Komisja Rewizyjna Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan

Skład Osobowy Komisji Rwizyjnej

1. Jarosław Chrzanowski – przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Choroś

3. Zbigniew Bojanowicz

4. Mirosław Borkowski

5. Zbigniew Musiałek

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej zwanej dalej „Komisją” , która działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym , w szczególności art. 18 tej ustawy oraz na podstawie Statutu Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2

1. Komisja jest stałą komisją Rady powołaną w celu kontrolowania pracy Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Komisja opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
3. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w celu dostarczenia Radzie informacji niezbędnych do oceny działalności Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomocy w usuwaniu tych zjawisk.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.

§ 3

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miasta Podkowy Leśnej i podejmuje czynności kontrolne na zlecenie Rady.

ROZDZIAŁ II
Skład Komisji Rewizyjnej

§ 4

1. Komisja składa się z Przewodniczącego Komisji oraz pozostałych czterech członków, wybranych spośród radnych V kadencji uchwałą Nr 6/III/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 grudnia 2006 r.
2. W skład Komisji nie mogą być powoływani radni pełniący funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – w przypadku ich zmiany w czasie trwania V kadencji.
3. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego oraz w przypadku wyboru na jedno ze stanowisk określonych w ust. 2.
4. Odwołanie członka komisji następuje w trybie określonym w par.4 ust.1.

§ 5

1. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcję tę przejmuje jego zastępca lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 6

1. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja.
4. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu. Odwołanie składa się Radzie w terminie trzech dni od daty powzięcia wiadomości o wyłączeniu. Złożenie odwołania wstrzymuje działania Komisji w danej sprawie.

ROZDZIAŁ III
Zadania kontrolne

§ 7

Komisja kontroluje działalność pracy Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta, w szczególności w zakresie:
1. Wykonania budżetu.
2. Gospodarki finansowej.
3. Zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym i prawnym.
4. Celowości, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań.

§ 8

Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 9

1. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
– kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres działań tego podmiotu,
– problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub fragmenty działalności kontrolowanego podmiotu,
– sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej jednostki.

§ 10

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działania kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.
2. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 11

1. Kontrole kompleksowe, problemowe i sprawdzające przeprowadza Komisja lub w Jej imieniu zespoły kontrolne składające się minimum z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Zespoły kontrolne przeprowadzają kontrole na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Członkom zespołów kontrolnych, niezależnie od ich składu osobowego, przysługują diety na tych samych warunkach, jak za udział w posiedzeniach komisji.

§ 12

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Zasady udostępnienia wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują odrębne przepisy.

§ 13

Obowiązki przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mogą być wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.

§ 14

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

ROZDZIAŁ V

Protokoły kontroli

§ 15

1. Kontrolujący w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1. Nazwę i adres kontrolowanego podmiotu.
2. Datę przeprowadzenia kontroli.
3. Skład osobowy zespołu kontrolnego.
4. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu.
5. Przedmiot kontroli z dokładnym określeniem jakiego okresu dotyczy.
6. Wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu.
7. Zgodność zastanego stanu faktycznego ze stanem planowanym.
8. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę.
9. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych dokumentów na podstawie których Komisja postawiła wnioski.

§ 16

1. Komisja na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do Burmistrza oraz kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się za pośrednictwem Burmistrza do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

§ 17

1. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych dodatkowo przez Radę niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
2. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady oraz w każdym czasie- na żądanie Rady.

ROZDZIAŁ VI

Zadania opiniodawcze

§18

1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie i wniosek, o których mowa w pkt. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie do dnia 31 marca, po upływie roku budżetowego.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt.1, Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 19

1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza.
2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię, o której mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.

§ 20

Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady.

ROZDZIAŁ VII

Plany pracy i sprawozdania Komisji

§ 21

1. Komisja przedkłada do zatwierdzenia Radzie plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 22

1. Komisja składa Radzie – w terminie do dnia 31 marca każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję,
4) wykaz wyłączeń o których mowa w par.6 Regulaminu,
5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
6) wynikającymi z tych kontroli,
7) ocenę wykonania budżetu miasta za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust.1, Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określając przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

ROZDZIAŁ VIII

Posiedzenia Komisji

§ 24

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji , które nie odbywają się na podstawie Jej planu pracy, zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, a także na wniosek :
– nie mniej niż dwóch członków Komisji
– Rady Miasta.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien wskazywać przyczynę jego złożenia.
4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenia Komisji:
1) radnych nie będących członkami komisji,
2) pracowników jednostek organizacyjnych miasta,
3) osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Jeśli zaproszenie osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3 może wywołać skutki finansowe, wymagana jest zgoda Rady.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Rady Miasta i Statutu Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/ – / Jarosław Chrzanowski

Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2007 rok

1. Analiza i badanie wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
– wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2006 rok.
– przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Termin realizacji – do dnia 31 marca 2007 roku.
2. Kontrola efektywności działania i wykorzystania przyznanych środków budżetowych
przez organizacje i stowarzyszenia na podstawie budżetu za 2006 rok
w oparciu o : uchwała nr 184/XLVIII/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2006”.
– Polski Komitet Pomocy Społecznej
– Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”
– Stowarzyszenie „Związek Podkowian”
Termin realizacji – do dnia 30 czerwca 2007 roku.
3. Kontrola wydatkowania środków budżetowych miasta na utrzymanie estetyki
i ładu przestrzennego.
– analiza gospodarności w finansowaniu podmiotów wykonawczych.
Termin realizacji – do dnia 30 września 2007 roku.
4. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta.
• Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
– w szczególności w zakresie funkcjonowania stołówki szkolnej
• Miejski Ośrodek Kultury
Termin realizacji – do dnia 31 października 2007 roku.
5. Kontrola w zakresie gospodarki wodą miejską.
Termin realizacji – do dnia 30 kwietnia 2007 roku.
6. Na mocy art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na Komisji Rewizyjnej
spoczywa obowiązek wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miasta
w zakresie kontroli , zatem Komisja będzie sukcesywnie aktualizowała plan pracy
wraz ze zgłoszonym przez Radę Miasta zapotrzebowaniem na wykonanie przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/ – / Jarosław Chrzanowski

Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2008 rok

Podkowa Leśna 08 stycznia 2008 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
NA 2008 ROK.

1. Analiza i badanie wykonania budżetu miasta za 2007 rok.
– wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2007 rok.
– przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Termin realizacji – do dnia 07 kwietnia 2008 roku.

2. Kontrola i zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji
Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów.
Termin realizacji – w trakcie , od dnia 08 stycznia br. do końca I kwartału 2008 r.

3. Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim.
Termin realizacji – do końca II kwartału 2008 r.

4. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską.
Termin realizacji – do końca III kwartału 2008 r.

5. Na mocy art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na Komisji Rewizyjnej
spoczywa obowiązek wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miasta
w zakresie kontroli , zatem Komisja będzie sukcesywnie aktualizowała plan pracy
wraz ze zgłoszonym przez Radę Miasta zapotrzebowaniem na wykonanie przez
Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych.

Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok

Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 120/XXVII/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 12 marca 2009 r.Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku.1. Analiza i zbadanie wykonania budżetu miasta za 2008 rok.
-wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2008 rok.
-przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Termin realizacji – do dnia 7 kwietnia 2009 roku.

2. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Termin realizacji – do końca II kwartału 2009 r.

3. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta.
Termin realizacji – do końca III kwartału 2009 r.

4. Na mocy art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na Komisji Rewizyjnej spoczywa obowiązek wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miasta w zakresie kontroli, zatem Komisja będzie sukcesywnie aktualizowała plan pracy wraz ze zgłoszonym przez Radę Miasta zapotrzebowaniem na wykonanie przez Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych.

Plan pracy Komisji rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok

Podkowa Leśna 20 stycznia 2010 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
NA 2010 ROK.

1. Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007 – 2009.
• termin realizacji – I kwartał 2010 roku.

2. Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków Komisji Rewizyjnej
dotyczących kontroli gospodarki wodą w mieście.
• termin realizacji – I kwartał 2010 roku.

3. Analiza i zbadanie wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
– wydanie opinii o wykonaniu budżetu za 2009 rok.
– przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
• termin realizacji – do dnia 07 kwietnia 2010 roku.

4. Kontrola przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r.
zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 € netto.
• termin realizacji – II kwartał 2010 roku.

5. Na mocy art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na Komisji Rewizyjnej
spoczywa obowiązek wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miasta
w zakresie kontroli , zatem Komisja będzie sukcesywnie aktualizowała plan pracy
wraz ze zgłoszonym przez Radę Miasta zapotrzebowaniem na wykonanie przez
Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content