Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Skład Osobowy Komisji Regulamin Plan

Skład Osobowy Komisji

1. Dariusz Murawski – przewodniczący Komisji

2. Zbigniew Bojanowicz

3. Jarosław Chrzanowski

4. Kazimierz Głowacki

5. Dorota Obzejta-Żbikowska

6. Joanna Trzeciak-Walc

Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna.

§ 1
Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo – doradczym tej Rady.

§ 2

1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków – radnych Rady Miasta Podkowa Leśna.
2. Przewodniczącym Komisji jest członek Komisji – radny, wybierany przez Radę Miasta Podkowa Leśna.
3. Członków komisji wybiera Rada Miasta Podkowa Leśna na wniosek Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego lub składu Komisji.

§ 3

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji może go zastąpić wiceprzewodniczący wybrany na wniosek przewodniczącego przez członków Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na żądanie co najmniej ¼ jej składu.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać lub złożyć wniosek, o którym mowa w ust.3, przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji, przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza Miasta, zaproszonych gości oraz mieszkańców, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniu Komisji, mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 4

1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia związane z finansowaniem zadań publicznych (bieżących i inwestycji), realizowanych przez Gminę.
2. W szczególności do zadań Komisji należy opiniowanie lub wnioskowanie projektów uchwał, opiniowanie w innych sprawach wnoszonych przez burmistrza lub przewodniczących Komisji, występowanie z wnioskami do burmistrza lub przewodniczących Komisji – w zakresie::
a) budżetu miasta zarówno na etapie projektu jak i wykonania jego poszczególnych części,
b) programów rozwoju gospodarczego miasta, zasad gospodarowania majątkiem gminy w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu a także użyczenia,
c) inwestycji i remontów, których wartość przekracza granice ustalone przez Radę w ramach budżetu,
d) tworzenia i przystępowania do spółek,
e) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
f) współdziałania gminy z innymi gminami w sprawach gospodarczych oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
g) innych zagadnień i zadań, finansowo gospodarczych zlecanych Komisji przez Radę Miasta, Przewodniczącego Rady lub podjętych z własnej inicjatywy.

§ 5

1. Uchwały, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał Rady Miasta.
4. Stanowisko Komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.

§ 6

1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół z posiedzenia komisji zawiera co najmniej:
a. porządek posiedzenia,
b. listę osób obecnych,
c. podjęte uchwały i ustalenia,
d. krótkie omówienie,
e. na wniosek osób obecnych w protokole umieszcza się teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przez Komisję każdorazowo przed rozpoczęciem obrad. Protokolantem może być członek Komisji lub pracownik Urzędu Miejskiego.
4. Protokół z danego posiedzenia jest przyjmowany do wiadomości i akceptowany nie później niż na każdym następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania.
5. Do protokołu mogą być wnoszone uwagi i poprawki, jednak przed oddaniem protokołu pod głosowanie.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców w Urzędzie Miasta w godzinach pracy urzędu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7

1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu dotyczących tej sprawy materiałów co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Przewodniczący Komisji występuje do burmistrza Miasta z wnioskiem o dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów dotyczących sprawy mającej być przedmiotem prac Komisji lub o zobowiązanie właściwych pracowników Urzędu Miasta albo dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych, do udzielenia niezbędnych wyjaśnień..
3. Komisja ma prawo wglądu na posiedzeniu w całość akt rozpatrywanej przez Komisję sprawy, która merytorycznie wiąże się z przedmiotem i zakresem jej prac.
4. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 8

1. Przewodniczący Komisji przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plany pracy Komisji na dany rok oraz sprawozdania z tej pracy.
2. Zatwierdzone przez Komisję plany pracy na dany rok przewodniczący Komisji przedkłada Radzie Miasta do przyjęcia.
3. Przewodniczący Komisji informuje okresowo Komisję o sposobie wykorzystania realizacji uwag i wniosków Komisji.
4. Raz w roku przewodniczący Komisji składa Radzie Miasta sprawozdanie z prac Komisji wraz z wnioskami wynikającymi z tych sprawozdań.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2007 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji na 2009 rok

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content