Sesje Rady Miasta IV kadencji

XI sesja Rady Miasta Program XI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, która odbędzie się dnia 12 września 2003 r. o godz. 18.00

Program XI sesji Rady Miasta Podkowa Leśna,
która odbędzie się dnia 12 września 2003 r. o godz. 18.00
w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Otwarcie sesji.
II. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach ponownych
w okręgu Nr 8 i wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej Marii Wolskiej przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokółów IX i X sesji Rady Miasta.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. nadania statutu Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej,
2. zmiany uchwały nr 52/XII/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
3. zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
4. powołania zespołu dokonującego oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
VI. Informacja Burmistrza Miasta o bieżących pracach.
VII. Informacja Przewodniczącego RM o wizycie w Piedimonte San Germano.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

XII sesja Rady Miasta Podkowa Leśna odbędzie się dnia 31 października 2003 r.

Program XII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna,
która odbędzie się dnia 31 października 2003 r.
(piątek) o godz. 18.00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna,
2. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2003 r.,
3. zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna na rok 2003 będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 23/VII/2003 z dnia 11.04.03 r.,
4. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
5. wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
6. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,
7. wyboru ławników do Sądu Pracy w Pruszkowie.
V. Informacja Burmistrza Miasta o bieżących pracach.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie sesji.
XII sesja Rady Miasta z powodu braku quorum nie odbyła się w planowanym terminie.

XIII sesja Rady Miasta odbędzie w dniu 07 listopada 2003 r.

program sesji Rady Miasta Podkowa Leśna,
zwołanej z inicjatywy radnych na dzień
7 listopada 2003 r. (piątek)w sali kinowej MOK o godz. 18.00
I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokółu XI sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
2. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
V. Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie dalszego przewodniczenia Radzie Miasta.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
2. wyboru ławników do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
3. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,
4. wyboru ławników do Sądu Pracy w Pruszkowie.
5. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za
I półrocze 2003 r.,
6. zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna na rok 2003 będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 23/VII/2003 z dnia 11.04.03 r.,
7. uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna,
8. uchwalenie Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna
VII. Informacja Burmistrza Miasta o bieżących pracach.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

XIV sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu14.11.2003 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. 1 Maja 20

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokółu XII sesji Rady Miasta.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta.
2. Uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna,
3. Uchwalenie Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

XV sesja Rady Miasta odbędzie się 8 grudnia 2003 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Miejskim Ośrodku Kultury

Program XV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
która odbędzie się dnia 8 grudnia 2003 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółów:
1) XIII sesji,
2) XIV sesji.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. 1) wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej;
1. 2). powołania p. Marii Wolskiej na przewodniczącą Komisji
Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Podkowy Leśnej.
2) zmian w budżecie miasta,
3) zmian w zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowy Leśnej przyjętych jako załącznik nr 1 do uchwały nr 217/XXXVIII/2002 z dnia 22 lutego 2002 r.
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2004 r;
5) zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2004 r.;
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r.;
7) określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
w 2004 r;
8) określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień na 2004 r.;
8) określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2004 r.;
9) ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia
burmistrza Miasta Podkowy Leśnej;
10) wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.
/-/ Marek Michaeli
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

XVI sesja Rady Miasta 18 grudnia 2003 r. (czwartek) o godz. 1800 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

Program XVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Informacja Burmistrza o postępie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej.
III. Wystąpienie przedstawiciela firmy GADER na temat realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Dyskusja.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Kontynuacji prac przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej,
2. Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VI. Zamknięcie sesji
/-/ Marek Michaëli
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej

XVII sesja Rady Miasta Podkowy Leśnejn dnia 30 grudnia 3003 r.

Program XVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w budżecie miasta na rok 2003
2. zmiany uchwały nr 54/XV/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004
3. zmiany uchwały nr 55/XV/2003 z dnia 8 grudnia 2003 roku dotyczącej wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień na rok 2004
4. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej
III. Interpelacje i zapytania radnych
IV. Wolne wnioski
V. Zamknięcie sesji

XVIII sesja Rady Miasta Odbędzie się dnia 20 lutego 2004 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

Program XVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółów:
1. XV sesji z dnia 8 grudnia 2003 r.
2. XVI sesji z dnia 18 grudnia 2003 r.
3. XVII sesji z dnia 30 grudnia 2003 r.
III. Informacja przedstawiciela Podkowy Leśnej o działalności Unii Miasteczek Polskich.
IV. Informacja na temat gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Chojnów w Leśnictwie Podkowa Leśna.
V. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w 2003 roku.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. uchwalenia statutu Miasta Podkowy Leśnej,
2. zmiany uchwały Nr 57/XV/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8.12.2003 r. dotyczącej określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2004 rok,
3. wyrażenia woli przystąpienia Miasta Podkowy Leśnej do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza,
4. porozumienia dotyczącego udziału samorządów w prywatyzacji PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
5. zmiany uchwały nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. dotyczącej założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna,
6. wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zamknięcie sesji.
/-/ Marek Michaeli
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Podkowy Leśnej

Za treść informacji odpowiedzialny jest M. Michaeli
nformację wprowadziła M. Niewiadomska

XIX sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej Dnia 25 marca 2004 r. (czwartek)

Dnia 25 marca 2004 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 XIX sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej z następującym porządkiem obrad:
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółu XVIII sesji.
III. Podjęcie uchwał w sprawach
1. uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok.
2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę VIII etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna
3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę VIII etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej
/-/ Marek Michaeli
Informacje wprowadziła M. Niewiadomska

XX sesja Rady Miasta Podkowa Leśna Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwołuje w trybie § 5 ust. 3 i § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998 r. Nr 28 poz. 89 ze zmianami)

Program XX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się dnia 31 marca 2004 r. (środa) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawach
1. uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok.
2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę VIII etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna
3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę VIII etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Wolne wnioski.
V. Zamknięcie sesji.
/-/ Marek Michaeli
Wiceprzewodniczący
Za informację odpowiedzialny jest Wiceprzewodniczący RM M. Michaeli
Informację wprowadziła M. Niewiadomska
Rady Miasta Podkowy Leśnej

XXI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej odbędzie się dnia 29 kwietnia 2004 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokółu XIX i XX sesji
III. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok:
1. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.
2. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok.
3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.
4. Odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.
IV. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej:
1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta.
3. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
4. Odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
5. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej . zmienionej uchwałą nr 40/XI/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
2. ustalania sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna,
3. oddania w użytkowanie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta, położonej przy ul. Orlej róg Brwinowskiej (dz. nr 6 w obrębie 2).
VI. Interpelacje i zapytania radnych
VII. Wolne wnioski
VIII. Zamknięcie sesji
Za treść informacji odpowiada M. Michaeli
Informację wprowadziła M.Niewiadomska

XXII sesja Rady Miasta 12 maja 2004 r.

Program XXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 12 maja 2004 roku (środa) o godz. 1800 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Miasta.
III. Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji stałych za rok 2003.
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. rozwiązania dotychczasowej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta,
2. rozwiązania dotychczasowej Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta,
3. rozwiązania dotychczasowej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta,
4. rozwiązania dotychczasowej Komisji Społecznej Rady Miasta,
5. rozwiązania dotychczasowej Komisji Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta,
6. powołania komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zajmującej się sprawami gospodarki i finansów miasta
7. powołania komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu przestrzennego, infrastruktury i ochrony środowiska
8. powołania komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami warunków życia i zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta
9. powołania komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego
10. zatwierdzenia składu osobowego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami gospodarki i finansów miasta
11. zatwierdzenia składu osobowego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu przestrzennego, infrastruktury i ochrony środowiska
12. zatwierdzenia składu osobowego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami warunków życia i zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta
13. zatwierdzenia składu osobowego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego
14. wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,
15. powołania przewodniczącego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami gospodarki i finansów miasta
16. powołania przewodniczącego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu przestrzennego, infrastruktury i ochrony środowiska
17. powołania przewodniczącego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami warunków życia i zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta
18. powołania przewodniczącego komisji Rady Miasta zajmującej się sprawami ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego
19. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.
Za treść informacji odpowiada Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Michaeli
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

XXIV SESJA RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ która odbędzie się 2 lipca 2004 roku (piątek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

Program XXIV Sesji Rady Miasta
I Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółów: XXII i XXIII sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Podkowy Leśnej z powiatami
i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. eMazowsze.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.
Za informację odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Miasta Marek Michaeli, informację wprowadziła Barbara Rotowska

XXV Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej która odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1 w dniu 22 lipca 2004 r. (czwartek) o godz. 18.00.

Program XXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokółu XXIV sesji Rady Miasta.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne i publiczne.
2. wyborów uzupełniających do komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej:
– Budżetu, Finansów i Inwestycji,
– Oświaty, Kultury i Sportu,
– Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej
3. przejęcie na rzecz miasta Podkowy Leśnej w drodze darowizny
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.
Za treść informacji odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Miasta Marek Michaeli, informację wprowadziła Barbara Rotowska.

XXVI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej która odbędzie się w dniu 30 lipca 2004 r. o godz. 18.30 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 maja 20.

Program XXVI sesji Rady Miasta:
I. Otwarcie sesji
II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
III. Zamknięcie sesji.
Za treść inrormacji odpowiedzialny jest Przewodniczący RM M. Michaeli, informację wprowadziła B. Rotowska

XXVII uroczysta sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się 27 sierpnia 2004 roku (piątek) o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1

Program sesji Rady Mista
I. Otwarcie sesji i powitanie przybyłej z Włoch delegacji
samorządowców.
II. Podpisanie zobowiązania o współpracy między miastami
partnerskimi „zbliźniaczenie gmin”
III. Zamknięcie sesji.

XXVIII Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej która odbędzie się w dniu 16 września 2004 r (czwartek) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI i XXVII Sesji Rady Miasta
Podkowy Leśnej.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia programu „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta –
Ogrodu Podkowy Leśnej”,
2. zabezpieczenia środków własnych niezbędnych do
zrealizowania projektów objętych Programem Rozwoju
Lokalnego w latach 2005-2006
3. zmian w budżecie miasta
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.

XXIX Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej która odbędzie się dnia 30 września 2004 (czwartek) w sali widowieskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej o godz. 18.15

Program XXIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok 2004
2. wyborów uzupełniających do Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Podkowy Leśnej
3. wyborów uzupełniających do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Podkowy Leśnej
4. wyborów uzupełniających do Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
5. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej
6. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej
7. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej
8. uznania za bezzasadną skargi na bezczynność burmistrza miasta Podkowy Leśnej,
9. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśna za I półrocze 2004 roku,
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wolne wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

XXX Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej która odbędzie się w dniu 09 grudnia 2004 r.(czwartek) o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej, przy. ul. Świerkowej 1

Program XXX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej
sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
2. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa,
3. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
4. zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowy Leśnej,
5. wytypowania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia,
6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r;
7. zwolnień w podatku od nieruchomości,
8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2005 r.;
9. określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień,
10. określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień,
11. określenia wysokości opłaty administracyjnej,
12. zmian w budżecie miasta,
13. ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia burmistrza Miasta Podkowy Leśnej;
14. wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej,
15. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej,
16. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat.
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji
Ze względu na późną porę wieczorną, obrady XXX sesji RM zostały przerwane i przeniesione na dzień 13 grudnia 2004 na godz. 18.00. Na sesji zostały podjęte uchwały o numerach porządkowych od 1-12. Przeniesione pozostałe projekty uchwał od nr 13-16 miały zostać podjęte na II posiedzeniu w dniu 13.12.2004 r., jednakże w powodu braku quorum, II posiedzenie XXX sesji Rady Miasta nie odbyło się.

XXXI sesja Rady Miata Podkowy Leśnej z dnia 29 grudnia 2004 roku

Program XXXI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 29 grudnia 2004 roku (środa) o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Informacje burmistrza
III. Informacje przewodniczącego Rady Miasta
IV. Sprawy wniesione
V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia burmistrza Miasta Podkowy Leśnej;
2. wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej,
3. zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
5. zmian w budżecie miasta,
6. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół.
VI. Interpelacje i zapytania radnych
VII. Wolne wnioski
VIII. Zamknięcie sesji

XXXII sesja Rady Miasta Program XXXII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się 24 lutego 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miasta
III. Informacje burmistrza
IV. Informacje przewodniczącego Rady Miasta
V. Przyjęcie planów pracy komisji na 2005 rok oraz sprawozdań za 2004 rok.
VI. Sprawy wniesione
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. wytypowania kandydata do Rady Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza,
2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych miasta na rok 2005,
3. przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
(podmiotami) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,
4. wyrażenia zgody na wieloletni najem gruntu przy ul. Jeleniej (Centertel),
5. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej
dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej,
6. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej
dotyczącej podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy
ul. Lilpopa,
7. załatwienia skargi na działalność burmistrza miasta Podkowy Leśnej
dotyczącej sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
8. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta
Podkowy Leśnej,
9. przyjęcia Strategii Miasta Podkowy Leśnej.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych
IX. Wolne wnioski
X. Zamknięcie sesji

XXXIII sesja Rady Miasta (budżetowa) 17 marzec 2005 rok

Program XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 17 marca 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Sprawy wniesione
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia budżetu miasta na 2005 rok,
2. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna,
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę IX etapu sieci kanalizacyjnej w mieście Podkowa Leśna,
4. wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

XXXIV sesja Rady Miasta odbędzie si,ę dnia 09 kwietnia 2005

Program XXXIV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 09 kwietnia 2005 roku (sobota) o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej
III. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania części gruntu położonego przy ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej
IV. Zamknięcie sesji.

XXXV jubileuszowa sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 09 kwietnia 2005 roku

Program XXXV Jubileuszowej sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej inaugurującej obchody osiemdziesięciolecia powstania Miasta-Ogrodu, która odbędzie się 09 kwietnia 2005 roku (sobota) o godz. 12.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1
I. Powitanie gości
II. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
III. Wystąpienia burmistrza:
– prezentacja Komitetu Honorowego Obchodów 80-lecia
– 80 lat Podkowy Leśnej, krótka charakterystyka wizji rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014
IV. Wystąpienie Profesora Jerzego Regulskiego – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
V. Informacja o programie obchodów jubileuszowych.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustanowienia 9 kwietnia Dniem Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
2. powołania komisji doraźnej dla opracowania kodeksu etyki radnego,
3. powołania komisji doraźnej dla opracowania karty mieszkańca Podkowy Leśnej
VII. Zamknięcie sesji.

XXXVI sesja Rady Miasta 21 kwiecień 2005 rok

Program XXXVI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 21 kwietnia 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustalenia wartości jednego punktu płacowego dla pracowników nie będących
nauczycielami, zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach
oświatowych w Podkowie Leśnej,
2. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna
w roku 2005,
3. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
4. utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół-
Samorządowej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy (poprzednio przekazanej radnym w dniu 1 kwietnia z materiałami na XXXIV i XXXV sesję RM),
5. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej.
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

XXXVII sesja Rady Miasta która odbędzie się 28 kwietnia 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XXXVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Informacje Przewodniczącego Rady
III. Przyjęcie sprawozdania z działalności MOKu i Biblioteki Publicznej
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za rok 2004,
2. absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
3. zmian w budżecie miasta
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej (Gimnazjum i LO Spoełczne)
5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia baraku położonego na terenie MOK w Podkowie Leśnej na okres powyżej 3 lat.
V. Interpelacje i zapytania radnych
VI. Wolne wnioski
VII. Zamknięcie sesji

XXXVIII sesja Rady Miasta która odbędzie się 18 maja 2005 roku w sali widowioskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej o godz. 18.15

Program XXXVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowa Leśna, załącznik nr 3 do Statutu Miasta Podkowa Leśna z. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79 poz. 1990),
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. Zmiany nazwy ulicy 1 Maja.
IV. Zamknięcie sesji

uroczysta XXXIX sesja Rady Miasta która odbędzie się 20 czerwca 2005 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 przed Urzędem Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41

PROGRAM
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Uroczyste odsłonięcie pierwszej tabliczki z nową nazwą ulicy Jana Pawła II
III. Zamknięcie sesji.

XL sesja Rady Miasta która odbędzie się 23 czerwca 2005 r. (czwartek) o godz. 18.15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

PROGRAM
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta
III. Sprawy wniesione
IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania
wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
2. określenia liczby przyznanych nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką dla miasta Podkowy Leśnej na rok 2006,
3. ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych działających na terenie
miasta Podkowy Leśnej,
4. zmian w budżecie miasta,
5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku
położonym przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie Leśnej,
6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości położonej
przy ul. Jana Pawła II nr 3 w Podkowie Leśnej.
V. Interpelacje i zapytania radnych
VI. Wolne wnioski
VII. Zamknięcie sesji

XLI sesja Rady Miasta która odbędzie się 21 lipca 2005 roku

Program XLI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 21 lipca 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
IV. Zamknięcie sesji.

XLII sesja Rady Miasta która odbyła się 11 sierpnia 2005 roku

Program XLII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 11 sierpnia 2005 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w budżecie miasta,
2. zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego
w Podkowie Leśnej,
3. zmiany nazwy ulicy w Podkowie Leśnej z ul. Krokusowej na ul. Konwalii,
4. przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Podkowa Leśna,
5. przyjęcia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do podpisania Umowy o dofinansowanie i ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków.
III. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
IV. Wolne wnioski
V. Zamknięcie sesji.

uroczysta XLIII sesja Rady Miasta która odbędzie się dnia 3 września 2005 roku (sobota)

OSO – 0052/43/2005 Podkowa Leśna, dnia 26 sierpnia 2005
Program XLIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
II. Wspomnienia z głodówki z maja1980 r. wygłosi p. Tomasz Burek
III. Podjęcie uchwały w sprawie
uczczenia Bohaterów Roku 1980
IV. Wystąpienia zaproszonych gości:
p. Jadwiga Staniszkis
p. Ryszard Bugaj
V. Dyskusja
VI. Zamknięcie sesji.

XLIV sesja Rady Miasta która odbędzie się w dniu 20 października 2005 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miasta
III. Informacje Przewodniczącego Miasta
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2005 roku,
3. inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

XLV sesja Rady Miasta która odbędzie się 10 listopada 2005 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program sesji
I. Otwarcie sesji i powitanie zaproszonych gości
II. Podsumowanie obchodów 80-lecia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
III. Wręczenie aktów nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej
1. Przedstawienie sylwetek
– p. Bohdana Skaradzińskiego
– p. Jana Jarco
2. Wystąpienia uhonorowanych
IV. Zamknięcie sesji
Przewodniczący RM
/-/ Marek Michaeli

XLVI sesja Rady Miasta odbędzie się dnia 15 grudnia 2005 r. o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program sesji
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miasta
III. Informacje Przewodniczącego Miasta
IV. Informacje burmistrza
V. Sprawy wniesione, w tym sprawy mieszkańców
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok,
3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2006 rok,
4. ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
5. wysokości diet za udział w pracach rady Miasta Podkowy Leśnej,
6. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
7. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta Podkowy Leśnej gruntu na cele publiczne,
8 powołania komisji doraźnej dla opracowania zasad honorowania
zasłużonych dla miasta,
9. ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli,
10. przyjęcia procedur finansowych,
11. przyjęcia kodeksu etyki radnego
VII. Interpelacje i zapytania radnych
VIII. Wolne wnioski
IX. Zamknięcie sesji

XLVII sesja Rady Miasta która odbędzie się dnia 29 grudnia 2005 (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program XLVII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w budżecie miasta,
2. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2006”
III. Interpelacje i zapytania radnych
IV. Wolne wnioski
V. Zamknięcie sesji

XLVIII sesja Rady Miasta która odbędzie sie 16 lutego 2006 roku w Miejskim Ośrodku Kultury

Program XLVIII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 16 lutego 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej
przy ul. Świerkowej 1
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Miasta
III. Informacje przewodniczącego Rady Miasta
IV. Informacje burmistrza
V. Sprawy wniesione, w tym sprawy mieszkańców
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. przyjęcia budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok,
2. zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska na budowę X etapu
sieci wodociągowej w mieście Podkowa Leśna,
3. określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych,
4. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2006”.
VII. Interpelacje i zapytania radnych
VIII. Wolne wnioski
IX. Zamknięcie sesji.

XLIX sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej Program XLIX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej, która odbędzie się 30 marca 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta
III. Informacje burmistrza
IV. Przyjęcie planów pracy komisji na 2006 rok oraz sprawozdań za 2005 rok.
V. Przyjęcie sprawozdania z działalności MOKu i Biblioteki Publicznej za 2005 rok
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmian w budżecie miasta,
2. procedur finansowych,
3. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zatwierdzenia wniosku o
sfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „ Podnoszenie
kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb
regionalnego rynku pracy”,
4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006,
5. zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
6. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto
Podkowa Leśna w roku 2006,
7. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ w Podkowie Leśnej,
8. uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w samorządowych szkołach, przedszkolu i MZEASZ
w Podkowie Leśnej.
9. utworzenia rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół – Samorządowej Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy,
10. uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej,
11. ustalenia najniższego wynagrodzenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
VII. Interpelacje i zapytania radnych
VIII. Wolne wnioski
IX. Zamknięcie sesji

L sesja Rady Miasta odbędzie sie dnia 27 kwietnia 2006 roku, o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program L sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta
III. Informacje burmistrza
IV. Informacje przewodniczącego Rady Miasta
a/ w sprawie wygaśnięcia mandatu
b/ w sprawie nieprzestrzegania przez radnych Kodeksu Etyki Radnego
c/ w sprawie spraw wniesionych
V. Przyjęcie raportu z realizacji strategii za 2005 rok
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za rok 2005,
2. absolutorium dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej,
3. zmian w budżecie miasta,
VII. Interpelacje i zapytania radnych
VIII. Wolne wnioski
IX. Zamknięcie sesji

LI sesja Rady Miasta odbędzie się 19 czerwca 2006 roku o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Program LI sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta,
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji

LII sesja Rady Miasta która odbędzie się dnia 13 lipca 2006 roku o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
I. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta
III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja boiska przy Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz do zabezpieczenia roszczeń z tytułu tej umowy,
2. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji

II posiedzenie LII sesji Rady Miasta która odbędzie się 20 lipca 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

Program II posiedzenia LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

III posiedzenie LII sesji Rady Miasta odbędzie się 27 lipca 2006 roku o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program III posiedzenia LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 27 lipca 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji

IV posiedzenie LII sesji Rady Miasta odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2006 roku w MOK

Program IV posiedzenia LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji

V posiedzenie LII sesji rady Miasta odbędzie się 7 września 2006 roku w MOK

Program V posiedzenia LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

VI posiedzenie LII sesji Rady Miasta odbędzie się dnia 14 września 2006 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

Program VI posiedzenia LII sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
III. Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV. Interpelacje i zapytania radnych
V. Wolne wnioski
VI. Zamknięcie sesji.

LIII sesja Rady Miasta która odbędzie się w dniu 28 wrzesnia 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II.Podjęcie uchwały w sprawie:
zmian w budżecie miasta
III.Interpelacje i zapytania radnych
IV.Wolne wnioski
V.Zamknięcie sesji.

VII posiedzenie sesji Rady Miasta które odbędzie się w dniu 21 września 2006 roku

III.Podjęcie uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
IV.Interpelacje i zapytania radnych
V.Wolne wnioski
VI.Zamknięcie sesji

LIV sesja Rady Miasta która odbędzie się 12 października 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

I.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II.Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta
III.Podjęcie uchwał w sprawie:
1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej,
2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. 24, 25, 26, 27, 28, 29 z obrębu 2 oraz działek nr ew. 1, 2, 6 z obrębu 3 położonych na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna przy drodze wojewódzkiej nr 719,
3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 15, 16 171 obręb 2 w Podkowie Leśnej.
IV.Interpelacje i zapytania radnych
V.Wolne wnioski
VI.Zamknięcie sesji

LV sesja Rady Miasta która odbędzie się dnia 26 października 2006 roku.

Program LV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej,
która odbędzie się 26 października 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1
I.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad
II.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta
III.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
IV.Wystąpienie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
V.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta.
VI.Zamknięcie sesji
VII.Zamknięcie IV kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content