Posiedzenia Komisji Stałych IV Kadencji

Komisja Oświaty Kultury i Sportu

Posiedzenie dnia 10 grudnia 2003 r.(środa)
w Bibliotece Miejskiej ul. Błońska 50
Dnia 10 grudnia 20003 r. (środa) o godz.18.30 w Miejskiej Bibliotece im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 50 odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Społecznej.
Tematami będą:
1. Akcja „Zima w Mieście”
2. Zapoznanie się z działalnością Miejskiej Biblioteki im. Poli Gojawiczyńskiej

Posiedzenie w dniu 7 stycznia 2004 (środa)
o godz. 18.00 w Miejskim Przedszkolu przy ul. Miejskiej 7
Tematy posiedzenia:
1. Zapoznanie z działalnością Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

wspólne z Komisją Budżetu, Finansów i Inwestycji
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu z Komisją Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 26 maja 2004 r. (środa) o godz. 18.30 sali ślubów w Urzędzie Miejskim

Tematami posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał na XXIII sesję Rady Miasta:
1. Projekt nr 1 w sprawie zmian w budżecie miasta,
2. Projekt nr 2 w sprawie warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
3. Projekt nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej określającego wartość jednego punktu płacowego,
4. Projekt nr 4 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie – pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2004.

Za treść informacji odpowiada Przewodnicząca Komisji Alina Stencka
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2004
w Urzędzie Miejskim
POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 CZERWCA 2004 R. O GODZ. 1900
W URZĘDZIE MIEJSKIM
TEMAT POSIEDZENIA:
1. AKCJA LETNIA 2004 r.
Za treść informacji odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji Alina Stencka, informację wprowadziła Barbara Rotowska

Posiedzenie w dniu 25 października 2004 r.
o godz. 18.30 w sali slubów Urzędu Miejskiego w Podkowie leśnej
TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie sprawozdań z realizacji akcji „Lato w mieście 2004”
2. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

Komisjia Budżetu, Finansów i Inwestycji

Posiedzenie w dniu 8 września 2003 r.
DNIA 8 WRZEŚNIA 2003 R. O GODZ. 18.00
W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ POŁĄCZONE POSIEDZENIE
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
ORAZ KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

TEMAT SPOTKANIA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia
1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie
z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej
2. Zaopiniowanie projektu Statutu Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

Posiedzenie w dniu 3 grudnia 2003 (środa)
o godz. 18.00 w sali ślubów w Urzędzie Miejskim
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał na XV sesję Rady Miasta: zmiany w budżecie i uchwały podatkowe

Posiedzenie w dniu 16 grudnia (wtorek) o gzodz. 18.00
w sali ślubów Urzedu Miejskiego
Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Inwestycji odbędzie się 16 grudnia 2003 r. o dodz. 18.00 w sali ślubów Urzedu Miejskiego.
Tematy posiedzenia:
Zapoznanie się z projektem budżetu miasta na 2004 rok
Sprawy bieżące.

Posiedzenie w dniu 10 marca 2004 r. – środa
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji zwołuje posiedzenie z udziałem przewodniczących pozostałych komisji
Na podstawie uchwały nr 51/XII/99 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
30 sierpnia 1999 r. w sprawie procedur finansowych
(zał. nr 1 – Procedury uchwalania budżetu § 3 ust. 13)

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji

zwołuje posiedzenie z udziałem przewodniczących pozostałych komisji

DNIA 10 MARCA 2004 R. (ŚRODA) O GODZ. 1830
W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2004 roku przez wszystkie komisje
2. Sprawy bieżące

Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2004 r.
o godz. 19.00
19 kwietnia (poniedziałek) o godz. 19 w sali ślubów UM odbędzie sie połączone posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu poświęcone tematom:
– zaopiniowania uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości odpłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego
– sprawom bieżącym.

Posiedzenie 26 maja 2004 r. (środa)
odbędzie się w sali ślubów w Urzędzie Miejskim o godz. 18.30
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji z Komisją Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 26 maja 2004 r. (środa) o godz. 18.30 w sali ślubów w Urzędzie Miejskim
Tematami posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał na XXIII sesję Rady Miasta:
1. Projekt nr 1 w sprawie zmian w budżecie miasta,
2. Projekt nr 2 w sprawie warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
3. Projekt nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej określającego wartość jednego punktu płacowego,
4. Projekt nr 4 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie – pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2004.

Za treść informacji odpowiada Przewodniczący Komisji Wojciech Skowron
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
w dniu 30 czerwca 2004 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41.
TEMAT POSIEDZENIA:

1.Opinia w/s projektu uchwały dotyczącej współdziałania miasta Podkowy Leśnej z powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. eMazowsze.

Za treść informacji odpowidzialny jest Przewodniczący Komisji Wojciech Skowron, informację wprowadziła Barbara Rotowska

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej

Posiedzenie w dniu 9 września 2003 r.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna w trybie § 3 ust. 3 i 4 regulaminu

KOMISJI EKOLOGII, ŁADU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ustala termin posiedzenia komisji na 9 września 2003 r. na godz. 18.00

POSIEDZENIE OBDĘDZIE SIĘ W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 52/XII/99 z dnia 30.08.1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2003 r. (wtorek)
w sali ślubów w Urzędzie Miejskim
Temat posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w zasadach utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Podkowa Leśna przyjętych jako załącznik nr 1 do uchwały nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2002 r.

Posiedzenie dnia 30 stycznia 2004 r.
o godz. 18.15 w sali ślubów UM
Tematami posiedzenia będą:
– zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2004 rok.
– sprawy bieżące.

Za treśą informacji odpowiada Maria Wolska Przewodnicząca Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej. Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Posiedzenie 9 lutego 2004 r. (poniedziałek)
połączone z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej
Dnia 9 lutego 2004 r. w poniedziałek o godz. 18.15 w sali ślubów w Urzędzie Miejskim odbędzie się połączone posiedzenie komisji – Ekologii i Rewizyjnej w sprawach:
– zaopiniowania projektu budżetu na bieżący rok,
– plan pracy Komisji Rewizyjnej na bieżący rok,
– sprawy bieżące.

Posiedzenie dnia 16 lutego 2004 roku
o godz. 18.15 w Urzędzie Miejksim
Tematy wspólnego posiedzenia Komisji EKO i Komisji Rewizyjnej:

1. Dalsze prace nad projektem budżetu miasta na 2004 rok
2. Zaopiniowanie wniosku Zespołu Szkół o dofinansowanie programu działalności
z zakresu edukacji ekologicznej
3. Opinia na temat prac dokonywanych w Lesie Młochowskim – cięcia drzew w:
– oddziale 356A – dokonanego w listopadzie 2003 roku
– oddziale 353A – przeznaczonego do cięcia w 2004 roku.
(są to prace wykonywane wg zapisów Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów)

Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2004 r.
o godz. 18.15
20 kwietnia (wtorek) o godz. 18.15 w sali ślubów UM odbędzie sie posiedzenie Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej na temat spraw bieżących.

Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2004 r.
odbędzie sie o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego
Temat posiedzenia:

1. Zapoznanie się z aktualną wersją projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej.

2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej za 2003 rok.

Za treść informacji odpowiada Maria Wolska
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie dnia 10 maja 2004 r.
o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego
Tematy posiedzenia:
Przyjęcie sprawozdania z prac komisji EŁiGP za 2003 rok
Sprawy różne

Za treść informacji odpowiada Przewodnicząca Komisji Maria Wolska
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie 13 września 2004r.
o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego
Temat posiedzenia:

Zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy/Miasta Podkowa Leśna (Projekt)

Za treść informacji odpowiada Przwodniczaca Komisji Maria Wolska, informację wprowadziła Barbara Rotowska

Posiedzenie dnia 18 października 2004 r.
o godz. 18.15 w sali slubów Urzędu Miejskiego w Podkowie leśnej
Tematem spotkania będzie zaopiniowanie Planu gospodarki odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.

Posiedzenie dnia 29 listopada 2004 r.
DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
TEMAT POSIEDZENIA:

1. Zagospodarowanie Lasu Młochowskiego – c.d.
2. Sprawy bieżące

Komisja Inwentaryzacyjna

Posiedzenie w dniu 28 listopada 2003 r. (piątek)
o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim
Tematem posiedzenia będzie ustalenie zakresu i planu pracy na najbliższy okres.

Posiedzenie w dniu 27 lutego 2004 r. (piątek)
o godz. 10.00 w pok. nr 17 w Urzędzie Miejskim
Posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej odbędzie się dnia 27 lutego 2004 r. (piątek) o godz. 10.00 w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim
Tematem posiedzenia będą sprawy bieżące

Za treść informacji odpowiada Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej Ewa Domaradzka
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2003 r. (poniedziałek)
o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków wpływających do urzędu (kontynuacja)
2. Kontrola wydatków rzeczowych
3. Zaopiniowanie uchwał na XV sesję Rady Miasta

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2004 r. (poniedziałek)
o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego
Tematy posziedzenia:

1. Przeprowadzenie kontroli działalności Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w zakresie objętym skargą radnej Marii Wolskiej przekazaną przy piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie .
2. Kontrola projektu budżetu miasta na rok 2004.

Za treść informacji odpowiedzialny jest Aleksander Daszewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Posiedzenie dnia 9 lutego 2004 r. (poniedziałek)
Połączone z posiedzeniem Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej
Dnia 9 lutego 2004 r. w poniedziałek o godz. 18.15 w sali ślubów w Urzędzie Miejskim odbędzie się połączone posiedzenie komisji – Ekologii i Rewizyjnej w sprawach:
– zaopiniowania projektu budżetu na bieżący rok,
– plan pracy Komisji Rewizyjnej na bieżący rok,
– sprawy bieżące.

Posiedzenie dnia 16 lutego (poniedziałek)
godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim
Tematy wspólnego posiedzenia Komisji EKO i Komisji Rewizyjnej:

1. Dalsze prace nad projektem budżetu miasta na 2004 rok
2. Zaopiniowanie wniosku Zespołu Szkół o dofinansowanie programu działalności
z zakresu edukacji ekologicznej
3. Opinia na temat prac dokonywanych w Lesie Młochowskim – cięcia drzew w:
– oddziale 356A – dokonanego w listopadzie 2003 roku
– oddziale 353A – przeznaczonego do cięcia w 2004 roku.
(są to prace wykonywane wg zapisów Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów)

Posiedzenie w dniu 29 marca 2004 r. (poniedziałek)
o godz. 19.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego
Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 29 marca 2004 r.o godz. 19.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego

Tematami posiedzenia:
1. Dalszy ciąg analizy skargi radnej Marii Wolskiej na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, przekazanej przy piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Warszawie .
2. Sprawozdanie z działalności komisji w roku 2003.
3. Sprawy bieżące.

Za treść informacji odpowiedzialny jest Przewodniczący KR A. Daszewski
Informacje wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie dnia 7 kwietnia 2004 r. (środa) godz. 19.15
w Miejskim Ośrodku Kultury
Temat: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok

Posiedzenie dnia 07 października (czwartek) o godz. 18.15
w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
TEMAT POSIEDZENIA:

1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie zagadnień dotyczących:
– podziału nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa,
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu Podkowy Leśnej,
– sposobu powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Komisja Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Komisja Społeczna

Posiedzenie dnia 2 grudnia 2003 r. (wtorek)
z powodu choroby przewodniczącej zostało odwołane
Tematy posiedzenia:
1. Omówienie programu „Zima w mieście”
2. Sprawy bieżące.

Posiedzenie dnia 10 grudnia 2003 r. (środa)
w Miejskiej Bibliotece im. Poli Gojawiczyńskiej
Dnia 10 grudnia 20003 r. (środa) o godz.18.30 w Miejskiej Bibliotece im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej ul. Błońska 50 odbedzie się połączone posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Społecznej.
Tematami będą:
1. Akcja „Zima w Mieście”
2. Zapoznanie się z działalnością Miejskiej Biblioteki im. Poli Gojawiczyńskiej

Posiedzenie w dniu 28 stycznia 2004 r. (środa)
w sali ślubów UM o godz. 18.00
Tematami posiedzenia będą:
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2004 rok.
Sprawy bieżące.

Posiedzenie dnia 6 kwietnia 2004 r. (wtorek) godz. 16.00
w saliślubów Urzędu Miejskiego
Temat posiedzenia:
Omówienie propozycji stworzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób potrzebujących pomocy w ośrodku zdrowia w Podkowie Leśnej.

Posiedzenie 21 maja 2004 r. (piątek) o godz. 11
w sali ślubów Urzędu Miejskiego
TEMAT POSIEDZENIA:

Zaopiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Miasta:

w sprawie warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXV/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 6 października 2000 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej określającego wartość jednego punktu płacowego.

Za treść informacji odpowiada przewodnicząca Komisji Społecznej M. Pabis-Janus
Informację wprowadziła M. Niewiadomska

Posiedzenie Komisji w dniu 8 września 2004 r. o godz. 18.30
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące zagospodarowania cmentarza komunalnego w Podkowie Leśnej.

Za treść informacji odpowiedzialna jest przewodnicząca komisji – Małgorzata Pabis-Janus, informację wprowadziła Barbara Rotowska

Posiedzenie dnia 7 lutego 2005
INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI
STAŁYCH RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 07 LUTEGO 2005 R. ( PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 18.00
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W PODKOWIE LEŚNEJ

TEMATY POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2005 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s przyjęcia programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbedzie się dnia 15 września 2004r. (środa) o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
odbedzie się dnia 15 września 2004r. (środa) o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41
TEMAT POSIEDZENIA:

Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:

1. przyjęcia programu „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta –
Ogrodu Podkowy Leśnej”,
2. zabezpieczenia środków własnych niezbędnych do
zrealizowania projektów objętych Programem Rozwoju
Lokalnego w latach 2005-2006,
3. zmian w budżecie miasta

Komisja Społeczna

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA 2004 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 18.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PODKOWIE LEŚNEJ

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Spotkanie z GKRPA w celu realizacji tegorocznego i przyszłorocznego programu pracy komisji.
2. Zaopiniowanie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej

POSIEDZENIE KOMISJI EKOLOGII, ŁADU I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA 2004 R. (poniedziałek) O GODZ. 19.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zagadnienia dotyczące Lasu Młochowskiego na terenie miasta Podkowa Leśna

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 LISTOPADA 2004 R. (poniedziałek) O GODZ. 18.30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zagospodarowanie Lasu Młochowskiego – c.d.
2. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu, Finansów I Inwestycji

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 01 grudnia 2004r. (środa) o godz. 18.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41
TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Odbędzie się dnia 08 grudnia 2004r. (środa) o godz. 18.15
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41
TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie miasta Podkowy Leśnej.

Komisja Rewizyjna

odbędzie się dnia 31 stycznia 2005 roku o godz. 18.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego
Tematem posiedzenia bedą sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej.

Wszystkie Komisje Merytoryczne

POSIEDZENIE WSZYSTKICH KOMISJI MERYTORYCZNYCH
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 LUTEGO 2005 ROKU (PONIEDZIAŁEK) o godz. 18.15 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20
TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektu „strategii” miasta Podkowy Leśnej.

Komisja Społeczna odbędzie się dnia 16 lutego 2005 r. ( środa) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2005 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w/s przyjęcia programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
4. Zaopiniowanie programu współpracy miasta z organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów I Inwestycji odbędzie się dnia 16 lutego 2005r. (środa) o godz. 18.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2005 rok.
3. Zaopiniowanie programu współpracy miasta z
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury I Sportu odbędzie się dnia 16 lutego 2005 r (środa) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2005 rok.
3. Zaopiniowanie programu współpracy miasta z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej posiedzenie Komisji Ekologii, Ładu I Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 21 lutego 2005 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2005 rok.
3. Zaopiniowanie projektu „Strategii” miasta.
4. Zapoznanie się z opinią dotyczącą wpływu eksploatacji ujęcia wody dwóch studni czwartorzędowych w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na poziom wód podziemnych.

Komisja Rewizyjna posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 21 lutego 2005 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania pracy komisji za 2004 rok.
2. Zaopiniowanie projektu „Strategii” miasta.

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 15 marca 2005 r. (wtorek) o godz. 18.15 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół W Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2005 rok
2. Zapoznanie się z opinią dotyczącą wpływu eksploatacji ujęcia wody dwóch studni czwartorzędowych w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej na poziom wód podziemnych – c.d.

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 15 marca 2005 r. (wtorek) o godz. 18.15 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół W Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2005 rok
2. Sprawy bieżące

Komisja Społeczna

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2005 rok w zakresie spraw objętych działalnością komisji.
2. Zaopiniowanie wniosku Fundacji Alternatywa dot. wydzierżawienia „baraku” na terenie MOK-u.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu posiedzenie odwołane z powodu choroby członków

DNIA 16 MARCA 2005 R (ŚRODA) O GODZ. 18.00
W MUZEUM STAWISKO W PODKOWIE LEŚNEJ,
UL. GOŁĘBIA 1
TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zapoznanie się z działalnością Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk i nawiązanie współpracy.

Komisja Rewizyjna

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 04 KWIETNIA 2005 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 18.15
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PODKOWIE LEŚNEJ
TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

Komisje: Oświaty, Społeczna I Budżetu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU , SPOŁECZNEJ
ORAZ BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA
06 KWIETNIA 2005 ROKU (ŚRODA) o godz. 18.00
w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20
TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów trzech uchwał oświatowych.
2. Sprawy bieżące

Komisja Społeczna

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 18 KWIETNIA 2005 R. ( PONIEDZIAŁEK O GODZ. 18.00
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W PODKOWIE LEŚNEJ
TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie spraw dotyczących:
– nieruchomości gruntowej przy ul. Bażantów,
– gruntu pod budynkiem księgarni przy ul. 1 Maja,
– gruntu pod budynkiem sklepu spożywczego przy ul. 1 Maja,
– sprzedaży działki gruntu przy ul. Błońskiej na rzecz dzierżawcy,
– przedłużenia dzierżawy budynku przy ul. Wiewiórek 2/4 (LO)

Komisja Rewizyjna

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 18 KWIETNIA 2005 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 19.00
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PODKOWIE LEŚNEJ
TEMAT POSIEDZENIA:
1. Rozpatrzenie skargi dotyczącej sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej – c.d.

Komisje: Społeczna, Oświaty I Budżetu

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ,
SPOŁECZNEJ
ORAZ BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA
20 KWIETNIA 2005 ROKU (ŚRODA) o godz. 18.00
w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20
TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów czterech uchwał oświatowych.
2. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu odbędzie się dnia 25 kwietnia 2005r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a./ wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej przy
ul. Wiewiórek w Podkowie Leśnej,
b./ wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia baraku położonego na terenie MOK
w Podkowie Leśnej na okres powyżej 3 lat.

Komisja Rewizyjna

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 27 KWIETNIA 2005 R. (ŚRODA) O GODZ. 18.15
W URZĘDZIE MIEJSKIM W PODKOWIE LEŚNEJ
TEMAT POSIEDZENIA:
1. Rozpatrzenie skargi dotyczącej sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej – c.d.

Wspólne Posiedzenie Komisji Społecznej I Komisji Budżetu, finansów i inwestycji odbedzie sie dnia 24 maja 2005 roku (wtorek) w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20

TEMAT POSIEDZENIA:
Omówienie propozycji utworzenia Ośrodka Dziennego Pobytu – Środowiskowego Domu Samopomocy lub Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych intelektualnie w Przychodni Zdrowia w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej 46.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 20 lipca (środa) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miast przygotowanego na posiedzenie XLI sesji Rady Miasta

Komisja Społeczna posiedzenie komisji społecznej odbędzie się dnia 13 września 2005 r. ( wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w mieście Podkowa Leśna.

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Budżetu, Finansów i Inwestycji która odbędzie się w dniu 12 października 2005 roku (środa) o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2005 roku
2. Zaopiniowanie zmian w budżecie miasta
3. Zaopiniowanie spraw dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

komisja społeczna odbędzie się dnia 17 października 2005 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2005 roku w zakresie spraw objętych działalnością komisji.
2. Sprawy bieżące.

Komisje Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 18 października 2005 r. (wtorek) o godz. 18.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Temat posiedzenia:
Zaopiniowanie przyjęcia informacji w sprawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku, oraz sprawy bieżące

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 8 grudnia 2005 roku w świetlicy Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 o godz. 18.30.

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku mieszkańców dotyczącego uhonorowania tablicami pamiątkowymi zasłużonych dla miasta.
2. Ustosunkowanie się do listu rodziców w sprawie funkcjonowania sklepiku szkolnego.
3. Zapoznanie się z bieżącymi sprawami dotyczącymi szkoły:
a) analiza projektu budżetu szkoły,
b) wizytacja budynku szkolnego,
c) wymiana zagraniczna młodzieży,
d) sprawy wniesione,
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego.
6. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 12 grudnia (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego o godz. 18.15.

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta,
b) przyjęcia procedur finansowych,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
d) ustalenia wysokości i poszczególnych składników wynagrodzenia Burmistrza Miasta,
e) ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta,
f) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
g) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta Podkowy Leśnej gruntu na cele publiczne.

Komisja Społeczna Posiedzenie Komisji Społecznej odbędzie się dnia 19 grudnia 2005 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali ślubów Urzędu Miejskiego

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok w zakresie spraw objętych działalnością komisji.
2. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 28 grudnia 2005 roku (środa) o godz. 18.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta,
2. Zaopiniowanie budżetu jednostek organizacyjnych miasta.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się 11 stycznia 2006 r. (środa) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2006 rok

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 13 lutego 2006 r. (poniedziałek) o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XLVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej

Komisja Rewizyjna posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 13 marca 2006 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XLVIII sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej posiedzenie Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 13 marca 2006 r. (poniedziałek) o godz. 19.30 Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Podsumowanie merytorycznej działalności Komisji w 2005 roku (sprawozdanie).

Komisja Społeczna posiedzenie Komisji Społecznej odbędzie się dnia 20 marca 2006 r. ( poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności merytorycznej komisji za 2005 rok.
2. Zaopiniowanie planu pracy komisji na 2006 rok.
3. Zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2006.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się 22 marca 2006 r. (środa) o godz. 18.30 w samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał oświatowych przewidzianych na XLIX sesję Rady Miasta w dniu 30 marca 2006 roku.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności merytorycznej MOK i Biblioteki Miejskiej w 2005 roku.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności merytorycznej komisji i planu pracy komisji na 2006 rok.

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 27 marca 2006 r. ( poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowy Leśnej.
2. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 27 marca 2006 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XLIX sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 4 kwietnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 10 kwietnia 2005 roku o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie wniosku o scalenie działki nr 122 obr. 8.
2. Sprawy bieżące

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miasta odbędzie sie dnia 24 kwietnia 2006 roku (poniedziałek) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych na L sesją Rady Miasta Podkowy Leśnej
2. Zaopiniowanie raportu z wykonania strategii za 2005 rok.

Komisja Społeczna posiedzenie Komisji Społecznej odbędzie się dnia 29 maja 2006 r. ( poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie kwestii dotyczącej wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Kultury I Sportu oraz Komisji Społecznej Odbędzie się dnia 5 czerwca 2006 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie tablic pamiątkowych dla zasłużonych dla miasta Podkowy Leśnej.
2. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 12 czerwca 2006 r. o godz. 18.15 w sali ślubów Urzędu Miejskiego

TEMAT POSIEDZENIA:
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 29 czerwca 2006 roku o godz. 18.15 w MOK

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Park Miejski, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy pn. „Leśny Park Miejski w Mieście -Ogrodzie Podkowie Leśnej, wolą darczyńców – własność wspólnoty mieszkańców Podkowy Leśnej,
2. Park Stawisko
3. Sprawy dotyczące dwóch studni czwartorzędowych (po 50 m głębokości każda), usytuowanych w leśnym parku miejskim, pobierających wodę od 2001 roku do wodociągu miejskiego Podkowy Leśnej

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się dnia 3 lipca 2006 r. o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej.
2. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miasta odbędzie się dnia 6 lipca 2006 roku (czwartek) o godz. 18.15 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej.

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miasta odbędzie się dnia 17 lipca 2006 roku (poniedziałek) o godz. 18.15 w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej – ciąg dalszy.

Wspólne posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miasta odbędą się w dniach 24 i 25 lipca o godz. 18.15 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

TEMAT POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej – ciąg dalszy.

Komisja Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 4 września 2006 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1. Zaopiniowanie projektu rewitalizacji leśnego parku miejskiego.
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ekranu akustycznego przy trasie 719.
3. Sprawy bieżące

Komisja Budżetu, Finansów I Inwestycji odbędzie się dnia 25 wrzesnia 2005 roku (poniedziałek) o godz. 18.15 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

TEMATY POSIEDZENIA:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
2.Sprawy bieżące

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content