Informacja o Posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miasta – 2008 Rok

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 07.01.2008 r., godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Stan prac nad MPZP.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 08.01.2008 r., godz. 16.00, Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie i analiza działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 r.
2. Określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 10.01.2008 r., godz. 18.30, Urząd Miasta w Podkowie Leśnej.

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Program kulturalny miasta – wytyczne dla instytucji kultury
2. Współpraca ze szkołami
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
4. Strategia miasta analiza 2007
5. Statut połączonych jednostek kultury
6. Zakres zadań konkursowych
7. Rozbudowa szkoły

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI 11.01.2008 r., godz. 18.30; Urząd Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 rok.

2. Przyjęcie „Planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji i Finansów na 2008 rok”.

3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 21.01.2008 r., godz. 18.00; Urząd Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Stan prac nad MPZP.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI DNIA 23 stycznia 2008 r. (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1.Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008 rok.
2.Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 24 stycznia 2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Plan pracy komisji na rok 2008.
2. Ewaluacja realizacji strategii w 2007 r.
3. Opinia komisji w sprawie projektu Regulaminu na 2008 roku określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
4. Sprawy bieżące.

Brak kworum.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH DNIA 4 lutego 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta na XIV sesję Rady Miasta.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA dnia 18 LUTEGO 2008 r. (Wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Sprawozdanie z prac Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska w 2007 roku.
2. Plan pracy Komisji na 2008 rok.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ dnia 27 lutego 2008 r. (Środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie uchwał:
– w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Parów Sójek”;
– w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „im. Bolesława Hryniewieckiego”;
– w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego”.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCHODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 lutego 2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Podsumowanie 2007 roku – sprawozdanie.
2. Plan pracy Komisji na rok 2008.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 lutego 2008 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2007 roku.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2008 rok.
3. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 MARCA 2008 r. (Piątek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie poprawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu miasta na 2008 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ dnia 31 marca 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Budownictwo komunalne.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 28 marca 2008 r. (piątek) - godz. 18.00 w Urzędzie Miasta

Program posiedzenia:
– analiza i omówienie sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok
– wolne wnioski i sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ dnia 31 marca 2008 r. (poniedziałek) - godz. 18.00 w Urzędzie Miasta

Program posiedzenia:

– analiza i omówienie sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok
– podsumowanie analizy sprawozdania wykonania budżetu za 2007 rok
– podjęcie wniosku w sprawie absolutorium z wykonania budżetu
– wolne wnioski i sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ Dnia 04 kwietnia 2008 r. (piątek) - godz. 18.00 w Urzędzie Miasta.

Program posiedzenia:

– przyjęcie protokółu z posiedzeń w dn. 28 i 31 marca 2008 r.
– dyskusja i przyjęcie protokółu w sprawie „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”
– wolne wnioski i sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH DNIA 31 marca 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 17.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Konsultacje Komisji w sprawie wyboru dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ DS. DRÓG ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 9 kwietnia 2008 r. (Środa) o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ dnia 10 kwietnia 2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 KWIETNIA 2008 r. (Czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej;
2. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Szkoły (dot. zajęć „Ferie w szkole) w Podkowie Leśnej.;
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ dnia 21.04.2008 r., godz. 18.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Podkowy Leśnej.
2. Omówienie planów prac inwestycyjnych na ul. Jana Pawła II.
3. Dyskusja nad problemu rowów odwadniających w mieście.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ dnia 21 KWIETNIA 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wszczęcia postępowania mającego na celu połączenie instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej;
2. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI DORAŹNEJ DS. DRÓG ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 29 kwietnia 2008 r. (Wtorek) o godz.18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu , Finansów i Inwestycji oraz Doraźnej Komisji ds. dróg z dnia 9 kwietnia 2008 r.
2. Dalszy ciąg dyskusji nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 19 maja 2008 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie zagadnień i określenie zakresu „Kontroli gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim”.
2. Określenie procedury przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Przyjęcie protokółu z posiedzeń w dn. 28 i 31 marca 2008 r.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ dnia 12 maja 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1.Segregacja odpadów.
2.Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13 MAJA 2008 r. (Wtorek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1.Wykorzystywanie funduszy europejskich przez jednostki zajmujące się kulturą, oświata, sportem i sprawami społecznymi.
2.Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 29 maja 2008 roku o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Informacje nt. prowadzonych prac inwestycyjnych w mieście.
2. Sprawy bieżące

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 CZERWCA 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontynuacja rozmów nt. prowadzonych prac inwestycyjnych w mieście.
2. Sprawy bieżące.

WSPÓLNE POSIEDZENIE Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie 16 czerwca 2008 r. (Poniedziałek) o godz

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Prace nad projektem MPZP.
2. Sprawy bieżące

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna,
2. Zaopiniowanie propozycji Komisji Kultury, Oświaty … zwiększenie budżetu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich o kwotę 150 tyś zł,
3. Zaopiniowanie propozycji Komisji Ładu … dofinansowania segregacji śmieci w Podkowie Leśnej kwotą 30 tyś zł,
4. Zaopiniowanie propozycji zwiększenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta,
5. Prace nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
6. Dyskusja nad koncepcją rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej,
7. Sprawy różne.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ dnia 25 CZERWCA 2008 r. (Środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Podsumowanie dyskusji nt. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 LIPCA 2008 r. (Środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 25 sierpnia 2008 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Określenie zagadnień kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”,
2. Określenie trybu i procedury przeprowadzenia w/w kontroli,
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski,
4. Przyjęcie Protokółu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli Cmentarza.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 9 września (wtorek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 MAJA 2008 r. (Środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie sytuacji programowej i finansowej CKiIO.
2. Sytuacja dzieci uchodźczych w szkole w świetle aktualnych przepisów.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - Odwołano ODBĘDZIE SIĘ dnia 24 września 2008 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia komisji w dniu 25 sierpnia br. oraz w dniu 9 września br.
2. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ dnia 23 września (wtorek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja na temat Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.
2. Propozycje Komisji do budżetu miasta na 2009 rok.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJIODBĘDZIE SIĘ dnia 24 września 2008 r. (Środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie wniosków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji do budżetu miasta na 2009 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 8 października 2008 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia komisji w dniu 25 sierpnia br. oraz w dniu 9 września br.
2. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

WSPÓLNE POSIEDZENIE Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Doraźnej Komisji ds. dróg, ciągów pieszych i rowerowych w mieście oraz współpracy z samorządami sąsiednich gmin w tym zakresie ODBĘDZIE dnia 16.10.2008 r. o godz. 18.30 w Urzędz

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Omówienie propozycji zmian w budżecie miasta na 2008 rok dotyczących robót drogowych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 15 października 2008 r. (środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 22 października 2008 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokółu z kontroli w dn. 08.10.2008 r.
2. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24 Października 2008 r. (piątek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przygotowania do połączenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
2. Dyskusja nt. wynajęcia lokali przychodni.
3. Wnioski do budżetu miasta na 2009 rok.
4. Opinia nt. pisma Rady Rodziców w sprawie rozbudowy Szkoły Samorządowej.
5. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 5 listopada 2008 r. (środa) o godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z kontroli w dn. 08.10.2008 r.
2. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ dnia 17 listopada 2008 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji w/s kontroli .
2. Ciąg dalszy kontroli w zakresie „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LISTOPADA 2008 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Stanowisko w sprawie uchwały o honorowym obywatelstwie Podkowy Leśnej;
2. Stanowisko w sprawie przygotowań do rozbudowy Szkoły Samorządowej w Podkowie Leśnej;
3. Stanowisko w sprawie dofinansowania Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3;
4. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 24 LISTOPADA 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Dyskusja nt. projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ 21 LISTOPADA (piątek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu miasta na 2009 rok.
2. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 LISTOPADA 2008 r.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJIODBĘDZIE SIE DNIA 1 GRUDNIA 2008 r. o godz. 18.30

Cd. dyskusji nad projektem budżetu miasta na 2009 rok

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 GRUDNIA 2008 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta

Prezentacja Systemu Informacji Miejskiej.

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI ODBĘDZIE SIĘ 8 GRUDNIA 2008 r. (Poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. C.d. dyskusji nt. projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.
2. Zaopiniowanie wniesionych projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

POSIEDZENIE KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA ODBĘDZIE SIĘ 11 GRUDNIA 2008 (czwartek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:

1. C. d. spotkania z autorami koncepcji Systemu Informacji Miejskiej.
2. Sprawy bieżące.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna