Plan Pracy Komisji Stałych na 2006 Rok

Plan Pracy Komisji Ekologi, Ładu I Gospodarki Przestrzennej

I. Analiza i opiniowanie:
1. Projektu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej,
2. Budżetu miasta.
3. Spraw przedłożonych Komisji przez przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza.
4. Bieżących i nowych inwestycji pod kątem zaleceń, jakie nakłada na cały teren Podkowy Leśnej Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) oraz wpis do Rejestru Zabytków.
5. Analizowanie i opiniowanie w przestrzeganiu zasad wynikających z faktu, że Miasto – Ogród Podkowa Leśna znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Konserwatora Zabytków.
6. Spraw interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców.

II. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta:

1. Dotyczących opracowań przepisów lokalnych (tj. Studium, MPZP), przepisów określających warunki ochrony środowiska obowiązujące w mieście.
2. Dotyczących wewnętrznych procedur kontroli przestrzegania przepisów wynikających ze Studium i ustaleń MPZP.

III. Wnioskowanie :

1. O sporządzenie ewidencji działek przeznaczonych pod zabudowę wraz z dokładną inwentaryzacją drzewostanu.
2. O przeprowadzenie wizji lokalnej w mieście pod kątem istniejących problemów, z wyodrębnieniem działań wymagających szybkiej interwencji, jak i działań długofalowych; w szczególności o dokonanie oceny stanu utrzymania czystości i porządku w mieście.

IV. Podjęcie współpracy celem skutecznej ochrony środowiska, między innymi z:

1. Wydziałem Gospodarki Komunalnej U.M. – wspólne wytypowanie spraw najpilniejszych do realizacji, w szczególności dotyczących remontu chodników i jezdni, rozwiązanie sprawy odpływu wód opadowych, zwłaszcza w rejonie ulic: J. Pawła II, ul. Bluszczowej, ul.Lilpopa i innych; sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń ulic, przestrzegania właściwej pory i sposobu przycinania koron drzew kolidujących z przewodami elektrycznymi.
2. Architektem miejskim – w celu wypracowania zasad umieszczania reklam i ogłoszeń.

3. Organizacjami podejmującymi w Podkowie Leśnej działania na rzecz ochrony przyrody, utrzymania ładu i porządku w mieście m.in. z:
a. Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody, m.in. w sprawie ochrony trzech rezerwatów:
– „Parów Sójek”- rezerwat typu leśnego, siedlisko sójek,
– rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego – świetlista dąbrowa,
– rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego – las grądowy oraz siedlisko ptaków,
b. Ligą Walki z Hałasem – ewentualne zlecenie dokonania pomiarów natężenia hałasu przy trasach przelotowych miasta, w szczególności ulic: Brwinowskiej, J. Pawła II, Lipowej, Bukowej, Jeleniej i Gołębiej,
4. Nadleśnictwem Chojnów w dziedzinie ochrony okolicznych lasów i rezerwatów, współudział w akcji dosadzania drzew, zbierania żołędzi na dokarmianie zwierzyny leśnej itp.,
5. Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną np. w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych Podkowy Leśnej, kontrolowanie szamb, itp.,
6. Lokalnymi szkołami – zainicjowanie przeprowadzenia proekologicznych szkoleń, prelekcji, konkursów (np. na proekologiczny plakat), wystaw, wycieczek z udziałem ekspertów, we współpracy z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.

Plan pracy Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Podkowy Leśnej został przyjęty w dniu 13 marca 2006 r.

Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów I Inwestycji

Plan Pracy Komisji Społecznej

STYCZEŃ Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2006.

LUTY Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2006 rok.

MARZEC Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej
Rady Miasta Podkowa Leśna w 2005 roku.

KWIECIEŃ Gospodarka mieszkaniami komunalnymi

MAJ Omówienie sytuacji rodzin najuboższych

CZERWIEC Wakacje w mieście – omówienie propozycji

WRZESIEŃ Zorganizowanie spotkania Komendanta
Powiatowego z mieszkańcami Podkowy Leśnej
w sprawie bezpieczeństwa

Nie jest to zamknięty katalog spraw na bieżący rok.
W trakcie roku wystąpi konieczność podejmowania innych działań
i rozpatrywania spraw bieżących wynikających z potrzeb mieszkańców.

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury I Sportu

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content