Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan

Skład Osobowy Komisji

1. Anna Żukowska-Maziarska – przewodnicząca Komisji

2. Jolanta Mironiuk

3. Janusz Radziejowski

4. Zbigniew Musiałek

5. Anna Łukasiewicz

Regulamin Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

§ 1

1. Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Miasta.

§ 2

1. Komisja składa się z co najmniej 5 członków – radnych Miasta Podkowa Leśna.
2. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada w trybie uchwały zatwierdza skład Komisji.
3. Przewodniczącym Komisji jest członek Komisji – radny, wybierany przez Radę Miasta Podkowa Leśna.
4. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego lub składu komisji.
5. Przewodniczącego i członków Komisji odwołuje Rada Miasta w głosowaniu jawnym na wniosek Komisji.

§ 3

1. Przewodniczący komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji może go zastąpić wiceprzewodniczący wybrany na wniosek przewodniczącego przez członków Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na żądanie większości jej członków.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji, zaproszonych uczestników i mieszkańców miasta najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniach Komisji mogą zabierać głos i składać wnioski, lecz nie uczestniczą w głosowaniu.
7. Uchwały, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Na wniosek większości członków Komisji, przy obecności co najmniej połowy jej członków, głosowanie może mieć charakter tajny.

§ 4

1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i ochrony środowiska.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie i wnioskowanie projektów uchwał Rady, a także wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących:
a) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planów szczegółowych,
b) budżetu miasta zarówno na etapie projektu, jak i wykonania jego poszczególnych części,
c) decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz miejskiej infrastruktury,
d) działań związanych z utrzymaniem zabytkowego charakteru miasta-ogrodu, jego układu urbanistycznego, zabudowy i estetyki,
e) ochrony środowiska naturalnego
f) podnoszenia komfortu życia mieszkańców i usuwania ewentualnych zagrożeń,
g) współdziałania gminy z innymi miejscowościami w kwestiach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, a także ochroną środowiska naturalnego, zarówno w Polsce, jak i za granicą,
h) innych zagadnień i zadań związanych z ładem przestrzennym i ochroną środowiska, zgłoszonych Komisji przez burmistrza, Radę Miasta, lub podjętych z własnej inicjatywy, w tym opiniowania projektów i działań mogących pośrednio wpływać na stan środowiska lub zachowanie charakteru miasta
3. Przy realizacji swych zadań Komisja powinna współpracować z innymi komisjami Rady, a także z lokalnymi organizacjami społecznymi.

§ 5

1. Uchwały, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby jej członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
3. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości.
4. Stanowisko Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
5. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały przewodniczącemu Rady, który przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

§ 6

1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół zawiera datę i porządek posiedzenia, listę obecnych osób, krótkie omówienie przebiegu obrad oraz podjęte uchwały i ustalenia. Na wniosek obecnych osób, za zgodą większości członków komisji, umieszcza się w protokole teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przed posiedzeniem przez przewodniczącego. Protokolantem może być członek komisji lub pracownik Urzędu Miejskiego.
4. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest i akceptowany na kolejnym (lub najpóżniej następnym) posiedzeniu Komisji w drodze głosowania zwyczajną większością głosów.
5. Do protokołu mogą być wnoszone uwagi i poprawki, jednak przed oddaniem protokołu pod głosowanie.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.

§ 7

1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia niezbędnych materiałów najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Przewodniczący Komisji ma prawo zwrócić się do burmistrza z prośbą o dostarczenie dodatkowych materiałów dotyczących sprawy omawianej przez Komisję.

§ 8

1. Przewodniczący przedkłada Komisji (do końca stycznia każdego roku) do rozpatrzenia i zatwierdzenia plany prac Komisji na dany rok oraz sprawozdania z tej pracy.
2. Zatwierdzone przez Komisję plany pracy i sprawozdania przewodniczący przedkłada Radzie Miasta.
3. Komisja systematycznie informuje mieszkańców o swoich pracach.

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2007 rok

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkowy Leśnej:
¬-¬ zapoznanie radnych z dotychczasowym przebiegiem i rezultatem prac nad mpzp ¬- styczeń
¬-¬ analiza planu i składanie uwag (w okresie wyłożenia)
¬-¬ zaopiniowanie mpzp i przedstawienie Radzie miasta do uchwalenia.
2. Gminny plan gospodarki odpadami:
¬- analiza istniejącego opracowania z 2003 r. (styczeń)
¬- aktualizacja danych, zaopiniowanie i przedstawienie Radzie do uchwalenia (luty, marzec)
¬- zgromadzenie informacji dot. ilości wyrobów azbestowych przewidzianych do utylizacji (styczeń, luty)
¬- wybór metody utylizacji, poszukiwanie możliwości dofinansowania (luty, marzec)
3. Program ochrony środowiska w gminie:
¬-¬- analiza istniejącego opracowania (marzec)
¬-¬ aktualizacja danych (marzec, kwiecień). W zależności od przebiegu prac ¬- zaopiniowanie i przedstawienie Radzie do uchwalenia.
4. Program rewitalizacji miasta:
¬-¬ informacja o dotychczas podjętych krokach w sprawie opracowania programu (luty).
¬– nawiązanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w programy rewitalizacji (luty, marzec)
¬-¬ przygotowanie wniosku dla Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej (do końca 2007 r.?)
5. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych Urzędu Miasta (np. modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę, współudział w finansowaniu modernizacji grodziskiej oczyszczalni ścieków, udrażnianie rowów i przepustów, zaprojektowanie zieleni po remoncie ul. Jana Pawła II, poszukiwanie terenów pod rozwój cmentarza, modernizacja dróg, w tym: zmiany organizacji ruchu, naprawy nawierzchni, modernizacja techniczna dróg, problem odwodnień) – na bieżąco.
6. Sprawy bieżące:
¬- przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Grabowej i Bukowej;
¬- chodnik i ścieżka rowerowa na ulicy Bukowej, na odcinku od Cichej do Granicznej, wprowadzenie ruchu rowerowego w ulicę 11 listopada i dalej, przez las do ul. Reymonta;
¬- sprawa utrzymania dróg, doraźnych napraw i korekt nawierzchni;
¬- mała architektura: stojaki na rowery, kosze na śmiecie;
– problem wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska;
¬- monitoring Podkowy;
¬- promocja ekologii i edukacja ekologiczna (ekobilety)
¬- koncepcja rewaloryzacji zieleni w Podkowie Leśnej ¬- problem wymiany drzew, potrzeba zatrudnienia miejskiego ogrodnika-leśnika;
¬- oświetlenie ul. Kolejowej; nieracjonalne ustawienie lamp na ulicach;
¬- uporządkowanie numeracji domów.
– szalet miejski;
7. Współpraca z zabytkowymi i turystycznymi miejscowościami o podobnym charakterze w sprawach związanych z ochroną zabytkowego charakteru miast, działaniami konserwatorskimi, poszukiwaniem najwłaściwszych rozwiązań prawnych (możliwość tworzenia stanowisk architekta, konserwatora zabytków i ogrodnika-leśnika na szczeblu miasta).

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2008 rok

Plan pracy komisji ładu przestrzennego i ochrony środowiska na 2008 r.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
– zaopiniowanie poprawek wniesionych przez Radę poprzedniej kadencji (styczeń-luty),
– przyjęcie ostatecznej wersji planu po uzyskaniu oceny skutków finansowych, opinii komisji urbanistycznej przy burmistrzu miasta oraz komisji budżetu Rady Miasta.
2. Budownictwo komunalne:
– zaopiniowanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
– zaopiniowanie sposobu zagospodarowania działki przeznaczonej na budownictwo komunalne.
3. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami, a po nim planu utylizacji azbestu.
4. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie programu ochrony środowiska.
5. Działania na rzecz czystości i porządku w mieście:
– sprawa sprzątania ulic i terenów zielonych,
– uporządkowanie działek na Cichej i Jodłowej,
– dodatkowe kosze na śmieci,
– mała architektura.
6. Działania na rzecz środowiska:
– akcja „budki lęgowe dla ptaków” (razem z Towarzystwem Przyjaciół Miasta-Ogrodu) – spotkanie z mieszkańcami 1 marca: zapisy na budki fundowane przez miasto, możliwość dodatkowego zakupu, prezentacja ornitologiczna, porady dotyczące ogrodów przyjaznych ptakom, wystawa fotograficzna „Lasy polskie”,
– promowanie ogrodów przyjaznych dzikim zwierzętom i ptakom, kompostowania liści zamiast wywożenia;
– współpraca z Nadleśnictwem Chojnów w działaniach promujących ochronę naturalnych terenów zielonych w mieście,
– współpraca z WKD w sprawie utrzymania naturalnego charakteru pasów zieleni wzdłuż linii kolejki oraz budowy parkingu „park and ride”.
7. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedstawionych przez Urząd.

Plan pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 122/XXVII/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 12 marca 2009 r.

Plan pracy Komisji Ładu i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok

1. Budownictwo komunalne:
– zaopiniowanie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
– zaopiniowanie sposobu zagospodarowania działki przeznaczonej na budownictwo komunalne.
2. Zaopiniowanie projektu zmian w organizacji ruchu na terenie Podkowy.
3. System informacji miejskiej – konsultacje z autorami, zaopiniowanie projektu.
4. Zaopiniowanie projektu zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej.
5. Zaopiniowanie projektu rozbudowy szkoły samorządowej.
6. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie zaktualizowanego planu gospodarki odpadami, a po nim planu utylizacji azbestu.
7. Zaopiniowanie i przedstawienie do uchwalenia Radzie programu ochrony środowiska.
8. Działania na rzecz czystości i porządku w mieście:
– monitorowanie sprzątania ulic i terenów zielonych, a także uporządkowania działek na Cichej i Jodłowej,
– ustalenie zasad sprzątania terenów należących do WKD,
– ustalenie zasad sprzątania Lasu Młochowskiego.
9. Akcja „budki lęgowe dla ptaków” (razem z Towarzystwem Przyjaciół Miasta-Ogrodu) – spotkanie z mieszkańcami 28 lutego: wydawanie budek fundowanych przez miasto.
10. Konsultacje z WKD w sprawie utrzymania naturalnego charakteru pasów zieleni wzdłuż linii kolejki oraz budowy parkingu „park and ride”.
11. Konsultacje z Nadleśnictwem Chojnów w sprawie stanu gospodarki leśnej i realizacji zaleceń dotyczących projektu urządzania lasu z 2008 r.
12. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedstawionych przez burmistrza miasta.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content