10. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;

Radna Żukowska-Maziarska przedstawiła, dlaczego raz jeszcze musimy podjąć uchwały w sprawie podkowiańskich rezerwatów. Radna wyjaśniła, iż konserwator miał do poprzednio podjętych uchwał uwagi formalne, które należy poprawić. Według tych zaleceń rada miasta ma uzgodnić i zaopiniować projekt rozporządzenia Wojewody. Stanowisko rady w kwestii podkowiańskich rezerwatów pozostaje bez zmian, gdyż do projektu uchwał wprowadzono tylko zmiany formalne.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odczytał projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 24/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 50/XI/2007

11. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”;

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 25/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 51/XI/2007

12. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 26/2007 (w składzie 15 Radnych):
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 52/XI/2007

13. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;

Przewodniczący RM J.Radziejowski przybliżył zebranym projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja Kultury pozytywnie, choć nie jednogłośnie, rekomenduje przedłożony projekt wraz ze statutem. Radna Walc wniosła o ustne głosowanie nad tym projektem.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski powiadomił, iż Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie powołania nowej jednostki, lecz jako Komisja nie głosowała nad projektem statutu jednostki.

Radny M. Czaykowskii zgłosił I wniosek do projektu statutu jednostki – by w § 4 wykreślić punkt 3, który brzmi „prowadzenie edukacji ustawicznej”;

Radny Z. Musiałek nie zgadzając się z I wnioskiem radnego M. Czaykowskiego uzasadniał, iż Uniwersytet Trzeciego Wieku jest to druga co do wielkości grupa ludzi, która się zrzesza i działa.

Głosowanie imienne w sprawie I wniosku zgłoszonego przez radnego Czaykowskiego (w składzie 15 radnych) tj.: w § 4 wykreślić punkt 3, który brzmi „prowadzenie edukacji ustawicznej”:

Radni I wniosek
1. Bojanowicz Zbigniew za
2. Borkowski Mirosław za
3. Choroś Małgorzata za
4. Chrzanowski Jarosław za
5. Czaykowski Michał za
6. Głowacki Kazimierz za
7. Łukasiewicz Anna przeciw
8. Mironiuk Jolanta za
9. Murawski Dariusz za
10. Musiałek Zbigniew przeciw
11. Pabis-Janus Małgorzata za
12. Radziejowski Janusz przeciw
13 Trzeciak-Walc Joanna przeciw
14 Wrzosek Anna przeciw
15 Żukowska-Maziarska Anna przeciw
za: 9
przeciw: 6
wstrzymało się: 0
Przyjęto wniosek

Radny M. Czaykowskii zgłosił II wniosek do projektu statutu jednostki – by w § 8 dodać punkt 5 w brzmieniu „Część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Podkowy Leśnej” uzasadniając , aby faktycznie istniała choć częściowa nieodpłatność za usługi Centrum dla mieszkańców.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował, by zrezygnować z zapisu: „dla mieszkańców Podkowy Leśnej” i pozostawić ostatecznie: „Część działalności Centrum jest nieodpłatna”.

Głosowanie imienne w sprawie II wniosku zgłoszonego przez radnego Czaykowskiego (w składzie 15 radnych) tj. w § 8 dodać punkt 5 w brzmieniu „Część działalności Centrum jest nieodpłatna.

Radni II wniosek
1. Bojanowicz Zbigniew za
2. Borkowski Mirosław za
3. Choroś Małgorzata za
4. Chrzanowski Jarosław za
5. Czaykowski Michał za
6. Głowacki Kazimierz wstrzymuje się
7. Łukasiewicz Anna wstrzymuje się
8. Mironiuk Jolanta za
9. Murawski Dariusz przeciw
10. Musiałek Zbigniew za
11. Pabis-Janus Małgorzata za
12. Radziejowski Janusz za
13. Trzeciak-Walc Joanna wstrzymuje się
14. Wrzosek Anna wstrzymuje się
15.Żukowska-Maziarska Anna za
za: 10
przeciw: 1
wstrzymało się: 4
Przyjęto wniosek

Brak kolejnych uwag do projektu 27/2007

Głosowanie imienne za przyjęciem projektu uchwały nr 27/2007 ze zmianami (w składzie 15 Radnych):

Radni:
1. Bojanowicz Zbigniew za
2. Borkowski Mirosław za
3. Choroś Małgorzata za
4. Chrzanowski Jarosław za
5. Czaykowski Michał za
6. Głowacki Kazimierz za
7. Łukasiewicz Anna za
8. Mironiuk Jolanta za
9. Murawski Dariusz za
10. Musiałek Zbigniew za
11. Pabis-Janus Małgorzata za
12. Radziejowski Janusz za
13. Trzeciak-Walc Joanna za
14. Wrzosek Anna za
15.Żukowska-Maziarska Anna za
za: 15
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 53/XI/2007

IV. Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił zabranym, iż Doraźna Komisja ds. dróg przygotowała wcześniej projekt uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych w Podkowie Leśnej, do którego to projektu Komisja Ładu zgłosiła swoje uwagi. Przewodniczący J. Radziejowski zwrócił się do burmistrza miasta o opinię nt. możliwości realizacji przedłożonego projektu uchwały, gdyż nie chodzi o sama ideę poprawy sytuacji ruchu drogowego w mieście, lecz również o spełnienie szeregu aspektów prawnych.

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg Z. Bojanowicz powołując się na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśnej cel 2.3 wyjaśniał w imieniu członków Komisji, iż Komisja nadal podtrzymuje złożony projekt uchwały do przyjęcia i realizacji.

Radny D. Murawski zaznaczył, iż nie chodzi tylko o uchwałę przygotowaną przez Komisję Doraźną, ale o zdecydowane zajęcie się poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych w mieście.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśnił, iż zlecił zbadanie możliwości realizacji zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w zakresie proponowanym przez Komisję Doraźną ds. dróg. Jednak wszelkie zmiany są związane ze zmianą organizacji ruchu w mieście, co wymaga dokładnych analiz i trwa długo. Ale prace w tym zakresie SA w toku. Jeśli chodzi o ulicę Bukową burmistrz uzasadniał, iż faktycznie ulica ta wymaga prac związanych ze zwiększeniem na niej bezpieczeństwa w pierwszej kolejności.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zwrócił się do burmistrza o merytoryczna ocenę załączników do przedmiotowego projektu uchwały Komisji ds. dróg się w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych w mieście, by radni wiedzieli, co jest możliwe do wykonania, a co na przykład zupełnie jest niemożliwym do realizacji.

Radny Z. Musiałek zaproponował, że może należy wprowadzić w Podkowie Leśnej ulice jednokierunkowe.

Burmistrz miasta A. Kościelny zgodził się z tym oraz , iż w naszym mieście należy uprzywilejować pieszych i rowerzystów.

V. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2007 r.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił, iż wszystkich wyjaśnień udzielił na spotkaniach Komisji Rady Miasta.

Przewodniczący RM J.Radziejowski przypomniała zebranym o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2007 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski przedstawił, iż kwestia dochodowa jest pozytywna. Jedyne zastrzeżenia według Komisji budzi niski poziom wykonywania inwestycji w mieście. Wyrażał nadzieję, iż III i IV kwartał będzie w tym względzie lepszy.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż faktycznie termin realizacji niektórych inwestycji przesunięto na okres jesieni co powoduje przesunięcie wydatków na kolejne kwartały.

VI. Dyskusja na temat propozycji zadań budżetowych na 2008 rok z punktu widzenia Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej D.Murawski przedstawił zebranym złożone do burmistrza wnioski do budżetu miasta na 2008. (załącznik nr 1 do protokołu).

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg Z. Bojanowicz przedstawił wnioski Komisji do budżetu na 2008 rok. (załącznik nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska A. Maziarska przedstawiła wnioski Komisji Ładu do projektu budżetu miasta na 2008 rok. (załącznik nr 3 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja złoży w najbliższym czasie wnioski do projektu budżetu na 2008 rok.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił i przypomniał zebranym o bieżących sprawach i prośbach, które wpłynęły do Rady Miasta Podkowa Leśna, m.in.: o prośbie Stowarzyszenia rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMOCJA”, o prośbie udzielenia pomocy mieszkańcom gminy Kunów dotkniętych klęską podstopień, o uciążliwych działaniach na działce przy ulicy Sosnowej, o prośbie usunięcia podszytu leśnego drzew wzdłuż ul. Jana Pawła między ulica Parkową a Lilpopa – w tej sprawie przewodniczący RM J. Radziejowski zwrócił się do burmistrza miasta o podjęcie działań w tym zakresie oraz spotkanie się z dyrektor Szkoły Samorządowej i Komendantem Policji celem wyjaśnienia tej sprawy.

Przewodniczący RM J.Radziejowski poinformował zebranych o poczynieniu wstępnych kroków do podjęcia współpracy z Radą Miasta i Gminą Brwinów.

Przewodniczący RM J. Radziejowski prosił o przygotowanie pisemnej opinii urzędu na temat możliwości realizacji propozycji Komisji Doraźnej zawartych w załączniku 1 i 2 do projektu uchwały sporządzonego przez Komisję.

Radna J. Trzeciak-Walc prosi o oszacowanie kosztów ewentualnego remontu tzw. „spalonego” budynku przy MOK-u celem urządzenia w nim klubu spotkań dla młodzieży. Radna zwracała również uwagę na konieczność wymiany okien w auli Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej oraz przypomniała o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na monitoring szkoły.

Radny Z. Bojanowicz informował o zbyt jaskrawo świecącej sygnalizacji świetlnej przy Szkole Samorządowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski powiadomił Przewodniczącego Rady, że przewidywana do przeprowadzenia do końca września br. kontrola wydatkowania środków budżetowych miasta na utrzymanie estetyki z przyczyn niezależnych od Komisji przesunęła się na termin późniejszy.

Radny K. Głowacki zwrócił uwagę na brak oświetlenia ulicznego ulicy Kolejowej i prosił o poprawę sytuacji oświetlenia w tej ulicy.

VIII. Wolne wnioski.

Głos zabrała Anna Foss dziękując radnym za jednomyślne podjęcie uchwały w sprawie powołania Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej podzieliła się wątpliwościami w sprawie głosowania nad statutem tej jednostki, a w szczególności w kwestii zrezygnowania z zapisu edukacji ustawicznej w Centrum.

Radny D.Murawski odpowiedział, iż statut może nie jest doskonały, ale prowadzenie edukacji ustawicznej może mieścić się w zakresie innych działań. Dodał, że Centrum ma być miejscem inicjatyw oddolnych, a nie sformalizowanych działań.

IX. Zamknięcie sesji:

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta zamknął XI posiedzenie Rady Miasta V kadencji.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący RM. J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XII sesji Rady Miasta z dnia 26 listopada 2007 roku (godz. 18.30 - 22.40), które odbyło się w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz powitała przybyłych radnych (obecnych 11 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna A. Wrzosek, radna M. Pabis-Janus i radny J.Radziejowski), mieszkańców i otworzyła XII sesję Rady Miasta V kadencji.

Burmistrz miasta A. Kościelny wniósł, by w III części programu obrad usunąć punkt 3 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian ustalenia stawki procentowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz proponuje wprowadzić pod obrady projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. Burmistrz uzasadniał, iż zdecydował się wprowadzić tę uchwałę, gdyż jest wykonawca, który robi utwardzenia w mieście i mógłby zrobić więcej utwardzeń, ale na ten cel jest potrzeba zakupu destruktu, a co za tym idzie potrzebne są również środki finansowe. Burmistrz zaproponował, by w przedmiotowym projekcie uchwały przesunąć pieniądze przeznaczone w 2007 roku na opracowanie projektu sali przy Szkole w Podkowie Leśnej. Uzasadniał, iż projektu sali w tym roku już nie uda się wykonać, gdyż prace związane z budową sali są na etapie planowania. Burmistrz zaproponował, by nie blokować tych środków i przeznaczyć je na drogi. Dodał, iż punktu widzenia formalnego budżetu, to przesunięcie nic nie zmienia.

Burmistrz miasta A. Kościelny zaproponował jeszcze, wprowadzić do porządku obrad
dwa projekty uchwał: projekt 31/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku oraz 32/2007 w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz wprowadziła wniosek formalny, by wykreślić pkt. VI programu, tj. Informacje Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Miejskiego Ośrodka Kultury. Radna uzasadniała, by dokumenty kontroli skierować do przedyskutowania w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D. Murawski odnosząc się do wniosku burmistrza o przesunięcie środków z budowy sali na drogi, przedstawił, iż Komisja powinna te propozycje przedyskutować, bo przecież dotychczas mówiono o tym, iż zostanie przedstawiona koncepcja budowy sali i środki przeznaczone na ten cel zostaną rozdysponowane.
Burmistrz miasta odpowiedział, iż w tym roku już nie zdążymy tego zrobić. Dodał, że rada miała wspomóc go w wyborze ostatecznej koncepcji projektu sali, a teraz nikt w ciągu miesiąca tego projektu nie wykona.
Radny K. Głowacki i radny D. Murawski pytali, dlaczego tak późno przedstawia się radnym ten projekt zmian w budżecie miasta, bo przecież komisje powinny mieć czas na przedyskutowanie tych zmian.
Radny Z. Musiałek przedstawił zebranym, iż Komisja Doraźna ds. dróg postanowiła, by wszystkie projekty, które urząd posiada na 2007 rok, były realizowane przez urząd, a Komisja ds. dróg włączy się do tych projektów i prac od następnego roku.

Głosowanie zmian w programie XII sesji Rady Miasta:
I wniosek – usunąć z programu w punkcie III ppkt. 3 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian ustalenia stawki procentowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy (w składzie 11 Radnych)::
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto.

II wniosek – dodać do programu sesji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej (w składzie 11 Radnych)::
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto

III wniosek – wprowadzić do programu projekt uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego:
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto

IV wniosek – usunąć z programu pkt. VI dot. informacji Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Miejskiego Ośrodka Kultury (w składzie 11 Radnych)::
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto

V wniosek – wprowadzić do programu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta (w składzie 11 Radnych)::
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto

Przyjęcie porządku obrad ze zmianami (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Program przyjęto

Program XII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”;
2. w sprawie zmian w budżecie miasta;
3. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej;
4. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego;
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
IV. Dyskusja nt. współpracy z Radą Miasta i Gminy Brwinowa.
a) dyskusja i podjecie decyzji nt. formy i zakresu tematów przyszłych rozmów oraz kierunków przyszłej współpracy z Radą Miasta i Gminy Brwinowa.
b) Wytypowanie i zaakceptowanie przedstawicieli Rady Miasta Podkowa Leśna do spotkań roboczych z Radą Brwinowa.
V. Zaopiniowanie przez Radę Miasta koncepcji budowy sali gimnastycznej.
VI. Informacja Burmistrza Miasta nt. możliwości realizacji programu poprawy bezpieczeństwa i zmian organizacji ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.
VII. Dyskusja nt. prośby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie w budżecie kwot na finansowanie Straży Pożarnej oraz nt. projektu porozumienia gmin sąsiednich w sprawie finansowania działań KPPSP.
VIII. Dyskusja nt. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France.
IX. Dyskusja nt. budowy pomnika Tadeusza Baniewicza.
X. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
XI. Interpelacje i zapytania radnych.
XII. Sprawy różne i wolne wnioski.
XIII. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta:
Uwagi do protokołu zgłosili radny K. Głowacki i radny J. Chrzanowski; uwagi uwzględniono.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”:

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie.

Radni zgłosili kilka uwag technicznych do projektu, które uwzględniono.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 28/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 54/XII/2007

2. w sprawie zmian w budżecie miasta:

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski poprosił o wyjaśnienie przyczyny zmian dotyczących przesunięcia 150.000 tyś. zł na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Prosił o uszczegółowienie planowanego wydatkowania tych środków.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż aby spełnić wskaźniki zawarte we wniosku o dotacje na remont Pałacyku, jesteśmy zobowiązani jeszcze tym roku zorganizować jakieś imprezy w Pałacyku, a na to potrzebne jest podstawowe wyposażenie, w tym: krzesła, stoły, nagłośnienie itp. Dlatego burmistrz proponuje przesunąć na urząd te środki, by po analizie ofert jednostkowych można było zrobić zakupy niezbędne do zaproszenia gości i zorganizowania jakiegoś wydarzenia w Pałacyku.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski zaproponował krótką przerwę, celem przedyskutowania tej sprawy w Komisji BFiI.

Przerwa 19.20-19.35

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz wznowiła obrady.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski poinformował, iż po wyjaśnieniach i uszczegółowieniu planowanych zakupów przez burmistrza Komisja pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie.

D. Murawski wnioskuje o przesunięcie głosowania celem ostatecznego sprawdzenia przez Skarbnika Miasta poprawności tego przesunięcia w budżecie miasta
Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto

Pani Skarbnik M. Ostrowska po zbadaniu wniosku uzasadniła, iż zaproponowana kwota w wysokości 150.000 zł jest poprawna.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt i uzasadnienie uchwały.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 29/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 55/XII/2007

3. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/IV/2007 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej;

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt i uzasadnienie uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 31/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 56/XII/2007

4. w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Miasta Podkowa Leśna o obowiązku złożenia przez nich oświadczenia lustracyjnego;

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt i uzasadnienie uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 32/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 57/XII/2007

5. zmian w budżecie miasta

Burmistrz miasta przedłożył przedmiotowy projekt uchwały (projekt 33/2007) wyjaśniając zasadność przeniesienia tych środków z działu Oświata i wychowanie (budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej) na dział Transport i łączność. Uzasadniał, że jeśli wykonawca kupiłby destrukt, to może udałoby się utwardzić całą ulicę Wiewiórek. Burmistrz przedstawił, iż prace drogowe trwają już w północno-wschodniej części Podkowy Leśnej.

Burmistrz miasta powiadomił również zebranych o zgłaszanych problemach mieszkańców ulicy Łosia, która to ulica leży w granicy administracyjnej Brwinowa, jednak jej mieszkańcy zwracają się do nas o pomoc w skanalizowaniu ich ulicy. Burmistrz wyjaśniał, iż przedmiotowa ulica w ramach naszego porozumienia z Brwinowem miała zostać do końca 2007 roku skanalizowana. Jednak w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że gmina Brwinów posiada projekt na inwestycje wodno-kanalizacyjną w ulicy Łosia, ale o środki finansowe na ten cel chce się starać w Funduszu Spójności. W związku z tym termin wykonania instalacji w ulicy Łosia może przesunąć się nawet o 6 lat. Burmistrz informował, iż nasze miasto nie ma możliwości umieszczenia swojej rury w nieswojej ulicy. My proponowaliśmy, by puścić tę instalację w działkach prywatnych. Mieszkańcy ci nie zgodzili się na to i zaproponowali, by ten odcinek kanalizacji, zaprojektowany przez Brwinów, wykonało nasze miasto oraz włączyło do naszej sieci, by potem odsprzedać go do Brwinowa. Burmistrz pytał o zdanie radnych, czy ma w ogóle z Brwinowem na ten temat rozmawiać, czy nie. Informował przy tym, iż na inwestycję w drodze administracyjnie nie należącej do miasta rada miasta musi wyrazić zgodę. Prosił o przedyskutowanie tej sprawy w komisjach rady.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz poprosiła o przedstawienie przez UM analizę kosztów inwestycji i możliwości ich zwrotu przez Brwinów.

Pani Skarbnik M. Ostrowska w sprawie przedłożonego przez burmistrza projektu zmian w budżecie miasta wyjaśniała, iż ze środków przeznaczonych na budowę sali gimnastycznej przy szkole samorządowej wydano w tym roku 6 tyś zł. na opracowane i prezentowane dotychczas koncepcje jej budowy.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 33/2007 (w składzie 11 Radnych):
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 58/XII/2007

IV. Dyskusja nt. współpracy z Radą Miasta i Gminy Brwinowa.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz przedstawiła zebranym, iż w październiku radni miasta Podkowy Leśny spotkali się z przedstawicielami rady miasta Brwinowa. Spotkanie o charakterze organizacyjnym miało na celu zainicjowanie bliższej współpracy między radami sąsiadujących gmin oraz ustalenie trybu dalszych spotkań roboczych i tematów rozmów. A. Łukasiewicz zwróciła się do p. Mecenas o opinię prawną w sprawie, czy możliwa jest taka współpraca, jeśli tak to na jakich zasadach i jaka formułę mogłaby przyjąć.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż rada miasta jest organem stanowiącym i nie może przejąć kompetencji burmistrza. Obowiązujące przepisy nie przewidują, by rady miast miedzy sobą coś ustalały. I nie ma trybu, w którym rady mogły ze sobą współpracować. Wyjaśniała, że organem, który rządzi gminą jest burmistrz, a rada miasta jest organem, który tworzy przepisy. Tylko burmistrz, jako organ wykonawczy może reprezentować miasto na zewnątrz. A jedyną osobą do reprezentowania rady miasta jest przewodniczący rady. Przewodniczący może jedynie przekazać swoje kompetencje, na jakiś czas, do określonego celu wiceprzewodniczącemu rady. A Przewodniczący rady ma dwa zadania: reprezentować radę (tj. podpisywanie uchwał i pełnomocnictw dla reprezentowania rady w sadzie) i organizować pracę rady.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaprezentowała, iż powołałaby się w tej sprawie na § 42 statutu miasta Podkowy Leśnej, gdzie jest zapisane w pkt.1: Komisje działają na posiedzeniu oraz poprzez swoich członków delegowanych do zbadania sprawy na miejscu. Wyjaśniała, iż jeśli przewodniczący komisji uzna za zasadne, to może delegować, jako słuchacza, członka naszej komisji do udziału w posiedzeniu komisji innej gminy. Radna przytoczyła również § 43 pkt.2, który ma brzmienie: Komisja lub jej przewodniczący mogą zaprosić na posiedzenie inne osoby, których wysłuchanie lub obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Uzasadniając, że można w interesującej nas sprawie zaprosić kogoś z innej gminy na nasze posiedzenia komisji.

Radny D. Murawski mówił, iż współpraca z radą gminy Brwinów miałaby być wspólną inicjatywa w celu rozwiązania wspólnych problemów w kwestii wspólnych dróg i inwestycji w tych drogach, w kwestii wody oraz dostarczania tej wody do Żółwina, Owczarni, a odzyskiwania jej z Brwinowa itp. Przedstawiał, że jeśli jako radni uzgodniliby coś z radą Brwinowa, to na sesji moglibyśmy złożyć wnioski wypracowane już po rozmowach z sąsiednią radą Brwinowa.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż taka współpraca i jej forma proponowana przez radnego D. Murawskiego nie jest możliwa, przytaczając art. 31 ustawy o samorządzie gminy w brzmieniu: Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnątrz.

Radna A. Maziarska powiedziała, iż jednym ze sposobów współpracy może być stowarzyszenie, ale to już jest zupełnie inna forma działania.

Mecenas J. Tarasiuk przyznała, że taka forma współpracy jest możliwa, ale stowarzyszenie otrzymuje samodzielną osobowość prawną, ma swój statut, podejmuje swoje uchwały i żyje swoim życiem.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, iż na każdą inwestycję poza granicami miasta musi mieć zgodę i akceptację rady miasta.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż wszystkie wzajemne uzgodnienia prowadzą organy wykonawcze, a rada miasta zatwierdza bądź nie ostatecznie wypracowane uzgodnienia.

Radny K.Głowacki zwrócił się do p. Mecenas, czy rada może jakąś drogą wytypować przedstawicieli, którzy będą na zasadzie informacji działać.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedział, że tylko przewodniczący rady miasta może reprezentować radę na zewnątrz, bądź może przekazać swoje uprawnienia tylko wiceprzewodniczącemu.

V. Zaopiniowanie przez Radę Miasta koncepcji budowy sali gimnastycznej.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz powiadomiła, iż kwestia budowy sali gimnastycznej była dyskutowana w komisjach i poprosiła komisje o stanowiska w tej sprawie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż faktycznie sprawa ta przedłużyła się, ale związane to było z pojawieniem się na komisjach rady różnych koncepcji budowy sali oraz z wnioskami, które spłynęły do budżetu miasta na 2008 rok. W jednym z nich zgłasza się potrzebę rozbudowy szkoły i świetlicy. Wcześniej artykułowana była tylko potrzeba budowy sali i boiska. Burmistrz przedstawiał, iż architekt zrobił plan zagospodarowania przestrzennego terenu szkoły na salę i boisko oraz zaproponował wymiary sali 36 m x 19 m. Uwzględnienie takich wymiarów jest podyktowane względami użytkowymi i finansowymi, by można było się starać o fundusze na budowę sali z zewnątrz. Koncepcja była taka, aby starą salę zostawić i połączyć ją z nową. W tej chwili sytuacja wygląda jednak inaczej, gdyż zostały zgłoszone wnioski o rozbudowę szkoły, świeltlicy i biblioteki. Burmistrz uzasadniał, że w takiej sytuacji należy zastanowić się nie tylko, gdzie znajdzie się sala, ale również, czy rzeczywiście jest potrzeba rozbudowy szkoły. Dlatego burmistrz proponuje rozszerzyć dyskusję nie tylko nt. sali, ale również nt. rozbudowy szkoły. Burmistrz uzasadniał, że zależy nam na tym, aby nasza szkoła była dobrą szkołą. Dlatego, aby wybudować salę musimy podjąć decyzje o jej koncepcji, by móc starać się o środki. Burmistrz zaznaczał, iż sytuacja nie jest łatwa, bo nasze miasto dysponuje ograniczonymi zasobami działek, na których można inwestować. Wyjaśniał jeszcze, że rozsądniej jest zrobić kompleksowy projekt tej inwestycji i zagospodarować miejsce, a potem budować etapowo, jeśli oczywiście zadecydowalibyśmy o rozbudowie szkoły. Burmistrz prosił radę o decyzję, co wybieramy.

Radna J. Trzeciak-Walc pytała burmistrza o możliwą formę dyskusji i konsultacji społecznych w sprawie wyboru, co mieszkańcy w swoim mieście woleliby mieć, czy salę, czy rozbudowana szkołę?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadając na pytanie wymienił różne formy, w tym: ankietę, spotkania z mieszkańcami i rodzicami lub powołanie komitetu do konsultacji w tej sprawie.

Radny D. Murawski przedstawił, iż na komisjach wszystko było dyskutowanie i radzie generalnie chodzi o budowę sali o wymiarach 36 m x 19 m bez wyburzania dotychczasowej, plus kwestia dobudowania dodatkowego skrzydła.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz zwróciła się w imieniu rady do burmistrza, by opracował koncepcję budowy sali wraz z rozbudową szkoły, by następnie mogły to przeanalizować komisje rady miasta.

VI. Informacja Burmistrza Miasta nt. możliwości realizacji programu poprawy bezpieczeństwa i zmian organizacji ruchu drogowego w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, że postulaty zawarte w projekcie uchwały opracowanym przez Doraźną Komisję ds. dróg w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku zostały przekazane do opracowania projektu w tej sprawie wraz z wytycznymi wskazanymi przez Komisję ds. dróg. Jest projektantka, która robi ten projekt pod nazwą „Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wskazanych w wyniku konsultacji społecznych”. Burmistrz poinformował, iż prawdopodobnie w połowie grudnia br. mamy otrzymać uzgodniony z powiatem projekt, który pozwoli nam podjąć konkretne działania.

VII. Dyskusja nt. prośby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie w budżecie kwot na finansowanie Straży Pożarnej oraz nt. projektu porozumienia gmin sąsiednich w sprawie finansowania działań KPPSP

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, że KPPSP zwróciła się z wnioskiem do budżetu na 2008 rok o zwiększenie dotacji z 5.000 zł do 20.000 zł oraz, że zwrócił się również Starosta Powiatu Grodziskiego z propozycją porozumienia w celu lepszej realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej. Burmistrz wyjaśniał, iż nie bardzo rozumie, na co kwota proponowana w porozumieniu miałaby zostać przeznaczona. Czy na KPPSP czy OSP w Grodzisku Mazowieckim?

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż na Komisji Kultury był obecny komendant KPPSP i informował, czym spowodowana jest wnioskowana przez KPPSP zwiększona kwota dotacji z budżetu Podkowy Leśnej z 5.000 do 20.000 zł. Radna informowała, iż komendant podkreślał, że w Podkowie Leśnej jest wprawdzie mało pożarów, to jednak jest dużo kotów i połamanych drzew, które dostarczają straży wiele pracy. I tym KPPSP motywuje swoją prośbę. Radna wyjaśniała, iż z przedstawionych statystyk wynika, iż na terenie naszego miasta w przypadku zgłoszenia OSP z Grodziska nie przyjeżdża, interweniuje OSP z Żółwina lub OSP Brwinowa. Radna Walc podsumowała, iż Komisja Kultury zdecydowała się zwiększyć dotychczasowe dofinansowanie KPPSP z 5.000 zł do 10.000 zł, a kwestię proponowanego porozumienia do wyjaśnienia i decyzji Burmistrza, gdyż Komisja Kultury nie uznała zawarcia tego porozumienia tego za konieczne.

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska A. Maziarska przedstawiła, iż z rozmowy z komendantem KPPSP wyniknęło, iż on o porozumieniu nie wie. Dlatego Komisja Ładu zwraca się do burmistrza o wyjaśnienie spójności między wnioskiem KPPSP i projektem porozumienia przedłożonym przez Starostę Grodziskiego, a jeśli chodzi o wniosek KPPSP, Komisja Ładu proponuje zwiększyć dotowaną kwotę również do 10.000 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski powiedział, iż Komisja Budżetu również zdecydowała się zwiększyć w przyszłorocznym budżecie kwotę na KPPS do 10.000 zł. W sprawie porozumienia ze Starostwem również Komisja Budżetu prosi o wyjaśnienia.
Radny informował, iż na posiedzeniu Komisji Kultury zwracał się o przegląd hydrantów i innych instalacji ppoż w Podkowie, bo ostatni przegląd odbył się 3 lata temu.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż najważniejsza dla naszego miasta jest Państwowa Straż Pożarna, gdyż to ona najczęściej w Podkowie interweniuje. Burmistrz obiecał zwrócić się do Starosty celem wyjaśnienia, na którą jednostkę pieniądze proponowane w porozumieniu miałyby zostać przeznaczone.

VIII. Dyskusja nt. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił ideę stowarzyszenia i nasz udział w stowarzyszeniu w latach 1996-2002. Burmistrz analizował, że przystępując do stowarzyszenia musimy liczyć się z ponoszeniem kosztów składki członkowskiej, choć nie powinna być ona duża, oraz innych nakładów związanych z wyjazdami, przyjazdami delegacji itp.

O. Koszutski jako ówczesny przewodniczący rady miasta wyjaśniał zebranym, dlaczego wówczas, tj. w 2002 roku wystąpiliśmy ze stowarzyszenia. Spowodowane to było znaczną odległością stowarzyszonych miast polskich, ze strony francuskiej są to gminy podparyskie. Forma współdziałania miała polegać na wymianie doświadczeń i wspomagania się wzajemnego itp.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz pytała, czy poza uczestnictwem były jakieś konkretne działania podjęte.

O. Koszutski powiedział, iż były dwa wzajemne wyjazdy i spotkania z mieszkańcami.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż również zastanawia się nad korzyściami, jakie mogą płynąć z udziału w stowarzyszeniu. Wyraził opinię, iż według niego powinniśmy współpracować z miastami ogrodami o podobnych problemach, by nawzajem się wspierać i uczuć. Burmistrz poinformował, iż gościła niedawno u nas przedstawicielka Stowarzyszenia Ile de France działającego na terenie Francji. Proponowała ona pomoc ze strony reprezentowanego Stowarzyszenia w zawarciu partnerskiej współpracy z francuskim miastem Dreveil, którego jedna z dzielnic ma charakter miasta-ogrodu. Burmistrz poddał w wątpliwość reaktywowanie tej współpracy. Burmistrz przedstawił, iż sens współpracy zagranicznej widzi w trzech obszarach. Po pierwsze miasta-ogrody, gdzie wspólne problemy nas łączą, drugi to wymiana młodzieży i mieszkańców i trzecia sprawa, choć może jeszcze mało konkretna, to korzyści ze wspólnych projektów do funduszy europejskich.

Mieszkanka E. Domaradzka przedstawiła, iż wymianę doświadczeń młodzieży można prowadzić bez zawierania porozumień, podobnie jest z organizacją konferencji itp., a najważniejsze jest, na ile stowarzyszenie ma znaczenie przy staraniu się o fundusze europejskie. Dlatego E. Domaradzka sugerowała dowiedzieć się we francuskich gminach Stowarzyszenia Ile de France, czy maja zamiar aplikować pieniądze i szukają partnera zagranicznego. Tylko taka może być korzyść, ale należy to sprawdzić.

Radny J. Chrzanowski przedstawił zebranym, iż radny Z. Bojanowicz przy okazji prywatnego wyjazdu do Francji, był w Dreveil. Z informacji, jakie przekazał wynika, iż to 28 tyś. miasto jest bardzo dobrze zorganizowane pod względem administracyjnym i kulturowym, pełne zabytków, pamiątek dziedzictwa kulturowego itd. miasto to posiadają już pięć innych miast partnerskich.

Burmistrz miasta A. Kościelny zobowiązał się zwrócić do burmistrzem Sulejówka, który przejął przewodnictwo w reaktywowaniu stowarzyszenia z prośbą o przedstawienie korzyści płynących z udziału w Stowarzyszeniu Ile de France..

Radna A. Maziarska wyraziła opinię, iż według niej różnica skali zamożności miast i być może skal interesów jest ogromna. Radna radzi ostrożne podejście do propozycji zawarcia partnerstwa z Dreviel.

IX. Dyskusja nt. budowy pomnika Tadeusza Baniewicza

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaprezentowała, że mieszkaniec Podkowy p. Kubicki złożył ustny wniosek do burmistrza o wzniesienie w naszym mieście pomnika Tadeusz Baniewicza.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc przedstawiła, iż na spotkaniu Komisji Kultury padła propozycja, by powstał komitet obywatelski, który zająłby się pilotowaniem i organizowaniem funduszy na realizację projektu, gdyż projekt ten wydaje się być dość kosztowny.

Burmistrz miasta A. Kościelny mówił, iż to radni muszą zdecydować o budowie tego pomnika. Poinformował, iż widzi potrzebę uporządkowania i opracowania zasad upamiętniania osób. Tu jest duża rola rady, jaką procedurę należy przyjąć.

Inicjator pomysłu p. Kubicki wyraził obawy, że komitet obywatelski może zniszczyć. tę ideę. Powołując się na kunszt twórczy proponowanego wykonawcy- rzeźbiarza Mariana Konieczny, apelował, by nie tworzyć byle jakiego pomnika, czy tablicy. W sprawie finansowania budowy pomnika, p. Kubicki sugerował zwrócić się do WKD, na terenie której proponuje wznieść rzeźbę.

X. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz powiadomiła w imieniu przewodniczącego p. Radziejowskiego, który w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Burmistrz miasta A. Kościelny poinformował, iż w złożonych przez niektórych pracowników urzędu miasta oświadczeniach majątkowych również nie stwierdzono nieprawidłowości.

XI. Interpelacje i zapytania radnych

Radny K.Głowacki poinformował o przypadkach nie respektowania czerwonego światła przez kierowców jadących przy Szkole Samorządowej. Poruszył również sprawę drogi Jana Pawła, której remont przyjęliśmy, zapłaciliśmy, a momencie wchodzenia na przejście dla pieszych wchodzi się w kałużę, bo studzienka ściekowa jest wyżej posadowiona niż przejście dla pieszych. Radny informował, iż w kwietniu br. stawiał wniosek o wyliczenie obowiązującej ceny 1 m3 wody w Podkowie Leśnej i nie otrzymał informacji nt. temat. K. Głowacki zwrócił tez uwagę na problem wywozu wystawionych worków z liśćmi, które przy wielu posesjach stoją nadal. Mówił o również o garażowaniu na ulicach Podkowy dużych samochodów, podając za przykład ulicę Jodłową, na której stoi TIR lub jego naczepa. Uzasadniał, że jeśli mieszkańcy przy robotach kanalizacyjnych płaca za zajęcie pasa drogowe, to może sprawę takiego garażowania też trzeba by jakoś uregulować. Zwrócił również uwagę na liczne wraki samochodów stojące na niektórych ulicach miasta.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż jeśli widzimy przypadki łamania o przepisów należy informować policję. Informował, iż kwestią wraków w naszym mieście zajmujemy się, ale sytuacja jest trudna. Właścicieli tych aut nie można zlokalizować, a wywóz na złom wymaga ogromnych nakładów finansowych, gdyż za każdy brakujący element pojazdu trzeba dopłacić za uzupełnienie do całości. Burmistrz przyznał, iż faktycznie wraki te są złą wizytówka miasta i chyba rzeczywiście trzeba przeznaczyć na to środki i usunąć je.

Radny D.Murawski pytał, czy jest podjęto działania związane z koniecznością zawarcia umowy na kilka lat na konserwację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż rozmowy są prowadzone, ale najpierw musimy mieć zatwierdzony przyszłoroczny budżet, by ogłosić przetarg.

Radny D.Murawski pytał, na jakim etapie jest status prawny dzierżawy przez firmę Senmark terenu od miasta?

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, ze firma z tego terenu korzysta na zasadzie przedłużenia umowy, w najbliższym czasie trzeba będzie sprawę tę sfinalizować.

Radny D.Murawski zwracał uwagę na brak oświetlenia placu zabaw i jego złego wyposażenia. Pytał dlaczego nic w sprawie oświetlenia nic się nie dzieje, bo zgłaszał to do urzędu. Radny pytał również o agresywne strzyżenie drzew w zabytkowej ulicy Jana Pawła, która jest pod szczególnym nadzorem konserwatora.

Burmistrz miasta A. Kościelny poinformował, iż zwrócił się do Zakładu Energetycznego o wyjaśnienia w tej sprawie.

Radny K.Głowacki informował, iż część asfaltowa Alei Lipowej ze względu na prace kanalizacyjne jest zamknieta dla ruchu samochodowego, jednak samochody przejeżdżają przez pieszą część alei wyjeżdżając na ulicę Jana Pawła.. Prosił o interwencję w tej sprawie.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz przekazała zebranym informację o wniosku Komisji Kultury w sprawie nadania honorowego obywatelstwa prof. Kazimierzowi Gierżodowi. Radna mówiła, iż proponuje się zorganizowanie sesji honorowej w tej sprawie po rozpatrzeniu przez radę tego wniosku. Ponadto informowała o inicjatywie TPMOPL zorganizowania nadzwyczajnej sesji z okazji uhonorowania ks. Leona Kantorskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ustalono, iż termin sesji zależy od stanu zdrowia ks. Leona.

Głosowanie w sprawie, czy formuła uhonorowania ks. L. Kantorskiego uroczysta sesja jest odpowiednia formułą (obecnych 9 radnych, nie obecni już: radna J. Walc i M. Czaykowski):
za:9
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Mieszkaniec O. Koszutski przypomniał zebranym i zachęcił do udziału w obchodach 75-lecia Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zwrócił się do burmistrza miasta, by jako członek zarządu WKD zainicjował ideę zmiany nazwy z WKD na EKD.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski przypominał radnym, by w komisjach formułowali opinie do przedłożonego przez burmistrza miasta projektu budżetu miasta na 2008 rok.

Mieszkaniec W. Łęcki pytał o termin wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkaniec W. Rydian pytał, czy projekt planu zagospodarowania przestrzennego zostanie wyłożony do końca 2007 roku.

Burmistrz miasta A. Kościelny odpowiadał, iż czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie.

Wobec braku nowych pytań przewodnicząca RM A. Łukasiewicz zamknęła posiedzenie XII sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczyła: Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XIII sesji Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2007 roku (godz. 18.30-20.30), które odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Protokół z XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 28 grudnia 2007 roku (godz. 18.30-20.30), która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz powitała przybyłych radnych (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecny radny J. Radziejowski i M. Czaykowski ) oraz mieszkańców i otworzyła XIII sesję Rady Miasta V kadencji.

Głosowanie w/s sprawie przyjęcia programu XIII sesji Rady Miasta (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Program przyjęto bez zmian.

Program XIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;
2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok;
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008;
4. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
5. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016″;
6. w sprawie zmian w budżecie miasta.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta:

Głosowanie za przyjęciem protokołu: (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok;

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski poinformował, iż Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 34/2007 (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 59/XIII/2007

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok;

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski poinformował, iż Komisja Budżetu również pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 35/2007 (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 60/XIII/2007
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008;

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc w imieniu Komisji poinformowała, iż Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 36/2007 (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 61/XIII/2007

4. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt uchwały oraz uzasadnienie.

Radna J Mironiuk pytała, czy z takiej opłaty można by zwolnić również emerytów.

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz poinformowała, iż kwestia ta była już zgłasza i sprawdzana przed sesją, czy jest to zgodne z zapisem ustawowym.

M. Niewiadomska-pracownik urzędu miasta wyjaśniała, iż rada miasta z takiej opłaty może zwolnić każdego, jednak należy mieć na uwadze skutki finansowe takiego zwolnienia.

Mecenas J. Tarasiuk zapytała, czy zwolnienie to miało by dotyczyć każdego emeryta: pracującego i niepracującego?

Radna J. Walc zaproponowała, aby najpierw zbadać skalę społeczną i skutki finansowe takiego zwolnienia, a potem podejmować decyzje w sprawie zwolnienia emerytów zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Radny D. Murawski przedstawiał, iż wiadomym jest, że emeryci są grupą społeczna, która ma niewielkie dochody i każda forma pomocy im jest dobra. Radny uważa, że należy włączyć to do uchwały.

Radna J. Walc zapytała, co wobec tego z rencistami?

M. Niewiadomska – pracownik urzędu miasta zgłosiła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały nr 37/2007, by wykreślić w tytule uchwały i w § 1 zapis (…) oraz zgłoszenia o dokonanie zmiany

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz przedstawiła projekt uchwały z uwzględnioną autopoprawką:
w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 września 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, którzy:
1. nie ukończyli 26 lat i podejmują pierwszą pracę, lub
2. są bezrobotni – zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy.

§ 2

Zwolnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Radny D. Murawski zgłosił, by do uchwały dołączyć zapis, iż przyjęta uchwała obowiązywałaby od 1 stycznia 2008 roku.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, iż nie jest to możliwe.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz zarządziła głosowanie za przyjęciem projektu nr 37/2007.

Głosowanie (w składzie 13 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Przyjęto: Uchwała nr 62/XIII/2007

Radny D. Murawski zgłosił, by sprawdzić możliwości w/w zwolnienia dla emerytów i rencistów i jeśli będzie to możliwe, zastosować w naszym mieście.

5. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016″;

Przewodnicząca RM A. Łukasiewicz informowała, iż proponowana zmiana jest zmianą natury formalnej. Ulega zmianie zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Przewodnicząca RM A. Łukaszewicz odczytała projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 38/2007 (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 63/XIII/2007

6. w sprawie zmian w budżecie miasta.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawski w imieniu Komisji Budżetu wnioskuje, by w proponowanym projekcie uchwały w § 2 zdjąć w dziale 600 Transport i łączność kwotę 75.000 zł i w dziale 700 § 6050 zdjąć kwotę 90.000 zł. Informował, iż po uwzględnieniu tych zmian komisja budżetu pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.

Radna A. Maziarska zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji D.Murawskiego o przedstawienie uzasadnienia do zaproponowanych przez Komisje zmian.

Radny Murawski uzasadniał, iż proponowane prace zostały zaplanowane w 2006 roku i w 2007 można było wykonać. Radny pytał jeszcze, czy jeśli zapłacimy odsetki zawarte w § 4580, to miasto będzie właścicielem gruntu.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, iż grunt ten jest nasza własnością od 1.01.1999 r.

Obecny radny Janusz Radziejowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków:
I wniosek radnego D. Murawskiego: w projekcie uchwały w § 2 zdjąć w dziale 600 Transport i łączność kwotę 75.000 zł.
Głosowanie za przyjęciem I wniosku (w składzie 14 Radnych):
za: 8
przeciw: 5
wstrzymało się: 1
Wniosek przyjęto.

II wniosek radnego D. Murawskiego: w projekcie uchwały w § 2 w dziale 700 § 6050 zdjąć kwotę 90.000 zł
Głosowanie za przyjęciem II wniosku (w składzie 14 Radnych):
za: 8
przeciw: 6
wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 39/2007 z przyjętymi zmianami (w składzie 14 Radnych):
za: 9
przeciw: 1
wstrzymało się: 4
Przyjęto: Uchwała nr 64/XIII/2007

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnictwo w obradach przejął przewodniczący RM Janusz Radziejowski

Radna J. Walc pytała jakie są szanse, aby rozstrzygnąć sprawę przyłączenia brwinowskich Borek do Podkowy Leśnej.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż na pewno w tej sprawie należało by przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami po obu stronach akcesu. W tym celu należy najpierw podjąć uchwałę o zasadach przeprowadzenia konsultacji, potem podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji i z tym zgłosić się do odpowiednich władz. Granice przesuwa premier.

Burmistrz miasta A Kościelny przedstawił, iż najpierw musimy poznać stanowisko większości mieszkańców Borek, a nie tylko jej części. Powinno to zostać również poparte dokładną analizą zysków i strat.

Radny Janusz Radziejowski przedstawił stanowisko, iż należy dokładnie określić, jakich terenów ma to dotyczyć i czy jest w interesie miasta przyłączenie do Podkowy Leśnej tych terenów. Radny przedstawiał, iż z jednej strony, z punktu widzenia kształtu przestrzennego Podkowy byłby korzystny. Z drugiej jednak strony na tych terenach przebiega granica administracyjna powiatu, co jeszcze bardziej może komplikować ten proces.

Radny Z. Bojanowicz pytał, jakie są dokładne granice administracyjne Borek. Dodał, iż musimy dokładnie wiedzieć, o jakich terenach mówimy, aby orientować się na przykład, czy nie przyłączymy do Podkowy terenu z jakimś niebezpiecznym przemysłem.

Radny K. Głowacki zaproponował, by przygotować materiały z informacją na temat tego terenu w zakresie: ilu jest tam mieszkańców, jaki jest tam teren, jaki jest charakter tego terenu i przemysłu itp. Potem można na ten temat dyskutować.

Radny Z. Bojanowicz przedstawiał, iż nie należy zapominać o kwestii zbrojenia wod-kan, którego możliwości też są ograniczone.

Radny Z. Musiałek zaznaczał, jak to wpłynie na Podkowę, gdy na tych terenach powstanie w najbliższym czasie jakieś osiedle.

Radny J. Radziejowski zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, by starając się już, na przykład, o przyłączenie tego terenu do Podkowy, mieć już wpływ na kształt i charakter tego terenu.

Radny D. Murawski dodał, iż należy pamiętać o sprawdzeniu kwestii ekonomicznej tego trenu w zakresie podatków itp.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż o tym, jaki teren miałby wejść do Podkowy Leśnej, muszą zadecydować mieszkańcy tamtego terenu. To oni muszą wystąpić z propozycją przyłączenia do Podkowy Leśnej i określić, jaki teren miałby zostać przyłączony.

Radny D. Murawski przedstawił wniosek do burmistrza w sprawie Biuletynu Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, by od najbliższego numeru umieszczać w nim wszystkie informacje dot. podpisywanych umów, zleceń, przetargów itp.

Radna J. Walc informowała, iż rada miasta została poproszona przez burmistrza o wytypowanie kandydata do prac w komisji konkursowej mającej dokonać wyboru dyrektora CKiIO.

D. Murawski zaproponował kandydaturę radnego K. Głowackiego, a radna J. Walc zaproponowała kandydaturę radnej A. Łukaszewicz.

Zgłoszeni radni zgodzili się na kandydowanie w wyborach na członka w/w komisji konkursowej.

Głosowanie na członka do prac w komisji konkursowej mającej dokonać wyboru dyrektora CKiIO:
1. Za radnym K. Głowackim:
za: 7
wstrzymało się: 1
2. Za radną A. Łukaszewicz:
za: 6
wstrzymało się: 1
Do prac w komisji konkursowej wybrano radnego K. Głowackiego

Radny. D. Murawski zaapelował do burmistrza, by na czas prac kanalizacyjnych w Al. Lipowej skutecznie zamknąć część przeznaczoną dla ruchu pieszych, by nie jeździły po niej auta. Pytał,czy nie ma tam nadzoru?

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyraził gratulacje z okazji nadania Proboszczowi Osialowi godności kanonika.

Wobec braku kolejnych pytań przewodniczący RM J. Radziejowski składając wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne zamknął posiedzenie XIII sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczyli: Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz i Przewodniczący RM J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XIV sesji Rady Miasta z dnia 7 lutego 2008 roku (godz. 18.30-20.30), która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych, burmistrza i pracowników UM (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna M. Janus ) oraz mieszkańców i otworzył XIV sesję Rady Miasta V kadencji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zapytał radnych, czy rada może przychylić się do prośby mieszkanki miasta Pani Grażyny Zabłockiej, by obrady rady rozpocząć od wysłuchania jej wystąpienia w sprawie otoczenia opieką podkowiańskich zbiorów piśmiennictwa.

Radni przystali na w/w propozycję

Program XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków;
2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w 2008 r.;
3. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej;
4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
5. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej;
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat;
7. w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne;.
8. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008.”
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta:

Głosowanie za przyjęciem protokołu po uwzględnieniu uwag radnego D. Murawskiego: (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Protokół przyjęto

Głos zabrała mieszkanka miasta Grażyna Zabłocka w sprawie otoczenia opieką podkowiańskich zbiorów piśmiennictwa. (Tekst wystąpienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Przewodniczący RM J. Radziejowski poprosił, by sprawą tą zajęła się na swoim posiedzeniu Komisja KOiSS i aby przekazała swoją rekomendacje dla rady miasta i burmistrza, co w tej sprawie zrobić.

Pani G. Zabłocka obiecała przekazać tekst wystąpienia do wszystkich członków Komisji Kultury.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki zorganizowanej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków – projekt uchwały nr 40/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc w imieniu Komisji poinformowała, iż Komisja KOiSS pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 40/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 65/XIV/2008

2. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2008 – projekt uchwały nr 41/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc w poinformowała, iż Komisja KOiSS jest za przyjęciem tego projektu.

Radny D. Murawski pytał, dlaczego w ubiegłym roku z tej formy kształcenia skorzystało tylko dwóch nauczycieli oaz dlaczego nie wspomina się w uchwale o szkoleniach dla nauczycieli?

Dyrektor MZEAS A. Markowicz przyznała, że w ubiegłym roku z dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe skorzystały dwie osoby, ale takie było zapotrzebowanie zgłoszone ze strony nauczycieli. Pani Markowicz przedstawiła, że środki funduszu na kształcenie nauczycieli są przeznaczane nie tylko na dopłacanie do studiów, ale również na różne kursy zgodne z zapotrzebowaniem szkoły.

Radny D. Murawski nawiązując do wypowiedzi dyrektor A. Markowicz wnioskował, by do projektu w/w przedmiotowej uchwały w § 1 dodać zapis „kursy różnego rodzaju”.

Dyrektor MZEAS A. Markowicz odpowiedziała, iż taki zapis nie mieściłby się w kompetencji rady miasta, gdyż rada ustala kierunki studiów i kwoty dofinansowania, a kursy są w planie szkoły i dyrektor placówki to realizuje.

Mecenas J. Tarasiuk zgodziła się z wypowiedzią pani A. Markowicz.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 41/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 66/XIV/2008

3. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej- projekt uchwały nr 42/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc poinformowała, iż Komisja Kultury wprowadziła do projektu dwie drobne poprawki uchwał, tj. w § 1 po słowie „Publicznej” wstawiono „im. Poli Gojawiczyńskiej”, a § 9 projektu statutu wykreślono słowo „wszystkie”. Radna dodała, iż po wprowadzeniu tych zmian, Komisja KOiSS pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt.

Radny K. Głowacki w związku z tym, iż Komisja Budżetowa na wniosek dyrektor Biblioteki Publicznej pani D. Skotnickiej w projekcie budżetu miasta na 2008 rok przyznała większe środki na funkcjonowanie Biblioteki z przeznaczeniem na komputeryzację, pytał Komisję KOiSS, czy w związku z tym nie powinien znaleźć się w statucie Biblioteki zapis o tym cyklu multimedialnej działalności i komputeryzacji placówki.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc odczytała § 3 pkt 2.2 projektu statutu, iż: „Do zadań Biblioteki należy: obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;” uzasadniając, że zapis ten wszystko wyczerpuje.

Radny D. Murawski i K. Głowacki odpowiedzieli, iż w odczytanym punkcie słowa działalności informacyjnej są użyte w innym kontekście.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc przedstawiła, jakimi narzędziami dysponuje Biblioteka. Uzasadniała, że Biblioteka dysponuje tym, co placówka ma do dyspozycji, w tym wypadku właśnie komputerami.

Dyrektor Biblioteki D. Skotnicka wyjaśniała, że jeśli chodzi o przyznanie większych środków w budżecie miasta na 2008 dla Biblioteki, to faktycznie może rodzić skojarzenia działalności multimedialnej. Wyjaśniała, że dotyczy to jednak stanowiska pracy dla dyrektora palcówki, by wyposażyć go w sprzęt komputerowy, którego na tym stanowisku nie było. Pani Skotnicka dodała, że trzy dotychczasowe stanowiska komputerowe dla mieszkańców ciągle działają i pracownicy Biblioteki nie mogą wykorzystywać tego sprzętu do pracy. Komputery służą mieszkańcom do korzystania z Internetu.

Radny D. Murawski pozostawał przy stanowisku, że w takim razie zapis o takiej działalności powinien znaleźć się w statucie Biblioteki.

Radny Z. Musiałek przedstawiał, iż nie ma takiej potrzeby, bo komputer jest takim samym narzędziem pracy jak kartoteka papierowa.

Radny D. Murawski dodał jeszcze, że jeśli biblioteka zajmuje parter budynku przy ulicy Błońskiej 50 to może należy zaznaczyć to w statucie Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki D. Skotnicka wyjaśniała, iż na Komisji KOiSS informowała, że Biblioteka dla swej pełnej działalności dysponuje parterem. Natomiast Koło Kombatantów udostępnia część pomieszczeń na piętrze, gdzie przez kilka dni w tygodniu Biblioteka korzysta z tych pomieszczeń.

Radna J. Trzeciak-Walc włączając się do dyskusji wyjaśniała, iż uwagi zgłaszane przez radnego Murawskiego były dyskutowane na posiedzeniu Komisji KOiSS i nie zostały przyjęte.

Głosowanie za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Komisję KOiSS do projektu uchwały nr 42/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Poprawki przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 42/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 67/XIV/2008

4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – projekt 43/2008

Przewodniczący RM J. Radziejowski streścił treść uchwały i podejmowaną inicjatywę.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc przedstawiała, iż Komisja KOiSS rekomenduje przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.

Radny D. Murawski pytał, jak gminy sąsiednie rozwiązują problem informatyzacji?

Przedstawicielka UM p. M. Przygoda przedstawiła, iż do Mazowieckiego Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przystępuje 27 gmin. Spotkanie założycielski przewidziane jest na dzień 8 lutego br. Wyjaśniała, iż informatyzacja miasta będzie jednym z elementów działania Stowarzyszenia, które ma wiele celów. Natomiast jeśli chodzi o gminy sąsiednie, p. Przygoda informowała, że jest wiele gmin, które do tego Stowarzyszenia nie przystępują.

Radny D. Murawski pytał, czy są już jakieś sukcesy tego Stowarzyszenia?

p. M. Przygoda odpowiedziała, iż nie, ponieważ nie zostało ono jeszcze zawiązane.

Burmistrz miasta A. Kościelny mówił, iż sukcesem jest już to, że zebrało się 27 gmin, które chcą ze sobą współpracować, a to jest dobry przyczynek do stworzenia e-urzędu. Dodał, iż współpraca ta może być pomocna w stworzeniu pewnego lobbingu, co pomoże przeforsować wiele rozwiązań korzystnych dla samorządów

Radny Z. Musiałek pytał, co i jak obniży koszty poniesione przez miasto, gdyż jako jeden z celów wskazuje się w statucie Stowarzyszenia obniżenie kosztów utrzymania JS?

Przedstawicielka UM p. M. Przygoda wyjaśniała, iż wszystkie cele zapisane w statucie ujęte są hasło, by wykorzystywać to do usprawniania pracy urzędu, a to już sprawi, że będzie taniej.

Radny Z. Musiałek mówił, iż w statucie jest mowa o działalności gospodarczej Stowarzyszenia, i ze majątek, który tam się zbierze jest dzielony dopiero przez rozwiązanie Stowarzyszenia. Pytał kiedy to nastąpi i jak to wpłynie na działalność miasta?

p. M. Przygoda wyjaśniała, iż jest to stowarzyszenie 27 gmin, które są równoprawnionymi członkami. Dodała, iż zapewne jest to trudne, ale gdyby któraś z gmin chciała wystąpić ze Stowarzyszenia, jeżeli nie jest to likwidacja, to musiałby nastąpić proporcjonalny podział majątku. Zarobku nie będzie, pieniądze będą przeznaczane na cele statutowe Stowarzyszenia. W statucie przewidziana jest składka członkowska w wysokości 10 groszy od mieszkańca i duży nacisk będzie położony na szkolenia w tej tematyce.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawiał, iż zapis o działalności gospodarczej Stowarzyszenia ma pomóc i usprawnić jego działanie.

Radny D. Murawski mówił, że wie, iż Brwinów sam stworzyła e-urząd . Dzięki temu doświadczenia innych mogą nam pomóc.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 43/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 68/XIV/2008

5. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – projekt nr 44/2008

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał projekt uchwały informując, iż prof. Kazimierz Gierżod będzie szóstym honorowym obywatelem Podkowy Leśnej.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc przedstawiła, iż wniosek w sprawie uhonorowania prof. K. Gierżoda złożył pan Grzegorz Dąbrowski a Komisja KOiSS poparła ten wniosek.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wystąpił z propozycją wniesienia do projektu uchwały poprawki, by w § 2 uchwały zastosować zapis, iż „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miasta.”

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 44/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 69/XIV/2008

Burmistrz miasta A. Kościelny zwrócił uwagę, by prowadzić ewidencję uhonorowanych obywateli miasta Podkowy Leśnej.

Radny K. Głowacki wystąpił z propozycją, by opracować regulamin nadawania honorowego obywatelstwa.

Mecenas J. Tarasiuk zaproponowała, że może przygotować projekt uchwały i regulaminu w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poprosił o taki projekt uchwały.

6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zawartej na czas oznaczony do trzech lat – projekt nr 45/2008

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał projekt uchwały.

Radny K. Głowacki mówił, iż w lipcu 2007 roku stawiał na sesji wniosek o zdjęcie z programu obrad podobnej uchwały, dlatego, że nie zostały spełnione pewne warunki. Mówił, że chodziło o bałagan na przedmiotowym terenie oraz o kwestie finansowe. Radny pytał, czy od tamtego czasu coś się zmieniło, że rada może przystąpić ponownie do głosowania w tej sprawie.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że rada swoje stanowisko wyraża na podstawie głosowania nad uchwałą, a nie poprzez zdejmowanie projektu z programu.

Przedstawicielka UM p. M. Przygoda zabierając głos wyjaśniała, iż UM chciałby te sprawę uregulować prawnie. Mówiła, że mając uchwałę, można wywiesić wykaz nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wyjaśniała, że tym pozwalamy osobom lub firmom, które zechcą na tej działce prowadzić działalność składać wniosek. Następnie może zostać podpisana umowa najmu. Pani. Przygoda zaznaczała, że nie jest to uchwała dla p. Bentkowskiego, a wynika natomiast ze znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dlatego taka uchwała musi być, gdybyśmy chcieli znowu podpisać umowę z firmą Senmark, bo na przykład zgłosiła się tylko ta firma. Pani Przygoda informowała, iż p. Sentkowski jeśli podpisałby umowę, zobowiązuje się do poprawy estetyki zajmowanego terenu oraz po uzyskaniu zgody do zamontowania osłony na parkanie od strony drogi. Oczywiście tylko wtedy, jeśli byłby jedyną chętną osobą najmu tego terenu. Firma ta zgodzi się również na płacenie wyższego czynszu o ok. 15%. M. Przygoda przedstawiła szereg prac, jakie w zakresie oczyszczania miasta, które nie mieściły się w umowie współpracy z UM, wykonała firma Senmark.

Radny M. Czaykowski odpowiedział, iż uchwała ta jest niezasadna, skoro burmistrz może wynająć teren do trzech lat bez upoważnienia rady miasta. Dodał, iż jest przeciwny tej uchwale, gdyż uważa, że podjęta kolejność działań w tej sprawie jest nieodpowiednia. Wyjaśniał, iż według niego najpierw powinien być przetarg, a potem uchwała.

Mecenas J. Tarasiuk mówiła, iż nie jest tak. Wyjaśniała, że przy wydzierżawianiu i oddawaniu w najem obowiązują te same zasady, co przy sprzedaży, czyli przetarg. Jest ogłaszany przetarg na oddanie w najem nieruchomości, następnie ktoś się zgłasza, my chcemy zawrzeć z nim umowę na przykład na dwa lata umowę, wtedy uchwały nie wykorzystujemy. Natomiast jeśli lepsze warunki daje firma Senmarc, która teren ten do tej pory użytkowywała, a burmistrz nie ma uchwały rady, to UM z ta firmą nie będzie mógł zawrzeć umowy. Musimy brać pod uwagę fakt, że firma może wziąć udział w przetargu. Jeśli wygra, to UM skonsumuje uchwałę rady. Mecenas J. Tarasiuk uzasadniała, że jest to logiczne działanie, zgodne ze sztuką, a burmistrz ma obowiązek ogłosić przetarg i oczywiście nie może założyć, że chce przedłużyć umowę z dotychczasowo wynajmującą firmą. Jednak burmistrz musi być przygotowanym do podpisania z firmą umowy, nawet wtedy, gdy zgłosi się tylko firma Senmark,.

Radny D. Murawski mówił, iż może obawy radnych budzi fakt, za jaką kwotę teren ten będzie wynajęty. Dodał, że należy pamiętać też o tym, że w najbliższym czasie opuści działkę sąsiednią do przedmiotowej firma Ekoland, która kończy prace kanalizacyjne w mieście. Mówił, że miasto będzie musiało na tej działce kupić budynki, połączyć obie działki i może wynająć jako całość. Radny dodał, że może przedmiotową działkę wynająć na razie na rok.

Burmistrz miasta A. Kościelny poprosił, by na razie nie łączyć sprawy tych dwóch działek, gdyż wobec tej, którą zajmuje firma Ekoland UM miasto ma inne plany. Mówił, że w planach jest przeprowadzenie tam zaplecza technicznego miasta. Dodał, że jeśli moment ten nastąpi, to zwróci się w tej sprawie o zgodę do rady.

Radny D. Murawski przedstawił, że może najpierw UM powinien ogłosić przetarg, a potem rada podejmie uchwałę w tej sprawie?

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż jaka jest procedura oddawania w najem nieruchomości: wywiesza się najpierw wykaz nieruchomości a następnie ogłasza się przetarg.

Przewodniczący RM J. Radziejowski kończąc dyskusje w w/w tej sprawie zarządził głosowanie.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 45/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 10
przeciw: 2
wstrzymało się: 2
Przyjęto: Uchwała nr 70/XIV/2007

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował, aby Komisja BFiI spotkała się, odbyła dyskusję nt. zasad gospodarki nieruchomościami oraz by wystosowała swoje zalecenia dla burmistrza w tej sprawie, jak również ustaliła swoje oczekiwania co do wartości na 1 m2 kwoty wynajmu działek przez burmistrza.

7. w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne – projekt 46/2008

Radny D. Murawski pytał, jak to było rozwiązywane do tej pory?

Sekretarz miasta p. M. Górska wyjaśniała, iż do tej pory odbywało się to na podstawie umowy podpisywanej przez Przewodniczącego RM oraz, że ostatnie interpretacje mówią, iż być może, taki limit powinna określić burmistrzowi rada miasta.

Radny D. Murawski mówił, iż na początku kadencji RM zwracał uwagę na fakt, by rada miast upoważniła przewodniczącego RM do pełnienia obowiązków pracodawcy w stosunku do burmistrza. Mówił, że uchwała taka do tej pory nie została podjęta.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż rada takiej uchwały nie mogła podjąć, ponieważ o tym mówi ustawa o pracownikach samorządowych, iż funkcje pracodawcy dla burmistrza, jeśli chodzi o podpisywanie, pełni przewodniczący RM.

Radny D. Murawski postawił wniosek, by p. Mecenas przygotowała formalne wyjaśnienie tej kwestii.

Mecenas J. Tarasiuk zgodziła się, ale po otrzymaniu sprecyzowanego pytania na piśmie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 46/2008 (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 71/XIV/2007

8. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2008”-

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc w imieniu Komisji przedstawiała, iż Komisja rekomenduje przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.

Salę obrad opuściła radna A. Żukowska-Maziarska.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 47/2008 (w składzie 13 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 72/XIV/2007

Salę obrad opuścił radny M. Czaykowski

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował radnych, iż rada została poproszona o wytypowanie ze swego grona kandydata, który będzie pełnić funkcję obserwatora podczas sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2007/2008.

Do prac obserwatora zgłosiła się radna Joanna Trzeciak-Walc.

Przewodniczący RM J. Radziejowski informował o organizowanym w marcu szkolenia dla radnych. Przewodniczący RM zapraszał wszystkich radnych do wzięcia udziału w szkoleniu.

Radny K. Głowacki zdał sprawozdanie z prac komisji konkursowej mającej dokonać wyboru dyrektora CKiIO. Informował, iż jednogłośnie komisja nie wybrała, żadnej osoby. Wyjaśniał, iż dwie osoby, które zgłosiły się do konkursu, spełniały wymagania formalne, ale po bezpośrednich rozmowach komisja stwierdziła, iż osoby te nie kwalifikują się na to stanowisko. Dodał, iż został już rozpisany drugi konkurs i niebawem komisja konkursowa spotka się ponownie w sprawie wyboru dyrektora CKiIO. W kwestii szczegółów naboru radny odsyłał do protokołów ze spotkań komisji.

Radny Z. Bojanowicz prosił o informacje burmistrza miasta w sprawie obwodnicy drogi nr 719.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił zebranym informacje o dwóch wariantach budowy tej obwodnicy: południową i północną, które dotychczas rozpatrywano. Burmistrz informował o piśmie burmistrza Milanówka – Jerzego Wysockiego, w którym skierowano do UM prośbą o opinię nad koncepcja alternatywnego przebiegu tego obejścia zgłoszonym przez radnego miast Milanówka. Burmistrz dodał, że obwodnica ta miałaby przecinać las Młochowski na wysokości naszego rezerwatu. Burmistrz obiecał radnym przekazać to pismo. Informował również, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej trasy 719 jako drogi dwupasmowej w każdym kierunku między Pruszkowem a Milanówkiem.

Radny D. Murawski pytał, czy UM ma już przygotowane wnioski na dofinansowanie inwestycji miejskich środkami z zewnątrz, czy stara się o takie i w jakim kierunku będzie to zmierzać?

Burmistrz miasta A. Kościelny odpowiadał, iż wnioski takie nie zostały jeszcze złożone, bo nie ogłoszono jeszcze żadnego naboru wniosków w ramach RPO, w związku z czym nie znamy żadnych warunków i uszczegółowień składanych aplikacji.

V. Wolne wnioski

Mieszkaniec miasta p. P. Zych prosił o interwencję w sprawie zbierającej się wody po opadach na przejściu dla pieszych przy Szkole Samorządowej.

Radny K. Głowacki nawiązał do wypowiedzi p. Zycha, że na jednej z sesji zgłaszał to. Dodał, że przecież Podkowa Leśna jako współfinansująca remont tej drogi powinna mieć możliwość interwencji tej sprawie.

Burmistrz miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż jest to droga powiatowa. UM wszystko zgłasza, natomiast wszystkie interwencje w tej drodze musi wykonać powiat.

Mecenas J. Tarasiuk mówiła, iż UM nie wolno nic robić w tej drodze, bo jest ona droga powiatową.

Wobec braku kolejnych pytań przewodniczący RM J. Radziejowski zamknął posiedzenie XIV sesji Rady Miasta.

Obradom przewodniczył: przewodniczący RM J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta

Protokół z posiedzenia XV sesji Rady Miasta z dnia 3 marca 2008 roku (godz. 18.30 - 20.40), która odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych radnych (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu), pracowników UM (nieobecny Burmistrz Miasta) oraz mieszkańców i otworzył XV sesję Rady Miasta V kadencji.Brak uwag radnych miasta do programu XV sesji.Program XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśne:
I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
III. Zatwierdzenie sprawozdań z rocznej pracy komisji w 2007 roku oraz planów pracy komisji na 2008 rok;
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
2. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;
3. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;
4. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.II. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta:

Brak uwag radnych do w/w protokołu

Głosowanie za przyjęciem protokołu (w składzie 14 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Protokół przyjęto

VI. Zatwierdzenie sprawozdań z rocznej pracy komisji w 2007 roku oraz planów pracy komisji na 2008 rok;

Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zaprezentowali sprawozdania z rocznych prac swoich Komisji w 2007 roku oraz odczytali plany prac Komisji na 2008 rok, do których radni miasta uwag nie wnieśli.

1. Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji BFiI w 2007 roku (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Sprawozdanie przyjęto

Głosowanie za przyjęciem Planu pracy Komisji BFiI na 2008 rok (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Plan pracy przyjęto

2. Komisja Rewizyjna
Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Sprawozdanie przyjęto
Głosowanie za przyjęciem Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Plan pracy przyjęto

3. Doraźna Komisja ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie
Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. dróg w 2007 roku (w składzie 14 Radnych):
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Sprawozdanie przyjęto
Głosowanie za przyjęciem Planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg na 2008 rok (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Plan pracy przyjęto

4. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji KOiSS w 2007 roku (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Sprawozdanie przyjęto
Głosowanie za przyjęciem Planu pracy Komisji KOiSS na 2008 rok (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Plan pracy przyjęto

5. Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji ŁPiOŚ w 2007 roku (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Sprawozdanie przyjęto
Głosowanie za przyjęciem Planu pracy Komisji ŁPiOŚ na 2008 rok (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Plan pracy przyjęto

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników- projekt uchwały nr 48/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS J.Trzeciak-Walc przekazała zebranym, iż Komisja już wcześniej pozytywnie opiniowała ten projekt uchwały, a teraz zaakceptowały ją, też pozytywnie, związki zawodowe.

Głosowanie za przyjęciem projektu w/w uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 73/XV/2008

2. w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”- projekt uchwały nr 49/2008

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ Anna Żukowska- Maziarska wyjaśniała, iż wcześniej przyjmowane przez Radę Miasta uchwały w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla podkowiańskich rezerwatów przyrody, zostały zakwestionowane przez Konserwatora Przyrody. Konserwator ponownie zwrócił się do Rady Miasta Podkowy Leśnej o przyjęcie opinii w sprawie projektów rozporządzeń Wojewody dot. naszych rezerwatów. Radna przedstawiała, iż obecnie przedłożone do zaopiniowania projekty rozporządzeń zostały zmienione i są już zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, dzięki czemu Rada może je przyjąć.

Głosowanie za przyjęciem projektu w/w uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 74/XV/2008

3. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego” – projekt uchwały nr 50/2008

Uzasadnienie przewodniczącej Komisji ŁiOŚ j/w.

Głosowanie za przyjęciem projektu w/w uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 75/XV/2008

4. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego” – projekt uchwały nr 51/2008

Uzasadnienie przewodniczącej Komisji ŁiOŚ j/w.

Głosowanie za przyjęciem projektu w/w uchwały (w składzie 14 Radnych):
za: 14
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 76/XV/2008

V. Wolne wnioski.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował zebranych o złożonym przez grupę radnych wniosku w sprawie jak najszybszego zwołania sesji, w której programie będzie znajdował się punkt poświęcony przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok. Przewodniczący RM wyjaśniał, iż czeka na przedłożenie przez Burmistrza poprawionego projektu budżetu miasta.

Radny D. Murawski uzasadniał, że ze względu na czas świąteczny i inne zajęte terminy ważne jest, by sesję tę zwołać jak najszybciej.

Mec. J. Tarasiuk powiedziała, iż radni mogą się spotkać nad pierwotnym projektem uchwały budżetowej i na sesji wnosić do niej uwagi.

Przewodniczący RM J. Radziejowski obiecał w najbliższych dniach zwołać sesję, w której programie obrad znajdzie się punkt poświęcony przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.

Przewodniczący RM J. Radziejowski powiadomił zebranych radnych o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczeń majątkowych. Powiadomił o piśmie p. Potępy do radnych, o otwarciu Uniwersytetu Każdego Wieku w Brwinowie oraz o piśmie przewodniczącego Rady Rodziców ZS w Podkowie w sprawie stanowiska władz miasta co do udziału w programie „Moje Boisko Orlik 2002”. W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele UKS Podkowa.

W wyniku dyskusji ustalono, iż najpierw należy wyjaśnić sprawy własnościowe działek, na których proponuje się usytuowanie inwestycji oraz należy zapytać Burmistrza o opinię.

Radny Z. Musiałek odczytał swoje pismo złożone przewodniczącemu RM w sprawie Kontroli Pałacyku (Załącznik do protokołu)

Przewodniczący RM J. Radziejowski powiedział, iż jeśli radni życzą sobie, to dyskusja w tej sprawie odbędzie się na następnej sesji Rady.

Radny D. Murawski pytał, kiedy dobiegnie do końca remont Alei Lipowej?

Sekretarz miasta M. Górska odpowiedziała, iż z informacji uzyskanych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dowiedziała się, że zakłady produkujące masy asfaltowe jeszcze jej nie produkują, kiedy tylko produkcja się zacznie to prace ruszą.

Radny D. Murawski pytał jeszcze, czy można przywrócić godziny pracy UM w poniedziałki od 12.00-20.00? Uzasadniał, że jako osoba pracująca w Warszawie nie ma możliwości załatwienia spraw w UM.

Sekretarz miasta M. Górska wyjaśniał, iż zmiany były podyktowane tym, iż było dużo osób niezadowolonych, że po weekendzie muszą czekać, by coś w UM załatwić dopiero do 12.00, a z obserwacji wynikło, iż po 18.00 otwarty UM nie cieszył się dużym zainteresowanie.

Radny K. Głowacki prosił, by w „Biuletynie” miasta umieścić aktualne numery telefonów konserwatorów oświetlenia, kanalizacji itd., by mieszkańcy w weekend mogli zgłosić ewentualne awarie.

Radny D. Murawski pytał, czy i jakie UM przewiduje dodatkowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w mieście?

Mieszkaniec W. Kubicki wnioskował o rozważenie możliwości zmian w porządku obrad sesji, by jako pierwsi podczas obrad głos mieli mieszkańcy miasta.

Mieszkaniec J. Sidwa zgłosił do wiadomości radnych trzy sprawy:
1. Od lat drzewa w ulicy Brwinowskiej są dewastowane przez Elektrownię, która wycinkę gałęzi uzasadnia względami usunięcia zagrożeń.
2. Skwery w Podkowie Leśnej są zaniedbane i traktowane po macoszemu.
3. W podkowiańskich rezerwatach młodzież organizuje rajdy, wyścigi itp. na motocyklach żużlowych.

Mieszkaniec p. Łęcki pytał, kiedy zostanie wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego miasta?

Do prac w komisji konkursowej z ramienia Rady Miasta w konkursie na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej wybrano w głosowaniu radnego Kazimierza Głowackiego – w składzie 14 Radnych:
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 4

Obradom przewodniczył: przewodniczący RM J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta

Załącznik nr 1 do protokołu  Załącznik nr 2 do protokołu

Protokół z posiedzenia XVI sesji Rady Miasta (SESJA BUDŻETOWA) z dnia 19 marca 2008 roku (godz. 18.30 – 22.30), która odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła II 20

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Miasta (SESJA UROCZYSTA) z dnia 27 marca 2008 roku, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z UROCZYSTEJ XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 27 marca 2008 roku, która odbyła się
w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1I. Przewodniczący RM J. Radziejowski powitał przybyłych gości, 11 radnych (lista w załączeniu) oraz szczególnie witał pianistę – Profesora Kazimierz Gierżoda, po czym otworzył XVII uroczystą sesję Rady Miasta. Następnie przedstawił program sesji:I. Otwarcie sesji i powitanie zaproszonych gości
II. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
III. Część artystyczna
IV. Zamknięcie sesjiRównież Burmistrz Miasta A. Kościelny w imieniu władz miasta wyraził ogromną radość z przybycia tak wielu znakomitych gości – nie tylko z Podkowy i okolic, lecz również dalszych zakątków Polski i świata.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych RM J. Trzeciak- Walc, która w imieniu Komisji Kultury uzasadniała decyzję nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Profesorowi Kazimierzowi Gierżodowi.

II. Burmistrz Miasta, Przewodniczący RM i Przewodnicząca Komisji Kultury pośród owacji licznie zebranych mieszkańców Podkowy i gości wręczyli panu Gierżodowi honorowe odznaczenia (wieczne pióro, grawerton oraz uroczystą uchwałę RM)

III. Profesor Kazimierz Gierżod dziękował wszystkim, w tym przede wszystkim Radzie i Burmistrzowi Miasta za nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Podkowy Leśnej, po czym zaprezentował swoje wspomnienia z Podkowy Leśnej, wyjazdów i spotkań ze światowej sławy osobistościami oraz obiecał, że w geście podziękowania dla Podkowy Leśnej, dnia 5 kwietnia 2008 roku w podkowiańskim Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zagra recital chopinowski.

IV. Głos zabrał ks. kanonik Leon Kantorski, pierwszy Honorowy Obywatel Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej (1991), który złożył na ręce Rady Miasta podziękowanie za nadanie Panu Kazimierzowi Gierżodowi tego zaszczytnego tytułu.

V. Profesor Stanisław Moryto – Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie dziękował władzom miasta za wyróżnienie i wyrażenie uznania dla talentu Profesora Gierżoda, któremu dziękował za wieloletnia współpracę.

VI. Dyrektor szkoły KIK, Grzegorz Dąbrowski dokonał slajdowej prezentacji zdjęć z albumu prof. Gierżoda oraz archiwalne nagranie z prób podkowiańskiego chóru parafialnego pod dyrygenturą pana Gierżoda.

VII. Spotkanie uświetnił piękny występ chóru z Otrębus pod batutą Elżbiety Siczek.

VIII. Przewodniczący RM. J. Radziejowski zakończył obrady XVII uroczystej sesji Rady Miasta i zaprosił zebranych na słodki poczęstunek.

Uroczystej sesji przewodniczył: przewodniczący RM J. Radziejowski
Protokołowała: A. Lorens

ZDJĘCIA Z SESJI:
– Uroczysta sesja
– Profesor Kazimierz Gierżod
– Prof. Kazimierz Gierżod odbiera uroczystą uchwałę Rady Miasta Podkowy Leśnej z rąk przewodniczącego Janusz Radziejowskiego
– Prof. Kazimierz Gierżod, Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświty i Spraw Społecznych
– Przemowa Prof. Kazimierza Gierżoda
– Przemówienie ks. Leona Kantorskiego
– Występ chóru z Otrębus

Protokół z posiedzenia XVIII sesji Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2008 roku,która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych (obecnych 12 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna M. Choroś) oraz mieszkańców i otworzył XVIII sesję Rady Miasta V kadencji.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wniósł o dodanie do programu sesji, do części III punktu 6 – poświęconemu przyjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku.

Głosowanie w/s sprawie przyjęcia zmiany w programie obrad Rady Miasta:
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Program przyjęto z w/w uzupełnieniem

Program XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok;
2. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
3. w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
4. w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej;
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
6. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji Rady Miasta:

Głosowanie za przyjęciem protokołu XVI sesji: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

Głosowanie za przyjęciem protokołu XVII sesji: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok – projekt uchwały Nr 54/2008

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski przypomniał zebranym o pozytywnej opinii Składu Orzekającego RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2007 rok (Uchwała Nr 26/W/08 RIO w Warszawie z dnia kwietnia 2008 roku)

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, iż na podstawie wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu na 2007 rok.

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr 53/W/08 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2007.

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2007 rok.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2007 – projekt uchwały Nr 54/2008

Głosowanie (w składzie 12 Radnych):
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Przyjęto: Uchwała Nr 79/XVIII/2008

2. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt uchwały Nr 55/2008

J. Trzeciak-Walc przewodnicząca Komisji KOiSS poinformowała o pozytywnej opinii Komisji wobec w/w przedłożonego projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała Nr 80/XVIII/2008

3. w sprawie uchwalenia w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt uchwały Nr 56/2008

Radna Trzeciak-Walc przewodnicząca Komisji KOiSS poinformowała o pozytywnej opinii Komisji wobec w/w przedłożonego projektu uchwały, po dodaniu w ostatnim punkcie programu, jako realizatorów Podkowiańskiego Caritasu i PKPS-u.

Radni zgłosili uwagi, że nie można zobowiązać tych organizacji do realizacji jakichś zadań bez pytania ich o zgodę.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że my nie możemy tym organizacjom czegoś zalecać i do czegokolwiek ich zobowiązywać.

Radny K. Głowacki postawił wniosek, by do czasu wyjaśnienia sprawy zdjąć ten projekt uchwały z programu obrad Rady.

Głosowanie za wniosku: (w składzie 12 Radnych):
za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 3
Wniosek przyjęto.

4. w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej – projekt uchwały Nr 57/2008

Radna Trzeciak-Walc przewodnicząca Komisji KOiSS wyjaśniała, że Komisja wielokrotnie na ten temat dyskutowała, chcąc poznać wszystkie aspekty sprawy, wobec czego Komisja KOiSS pozytywnie rekomenduje przedłożony projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała Nr 81/XVIII/2008

5. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt uchwały Nr 58/2008

Radny D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały: (w składzie 12 Radnych):
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała Nr 82/XVIII/2008

6. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z dnia 30 września 2005 roku – projekt uchwały Nr 59/2008

Burmistrz Miasta A. Kościelny poinformował, iż w/w aneks ma zostać podpisany, bo w zobowiązaniu tym zmianie ulegają daty z roku 2010 na rok 2012. Podany termin ulega przedłużeniu, gdyż o tyle wydłużył się czas procedury związany z podpisaniem umowy prywatyzacyjnej.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały: (w składzie 12 Radnych):
za: 11
przeciw: 1
wstrzymało się: 0
Przyjęto: Uchwała Nr 83/XVIII/2008

Przewodniczący RM J.Radziejowski przekazał przewodnictwo w obradach wiceprzewodniczącej RM A. Łukasiewicz.

Mieszkaniec miasta O. Koszutski wyraził prośbę, by przed głosowaniem nad uchwałami odczytywać projekty tych uchwały.

IV. Interpelacje i zapytania radnych
Radny D. Murawski zwrócił się do Burmistrza Miasta, by na posiedzenia Komisji Rady Miasta delegował merytorycznych pracowników Urzędu, z którymi można by było omawiać poruszane na posiedzeniach Komisji RM tematy.
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała pismo, które wpłynęło do radnych od Rady Szkoły i Rady Rodziców w sprawie rozbudowy szkoły samorządowej w Podkowie Leśnej (Załącznik Nr 1 do protokołu).
Przewodniczący Rady Szkoły Krzysztof Wojtowicz i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej Dorota Obzejta-Żbikowska wyjaśniali, iż intencjami listu do Rady Miasta nie jest oskarżanie o bezczynność tylko prośba o przychylne zainteresowanie sprawą.
Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że rozbudowa szkoły w Podkowie jest oczywista. Wyjaśniał, że na początku mówiło się tylko o rozbudowie sali gimnastycznej. Jest jednak oczywistym potrzeba rozbudowy szkoły. Burmistrz dodał, że nie zgadza się z tym, co wynika z treści przeczytanego pisma, że w tej sprawie przez cztery lata nie zrobiło się nic dla szkoły. Argumentował, że wydano przez te lata ponad 1 milion złotych na różne prace remontowe w szkole. Dodał, że zdobycia środków unijnych nie możemy być pewni, do tego w takiej wysokości, że my dołożymy tylko 3%. Wyjaśniał, że nie zostały jeszcze ustalone kryteria dotyczące infrastruktury służącej edukacji. Burmistrz miasta dodał, że dołoży wszelkich starań, by zdobyć środki unijne na rozbudowę szkoły. Podsumował, że wniosek o rozbudowę szkoły jest jednym z podstawowych wniosków, które będą składane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, by starać się o pieniądze na ten cel. A że wniosek dotyczący tak dużej rozbudowy szkoły wpłynął w końcu ubiegłego roku, w związku z czym trwają prace nad tym projektem.
Przewodniczący Rady Szkoły Krzysztof Wojtowicz mówił, że podczas spotkania z projektantem rozbudowy szkoły usłyszeć można było, że sprawa jest pilna, stąd ten list. Wyraził prośbę, by niczego nie przeoczyć i starać się wykorzystać wszystkie szanse otrzymania środków unijnych na ten cel.

Burmistrz Miasta A. Kościelny informował, że projekt tej inwestycji obejmować będzie budowę sali, łącznika, nowego skrzydła, ocieplenie szkoły i budowę biblioteki. Burmistrz wyraził swoje stanowisko, że jeśli tylko będą szanse, to będziemy się starać o pieniądze na wszystko, jeśli nie, to należy rozpocząć prace od budowy sali.

Radny Z. Musiałek zwrócił się do Burmistrza z pytaniem dotyczącym projektu gospodarki odpadami, bo tylko wtedy można się starać o dotacje na worki na śmieci, czy usuwanie azbestu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że wszystkie dane dotyczące tego projektu zostały zaktualizowane i zostało zlecone wykonanie takiego opracowania.

Radny D. Murawski prosił, by w Biuletynie miasta umieszczać informacje na temat ogłaszanych przetargów ich rozstrzygnięć, zawieranych przez urząd umów i zleceń.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że wniosek radnego Murawskiego nie jest dla niego rozkazem. Wyjaśniał, że treści wszystkich przetargów i ich rozstrzygnięć są w BIP-ie Urzędu.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukaszewicz zwróciła się do radnych, by Komisje Rady podawały do Biuletynu interesujące dla mieszkańców materiały.

V. Wolne wnioski

Mieszkaniec miasta O. Koszutski apelował do Rady Miasta o zajęcie się sprawą worków na odpady segregowane dla mieszkańców miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że problem ten był już poruszany. Wyliczono, że jeden worek na plastik raz w miesiącu dla mieszkańców, to wydatek rzędu 135 tyś. zł rocznie. Dodał, że w tej sprawie decyzja należy do Rady Miasta.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta

Załącznik nr 1 do protokołu

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski oraz wiceprzewodnicząca RM A. Łukaszewicz

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XIX sesji Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2008 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecny radny K. Głowacki i radny M. Borkowski) , Burmistrza Miasta, pracowników urzędu oraz mieszkańców i otworzył XIX sesję Rady Miasta V kadencji, następnie odczytał program XIX sesji, który został przyjęty przez radnych bez uwag.

Program XIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Złożenie ślubowania przez Panią Dorotę Obzejtę-Żbikowską – radną okręgu 12, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej dnia 8 czerwca br.
• Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
2. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

III. Złożenie ślubowania przez Panią Dorotę Obzejtę-Żbikowską – radną okręgu 12

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej P. Skalski gratulując wygranej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej wręczył radnej zaświadczenie o wyborze.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski powitał radną w gronie radnych miasta Podkowy Leśnej, po czym Pani Dorota Obzejta-Żbikowska złożyła ślubowanie radnej.

III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miasta:

Po zgłoszeniu uwagi do protokołu z XVIII sesji przez radnego D. Murwskiego, przyjęto go w głosowaniu: (w składzie 13 Radnych): 12 głosów „Za” i 1 „Wstrzymało się”.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej-projekt uchwały Nr 60/2008

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski przedstawił zebranym projekt uchwały.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że powodem przedłożenia tej uchwały jest dopełnienie kwestii formalnych. Zmiana w statucie miasta miałaby polegać na dodaniu do jednostek organizacyjnych miasta nowo powołanego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski mówił, że Komisja BFiI uznała, iż wprowadzenie teraz tej zmiany do statutu miasta jest przedwczesne przy planowanym niebawem połączeniu tej jednostki z MOK-iem. Wyjaśniał, że już po połączeniu tych jednostek, będzie można od razu wprowadzić do statutu miasta CKiIO a wykreślić MOK, który już nie będzie istniał.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 6
Przeciw: 7
Nie przyjęto projektu uchwały Nr 60/2008

2. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – projekt uchwały Nr 61/2008

Skrót MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowani Przestrzennego

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski przedstawił w skrócie genezę opracowanego projektu MPZP, kompetencje rady miasta w zakresie uchwalania MPZP. Dodał również, że wszystkie wymagania formalne dotyczące procedury uchwalania MPZP zostały zachowane, tzn. że przedmiotowy plan był wykładany w odpowiednim czasie oraz że posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Nadmienił, że zgodnie z opiniami prawników, Rada Miasta musi najpierw dokonać reasumpcji głosowania radnych miasta Podkowy Leśnej IV kadencji, a następnie głosować autopoprawki.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że przedmiotowy projekt MPZP był wiele razy dyskutowany na posiedzeniach Komisji Rady Miasta. Dodał, że ma nadzieję, iż wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione.

A. Fedorowska – architekt miasta przedstawiła zebranym, że gdy poproszono ją o przygotowanie MPZP na sesję do uchwalenia, zastała dokumenty niespójne, tzn.: plan był wykładany, uzgadniany, a rada miasta IV kadencji wprowadziła do niego poprawki, które naruszały zarówno wyłożenie jak też uzgodnienia. Przedstawiła, że za radą opinii radców prawnych należy przeprowadzić reasumpcję głosowania tych zapisów, które naruszają przepisy. Pani architekt wyjaśniała, jakie czynności wykonała, by ten MPZP zrobić zgodnie z prawem. Dodała, że na sesję przygotowane zostały dwie grupy spraw do głosowania. Pierwsza to reasumpcja głosowań rady miasta IV kadencji, poczynionych na LII sesji w dniach 13 VII – 21 IX 2006 roku, i druga grupa to autopoprawki. Architekt A. Fedorowska przedstawiła, że w celu dokonania reasumpcji głosowania przygotowała tabelę pn.: „Zestawienie poprawek wniesionych przez Radę Miasta IV kadencji do przedłożonego do uchwalenia MPZP Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w trakcie LII sesji Rady Miasta” z 45 poprawkami wniesionymi przez Radę Miasta IV kadencji na LII sesji w 2006 roku, oraz zawierającą proponowane rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta A. Kościelnego. Wyjaśniała, że poprawki te oparte są na opiniach Komisji Rady Miasta V kadencji .

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A. Maziarska przedstawiła zebranym pozytywną opinię Komisji na temat przedłożonego MPZP.

W wyniku dyskusji radnych miasta Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził reasumpcję głosowania nad wszystkimi poprawkami, tj. 45, wniesionymi przez Radę Miasta IV kadencji do przedłożonego do uchwalenia MPZP Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w trakcie LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej IV kadencji, która odbyła się w dniach 13 VII – 21 IX 2006 roku.

Radni Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji przystąpili do głosowania wszystkich wprowadzonych zmian przez Radę IV kadencji na LII sesji Rady, która odbyła się w dniach 13 VII – 21 IX 2006 roku.

Wyniki głosowania patrz.: Załącznik nr 1 do protokołu z XIX sesji – tabela pn:„Zestawienie poprawek wniesionych przez Radę Miasta IV kadencji w trakcie LII sesji Rady Miasta /wrzesień 2006 r./do przedłożonego do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, przedstawionych do powtórnego rozpatrzenia w dniu 26 czerwca 2008 r. na XIX sesji Rady Miasta wraz z rozstrzygnięciami Rady Miasta V kadencji”.

PRZERWA: 20.00-20.15

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie nad autopoprawkami wprowadzonymi przez Burmistrza Miasta do projektu MPZP i pozytywnie zaopiniowanymi przez Komisje Rady Miasta.

Głosowanie w składzie 13 Radnych

1. § 35 pkt.4
otrzymuje brzmienie „ Nakazuje się przeprowadzenie aktualizacji obiektów objętych ewidencją konserwatorską „ / pierwotny zapis „ zaleca się” /

Głosowanie: Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

2. W § 47
zamiast jednej wysokości zabudowy tj. 10 m dokonać podziału na dwie wysokości tj. wprowadzić: zapis :
„Ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
1. na terenach zabudowy mieszkaniowej – 10 m , dla terenów : MN, ML, MN/U,MN/UO,ML/UO,
2. na terenach zabudowy usługowej – 12 m, dla terenów: U,UA, UO, UT, UK,UŁ,UZ, US.

Pani architekt A. Fedorowska wyjaśniała, że powyższa zmiana jest zgodna z ustaleniami studium.

Radny D. Murawski zgłosił uwagę, że według niego ta autopoprawka nie jest dopuszczalna w Podkowie Leśnej. Radny uzasadniał, że wysokość 12 m dla Podkowy Leśnej jest za duża. Zaznaczył, by wysokość 12 m pozostawić tylko dla usług oświatowych i sportu, w każdym z punktów uchwały, gdzie taka treść ta występuje.

Zredagowano treść autopoprawki, według której § 47 miałby następujące brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
1. na terenach MN,ML,MN/U,MN/UO,ML/UO,U,UA,UŁ,UZ – 10 m
2. na terenach UO,US,UT,UK – 12 m

Głosowanie:
Ad. pkt 1:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Ad. pkt 2:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

3. W § 48
dopisać punkt 3 w brzmieniu: „Rysunek planu wskazuje tereny wymagające szczegółowych opracowań studialno projektowych np. w formie konkursów urbanistyczno – architektonicznych”
Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

4. W § 60
w punkcie 3 po słowach „ zgodnie ze stanem istniejącym „ dopisać :
„a nowoprojektowane”
Głosowanie:
Za: 13 głosów
Przyjęto w/w autopoprawkę

5. W § 62 pkt.2
przyjąć punkt 2 w brzmieniu: „2 miejsca parkingowe/100 m2 powierzchni usług, z wyłączeniem usług oświaty, z koniecznością zapewnienia stano¬wisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych i samochodów dostawczych” / dodano zapis „ z wyłączenim usług oświaty „/

Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

6. W § 79:
I. W punkcie 3 przyjąć maksymalną wysokość zabudowy – 10 m, zgodnie z ustaleniami § 47
II. Punkt 4 rozszerzyć o zapis z § 51 ust.1:
– dla działek ogrodowych – 70%
– dla działek leśnych – 80%
– dla działek położonych na wydmach i w otulinach rezerwatów – 85 %”
III. Punkt 5 rozszerzyć o zapis z § 51 ust. 2 i 3 :
– 20% powierzchni działki ogrodowej
– 15% powierzchni działki leśnej;
– 12% powierzchni działek położonych na wydmach i w otulinach rezerwatu;

Powierzchnia zabudowy oraz dojść i dojazdów o wszystkich rodzajach nawierzchni ,niezależnie od stopnia ich utwardzenia ,a w przypadku działek leśnych również powierzchnia wyłączona z gospodarki leśnej ,nie może być większa niż 400 m2. Na gruntach odlesionych obowiązują wszystkie ustalenia planu ,dotyczące ochrony i kształtowania środowiska zawarte w Rozdziale IV niniejszej uchwały, w szczególności nakaz niszczenia istniejącej zieleni,

Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

7. W § 81
w punkcie 2 po słowie „”Stawisko” dodać zapis „oraz poza granicą południową dz. nr ew.10 i granicą północną dz. nr ew.11 z obrębu 2”
Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

8. W § 85
punkt 3 przyjąć w brzmieniu: „maksymalną wysokość zabudowy – 10 m – zgodnie z ustaleniami § 47 pkt.1”
Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

9. W § 103:
I. punkt 3 przyjąć w brzmieniu: „maksymalną wysokość zabudowy na terenach mieszkaniowych – 10 m zgodnie z ustaleniami § 47”
Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

II. punkt 6 przyjąć w brzmieniu: „dla obiektów oświaty – minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80%, maksymalna wysokość zabudowy 10 m , zapewnienie minimum 4 miejsc parkingowych w granicach działek”
Głosowanie:
Za: 10 głosów
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto w/w autopoprawkę

10. W § 118
I. w punkcie 2 podpunkt a) dla terenu 81U przyjąć wielkość minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 80%
Głosowanie:
Za: 13 głosów
Przyjęto w/w autopoprawkę

II. w punkcie 3 w podpunkcie d) dla terenu 89U przyjąć 10 % dla maksymalnego wskaźnika zabudowania terenu i w podpunkcie e) dla tego terenu przyjąć maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3
Głosowanie:
Za: 11 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

11. W § 122
Zgodnie z wcześniej przyjętą autopoprawką nr 2 w § 122 w punkcie 1 przyjąć maksymalną wysokość zabudowy – 10 m
Głosowanie:
Za: 13 głosów
Przyjęto w/w autopoprawkę

12. W § 129
Zgodnie z wcześniej przyjętą autopoprawką nr 2 w § 129 w punkcie 2 przyjąć maksymalną wysokość zabudowy – 10 m
Głosowanie:
Za: 13 głosów
Przyjęto w/w autopoprawkę

13. W § 137
w punkcie 3 w podpunkcie e) dla terenu 4US/UT przyjąć minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 80%
Głosowanie:
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w autopoprawkę

14. W § 153
W punkcie 1 po słowie „cmentarza” dodać zapis „poza terenem leśnym”
Głosowanie:
Za: 11 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto w/w autopoprawkę

15. W § 157
Po słowach „łąki rekreacyjne „ dopisać „z dopuszczeniem otwartych terenów sportowych”
Głosowanie:
Za: 11 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto w/w autopoprawkę

Radny D. Murawski postawił wniosek, by przegłosować w § 97 pkt 6 zapis: „minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%”, gdyż Rada Miasta Podkowy Leśnej IV kadencji proponowała 45%.

Głosowanie:
Za: 13 głosów
Przyjęto w/w wniosek.

Radny D. Murawski postawił kolejny wniosek, by przegłosować przyjęcie punktu 2 w § 109.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski odpowiedział radnemu Murawskiemu, że zapis ten był już przez radnych miasta głosowany (patrz. Załącznik nr 1 do protokołu z sesji punkt 45)

Wobec braku kolejnych wniosków i uwag radnych Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna z przegłosowanymi wcześniej zmianami.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto: Uchwała Nr 84/XIX/2008

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski podziękował wszystkim za prace włożoną w opracowanie MPZP i dodał, że stanie się on dokumentem obowiązującym w momencie, gdy Wojewoda Mazowiecki przyjmie go, a następnie upłynie 30 dni od opublikowania tejże uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Radna A. Maziarska dziękowała za pracę i zaangażowanie w MPZP Pani architekt A. Fedorowskiej.

Podziękowania dla radnych miasta i Pani architekt A. Fedorowskiej składał również Burmistrz Miasta. Dodał, że uchwalenie MPZP to sukces wszystkich mieszkańców miasta.

V. Interpelacje i zapytania radnych

Radna D. Obzejta-Żbikowska złożyła propozycję przyłączenia się do składu Komisji ŁiOŚ oraz do Komisji KOiSS.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski odpowiedział, że na następną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie.

VI. Wolne wnioski

Mieszkanki miasta A. Foss w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i E. Domaradzka w imieniu Związku Podkowian gratulowały i dziękowały radnym miasta za uchwalenie MPZP Podkowy Leśnej, gdyż dzięki temu będzie można być spokojnym o przyszłość Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Pan Kobosko w imieniu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zwrócił się do zebranych z apelem o wsparcie finansowe organizacji.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zaproponował, by PKPS kontaktował się w tej sprawie z Komisją KOiSS.

Mieszkaniec miasta pytał Burmistrza, co będzie na terenie działki przeznaczonej pod budownictwo socjalne. Prosił również, by usunąć na tym terenie suche gałęzie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadał, że przewiduje umiejscowienie tam trzech kontenerów na lokale socjalne.

VII. Zamknięcie sesji

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknął posiedzenie XIX sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Załączniki:
Załącznik nr 1 do protokołu z XIX sesji – tabela pn: „Zestawienie poprawek wniesionych przez Radę Miasta IV kadencji w trakcie LII sesji Rady Miasta /wrzesień 2006 r./do przedłożonego do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, przedstawionych do powtórnego rozpatrzenia w dniu 26 czerwca 2008 r. na XIX sesji Rady Miasta wraz z rozstrzygnięciami Rady Miasta V kadencji  Protokół w wersji PDF

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XX sesji Rady Miasta z dnia 24 lipca 2008 roku

Protokół z XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 24 lipca 2008 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych (obecnych 12 radnych – lista w załączeniu; nieobecne radne J. Mironiuk i J.Trzeciak-Walc oraz radny Z. Musiałek ), burmistrza, pracowników urzędu oraz mieszkańców. Następnie otworzył XX sesję Rady Miasta V kadencji.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłosił prośbę dokonania w programie sesji zmian kolejności podejmowanych spraw, by jako pierwszą do głosu dopuścić architekt Beatę Gawryszewską – adiunk Zakładu Sztuki Krajobrazu SGGW, autorka koncepcji zieleni w ulicy Jana Pawła i alei Lilpopa.

Radni jednogłośnie przychylili się do zmiany w programie .

Program XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2. połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
3. w sprawie zmian w budżecie miasta.
4. powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
5. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

II. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta:

Głosowanie za przyjęciem protokołu: (w składzie 12 Radnych):
za: 10
wstrzymało się:2
Protokół przyjęto.

Dyskusja nt. realizacji projektu zieleni i małej architektury w ulicy Jana Pawła

Burmistrz miasta A. Kościelny odnosząc się do projektu uchwały nr 64/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta, gdzie przeznaczono środki na realizację tego projektu wyjaśniał, że wpisana w projekcie kwota 320.000 zł, przeznaczona na realizację projektu zieleni i małej architektury w ulicy Jana Pawła, uległa pomniejszeniu do 220.000 zł ze względu na błąd w kosztorysie.

Radna A. Maziarska, zwróciła się do architekt Beaty Gawryszewskiej z pytaniem, czy można podzielić prace inwestycji na etapy bez szkód dla projektu, a co może ułatwiłoby podejmowanie decyzji finansowych?

Głos zabrała architekt zieleni Beata Gawryszewska. Przedstawiła zebranym szczegóły projektu zieleni i małej architektury w ulicy Jana Pawła. Tłumaczyła m.in., iż większość nasadzeń należy zrobić razem, a w kolejnym roku wykonać ławki, kosze, parkingi rowerowe itp. Pani architekt uzasadniała, że materiał szkółkarski różni się i dlatego dobrze by było, aby nasadzenia wykonać w jednym roku.

Przewodniczący RM J.Radziejowski pytał jakie będą koszty utrzymania tej zieleni?

Pani B. Gawryszewska odpowiedziała, iż projekt został tak opracowany, by ograniczyć prace pielęgnacyjne do minimum. Dodała, że jednak warto by było, aby miasto zaopatrzyło się w zestaw do nawadniania roślin.

Radny Z. Bojanowicz pytał w sprawie miejsc, gdzie zaplanowano nasadzenia roślinami cebulkowymi, które kwitną wczesną wiosną. Radny pytał, co w miejscach tych będzie, gdy rośliny te przekwitną?

Pani B. Gawryszewska odpowiedziała, że to są rabaty w zabytkowej alei Lipowej, gdzie konserwator przyrody zabronił wszelkich nasadzeń oprócz niewielkich bylin. A okres kwitnienia tych roślin przypada na czas, gdy aleja Lilpopa jest szara. Potem sama naturalnie nabiera barw, gdyż rozwijają się liście na drzewach itp.

Radny Z. Bojanowicz pytał jeszcze o wysypane ciągi żwiru płukanego w tej alei. Pytał, jak wygrabić z tego żwiru liście?

Pani B. Gawryszewska odpowiedziała, że dmuchawą bądź miotłą.

Radny D. Murawski pytał o przyczyny niefortunnej rozbieżności kosztów w kosztorysie inwestycji w ulicy Jana Pawła?

Pani B. Gawryszewska tłumaczyła to pośpiechem.

Radny D. Murawski pytał, dlaczego w obmiarach przyjęto całą szerokość ulicy – od jednej krawędzie chodnika, łącznie z jezdnią, do drugiej krawędzi chodnika, a nie tylko pasy zieleni, które powinny być obsadzane? Pytał też o przyczyny przyzwolenia na pozostawanie czerwono-białych słupków i miejsca parkingowego dla samochodu osób prowadzących warzywniak na ulicy Jana Pawła.

Pani B. Gawryszewska wyjaśniała, iż aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie radnego Murawskiego, musiałaby przestudiować projekt i przygotować się do odpowiedzi. Dodała, że w ciągu 48 h udzieli radnemu odpowiedzi. W odniesieniu do słupków odpowiedziała, że ich wymiana, szczególnie przy przejeździe kolejowym wymaga kolejnych uzgodnień, czyli wykonania nowego projektu drogowego, który musi być uzgodniony, co generuje kolejne koszty.

Radny D. Murawski pytał o zastrzeżenia do projektu?

Pani B. Gawryszewska tłumaczyła, że konserwator zabytków p. Sarnowska nie miała większych zastrzeżeń oprócz tego, że należy zagęścić nasadzenia. Konserwator zabytków p. Chodorowska nakazała wymienić kosze na stylowe, natomiast inspektor Braś z Wojewódzkiego Konserwator Przyrody poleciła w kilku miejscach zamienić rabaty żwirowe na taka samą rabatę krzewów i bylin, jak w pozostałych miejscach oraz nie sadzić krzewów w świetle dużych koron drzew.

Odnosząc się do parkowanego samochodu osób prowadzących warzywniak na ulicy Jana Pawła pani architekt wyjaśniał, że jest to zdrowy kompromis. Uzasadniała, że według niej nie uda się sprawić, że ten samochód przestanie tam parkować.

Radny K. Głowacki zwrócił się do pani architekt, by nie sankcjonowała i nie szukała kompromisu, tylko projektowała. Radny dodał, że należy zrobić wszystko i znaleźć sposób na to, by samochód ten nie parkował tam.

Radny D. Murawski mówił, że teren do obsadzenia jest stosunkowo wąskim pasem, a planuje się tam wysypanie podsypki z kamienia płukanego. Pytał, czy nie wystarczy wysypać tam korę zamiast wspomnianego żwiru?

Pani Gawryszewska odpowiedziała, że kora nie jest materiałem budowlanym i nie powinno się jej traktować jako czegoś, co będzie efektem końcowym na rabacie. Dodała, że w zastosowaniu owego żwiru chodzi również o poszerzenie wnętrza urbanistycznego alei.

Radny D. Murawski pytał o konieczne czynności do wykonania przy pielęgnacji drzew oraz dlaczego cena nadzoru autorskiego jest tak wysoka?

Pani Gawryszewska odpowiedziała, że różnica w cenach specjalistów pielęgnujących drzewa-zabytki może być znacząca, a warto, by pielęgnacją takich drzew zajmowali się specjaliści, którzy nie zdewastują drzewa.

Odpowiedzi na pytanie dotyczące ceny nadzoru autorskiego udzieliła Beata Homontowska, pracownik referatu Gospodarka Komunalna i Inwestycje Urzędu Miejskiego. Wyjaśniała, że taką kwotę ustaliła z założenia. Konkretnej kwoty należy się spodziewać po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Radny D. Murawski pytał jeszcze, czy nie powinno się poczekać do systemu informacji miejskiej i małej architektury, która byłaby wybrana dla całego miasta?

Pani Gawryszewska odpowiedziała, że SIM to coś innego, a jeśli chodzi o ławki, kosze itp. ,to projekt ten jest projektem, który będzie już rzutował na przyszły wygląd tych rzeczy w innych ulicach.

Po powyższych wyjaśnieniach Przewodniczący RM J.Radziejowski podziękował pani architekt za wyjaśnienia i zarządził głosowanie nad projektami uchwały.

III. Podjęcie uchwał w sprawie

1. zmian w uchwale Nr 80/XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt Nr 62/2008

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały: (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 85/XX/2008

2. połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – projekt 63/2008

Burmistrz Miasta jako datę połączenia wyżej wymienionych jednostek proponuje 1 stycznia 2008 roku. Uzasadniał, że koniec starego a początek nowego roku obrachunkowego ułatwi realizację wielu spraw formalnych. Dodał też, że data ta będzie najlepsza pod względem terminów matematycznych, nawet tych związanych z drukiem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, gdzie na druk uchwały czeka się około trzech miesięcy.

Radna A.Łukasiewicz w imieniu przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych wyraziła pozytywną opinię Komisji nt. tego projektu uchwały.

Radny Z. Bojanowicz pytał, czy MOK wraz z terenem jest nasz, czyli miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że tak.

Radny D. Murawski cytując fragment przedmiotowego projektu uchwały, iż siedziba CKiIO mieści się przy ulicy Lilpopa 18, pytał, czy pałacyk przekazujemy na własność Centrum?

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że w/wymieniona uchwała nie dotyczy spraw własności.

Radny D. Murawski mając wątpliwości cytował § 4 uchwały Nr 53/XI/2007 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2007 roku „Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury”, tj. „Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej przekaże Centrum, na podstawie umowy użyczenia budynek „Pałacyk Kasyno” położony w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 posadowiony na działce będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej (działka nr ew. 2 obr. 7 ) z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej”.

Mecenas J. Tarasiuk przedstawiała, że umowa użyczenia zostanie zawarta między Burmistrzem a dyrektorem Centrum.

Radny D. Murawski poprosił, by wprowadzić do uchwały zapis, jak w wyżej zacytowanej uchwale, że budynki zostaną przekazane na zasadzie użyczenia.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że to już należy do kompetencji burmistrza.

Sekretarz Miasta M. Górska dodała, że w tamtym przypadku powstawała nowa jednostka i dlatego taki zapis zawarto, a teraz te dwie jednostki już istnieją.

Radna A. Maziarska zwróciła się do radych z prośbą o nie przedłużanie procesu procedowania nad uchwałą, co niepotrzebnie może opóźnić cały proces połączenia jednostek.

Radny D. Murawski cytując fragmenty ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kultury odpowiedział, że nie chce niczego przedłużać. Radny uzasadniał, że wszelkie zgłaszane wątpliwości wynikają tylko z jego przezorności.

Przerwa 19.45-19.55

Radny K. Głowacki zgłosił wniosek o przełożenie w/w projektu uchwały na następna sesję z powodu nie przedłożenia przedmiotowego projektu uchwały na czas oraz braku m.in. projektu schematu organizacyjnego połączonej jednostki.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że wszystkie materiały zostały dostarczone radnym na czas, a schemat organizacyjny jednostki będzie tworzył dyrektor.

Radny D. Murawski dodał, by włączyć do uchwały zapis dotyczący wskazania obiektów, jakie zostaną przekazane Centrum.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że uregulowanie tej kwestii należy do kompetencji burmistrza.

Głosowanie za przyjęciem zgłoszonego przez radnego Głowackiego wniosku odłożenia przedmiotowego projektu uchwały na następna sesję(w składzie 12 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 7 głosów
Wniosku nie przyjęto.

Radny D. Murawski zgłosił uwagi do projektu statutu połączonych jednostek, tj. w § 12 pkt 1 powrócić do pierwotnie proponowanego zapisu w brzmieniu: „podstawą działalności Centrum jest roczny plan działalności ustalany przez dyrektora, zaopiniowany przez Burmistrza oraz zatwierdzany przez Radę Miasta.” zamiast „podstawą działalności Centrum jest roczny plan działalności ustalany przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Miasta oraz zatwierdzany przez Burmistrza”.

Głosowanie za przyjęciem zgłoszonego przez radnego Murawskiego wniosku (w składzie 12 Radnych):
Za: 4 głosy
Przeciw: 6 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy.
Wniosku nie przyjęto.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził głosowanie nad projektem uchwały Nr 63/2008

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 86/XX/2008

3. w sprawie zmian w budżecie– projekt Nr 64/2008

Burmistrz Miasta A. Kościelny wprowadził autopoprawkę w § 1. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zamiast kwoty 320.000 zł wstawić kwotę 220.000 zł.

Radny D. Murawski zgłosił, że Rada nie może tej sprawy głosować, bo wszelkie zmiany w budżecie miasta muszą zostać zgłoszone Radzie na 14 dni przed sesją.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że ta uwaga radnego Murawskiego nie jest zasadna, gdyż wniosek i autopoprawka zawsze mogą zostać zgłoszone.

Radny D. Murawski zaproponował aby przedmiotowa uchwała została rozbita na dwie oddzielne uchwały, gdyż do część jej tematyki nie ma zastrzeżeń , a do części są uwagi Komisji BFiI. Dodatkowo w imieniu Komisji BFiI wyraził opinię, że brak jest wyjaśnień co do Działu 750 administracja publiczna zawartych w projekcie uchwały w kwocie 40.000 zł.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odpowiedział, że wyjaśnienia są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wyjaśniał, iż ta kwota miałaby zostać wykorzystana na instalację centralnego ogrzewania w budynku urzędu.

Radny D. Murawski prosił o wyjaśnienia dotyczące tej kwoty na następnym posiedzeniu Komisji BFiI. Następnie radny zgłosił dwa wnioski, tj.:

I. w § 1 w Dziale 750 administracja publiczna zdjąć kwotę 40.000 zł
Głosowanie w/w wniosku (w składzie 12 Radnych):
Za: 4 głosy
Przeciw: 6 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto.

II. w § 1 w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zdjąć kwotę 220.000 zł

Radna A. Maziarska wyrażając swoje niezadowolenie wobec sytuacji, jaka zaistniała w trakcie procedowania nad w/w projektem uchwały, prosiła, by zastanowić się na sesji razem, co zrobić, żeby w tym mieście coś powstało, a nie utrudniać wszystko.

Głosowanie w/w wniosku (w składzie 12 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw: 6 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Wniosku nie przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały – projekt Nr 64/2008 (w składzie 12 Radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Uchwały nie przyjęto.

4. powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt Nr 65/2008

Przewodniczący RM J.Radziejowski poinformował, że nowo wybraną radną miasta D. Obzejtę-Żbikowską proponuję się powołać do składu osobowego Komisji KOiSS oraz Komisji ŁiOŚ.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto uchwałę jednogłośnie – Uchwała Nr 87/XX/2008.

A. Witkowska – dyrektr Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz D. Skotnicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wracając do nie przyjętego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, gdzie poza zgłaszanymi sprawami, zostały również zawarte środki na jednostki przez nie kierowane, zgłosiły, że wobec powyższego utracą płynność finansową.

Radny D. Murawski wobec zgłoszonych uwag poprosił, by poprawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta wnieść jak najszybciej na następną sesję.

5. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt Nr 66/2008

Sekretarz Mista M. Górska wraz z Przewodniczącym RM J.Radziejowskim uzasadniali przyczynę wniesienia w/w projektu pod obrady Rady.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował składniki wynagrodzenia Burmistrza Miasta następujących kwotach:
– 4700,- zł. wynagrodzenie zasadnicze,
– 1700,- zł. dodatek funkcyjny.

Radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI zgłosił następującą propozycję składników wynagrodzenia Burmistrza:
– 4200,- zł. wynagrodzenie zasadnicze,
– 1500,- zł. dodatek funkcyjny.

Głosowanie wniosku Komisji BFiI (w składzie 12 Radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Wniosek przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów
Przyjęto uchwałę jednogłośnie – Uchwała Nr 88/XX/2008.

IV. Interpelacje i zapytania radnych i V.Wolne wnioski

Radny J. Chrzanowski zwrócił się do Przewodniczącego RM z wnioskiem, iż na następnej sesji Rady Komisja Rewizyjna chciałaby przedstawić wyniki kontroli pn.: „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.

Radny K. Głowacki prosił, by uregulować kwestię wjazdu do Parku Miejskiego.

A. Witkowska – dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich wyjaśniała, że ona wydaje pozwolenia na wjazd do Parku. Dodała, że jeśli ktoś widzi naruszenie zakazu wjazdu do Parku, może zawsze zawiadomić o tym fakcie policję.

Radny Z. Bojanowicz apelował o należytą konserwacje hydrantów przeciw pożarowych.

Radna M. Choroś pytała o etapy prac związanych z budową mieszkań komunalnych w mieście.

Radna A. Maziarska zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Komisji BFiI o udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji ŁiOŚ w sprawie worków na segregowane śmiecie.

Radna A. Łukasiewicz przedstawiła zebranym ideę programu LEADER i korzyści z tym związane oraz zwróciła się do radnych, by zastanowili się, czy nie warto by z tego programu skorzystać.

VI. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknął posiedzenie XX sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXI sesji Rady Miasta z dnia 31 lipca 2008 roku,

Protokół z XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 31 lipca 2008 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna D. Żbikowska-Obzejta i radna M. Janus, nieobecny burmistrz miasta), pracowników urzędu oraz mieszkańców i otworzył XXI sesję Rady Miasta V kadencji. Po odczytaniu programu XXI sesji na wniosek radnej A. Łukasiewicz zgłosił wprowadzenie do programu sesji punktu, poświęconemu przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER.. (załącznik do protokołu)

Głosowanie za w/w zmianą w programie:
Za: 13
Przyjęto jednogłośnie

Program XXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie miasta,
– w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER.
III. Wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie miasta – projekt Nr 67/2008

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski uzasadnił, że Komisja BFiI pozytywnie opiniuje przedłożony projekt w sprawie zmian w budżecie miasta. Radny pytał również, dlaczego z projektu uchwały wykreślono pozycje dotyczące dodatkowych finansów na urząd miasta i zieleń w ulicy Jana Pawła II, które były wnoszone na poprzedniej sesji projektem uchwały, której nie przyjęto.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odczytał w/w projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 89/XXI/2008

2. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Adrianna Skajewska – pracownik urzędu przedstawiła zebranym ideę przedsięwzięcia i uzasadniała potrzebę utworzenia stowarzyszenia. Mówiła, że wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców i radnych obu gmin, na naszym terenie powstał pomysł powołania Lokalnej Grupy Działania. Dzięki inicjatywie burmistrza miasta
Podkowy Leśnej i ścisłej życzliwej współpracy z gminą Brwinów dnia 23 lipca br. w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej zebrało się kilkadziesiąt podmiotów zainteresowanych wspólną inicjatywą zawiązania współpracy, powołania Stowarzyszenia i pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 Leader Unii Europejskiej. Środki te, w wysokości prawie 3 mln zł mogą być przeznaczone na projekty realizowane na terenie obu naszych gmin. Inicjatywa jest nowatorska, gdyż zasadza się na współpracy podmiotów z trzech sektorów: publicznego, prywatnego, społecznego. Możliwość wyboru projektów do dofinansowania, decydowanie o podziale środków w takim gronie, stwarza realne możliwości rozwoju naszego obszaru, który dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie oferty kulturalnej i turystycznej oraz osób działających w tej sferze. Dzięki pozyskanym funduszom wsparcie finansowe będzie mogło być skierowane na inicjatywy, które już mają miejsce, by podnieść ich jakość i rangę, ale i sfinansować nowatorskie pomysły przedsiębiorców i mieszkańców miasta, które będą promowały nasz region.

Radny D. Murawski pytał, czy przyjmując zapis zawarty w § 1 pkt, tj. „Wyraża się zgodę na utworzenie Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER z udziałem Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów, jako członków zwyczajnych”, możemy decydować za Gminę Brwinów.

Adrianna Skajewska odpowiedziała, że zasięgała w tej sprawie opinii prawnika, który wyjaśniał, że można taki zapis przyjąć. Bez partnera nie zarejestrujemy Stowarzyszenia, które i tak będzie otwarte dla innych jednostek, osób fizycznych i osób prawnych.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13
Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 90/XIX/2008

III. Wolne wnioski

Radny D. Murawski przypomniał o wywieszeniu flag państwowych z okazji obchodów 64 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Radny Z. Musiałek pytał, co dalej z Projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna?

Radna A. Maziarska odpowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Ładu i Ochrony Środowiska członkowie komisji zajmą się omówieniem tej sprawy.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił problemy z przejazdem na ulicy Żeromskiego, szczególnie w czasie ulew.

Radny D. Murawski zgłosił, by po wycince gałęzi drzew przez Zakład Energetyczny na placu węgiersko-polskim, przywrócić do stanu poprzedniego powyrywane krawężniki.

Radny K. Głowacki zgłosił, by powrócić do rozmów na temat zmniejszenia liczby okręgów wyborczych w mieście a zwiększenia w nich liczy radnych.

Przewodniczący RM J. Radziejowski odpowiedział, że teoretycznie jest to możliwe, ale w praktycznie – bardzo trudne. Musi być bardzo ważny powód takiej zmiany, ale o wyjaśnienie tej sprawy prosi się prawnika.

Mieszkaniec miasta M. Preiskorn w imieniu rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia zorganizowane w czasie wakacji w MOK-u, wyraził uznanie oraz dziękował dyrektor MOK-u B. Bierońskiej-Lach za ciekawą i bardzo interesująca organizację wypoczynku letniego podkowiańskich dzieci.

Radna A. Maziarska zwróciła się do przewodniczącego Komisji Budżetu BFiI o udzielenie odpowiedzi na czerwcowe pismo Komisji ŁiOŚ w sprawie worków na śmieci segregowane.

Radny D. Murawski zobowiązał się udzielić pisemnej odpowiedzi na pismo. Radny zwrócił się do pracownika urzędu p. Skajewskiej, czy będą składane jakieś wnioski o środki unijne, szczególnie te dotyczące dróg i rozbudowy szkoły?

Pani A. Skajewska udzielając odpowiedzi, wyjaśniała, że jest w trakcie prac nad przygotowaniem projektu na rewitalizację Parku. Dodała, że przed nami są jeszcze do uzupełnienia niezbędne uzgodnienia, ale to nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie. Pani Skajewska wyjaśniała, że będzie też składany wniosek na rozbudowę szkoły. Kolejny wniosek będzie również składany na rozbudowę ścieżek rowerowych w ramach Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gmin Zachodniego Mazowsza.

Radny D. Murawski prosił, by te informacje drogowe przekazać na posiedzeniu Komisji ds. dróg.

Dyrektor CKiIO A. Witkowska w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dzierżawę pomieszczeń restauracji w Pałacyku-Kasyno pytała o możliwości utwardzenia drogi do Pałacyku w Parku i budowy parkingu przy wjeździe do Parku, gdyż kontrahent pytał o tę kwestię.

Przewodniczący RM J. Radziejowski odpowiedział, iż jest to sprawa Burmistrza Miasta.

Radny Z. Bojanowicz wyjaśniał, iż w rozmowie z dyrektor CKiIO przedstawił, iż na problem ulicy Kwiatowej Komisja ds. dróg zwracała uwagę, co zostało przyjęte do uchwały budżetowej jako załącznik. Został tam ujęty projekt techniczny zagospodarowania tej ulicy na odcinku od Lilpopa do Parkowej. Radny mówił, że przebiegu realizacji tej propozycji rada miasta nie zna. Radny Bojanowicz dodał, że na ten cel w budżecie zostały zarezerwowane środki, a w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do Pałacyku, to musi wypowiedzieć się również burmistrz i konserwator przyrody, gdyż jest to kwestia rewitalizacji Parku.

IV. Zamknięcie sesji

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXI sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada miasta
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1 do protokołu z XXI
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 31 VII 2008 r.

UCHWAŁA NR ……/XXI/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………..2008 r.

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na utworzenie Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER z udziałem Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów, jako członków zwyczajnych.
2. Stowarzyszenie jest otwarte dla innych jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i osób prawnych.
3. Nazwę Stowarzyszenia określi walne zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 2.

1. Udział Podkowy Leśnej w składkach członkowskich Stowarzyszenia będzie pochodził z budżetu Miasta.
2. Przewiduje się proporcjonalny udział każdej z gmin w kosztach działalności Stowarzyszenia w zależności od ilości mieszkańców.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół z posiedzenia XXII sesji Rady Miasta z dnia 18 września 2008 roku

Protokół z XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 18 września 2008 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie LeśnejI. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych (obecnych 12 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna J. Mironiuk, J. Trzeciak-Walc, radny Z Musiałek i Burmistrz Miasta), pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta i otworzył XXII sesję Rady Miasta V kadencji.
Rozpoczynając obrady Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił zebranym wniosek Burmistrza Miasta (Załącznik Nr 1 do protokołu), by w związku z Jego zaplanowanym urlopem znieść z programu obrad XXII sesji punkt IV poświęcony informacjom Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów” oraz punkt V dotyczący przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r.Radny K. Głowacki zgłosił, by wobec wielu niejasności odłożyć również na następną sesję przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta.Radna A. Łukasiewicz – wiceprzewodnicząca Komisji KOiSS, zgłosiła, że Komisja KOiSS na swoim posiedzeniu ustaliła, by projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania przekazać jeszcze do konsultacji organizacjom pozarządowym. Radna Łukasiewicz dodała, że wobec powyższego Komisja KOiSS wnosi o zdjęcie tego projektu uchwały z programu obrad XXII sesji celem przekazania go do konsultacji społecznych.

Sekretarz Miasta M. Górska w związku z pojawieniem się nowych okoliczności prawnych, wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z programu obrad Rady pkt III ppkt 3 tj. przyjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne.

Program XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
2. w sprawie zmian w budżecie miasta.
III. Wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Głosowanie w sprawie zmian w programie.
Nowy program uchwały przyjęto jednogłośnie.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie uchwalenia Program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej– projekt Nr 70/2008

Radna A. Łukasiewicz – wiceprzewodnicząca Komisji KOiSS przypominała zebranym okoliczności ponownego zajmowania się radnych w/w projektem. Wyjaśniała, że w stosunku do uprzednio składanego projektu uchwały zmianie uległ zapis punktu 5 Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 – 2012 opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, gdzie do realizatorów programu dopisano organizacje pozarządowe. Radna dodała, że Komisja KOiSS pozytywnie opiniuje przedłożony projekt.

Mecenas J. Tarasiuk zgłosiła, iż w ostatnich dniach przyjęto tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej, wobec czego zmieni się podstawa prawna wniesionej uchwały na: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów

Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 91/XXII/2008

2. w sprawie zmian w budżecie – projekt Nr 72/2/2008 (Załącznik nr 2 do protokołu)

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski wyjaśniał, że Komisja BFiI wnioskowała, by w pierwotnie przedłożonym Radzie Miasta projekcie uchwały Nr 72/1/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta zdjąć w § 1. pkt II w dziale 900 Gospodarka komunalna kwotę 50.000 zł, które miały zostać przeznaczone na renowację przepustów. Dodał, że Komisja BFiI wnioskowała, by pieniądze te przeznaczyć na naprawę nawierzchni ulic Ptasiej i Bażantów, a finanse na renowację przepustów wygospodarować w momencie wykonywania całościowego i kompleksowego projektu rowów melioracyjnych ze wszystkimi rzędnymi. Radny Murawski uzasadnił, że po uwzględnieniu tych uwag Komisja BFiI pozytywnie opiniuje przedłożony projekt w sprawie zmian w budżecie miasta.

Radna A. Maziarska pytała o przyczyny rezygnacji z renowacji przepustów.

Radny Z. Bojanowicz wyjaśniał, że przepusty służą do swobodnego przepływu wody w momencie, gdy woda ta będzie tam płynąć. Przedstawiał, iż by wykonać renowację przepustów i oczyszczanie rowów należy znać rzędne jego początku i końca. Dodał, że wybiórcze zajmowanie się przepustami nie rozwiąże problemu. Radny Bojanowicz wyjaśniał, że w niedługim czasie powinniśmy wystąpić do WKD o przepust pod torami kolejki koło Podkowy Leśnej Wschodniej. Dodał, że aby to uczynić, musimy znać rzędne. Radny przedstawiał, że podobnie jest z trasą 719, która ma być przebudowywana i tu również musimy znać rzędne, by wiedzieć na jakiej głębokości pod trasą umieścić przepust. Radny uzasadniał, że w związku z wieloma czynnikami należy najpierw uporządkować wiedzę nt. rzędnych rowów.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 12 Radnych):
Za: 12 głosów

Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 92/XXII/2008

III. Wolne wnioski

Przewodniczący RM J.Radziejowski w imieniu radnych dziękował mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i tym wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację imponującego Festiwalu Otwarte Ogrody 2008.

Brawa.

Radna A. Maziarska wystąpiła z wyjaśnieniem kwestii licznej korespondencji Komisji ŁiOŚ do Komisji BFiI w sprawie dofinansowania zakupu worków na tworzywa sztuczne. Radna mówiła, że Komisja ŁiOŚ od lutego 2008 roku nie otrzymała od Komisji BFiI żadnych informacji i odpowiedzi na ten temat. Radna Maziarska oświadczyła, że Komisja ŁiOŚ oraz mieszkańcy miasta zostali przez Komisję BFiI zlekceważeni, bo nie ma żadnego stanowiska Komisji BFiI na temat dofinansowania zakupu worków.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski wyjaśniał, że Komisja BFiI obradowała na ten temat i wypracowała stanowisko, by sprawa ta wróciła do Burmistrza, celem przeanalizowania, czy wszyscy mieszkańcy mogliby skorzystać z dofinansowania wywozu śmieci i liści. Radny Murawski zwracając się do przewodniczącej KŁiOŚ zaproponował, aby Komisja złożyła w tej sprawie wniosek do budżetu miasta na 2009 rok.

Mieszkaniec W. Łęcki pytał o losy uchwalonego Miejscowego Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Radna A. Maziarska odpowiedziała, że MPZP jest w analizie u Wojewody Mazowieckiego.

Radny K. Głowacki zgłaszał, że na zadane przez niego wcześniej pytanie do p. Mecenas nt. możliwości zmniejszenia ilości okręgów wyborczych w mieście do tej pory nie otrzymał odpowiedzi.

Mecenas J. Tarasiuk poprosiła o sformułowanie precyzyjnego pytania na piśmie.

Radny Z. Bojanowicz informował o braku zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umacnianie nawierzchni dróg destruktem. Dodał, że wszędzie tam, gdzie planowany był destrukt ma być stosowany narzut kamienny.

Radny D. Murawski pytał o przyczynę zmiany koncepcji budowy mieszkań socjalnych?

Sekretarz Miasta M. Górska zobowiązała się powtórzyć to pytanie Burmistrzowi.

IV. Zamknięcie sesji

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada Miasta
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1do protokołu z XXII
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 31 VII 2008 r.

Podkowa Leśna, 11 września 2008 r.

Janusz Radziejowski
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej
w/m

W związku z moim wcześniej zaplanowanym urlopem od dnia 15 września br. zwracam się z uprzejmą prośbą o zniesienie z programu obrad XXII sesji Rady Miasta punktu IV poświęconego informacjom Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów” oraz punktu V dotyczącego przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r.
Jednocześnie proszę o wniesienie tych punktów programu na kolejne posiedzenie Rady Miasta.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Załącznik nr 2 do protokołu z XXII
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 31 VII 2008 r.

Projekt nr 72/2/2008

UCHWAŁA Nr …../XXII/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 18 września 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 57.100 zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.100 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 57.100 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 50.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.100 zł

§ 2.

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 65.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000 zł
[Ogród Matki i Dziecka – zakup i montaż wyposażenia]

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 65.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 30.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.559.580 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.199.402 zł

Protokół z posiedzenia XXIII sesji Rady Miasta z dnia 22 października 2008 roku

Protokół z XXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 22 października 2008 roku,
która odbyła się w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła 20

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przywitała obecnych radnych (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna M. Janus i radny J. Radziejowski) Burmistrza Miasta, pracowników urzędu oraz mieszkańców miasta i otworzyła XXIII sesję Rady Miasta V kadencji.

Burmistrza Miasta A. Kościelny Złożył wniosek o włączenie do programu sesji dwóch projektów uchwał, tj. projektu nr 74/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta (Załącznik Nr 1 do protokołu) i projektu nr 75/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 r. (Załącznik Nr 2 do protokołu). Burmistrz tłumaczył, że do porozumienia między Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek w sprawie budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą, chcą jeszcze przystąpić gmina Grodzisk Mazowiecki i Pruszków, stąd wnosi o zmianę w/w uchwały.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaproponowała wprowadzenie do programu sesji punktu pn. „Wolne wnioski.”

Radny K. Głowacki zgłosił propozycję wniesienia do programu sesji punktu poświęconemu przyjęciu protokołów z XX, XXI i XXII sesji Rady Miasta.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odpowiedziała, że przewodniczący Rady Miasta zwołując obrady nie wprowadził tego punktu do programu XXIII sesji.

Radni przez aklamację odłożyli sprawę przyjęcia protokołów na następne obrady.

Program XXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta.
2. w sprawie zmian w budżecie miasta.
3. w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 r.
III. Wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Głosowanie w sprawie zmian w programie.
Głosowanie za przyjęciem w/w programu sesji (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto nowy program obrad.

II. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt Nr 73/2008
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytując w/w projekt i uzasadnienie wyjaśniała, że projekt ten dotyczy przeznaczenia środków finansowych na naprawę nawierzchni w ulicach: Krasek, Krasińskiego, Mickiewicza, Bluszczowej, Świerkowej, Sienkiewicza, Reymonta, Modrzewiowe, na prace remontowo – porządkowe na działce komunalnej wokół budynku przychodni na budowę punktów oświetleniowych w ulicy Krasek i Akacjowej. Wiceprzewodnicząca poprosiła przewodniczącego Komisji BFiI, o głos w sprawie projektu uchwały nr 73/2008, gdzie projekt ten był dyskutowany.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski przedstawił, że Komisja BFiI opiniuje pozytywnie zaproponowane zmiany w budżecie miasta.

Radny Z. Bojanowicz wyraził swoją opinię, iż cieszy się z podjętych działań w zakresie modernizacji dróg, ale z drugiej strony obawia się, że warunki atmosferyczne mogą pokrzyżować zaplanowane remonty nawierzchni dróg. Radny dodał, że należy zrobić wszystko, aby pieniądze na ten cel wykorzystać i nie zostawiać ich w budżecie. Dodał, że ulica Grabowa i ściśle związana z nią ulica Bukowa są przewidziane do projektowania i realizacji w następnym roku.

Burmistrza Miasta A. Kościelny tłumaczył, że środki na ten cel można było obecnie przeznaczyć, ponieważ na razie odstąpiono od zakupu kontenerów na mieszkania socjalne.

Radna D. Obzejta pytała, dlaczego w tym spisie ulic przeznaczonych do naprawy nie ma ulicy Topolowej, którą dodano do listy robót interwencyjnych na posiedzeniu Komisji BFiI?

Radny Z. Bojanowicz tłumaczył, że ulica Topolowa jest przeznaczona do projektowania w najbliższym czasie, co wynika z ogłoszonego przetargu na wykonanie projektów przebudowy dróg w Podkowie Leśnej. Radny dodał, że ulica ta będzie doraźnie naprawiana z bieżących środków budżetu miasta przeznaczonych na utrzymanie dróg.

Burmistrza Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że w tej chwili w mieście są prowadzone prace w drogach z dwóch pozycji budżetowych: pierwsza to prace wynikające z ogłoszonego przetargu, drugie to prace inwestycyjne.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów

Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 93/XXIII/2008

2. w sprawie zmian w budżecie – projekt Nr 74/2008
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytala projekt wraz uzasadnieniem i wyjaśniała, że projekt ten na zakłada zwiększenie dotacji podmiotowej dla na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na zgłoszony wniosek dyrektor tejże jednostki.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski przedstawił, że Komisja BFiI opiniuje pozytywnie zaproponowane zmiany w budżecie miasta i zgłosił uwagę techniczną, by po wprowadzeniu zmian poprawić zapis „ogółu plany wydatków” na 19.2199.971 zł.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów

Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 94/XXIII/2008

3. w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 r. – projekt Nr 75/2008
Burmistrza Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że uchwała ta dotyczy porozumienia między Miastem Podkowa Leśna a Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek w sprawie budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą. Wyjaśniał, że do porozumienia tego chcą jeszcze przystąpić gmina Grodzisk Mazowiecki i Pruszków, stąd nalezy dokonac zmiany w uchwale nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 roku.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów

Przyjęto jednogłośnie Uchwała Nr 95/XXIII/2008

III. Wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz poinformowała, że dnia 1 października br. do Rady Miasta wpłynęła opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej informacji o przebiegu z wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2008 roku. Dodała, że opinia ta zostanie odczytana na następnej sesji Rady. Radna Łukasiewicz informowała również o:
– wpłynięciu do Rady Miasta pisma Rady Rodziców i Rady Szkoły wnioskujacego o podjecie przez Radę Miasta uchwały w sprawie rozbudowy Szkoły samorzadowej w Podkowie Leśnej (Załącznik nr 3 do protokołu)
– o piśmie z doktor M. Bijak-Perki z NZOZ BASIS z prośbą o wynajęcie bez przetargu lokali budynku przychodni po opuszczeniu jego części przez NZOZ Medicus.
Radna A. Łukasiewicz przedstawiła również zebranym, że Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta wysłali do Burmistrza naszego partnerskiego, włoskiego miasta Piedimonte zaproszenie celem omówienia dalszej współpracy miast. Prosiła, by jeśli zaproszenie zostanie przyjęte, radni Podkowy Leśnej włączyli się w pomoc przy przyjęciu gości z Włoch.
Radna A. Łukasiewicz informowała również zebranych o spotkaniu założycielskim programu LEADER, które odbyło się 13 października 2008 r., w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele osób prawnych jak i osoby fizyczne – w sumie 34 członków założycieli. Radna wyjaśniała, że zgodnie z uchwałami Rad Miasta wśród założycieli znaleźli się Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny i Burmistrz Miasta i Gminy Brwinów Andrzej Guzik. Powołane zostało stowarzyszenie, przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia. A. Łukasiewicz przedstawiła, że zarząd stowarzyszenia ukonstytuował się w następującym składzie;
Anna Łukasiewicz- Prezes Zarządu (na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia)
Tomasz Latopolski – I Wiceprezes Zarządu
Adriana Skajewska – II Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kubicki – Sekretarz
Jarosław Waliszewski – Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej weszli; Piotr Skalski, Marek Olenderek, Zbigniew Musiałek.
Radna przekazała, że w kolejne poniedziałki października i listopada w Podkowie Leśnej i Brwinowie będą odbywały się spotkania poświęcone opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia jest obowiązkowym i bardzo szczegółowym dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku o fundusze z PROW-u. Więcej informacji w zakładkach LEADER na stronach Podkowy Leśnej i Brwinowa. Na koniec zaprosiła wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w pracach nad wspólną Strategią.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zaprosił przedstawicieli Doraźnej Komisji ds. dróg i Komisji Rewizyjnej jako obserwatorów do wzięcia udziału w otwarciu przetargu na wykonanie projektów przebudowy dróg w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił również zebranym, że w dniu 24 października br. Podkowę Leśną odwiedzi 16 przedstawicieli ambasad w Polsce. Dodał, że będzie to spotkanie kurtuazyje o prywatnym charakterze.

Radny D. Murawski zgłosił, że na Alei Lipowej zalegaja chałdy gruzu i liści. Dodał, że między innymi w tej i w innych sprawach złożył do Burmistrza Miasta interpelacje, na które będzie oczekiwał odpowiedzi oraz podjęcia szybkich działań (Załącznik nr 3 do protokołu).

Radna M. Choroś zgłosiła zaniepokojenie sprawą odstąpienia od tworzenia domów komunalnych oraz że odstąpiono od zakupu kontenerów na mieszkania socjalne.

Mieszkaniec miasta O. Koszutski zwrócił uwagę na zły dojazd i dojście do Pałacyku. Apelował, że nie należy czekać na rewitalizację Parku, tylko już zająć się uporzadkowaniem tych kwestii. Proponował, by zachęcic do współpracy WKD i zrobić wzdłuż torów deptak, który prowadziłby między innymi do Palacyku – Cenatrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Dyrektor CKiIO A. Witkowska przedstawila, że w rozmiwie z dyrektorem WKD G. Dymeckim usłyszała, że WKD nie bedzie robić tu przeszkód, że oni moga zrobić miedzy innymi barierki, ale kwestia oświetlenia i ścieżek to sprawa miasta Podkowy Leśnej.
Dyrektor CKiIO A. Witkowska na koniec wystapiła do Komisji KoiSS oraz KBFiI z zaproszeniem, by posiedzenia Komisji odbywały sie w CKiIO.

IV. Zamknięcie sesji

Wobec braku kolejnych wniosków Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zamknęła posiedzenie XXIII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
UM – Urząd miasta Podkowy Leśnej
RM – Rada Miasta Podkowy Leśnej
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska. Rady Miasta Podkowy Leśnej

Obradom przewodniczyła: Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1do protokołu z XXIII
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 22 X 2008 r.

Projekt 74/2008

UCHWAŁA Nr / /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 100.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki
§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 100.000 zł

II. Deficyt budżetu miasta powstały w wyniku w/w zmian
zostanie pokryty nadważką z lat ubiegłych § 957 100.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.560.149 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.199.971 zł

Załącznik nr 2 do protokołu z XXIII
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 22 X 2008 r.

Projekt Nr 75/2008

UCHWAŁA Nr ……/ XXIII /2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 42/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

W uchwale nr 42/XI/2007 z dnia 11 października 2007 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 w/w uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy:
1) Gminą Błonie
2) Gminą Brwinów
3) Gminą Grodzisk Mazowiecki
4) Gminą Leszno
5) Gminą Michałowice
6) Gminą Milanówek
7) Gminą Nadarzyn
8) Gminą Podkowa Leśna
9) Gminą Pruszków”

§ 2.

W związku z powyższym tytuł uchwały nr 42/XI/2007 otrzymuje brzmienie: „w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do protokołu

Załącznik nr 4 do protokołu

Podkowa Leśna, 22.10.2008 roku
Dariusz Murawski
Radny okręgu 11
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Szanowny Pan
Andrzej Kościelny
Burmistrza
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
w/m

Interpelacja radnego z okręgu 11 Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Panie Burmistrzu,
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i podjęcie stosownych działań w kwestii utrzymania porządku na Alei Lipowej.
W szczególności chodzi mi o:
• Spowodowanie zabrania szpecącego pojemnika na odzież, który bezprawnie znajduje się na rogu ulicy Lipowej i Topolowej,
• Wyjaśnienie kwestii składowania kilkumetrowej hałdy ziemi na części spacerowej tej ulicy oraz jak najszybszego jej usunięcia,
• W związku z prowadzonymi pracami porządkowymi (zbiórka liści), proszę o zwrócenie pilnej uwagi na konieczność sprzątnięcia liści z całej szerokości Alei (w 2007 roku zgrabione wzdłuż chodnika liście, leżały całą zimę i zostały uprzątnięte dopiero na wiosnę 2008 roku).

Liczę na uzyskanie stosownej odpowiedzi na najbliższej sesji Rady Miasta oraz podjęcie zdecydowanych kroków zaradczych w zgłoszonych sprawach.

Radny Miasta

Dariusz Murawski

Podkowa Leśna, 22.10.2008 roku
Dariusz Murawski
Radny okręgu 11
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Szanowny Pan
Andrzej Kościelny
Burmistrza
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
w/m

Interpelacja radnego z okręgu 11 Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Panie Burmistrzu,
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i podjęcie stosownych działań w kwestii budowy nowego chodnika i parkingu przed Urzędem Miasta.
Mieszkańcy miasta zwracają się do mnie z uwagami, że aktualnie wybudowany nowy chodnik uniemożliwia im bezkolizyjne przejście ciągiem pieszym w kierunku centrum (szególnie dotyczy to osób starszych i inwalidów oraz matek z wózkami z dziećmi). Aktualnie zbudowany chodnik jest na wysokości parkingu zbyt wąski (szerokości około 0,5 m), co powoduje konieczność wyjścia przez pieszych na ruchliwą w tym rejonie ulicę Akacjową oraz lawirowanie pomiędzy zaparkowanymi przed urzędem samochodami.
Jednocześnie mam nadzieję, że jedno z nowych miejsc parkingowych zostanie oznakowane i zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, którzy również znajdują się wśród mieszkańców Podkowy Leśnej.
Liczę na uzyskanie stosownej odpowiedzi na najbliższej sesji Rady Miasta oraz podjęcie działań zaradczych w zgłoszonej sprawie.

Radny Miasta

Dariusz Murawski

Podkowa Leśna, 22.10.2008 roku
Dariusz Murawski
Radny okręgu 11
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Szanowny Pan
Andrzej Kościelny
Burmistrza
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
w/m

Interpelacja radnego z okręgu 11 Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Panie Burmistrzu,
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie paru kwestii związanych z budową placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka. Dotyczy to w szczególności faktu, że:
• W trakcie realizacji tej inwestycji zostały zniszczone dwie istniejące dotychczas zabawki, które były w dobrym stanie (wymagały jedynie drobnych napraw i konserwacji) i chętnie był wykorzystywane przez dzieci do zabawy,
• Czy w ramach przebudowy placu zabaw została dokonana naprawa i konserwacja oświetlenia tego terenu. Dlaczego nie jest ten teren obecnie oświetlony,
• W aktualnie wykonanych pracach, brak jest połączenia chodnikiem tego terenu z ulica Kościelna, co utrudnia mieszkańcom przejście tędy do kościoła i sklepów.

Liczę na uzyskanie stosownej odpowiedzi na najbliższej sesji Rady Miasta oraz podjęcie zdecydowanych kroków zaradczych w zgłoszonych sprawach.

Radny Miasta

Dariusz Murawski

Protokół z posiedzenia XXIV sesji Rady Miasta z dnia 27 listopada 2008 roku,która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski przywitał przybyłych radnych miasta (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna D. Żbikowska-Obzejta i radna M. Janus) pracowników UM oraz mieszkańców, po czym poinformował zebranych o obecnym na sali projektancie inż. Kaczmarczyk, z którym została podpisana umowa na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn.: „Budowa sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.”

Inż. Kaczmarczyk przedstawił się zebranym i zaprezentował w skrócie swoje pomysły na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego sali sportowej Szkoły Samorządowej. Namawiając do współpracy społecznej, apelował jednocześnie o rygor w kwestii przedstawionych już warunków zamówienia.

Radna J. Walc wyraziła zadowolenie, że inż. Kaczmarczyk deklaruje współpracę społeczną.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił, że oczekiwania projektowe wobec sali zostały określone już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie można już tego zmieniać.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaprezentował zebranym porządek XXIV spotkania Rady Miasta.

Burmistrz miasta A. Kościelny wniósł do porządku obrad do punktu III projekt uchwały nr 86/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta (Załącznik do protokołu).

Radni jednogłośnie przegłosowali zgłoszoną zmianę.

Program XXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
2. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
3. podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej;
4. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej;
5. uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej;
6. zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich;
7. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej,
8. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2009”;
9. honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania;
10. rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej na lata 2009-2011;
11. zmiany uchwały nr 25/VII/2003 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12. zmian w budżecie miasta.
IV. Informacje Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.
V. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r.
VI. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art.24 h ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zmianami/.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Radny D. Murawski zgłosił , by w programie kolejnej sesji na początku spotkania umieścić punkt poświęcony odpowiedziom Burmistrza Miasta na zgłoszone interpelacje i pytania radnych.

II. Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII i XXIII sesji Rady Miasta.

Radny D. Murawski zgłosił uwagi do protokołów, które uwzględniono.

Protokoły z XX i XXI sesji przyjęto jednogłośnie.
Za: 13 głosów(w składzie 13 Radnych)

Głosowanie za przyjęciem protokołów z XXII i XXIII sesji (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos

III. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt nr 76/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc oraz przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji wyrazili pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 76/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 96/XXIV/2008

2. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt 77/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 77/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 97/XXIV/2008

3. podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt nr 78/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały. Radna zgłosiła dodatkowo, by w uzasadnieniu uchwały dopisać aktualne kwoty.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 78/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 98/XXIV/2008

4. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej – projekt nr 79/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 79/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 99/XXIV/2008

5. uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej – projekt nr 80/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 80/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 100/XXIV/2008

6. zmiany uchwały 86/XX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – projekt nr 81/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 81/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 101/XXIV/2008

7. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 82/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 82/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 102/XXIV/2008

8. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2009” – projekt nr 83/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały. Dodała, że projekt ten był również podany do konsultacji organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego miasta.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 83/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 103/XXIV/2008

9. honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania – projekt nr 69/2008

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinię nt. w/w projektu uchwały po wprowadzeniu następujących zmian:
I) w § 1 uchwały zamienić słowo „Obywatelstwa” na „Obywatela”:
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

II) w § 1 pkt 2 Regulaminu zamienić słowo „Obywatelstwa” na „Obywatela”:
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

III) w § 7 pkt 2 zamiast zwrotu ”oraz Burmistrza Miasta” wpisać „w obecności Burmistrza Miasta”
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

Radny D. Murawski zgłosił następujące wnioski zmian do procedowanego projektu uchwały:
IV) w załączniku nr 3 wpisać„w obecności Burmistrza Miasta”
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

V) w załączniku nr 3 wykreślić w „Danych dotyczących wyróżnionej osoby” pkt.3 „wykształcenie i zawód”
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

VI) w załączniku nr 3 wykreślić w „Danych dotyczących wyróżnionej osoby” pkt. 4 „miejsce pracy”
W/w zmianę radni przyjęli jednogłośnie.

Radny D. Murawski zaproponował, by w przyszłości wprowadzić odznakę Honorowego Obywatela Miasta.

Głosowanie za przyjęciem projektu w/w uchwały nr 69/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 104/XXIV/2008

10. rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej na lata 2009-2011 – projekt nr 84/2008

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski wyjaśniał, iż w rozmowie z mec. J. Tarasiuk uzyskał informację, iż Rada Miasta nie może podjąć takiej uchwały. Może podjąć ewentualne zmiany do Strategii miasta, ale to wymaga konsultacji społecznej.

Następnie przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski wycofał wniesiony przez siebie w/w projekt uchwały, namawiając jednocześnie Burmistrza do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego lub Gospodarczego (WPI lub WPG), gdzie możliwym będzie wpisanie takiego zadania, jak rozbudowa szkoły.

Radny D. Murawski wyraził opinię, iż powinien zostać przyjęty WPI dla Podkowy Leśnej, co pomoże zabezpieczyć fundusze dla przewidzianych inwestycji.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że jest w planie opracowanie WPI.

R. Potyrała – przewodnicząca Rady Szkoły pytała, co należy rozumieć pod wymienionych wcześniej pojęciem „konsultacje społeczne”?

K. Wójtowicz – przewodniczący Rady Rodziców Szkoły zapytał czy spotkanie z 27 kwietnia 2009, w którym wzięli udział mieszkańcy miasta, członkowie Komitetu ds. Strategii Miasta oraz rodzice dzieci uczęszczających do podkowiańskiej Szkoły Samorządowej, podczas którego omawiano potrzeby rozbudowy Szkoły może być uznane jako właśnie „konsultacje społeczne”. Została wtedy zaakceptowana propozycja Burmistrz Miasta . odnośnie potrzeby zmiany zapisów w strategii dot. rozbudowy szkoły.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski na koniec dyskusji zaproponował Komisji KOiSS rozważenie sposobu przeprowadzenia procedury zmiany Strategii Miasta.

Radny D. Murawski dodał, że zapis w Strategii Miasta o rozbudowie Szkoły będzie pomocny przy ubieganiu sie o fundusz unijne na ten cel.

11. zmiany uchwały nr 25/VII/2003 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt 85/2008

Przewodniczący RM J.Radziejowski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radny D. Murawski oświadczył, że proponowane zmiany w „Zasadach usytuowania na terenie miasta Podkowa Leśna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych”, mogą być sprzeczne z regulacjami dotyczącymi sprzedaży alkoholu na terenie jednostek kultury – jakim jest CKiIO.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 85/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 11 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała Nr 105/XXIV/2008

12. zmian w budżecie miasta – projekt 86/2008

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił zebranym potrzebę przyjęcia tej uchwały, gdzie przeznacza się środki na dotację dla Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 86/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 106/XXIV/2008

IV. Informacje Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonej kontroli „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM J. Chrzanowski przypomniał w skrócie zebranym genezę dokonanej kontroli i odczytał jej końcowy protokół, który znajduje się do wglądu mieszkańców w biurze RM.

Burmistrz miasta A. Kościelny . oświadczył, że remont Palacyku Kasyno jest wspólnym sukcesem, na którego rewitalizację udało sie pozyskać fundusze z Unii Europejskiej. Dodał, że podczas remontu obiektu napotykano na wiele przeszkód, które należało pokonać. Burmistrz wyjaśniał, że dotknął nas m.in. znaczący wzrost cen we wszystkich branżach, a w szczególności w branży budowlanej, brak wykonawców, którzy masowo emigrowali do innych krajów w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Wszystko to powodowało, że koszty zadania wzrosły, co należało pokonać. Dodał, że termin rewitalizacji i adaptacji budynku Pałacyku opóźnił się również na skutek protestu radnej miasta IV kadencji z Ligii Ochrony Przyrody.

Radny Z. Musiałek – członek Komisji Rewizyjnej przedstawił, że w sprawie przedmiotowej kontroli zaprezentował stanowisko odrębne i nie zgodził się z oceną nt. w/w kontroli. Radny wyjaśniał, że inwestycje w naszym mieście napotykają na wiele trudności. Dodał, że jego zdaniem należy wzmocnić referat inwestycji w UM oraz ustanowić stanowisko wiceburmistrza ds. inwestycji w mieście.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM J. Chrzanowski odpowiedział, że wnioski wymienione przez radnego Z. Musiałka leżą poza kompetencjami Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie tej części obrad Przewodniczący RM J.Radziejowski reasumował, że RM przyjmuje do wiadomości wykonanie przez Komisję Rewizyjną kontroli pn.: „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”.

V. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r.

Przewodniczący RM J.Radziejowski poinformował zebranych o pozytywnej opinii Reginalnej Izby Obrachunkowej nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2008 r., którą wcześniej została przekazana radnym.

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski mówił, że po I półroczu 2008 r. budżet miasta był wykonany tylko na 14 %. Radny Murawski wyraził oczekiwanie, że w II półroczu bieżącego roku będzie lepiej.

Burmistrz miasta A. Kościelny mówił, że ta pozytywna opinia RIO nie ucieszyła go, a 14 % wykonanie budżetu zaniepokoiło. Burmistrz wyjaśniał, że wszelkie opóźnienia w wykonywanych inwestycjach wynikały z różnych powodów. Dodał, że dokłoży wszelkich starań, aby na koniec 2008 r. z wykonaniem budżetu było lepiej.

VI. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby wymienione w art.24 h ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zmianami/.

Burmistrz i Przewodniczący RM przedstawili informację o złożonych im oświadczeniach majątkowych. Przewodniczacy RM odczytał dodatkowo informację Wojewody Mazowieckiego o przedłożonych temu organowi oświadczeniach majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego RM.
Złożone oświadczenia zostały złożone terminowo i w komplecie.

VII. Interpelacje i zapytania radnych oraz VIII. Wolne wnioski.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił, by uregulować sprawę kontroli zleceń na naprawę niepalących się w mieście lamp ulicznych. Zaproponował, by mieszkaniec po zgłoszeniu awarii lampy pozostawił do siebie numer telefonu, by potem móc do niego oddzwonić i zapytać, czy awaria została usunięta.

Radna A. Żukowska-Maziarska mówiła, że Komisja ŁiOŚ omawiała na swoim posiedzeniu tę kwestię i wnioski w tej sprawie skierowała do Burmistrza.

Radny D. Murawski raz jeszcze zgłosił , by w programie kolejnej sesji na początku spotkania został umieszczony punkt poświęcony odpowiedziom Burmistrz na zgłoszone interpelacje i pytania radnych. Radny zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, co z koncepcją utworzenia mieszkań socjalnych w mieście? Do przewodniczących Komisji RM zwrócił się z przypomnieniem, że Komisje RM do 30 XI br. mogą formułować opinie na temat przedłożonego projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił Radzie bieżące sprawy z UM. Najpierw mówił, że Zakład Energetyczny zwrócił sie do UM, by w 50 % pokrywał koszty przycinania gałęzi wzdłuż linii energetycznych. Następnie przedstawił, sprawę WKD, której kapitał wzrósł. Mówił, że w związku z tym Samorząd Województawa zwrócił sie do Podkowy Leśnej, by wpłacić pewną kwote pieniędzy na zwiększenie naszego wkładu do spółki prawa handlowego – kolejka WKD. Burmistrz dodał, że pierwszą propozycja kwoty, jaka padła od Marszałka Województwa Maz. to aż 600 tyś. zł, druga propozycja to 200-300 tyś. zł. Burmistrz zwrócił się do radnych z wnioskiem o pozytywne rozważenie tej propozycji. Uzasadniał, że wartość WKD rośnie, a tym samym udziały naszego miasta przekładają się na pieniądze. Dodał, że udziały te zwiększają nasze możliwości kredytowe lub gdy zajdzie taka potrzeba, można je sprzedać. W następej kolejności przedstawił zebranym możliwość zakupu nieruchomości przy ulicy Wiewiórek oraz sprawy w kwestii rewitalizacji Parku Miejskiego.

Radny D. Murawski zaprosił wszystkich do udziału w najbliższym posiedzeniu Komisji BFiI, podczas której będą prowadzone dalsze rozmowy nad projektem budżetu miasta na 2009 rok.

IX. Zamknięcie sesji

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXIV sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada Miasta

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik do protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 listopada 2008 r.
Projekt 86/2008
UCHWAŁA Nr …… / XXIV/ 2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ………….. 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 40.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 40.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 17.564.876 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 19.304.698 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr …./ XXIV/ 2008
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ………. 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta:
– w rozdz. 80110 „Gimnazja” § 2540 o kwotę 40.000 zł na dotację
dla Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3 ,

zmniejszając jednocześnie o 40.000 zł :
– wydatki w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4210
przeznaczone na zakup pomp i noży tnących na awaryjne wymiany tych
urządzeń w UZT

Protokół z posiedzenia XXV sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2008 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przywitała wszystkich zebranych (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu; nieobecna radna M. Janus i radny J. Radziejowski) i przedstawiła dwa wnioski zmian do porządku obrad XXV. Pierwszy to wniesienie porządku obrad XXV sesji projektu uchwały nr 92/2008 w sprawie w upoważnienia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. (Załącznik nr 1 do protokołu) oraz drugi wniosek to wprowadzenie do programu sesji projektu uchwały nr 93/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (Załącznik nr 2 do protokołu). Pani Łukasiewicz wyjaśniała, że projekt 93/2008 jest wynikiem jej rezygnacji z członkowstwa w składzie osobowym Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji, co oświadczyła wcześniej Przewodniczącemu Rady Miasta.

Radny D. Murawski zgłosił, by procedowanie nad zgłoszonym przez Panią A. Łukasiewicz projektem uchwały nr 92/2008 przełożyć na następną sesję, celem omówienia go w Komisjach Rady. Radny dodał, że w programie XXV sesji na początku sesji są interpelacje i zapytania radnych, a nie jak zgłaszał na poprzedniej sesji odpowiedzi Burmistrza Miasta na zgłoszone pytania i interpelacje radnych. Prosił, by poprawić to.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz poddała pod głosowanie zgłoszone wnioski zmian do programu XXV sesji:
1. wprowadzić do programu obrad projekt uchwały nr 92/2008 w sprawie w upoważnienia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 13 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 0
Wniosek odrzucono.

2. wprowadzić do programu obrad projekt uchwały nr 93/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
W/w wniosek przyjęto jednogłośnie.

Program XXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXIV.
III. Odpowiedzi burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;
2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok;
3. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne;
4. zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej;
5. zmian w budżecie miasta.
6. w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje zapytania radnych miasta.
VI. Wolne wnioski
VII. Zamknięcie sesji.

Głosowanie za przyjęciem programu XXV sesji Rady Miasta (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie.

Radny D. Murawski raz jeszcze zgłosił, by w przyszłości, porządek obrad sesji RM na początku zawierał punkt poświęcony odpowiedziom Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

II. Przyjęcie protokołów z XXIV sesji Rady Miasta.

Radny D. Murawski zgłosił kilka uwag do protokołu XXIV i poprosił o odłożenie jego przyjęcia na następną sesję, celem wyjaśnienia nieścisłości.

III. Odpowiedzi burmistrza na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił zebranym nowo powołanego zastępcę Burmistrz Miasta, którym została Pani Małgorzta-Przygoda. Burmistrz A. Kościelny wyjaśniał, że Pani Przygoda będzie nadzorowała prace referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.

Na zgłaszane wcześniej pytania o nową koncepcję zagospodarowania działki przeznaczonej pod budownictwo komunalne Burmistrz informował, że niebawem koncepcję zabudowy komunalnej na tym terenie przekaże do opinii Komisji Ładu i Ochrony środowiska RM.

Radny D. Murawski poprosił o odpowiedź na swoją interpelację z dnia 22 października 2008 r. w sprawie budowy chodnika i parkingu przed Urzędem Miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadał, że chodnik nie może być szerszy, bo wiąże się to z usunięciem krzewów.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok – projekt nr 87/2008

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI, poinformował, że Komisja po analizie w/w projektu Komisja BFiI zwróciła się do Burmistrz z wnioskiem o przygotowanie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od budynków tych właścicieli budynków, którzy dokonają remontu elewacji zewnętrznej budynku.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że z tym pomysłem się nie zgadza. Pytał o kryteria według których można by zwalniać z podatków? Dodał, że nie należy również zmniejszać źródeł dochodów dla miasta.

Radny D. Murawski wyjaśniał, że intencją Komisji BFiI było, by podatek ten był zwracany, bądź nie był pobierany lub też, by zwracać właścicielom nieruchomości koszty poniesione na farbę potrzebną do remontu elewacji budynku. Radny dodał, że tego typu inicjatywa ze strony UM podkreślałaby troskę o wizerunek naszego miasta i jego estetykę.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że tego typu uchwała musi być niezwykle przemyślana, precyzyjna i konkretna, ponieważ dotyczy finansów.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaproponowała, by doprecyzować wszelkie sprawy z tym związane oraz obliczyć skutki finansowe dla budżetu miasta po wprowadzenia ewentualnych zwolnień. Następnie odczytała projekt uchwały nr 87/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok i zarządziła głosowanie nad nim(w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 107/XXV/2008

2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok– projekt 88/2008

D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI w imieniu Komisji wyraził pozytywną opinię na temat w/w projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 88/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 108/XXV/2008

3. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne – projekt nr 89/2008

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.

A. Markowicz – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej wyjaśniała, że podjęcie takiej uchwały ma dla gminy charakter obligatoryjny i dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy na rzecz przedszkoli i szkół z art. art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty. Pani Markowicz dodała, że stawki dotacji, jakie zaproponowano w tym projekcie są stawkami minimalnymi.

Radny D. Murawski przedstawił wniosek, by w rozdziale 2 ust. 1 pkt. 2 zmienić stawkę dotacji dla prywatnych przedszkoli z 40% na 50 %. Wniosek swój argumentował faktem, iż jedyne przedszkole samorządowe nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci z terenu miasta. Zwiększenie kwoty dotacji, do tej samej jaką uzyskuje przedszkole samorządowe (50%) dla ewentualnych placówek prywatnych, mogłoby rozwiązać problem brakujących miejsc przedszkolnych w mieście. Radny D. Murawski zapytał, ile osób korzysta aktualnie z tych dotacji. Zgodnie z udzieloną przez pracowników urzędu informacją, żadne z działających w Podkowie Leśnej prywatnych placówek opiekuńczych nie ma statusu przedszkolnej placówki oświatowej i nie korzysta z takich dopłat.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że prawie wszystkie gminy przyjmują najniższe stawki dotacji, bo przecież te pieniądze idą za dzieckiem z naszej gminy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku radnego D. Murawskiego (w składzie 13 Radnych):
Za: 1 głos
Przeciw 12 głosów.
Wstrzymało się: 0
Wniosek odrzucono.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 89/2008 ( w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 109/XXV/2008

4. zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – projekt nr 90/2008

D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI w imieniu Komisji wyraził pozytywną opinię na temat tego projektu, z tym że Komisja zwracała się z prośbą o stanowisko radcy prawnego dotyczące możliwości rozszerzenia przedmiotowego zwolnienia wobec rencistów i emerytów.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że ideą tego zwolnienia jest wspomaganie przedsiębiorczości wśród osób młodych i bezrobotnych.

Radny D. Murawski przedstawił wniosek, aby § 1. uchwały rozszerzyć zapis o emerytów i rencistów.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku D. Murawskiego (w składzie 13 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 8 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Wniosek odrzucono

Wobec braku kolejnych wniosków i uwag wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 90/2008 ( w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 110/XXV/2008

5. zmian w budżecie miasta – projekt nr 91/2008

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały.

D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI mówił, że Komisja zwracała się z prośbą do Burmistrza Miasta o przedstawienie uszczegółowionego uzasadnienia dotyczącego zwiększenia wkładu do spółki prawa handlowego – kolejki WKD. Jednocześnie KBFiI wnosiła o sporządzenie z treści zawartych w projekcie uchwały nr 91/2008 dwóch projektów, by rozdzielić te kwoty.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał sprawy WKD i kwestie łączące z nią nasze miasto oraz dlaczego warto zwiększyć nasz wkład do spółki prawa handlowego – kolejka WKD. Wyjaśniał to również na XXIV sesji Rady.

Radny Z. Bojanowicz pytał, na jakiej podstawie wkład ten oszacowano w wysokości 254.000 zł i skąd ta kwota? Pytał też o konsekwencje dla miasta w świetle czekających nas wydatków oraz jakie ewentualne sankcje mogą nas spotkać w przypadku nie zwiększenia tego wkładu do spółki?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że nie ma żadnych sankcji. Samorządy w tej kwestii muszą same podjąć decyzje.

D. Murawski wyraził zdanie, że gdy nasze udziały w spółce WKD wzrosną, to będziemy musieli również proporcjonalnie partycypować w kosztach inwestycji zaplanowanych przez WKD.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały i zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 91/2008 (w składzie 13 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 8 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Projektu uchwały nr 91/2008 nie przyjęto.

6. w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 93/2008

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 111/XXV/2008

V. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Z. Bojanowicz pytał, na jakim etapie prac znajduje się opracowanie projektu koncepcji organizacji ruchu w mieście?

Radna M. Choroś zgłosiła prośbę, by CKiIO w większym stopniu zostało udostępnione dla dzieci i młodzieży oraz by w organizowanych koncertach czynnie uczestniczyli uczniowie podkowiańskich szkół.

A. Witkowska – dyrektor CKiIO odpowiedziała, że takie zajęcia dla dzieci i młodzieży są prowadzone i planuje się prowadzić kolejne, m.in. od stycznia 2009 r. mają być prowadzone cykle edukacyjne pn.: „Filharmonia w Palacyku”, edukacja filmowa itd.

Radny K. Głowacki zwrócił się do dyrektor CKiIO z apelem o oszczędność w ogrzewaniu budynku Centrum oraz pytał Burmistrza, o kroki UM, jakie poczynił w sprawie kałuży na przejściu przy Szkole Samorządowej w ulicy Jana Pawła II?

Burmistrz Miasta odpowiedział, że UM występował do Powiatu z prośbą rozwiązania tego problemu. Odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy są niepozytywne, ale dalej czekamy na rozwiązanie sprawy.

W kolejnej części spotkania, w odpowiedzi na prośbę Starosty Grodziskiego, radni miasta Podkowy Leśnej wybrali ze swojego grona przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Jako kandydatka zgłosiła się radna Anna Łukasiewicz.

Radni 10 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” przyjęli kandydaturę radnej Łukasiewicz do Powiatowej Rady Zatrudnienia

VI. Wolne wnioski.

Radna D. Obzejta-Żbikowska zgłosiła swoja kandydaturę do składu osobowego Komisji BFiI.

Mieszkaniec miasta p. Hajnosz wyraził swoją opinię na temat projektu budżetu dla miasta na 2009 rok. Proponując pewne rozwiązania finansowe mówił, że rozbudowa Szkoły Samorządowej jest najważniejsza oraz że należy znaleźć środki na budowę toalety miejskiej.

Radna J. trzeciak-Walc zgłosiła swoja kandydaturę do składu osobowego Komisji BFiI.

VII. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków, składając zebranym życzenia świąteczne Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zamknął posiedzenie XXVI sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta Podkowy Leśnej
RM – Rada Miasta Podkowy Leśnej
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Obradom przewodniczyła: wiceprzewodnicząca Rady Miasta Anna Łukasiewicz

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1do protokołu z XXV
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 18 grudnia 2008 r.

Projekt nr 92/2008
UCHWAŁA NR …../…../2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………

w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 póz. zm.) i art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94
poz. 1037 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Andrzeja Kościelnego, Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Podkowa Leśna na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawka Kolej Dojazdowa w Warszawie.
2. Upoważnienie obejmuje uprawnienie do wykonywania wszelkich praw przypadających Gminie Podkowa Leśna z posiadanych przez nią udziałów w Spółce Warszawka Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., w tym do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, składania stosownych oświadczeń, wniosków i sprzeciwów oraz do dokonywania tych wszystkich czynności, które przy realizacji niniejszego upoważnienia okażą się potrzebne.
3. Do głosowania w sprawach mających wpływ na wydatki z budżetu miasta wymagana jest zgoda Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§2.

Zobowiązuje się Burmistrza Andrzeja Kościelnego do składania Radzie Miasta Podkowy Leśnej informacji dotyczących uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Gmina Podkowa Leśna jest udziałowcem Spółki Warszawska Kolej
Dojazdowa Sp. z o.o.
Na podstawie art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) wspólnicy mogą uczestniczyć
w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Gmina udziela pełnomocnictwa w drodze uchwały organu stanowiącego.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Załącznik nr 2 do protokołu z XXV
sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
dnia 18 grudnia 2008 r.

Projekt nr 93/2008
UCHWAŁA NR …../…../2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………………

w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1. pkt 3 uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wykreśla się nazwisko Anny Łukasiewicz.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół z posiedzenia XXVI sesji Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 roku (sesja budżetowa) , która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otwierając obrady XXVI sesji Rady, przywitał zebranych radnych miasta (obecni wszyscy radni – lista w załączeniu; pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy. Następnie poinformował o zgłaszanych przez kilku radnych wnioskach w/s swoich członkostw w Komisjach RM w wyniku czego przygotowano projekt uchwały Nr 95/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej (Załącznik nr 1 do protokołu) Przewodniczący Rady Miasta wnioskował o wprowadzenie tego projektu uchwały do programu XXVI sesji.

Burmistrz miasta A. Kościelny przedstawił dwa wnioski. Pierwszy to wprowadzenie do porządku obrad sesji przesłanego wcześniej radnym miasta projektu uchwały Nr 94/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta ( załącznik Nr 2 do protokołu). Drugi wniosek Burmistrza to wycofanie z programu sesji podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2009 rok. Burmistrz wniosek swój argumentował zbyt krótkim czasem, jaki miał w dyspozycji wraz ze swoimi współpracownikami na przeanalizowanie i ewentualne wprowadzenie zaproponowanych zmian przez Komisję Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta do projektu budżetu miasta na 2009 rok. Dodał, że złożone pod koniec listopada br. przez Podkowę Leśną dwa wnioski o fundusze europejskie przeszły ocenę formalną. To stwarza już większe szanse na te środki, a co za tym idzie można opracować Wieloletni Plan Inwestycyjny lub Gospodarczy. Burmistrz wyjaśniał, że planował zaprezentować Radzie Miasta ten dokument wraz z uchwałą budżetową miasta na 2009 rok. Burmistrz argumentował, że termin zwołania sesji na koniec roku, jest terminem szczególnego natężenia pracy w księgowości UM, co nie dało nam możliwości oceny i przeanalizowania wniosków Komisji BFiI, choć oczywiście mamy pewne zdanie na ich temat.

Radny D. Murawski mówił, że nie należy zdejmować projektu uchwały budżetowej na 2009 rok z obrad sesji, gdyż wszystko, co Rada i Komisje Rady miały zrobić w sprawie projektu budżetu dla miasta, zostało wykonane w terminie, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski przedstawiał, że projekt budżetu miasta na 2009 rok jest tym projektem budżetu, który przedstawił Radzie Miasta Burmistrz, a Komisje Rady Miasta mogą go zmieniać i nie ma przeszkód, by potem do projektu budżetu zaproponowane zmiany wprowadzać. Dodał, że przykład rozpatrywania ubiegłorocznego projektu budżetu miasta pokazał, że mieliśmy do czynienia z procesem długiego dyskutowania poprawek , które potem musiał również zaopiniować Burmistrz. Przewodniczący Rady pytał, czy nie będzie łatwiej poddać procedurze przedłożony projekt uchwały budżetowej, a w przypadku otrzymania dotacji europejskich wprowadzić do budżetu miasta odpowiednie zmiany?

Radna J. Walc wyraziła opinię, iż zmian do budżetu miasta na 2009 rok zaproponowanych przez Komisję BFiI jest wiele i są zmianami poważnymi, dlatego należy je dokładnie przeanalizować. Argumentowała, że jeśli zmiany te miałyby zostać uwzględnione, to Rada powinna otrzymać nowy projekt budżetu dla miasta na przyszły rok, w którym wszystko zostanie zbilansowane.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała w skrócie, jak wygląda procedura uchwalania budżetu dla miasta. Mówiła, że Burmistrz Miasta przedkłada projekt uchwały budżetowej, Komisje Rady, w tym Komisja Budżetowa, zgłaszają swoje propozycje poprawek do projektu budżetu i jeżeli Burmistrz poprawki uwzględnia, to one nabierają formy autopoprawki. Wtedy Radni otrzymują znowelizowany projekt budżetu, nad którą Rada Miasta proceduje na sesji. Jeżeli natomiast Burmistrz nie uwzględni zgłoszonych poprawek, to zostaje Radzie projekt pierwotnie złożony.

Burmistrz miasta A. Kościelny powiedział, że swoje zdanie w tej sprawie Radzie już przedstawił i jeśli Rada chce, to niech głosuje zgłoszone wnioski. Dodał, że w sprawie zgłoszonych wniosków zmian przez Komisję BFiI potrafi pokazać i wyjaśnić, że są to kwestie bardzo złożone i wymagającego dogłębniejszej analizy.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski zmian do programu XXVI sesji:
1. wprowadzić do programu obrad projekt uchwały nr 95/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

2. wprowadzić do programu obrad projekt uchwały nr 94/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że Rada może głosować nad każdym punktem uchwały oddzielnie. Dodała, ze to radny miasta zgłasza konkretne wnioski.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

3. wycofanie z programu sesji podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2009 rok.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 0 głosów
Przeciw: 10 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów
W/w wniosek odrzucono.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski odczytał poprawiony porządek obrad:

Program XXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej;
2. w sprawie zmian w budżecie miasta 2008;
3. uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
III. Wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Głosowanie za przyjęciem programu XXVI sesji Rady Miasta (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 95/2008

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski przedstawił, że wpłynęło do niego kilka pism od radnych miasta w sprawie wyrażenia woli zmian ich uczestnictwa w Komisjach Rady. Dodał, że wynikiem formalnego uregulowania tych spraw jest w/w projekt zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 95/2008 (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 112/XXVI/2008

2. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt 94/2008

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że zmiany w w/w uchwale dotyczą środków na OPS w Podkowie Leśnej, o czym mówiono wcześniej. Druga rzecz to zgłoszona przez dyrektor MOK-u awaria części projektora kinowego, którego naprawa jest pilna, by Kino Projekt mogło normalnie funkcjonować. Kolejne to zmiany w paragrafie na oświetlenie, a § 2 to propozycja zmniejszenia deficytu miasta środkami, których Rada nie przyjęła na XXV sesji z przeznaczeniem na zakup udziałów WKD.

Radna D. Obzejta-Żbikowska prosiła o wprowadzenie oddzielnego głosowania nad paragrafami w/w projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie nad kolejnymi paragrafami projektu uchwały nr 94/2008:

Głosowanie za przyjęciem § 1 w/w projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu(w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
§ 1 przyjęto jednogłośnie.

Głosowanie za przyjęciem § 2 w/w projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu (w składzie 15 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw: 7 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
§ 2 odrzucono.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że Radny powinien głosować nad wnioskiem, np. nad skreśleniem § 2, bo teraz należy głosować każdy paragraf uchwały oddzielnie.

Głosowanie za przyjęciem § 3 w/w projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu (w składzie 15 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
§ 3 przyjęto.

Następnie Skarbnik miasta M. Ostrowska przeliczyła zebranym „Ogólny plan wydatków po zmianach” w § 4, tj.: 19.544.168 zł

Głosowanie za przyjęciem § 4 w/w projektu uchwały (w składzie 15 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 2 głosy
§ 4 przyjęto.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 95/2008 po wprowadzeniu do niego w/w zmian:

Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów

Dyrektor MOK-u p. Bierońskiea zgłosiła wniosek, że w związku z likwidacją z końcem roku konta MOK, potrzebne jest jednostce dodatkowe 3,5 tyś. zł.

Radni przychylili się do zgłoszonej prośby i zgodzili się na reasumpcję głosowania w tej sprawie. Głosowanie (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto – Uchwała nr 113/XXVI/2008

3. uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłosił autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2009 rok polegającą na uwzględnieniu uwag i propozycji RIO do przedmiotowego projektu uchwały, Poprawki te przedłożono radnym miasta przed sesją.

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski przedstawił, że Komisja ostateczne wnioski do projektu budżetu miasta sformułowała w dniu 8 grudnia 2008 r. na posiedzenia Komisji BFiI w protokole z posiedzenia Komisji, który został przekazany do Urzędu Miasta. Radny wyjaśniał, że wszystkie wnioski zgłaszane podczas procedury uchwalenia budżetu zostały uwzględnione. Dodał, że uwzględniono również postulaty zgłaszane przez mieszkańców miasta, co Komisja BFiI proponuje do wprowadzić do budżetu miasta na 2009 rok. Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski przedstawił ostatecznie, że Komisja BFiI pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na 2009 rok z poprawkami przekazanymi do Urzędu protokołem z posiedzenia Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc wyraziła zastrzeżenia wobec propozycji zmiany Komisji BFiI w formie przeznaczenia kwoty 30.000 zł na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej (kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzna powyżej 65 roku życia) oraz na szczepienie dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy (jeden rocznik). Radna przedstawiła, że przed wprowadzeniem tego zobowiązania, należy dokonać precyzyjnego rozpoznania tej sprawy. Zarówno w strony prawnej jak i merytorycznej.

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A. Żukowska-Maziarska poparła przedmówczynię w kwestii szczepień, pytając jednocześnie, na jakiej podstawie i według jakich kryteriów Komisja BFiI proponuje na ten cel kwotę w wysokości 30.000 zł, którą to kwotę dodatkowo proponuje zdjąć z zaplanowanych środków na wycinkę i pielęgnację drzew, pielęgnację zagajników, obsadzenia kwietników miejskich. Wystąpiła również przeciw proponowanemu przez Komisję BFiI zdjęciu kwoty 35.000 zł z zaplanowanej kwoty 115.000 zł na nasadzenie roślin i konserwację drzew w ulicy Jana Pawła II i Brwinowskiej z przeznaczeniem na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów. Radna A. Żukowska-Maziarska protestowała przeciw ciągłemu sięganiu po potrzebne środki do tych przeznaczonych na pielęgnacje zieleni w mieście. Dodała, że należy pamiętać, że jesteśmy miastem-ogrodem i nie należy rezygnować z utrzymania reprezentacyjnej trasy naszego miasta, jaką tworzą wymienione wyżej ulice. Radna protestowała także przeciw zmniejszeniu kwoty przeznaczonej na promocję miasta. Dodała także, że wniosek Komisji ŁiOŚ do Komisji BFiI w sprawie selektywnej zbiórki odpadów nie został przez Komisję BFiI uwzględniony. Komisja BFiI wniosek ten odłożyła i zaproponowała swój wniosek w tej kwestii.

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski odpowiedział, że wniosek ten został uwzględniony i uzupełniony o źródło finansowania.

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A. Żukowska-Maziarska wyjaśniła, że Komisja ŁiOŚ uzupełniała swój wniosek o źródło finansowania w formie zwiększenia deficytu budżetu miasta o kwotę 75.000 zł z pełną świadomością tego, że będzie musiał zgodzić się na to Burmistrz Miasta. Radna tłumaczyła, że tych propozycji Komisji ŁiOŚ nie uwzględniono na ostatecznym spotkaniu Komisji BFiI w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Radny D. Chrzanowski – członek Komisji BFiI przedstawił, że Komisja BFiI nie mogła zgodzić się na takie źródło finansowania, bo do tego potrzeba jest zgoda Burmistrza, dlatego zaproponowano inne źródła finansowania selektywnej zbiórki odpadów.

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A. Żukowska-Maziarska odpowiedziała, że aby Burmistrz mógł się zgodzić bądź nie na ten cel w formie zwiększenia deficytu budżetu miasta, to taka informacja z Komisji BFiI powinna była najpierw do niego dotrzeć.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała radnym, że Komisja Budżetu formułuje ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej i zgłasza wnioski zmian. Burmistrz uwzględnia to bądź nie. Jeśli je uwzględnia, to znajdują się w nowym projekcie budżetu. Jeśli nie uwzględnia tych wniosków, to konkretni radni miasta mogą zgłaszać konkretne wnioski zmian. Komisja Budżetu nie zgłasza wniosków. Pani Mecenas przypomniała o opinii RIO w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski odczytał pozytywną opinię RIO i dodał, że do projektu budżetu miasta na 2009 rok Burmistrz zgłosił autopoprawkę polegająca na uwzględnieniu wskazówek RIO zawartych w tejże opinii do przedmiotowego projektu uchwały, co zostało radnym przedłożone. Następnie otworzył dyskusję w sprawie projektu budżetu na 2009 pytając, czy radni miasta mają do tego projektu wnioski zmian.

Radny D. Murawski zgłosił pierwszy wniosek do projektu budżetu na 2009 rok, tj.:

1. Przeznaczyć kwotę 80.000 zł na zakup worków przeznaczonych na odpady plastikowe – 1 worek na miesiąc dla każdego gospodarstwa domowego.
Źródła finansowania to: 45.000 zł z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700) i 35.000 zł z zaplanowanej kwoty 115.000 zł na nasadzenia roślin i konserwację drzew w ulicach Jana Pawła II i Brwinowskiej (Dział 900, rozdział 90004).

Burmistrz Miasta A. Kościelny zabrał głos przedstawiając swoje zdanie w sprawie przedłożonych przez Komisję BFiI zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok zawartych w protokole Komisji z dnia 8 grudnia br. Burmistrz wyjaśniał, że są tam trzy propozycje pewnych dotacji na rzecz mieszkańców miasta, tj. sprawa worków na odpady, szczepienia osób starszych przeciwko grypie i szczepienia dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy, gdzie proponowane kwoty nie wiadomo skąd się biorą. Wyjaśniał, że należy być ostrożnym we wprowadzaniu tego typu zmian. Pytał, jak ma je rozumieć i czy Rada Miasta przyjmując takie zapisy, wprowadza te zmiany i dotacje na stałe? Argumentował, że potem trudno będzie mieszkańcom to zabrać, a należy pamiętać, że od nowego roku wraz ze zmianami stawek podatku od osób fizycznych zmniejszą się dochody naszego miasta. Swój głos Burmistrz argumentował również kryzysem gospodarczym, który dotknął tez nasz kraj. Spowoduje, że wszystkie dochody z PIT do budżetu spadną, a to stanowi 60% wpływów do budżetu. Burmistrz dodał, że mamy przecież w planach realizację priorytetowych celów inwestycyjnych dla naszego miasta, tj. budowa sali i rozbudowa szkoły oraz budowa dróg w mieście, które to inwestycje musimy kontynuować, nawet jeśli nie otrzymamy dofinansowania unijnego. Burmistrz dodał, że według danych statystycznych mieszkańcy Podkowy Leśnej są w większości zamożnymi ludźmi, a pomoc powinna być kierowana do osób, które tego potrzebują. Podjęcie pewnych zobowiązań teraz, będzie skutkowało tym, że nasi następcy będą musieli sobie z nimi radzić.
Kolejną kwestią, którą Burmistrz poruszył, była sprawa zieleni miejskiej. Wyjaśniał, że wspomniane wyżej 35.000 zł, które radny Murawski proponuje zdjąć z wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej, zostało ujęte w przetargu na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta. Sprawa dotyczy pielęgnacji drzew więc nie można było ogłosić dwóch przetargów dotyczących tego samego zakresu. Burmistrz dodał, że przetarg został rozstrzygnięty 19 grudnia br.

Radny D. Murawski wyraził opinię, że proponowana kwota na dobrowolne szczepienia, to nic w porównaniu z naszym budżetem, podczas gdy tak wiele wydajemy na stowarzyszenia. Wyjaśniał, że w zgłoszonym wyżej wniosku wnosi o przeznaczenie środków na zakup worków.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że oferta stowarzyszeń i ich działalność wiele wnoszą dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Mecenas J. Tarasiuk ustosunkowała się do pozycji, gdzie proponuje się przesunąć kwotę, tam gdzie został ogłoszony przetarg. Wyjaśniała, że w przetargu został wyłoniony wykonawca, gdzie została ustalona kwota, za którą wykonawca ma wykonać prace. Jest jeden wykonawca, w związku z czym nie należy spodziewać się protestów i mamy niedługi czas na zawarcie umowy. Pani Mecenas dodała też, że jeżeli Rada chce zabrać pieniądze z tej puli, to należy spodziewać się, że miasto temu wykonawcy będzie musiało wypłacić odszkodowanie, bo ten sprawę w sądzie na pewno wygra.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie nad pierwszym wnioskiem zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok zgłoszonym przez radnego D. Murawskiego, tj.:
przeznaczyć kwotę 80.000 zł na zakup worków na odpady plastikowe – 1 worek na miesiąc dla każdego gospodarstwa domowego.
Źródła finansowania to: 45.000 zł z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700) i 35.000 zł z zaplanowanej kwoty 115.000 zł na nasadzenia roślin i konserwację drzew w ulicach Jana Pawła II i Brwinowskiej (Dział 900, Rozdział 90004) ( w składzie 15 radnych):
Za: 2 głosy
Przeciw: 12 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosku nie przyjęto.

Radny D. Murawski zgłosił drugi wniosek do projektu budżetu na 2009 rok, tj:
2. zwiększyć o 10.000 zł wydatek (zaplanowany w Dz. 900 , rozdz. 90003 na budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów) wraz ze zmianą jego przeznaczenia na organizację wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów RTV i AGD, leków i baterii od mieszkańców z przed ich posesji.
Źródło finansowania : 10.000 zł – z zaplanowanej kwoty 45.000 zł na prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (Dział 750, rozdział 75075).

Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego Murawskiego z pytaniem o szczegóły pomysłu wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz o to, jak sam wywóz miałby wyglądać i czy wspomniane 10.000 zł na ten cel to dużo czy mało i czy na pewno ich wystarczy?

Radny D. Murawski odpowiedział, że jeśli inne miasta potrafią to zrobić, to i Podkowa Leśna sobie z tym zadaniem poradzi. Radny dodał, że na przykład raz na pół roku lub kwartał będzie ogłaszany termin wywozu odpadów wielkogabarytowych, następnie przejedzie auto, które odpady te odbierze.

Radny J. Chrzanowski mówił, że zamiarem zwiększenia w/w środków wraz ze zmianą ich przeznaczenia z budowy punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów na organizację wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów RTV i AGD, leków i baterii od mieszkańców sprzed ich posesji jest ułatwienie mieszkańcom usuwanie odpadów wielkogabarytowych. Dodał, że unikniemy tym sposobem utworzenie kolejnego śmietnika w mieście, jakim mógłby się stać punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów.

Burmistrz Miasta dodał, że jest przeciwny zdjęciu kwoty 10.000 zł ze środków przeznaczonych na prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta oraz promocja. Dodał, że przecież wielokrotnie zgłaszano by zwiększyć częstotliwość wydawania Biuletynu Miasta.

Radna J. Walc wyraziła swoje zaniepokojenie faktem zmniejszenia środków w rozdziale Promocja.

Radny M. Borkowski przedstawił wniosek, by zmienić źródło finansowania w/zgłoszonego wniosku. Wyjaśniał, by sporne 10.000 zł wziąć z wcześniej nie przyjętego wniosku (pierwszego) z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700).

Radna J. Walc zaznaczyła, by zmienić nieco treść zgłoszonego wniosku, bo przecież leków i baterii nie odbiera się z przed posesji, tylko są do tego specjalne pojemniki w mieście.

Radna M. Choroś przedstawiła, że otrzymała od mieszkańców Podkowy sygnały, iż przeterminowane leki i strzykawki nie są zabierane przez podkowiańskie apteki, a przecież jest to obowiązkiem gminy.

Radna A. Wrzosek odpowiedziała, że przeterminowane leki można oddawać w przychodni zdrowia.

Mecenas J. Tarasiuk dodała, że zużyte baterie można wrzucać do pojemnika w budynku Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski odczytał zgłoszony wniosek radnego Murawskiego w brzmieniu: zwiększyć o 10.000 zł wydatek (zaplanowany w Dziale 900, rozdział 90003 na budowę punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów) wraz ze zmianą jego przeznaczenia na organizację wywozu odpadów wielkogabarytowych, odpadów RTV i AGD od mieszkańców z przed ich posesji a także odbioru przeterminowanych leków i baterii z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700).

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Radny Z. Bojanowicz nawiązując do Działu 600 – Transport i łączność projektu budżetu miasta na 2009 rok, gdzie przeznaczono kwotę 3 000.000 zł na przebudowę ulicy Lipowej i Bukowej, pytał, czy oprócz tego przewiduje się również remonty innych ulic? Pytał, czy gdy nie otrzymamy wsparcia finansowego z zewnątrz, to czy innych ulice będą też robione? Pytał też, dlaczego nie ma dodatkowej informacji do budżetu o remontach ulic w momencie, gdy żadnej dotacji na ten cel nie dostaniemy. Radny dodał, że taki nieoficjalny, ale wiążący wykaz ulic do naprawy powinien się tu znajdować.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że o szczegółach można mówić wtedy, gdy znane będą konkretne kwoty pieniężne, jakimi dysponujemy.

Radny D. Murawski zgłosił kolejny wniosek (trzeci) zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok, tj.:
3. przeznaczyć kwotę 240.000 zł na roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły
Źródło finansowania:
– 70.000 zł – z zaplanowanej kwoty 150.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do SUW i studni wodociągowych (Dział 400, rozdział 40002)
– 40.000 zł – z zaplanowanej kwoty 240.000 zł na prace projektowe (Dział 600)
– 40.000 zł – z zaplanowanej kwoty 50.000 zł w § 4590, Dział 710, rozdział 71004 na skutki finansowe uchwalonych planów
– 24.000 zł – z zaplanowanej kwoty 104.000 na zakupy inwestycyjne dla CKiIO przeznaczonej w części na oświetlenie ścieżki (Dział 921, rozdział 92113)
– 21.000 zł – z zaplanowanej kwoty 45.000 zł na prace rozbiórkowo-porządkowe na działce komun. przy ul. Błońskiej (Dział 700)
– 20.000 zł – z zaplanowanej kwoty 140.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Świerkowej (Dział 700)
– 25.000 zł – z zaplanowanej kwoty 65.000 zł remont w budynku urzędu miasta (Dział 750, rozdział 75023).

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski pytał, o jakie konkretnie roboty przygotowawcze chodzi i skąd podana wyżej suma wynika?

Radny D. Murawski odpowiedział, że chodzi tu m.in. o wycinkę drzew, prace przygotowujące media oraz rozbiórkę stojącego na działce szkoły budyneczku. Dodał, że wysokość zaproponowanej kwoty nie wynika z konkretnej specyfikacji.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że powinno tu być sprecyzowane konkretnie, o jakie prace przygotowawcze chodzi, bo ogłaszając przetarg na wykonawstwo, nie możemy dzielić zamówienia na kilku wykonawców. Dodał, że w wymienionym wyżej wniosku proponuje się zdjąć kwotę 70.000 zł na zakup agregatów prądotwórczych do SUW i studni wodociągowych, co pozwoli z pozostałej kwoty zakupić jeden agregat, a jeden agregat naszych potrzeb nie spełni.

Radny J. Chrzanowski przedstawił, że jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta popiera zakup tych agregatów, o co wnioskowała również w protokóle kontroli gospodarki wodą Komisja Rewizyjna, ale według jego rozeznania wolnorynkowa cena agregatów prądotwórczych jest dużo niższa niż wskazano w omawianym projekcie budżetu miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że również był zdziwiony wysokością ceny za agregat, lecz okazało się, że niezbędna automatyka dostosowana do naszych potrzeb tak wiele kosztuje. Burmistrz mówił, że wskazany koszt 150.000 zł został ustalony na podstawie ofert kilku firm.
Burmistrz w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku o roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły dodał, że oczekuje, iż zostaną tu wymienione konkretne prace do wykonania. Pytał, co to znaczy roboty przygotowawcze?

Skarbnik miasta M. Ostrowska pytała, czym miałby być roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły i po co w ogóle o tym mówić. Dodała, że według niej ta kwota jest nie potrzebna., bo jak tu wycinać drzewa, jeśli nie wiemy jeszcze, o jakie drzewa chodzi.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że musi być wskazane, o jakie konkretne roboty przygotowawcze chodzi, bo jeżeli jest ogłaszany przetarg na wykonawstwo, to jest to przetarg na generalne wykonawstwo. Najgorsze, co gmina może dla siebie zrobić, to znaleźć oddzielnych wykonawców na różne prace.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że roboty przygotowawcze wynikają z harmonogramu prac projektowych. Gdy będzie on gotowy, to pokaże nam, jaki zakres robót przygotowawczych jest potrzebny, by generalny wykonawca wyłoniony z przetargu mógł wejść z pracami w konkretnym terminie np. 1 kwietnia. Radny przedstawiał dalej, że nie wiedząc dziś, ile to będzie kosztowało, starano się zabezpieczyć na ten cel pieniądze, a jak nie zostaną wydane, to nic się nie stanie.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że Rada nie może powiedzieć – na prace przygotowawcze, nie mówiąc dokładnie, o jakie prace chodzi oraz bez wskazania ich terminu. Pani Mecenas dodała, że to jest wyłącznie gestia Burmistrza, bo to jest wykonawstwo, a Burmistrz jest organem wykonawczym. Wyjaśniała, że to nie Rada decyduje, ilu wykonawców będzie, tylko Burmistrz Miasta. Mówiła, że to uprawnienie Burmistrza, w jaki sposób dokona wykonania projektu.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski pytał, czy nie można zagwarantować jakiejś sumy na roboty przygotowawcze, a gdy Burmistrz przedstawi harmonogram prac, to Rada zastanowi się nad zwiększeniem tej kwoty, bądź nie.

Mecenas J. Tarasiuk mówiła, że gdy we wrześniu będzie zrobiony projekt i uzyska on wszelkie uzgodnienie, to chcąc przystąpić do wykonania projektu, musimy mieć całą umowę. Pani Tarasiuk dodała, że po to m.in. Burmistrz proponował przełożenie debaty nad projektem budżetu miasta na rok 2009, by przedstawić Radzie Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI), gdzie będzie wskazana inwestycja wieloletnia przekraczająca budżet 2009 roku. Jeżeli inwestycja ta będzie obejmować budżet 2009 w kwocie szczątkowej, to wówczas przy takim WPI będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę, gdzie będzie zagwarantowana kwota na całą inwestycję w rozpisaniu na lata i w rozpisaniu, czy to są fundusze nasze, czy pozyskane, zewnętrzne. Mecenas wyjaśniała, że wtedy robi się całościowy przetarg, umowę i wykonawcę. A jeśli nie wiemy, jakimi kwotami dysponujemy, to nie możemy nawet rozpisać przetargu.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski mówił, że proponowana w zgłoszonym wyżej wniosku tak duża kwota na roboty przygotowawcze, może zostać nie wykorzystana ze względu proceduralnych.

Radny D. Murawski mówił, że kwestia rozbudowy szkoły jest problemem, który trzeba rozwiązać, a te pieniądze umożliwiłyby to.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że nie rozumie tej nieufności wobec niego. Podkreślił, że jednym z jego celów priorytetowych jest sprawa rozbudowy szkoły i budowy sali.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski wrócił do wyżej zgłoszonego wniosku (trzeci) i pytał radnego Murawskiego, czy zgłoszona suma może zmniejszyć się z 240.000 zł do 170.000 zł, by pozostawić środki na zakup agregatów.

Radny Murwaski zgodził się na tę modyfikację swojego wniosku.

Skarbnik miasta M. Ostrowska pytała co z proponowanym zdjęciem kwoty 20.000 zł z zaplanowanej sumy 140.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Świerkowej (Dz. 700), która wynika z kosztorysu.

Radny D. Murawski podtrzymał treść zgłoszonego wyżej wniosku.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski powtórzył zgłoszony wniosek (trzeci) w brzmieniu: przeznaczyć kwotę 170.000 zł na roboty przygotowawcze do rozbudowy szkoły z następujących źródeł:
– 40.000 zł – z zaplanowanej kwoty 240.000 zł na prace projektowe (Dział 600)
– 40.000 zł – z zaplanowanej kwoty 50.000 zł w § 4590 , Dział 710, rozdział 71004 na skutki finansowe uchwalonych planów
– 24.000 zł – z zaplanowanej kwoty 104.000 na zakupy inwestycyjne dla CKiI przeznaczonej w części na oświetlenie ścieżki (Dział 921, rozdz. 92113)
– 21.000 zł – z zaplanowanej kwoty 45.000 zł na prace rozbiórkowo-porządkowe na działce komun. przy ul. Błońskiej (Dział 700)
– 20.000 zł – z zaplanowanej kwoty 140.000 zł na wymianę instalacji elektryczne w budynku przy ul. Świerkowej (Dział 700)
– 25.000 zł – z zaplanowanej kwoty 65.000 zł remont w budynku urzędu miasta (Dział 750, rozdział 75023).

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Radny Z. Bojanowicz zaprezentował kolejny (czwarty) wniosek do projektu budżetu miasta na 2009 rok w brzmieniu:
4. przeznaczyć kwotę 100.000 zł na budowę i remont ścieżki wzdłuż torów WKD do budynku Pałacyku-Kasyna wraz z oświetleniem z następującym podziałem kwot :
– budowa ścieżki 40.000 zł – zwiększając zaplanowaną kwotę 500.000 zł na równanie i bieżące remonty ulic (Dział 600, rozdział 60016)
– oświetlenie ścieżki 60.000 zł – zwiększając zaplanowaną kwotę 350.000 zł na budowę punktów świetlnych (Dział 900, rozdział 90015).
Źródło finansowania:
– 100.000 zł – z zaplanowanej kwoty 160.000 zł na remont i udrożnienie rowu poza ewidencją RS 11/19 (Dział 900, rozdział 90006).

Radna A. Żukowska-Maziarska mówiła, że ścieżka ta leży na terenie nie należącym do naszego miasta więc chyba nie możemy planować inwestycji na tym terenie.

Radny Z. Bojanowicz odpowiedział, że Dyrektor CKiIO A. Witkowska w rozmowie z prezesem WKD otrzymała ustną zgodę na takie prace, a wszelkie kwestie formalne należy uregulować.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski pytał panią Mecenas, czy możemy planować wydatki na terenie nie należącym no naszego miasta?

Mecenas J. Tarasiuk na pytanie Przewodniczącego Rady Miasta udzieliła negatywnej odpowiedzi.

Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że są tu dwie sprawy, które należy rozważyć. Pierwsza to: w jaki sposób formalnie uregulować kwestię tego remontu po ewentualnej zgodzie WKD oraz czy prace te będą wykonane na trwałe. Burmistrzowi wyjaśniał, że z jego wiedzy wynika, że WKD musi mieć zachowaną wzdłuż torów wolną przestrzeń na ewentualne składowanie materiałów do remontu torów itp., co wynika z istniejącej technologii.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski wyraził opinię, że podjecie takiej zmiany do budżetu miasta może być nielegalne.

Radny. D. Murawski pytał, czy można najpierw zagwarantować te środki budżecie miasta, a potem podjąć uchwałę o przeznaczeniu tej kwoty na działanie w środki trwałe innego podmiotu.

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że nie mamy takiego instrumentu finansowego.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że ścieżka ta była od zawsze i albo my, albo WKD powinno ją odtworzyć. Mówił, że nie widzi sprzeczności w tym, by odtworzyć to, co istniało. Pytał również, czy my nie możemy odtworzyć tej ścieżki, kiedy nam bardzo na tym zależy?

Burmistrz Miasta mówił, że prowadzimy rozmowy w ramach projektu ścieżek rowerowych, do czego teoretycznie ma przystąpić też WKD, bo na jej terenie ma być realizowana główna ścieżka wzdłuż torów WKD i wówczas należy to rozwiązać w ten sposób, by ścieżka ta była zarówno ścieżką rowerową jak i pieszą.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zaproponował wycofanie wniosku zgłoszonego przez radnego Z. Bojanowicza (czwartego) i wrócić do rozmów w tej sprawie, w momencie, gdy uda się coś ustalić z WKD.

Radny Z. Bojanowicz wycofał swój wniosek.

Kolejny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok (piąty) zgłosił radny. D. Murawski w brzmieniu:
5. przeznaczyć kwotę 30.000 zł na szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia) oraz na szczepienie dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy (jeden rocznik).
Źródło finansowania: 30.000 zł – z zaplanowanej kwoty 110.000 zł na wycinkę i pielęgnację drzew, pielęgnację zagajników , obsadzenia kwietników miejskich (Dział 900, rozdział 90004).

Radna A. Żukowska-Maziarska przypomniała, że proponowane źródło środków na w/w szczepienia znalazło się we wspomnianym wcześniej, rozstrzygniętym przetargu na utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta, którego kwestia była już omawiana przy okazji dyskusji nad pierwszym wnioskiem zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok.

Radny Z. Musiałek przypomniał, że zostały jeszcze środki z wcześniej nie przyjętego wniosku (pierwszego) – w kwocie 40.000 zł na odszkodowania za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700).

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski przychylając się do wcześniejszej propozycji Z. Musiałka zaproponował, by w finansowaniu tego zadania skorzystać z pieniędzy, które zostały z planowanych przesunięć przy nie podjętym pierwszym wniosku zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok, tj. środki te zdjąć z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700).

Radny. D. Murawski zmodyfikował swój wniosek, by na w/w działania profilaktyczne dla zameldowanych mieszkańców miasta 35.000 zł przeznaczyć z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700). W dziale tym po zmianach, przy okazji przyjęcia drugiego wniosku sesji pozostało właśnie 40.000 zł.

Radna J. Walc pytała radnego Murawskiego, o jakim roczniku dziewcząt do szczepień mówi.

Radny D. Murawski odpowiedział, że rocznika dziewcząt poddawanych dobrowolnemu szczepieniu pozostawia się do ustalenia medycznego.

Radna J. Walc pytała jeszcze, co to znaczy powyżej 60 roku życia. Czy to oznacza osoby urodzone 1 stycznia ?

Radny D. Murawski odpowiedział, że weryfikować to można z dowodu osobistego, według daty urodzenia.

Radna J. Walc tłumaczyła jeszcze, że takie zadanie należy bardzo dokładnie przeanalizować i opracować, zarówno ze strony merytorycznej jak również prawnej. Muszą być znane tego koszty i skutki, w związku z czym należy zasięgnąć konsultacji medycznej w tej sprawie.

Radny D. Murawski mówił, że te kwestie pozostawia władzy wykonawczej w mieście.

Radna A. Wrzosek przedstawiła, że jedna szczepionka dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy kosztuje ok. 1.500 zł, a więc ważnym jest, jaki rocznik dziewczynek miałby zostać zaszczepiony, bo nie wiemy, ilu dziewczynek szczepienia te mogą dotyczyć.

Mecenas J. Tarasiuk tłumaczyła, że jeśli Rada jest zainteresowana wprowadzeniem szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, to nie może być to działanie jednoroczne i nie można podejmować w tej sprawie jednorazowej uchwały. Należy opracować w tej sprawie program, który musi przynieść efekt i należy ten program przyjąć. Pani Mecenas argumentowała, że trzeba wiedzieć, od jakiego wieku dziewczynek zaczynamy szczepienia i ile jest dziewcząt potencjalnie zainteresowanych szczepieniem. Dodała, że zaszczepienie jednego rocznika nic nie da, bo jeśli chcemy skutecznie chronić przed tą straszna chorobą, jaką jest rak szyjki macicy, to należy robić to przez wiele lat.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zaprotestował przeciw przyjęciu wyżej zgłoszonego wniosku radnego Murawskiego (piątego). Burmistrz argumentował, iż Rada ma jakiś pomysł, nie oznacza to od razu, że on jako burmistrz musi to od razu realizować, tym bardziej, że zgłoszona propozycja jest nieprzemyślana i nie opracowana.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku (piątego) i powtórzył jego treść:
przeznaczyć 35.000 na szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) oraz na szczepienie dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy (jeden rocznik).
Źródło finansowania: 35.000 z zaplanowanej kwoty 50.000 zł na odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną (Dział 700).

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

W kolejnej części procedowania nad projektem budżetu miasta na 2009 rok radny D. Murawski zgłosił następny (szósty) wniosek zmian do tego projektu w brzmieniu:
6. Zwiększyć o 30.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych (Dział 700).
Źródło finansowania: 30.000 zł – z zaplanowanej kwoty 160.000 zł na opracowanie koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta, środki na wkład własny, prace projektowe (Dział 710 , rozdział 71095).

Burmistrz Miasta pytał, na podstawie jakich danych propozycja zwiększenia wskazanych wydatków w budynkach komunalnych wynika?

Radny D. Murawski odpowiedział, że propozycja ta wynika z uzyskanych informacji. Dodał, że z tych informacji wynika, iż taka kwota na ten cel jest potrzebna.

Z-ca BurmistrzaMiasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że problem remontu budynków komunalnych nie polega tylko na znalezieniu na ten cel pieniędzy, lecz przede wszystkim dotyczy znalezienia ekipy, która podjęłaby się remontu w tych budynkach. Dodała, że w 2008 roku przeznaczona kwota na ten cel nie została w pełni wykorzystana. Pani Przygoda odnosząc się do Działu 710, rozdział 71095 projektu budżetu miasta na 2009 rok, tj.: opracowanie koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta, środki na wkład własny, prace projektowe, gdzie planuje się kwotę 160.000 zł mówiła, że to nie jest kwota duża. Wyjaśniała, że jest tak dlatego, bo są rozpoczęte pewne prace nad opracowaniem koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta. W tym roku została zrobiona inwentaryzacja urbanistyczna, która jest niezbędna do wykonania tej koncepcji. Został rozpoczęty projekt systemu informacji miejskiej. Jednocześnie wykazane są tu środki na wkład własny, ewentualnie wykonanie studium, gdybyśmy remontowali ulicę Bukową i Lipową oraz inne dodatkowe prace, np. na projekt ścieżek rowerowych. Z-ca Burmistrza Miasta argumentowała, że przenoszenie z tego źródła środków na remonty w budynkach komunalnych, może spowodować, że w Dziale 710, rozdział 71095 może brakować pieniędzy.

Radny D. Murawski odpowiedział, że udzielone wyjaśnienia nie są żadnym argumentem.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zgodził się z przedmówczynią, by poczekać, aż policzone zostaną dokładne kwoty potrzebne na remonty i wtedy będzie można ewentualnie podjąć niezbędną w tej sprawie uchwałę.

Radny D. Murawski podtrzymał swój wniosek w brzmieniu jak wyżej.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku (szósty) przez radnego Murawskiego., tj.:
zwiększyć o 30.000 zł wydatki zaplanowane na bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych (Dział 700).
Źródło finansowania: 30.000 zł – z zaplanowanej kwoty 160.000 zł na opracowanie koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta, środki na wkład własny, prace projektowe (Dział 710 , rozdział 71095).

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 15 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 5 głosów
W/w wniosek przyjęto.

Następnie radny D. Murawski przedstawił kolejny wniosek (siódmy) zmian do projektu budżetu miasta na 2009 rok w brzmieniu:
7. zwiększyć o 20.000 zł wydatki zaplanowane na kulturę fizyczną i sport w mieście (Dział 926 , rozdział 92605).
Źródło finansowania: 20.000 zł – z zaplanowanej kwoty 110.000 zł na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (Dział 921, rozdział 92195).

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski pytał, na jaki konkretny cel kwota ta zostanie przekazana?

Radny D. Murawski odpowiedział, że nie ma ona konkretnego przeznaczenia, planuje się to przenieść na kulturę fizyczną i sport w mieście, by rozwinąć bardziej działalność sportową w Podkowie. W 2008 roku w budżecie było 80 tyś na ten cel, a zaplanowane na rok 2009 środnik są o 50.000 zł mniejsze niż były w 2008 roku.

Radny Z. Musiałek zabierając głos tłumaczył, że może należy przeznaczyć te środki w konkursie dla fundacji i stowarzyszeń, które lepiej wykorzystają te środki niż Urząd, bo będą to konkretne działania.

Radna A. Żukowska-Maziarska pytała, dlaczego proponuje się zdjąć kwotę 20.000 zł z dotacji dla fundacji i stowarzyszeń, które to organizacje społeczne znakomicie sprawdzają się na naszym terenie, a wszystkie dotowane imprezy są bardzo skrupulatnie rozliczane. Radna dodała, że uszczuplanie tego funduszu spowoduje, że strąca na tym mieszkańcy naszego miasta. Radna Maziarska zaprotestowała przeciw odbieraniu środków na działalność kulturalną stowarzyszeń w mieście.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska zaproponowała, by w Dziale kultura fizyczna i sport założyć paragraf na dotacje dla stowarzyszeń, które przeprowadzą działalność sportową w mieście.

Radny D. Murawski wyjaśniał, że nie należy ograniczać tego tylko do stowarzyszeń, bo jak nauczyciel będzie chciał na przykład zorganizować jakiś turniej, to już z tych środków nie będzie mógł skorzystać.

W wyniku dyskusji radna J. Walc zgłosiła kolejny (ósmy) wniosek do Działu 926 – Kultura fizyczna i sport, by ustanowić dodatkowy zapis o konkursie mówiącym o organizowaniu działań w dziedzinie sportu.

Mecenas J. Tarasiuk tłumaczyła, że jest ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, która stanowi, że musi być ogłoszony konkurs.

Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zarządził głosowanie obu wniosków zgłoszonych do Działu 926 – Kultura fizyczna i sport.

Głosowanie za wnioskiem radnego D. Murawskiego (wniosek siódmy), by zwiększyć o 20.000 zł wydatki zaplanowane na kulturę fizyczną i sport w mieście w Dziale 926. Źródło finansowania: z zaplanowanej kwoty 110.000 zł na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń (Dział 921, rozdział 92195).
(w składzie 15 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Wobec powyższego wniosek radnej J. Walc (ósmy) pozostał już bezprzedmiotowy.

Radny Z. Bojanowicz w nawiązaniu do zgłoszonego przez niego wcześniej wniosku o remont ścieżki (czwarty), który został wycofany, pytał, co chce się zrobić z zaplanowanej kwoty 160.000 zł na prace obejmujące usunięcie awarii i udrożnienie rowu poza ewidencją RS 11/19. Radny argumentował, że rowami należy zająć się porządnie, a nie na wyrywki i punktowo. Wyjaśniał, że należy mieć projekt i koncepcję, aby wiedzieć, co należy robić.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że mamy pomierzone poziomy rowów w określonych punktach i wiemy, jaki powinien być spadek i co mamy robić.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił kolejny wniosek zmian do projektu budżetu miasta (dziewiąty), by 60.000 zł zostawić na udrożnienie rowu zgodnie ze sztuką a pozostałe 100.000 zł ze środków przeznaczonych na prace obejmujące usunięcie awarii i udrożnienie rowu poza ewidencją RS 11/19 przenieść na bieżące remonty dróg w mieście, do Działu 600 rozdział 60016.

Głosowanie za w/w wnioskiem radnego Z. Bojanowicza (w składzie 15 radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 2 głosy
Wstrzymało się: 4 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawski przedstawił kolejny wniosek (dziesiąty), by w § 14 projektu przedmiotowej uchwały usunąć punkt , który brzmi następująco, iż „upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.” Radny argumentował, że to może zmobilizuje Burmistrza do realizowania tego, co jest zapisane w budżecie miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny prosił o uzasadnienie tego wniosku, bo to będzie miało konkretne konsekwencje finansowe m.in. takie, że do bieżącej kontroli finansów będzie trzeba zatrudnić dodatkowe osoby.

Radna A. Żukowska-Maziarska wnioskowała o imienne głosowanie w sprawie w/w wniosku radnego Murawskiego.

Radny D. Murawski w związku z uwagami obecnych na sali Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, że taki zapis utrudni im sprawne zarządzanie finansami jednostek,, wycofał zgłoszony przez siebie wniosek (dziesiąty).

Wobec braku kolejnych wniosków i uwag do projektu budżetu miasta na 2009 rok Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie za uchwaleniem budżetu miasta na 2009 rok z uwzględnieniem autopoprawek Burmistrza zgodnymi z zaleceniami RIO oraz przegłosowanymi poprawkami jak wyżej (w składzie 15 radnych):

Za: 11 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 0
Przyjęto – Uchwała nr 114/XXVI/2008

III. Wolne wnioski.
Radny D. Murawski pytał, czy miasto planuje organizacje ferii zimowych dla dzieci w mieście – w MOK-u i szkole samorządowekj?

Radna J. Mironiuk odpowiedziała, że CKiIO będzie prowadził już zapisy na feriie dla dzieci już styczniu.

Mieszkaniec miasta p. Hajnosz wyraził ponownie swoją opinię na temat projektu budżetu dla miasta na 2009 rok. Apelował o znalezienie niezbędnych środków potrzebnych na rozbudowę Szkoły Samorządowej. Złożył w tej sprawie Przewodniczącemu Rady pismo. Wyraził następnie swoje zdziwienie, że UM ma problem ze znalezieniem architekta, by coś zaprojektować. Radził, by ogłosić konkurs z nagrodą na wykonie propozycji jakiegoś projektu.

Pan P. Skalski poinformował zebranych, że Burmistrz Miasta A. Kościelny jako osobo spoza branży PKP WKD otrzymał odznaczenie resortowe kolei.

Pan Zych – operator urządzeń nagłaśniających sesje rady zwrócił się do radnych, by rozważyli możliwość doinwestowania bądź zakupu lepszego sprzętu nagłaśniającego, by nie powtórzyły się ponownie kłopoty z nagraniem obrad, co miało miejsce na dwóch poprzednich sesjach.

Wobec braku kolejnych wniosków, składając zebranym życzenia sylwestrowo-noworoczne Przewodniczący Rady Miasta J.Radziejowski zamknęła posiedzenie XXV sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miasta
RM – Rada Miasta

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1 do protokołu x XXVI sesji

Projekt 95/2008
UCHWAŁA NR ………./XXVI/2008
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……….. grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji
Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1.
W § 1 uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „do Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Jolanta Mironiuk, Anna Wrzosek, Anna Żukowska-Maziarska, Janusz Radziejowski, Zbigniew Musiałek”.

2. § 1 pkt 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Zbigniew Bojanowicz, Jarosław Chrzanowski, Kazimierz Głowacki, Dariusz Murawski, Dorota Obzejta-Żbikowska, Joanna Trzeciak-Walc”.

3. § 1 pkt 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „do Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Małgorzata Choroś, Anna Łukasiewicz, Jolanta Mironiuk, Małgorzata Janus, Joanna Trzeciak-Walc, Anna Wrzosek, Anna Żukowska-Maziarska, Mirosław Borkowski, Dorota Obzejta-Żbikowska, Dariusz Murawski, Kazimierz Głowacki”.

§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku pozostają bez zmian.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół z posiedzenia XXVII sesji Rady Miasta z dnia 12 marca 2009 roku , która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 12 marca 2009 roku ,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XXVII sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu;) pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Następnie przedstawił porządek obrad i zaproponował, by zamiast punktu IV planu obrad wprowadzić do programu sesji dodatkowe projekty uchwał zatwierdzające sprawozdania za ubiegły rok i plany prac na 2009 rok w punkcie III porządku obrad, jako podpunkt 6, 7, 8, 9, 10 (Przedmiotowe projekty uchwał stanowią załącznik nr 1 do protokołu).

Radni miasta w/w propozycję przewodniczącego RM dotyczącą zmiany programu sesji oraz przedstawiony program XXVII sesji przyjęli jednogłośnie.

Program XXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach
1. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna,
2. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009,
4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
5. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok,
6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok,
7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok,
8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok,
9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok,
10. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
V. Rozpatrzenie przez Radę Miasta wniosku zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
VI. Informacje przedstawicieli Rady Miasta z działalności Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów, Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Brak pytań radnych miasta.

III. Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady.

Po zgłoszeniu kilku uwag radnego D. Murawskiego do protokołów i zaakceptowaniu ich przez przewodniczącego RM oraz protokolanta, radni miasta jednogłośnie przyjęli sprawozdania z XXIV, XXV i XXVI sesji Rady.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna – projekt 97/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc poinformowała, że Komisja zapoznała się z w/w projektem uchwały, w wyniku czego rekomenduje Radzie przyjęcie tej uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 97/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 115/XXVII/2009

2. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – projekt 98/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinie nt. w/w projektu uchwały.

Radny D. Murawski pytał, czy w § 2 przedmiotowego projektu uchwały, który brzmi: „Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna” nie należałoby dodać „i Dyrektorom placówek oświatowych”, jak ma to miejsce we wcześniej przyjętej uchwale nr 115/XXVII/2009.

A. Markowicz – dyrektor MZEAS w Podkowie Leśnej odpowiedziała, że nie, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela ujęte w uchwale zadania to kompetencje Burmistrza Miasta.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 98/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 116/XXVII/2009

3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2009 – projekt nr 99/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła pozytywną opinie nt. w/w projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 99/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 117/XXVII/2009

4. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – projekt nr 100/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc w imieniu Komisji wyraziła zadowolenie, że opracowano taki program dla podkowiańskiego OPS. Dodała, że Komisja KOiSS rekomenduje podjęcie w/w projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 100/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 118/XXVII/2009

5. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok – projekt 101a/2009

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski w imieniu Komisji wyraził pozytywną opinię nt. w/w/ projektu uchwały. Radny pytał o sprawy projektu rewitalizacji Parku Miejskiego, informując jednocześnie, że na jednym najbliższych posiedzeń Komisji BFiI zostanie omówiona ta sprawa

Burmistrz miasta A. Kościelny odpowiadał, że w ramach rewitalizacji wyremontowaliśmy Pałacyk, kolejnym etapem jest rewitalizacja Parku. Wyjaśniał następnie, że w obecnym projekcie rewitalizacji, przedstawionym do uzgodnień, zostały uwzględnione uwagi Konserwatora Przyrody. Dodał, że uzgodnienie od Konserwatora Przyrody jest, ale nie nabrało ono mocy prawnej, bo podkowiańska LOP oprotestowała decyzję Wojewody i wystosowała skargę do Ministra Środowiska na tę decyzję. Burmistrz mówił, że czekamy teraz na decyzję Ministra w tej sprawie.

Radny Z. Bojanowicz w imieniu doraźnej Komisji ds. dróg mówił, że zapisy przedłożonej uchwały zostały rozszerzone o zapisy „Planu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 r.” bez zmian kwot. Dodał, że zmiany te pozostają one w całkowitym uzgodnieniu z Komisją ds. dróg. W imieniu Komisji ds. dróg radny Bojanowicz wyraził pozytywną rekomendacje dla tego projektu uchwały.

Burmistrz miasta A. Kościelny dodał, że ostateczna sytuacja, jaka w sprawie dróg może się wykreować, nie jest możliwa do przewidzenia, dlatego zastrzega sobie ewentualne prawo do pewnych odstępstw od zaproponowanych zapisów w przedmiotowym projekcie uchwały, oczywiście w uzgodnieniu z doraźną Komisją ds. dróg.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 101a/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 119/XXVII/2009

6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok – projekt 102/2009

J. Chrzanowski – przewodniczący KR zaprezentował sprawozdanie z działalności w 2008 roku oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Dodatkowo radny J. Chrzanowski wystąpił do Burmistrza Miasta z interpelacją o realizację zaleceń pokontrolnych KR. Pytał o powody braku realizacji zaleceń z Kontroli gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim?

Radna M. Choroś zgłosiła wniosek formalny o uzupełnienie planu pracy KR na 2009 r. o dodatkowe zadanie, tj. przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku, zgłoszonego przez radną M. Choroś (w składzie 14 Radnych):

Za: 6 głosów
Przeciw: 7 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Wniosku nie przyjęto.

W następnej części obrad Przewodniczący RM J.Radziejowski ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 102/2009(w składzie 14 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała nr 120/XXVII/2009

7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok – projekt nr 103/2009

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok oraz plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zwrócił się do przewodniczącego Komisji BFiI D. Murawskiego z prośbą o uzupełnienie protokołów ze spotkań Komisji BFiI, po czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 103/2009(w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 121/XXVII/2009

8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok – projekt nr 104/2009

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A.Żukowska-Maziarska przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2008 rok oraz plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Radny Chrzanowski pytał o podstawy sformułowania zapisu w sprawozdaniu z działalności Komisji ŁiOŚ, że „Propozycja komisji ładu dotycząca selektywnej zbiórki odpadów nie została też przez komisję budżetu uwzględniona w opinii na temat projektu budżetu przedstawianej burmistrzowi miasta”. Rady prosił o usunięcie tego zapisu z przedmiotowego sprawozdania, uzasadniając, że Komisja BFiI uwzględniła wspomniany wniosek Komisji ŁiOŚ.

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A.Żukowska-Maziarska odpowiedziała, że przedstawiona propozycja Komisji BFiI dotycząca selektywnej zbiórki odpadów, brzmiała inaczej niż propozycja Komisji ŁiOŚ. Propozycje te różniły się źródłem finansowania.

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski wyjaśniał, że źródło finansowania, jakie proponowała Komisja ŁiOŚ dotyczyło deficytu, a Komisja BFiI do deficytu nie może sięgać. Może natomiast wskazać konkretne wydatki, z jakich należy zrezygnować celem przeniesienia środków w inne miejsce.

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A.Żukowska-Maziarska uzasadniała, że Komisja BFiI mogła w takim przypadku zwrócić się do Burmistrza z pytaniem, czy zgadza się on zwiększyć deficyt?

Radny D. Murawski nawiązując do planu pracy Komisji ŁiOŚ pytał, czy zaplanowane zadanie pn. „Zaopiniowanie projektu zmian w organizacji ruchu na terenie Podkowy” nie należy do kompetencji Doraźnej Komisji ds. dróg?

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A.Żukowska-Maziarska odpowiedziała, że kierowana przez nią Komisji ŁiOŚ w całej swojej definicji posiada w swoich kompetencjach opiniowanie tego rodzaju projektów.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 104/2009(w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 122/XXVII/2009

9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok – projekt nr 105/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc zaprezentowała sprawozdanie z działalności za 2008 rok oraz plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 105/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 123/XXVII/2009

10. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok – projekt nr 106/2009

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg (…) Z. Bojanowicz przedstawił sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 106/2009(w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 124/XXVII/2009

V. Rozpatrzenie przez Radę Miasta wniosku zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.

J. Chrzanowski – przewodniczący KR odczytał pismo mieszkanki miasta z prośbą przeprowadzenie kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście. Tłumaczył, że aby taką kontrolę KR mogła przeprowadzić, to potrzebna jest na to zgoda Rady Miasta.

Przewodniczący RM J.Radziejowski postawił wniosek, by projekt uchwały w sprawie zlecenia KR przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście przygotować na kolejna sesję Rady.

VI. Informacje przedstawicieli Rady Miasta z działalności Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów, Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Relację z działalności w Radzie Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów przedstawił radny K. Głowacki przytaczając zapisy sprawozdania z działalności Stawiska z 2008 roku. Rady mówił o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Stawisku, ilości odwiedzających osób, o działalności wydawniczej, sytuacji finansowej Muzeum, wkładzie kulturalno-społecznym dla mieszkańców Podkowy Leśnej, dokonanych i planowanych przedsięwzięciach itd.. Radny Głowacki przypominał o składanych prośbach dyrektora Stawiska o dofinansowanie działalności Muzeum przez Miasto Podkowa Leśna. Ze swojej strony, jako członka Rady Muzeum wnosił o wsparcie finansowe ze strony Podkowy Leśnej dla Stawiska, by mogło bardziej rozwijać swoją działalność zewnętrzną, a nie tylko muzealną. Dodał, że w Komisji BFiI sprawa dofinansowania Stawiska ze strony Podkowy Leśnej była dyskutowana i do Burmistrza wpłynie niebawem od Komisji BFiI wniosek w tej sprawie.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odpowiedział, że w takim razie oczekuję się wniosku ze strony Komisji BFiI w tej sprawie, co zaopiniuje następnie Komisji KOiSS oraz Burmistrz.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że nie chce zabierać w tej sprawie głosu, gdyż osoba dyrektora Stawiska to jego bratowa. W związku z tym Burmistrz zgłosił w tej sprawie konflikt interesów oraz zwrócił się do Rady Miasta podjęła decyzję w tej sprawie.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, by Rada Miasta na następnej sesji zajęła stanowisko, w której upoważni Burmistrza do przygotowania uchwały o dotacji celowej na rzecz Starostwa ze wskazaniem celu i źródła finansowania w określonej kwocie. Dodała, że wtedy Burmistrz może przygotować projekt uchwały w sprawie dotacji na rzecz Powiatu. Mec. Tarasiuk zakończyła konkluzją, że ze względu na osobę Burmistrza i dyrektora Stawiska sprawa leży w gestii Rady Miasta.

Przewodniczący RM J.Radziejowski ogłosił, że Komisje RM powinny opracować w tej sprawie stanowisko.

Informacje z działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zrelacjonowała radna J. Mironiuk (Załącznik nr 2 do protokołu).

VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.

Radna D. Obzejta-Żbikowska podniosła problem zasobów mieszkaniowych gminy, tj. mieszkań socjalnych i komunalnych. Opierając się na zapisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, pytała czy nasza gmina posiada wieloletni plan gospodarowania zasobem mieszkaniowym, czy ma w zamiarze opracować taki plan i jakie są dalsze kroki w tej sprawie?

M. Stępień-Przygoda – z-ca Burmistrza Miasta odpowiedziała, że gmina opracowała taki plan i został on zaprezentowany na spotkaniu Komisji ŁiOŚ jako wstępny projekt. Dodała, że projekt uchwały w tej sprawie zostanie w odpowiednim czasie przedstawiony radnym miasta, gdy ostatecznie zostanie opracowany.

Radny Z. Musiałek zadawał pytania w sprawie planowanych prac remontowych w ulicy Bukowej?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadał, że mamy złożone wnioski o fundusze europejskiej na remont ulicy Bukowej i Lipowej. Dodał, że przeszły one ocenę formalną i teraz czekamy na ocenę merytoryczną. Dodał, że szans Podkowy w staraniu się o te środki nie można ocenić, bo kryteria są wysokie, jeśli chodzi o remonty dróg. Burmistrz wyjaśniał, że plany są takie, aby remont tej ulicy wykonać w przeszłym roku.

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski zwrócił się do Burmistrza miasta z wnioskiem , by do prac w zespole konsultacyjnym budowy Szkoły włączyć również jako członka przedstawiciela Komisji BFiI. Informował, że Komisja BFiI wytypowała już ze swojego grona kandydata. Został nim radny K. Głowacki. Radny D. Murawski dodał, by w pracach tegoż zespołu konsultacyjnego uwzględnić również przedstawicieli z Rady Szkoły i Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

Kolejną kwestią, o którą pytał radny D. Murawski było pytanie kiedy planowane jest rozpoczęcie działań zmierzających do przeprowadzenia akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Dodatkowo radny D. Murawski, zwrócił się z pytaniem jakie Urząd Miasta podjął krokiw celu przeprowadzenia dobrowolnej bezpłatnej akcji szczepień emerytów przeciwko grypie oraz szczepień dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.

M. Stępień-Przygoda – z-ca Burmistrza Miasta, że działania związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych już podjęto i najprawdopodobniej akcję zbierania tych odpadów uda się niedługo przeprowadzić. W sprawie szczepień wypowiedział się Burmistrz Miasta odpowiadając, że odpowiednie kroki w tym zakresie też podjęto.

Radny D. Murawski w nawiązaniu do zatwierdzonego w 2008 roku i już obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Podkowy Leśnej pytał, czy UM planuje podjąć jakieś działania, by zdjąć wielkie płachty reklamowe wiszące na płotach w centrum miasta? Prosił o sprawdzenie czy na ich wywieszenie wydawane były zgody w Urzędzie Miasta oraz by te sprawy jak najszybciej uregulować.

Radny D. Murawski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza miasta o wyjaśnienie kwestii dlaczego w trakcie łączenie CKiIO oraz MOK, Dyrektor nowej jednostki kultury przejęła we władanie tylko budynek MOK-u bez otaczającego go terenu. Sytuacja ta powoduje, że teren wokół MOK-u obecnie jest zaniedbany i niebezpieczny. Jakie w związku z tym, Urząd Miasta planuje jego zagospodarowanie.

Radny D. Murawski zadawał również pytania w sprawie remontu Alei Lipowej i ulicy Bukowej. Pytał, jak ma wyglądać charakter części spacerowej Alei?. Powinna w tej sprawie odbyć się szersza dyskusja z mieszkańcami miasta,
Radny D. Murawski pytał również Burmistrza miasta o stan zaawansowania prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla Podkowy Leśnej (WPI), który miał być już na ukończeniu w grudniu 2008 roku.

Burmistrz Kościelny odpowiedział, że ostateczny projekt sprawie remontu Alei Lipowej i ulicy Bukowej zostanie od razu radnym zaprezentowany, gdyż na razie są to tylko wstępne wersje projektu, do którego wnoszone są poprawki. W kwestii WPI Burmistrz odpowiedział, że prace nad tym dokumentem zmierzają ku końcowi.

III. Wolne wnioski.

Radna J. Walc – przewodnicząca Komisji KOiSS zgłosiła potrzebę wytypowanie z grona Komisji KOiSS dwóch kandydatów, nie działających we władzach organizacji pozarządowych składających wnioski w konkursie, do prac w komisji rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.

Do prac w w/w komisji zgłosiły się radne J. Trzeciak-Walc i D. Obzejta-Żbikowska.

Mieszkaniec miasta M. Trepczyński zaprezentował ideę zbudowanego przez siebie serwisu internetowego radniblisko.pl i zachęcał do współtworzenia tego serwisu.

Przewodniczący RM J.Radziejowski na zakończenie sesji przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczenia majątkowego za 2008 rok.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXVIII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski
Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1 do protokołu z XXVII sesji Rady Miasta z dnia 12.03.2009 r.

Projekt nr 102/2009

UCHWAŁA NR ……./………/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku.
Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedkładania Radzie pisemnych protokołów
i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 103/2009

UCHWAŁA NR ……./………/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt nr 104/2009

UCHWAŁA NR ……./………/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 105/2009

UCHWAŁA NR ……./………/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt nr 106/2009

UCHWAŁA NR ……./………/2009
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia …………………2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust. Statutu Miasta Podkowa Leśna – załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do protokołu z XXVII sesji Rady Miasta z dnia 12.03.2009 r.

Informacje o pracy w Społecznej Radzie Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Uczestniczę, jako delegat Rady Miasta Podkowa Leśna, w spotkaniach Społecznej Rady Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
W 2008 roku Szpital Zachodni zajął II (drugie) miejsce w Polsce i I (pierwsze) miejsce na Mazowszu w rankingu szpitali publicznych wielospecjalistycznych. W rankingu tym brano pod uwagę: infrastrukturę, uruchomienie ratownictwa medycznego, posiadany dodatkowy certyfikat środowiskowy, korzystny wynik finansowy działalności szpitala, wysokość zadłużenia, przeprowadzone szkolenia personelu, działanie Komitetów szpitalnych, wysokie kwalifikacje personelu, wymianę filtrów na bloku operacyjnym (wpływa to na zapobieganie zakażeniom), zwiększenie ilości przeprowadzonych operacji, posiadanie nowoczesnego sprzętu i jego bieżące serwisowanie.
W 2008 roku w poradniach specjalistycznych Szpitala (m.in. Kardiologicznej, Diabetologicznej, Neurologicznej, Leczenia Bólu, Chirurgicznej, Ginekologiczno-położniczej i Osteoporozy) przyjęto ponad 52 000 pacjentów. Z badań specjalistycznych (takich jak echo serca, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia) skorzystało ponad 2 500 osób. Szpitalny Oddział Ratunkowy – SOR – udzielił pomocy ponad 32 000 osób. Oddziały Szpitala Zachodniego ( Wewnętrzny, Kardiologii, Neurologii, Pediatrii, Chirurgii ogólnej, Urologii, Ortopedii i Traumatologii oraz Intensywnej terapii) mają łącznie 278 łóżek. W 2008 roku hospitalizowano łącznie ponad 49 400 osób.
Mimo tak wysokiej pozycji w rankingu, sytuacja finansowa Szpitala Zachodniego jest trudna. Nie uległa zmianie wartość punktu rozliczeniowego z NFZ za usługi medyczne podczas gdy ceny materiałów i usług rosną. Nie ma też oddzielnych kwot potrzebnych na pokrycie podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek. NFZ nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników niemedycznych zatrudnionych w szpitalu np. do obsługi kuchni, pralni czy wykonujących drobne ale potrzebne prace techniczne.
Na podstawie opinii uzyskanych podczas prac Rady uważam, że Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest dobrze i sprawnie zarządzany. Dyrekcja Szpitala dokłada wszelkich starań, by uczestniczyć we wszelkich możliwych Programach, w ramach których Szpital mógłby uzyskać dofinansowanie lub wsparcie aparaturowe z Unii Europejskiej. Sposobem na zmniejszenie kosztów jest m.in. zlecanie niektórych usług poza Szpital oraz utworzenie dodatkowej Sali operacyjnej w SOR i wykonywanie tam niektórych operacji.
W 2009 roku Dyrekcja Szpitala planuje uruchomienie Oddziału Kardiologii Interwencyjnej, który pozwoli na leczenie pacjentów z zawałem serca oraz prowadzenie specjalistycznych badań kardiologicznych. Planuje się również otwarcie lądowiska dla śmigłowców – na przeszkodzie w uzyskaniu pozytywnej opinii środowiskowej stoi sprzeciw kilku osób zamieszkujących w domach w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala.

Radna miasta Podkowy Leśnej
Jolanta Mironiuk

Protokół z posiedzenia XXVIII sesji Rady Miasta (absolutoryjna) z dnia 23 kwietnia 2009 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XXVIII sesji (absolutoryjna) Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 23 kwietnia 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XXVIII sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu;) pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Radny J. Chrzanowski zgłosił, by w punkcie IV przedłożonego programu obrad dopisać podpunkt 6 dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej na zaniedbania w przeprowadzaniu remontu łazienek w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.

Radny D. Murawski również zgłosił zmiany do programu sesji. Zaproponował, by sprawy dotyczące rozbudowy szkoły samorządowej i budowy szkoły prywatnej w mieście omawiane były łącznie – jedna po drugiej. Zawnioskował zmianę program porządku obrad na:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
IV. Informacje burmistrza na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.
V. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków,
4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście,
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.
.
Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku radnego J. Chrzanowskiego (w składzie 14 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku radnego D. Murawskiego (w składzie 14 radnych):
Za: 3 głosy
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0 głosów
W/w wniosku nie przyjęto.

Program XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych w tym informacja na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.
III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków,
4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście,
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
6. rozpatrzenia skargi Rady Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej na zaniedbania w przeprowadzaniu remontu łazienek w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej.
V. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
VI. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wprowadzając zebranych w temat prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej wyjaśniał sprawy od początku. Mówił, iż był przetarg na projekt rozbudowy Szkoły. Do przetargu zgłosił się tylko jeden projektant mimo, że informacje o przetargu były wysyłane do wielu pracowni. Następnie zawarto umowę z tą pracownią i pracowała ona nad koncepcją rozbudowy Szkoły. Burmistrz wyjaśniał, że były różne wersje tej koncepcji. Koncepcje te oceniała Komisja Urbanistyczna i Dyrekcję Szkoły, które na bieżąco wnosiły uwagi. Uwagi te przekazywano do pracowni projektującej. Burmistrz mówił, że w dniu dzisiejszym przyszła z pracowni kolejna, poprawiona wersja koncepcji, która musi zostać oceniona, a następnie będą podejmowane kolejne decyzje w tej sprawie.

Przewodniczący RM J.Radziejowski pytał o termin zakończenia prac projektowych

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż teoretycznie jest to data 15 IX br.

Radna D. Obzejta-Żbikowska odczytała pismo Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych
i Uczniowskiego Klubu Sportowego (Załącznik nr 1do niniejszego protokółu). Prosiła Burmistrza o ustosunkowanie się do pytań w nim zawartych. Pytała również o kwestię przygotowania miasta do założenia wniosku o środki UE na rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że pisma odczytanego przez radna Obzejtę-Żbikowską nie otrzymał, a że zawiera wiele poważnych zarzutów, wymagających precyzyjnych wyjaśnień, obiecał odpowiedzieć na te pytania w terminie późniejszym.

Radna D. Obzejta-Żbikowska poprosiła o odpowiedź pisemną na pytania zawarte w odczytanym piśmie, którego kopię radna zdeklarowała się dostarczyć do biura Rady Miasta z prośbą o przekazanie go Burmistrzowi. Następnie prosiła o wyjaśnienie kwestii przygotowań miasta do złożenia wniosku
o dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej ze środków RPO 7.2.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że dotychczas wnioski o dotacje unijne w działaniu infrastruktury edukacyjnej miały być przyjmowane w zakresie preselekcji , tzn. tak, że nie wymagało się kompletnej dokumentacji technicznej planowanej budowy. W ostatnim czasie nastąpiły niespodziewane zmiany i okazało się, że do wniosku musi zostać dołączona ostateczna koncepcja budowy, bo trzeba we wniosku podać pewne terminy. Burmistrz przedstawiał dalej, że zostaliśmy zaskoczeni tym, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję i nagle ogłosił nabór wniosków bez preselekcji. Mówił, że jest to zmiana reguł w trakcie gry. Burmistrz reasumował, że zrobi wszystko, aby zdążyć ze złożeniem wniosku o dofinansowanie rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej ze środków RPO 7.2.

Radna D. Obzejta-Żbikowska przedstawiała, że 19 maja br. ruszają nabory bez preselekcji i wszystkie dokumenty typowe dla wniosków są dostępne na stronie Jednostki Wdrażającej.
Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że wniosek można przygotowywać, jak będziemy mieli zatwierdzoną koncepcję.

Radny D. Murawski pytał o sposób działania Komisji Urbanistycznej oraz o jej uwagi i zastrzeżenia do zaprezentowanej dotychczas koncepcji rozbudowy Szkoły Samorządowej?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż Dyrekcja Zespołu Szkół Samorządowych i Komisja Urbanistyczna przekazała wiele specjalistycznych uwag, które znajdują się w protokołach z posiedzeń Zespołu konsultacyjnego ds. rozbudowy Szkoły.

W następnej części obrad poświęconej odpowiedziom burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych Radna D. Obzejta-Żbikowska prosiła o odpowiedź na złożoną przez Nią do Burmistrza Miasta w dniu 17 IV 2009 r. interpelację. (Załącznik nr 2 do protokołu).

W odpowiedzi na punkt 1 i 2 interpelacji Burmistrz wyjaśniał, iż po zimie został dokonany przegląd ulic. W maju planowana jest akcja łatania najbardziej uciążliwych dziur w drogach. Jeśli chodzi o ulicę Topolową Burmistrz informował, że jest to ulica, którą zgodnie z postulatem Doraźnej Komisji ds. Dróg należy urządzić w sposób kompleksowy, by była to ulica reprezentacyjna, jednak wymaga to wielu nakładów finansowych. Pieniędzy w ubiegłym roku na ten cel było, wykonano wyrównanie i zabezpieczenie tej ulicy. Z kompletnym remontem ulicy Topolowej musimy poczekać również ze względu na organizację ruchu w momencie, gdy będziemy robić ulicę Lipową i Bukową, by wykonać wszystko kompleksowo.
Odnośnie ulicy Kasztanowej Burmistrz mówił, że jest to ulica gruntowa, będzie równana, ale nie utwardzana, natomiast ulica Brzozowa była utwardzana tłuczniem i będzie równana.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda w odpowiedzi na 3 punkt interpelacji informowała, iż budynki komunalne mają każdego roku wykonywane ekspertyzy techniczne w tym przewodów kominowych. Raz na pięć lat wykonuje się ekspertyzę instalacji elektrycznej. W tym roku zlecono już wykonanie kontroli pożarowych. Kontrolę tę przeprowadziła Powiatowa Straż Pożarna z Grodziska Mazowieckiego, protokół jeszcze nie jest znany, ale na pewno nie musimy zamykać żadnego budynku.

W kolejnej części sesji udzielono odpowiedzi na interpelację radnego J. Chrzanowskiego, złożoną na XXVII sesji Rady Miasta w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z Kontroli gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim. Odpowiadał Katarzyna Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wyjaśniała ona, iż inwentaryzacja miejsc cmentarnych została wykonana i jest w wersji elektronicznej. Regulamin Cmentarza również jest, niebawem będzie stał na Cmentarzu w formie dużej metalowej tablicy. Odpowiadała dalej, ze hydrant, jaki byśmy chcieli mieć jest drogi, ale zostanie zrobiony i już są zbierane na niego oferty. Bramy również naprawiono, księga wypożyczeń kluczy do bramy wjazdowej na Cmentarz też jest. Toaleta całoroczna przy Cmentarzu również stanie. Prace porządkowe całoroczne też będzie wykonywała odpowiednia ekipa.

Burmistrz Miasta A. Kościelny w nawiązaniu do pytań o kolumbaria odpowiedział, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z wykonawcą tej koncepcji.

Radny J. Chrzanowski pytał, kiedy powstanie plan zagospodarowania Cmentarza?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że plan Cmentarza to inwentaryzacja, gdyż nie mamy nowych miejsc pochówku. Dodał, że wykonaną inwentaryzację musimy przenieść teraz na rysunek.

Następnie przedstawiciele Urzędu Miasta odpowiedzieli na pytania radnego Murawskiego, zadane na XXVII sesji.

W sprawie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy Maria Górska – Sekretarz Miasta wyjaśniała, że złożono w tym celu zapytanie ofertowe do pięciu przychodni. Najkorzystniejszą ofertę złożył podkowiański NZOZ BASIS i z tą placówką podpisano umowę. Szczepieniom zostaną poddane dziewczynki urodzone w 1997 roku. Akcję szczepień rozpocznie wykład informacyjny, który odbędzie się 7 maja br. w podkowiańskim Zespole Szkół. Pierwsza dawka szczepionki zostanie podana w połowie maja br.
W sprawie dobrowolnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) Sekretarz Miasta informowała, że najlepszym okresem dla tych szczepień jest wrzesień, październik, listopad. Najpierw zorientujemy się, ile pieniędzy zostanie
w budżecie po szczepieniach dziewcząt i wtedy skierujemy zapytanie do okolicznych przychodni o ofertę na szczepienia przeciwko grypie.

Radny D. Murawski pytał ponownie o sprawy nadzoru nad Urzędu Miasta nad umieszczaniem i umieszczonych już wielkich reklam w mieście oraz możliwości ich likwidacji w aspekcie obowiązujących ego w tej dziedzinie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta działa do przodu nie wstecz. Możemy przestrzegać tego, co będzie się działo.

Radny D. Murawski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza miasta o wyjaśnienie, dlaczego w trakcie łączenie CKiIO oraz MOK dyrektor nowej jednostki kultury przejęła we władanie tylko budynek MOK-u bez otaczającego go terenu. Mówił, że sytuacja ta powoduje, że teren wokół byłego MOK-u obecnie jest zaniedbany i niebezpieczny.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że po połączeniu CKiIO oraz MOK-u dyrekcja CKiO nie przejęła tylko baraków znajdujących się na terenie po byłym MOK-u.

Alina Witkowska – dyrektor CKiIO mówiła, że robi wszystko, aby teren na Świerkowej 1 był w coraz lepszym stanie i zmieniał się pozytywnie, jednak wymaga to czasu.

Radny D. Murawski pytał Burmistrza o termin przedłożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Podkowy Leśnej (WPI)

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, że niebawem będzie już gotowy projekt WPI, który od razu zostanie radnym przedłożony.

III. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.

Po zgłoszeniu kilku uwag radnego D. Murawskiego do protokołów i zaakceptowaniu ich przez przewodniczącego RM oraz protokolanta, radni miasta jednogłośnie przyjęli sprawozdania z XXVII sesji Rady.

Radny D. Murawski zgłosił wniosek o potrzebie sporządzania protokołów z sesji Rady Miasta w ciągu tygodnia od dnia odbycia posiedzenia, co umożliwiło by wszystkim radnym wprowadzanie „na świeżo” uwag do protokółów.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok – projekt 107/2009

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski odczytał zebranym pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok (Uchwała Nr 32/W/09 RIO w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2009 roku)

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – w imieniu Komisji przedstawił zebranym opinię, że wykonanie budżetu za 2008 rok jest najlepsze w stosunku do wszystkich minionych lat bieżącej kadencji. Wyjaśniał, iż na podstawie wnikliwej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej z tytułu wykonania budżetu na 2008 rok. Następnie radny J. Chrzanowski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski odczytał Uchwałę Nr 56/W/09 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2008.

Radna D. Obzejta-Żbikowska nawiązując do odczytanego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z prośbą o wyjaśnienie Jej wątpliwości co do punktu 4 uzasadnienia w/w wniosku. Wyjaśniając mówiła, że widzi tu pewną niespójność jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych. Radna D. Obzejta-Żbikowska zwróciła się z formalnym wnioskiem do przewodniczący Rady Miasta
o zlecenie Komisji Rewizyjnej uzupełnienia informacji na temat podstawy prawnej zawarcia przedmiotowej umowy, o której mowa w w/w punkcie wniosku o udzielenie absolutorium.

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśniał, że Komisja Rewizyjne nie postawiła żadnych zarzutów, sformułowała tylko swoje wnioski.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że obowiązują nas przepisy związane z ustawą o zamówieniach publicznych. Mówiła, że wyjątek jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych. Gdy mamy do czynienia z tym punktem ustawy, wszystko poza nim nas nie dotyczy.

Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2008 rok oraz nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2008 Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2008 – projekt uchwały nr 107/2009

Radny D. Murawski zgłosił wniosek o głosowanie imienne.

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 107/2009 (w składzie 14 Radnych):
– Bojanowicz Zbigniew – „za”
– Borkowski Mirosław – „za”
– Choroś Małgorzata – „za”
– Chrzanowski Jarosław – „za”
– Głowacki Kazimierz – „za”
– Janus Małgorzata – „za”
– Łukasiewicz Anna – „za”
– Mironiuk Jolanta – „za”
– Musiałek Zbigniew – „za”
– Murawski Dariusz – „wstrzymuję się”
– Obzejta-Żbikowska Dorota – „wstrzymuję się”
– Radziejowski Janusz – „za”
– Trzeciak-Walc Joanna – „za”
– Wrzosek Anna – „za”

Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy

Przyjęto: Uchwała Nr 125/XXVIII/2009

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski przekazał przewodnictwo obradom wiceprzewodniczącej Rady Miasta Annie Łukasiewicz po czym opuścił sale obrad.

2. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – projekt 108/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Walc wyjaśniała, że proponowana zmiana jest zmianą czysto formalną.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 108/2009 (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 126/XXVIII/2009

3. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminami: Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Pruszków– projekt nr 109/2009

Na salę obrad wrócił przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski.

Radny D. Murawski pytał o to do czego upoważniamy w tym projekcie uchwały Pruszków, przecież wcześniej upoważniany był Milanówek oraz jaka koncepcja ścieżek aktualnie będzie realizowana? Do wcześniejszego projektu ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej w ramach programu MAZOWIA, były zgłoszone liczne uwagi i nie wiadomo czy zostały one uwzględnione.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, wcześniejsze porozumienie dotyczyło wspólnego opracowania koncepcji budowy ścieżek rowerowych dla 7 gmin, potem dołączył Grodzisk Mazowiecki
i Pruszków. Teraz jesteśmy na etapie składania wniosku do RPO. Milanówek stwierdził, że nie udźwignie ciężaru realizacji i prowadzenia tak dużego projektu. Miasto Pruszków wyraziło na to zgodę. Podejmując te uchwałę Rada Miasta upoważnia Pruszków, iż to ta gmina będzie kierowała tym projektem w imieniu pozostałych gmin.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 109/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 127/XXVIII/2009

4. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście – projekt nr 110/2009

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 110/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 128/XXVIII/2009

5. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt 111/2009

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski chodzi o zmiany o charakterze czysto technicznym zgodnie
z zaleceniami Ministra Finansów.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 111/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 129/XXVIII/2009

6. rozpatrzenia skargi Rady Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej na zaniedbania w przeprowadzaniu remontu łazienek w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej – projekt 113/2009

Z sali obrad wyszła radna J. Walc.

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił genezę sprawy oraz przeczytał wnioski Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Radę Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej (Załącznik nr 3 do protokołu)

Radna J. Walc wróciła na salę obrad.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że zarzucane w skardze przekroczenie planowanego terminu wykonania remontu wynikało właśnie z dostatecznego nadzoru. To nadzór
i czujność spowodowały, że niestety umowne prace zostały zakończone później, bo wykonawca musiał poprawiać wiele rzeczy.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 113/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 130/XXVIII/2009

V. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej – projekt nr 112/2009

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski odczytał w/w projekt stanowiska.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że rozumie, iż w tle całej sprawy jest rywalizacja między Szkołą Samorządową a Szkołą Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej o środki unijne na ich rozbudowę. Burmistrz dodał, że powinniśmy uczciwie rywalizować o te środki. Dodał, że odpowiednie zmiany do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 dotyczące rozbudowy i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej zostaną Radzie Miasta przedłożone.

Radny D. Murawski wyraził swoje zdziwienie, mówiąc: „bardzo się dziwię, że głos zabiera Pan Burmistrz, jako w zasadzie, nie wiem, organ prowadzący szkołę KIK-owską, czy co?”

Burmistrz Miasta pytał: „Nie rozumiem Pana zdziwienia?”

Radny D. Murawski odpowiedział: „Ja się nie dziwię, bo Pan występuje do nas z uzasadnieniem. Tu do nas powinien wpłynąć wniosek od szkoły – stowarzyszenia, które wnioskuje, o to, abyśmy zajęli stanowisko i to powinno się tu znaleźć. A tu mamy uzasadnienie podpisane przez Burmistrza, jako, nie wiem, organ prowadzący szkołę?”

Burmistrz Miasta odpowiedział: „To jest insynuacja.”

Radny D. Murawski wyraził swoją opinię, że dotychczasowe liczne wnioski zgłaszane przez Dyrekcję, Radę Szkoły i Radę Rodziców z Zespołu Szkół Samorządowych dot. rozbudowy Szkoły Samorządowej, nie spotykały się z przychylnością władz miasta. (w tym miejscy radny przekazał dla Przewodniczącego RM wniosek zgłoszony w listopadzie 2008 roku, który został przez niego odczytany – wniosek ten stanowi załącznik nr 4 do protokółu).

Po długiej dyskusji między przedstawicielami rodziców uczniów Zespołu Szkół Samorządowych
w Podkowie Leśnej Szkoły a przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Miasta na temat przedłożonego projektu stanowiska w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w stanowiska – projekt nr 112/2009.

Radny D. Murawski zgłosił wniosek o głosowanie imienne w tej sprawie.

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu stanowiska nr 112/2009 (w składzie 14 Radnych):
– Bojanowicz Zbigniew – „za”
– Borkowski Mirosław – „za”
– Choroś Małgorzata – „za”
– Chrzanowski Jarosław – „za”
– Głowacki Kazimierz – „za”
– Janus Małgorzata – „za”
– Łukasiewicz Anna – „za”
– Mironiuk Jolanta – „wstrzymuję się”
– Musiałek Zbigniew – „za”
– Murawski Dariusz – „wstrzymuję się”
– Obzejta-Żbikowska Dorota – „przeciw”
– Radziejowski Janusz – „za”
– Trzeciak-Walc Joanna – „za”
– Wrzosek Anna – „za”

Za: 11 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 2 głosy

Przyjęto Stanowisko w sprawie tworzenia warunków formalno-prawnych do realizacji budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o konieczność zorganizowania debaty publicznej z mieszkańcami miasta na temat rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych miasta oraz VII. Wolne wnioski.

Grzegorz Dąbrowski – dyrektor Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej podziękował Radzie Miasta za przyjęcie w/w Stanowiska. Mówił, że proces budowy szkoły jest bardzo trudnym zadaniem. Dodał, że zachęca, by korzystać z doświadczeń innych a nie jedną inicjatywę przeciwstawiać drugiej.

Krzysztof Wojtowicz – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej zbierając głos przedstawił, że Rada Rodziców całkowicie popiera poprawę warunków nauki dzieci w Podkowie Leśnej. Prosił, by się nie dziwić się wobec obaw rodziców dzieci z Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej co do losów rozbudowy ich Szkoły.

Wiceprzewodniczący UKS Grzymała mówił, że należy optymalizować wykorzystywanie środków w mieście, to znaczy np. budować jedną pełnowymiarową halę w mieście, tak, by obie szkoły mogły z niej korzystać. Wyraził swoją opinię, że nie podjęcie współpracy władz miasta z dyrekcją Szkół Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej rodzi obawy, że jeśli jedna hala w mieście już powstanie, to na drugą środków unijnych miasto już nie otrzyma.

Marcin Trepczyński – mieszkaniec miasta, autor serwisu radniblisko.pl ponownie zachęcał do wspólnego budowania tego serwisu. Tym radnym, którzy zainteresowali się jego współtworzeniem, dziękował za współpracę.

Radny Z. Musiałek w nawiązaniu do swojej interpelacji z V 2007 r. pytał w sprawie remontu ulicy Reymonata i ulicy Żeromskiego. Mówił, że wie, iż do remontu tych ulic potrzebne są projekty. Zwracał się w związku z tym o podanie terminu rozpoczęcia projektowania tych ulic oraz o podanie terminu realizacji tych remontów. Następną kwestią, którą radny Musiałek poruszył to sprawy zwalonych drzew w ulicy Modrzewiowej oraz w ulicy Wiewiórek. Radny prosił o reakcję na te uwagi.

Radna J. Mironiuk przedstawiła sprawę mieszkańca miasta, który podczas uprawiania biegów po Lesie Młochowskim za każdym razem zbiera tam duże ilości śmieci. W jego imieniu radna Mironiuk pytała, czy można temu człowiekowi udostępnić miejskie worki na śmieci, które następnie przez służby oczyszczania miasta zostaną odebrane. Radna apelowała do przedstawicieli Urzędu, by zwrócili uwagę na dokładniejsze sprzątanie Parków oraz by w ławkach na ternie Parku uzupełnić braki. Prosiła również o uprzątnięcie pasa zieleni równoległego do jezdni na ulicy Lilpopa.

Katarzyna Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego
w sprawie ławek odpowiedziała, że właśnie rozpoczęto coroczną akcję renowacji ławek na terenie miasta. W kwestii sprzątania wyjaśniała, że tereny Parku są również systematycznie sprzątane, jednak brak kultury ludzi powoduje, że zaraz po sprzątnięciu znowu pojawiają się nowe śmieci.

Burmistrz Miasta A. Kościelny dodał, że mieszkaniec, o którym mówiła radna Mironiuk, worki na śmieci na pewno dostanie z podziękowaniem za jego dobrowolną inicjatywę.

Piotr Michalski – mieszkaniec miasta zwracał Burmistrzowi uwagę na parkujące samochody na przejściach dla pieszych w mieście oraz na chodnikach w okolicach budynku Urzędu utrudniając tym przejście pieszym. Prosił Burmistrza, by uczulił miejską policję, aby karali kierowców za łamanie przez nich przepisów.

Burmistrz Miasta A. Kościelny obiecał porozmawiać w tej sprawie z Komendantem Policji w Podkowie Leśnej.

Radny D. Murawski pytał o:
• koniec prac remontowych w ulicy Jodłowej na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Jana Pawła II.
• Kolejny raz prosił o ustalenie bezwzględnego zakazu parkowania aut w części spacerowej Alei Lipowej., która powinna podlegać szczególnej ochronie jako zabytek przyrody. Parkujące i jeżdżące tam samochody powodują niszczenie spacerowej nawierzchni oraz uniemożliwiają swobodne przejście pieszym.
• Radny prosił również o interwencję, by tło przejść dla pieszych wokół Szkoły Samorządowej zostało pomalowane na czerwono, aby były one bardziej widoczne co poprawi bezpieczeństwo dzieci wokół szkoły.

Przewodniczący RM J.Radziejowski na zakończenie sesji przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia br. oświadczenia majątkowego za 2008 rok.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXVIII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1 do protokołu  Załącznik nr 2 do protokołu  Załącznik nr 3 do protokołu

Protokół z posiedzenia XXIX sesji Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2009 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 22 czerwca 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz otworzyła obrady XXIX sesji Rady Miasta V kadencji. Powitała radnych miasta (obecnych 13 następnie 14 radnych – lista w załączeniu, nieobecny K. Głowacki) pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Wiceprzewodnicząca zaproponowała, by punkt II programu XXIX sesji rozbić na dwa punkty, tj. II. Odpowiedzi Burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych oraz pkt III. Informacje Burmistrza na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad z w/w zmianą (w składzie 13 radnych):
Za: 13 głosów
Przyjęto jednogłośnie.

Program XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi Burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Informacje Burmistrza na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej
w Podkowie Leśnej.
IV. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta.
2. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.
3. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 134/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
VI. Informacje Burmistrza na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
VII. Informacje na temat planów zagospodarowania budynku przychodni przy ulicy Błońskiej 46/48.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

II. Odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny poinformował, że w okresie między sesjami Rady nie wpłynęły do niego żadne pytania i interpelacje.

III. Informacje Burmistrza na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny informował, że kontynuowane są prace nad projektem rozbudowy Szkoły o dodatkowe skrzydło i budowę sali sportowej. Informował, że Urząd przygotowuje równolegle wniosek o fundusze europejskie. Burmistrz wyjaśniał, że mamy studium wykonalności i pracujemy nad wnioskiem, a program funkcjonalny został zaakceptowany przez Szkołę.

Radny D. Murawski przypomniał swoje pytania o koniec prac remontowych w ulicy Jodłowej na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Jana Pawła II. Prosił o ustalenie bezwzględnego zakazu parkowania aut w części spacerowej Alei Lipowej. Radny prosił również o interwencję, by tło przejść dla pieszych wokół Szkoły Samorządowej zostało pomalowane na czerwono, aby były one bardziej widoczne, co poprawi bezpieczeństwo dla dzieci.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że są plany realizacji tych prac, ale są to sprawy, które należy wykonać planowo.

Radny D. Murawski proponował, by postawić znaki zakazujące parkowania w części spacerowej Alei Lipowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że postawienie każdego znaku drogowego powoduje zmianę organizacji ruchu w mieście i musimy mieć na to zgodę. Dodał, że zagrodzenie części spacerowej rozważamy, ale tylko tam, gdzie jest to możliwe.

Radny D. Murawski zaproponował organizację spotkania z mieszkańcami w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz pytała w imieniu mieszkańców, jak i gdzie jest dostępny dla mieszkańców projekt rozbudowy szkoły.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że wykonawcy projektu rozbudowy szkoły zaproponowali wykonanie makiety, ale koszt tego wynosiłby około 10 tyś. Burmistrz pytał, czy Rada wyraża na to zgodę.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz skierowała to pytanie pod rozwagę Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji.

IV. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.

Uwagi do projektu protokołu zgłosił radny Murawski, które protokolant zaakceptował.

Radny D. Murawski wnosił, by protokół z sesji był przedstawiany radnym w ciągu 7 dni po sesji.

Radny D. Murawski zaproponował, by wcześniej omówić punkt poświęcony Informacjom na temat planów zagospodarowania budynku przychodni przy ulicy Błońskiej 46/48, tak aby mieszkańcy miasta, którzy przybyli na sesję w związku z tym punktem nie musieli długo czekać.

Radny Z. Musiałek w związku z propozycją radnego Murawskiego złożył wniosek o ponowne przegłosowanie programu sesji.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku (w składzie 13 radnych):
Za: 13 głosów
W/w wniosek przyjęto

Program XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej po zmianach:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi Burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Informacje Burmistrza na temat stanu prac nad projektem rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej.
IV. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
V. Informacje na temat planów zagospodarowania budynku przychodni przy ulicy Błońskiej 46/48.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
5. w sprawie zmian w budżecie miasta.
6. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009- 2013.
7. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 134/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
8. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
VII. Informacje Burmistrza na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zaproponowała, by dokończyć kwestię przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.

Przybył radny J. Radziejowski

Radny D. Murawski odczytał swoje uwagi do protokołu z XXVIII sesji Rady.

Wobec niejasności do uwag na stronie 7 protokołu Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz wniosła o odłożenie przyjęcia protokołu z XXVIII sesji na następne spotkanie Rady, celem zweryfikowania wniesionych zmian radnego Murawskiego z nagraniem z XXVIIIsesji.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku radnej Łukasiewicz (w składzie 14 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymuje się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przekazała przewodnictwo w obradach przewodniczącemu RM J. Radziejowskiemu.

V. Informacje na temat planów zagospodarowania budynku przychodni przy ulicy Błońskiej 46/48.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że w wyniku zwolnienia części budynku przychodni przez NZOZ MEDIKUS, Urząd zastanawia się, jak to wykorzystać. Burmistrz wyjaśniał, że jest przede wszystkim oferta dr Perki, która składała swoje propozycje. Mówił, że wstępnie dr Perka prosiła w 2008 o dwa lokale, co obiecaliśmy jej zapewnić, potem wnosiła o całość pomieszczeń po NZOZ MEDICUS. Burmistrz wyliczał, że jest też oferta Adwentystów, by w ramach Wyższej Szkoły prowadzić gabinety rehabilitacji oraz że jest też analizowana możliwość rozdysponowania tych pomieszczeń na potrzeby miasta, gdyż brakuje nam lokali, a w sytuacji rozbudowy Szkoły potrzebować będziemy lokalu dla Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz dla pani, która przy Szkole mieszka. Burmistrz informował, że urząd żadnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął i konkretna propozycja niebawem zostanie przedstawiona.

Radna J. Trzeciak-Walc – przewodnicząca Komisji KOiSS mówiła, że Komisja zajmowała się propozycją dr Perki i została ona przez Komisję KOiSS oceniona pozytywnie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski kończąc dyskusję w sprawie przychodni, powiedział, iż sprawa jest otwarta i Burmistrz podejmie w tej kwestii decyzję zgodną z oczekiwaniami mieszkańców.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przyznał, że propozycja dr Perki jest dla Urzędu ofertą najpoważniejszą. Dodał, że decyzja, jaką podejmie będzie decyzją w interesie miasta i jego mieszkańców.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zamykając dyskusję na temat budynku przy ulicy Błońskiej 46/48 wyraził opinię, że Rada Miasta nie kwestionuje stanowiska, iż budynek przychodni powinien zostać przeznaczony na cele medyczne i społeczne.

Przerwa 20.05-20.20

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt 113/2009

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji wyraził opinię, że po wyjaśnieniach Urzędu Miasta, Komisja pozytywnie opiniuje ten projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 113/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 131/XXIX/2009

2. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 – projekt 114/2009

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda przypomniała zebranym, jakie zmiany w wyniku spotkań w Komisjach Rady zostały wprowadzone do przedłożonego dokumentu.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przybliżył zebranym istotę Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna oraz inwestycji w nim zawartych. Wymieniał, że są to:
1. Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku
2. Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej
3. Budowa sali sportowej wraz z rozbudową szkoły i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej
4. Przebudowa ulic
5. Budowa ścieżek rowerowych w mieście
Przewodniczący dodał, że WPI to pewne zobowiązanie dla Burmistrza i Rady oraz pokazanie kierunków wydawania pieniędzy. Wyjaśniał, że jest to dokument operacyjny i jest on dobrze widziany przy staraniach o środki unijne.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że z jednej strony WPI to pewna deklaracja, a z drugiej strony jest to dokument dynamiczny, który musi być na bieżąco korygowany, szczególnie przy konstruowania budżetu.

Radna D. Obzejta-Żbikowska nawiązując do wskaźników na stronie 13 WPI w tabeli 6. „Struktura wybranych branż w zakresie wydatków budżetu Miasta„ pytała, dlaczego tak małe są wydatki
w sporcie i bezpieczeństwie publicznym w naszym mieście.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że z jednej strony założenia wyjściowe dla WPI to inwestycje najważniejsze z drugiej to te inwestycje, na które możemy pozyskać środki zewnętrzne. Mówił, iż to właśnie te inwestycje mają pozycje priorytetową

Przewodniczący RM J. Radziejowski mówił, że w dużej mierze WPI to analiza stanu istniejącego
i pewnych trendów.

Radny J. Chrzanowski pytał, czy w przyszłości konstruując budżet miasta będziemy dostosowywać ten dokument do WPI, czy WPI będzie należało dostosować do budżetu?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że jedno i drugi można zmieniać uchwałą. Tu nie ma zasady. Wyjaśniała, że to Rada Miasta robi założenia na wieloletnie inwestycje i decyzja w tym zakresie należy do Rady, a wszystko zależy od tego, na co dostaniemy pieniądze.

Radny J. Chrzanowski pytał, co będzie w momencie, jak zajdzie sprzeczność między dokumentami?

Mecenas J. Tarasiuk odpowiedziała, że w tym momencie po stronie Burmistrza leży obowiązek przedłożenia projektu uchwały zmieniającego ten dokument nie przestający do realiów, a po stronie Rady leży obowiązek rozpatrzenia takiego projektu uchwały.

Radny Z. Bojanowicz zaproponował zmianę na stronie 4 projektu WPI w zdaniu „Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna jest planem kroczącym w horyzoncie 5-letnim. Kroczący charakter WPI oznacza coroczną jego aktualizację i przesuwanie horyzontów czasowych
o 1 rok.” wykreślić sformułowanie „i przesuwanie horyzontów czasowych o 1 rok.”

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wniosła autopoprawkę, by na stronie 27 WPI wykreślić „oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej na dwupoziomową”

Radny D. Murawski zgłosił by na stronie 22 w zdaniu „W latach 2009-2012 Miasto planuje realizację czterech największych inwestycji” słowo czterech poprawić na „pięć”, bo do planowanych inwestycji doszły ścieżki rowerowe.

Po dyskusji nad przedłożonym dokumentem przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 114/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 132/XXIX/2009

3. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 134/XXXII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 – projekt 115/2009

Przewodniczący RM J. Radziejowski przybliżył zebranym istotę przedmiotowego projektu uchwały, po czym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia – (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 133/XXIX/2009

4. w sprawie przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt 116/2009

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał projekt uchwały.

Brak uwag radnych do dokumentu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 116/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 134/XXIX/2009

VI. Informacje Burmistrza na temat wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił Radzie Miasta i zebranym wyniki kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych miasta oraz wolne wnioski.

Radna D. Obzejta-Żbikowska radna prosiła o połatanie dziur w ulicy Akacjowej, uzasadniając, że ulica jest w złym stanie.

Radny Z. Bojanowicz wyjaśniał, że na razie aura nie sprzyja wszelkim pracom naprawczym w ulicach. Jednak z informacji Urzędu wynika, że w niedługim czasie dziury będą łatane.

Radna D. Obzejta-Żbikowska dziękowała za wstrzymanie wycinki drzew na jednej z działek na ulicy Klonowej. Jednocześnie prosiła o podjęcie niezbędnych działań w tym zakresie.

Radny Z. Musiałek zwrócił się do Burmistrza z informacją, że na rogu ulicy Bukowej i Grabowej zerwana jest studzienka elektrotechniczna, co wymaga pilnej naprawy.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił, iż nikt nie panuje nad sprawą ścieżek rowerowych. Mówił, że brak jest w tej sprawie spójności. Wyjaśniał, że niektóre ścieżki nie są uwzględnianie w projektach technicznych dróg i w organizacji ruchu.
Kolejną sprawą, którą radny Bojanowicz zgłosił, to suche konary w pasie zieleni w ulicy Modrzewiowej, które urywają się i spadają. Radny apelował, by w ramach pielęgnacji zieleni zadbać o to. Dodał tez, że nie przycinanie nisko drzew zawęża nam jezdnie. Zgłaszał, by stopniowo zająć się sprawą, bo wyjazdy z ulic są bardzo utrudnione.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że ze strzyżeniem drzew jest wiele trudności, a wydział środowiska podkowiańskiego Urzędu to jedna osoba. Przedstawiał, że może trzeba wynająć firmę, która dokona przeglądu drzew. Burmistrz wyjaśniał, że natychmiastowe działanie nie jest możliwe, bo musimy otrzymać zgodę na strzyżenie tych. A te drzewa które są pomnikami przyrody to zakres działania Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, który najczęściej mówiąc, że na prace konserwatorskie w danym roku nie ma pieniędzy, wskazuje nam dodatkowo firmę, która z naszych środków może to zrobić oraz wskazuje też nadzorcę wykonywanych prac.

Radny Z. Musiałek zgłosił pod rozwagę kwestię stworzenia etatu strażnika miejskiego Podkowie Leśnej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w tej sprawie były prowadzone rozmowy
z Brwinowem, który kiedyś podawał koszty takiego strażnika w kwocie ok. 200 tyś. zł, podczas gdy Podkowa na drogi wydawała 300 tyś zł.

Mieszkaniec miasta R. Zajdel poruszył sprawę komunikacji w mieście. Mówił, że za mało jest dróg o dobrej nawierzchni od ulicy Brwinowskiej, by odciążyć tym ruch w centrum miasta. Kolejną sprawą, jaką poruszył to Cmentarz, do którego nie ma chodnika, parkingu i pasów na ulicy Brwinowskiej
w stronę Cmentarza.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że robimy, co można, aby poprawić stan dróg w Podkowie. W pierwszej kolejności są realizowane te najbardziej niezbędne remonty, o które proszą nas mieszkańcy.

Jan Grzymała jako przedstawiciel młodzieży Podkowińskiej odczytał pismo na temat potrzeb rozwoju spotu w naszym mieście – Załącznik nr 1 do protokołu . Pan Grzymała pytał, na co zostało przeznaczone tegoroczne 50 tyś na sport w budżecie miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadał, że w Podkowie brakuje klubu, który zająłby się działalnością sportową dla dzieci i młodzieży w mieście, gdyż Urząd nie dysponuje takim pracownikiem. Bez aktywnie działającego klubu oferta sportowa w mieście będzie uboga. O pieniądze na Orlika Urząd występował, ale pieniędzy tych nie otrzymaliśmy. Burmistrz mówił, że jeżeli zorganizuje się grupa młodzieży, to on porozmawia z gminami sąsiednimi na temat udostępnienia boisk i sal dla naszej młodzieży.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że miasto musi przestrzegać zasad formalnych
w przekazywaniu środków finansowych na pewne cele i formalnie środki takie może przekazać jako dotację w formie konkursu dla organizacji.

Radny D. Murawski cytując sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedstawił, na co zostały przeznaczone środki w dziale Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Apelował, żeby środki te faktycznie przeznaczyć na sport dla młodzieży.

Radna J. Mironiuk wyraziła opinię, że młodzież potrzebuje miejsca, w którym mogłaby się spotkać i zorganizować, co widać na przykładzie Skate parku.

Przewodniczący RM J. Radziejowski powiedział, że nie widzi przeszkód, aby w ramach Rady Miasta powstał zespół, który wysunie do Burmistrza konkretne wnioski i propozycje organizacji sportu
w mieście.

Radna D. Obzejta-Żbikowska zgłosiła się jako chętna i zaprosiła do podjęcia inicjatywy stworzenia zespołu zaproponowanego przez przewodniczącego Rady.

Radny D. Murawski prosił o przybliżenie sprawy lokalu po księgarni na ulicy Jana Pawła II.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda wyjaśniała, że Urząd ma podpisaną umowę z dawnym Domem Książki i Pani, która prowadziła księgarnię miała podpisaną umowę nie z Urzędem, a z Domem Książki. Pani Przygoda wyjaśniała, że to nie Urząd nikogo z tego lokalu nie wyrzuca, a co będzie po księgarni, na razie nie wiadomo.

Radna A. Łukasiewicz przedstawiła optymistyczne wieści dotyczące aplikowania o środki „Zielonego Sąsiedztwa” w ramach porozumienia gmin Brwinowa i Podkowy Leśnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Miasto Podkowa Leśna i Brwinów na 2009-2015 otrzymały prawie 3 mln zł na dofinansowanie projektów zgodnych ze wspólnie opracowaną lokalną strategia rozwoju.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przy okazji prośby, która do niego wpłynęła o tablice pamiątkową, zwrócił się do Rady z prośbą o opracowanie i ustalenie regulaminu wyróżniania i upamiętniania zasłużonych postaci dla naszego miasta, by decyzje w sprawie wmurowywania tablic i upamiętniania zasłużonych nie były tylko decyzjami Burmistrza.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXIX sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Załącznik nr 1 do protokołu z XXIX sesji w dniu 22 czerwca 2009 r.

Czujemy się pomijani
My młodzież Podkowiańska czujemy się pomijami w podziale środków, w budżecie miasta. Na sport zostało przeznaczone tylko 50 tys. złotych. Nie uważamy ze wysiadywanie na ławkach w parku powinno być jedyna dostępną rozrywką w naszym mieście. Chętnie pogralibyśmy w piłkę na przyzwoitym boisku , pojeździli na dobrym skateparku i uprawiali inne sportu, a nie mamy gdzie tego robić. Nasze marzenia to Skatepark z 8 dodatkowymi przeszkodami, boisko z miękką nawierzchnia (sztuczna trawa) z dokładnie wyrysowanymi liniami, solidnymi bramkami z siatkami i o rozmiarach podobnych do boisk w Komorowie, Otrębusach, Brwinowie i Milanówku, duże lodowisko w zimie. Młodzieżowa knajpa lub pizzeria w której moglibyśmy się spotykać. Rożnego rodzaju imprezy sportowe oraz koncerty. Patrząc na inne gminy te marzenia wcale nie są trudne do zrealizowania. A przecież Podkowa ma bardzo znaczące tradycje sportowe . Przy wszystkich tych przedsięwzięciach oferujemy swoją pomoc tak jak to było w przypadku skateparku . Jedyne czego potrzebujemy to niewielka ilość Śródków z budżetu miasta oraz inicjatywa radnych, urzędników oraz burmistrza do ich realizowania.
Najważniejszymi z tych przedsięwzięć są :, budowa miejskiego boiska do piłki nożnej najlepiej z programu orlik(mamy tylko jedno niewielkie boisko w szkole) , budowa hali sportowej, ruchome lodowisko, rozbudowa skateparku oraz fundusze na rożnego rodzaju imprezy sportowe. Koszty niektórych z nich nie są wielkie, porównując do niektórych pozycji w budżecie miasta np. kultury na którą przeznaczone jest 1.6 mln zł. Na program „Orlik” zakładający budowę boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej, z którego nasza gmina mogłaby skorzystać – przy dotacji rządowej miasto wydałoby 330 tys. złotych, docelowa rozbudowa skateparku to 200 tys. złotych, a. Chcemy aby te inwestycje znalazły się w wieloletnim planie inwestycyjnym który jest właśnie przygotowywany przez radnych.
Uważamy również iż niezbędne jest aby została w urzędzie miasta wyznaczona osoba odpowiedzialna za sport. Młodzi ludzie spędzają dużo czasu przed komputerami, przy całkowitym zaniedbaniu ruchu – co może mieć skutki katastrofalne dla zdrowia.
W związku z tym złożymy do rady miasta oraz do burmistrza docelowy plan rozwoju skateparku, oraz petycję o złożenie wniosku i przystąpienie do programu „orlik” wymieniając wszelkie możliwe działania umożliwiające przyspieszenie tych prac, oraz wskazując miejsca gdzie „Orlik” mógłby powstać. Gdyby skorzystanie z dobrodziejstw orlika nie było możliwe postulujemy budowę boiska z własnych środków
Bardzo Prosimy szanownych Państwa – mieszkańców Podkowy Leśnej, Radnych i Pana Burmistrza o poparcie tych inicjatyw.
Jeżeli chcą państwo zadać pytania,coś zasugerować lub w jakikolwiek sposób przyczynić rozwojowi sportu w Podkowie Leśnej prosimy pisać na adres -sport.podkowa@gmail.com

Z poważaniem
Podkowińska Młodzież

Protokół z posiedzenia XXX sesji Rady Miasta z dnia 30 września 2009 roku, która odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

Protokół z XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 30 września 2009 roku,
która odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J. Radziejowski otworzył obrady XXX sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał radnych miasta (obecnych 15 radnych – lista w załączeniu) pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej.

Brak uwag i zmian do porządku obrad.

Program XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych. Informacje Burmistrza na temat:
a) rozbudowy szkoły.
b) problemów budownictwa komunalnego.
c) na temat dotychczasowego przebiegu remontów dróg i dalszych planów w tym zakresie.
d) sprawy wykwaterowania mieszkańców z ulicy Parkowej 19.
e) sprawa wycinki drzew przy ulicy Orlej.
III. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów.
V. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2009 r.
VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.
VII. Informacja Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych. Informacje Burmistrza na temat:
a) rozbudowy szkoły

Burmistrz Miasta A. Kościelny nawiązując do ostatniego posiedzenia Komisji BFiI, podczas którego przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w odniesieniu do konkretnego paragrafu powiedział: „A tu są ukryte te lewe umowy”, złożył oświadczenie, iż jest to pomówienie, próbujące zdyskredytować pracowników urzędu oraz jego osobę. Następnie Burmistrz oświadczył, że zdarza się to nie pierwszy raz, w związku z czym kieruje sprawę do prokuratury i sądu. Burmistrz zwracając się do radnego Murawskiego mówił, iż jeśli jest on świadomy jakichkolwiek przestępstw, to powinien ten fakt zgłosić do prokuratury.

W dalszej części sesji Burmistrz Miasta A. Kościelny prezentując makietę szkoły, wykonaną na podstawie projektu jej rozbudowy wyjaśniał, że projekt rozbudowy szkoły został skończony. 15 IX br. został złożony do Starostwa wniosek o wydanie pozwolenia na rozbudowę. W sprawie prac przygotowawczych do tej inwestycji, tj. wycinki drzew, rozbiórki budynku, w którym mieści się MZEAS oraz przyłączy Burmistrz wyjaśniał, iż wszelkie prace będzie można robić wtedy, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę. Dodał, że wycinka drzew jest realnym i zasadnym działaniem, a jeśli chodzi o wykonanie przyłączy, pytał, czy nie korzystniejszym będzie, aby wykonała to firma, która będzie wykonywać całą rozbudowę szkoły. Jeśli chodzi o finansowanie budowy, Burmistrz wyjaśniał, że rozeznanie ofert bankowych urząd posiada, a przetarg można ogłosić wtedy, gdy będziemy mieli pozwolenie na budowę i jednoznaczną odpowiedź dotyczącą pozyskania funduszy europejskich. Burmistrz dodał, iż rozważa powołanie zespołu, który będzie prowadził tę budowę.

Radny D. Murawski pytał, czy UM stara się w tym roku o środki na rozbudowę szkoły z totalizatora sportowego?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że tak.

Radny D. Murawski namawiał, by UM rozpoczął prace nad przygotowaniem umowy z przyszłym wykonawcą oraz przetargów, by móc wiosną rozpocząć prace. Pytał, jakie prace przygotowawcze są planowane do wykonania przed przystąpieniem do rozbudowy szkoły w ramach środków przewidzianych w budżecie na bieżący rok.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w ramach tych prac rozważane jest wykonanie wycinki drzew, zburzenie budynku stojącego na terenie szkoły oraz wykonanie przyłączy. Dodał, że uważa, iż przyłącza powinna wykonać firma, która będzie rozbudowywała szkołę.

Radny Z. Bojanowicz wyraził opinię, iż nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ten, co będzie wykonywał roboty podstawowe, będzie miał jakąkolwiek pretensję o to, że ktoś inny zgodnie z projektem położył uzbrojenie, ponieważ inwestor ma przygotować plac budowy. Dodał, że takie zmiany powinny być w okresie przerwy świątecznej. Następnie wyraził swoją wątpliwość we wspomniany przez Burmistrza zespół, który miałby prowadzić budowę szkoły.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że swoje decyzje oparł na podstawie opinii doświadczonych osób.

b) problemów budownictwa komunalnego.

Radna D. Obzejta-Żbikowska mówiła, że w związku z jej interpelacją interesuje ją stan budownictwa komunalnego na dzień dzisiejszy. Pytała, jakie są propozycje rozwiązania problemu, jak Burmistrz planuje i widzi możliwość rozwiązania sytuacji oraz jakie są możliwości ich zrealizowania?

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że od 1996 roku główną inwestycją, która pochłonęła duże środki finansowe w mieście były prace wodno-kanalizacyjne, które ukończone zostały w 2007 roku. Przez ten czas stan budynków komunalnych uległ zdecydowanemu pogorszeniu. Burmistrz wyjaśniał, iż w 2006 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania działki, na którym zostało dopuszczone budownictwo wielorodzinne. Uchwalony plan pozwolił na to, by rozpocząć prace nad realizacją budownictwa komunalnego. Zostało zlecone wykonanie projektu budynków komunalnych na tym terenie, który ma zostać ukończony pod koniec tego roku.

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał o możliwe terminy budowy mieszkań komunalnych
i szacunkowy koszt takiej budowy.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że jeśli pieniądze na ten cel w budżecie na 2010 rok zostaną zapewnione, to jest szansa, iż prace budowlane ruszą wiosną 2010 roku i zakończyłyby się do końca roku 2010. Burmistrz dodał, że szacunkowo potrzebny jest na ten cel 1 mln zł, ale o realnych kosztach będzie można mówić wtedy, kiedy będziemy już mieli konkretny kosztorys.

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał jeszcze, o ilość mieszkań, jaka ma powstać.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że uwzględniając zapisy planu będą tam 4 mieszkania
z możliwością podziału na 2, co da nam maksymalnie 8 mieszkań.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała, czy w związku z tym, iż prawdopodobnie do końca 2010 roku powstanie budynek komunalny, to czy rozwiązuje to potrzeby, jakie mamy w chwili obecnej?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że te najpilniejsze sprawy i potrzeby zostaną rozwiązane.

c) na temat dotychczasowego przebiegu remontów dróg i dalszych planów w tym zakresie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, iż program na ten rok zostanie zrealizowany. Przedstawiał, że może zostanie zrealizowanych nawet więcej prac, bo udało nam się zaoszczędzić 500 tyś. zł na przetargach związanych z inwestycjami w drogach. Proponowane przesunięcia 500 tyś. zł na remonty dróg w budżecie miasta na bieżący rok zostaną przedłożone radnym w projekcie uchwały.

Radna D. Obzejta-Żbikowska przypomniała o braku odpowiedzi na interpelację złożoną do Burmistrza dnia 24 VIII 2009 r., która dotyczyła m.in. ulic Akacjowej, Topolowej, Brzozowej. Mówiła, że dziury na ulicy Akacjowej są jeszcze większe oraz że wcześniejsze założenia w sprawie ulicy Topolowej mówiły, iż ulica ta miała być przebudowywana, gdy tymczasem dowiedziała się, że ulica Topolowa w tym i następnym roku nie będzie wykonywana. Radna pytała o dalsze losy ulicy Topolowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że stan ulicy Akacjowej po wielu jej cięciach jest zły, choć największe dziury zostały załatane. Jeśli chodzi o ulicę Topolową wyjaśniał, że od dawna stoi woda i że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje, iż być może trzeba będzie rozkopać tę ulicę, by sprawdzić, czy nie ma tam jakichś wycieków.

Następnie w sprawie remontów ulic wyjaśnień udzielał radny Z. Bojanowicz – p-cy Doraźnej Komisji ds. dróg (…). Tłumaczył, że ulica Akacjowa wymaga całkowitej modernizacji. Natomiast w sprawie ulicy Topolowej mówił, że zamiarem było wykonać tę ulicę jako promenadę, ale warunek był taki, że zrobione zostanie to wtedy, o ile wystarczy środków na ten cel. Środków na to nie starczy. Ulica Topolowa ma projekt, który ważny jest trzy lata, a potem jeśli zajdzie potrzeba, to jest tylko kwestia przestęplowania tego projektu.

Radny K. Głowacki w obliczu złej sytuacji innych dróg w mieście prosił o poważne zastanowienie się nad remontem ulicy Bukowej i Lipowej, na co Komisja BFiI oraz Doraźna Komisja ds. dróg przeznaczyła w budżecie pieniądze pod warunkiem, że remonty te zostaną dofinansowane z innych źródeł. Prosił, by przemyśleć to raz jeszcze, aby w porę móc się wycofać.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, iż zaskoczony został decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, gdzie najpierw przyznano nam środki w wysokości 1 mln 100 tyś zł na remont ulicy Bukowej i Lipowej, a później nagle Zarząd zmienił decyzję i zabrał przyznane pieniądze niektórym samorządom, uznając, że większe dofinansowanie pójdzie do samorządów, które były na początku listy.

Radna D. Obzejta-Żbikowska prosiła o odpowiedź na piśmie na swoją interpelację złożoną w dniu 24 VIII br.

Radny Z. Musiałek mówił, że nie należy rezygnować z przebudowy ulicy Bukowej, ponieważ niektóre z dróg ją okalających zostały przygotowane do tej przebudowy.

Radna M. Janus prosiła o zreperowanie nawierzchni na ulicy Sokolej i Szczyglej.

Radna A. Łukasiewicz nawiązując do spotkań Komisji BFiI oraz Doraźnej Komisji ds. dróg w dniach 23 i 24 IX br. pytała, czy w budżecie na 2009 r. realne są przesunięcia budżetowe na projekt remontu ulicy Wiewiórek i projekt parkingu Park&Ride?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że nie może jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo czeka na wszystkie wnioski do budżetu na 2010 r., czego termin upływa w dniu dzisiejszy. Burmistrz tłumaczył, że w tej chwili w Podkowie dobrze utwardzone są dwie drogi ulica Wschodnia i Jana Pawła. Nawet ulica Brwinowska jest już w złym stanie. Gdybyśmy chcieli utwardzić wszystkie drogi, zrobić chodniki i odwodnienia ze zmianami w systemie oświetlenia to potrzeba by na ten cel ok. 100 mln. zł., a w budżecie Podkowy na inwestycje można przeznaczyć średnio 5 mln zł. Burmistrz wyjaśniał. że zamawiając projekty na ulice, kierowaliśmy się wtedy nasza wiedzą, co do możliwości pozyskania środków unijnych. Nie było jeszcze ustalonego RPO i kryteriów wyboru poszczególnych wniosków. Uznaliśmy, że największe szanse na te środki ma ulica Lipowa i Bukowa w ramach rewitalizacji naszego miasta. Ulice te to drogi wjazdowe do miasta oraz szlak komunikacyjny prowadzący do WKD. Dlatego uznaliśmy, że z punktu widzenia ważności tych dróg dla miasta będziemy mieli większe szanse na te środki. Dostaliśmy na remont tych dróg 30 % czyli 1 mln 100 tyś zł, które nam potem odebrano. Mówił, że w tej sytuacji należy utwardzać te drogi, gdzie sytuacja jest tragiczna i mieszkańcy nie mogą dojechać do domu i że część dróg udało nam się już utwardzić tłuczniem. Burmistrz wyjaśniał, iż tłuczeń, to prowizoryczna nawierzchnia, gdzie po zebraniu wierzchniej warstwy, będzie można na to położyć nakładkę asfaltową lub może to służyć jako podkład pod kostkę i w przyszłości będzie można to wykorzystać.

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał o ulicę Wiewiórek i dalsze kroki w tej sprawie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że po sygnałach mieszkańców wstrzymał łatanie dziur w tej ulicy, gdyż faktycznie byłby to wyrzucone pieniądze. Wyjaśniał, że w tym roku musimy zlecić projekt ulicy Wiewiórek, tak by w przyszłym roku wykonać odpowiednie kroki naprawcze.

W sprawie parkingu Park&Ride Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że wcześniej nieformalnie ustalił z prezesem WKD, że projekt i wykonanie parkingu Park&Ride dokona WKD. Następnie prezes WKD mówił, że na spotkaniu z radnymi Podkowy uzyskał deklarację, iż Podkowa sama zrealizuje tę inwestycję. Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że odpowiedział wtedy prezesowi WKD, iż to jest nie możliwe. Wtedy prezes WKD postawił warunek, że WKD wykona prace wykonawcze Park&Ride, ale pod warunkiem, że Podkowa weźmie na siebie wykonanie projektu Park&Ride. Burmistrz zwrócił się do radnych o znalezienie środków w budżecie miasta na ten cel.

Radna A. Łukaszewicz dodała, że na niedawnym spotkaniu prezes WKD podtrzymał to stanowisko.

Radny Z. Bojanowicz zabrał jeszcze głos w sprawie ulicy Bukowej. Mówił, że po remoncie tej ulicy będzie tam bardziej sucho i równo, ale wcale nie wolniej. Kolejną sprawą, którą zgłosił to brak chodnika między ulicą Cichą i Podleśną, gdzie pędzą samochody.

d) sprawy wykwaterowania mieszkańców z ulicy Parkowej 19.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, że po tragedii w Kamieniu Pomorskim w Polsce była prowadzona akacja oceny budynków komunalnych i uznano, że dom przy ulicy Parkowej nie nadaje się do zamieszkania. Wyjaśniał, że już wcześniej wiedzieliśmy o złym stanie tego budynku przy ulicy Parkowej 19, ale aby móc ten budynek remontować, trzeba było jego mieszkańców gdzieś przenieść. Dostaliśmy decyzję PINB, aby w ciągu miesiąca budynek opróżnić. Szukaliśmy lokali zastępczych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ulicy Parkowej 19 do czasu wybudowania naszego budynku komunalnego. Szukaliśmy w Podkowie i poza nią. W zasadzie wszyscy, którzy chcieli nam wynająć lokal, gdy dowiadywali się, że chodzi o mieszkańców domu komunalnego wycofywali się z rozmów na ten temat. Burmistrz przedstawiał dalej, że udało nam się zawrzeć umowę z „Ruchem”, wynajęliśmy budynek przy ulicy Kwiatowej i tam zaproponowaliśmy przeniesienie mieszkańcom z ulicy Parkowej. Jednak oni nam odmówili przeniesienia i zostali w domu przy ulicy Parkowej. Musieliśmy działać zgodnie z procedurą.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała, z którego roku jest decyzja PINB, o której mówił Burmistrz.

Z-ca Burmistrza Miasta M.Stępień-Przygoda odpowiedziała, że jest to decyzja z 19 VI 2009 r.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała, na jaki czas miałaby być dla tych mieszkańców umowa na zamieszkanie w budynku przy ulicy Kwiatowej i jakby to się wiązało z ich dalszym losem? Pytała, jaka będzie dla nich umowa i czy ci Państwo mogą czuć się bezpiecznie.

Z-ca Burmistrza Miasta M.Stępień-Przygoda wyjaśniała, że musieliśmy zapewnić tym osobom lokal zastępczy. Ci Państwo zrezygnowali. Ostatecznego dnia na opuszczenie lokalu, tj. 19 VIII 2009 r. kiedy było wszystko gotowe do przeprowadzki na ulicę Kwiatową w tym m.in. był samochód do przeprowadzki i pomoc w przeprowadzce, nie skorzystali z tego i na własne żądanie zostali w tym lokalu i w chwili obecnej nadal tam mieszkają. Pani M.Stępień-Przygoda tłumaczyła, że lokatorzy z ulicy Parkowej 19 mieli przeprowadzić się na 3 miesiące, a po tym czasie zaproponowano by coś innego, albo prawdopodobnie przedłużylibyśmy tę umowę.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała w takim razie, co miasto dalej zamierza w tej sprawie?

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że miasto zrobiło wszystko, co w naszej mocy, a nikogo na siłę nie można wyrzucić.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała, że skoro od jakiegoś czasu był znany stan budynku przy ulicy Parkowej 19, to czy nie można było przenieść tych mieszkańców do innych dostępnych mieszkań komunalnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że od wielu lat staraliśmy o odzyskanie lokali, które stoją puste i sprawy są w sądzie. Od wielu lat staramy się w Powiecie o dom na ulicy Warszawskiej. Starosta stawia warunek, że jeśli my oddamy grunt pod Komisariatem Policji to oni dadzą lub sprzedadzą nam ten zrujnowany dom na ulicy Warszawskiej.

Na zakończenie tego punktu programu sesji Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił, że sprawa ta została skierowana na wniosek mieszkańców do Komisji Rewizyjnej, która to Komisja zajmie się stroną prawną i legalnością wszelkich działań, a my jako Rada zobligowani jesteśmy znaleźć i zagwarantować w budżecie pieniądze na wybudowanie w przyszłym roku budynku komunalnego.

e) sprawa wycinki drzew przy ulicy Orlej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, że w 2008 roku czyniąc przygotowania do budowy budynku komunalnego, wysłaliśmy pracowników fizycznych UM, by wyczyścili teren z traw i zielska tak, by geodeta mógł dokonać pomiarów. Burmistrz tłumaczył, iż niestety panowie troszkę „rozpędzili się” i wycięli również kilka krzewów i drzew rosnących w trawach. Powiat wydając decyzje nałożył na nas za tę wycinkę karę. My od tej decyzji odwołaliśmy się, ponieważ decyzja Starosty była niezgodna z ekspertyzą eksperta powołanego przez Starostwo. Sprawa jest w SKO. Pracownicy UM ponieśli kary finansowe, bo to była samowola. Burmistrz dodał, że nawet jeśli przyjdzie nam tę karę zapłacić, to kara ta trafi do kasy gminy, ponieważ tego typu środki trafiają do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, co będzie można przeznaczyć na przykład na termoizolację szkoły itp.

Radni zwrócili uwagę na fakt, że jest to kara, którą miasto będzie musiało zapłacić oraz pytali z jakich pieniędzy zostanie pokryta.

III. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji (w składzie 15 radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w protokół

Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXIX sesji (w składzie 15 radnych):
Za: 15 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto w/w protokół

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów – projekt 117/2009

Radny D. Murawski pytał o przyszłe koszty, jakie spadną na miasto z związku z w/w porozumieniem oraz w jakiej technologii miałby zostać realizowany ten szerokopasmowy Internet, gdyż brak jest tych informacji w w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Przewodniczący RM J. Radziejowski odpowiedział, że przedmiotowa uchwała ma charakter intencyjny w celu rozpoznania sytuacji, przygotowania oraz późniejszej realizacji przedsięwzięcia i nie ma tu jeszcze mowy o kosztach i wyborze technologii.

Radny D. Murawski pytał, czemu do projektu przedmiotowej uchwały nie załączono porozumienia skoro § 2 pkt 1 projektu uchwały brzmi: „Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § 1. oraz Miasta Podkowa Leśna na zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.”?. Radny zaproponował, aby zapisy w uchwale były identyczne jak w uchwałach podjętych przez Rady Brwinowa i Milanówka.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zaproponował, aby w § 2 pkt 1 projektu uchwały wykreślić zwrot „w porozumieniu”.

Głosowanie za przyjęciem w/w zmiany (w składzie 15 radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w zmianę przyjęto

Wobec braku kolejnych pytań w sprawie przedmiotowej uchwały przewodniczący RM J. Radziejowski zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami Milanówek, Brwinów

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 15 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała nr 135/XXX/2009

V. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2009 r.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował, że sprawozdanie zostało przedyskutowane w Komisji BFiI.

Brak uwag radnych miasta do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2009 r.

VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski. Przedstawił on kalendarium przeprowadzonej kontroli oraz jej końcowe wnioski i zalecenia. (Protokół końcowy z przedmiotowej kontroli znajduje się w aktach Komisji Rewizyjnej)

Z-ca Burmistrza Miasta M.Stępień-Przygoda tłumaczyła, że osoba, która wnioskowała o przeprowadzenie tej kontroli dostała od miasta propozycję lokalu i odmówiła.

Następnie zabrała głos mieszkanka miasta Pani M. Płoska, która wnioskowała o przeprowadzenie przedmiotowej kontroli. Wyjaśniała, że składając swoje podanie chciała zwrócić uwagę na problem mieszkań komunalnych i socjalnych w mieście.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że Pani Płoska nie była zainteresowana żadnym z lokali, który oferowano jej, a także nie była zainteresowana TBS-smi w Pruszkowie, które udało się wynegocjować z prezydentem tego miasta. Burmistrz wyjaśniał, że prezydent Pruszkowa zaoferował nam dwa mieszkania w TBS-sch, ale żaden z mieszkańców Podkowy nie był zainteresowany przeniesieniem się tam.

Radny D. Murawski przedstawił, że według jego oceny z protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej wynika, że mieszkanie udzielone mieszkance na ulicy Jaworowej zostało przyznane nielegalnie legalnie. Pytał, czy w takim razie nie powinno rozwiązać się umowy z mieszkanką tego lokalu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski odpowiedział, że z pewnością nie można powiedzieć, iż mieszkanie to zostało przyznane w sposób nieprawidłowy i niezgody z przepisami. Dodał, że Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień, aby kwestionować decyzję Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na zakończenie dyskusji nad tym punktem programu spotkania Rady przewodniczący RM J. Radziejowski podziękował Komisji Rewizyjnej za wkład pracy wniesiony podczas przeprowadzenia w/w kontroli.

VII. Informacja Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski przedstawił końcowe wnioski i zalecenia w sprawie w/w kontroli. (Protokół końcowy z przedmiotowej kontroli znajduje się w aktach Komisji Rewizyjnej)

VIII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Radna M. Chroś w związku zapytaniami mieszkańców miasta odnośnie funkcjonowania podkowiańskiego komisariatu policji oraz interpelacją radnego Z. Musiałka i wyjaśnieniami radnego Powiatu Grodziskiego Pana K. Sankiewicza poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z komendantem policji Powiatu Grodziskiego Panem K. Krzyżanowskim i uzyskała wyjaśnienia, że podkowiański komisariat policji funkcjonuje obecnie w godzinach od 9.00 do 21.00 w ten sposób, że znajduje się tam dyżurny obsługujący zdarzenia natomiast po godzinie 21.00 wszystkie telefony do komisariatu kierowane są do komendy powiatowej w Grodzisku. Wyjaśniała, że nie oznacza to, że na terenie Podkowy Leśnej nie działają służby policji, gdyż policjanci powiatowej policji mają zadania patrolowania Podkowy Leśnej i często po godzinie 21-ej wykonują czynności na terenie podkowiańskiego komisariatu. Dodała, że komendant Krzyżanowski zaprzecza, iż od czasu wprowadzenia twego ograniczenia wzrosła przestępczość w mieście. Radna uspokajała mieszkańców, że zarówno komenda stołeczna jak również komenda główna policji nie ma żadnych planów zamknięcia podkowiańskiego komisariatu policji. Tłumaczyła, że te ograniczenia w funkcjonowaniu podkowiańskiwgo komisariatu policji wynikają z ograniczonych możliwości finansowych policji i niskiej przestępczości Podkowie Leśnej w stosunku do innych gmin powiatu. Radna dodała, że komendant powiatowy zwrócił również uwagę na fakt, iż miasto od lat przekazuje małe środki na funkcjonowanie policji w porównaniu z innymi gminami powiatu grodziskiego oraz że sytuację rozwiązło by funkcjonowanie w mieście służby ponadnormatywnej, czyli służby prewencji. Z informacji od komendanta Krzyżanowskiego wynika, że koszt takiego przedsięwzięcia w skali roku to 10 tyś zł. W związku z tym radna Choroś poprosiła o wzięcie pod rozwagę takiego rozwiązania podczas konstruowania budżetu miasta na następny rok.

Kolejną sprawą, jaką radna M. Chroś poruszyła to sprawę estetyki i zalegających śmieci w rowach i na terenach zielonych przy ulicy Głównej

Z-ca Burmistrza Miasta M.Stępień-Przygoda w nawiązaniu do policji powiatowej poinformowała, że brała udział spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Grodziskim, gdzie komendant prosił, aby gminy powiatu grodziskiego przyczyniły się do zakupu pojazdu wideorejestratora za 150 tyś. zł. Jednocześnie prosił, aby gminy postarały się sfinansować jeden etat dla pracownika obsługującego numer 112. Prosił również, aby lobbować wśród radnych naszego miasta o monitoring w mieście

Radny Z. Musiałek mówił, że całe społeczeństwo Podkowy budowało nasz komisariat z myślą o bezpieczeństwie w mieście i wnosił o zorganizowanie spotkania komendanta powiatowego policji z mieszkańcami Podkowy w tej sprawie. Dodał, że jakiś czas temu dzwonił pod podkowiański numer policji i nie został przekierowany do Grodziska.

Radna D. Obzejta-Żbikowska zgłosiła, że również próbowała połączyć się z policją i nie została przekierowana. Musiała łączyć się z komendą główną.

Radna J. Trzeciak-Walc przypomniała, że Podkowa Leśna od lat czyniła pozytywne starania w kierunku policji powiatowej, by poprawić dzięki temu poczucie bezpieczeństwa w mieści i niestety nadal nic z tego nasze miasto nie osiągnęła. Dodała, że kolejne propozycje policji powiatowej należy wziąć pod uwagę, ale z dużą ostrożnością.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że w rozmowie z radnym powiatu grodziskiego Panem K. Sankiewiczem i komendant podkowiańskiej policji wynika, że obecna sytuacja policji w naszym mieście wynika z braku funkcjonariuszy. Burmistrz mówił, że według tego co usłyszałem od radnego Sankiewicza po jego rozmowie z komendantem powiatowym wynika, że w chwili obecnej, jeśli chcielibyśmy utrzymać dotychczasowy stan policji w mieście, to w budżecie musielibyśmy przeznaczyć na ten cel 350 tyś. zł. Burmistrz dodał, że w najbliższym czasie postara się zorganizować spotkanie z komendantem powiatowym policji w Grodzisku Mazowieckim

Radny D. Murawski pytał w sprawie planów rewitalizacji podkowiańskiego parku miejskiego.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, że złożyliśmy wniosek o fundusze europejskie na rewitalizację parku miejskiego. Nasz wniosek znalazł się na czwartym miejscu listy rezerwowej i liczymy, że moglibyśmy otrzymać dofinansowanie na ten cel. Dodał, że i tak warto było zainwestować w pewne projekty dotyczące parku, bo nawet jeśli z nikąd nie otrzymamy pieniędzy, to pewne rzeczy w parku powinniśmy zrobić, tj. dojście do pałacyku, oświetlenia i ewentualnie doprowadzenie wody do stawu w parku.

Radna M. Janus zgłaszała, aby w podkowiańskim Biuletynie informować o imprezach, które mają się odbyć w mieście, a nie w większości o tych, które już miały miejsce.

Radna A. Wrzosek informowała, że w październiku br. w Podkowie Leśnej z inicjatywy Rady Europy odbędzie się Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej, co w Polsce będzie miało miejsce po raz pierwszy. Radna zapraszała radnych do aktywnego uczestniczenia w tych obchodach.

Radny K. Głowacki w nawiązaniu do posiedzeń Komisji KOiSS oraz protokołów z ich obrad przedstawiał Radzie i sygnalizował, że nie może zgodzić się z tym, iż członkowie komisji używają metody głosowania, aby zakwestionować pewne fakty. Dodał, że w zwyczajem jest, iż podczas przyjmowania protokołu z posiedzeń Komisji jest, że jeśli któryś z członków komisji wnosi do protokołu uwagi, to odnotowuje się to w protokole. Wyjaśniał to na przykładzie dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Komisji KOiSS nad dodatkowymi środkami dla Stawiska. Przedstawiał, że jego zdanie w protokole nie zostało odnotowane. Odczytał następnie punkty, które zgłaszał do protokołu Komisji KOiSS, a nie zostały one w nim ujęte.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłaszał, że otrzymał sygnały, iż UM jest oskarżany o likwidację księgarni w Podkowie Leśnej przy ulicy Jana Pawła. Burmistrz dementując tę informację, wyjaśniał, że księgarnia ta mieściła się w budynku należącym do firmy Dom Książki, a w tej chwili do Bookhaeuscafe, bo Dom Książki został sprywatyzowany. Pani, która prowadziła tę księgarnię miała umowę z Domem Książki, a firma ta podniosła jej na tyle czynsz, że musiała ona zrezygnować. Burmistrz wyjaśniał, że nasze starania idą w tym kierunku, aby odkupić ten lokal od Domu Książki.

Jan Grzymała w imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego odczytał wniosek do budżetu miasta na 2010 r. o zatrudnienie animatora sportu w Podkowie Leśnej (Załącznik do protokołu)

D. Kamiński – mieszkaniec podkowiańskiego domu komunalnego zgłaszał uwagi dotyczące kontrolowania wydatków i jakości prac remontowych i naprawczych w budynkach komunalnych miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że sprawdzi zgłaszane uwagi.

Następnie głos zabrała Pani E. Lenart mieszkanka budynku przy ulicy Parkowej 19, którego sprawa została omawiana na początku spotkania. Mówiła, że dostała od UM wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony najmu lokalu w tym budynku i dostała zawiadomienie, aby płacić nie czynsz, ale tak zwaną karę, że mieszka tam bez tytułu najmu tego lokalu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny pytał panią Lenart o to, kto nazwał to karą? Wyjaśniał, że to nie jest kara tylko opłata z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Burmistrz Miasta tłumaczył, że zgodnie z prawem nie powinna Pani zajmować tego lokalu, a Urząd zrobił wszystko zgodnie z prawem w odpowiedzi na to, co nakazywał PINB.

Przewodniczący RM J. Radziejowski kończąc dyskusję tej kwestii poinformował, że sprawa skargi Pani Lenart dotycząca najmu przez nią lokalu na ulicy Parkowej 19 jest w Komisji Rewizyjnej, która po kontroli tego zagadnienia sformułuje ostateczne wnioski w tej sprawie.

Mieszkanka miasta K. Tusińska pytała o możliwości zaprojektowania dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Bukowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że w ramach propozycji nowej organizacji ruchu złożonej do Starostwa były tam dodatkowe przejścia na ulicy Bukowej. Starostwo nie zgodziło się na nie twierdząc, że zaprojektowanie i namalowanie dodatkowych przejść dla pieszych na tej ulicy zwiększy ryzyko wypadków.

Mieszkanka ulicy Iwaszkiewicza D. Wiśniewska zgłaszała, że na sesji wiosennej mówiono, iż ulica Iwaszkiewicza będzie wykładana kostką, a do tej pory nic się nie dzieje, a stan ulicy jest zły.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że on takich deklaracji nie składał. Tłumaczył, że warto zaczekać i w tym momencie docelowo utwardzić tę ulicę.

Radny D. Murawski wyjaśniał, że we wnioskach Komisji ds. dróg do budżetu na 2010 rok ulica Iwaszkiewicza została zgłoszona do projektowania.

Mieszkańcy ulicy Akacjowej Państwo Hajn zgłaszał uwagi do modernizacji ulicy Wschodniej dotyczącej podniesienia poziomu tej ulicy.

Mieszkanka miasta Pani Wolska pytał o powody przebudowywania ulicy Lilpopa w przypadku, gdy stan pozostałych ulic w mieście jest zły.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że tłumaczył już na początku sesji powody podjętej decyzji o modernizacji ulicy Lilpopa. Dodał, że jest to ulica w samym centrum i to jest również kolejnym powodem jej remontu..

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski dziękował wszystkim za przybycie na spotkanie i zamknął posiedzenie XXX sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXXI sesji Rady Miasta z dnia 8 października 2009 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

Protokół z XXXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 8 października 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J. Radziejowski otworzył obrady XXXI sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał radnych miasta (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu) i wszystkie pozostałe osoby zebrane na sali w tym pracowników Urzędu Miasta Podkowy Leśnej.
Następnie Przewodniczący RM J. Radziejowski zapytał, czy są jakieś uwagi do przedłożonego porządku obrad XXXI sesji.

Radny J. Chrzanowski wniósł, by do programu spotkania dodać jako punkt IV punkt poświęcony informacjom Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Program XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Odpowiedzi Burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta,
2. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej,
3. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.
IV. Informacje Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej
i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
V. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował, iż zgodnie z zapowiedzią na poprzedniej sesji, sprawą nadania Honorowego Obywatelstwa Podkowy Leśnej zajmiemy się, gdy przedyskutuje to Komisja KOiSS. Drugą rzeczą, którą przewodniczący poruszył to sprawa pisma Pani Messner, która wnosi o dokonanie przeglądu spaw związanych z realizacją działań dotyczących rewitalizacji parku miejskiego w Podkowie Leśnej. Przewodniczący dodał, że skierował to pismo do KR i otrzymał od Komisji odpowiedź, że KR nie widzi możliwości zajęcia się to sprawą, gdyż nie ma ona charakteru skargi, a takich czynności w planie pracy KR na ten rok nie przewidziano. J. Radziejowski dodał również, że zwróci się w tej sprawie do Pani Gessner z prośbą o sprecyzowanie, jakimi sprawami KR miałaby się zająć.

II. Odpowiedzi burmistrza miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przekazał informację na temat zamknięcia ulicy Brwinowskiej na wjeździe do Podkowy Leśnej z powodu remontu przepustu, którego zły stan zgłaszaliśmy do powiatu już dużo wcześniej. Burmistrz wyjaśniał, że na dzień dzisiejszy nie wie, jak długo remont ten potrwa. Dodał, że kontaktował się w tej sprawie z radnym powiatu z naszego miasta Panem K. Sankiewiczem, który zdeklarował, że będzie nad tą sprawą czuwał, aby była zakończona jak najszybciej.

Kolejną informacją, jaką Burmistrz Miasta A. Kościelny przekazał zebranym to sprawa księgarni w budynku przy ulicy Jana Pawła II. Burmistrz przedstawiał, iż na poprzedniej sesji wyjaśniał sprawę księgarni i firmy Bookhausecafe, która tak podniosła księgarni czynsz, że pani ją prowadząca zmuszona została zrezygnować z tej działalności. W rozmowie z prawnikami firmy Bookhausecafe podtrzymaliśmy to samo, o co czyniliśmy starania z Domem Książki, iż chcemy odzyskać ten lokal, a że zmienił się właściciel, Dom Książki został sprywatyzowany i nasze poprzednie ustalenia są nieaktualne.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że było przedsiębiorstwo państwowe Dom Książki, które miało do nas roszczenie o ustanowienie na tych 100 m2 gruntu prawa użytkowania wieczystego. My dwa razy wydaliśmy decyzję odmowną. Względy merytoryczne polityki zagospodarowania miasta z wielu powodów przemawiają za tym, aby tego gruntu nie oddawać. Dodała, że tak jak Burmistrz powiedział, jeszcze na etapie negocjacji z Domem Książki ustalono, że powołujemy biegłego, który szacuje nam wartość tej nieruchomości i szacuje nam wartość roszczeń, jakie miałby Dom Książki do gminy Podkowa Leśna z tytułu zrzeczenia się roszczenia o użytkowanie wieczyste tej nieruchomości. Zapis w umowie pozwala na użytkowanie tego lokalu tylko z przeznaczeniem na dom książki. Bookhausecafe zapytał nas, czy bylibyśmy skłonni zmienić ten zapis. My na zmianę zapisu nie zgodziliśmy się. Burmistrz zaproponował, aby firma ponownie rozpatrzyła możliwość sprzedaży na rzecz miasta Podkowa Leśna wszystkich praw i roszczeń do tego kawałka gruntu. Pani Mecenas wyjaśniała, iż teraz pytanie tej firmy sprowadza się do tego, czy w rzeczywiści to podtrzymujemy, a pytanie do Rady jest takie, czy Burmistrz ma prowadzić dalsze rozmowy w tym kierunku, aby doprowadzić do ewentualnego zakupu wszystkich roszczeń, jakie ma do nas Bookhausecafe. Musielibyśmy powołać rzeczoznawcę, przedstawić firmie opinię rzeczoznawcy i prowadzić dalsze rozmowy z tą firmą.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił swoje stanowisko i wyjaśniał, że budynek ten w centrum miasta niezbyt dobrze reprezentuje wizerunek miasta i powinniśmy zrobić wszystko, by to przejąć i stać się jego właścicielem, aby mieć wpływ na wygląd tego, co tam się znajduje. Burmistrz pytał radnych, czy już ma powołać rzeczoznawcę do wyceny i wtedy kierować to do Rady Miasta?

Mecenas J.Tarasiuk przedstawiała, że Rada ma możliwość podjęcia decyzji w tej sprawie w formie uchwały, gdzie Rada wyrazi ewentualną zgodę na zakup przez Burmistrza wszelkich roszczeń, jakie ma Bookhausecafe, wobec gminy. Dodała, że Burmistrz przedstawi Radzie w tej sprawie odpowiedni projekt uchwały. Pytanie jest tylko takie, czy Rada chce do podjęcia takiej uchwały dysponować opinią rzeczoznawcy co do wartości takiej operacji.

Rada jednomyślnie opowiedziała się za powołaniem takiego rzeczoznawcy.

Kolejną sprawą przekazaną przez Burmistrza Miasta A. Kościelnego to informacja na temat firmy, która przejęła kompostownię w Milanówku i która przedstawi mieszkańcom ofertę wywozu liści. Informował, że do tej kompostowni można samemu dostarczyć liście. Opłaty to za worek 60 l – 2 zł, 120 l – 4 zł, 240 l – 8 zł., a w przypadku odbioru worków z posesji koszty kształtować się będą na poziomie za worek 60 l – 3 zł, 120 l – 5 zł, 240 l – 9 zł.

Radny D. Murawski przypominał o swoje interpelacji wysłanej do Z-cy Burmistrza Miasta dnia 25 września br. z prośbą o wyjaśnienie, jakie czynności są prowadzone przy UM w sprawie rewitalizacji parku miejskiego. Prosił o odpowiedź pisemną.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w dniu dzisiejszym taka odpowiedź do radnego Murawskiego wyszła z UM.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie zmian w budżecie miasta – projekt nr 118/2009

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że przedłożony projekt uchwały jest wynikiem zaoszczędzenia środków na przetargach w drogach. Przedstawiał, że proponujemy przesunięcie tych pieniędzy do remontów, mając nadzieję, ze uda nam się wykonać jeszcze w tym roku pewne remonty. Dodał, że nie możemy zagwarantować, iż uda nam się wykorzystać wszystkie pieniądze, ale zrobimy wszystko, by zrobić to maksymalnie. Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały, aby w § 2 dodać wykonanie projektu przebudowy ulicy Wiewiórek od torów WKD do ulicy Łosiej.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił, by rozszerzyć zapis § 2 przedmiotowego projektu uchwały o wykonanie projektu budowy parkingu Park & Ride.

Radny D. Murawski zgłosił, że we wniosku do prac projektowych była zgłoszona ulica Reymonta na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Jana Pawła z miejscami parkingowymi dla użytkowników szkoły, w kontekście planowanej rozbudowy i konieczności zapewnienia dojazdu do placu budowy od ulicy Bluszczowej. Radny pytał, czy w tym roku projekt ten będzie jeszcze robiony.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż uważa, że nie będzie na to szansy, gdyż pieniędzy na remont ulicy Reymonta w budżecie na przyszły rok nie znajdziemy. Wyraził wątpliwości co do wykonania projektu przebudowy tej ulicy w tym roku.

Radny Z. Bojanowicz przedstawił swoją rekomendacje dla tych przesunięć budżetowych, uzasadniając, że szkoda by było aby niewykorzystane środki inwestycyjne zostały, kiedy można przeznaczyć je na remonty dróg.

Radny D. Murawski w imieniu Komisja BFiI pytał o kwotę 37 tyś. zł w § 4 przedmiotowego projektu uchwały. Radny pytał, na jakie inwestycje środki te miałyby zostać przeznaczone?

Z-ca Burmistrz Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedział, że kwota ta ma zostać przeznaczona na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ulicy Jaworowej. Zapewniła, ze prace zostaną wykonane w tym roku.

Radny Z. Musiałek zabrał głos również w sprawie ulicy Reymonta. Mówił, że w 2009 r. przypomniał o swojej interpelacji w sprawie tej ulicy. Wyjaśniał, że na posiedzeniu Komisji ds. dróg otrzymał ze strony UM informację, że przynajmniej w tym roku wykonana zostanie niezbędna dokumentacja potrzebna do przeprowadzenia remontu.

W dalszej dyskusji Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił kolejny wniosek do § 2 przedmiotowego projektu uchwały, tj. dopisanie wykonania projektu przebudowy ulicy Reymonta od Jana Pawła II do Żeromskiego.

Radny Z. Bojanowicz zgłosił kolejny wniosek, by w § 2 przedmiotowego projektu uchwały dopisać wykonanie projektu przebudowy ulicy Helenowskiej od ulicy Słowiczej do Brwinowskiej

Wobec braku kolejnych uwag wobec przedmiotowego projektu uchwały Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził przegłosowanie zgłoszonych wniosków do projektu uchwały nr 118/2009.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonych przez radnych miasta wniosków do projektu uchwały nr 118/2009 przez radnych (w składzie 13 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Wnioski przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 118/2009 (w składzie 13 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała 136/XXXI/2009

2. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym
w Podkowie Leśnej – projekt nr 119/2009

Radny D. Murawski zgłosił, by uregulować w tej uchwale kwestię ewidencjonowania osób chowanych.

Kierownik referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM K. Kowalewska odpowiedziała, że taka ewidencja jest prowadzona.

Radny D. Murawski dodał, by dopisać do uchwały kwestii wymogu zgłaszania do UM kolejnych pochówków w wykupionych kolumbariach i wnoszenia opłaty tzw. pokładnego, czyli opłaty za chowanie kolejnej osoby lub jej prochów w wykupionym już miejscu..

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że kwestię pochówku zwłok reguluje inna uchwała i jeśli jest taka potrzeba to zawsze można ją zmienić.

Radny D. Murawski zgłosił, by w § 1, który brzmi ”miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane osobom zameldowanym” dodać zapis „na stałe lub tymczasowo oraz dla mieszkańców nie zameldowanych w Podkowie Leśnej, ale będących właścicielami nieruchomości lub osób należących do parafii pod wezwaniem św.Krzysztofa”.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że nie można wprowadzać zapisu proponowanego przez D. Murawskiego o osobach zameldowanych na stałe lub tymczasowo, ponieważ ustawa przewiduje tylko dwa rodzaje meldunku, tj. na stałe lub tymczasowo. Przytaczała, że w takim razie proponuje się przyjęcie następującego zapisu § 1: „Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane osobom zameldowanym na stałe lub tymczasowo w Podkowie Leśnej, oraz dla mieszkańców nie zameldowanych w Podkowie Leśnej będących równocześnie właścicielami nieruchomości lub osób należących do parafii pod wezwaniem św. Krzysztofa”

Radny Z. Bojanowicz pytał, a gdzie w takim razie mieliby zostać pochowani np. adwentyści, którzy nie należą do parafii?

Mecenas J. Tarasiuk zaproponowała przyjąć następujący zapis § 1 przedmiotowego projektu uchwały: „Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane osobom zameldowanym w Podkowie Leśnej, Żółwinie, Tereni, Owczarni, Kopani.”

Głosowanie za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego D. Murawskiego o dodanie w § 1 zapisu „na stałe lub tymczasowo” (w składzie 13 radnych):
Za: 2 głosy
Przeciw: 11 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
W/w wniosku nie przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego D. Murawskiego o dodanie zapisu w § 1 oraz dla mieszkańców nie zameldowanych w Podkowie Leśnej będących równocześnie właścicielami nieruchomości (w składzie 13 radnych):
Za: 1 głos
Przeciw: 11 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosku nie przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem uchwały w brzmieniu § 1: „Miejsce w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej może zostać sprzedane osobom zameldowanym w Podkowie Leśnej, Żółwinie, Tereni, Owczarni, Kopani” (w składzie 13 radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała 137/XXXI/2009

3. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. – projekt 120/2009

Wobec uwag Radnego D. Murawskiego oraz innych radnych miasta dot. zmian zapisów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zgłaszanych do przedmiotowego projektu uchwały przewodniczący RM J. Radziejowski złożył wniosek formalny o przełożenie procedowania nad w/w uchwałą na następna sesję po naniesieniu zgłaszanych poprawek do projektu uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku (w składzie 13 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Wniosek przyjęto

IV. Informacje Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli gospodarki materiałowej
i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski przedstawił końcowe wnioski i zalecenia w sprawie w/w kontroli. (Protokół końcowy z przedmiotowej kontroli znajduje się w aktach Komisji Rewizyjnej)

V. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Jan Grzymała pytał, czy istnieje możliwość stworzenia warunków, by młodzież mogła korzystać ze szkolnej siłowni nie tylko w czasie zajęć SKS-u w szkole?

Burmistrz Miasta A. Kościelny obiecał w tej sprawie porozmawiać z Panią Dyrektor szkoły.

Radny Z. Bojanowicz wnioskował o częstsze czyszczenie ulic w okresie jesiennym, szczególnie tam, gdzie są sączki kamienne i duża ilość igliwia ogranicza odpływ wody.

Radny K. Głowacki zgłaszał, że pół roku temu rozmawialiśmy, iż w ciągu tego okresu zostanie przygotowana uchwała w sprawie opłat za wodę i jej limitów, aby woda uzdatniona nie była wykorzystywana do podlewania ogrodów.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że projekt uchwały w tej sprawie jest opracowywany.

Radna M. Choroś zwracała ponownie uwagę na podniesienie estetyki ulicy Głównej oraz na przepełnione kontenery PCK i na nieporządek na odcinku od ulicy Warszawskiej do wejścia na cmentarz oraz na terenach zielonych przy ulicy Głównej. Radna zgłosiła również sprawę nie palących się lamp na odcinku ulicy od ulicy Wiewiórek do cmentarza

Radny D. Murawski pytał:
• o awarię oświetlenia w Skate Parku i wnioskował o jego jak najszybszą naprawę.
• czy zostało już naprawione oświetlenie w Ogrodzie Matki i Dziecka, którego brak uniemożliwia z jego korzystania w godzinach wieczornych.
• poruszył również kwestię doświetlenia boiska szkolnego i zainstalowanie włącznika do niego na zewnątrz budynku szkoły.
• kiedy zostanie wydany kolejny Biuletyn Miasta,
• kiedy będzie organizowana kolejna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w najbliższym czasie Biuletyn zostanie wydany. Na resztę pytań nie udzielił odpowiedzi.

VI. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXXI sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXXII sesji Rady Miasta z dnia 22 października 2009 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

Protokół z XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 22 października 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J. Radziejowski witając wszystkich zebranych na sali obrad otworzył posiedzenie XXXII sesji Rady Miasta V kadencji (obecnych 10 radnych – lista w załączeniu). Przedstawił, że sesja ta ma na celu przyjęcie uchwał związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej, gdyż na poprzedniej sesji okazało się, że ze względów formalnych w uchwałach tych są pewne niejasności, które należało zmienić.

Następnie Przewodniczący RM J. Radziejowski powiadomił o złożonej przez radną Annę Wrzosek rezygnacji z funkcji radnej miasta i zakomunikował, że na następną sesję Rady zostanie w tej sprawie przedłożona stosowna uchwała, co pozwoli uruchomić procedurę wyborów do Rady Miasta na miejsce Pani Wrzosek.

W kolejnej części spotkania Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował o zgłoszonej przez radną Annę Łukaszewicz chęci przystąpienia do składu osobowego Komisji ŁiOŚ, w związku z czym Przewodniczący RM wniósł o dodanie do programu XXXII sesji punktu poświęconego przyjęciu uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Głosowanie w sprawie w/zgłoszonego wniosku do programu XXXII sesji (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Wniosek przyjęto jednogłośnie

Program XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.
3. zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
III. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
IV. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski złożył informację przekazaną od Wojewody Mazowieckiego, że zarówno Burmistrz Miasta jak również Przewodniczący RM oświadczenia majątkowe za 2008 rok złożyli zgodnie z przepisami. Dodał, że taka sama informacja trafiła również w sprawie radnych miasta z Urzędu Skarbowego. Przewodniczący RM wyjaśniał, iż Urząd Skarbowy informuje, że radni miasta Podkowy Leśnej informację o stanie majątkowym za 2008 rok złożyli prawidłowo i w terminie.

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 roku – projekt nr 121/2009

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski w imieniu Komisji przedstawił, że uchwała ta jest uszczegółowieniem zapisu dotyczącego kwestii związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej, tj. że udział środków własnych na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich musi znajdować się w § oznaczonym cyfrą 9, dlatego też przenosi się kwotę 15.000 zł z § 6050 do § 6059.

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały nr 121/2009 (w składzie 10 radnych):
Za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała 138/XXXII/2009

2. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013 – projekt 122/2009

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił zebranym, że projekt ten wiąże się z poprzednią uchwałą, a zmiana w WPI polega na zwiększeniu wartości inwestycji pt.: „Budowa ścieżek rowerowych w mieście oraz łączących Podkowę Leśną z sąsiednimi miastami”.

Wobec braku uwag do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 122/2009 (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała 139/XXXII/2009

3. zmiany uchwały nr 6/III/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt 123/2009

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał w/w projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 123/2009 (w składzie 10 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto – Uchwała 140/XXXII/2009

III. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Radny D. Murawski zgłosił problem parkujących aut w części spacerowej Alei Lipowej, powodujących błoto i uniemożliwiających przejście pieszym. Prosił o ustanowienie tam bezwzględnego zakazu parkowania. Następnie radny prosił o uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w ulicy Lipowej w miejscach wyjeżdżonych przez samochody. Kolejną kwestią, którą zgłosił, to zły stan chodnika na ulicy Jeleniej, co uniemożliwia bezpieczne dojście do przychodni zdrowia. Dodatkowo radny D. Murawski mówił o oświetleniu na placu zabaw. Prosił, by naprawić to tak, aby było tam jasno, co umożliwi korzystanie z tego placu w godzinach późniejszych.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zgłosił problem dużego błota na skrzyżowaniu ulicy Wiązowej z ulicą
11 Listopada.

Radna J. Trzeciak-Walc mówiła, że problem błota jest również na ulicy Storczyków.

Radna J. Mironiuk też prosiła o podsypanie nawierzchni ulicy Parkowej na rogu ulicy Kwiatowej od strony stacji WKD Zachodnia.

Radny K. Głowacki mówił o piśmie Burmistrza Brwinowa w sprawie cieków wodnych, gdzie jest stwierdzenie, że nie ma żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o cieki wodne, gdyż spółka wodna dobrze funkcjonuje. Dodał, że przecież wiadomym jest, że cieki te są bardzo zaniedbane.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że wyrażaliśmy chęć przystąpienia do spółki, jednak najpierw chcieliśmy znać skutki finansowe. Burmistrz dodał, że od wielu lat zabiegaliśmy o to, by doprowadzić do spotkania na ten temat władz Powiatu Pruszkowskiego i Grodziskiego. Spotkanie odbyło się, ale dużego zainteresowania ze strony powiatów w tej sprawie nie ma.

Radny D. Murawski zgłaszał, by ujęcie wodne na ulicy Kościelnej przenieść z rogu ulicy, gdyż lokalizacja ta jest niebezpieczna, a zbliża się zima i może wystąpić tam oblodzenie niebezpieczne dla pieszych i jadących aut.
Radny pytał jeszcze, czy została wykonana druga część nasadzeń w ulicy Jana Pawła II i uzupełnione zostały braki po roślinach które uschły lub zostały skradzione?

Katarzyna Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji UM odpowiedziała, że cebulki zostały posadzone i umowa w tej sprawie została zrealizowana.

Radny D. Murawski prosił, by liście w Alei Lipowej sprzątać na całej szerokości ulicy.

Na zakończenie Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował zebranych o planowanym na dzień
4 listopada br. posiedzeniu Forum Podkowiańkich Organizacji Pozarządowych. Zapraszał radnych miasta
i mieszkańców miasta do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Pan Kobosko zwracał się do zebranych o wsparcie finansowe Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej.

V. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXXII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXXIII sesji Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 roku,która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

Protokół z XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 26 listopada 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J. Radziejowski otworzył obrady XXXIII sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał radnych miasta (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu) pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Przewodniczący do programu spotkania zgłosił uwagę, iż punkt VI, tj. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych za 2008 rok radnych miasta, należy wykreślić, ponieważ informacja ta została już przedstawiona na poprzednim spotkaniu Rady Miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny do porządku spotkania XXXIII sesji zgłosił autopoprawkę, tj. wykreślenie punktu IV pakt 6, tj. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”. Wyjaśniał, iż wynika to z wniosków zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, które są sprawdzane pod względem formalnym, m.in. w RIO. Burmistrz dodał, że projekt tej uchwały zostanie wniesiony na następną sesję.

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu XXXIII sesji wraz z zaproponowanymi zmianami (w składzie 14 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Program XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej przyjęto w brzmieniu:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej miasta Podkowy Leśnej,
2. zmian w budżecie miasta,
3. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Podkowa Leśna,
4. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2014,
5. uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011.
V. Informacje Burmistrza o oświadczeniach majątkowych za 2008 rok kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz zobowiązanych pracowników urzędu.
VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Przed udzieleniem głosu Burmistrzowi Miasta Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił treść kilku pism które wpłynęły do Rady:
1. Pismo dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w sprawie konieczności rozbiórki baraku na terenie Świerkowej 1 i środków finansowych potrzebnych na ten cel. Konieczność wykonania rozbiórki dyrektor CKiIO motywuje złym stanem technicznym tego budynku.
2. Pismo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg wpływających do Rady wraz z opracowaną propozycją rozpatrywania skarg. – Przewodniczący RM J. Radziejowski poinformował, że przekazał tę propozycję do oceny mec. Tarasiuk. Dodał, że gdy będzie już na ten temat opinia prawna, to odpowiedni projekt uchwały w tej sprawie zostanie Radzie przedłożony.
3. Pismo od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie skargi LOP-u na działalność Burmistrza, która dotyczy w większości Parku.. Przewodniczący RM J. Radziejowski mówił, że zwrócił się w tej sprawie do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienia, a gdy zostaną one przekazane, zastanowimy się, jakie kroki w tej sprawie podejmie Rada.
4. Pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 137/XXXI/2009 w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej. Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił uzasadnienie decyzji Wojewody i wyjaśnił, że Rada w tej sprawie będzie musiała podjąć nową uchwałę.

II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przestawił na początku informację w sprawie nałożonej na miasto kary za wycinkę krzewów i drzew w okolicy ulicy Jaskółczej. Wyjaśniał, że UM odwołał się od tej decyzji do SKO, które uznało nasze racje i orzekł decyzję uchylić i przedstawić ją do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji. Burmistrz odczytał część uzasadnienia SKO. Sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Następnie Burmistrz przedstawił odpowiedzi na pytania radnych zgłaszane na poprzedniej sesji:

I. Dot. pytań radnej D. Obzejty-Żbikowskiej
Dotyczy: ul. Akacjowej, Topolowej, Brzozowej,
1. ul. Akacjowa:
a) dziury w nawierzchni, które stanowiły zagrożenie dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych zostały załatane,
b) w przyszłym roku planowany jest remont nawierzchni ul. Akacjowej odc. od ul. Wschodniej do Jana Pawła II, polegający na położeniu nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni. (prace planowane są w 2010 r.),

2. ul. Topolowa:
a) wykonanie drenażu od strony ul. Akacjowej, który ma zapobiec gromadzeniu się wody opadowej (prace zostaną wykonane w br.),

3. ul. Brzozowa: droga na odcinku od ul. Akacjowej – Bukowej zostanie wyrównana i wyprofilowana, a w razie konieczności uzupełniona tłuczniem (prace zostaną wykonane w br.),

II. Dot. pytań radnej M. Janus
Dotyczy: ul. Sokolej i Szczyglej,
– ul. Szczygla – wykonano prace polegające na bieżącej konserwacji drogi na odc. od ul. Ptasiej do ul. Wróblej oraz wjazd od ul. Gołębiej, dziury w destruktach na ul. Szczyglej i Sokolej, które stanowiły zagrożenie dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych zostały załatane.

III. Dot. pytań radnego D. Murawskiego
Dotyczy:
1. aut parkujących w części spacerowej Alei Lipowej
– na początku grudnia zostanie postawiony znak zakazujący parkowania samochodom w Al. Lipowej,
2. zły stan chodnika na ul. Jeleniej
– uszkodzone fragmenty chodnika z płyt betonowych zostaną wymienione na nowe (prace zostaną wykonane w br.), natomiast w przyszłym roku planowany jest remont kapitalny nawierzchni i chodnika na ul. Jeleniej odc. od ul. Króliczej do Myśliwskiej, polegający na położeniu nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni oraz naprawa chodnika polegająca na wymianie starych płyt betonowych na kostkę betonową szarą (prace planowane są w 2010 r.),

IV. Dot. pytań przewodniczący RM J. Radziejowskiego
Dotyczy: skrzyżowania na ulicy Wiązowej z ulicą 11-go Listopada,
– zostaną wykonane prace polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu nawierzchni, a w razie konieczności uzupełnienie tłuczniem (prace zostaną wykonane w br. bądź w pierwszym kwartale 2010 ),

V. Dot. pytań radnej J. Trzeciak-Walc
Dotyczy: ul. Storczyków,
– ul. Storczyków – droga na odcinku od ul. Jana Pawła do ul. Wrzosowej zostanie wyrównana i wyprofilowana w razie konieczności uzupełniona tłuczniem (prace zostaną wykonane w br.),

VI. Dot. pytań radnej J. Mironiuk
– ul. Kwiatowa róg z ul. Parkową – trwają prace polegające na bieżącej konserwacji ul. Kwiatowej odc. od ul. Parkowej do ul. Storczyków ( termin zakończenia prac: 8.12.2009)

Radny D. Murawski prosił o poprawę sytuacji oświetlenia placu zabaw w mieście, tak by było tam jasno tak jak na parkingu przy UM.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że sprawa ta została zgłoszona i na ile stan latarni pozwoli, to oświetlenie zostanie poprawione.

D. Obzejta-Żbikowska przypomniała o swojej interpelacji w sprawie Parkowej 19, na którą pisemną odpowiedź otrzymała w dniu 29.10.2009 r. Dodała, że odpowiedź ta nie wyczerpała jej pytań i prosiła o przedstawienie tej odpowiedzi na sesji. Radna wyjaśniając, że umowa z mieszkańcami Parkowej 19 została zawarta do 30 listopada br.., pytała, jakie są dalsze losy mieszkańców ulicy Parkowej 19.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiadał, że pod względem formalnym mieszkańcy Parkowej 19 mieli zostać przeniesieni 17 sierpnia br., ale nie zgodzili się. Dodał, iż gwarantuje, że dla tych Państwa będziemy mieli propozycję godnych warunków zamieszkania, choć znalezienie tych miejsc nie było łatwe.

Radny D. Murawski pytał, kiedy zostanie zorganizowana kolejna akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że zbiórka taka ma być jeszcze w tym roku zorganizowana.

III. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.

Zgłoszone uwagi radnego Murawskiego do protokołów uwzględniono.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXX sesji z dnia 30 września 2009 r.(w składzie 14 radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto w/w protokół

Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXXI sesji z dnia 8 października 2009 r.(w składzie 14 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w protokół

Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXXII sesji z dnia 22 października 2009 (w składzie 14 radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto w/w protokół

IV. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej miasta Podkowy Leśnej – projekt 124/2009

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała 141/XXXIII/2009

Przewodniczący RM wraz z Burmistrzem w podziękowaniu za współpracę wręczyli p. Annie Wrzosek kwiaty.

2. zmian w budżecie miasta

Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłosił, że w ramach autopoprawki przedłożył radnym nowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, tj. projekt 129/2009, Burmistrz wyjaśniał, że nie może zgodzić się na zgłaszane przez radnego Murawskiego w imieniu Komisji BFiI wprowadzenie 50 tyś. zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do Skate Parku, gdyż w tym roku nie uda się tego zrealizować, co ustalił pracownik UM z firmą, która zajmuje się wyposażeniem tego typu terenów jak Skate Park. Burmistrz wyjaśniał, że rozpatrując tę sprawę, nie należy zapominać o stojącym na tym terenie baraku, którego stan techniczny może stanowić zagrożenie i należy go rozebrać oraz o kwestiach własności tego obszaru.
Następnie Burmistrz przedstawiał, że przedłożonym projekcie uchwały nr 129/2009 proponuje przenieść 50 tyś. zł z prac przygotowawczych na rozbudowę szkoły z przeznaczeniem na remont skrzyżowania ulic Zachodniej i Słowiczej, uzasadniając, że jest to ważne dla mieszkańców miasta skrzyżowanie, a bardzo często po opadach stoi tam ogromna kałuża. Dodał dalej, że w projekcie tym zrezygnowano z przeznaczenia środków na wykonanie prac związanych z kominami w budynku Biblioteki uznając racje członków Komisji BFiI zgłoszone na ostatnim posiedzeniu tejże Komisji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał, czy nie powinno się przyjąć innej kolejności działań w sprawie doposażenia Skate Parku, tj. służących przygotowaniu tego terenu przed jego wyposażeniem, czyli wykonanie planu jego zagospodarowania. Tłumaczył, że stawianie urządzeń na terenie nieuporządkowanym mija się z celem.

Radny D. Murawski podał w wątpliwość uzasadnienie Burmistrza w sprawie zakupu dodatkowych urządzeń do Skate Parku i możliwości zrealizowania zakupu w tym roku. Wyjaśniał, że według informacji jakie posiada, firma potwierdza możliwość realizacji zamówienia w 2009 roku. Pytał ponadto , co dzieje się z ostatnio przesuwanymi na sesji w dniu 22 października 2009 środkami finansowymi, tj. 500 tyś zł na remonty dróg? Czy zostaną wydane w tym roku.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że prace są w toku i zostaną wykonane, stąd dodatkowa propozycja przeniesienia 50 tyś. zł na remont skrzyżowania ulic Zachodniej i Słowiczej, aby gdy pozwoli na to pogoda, wykonać jak najwięcej prac drogowych.

Radny Z. Bojanowicz poparł propozycję Burmistrza, by wykonać remont skrzyżowania ulic Zachodniej i Słowiczej, co postulowała już wcześniej radna Anna Żukowska-Maziarska.

Radny Z. Musiałek wyraził opinię, że należy najpierw przygotować plan zagospodarowania terenu pod Skate Park, a potem poważnie porozmawiać nad całością zagadnienia.

Radny D. Murawski mówił, że w swoim wniosku wnosił o zakup urządzeń do Skate Parku, jak również o wykonanie tam oświetlenia. Dodał, że uporządkowanie tego terenu to kwestia utrzymania porządku i powinno być to robione w ramach działalności CKiIO.. Radny D. Murawski zgłosił następnie wniosek formalny, tj:. przeznaczyć kwotę 50 tyś. zł na zakup dodatkowych urządzeń do Skate Parku oraz przeznaczyć dodatkową kwotę na naprawę oświetlenia na tym terenie z oszczędności pozostałych ze środków przeznaczonych na prace przygotowawcze do rozbudowy szkoły.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odmówił wniesienia tego wniosku do tej uchwały budżetowej, gdyż jak uzasadniał, firma dysponująca takimi urządzeniami nie jest w stanie wykonać tego zlecenia w tym roku.

Radny Głowacki wnosił o rozdzielenie pozycji zawartych w projekcie uchwały, tj. aby wyłączyć 40 tyś. przeznaczonych na rozbiórkę baraku na ulicy Świerkowej 1 i przyjąć to ewentualnie oddzielną uchwałą. Wyjaśniał, że na posiedzeniu Komisji BFiI ustalono, iż należy zabezpieczyć ten budynek do wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z jego rozbiórką.

Radny Z. Bojanowicz wyraził opinię w sprawie budynku baraku na Świerkowej 1, iż należy go zabezpieczyć i czekać na orzeczenie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, że na niektóre prace budowlane potrzebne jest pozwolenie a na inne wystarczy zgłoszenie do Starostwa. Tłumaczyła, że UM takie zgłoszenie w sprawie baraku na Świerkowej 1 zrobił i Starosta ma 30 dni na wypowiedzenie się w tej sprawie jeśli uzna, że nie jest to celowe.

Przewodniczący RM J. Radziejowski postawił wniosek, aby w projekcie uchwały nr 129/2009 utrzymać w całości kwotę 75 tyś zł z przeznaczeniem na:
– wynajem pomieszczeń dla lokatorów mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Parkowej 19 w związku z koniecznością ich przekwaterowania – 20.000 zł,
– rozbiórkę drewnianego budynku i nieczynnej hydroforni znajdujących się na terenie komunalnej działki przy ul. Świerkowej 1 – 40.000 zł,
– wykonanie dokumentacji technicznej dla urządzeń kotłowni w budynkach komunalnych przy ul. Błońskiej 46/48 (budynek przychodni) i przy ul. Miejskiej 7 (budynek przedszkola) – 5.000 zł,
– opłatę w sądzie za założenie sprawy o zasiedzenie dwóch działek i wyceny nieruchomości przeznaczonych do wykupu – 10.000 zł

Radny D. Murawski postawił wniosek, aby z przedmiotowego projektu uchwały wykreślić kwotę 40 tyś. przeznaczonych na rozbiórkę drewnianego budynku i nieczynnej hydroforni znajdujących się na terenie komunalnej działki przy ulicy Świerkowej 1. Taka decyzja powinna być podjęta dopiero po uzyskaniu przez Radnych informacji, co jest planowane na tym terenie, w ramach aktualnie kończonego opracowania przez Pana Sudrę „Koncepcji zagospodarowanie centrum miasta”.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku J. Radziejowskiego (w składzie 14 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
Wniosek przyjęto, tym samym w/zgłoszony wniosek radnego Murawskiego stał się bezprzedmiotowy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 129/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta (w składzie 14 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto uchwała nr 142/XXXIII/2009

3. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Podkowa Leśna – projekt nr 128/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS J. Trzeciak-Walc przedstawiła, że Komisja po wprowadzeniu kilku poprawek do uchwały, które radnym przedłożono, akceptuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały. Następnie J. Trzeciak-Walc odczytała zgłoszone poprawki.

Po odczytaniu wszystkich uwag Komisji KOiSS i przedyskutowaniu ich z mec. J. Tarasiuk oraz wypracowaniu zgodnego stanowiska Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 128/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto uchwała nr 143/XXXIII/2009

4. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2014 – projekt 129/2009

Przewodnicząca Komisji KOiSS J. Trzeciak-Walc przedstawiła, że Komisja wprowadziła kilka drobnych uwag, które następnie odczytała.

Po wyrażeniu opinii mec. J.Tarasiuk na temat zgłoszonych uwag Komisji KOiSS Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 129/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto uchwała nr 144/XXXIII/2009

5. uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011 – projekt uchwały nr 126/2009

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A. Żukowska-Maziarska wyjaśniała, że dokument ten opiniowany był przez wiele organów m.in. przez Wojewodę. W imieniu Komisji rekomendowała przyjęcie tej uchwały, wyjaśniając, iż może być ona podstawą do ubiegania się o fundusze na utylizację azbestu.

Radny D. Murawski zgłosił zastrzeżenie, że wcześniej przedstawiono Radzie Miasta złą wersje planu, który był oparty na przestarzałych danych z roku 2006 i 2007, które są nieadekwatne do aktualnej, rzeczywistej gospodarki odpadami w mieście. Ponadto radny stwierdził, że burmistrz przekazuje Radzie Miasta do uchwalenia, program który rok temu został przedłożony do zatwierdzenia przez wojewodę, bez wcześniejszych konsultacji i opinii Rady Miasta. Dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że podjęcie tej uchwały nakłada na burmistrza obowiązek realizacji zadań dot. gospodarki odpadami i usuwania azbestu, na których realizację burmistrz nie przewidział środków w przekazanym Radzie projekcie budżetu miasta na 2010 r.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż aby planować środki na ten cel, musi zostać najpierw podjęta uchwała Rady Miasta w tej sprawie.

Radny M. Musiałek – zwrócił uwagę że znowu podejmowany jest temat który wyjaśniany był przez niego Radnemu Murawskiemu na posiedzeniu Komisji ŁiOŚ. Wyjaśniał, iż odnośnie danych z roku 2006 i 2007 – projekt działań ekologicznych robi się na podstawie danych historycznych na nie przyszłościowych, gdyż w momencie oddawania Programu Gospodarki Odpadami (PGO) tj w październiku 2008 nikt nie wiedział jakie są dane z roku 2008, ponieważ termin rocznego sprawozdania za 2008 rok, to 30 marzec 2009. Po zatwierdzeniu PGO (wg ustawy) ma on być aktualizowany dopiero w 2010 roku, a wiec teraz można go zatwierdzić bo jest aktualny( wg ustawy).
Odnośnie obowiązków gminy co do realizacji zadań wyjaśniał, że obowiązków dotyczących Programu Gospodarki Odpadami jak i Planu Usuwania Wyrobów Azbestowych działania te mogą, być realizowane w różny sposób ( np. etapami) i w różnym terminie – stosownie do posiadanych przez gminę środków, Plany są modyfikowane i uaktualniane raz na dwa lata

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 126/2009 (w składzie 14 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto uchwała nr 145/XXXIII/2009

V. Informacje Burmistrza o oświadczeniach majątkowych za 2008 rok kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz zobowiązanych pracowników urzędu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny poinformował, że kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz zobowiązani pracownicy UM złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, a wyniku dokonanej analizy nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz wyjaśniała, że przedmiotowa Informacja była prezentowana na posiedzeniu Komisji KOiSS, którą prowadziła w zastępstwie Pani Walc. Panie dyrektor Szkoły udzieliły wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania, a obecni członkowie Komisji przedłożoną Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009 przyjęli do aprobującej wiadomości.

VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Radny K. Głowacki zaprezentował książkę wydaną nakładem Stawiska i Stowarzyszenia Ogród Sztuki , pt.. „Ludzie nauki” prezentujący 40 życiorysów osób związanych z Podkową Leśną, będących niejako ambasadorami naszego miasta. Czytając przedmowę, wyraził ubolewanie, że UM nie udzielił pomocy finansowej dla tej publikacji. Zwrócił się do Rady z prośbą o rozważenie przyznania pewnych środków finansowych dla Stawiska.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przypomniał o wnioskach Stawiska o wsparcie finansowe imprez w ramach „Roku Iwaszkiewiczowskiego”.

Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że wniosek był składany przez organizację do konkursu dla organizacji pozarządowych, co opiniowała Komisja Konkursowa. Wniosek ten przegrał z innymi wnioskami, a dotacje dla organizacji mogą być przyznawane tylko w konkursie.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że KIK rozbudowywuje szkołę, ma wyznaczoną marszrutę dla samochodów powyżej 2,5 t, a niestety nie jest to respektowane oraz dodatkowo na asfalcie zalega błoto Wnosił o zwrócenie uwagi na zachowanie tzw. kultury budowlanej przez wykonawców.

Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że sprawa ta była już wyjaśniana z kierownikiem tej budowy. Apelował, że jeśli jesteśmy świadkami łamania przepisów drogowych w mieście, to należy wzywać policję, bo UM nie jest w stanie wszystkiego egzekwować.

Radny Z. Bojanowicz odpowiedział, że na policję nie zawsze można liczyć.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zaznaczył, że może w takim razie należy zastanowić się nad ustanowieniem strażnika miejskiego w mieście, co w sytuacji budżetu Podkowy Leśnej może być dużym obciążeniem. Burmistrz wyraził ubolewanie nad niską frekwencją w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji, gdzie można było zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące działalności policji w mieście.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zwrócił się do Burmistrza z prośbą o przygotowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu Skate Parku w mieście.

Radny D. Murawski pytał Burmistrza, co dzieje się w kwestii rozbudowy Szkoły Samorządowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji i procedura przetargowa jest w toku.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała o koszty wycinki drzew na terenie szkoły celem przygotowania terenu pod budowę. Pytała, czy jest to tylko wycinka, czy też uporządkowanie i jak teren ten podczas prac wycinkowych jest zabezpieczony?

E. Mieszkowska – dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej odpowiadała, że teren wycinki drzew został zabezpieczony taśmą, wzmocnione zostały dyżury nauczycieli, a wejście na boisko odbywa się tylko w obecności nauczyciela po obejściu całego boiska.

Radny D. Murawski mówił, że przy okazji budowy ulicy Lilpopa powstały wyrwy na ulicy Kwiatowej i Parkowej. Zwrócił się z prośbą, by wykonawca ulicy Lilpopa poprawił po sobie wszelkie szkody.

Mieszkaniec p. Grzymała w kwestii sportu w mieście i środków przeznaczonych na ten cel wyraził swoje ubolewanie, że młodzież i ich potrzeby są przez władze miasta pomijane.

Przewodniczący RM J. Radziejowski nie zgodził się z ta opinią, tłumacząc, że przecież rozpoczynamy ogromną inwestycję związaną z młodymi mieszkańcami miasta, tj. rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej. Wyjaśniał, że budżet na przyszły rok nie został ostatecznie skonstruowany i można myśleć o innych działaniach, ale działaniach przemyślanych.

Pan Kobosko w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zwracał się do zebranych o wsparcie finansowe dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Radna J. Mironiuk pytała, czy można coś zrobić na wyremontowanym odcinku Kwiatowej między ulicą Lilpopa a Parkową, by móc przejechać na rowerze, bo są tam tzw. „kocie łby”, a na chodniku stoją słupy, przez co jest wąsko. Pytała jeszcze o komin na UM, który nie jest wyprowadzony na połać dachu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że słupy z chodnika mają zostać usunięte po uregulowaniu wszelkich spraw formalnych, dlatego dokładnego terminu ich usunięcia nie można wskazać. W sprawie komina Burmistrz odpowiedział, że ma być to poprawione.

Radny D. Murawski zgłaszał ponownie, by ujęcie wodne na ulicy Kościelnej przenieść z rogu ulicy, bo lokalizacja ta jest niebezpieczna, gdyż może wystąpić tam oblodzenie niebezpieczne dla pieszych i jadących aut.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że sprawdzimy, jak to będzie funkcjonowało i jeśli faktycznie lokalizacja tego hydrantu okaże się zła, zostanie on przeniesiony.

Radny Z.Musiałek w sprawie ulicy Wschodniej zgłaszał, że przy wyprowadzeniu hydrantów opadła kostka i robią się dziury oraz że klapa włazu jest źle osadzona, co podczas przejazdu auta powoduje hałas, na który skarżą się mieszkańcy.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że zostanie to sprawdzone i poprawione.

Radna M. Choroś pytała, jakie kroki podjęto w sprawie poprawy oświetlenia dojścia do Pałacyku? Zgłosiła również, iż z pompa wody na cmentarzu cieknie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że liczymy na fundusze europejskie dotyczące Parku. Jest nadzieja, ze pieniądze te dostaniemy i w planach jest wykonanie oświetlenia dojścia do Pałacyku od strony Lilpopa oraz od strony torów kolejki. Robione są projekty wykonawcze, w tym oświetlenia, a jeśli pieniędzy nie dostaniemy, to i tak będziemy to wykonywać. Burmistrz prosił, by chwilę poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące środków unijnych.

VIII. Zamknięcie sesji.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski dziękował wszystkim za przybycie na spotkanie i zamknął posiedzenie XXXIII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletnim Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2009 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

Protokół z XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 17 grudnia 2009 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 .

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM J. Radziejowski otworzył obrady XXXIV sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał radnych miasta (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu), pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Przewodniczący zaproponował, aby jako pierwsi głos zabrali przedstawiciel Policji, których zaproszono na sesję celem przedstawienia informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej. Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim reprezentował nadkomisarz Robert Seliga a Komisariat Policji w Podkowie Leśnej komendant Komisariatu Policji asp.szt. Grażyna Pierkowska.

II. Informacje Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa
w Podkowie Leśnej

Nadkomisarz Robert Seliga przedstawił ilość rzeczywistych przestępstw kryminalnych na bieżący dzień 2009 r. w Podkowie Leśnej, tj.
– uszkodzenie mienia: 2009 – 2, 2008 – 5, 2007 – 5
– kradzież mienia: 2009 – 17, 2008 – 15, 2007 – 20
– kradzież pojazdu: 2009 – nie odnotowano, 2008 – 2, 2007 – 5
– kradzież z włamaniem do samochodu/obiektu: 2009 – 6,
– rozboje: 2009 – 5, 2008 – 2, 2007 – 4
– przestępstwa narkotykowe: 2009 – nie ujawniono, 2008 – 6, 2007 – 1
– przestępstwa bójka i pobicie: 2009 – nie odnotowano, 2008 – 1, 2007 – nie odnotowano.
Ponadto nadkom. Seliga poinformował, że policjanci na terenie miasta nałożyli do dnia bieżącego. 147 mandatów karnych na kwotę 26.150 zł, w 2008 r. 657 mandatów na kwotę 91.000 zł. Tłumaczył, że dla policji niepokojącymi są zdarzenia rozbójnicze, tj. gdyż sprawca przemocą odbiera rzecz osobie pokrzywdzonej. Wyjaśniał, że policja nad tym pracuje i podjęto już działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie, m.in. kierowane są piesze patrole policji do Podkowy Leśnej.

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał, jaka jest wykrywalność sprawców przestępstw i czy przestępcy to mieszkańcy miasta, czy są to raczej osoby z zewnątrz?

Nadkomisarz Robert Seliga odpowiedział, że sprawcy przestępstw w Podkowie Leśnej są raczej
z zewnątrz. Przedstawił wykrywalność sprawców przestępstw w 2009 r.:
– uszkodzenie mienia: 50 %
– kradzież mienia: 33,3 %
– kradzież pojazdu: w 2009 kradzieży nie odnotowano,
– kradzież z włamaniem do samochodu/obiektu: 50 %
– rozboje: 20 %
– przestępstwa narkotykowe: w 2009 r. przestępstw nie ujawniono,
– przestępstwa bójka i pobicie: w 2009 r. przestępstw nie odnotowano,

Radny Z. Musiałek w związku ze skróceniem godzin pracy Komisariatu Policji w Podkowie przytaczał przykłady popełnionych przestępstw w mieście i przedstawił, iż mieszkańcy miasta, a w szczególności rodzice dzieci wracających ze szkół, obawiają się o swoje i swoich pociech bezpieczeństwo. Radny poruszył również problem bezpieczeństwa drogowego w mieście, tj. przede wszystkim nadmierną prędkość aut, szczególnie na ulicy Bukowej, gdzie auta na krótkim odcinku pędzą, wyprzedzają się, wjeżdżają na chodnik. Pytał, czy podjęto jakieś działania prewencyjne we wspomnianych przez niego kwestiach. Pytał również, czy nie należy rozważyć wprowadzenia w mieście programu „Zero tolerancji”

Nadkomisarz Robert Seliga wyjaśniał, że Komisariat Policji w Podkowie teoretycznie nie jest zamknięty, tylko siły policji przesunięte są do radiowozu. Wyjaśniał, że policjanci jeżdżą w nocy po mieście
i wystarczy telefon ze zgłoszeniem, by policja po chwili znalazła się na miejscu zdarzenia. Nadkomisarz tłumaczył, że sytuacja kadrowa jest zła, bo ludzie są na zwolnieniach, inni policjanci szkolą się -teoretycznie do kwietnia 2010 r. Wyjaśniał, że powoli to się unormuje. KPP wsparła działania na terenie Podkowy policjantami z Milanówka. System ten działa i policja dociera sprawnie na miejsca przestępstw. Przedstawiał, że nocą zamknięty jest tylko budynek policji, ale policjanci w Podkowie są cały czas.
W sprawie programu „Zero tolerancji” wyjaśniał, że program ten został wymyślony przez amerykańskich studentów i polegał na tym, iż nikt niczego nie zostawiał bez opieki. Tłumaczył, że Polska w tym programie również uczestniczyła, ale skończyło się to narzekaniem mieszkańców, bo było zero tolerancji, druczki policyjnych manatów były wypełniane za jakiekolwiek przestępstwo. Nie było człowieka, który nie miałby jakiegoś mandatu, np. za wyrzucony papierek. Najbardziej nietolerowane są przestępstwa i to one powinny być sankcjonowane oraz egzekwowane kary.

Radny Z. Bojanowicz zwrócił uwagę na problem parkujących aut na chodnikach, co policja widzi, jednak nic wtedy nie robi, a matka z dzieckiem prowadząca wózek musi zejść na jezdnię, bo przez to zaparkowane na chodniku auto nie ma jak przejść. Radny wyraził opinię, że są sytuacje, które nie wymagają skomplikowanych działań. Wystarczy bloczek z mandatem.

Nadkomisarz Robert Seliga odpowiedział, że jeśli tak jest, to obiecujemy poprawę, a Pani Komendant wyda odpowiednie zalecenia policjantom.

Radny K. Głowacki zwrócił uwagę na problem opuszczonego samochodu na parkingu przy przedszkolu miejskim w Podkowie.

Nadkomisarz Robert Seliga odpowiedział, że takie opuszczone auta są ogromnym problemem, bo nie ma jednoznacznych przepisów, które mówiłyby, co z takim autem zrobić.

Komendant Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej asp.szt. Grażyna Pierkowska. odpowiedziała, że auto zostało już usunięte przez policję, bo ktoś wypchnął go na ulicę, co zagrażało innym uczestnikom ruchu drogowego.

Mieszkanka ulicy Bukowej poruszyła problem pędzących z nadmierną prędkością aut po tej ulicy, które wyprzedzając wjeżdżają na chodnik, co stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych i burzy ich poczucie bezpieczeństwa. Pytała, czy policja zamierza coś z tym problemem zrobić?

Kolejny mieszkaniec ulicy Bukowej Pan Konowic poruszył również problem ulicy Bukowej, po której pomimo zakazu pędzą ciężarowe auta i samochody z ogromną prędkością wyprzedzają się. Wspomniał
o parkujących autach w ulicy przy punktach usługowych na Bukowej, co również stwarza zagrożenie. Proponował ustawienie radaru w ulicy Bukowej.

Radny D. Murawski przedstawił problem zabytkowej Alei Lipowej, gdzie w części spacerowej parkują auta, utrudniając przejście pieszym, co zgłaszał do UM. Pytał również, czy nie ma pewnej korelacji między reklamami firm ochroniarskich w skrzynkach a włamaniami do domu, podczas których w zasadzie nic nie ginie?

Nadkomisarz Robert Seliga w sprawie poruszonych przez radnego Murawskiego włamań do domów odpowiedział, że może być różnie. Jednak należy zebrać materiał dowodowy i udowodnić to. W sprawie przekraczanych prędkości przez kierowców aut odpowiedział, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie techniczne, czyli przebudowanie ulicy w taki sposób, aby ograniczyć szybką jazdę, jednak wymaga to wielu uzgodnień, a Podkowa Leśna jest w tym zakresie specyficzną miejscowością.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że w odpowiedzi na prośby mieszkańców, miasto pisało w sprawie uzgodnienia progów zwalniających, ale prośby te zawsze spotykały się z negatywną odpowiedzią.

Nadkomisarz Robert Seliga odpowiedział, że jedyne co może zrobić, a jest na to realna szansa, to zwiększyć ilości badań prędkości przy użyciu radaru.

Radny K. Głowacki wyraził opinię, że aby było lepiej i bezpieczniej w mieście, ważna jest współpraca mieszkańców z policją. Jednak bardzo ważnym jest też, aby policja na zgłoszenia mieszkańców reagowała. Pytał, jakie są plany w sprawie Komisariatu Policji w Podkowie, ponieważ mówi się, że jest on zagrożony.

Nadkomisarz Robert Seliga zdementował te pogłoski. Wyjaśniał, że Komisariat jest zagrożony, ale awarią techniczną. Mówił, że nikt nie ma zamiaru likwidować Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący RM oraz Burmistrz podziękowali przedstawicielom Policji za przybycie i udzielenie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Przyjęcie porządku obrad

Radny D. Murawski złożył wniosek, aby w punkcie IV sesji przenieść procedowanie nad przyjęciem budżetu miasta na 2010 rok na koniec tej części programu, tj. ppkt 6.

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu XXXIV sesji z w/w zaproponowaną zmianą (w składzie 14 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 3 głosy
Program przyjęto.

Program XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej przyjęto w brzmieniu:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej
III. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
IV. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”,
2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,
3. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. Rady Miasta Podkowy Leśnej,
4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok,
5. sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
6. uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
VI. Informacje dla Rady Miasta.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

III. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, iż w ostatnim czasie interpelacji radnych nie było. Poinformował, iż
w bieżącym roku nie będzie organizowana akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych w mieście.
Kolejne sprawy, o których mówił to:
– przetarg dotyczący rozbudowy Szkoły Samorządowej. Burmistrz informował, iż wpłynęło 8 ofert. Jedna z nich w stosunku do pozostałych ofert jest zdecydowanie niska. Burmistrz dodał, że wysłaliśmy szereg pytań do tej firmy.
– sprawa dwóch rodzin budynku przy ulicy Parkowej 19, którzy powinni opuścić ten budynek ze względu na stan techniczny tego obiektu. Burmistrz wyjaśniał, iż owi mieszkańcy po raz kolejny odmówili przeniesienia się do innych mieszkań. Dalsze kroki w tej sprawie uzależnione są od opinii radcy prawnego, który analizuje sytuację. Burmistrz zasygnalizował jeszcze, że będąc z wizytą u jednej z rodzin, spotkał się obraźliwymi słowami wobec narodu polskiego. Burmistrz mówił, że nie będzie tego tolerował, jeśli sytuacja ta powtórzy się.
– do Rady Powiatu Grodziska Mazowieckiego wpłynęło pismo podpisane przez Komitet Obrony Przychodni Zdrowia przy ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej z prośbą o skorygowanie niezgodnego
z uchwałą Rady Powiatu z aktu notarialnego z 2003 r. zezwalającym na użytkowanie budynku przychodni zdrowia na inne cele niż opieka zdrowotna, opieka społeczna. Komitet wnosi, aby Rada Powiatu doprowadziła do sporządzenia nowego aktu notarialnego zgodnego z przedmiotową uchwałą Rady na koszt gminy Podkowy Leśnej. Burmistrz wyjaśniał, iż owy akt notarialny, który według Komitetu jest niezgodny z prawem podpisywał również Starosta. Dodał, iż takie wystąpienie działa na szkodę gminy.

Przewodniczący RM J. Radziejowski w sprawie budynku przy ulicy Parkowej 19 mówił, iż w zaistniałej sytuacji miasto ma problem, gdyż z jednej strony jest wyraźny nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do opuszczenia budynku przez jego lokatorów, a z drugiej strony opór tych mieszkańców.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż tak jak wcześniej wyjaśniał, czeka na opinię radcy prawnego w tej sprawie.

Radna D. Obzejta-Żbikowska pytała, jakie było uzasadnienie odmowy przyjęcia propozycji przeniesienia się do innego lokum lokatorów budynku przy ulicy Parkowej 19?

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stepień-Przygoda przedstawiła, iż Państwo ci tłumaczyli, iż szacowane opłaty za media w wysokości 360 zł/m-c to zbyt duże koszty utrzymania tego lokalu. Koszty te zostały oszacowane na podstawie wcześniejszych rachunków. Dodatkowo uzasadniali, iż obawy w nich budzi fakt, że jest to domek nie gminy, ale osób prywatnych. Z-ca Burmistrza dodała, iż przecież wiemy, że gmina nie dysponuje obecnie swoimi budynkami.

Burmistrz Miasta A. Kościelny dodał, iż wysokość czynszu dla tych mieszkańców nie uległaby zmianie, a za media państwo ci powinni płacić w zależności od zużycia, jak to robili mieszkając na ulicy Parkowej.

Radny D. Murawski pytał, co z pozostałymi lokatorami zamieszkującymi budynek Parkowa 19?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż dla jednej z rodzin, która nie płaci czynszu będzie postawiony na tej działce kontener, na co jest zgoda.

Radny D. Murawski pytał, co ze znakami zakazującymi parkowania w części spacerowej Alei Lipowej?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż systematycznie stawiane są nowe znaki w mieście i dopyta pracownika UM, co z tymi w Al. Lipowej.

IV. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta.

Radny D. Murawski i radny Z. Musiałek zgłosili swoje uwagi do protokołu, które protokolant zaakceptował.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji z dnia 26 listopada 2009 roku (w składzie 14 radnych):
Za: 14 głosów
W/w protokół przyjęto jednomyślnie.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” – projekt nr 134/2009

Radna D. Obzejta-Żbikowska prosiła o wyjaśnienia w sprawie punktu 3 rozdziału 4 przedmiotowego „Programu (…)”, tj. na jakiej zasadzie owo użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej miałaby się odbywać? Czy to ma być odpłatnie, bezpłatnie?

Mec. J. Tarasiuk odpowiedziała, iż miałoby się to odbywać bezpłatnie.

Radna A. Łukasiewicz przedstawiła, iż przedmiotowy „Program (…)” był przekazany w X 2009 r. do konsultacji i był też opiniowany na Forum Organizacji Pozarządowych. Radna wyjaśniała, iż kilkakrotnie wnioskowała o wprowadzenie zapisu dotyczącego współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na posiedzeniu Komisji KOiSS dnia 12 listopada 2009 r. wszyscy obecni (6) członkowie Komisji, pozytywnie zaopiniowali ten wniosek. Radna dodała, iż tak zrozumiała przebieg tego posiedzenia i nadal podtrzymuje swój wniosek
o uzupełnienie „Programu (…) o punkt 10 rozdziału 4 w brzmieniu: „współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł”. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały prosiła o omówienie podsumowania, który da obraz przebiegu efektywności realizacji zadań w 2009 r. przez organizacje pozarządowe. (Sekretarz Miasta przekazała radnym materiał z tymi danymi.)

Skarbnik Miasta M. Ostrowska pytała, na czym owo „współdziałanie” miałoby polegać?

Radna J. Trzeciak-Walc mówiła, że współpraca z organizacjami w zakresie pomocy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych opiera się na kazusie, że każda z organizacji musi dysponować jakąś kwotą wartości przedsięwzięcia, na ogół jest to 20-25%. Ma to być własna kwota, która umożliwia aplikowanie
o dofinansowanie. Ponieważ środki gminne w konkursie nie wystarczają na realizację zadań w pozostałych 70-80%, które są organizowane na korzyść miasta, wydaje się uzasadnione, że jeśli organizacja otrzyma pozytywną rekomendację miasta do realizacji zadania, to mogą liczyć również na wsparcie na realizację tych zadań ze środków zewnętrznych.

Radny D. Murawski powiedział, iż w rozdziale 4 jest punkt 7 brzmiący: „udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;” Jednocześnie Radny przytoczył zapisy z dyskusji na posiedzeniu Komisji KOiSS z dnia 12 listopada 2009 r., – że ewentualne współfinansowanie lub wsparcie zdań organizacji pozarządowych przez miastonp. zapewnienie wkładu własnego) powinno znaleźć się w innej regulacji niż „Program….”, z zastrzeżeniem, że wydatki takie powinny podlegać każdorazowej ocenie Rady Miasta, pod kontem zasadnością ich wydania oraz posiadanych możliwości finansowych.

Radny K. Głowacki przedstawił, iż na posiedzeniu Komisji KOiSS członkowie Komisji rozmawiali na temat przedmiotowego „Programu (…)”, ale nie zostały wyciągnięte na jego temat konkretne wnioski.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zdecydował, aby przegłosować wniosek radnej Łukasiewicz
o dodanie punktu 10 w rozdziale 4 „Programu (…) w brzmieniu: „współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.”

Radna D. Obzejta-Żbikowska mówiła, że w/w zapis jest zapisem zbyt ogólnym, gdyż pojęcie „współdziałanie” ma szerokie znaczenie i powinno to być bardzo szczegółowo sformułowanie,.

Radna A. Łukasiewicz na przykładzie m.st. Warszawy mówiła, że tam są takie regulacje, które pozwalają później na wsparcie organizacji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśniał, że organizacja może zawsze zwrócić się do Burmistrza
o wsparcie, a Burmistrz może rekomendować Radzie Miasta pomysł realizacji zadania przez organizację, a Rada Miasta może wtedy podjąć odpowiednią uchwałę.

Radny D. Murawski zgłosił wniosek formalny o dodanie w przedmiotowym „Programie (…)” w rozdziale 2 punktu 5 w brzmieniu: „pielęgnowanie i popularyzacja osiągnięć mieszkańców i tradycji miasta.”

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku radnego D. Murawskiego (w składzie 14 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku radnej A. Łukasiewicz (w składzie 14 Radnych):
Za: 4 głosy
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów
W/w wniosku nie przyjęto.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie uchwała nr 146/XXXIV/2009.

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok – projekt 130/2009

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI wyraził opinię, iż Komisja BFiI pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie uchwała nr 147/XXXIV/2009.

3. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/IV/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 131/2009

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła powody uchylenia tej uchwały. Wyjaśniała, iż praktyka była taka, że jeżeli jednostki gminne zajmowały nieruchomość, to gminy zwalniały takie jednostki z podatku. W tej chwili jest orzeczenie Trybunału, które mówi, że nie można tego robić.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie uchwała nr 148/XXXIV/2009.

4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok – projekt 133/2009

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie uchwała nr 149/XXXIV/2009.

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI w imieniu Komisji BFiI wyraził pozytywną opinię na temat przedmiotowego projektu uchwały

5. sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień – projekt 132/2009

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI wyraził opinię, iż Komisja BFiI pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przyjęto jednogłośnie uchwała nr 150/XXXIV/2009.

Przerwa: 20.45-20-55

6. uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, że wnosi pod obrady projekt budżetu miasta w tej formie, jaką zaproponował wcześniej, ze zmianami zaleconymi przez RIO. Dodał, że do wniosków Komisji BFiI będzie ustosunkowywać się w trakcie sesji.

Skarbnik Miasta M. Ostrowska wyjaśniła istotę zmian zaleconych przez RIO, tj. oprócz zmian technicznych, w załączniku pn.: „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012” wyjęto wszystkie inwestycje, które nie rozpoczynają się w 2010 roku i wszystkie inwestycje, które są powyżej 2012 roku. Tabela upraszcza się o tyle, że zostaje kredyt na drogi i kredyt na szkołę.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawiał, że szukamy dużych środków na inwestycje, tj. na budowę szkoły, budynku komunalnego oraz przebudowę parku miejskiego.

Radny D. Murawski wyraził opinię, że UM potraktował Radę Miasta po macoszemu, bo po posiedzeniach Komisji BFiI zgłoszone uwagi Komisji do projektu budżetu na 2010 rok nie zostały uwzględnione.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniła, że projekt budżetu miasta to propozycja Burmistrza.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził zgłaszanie wniosków zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok.

Radny D. Murawski zgłosił:

1. w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 – Przebudowa ulic – obniżyć ogólną kwotę w tym paragrafie o 1 mln 200 tyś. zł i tym samym zmniejszyć deficyt miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż Podkowa ma niepowtarzalną okazję na wykorzystanie tych środków w osobie specjalisty ds. dróg, który chce działać. Burmistrz wyjaśniał, że nie widzi zysku dla miasta, obniżając kwoty w tym rozdziale, a nasz deficyt nie przekracza dopuszczalnych wymagań. Na koniec wyjaśnień Burmistrz podtrzymał, aby kwoty w tym paragrafie pozostawić w niezmienionej formie.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku nr 1 (w składzie 14 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawski zgłosił:

2. w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 – Remont budynku CKiIO przy ulicy Świerkowej 1 – zdjąć całą kwotę w tym paragrafie przeznaczoną na wymianę grzejników, tj. 65 tyś. zł
i tym samym zmniejszyć deficyt miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny powiedział, że według oceny specjalistów istnieje realne zagrożenie, że ogrzewanie w budynku przy ulicy Świerkowej 1 może w każdej chwili wysiąść i przez wzgląd na bezpieczeństwo należałoby je wykonać. Burmistrz dodał, że ze względów finansowych zaplanowaliśmy wykonywanie tych prac stopniowo, dlatego wcześniej został wymieniony piec w tym budynku.

Radna A. Łukasiewicz pytała, czy ewentualna wymiana grzejników wpłynęłaby na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku?

A. Witkowska – dyrektor CKiIO w Podkowie Leśnej odpowiedziała, że wymiana grzejników obniżyłaby koszty ogrzewania.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku nr 2(w składzie 14 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

3. w dziale 710 rozdział 71035 – bieżące utrzymanie cmentarza – obniżyć ogólną kwotę
w tym rozdziale o 20 tyś. zł i tym samym zmniejszyć deficyt miasta

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w kwocie, którą zaplanowano chcielibyśmy uporządkować przede wszystkim część cmentarza od strony wejścia od ulicy Ogrodowej.

Głosowanie za przyjęciem w/w wniosku nr 3 (w składzie 14 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 3 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

4. w dziale 750 rozdział 75023 – Urząd gminy – obniżyć ogólną kwotę w tym rozdziale w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – o 120 tyś zł i przenieść te środki na poczet obniżenia deficytu miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w związku z inwestycjami, które miasto planuje wykonać, poza inwestorem zastępczym, widzi potrzebę zatrudnienia specjalisty ds. budownictwa, który z ramienia UM zajmowałby się wykonywanymi inwestycjami i nadzorem. Dodał, że w związku z innymi zadaniami musimy mieć informatyka oraz pracownika ds. zarządzania kryzysowego i w tym momencie nie będzie już mowy o żadnych podwyżkach dla pracowników. Burmistrz Miasta korzystając ze statystyk wyjaśnił, że jesteśmy jedną z gmin, która najmniej płaci pracowników, co powoduje, że mamy małe szanse na zatrudnianie specjalistów.

Radny D. Murawski wyraził opinię, że skoro do rozbudowy szkoły planuje się wyłonić inwestora zastępczego, to po co zatrudniać dodatkową osobę w administracji UM.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że znana jest wszystkim liczba etatów w dziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM, że jest ona mała i w związku z planowanymi inwestycjami potrzebne jest
w tym referacie wsparcie.

Radny Z. Bojanowicz mówił, że Komisja BFiI nie neguje dawania pracownikom podwyżek, jednak należy szukać oszczędności. Radny zawnioskował, aby:
5. w dziale 750 rozdział 75023 – Urząd gminy – obniżyć ogólną kwotę w tym rozdziale o 100 tyś zł i tym samym obniżyć deficyt miasta.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego przez radnego Z. Bojanowicza wniosku nr 5 (w składzie 14 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 6 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
W/w wniosek przyjęto i w związku z tym wniosek nr 4. stał się bezprzedmiotowy.

Radny D. Murawskich złożył kolejny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok., tj.:
6. w dziale 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obniżyć ogólną kwotę w tym rozdziale o 15 tyś. zł i kwotę tę przenieść na poczet obniżenia deficytu miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyraził komentarz, iż w tym roku będziemy obchodzić 85-lecie naszego miasta, na co z pewnością będą potrzebne środki więc nie należy ich w tym rozdziale zmniejszać.

Radna A. Żukowska-Maziarska w związku z w/zgłoszonym przez radnego Murawskiego wnioskiem nr 6, pytała, jak ten wniosek ma się do dodanego punku w „Programie współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”, gdzie dodano punkt pn.: „pielęgnowanie i popularyzacja osiągnięć mieszkańców i tradycji miasta”?

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku nr 6 (w składzie 14 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawski złożył następny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok., tj.:
7. w dziale 900 rozdział 90001 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – obniżyć ogólną w tym rozdziale o 15 tyś. zł i tym samym zmniejszyć deficyt miasta.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku nr 7 (w składzie 14 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 6 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawskich przedstawił następny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok, tj.:
8. w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg – obniżyć ogólna kwotę w tym rozdziale o 40 tyś. i obniżyć o tę kwotę deficyt miasta.
Po reasumpcji głosowania treść wniosku otrzymała brzmienie: 10 tyś. zł przeznaczyć na obniżenie deficytu miasta oraz 5 tyś. zł na szczepienie emerytów i 25 tyś. zł kontynuację akcji szczepień dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy.

Radny Z. Bojanowicz wyjaśniał, że jest to obniżenie kwoty przeznaczonej na budowę punktów świetlnych, co jest związane ze zmniejszoną wcześniej kwotą na budowę dróg.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku nr 8 (w składzie 14 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 2 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawski zgłosił kolejną propozycję zmiany do projektu budżetu miasta na 2010 rok, tj.:
9. w dziale 921 rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki – obniżyć kwotę w tym rozdziale o 145 tyś. zł i środki te przenieść na konto obniżenia deficytu miasta. Radny wyjaśniał, że wnioskiem tym chodzi o szukanie oszczędności.
Po reasumpcji głosowania treść wniosku otrzymała brzmienie: w dziale 921 rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki – obniża się kwotę w tym rozdziale o 145 tyś. zł, z czego 105 tyś. zł przeznacza się na obniżenie deficytu miasta oraz 40 tyś. zł na oczyszczenie składowiska śmieci na działce przy ulicy Cichej (róg ul. Wiązowej).

Radna A. Żukowska-Maziarska złożyła wniosek o głosowanie imienne w sprawie w/zgłoszonej zmiany.

A. Witkowska – dyrektor CKiIO w Podkowie Leśnej pytała, z czego w takim razie miałaby zrezygnować organizując pracę Centrum? Wyjaśniała, że został zakupiony sprzęt nagłaśniający dla Centrum na Lilpopa 18, a ważnym jest też, aby zorganizować odpowiedni sprzęt nagłaśniający dla Centrum na Świerkowej 1.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przypominał, że wnioskiem zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok w tym rozdziale, jaki składała do Burmistrza Komisja BFiI, było obniżenie tej kwoty o 45 tyś. zł a nie o 145 tyś. zł. Następnie Przewodniczący RM zarządził głosowanie imienne w sprawie w/zgłoszonego wniosku nr 9 (w składzie 14 Radnych):

1. Bojanowicz Zbigniew – „za”
2. Borkowski Mirosław – „za”
3. Choroś Małgorzata – „za”
4. Chrzanowski Jarosław – „za”
5. Głowacki Kazimierz – „za”
6. Janus Małgorzata – „wstrzymuję się”
7. Łukasiewicz Anna – „przeciw”
8. Mironiuk Jolanta – „za”
9. Musiałek Zbigniew – „przeciw”
10. Murawski Dariusz – „za”
11. Obzejta-Żbikowska Dorota – „za”
12. Radziejowski Janusz – „przeciw”
13. Trzeciak-Walc Joanna – „przeciw”
14. Żukowska-Maziarska Anna – „przeciw”

Za: 8 głosów
Przeciw: 5 przeciw
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawskic zgłosił następny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok., tj.:
10. w dziale 921 rozdział 92116 – Biblioteka – obniżyć ogólną kwotę w tym rozdziale o 15 tyś. zł i o tę kwotę obniżyć deficyt miasta.

Radny Z. Musiałek wniósł o głosowanie imienne w w/w sprawie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie imienne w sprawie w/zgłoszonego wniosku nr 10 (w składzie 14 Radnych):

1. Bojanowicz Zbigniew – „za”
2. Borkowski Mirosław – „za”
3. Choroś Małgorzata – „za”
4. Chrzanowski Jarosław – „za”
5. Głowacki Kazimierz – „za”
6. Janus Małgorzata – „przeciw”
7. Łukasiewicz Anna – „przeciw”
8. Mironiuk Jolanta – „za”
9. Musiałek Zbigniew – „przeciw”
10. Murawski Dariusz – „za”
11. Obzejta-Żbikowska Dorota – „za”
12. Radziejowski Janusz – „wstrzymuję się”
13. Trzeciak-Walc Joanna – „przeciw”
14. Żukowska-Maziarska Anna – „przeciw”

Za: 8 głosów
Przeciw: 5 przeciw
Wstrzymało się: 1 głos
W/w wniosek przyjęto.

Radny D. Murawski przedstawił kolejny wniosek zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok., tj.:
11. przeznaczyć kwotę 5 tyś. zł na organizacje szczepień przeciwko grypie dla emerytowanych mieszkańców miasta.

Radna D. Obzejta-Żbikowska zgłosiła wniosek o głosowanie imienne w sprawie w/ zgłoszonego wniosku radnego D. Murawskiego.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie imienne w sprawie w/zgłoszonego wniosku nr 11 (w składzie 14 Radnych):

1. Bojanowicz Zbigniew – „za”
2. Borkowski Mirosław – „za”
3. Choroś Małgorzata – „za”
4. Chrzanowski Jarosław – „za”
5. Głowacki Kazimierz – „za”
6. Janus Małgorzata – „za”
7. Łukasiewicz Anna – „wstrzymuję się”
8. Mironiuk Jolanta – „za”
9. Musiałek Zbigniew – „wstrzymuję się”
10. Murawski Dariusz – „za”
11. Obzejta-Żbikowska Dorota – „za”
12. Radziejowski Janusz – „za”
13. Trzeciak-Walc Joanna – „wstrzymuję się”
14. Żukowska-Maziarska Anna – „wstrzymuję się”

Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
W/w wniosek przyjęto.

Mec.J. Tarasiuk prosiła o wyjaśnienie zaistniałej niejasności. Mówiła, że wcześniej przyjmowanymi wnioskami Rada Miasta zmniejszała deficyt miasta, a teraz radny Murawski proponuje dołożyć gdzieś środki. Pytała skąd wziąć środki na ten cel?

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził reasumpcję głosowania zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok tj.: wniosku nr 8:
I. w dziele 900 rozdział 90015 § 6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg – obniżyć ogólną kwotę o 10 tyś. zł i tym samym zmniejszyć deficyt miasta (w składzie 14 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
W/w wniosek przyjęto.
II. z działu 900 rozdział 90015 § 6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 tyś. zł przeznaczyć na organizacje szczepień przeciwko grypie dla emerytowanych mieszkańców miasta oraz 25 tyś. zł na kontynuację akcji szczepień dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy(w składzie 14 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
W/w wniosek przyjęto

Przewodniczący RM J. Radziejowski złożył wniosek:
12. przeznaczyć kwotę 40 tyś. zł na oczyszczenie składowiska śmieci na działce przy ulicy Cichej, róg ul. Wiązowej, które powoduje zagrożenie sanitarne, pożarowe itp.

Mec. J. Tarasiuk zapytała, w jakim trybie UM miałby to zrobić?

Przewodniczący RM J. Radziejowski odpowiedział, że w trybie ustawy o zachowaniu porządku
w gminach.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził reasumpcję głosowania zmian do projektu budżetu miasta na 2010 rok tj.: wniosku nr 9, gdzie w dziale 921 rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki – obniża się kwotę w tym rozdziale o 145 tyś. zł, z czego:
I. 105 tyś. zł przenosi się na obniżenie deficytu miasta(w składzie 14 Radnych): :
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
W/w wniosek przyjęto
oraz
II. 40 tyś. zł na oczyszczenie składowiska śmieci na działce przy ulicy Cichej, róg ul. Wiązowej – wniosek nr 12 (w składzie 14 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 3 głosy
W/w wniosek przyjęto

Radny D. Murawski wniósł o dokonanie stosownych zmian w projekcie budżetu miasta na 2010 rok, zgodnie z uwagami i wnioskami zgłoszonymi przez RIO w piśmie znak: RIO-S/263/W/09 z dnia 03.12.2009 r.
Radny pytał, jak miasto ma zamiar wygospodarować środki własne w wysokości 2 mln 500 tyś. zł w roku 2011 na budowę sali sportowej?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że wprowadzenie zmian zaleconych przez RIO jest oczywiste, a dane na 2011 rok są założeniami, gdyż dopiero w projekcie budżetu na rok 2011 będą podane kwoty realne, a wygospodarować je planuje się na zasadzie oszczędności.
Następnie Burmistrz Miasta uzasadniając, iż w związku z tym, że w Podkowie Leśnej nie ma praktycznie fundacji, zaproponował zmianę w projekcie budżetu na 2010 rok, tj,:
13. w dziale 921 rozdział 92195 w § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – obniżyć kwotę z 10 tyś. zł do
2 tyś. zł, a pozostałe 8 tyś zł. przenieść do § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonej zmiany przez Burmistrza, wniosek nr 13 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głos
W/w wniosek przyjęto jednogłośnie.

Radny D. Murawski pytał, co miasto zamierza zrobić w kwestii sportu, gdzie w budżecie na ten cel przeznaczono tylko 40 tyś. zł, a dla porównania na schronisko dla zwierząt w Milanówku w budżecie miasta przeznaczono 45 tyś. zł. Pytał, czy miasto ma w sprawie rozwoju sportu jakąś politykę?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że nie ma mieście żadnej organizacji, która działałaby
w kwestii sportu w mieście. Uzasadniał, iż uznaliśmy, że te pieniądze są wystarczające.

Wobec braku kolejnych uwag radnych do projektu budżetu miasta na 2010 rok Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok ze wszystkimi, wcześniej przyjętymi poprawkami (w składzie 14 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto uchwała nr 151/XXXIV/2009

VI. Informacje dla Rady Miasta.

Przewodniczący RM J. Radziejowski informował o:
– otrzymanych wyjaśnieniach Burmistrza w sprawie Skargi Zarządu LOP Oddziału w Podkowie Leśnej, którą otrzymaliśmy od Wojewody. Przewodniczący wyjaśniał, iż należy to załatwić w formie uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował, by wnioski w tym zakresie podjąć wspólnie z Komisją Ładu i Ochrony Środowiska.
– Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wystąpiło do Rady Miasta o podjęcie starań o nadanie dla Podkowy Leśnej tytułu Pomnika Historii na podstawie ustawy o ochronie zabytków. Komisja KOiSS zapozna się tym wnioskiem i ewentualnie zostanie zgłoszona w tej sprawie odpowiednia uchwała.

Burmistrz Miasta A. Kościelny dodał, że popiera ten wniosek, iż to duża zaleta dla miasta.

Radny K. Głowacki członek Komisji Przetargowej do spraw rozbudowy Szkoły Samorządowej relacjonował, iż 8 przedsiębiorstw stanęło do przetargu, następnie musimy wybrać wykonawcę. Radny wyjaśniał, że w tej chwili jesteśmy na etapie otwarcia ofert.

Radny Z. Bojanowicz odnosząc się jeszcze do spraw rozbudowy Szkoły Samorządowej zwracał uwagę, by w umowie precyzyjnie określać hasła i spisywać wszystkie konkrety, bo rzeczy nie wymienione w umowie będą dodatkowymi robotami i na tym firmy żerują. Dodał jeszcze, iż uważa, że nadszedł czas na wyłonienie inwestora zastępczego.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż wszystkie kroki podejmowane są zgodnie z harmonogramem prac i działań związanych z rozbudową Szkoły.

Radna J. Trzeciak-Walc zwróciła się do Burmistrza o opracowanie nowego regulaminu komisji opiniującej wnioski o dofinansowanie składane przez organizacje pozarządowe. Wnosiła o jak najszybsze ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych.

VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Radny Z. Musiałek podzielił się swoimi przemyśleniami na temat działania Rady. Mówił: ’’że w momencie, gdy szukamy usilnie, wszędzie środków, obcinamy tu i tam, nie zgadzamy się jednocześnie na to, żeby organizacje pozarządowe mogły w łatwy sposób te środki szukać.” Dodał: „myślę tu o LADERze i konkretnie i o odrzucenie punktu – współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych”. Pytał: „czemu przeszkadza to Radzie, aby przyjąć taki punkt?” Wyjaśnił, iż za sprzeczne uważa: „poszukiwanie z jednej strony środków, a z drugiej strony ucinanie sobie ręki, która może te środki dać.” W sprawie cmentarza, odniósł się do wniosków Komisji Rewizyjnej. Radny mówił, że Komisja: „wskazywała na to, że należy doglądać cmentarza i w jakiś sposób przeznaczyć na to środki. Dzisiaj dowiadujemy się, że środki na cmentarz są obcięte”. Dalej radny przedstawiał, że: „Komisja Rewizyjna mówi przy okazji jednych ze swoich posiedzeń, że na pewno będą zwiększone inwestycje w mieście i wtedy potrzeba jest taka, żeby poszukać fachowców w UM w dziale inwestycji, a my ucinamy środki UM m.in. na to działanie.” Następnie radny wskazywał, iż: „mówimy o tym, że chcemy podtrzymywać tradycje, bo ona jest taka piękna i zachwycamy się nią. Mówimy, jak to jest pięknie i ładnie, a tymczasem ucinamy środki Bibliotece oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, które powinny dbać o to.” Konkludując radny Musiałek powiedział, że: „takich sprzeczności w stosunku do działania Rady i tego, co dziś zaprezentowała na sesji, mógłbym więcej przytoczyć.”

Radny Z. Musiałek podzielił się swoimi przemyśleniami. Wyjaśniał, że szukamy wszędzie środków, nie zgadzając się jednocześnie na to, aby organizacje pozarządowe mogły łatwo środki te znaleźć. W sprawie cmentarza, odniósł się do wniosków Komisji Rewizyjnej, która wskazywała wcześniej, że należy zadbać o cmentarz, a jednak środki na ten cel w budżecie zostały obcięte. Inna sprawą, która radny Z. Musiałek wskazywał, to taka, iż mówiło się, że w związku z nowymi inwestycjami w mieście należy szukać do pracy w UM specjalistów w tych dziedzinach, tymczasem Rada obcina UM środki w budżecie. Kolejny przykład, który radny wskazywał, to taki, iż mówi się o utrzymaniu tradycji miasta, tymczasem obcinane są środki Bibliotece oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, które współuczestniczą i są odpowiedzialne za utrzymanie tradycji miasta.

Radny K. Głowacki , podając przykłady niedociągnięć ze strony konserwatora oświetlenia w mieście, pytał, czy UM nie powinien zrewidować umowy z tym konserwatorem?

Radny Z. Bojanowicz również wskazywał przykłady na nie wywiązywanie się konserwatora z umowy. Wskazywał też na nienależyte odśnieżanie ulic w mieście oraz zgłaszał uwagi w sprawie wodociągów.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że my interweniujemy w takich sprawach i rozmowy
z konserwatorami są przeprowadzane.

Mecenas J. Tarasiuk wyjaśniała, iż zastanowimy się nad tym, jak poprawić sytuację w zgłaszanych sprawach.

Mieszkanka A. Foss wyraziła ubolewanie, iż tak drastycznie obcięto środki w budżecie miasta na 2010 rok przeznaczone na remonty dróg. Pytała, dlaczego Rada postawiła przede wszystkim na rozbudowę Szkoły, zapominając o programie budowy i remontów dróg w mieście?

Radny J. Chrzanowski odpowiedział, że program rozbudowy dróg jest realizowany i można mówić, że odstępujemy od modernizacji dróg. Wyjaśniał, że nie można zadłużać miasta, zaciągając ogromne kredyty, a rozbudowa Szkoły jest również bardzo istotną sprawą dla miasta.

Doktor M. Perka pytała, czy UM ma koncepcję na lokalizację dla MZEAS na czas rozbudowy Szkoły? Mówiła, że remont przychodni został wstrzymany przez UM.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż prace remontowe w przychodni były przeprowadzane bez odpowiednich pozwoleń. Burmistrz dodał, że zażądaliśmy planów przebudowy uzgodnionych
z odpowiednimi służbami. Jednak to, co zostało przedstawione, nie spełnia wymogów. Jeśli chodzi
o MZEAS, to nie ma jeszcze koncepcji jego ulokowania. Będzie to możliwe po wyłonieniu wykonawcy
i uzgodnienia z nim wszelkich kwestii związanych z ulokowaniem jego kontenerów,

Doktor M. Perka wyjaśniała, iż podanie w sprawie umożliwienia remontu przychodni wpłynęło do UM
w sierpniu br. Wyjaśniała, że po telefonicznym uzgodnieniu rozpoczęto remont, a plany remontu do UM dostarczono.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, iż nie chcąc wstrzymywać zapowiadanych prac malowania i aranżacji wnętrz wyrażono na to zgodę, ale gdy okazało się, iż wykonywane są otwory w ścianach nośnych musieliśmy reagować. Nie możemy pozwolić na samowolę budowlaną. Wykonawca powinien wiedzieć, iż przed rozpoczęciem tak poważnych prac, należy przedstawić projekt posiadający wszelkie uzgodnienia.

K. Kowalewska – kierownik referatu GMiI UM wyjaśniała, że dwa razy odrzucała projekt z prośbą
o uzupełnienia wszelkich uzgodnień. W celu wyjaśnienia wątpliwości zgłaszanej kwestii zapraszała do UM, gdzie można zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie.

Radny D. Murawski pytał, na co UM planuje przeznaczyć pozostałe pomieszczenia w przychodni, gdzie zostanie przeniesiona Pani Dyrektor Markowicz z pracownikami oraz lokatorka z budynku przy szkole?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że jak podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, to poinformuje od razu o tym Radę Miasta.

VIII. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski składając zebranym życzenia świąteczno-noworoczne zamknął posiedzenie XXXIV sesji Rady Miasta. Do życzeń dołączył się również Burmistrz Miasta.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XXXV sesji Rady Miasta z dnia 4 lutego 2010 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 4 lutego 2010 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otwierając obrady XXXV sesji Rady Miasta V kadencji., powitał zebranych radnych miasta (obecnych 9 radnych – lista w załączeniu;) Burmistrza Miasta, pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, licznie zebranych mieszkańców Podkowy Leśnej oraz mecenasa Orłowskiego. W sprawie porządku obrad sesji Przewodniczący RM zgłosił, by do programu sesji wprowadzić projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Środowiska w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej oraz projektu uchwały w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej. Poinformował również o pismach skierowanych do Rady, tj. wystąpieniu obywatelskim Związku Podkowian, wystąpieniu Uniwersytetu Otwartego Pokolenia w Podkowie Leśnej, o piśmie Komisarza Wyborczego z prośbą o ustosunkowaniem się co do przyszłości głosowania i podziału na okręgi wyborcze miasta oraz o sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w 2009 roku.

Burmistrza Miasta A. Kościelny wnioskował o dodanie do programu sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. przedłożonego Radzie 21.01 br. Prosił, by zająć się tą sprawą na początku spotkania, ponieważ jest obecny Mec. Orłowski, który chce przekazać zebranym informacje dotyczące planowanego zaciągnięcia kredytu.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował, następujący porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta:

Program XXXV sesji Rady Miasta:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przedstawienie wystąpienia obywatelskiego Związku Podkowian.
IV. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie zaciągnięcia kredytu,
2. zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok,
3. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy,
4. ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej,
5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
6. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.
7. w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej,
8. w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w 2009 roku.
VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.

Program sesji przyjęto.

II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że zaprosił mecenasa Orłowskiego, który przekaże informacje oraz odpowie na pytania dotyczące planowanego zaciągnięcia kredytu na rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej w mieście, która to inwestycja rozpocznie się w tym roku.

Mec. H.J. Orłowski dziękując za zaproszenie, przedstawił, iż przez 12 lat do 2005 r. opiekował się gminą jako członek Regionalnej Izby Obrachunkowej i przez ten czas nie miał powodów do tego, by wszczynać postępowanie nadzorczego z powodów niezgodnego z prawem postępowania gminy. Od dwóch lat pomaga Podkowie Leśnej w przygotowaniu wszelkich spraw dotyczących robót budowlanych i umów o prace projektowe, gdyż specjalizuje się w zakresie budownictwa i zamówień publicznych. Wyjaśniał, iż pomagał w opracowaniu siwz przy przetargu na rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej, gdzie planowana wartość przetargu to ok. 9 mln zł. Mecenas przedstawił, że do przetargu zgłosiło się 8 wykonawców, z czego 1 podał kwotę 7, 6 mln., dwóch po 9 mln, 3 po 9,2 mln i dwóch po ok. 12 mln zł. Wyjaśniał, że były duże kłopoty związane z ofertą za 7,6 mln zł, gdyż pojawiły się obawy, czy ten wykonawca poradzi sobie z wykonaniem tej inwestycji. Okazało się, że wykonawca ten miał tylko chęci, bo nie zatrudniał ani jednego fachowca w zakresie budownictwa. Oferent ten twierdził, że budował hale targową w Białymstoku. Okazało się, że budował to ktoś inny, a on był uznany generalnym wykonawcą. W związku z tym były pełne przesłanki, aby zrobić zarzut ceny rażąco niskiej, bo za tyle żaden wykonawca w Polsce tej inwestycji nie wykona przy poziomie obowiązujących cen. Mec. Orłowski przedstawił, iż Podkowa Leśna inwestycje podstawowe zaplanowane na rok 2010 i lata następne musi finansować z kredytu bankowego. Dlatego potrzebna jest uchwała Rady Miasta upoważniająca Burmistrza do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (15 lat) w wysokości 6.500.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły oraz przebudowa ulic. Wyjaśniał, dlaczego miałby być to kredyt długoterminowy. Mec.Orłowski wyjaśniał, że jedną z przesłanek jest fakt, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych spłata roczna kredytu nie może przekroczyć 15 % dochodów budżetowych. A druga, to taka, by nie zamykać możliwości inwestowania w inne potrzeby. Pan Orłowski przedstawiał, że zrobiliśmy badania, ile kosztowałby gminę kredyt na 5, 7, 10, 12, 15 I 20 lat. Wyjaśniał, że na koszt kredytu składają się trzy wartości, tj. oprocentowanie, marża banku i prowizja przygotowawcza. Mec. Orłowski przedstawiał, że przy prognozie 5 letniej kredyt kosztowałby 1,560 mln zł, przy 7-letniej 1,950 mln zł, przy 10-letniej 2,535 mln zł, przy 12-letniej 2,925 mln zł, przy 15-letnej 3,510 mln zł, przy 20-letniej 4,485 mln zł. Wyjaśniał, że Burmistrz Miasta proponuje również, aby Rada upoważniła go do tego, by kredyt zacząć spłacać po upływie półtora roku czyli od 2012 roku. Wybór takiej opcji umożliwi w pierwszych latach rozbudowy szkoły finansowanie innych inwestycji w mieście, np. ważnego dla miasta budynku komunalnego. Z prognozy 15-letniej wynika, że gmina w pierwszym roku czyli 2010 zapłaci 195 tyś zł, na które składają się odsetki i marża banku, bo zakładamy, że kredyt ten zostanie uruchomiony w połowie bieżącego roku, a w 2011 roku, tj. w ostatnim roku karencji 390 tyś. zł, na które składa się marża i oprocentowanie. W sumie, według dzisiejszych notowań jest to 6 % liczone od wartości kredytu. Czyli 6 % razy 6,5 mln zł kredytu. W następnych latach gmina musi już spłacać ratę zaciągniętego kredytu. I tak przy 15 letnim okresie spłaty kredytu roczna spłata kredytu wynosiłaby 628 tyś. zł. Według prognoz 15-letni okres spłaty to najkorzystniejsze warunki spłaty kredytu, z tymże koszt kredytu wyniesie 3,510 mln zł. Pan Orłowski wyjaśniał, że jeśli będą takie same tendencje w gospodarce, to oprocentowanie będzie spadało, a wtedy i obciążenie będzie niższe. Mec. Orłowski informował, iż w ubiegłym roku przeprowadził kilka przetargów w gminach z powodzeniem, na bardzo dobrych warunkach. Wyjaśniał, że dobrze zna ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o finansach publicznych, które to dwie ustawy muszą mieć zastosowanie przy zaciągnięciu takiego kredytu. Pan Orłowski mówił, że powstały wątpliwości, czy te 6,5 mln zł, a szczególnie 4,5 przeznaczone na rozbudowę szkoły wystarczy na opłacenie robót wykonanych przez wykonawcę w 2010 roku, gdyż założyliśmy, że od drugiego semestru 2010 roku szkoła powinna otrzymać rozbudowany budynek dydaktyczny. Wartość robót związanych z rozbudową szkoły wynosi 6,633 mln zł. Wykonawca z tej kwoty zaproponował, że wykonana wszystkie roboty składające się na budynek, nie wykona robót zewnętrznych związanych z utwardzeniem terenu i ogrodzeniem. Czyli jest nam potrzebne 6,6 mln zł wobec 4,5 mln propozycji zaciągnięcia kredytu. W warunkach przetargowych, w specyfikacji i w umowie zapisaliśmy, że z kwoty wykonanych robót zapłacimy 80 % wartości, a 20% zapłacimy dopiero, gdy wykonawca wykona wszystkie prace, również te związane z budową sali sportowej, czyli we IX 2011 r. Takie ustalenie umowne jest to zgodne z prawem, bo polskie prawo zna pojęcie opóźnionej płatności. Wykonawca te warunki przyjął, bez oprocentowania tych 20 %. Wykonawca, aby zakończyć roboty we IX 2011 r. budowy hali sportowej zaproponował, że w tym roku wykona roboty w granicach 1,2 mln zł. Mecenas tłumaczył, że ze swojego doświadczenia przewiduje, iż wykonawca nie wykona tego w czasie, jaki zdeklarował. Tym bardziej, że wykonawcy nic za to nie grozi, bo kary umowne będą naliczane dopiero po IX 2011 r. Mec. Orłowski przedstawiał, że po wyliczeniu wszystkiego, doszedł do wniosku, iż 4,5 mln zł kredytu powinno wystarczyć na opłacenie wszystkich robót budowlanych związanych ze szkołą, jak i salą. Ale może się okazać, że wykonawca wykona wszystko sprawnie i wcześniej zakończy inwestycję. Wtedy pojawi się niedobór środków w wysokości ok. 1,5 mln zł. Mecenas tłumaczył, że gdyby tak się stało, to Burmistrz wystąpi do Rady o zaciągnięcie drugiego kredytu w wysokości 1,5 mln zł. Mec. Orłowski reasumując wyjaśnił, że zaciągnięcie dziś kredytu w wysokości 6,5 mln na samą szkołę byłoby nieefektywne, bo i tak gdyby wykonawca nie wykonał prac za te 1,5 mln zł to tak nie można by było z nich skorzystać. Na koniec mecenas rekomendował Radzie przychylenie się do prośby Burmistrza na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 6.500.000 zł, na 15 letni okres spłaty, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (4,5 mln zł) oraz przebudowy ulic (2 mln zł).
Radny D. Murawski mówił, że Rada prosiła o przekazanie harmonogramu prac związanych z rozbudową szkoły i budową sali. Pytał, czy jest przygotowany przetarg na ten kredyt? Pytał też, czy można dzielić tak ten kredyt. Dodał, że uważa, iż gmina powinna zaciągnąć całość potrzebnego kredytu, bo później banki mogą nie dać nam kolejnego kredytu.

Mec. Orłowski , że kredyt będzie brany w formie przetargu, a umowa z wykonawcą jest już podpisana. Wyjaśniał dalej, że ustawa zabrania dzielić kredytu na części w celu obejścia ustawy. Wyjaśniał, że można wykonać kilka przetargów na kredyt byle był wykonany zgodnie z prawem, a tu dochodzi jeszcze do tego prawo europejskie. Przedstawiał, iż od miesiąca jest pełna specyfikacja na kredyt bankowy. Jednak nie można było tego przetargu uruchomić tego, bo Rada w uchwale budżetowej upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu, ale nie powiedziano, na jaki okres, a to jest bardzo ważne dla wieloletniego planu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż harmonogram rzeczowy dogrywany jest z harmonogramem finansowym. Tłumaczył dodatkowo, że mamy złożone dwa wnioski na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Jeden na środki z UE, a drugi wniosek z tzw. Totalizatora Sportowego.

Radny D. Murawski pytał, czy w związku z tym, że mogą zaistnieć problemy z realizacją finansowania pozostałej części inwestycji, bo okaże się, że wykonawca jest prężny i wykona wszystko w czasie, nie okaże się, że miasto ubiegając się o kolejny kredy, nie będzie już na tak dobrej pozycji w oczach banku, jak na początku. Dodał, że uważa, iż powinna być wzięta całość kredytu na potrzebne inwestycje w tym zakresie.

Mec. Orłowski odpowiedział, że w tym roku gminie nie będzie więcej potrzebne kredytu, bo będziemy starać się o pieniądze zewnętrzne i nawet gdyby nam zabrakło te 1,5 mln, gdy wykonawca okaże się słowny, to będzie element mobilizujący dla Burmistrza do szukania pieniędzy.

Radny Z. Bojanowicz wnioskował o rozdzielenie proponowanego kredytu w wysokości 6,5 mln zł na dwakredyty, tj. na 2 mln zł, jako kredyt krótkoterminowy i na 4,5 mln zł.

Mec. Orłowski wyjaśniał, że prawo finansów publicznych nie zna pojęcia kredytu krótkoterminowego. Tłumaczył, że może być wzięty kredyt na pokrycie bieżących niedoborów finansowych, ale taki kredyt wzięty na przykład w 2010 r. musi zostać do 31 grudnia 2010 r. spłacony.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyraził swoje zdanie mówiąc, iż zaciągając jeden kredyt na 6,5 mln jest większa możliwość wynegocjowania z bankiem lepszych warunków dla kredytu niż dla dwóch oddzielnych kredytów. Wyjaśniał, że zależałoby nam na tym, aby jak najszybciej ogłosić przetarg na 6,5 mln zł, by wtedy jak najszybciej ogłosić przetarg na drogi.

Radny D. Murawski mówił, że uchwale jest napisane w § 1 przebudowa ulic. Pytał, czy nie powinno być zapisane, jakie to będą ulice.

Mec. Orłowski odpowiedział, że po przeczytaniu siwz-u dla przetargu na kredyt wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Wyjaśniał, że bank ma przekazać środki na konto gminy, a nie na konto wykonawcy.

Radny Z. Musiałek pytał, czy nie możemy wystąpić do banku o kredyt na całość, ale wziąć najpierw to, co nam potrzebne, czyli te 4,5 mln, a potem, a gdy się okaże, że będzie nam potrzebne więcej, dobrać na to pieniądze, co wcześniej obieca nam bank.

Mec. Orłowski odpowiedział, że wtedy kredyt będzie kosztował nas drożej. Dodał, że gmina w siwz-ie zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Zakładamy, że gmina na te zadania uzyska dodatkowe środki z zewnątrz.

Radny Z. Bojanowicz wyraził swoją opinię, iż dalsza zwłoka w kwestii kredytu do niczego nie doprowadzi. Zwracając się do mec. Orłowskiego powiedział, że musimy sobie zaufać, a dociekliwość Rady wynika z tego, iż odpowiada ona za majątek miasta.

Radny D. Murawski pytał, czy kredyt na 15 lat jest faktycznie dobrym rozwiązaniem, gdy koszty kredytu wyniosą 3,510 mln zł, a przy prognozie 7-letniej 1,950 mln zł?

Mec. Orłowski wyjaśniał, że Podkowie większa szkoła i hal są bezwzględnie potrzebne. Dodał, że rozumie obawy radnego Murawskiego i oświadczył, że będzie robił wszystko, aby kredyt ten był jak najkorzystniejszy dla gminy.

Przewodniczący RM J.Radziejowski podziękował mec. Orłowskiemu za przedstawienie informacji o kredycie.

III. Przedstawienie wystąpienia obywatelskiego Związku Podkowian.

Pan A. Tyszka odczytał wystąpienie obywatelskie Stowarzyszenia Związku Podkowian w sprawie procedowania nad projektem budżetu dla miasta na 2010 rok podczas XXXIV sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia 2009 r. (Załącznik nr 1 do protokołu z sesji)

Pani Y.Strzelecka organizatorka „Filharmonii dziecięcej” w Pałacyku nawiązując do odczytanego przez Pana Tyszkę wystąpienia, mówiła, że po obcięciu środków przeznaczonych na CKiIO będzie trzeba prawdopodobnie zrezygnować z wielu koncertów z tego cyklu spotkań dla dzieci, bo Centrum nie ma na cel środków. Prosiła, by Rada odpowiedział, czy chce, aby „Filharmonia dziecięca” była nadal kontynuowana.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował, że może Komisja KOiSS zwoła posiedzenie, na którym rozważy sprawę „Filharmonii dziecięcej”, a radnego D. Murawskiego poprosił o przygotowanie pisemnej odpowiedzi i na odczytane wystąpienie Stowarzyszenia Związku Podkowiak orazewentualnych propozycji zmian do budżetu miasta oraz o przekazanie odpisu tej odpowiedzi do Burmistrza miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że jego stanowisko w sprawie budżetu miasta na 2010 r. było odzwierciedlone w pierwotnie przekazanym Radzie projekcie budżetu dla miasta na 2010 r. i ta propozycję Burmistrz nadal podtrzymuje.

IV. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miasta.

Radny Z. Musiałek zgłosił uwagi do protokołu. Wyjaśniał, że w zapisie jego wypowiedzi, jest źle wyrażona intencja, jaką chciał przekazać. Odczytał swoją, proponowaną wypowiedź.

Mec. J. Tarasiuk tłumaczyła, że sprostowanie protokołu może polegać na tym, że radny coś powiedział, a nie zostało zapisane to w protokole. Wyjaśniała jeszcze, że nie można poprawiać protokołu prostując wypowiedzi poprzez wyrażanie tego, co radny miał na myśli.

Radny Z. Musiałek prosił o sprawdzenie jego wypowiedzi.

Przewodniczący RM J.Radziejowski sprawę protokołu z XXXIV sesji odłożył do wyjaśnienia.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie zaciągnięcia kredytu – projekt 140/2010

Burmistrz Miasta A. Kościelny do przedmiotowego projektu zgłosił autopoprawkę, tj. w § 2 „spłata kredytu następować będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2012 – 2025”, a nie jak podano – 2012 -2027

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 140/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 152/XXXV/2010

2. zmiany Uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok – projekt 135/2010

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI w imieniu Komisji przedstawiał, że Komisja BFiI pozytywnie opiniuje § 1, a § 2, tj., „Upoważnia się Burmistrza Miasta do: „4. udzielania w roku budżetowym 2010 pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł.” wnioskuje zdjąć, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, jak ważnym dla miasta jest działalność „Zielonego Sąsiedztwa”.

Radna A. Łukasiewicz – prezes Stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo” – przybliżyła jak wiele korzyści dla miasta i jego mieszkańców może przynieść Stowarzyszenie. Przybliżyła, że wkład jaki gmina Podkowa Leśna wnosi do Stowarzyszenia to składka członkowska w wysokości 1800 zł. Wszystkie pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem biura pokrywane są z refundacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski.
Wyjaśniała, że w 2009 roku Stowarzyszenie posiłkowało się otwartą linią kredytową i kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednak w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim są opóźnienia podpisania umowy na 2010 rok, a Stowarzyszenie nie może korzystać w dalszego kredytu w BGKu i bez pożyczki zwrotnej udzielonej przez miasto Podkowa Leśna Stowarzyszenie po prostu utraci płynność finansową.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował przegłosować dalej idący wniosek, tj. przyjąć w całości przedłożoną uchwałę.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 135/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Przyjęto – Uchwała nr 153/XXXV/2010

3. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Otwarty umysł” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy – projekt nr 136/2010

Komisja BFiI oraz Komisja KOiSS pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
Dyrektor Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej E. Mieszkowska wyjaśniała, że projekt pt. „Otwarty umysł” polega na organizacji cyklu zajęć pozalekcyjnych z j. angielskiego, informatyki, historii, przyrody, matematyki, nauk humanistycznych, astronomii i chemii dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2010/2011.
Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 136/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 154/XXXV/2010

4. ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej – projekt nr 137/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśniał, że Rada wcześniej podejmowała już taką uchwałę, ale Wojewoda Mazowiecki uchylił ją. W związku z tym podejmowany jest nowy projekt uchwały w tej sprawie.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 137/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 155/XXXV/2010

5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna – projekt nr 138/2010

Radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI przedstawił, by ten projekt uchwały zdjąć z obrad, celem powołania zespołu roboczego, który zbada przedstawione przez Burmistrza propozycje wysokości taryf za wodę i kanalizację. Wyjaśniał, że chodzi o to, by wysokość taryf miała na celu dbałość o oszczędności w zużyciu wody.

Głosowanie za przyjęciem w/zgłoszonego wniosku radnego D. Murawskiego, tj. projekt 138/2010 zdjąć z obrad sesji (w składzie 9 radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 2 przeciw
Wstrzymało się: 2 głosy
W/w wniosku nie przyjęto.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 138/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 2 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała nr 156/XXXV/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski zwracając się do Burmistrza powiedział, że dyskusja na temat gospodarki wodnej i ściekowej powinna na pewno się odbyć i warto, by w tym celu powołać zespół, który zbada tę sprawę.

6. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat – projekt 139/2010

Radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI przedstawił, że Komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały z prośbą o zwrócenie uwagi, aby przy umowie uwzględnić całość użytkowywanego przez p. Domańską terenu, tj. m.in. patio.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda w odpowiedzi na uwagę radnego Murawskiego zgłosiła autopoprawkę to przedłożonego projektu, gdzie § 1. otrzymałby brzmienie: „Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu z panią Marią Domańską na okres pięciu lat, lokalu o powierzchni 117,69 m2 wraz z tarasem o powierzchni 21 m2”

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 139/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 157/XXXV/2010

7. w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 141/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił, że przedłożony projekt uchwały opracował radny J. Chrzanowski.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 141/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 158/XXXV/2010

8. w sprawie rozpatrzenia skarg Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej – projekt uchwały nr 142/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśnił, że po konsultacjach na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ładu i Ochrony Środowiska rozpatrzyła skargi LOP. Ustalono, aby skargi LOP-u uznać za bezzasadne. Odczytał następnie projekt uchwały i uzasadnienie do niego. Przewodniczący dodał, że Rada Miasta w uchwale tej zwraca się do Burmistrza z prośbą o opracowanie i przedłożenie Radzie – celem zatwierdzenia, przepisów organizacyjnych, a w tym zakazów i nakazów, które winny obowiązywać na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej.

Radny D. Murawski cytując fragmenty uzasadnienia do uchwały, pytał jak pewne zapisy mają się do ochrony przyrody w mieście. Wspominał sprawę wycinki drzew na działce pod budownictwo komunalne przy szosie, sprawę lipy przy UM oraz sprawę przywrócenia znaku zakazu wjazdu do Parku.

Głosowanie w sprawie przyjęcie projektu uchwały nr 142/2010 (w składzie 9 Radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała nr 159/XXXV/2010

VI. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” 2009 roku.

Pan T. Latopolski wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” zaprezentował szczegółowo idę, cele oraz strategię działania Stowarzyszenia. Odpowiadał na pytania i informował o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz jego przyszłych planach. (Szczegółowa prezentacja i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu z sesji.)

Radna A. Łukasiewicz – prezes Stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo” wyjaśniała, iż siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem Lilpopa 18, a biuro na ulicy Świerkowej 1. Dodała, że Stowarzyszenie na ten lokal ma zawartą umowa i płaci czynsz, a na telefon i internet posiada własne umowy. Wyjaśniał, że jednostką rozliczającą Stowarzyszenie merytorycznie i finansowo jest Urząd Marszałkowski.

VII. Interpelacje i zapytania radnych miasta,.

Przewodniczący RM J.Radziejowski informował o piśmie mieszkańców ul. Iwaszkiewicza z dnia 7.01 br. w sprawie poprawy sytuacji na tej ulicy.

Radny Z. Bojanowicz wnosił o pilne zwołanie kolejnej sesji, na której zostaną zatwierdzone sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2009 r. oraz plany pracy Komisji n 2010 r.

Przewodniczący RM J.Radziejowski przedstawił pismo z dnia 29.01.br. słuchaczy Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” oraz wielu innych mieszkańców miasta z prośbą o rozwiązanie problemu bezpiecznego i wygodnego dojścia do Pałacyku. Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza i Komisji Drogowa o pilne rozważanie możliwości poprawy dojścia do Pałacyku i podjęcia inicjatywy w tej sprawie. Wyraził opinię, iż należałoby odtworzyć ulicę Sportową z jednej strony, a z drugiej ciąg pieszy.

Radny Z. Bojanowicz odpowiedział, iż na sesji XXVI dnia 30 grudnia 2008 r. składał wniosek do projektu budżetu miasta na 2009 rok, aby przeznaczyć kwotę 100.000 zł na budowę i remont ścieżki wzdłuż torów WKD do budynku Pałacyku-Kasyna wraz z oświetleniem (w tym: budowa ścieżki 40.000 zł oraz oświetlenie ścieżki 60.000 zł). Wyjaśniał, iż wtedy wniosek ten o zmiany w budżecie przepadł.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił, iż otrzymał od Burmistrza do analizy propozycję inwestora utworzenia Klubu sportowo-edukacyjnego w Podkowie Leśnej na działce przy ulicy Brwinowskiej. Koncepcję tę Pan Radziejowski przekazał do zaopiniowania Komisji BFiI.

VIII. Wolne wnioski

Pani T.Sitecka-Wójcikowska była restauratorka w Pałacyku, przedstawiła, jak duży problem dla takiego interesu jak restauracja stanowi ograniczenie dojazdu do Pałacyku. Tłumaczyła, iż brak możliwości dojazdu do Pałacyku dla klientów oraz dostawców, powoduje upadek restauracji, a przecież ona jako restauratorka płaciła z tytułu użytkowywania lokalu czynsz dla CKiIO, co dawało tej instytucji pewne źródło wpływu finansowego. Dodała, że restauracja od początku nowego roku nie działa.

Przewodniczący RM J. Radziejowski powrócił do swojej wcześniejszej wypowiedzi, aby opracować zgodne jasne i zasady użytkowywania Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, co ułatwi wiele kroków w kwestii tego terenu.

Pan A. Tyszka pytał kiedy zostaną podjęte kroki w sprawie poprawy dojścia do Pałacyku. Wyraził swoją opinię, iż w tej sprawie pomimo dyskusji drepcze się w miejscu.

Radny D. Murawski odpowiedział, iż od podjęcia takich kroków jest Burmistrz, a pieniądze na ten cel w budżecie są.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że czekamy, bo złożyliśmy wniosek o fundusze europejskie na rewitalizację parku miejskiego. Nasz wniosek znalazł się na czwartym miejscu listy rezerwowej i mamy duże szanse, że możemy otrzymać dofinansowanie na ten cel. Wyjaśniał, że w tej sprawie nie działo się nic, bo wykonaliśmy projekty, to pewne rzeczy w parku będziemy chcieli zrobić, tj. dojście do pałacyku, oświetlenia..

Radna J.Trzeciak-Walc wróciła do sprawy CKiIO. Wyraziła opinię, iż w jej przekonaniu, nasz samorząd karze za sukces. Tłumaczyła, że udało się stworzyć z Pałacyku wizytówkę miasta, które przyciąga rzeszę wielu odbiorców, a tymczasem zabiera się CKiIO pieniądze. Mówiła, że według niej Rada zamiast udoskonalać to co dobre, to karze za sukces.

Dr M. Bijak-Perka pytała o koncepcję przeniesienia MZEAS w sytuacji rozbudowy szkoły. Apelowała, aby budynek przychodni pozostał przychodnią, a nie zbiorem jednostek.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż jest koncepcja w tej sprawie. Przedstawił, że OPS planuje przenieść do budynku przychodni zdrowia, a MZEAS na miejsce OPS do budynku na ulicy Kościelnej. Dodał, iż dla pani mieszkającej przy szkole, UM ma również propozycję na przeniesienie.

Radny Z. Bojanowicz poruszył sprawę stanu rowów odwadniających. Pytał, czy w UM jest jakiś sztab kryzysowy, który miałby pompę, umożliwiającą wypompowywanie wody w sytuacji zagrożenia.

Dyrektor CKiIO A. Witkowska wróciła do sprawy budżetu miasta na 2010 r., w którym dla CKiIO obcięto środki o 100 tyś. zł w stosunku do ubiegłorocznego budżetu. Mówiła, że ona jako dyrektor znalazła się w trudnej sytuacji, bo są to ogromne pieniądze. Dodała, że nie bez znaczenia jest fakt, iż Centrum zostało pozbawione wpływów z najmu restauracji „Kasyno” w wysokości 8,5 tyś. zł miesięcznie, co było przeznaczane na działalność kulturalną. Wyjaśniała, że kolejni oferenci wycofują się z powodu braku dogodnego dojazdu i dojścia do Pałacyku. Tłumaczyła, że oszczędności szuka się na wszystkim, a i tak może brakować środków na działalność Centrum. Argumentowała, jak ważne dla Podkowy jest CKiIO, bo w mieście to nie przemysł, a kultura jest wizytówką. Wyraziła obawy, że Centrum może stracić płynność finansową.

Radny D. Murawski wyjaśniał, że w zeszłym roku budżet miasta wynosił ok. 24 mln zł, a w bieżącym budżet wynosi niecałe 19 mln zł w związku z czym należało szukać oszczędności w budżecie miasta.

Przewodniczący RM J.Radziejowski mówił, że Rada może szukać oszczędności, ale pełną inicjatywę ma również Burmistrz jeśli chodzi o korektę budżetu miasta, z czym Burmistrz może wystąpić do Rady.

Radny D. Murawski pytał w sprawie lipy – pomnika przyrody znajdującego się za budynkiem UM na terenie Ogrodu Matki i Dziecka.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż w skutek mrozów lipa ta pękła. W wyniku tego pęknięcia opadła cześć gałęzi, a wewnątrz pnia widoczna była zgnilizna powodująca rozkład drewna. Wezwany na miejsce rzeczoznawca w zakresie ochrony środowiska stwierdził zagrożenie dla pobliskiego budynku oraz placu zabaw. Po konsultacji z Dyrektorem Regionalnym Ochrony Środowiska w Warszawie
i Konserwatorem Zabytków w Warszawie podjęto decyzję o wezwaniu Powiatowej Straży Pożarnej. Strażacy potwierdzili, że drzewo w tym stanie stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia i podjęli działania aby je zmniejszyć i obcięli zewnętrzne konary. Redukcja masy korony spowodowała zmniejszenie szczeliny. Dalsze postępowanie będzie uzależnione od opinii eksperta, który ponownie oceni stan zdrowotny drzewa. Burmistrz dodał, że UM postępuje zgodnie z zaleceniami ekspertów. Wyraził również nadzieję, że dzięki specjalistycznym zabiegom uda się wykluczyć zagrożenie dla życia ludzkiego i uratować ten wyjątkowy pomnik przyrody.

Radna E. Janus pytała kiedy zostaną odczytane sprawozdania z działalności CKiIO oraz Biblioteki Publicznej.

Wobec braku kolejnych wniosków Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXXV sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletni Program Inwestycyjny.

Załącznik nr 1 do protokołu z XXXV sesji  Załącznik nr 2 do protokołu z XXXV sesji

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Treść wszystkich przyjętych uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.

Protokół z posiedzenia XXXVI sesji Rady Miasta
w dniu 25 lutego 2010 roku , która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XXXVI sesji Rady Miasta V kadencji
w dniu 25 lutego 2010 roku ,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XXXVI sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 14 radnych – lista w załączeniu;) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Następnie przedstawił, iż spotykamy się w trybie nadzwyczajnym w celu zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Rady w 2009 r. oraz planów prac Komisji Rady na 2010 r.

1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok – projekt 143/2010

J. Chrzanowski – przewodniczący KR zaprezentował sprawozdanie z działalności w 2009 roku oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 143/2010 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 160/XXXVI/2010

2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok – projekt nr 144/2010

Przewodniczący Komisji BFiI D. Murawski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji za 2009 rok oraz plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 144/2010 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 161/XXXVI/2010

3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok – projekt nr 145/2010

Przewodnicząca Komisji ŁiOŚ A.Żukowska-Maziarska przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2009 rok oraz plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 145/2010 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 162/XXXVI/2010

4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok – projekt nr 146/2010

Radny K. Głowacki wyraził ubolewanie, iż nie ma na sesji radcy prawnego, gdyż ma pytania dotyczące prawnego wymiaru jednego z posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J. Trzeciak-Walc zaprezentowała sprawozdanie z działalności za 2009 rok oraz plan pracy Komisji Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 146/2010 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 163/XXXVI/2010

5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Leśnej na 2009 rok – projekt nr 147/2010

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. dróg (…) Z. Bojanowicz przedstawił sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz plan pracy Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 147/2010 (w składzie 14 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 164/XXXVI/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął posiedzenie XXVIII sesji Rady Miasta V kadencji.

Na tym protokół zakończono.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony przyrody
WPI – Wieloletni Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Treść wszystkich przyjętych uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.

Protokół z posiedzenia XXXVII sesji Rady Miasta z dnia 25 marca 2010 roku

Protokół z XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 25 marca 2010 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz otwierając obrady XXXVII sesji Rady Miasta V kadencji., powitała zebranych radnych miasta (obecnych 10 radnych – lista w załączeniu) Burmistrza Miasta, pracowników Urzędu Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz zebranych mieszkańców Podkowy Leśnej. Następnie wiceprzewodnicząca przedstawiła propozycję zmian do przedłożonego wstępnie programu sesji, tj. w punkcie I. dodać punkt poświęcony zaprzysiężeniu nowej radnej miasta Teresy Zabłockiej wybranej
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 14 marca br. oraz przyjąć uchwałę
w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Kolejne zmiany do programu spotkania, jakie zgłosiła wiceprzewodnicząca Łukasiewicz to w punkcie IV. dodać kolejne podpunkty poświęcone przyjęciu uchwał w sprawach:
– ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej,
– zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat,
– wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat. Wiceprzewodnicząca dodała, że proponuje również przyjąć protokół z XXXIV sesji Rady z uwagami radnego Musiałaka.

Program XXXVII sesji Rady Miasta:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.
IV. Złożenie ślubowania przez Panią Teresę Zabłocką – radną okręgu 5, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej dnia 14 marca 2010 r. oraz wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
V. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010,
3. zmian w budżecie miasta,
4. współdziałania pomiędzy gminami Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna,
5. zmian w statucie miasta,
6. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej,
7. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Teresie Markowskiej,
8. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Krystynie Michałowskiej,
9. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Jerzemu Regulskiemu,
10. wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Burmistrza Miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii,
11. ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej,
12. zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna,
13. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat,
14. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat.
VI. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, że nie wpłynęły do niego żadne interpelacje, a na zapytanie
D. Murawskiego odpowiedział.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Protokół z XXXIV sesji przyjęto jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji (w składzie 10 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
Protokół z XXXV sesji przyjęto.

Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Protokół z XXXVI sesji przyjęto.

IV. Złożenie ślubowania przez Panią Teresę Zabłocką – radną okręgu 5, wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Podkowy Leśnej dnia 14 marca 2010 r. oraz wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze na radną przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej P. Skalski w imieniu Komisji odczytał zaświadczenie o wyborze Teresy Zabłockiej do Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz wręczył radnej to zaświadczenie o wyborze. Następnie Pani Teresa Zabłocka złożyła ślubowanie radnej.

Wiceprzewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta powitali Panią Teresę Zabłocką w gronie radnych miasta Podkowy Leśnej.

Od tego momentu Rada Miasta obradowała w 11 osobowym składzie.

V. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. w sprawie powołania radnej miasta do składu osobowego komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 160/2010

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przedstawiła projekt w/w uchwały i wyjaśniła, że radna Teresa Zabłocka zgłosiła chęć udziału w pracach Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 160/2010 (w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała nr 165/XXXVII/2010

2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2010 – projekt nr 142/2010

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 142/2010 (w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Przyjęto – Uchwała nr 166/XXXVII/2010

3. zmian w budżecie miasta – projekt nr 153/2/2010

M. Ostrowska – skarbnik miasta przedstawiła uzasadnienie dla podjęcia przedmiotowej uchwały.

Radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI pozytywnie zaopiniował w/w projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała plan dochodów i wydatków po ewentualnym przyjęciu w/w projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 153/2/2010 (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 167/XXXVII/2010

4. współdziałania pomiędzy gminami Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna – projekt nr 154/2010

A. Żukowska-Maziarska – przewodnicząca Komisji ŁiOŚ wyjaśniała, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał istotę planowanego współdziałania między gminami wymienionymi
w uchwale.

Radny D. Murawski wyjasnił, iż Komisja BFiI na posiedzeniu zgłaszała, aby wykreślić z projektu uchwały pojęcie „umowa”. Następnie zgłosił wniosek formalny, by:
§ 1 uchwały otrzymał następujące brzmienie: „Postanawia się podjąć inicjatywę o współdziałaniu pomiędzy Gminą Milanówek oraz Gminą Brwinów i Gminą Podkowa Leśna, przyjmując dla jego identyfikacji nazwę „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.”
oraz
w § 2 przedmiotowego projektu uchwały wykreślić „upoważniając go do podpisania stosownej umowy.” pozostawiając: „Wykonanie tej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.”

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku przez radnego D. Murawskiego projektu (w składzie 11 Radnych):
Za: 5 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały ze zmianami.

Radna A. Żukowska-Maziarska zgłosiła wniosek o głosowanie imienne w tej sprawie.

Głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 154/2010 (w składzie 11 Radnych):
1. Bojanowicz Zbigniew – „za”
2. Borkowski Mirosław – „przeciw”
3. Choroś Małgorzata – „przeciw”
4. Chrzanowski Jarosław – „za”
5. Głowacki Kazimierz – „za”
6. Łukasiewicz Anna – „wstrzymuję się”
7. Mironiuk Jolanta – „wstrzymuję się”
8. Murawski Dariusz – „za”
9. Obzejta-Żbikowska Dorota – „za”
10. Zabłocka Teresa – „przeciw”
11. Żukowska-Maziarska Anna – „przeciw”

Za: 5 głosów
Przeciw: 4 głosy
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto – Uchwała nr 168/XXXVII/2010

5. zmian w statucie miast – projekt nr 155/2010

Radny D. Murawski wyjaśniał, iż na posiedzeniu Komisji BFiI ustalono, aby uczytelnić zapisy paragrafów,
w których jest odwołanie do konkretnych artykułów ustaw, by było to czytelne dla mieszkańców miasta.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniała, iż jest to nieprecyzyjne, gdyż w praktyce tworzenia uchwał nie powinno się przepisywać tekstów ustaw.

Radny D. Murawski złożył wniosek formalny, by zmienić zapis w § 1 pkt. 3 na: „Przewodniczący rady wykonuje wobec burmistrza czynności z zakresu prawa pracy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a wynagrodzenie burmistrza ustala rada miasta w drodze uchwały.”

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/zgłoszonego wniosku przez radnego D. Murawskiego projektu (w składzie 11 Radnych):
Za: 2 głosy
Przeciw: 7 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosku nie przyjęto.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 155/2010. Głosowanie (w składzie 11 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała nr 169/XXXVII/2010

6. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej – projekt nr 148/2010

A. Foss członkinii Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna zabrała głos, dziękując Radzie Miasta za rozpatrzenie wniosku Towarzystwa o przyznanie honorowych obywatelstw miasta wymienionym dziś w uchwałach osobom.

Z sali obrad wyszedł radny D. Murawski.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz odczytała obecnym uzasadnienie do przedłożonych projektów uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, Teresie Markowskiej, Krystynie Michałowskiej oraz Jerzemu Regulskiemu. Również w imieniu nieobecnej radnej J. Trzeciak-Walc – przewodniczącej Komisji KOiSS przekazała aprobatę Komisji KOiSS dla tych projektów uchwał.

Radny K. Głowacki zgłosił, iż posiedzenie Komisji KOiSS dnia 14.01 br., kiedy była mowa o tytułach honorowych obywateli miasta, nie odbyło się, gdyż nie było kworum.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 148/2010 (w składzie 10 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0
Przyjęto – Uchwała nr 170/XXXVII/2010

7. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Teresie Markowskiej – projekt nr 149/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 149/2010 (w składzie 10 Radnych):
Za: 6 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 3 głosy
Przyjęto – Uchwała nr 171/XXXVII/2010

8. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Krystynie Michałowskiej projekt nr 150/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 150/2010 (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 172/XXXVII/2010

Na salę obrad wrócił radny D. Murawski.

9. nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej – Jerzemu Regulskiemu – projekt nr 151/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 151/2010 (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 173/XXXVII/2010

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz poinformowała, iż na 10 IV 2010 r. zaplanowano uroczyste posiedzenie Rady Miasta w ramach obchodów 85-lecia Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, na której zostaną oficjalnie ustanowienie nowi, honorowi obywatele Podkowy Leśnej.

10. wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Burmistrza Miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii – projekt nr 152/2010

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz wyjaśniła, iż z wnioskiem o podjęcie starań przez Burmistrza Miasta o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna. Przedstawiła uzasadnienie tego wniosku.

A. Foss członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wyjaśniała, iż taka inicjatywa została wpisana do strategii rozwoju miasta. Dodała, że jeśli Rada Miasta podejmie przedmiotową uchwałę, to Towarzystwo wyraża gotowość nieodpłatnej pomocy w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przy staraniach o nadanie Podkowie Leśnej tytułu Pomnika Historii.

Burmistrz Miasta A. Kościelny podziękował Towarzystwu za podjęcie takiej inicjatywy.

Radna T. Zabłocka pytała, czy Podkowie Leśnej nie wystarczy już sam wpis do rejestru zabytków?

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż podjęcie takiej inicjatywy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a może miastu jedynie pomóc.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 152/2010 (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 174/XXXVII/2010

A. Foss dziękowała raz jeszcze Radzie za przyjęcie pięciu wniosków Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

11. ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej – projekt nr 156/2010

Radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI mówił, że na posiedzeniu Komisji ustalono, by w uchwale dodać punkt mówiący o tym, że za każdą dodatkową urnę w niszy kolumbarium ustala się dodatkową opłatę 100 zł, tzw. Pokładne.

Radna A. Żukowska-Maziarska wyszła z sali obrad.

Mec. J. Tarasiuk zaproponowała, że § 1. pkt 2. mógłby brzmieć: „Ustala się opłatę za dostawienie kolejnych urn do tej samej niszy w kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Podkowie Leśnej w kwocie 100 zł.”

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz zarządziła przegłosowanie dodania w § 1. pkt 2. w brzmieniu jak wyżej. Głosowanie (w składzie 10 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0
Wniosek przyjęto.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 156/2010 ze zmianami (w składzie 10 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0
Przyjęto – Uchwała nr 175/XXXVII/2010

12. zmiany uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna – projekt nr 157/2010

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukasiewicz przedstawiła istotę przedmiotowego projektu uchwały i wobec braku uwag zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 157/2010. Głosowanie (w składzie 10 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała nr 176/XXXVII/2010

13. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat – projekt nr 158/2010

Radny D. Murawski mówił, że po ostatnim posiedzeniu członkowie Komisji BFiI prosili o projekt umowy, jaka w tej sprawie miałaby zostać zawarta. Pytał, czy będzie w niej zabezpieczenie, że operatorzy nie będą zwiększać mocy na nadajnikach.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniła, że umowa będzie nowa, ale bardzo zbliżona do dotychczasowej.

Burmistrz Miasta A. Kościelny mówił, że docierają do niego głosy mieszkańców, negujące usytuowanie masztów telefonii komórkowej w mieście, że to źle. Wyjaśniał dalej, że wcześniej, natomiast, były apele mieszkańców miasta o poprawę sygnału i zasięgu telefonii cyfrowej w mieście.

Radny Z. Bojanowicz wyraził opinię, że jeśli umowa zostanie zawarta na tych samych warunkach i będą w niej określone te same moce sygnału oraz nie niższe stawki, to nie ma problemu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że moc zostanie zachowana.

Radny D. Murawski pytał, czy pomiary co roku są dokonywane?

Mec. J. Tarasiuk odpowiedziała, że tak, ponieważ wynika to z umowy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 158/2010 ze zmianami (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 177/XXXVII/2010

14. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat – projekt nr 159/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 158/2010 ze zmianami (w składzie 10 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała nr 178/XXXVII/2010

VI. Interpelacje i zapytania radnych miasta, wolne wnioski.

Radny D. Murawski zgłaszał, by w części spacerowej Alei Lipowej zablokować ruch dla aut oraz wyrównać tę część nawierzchni. Zgłaszał dalej, by po zimie wysprzątać z piachu ulice, szczególnie ulicę Jana Pawła II, oraz chodniki. Pytał również, co w sprawie szczepień ochronnych dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy?

M. Górska – sekretarz miasta odpowiedziała, że są zbierane oferty od przychodni na wykonanie tych szczepień.

Radny D. Murawski przedstawiał, że Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała inicjatywę utworzenia Klubu Sportowo-Edukacyjnego i wnosi, by UM poczynił dalsze kroki w tej sprawie.
Radny K. Głowacki zgłaszał, że na przejściu dla pieszych na światłach przy szkole podczas opadów gromadzi się woda, tworząc ogromne zastoisko wody, przez które muszą przejść dzieci. Pytał również, na czym polega fakt, że chcąc wyciąć suche drzewo, potrzebny jest akt notarialny i wypis z rejestrów gruntów?

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśnił, że takie są przepisy w tej kwestii.

Mieszkaniec miasta p. Kobosko zachęcał zebranych do przekazania 1% z podatku za 2009 rok na budowę Szkoły Podstawowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Wręczył w tej sprawie radnym miasta ulotki.

W sprawie budowy Szkoły Podstawowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej i dojazdu na nią ciężkich pojazdów Burmistrz Miasta A. Kościelny tłumaczył, że do tej budowy została wyznaczona marszruta, ale kierowcy nie przestrzegają tego i niszczą inne drogi. Wyjaśniał, że wezwał w tej sprawie dyrektora szkoły oraz kierownika budowy, żądając wyjaśnień oraz wyrównania ulicy Topolowej. Dodał, że wiele zależy w tej sprawie od mieszkańców, bo jeśli widzą, że jakieś przepisy są łamane, to powinni wzywać policję.

Radny J. Chrzanowski odniósł się do uchylonej przez Wojewodę uchwały nr 158/XXXV/2010 z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowy Leśnej. Pytał, co dalej w tej sprawie i czy nie należy zamieścić rozwiązań w sprawie rozpatrywania skarg w statucie miasta?

Mieszkaniec A. Tyszka prosił o odpowiedź na stanowisko w sprawie wycinki starodrzewu w mieście.

Radna T. Zabłocka poruszyła sprawę sprzedaży artykułów innych niż księgarskie w lokalu po księgarni na ulicy Jana Pawła. Dodała, że kiedyś księgarnia pełniła również funkcję punktu informacyjnego miasta.

Wiceprzewodnicząca RM A. Łukaszewicz przypominała radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych za 2009 rok. Następnie wobec braku kolejnych wniosków zamknęła posiedzenie XXXVII sesji Rady Miasta V kadencji.

Legenda:
Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd Miasta
RM – Rada Miasta
WPI – Wieloletni Program Inwestycyjny.

Obradom przewodniczyła: wiceprzewodnicząca Rady Miasta A. Łuksiewicz

Protokołowała: A. Lorens

Treść wszystkich przyjętych uchwał dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.

Protokół z posiedzenia XXXVIII sesji Rady Miasta - SESJA UROCZYSTA
dnia 10 kwietnia 2010 roku

Protokół z XXXVIII sesji (UROCZYSTA) Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji z dnia 10 kwietnia 2010 roku,
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

10 kwietnia 2010 r. w atmosferze smutku, przygnębienia i niedowierzania w to, co parę chwil wcześniej stało się z samolotem prezydenckim pod Smoleńskiem, rozpoczęto zaplanowane uroczystości związane
z obchodami 85-lecia Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

O godz. 11.00 Burmistrz Miasta A. Kościelny, Przewodniczący Rady J. Radziejowski
i Wiceprzewodnicząca Rady A. Łukasiewicz w obecności mieszkańców miasta, radnych, podkowiańskich kapłanów i harcerzy złożyli kwiaty pod kamieniem węgielnym Podkowy Leśnej na skwerze im. księdza Kolasińskiego. Modlono się za założycieli Podkowy Leśnej oraz oddano hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął Prezydent Lech Kaczyński, Jego Małżonka oraz kilkadziesiąt innych, najważniejszych osób w państwie.

Zaplanowane na godzinę 12.00 uroczyste posiedzenie Rady Miasta nie odbyło się. W obliczu tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce pod Smoleńskiem, Przewodniczący Rady Miasta przerwał sesję
i zakomunikował, iż zaplanowane uroczystości odbędą się w innym terminie.

Burmistrz Miasta poinformował również, że wszystkie pozostałe uroczystości i spotkania związane
z obchodami 85. rocznicy powstania Podkowy Leśnej zostają odwołane.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem oraz odśpiewano Polski Hymn Narodowy.

Sporządziła: Anna Lorens

Protokół z posiedzenia XXXIX sesji Rady Miasta - SESJA ABSOLUTORYJNA z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XXXIX sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 15 radnych – lista w załączeniu;) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Przewodniczący RM przedstawił, iż numery protokołów, które radni mają przyjąć na tej sesji mają numer XXXVII i XXXVIII, oraz przypomniał, że wcześniej wpłynął do Rady poprawiony projekt uchwały w sprawie parkingu „park & ride” i obecnie projekt tej uchwały nosi tytuł: w sprawie wyrażenia zgody na realizację dokumentacji projektowej budowy parkingu „park & ride”. Następnie zaproponował, by wprowadzić do programu XXXIX sesji projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej, gdzie po § 51. dodaje się „Rozdział VI Rozpatrywanie skarg w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a.”. Przewodniczący przypomniał, że wcześniej procedura rozpatrywania skarg przez RM była przyjęta odrębną uchwałą, ale Wojewoda Mazowiecki uchylił ją uzasadniając, iż procedura rozpatrywania skarg przez RM powinna znaleźć się w statucie gminy.
Przewodniczący Rady dodał jeszcze, że radny K. Głowacki wnosił o dodanie do programu spotkania punktu poświęconego informacjom z działalności Muzeum i Rady Muzeum im. J. i A. Iwaszkiewiczów w 2009 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu sesji (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Program przyjęto jednogłośnie.

Program XXXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok,
2. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku,
3. zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne,
4. utworzenia stałych obwodów głosowania,
5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.
6. wyrażenia zgody na realizację parkingu park& ride,
7. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej.
V. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2009 rok.
VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.
VII. Informacje przedstawiciela Rady Muzeum im. J. i A. Iwaszkiewiczów w Stawisku z działalności Muzeum w 2009 roku..
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący RM przed udzieleniem głosu Burmistrzowi, przedstawił Radzie informacje na temat uroczystego posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej z okazji 85-lecia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej zaplanowanego na 8 maja br., jako kontynuacji sesji z dnia 10 kwietnia br., która została przerwana z powodu katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Następnie J. Radziejowski przypomniała radnym
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2009 rok do 30 kwietnia br. W następnej kolejności Przewodniczący odniósł się do opinii krążących na temat Rady, która jakoby działała nielegalnie,
i podejmowała uchwały bez podstawy prawnej. Dotyczy to zwłaszcza uchwał posiadających zapis „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Przewodniczący wyjaśniał, że od 1990 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym, wszelkie uchwały miasta kontrolowane są przez nadzór prawny Wojewody. Nasze uchwały kontroluje Wojewoda Mazowiecki. Tłumaczył, że Rada Gminy przyjmuje trzy rodzaje uchwał. Pierwsze to uchwały stanowiące prawo miejscowe i wymagają one ogłoszenia w Dzienniku Wojewódzkim, są to np. uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Drugi typ uchwał to te, których termin wejścia w życie jest ustawowo unormowany, to są np. uchwały podatkowe. I trzeci typ uchwał, to te, które są podejmowane w stosunku do Zarządu Miasta, u nas wobec Burmistrza, który jest obowiązany wprowadzić dane uchwały w życie. Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że to wynika ze stosownych ustaw
a Rada Miasta działa zgodnie z prawem i uchwały, które podejmuje są prawomocne i zgodne ze sztuką tworzenia tego rodzaju aktów prawnych. Dodał, że osoby, które nie mają zaufania do samorządu i jego organów oraz mają wątpliwości w tym zakresie, mogą w formie zapytania prawnego zgłosić się do Wojewody
i zapytać, czy działamy zgodnie z prawem.

II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w ostatnim czasie wpłynęła jedna interpelacja od radnej
D. Obzejty-Żbikowskiej, na którą w całości odpowie w późniejszym czasie. Następnie Burmistrz przedstawił, że rozstrzygnięto konkurs na w ramach RPO dot. działania infrastruktura służąca edukacji. Wyjaśnił, że nie dostaliśmy tam pieniędzy, ale otrzymamy 700 tyś zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej, z czego 200 tyś zł będziemy mieli do wykorzystania w tym roku, a 500 tyś zł w następnym roku. Burmistrz dodał, że szkoła KIK-owska na budowę otrzymała z FRKF również środki, tj. 200 tyś. zł.

Radna D. Obzejta-Żbikowska powiedziała, że Podkowa znalazła się na 119 miejscu konkursu w ramach RPO. 242 wnioski przeszły pozytywnie ocenę, 53 zostały odrzucone, a tylko 43 wnioski dostały środki. Podkowa została zaopiniowana pozytywnie, ale nie udało się otrzymać środków.

Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta.

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Protokół z XXXVII sesji przyjęto jednogłośnie.

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji (w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Protokół z XXXVIII sesji przyjęto jednogłośnie.

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok – projekt 161/2010

Radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok. Dodał w imieniu Komisji, że realizacja budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku była na wysokim poziomie.

Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski odczytał Uchwałę Nr 81/W/10 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2009.

Następnie po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2009 rok oraz nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej za rok 2009 Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok – projekt uchwały nr 161/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 161/2010 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok ( w składzie 15 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto: Uchwała Nr 179/XXXIX/2010

2. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2010 roku – projekt 162/2010

Radna T. Zabłocka pytała, czy przedmiotowy projekt uchwały, przed pojęciem, nie powinien być przedyskutowany w Komisji KOiSS?

Radny D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI przedstawił, że Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Dyrektor MZEAS A. Markowicz wyjaśniała, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły decyduje, na jakie kierunki kształcenia nauczycieli będzie w danym roku dofinansowanie. Rola Rady Miasta ogranicza się do określenia kwoty tego dofinansowania. Dyrektor proponuje 1000 zł za semestr i konkretne kierunki kształcenia, na jakie chce, aby było dofinansowanie. Jest to procedura, którą powtarza się co roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 162/2010 ( w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 180/XXXIX/2010

3. zmiany uchwały Nr 109/XXV/2008r z dnia 18 grudnia 2008r w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie miasta Podkowa Leśna przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne – projekt 163/2010

Radny D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI przedstawił, że Komisja BFiI pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 163/2010 ( w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 181/XXXIX/2010

4. utworzenia stałych obwodów głosowania – projekt 164/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśnił istotę przedmiotowego projektu uchwały, iż ma ona charakter porządkowy.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 164/2010 ( w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 182/XXXIX/2010

5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat – projekt nr 166/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśnił istotę przedmiotowego projektu uchwały.

Radny D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI wyjaśniał, że Komisja miała pytania, na które otrzymała odpowiedź. Pytała również, czy podatki z działalności prowadzonej przez firmę ESKAR Sp. Jawną są odprowadzone na naszym terenie.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda odpowiedziała, iż siedziba tej firmy jest w Podkowie Leśnej, a podatki odprowadzane są do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Dodała, że stawka czynszu wynosi 1987 zł miesięcznie za 220 m2 gruntu, a budynek należy do firmy.

Po krótkiej dyskusji na temat przedmiotowego projektu uchwały przewodniczący RM J.Radziejowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały. ( w składzie 15 Radnych):
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 183/XXXIX/2010

6. wyrażenia zgody na realizację parkingu park& ride – projekt nr 165/2/2010

Radna T. Zabłocka pytała, czy w nazwie nie wystarczy samo słowo „parking” i czy będzie to płatny parking?

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że ustalenia, które podjęto z prezesem WKD mówią, że parking zostanie przekazany nam i to od nas będzie zależało, czy będzie on płatny. Jeśli miałby być płatny, to powinniśmy zatrudnić tam osoby, które pilnowałyby tego, sprzątały itp. Burmistrz wyraził opinię, iż powinien być to parking ogólnodostępny dla ludzi, ale w kwestiach takich szczegółów będziemy decydować w następnej kolejności, gdy parking będzie gotowy.

Radna J. Trzeciak-Walc wyjaśniała, że nazwa „park&ride” została zaimportowana od propozycji pomysłu skierowanego do kierowców samochodów, którzy parkują i przesiadają się na środki komunikacji publicznej, a mając możliwość dowiedzenia, że korzystają ze środków komunikacji publicznej, mogą parkować bezpłatnie. Radna wyjaśniała, że taki był cel projektu park&ride, a czy my jako inwestorzy przyjmiemy inne zasadny, to już przyszłość naszych decyzji.

Przewodniczący RM J.Radziejowski co do nazwy parkingu przyznał radnej Zabłockiej rację, że jest to neologizm i może w przyszłości uda nam się wymyślić inne imię dla tej inwestycji.

Radny D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI mówił, że zgłoszono pewne zmiany do tego projektu uchwały, które UM wprowadził.

Radna T. Zabłocka mówiła, że generalnie parking ten będzie dla mieszkańców spoza Podkowy. Pytała, czy właśnie dlatego parking ten nie powinien być płatny?

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśnił, że takie decyzje będziemy podejmować później, przy określeniu zasad funkcjonowania parkingu, gdy powstanie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 165/2/2010 ( w składzie 15 Radnych)
Za: 15 głosów
Przyjęto jednogłośnie – Uchwała Nr 184/XXXIX/2010

7. zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej – projekt nr 167/2010

Przewodniczący RM J.Radziejowski wyjaśniła istotę zgłoszonego projektu uchwały w sprawie zmian
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej, by uregulować procedurę rozpatrywania skarg przez Radę Miasta. Wyjaśnił, że po § 51. dodaje się „Rozdział VI Rozpatrywanie skarg w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a.”.

Wniesiono, by w § 54. pkt.1 w/w projektu uchwały wykreślić słowo „Rewizyjna”.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odczytał projekt przedmiotowej uchwały i zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia tego projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 167/2010 ( w składzie 15 Radnych):
Za: 14 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto – Uchwała Nr 185/XXXIX/2010

V. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej za 2009 rok.
VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.

Zaopiniowanie w/w sprawozdań i planów pracy jednostek organizacyjnych odłożono na przyszłą sesję Rady.

Radna J. Trzeciak-Walc przewodnicząca Komisji KOiSS tłumaczyła, że przez styczeń i luty bieżącego roku zwołując posiedzenia Komisji KOiSS nie mogła zebrać kworum w związku z czym Komisja sprawami sprawozdań i planów pracy jednostek organizacyjnych miasta nie mogła się zająć.

VII. Informacje przedstawiciela Rady Muzeum im. J. i A. Iwaszkiewiczów w Stawisku
z działalności Muzeum.

Radny K. Głowacki – przedstawiciel z Rady Miasta Podkowy Leśnej w Radzie Muzeum im. J. i A. Iwaszkiewiczów w Stawisku przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności Muzeum im. J. i A. Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2009 rok. Przedstawił m.in.: iż opracowano katalog i digitalizację zbiorów, następnie zinwentaryzowano księgozbiory, zinwentaryzowano pozycje fotograficzne oraz dokonano zabezpieczenia i konserwację zbiorów. Ze środków Ministerstwa Kultury dokonano konserwacji zabytkowych mebli. Wykonano konserwację obiektów na podłożu papierowym. Oprócz tego przygotowano zabezpieczenia w postaci zakupu kamer, zakupu instalacji nowego rejestratora. Opracowano również dokument pt.: „Plan ochrony zabytku w sytuacji konfliktu zbrojnego, zagrożeń kryzysowych…”. Radny Głowacki przedstawiał, że w działalności upowszechniania kultury odbyły się 42 imprezy oraz konkurs recytatorski im. Iwaszkiewicza. Ponadto wykonano dużą część publikacji promocji Muzeum oraz udostępniono zbiory do celów oświatowych i naukowych. W ramach środków RPO Muzeum otrzymało 1 mln 200 tyś zł na wykonanie rewitalizacji Parku i budynku Muzeum. Radny Głowacki w imieniu dyrektora Muzeum podziękował Radzie Miasta Burmistrzowi Podkowy Leśnej za przekazanie dotacji dla Muzeum na obchody Roku Iwaszkiewiczowskiego.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

Radna T. Zabłocka w związku z kwestią poruszoną przez Nią na poprzedniej sesji, tj. godnego miejsca dla wydawnictw o Podkowie Leśnej wyjaśniła, że właścicielka podkowiańskiej kwiaciarni udostępniała w swoim sklepie dwie półki dla tych wydawnictw. Kolejną sprawą, którą radna poruszyła to Jej postulat jeszcze z 2000 r., tj. upamiętnienia tablicą informacyjną pamięci o szpitalu powstańczym, który w czasach powstania warszawskiego mieścił się w Pałacyku-Kasyno i willi T. Baniewicza przy ulicy Kwiatowej. Następnie radna Zabłocka odczytała proponowany tekst tablicy upamiętniającej.

Przewodniczący RM J.Radziejowski zaproponował radnej Zabłockiej, by przygotowała w tej sprawie projekt uchwały i przekazała przewodniczącemu RM, który następnie przedstawi przedmiotowy projekt uchwały Burmistrzowi Miasta, który powinien wskazać skąd wziąć środki na ten cel, ale pod warunkiem, że RM na uruchomienie tych środków zgodzi się.

A. Foss – wiceprezes TPMOPL nawiązując do jednego ze stwierdzeń radnej T. Zabłockiej, że wydawnictwa TPMOPL o Podkowie gniją, protestowała wobec takim słowom. Wyjaśniała, że wydawnictwa znajdują się na terenie CKiIO w baraku przy ul. Świerkowej 1. Mówiła, że dach tego budynku wspólnymi siłami UM i Towarzystwa został wyremontowany, a ta część budynku, w którym przechowywane są zbiory jest w dobrym stanie, a książki są zapakowane i leżą na metalowych regałach i są w dobrym stanie.

Radny D. Murwaski pytał o podjęte w zeszłym roku porozumienie w trzema gminami w sprawie Internetu szerokopasmowego. Pytał o podjęte kroki w tej sprawie w Podkowie Leśnej. Radny mówił, że z tego co wie Brwinów pozyskał środki zewnętrzne i realizuje sieć kablową na swoim terenie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że będzie miała niedługo spotkanie z burmistrzem Brwinowa
i burmistrzem Milanówka i będzie pytał ich, co w tej sprawie się dzieje, bo koordynację tej kwestii powierzono władzom gminy Brwinów. Przyznał, że o budowie sieci w Brwinowie nic nie wie i zada to pytanie burmistrzowi Brwinowa.

Radny K. Głowacki protestując wobec informacji, krążących w Internecie i informatorach ukazujących się oraz krążących w mieści, że chciałby sprzedać Pałacyk-Kasyno, oświadczył, „że nigdy nie miałem takiego założenia, że nigdy nie byłem zainteresowany i uważam, że Kasyno-Pałacyk jest naszą własnością i tego nigdy nie należy sprzedawać”.

Przewodniczący RM J.Radziejowski wspominał o swoim spotkaniu u Wojewody Mazowieckiego z wice wojewodą i wicedyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie rozmawiano o tym, co robić z odpadami. Mówiono, by gminy zastanowiły się nad możliwością przeprowadzenia referendum na temat podatków śmieciowych, by przejąć odpowiedzialność za śmieci. Podawano przykłady rozwiązania tego problemu, bo sytuacja jest rozpaczliwa, a nikt nie potrafi rozwiązać tego problemu śmieciowego.

Mieszkanka E. Domaradzka wspomniała odczytywane na jednej z poprzednich sesji pismo Związku Podkowian w sprawie procedowania nad budżetem na 2010 rok w kontekście braku opinii nt. sprawozdań z działalności jednostek. Przyznała, że jest to kuriozalne i lekceważące dla pracy obydwu jednostek kultury.

A. Tyszka prosił o odpowiedź na pismo, o którym wspomniała Pani Domaradzka. Dodał, że minął termin odpowiedziano na to wystąpienie obywatelskie. Prosił o odpowiedź lub choćby o pokwitowanie, że przyjęto to wystąpienie do wiadomości. Prosił również o odpowiedź na pismo w sprawie odtworzenia ścieżki do Pałacyku wzdłuż torów WKD.

Pan Hrabelski zabrał głos w sprawie inwestycji drogowych w mieście.

Radna T. Zabłocka poruszyła sprawę bilbordów w mieście. Wyjaśniła, że zwróciła uwagę na niewielkie tablice informacyjne w mieście, gdzie na jednej są informacje Stawiska, a na drugiej CKiIO. Pytała, do kogo należą te tablice i z kim należy rozmawiać w celu udostępnienia takiej tablicy dla reklamy wydawnictw o Podkowie?

Burmistrza Miasta A. Kościelny odpowiedział, że dwie tablice są Stawiską, a jedna należy do CKiIO i to jest własność tych jednostek.

Radna A. Żukowska-Maziarska przedstawiła opinię, że zarząd TPMOPL nie podjął żadnej decyzji w sprawie poczynienia starań o reklamę dla wydawnictw zwłaszcza na tablicach w Podkowie. Prosiła, by takie informacje z zarządem TPMOPL skonsultować.

Przewodniczący RM J.Radziejowski odpowiedział, że RM nie ma prawa wypowiadać się w sprawie wydawnictw TPMOPL.

Z-ca Burmistrza Miasta M. Stępień-Przygoda potwierdziła, że dwie tablice informacyjne w mieście są Stawiska, a jedna należy do CKiIO i to jest własność tych jednostek. W sprawie budynku przy ulicy Świerkowej, gdzie przechowywane są zbiory wydawnictwa TPMOPL przedstawiła, że pomieszczenia, gdzie przechowywane są te zbiory, były całą zimę ogrzewane na koszt gminy.

Mieszkanka E. Domaradzka odniosła się do wykonanego przez Burmistrza w 2009 roku budżetu miasta. Wyjaśniała, że zwróciła uwagę na niskie zadłużenie miasta na koniec 2009 roku, tj. niecałe 600 tyś zł. Wyjaśniając, iż wie, jakie są warunki przetargowe, przedstawiała, że biednego nie stać na bylejakość i że czasem lepiej zapłacić więcej, by inwestycje były lepiej wykonane, szczególnie inwestycje drogowe.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że przy szukania wykonawców planowanych inwestycji, gdzie obowiązują nas przepisy przetargowe, najważniejszym kryterium jest cena i nie jesteśmy wtedy w stanie określić współczynnika jakości. Możemy stwierdzić to dopiero post factum. To jest mankament ustaw, które nas obowiązują, a które mają przeciwdziałać korupcji. Burmistrz wyjaśniał następnie, że jeżeli szukamy wykonawcy, gdzie nie obowiązuje nas przetarg, to również cena jest podstawowym kryterium, a że Podkowa jest małym miastem, to nie jesteśmy atrakcyjni dla wielkich przedsiębiorstw o dużej renomie. Skazani jesteśmy na mniejszych wykonawców. Burmistrz wyjaśniał, że dopóki w Podkowie będą sytuacje, że niektórzy mieszkańcy nie mogą w czasie roztopów dotrzeć do domów, dopóty o tym nie możemy zapominać. Wyjaśniał, że staramy się te drogi robić tak, by następnie materiał ten mógł służyć jako podkład dla rozwiązań docelowych.

Mieszkanka miasta E. Lenart pytała, czy termin wykonania budowy domu komunalnego, tj. XI 2010 rok zostaje aktualny?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że w zamierzeniach UM nic się nie zmieniło. Natomiast zima i podniesione problemy z posadowieniem budynku opóźniają ogłoszenie przetargu. Burmistrz tłumaczył, że mamy dodatkowe badania geologiczne i czekamy na opinię konstruktora, który projektował to. Wyjaśnił, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie można ogłosić przetarg. Dodał, że wiele zależy też od tego, jak szybko przyjdzie zima, ale będziemy starać się, by dotrzymać tych terminów.

Mieszkanka miasta E.Lenart pytała jeszcze o sytuację prawną ludzi mieszkających przy Parkowej 19,
w momencie, gdy dostaną nakaz eksmisji?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że budynek komunalny budujemy po to, aby rozwiązywać problemy mieszkaniowe najbardziej potrzebujących. Zwracając się do Pani Lenart wyjaśniał, że Państwo ci są w czołówce potrzebujących ze względu na to, że zamieszkiwany przez Państwa do tej pory budynek został oceniony, jako nie nadający się do zamieszkania.

Wobec braku kolejnych głosów przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął XXXIX posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji.

Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miast
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony Przyrody
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miasta dnia 25 maja 2010 r.

XL sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 25 maja 2010 r. poświęcona była prezentacji i dyskusji nad koncepcją zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej.
Architekt Piotr Sudra przedstawił swoją autorską koncepcję, wyjaśnił zaprojektowane rozwiązania i odpowiadał na pytania zebranych. Licznie przybyli mieszkańcy oraz radni miasta zgłaszali swoje uwagi i pomysły na zagospodarowanie Podkowy Leśnej
w przyszłości.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Związku Podkowian zaprezentowali makietę publicznej wizji zagospodarowania Podkowy Leśnej, będącą wynikiem warsztatów urbanistyczno-architektonicznych, które odbyły się 8 i 9 maja 2010 roku. Na warsztatach tych zainteresowani wyglądem Podkowy Leśnej jej mieszkańcy i nie tylko wnosili swoje koncepcje, preferencje i idee na zagospodarowanie naszego miasta. Prezentacja efektów warsztatów odbędzie się podczas tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej.
Nagranie z XL sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej znajduje się w burze Rady Miasta.

Sesji przewodniczył: Przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Sporządziła: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XLI sesji Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2010 roku,

Protokół z XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 28 czerwca 2010 roku,
która odbyła się w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XLI sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 11 radnych – lista w załączeniu;) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Przedstawił, iż Burmistrz zgłosił do Rady Miasta na tę sesję projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD. Dodatkowo Przewodniczący RM wniósł do programu sesji projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej oraz w sprawie rozpatrzenia skarg na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. Dodatkowo Przewodniczący RM wyjaśnił, że przedłożony radnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta został zmieniony po uwagach zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji BFiI i Komisji ds. dróg. Zgłosił również, iż chciałby przedstawić stanowisko w sprawie pism LOP do Rady. Przedstawił również, że radny J. Chrzanowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałby zaprezentować Radzie wyniki kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009.

Wszystkie zmiany do programu sesji radni miasta przyjęli jednogłośnie

Głosowanie w sprawie przyjęcia programu sesji (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Program przyjęto jednogłośnie.

Program XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji oraz sprawozdania z XL sesji.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4. zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy sali sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem
„in blanco”.
5. wyrażenia zgody na dzierżawę (najmu) gruntu na okres powyżej trzech lat,
6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48,
7. w sprawie wyrażenia zgody na realizację traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD.
8. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.
9. w sprawie rozpatrzenia skarg na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – zgłasza Przewodniczący Rady Miasta.
V. Przedstawienie wyników kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009.
VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2009 rok.
VII. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

II. Informacje Burmistrza oraz odpowiedzi Burmistrza Miasta na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny nawiązując do pytania radnego D. Murawskiego z poprzedniej sesji, dotyczącego podpisanego przez Milanówek, Brwinów i Podkowę Leśną porozumienia na wspólną rozbudowę internetu szerokopasmowego odpowiadał, iż miasto Brwinów pozyskało samodzielnie środki na budowę internetu. Natomiast z własnej inicjatywy sieć światłowodową w gminie Brwinów kładzie telekomunikacja. Porozumienie między gminami w sprawie budowy internetu szerokopasmowego koordynuje Brwinów.

Kolejną sprawą, którą Burmistrz przedstawił to sprawa mieszkańców terenu Borek, gm. Brwinów, którzy wyrażają wolę przyłączenia do Podkowy Leśnej. Wyjaśniał, iż rozesłano do Radnych pismo z tym wystąpieniem. Mówił, iż przedstawiciele tej społeczności są na obecni na sali i chcieliby przedstawić swoje argumenty. Burmistrz dodał, że jakąś odpowiedź będziemy musieli tym mieszkańców dać.

Radna A. Żukowska-Maziarska mówiła, że Komisja ŁiOŚ będzie miała specjalne posiedzenie poświęcone tej sprawie. Dodała, że należy zorientować się kiedy wszyscy zainteresowani mogliby wziąć udział w tym posiedzeniu z racji okresu urlopowego.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, iż mieszkańcy terenu Borek w sposób naturalny bardziej związani są z Podkową. Przedstawiał, że jest to około 500 mieszkańców i 200 nieruchomości. Burmistrz wyjaśniał, iż zastanawia się na ta sprawą, jednak obecni jest to niekorzystny moment z takimi wystąpieniami, jednoczesnie jest rok wyborczy, a sprawa nie jest szybka do załatwienia. Dodał, iż na pewno w tej kadencji tego nie załatwimy, a ostateczną decyzję podejmuje premier. Burmistrz przedstawiał, że teren Borek jest mocno niedoinwestowany, tzn. sieć wodociągowa jest, ale brakuje sieci kanalizacyjnej. Wyjaśniał dalej, że niedawno Brwinów z Funduszu Spójności uzyskał w dużą dotację, tzn. 90 mln zł na budowę kanalizacji. Ten projekt kanalizacji dotyczy również terenu Borek, a nasze możliwości inwestycyjne nie pozwoliłyby na długie inwestowanie w ten teren. Burmistrz dodał, że takie połączenie na pewno porządkowałoby mapę granic Podkowy i Brwinowa., jednak wszystko wymaga dokładnego rozpatrzenia. Burmistrz mówił dalej, że możliwe, iż jednym z powodów niezadowolenia mieszkańców w tamtym ternie i dodatkowym zapłonem dla złożonego do nas wniosku o przyłączenie, jest budowa na jednej z prywatnych działek masztu sieci telefonii komórkowej, dla której to inwestycji miasto wydało decyzję.

Radny J. Chrzanowski pytał, czy znane jest stanowisko władz Brwinowa w sprawie wniosku mieszkańców Borek?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że nie ma czegoś takiego.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniała, że o wszystkim decydują mieszkańcy, a w omawianym przypadku, decydują przede wszystkim mieszkańcy Podkowy Leśnej. Odbywa się to w drodze referendum, tu i w Brwinowie. Może głosować całe miasto lub część, o tym decyduje Rada. Potem wszystkie dokumenty przesyła się do prezesa rady ministrów. Zawsze takie odłączenie jest obowiązujące od 1 stycznia następnego roku. Wyjaśniała, że są to procedury długie.

Przewodniczący RM wyjaśnił, że sprawa ta została przekazana do zaopiniowania do Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej. Przewodniczący wyjaśniała dalej, iż po zasięgnięciu opinii prawnej w tej sprawie procedura przyłączenia wygląda następująco:
po odpowiedniej rekomendacji ze strony Komisja Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej Rada może przyjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum na temat powiększenia miasta o wskazany obszar – najpierw w Podkowie, że nasi mieszkańcy chcą, aby przyłączyć do naszego miasta jakieś terytorium, a potem drugie referendum powinno odbyć się na terenach odłączanych. Mieszkańcy muszą się wypowiedzieć i dopiero wtedy dokumenty mogą być przekazane do Rady Ministrów. Przewodniczący RM dodał, iż sprawa jest skomplikowana, gdyż w tym momencie dochodzi jeszcze do zmiany granic powiatów, bo Brwinów to powiat pruszkowski, a Podkowa Leśna to powiat grodziski. Konkludując Przewodniczący RM przedstawił, iż droga ewentualnego przyłączenia Borek do Podkowy jest jasna, choć ciężka, ale w pierwszej kolejności musi w tej sprawie wypowiedzieć się Komisja Ładu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Radna A. Łukaszewicz wracając do budowy masztu telefonii sieci komórkowej na terenie Borek pytała, czy mieszkańcy Podkowy, sąsiadujący z tamtym terenem, mogą wypowiedzieć się w sprawie tej inwestycji?

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniała, że to są decyzję, w których powyżej 20 osób jest zainteresowanych, a wtedy taką informację wywiesza się.

Burmistrz Miasta A. Kościelny zgłaszał, iż UM dostaje mnóstwo pism wyrażających opinie, a nie pytania. Przede wszystkim podkowiańska LOP pisze stale na ten sam temat, np. studni. Burmistrz tłumaczył, iż trudno jest odpowiadać cały czas na te same zagadnienia. A nie stać nas na pomysły LOP-u, by ciągnąć wodę z Warszawy lub Pruszkowa. Burmistrz dodał, że na funkcjonujące studnie mamy odpowiednie pozwolenia, a na zarzuty, że mają one zły wpływ na drzewostan w Parku, dowodów nie ma.

III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji oraz sprawozdania z XL sesji.

Brak uwag do protokołu z XXXIX oraz do sprawozdania z XL sesji.

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Protokół z XXXIX sesji przyjęto jednogłośnie.

Przyjęcie sprawozdania z XL sesji (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Sprawozdanie z XL sesji przyjęto jednogłośnie.

IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian w budżecie miasta – projekt nr 168/2/2010

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił istotę uchwały.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI wyraziła pozytywną opinię dla w/w projektu uchwały.

Po wyjaśnieniu wszelkich zagadnień, Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie za przyjęciem w/w projektu uchwały (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 186/XLI/2010

2. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – projekt 169/2010.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że przyjęcie takiej uchwały przez Radę jest wymogiem ustawowym.

J. Jakubik – pracownik UM wyjaśnił, że przedstawione w uchwale kwoty określają objętość odpadów komunalnych z 1 m3 , zostały określone na podstawie analizy ofert firm, które moją pozwolenia na wywóz śmieci na terenie naszej gminy.

Przewodniczący RM J. Radziejowski mówił, że należy przyjąć tę uchwałę, a jeśli zajdzie potrzeba, można ją w każdej chwili skorygować.

Radna J. Trzeciak-Walc prosiła o wyjaśnienie § 3. Argumentowała, że jest on zbędny, bo wszystko jest powiedziane we wcześniejszych paragrafach. Radna wniosła, by § 3 wykreślić.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/zgłoszonym wnioskiem (w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0 głosów
Wniosek przyjęto

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 169/2010 bez § 3 ( w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto: Uchwała nr 187/XLI/2010

3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 170/2010:

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że przyjęcie takiej uchwały należy również do obowiązku Rady.

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 170/2010 ( w składzie 11 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto: Uchwała 188/XLI/2010

4. zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie budowy sali sportowej ze środków FRKF i zabezpieczenia jej wekslem „in blanco” – projekt nr 171/2010

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI wyraziła pozytywną opinię dla w/w projektu uchwały.
Brak uwag Radnych Miasta to przedłożonego projektu uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad w/w projektem uchwały
(w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 189/XLI/2010

5. wyrażenia zgody na dzierżawę (najmu) gruntu na okres powyżej trzech lat – projekt 172/2010

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił, że znaleźli się inwestorzy, którzy chcieliby zainwestować na terenie przy ulicy Brwinowskiej i mają konkretne propozycje. To wywołało sprawę. Jeżeli chcemy to wynająć to musimy to zrobić na zasadzie przetargu i on ostatecznie rozstrzygnie, komu tren ten wynajmiemy.

Radny D. Murawski – przewodniczący Komisji BFiI zgłosił, że Komisja ma kilka uwag do tego projektu uchwały, tzn. aby w uchwale wskazać okres wynajmu na 25 lat i dodać, że owe wyrażenie zgody odbędzie się na zasadzie przetargu.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniła, że Rada nie może określać w uchwale: „w formę przetargu lub nie”, bo to jest kompetencja Burmistrza. Co do zasady Rada wyraża opinię, czy Rada zgadza się na dzierżawę, bądź też nie.

Radna T. Zabłocka pytała, dlaczego na tak długo decydujemy się wynająć ten teren?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że potencjalni kandydaci chcą tam zainwestować wysokie środki. Jednak my w umowie musimy wszystko dokładnie określić.

Radna A. Łukasiewicz pytała, czy nie lepiej określić w uchwale czas dzierżawy „do 30 lat” i w zależności od tego co będzie korzystne z punktu widzenia urzędu, to zostanie określone w umowie.

Radna T. Zabłocka pytała, czy były inne propozycje zagospodarowania tego terenu?

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, że w poprzednich kadencjach była chęć sprzedania przedmiotowego terenu, ale nie powiodło się to. Zachęcanie inwestorów do tego terenu kończyły się tylko na rozmowach.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski mówił, że na Komisji BFiI była długa dyskusja nad tym tematem i członkowie Komisji zgłaszali, by wszystkie warunki umowy starannie przygotować, by nie stracić kontroli nad tym terenem. Pytał, o ewentualną kwestię zasiedzenia tego terenu. Komisji BFiI wyraziła pozytywną opinię dla w/w projektu uchwały.

Mec. J. Tarasiuk wyjaśniła, że zasiedzenie nie dotyczy posiadaczy zależnych. Nikt kto jest dzierżawcą, czy najemcą nie może zasiedzieć.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził przegłosowanie wniosku radnej A. Łukasiewicz w brzmieniu „do 30 lat” ( w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Wniosek przyjęto

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały ( w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto: Uchwała nr 190/XLI/2010

6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Błońskiej 46/48 – projekt nr 173/2010

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, iż zapisy tej uchwały porządkują sprawy związane z zajmowanymi pomieszczeniami w budynku przy ulicy Błońskiej 46/49 przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI wyraziła pozytywną opinię dla w/w projektu uchwały.
Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały ( w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 191/XLI/2010

7. w sprawie wyrażenia zgody na realizację traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD – projekt nr 174/2010

Radny Z. Bojanowicz wyrażając swoją opinię, że jak najbardziej jest za budową tej ścieżki, nawiązał do przedłożonego projektu porozumienia w sprawie realizacji traktu spacerowego wzdłuż torów kolejki WKD. Zaproponował, by wykreślić § 5, aby nie warunkować porozumienia od posiadanych środków finansowych, gdyz porozumienie otwiera drogę na działania w tym zakresie. Dalej wyjaśniał, że na dobrą sprawę nie można zacząć projektu, bo nie mamy porozumienia, gdzie WKD zgadza się na te prace.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż jest to słuszna uwaga.

Przewodniczący Komisji BFiI radny D. Murawski w imieniu Komisji BFiI wyraziła pozytywną opinię dla w/w projektu uchwały.. Ponadto stwierdził, że środki na realizację tego przedsięwzięcia powinny się znaleźć jeszcze w tegorocznym budżecie.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że to, czy dziś środki będą, zależy od tego, czy przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie potraktowane jako remont, czy jako inwestycja, bo jeśli jako remont, to w tym momencie środki są. Następnie Burmistrz wprowadził autopoprawkę w tytule uchwały, tj. by słowo „realizację” zamienić na „remont”. Dodał, że bez projektu trudno jest oszacować koszty planowanego przedsięwzięcia oraz terminy jego realizacji.

Radni przegłosowali w/zgłoszoną poprawkę jednogłośnie oraz wyrazili opinię, by w projekcie porozumienia wykreślić § 5.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały ( w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przeciw: 0 głosów.
Przyjęto: Uchwała nr 192/XLI/2010

8. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 – projekt nr 175/2010

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Trzeciak-Walc w imieniu Komisji KOiSS wyraziła pozytywną opinię dla tego w/w projektu uchwały.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił zdanie, że nie musi to być droga sprawa, i że znajdziemy okazję dla powieszenia tej tablicy, jeśli Rada przegłosuje tę uchwałę. Zaproponował, by wykonać tę tablicę ze środków Rady Miasta.

Radna A. Żukowska-Maziarska zgłosiła uwagi do szyku w zaproponowanej treści tablicy.

Mieszkanka E. Domaradzka wyraziła pogląd, iż nad tematem należy pochylić się bardziej, by opracować jednolity sposób i formę umieszczania tablic upamiętniających w mieście.

Po długiej dyskusji Radni ustalili ostateczną treść tablicy pamiątkowej. Zmianę tę przegłosowali jednogłośnie.
Treść tablicy otrzymała brzmienie:

W strasznym świecie Szpital nasz był oazą człowieczeństwa.

Leon Manteuffel

W tym budynku i w willi Krychów dyrektora EKD Tadeusza Baniewicza przy
ul. Kwiatowej 20 w latach 1944-1945 mieścił się oddział Szpitala Wolskiego dla ofiar Powstania Warszawskiego.

W hołdzie Powstańcom, oddanemu personelowi medycznemu, siostrom szarytkom, mieszkańcom Podkowy Leśnej i okolic.

sierpień 2010 podkowianie

Przewodniczący RM J. Radziejowski nawiązując do uzasadnienia uchwały wyraził opinię, że tablica ta nie musi być wykonana przez artystę rzeźbiarza, bo to od razu podniesie koszty wykoania tablicy. Dodał, by w § 4 uchwały słowo „pokryte” zastąpić „sfinansowane”. Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały ze zmienioną treścią załącznika (w składzie 11 Radnych):
Za: 11 głosów
Przyjęto jednogłośnie: Uchwała nr 193/XLI/2010

9. w sprawie rozpatrzenia skarg na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej –– projekt 176/2010

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Trzeciak-Walc mówiła, że Komisja sprawę dokładnie analizowała , przeglądała dokumenty i wysłuchała argumentów oraz wyjaśnień kierownika OPS. Członkowie Komisji zgodnie ustalili, ze sprawa nie wymaga dalszego procedowania i uznano skargę za bezzasadną.

Radna A. Łukasiewicz zgłosiła, by w preambule uchwały dodać sformułowanie „po uwzględnieniu stanowiska” – Radni poprawkę te przegłosowali jednogłośnie. Radna zwróciła również uwagę, że skarga była jedna a nie klika więc w treści uchwały należy to uwzględnić.

Po uwzględnieniu uwag technicznych do treści uchwały Przewodniczący RM zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały (w składzie 11 Radnych):
Za: 10 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przeciw: 0 głosów.
Przyjęto: Uchwała nr 194/XLI/2010

V. Przedstawienie wyników kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski przedstawił ostateczny protokół z przedmiotowej kontroli – protokół dostępny w biurze RM.

Radna A. Łukasiewicz pytała, czy Komisja w swoich pracach posiłkowała się wiedzą jakiegoś eksperta w zakresie przedmiotowej kontroli, formułując merytoryczne wnioski.? Pytała również, czy UM ustosunkował się do tego protokołu z kontroli. Pytała też, czy w tym roku nastąpią prace zakresie udrożnienia rowów?

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski odpowiedział, że protokół zawiera stanowisko Komisji Rewizyjnej, które oparte jest na podstawie przedstawionych dokumentów. Na drugie pytanie odpowiedział, że UM nie ustosunkował się do przedłożonego protokołu.

Burmistrz Miasta A. Kościelny powiedział, że on nie do końca zgadza się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i ma inne zdanie w kilku kwestiach, które Komisji przedstawił na posiedzeniu Komisji.. Odpowiedział dalej, że w tym roku prac związanych z rowami nie będzie, bo w budżecie na ten rok nie ma na ten cel środków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowski przedstawiał, że Komisja przedstawia jasne wnioski i zalecenia w sprawie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających, tzn. zaleca kompleksowe podejście do tematu, opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z zapisami z WPI. Radny dodał, że środki na realizację tego przedsięwzięcia powinny znaleźć się w budżecie na przyszły rok.

Rada Miasta w/przedstawiony protokół i stanowisko Komisji Rewizyjnej przyjęła do wiadomości.

V. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej za 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Trzeciak-Walc w imieniu Komisji KOiSS wyraziła pozytywną opinię dla w/w sprawozdania i rekomendowała jego przyjęcie.

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2009 rok.

VI. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej
w 2009 roku oraz ramowego planu pracy na 2010 rok.

Przewodnicząca Komisji KOiSS radna J. Trzeciak-Walc w imieniu Komisji KOiSS wyraziła pozytywną opinię dla w/w sprawozdania i planu pracy oraz rekomendowała przyjęcie tych dokumentów..

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania:
Za; 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy.
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w 2009 roku oraz ramowy plan pracy na 2010 rok przyjęto.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

Radna A. Łukasiewicz zgłosiła prośbę mieszkańców, by ograniczyć parkowanie aut w okolicy zabytkowej lipy przy palcu zabaw. Zasugerowała wymianę piasku w piaskownicach na palcu zabaw i uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. Pytała też o zabezpieczenie budynku UM przed włamaniami.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że piasek na palcu zbaw jest już wymieniany i uzupełniany. Jeśli chodzi o ograniczenie parkowania wokół zabytkowej lipy, to UM również nad tym pracuje i niebawem podjęta zostanie w tej kwestii decyzja. W sprawie zabezpieczenia budynku UM Burmistrz przedstawiał, iż jest dodatkowo założony monitoring i krata w wymienianym oknie.

Następnie głos zabrali przedstawiciele mieszkańców rejonu Borek gm. Brwinów, którzy zgłosili się do Burmistrza z wnioskiem o przyłączenie do Podkowy Leśnej. W imieniu społeczności Borek wystąpiła Pani A. Gołębiewska-Smela, która mówiła, że zebrali około 200 podpisów mieszkańców wyrażających wolę przyłączenia do Podkowy Leśnej. Tłumaczyła, że mieszkańcy Borek w gminie Brwinów czują się jak „dziecko niechciane”. Przedstawiała, że nie mają kanalizacji obiecanej od wielu lat, z odśnieżaniem, wyrównywaniem dróg itd. też są kłopoty. Mówiła, że w piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wymienione są wszystkie czynniki „za” przyłączeniem Borek do Podkowy Leśnej. Pani Gołębiewska-Smela wyjaśniała dalej, iż z powodów „geograficznych” większość dzieci z Borek chodzi do szkoły w Podkowie, większość mieszkańców Borek należy do przychodni lekarskiej też w Podkowie, są problemy z podwójną numeracją, np. na ulicy Wiewiórek, co sprawiało kłopoty z dojazdem do chorego dla karetki pogotowia ratunkowego. Kończąc w imieniu większości mieszkańców Borek Pani A. Gołębiewska-Smela prosiła, by wniosek mieszkańców Borek o przyłączenie do Podkowy Leśnej został rozpatrzony pozytywnie.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że procedurę w tej sprawie znamy. Należy w pierwszej kolejności poczekać na stanowisko Komisji ŁiOŚ, a sprawa nie jest łatwa, bo miasto Brwinów leży również w innym powiecie.

Radny D. Chrzanowski zadawał pytania w sprawie zieleni w ulicy Jana Pawła II. Pytał, czy jest jeszcze gwarancja na tę zieleń i czy pracownik UM zgłaszał uwagi do wykonawców tych nasadzeń, bo ilość tego co zgodnie z projektem zostało zasadzone, a co było widać na wiosnę budzi zastrzeżenia.

K. Kowalewska – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji odpowiedziała, że gwarancja na te nasadzenia skończyła się, ale na efekty należy jeszcze poczekać, bo rośliny rozrastają się.

Burmistrz Miasta A. Kościelny dodał, że choć zasady sadzenia zachowano, to widzi potrzebę spotkania i rozmowy z projektantami tego projektu.

Wobec braku kolejnych głosów i pytań przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął XLI posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji.

Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miast
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony Przyrody
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XLII sesji Rady Miasta z dnia 24 września 2010 roku, która odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Protokół z XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XLII sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu;) oraz mieszkańców Podkowy Leśnej. Przedstawił, iż do programu spotkania radny Z. Bojanowicz zgłosił, że w zastępstwie za przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawi punkt VII programu, tj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto. Radny Bojanowicz wnosił jednocześnie o przeniesienie punktu VII jako punktu V, a reszcie punktów programu spotkania nadać odpowiednio kolejne numery.

Radny D. Murawski zgłosił uwagę, iż w programie sesji są dwa projekty uchwał, które nie były omawiane
w Komisjach Rady. Pytał, czy nie powinno się zdjąć z programu sesji tych uchwał, celem przedyskutowania ich w Komisjach?

Radna A. Żukowska-Maziarska – przewodnicząca Komisji Łoś wyjaśniła, że uchwała w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego dotyczy sprawy usunięcia zagrażającego mieniu i ludziom drzewa. Dodała, że sprawa poparta jest odpowiednią ekspertyzą, którą trudno podważać. W kwestii projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wyjaśniała, że projekt ten również został uzgodniony z organem wyższej instancji.

Radna T. Zabłocka pytała, jakie warunki muszą być spełnione, aby wniosek o reasumpcję uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna
w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 trafił na sesję?

Przewodniczący RM J.Radziejowski odpowiedział, iż taki był wniosek Komisji KOiSS, następnie zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych zmian do programie sesji (w składzie 13 Radnych):
1. Umieścić jako V punkt programu sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.
Przyjęto jednogłośnie.
2. Zdjąć z programu sesji projekt uchwały w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego.
Za: 1 głos
Przeciw: 12 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
W/w projekt uchwały pozostał w programie spotkania.
3. Zdjąć z programu sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
Za: 4 głosy
Przeciw: 5 głosów
Wstrzymało się: 4 głosów
W/w projekt uchwały pozostał w programie spotkania.

W ostatecznym głosowaniu radni miasta jednogłośnie przyjęli programu sesji ze zmianami.

Program XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania inwestycji w mieście oraz odpowiedzi na zapytania radnych.
III. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego,
2. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.
V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.
VI. Dyskusja na temat reasumpcji uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.
VII. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2010 r.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.

II. Informacje Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania inwestycji w mieście oraz odpowiedzi
na zapytania radnych.

Burmistrz Miasta A. Kościelny w sprawie rozbudowy szkoły samorządowej i budowy jej sali mówił, iż
w pracach są pewne drobne opóźnienia, ale nie zagrażają całej inwestycji i generalnie wszystkie prace odbywają się zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia wynikają po części ze złych warunków atmosferycznych, co spowodowało opóźnienie w rozpoczęciu budowy, po części z błędów zawartych w dokumentacji i po części z błędów po stronie wykonawcy. W sprawie inwestycji drogowych Burmistrz przedstawiał:
a) Remont ul. Słowiczej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Warszawskiej, ul. Helenowskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej oraz ul. Miejskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej
w Podkowie Leśnej – nawierzchni jezdni i chodnika zostały wykonane – trwają prace porządkowe.
b) Remont ul. Wiewiórek na odcinku od torów WKD do ul. Zamkowej w Podkowie Leśnej – wykonano chodnik, trwają roboty ziemne: rozbiórka i wywóz starej nawierzchni. Burmistrz dodał, że niebawem rozpoczną się prace nad poprawą skrzyżowania ulicy wiewiórek i Myśliwskiej.
W sprawie budowy budynku komunalnego Burmistrz przedstawiał, że rozstrzygnięto przetarg w tej sprawie,
i gdy umowa zostanie podpisana, rozpocznie się realizacja tego projektu. W sprawie pozostałych inwestycji mówił, że zgodnie z założeniami większość inwestycji zostało zakończonych.

Radna J. Mironiuk pytała o kredyt, który został zaciągnięty na rozbudowę szkoły. Radna pytała dlaczego kredyt został zaciągnięty w dwóch częściach, a nie w całości?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, iż wynikało to z obliczeń, jakie będą koszty tego kredytu i na tej podstawie podjęto decyzję, by podzielić kredyt na części.

Następnie Burmistrz Miasta A. Kościelny podzielił się z zebranymi informacją, iż Podkowa Leśna otrzymała III nagrodę w kategorii „Sukces kadencji 2006-2010” w rankingu tygodnika „Wspólnota”. Ranking ten odbywa się raz na cztery lata. Wśród kryteriów oceny są m.in. poziom zamożności gminy, rosnące nakłady inwestycyjne oraz zrównoważone wydatki na administrację. Burmistrz dodał, iż w ubiegłej kadencji Podkowa była na VII miejscu.

III. Przyjęcie protokołu z XLI sesji:

Uwagi do protokołu mailowo zgłosił radny D. Murawski, które protokolant przyjął.

Przyjęcie protokołu z XLI sesji (w składzie 13 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Protokół z XLI sesji przyjęto.

IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany rozporządzenia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego – projekt nr 178/2010

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił istotę uchwały oraz dodał, że po zmianach w przepisach
o ochronie przyrody organem kompetentnym w zakresie pomników przyrody, zespołów krajobrazowo-przyrodniczych jest rada gminy. Przedstawiając istotę uchwały wyjaśniał, iż w projekcie tym chodzi o zdjęcie ochronności z jednego z drzew, który jest w bardzo złym stanie, co potwierdzają ekspertyzy.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wyjaśniał, że przedmiotowe drzewo zagraża mieszkańcom i ich mieniu. Dodał, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska również potwierdził utratę wartości przyrodniczych tego drzewa. Burmistrz dodał, iż zostanie przedstawiona Radzie informacja dotycząca stanu pomników przyrody w Podkowie Leśnej.

Radny D. Murawski pytał, czy na wszelkie czynności pielęgnacyjne w tych drzewach były wydawane odpowiednie pozwolenia oraz kto te czynności wykonywał.

Radna J. Trzeciak-Walc wyjaśniła, że wszelkie prace na drzewach objętych ochronnością, do końca 2009 roku mogły wykonywać jedynie służby Konserwatora Przyrody.

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 178/2010 (w składzie 13 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto: Uchwała nr 195/XLII/2010

2. przyjęcia zaktualizowanego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta – projekt 177/2010.

J. Jakóbik – pracownik UM wyjaśniał, iż przedłożona aktualizacja dotychczasowego regulaminu czystości
i porządku na terenie Miasta została opracowana przede wszystkim na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Drugim bardzo ważnym dokumentem był obowiązujący regulamin, kolejnym źródłem informacji była kontrola i opinia Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, który wobec przedłożonego obecnie Radzie regulaminu wypowiedział się pozytywnie i czwartym elementem branym pod uwagę były sprawy związane z wywiadem i próbą orientacji, w jaki sposób firmy mające pozwolenie na wywóz nieczystości na terenie naszego miasta świadczą te usługi.

Radny D. Murawski zgłosił uwagę, iż regulamin ten nie był omawiany w odpowiedniej Komisji. Pytał też, jakie zadania w zakresie utrzymania czystości ma miasto? Pytał, w jakim zakresie miasto może wspomagać mieszkańców w realizacji np. selektywnej zbiórki odpadów.

J. Jakóbik – pracownik UM wyjaśnił, że należy w tym celu przeznaczyć w budżecie miasta środki
na dofinansowanie odbioru segregowanych odpadów.

Następnie po dyskusji nad poszczególnymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że regulamin ten zawsze można aktualizować i zarządził głosowanie nad przyjęciem przedłożonego projektu uchwały nr 177/2010 (w składzie 13 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto: Uchwała nr 196/XLII/2010

W następnej części spotkania Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawił informacje dotyczące porozumienia między dziewięcioma gminami, w tym Podkowy Leśnej w sprawie realizacji projektu dot. budowy ścieżek rowerowych oraz zaawansowania prac z tym związanych zgodnie z wawartym porozumieniem. Wyjaśniał, żę wniosek o środki unijne do RPO w wysokości 60 mln zł na realizację tego porozumienia został złożony dotyczył on ok. 120 km ścieżek rowerowych, tj. linii wzdłuż torów kolejki WKD i drugiej linii z Lasu Młochowskiego do Puszczy Kampinoskiej. Burmistrz przedstawiał, że wniosek nie otrzymał dotacji w ramach RPO w związku z czym udaliśmy się w delegacji do Marszałka Województwa, który przyjął nas w ramach posiedzenia Zarządu Województwa, gdzie przedstawiliśmy swoje racje. Burmistrz wyjaśniał, że usłyszeliśmy pochlebne słowa członków Zarządu. Usłyszeliśmy zdanie, że są szanse, aby projekt ten znalazł się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie został już zgłoszony. Wnioskiem tym zajmowała się odpowiednia Komisja Samorządu Województwa i wydała pozytywną opinię dla tego projektu. Burmistrz wyjaśniał, że projekt ten będzie rozpatrywany w momencie, gdy odpadną projekty i będą pieniądze w ramach projektów kluczowych, a więc sprawa środków unijnych jest
w zawieszeniu. Burmistrz dodał, że w wyniku decyzji uczestników porozumienia wstępnie ustalono, że jeżeli nie dostaniemy pieniędzy unijnych na ten projekt, to będziemy starać się realizować ten projekt przynajmniej wzdłuż torów kolejki WKD. Burmistrz mówił, że dotarły do niego głosy, by wystąpić z tej grupy. Przedstawiał, że według niego jest to zły pomysł. Dodał, że gminą, która koordynuje działania związane z tym projektem jest Pruszków.

Radny Z. Bojanowicz pytał jeszcze o organizację ruchu w mieście. Pytał, na jakim etapie znajdują się prace
w tym zakresie?

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że dostaliśmy od projektantów opracowanie organizacji ruchu
w Podkowie Leśnej, ale według nas to opracowanie nie spełnia różnych kryteriów, np. opracowanie to nie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Wydział Komunikacji Starostwa i są tam pewne elementy, których nie da się wprowadzić, np. ograniczenie prędkości ruchu na powiatowej ulicy Brwinowskiej do 30 km/h. Burmistrz tłumaczył, że ze względu na geometrię podkowiańskich dróg, najlepszym kierunkiem jest to, aby ulice były ciągami pieszo-jezdnymi.

V. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonanej kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.

W imieniu nieobecnego na sesji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej J. Chrzanowskiego odczytał ostateczny protokół z w/w kontroli odczytał radny Z. Bojanowicz – protokół dostępny w biurze RM.

VI. Dyskusja na temat reasumpcji uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił istotę i genezę sytuacji powodującej, że temat reasumpcji uchwały Nr 193/XLI/2010 stanął na sesji. Pan Radziejowski tłumaczył, że do przyjętej treści tablicy TPOPL zgłaszało uwagi natury historycznej i zaproponowało inne rozwiązanie. Sprawa trafiła do Komisji KOiSS. (pismo TPMOPL stanowi załącznik do protokołu)

Przewodnicząca Komisji KOiSS J. Trzecia-Walc wyjaśniała, że grupa członków Komisji, obecnych na posiedzeniu wraz z TPMOPL dyskutowała złożony wniosek i przyjęła treść zaproponowany przez TPMOPL. Jednak z powodu braku kworum na tym spotkaniu Komisji obecni członkowie postanowili przekazać
tę sprawę do Przewodniczącego Rady Miasta.

Z sali wyszedł radni Z. Bojanowicz

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił, że sprawa tablicy powinna łączyć i idea jej umieszczenia jest niewątpliwie popierana przez większość, a jeśli miałoby dojść do reasumpcji, to tylko wobec załącznika do uchwały.

Przewodnicząca Komisji KOiSS J. Trzecia-Walc tłumaczyła, że treść historyczna i informacyjna tablicy powinna dotyczyć tylko tego obiektu, na którym się znajduje, a Rada wcześniej, chyba z rozpędu, przyjęła treść jednej tablicy, a dotyczącej dwóch obiektów.

Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśniał, że chciałby uniknąć już sytuacji, w której zaczniemy ustalać treści tablicy. Mówił, że wszyscy zgadzamy się nad tym, aby tablica zawisła. Proponował, by treść tablicy nie była za długa i zbyt szczegółowa np.:
W tym budynku od sierpnia 1944 r. do lutego 1945 r. działał szpital jako filia Warszawskiego Szpitala Wolskiego.
W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego, lekarzom i siostrom szarytkom
Mieszkańcy Podkowy Leśnej

Przewodniczący RM J. Radziejowski dodał, by zgodnie z uchwałą zostawić tę sprawę do wykonania Burmistrzowi Miasta. Przedstawiał, że taką tablicę można wykonać za nieduże pieniądze np. ze szkła.

Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał, że sprawa tablicy pamiątkowej powinna nas wszystkich łączyć
a nie dzielić. Dodał, że niezależnie od tego, z czego tablica ta zostanie wykonana, to musimy uzgodnić jej powieszenie z Konserwatorem Zabytków, który wyda w tej sprawie opinię. UM wstrzymał się z wykonaniem tej uchwały do czasu wyjaśnienia wszystkich kwestii i sporów.

Radna T. Zabłocka przypominała zebranym, że uchwała Nr 193/XLI/2010 została przez radnych na sesji przyjęta jednomyślnie. Mówiła, że broni wstępnie przyjętej przez Radę treści tablicy. Przedstawiała, że na posiedzeniu Komisji KOiSS, na której dyskutowano treść tablicy, odbyło się głosowanie, przyjęto tę treść
i sprawa miała trafić na sesję. Wyjaśniała, że wydawało jej się, że na posiedzeniu Komisji wszystko ustalono. Jednak później zajmowano inne stanowiska w tej sprawie.

Mieszkaniec O. Koszutski wnosił o zmianę treści tekstu przedmiotowej tablicy.

Przewodniczący RM zarządził głosowanie za utrzymaniem uchwały Nr 193/XLI/2010 z załącznikiem treści, jaki przyjęto wcześniej (w składzie 12 Radnych):
Za: 2 głosy
Przeciw: 7 głosów
Wstrzymało się: 3 głosów

Przewodniczący RM J. Radziejowski mówił, że techniczne zaprojektowanie tablicy upamiętniającej ze stosownym napisem zostawmy Burmistrzowi Miasta

A. Foss wiceprezes TPMOPL wzywała do uzgodnienia przez Radę treści tablicy, by jeszcze w tej kadencji tablicę tę odsłonić.

Radny K. Głowacki wyjaśniał, że jest taki dział nauki, jak psychologia patrzenia, zgodnie z którą tablica musi być czytelna. Powinna być napisana krótko i zwięźle, a wtedy spełni swoje zadanie. Dodał, że takie stanowisko prezentował również na posiedzeniu Komisji KOiSS. Zgłaszał, że jest za reasumpcją przedmiotowej uchwały i uzgodnieniem treści tablicy przez Burmistrza w porozumieniu z TPMOPL.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przedstawił, że jedynym wyjściem z sytuacji jest zmiana uchwały
Nr 193/XLI/2010 polegająca na wykreśleniu jej załącznika i zarządził głosowanie w tej sprawie (w składzie 12 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 2 głosy
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto. Projekt uchwały zostanie przygotowany na następną sesję.

VII. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2010 r.

Przewodniczący RM J. Radziejowski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2010 r.

D. Murawski przewodniczący Komisji BFiI przedstawił, że Komisja przedmiotowe sprawozdanie przyjęła.

Radni w głosowaniu informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2010 r. przyjęli jednogłośnie.

Radna M. Janus wyszła.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

Przewodniczący RM J. Radziejowski przekazał zebranym informację o wniosku złożonym przez Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” wnoszącym o rozważenie możliwości włączenia Uniwersytetu w struktury CKiIO. Przedstawił również wniosek TPMOPL o nadanie imienia Ks. L. Kantorskiemu terenowi zielonemu między budynku UM a Kościołem św. Krzysztofa, gdzie obecnie znajduje się Ogród Matki i Dziecka. Przewodniczący RM J. Radziejowski wyjaśnił, że sprawa jest w Komisji KOiSS oraz w Komisji Łoś, i że powinna podjąć jakąś decyzje w sprawie upamiętnienia Ks. Leona. Następnie Przewodniczący RM J. Radziejowski przekazał informację o różnych zaproszeniach na okoliczne uroczystości.

Radna A. Łuksiewicz w imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej złożyła wyrazy podziękowania Komitetowi Społecznemu Pomocy Powodzianom, tj. Teresie Juarez-Turskiej, Ewie Matyjek, Jackowi Turskiemu i innym osobom za bezinteresowną pracę, zaangażowanie i pomoc w imieniu podkowian dla ofiar tegorocznej powodzi.

Wobec braku kolejnych głosów i pytań przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął XLII posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji.

Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miast
RM – Rada Miasta
LOP – Liga Ochrony Przyrody
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Protokół z posiedzenia XLIII sesji Rady Miasta z dnia 22 października 2010 roku, która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)

Protokół z XLIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji
z dnia 22 października 2010 roku,
która odbyła się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 (Pałacyk-Kasyno)

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący RM J.Radziejowski otworzył obrady XLIII sesji Rady Miasta V kadencji. Powitał zebranych radnych miasta (obecnych 13 radnych – lista w załączeniu;), mieszkańców Podkowy Leśnej oraz urzędników miasta.

Radny K. Głowacki zgłosił, by z programu sesji zdjąć punkt poświęcony przyjęciu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Radny uzasadniał, że sprawą tą nie zajmowała się żadna komisja i że należy pozostawić tę kwestię do rozwiązania nowej Radzie Miasta.

Burmistrz Miasta A. Kościelny wnosił, by podczas procesowania nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie miasta wziąć pod uwagę drugi projekt uchwały w tej sprawie przesłany radnym, tj. projektem nr 184/2/2010, gdzie w § 5 uchwały przewidziano 127.000 przeznaczonych na zakup budynku będącego własnością firmy Bookhousecafe sp. z o.o. , a posadowionego na działce będącej własnością Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Jana Pawła II. Burmistrz wyjaśniał, że wysokość przedstawionej kwoty wynika z operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej w/w budynku, wykonanego przez rzeczoznawcę na wniosek urzędu. Burmistrz przedstawiał następnie, iż zgłosiła się do niego Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o zwiększenie kwotą 10.000 zł dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim na 2009 r. Wniosek ten uzasadniano wieloma akcjami na terenie miasta Podkowy Leśnej. Burmistrz zgłosił autopoprawkę, by do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta wnieść kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim na 2009 r.
Burmistrz Miasta A. Kościelny przedstawiał dalej, iż chcąc poznać opinię Rady, przedłożył radnym propozycję umowy dotyczącej zagospodarowania działki na wjeździe do Podkowy ulica Brwinowską, by opracować to dokładnie. Prosił, by o tej sprawie porozmawiać na następnej sesji.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad wnioskiem o zdjęcie projektu uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy (w składzie 13 Radnych):
Za: 7 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 3 głosy
W/w projekt uchwały zdjęto z porządku spotkani.

W ostatecznym głosowaniu radni miasta jednogłośnie przyjęli programu XLIII sesji ze zmianami.

Program XLIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej:

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza Miasta.
III. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18;
2. określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3. udzielenia pełnomocnictwa;
4. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na okres do pięciu lat;
5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na okres powyżej trzech lat;
6. zmian w budżecie miasta;
7. zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania;
8. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej;
9. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2014.
V. Sprawozdanie przedstawiciela Rady Miasta z udziału w pracach Powiatowej Rady do Spraw Zatrudnienia.
VI. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

II. Informacje Burmistrza Miasta

Przewodniczący RM J. Radziejowski przed oddaniem głosu Burmistrzowi przedstawił informację Urzędu Skarbowego na temat złożonych oświadczeń majątkowych Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz pracowników zobowiązanych do składania takich oświadczeń. Oświadczenia zostały złożone terminowo i w komplecie a ich po ich analizie nie stwierdzono nieprawidłowości. Następnie Przewodniczący RM odczytał pismo Starosty Powiatu Grodziskiego dotyczące zmian zaproponowanych przez Podkowę Leśną w projektach organizacji ruchu. (Pismo stanowi załącznik do protokołu). Pismo to jest odpowiedzią na pismo wraz ze zdjęciami radnego Bojanowicza – przewodniczącego doraźnej Komisji ds. dróg dot. działań Wydziału Komunikacji Starostwa, który się nie zgadza na jakiekolwiek modernizacje w ruchu w Podkowie Leśnej, twierdząc, że drogi naszego miasta są niewymiarowe.

Radny Z. Bojanowicz wyjaśniał, że do pisma, które przedłożono Staroście były dołączone zdjęcia progów zwalniających zrobionych na terenie powiatu grodziskiego. Radny skonkludował, iż dziwi się, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego nie wie, co dzieje się na jego terenie.

Następnie Burmistrz Miasta A. Kościelny podzielił się informacją, iż Podkowa Leśna otrzymała III nagrodę w kategorii „Sukces kadencji 2006-2010” w rankingu tygodnika „Wspólnota”. Wyjaśniał, że ranking ten odbywa się raz na cztery lata, a wśród kryteriów oceny są m.in. poziom zamożności gminy, rosnące nakłady inwestycyjne oraz zrównoważone wydatki na administrację. Burmistrz dodał, iż w ubiegłej kadencji Podkowa Leśna w poprzednim plebiscycie była na VII miejscu.

III. Przyjęcie protokołu z XLII sesji:

Po zgłoszeniu kilku uwag do protokołu radni w głosowaniu:
Za: 9 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 4 głosy
protokół z XLII sesji przyjęli

IV. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Nr 193/XLI/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Warszawskim na budynku Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 – projekt nr 179/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 9 głosów
Przeciw: 3 głosy
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto: Uchwała nr 197/XLIII/2010

2. określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – projekt nr 180/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głosów
Przyjęto: Uchwała nr 198/XLIII/2010

3. udzielenia pełnomocnictwa – projekt nr 181/2010
Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 199/XLIII/2010

4. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu (przy
ul. Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej), na okres do pięciu lat – projekt nr 182/2010

Radny D. Murawski przedstawiał, iż Komisja BFiI wnosi o wprowadzenie zapisu, by zmienić okres przedmiotowej dzierżawy „do trzech lat” oraz

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku (w składzie 13 Radnych):
Za: 8 głosów
Wniosek przyjęto.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad przyjęciem przedłożonego projektu uchwały
nr 182/2010 z w/przyjętą zmianą (w składzie 13 Radnych):
Za: 8 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 5 głosów
Przyjęto: Uchwała nr 200/XLIII/2010

5. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu (przy ul. Wiewiórek 2/4 w Podkowie Leśnej) na okres powyżej trzech lat – projekt nr 183/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 201/XLIII/2010

6. zmian w budżecie miasta – 184/2/2010

Przewodniczący RM J. Radziejowski przypomniał o wniosku Burmistrza o przeznaczenie dodatkowych
10.000 zł w 2009 r. na zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

Przewodniczący RM J. Radziejowski pytał, kto jest za włączeniem w/wniosku Burmistrza do uchwały i zarządził głosowanie w tej sprawie (w składzie 13 Radnych):
Za: 10 głosów
Przeciw: 1 głos
Wstrzymało się: 2 głosy
Wniosek przyjęto.

M. Ostrowska – Skarbnik Miasta zaproponowała, by, że zwiększając środki na dotacji w 2009 r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim o 10.000 zł zmniejszyć wydatki inwestycyjne (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg) na budowę nowych punktów świetlnych
w mieście.

Przewodniczący RM J. Radziejowski zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały nr 184/2/2010
z w/przyjętym wnioskiem (w składzie 13 Radnych):
Za: 11 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 2 głosy
Przyjęto: Uchwała nr 202/XLIII/2010

7. zmiany uchwały nr 45/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania – 186/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 13 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 0 głosów
Przyjęto jednogłośnie – uchwała nr 203/XLIII/2010

8. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej – projekt 187/2010

Burmistrz Miasta A. Kościelny wniósł autopoprawkę, by w rozdziale III pkt 6 załącznika do projektu uchwały wykreślić określenie: ”zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi”.

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały ze zgłoszona autopoprawką Burmistrza (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto: uchwała nr 204/XLIII/2010

9. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2014 – projekt nr 188/2010

Głosowanie w sprawie przyjęcia w/w projektu uchwały (w składzie 13 Radnych):
Za: 12 głosów
Przeciw: 0 głosów
Wstrzymało się: 1 głos
Przyjęto:- uchwała nr 204/XLIII/2010

V. Sprawozdanie przedstawiciela Rady Miasta z udziału w pracach Powiatowej Rady do Spraw Zatrudnienia.

Sprawozdanie przedstawiła radna A. Łukaszewicz, która jest przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej
w Powiatowej Radzie do Spraw Zatrudnienia. Radna przedstawiała, że Rada jako organ doradczy zajmuje się sprawami nas wszystkich.

VI. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski.

Radna T. Zabłocka wnosiła, by wprowadzić w mieście święto podkreślające pracę samorządu lokalnego.

Radny D. Murawski zgłaszał, by na palcu zabaw naprawić oświetlenie.

Pan P. Zych wnosił o zainstalowanie kamer z zapisem w i na terenie CKiIO.

Radna M. Choroś pytała jak wygląda sprawa przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Pytała o stan dachów domów komunalnych przed zima oraz czy CKiIO będzie organizował zajęcia w ferie zimowe dla dzieci.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, że dachy domów komunalnych są co roku przeglądane, a jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to w trakcie przygotowań jest przetarg w tej sprawie.

W kwestii zajęć dla dzieci w ferie zimowe wypowiedziała się A. Witkowska – dyrektor CKiIO, przedstawiając, iż Centrum będzie organizowało takie zajęcia. Szczegóły i forma zajęć jest jeszcze w trakcie rozpoznawania.

Radna A. Łuksiewicz zgłaszała, iż starsi mieszkańcy zgłaszają problem odśnieżana chodnika wzdłuż swoich posesji. Radna pytała, czy miasto ma jakieś rozwiązania w takich sytuacjach.

Burmistrz Miasta A. Kościelny odpowiedział, by zgłaszać takie problemy do UM, który będzie starać rozwiązywać tego typu problemy jednostkowo na zasadach pomocy, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Radna T. Zabłocka zgłosiła do dyrektor CKiIO, że nazwa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej odnosi się również do dawnego MOK-u i baraków na terenie Świerkowa 1. Tymczasem brak jest historii na temat tego miejsca. Radna prosiła, by lukę tę wypełnić.

Wobec braku kolejnych głosów i pytań przewodniczący RM J.Radziejowski zamknął XLIII posiedzenie Rady Miasta Podkowy Leśnej V kadencji.

Komisja KOiSS – Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
Komisja BFiI – Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
Komisja ŁiOŚ – Komisja Ładu i Ochrony Środowiska.
UM – Urząd miast
RM – Rada Miasta
CKiIO – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
LOP – Liga Ochrony Przyrody
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Obradom przewodniczył: przewodniczący Rady Miasta J. Radziejowski

Protokołowała: A. Lorens

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email