Informacja o Posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta – 2007 Rok

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 STYCZNIA 2007 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1.Ustalenie planu pracy komisji na 2007 rok
2.Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 STYCZNIA 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

tEMAT POSIEDZENIA:

1.Ustalenie i zaopiniowanie Regulaminu pracy komisji,
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
3.Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 STYCZNIA 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 STYCZNIA 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Ustalenie planu pracy komisji na 2007 r.
2. Ustalenie planu pracy nad planem zagospodarowania przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 STYCZNIA 2007 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
2. Sprawozdanie Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych ze stanu realizacji zadań wynikających ze Strategii, podsumowanie roku 2006,
3. Przyjęcie Regulaminu prac Komisji,
4. Projekt planu pracy komisji na 2007 rok

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 STYCZNIA 2007 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zatwierdzenie planu prac komisji na 2007 r.
2. Ustalenie planu pracy nad planem zagospodarowania przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej – ciąg dalszy dyskusji.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 STYCZNIA 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie projektu regulaminu komisji,
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2007 rok,
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 LUTEGO 2007 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy u. Świerkowej 1

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołów zebrań z dn. 9, 18 i 26 stycznia br.,
2. Przyjęcie planu pracy komisji,
3. Przyjęcie Regulaminu prac komisji,
4. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 LUTEGO 2007 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej – ciąg dalszy.
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 LUTEGO 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Ustalenie planu pracy komisji na 2007 rok
2. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2007 rok

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 LUTEGO 2007 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2007 rok
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LUTEGO 2007 r. (CZWARTEK) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy u. Świerkowej 1

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania,
2. Spotkanie z Komendantem Policji w sprawie możliwości poprawy bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej,
3. Opinia Rady Rodziców na temat organizacji czasu wolnego i zajęć sportowych na terenie szkoły,
4. Spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół na temat potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych do planu budżetu na rok 2007,
5. Dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2007 rok,
6. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJIODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LUTEGO 2007 r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Ustalenie regulaminu prac komisji budżetu, finansów i inwestycji
2. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2007 rok

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKAODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO 2007 r. (WTOREK) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie regulaminu pracy komisji
2. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2007 rok – ciąg dalszy
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCHODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 MARCA 2007 r. (CZWARTEK) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy u. Świerkowej 1

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Wnioski do projektu budżetu miasta na 2007 rok

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 MARCA 2007 r. (Wtorek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy u. Świerkowej 1

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Wnioski do projektu budżetu miasta na 2007 rok c.d.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 marca 2007 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2007 rok
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKAODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 marca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 Marca 2007 r. (Piątek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie LeśnejPOSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006.
2. Sprawy bieżące.

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 Kwietnia 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2006.
2. Sprawy bieżące.
Osoby zaproszone: Burmistrz i Skarbnik Miasta

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI odbędzie się 28 marca 2007 r. (środa) w Urzędzie Miasta o godz.18.30

Tematem spotkania będzie zaopiniowanie przedłożonego projektu budżetu miasta na 2007 rok

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 kwietnia 2007 r. (Środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Wstępna analiza i opracowanie z zakresu kontroli gospodarki woda w mieście.
3. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI odbędzie się dnia 18 kwietnia 2007 r. (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Dyskusja nad powołaniem Doraźnej Komisji ds. dróg i ciągów pieszych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie:
– omówienie zakresu, programu, regulaminu komisji
2. Przygotowanie projektów uchwał powołujących komisję oraz jej Przewodniczącego (wraz z uzasadnieniem)

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 kwietnia 2007 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 MAJA 2007 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nt. „Raportu z realizacji w roku 2006 Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005-2014)”.
2. Zaopiniowanie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.
3. Dyskusja nt. rozważenia potrzeby i możliwości nawiązania współpracy z miastem lub gminą rumuńską.
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 maja 2007 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.
2. Informacje o postępach prac dotyczących udrażniania rowów melioracyjnych w Podkowie Leśnej.
3. Informacje o inwestycjach na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
4. Omówienie spraw dotyczących Cmentarza Komunalnego w Podkowie Leśnej.
5. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 MAJA 2007 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSóW I INWESTYCJI Odbędzie sie dnia 4 czerwca 2007 roku (poniedziałek) 0 godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Dokończenie dyskusji nad zaopiniowaniem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalów użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata dot. nieruchomości przy ul Jeleniej.
2. Przekazanie przez Urząd Miasta – Informacji o postępach prac dotyczących udrażniania rowów melioracyjnych w Podkowie Leśnej – dalsza dyskusja.
3. Przekazanie przez Urząd Miasta – Informacji o inwestycjach na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej .
4. Omówienie spraw dotyczących Cmentarza Komunalnego w Podkowie Leśnej.
5. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 czerwca 2007 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Podział zadań między członków Komisji.
2. Informacje Urzędu Miasta.
3. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 21 CZERWCA 2007 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:
• Projekt Nr 0530/1/2007 w/s w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Miasta Podkowy Leśnej opinie o kandydatach na ławników sądów powszechnych;
• Projekt Nr 0530/2/2007 w/s Regulaminu funduszu zdrowotnego – określającego rodzaj świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
• Projekt Nr 0530/3/2007 w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2007-2010;
• Projekt Nr 0530/4/2007 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2007;
• Projekt Nr 0530/5/2007 w/s zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Podkowy Leśnej oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
• Projekt Nr 0530/6/2007 w/s udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego;
• Projekt Nr 0530/7/2007 akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury;
• Projekt Nr 0530/8/2007 Statut Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
• Projekt nr 0530/9/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 czerwca 2007 r. (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta (dot. przeznaczenia dodatkowych środków na dokończenie prac w Pałacyku-Kasyno.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 2 LIPCA 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Omówienie zadań Podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz jego wewnętrznej organizacji.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 LIPCA 2007 r. (Wtorek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu Statutu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 czerwca 2007 r. (środa) o godz. 18.30 (miejsce spotkania ul. Jelenia 19) Wizja lokalna w terenie przy ulicy Jeleniej 19 i na Cmentarzu Komunalnym w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie wniosku dot. wynajmu nieruchomości przy ulicy Jeleniej 19.
2. Omówienie spraw dot. Cmentarza Komunalnego w Podkowie Leśnej
3. Omówienie działań inwestycyjnych dot. udrażniania rowów melioracyjnych i budowy przepustów przy Cmentarzu.
4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji
Dariusz Murawski

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 lipca 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 lipca 2007 r. (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz Statutu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 sierpnia br. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Komisji ds. dróg – w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na ulicach miasta w 2007 roku.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 16 sierpnia br. (czwartek) o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie i określenie zakresu kontroli dot. wydatkowania środków budżetowych miasta na utrzymanie estetyki i ładu przestrzennego.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 27 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i spowolnienia ruchu samochodowego na drogach miasta w 2007 roku.
2. Informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Odbędzie się dnia 12 września 2007 roku o godzinie 18.00

W Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

Temat posiedzenia:
1. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 25 września 2007 roku o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w podkowie Leśnej.

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia w dniu 16 sierpnia br.
2. Dyskusja i opracowanie zagadnień kontroli wybranych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta.
3. Wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 października 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Omówienie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007.
3. Propozycje wniosków do budżetu miasta na 2008 r.
4. Opinia na temat uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
5. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 października 2007 r. o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1.Opinia na temat uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
2.Statut Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
3.Opinia w sprawie zmiany uchwały nr 84/XXIII/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
4. Opinia na temat projektu uchwały w sprawie określenia wyboru Dyrektora Biblioteki.
5.Opinia o projekcie strategii opieki społecznej.
6.Opinia w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2007.
7.Wnioski budżetowe na rok 2008.
8.Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 października 2007 r. (poniedziałek ) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Propozycje wniosków do budżetu miasta na 2008.
2. Omówienie informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 października 2007 r.(Wtorek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Opinia na temat uchwały o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
2. Statut Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 października 2007 r.(Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

EMATY POSIEDZENIA:
1. Propozycje wniosków Komisji do budżetu miasta na 2008 r.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 października 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zgłaszanie oraz omówienie tematów i wniosków na wspólne spotkanie z Radą Brwinowa.
2. Informacja o stopniu realizacji inwestycji zaplanowanych w 2007 roku.
3. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 listopada 2007 r.(Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Opinia na temat prośby Państwowej Straży Pożarnej o zwiększenie w budżecie kwot na finansowanie straży pożarnej z 5000 zł do 20 000 zł. oraz projektu porozumienia gmin sąsiednich w sprawie finansowania działań PSP.
2. Opinia na temat przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France.
3. Opinia na temat wniosków pokontrolnych MOK i szkoły.
4. Wybór przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Biblioteki im. P. Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.
5. Opinia na temat zmian w budżecie.
6. Opinia na temat budowy pomnika T.Baniewicza oraz tablicy pamiątkowej na budynku kasyna.
7. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKAODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 grudnia 2007 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCHODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 grudnia 2007 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ulicy Świerkowej 1

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nt. możliwości uczestniczenia w refundacji działań miasta ze środków Unii Europejskiej.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJIODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 grudnia 2007 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2008.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH Odbędzie sie dnia 13.12.2007 r., godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Opinia nt. projektu budżetu miasta na 2008 rok.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA Odbędzie się dnia 17.12.2007 r., godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

1. Stan prac nad MPZP.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI Odbędzie sie dnia 20.12.2007 r., godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 21.12.2007 r., godz. 18.30 Urząd Miasta w Podkowie Leśnej.

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaproponowanie zmian do projektu budżetu miasta na 2008 rok.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2008.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XII/2007 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Podkowa Leśna na lata 2007-2016”.

4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 grudnia 2007 r. (Piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury (Sala widowiskowa) w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na XIII sesję Rady Miasta.
2. Sprawy bieżące.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna