Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan

Skład Osobowy Komisji

1. Joanna Trzeciak-Walc – przewodnicząca Komisji

2. Mirosław Borkowski

3. Małgorzata Choroś

4. Anna Łukasiewicz

5. Jolanta Mironiuk

6. Dariusz Murawski

7. Kazimierz Głowacki

8. Małgorzata Janus

9.. Anna Żukowska-Maziarska

10. Dorota Obzejta-Żbikowska

11. Teresa Zabłocka

Regulamin Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

§ 1

1. Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo-doradczym tej Rady.

§ 2

1. Komisja składa się z co najmniej 5 członków – radnych Miasta Podkowa Leśna.
2. Przewodniczącym Komisji jest członek Komisji – radny, wybierany przez Radę Miasta Podkowa Leśna.
3. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada w drodze uchwały zatwierdza skład Komisji..
4. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego lub składu komisji.
5. Przewodniczącego i członków Komisji odwołuje Rada Miasta w głosowaniu jawnym na wniosek Komisji.

§ 3

1. Przewodniczący komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji może go zastąpić Wiceprzewodniczący wybrany na wniosek Przewodniczącego przez członków Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na żądanie co najmniej 3 jej członków.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać Przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Komisji zawiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego Rady Miasta, Burmistrza Miasta, zaproszonych gości oraz mieszkańców najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniach Komisji mogą zabierać głos i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
7. Uchwały opinie ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.
8.

§ 4

1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia dotyczące kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności opiniowanie i wnioskowanie projektów uchwał, a także wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących:
a) budżetu miasta zarówno na etapie projektu jak i wykonania jego poszczególnych części,
b) programów rozwoju miasta w zakresie spraw dotyczących kultury, sportu, edukacji, ochrony zdrowia, spraw społecznych oraz bezpieczeństwa,
c) bieżącej działalności gminnych jednostek kulturalnych i oświatowych i opiekuńczych,
d) tworzenia. likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych oraz wyposażenia ich w majątek,
e) współpracy gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych z innymi placówkami tego typu na terenie gminy i poza nią,
f) współpracy gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych z instytucjami wspierającymi działania w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i spraw społecznych,
g) współdziałania gminy z innymi gminami na płaszczyźnie oświatowej, kulturalnej, edukacji, sportu i spraw społecznych. Zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju,
h) innych zagadnień i zadań związanych z oświatą, kulturą, sportem i sprawami społecznymi, zleconych Komisji przez Burmistrza, Radę Miasta, lub podjętych z własnej inicjatywy,
i) przy realizacji zadań Komisji wskazana jest współpraca z innymi komisjami Rady.

§ 5

1. Uchwały, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby jej członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
3. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków rozpatrywanych projektów uchwał Rady Miasta.
4. Stanowisko Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
5. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

§ 6

1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół zawiera przynajmniej:
a) porządek posiedzenia
b) listę osób obecnych,
c) podjęte uchwały i ustalenia,
d) krótkie omówienie,
e) na wniosek osób obecnych umieszcza się w protokole teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przed posiedzeniem przez Przewodniczącego. Protokolantem może być członek komisji lub pracownik Urzędu Miejskiego.
4. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest i akceptowany nie później niż na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.
5. Do protokołu mogą być wnoszone uwagi i poprawki, jednak przed oddaniem protokołu pod głosowanie.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7

1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu materiałów najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Przewodniczący Komisji ma prawo zwrócić się do Burmistrza z prośbą o dostarczenie wszelkich materiałów dotyczących sprawy omawianej przez Komisję.

§ 8

1. Przewodniczący Komisji przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plany prac Komisji na dany rok oraz sprawozdania z tej pracy.
2. Zatwierdzone przez Komisję plany pracy przewodniczący przedkłada Radzie Miasta do przyjęcia.

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na 2007 rok

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na 2008 rok

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content