Plan Pracy Komisji Stałych na 2005 Rok

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury I Sportu

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU na rok 2005
PROBLEMATYKA ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN
I. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI OKiS Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2004, plan pracy na rok 2005. Opracowanie projektów sprawozdania i planu pracy przez przewodniczącą, omówienie na zebraniu komisji, zatwierdzenie przez komisję a następnie przez Radę Miasta. do marca

II. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005 Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2005 1) Zapoznanie się z planami finansowymi poszczególnych jednostek na rok 2005.
2) Analiza potrzeb finansowych placówek oświatowych i kulturalnych.
3) Zapoznanie ze sprawozdaniami z działalności MOK-u i biblioteki oraz planami pracy na rok 2005, analiza
III. ZADANIA W RAMACH REALIZACJI CELU STRATEGICZNEGO NR 3 STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA 1) Współpraca przy opracowaniu i realizacji programu edukacyjno-wychowawczego dzieci i młodzieży. 1) Wypracowanie opinii na temat projektu programu edukacyjnego wychowawczego na podstawie analizy wyników diagnozy stanu edukacji, wychowania i zagospodarowania czasu wolnego młodzieży w mieście; pomoc przy organizowaniu dyskusji publicznej. marzec- maj
2) Analiza systemu oświatowo-wychowawczego. 2) Analiza trendów demograficznych oraz oceny struktury kosztów oświaty.
3) Analiza oferty instytucji, stowarzyszeń i placówek kultury. 3) Współpraca przy rozpoznawaniu zainteresowań i potrzeb mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic w zakresie uprawiania czynnego wypoczynku, małej turystyki, edukacji ustawicznej, oferty programowej MOK i Biblioteki Miejskiej.
IV. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOMISJI Zadania bieżące podejmowane na wniosek burmistrza i Komisji. Opiniowanie uchwał, wniosków itd. Współpraca z innymi komisjami. w ciągu całego roku
V. EWALUACJA – PODSUMOWANIE PRACY KOMISJI Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2005. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2005 wraz z wnioskami na rok przyszły. grudzień 2005 – marzec 2006

Plan został zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Komisji OKiS w dniu 16.02.2005 r.

Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów I Inwestycji

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI na rok 2005 – projekt
PROBLEMATYKA ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN
I. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI BFiI Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2004, plan pracy na rok 2005. Opracowanie projektów sprawozdania i planu pracy przez przewodniczącego, omówienie na zebraniu komisji, zatwierdzenie przez komisję a następnie przez Radę Miasta. luty
II. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2005 Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2005 Omówienie projektu na posiedzeniu komisji. Uzyskanie dodatkowych informacji od pracowników urzędu. Wypracowanie opinii dla Rady Miasta marzec- maj
III. ZADANIA W RAMACH REALIZACJI STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA Współpraca przy realizacji wybranych zadań. W szczególności zadania nr: 1.3.2, 3.1.2, 3.5.4, 4.5 Udział członków komisji w działaniach zespołów sterujących i w pracach Komitetu Doradczo-Monitorującego w ciągu całego roku
IV. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI KOMISJI Zadania bieżące podejmowane na wniosek burmistrza i Komisji. Opiniowanie uchwał, wniosków itd. Współpraca z innymi komisjami. w ciągu całego roku
V. EWALUACJA – PODSUMOWANIE PRACY KOMISJI Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2005. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2005 wraz z wnioskami na rok przyszły. grudzień 2005 – marzec 2006

Plan Pracy Komisji Ekologii, Ładu I Gospodarki Przestrzennej

PLAN PRACY
Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Podkowy Leśnej
1. Analiza i opiniowanie:
1. projektu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej,
2. budżetu miasta,
3. spraw przedłożonych Komisji przez przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza,
4. bieżących i nowych inwestycji pod kątem zaleceń, jakie nakłada na cały teren Podkowy Leśnej Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK) oraz wpis do Rejestru Zabytków,
5. metod kontroli przestrzegania zasad wynikających z faktu iż Miasto – Ogród Podkowa Leśna znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i Konserwatora Zabytków,
6. projektów MPZP sąsiednich gmin, wszystkich nowych inwestycji w Podkowie Leśnej, planów związanych z dalszą budową sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci energetycznej itp.,
7. spraw interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców.
II. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta:
1. Dotyczących opracowań przepisów lokalnych (tj. MPZP, WPI, Strategii ) oraz określających warunki ochrony środowiska obowiązujące w mieście.
2. Dotyczących wewnętrznych procedur kontroli przestrzegania przepisów wynikających z ustaleń MPZP, WPI i Strategii.
3. Dotyczących zespołu przyrodniczo – krajobrazowego w parku miejskim – współudział w opracowaniu szczegółowego planu jego zagospodarowania.
III. Wnioskowanie :
l. O wykonanie rejestru potrzeb niezbędnych dla rozwoju infrastruktury miasta (w ścisłej współpracy z pozostałymi komisjami R.M.),
2. O sporządzenie ewidencji działek przeznaczonych pod zabudowę wraz z dokładną inwentaryzacją drzewostanu (nie znalazło się w Strategii)
3. O przeprowadzenie wizji lokalnej w mieście pod kątem istniejących problemów, z wyodrębnieniem działań wymagających szybkiej interwencji, jak i działań długofalowych; w szczególności o dokonanie oceny stanu utrzymania czystości i porządku w mieście.

IV. Podjęcie współpracy celem skutecznej ochrony środowiska, między innymi z:
1. Wydziałem Gospodarki Komunalnej U.M. – wspólne wytypowanie spraw najpilniejszych do realizacji, w szczególności dotyczących remontu chodników i jezdni, rozwiązanie sprawy odpływu wód opadowych, zwłaszcza w rejonie ulic:
l Maja – Bluszczowej, Lilpopa i innych; sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń ulic, przestrzegania właściwej pory i sposobu przycinania koron drzew kolidujących z przewodami elektrycznymi,
2. Architektem miejskim – w celu wypracowania zasad umieszczania reklam i ogłoszeń m.in. poprzez zwiększenie liczby tablic ogłoszeniowych,
3. Komisją Rozwoju Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, m.in. w sprawie wypracowania optymalnego sposobu utwardzania nawierzchni dróg oraz rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta i w regionie,
4. Organizacjami podejmującymi w Podkowie Leśnej działania na rzecz ochrony przyrody, utrzymania ładu i porządku w mieście m.in. z:
a. Oddziałem Ligi Ochrony Przyrody, m.in. w sprawie ochrony trzech rezerwatów:
„Parów Sójek”- rezerwat typu leśnego, siedlisko sójek, rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego – świetlista dąbrowa, rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego – las gradowy oraz siedlisko ptaków,
zespołu przyrodniczo-kraj obrazowego „Leśny Park Miejski w Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej”
b. Ligą Walki z Hałasem – zlecenie dokonania pomiarów natężenia hałasu przy trasach przelotowych miasta, w szczególności ulic: Brwinowskiej, l Maja, Lipowej, Bukowej, Jeleniej i Gołębiej,
5. Nadleśnictwem Chojnów, Leśnictwem Podkowy Leśnej w dziedzinie ochrony okolicznych lasów i rezerwatów, współudział w akcji dosadzania drzew, akcji sprzątania lasu, zbierania żołędzi na dokarmianie zwierzyny leśnej itp.,
6. Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną np. w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych Podkowy Leśnej, kontrolowanie szamb, itp.,
7. Z ekspertami hydrologami odnośnie dokładnego monitoringu – odczytów piezometrów wykazujących w ostatnich pomiarach alarmujące obniżenie się wód gruntowych spowodowanych lejem depresyjnym i znikomym stopniem odnawialności wód czwartorzędowych
8. Lokalnymi szkołami – kontynuowanie proekologicznych szkoleń, prelekcji, konkursów (np. na proekologiczny plakat), wystaw, wycieczek z udziałem ekspertów, we współpracy z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
Plan pracy Komisji Ekologii, Ładu i Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta podkowy Leśnej został przyjęty przez Komisję na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005 r.

Plan Pracy Komisji Społecznej

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA NA ROK 2005

Terminy posiedzeń, tematy spotkań:
STYCZEŃ
• Zapoznanie się z ofertą Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą współpracy w ramach promocji zdrowia.
LUTY
Zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.
Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Miasta Podkowa
Leśna w 2004r.
Zaopiniowanie projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Podkowy Leśnej na rok
2005.
Zaopiniowanie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta
Podkowy Leśnej z organizacjami (podmiotami) prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2005 r.”
Zaopiniowanie projektu Strategii Zrównoważonego ROZWOJU
Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005 – 2014.
MARZEC
• Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2005.
KWIECIEŃ MAJ
• Zapoznanie się z ofertami organizacji pozarządowych.
• Posiedzenie Komisji poświęcone ochronie zdrowia. ” Zapoznanie się z realizacją zadań Urzędu Miasta dotyczących opieki społecznej.
CZERWIEC
Wakacje w mieście – propozycje; omówienie programu „Lato w mieście”.
WRZESIEŃ
• Omówienie sprawy bezpieczeństwa w mieście na rzecz programu „Bezpieczne Miasto”.
PAŹDZIERNIK
• Omówienie sytuacji rodzin najuboższych. LISTOPAD
” Podsumowanie działalności Komisji Społecznej. GRUDZIEŃ
• Przygotowanie sprawozdania na sesję Rady Miasta z działalności Komisji za miniony rok
Nie jest to zamknięty katalog spraw na bieżący rok. W trakcie roku Komisja będzie monitorowała wprowadzanie założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w życie a szczególnie realizację programów strategii z zakresu działalności Komisji Społecznej.
W ramach Polskiego Projektu 400 Miast Komisja, we współpracy z Zakładami Opieki Zdrowotnej, zajmie się promocją zdrowia na terenie miasta.
Podkowa Leśna, 16.02.2005r. Plan pracy Komisji został zatwierdzony jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 16.02.2005r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content