Informacja o Posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta – 2010 Rok

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 14 STYCZNIA r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Wnioski TPMOPL w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna i nadania dla Podkowy Leśnej tytułu Pomnika Historii.
2. Oferta kulturalna i rekreacyjna placówek oświatowych i kulturalnych na ferie zimowe.
3. Zamknięcie roku 2009, sprawozdanie z pracy komisji i plan pracy komisji na 2010 rok.
4. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 19 STYCZNIA 2010 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

Prezentacja koncepcji zagospodarowania centrum Podkowy Leśnej

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 20 STYCZNIA 2010 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku.
2. Plan pracy komisji na 2010 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 27 STYCZNIA 2010 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku.
2. Plan pracy komisji na 2010 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 28 stycznia 2010 (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta zwołaną na dzień 04.02.2010 r.
2. Sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku.
3. Plan pracy komisji na 2010 rok.
4. Sprawy różne.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA oraz KOMISJI REWIZYJNEJ 1 LUTEGO 2010 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMAT POSIEDZENIA:

Stanowisko Komisji w sprawie skargi Zarządu Ligi Ochrony Przyrody
w Podkowie Leśnej

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 24 LUTEGO 2010 r. (środa) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie wniosku dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej o przywrócenie kwoty w dotacji podmiotowej dla Centrum w 2010 r.
2. Rozpatrzenie wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej Joannie Wiszniewicz.
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 25 LUTEGO 2010 (czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (sala widowiskowa)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji w 2009 roku.
2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2010 rok.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 5 MARCA 2010 r. (piątek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20.01.2010 r.
2. Określenie zagadnień , trybu i terminów kontroli :
• kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów
w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach
2007-2009
• kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków Komisji Rewizyjnej dot. gospodarki wodą w mieście
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 8 MARCA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Sprawa umieszczania reklam w Podkowie Leśnej.
2. Kontrola umów na wywóz śmieci z prywatnych posesji w mieście.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 9 marca 2010 (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 (Pałacyk)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Udzielenie informacji dot. realizacji rozbudowy szkoły i hali sportowej przez Urząd Miasta:

a) przedstawienie opracowanego przez Urząd Miasta harmonogramu prac związanych
z przygotowaniem inwestycji do realizacji,
b) stan zaawansowania działań Urzędu Miasta związanych z pozyskaniem kredytu bankowego,
c) harmonogram rzeczowo/finansowy planowanych robót wynikających z zawartej umowy z wykonawca inwestycji.

2. Informacja na temat działań związanych z rozpoczęciem realizacji budowy domu komunalnego.

3. Sprawy różne

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 15 MARCA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007 – 2009.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 22 MARCA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 23 marca 2010 (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (Kasyno)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie zasad przyjęć do przedszkola miejskiego w kontekście wzrostu dochodów do budżetu miasta,
2. Omówienie zgłoszonej „Koncepcji budowy Klubu sportowo-edukacyjnego w Podkowie Leśnej” na działce miejskiej przy ul. Brwinowskiej,
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta
• zmiany w budżecie miasta
• współdziałania pomiędzy gminami Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
• zmian w statucie miasta
4. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 29 MARCA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontrola sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 1 KWIETNIA 2010 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Ciąg dalszy kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 12 KWIETNIA 2010 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie wykonanych inwestycji w mieście w 2009 roku w świetle sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 15 KWIETNIA 2010 r. (czwartek) o godz. 9.00 Spotkanie przy bramie cmentarza na ul. Głównej w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Ciąg dalszy kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających
w latach 2007–2009: wizja lokalna.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 26 KWIETNIA 2010 (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie uchwał przedłożonych Radzie Miasta na najbliższą sesję.
2. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 26 KWIETNIA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Ciąg dalszy kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających
w latach 2007–2009.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH dnia 20 MAJA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2009 roku i planu pracy na 2010 rok Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności w 2009 roku i planu pracy na 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 28 maja 2010 r. (piątek) o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie i przyjęcie protokołów z „Kontroli poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009”.
2. Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących kontroli gospodarki wodą w mieście.
3. Wolne wnioski i sprawy.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH 10 CZERWCA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

10 CZERWCA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Ustosunkowanie się do skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ DS. DRÓG ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 24 CZERWCA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Informacja o stanie finansów miasta (bilans za 2009 rok).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na sesję Rady Miasta zwołaną na dzień 28. 06. 2010 r.
3. Informacja Urzędu Miasta odnośnie aktualnego stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych w 2010 r.:
 budowa sali gimnastycznej i skrzydła szkoły samorządowej,
 budowa budynku komunalnego.
4. Program robót drogowych w mieście w bieżącym roku oraz stan ich realizacji.
5. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 8 LIPCA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Omówienie i określenie zagadnień oraz zakresu „Kontroli przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto”.
3. Określenie procedury przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 24 sierpnia 2010 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Lilpopa 18 (PAŁACYK)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Sprawozdanie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
za I półrocze 2010 r.
2. Nagroda Marszałka Województwa
3. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 30 SIERPNIA 2010 r. (poniedziałek) o godz. 17.45 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z „Kontrola przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto”.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 9 września 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2010 roku”.
2. Informacja Urzędu Miasta o aktualnym stopniu realizacji inwestycji zaplanowanych w 2010 r.:
• budowa sali gimnastycznej i skrzydła szkoły samorządowej,
• budowa budynku komunalnego oraz inne.
3. Rozpatrzenie prośby mieszkanki miasta o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Podkowie Leśnej.
4. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 21 września 2010 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2010 roku”.
2. Informacja Urzędu Miasta o aktualnym stopniu realizacji inwestycji zaplanowanych w 2010 r.:
• budowa sali gimnastycznej i skrzydła szkoły samorządowej,
• budowa budynku komunalnego oraz inne.
3. Zgłaszanie wniosków do budżetu miasta na 2011 rok.
4. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 7 PAŹDZIERNIKA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. „Porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI18 października 2010 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na najbliższą sesję Rady Miasta, zwołaną na dzień 22. 10. 2010 r.
2. Sprawy różne.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ, DORAŹNEJ KOMISJI DS. DRÓG (…) i KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW i INWESTYCJI 21 PAŹDZIERNIKA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółów z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie prac Komisji w mijającej kadencji Rady Miasta.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH dnia 4 LISTOPADA 2010 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA)

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych na XLIV sesję Rady Miasta.
2. Omówienie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2009/2010”.
3. Podsumowanie pracy Komisji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna