Sprawozdania i raporty

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 2 czerwca 2022 o 10:30:18. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W PODKOWIE LEŚNEJ W 2018

RAPORT o FINANSOWANIU OŚWIATY w POLSCE w LATACH 2004-2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PODKOWIE LEŚNEJ

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA PODKOWA LEŚNA za 2017 r.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Raport z realizacji programu ochrony środowiska za okres do 2013 r.

Raport
Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dla Rady Miasta dot. Raportu

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W związku z przygotowaniem przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wykłada się do publicznego wglądu.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia składać można w terminie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r. :
– listownie na adres Urzędu Gminy Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
– w siedzibie urzędu, w godz. pracy urzędu, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Wersję elektroniczną „Projektu założeń…” dostępna jest na stronie internetowej urzędu – www.podkowalesna.pl w zakładce ŚRODOWISKO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.podkowalesna.pl w zakładce SPRAWOZDANIA I RAPORTY.

Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podkowa Leśna (pok.14).

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011

Szanowni Państwo Informujemy, że opracowany został projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011. Projekt ten zostaje przedłożony Państwu do konsultacji społecznej. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres inwestycje@podkowalesna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. Zachęcamy do konsultacji i dyskusji. Oczekujemy od Państwa uwag, propozycji i komentarzy, które mogą być wykorzystane w opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011.

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011
Załączniki do PGO Podkowy Leśnej na lata 2008-2011

Informator budżetowy 2007 dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - broszura informacyjna dla mieszkańców miasta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz uchwały Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala,

§ 1

1. Przyjmuje się program pod nazwą ” Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna”
2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014
załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2004 rok

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach
i zainteresowaniach kulturalnych. Jej celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
Realizacja powyższych założeń skupiała się w następujących obszarach programowych:
1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
1.1. TEATR.
1.1.1. TEATR DZIECIĘCY.
1.1.2. TEATR KOMPROMIS.
1.1.3. TEATR DRUID.
1.1.4. TEATR SYNDYK.
1.2. PLASTYKA.
1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA.
1.2.2. RZEŹBA W GLINIE.
1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA.
1.3. MUZYKA.
1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE.
1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE.
1.4. TANIEC.
1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI.
1.4.2. TANIEC DLA DZIECI.
1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.
1.5. REKREACJA.
1.5.1. YOGA
1.5.2. TAI – CHI
1.5.3. AEROBIK
1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA
2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE
2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”
2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH.
3. GALERIA A.
4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
5. SCENA PREZENTACJE.
6. KINO.
6.1. EDUKACJA FILMOWA.
6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE.
7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE.
8. INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W 2004 ROKU.
9. WOLONTARIAT.

1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
Celem zajęć jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa
w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
1.1. TEATR.
1.1.1. TEATR DZIECIĘCY (dzieci 6-9 lat) – prowadzi Beata Bierońska i Michał Szyszka.
Grupa powstała we wrześniu 2004 roku. Tworzy ją ok. 10 dzieci. Zajęcia trwają 1,5 godz., podzielone są na dwie części: ćwiczenia warsztatowe i pracę nad przedstawieniem. Ćwiczenia warsztatowe, mające nauczyć dzieci właściwego sposobu oddychania, poprawnej dykcji, emisji głosu, a także plastyki ruchu prowadzone są w formie zabaw i etiud teatralnych. Premiera pierwszego przedstawienia – „W co się bawić?” – planowana jest na marzec 2005 r. Zajęcia odbywają się we wtorki o 16 30.

1.1.2. TEATR KOMPROMIS (dzieci 10-13 lat) –prowadzi Beata Bierońska.
Teatr powstał we wrześniu 2003 roku. Składa się z uczniów klas IV-VI SP.
W roku 2004 Teatr KOMPROMIS ze swoim pierwszym przedstawieniem autorskim pt. „DOM NA KOŃCU ULICY” (premiera – kwiecień 2004) wziął udział w następujących festiwalach teatralnych, gdzie zdobywał nagrody: SREBRNY IKAR na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce”
w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – kwiecień 2004 oraz wyróżnienie podczas finału IV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich
w Podkowie Leśnej, organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004. Prezentował też swój spektakl dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. nad swoim kolejnym przedstawieniem. Grupa liczy 12 osób. Zajęcia odbywają się w piątek o 1800.

1.1.3. TEATR DRUID (14-16 lat) – prowadzi Beata Bierońska.
Powstał w październiku 1999 roku. Składa się z młodzieży gimnazjalnej. Dotychczas przygotował przedstawienia autorskie; „Zabawa w teatr” wg
J. Brzechwy i St. I. Witkiewicza (2000) oraz przedstawienia autorskie
„W poszukiwaniu domu wschodzącego słońca” (2001), „ Nowa” (2002), „Jeśli latać, to wysoko” (2003) oraz „Gdzie jesteś Mały Książę?” (premiera 30 maj 2004).W roku 2004 Teatr DRUID wziął udział w następujących festiwalach teatralnych:
– VI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Podkowie Leśnej organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004.
– Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce” w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – listopad 2004, gdzie za swój spektakl „Gdzie jesteś Mały Książę?” otrzymał wyróżnienie.
Ponadto teatr prezentował swój spektakl dla uczniów Gimnazjum w Podkowie Leśnej, oraz podczas Wieczoru teatralnego (28.10) dla uczniów SP i Gimnazjum
w Otrębusach. W okresie Bożego Narodzenia pokazywał swój spektakl w Domu Dziecka w Julinie. Obecnie pracują nad swoim kolejnym przedstawieniem pt. „Agencja RAJ”. Grupa liczy 9 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1600.

1.1.4. TEATR SYNDYK. (od 17 lat) – prowadzi Jerzy Lach.
Powstał w październiku 1999 r. Grupę tworzą licealiści. Dotychczas przygotowali następujące przedstawienia „Czekając na słońce” (spektakl autorski)(2000), „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?” (2001/2) wg dramatu licealistki Anety Wróbel, „Wyprzedaż” (2003) autorskie przedstawienie zrealizowane we współpracy z Teatrem „TU I TAM” z Warszawy oraz „Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego (premiera – czerwiec 2004). W roku 2004 Teatr Syndyk wziął udział w VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” – Warszawa listopad 2004, gdzie aktor Dawid Andrijan otrzymał nagrodę aktorską.
Obecnie teatr przygotowuje kolejne przedstawienie. Grupa liczy 8 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1700.

1.2. PLASTYKA.
1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA – prowadzi Agnieszka Kremky.
W 2004 r. na zajęcia plastyczne uczęszczało miesięcznie średnio ok. 20 dzieci
i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: kl.0 – I, kl. II-III, od IV kl.. W czerwcu w Galerii A zaprezentowane zostały prace uczestników zajęć.
W ciągu roku dzieci uczestniczyły w wystawach i konkursach plastycznych. Otrzymywały nagrody i wyróżnienia:

Marzec: „Wiosenne impresje” – V otwarty konkurs zorganizowany przez MOK
w Podkowie Leśnej. Wyróżnienia: Zuzanna Bańczyk (kl. 0) Aleksandra Białas (kl. IV). Udział w wystawie: Oliwia Popek (kl. I), Kasia Drozdowicz (kl. IV)

Kwiecień: „Inne spojrzenie” – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Wyróżniona udziałem w wystawie została Zuzanna Grzegorowska (kl. VI)

Maj: „Magiczny świat Harrego Pottera”, konkurs rejonowy w OK w Brwinowie. Nagroda: Joanna Zabłocka, Wyróżnienie: Natalia Zagrajek.

Październik: „35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka – Taiwan’2004” – konkurs międzynarodowy. Brązowy medal: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn.). Wyróżnienia: Ola Białas (kl. V), Izabela Kurlanda (kl. II), Natalia Zagrajek (kl. II)

Listopad: Jesienne Konfrontacje Artystyczne „Muzyka a obraz” – prace inspirowane muzyką jazzową. Konkurs o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Wyróżnienie: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn).

Grudzień: II Międzynarodowy, XII Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci
i młodzieży w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Temat: „Człowiek i jego praca”. Wyróżnienia: Katarzyna Drozdowicz (kl. V), Anna Witkowska (kl. IV), Joanna Zabłocka (kl. IV)

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się także w ramach corocznych akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.
W lipcu każdego roku, w ramach lata w mieście, organizowany jest plener malarski
w Podkowie Leśnej.

1.2.2. RZEŹBA W GLINIE – prowadzi Jerzy Żebrowski.
Zajęcia prowadzone są przez Jerzego Żebrowskiego dla osób od 11 roku życia. Polegają na rzeźbieniu w glinie kompozycji roślinnych i martwych natur. Formowaniu w gipsie negatywu kompozycji i odlewaniu pozytywu. Następnie obróbka mechaniczna odlewanej rzeźby i patynowanie powierzchni. Efekt zajęć – gotowe prace prezentowane są w czerwcu na wystawie w Galerii A. Prace również prezentowane były podczas KONFRONTACJI ARTYSTYCZ-NYCH we wrześniu 2004 r. Zajęcia odbywają się w czwartek o 1700.

1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA/podstawowa obsługa komputera – prowadzi Marcin Chochlew.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć poznają programy graficzne, obróbkę obrazu, projektowanie graficzne np. plakatów, projektowanie witryn internetowych, stron www, itp. Program zajęć dostosowany jest do wieku
i umiejętności uczestników. Efekt zajęć został zaprezentowany w naszej Galerii A. Zajęcia odbywają się w piątki.

1.3. MUZYKA.
1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE – prowadzi Lidia Rolek
Prowadzone od października 2001 r. Są to zajęcia indywidualne – nauka gry na instrumencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Lidię Rolek.
W okresie Świat Bożego Narodzenia organizowany jest Przegląd Kolęd
w wykonaniu uczestników zajęć – 29.12.2004. Uczestniczą oni również w różnych przeglądach i festiwalach muzycznych. Zakończenie zajęć obywa się w formie uroczystego koncertu, gdzie młodzi muzycy mogą zaprezentować efekt swojej rocznej pracy oraz otrzymują dyplomy.
1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE – prowadzi Marzena Grzymała
Zajęcia obywają się pierwszy rok. Prowadzi je Marzena Grzymała. Są to zajęcia warsztatowe z emisji głosu a także nauka piosenek. Dziewczynki uczestniczyły
w II Konkursie Piosenki „Rozmaitości” – Podkowa Leśna – listopad 2004, gdzie reprezentowały nasz Ośrodek. Zajęcia odbywają się w piątek o 1400.
1.4. TANIEC.
1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI (3-5 lat) – prowadzi Renata Gowin.
Zajęcia obywają się od listopada 2001. Celem zajęć jest umuzykalnienie oraz rozwijanie poczucia rytmu. Prowadzone są w formie zabaw, konkursów przy muzyce. Zajęcia odbywały się w czwartek o 1600.

1.4.2. TANIEC DLA DZIECI. ( I gr. – kl. 0 -II) , (II gr. -kl. III -VI) – prowadzi Violetta Bogorodź.
Zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci w przedziale wiekowym 6 – 8 lat rozpoczęły się 27 września 2004 roku. Na taniec uczęszcza około dziewiętnastu dziewczynek. Do końca grudnia odbyło się 12 lekcji, w czasie których dzieci poznały główne pozycje i pas baletowe, podstawowe kroki walca i krakowiaka. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 1600
Na początku listopada 2004 powstała starsza grupa dzieci w wieku 9 – 12 lat. Na zajęcia z tańca współczesnego zapisało się około 10 osób. Dziewczęta uczą się podstaw tańca modern, jazz, pracują nad ćwiczeniami rozciągającymi i relaksującymi ciało. Do końca 2004 roku odbyło się 7 lekcji. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00.

1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH – prowadzi Tomasz Jasiński.
Zajęcia z tańca powstały z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Uczestnicy zajęć w różnych grupach zaawansowania uczą się podstawowych kroków tańców takich jak (samba, tango, rock and roll, Cha-cha itp.) a także mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych podczas niedzielnych wieczorków tanecznych. Obecnie jest to pięć grup tanecznych. Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

1.5. REKREACJA.
Zajęcia rekreacyjne prowadzone są dodatkowo poza działalnością statutową MOK. Są to zajęcia niezależne, grupy działają w oparciu o własny program.
1.5.1. YOGA – prowadzi Anna Kalicy.
YOGA prowadzona jest w Podkowie Leśnej od 2000 zarówno dla osób początkujących jak i już ćwiczących metodą B.K.S. Iyengara. Charakteryzuje się dynamiką i różnorodnością form ruchu. Stała grupa liczy ok. 20 osób. Oprócz stałych zajęć, w lipcu 2004 r zorganizowano Letnią Szkołę Yogi dla wszystkich chętnych oraz wyjazd na obóz. Zajęcia dla dorosłych odbywają się 2 razy
w tygodniu: poniedziałek i środę o 1830
1.5.2. TAI – CHI – prowadzi Kinga Klaś
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych odbywają się raz w tygodniu: środa 1900 Grupa liczy ok. 12 osób. Oprócz stałych zajęć, co roku organizowany jest (ze szkołą TAI CHI CHAN YMAA z Warszawy) Pokaz TAI-CHI i KUNG-FU. (są to pokazy układów Tai Chi i Kung Fu wykonywanych do tajemniczo brzmiącej muzyki.)

1.5.3. AEROBIK – prowadzi Anna Święcicka
Jest to propozycja programowa skierowana głównie dla pań w różnym wieku, które chcą przy dźwiękach nowoczesnej muzyki zadbać o swoją kondycję fizyczną. Grupa liczy ok.12 pań. Zajęcia odbywają się we poniedziałki i piątki 1030

1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
Pracownia powstała we wrześniu 2002 r. W pracowni oprócz zorganizowanych grup grafiki komputerowej, indywidualnie można skorzystać z Internetu, wydrukować dane, nagrać dane na płytę czy też pograć w gry sieciowe. Pracownia czynna jest codziennie od 1100 do 2100.

2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA.
Konkurs ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej w lutym br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego i żyrardowskiego a adresowany do wszystkich, którzy piszą wiersze i pragną zaprezentować je szerszemu gronu miłośników poezji. Konkurs realizowany jest w Podkowie Leśnej od 2000 r. (w I etapie konkursu następuje selekcja literacka utworów przez jury, w II – recytacja autorska).
Na tegoroczny Konkurs wpłynęło 155 wierszy, w czterech kategoriach wiekowych: 16 autorów w wieku do 10 lat (kl. I-III SP), 89 autorów w wieku od 10 do 13 lat (kl. IV-VI SP), 41 autorów w wieku od 13 do 16 lat (gimnazjum) oraz 9 autorów powyżej 16 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna).
13 autorów nie było brane pod uwagę – wiersze wpłynęły już po obradach jury.
W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski – literat, wydawca, lekarz, Jerzy Lach polonista, reżyser, dyrektor MOK.
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r., członkowie jury omówili nadesłane utwory biorąc pod uwagę poprawność literacką, walor osobistej wypowiedzi, oryginalność myśli, umiejętność kompozycji wiersza – w kontekście wieku autora.
W wyniku dyskusji do finału Konkursu – recytacji – zakwalifikowało się 45 osób
w czterech kategoriach wiekowych.

28 kwietnia 2004 r. o godz. 1200 w siedzibie MOK odbył się II etap Konkursu, podczas którego autorzy wierszy zakwalifikowanych przez jury 20 kwietnia 2004, recytowali swoje utwory. Spośród 45 osób w finale uczestniczyło 40 (5 osób
z różnych przyczyn nie wzięło udziału).
W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski – poeta, wydawca,
Prof. Wojciech Siemion – aktor, Jerzy Lach – reżyser, polonista, dyrektor MOK

Po przesłuchaniach jurorzy dokonali podsumowania i oceny zaprezentowanych utworów. Brano pod uwagę, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólne wrażenie artystyczne, z uwzględnieniem wieku autorów. Jury dokonało następującego podziału nagród i wyróżnień:

w kategorii wiekowej do 10 lat (I-III kl. SP)
III nagrodę otrzymuje:
Tamara Rutkowska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Na łące”

II nagrodę otrzymuje:
Sylwia Matuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Dorosłe życie”

I nagrodę otrzymuje:
Magdalena Korbuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Jaka jestem”

W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat (IV-VI kl. SP)

Wyróżnienie otrzymuje:
Agnieszka Dygdoń kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Sen”

Dwie równorzędne III nagrody otrzymują
Anna Seretny kl. IV SP w Nowej Wsi za wiersz „Małe coś”
Krzysztof Wiązecki kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Noc”

II nagrodę otrzymuje
o Kamil Ciechomski kl. VI SP w Komorowie za wiersz „Życie”

Dwie równorzędne I nagrody otrzymują:
Marita Bierońska kl. IV SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Żółw i jeż”
Joanna Ciesielczyk kl. SP nr 2 w Grodzisku Maz. za wiersz „Kocia natura”

W kategorii wiekowej od 13 do 16 lat (Gimnazjum)

Wyróżnienia otrzymują:
Anna Sicińska kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Samotność”
Katarzyna Kunicka kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Oda do świata”
Michał Nożewski kl. III Gim. w Międzyborowie. za wiersz „Ciemna mgła spowiła las”
Dwie równorzędne III nagrody otrzymują:
Paulina Małecka kl. III Gim. w Międzyborowie za wiersz „Belial”
Natalia Romanowska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Gdybanie”

II nagrodę otrzymuje
o Magdalena Olszewska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Dziesięć minut”
I nagrodę otrzymuje:
Olga Boniecka kl. II Gim. W Mszczonowie za wiersz „Utrata”

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat (LO)

Wyróżnienie otrzymuje:
Katarzyna Wiącek z Milanówka kl. IV LO za wiersz „Curriculum vitae”
III nagrodę otrzymuje:
Magda Mazloum z Piastowa kl. II LO za wiersz „Mój sen”

II nagrodę otrzymuje
o Lena Marcinowska kl. I LO ZES. SZK. w Milanówku za wiersz „Miał (nie)szczęście w kartach”
I nagrodę otrzymuje:
Michał Czochara z Milanówka kl. II LO za wiersz „Miasto”

Ponadto juror P. Piotr Müldner – Nieckowski poza regulaminem postanowił wyróżnić Magdalenę Olszewską za wartość literacka wiersza „Dziesięć minut”

Dyplomy za udział w finale konkursu otrzymują:
Kat. wiekowa do 10 lat – (Kl. I-III SP)
1. Karolina Bączyńska „Las” – kl. II SP w Adamowiźnie
2. Sylwia Rogowiecka „Wiosna” – kl. II SP w Adamowiźnie
3. Martyna Gajewa „Wiosna” – kl. III SP w Adamowiźnie
4. Krystian Jakubczak „Chłopiec” – kl. III SP w Międzyborowie
5. Daria Orszulik „Wspólne zabawy pieska i kotka” – kl. III SP w Międzyborowie
6. Anna Stusińska „Kocham wszystko, lecz Ciebie najbardziej” – kl. III SP w Międzyborowie
Kat. wiekowa 10 – 13 lat – (Kl. IV-VI SP)
1. Aneta Ceglińska „Najpiękniejsze sny świata” – kl. IV SP w Jaktorowie
2. Dominika Jakubaszek „O chłopcu, którego kocham” – kl. VI SP nr 4 w Grodzisku Maz.
3. Renata Matusiak „Hanka” – kl. V SP w Podkowie Leśnej
4. Katarzyna Prasolik „Wiosna” – kl. V SP Nr 2 w Pruszkowie
5. Agnieszka Radziszewska „Polska” – kl. IV SP Nr 2 w Pruszkowie
6. Anna Wąż „Klepsydra” – kl. V SP nr 1 w Grodzisku Maz.
KAT wiek 13-16 lat (Gimnazjum)
1. Marlena Beczek „Moja jesień”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
2. Kamila Kwiatkowska „Dolina śmierci” – kl. III Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
3. Wiktoria Kwiatkowska „Utracona”- fragment – kl. III Gimnazjum w Komorowie
4. Julia Lipińska „Mój sen” – kl. II Gimnazjum w Baranowie
5. Iga Ratyńska „Moje drugie Ja” – kl. III Gimnazjum w Podkowie Leśnej
6. Anna Sajkiewicz „Na motyla”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
7. Klaudia Sobczak „Zwierzaki Cudaki” – kl. I Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
KAT wiek powyżej 16 lat (Szkoły ponadgimnazjalne)
1. Sylwia Adolf „Nowe pokolenie ” – kl. I LO ZSP. Szk. nr 1 w Milanówku

7 maja 2004 o godz. 1200 odbyła się uroczystości zakończenia konkursu. Wówczas spotkali się finaliści i ich rodziny i znajomi, jurorzy, zaproszeni goście. Pan Henryk Boukołowski, jeden z jurorów, odczytał protokół jury a nagrody i wyróżnienia wręczał Przewodniczący Rady Marek Michaeli. Pozostałym finalistom wręczono tomiki poezji
i dyplomy uczestnictwa. Na koniec mogliśmy jeszcze raz wysłuchać tekstów recytowanych przez nagrodzone osoby.
Sponsorami nagród tegorocznej edycji byli: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
oraz Starosta Powiatu Grodziskiego.

2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE.
Konkursy plastyczne oraz wystawy w Galerii A prezentujące prace laureatów stały się
już tradycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.

Na IV edycję konkursu, której tematem były Wiosenne impresje wpłynęło 297 prac młodych artystów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Międzyborowa, Milanówka, Piastowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żółwina i Żyrardowa. W konkursie wzięło udział również kilka osób dorosłych.

Jury, w którego skład weszli artyści: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 53 prace oraz przyznało nagrody
i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na III grupy wiekowe:

I. uczniowie klas 0-III (grupa reprezentowana najliczniej)
II. uczniowie klas IV-VI
III. uczniowie gimnazjów i szkół średnich (w tej grupie rozpatrywanych
było również kilka prac osób dorosłych)

W każdej grupie wiekowej przyznano trzy równorzędne nagrody i kilka wyróżnień.
Wernisaż oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Galerii „A” MOK w sobotę,
20 marca 2004 r. o godz. 17.00

NAGRODY

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Damian Bojankiewicz Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Wiktoria Drygiel SP Nr 1 – Pruszków
– Weronika Tupczyńska SP – Międzyborów

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Anna Dąbrowska SP Nr 8 – Pruszków
– Kasia Olenderek SP – Międzyborów
– Patrycja Załęska SP Nr 1 – Pruszków

III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
– Michał Borowiec Gimnazjum – Międzyborów
– Edyta Paruzel Zespół Szkół Nr 1 – Brwinów
– Maciej Żukowski Owczarnia

WYRÓŻNIENIA

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Zuzia Bańczyk MOK – Podkowa Leśna
– Michał Bieganowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Damian Bożym Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Ernest Powsiński Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Sławek Więckowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Ola Białas MOK – Podkowa Leśna
– Iza Fiuk SP – Międzyborów
– Aleksandra Sierakowska SP Nr 1 – Pruszków

III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
– Edyta Biernikow Gimnazjum – Międzyborów
– Anna Lemańska OK – Brwinów
– Ewelina Mastalerz OK – Brwinów
– Aleksandra Piotrkowicz OK – Brwinów

PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Ewelina Banaszek SP – Międzyborów
– Daniel Borowiec Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz
– Łukasz Chojnacki SP Nr 1 – Pruszków
– Natalia Domańska SP – Międzyborów.
– Damian Homętowski SP Nr 1 – Pruszków
– Paweł Jarząb SP Nr 1 – Pruszków
– Albert Jedynak SP Nr 1 – Pruszków
– Natalia Komuda SP Nr 1 – Pruszków
– Anna Kostrzewska SP nr 2 Piastów
– Emilia Koziarek SP – Międzyborów
– Karolina Krawczuk SP Nr 1 – Pruszków
– Małgosia Kruk Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Emilia Maciak SP – Międzyborów
– Oliwia Popek MOK – Podkowa Leśna
– Weronika Siedlecka SP Nr 1 – Pruszków
– Radomił Skrętkowski SP – Międzyborów
– Eliza Smakuszewska SP – Michałowice
– Natalia Stańczak SP – Międzyborów
– Karolina Wierzbicka SP – Międzyborów
– Natalia Zagrajek MOK – Podkowa Leśna
– Magda Zarzycka OK – Brwinów

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Rafał Cecelak SP Nr 8 – Pruszków
– Kasia Drozdowicz MOK – Podkowa Leśna
– Kasia Fidecka SP Nr 1 – Pruszków
– Maria Izdebska OK – Brwinów
– Tomek Kiliszek SP – Żółwin
– Patrycja Kruk SP – Międzyborów
– Jadzia Pawlak SP – Międzyborów
– Erwin Skrobisz SP – Lesznowola
– Agnieszka Szypicyn Społeczna SP – Grodzisk Maz.
– Milena Tybora Zespół Szkół Nr 2 – Brwinów
– Ania Zielińska SP – Międzyborów

Nagrody ufundowali Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz Starosta Powiatu Grodziskiego

2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”.
II Konkurs Piosenki „Rozmaitości” ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej jesienią br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Celem konkursu było popularyzowanie piosenki polskiej oraz jej twórców i wykonawców. Repertuar utworów był dowolny. Mogła to być piosenka turystyczna, szanty, literacka, kabaretowa itp. Jednak preferowana była piosenka autorska oraz nowe, oryginalne aranżacje istniejących utworów.
W konkursie uczestniczyło 21 solistów i 6 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 13 solistów i 2 zespoły w kategorii młodzieżowej.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w sobotę, 27 listopada 2004 r. w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Jury w składzie: Marzena Grzymała, wokalistka jazzowa oraz autor tekstów
i kompozytor, Alina Stencka, przewodnicząca komisji kultury Rady Miasta Podkowa Leśna, nauczyciel muzyki, Lidia Rolek, muzykolog, nauczyciel gry na gitarze
i keyboardzie, Marek Majewski, autor tekstów, kompozytor, znany artysta estradowy,
Marek Michaeli, długoletni organizator przeglądów piosenki studenckiej, po przesłuchaniu piosenek konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci (SP) oraz młodzież (Gimnazjum, LO) postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
W kategorii dziecięcej – SOLISTA
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Aneta Urbaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
Jakub Jurzyk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
III nagrodę otrzymuje
Monika Górecka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
II nagrodę otrzymuje:
Joanna Karwacka ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
I nagrodę otrzymuje:
Maria Omiecińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
W kategorii dziecięcej – zespół
II Nagrodę otrzymuje
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie
I Nagrodę otrzymuje
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Zespołu MOSTOWE NUTKI ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie za wykonanie piosenki
z akompaniamentem na żywo.
w kategorii młodzieżowej – solista
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Paulina Stefaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
Sylwia Guraj z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
III nagrodę otrzymuje:
Beata Tondera z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
II nagrodę otrzymuje:
Edyta Orzoł z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
I nagrodę otrzymuje:
o Grzegorz Pawelec z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
w kategorii młodzieżowej – zespół
Nagrodę otrzymuje
Zespół CARABOO z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Katarzyny Szymańskiej z Klubu Nowus i Relax w Piastowie za wykonanie piosenki
z własnym akompaniamentem na żywo.
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy .
Sponsorami nagród byli: Starosta Powiatu Grodziskiego i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH .
FINAŁ Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich jest organizowany od 2001 roku. Głównym organizatorem jest Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki. Finały Festiwalu są kontynuacją eliminacji półfinałowych, organizowanych w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Do finałów MFTA kwalifikowani są też laureaci Srebrnej Maski w Siedlcach i festiwali warszawskich.
Założeniem festiwalu jest aby finał odbywał się co roku w innym mieście na Mazowszu. W roku 2004 miał miejsce w Podkowie Leśnej . W tegorocznej edycji jurorami byli Janusz Macherek – krytyk teatralny, red nacz. Miesięcznika Teatr, Grzegorz Mrówczyński – reżyser teatralny oraz Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie.
Program festiwalu:
4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.
10.10 – „Alicja jest…” – sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria – Izabela Rękawek.
11.00 – „Sceny” – wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa – TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka.
12.00 – „Pomiędzy światami” – sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła.
12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA, Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska -Kłosiewicz .
13.50 – „Winogrona Antygony” – sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska.
14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa
16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz TEATR Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum, Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska
17.15 – „Poszukiwanie wielkości” – wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska.
17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski.
18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książę” – wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska.
19.45 – „Kot” – wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk .
20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
21.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.
10.15 – „Kolor wygrywa” – sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Reżyseria – Mariola Strus
11.00 – „Wpadł słoń do szafy” – Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI, Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
11.45 – „Na podwórku” – wg wierszy Agnieszki Fronczek – Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk
12.30 – „Magiczne drzewo” – sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek
13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka
13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa
15.00 – „Pięć minut” – sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114 w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał
16.30 – „Dom na końcu ulicy” – spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska
17.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
W kategorii teatrów młodzieżowych I Nagrodę otrzymał TEATR
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze II Społecznego Gimnazjum w Warszawie za spektakl „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz (Reżyseria – Zuzanna Fijewska).
W kategorii teatrów dziecięcych I Nagrodę otrzymał TEATR SZÓSTECZKA, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim za spektakl. „LOTERIA” – (Reżyseria – Hanna Gorzałka).
Sponsorami nagród byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego
i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

3. GALERIA A.
W roku 2004 odbyło się 9 wystaw w Galerii A Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Prezentowane było malarstwo, rysunek, grafika, fotografia – zarówno artystów profesjonalnych jak i prac młodych artystów, dzieci i młodzieży.

Styczeń: Hanna Maria Głodkowska, wystawa malarstwa
Mieszka w Podkowie Leśnej. W latach 1997-2004 uczęszczała do pracowni Jacka Bukowskiego. Od 2002 r. jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików. Udział
w licznych wystawach w Polsce.
Wernisaż: 10 stycznia 2004 r. – wystawa do 5 lutego

Luty/marzec: Zofia Szczygło „Inspiracje ze snu”, wystawa malarstwa i fotografii
Mieszka w Brwinowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu. Udział w licznych wystawach w Polsce i we Francji.
Wernisaż: 14 lutego 2004 r. – wystawa do 15 marca

Marzec/kwiecień : „Wiosenne impresje”, wystawa pokonkursowa
W V otwartym konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOK wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Milanówka, Międzyborowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Piastowa, Żółwina i Żyrardowa. W tym roku tematem konkursu były: „Wiosenne impresje”. Wpłynęły 297 prac, które oceniało jury złożone z artystów: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek. Przyznano 9 równorzędnych nagród i 12 wyróżnień oraz 52 prace zakwalifikowano na wystawę pokonkursową, która odbyła się w Galerii A.
Wernisaż: 20 marca 2004 r. – wystawa do 18 kwietnia

Kwiecień/maj: Leokadia Nastały „Preludia deszczowe, wystawa malarstwa
i grafiki
Mieszka w Piasecznie. Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Brała udział w 35 wystawach w Polsce i za granicą.
Wernisaż: 24 kwietnia 2004 r. – wystawa do 26 maja

Maj/czerwiec: Katarzyna Dippel, wystawa malarstwa i fotografii
Mieszka w Brwinowie. Studia ukończyła na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1998 r. W pracowni prof. Lecha Majewskiego.
Wernisaż: 29 maja 2004 r. – wystawa do 16 czerwca

Czerwiec: Wystawa’2004, prezentacja dorobku uczestników zajęć
w Pracowni Plastycznej MOK oraz rzeźby w glinie

Zaprezentowane zostały prace malarskie, rysunki, prace przestrzenne, rzeźby 23 dzieci
i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat.
Wernisaż: 19 czerwca 2004 r., wystawa do końca sierpnia

Wrzesień: Marek Zdrzyłowski „Klimaty”, wystawa fotografii
Mieszka w miejscowości Urzut. Jest redaktorem gazety „Co? Gdzie? Kiedy? Wernisaż:
11 września 2004 – wystawa do 5 października

Październik/listopad: Anna Kołakowska, wystawa ilustracji
Mieszka w Podkowie Leśnej. W 1953 r. ukończyła studia na Wydz. Grafiki Użytkowej ASP w Warszawie w pracowni prof. Wacława Radwana. W latach 1951-82 pracowała w red. „Płomyczka”, od 1955 jako kierownik artystyczny. Brała udział w licznych wystawach ilustracji książkowej. Zilustrowała 25 książek, głównie dla dzieci i młodzieży.
Wernisaż: 9 października 2004 r. – wystawa do 15 listopada.

Listopad/grudzień: Joanna Mianowska „Chwile”, wystawa malarstwa
Mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej w 1983 r. Udział w licznych wystawach na terenie Polski
Wernisaż: 6 grudnia 2003 r.

4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
Konfrontacje odbyły się 25 września 2004 r. na terenie MOK-u w ramach inauguracji sezonu kulturalnego. Ich celem była integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością.
Swój dorobek artystyczny prezentowali:
Artyści indywidualni:
Paweł Cabanowski
Jakub Cwieczkowski
Paweł Czajkowski
Joanna Jarco
Beata Kamoji
Agnieszka Kremky
Małgorzata Lekszycka
Milena Łakomska
Jakub Łęcki
Anna i Piotr Łukasiewiczowie
Jacek Malicki
Bogumiła Niemirowska
Paweł Sochacki
Cezary Stawski
Zofia Szczygło
Krystyna Uliasz
Urszula Zawiasa

Grupy twórcze:
– Artyści z Fabryki Sztuki: Anna Luiza Juśkiewicz, Małgorzata Kopacewicz, Wojciech Kopacewicz, Krzysztof Kościesza „Kicior”, Flora Wadowska, Barbara Matuszewska-Berg, Sylwia Krzemianowska.
– Galeria „Zaoczna”.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert Tadeusza Studnika „Studio Dźwięków Niemożliwych” z Warszawy i bankiet.
5. SCENA PREZENTACJE.
Cykl mający na celu prezentacje form teatralnych i muzycznych (monodramy, małe formy teatralne, spektakle dla dzieci, koncert, recitale) wykonywane zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów.
10.01. godz. 1800 –Teatr Parabuch z Warszawy
godz. 1800-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik

godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.

17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.

27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.

6.02. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku” (w ramach akcji zima w mieście)
13.02. godz. 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”

27.03. godz. 1700 – Prapremiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
(w ramach międzynarodowego dnia teatru)

3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
18.04. godz. 1700 – Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.

24.04. godz. 1900 – Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej.
30.05. godz. 1700 – Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół, reż. Beata Bierońska.
19.06. godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
19.06. godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska. (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
26.06. godz. 1700 – Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
9.07. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” (w ramach artystycznych wakacji)
23.07. godz.1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski” (w ramach artystycznych wakacji)
28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej
w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?” Teatru Druid.

6.11. godz. 1800 – Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.

21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna”
w wykonaniu ART-RE z Krakowa.

3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
5.12. godz. 1230 – mikołajkowy spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
17.12. godz. 1830 – „Wolność” Teatru Syndyk z MOK-u w Podkowie Leśnej.
20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego
w Podkowie Leśnej.
29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry
na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek

6. KINO.
W 2004 r. odbyło się 78 seansów filmowych, w tym filmy polskie, zagraniczne, artystyczne, dla dzieci i w ramach edukacji filmowej. Projekcje indywidualne
i dla widowni zorganizowanej. W sumie obejrzało je 2373 widzów.

6.1. EDUKACJA FILMOWA.
Program edukacyjny realizowany we współpracy z Gimnazjum i LO w Brwinowie.
W 2004 roku prezentowane były :
13 .01. godz. 1000 –„Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
25-26.02. godz. 900 – film historyczny: „Król tańczy”.
23.03. godz. 900 – współczesny melodramat „Con amore”.
20.04. godz. 900 – „ Bufalo solders”
14.05. godz. 930 – „Danton”
20.05. godz. 1030 – „Człowiek z żelaza”

6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
Cykl realizowany od października 2001 r. mający na celu przybliżenie twórczości reżyserów tworzących kino autorskie, niekomercyjne, zmuszają do refleksji.
W ramach kina artystycznego, 4.01. godz. 1800 odbyło się Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej) po spotkaniu obejrzeliśmy film pt. „Skarga” – Pl. 1991,
84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
Ponadto pokazano: „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia, „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy, „Żurek”, Polska, „WARSZAWA” Pl. ,„INWAZJA BARBARZYŃCÓW”, Kanada, „Miasto Boga”,Brazylia-Francja-USA, „KRÓL UBU”, „DRÓŻNIK” – Pl. 2004, – Wody Allen „Życie i cała reszta” „POWRÓT” , Rosja, „Być i mieć”, Francja 2004, „JEGO BRAT” „SŁOŃ”, USA, „O piątej popołudniu”, Iran, „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar, Hiszpania.
25 .04.2004 r. odbyły się pokazy filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)

godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” – Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski

7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE – 2 – 14 lutego 2004 r.
Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, którzy
z różnych względów nie mogli wyjechać na zimowiska oraz umożliwienie im twórczego spędzania wolnego czasu.
Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 900-1500
Codziennie odbywały się w godzinach 10-12 zajęcia z instruktorami z zakresu: muzyki, plastyki i teatru, grafiki komputerowej Ponadto organizowaliśmy spektakle teatralne: „Bałwanek w cyrku” „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”, projekcje filmów kinowych, bal dla dzieci jak również spacery i zabawy na śniegu, zabawy
w MOK, bilard, tenis stołowy. Dzieci również mogły korzystać z internetu.
Na codzienne zajęcia przychodziło ok. 20 – 30 dzieci, co zmusiło nas do dzielenia uczestników na dwie grupy i organizowania dodatkowych, niekiedy improwizowanych zajęć, odbywających się równocześnie. Dzieci w grupach uczyły się piosenek przy akompaniamencie fortepianu, odbywały ćwiczenia z ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, a także rysowały, malowały
i robiły dla siebie ozdoby na Bal Przebierańców.
Codziennie o godz.12.30 dzieci dostawały obiad przygotowywany w MOK.
Każdy rodzaj zajęć zakończył się pokazem efektów pracy w ostatni dzień ferii. Pokaz rozpoczął się od występu muzycznego. Dzieci odśpiewały wspólnie kilka piosenek, następna grupa pokazała przedstawienie teatralne pt.” Wybory króla
w zoo”. Natomiast w sali i holu MOK wywieszono prace plastyczne i z grafiki komputerowej.
Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach
i dobrze bawiły się na imprezach. Wyłoniła się też grupka, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Założone cele udało się, więc zrealizować.

7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE – 1-30 lipca 2004 r.
Przygotowując się do „Artystycznych Wakacji” mieliśmy na uwadze trzy cele:
zapewnienie dzieciom mieszkającym w Podkowie Leśnej i okolicy spędzenia wakacji w sposób miły, twórczy i bezpieczny,
umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz inspirowanie do aktywności twórczej czyli wychowanie przez sztukę,
pozyskanie nowych uczestników zajęć artystycznych proponowanych przez MOK
w roku szkolnym 2004/5.
Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 1000-1600
WARSZTATY ARTYSTYCZNE. Zajęcia artystyczne odbywały się codziennie
w godz. 1000-1300 . Dzieci w małych grupkach uczestniczyły na przemian w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych i z grafiki komputerowej. Ćwiczyły układy taneczne do muzyki nowoczesnej, robiły ćwiczenia językowe i uczyły się ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, poznawały programy graficzne a także rysowały, malowały i robiły dla siebie ozdoby na bal kostiumowy.
POSIŁKI. Codziennie dzieci dostawały obiad. Do 14 lipca były to obiady w stołówce Szkoły Samorządowej. Od 19 lipca wynajęliśmy firmę cateringową, która codziennie dowoziła posiłki do MOK-u.
SPEKTAKLE TEATRALNE. W ramach akcji prezentowane były następujące spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów z „ART-RE w Krakowie: „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 9.07.2004, „Pan Twardowski” – 23.07.2004
KINO. W ramach akcji w kinie pokazane były następujące filmy dla dzieci:
„EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania –1.07., 5.07.
„Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska – 2.07., 7.07.
„Jelonek Bambi poznaje świat”, fabularny, ZSRR . – 6.07., 8.07.
„Proszę słonia”, animowany Pl. – 12.07.
„O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl. . –9.07., 13.07.
„Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. – do wyboru. –1.07., 5.07.
„Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min. – 19.07.
„Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA. – 20.07., 21.07.
„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min – 22.07., 5.07.
„TROJA”, fab. USA. – 23.07., 24.07.
„Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany, – 26.07.
„Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing. – 27.07., 28.07.
„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” animowany, Pl. – 29.07.
BAL KOSTIUMOWY. 16 lipca o godz. 1300 wraz z PKPS-em zorganizowaliśmy bal kostiumowy dla dzieci . Była to zabawa z wodzirejem przeplatana konkursami z nagrodami. W przerwach na dzieci czekał poczęstunek (słodycze i napoje).
WYJAZDY NA BASEN. Raz w tygodniu organizowaliśmy dzieciom wyjazd kolejką WKD do Pruszkowa na basen, gdzie dzieci pod bacznym okiem opiekunów mogły uczyć się pływać, skorzystać ze zjeżdżalni czy sauny. – 9.07., 15.07., 21.07. i 28.07. 2004.
WYCIECZKA DO „PEPELANDU”. 14 lipca 2004 r. wraz z dziećmi z półkolonii organizowanymi przez PKPS wybraliśmy się na wycieczkę do Dziekanowa Nowego gdzie znajduje się park rozrywki „Pepeland”. Tam można się było przejechać bryczką i konno, skorzystać z „małpiego gaju” ze zjeżdżalnią, obejrzeć (od środka także!) czołg i helikopter, oraz pokarmić zwierzęta takie jak kozy, lamy, świnki czy osły, w mini – zoo. Największą atrakcją był chyba przejazd na dachu wozu strażackiego oraz zjazd windą desantową z wysokości trzeciego piętra i przejście mostem linowym, na tej samej wysokości. Na wszystkich głodomorów czekały kiełbaski z grilla.
MUZEA. Aby dzieci poznały trochę historii swojego terenu, 28 lipca odwiedziliśmy Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie a następnego dnia Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Okazało się, że niektóre dzieci, pomimo tego że mieszkają w Podkowie Leśnej i okolicy nigdy nie były w tych muzeach.
INNE ZAJĘCIA. Po warsztatach artystycznych i obiedzie lub tuż przed obiadem organizowane były zabawy na wolnym powietrzu. Czasami były to rozgrywki piłkarskie, spacery po parku oraz ulubione przez dzieci podchody (pełne różnych, łatwiejszych i trudniejszych zadań) oraz ciekawe gry terenowe. Każde
z dzieci mogło też przez godzinę dziennie korzystać z pracowni komputerowej, gdzie grały w dostępne tam gry edukacyjne, bądź serfowały po internecie. Do dyspozycji był też stół bilardowy, piłki, kredki, skakanki, kreda do rysowania, czy zestaw do badmintona. Wszystko pod opieką wolontariuszy.
CHRZEST POŁKOLONISTY. W ostatni dzień półkolonii po wspólnym ognisku został zorganizowany chrzest półkolonisty. Dzieci zdawały egzamin, który składał się z np. takich punktów jak, przejście ciemnym tunelem, przetoczenie nosem jajka po podłodze, przejście boso po dywanie z szyszek, wypicie tajemnej mikstury czy odpowiedzenie na pytania z zakresu wiedzy o MOK i półkoloniach, takich jak np. kogo użądliła osa, kto porwał Kingę i Kasię?, który z opiekunów jest najwyższy?, wymień jedno z muzeów, które odwiedziliśmy lub na ilu konikach można było jeździć w „Pepelandzie”? itp.
Po zdanym egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk króla i królowej półkolonii – wolontariuszy Klaudii i Dawida. Natomiast w holu MOK wywieszono prace dzieci, które powstały podczas warsztatów plastycznych
i grafiki komputerowej.
WOLONTARIUSZE. W czasie „Artystycznych Wakacji” pomagało nam 8 wolontariuszy, którzy w większości są wychowankami MOK-u, wywodzą się
z grup teatralnych, którymi opiekują się Beata Bierońska i Jerzy Lach.
EFEKTY. Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach i dobrze bawiły się na imprezach, wyjazdach i basenie. Wyłoniły się też dzieci, która chciałaby kontynuować zajęciach artystyczne. We wrześniu powstały nowe zajęcia tj. teatr dziecięcy i taniec dla dzieci, w których uczestniczą dzieci
z półkolonii. Założone cele udało się więc zrealizować.
W „Artystycznych Wakacjach” uczestniczyły 62 osoby w wieku 4-17 lat oraz dodatkowo w organizowanych imprezach MOK np. projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, balu kostiumowym uczestniczyły grupy zorganizowane:
dzieci z półkolonii PKPS,
dzieci z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej ,
półkolonie ze Szk. Podst. Nr 1 w Milanówku,
Półkolonie z Ośrodka Kultury w Brwinowie.
oraz osoby indywidualne.
W MOK-u znajdują się imienne listy osób uczestniczących w akcji, dokumentacja fotograficzna oraz prace plastyczne wykonane przez uczestników.
8. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W 2004 ROKU.

Burmistrz Podkowy Leśnej – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, dofinansowanie Artystycznych ferii i Wakacji.
Starosta Powiatu grodziskiego, wydział kultury – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, rajd młodzieżowy w pierwszy dzień wiosny.
Marszałek województwa Mazowieckiego – ufundowanie nagród w kategorii młodzieżowej podczas Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich, Artystyczna Scena Młodych.
Crearc w Grenoble – sympozjum dot. teatru i wymiany młodzieży.
Tajwan – 35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka.
Instytut Teatru Narodowego – dofinansowanie spektaklu teatralnego.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – współorganizacja Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich.
Centrum Wolontariatu w Warszawie – szkolenie, „Artystyczne Wakacje”.
Fundacja Lionsclub w Warszawie – Boże narodzenie w Domu Dziecka.
Fundacja „Żydowskie Motywy” – festiwal filmów Żydowskich.
Agencja „ART-RE” z Krakowa, Studio Teatr FART z Warszawy, Agencja „SRT-ES” z Pruszkowa – spektakle dla dzieci.
PKPS w Podkowie Leśnej – bal karnawałowy, „Artystyczne Wakacje” – projekcje filmów, wycieczka itp., siedziba w MOK.
Fundacja „Alternatywa” – podczas Akcji Lato – wynajem baraku, oraz bezpłatne użyczenie sali widowiskowej na organizację balu dla dzieci.
Związek Emerytów i Rencistów – imprezy okołoświąteczne, siedziba w MIK.
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – Festiwal teatralny i konkurs plastyczny.
Białołecki Ośrodek Kultury – „Garderoba Białołeki” – festiwal teatralny.
Dom Kultury „Zacisze” – SPOT – Festiwal teatralny.
Dom Kultury „Działdowska” –realizacja wspólnego spektaklu teatralnego.
Teatr Parabuch – Scena Prezentacje.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Ośrodek Kultury w Brwinowie – konkurs plastyczny, wakacje, Gimnazjum i LO
w Brwinowie – w ramach edukacji filmowej.
Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy itp.
Gimnazjum w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konkursy itp.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Otrębusach – wieczór teatralny.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum KIK – Wynajem sal na imprezy KIK.
Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
Przedszkole w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, jasełka.
Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych itp.
Stowarzyszenie Fabryka Sztuki – Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Galeria Zaoczna – Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Szkoły i instytucje kultury z województwa Mazowieckiego, uczestniczące w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK np. (Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Wyszków, Radom, Warszawa, Siedlce, Mława, Kadzidło, Ostrów Mazowiecki, Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Miedzyborów, Brwinów, Piastów, Żółwin, Lesznowola, Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Komorów, Adamowizana, Jaktorów, Otrebusy, Baranów.
Cukiernia AS w Podkowie Leśnej , cukiernia „Jarzyna” w Brwinowie – sponsor ciastek na bale dla dzieci i inaugurację sezonu kulturalnego.
Media lokalne: Radio Bogoria, Radio Niepokalanów, „Co?, Gdzie?, Kiedy?, Wspólny powiat”, „Gazeta Bogoria” Kurier Południowy”, „Rozmaitości” „Gazeta Mazowiecka” , „Obiektyw”, strona www Podkowy Leśnej.

9. WOLONTARIAT.

W 2004 roku MOK podjął współpracę z Centrum Wolontariatu w Warszawie. Główny Instruktor ds. programowych po szkoleniu, uzyskał od Centrum certyfikat koordynatora pracy wolontariuszy. Wolontariusze pomagali:
– Podczas Artystycznych ferii – opieka nad dziećmi (2 osoby).
– Podczas Artystycznych wakacji – opieka nad dziećmi i organizacja zabaw
(8 osób).
– W biurze MOK – wolontariuszka w każdą sobotę, w godzinach 1000– 1500
od lutego do czerwca 2004 pełniła dyżur w sekretariacie.
– Przy organizacji konkursów organizowanych przez MOK.
– Przy organizacji Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

Załącznik
Imprezy Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej w 2004 r.

IMPREZY W 2004 r.
Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

STYCZEŃ/LUTY 2004

2-3 .01. godz. 1800 – KINO: „Zmruż oczy”, Pl., 2003 – cena biletów 12,10 zł
10.01. godz. 1800 – Wernisaż malarstwa Hanny Marii Głodkowskiej
10.01. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Teatr Parabuch
z Warszawy
godz. 1830-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik

godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera
w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.

13 .01. godz. 1000 – Edukacja filmowa: „Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
16 .01. godz. 1800 – KINO: „Equilibrium” USA 2002 – cena biletów 12,10 zł
17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze
i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.

24.01. godz. 1800 – – KINO ARTYSTYCZNE
Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej)
Pokaz filmu pt. „Skarga” – Pl. 1991, 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
– 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.
– 30-31.01. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia 119 min – cena biletów 12,10 zł

2.02.- 14.02. – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej. (Codziennie od 900do 1600 dla dzieci w wieku szkolnym. Program obejmuje: warsztaty artystyczne, kino, spektakle teatralne, bal dla dzieci, dyskoteka dla młodzieży, kulig, ognisko z kiełbaskami, małe posiłki itp. Ferie zakończone pokazami efektów pracy)
2.02 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/grafika komputerowa – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe – do wyboru
3.02 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 -1600 – Zajęcia świetlicowe/bilard/pracownia komputerowa/filmy na DVD – do wyboru
4.02 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne (do wyboru)
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
5.02 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru

6.02 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa -do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku”
1800 – KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003
7.02 (sobota)
1800 – KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003

9.02 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ muzyczne /grafika komputerowa– do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Małolaty u taty”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe – do wyboru
10.02 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/muzyczne/grafika komputerowa – do wyboru
1200 – KULIG + ognisko z kiełbaskami
1400 – KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
11.02 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne/muzyczne -do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Małolaty u taty”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
12.02 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne/muzyczne – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -BAL KOSTIUMOWY dla dzieci (zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami, poczęstunek)
13.02 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/muzyczne/teatralne/grafika komputerowa
1200 – mały posiłek
1330 – Pokazy efektów pracy warsztatowej dla publiczności.
1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”
1700 – Dyskoteka walentynkowa dla młodzieży

14.02. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Zofii Szczygło pt. „Inspiracje ze snu”.
1992 – wystawa zbiorowa w Ivry sur Seine, Francja
2003 – wyróżnienie w konkursie na „Pisankę Wielkanocną” – MOK, Pruszków
– „Pracownia Plastyczna OK” – Galeria OK, Brwinów
– Galeria „Zagroda” , Brwinów
– „Konfrontacje Artystyczne 2003” – MOK, Podkowa Leśna
– „Talent – Pasja – Intuicja” IV Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej,
MOK, Pruszków
– „VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Muzyka w malarstwie”, MOK, Żyrardów
– II miejsce w konkursie na Świątecznego Mikołaja, MOK, Pruszków
– Galeria Feng Shui, w Warszawie

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu.
Pedagog, filolog, trener rozwoju osobistego. Zajmuje się poezją, malarstwem i fotografią.
Od 2001 r. specjalizuje się w kreowaniu obrazów intuicyjnych, a ściślej ujmując – energetycznych, tj. takich, które poprzez zawarte w nich symbole i kolory oddziałują na nas ochronnie, terapeutycznie lub stosowane są jako osobiste remedia Feng Shui (tworzone wg daty urodzenia). Obrazy takie tworzone są najczęściej na bazie koła i nazywane są Mandalami.

14.02. godz. 1800 – 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy

15.02. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce”, Niemcy

25-26.02. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – film historyczny: „Król tańczy”.
27.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
28.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
6.03. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em

12-13.03. godz. 1800– KINO: „GOOD BYE LENIN!”, Niemcy 2003

16.03. godz. 1300 1600 1900– KINO: „PASJA”,

19-20.03. godz. 1800- KINO ARTYSTYCZNE: „WARSZAWA” Pl. 2003

20.03. godz. godz. 1700– Wernisaż – Finał Konkursu Plastycznego „Wiosenne impresje” – wręczenie nagród i wyróżnień.
– oprawa muzyczna: koncert laureatów Konkursu piosenki „ROZMAITOŚCI” – Podkowa Leśna 2003

21.03. godz. 1600– KINO: „NIEPOKONANY SEABISCUIT”, USA 2003
23.03. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „Con amore”.
27.03. godz. 1700 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
KWIECIEŃ 2004

Wystawa pokonkursowa „Wiosenne impresje”
2-3.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „INWAZJA BARBARZYŃCÓW”– Kanada 2003, 99 min – 10 zł, 12 zł – OSKAR 2004
3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
16-17.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Miasto Boga”– Brazylia-Francja-USA 2002,135 min – 10 zł, 12 zł
18.04. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
20.04. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „ Bufalo solders”
24.04. godz. 1900 – Otwarcie wystawy malarstwa grafiki Leokadii Natały pt. „Preludia deszczowe”
Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Zajmuje się malarstwem i grafiką.
W 1975 r. Założyła grupę “Piaseczno” przy Ośrodku Kultury w Piasecznie. Pod Jej opieką grupa zajmuje się rzeźbą, tkaniną artystyczną i grafiką.
Leokadia Nastały bierze udział w aukcjach charytatywnych m. in. na rzecz powodzian na warszawskiej Starówce, na rzecz uchodźców z Kazachstanu w Łazienkach Królewskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Laskach organizowanej przez Krzysztofa Zanussiego.
W 1999 r. otrzymała madal “Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno”. W 2002 i w 2004 r. – stypendystka burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Obrazy swoje prezentowała na 34 wystawach. Jej prace znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych w Polsce oraz w USA, Francji, Belgii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie, Włoszech i Niemczech.
24.04. godz. 1900 – SCENA PREZENTACJE: Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
OBSADA:, Fausta – Joanna Cichoń, Mefisto – Joanna Orzeszkowska, Małgorzata – Beata Bierońska, Młody Faust – Marcin Chochlew.
25 .04.2004 r. – Pokaz filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)

godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” – Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski

28.04. godz. 1200 – Drugi etap Konkursu Recytacji Własnego Recytacja – recytacja wierszy przez uczestników wytypowanych w I etapie.
MAJ 2004
do 25 maja – wystawa malarstwa i grafiki Leokadii Nastały pt. „Preludia deszczowe”.
2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
2-3.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: KRÓL UBU” – Pl. 2004
7.05. godz. 1200 – Uroczyste zakończenie V Konkursu Recytacji Własnego Wiersza – występ laureatów, wręczenie nagród i wyróżnień
7.05. godz. 1830 – Spotkanie z dyplomowaną dietetyczką Martą Kozłowską organizowane przez Klub Puszystych przy MOK.
Tematy spotkania: Sprawdzone diety odchudzające. Suplementy wspomagające odchudzanie.
9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
14.05. godz. 930 – Edukacja filmowa: „Danton”
14.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „DRÓŻNIK” – Pl. 2004
14.05. godz. 1900 – Spotkanie z malarką Leokadią Nastały połączone
z możliwością kupna obrazów
15.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „DRÓŻNIK” – USA 2003, 88 min.
20.05. godz. 1030 – Edukacja filmowa: „Człowiek z żelaza”
21.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
22.05. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em
22.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej
28.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
29.05. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
29.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
30.05. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół reż. Beata Bierońska.
CZERWIEC 2004
Do 15 czerwca – wystawa malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
1.06. godz. 930 ,1530 – Dzień Dziecka: Kino dla dzieci pt. „Piotruś Pan” – fabularny, dubbing.
4-5.06 – IV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich.- Finał. Impreza współorganizowana z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Skład jury:
Janusz Macherek – krytyk teatralny
Grzegorz Mrówczyński – reżyser
Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie

4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.

10.10 – „Alicja jest…” – sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria – Izabela Rękawek (20 min)

11.00 – „Sceny” – wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa – TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka
(30 min)

12.00 – „Pomiędzy światami” – sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła (25 min)

12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA,
Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska
-Kłosiewicz (25 min)

13.50 – „Winogrona Antygony” – sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska (30 min)

14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa

16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz TEATR
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum,
Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska (30 min)

17.15 – „Poszukiwanie wielkości” – wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Muzeum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska,
(15 min)

17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny”
– wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski, (30 min)

18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książe” – wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID 1, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska (25 min)

19.45 – „Kot” – wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk (30 min)
20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
21.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.

10.15 – „Kolor wygrywa” – sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna
ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Reżyseria – Mariola Strus (20 min)

11.00 – „Wpadł słoń do szafy” – Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI,
Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
(30 min)

11.45 – „Na podwórku” – wg wierszy Agnieszki Fronczek – Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk (25 min)

12.30 – „Magiczne drzewo” – sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek (10 min)

13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka (20 min)

13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa

15.00 – „Pięć minut” – sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
(20 min)

15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114
w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał (30 min)

16.30 – „Dom na końcu ulicy” – spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski
Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska (20 min)

17.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

6.06 godz.1700 – Kino dla dzieci: „Tajemniczy ogród” reż. Agnieszka Holand – wstęp wolny
6.06 godz.1900 – Kino: „Nienormalni” Pl. reż. Jacek Bławut – wstęp wolny
13.06. – Wybory do Parlamentu Europejskiego
19.06. godz. 1600 – Uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2003/4
w programie:
godz. 1600 – Występ dziecięcej grupy tanecznej prowadzonej przez Dąbrówkę Surowinską
godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska
godz. 1700 – Wernisaż wystawy uczestników zajęć.
– Pracowni Plastycznej prowadzonej przez Agnieszkę Kremky
– Rzeźby w glinie prowadzonej przez Jerzego Żebrowskiego
– Grafiki komputerowej prowadzonej przez Marcina Chochlewa
godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID 1 pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska.

25.06. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 – 10 zł, 12 zł
26.06. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 – 10 zł, 12 zł
26.06. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
1- 30 lipca 2004 r.
ARTYSTYCZNE WAKACJE (WARSZTATY ARTYSTYCZNE (teatralne, plastyczne, muzyczne, grafika komputerowa) , SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI, PROJEKCJE FILMÓW KINOWYCH, WYCIECZKI, WYJAZDY NA BASEN, BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI, OGNISKA Z KIEŁBASKAMI, SPACERY, GRY I ZABAWY NA ZEWNĄTRZ, GRY KOMPUTEROWE, INTERNET, BILARD itp., CODZIENNIE OBIAD
Letnia szkoła jogi
Program szczegółowy:

1.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad (w Zespole Szkół przy ul. 1-Maja)
1400 – KINO: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
2.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– -do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
5.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/taneczne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO: „EL- CID” animowany, dubbing, Hiszpania
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
6.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ grafika komputerowa /zabawa w….
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
7.07 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
8.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/ grafika komputerowa – do wyboru
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
9.07 (piątek)
1000 -1200 – Wyjazd na basen do Pruszkowa lub warsztaty plastyczne/grafika komputerowa (do wyboru)
1300 – obiad
1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc”
1500 – Zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
12.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Proszę słonia”, animowany Pl.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
13.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/taneczne/teatralne.
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
14.07 (środa)
1000 -1500 – Wycieczka do PARKU ROZRYWKI w Dziekanowie Nowym (w tym ognisko z kiełbaskami)
1500 – zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
15.07 (czwartek)
1000 – Wyjazd na basen do Pruszkowa.
1300 – obiad
1400 – KINO: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. – do wyboru
16.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1215 – obiad
1300 – Bal kostiumowy dla dzieci (zabawa z wodzirejem, konkursy, poczęstunek)
19.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min,
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
20.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
21.07 (środa)
1000 -1200 – Wyjazd na basen lub warsztaty plastyczne – do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Rogate Ranczo”, animowany USA.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
22.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/teatralne – do wyboru
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
23.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – Ognisko z kiełbaskami
1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski”
1800 – KINO: „TROJA”, fab. USA.
24.07 (sobota)
1800 – KINO: „TROJA”, fab. USA.
26.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany,
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru

27.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
28.07 (środa)
1000 -1600 – Wyjazd do Pruszkowa:
– wizyta w Muzeum Hutnictwa
– obiad
– basen
lub 1400 – KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA.
29.07 (czwartek)
1000 -1200 – Piesza wycieczka połączona z wizytą w Stawisku.
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” anim.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
30.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – Ognisko z kiełbaskami
1400 – Zabawa zakończeniowa połączona z konkursami i pasowaniem na półkolonistę

WRZESIEŃ 2004

3.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”

4.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”

11.09. godz. 1800 – DZIEŃ OTWARTY. Szczegółowe informacje o ofercie programowej, spotkania z instruktorami, zapisy do zespołów artystycznych.
11.09. godz. 1800 – Otwarcie wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego
17.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002
18.09. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
19.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002

25.09. godz. 1600 -1900 – OTWARCIE SEZONU KULTURALNEGO 2004/5
II KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE – imprezę plenerowa, której celem ma być integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. (prezentacje dorobku artystów z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości w dziedzinach plastyki.). W trakcie prezentacji koncert Stdia Dwięków niemożliwych Sudnika i bankiet.

PAŹDZIERNIK 2004

Codziennie do 6.10. – wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego.
9.10. godz. 1700 – Otwarcie wystawy ilustracji Anny Kołakowskiej.
Absolwentka Wydziału Grafiki Użytkowej ASP – 1953. W latach 1951-1982 pracowała w redakcji „Płomyczka”.
Działalność artystyczna: plansze etnograficzne dla cepelii, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz dla zespołu „Mazowsze”, projekty pocztówek, ilustracje dla czasopism i książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także do podręczników szkolnych. Ilustrowała m.in. książki o Fizi Pończoszance (czyli PIPI) A. Lindren oraz „Awanturę o Basię” K. Makuszyńskiego.
9.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
10.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
11.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
23.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004
24.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004

28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?”

LISTOPAD 2004

6.11. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.
Najnowszy spektakl Teatru „SYNDYK”, pt. „Wolność” wg dramatu A. Bartnikowskiego pod tym samym tytułem – mówi o trudnych i złożonych relacjach miedzy młodymi ludźmi, którzy pragną być wolni. Bohaterowie sztuki uciekają z domów, mieszkają w „skłocie”, żyją z dnia na dzień, nie pracują, nie uczą się. Od czasu do czasu chodzą na „myjkę”, by zarobić na „jedzenie i browar”. I to im wystarcza. Sami o sobie mówią, że tai sposób życia – to wolność. Każdy inny- to zniewolenie systemem lub uzależnienie od instytucji lub innych ludzi. Bohaterowie „Wolności” programowo odrzucają wyścig szczurów’, zarabianie pieniędzy, robienie karier, uważając iż taki styl życia doprowadza ludzi do utraty poczucia własnej tożsamości, a w konsekwencji do utraty wolności.
Twórcy spektaklu „Wolność” nie ograniczają się jednak tylko do konstatacji opisanej rzeczywistości, ale stawiają pytania: Czy taki styl życia nie jest kolejną pułapka? Czy wystarczy zamienić jeden system na drugi, aby poczuć się wolnym? I właśnie próba odpowiedzi na te pytania składa się na przesłanie spektaklu „Wolność”

13.11. godz.1800 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
14.11. godz.1700 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
20 .11. godz. 1800 – „CHWILE” – wernisaż akwareli Joanny Mianowskiej.
Joanna Mianowska od 1994 r. mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w1983 r. Jej ulubione techniki,
to akwarela, tusz, kredka, sangwina. Brała udział w wystawach poplenerowych:
2001 – Frombork w Legionowie , 2002 – Zwierzyniec w Legionowie
2002 – Władysławowo we Władysławowie, 2003 – Orle Gniazdo w Piasecznie
2004 – Ustka w Ustce.

21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna” w wykonaniu ART-RE z Krakowa.
26.11. godz.1830 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004
27.11. godz. 1000 – II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI” (przesłuchania uczestników i finał konkursu z wręczeniem nagród)
28.11. godz.1700 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004.

4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
GRUDZIEŃ 2004

3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
5.12. godz. 1230 – MIKOŁAJKI: Spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
10.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
10.12. godz.1800 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
12.12. godz.1700 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
17.12. godz. 1830 – SCENA PREZENTACJE: „Wolność” Teatru Syndyk
z MOK-u w Podkowie Leśnej.
18.12. godz. 1600 – II Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami
o mistrzostwo Podkowy Leśnej im. Grzegorza Dworaka i Ryszarda Synowca.
20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.
29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2004 rok

Historia
Biblioteka rozpoczęła działalność 01.01.1950r. W bieżącym 2005 roku będzie obchodziła jubileusz 55 lat pracy z czytelnikami Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości.
Działalność podstawowa
Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zakupionych książek. Również
darowizny, jeżeli takie są podlegają tym samym czynnościom.
Przyznawany przez Samorząd Miasta budżet na działalność biblioteki w roku
sprawozdawczym wyniósł 160 000 złotych. Ma on zabezpieczyć zakup książek,
utrzymanie małego personelu ( 3,15 etatu), wykonanie bieżących remontów,
utrzymanie w należytym porządku zieleni na terenie całej nieruchomości, opłat za
energię elektryczną i pozostałe części składowe wydatków związanych z
utrzymaniem instytucji.
W roku 2004 z budżetu biblioteki zakupiono 766 woluminów, ze środków w wys.
1000 złotych przyznanych przez Ministra Kultury zakupiono 19 woluminów, tak więc
ogółem zakupiono 785 woluminów, w tym:
– 420 woluminów literatury dla dorosłych
-166 woluminów literatury dla dzieci
-199 woluminów literatury z innych działów Z dotacji Ministra Kultury zakupiono:
– jednotomową encyklopedię Britannica zawierającą 38 tysięcy haseł w języku angielskim
– 12 woluminów również w języku angielskim to literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci obejmująca znane tytuły literatury francuskiej, angielskiej i rosyjskiej np. Conrad J. -” Lord Jim” Flaubert G. – „Madame Bovary” Dickens H. -” Christmas Books’ Tołstoj L. -” Anna Karenina”
– 6 woluminów to przewodniki geograficzne
Na skutek zniszczenia i dezaktualizacji wycofano 459 woluminów z różnych działów,
protokół nr 65/04.
Aktualny stan księgozbioru wynosi 12 905 woluminów. Zarejestrowano 606 czytelników w tym 159 czytelników w wieku do lat 15. Wypożyczono na zewnątrz 22 103 woluminy.
Wypożyczeń prezencyjnych tzn. wykorzystywanych na miejscu było 702 woluminy co razem stanowi 22 544 woluminy.
W czytelni udostępniono 559 czasopism, na zewnątrz wypożyczono 441 czasopism co ogółem wynosi 1000 pozycji periodyków.
Jeżeli przyjmiemy, że w Podkowie Leśnej mieszka 3700 osób to w 2004 roku na 100 mieszkańców przypadało 349 woluminów, natomiast licząc wypożyczenia na 100 mieszkańców było 600 woluminów.
Wymienione dane statystyczne świadczą o dobrym zaopatrzeniu biblioteki i o zainteresowaniu książką.
Czytelnicy preferują obok beletrystyki psychologię, socjologię, historię Polski i powszechną, historię sztuki, religię.
Szczególne tendencje to literatura fantasy, SF, magia, literatura faktu, psychologia, pedagogika.
W 2004 roku dużym zainteresowaniem cieszyła się historia II wojny światowej a szczególnie 60 – ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Działalność pozamerytoryczna
Styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu chóru pod dyr. Prof. K. Gierżoda
Marzec – prelekcja geograficzna dot. Francji
Maj – lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych
Czerwiec – zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół, wręczenie nagród
aktywnym czytelnikom – uczniom
Lipiec – zajęcia z grupą kolonijną PKPS
Październik – wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniom 60-tej rocznicy
zakończenia działań bojowych AK w Powstaniu Warszawskim
Listopad – Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dot. poezji „ okresu okupacji
niemieckiej i Powstania Warszawskiego „
Administracja
Z przyznanego przez Samorząd Miasta budżetu w roku sprawozdawczym wykonano następujące prace:
– położono drugą warstwę papy na dachu budynku
– odświeżono elewację budynku
– pomalowano obróbki blacharskie na budynku
– wykonano nową instalację w piwnicy budynku
– zawarto umowę ze studentką na wielokrotne koszenie trawy ( w sezonie ), obcinanie żywopłotu z jednoczesnym zobowiązaniem na utrzymanie w należytym stanie udostępnionych narzędzi
Rok 2005 będzie wymagał koncentracji sił przy programie komputerowym MAK stosowanym w bibliotekarstwie.
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej/-/ Hanna, Piechowska

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
2 czerwca 2022 o 10:30:18Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:

"Raporty

 Bez zmian:

"Raporty

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- stanie-miasta- podkowa-lesna- w-2018-r.-31.05.2019.pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2018 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- stanie-miasta- podkowa-lesna- w-2018-r.-31.05.2019.pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2018 r.</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Leśna- w-2019-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2019 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Leśna- w-2019-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2019 r.</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Lesna- w-2020-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 r.</a> - <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Zalacznik- do-Raportu.pdf" >Załącznik do Raportu</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Lesna- w-2020-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2020 r.</a> - <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Zalacznik- do-Raportu.pdf" >Załącznik do Raportu</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Lesna- w-2021-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2021 r.</a> - <a href="https:/ /podkowalesna- 2021.curulis.pl/">link do strony internetowej prezentującej informacje zebrane w Raporcie</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- Podkowa-Lesna- w-2021-r..pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2021 r.</a> - <a href="https:/ /podkowalesna- 2021.curulis.pl/">link do strony prezentującej informacje zebrane w Raporcie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Raport-o- stanie-Miasta- za-2022.pdf">Raport o stanie Miasta Podkowa Leśna w 2022 r.</a> - <a href="https:/ /podkowalesna- 2022.curulis.pl/">link do strony prezentującej informacje zebrane w Raporcie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"PREZENTACJA

 Bez zmian:

"PREZENTACJA

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/park-miejski- 27.06.2019-historia.pdf" >Prezentacja przedstawiona przez Burmistrza na VIII sesji Rady Miasta - <em>Rewitalizacja Parku Miejskiego - przebudowa stawu – założenia i realizacja, historia działań miasta i blokowania inwestycji</em></a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/park-miejski- 27.06.2019-historia.pdf" >Prezentacja przedstawiona przez Burmistrza na VIII sesji Rady Miasta - <em>Rewitalizacja Parku Miejskiego - przebudowa stawu – założenia i realizacja, historia działań miasta i blokowania inwestycji</em></a>
Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">Nagranie video z VIII sesji Rady Miasta</a> Bez zmian: <a href="https:/ /www.youtube.com/watch?v= 3rr6oPk55ww">Nagranie video z VIII sesji Rady Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Studium

 Bez zmian:

"Studium

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czi.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czI</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czi.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czI</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czii.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czII</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czii.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czII</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- cziii.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czIII</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- cziii.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czIII</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- cziv.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czIV</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- cziv.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czIV</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-PL-dla- WKZ-1981-1983- czV.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czV</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-PL-dla- WKZ-1981-1983- czV.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czV</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czvi.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czVI</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/studium-hist.- urba.-pl-dla- wkz-1981-1983- czvi.pdf">studium hist.-urba. PL dla WKZ 1981-1983 czVI</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"ROCZNA

  
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/analiza-gospodarki- odpadami-w-podkowie-lesnej- 2018.pdf">ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI W PODKOWIE LEŚNEJ 2018</a> Dodano:

"Roczna

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/analiza-podkowa- lesna-2017.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2017 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/analiza-gospodarki- odpadami-w-podkowie- lesnej-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2018 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/ANALIZA-PODKOWA- LESNA-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2019 r.</a>
  Dodano: <a href="http:// archiwum.podkowalesna.pl/ wp-content/uploads/2021/04/ 4804_001.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2020 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Analiza-stanu- gospodarki-odpadami- komunalnymi- za-2021r..pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2021 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/Roczna-analiza- stanu-gospodarki-odpadami- za-2022r.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2022 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"RAPORT

 Bez zmian:

"RAPORT

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- oswiacie-kwiecien- 2019.pdf">Raport o oświacie 2019 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/raport-o- oswiacie-kwiecien- 2019.pdf">Raport o oświacie 2019 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"GOSPODARKA

 Bez zmian:

"GOSPODARKA

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/gospodarka- odpadami-komunalnymi_n.pdf" >Gopspodarka odpadami komunalnymi</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/gospodarka- odpadami-komunalnymi_n.pdf" >Gopspodarka odpadami komunalnymi</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"ROCZNA

  
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 10/analiza-podkowa- lesna-2017.pdf">Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Podkowa Leśna za 2017 r.</a>  
Skasowano:   
Skasowano:

"INFORMACJA

  
  Dodano:

"Informacja

  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2014/ dane_informacja_ o_realizacji_ zadan_oswiatowych_ 2013_2014.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2013/2014</a>
  Dodano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ sprawozdania/ informacja%20o%20realizacji%20zada%C5%84%20o%C2%9Cwiatowych%202015.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2014/2015</a>
  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/informacja- o-realizacji- zadan-oswiatowych- 2015-2016.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2015/2016</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/informacja- o-realizacji- zadan-oswiatowych- 2016-2017.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2016/2017</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 12/informacja- o-realizacji- zadan-oswiatowych- 2016-2017.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Podkowa Leśna w roku szkolnym 2016/2017</a>
Skasowano:   
Skasowano:

"INFORMACJA

  
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 04/informacja- o-realizacji- zadan-oswiatowych- 2015-2016.pdf">Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015/2016</a>   
Skasowano:   
Skasowano:

"INFORMACJA

  
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ sprawozdania/ informacja%20o%20realizacji%20zada%C5%84%20o%C2%9Cwiatowych%202015.pdf">INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015</a>   
Skasowano:   
Skasowano:

"

  
Skasowano: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2014/ dane_informacja_ o_realizacji_ zadan_oswiatowych_ 2013_2014.pdf">INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014</a>  
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Raport

 Bez zmian:

"Raport

Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/pos/raport_ z_pos_do_2013.pdf">Raport</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/pos/raport_ z_pos_do_2013.pdf">Raport</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ pos//stanowisko_ klpbios_ws_raportu_z_POS_ 12_06_2014.pdf" >Stanowisko< /a> Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dla Rady Miasta dot. Raportu Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ pos//stanowisko_ klpbios_ws_raportu_z_POS_ 12_06_2014.pdf" >Stanowisko< /a> Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dla Rady Miasta dot. Raportu
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"

 Bez zmian:

"

Bez zmian: W związku z przygotowaniem przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wykłada się do publicznego wglądu. Bez zmian: W związku z przygotowaniem przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wykłada się do publicznego wglądu.
Bez zmian: Uwagi, wnioski i zastrzeżenia składać można w terminie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r. : Bez zmian: Uwagi, wnioski i zastrzeżenia składać można w terminie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r. :
Bez zmian: - listownie na adres Urzędu Gminy Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Bez zmian: - listownie na adres Urzędu Gminy Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
Bez zmian: - w siedzibie urzędu, w godz. pracy urzędu, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00, Bez zmian: - w siedzibie urzędu, w godz. pracy urzędu, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
Bez zmian: - za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl Bez zmian: - za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Bez zmian: Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy. Bez zmian: Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.
Bez zmian: Wersję elektroniczną „Projektu założeń...” dostępna jest na stronie internetowej urzędu - www.podkowalesna.pl w zakładce ŚRODOWISKO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.podkowalesna.pl w zakładce SPRAWOZDANIA I RAPORTY. Bez zmian: Wersję elektroniczną „Projektu założeń...” dostępna jest na stronie internetowej urzędu - www.podkowalesna.pl w zakładce ŚRODOWISKO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.podkowalesna.pl w zakładce SPRAWOZDANIA I RAPORTY.
Bez zmian: Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podkowa Leśna (pok.14). Bez zmian: Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podkowa Leśna (pok.14).
Bez zmian: <div id="tekst"><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ obwieszczenia/ 2012/proj_zalozenia_plan_ zaopatrzenia_ w_energie.pdf">Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</a> </div> Bez zmian: <div id="tekst"><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ obwieszczenia/ 2012/proj_zalozenia_plan_ zaopatrzenia_ w_energie.pdf">Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</a>[/toggle]</div>
Bez zmian: <div></div> Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>

"Projekt

 Bez zmian: <div>

"Projekt

Bez zmian: Szanowni Państwo Informujemy, że opracowany został projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011. Projekt ten zostaje przedłożony Państwu do konsultacji społecznej. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres inwestycje@podkowalesna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. Zachęcamy do konsultacji i dyskusji. Oczekujemy od Państwa uwag, propozycji i komentarzy, które mogą być wykorzystane w opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011. Bez zmian: Szanowni Państwo Informujemy, że opracowany został projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011. Projekt ten zostaje przedłożony Państwu do konsultacji społecznej. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres inwestycje@podkowalesna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. Zachęcamy do konsultacji i dyskusji. Oczekujemy od Państwa uwag, propozycji i komentarzy, które mogą być wykorzystane w opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011.
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ pgo/plan_gospodarki_ odpadami_2008_2011.doc"> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ pgo/plan_gospodarki_ odpadami_2008_2011.doc">
Bez zmian: Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011 Bez zmian: Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011
Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ index.php?cmd= zawartosc&amp; opt=pokaz&amp; id=3337">Załączniki do PGO Podkowy Leśnej na lata 2008-2011</a> Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ index.php?cmd= zawartosc&amp; opt=pokaz&amp; id=3337">Załączniki do PGO Podkowy Leśnej na lata 2008-2011</a>
Bez zmian: </div> Bez zmian: [/toggle]</div>
Bez zmian: <div></div> Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>

"Informator

 Bez zmian: <div>

"Informator

Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ budzet%202007/ ///informato_ budzetowy_2007.pdf">Informator budżetowy 2007 dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ budzet%202007/ ///informato_ budzetowy_2007.pdf">Informator budżetowy 2007 dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej</a>
Bez zmian:

"Informator

 Bez zmian:

"Informator

Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ Budzet_wersja_ finalna.pdf">Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ Budzet_wersja_ finalna.pdf">Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej</a>
Bez zmian:

"Strategia

 Bez zmian:

"Strategia

Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ Strategia_Rozwoju_ Podkowa_Lesna_ final2.pdf">Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - broszura informacyjna dla mieszkańców miasta</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ Strategia_Rozwoju_ Podkowa_Lesna_ final2.pdf">Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - broszura informacyjna dla mieszkańców miasta</a>
Bez zmian:

"Strategia

 Bez zmian:

"Strategia

Bez zmian: Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz uchwały Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz uchwały Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala, Bez zmian: w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala,
Bez zmian: <div class="paragraf">§ 1</div> Bez zmian: <div class="paragraf">§ 1</div>
Bez zmian: 1. Przyjmuje się program pod nazwą " Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna" Bez zmian: 1. Przyjmuje się program pod nazwą " Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna"
Bez zmian: 2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Bez zmian: 2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <div class="paragraf">§ 2</div> Bez zmian: <div class="paragraf">§ 2</div>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <div class="paragraf">§ 3</div> Bez zmian: <div class="paragraf">§ 3</div>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: <div class="paragraf">§ 4</div> Bez zmian: <div class="paragraf">§ 4</div>
Bez zmian: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Bez zmian: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ uchwaly/2005/ Strategia_Rozwoju_Miasta_ Ogrodu_Podkowa_Lesna.doc" >załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005</a> w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ uchwaly/2005/ Strategia_Rozwoju_Miasta_ Ogrodu_Podkowa_Lesna.doc" >załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005</a> w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ uchwaly/2005/ /Strategia_Rozwoju_Miasta_ Ogrodu_Podkowa_Lesna.zip" >załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005</a> w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ uchwaly/2005/ /Strategia_Rozwoju_Miasta_ Ogrodu_Podkowa_Lesna.zip" >załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005</a> w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Sprawozdanie

 Bez zmian:

"Sprawozdanie

Bez zmian: Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach Bez zmian: Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach
Bez zmian: i zainteresowaniach kulturalnych. Jej celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Bez zmian: i zainteresowaniach kulturalnych. Jej celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
Bez zmian: Realizacja powyższych założeń skupiała się w następujących obszarach programowych: Bez zmian: Realizacja powyższych założeń skupiała się w następujących obszarach programowych:
Bez zmian: 1. STAŁE FORMY PRACY MOK. Bez zmian: 1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
Bez zmian: 1.1. TEATR. Bez zmian: 1.1. TEATR.
Bez zmian: 1.1.1. TEATR DZIECIĘCY. Bez zmian: 1.1.1. TEATR DZIECIĘCY.
Bez zmian: 1.1.2. TEATR KOMPROMIS. Bez zmian: 1.1.2. TEATR KOMPROMIS.
Bez zmian: 1.1.3. TEATR DRUID. Bez zmian: 1.1.3. TEATR DRUID.
Bez zmian: 1.1.4. TEATR SYNDYK. Bez zmian: 1.1.4. TEATR SYNDYK.
Bez zmian: 1.2. PLASTYKA. Bez zmian: 1.2. PLASTYKA.
Bez zmian: 1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA. Bez zmian: 1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA.
Bez zmian: 1.2.2. RZEŹBA W GLINIE. Bez zmian: 1.2.2. RZEŹBA W GLINIE.
Bez zmian: 1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA. Bez zmian: 1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA.
Bez zmian: 1.3. MUZYKA. Bez zmian: 1.3. MUZYKA.
Bez zmian: 1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE. Bez zmian: 1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE.
Bez zmian: 1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE. Bez zmian: 1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE.
Bez zmian: 1.4. TANIEC. Bez zmian: 1.4. TANIEC.
Bez zmian: 1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI. Bez zmian: 1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI.
Bez zmian: 1.4.2. TANIEC DLA DZIECI. Bez zmian: 1.4.2. TANIEC DLA DZIECI.
Bez zmian: 1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH. Bez zmian: 1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.
Bez zmian: 1.5. REKREACJA. Bez zmian: 1.5. REKREACJA.
Bez zmian: 1.5.1. YOGA Bez zmian: 1.5.1. YOGA
Bez zmian: 1.5.2. TAI – CHI Bez zmian: 1.5.2. TAI – CHI
Bez zmian: 1.5.3. AEROBIK Bez zmian: 1.5.3. AEROBIK
Bez zmian: 1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO Bez zmian: 1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
Bez zmian: 2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE. Bez zmian: 2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
Bez zmian: 2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA Bez zmian: 2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA
Bez zmian: 2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE Bez zmian: 2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE
Bez zmian: 2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI” Bez zmian: 2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”
Bez zmian: 2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH. Bez zmian: 2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH.
Bez zmian: 3. GALERIA A. Bez zmian: 3. GALERIA A.
Bez zmian: 4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE. Bez zmian: 4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
Bez zmian: 5. SCENA PREZENTACJE. Bez zmian: 5. SCENA PREZENTACJE.
Bez zmian: 6. KINO. Bez zmian: 6. KINO.
Bez zmian: 6.1. EDUKACJA FILMOWA. Bez zmian: 6.1. EDUKACJA FILMOWA.
Bez zmian: 6.2. KINO ARTYSTYCZNE. Bez zmian: 6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
Bez zmian: 7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004. Bez zmian: 7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
Bez zmian: 7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE. Bez zmian: 7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE.
Bez zmian: 7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE. Bez zmian: 7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE.
Bez zmian: 8. INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY Bez zmian: 8. INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Bez zmian: W 2004 ROKU. Bez zmian: W 2004 ROKU.
Bez zmian: 9. WOLONTARIAT. Bez zmian: 9. WOLONTARIAT.
Bez zmian: 1. STAŁE FORMY PRACY MOK. Bez zmian: 1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
Bez zmian: Celem zajęć jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa Bez zmian: Celem zajęć jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa
Bez zmian: w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych. Bez zmian: w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
Bez zmian: 1.1. TEATR. Bez zmian: 1.1. TEATR.
Bez zmian: 1.1.1. TEATR DZIECIĘCY (dzieci 6-9 lat) – prowadzi Beata Bierońska i Michał Szyszka. Bez zmian: 1.1.1. TEATR DZIECIĘCY (dzieci 6-9 lat) – prowadzi Beata Bierońska i Michał Szyszka.
Bez zmian: Grupa powstała we wrześniu 2004 roku. Tworzy ją ok. 10 dzieci. Zajęcia trwają 1,5 godz., podzielone są na dwie części: ćwiczenia warsztatowe i pracę nad przedstawieniem. Ćwiczenia warsztatowe, mające nauczyć dzieci właściwego sposobu oddychania, poprawnej dykcji, emisji głosu, a także plastyki ruchu prowadzone są w formie zabaw i etiud teatralnych. Premiera pierwszego przedstawienia – „W co się bawić?” - planowana jest na marzec 2005 r. Zajęcia odbywają się we wtorki o 16 30. Bez zmian: Grupa powstała we wrześniu 2004 roku. Tworzy ją ok. 10 dzieci. Zajęcia trwają 1,5 godz., podzielone są na dwie części: ćwiczenia warsztatowe i pracę nad przedstawieniem. Ćwiczenia warsztatowe, mające nauczyć dzieci właściwego sposobu oddychania, poprawnej dykcji, emisji głosu, a także plastyki ruchu prowadzone są w formie zabaw i etiud teatralnych. Premiera pierwszego przedstawienia – „W co się bawić?” - planowana jest na marzec 2005 r. Zajęcia odbywają się we wtorki o 16 30.
Bez zmian: 1.1.2. TEATR KOMPROMIS (dzieci 10-13 lat) –prowadzi Beata Bierońska. Bez zmian: 1.1.2. TEATR KOMPROMIS (dzieci 10-13 lat) –prowadzi Beata Bierońska.
Bez zmian: Teatr powstał we wrześniu 2003 roku. Składa się z uczniów klas IV-VI SP. Bez zmian: Teatr powstał we wrześniu 2003 roku. Składa się z uczniów klas IV-VI SP.
Bez zmian: W roku 2004 Teatr KOMPROMIS ze swoim pierwszym przedstawieniem autorskim pt. „DOM NA KOŃCU ULICY” (premiera – kwiecień 2004) wziął udział w następujących festiwalach teatralnych, gdzie zdobywał nagrody: SREBRNY IKAR na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce” Bez zmian: W roku 2004 Teatr KOMPROMIS ze swoim pierwszym przedstawieniem autorskim pt. „DOM NA KOŃCU ULICY” (premiera – kwiecień 2004) wziął udział w następujących festiwalach teatralnych, gdzie zdobywał nagrody: SREBRNY IKAR na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce”
Bez zmian: w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie - kwiecień 2004 oraz wyróżnienie podczas finału IV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich Bez zmian: w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie - kwiecień 2004 oraz wyróżnienie podczas finału IV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich
Bez zmian: w Podkowie Leśnej, organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004. Prezentował też swój spektakl dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. nad swoim kolejnym przedstawieniem. Grupa liczy 12 osób. Zajęcia odbywają się w piątek o 1800. Bez zmian: w Podkowie Leśnej, organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004. Prezentował też swój spektakl dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. nad swoim kolejnym przedstawieniem. Grupa liczy 12 osób. Zajęcia odbywają się w piątek o 1800.
Bez zmian: 1.1.3. TEATR DRUID (14-16 lat) – prowadzi Beata Bierońska. Bez zmian: 1.1.3. TEATR DRUID (14-16 lat) – prowadzi Beata Bierońska.
Bez zmian: Powstał w październiku 1999 roku. Składa się z młodzieży gimnazjalnej. Dotychczas przygotował przedstawienia autorskie; „Zabawa w teatr” wg Bez zmian: Powstał w październiku 1999 roku. Składa się z młodzieży gimnazjalnej. Dotychczas przygotował przedstawienia autorskie; „Zabawa w teatr” wg
Bez zmian: J. Brzechwy i St. I. Witkiewicza (2000) oraz przedstawienia autorskie Bez zmian: J. Brzechwy i St. I. Witkiewicza (2000) oraz przedstawienia autorskie
Bez zmian: „W poszukiwaniu domu wschodzącego słońca” (2001), „ Nowa” (2002), „Jeśli latać, to wysoko” (2003) oraz „Gdzie jesteś Mały Książę?” (premiera 30 maj 2004).W roku 2004 Teatr DRUID wziął udział w następujących festiwalach teatralnych: Bez zmian: „W poszukiwaniu domu wschodzącego słońca” (2001), „ Nowa” (2002), „Jeśli latać, to wysoko” (2003) oraz „Gdzie jesteś Mały Książę?” (premiera 30 maj 2004).W roku 2004 Teatr DRUID wziął udział w następujących festiwalach teatralnych:
Bez zmian: – VI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Podkowie Leśnej organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004. Bez zmian: – VI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Podkowie Leśnej organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004.
Bez zmian: – Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce” w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie - listopad 2004, gdzie za swój spektakl „Gdzie jesteś Mały Książę?” otrzymał wyróżnienie. Bez zmian: – Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce” w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie - listopad 2004, gdzie za swój spektakl „Gdzie jesteś Mały Książę?” otrzymał wyróżnienie.
Bez zmian: Ponadto teatr prezentował swój spektakl dla uczniów Gimnazjum w Podkowie Leśnej, oraz podczas Wieczoru teatralnego (28.10) dla uczniów SP i Gimnazjum Bez zmian: Ponadto teatr prezentował swój spektakl dla uczniów Gimnazjum w Podkowie Leśnej, oraz podczas Wieczoru teatralnego (28.10) dla uczniów SP i Gimnazjum
Bez zmian: w Otrębusach. W okresie Bożego Narodzenia pokazywał swój spektakl w Domu Dziecka w Julinie. Obecnie pracują nad swoim kolejnym przedstawieniem pt. „Agencja RAJ”. Grupa liczy 9 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1600. Bez zmian: w Otrębusach. W okresie Bożego Narodzenia pokazywał swój spektakl w Domu Dziecka w Julinie. Obecnie pracują nad swoim kolejnym przedstawieniem pt. „Agencja RAJ”. Grupa liczy 9 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1600.
Bez zmian: 1.1.4. TEATR SYNDYK. (od 17 lat) – prowadzi Jerzy Lach. Bez zmian: 1.1.4. TEATR SYNDYK. (od 17 lat) – prowadzi Jerzy Lach.
Bez zmian: Powstał w październiku 1999 r. Grupę tworzą licealiści. Dotychczas przygotowali następujące przedstawienia „Czekając na słońce” (spektakl autorski)(2000), „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?” (2001/2) wg dramatu licealistki Anety Wróbel, „Wyprzedaż” (2003) autorskie przedstawienie zrealizowane we współpracy z Teatrem „TU I TAM” z Warszawy oraz „Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego (premiera – czerwiec 2004). W roku 2004 Teatr Syndyk wziął udział w VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” – Warszawa listopad 2004, gdzie aktor Dawid Andrijan otrzymał nagrodę aktorską. Bez zmian: Powstał w październiku 1999 r. Grupę tworzą licealiści. Dotychczas przygotowali następujące przedstawienia „Czekając na słońce” (spektakl autorski)(2000), „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?” (2001/2) wg dramatu licealistki Anety Wróbel, „Wyprzedaż” (2003) autorskie przedstawienie zrealizowane we współpracy z Teatrem „TU I TAM” z Warszawy oraz „Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego (premiera – czerwiec 2004). W roku 2004 Teatr Syndyk wziął udział w VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” – Warszawa listopad 2004, gdzie aktor Dawid Andrijan otrzymał nagrodę aktorską.
Bez zmian: Obecnie teatr przygotowuje kolejne przedstawienie. Grupa liczy 8 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1700. Bez zmian: Obecnie teatr przygotowuje kolejne przedstawienie. Grupa liczy 8 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1700.
Bez zmian: 1.2. PLASTYKA. Bez zmian: 1.2. PLASTYKA.
Bez zmian: 1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA – prowadzi Agnieszka Kremky. Bez zmian: 1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA – prowadzi Agnieszka Kremky.
Bez zmian: W 2004 r. na zajęcia plastyczne uczęszczało miesięcznie średnio ok. 20 dzieci Bez zmian: W 2004 r. na zajęcia plastyczne uczęszczało miesięcznie średnio ok. 20 dzieci
Bez zmian: i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: kl.0 – I, kl. II-III, od IV kl.. W czerwcu w Galerii A zaprezentowane zostały prace uczestników zajęć. Bez zmian: i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: kl.0 – I, kl. II-III, od IV kl.. W czerwcu w Galerii A zaprezentowane zostały prace uczestników zajęć.
Bez zmian: W ciągu roku dzieci uczestniczyły w wystawach i konkursach plastycznych. Otrzymywały nagrody i wyróżnienia: Bez zmian: W ciągu roku dzieci uczestniczyły w wystawach i konkursach plastycznych. Otrzymywały nagrody i wyróżnienia:
Bez zmian: Marzec: „Wiosenne impresje” – V otwarty konkurs zorganizowany przez MOK Bez zmian: Marzec: „Wiosenne impresje” – V otwarty konkurs zorganizowany przez MOK
Bez zmian: w Podkowie Leśnej. Wyróżnienia: Zuzanna Bańczyk (kl. 0) Aleksandra Białas (kl. IV). Udział w wystawie: Oliwia Popek (kl. I), Kasia Drozdowicz (kl. IV) Bez zmian: w Podkowie Leśnej. Wyróżnienia: Zuzanna Bańczyk (kl. 0) Aleksandra Białas (kl. IV). Udział w wystawie: Oliwia Popek (kl. I), Kasia Drozdowicz (kl. IV)
Bez zmian: Kwiecień: „Inne spojrzenie” – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Wyróżniona udziałem w wystawie została Zuzanna Grzegorowska (kl. VI) Bez zmian: Kwiecień: „Inne spojrzenie” – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Wyróżniona udziałem w wystawie została Zuzanna Grzegorowska (kl. VI)
Bez zmian: Maj: „Magiczny świat Harrego Pottera”, konkurs rejonowy w OK w Brwinowie. Nagroda: Joanna Zabłocka, Wyróżnienie: Natalia Zagrajek. Bez zmian: Maj: „Magiczny świat Harrego Pottera”, konkurs rejonowy w OK w Brwinowie. Nagroda: Joanna Zabłocka, Wyróżnienie: Natalia Zagrajek.
Bez zmian: Październik: „35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka – Taiwan’2004” – konkurs międzynarodowy. Brązowy medal: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn.). Wyróżnienia: Ola Białas (kl. V), Izabela Kurlanda (kl. II), Natalia Zagrajek (kl. II) Bez zmian: Październik: „35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka – Taiwan’2004” – konkurs międzynarodowy. Brązowy medal: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn.). Wyróżnienia: Ola Białas (kl. V), Izabela Kurlanda (kl. II), Natalia Zagrajek (kl. II)
Bez zmian: Listopad: Jesienne Konfrontacje Artystyczne „Muzyka a obraz” – prace inspirowane muzyką jazzową. Konkurs o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Wyróżnienie: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn). Bez zmian: Listopad: Jesienne Konfrontacje Artystyczne „Muzyka a obraz” – prace inspirowane muzyką jazzową. Konkurs o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Wyróżnienie: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn).
Bez zmian: Grudzień: II Międzynarodowy, XII Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci Bez zmian: Grudzień: II Międzynarodowy, XII Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci
Bez zmian: i młodzieży w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Temat: „Człowiek i jego praca”. Wyróżnienia: Katarzyna Drozdowicz (kl. V), Anna Witkowska (kl. IV), Joanna Zabłocka (kl. IV) Bez zmian: i młodzieży w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Temat: „Człowiek i jego praca”. Wyróżnienia: Katarzyna Drozdowicz (kl. V), Anna Witkowska (kl. IV), Joanna Zabłocka (kl. IV)
Bez zmian: Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się także w ramach corocznych akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”. Bez zmian: Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się także w ramach corocznych akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.
Bez zmian: W lipcu każdego roku, w ramach lata w mieście, organizowany jest plener malarski Bez zmian: W lipcu każdego roku, w ramach lata w mieście, organizowany jest plener malarski
Bez zmian: w Podkowie Leśnej. Bez zmian: w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 1.2.2. RZEŹBA W GLINIE – prowadzi Jerzy Żebrowski. Bez zmian: 1.2.2. RZEŹBA W GLINIE – prowadzi Jerzy Żebrowski.
Bez zmian: Zajęcia prowadzone są przez Jerzego Żebrowskiego dla osób od 11 roku życia. Polegają na rzeźbieniu w glinie kompozycji roślinnych i martwych natur. Formowaniu w gipsie negatywu kompozycji i odlewaniu pozytywu. Następnie obróbka mechaniczna odlewanej rzeźby i patynowanie powierzchni. Efekt zajęć – gotowe prace prezentowane są w czerwcu na wystawie w Galerii A. Prace również prezentowane były podczas KONFRONTACJI ARTYSTYCZ-NYCH we wrześniu 2004 r. Zajęcia odbywają się w czwartek o 1700. Bez zmian: Zajęcia prowadzone są przez Jerzego Żebrowskiego dla osób od 11 roku życia. Polegają na rzeźbieniu w glinie kompozycji roślinnych i martwych natur. Formowaniu w gipsie negatywu kompozycji i odlewaniu pozytywu. Następnie obróbka mechaniczna odlewanej rzeźby i patynowanie powierzchni. Efekt zajęć – gotowe prace prezentowane są w czerwcu na wystawie w Galerii A. Prace również prezentowane były podczas KONFRONTACJI ARTYSTYCZ-NYCH we wrześniu 2004 r. Zajęcia odbywają się w czwartek o 1700.
Bez zmian: 1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA/podstawowa obsługa komputera – prowadzi Marcin Chochlew. Bez zmian: 1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA/podstawowa obsługa komputera – prowadzi Marcin Chochlew.
Bez zmian: Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć poznają programy graficzne, obróbkę obrazu, projektowanie graficzne np. plakatów, projektowanie witryn internetowych, stron www, itp. Program zajęć dostosowany jest do wieku Bez zmian: Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć poznają programy graficzne, obróbkę obrazu, projektowanie graficzne np. plakatów, projektowanie witryn internetowych, stron www, itp. Program zajęć dostosowany jest do wieku
Bez zmian: i umiejętności uczestników. Efekt zajęć został zaprezentowany w naszej Galerii A. Zajęcia odbywają się w piątki. Bez zmian: i umiejętności uczestników. Efekt zajęć został zaprezentowany w naszej Galerii A. Zajęcia odbywają się w piątki.
Bez zmian: 1.3. MUZYKA. Bez zmian: 1.3. MUZYKA.
Bez zmian: 1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE – prowadzi Lidia Rolek Bez zmian: 1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE – prowadzi Lidia Rolek
Bez zmian: Prowadzone od października 2001 r. Są to zajęcia indywidualne – nauka gry na instrumencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Lidię Rolek. Bez zmian: Prowadzone od października 2001 r. Są to zajęcia indywidualne – nauka gry na instrumencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Lidię Rolek.
Bez zmian: W okresie Świat Bożego Narodzenia organizowany jest Przegląd Kolęd Bez zmian: W okresie Świat Bożego Narodzenia organizowany jest Przegląd Kolęd
Bez zmian: w wykonaniu uczestników zajęć – 29.12.2004. Uczestniczą oni również w różnych przeglądach i festiwalach muzycznych. Zakończenie zajęć obywa się w formie uroczystego koncertu, gdzie młodzi muzycy mogą zaprezentować efekt swojej rocznej pracy oraz otrzymują dyplomy. Bez zmian: w wykonaniu uczestników zajęć – 29.12.2004. Uczestniczą oni również w różnych przeglądach i festiwalach muzycznych. Zakończenie zajęć obywa się w formie uroczystego koncertu, gdzie młodzi muzycy mogą zaprezentować efekt swojej rocznej pracy oraz otrzymują dyplomy.
Bez zmian: 1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE – prowadzi Marzena Grzymała Bez zmian: 1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE – prowadzi Marzena Grzymała
Bez zmian: Zajęcia obywają się pierwszy rok. Prowadzi je Marzena Grzymała. Są to zajęcia warsztatowe z emisji głosu a także nauka piosenek. Dziewczynki uczestniczyły Bez zmian: Zajęcia obywają się pierwszy rok. Prowadzi je Marzena Grzymała. Są to zajęcia warsztatowe z emisji głosu a także nauka piosenek. Dziewczynki uczestniczyły
Bez zmian: w II Konkursie Piosenki „Rozmaitości” – Podkowa Leśna – listopad 2004, gdzie reprezentowały nasz Ośrodek. Zajęcia odbywają się w piątek o 1400. Bez zmian: w II Konkursie Piosenki „Rozmaitości” – Podkowa Leśna – listopad 2004, gdzie reprezentowały nasz Ośrodek. Zajęcia odbywają się w piątek o 1400.
Bez zmian: 1.4. TANIEC. Bez zmian: 1.4. TANIEC.
Bez zmian: 1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI (3-5 lat) – prowadzi Renata Gowin. Bez zmian: 1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI (3-5 lat) – prowadzi Renata Gowin.
Bez zmian: Zajęcia obywają się od listopada 2001. Celem zajęć jest umuzykalnienie oraz rozwijanie poczucia rytmu. Prowadzone są w formie zabaw, konkursów przy muzyce. Zajęcia odbywały się w czwartek o 1600. Bez zmian: Zajęcia obywają się od listopada 2001. Celem zajęć jest umuzykalnienie oraz rozwijanie poczucia rytmu. Prowadzone są w formie zabaw, konkursów przy muzyce. Zajęcia odbywały się w czwartek o 1600.
Bez zmian: 1.4.2. TANIEC DLA DZIECI. ( I gr. - kl. 0 -II) , (II gr. -kl. III -VI) – prowadzi Violetta Bogorodź. Bez zmian: 1.4.2. TANIEC DLA DZIECI. ( I gr. - kl. 0 -II) , (II gr. -kl. III -VI) – prowadzi Violetta Bogorodź.
Bez zmian: Zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci w przedziale wiekowym 6 – 8 lat rozpoczęły się 27 września 2004 roku. Na taniec uczęszcza około dziewiętnastu dziewczynek. Do końca grudnia odbyło się 12 lekcji, w czasie których dzieci poznały główne pozycje i pas baletowe, podstawowe kroki walca i krakowiaka. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 1600 Bez zmian: Zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci w przedziale wiekowym 6 – 8 lat rozpoczęły się 27 września 2004 roku. Na taniec uczęszcza około dziewiętnastu dziewczynek. Do końca grudnia odbyło się 12 lekcji, w czasie których dzieci poznały główne pozycje i pas baletowe, podstawowe kroki walca i krakowiaka. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 1600
Bez zmian: Na początku listopada 2004 powstała starsza grupa dzieci w wieku 9 – 12 lat. Na zajęcia z tańca współczesnego zapisało się około 10 osób. Dziewczęta uczą się podstaw tańca modern, jazz, pracują nad ćwiczeniami rozciągającymi i relaksującymi ciało. Do końca 2004 roku odbyło się 7 lekcji. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00. Bez zmian: Na początku listopada 2004 powstała starsza grupa dzieci w wieku 9 – 12 lat. Na zajęcia z tańca współczesnego zapisało się około 10 osób. Dziewczęta uczą się podstaw tańca modern, jazz, pracują nad ćwiczeniami rozciągającymi i relaksującymi ciało. Do końca 2004 roku odbyło się 7 lekcji. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00.
Bez zmian: 1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH – prowadzi Tomasz Jasiński. Bez zmian: 1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH – prowadzi Tomasz Jasiński.
Bez zmian: Zajęcia z tańca powstały z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Uczestnicy zajęć w różnych grupach zaawansowania uczą się podstawowych kroków tańców takich jak (samba, tango, rock and roll, Cha-cha itp.) a także mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych podczas niedzielnych wieczorków tanecznych. Obecnie jest to pięć grup tanecznych. Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Bez zmian: Zajęcia z tańca powstały z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Uczestnicy zajęć w różnych grupach zaawansowania uczą się podstawowych kroków tańców takich jak (samba, tango, rock and roll, Cha-cha itp.) a także mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych podczas niedzielnych wieczorków tanecznych. Obecnie jest to pięć grup tanecznych. Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.
Bez zmian: 1.5. REKREACJA. Bez zmian: 1.5. REKREACJA.
Bez zmian: Zajęcia rekreacyjne prowadzone są dodatkowo poza działalnością statutową MOK. Są to zajęcia niezależne, grupy działają w oparciu o własny program. Bez zmian: Zajęcia rekreacyjne prowadzone są dodatkowo poza działalnością statutową MOK. Są to zajęcia niezależne, grupy działają w oparciu o własny program.
Bez zmian: 1.5.1. YOGA – prowadzi Anna Kalicy. Bez zmian: 1.5.1. YOGA – prowadzi Anna Kalicy.
Bez zmian: YOGA prowadzona jest w Podkowie Leśnej od 2000 zarówno dla osób początkujących jak i już ćwiczących metodą B.K.S. Iyengara. Charakteryzuje się dynamiką i różnorodnością form ruchu. Stała grupa liczy ok. 20 osób. Oprócz stałych zajęć, w lipcu 2004 r zorganizowano Letnią Szkołę Yogi dla wszystkich chętnych oraz wyjazd na obóz. Zajęcia dla dorosłych odbywają się 2 razy Bez zmian: YOGA prowadzona jest w Podkowie Leśnej od 2000 zarówno dla osób początkujących jak i już ćwiczących metodą B.K.S. Iyengara. Charakteryzuje się dynamiką i różnorodnością form ruchu. Stała grupa liczy ok. 20 osób. Oprócz stałych zajęć, w lipcu 2004 r zorganizowano Letnią Szkołę Yogi dla wszystkich chętnych oraz wyjazd na obóz. Zajęcia dla dorosłych odbywają się 2 razy
Bez zmian: w tygodniu: poniedziałek i środę o 1830 Bez zmian: w tygodniu: poniedziałek i środę o 1830
Bez zmian: 1.5.2. TAI - CHI – prowadzi Kinga Klaś Bez zmian: 1.5.2. TAI - CHI – prowadzi Kinga Klaś
Bez zmian: Zajęcia dla młodzieży i dorosłych odbywają się raz w tygodniu: środa 1900 Grupa liczy ok. 12 osób. Oprócz stałych zajęć, co roku organizowany jest (ze szkołą TAI CHI CHAN YMAA z Warszawy) Pokaz TAI-CHI i KUNG-FU. (są to pokazy układów Tai Chi i Kung Fu wykonywanych do tajemniczo brzmiącej muzyki.) Bez zmian: Zajęcia dla młodzieży i dorosłych odbywają się raz w tygodniu: środa 1900 Grupa liczy ok. 12 osób. Oprócz stałych zajęć, co roku organizowany jest (ze szkołą TAI CHI CHAN YMAA z Warszawy) Pokaz TAI-CHI i KUNG-FU. (są to pokazy układów Tai Chi i Kung Fu wykonywanych do tajemniczo brzmiącej muzyki.)
Bez zmian: 1.5.3. AEROBIK - prowadzi Anna Święcicka Bez zmian: 1.5.3. AEROBIK - prowadzi Anna Święcicka
Bez zmian: Jest to propozycja programowa skierowana głównie dla pań w różnym wieku, które chcą przy dźwiękach nowoczesnej muzyki zadbać o swoją kondycję fizyczną. Grupa liczy ok.12 pań. Zajęcia odbywają się we poniedziałki i piątki 1030 Bez zmian: Jest to propozycja programowa skierowana głównie dla pań w różnym wieku, które chcą przy dźwiękach nowoczesnej muzyki zadbać o swoją kondycję fizyczną. Grupa liczy ok.12 pań. Zajęcia odbywają się we poniedziałki i piątki 1030
Bez zmian: 1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO Bez zmian: 1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
Bez zmian: Pracownia powstała we wrześniu 2002 r. W pracowni oprócz zorganizowanych grup grafiki komputerowej, indywidualnie można skorzystać z Internetu, wydrukować dane, nagrać dane na płytę czy też pograć w gry sieciowe. Pracownia czynna jest codziennie od 1100 do 2100. Bez zmian: Pracownia powstała we wrześniu 2002 r. W pracowni oprócz zorganizowanych grup grafiki komputerowej, indywidualnie można skorzystać z Internetu, wydrukować dane, nagrać dane na płytę czy też pograć w gry sieciowe. Pracownia czynna jest codziennie od 1100 do 2100.
Bez zmian: 2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE. Bez zmian: 2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
Bez zmian: 2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA. Bez zmian: 2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA.
Bez zmian: Konkurs ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej w lutym br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego i żyrardowskiego a adresowany do wszystkich, którzy piszą wiersze i pragną zaprezentować je szerszemu gronu miłośników poezji. Konkurs realizowany jest w Podkowie Leśnej od 2000 r. (w I etapie konkursu następuje selekcja literacka utworów przez jury, w II – recytacja autorska). Bez zmian: Konkurs ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej w lutym br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego i żyrardowskiego a adresowany do wszystkich, którzy piszą wiersze i pragną zaprezentować je szerszemu gronu miłośników poezji. Konkurs realizowany jest w Podkowie Leśnej od 2000 r. (w I etapie konkursu następuje selekcja literacka utworów przez jury, w II – recytacja autorska).
Bez zmian: Na tegoroczny Konkurs wpłynęło 155 wierszy, w czterech kategoriach wiekowych: 16 autorów w wieku do 10 lat (kl. I-III SP), 89 autorów w wieku od 10 do 13 lat (kl. IV-VI SP), 41 autorów w wieku od 13 do 16 lat (gimnazjum) oraz 9 autorów powyżej 16 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna). Bez zmian: Na tegoroczny Konkurs wpłynęło 155 wierszy, w czterech kategoriach wiekowych: 16 autorów w wieku do 10 lat (kl. I-III SP), 89 autorów w wieku od 10 do 13 lat (kl. IV-VI SP), 41 autorów w wieku od 13 do 16 lat (gimnazjum) oraz 9 autorów powyżej 16 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna).
Bez zmian: 13 autorów nie było brane pod uwagę – wiersze wpłynęły już po obradach jury. Bez zmian: 13 autorów nie było brane pod uwagę – wiersze wpłynęły już po obradach jury.
Bez zmian: W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik - aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski - aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski - literat, wydawca, lekarz, Jerzy Lach polonista, reżyser, dyrektor MOK. Bez zmian: W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik - aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski - aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski - literat, wydawca, lekarz, Jerzy Lach polonista, reżyser, dyrektor MOK.
Bez zmian: Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r., członkowie jury omówili nadesłane utwory biorąc pod uwagę poprawność literacką, walor osobistej wypowiedzi, oryginalność myśli, umiejętność kompozycji wiersza - w kontekście wieku autora. Bez zmian: Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r., członkowie jury omówili nadesłane utwory biorąc pod uwagę poprawność literacką, walor osobistej wypowiedzi, oryginalność myśli, umiejętność kompozycji wiersza - w kontekście wieku autora.
Bez zmian: W wyniku dyskusji do finału Konkursu – recytacji – zakwalifikowało się 45 osób Bez zmian: W wyniku dyskusji do finału Konkursu – recytacji – zakwalifikowało się 45 osób
Bez zmian: w czterech kategoriach wiekowych. Bez zmian: w czterech kategoriach wiekowych.
Bez zmian: 28 kwietnia 2004 r. o godz. 1200 w siedzibie MOK odbył się II etap Konkursu, podczas którego autorzy wierszy zakwalifikowanych przez jury 20 kwietnia 2004, recytowali swoje utwory. Spośród 45 osób w finale uczestniczyło 40 (5 osób Bez zmian: 28 kwietnia 2004 r. o godz. 1200 w siedzibie MOK odbył się II etap Konkursu, podczas którego autorzy wierszy zakwalifikowanych przez jury 20 kwietnia 2004, recytowali swoje utwory. Spośród 45 osób w finale uczestniczyło 40 (5 osób
Bez zmian: z różnych przyczyn nie wzięło udziału). Bez zmian: z różnych przyczyn nie wzięło udziału).
Bez zmian: W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski - poeta, wydawca, Bez zmian: W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski - poeta, wydawca,
Bez zmian: Prof. Wojciech Siemion – aktor, Jerzy Lach – reżyser, polonista, dyrektor MOK Bez zmian: Prof. Wojciech Siemion – aktor, Jerzy Lach – reżyser, polonista, dyrektor MOK
Bez zmian: Po przesłuchaniach jurorzy dokonali podsumowania i oceny zaprezentowanych utworów. Brano pod uwagę, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólne wrażenie artystyczne, z uwzględnieniem wieku autorów. Jury dokonało następującego podziału nagród i wyróżnień: Bez zmian: Po przesłuchaniach jurorzy dokonali podsumowania i oceny zaprezentowanych utworów. Brano pod uwagę, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólne wrażenie artystyczne, z uwzględnieniem wieku autorów. Jury dokonało następującego podziału nagród i wyróżnień:
Bez zmian: w kategorii wiekowej do 10 lat (I-III kl. SP) Bez zmian: w kategorii wiekowej do 10 lat (I-III kl. SP)
Bez zmian: III nagrodę otrzymuje: Bez zmian: III nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Tamara Rutkowska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Na łące” Bez zmian: Tamara Rutkowska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Na łące”
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje: Bez zmian: II nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Sylwia Matuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Dorosłe życie” Bez zmian: Sylwia Matuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Dorosłe życie”
Bez zmian: I nagrodę otrzymuje: Bez zmian: I nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Magdalena Korbuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Jaka jestem” Bez zmian: Magdalena Korbuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Jaka jestem”
Bez zmian: W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat (IV-VI kl. SP) Bez zmian: W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat (IV-VI kl. SP)
Bez zmian: Wyróżnienie otrzymuje: Bez zmian: Wyróżnienie otrzymuje:
Bez zmian: Agnieszka Dygdoń kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Sen” Bez zmian: Agnieszka Dygdoń kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Sen”
Bez zmian: Dwie równorzędne III nagrody otrzymują Bez zmian: Dwie równorzędne III nagrody otrzymują
Bez zmian: Anna Seretny kl. IV SP w Nowej Wsi za wiersz „Małe coś” Bez zmian: Anna Seretny kl. IV SP w Nowej Wsi za wiersz „Małe coś”
Bez zmian: Krzysztof Wiązecki kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Noc” Bez zmian: Krzysztof Wiązecki kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Noc”
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje Bez zmian: II nagrodę otrzymuje
Bez zmian: o Kamil Ciechomski kl. VI SP w Komorowie za wiersz „Życie” Bez zmian: o Kamil Ciechomski kl. VI SP w Komorowie za wiersz „Życie”
Bez zmian: Dwie równorzędne I nagrody otrzymują: Bez zmian: Dwie równorzędne I nagrody otrzymują:
Bez zmian: Marita Bierońska kl. IV SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Żółw i jeż” Bez zmian: Marita Bierońska kl. IV SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Żółw i jeż”
Bez zmian: Joanna Ciesielczyk kl. SP nr 2 w Grodzisku Maz. za wiersz „Kocia natura” Bez zmian: Joanna Ciesielczyk kl. SP nr 2 w Grodzisku Maz. za wiersz „Kocia natura”
Bez zmian: W kategorii wiekowej od 13 do 16 lat (Gimnazjum) Bez zmian: W kategorii wiekowej od 13 do 16 lat (Gimnazjum)
Bez zmian: Wyróżnienia otrzymują: Bez zmian: Wyróżnienia otrzymują:
Bez zmian: Anna Sicińska kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Samotność” Bez zmian: Anna Sicińska kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Samotność”
Bez zmian: Katarzyna Kunicka kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Oda do świata” Bez zmian: Katarzyna Kunicka kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Oda do świata”
Bez zmian: Michał Nożewski kl. III Gim. w Międzyborowie. za wiersz „Ciemna mgła spowiła las” Bez zmian: Michał Nożewski kl. III Gim. w Międzyborowie. za wiersz „Ciemna mgła spowiła las”
Bez zmian: Dwie równorzędne III nagrody otrzymują: Bez zmian: Dwie równorzędne III nagrody otrzymują:
Bez zmian: Paulina Małecka kl. III Gim. w Międzyborowie za wiersz „Belial” Bez zmian: Paulina Małecka kl. III Gim. w Międzyborowie za wiersz „Belial”
Bez zmian: Natalia Romanowska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Gdybanie” Bez zmian: Natalia Romanowska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Gdybanie”
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje Bez zmian: II nagrodę otrzymuje
Bez zmian: o Magdalena Olszewska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Dziesięć minut” Bez zmian: o Magdalena Olszewska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Dziesięć minut”
Bez zmian: I nagrodę otrzymuje: Bez zmian: I nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Olga Boniecka kl. II Gim. W Mszczonowie za wiersz „Utrata” Bez zmian: Olga Boniecka kl. II Gim. W Mszczonowie za wiersz „Utrata”
Bez zmian: W kategorii wiekowej powyżej 16 lat (LO) Bez zmian: W kategorii wiekowej powyżej 16 lat (LO)
Bez zmian: Wyróżnienie otrzymuje: Bez zmian: Wyróżnienie otrzymuje:
Bez zmian: Katarzyna Wiącek z Milanówka kl. IV LO za wiersz „Curriculum vitae” Bez zmian: Katarzyna Wiącek z Milanówka kl. IV LO za wiersz „Curriculum vitae”
Bez zmian: III nagrodę otrzymuje: Bez zmian: III nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Magda Mazloum z Piastowa kl. II LO za wiersz „Mój sen” Bez zmian: Magda Mazloum z Piastowa kl. II LO za wiersz „Mój sen”
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje Bez zmian: II nagrodę otrzymuje
Bez zmian: o Lena Marcinowska kl. I LO ZES. SZK. w Milanówku za wiersz „Miał (nie)szczęście w kartach” Bez zmian: o Lena Marcinowska kl. I LO ZES. SZK. w Milanówku za wiersz „Miał (nie)szczęście w kartach”
Bez zmian: I nagrodę otrzymuje: Bez zmian: I nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Michał Czochara z Milanówka kl. II LO za wiersz „Miasto” Bez zmian: Michał Czochara z Milanówka kl. II LO za wiersz „Miasto”
Bez zmian: Ponadto juror P. Piotr Müldner – Nieckowski poza regulaminem postanowił wyróżnić Magdalenę Olszewską za wartość literacka wiersza „Dziesięć minut” Bez zmian: Ponadto juror P. Piotr Müldner – Nieckowski poza regulaminem postanowił wyróżnić Magdalenę Olszewską za wartość literacka wiersza „Dziesięć minut”
Bez zmian: Dyplomy za udział w finale konkursu otrzymują: Bez zmian: Dyplomy za udział w finale konkursu otrzymują:
Bez zmian: Kat. wiekowa do 10 lat – (Kl. I-III SP) Bez zmian: Kat. wiekowa do 10 lat – (Kl. I-III SP)
Bez zmian: 1. Karolina Bączyńska „Las” - kl. II SP w Adamowiźnie Bez zmian: 1. Karolina Bączyńska „Las” - kl. II SP w Adamowiźnie
Bez zmian: 2. Sylwia Rogowiecka „Wiosna” - kl. II SP w Adamowiźnie Bez zmian: 2. Sylwia Rogowiecka „Wiosna” - kl. II SP w Adamowiźnie
Bez zmian: 3. Martyna Gajewa „Wiosna” - kl. III SP w Adamowiźnie Bez zmian: 3. Martyna Gajewa „Wiosna” - kl. III SP w Adamowiźnie
Bez zmian: 4. Krystian Jakubczak „Chłopiec” - kl. III SP w Międzyborowie Bez zmian: 4. Krystian Jakubczak „Chłopiec” - kl. III SP w Międzyborowie
Bez zmian: 5. Daria Orszulik „Wspólne zabawy pieska i kotka” – kl. III SP w Międzyborowie Bez zmian: 5. Daria Orszulik „Wspólne zabawy pieska i kotka” – kl. III SP w Międzyborowie
Bez zmian: 6. Anna Stusińska „Kocham wszystko, lecz Ciebie najbardziej” - kl. III SP w Międzyborowie Bez zmian: 6. Anna Stusińska „Kocham wszystko, lecz Ciebie najbardziej” - kl. III SP w Międzyborowie
Bez zmian: Kat. wiekowa 10 - 13 lat – (Kl. IV-VI SP) Bez zmian: Kat. wiekowa 10 - 13 lat – (Kl. IV-VI SP)
Bez zmian: 1. Aneta Ceglińska „Najpiękniejsze sny świata” - kl. IV SP w Jaktorowie Bez zmian: 1. Aneta Ceglińska „Najpiękniejsze sny świata” - kl. IV SP w Jaktorowie
Bez zmian: 2. Dominika Jakubaszek „O chłopcu, którego kocham” - kl. VI SP nr 4 w Grodzisku Maz. Bez zmian: 2. Dominika Jakubaszek „O chłopcu, którego kocham” - kl. VI SP nr 4 w Grodzisku Maz.
Bez zmian: 3. Renata Matusiak „Hanka” - kl. V SP w Podkowie Leśnej Bez zmian: 3. Renata Matusiak „Hanka” - kl. V SP w Podkowie Leśnej
Bez zmian: 4. Katarzyna Prasolik „Wiosna” - kl. V SP Nr 2 w Pruszkowie Bez zmian: 4. Katarzyna Prasolik „Wiosna” - kl. V SP Nr 2 w Pruszkowie
Bez zmian: 5. Agnieszka Radziszewska „Polska” - kl. IV SP Nr 2 w Pruszkowie Bez zmian: 5. Agnieszka Radziszewska „Polska” - kl. IV SP Nr 2 w Pruszkowie
Bez zmian: 6. Anna Wąż „Klepsydra” - kl. V SP nr 1 w Grodzisku Maz. Bez zmian: 6. Anna Wąż „Klepsydra” - kl. V SP nr 1 w Grodzisku Maz.
Bez zmian: KAT wiek 13-16 lat (Gimnazjum) Bez zmian: KAT wiek 13-16 lat (Gimnazjum)
Bez zmian: 1. Marlena Beczek „Moja jesień”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach Bez zmian: 1. Marlena Beczek „Moja jesień”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
Bez zmian: 2. Kamila Kwiatkowska „Dolina śmierci” - kl. III Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. Bez zmian: 2. Kamila Kwiatkowska „Dolina śmierci” - kl. III Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
Bez zmian: 3. Wiktoria Kwiatkowska „Utracona”- fragment - kl. III Gimnazjum w Komorowie Bez zmian: 3. Wiktoria Kwiatkowska „Utracona”- fragment - kl. III Gimnazjum w Komorowie
Bez zmian: 4. Julia Lipińska „Mój sen” - kl. II Gimnazjum w Baranowie Bez zmian: 4. Julia Lipińska „Mój sen” - kl. II Gimnazjum w Baranowie
Bez zmian: 5. Iga Ratyńska „Moje drugie Ja” - kl. III Gimnazjum w Podkowie Leśnej Bez zmian: 5. Iga Ratyńska „Moje drugie Ja” - kl. III Gimnazjum w Podkowie Leśnej
Bez zmian: 6. Anna Sajkiewicz „Na motyla”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach Bez zmian: 6. Anna Sajkiewicz „Na motyla”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
Bez zmian: 7. Klaudia Sobczak „Zwierzaki Cudaki” - kl. I Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz. Bez zmian: 7. Klaudia Sobczak „Zwierzaki Cudaki” - kl. I Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
Bez zmian: KAT wiek powyżej 16 lat (Szkoły ponadgimnazjalne) Bez zmian: KAT wiek powyżej 16 lat (Szkoły ponadgimnazjalne)
Bez zmian: 1. Sylwia Adolf „Nowe pokolenie ” – kl. I LO ZSP. Szk. nr 1 w Milanówku Bez zmian: 1. Sylwia Adolf „Nowe pokolenie ” – kl. I LO ZSP. Szk. nr 1 w Milanówku
Bez zmian: 7 maja 2004 o godz. 1200 odbyła się uroczystości zakończenia konkursu. Wówczas spotkali się finaliści i ich rodziny i znajomi, jurorzy, zaproszeni goście. Pan Henryk Boukołowski, jeden z jurorów, odczytał protokół jury a nagrody i wyróżnienia wręczał Przewodniczący Rady Marek Michaeli. Pozostałym finalistom wręczono tomiki poezji Bez zmian: 7 maja 2004 o godz. 1200 odbyła się uroczystości zakończenia konkursu. Wówczas spotkali się finaliści i ich rodziny i znajomi, jurorzy, zaproszeni goście. Pan Henryk Boukołowski, jeden z jurorów, odczytał protokół jury a nagrody i wyróżnienia wręczał Przewodniczący Rady Marek Michaeli. Pozostałym finalistom wręczono tomiki poezji
Bez zmian: i dyplomy uczestnictwa. Na koniec mogliśmy jeszcze raz wysłuchać tekstów recytowanych przez nagrodzone osoby. Bez zmian: i dyplomy uczestnictwa. Na koniec mogliśmy jeszcze raz wysłuchać tekstów recytowanych przez nagrodzone osoby.
Bez zmian: Sponsorami nagród tegorocznej edycji byli: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, Bez zmian: Sponsorami nagród tegorocznej edycji byli: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
Bez zmian: oraz Starosta Powiatu Grodziskiego. Bez zmian: oraz Starosta Powiatu Grodziskiego.
Bez zmian: 2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE. Bez zmian: 2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE.
Bez zmian: Konkursy plastyczne oraz wystawy w Galerii A prezentujące prace laureatów stały się Bez zmian: Konkursy plastyczne oraz wystawy w Galerii A prezentujące prace laureatów stały się
Bez zmian: już tradycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Bez zmian: już tradycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: Na IV edycję konkursu, której tematem były Wiosenne impresje wpłynęło 297 prac młodych artystów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Bez zmian: Na IV edycję konkursu, której tematem były Wiosenne impresje wpłynęło 297 prac młodych artystów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
Bez zmian: z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Międzyborowa, Milanówka, Piastowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żółwina i Żyrardowa. W konkursie wzięło udział również kilka osób dorosłych. Bez zmian: z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Międzyborowa, Milanówka, Piastowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żółwina i Żyrardowa. W konkursie wzięło udział również kilka osób dorosłych.
Bez zmian: Jury, w którego skład weszli artyści: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 53 prace oraz przyznało nagrody Bez zmian: Jury, w którego skład weszli artyści: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 53 prace oraz przyznało nagrody
Bez zmian: i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na III grupy wiekowe: Bez zmian: i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na III grupy wiekowe:
Bez zmian: I. uczniowie klas 0-III (grupa reprezentowana najliczniej) Bez zmian: I. uczniowie klas 0-III (grupa reprezentowana najliczniej)
Bez zmian: II. uczniowie klas IV-VI Bez zmian: II. uczniowie klas IV-VI
Bez zmian: III. uczniowie gimnazjów i szkół średnich (w tej grupie rozpatrywanych Bez zmian: III. uczniowie gimnazjów i szkół średnich (w tej grupie rozpatrywanych
Bez zmian: było również kilka prac osób dorosłych) Bez zmian: było również kilka prac osób dorosłych)
Bez zmian: W każdej grupie wiekowej przyznano trzy równorzędne nagrody i kilka wyróżnień. Bez zmian: W każdej grupie wiekowej przyznano trzy równorzędne nagrody i kilka wyróżnień.
Bez zmian: Wernisaż oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Galerii „A” MOK w sobotę, Bez zmian: Wernisaż oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Galerii „A” MOK w sobotę,
Bez zmian: 20 marca 2004 r. o godz. 17.00 Bez zmian: 20 marca 2004 r. o godz. 17.00
Bez zmian: NAGRODY Bez zmian: NAGRODY
Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
Bez zmian: – Damian Bojankiewicz Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Damian Bojankiewicz Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Wiktoria Drygiel SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Wiktoria Drygiel SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Weronika Tupczyńska SP – Międzyborów Bez zmian: – Weronika Tupczyńska SP – Międzyborów
Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
Bez zmian: – Anna Dąbrowska SP Nr 8 – Pruszków Bez zmian: – Anna Dąbrowska SP Nr 8 – Pruszków
Bez zmian: – Kasia Olenderek SP – Międzyborów Bez zmian: – Kasia Olenderek SP – Międzyborów
Bez zmian: – Patrycja Załęska SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Patrycja Załęska SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH Bez zmian: III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
Bez zmian: – Michał Borowiec Gimnazjum – Międzyborów Bez zmian: – Michał Borowiec Gimnazjum – Międzyborów
Bez zmian: – Edyta Paruzel Zespół Szkół Nr 1 - Brwinów Bez zmian: – Edyta Paruzel Zespół Szkół Nr 1 - Brwinów
Bez zmian: – Maciej Żukowski Owczarnia Bez zmian: – Maciej Żukowski Owczarnia
Bez zmian: WYRÓŻNIENIA Bez zmian: WYRÓŻNIENIA
Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
Bez zmian: – Zuzia Bańczyk MOK – Podkowa Leśna Bez zmian: – Zuzia Bańczyk MOK – Podkowa Leśna
Bez zmian: – Michał Bieganowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Michał Bieganowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Damian Bożym Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Damian Bożym Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Ernest Powsiński Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Ernest Powsiński Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Sławek Więckowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Sławek Więckowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
Bez zmian: – Ola Białas MOK – Podkowa Leśna Bez zmian: – Ola Białas MOK – Podkowa Leśna
Bez zmian: – Iza Fiuk SP – Międzyborów Bez zmian: – Iza Fiuk SP – Międzyborów
Bez zmian: – Aleksandra Sierakowska SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Aleksandra Sierakowska SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH Bez zmian: III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
Bez zmian: – Edyta Biernikow Gimnazjum – Międzyborów Bez zmian: – Edyta Biernikow Gimnazjum – Międzyborów
Bez zmian: – Anna Lemańska OK - Brwinów Bez zmian: – Anna Lemańska OK - Brwinów
Bez zmian: – Ewelina Mastalerz OK - Brwinów Bez zmian: – Ewelina Mastalerz OK - Brwinów
Bez zmian: – Aleksandra Piotrkowicz OK – Brwinów Bez zmian: – Aleksandra Piotrkowicz OK – Brwinów
Bez zmian: PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ Bez zmian: PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ
Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III Bez zmian: I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
Bez zmian: – Ewelina Banaszek SP – Międzyborów Bez zmian: – Ewelina Banaszek SP – Międzyborów
Bez zmian: – Daniel Borowiec Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz Bez zmian: – Daniel Borowiec Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz
Bez zmian: – Łukasz Chojnacki SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Łukasz Chojnacki SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Natalia Domańska SP – Międzyborów. Bez zmian: – Natalia Domańska SP – Międzyborów.
Bez zmian: – Damian Homętowski SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Damian Homętowski SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Paweł Jarząb SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Paweł Jarząb SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Albert Jedynak SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Albert Jedynak SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Natalia Komuda SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Natalia Komuda SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Anna Kostrzewska SP nr 2 Piastów Bez zmian: – Anna Kostrzewska SP nr 2 Piastów
Bez zmian: – Emilia Koziarek SP – Międzyborów Bez zmian: – Emilia Koziarek SP – Międzyborów
Bez zmian: – Karolina Krawczuk SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Karolina Krawczuk SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Małgosia Kruk Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Małgosia Kruk Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Emilia Maciak SP – Międzyborów Bez zmian: – Emilia Maciak SP – Międzyborów
Bez zmian: – Oliwia Popek MOK – Podkowa Leśna Bez zmian: – Oliwia Popek MOK – Podkowa Leśna
Bez zmian: – Weronika Siedlecka SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Weronika Siedlecka SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Radomił Skrętkowski SP – Międzyborów Bez zmian: – Radomił Skrętkowski SP – Międzyborów
Bez zmian: – Eliza Smakuszewska SP – Michałowice Bez zmian: – Eliza Smakuszewska SP – Michałowice
Bez zmian: – Natalia Stańczak SP – Międzyborów Bez zmian: – Natalia Stańczak SP – Międzyborów
Bez zmian: – Karolina Wierzbicka SP – Międzyborów Bez zmian: – Karolina Wierzbicka SP – Międzyborów
Bez zmian: – Natalia Zagrajek MOK – Podkowa Leśna Bez zmian: – Natalia Zagrajek MOK – Podkowa Leśna
Bez zmian: – Magda Zarzycka OK – Brwinów Bez zmian: – Magda Zarzycka OK – Brwinów
Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI Bez zmian: II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
Bez zmian: – Rafał Cecelak SP Nr 8 – Pruszków Bez zmian: – Rafał Cecelak SP Nr 8 – Pruszków
Bez zmian: – Kasia Drozdowicz MOK – Podkowa Leśna Bez zmian: – Kasia Drozdowicz MOK – Podkowa Leśna
Bez zmian: – Kasia Fidecka SP Nr 1 – Pruszków Bez zmian: – Kasia Fidecka SP Nr 1 – Pruszków
Bez zmian: – Maria Izdebska OK – Brwinów Bez zmian: – Maria Izdebska OK – Brwinów
Bez zmian: – Tomek Kiliszek SP – Żółwin Bez zmian: – Tomek Kiliszek SP – Żółwin
Bez zmian: – Patrycja Kruk SP – Międzyborów Bez zmian: – Patrycja Kruk SP – Międzyborów
Bez zmian: – Jadzia Pawlak SP – Międzyborów Bez zmian: – Jadzia Pawlak SP – Międzyborów
Bez zmian: – Erwin Skrobisz SP – Lesznowola Bez zmian: – Erwin Skrobisz SP – Lesznowola
Bez zmian: – Agnieszka Szypicyn Społeczna SP – Grodzisk Maz. Bez zmian: – Agnieszka Szypicyn Społeczna SP – Grodzisk Maz.
Bez zmian: – Milena Tybora Zespół Szkół Nr 2 – Brwinów Bez zmian: – Milena Tybora Zespół Szkół Nr 2 – Brwinów
Bez zmian: – Ania Zielińska SP – Międzyborów Bez zmian: – Ania Zielińska SP – Międzyborów
Bez zmian: Nagrody ufundowali Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz Starosta Powiatu Grodziskiego Bez zmian: Nagrody ufundowali Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz Starosta Powiatu Grodziskiego
Bez zmian: 2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”. Bez zmian: 2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”.
Bez zmian: II Konkurs Piosenki „Rozmaitości” ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej jesienią br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Celem konkursu było popularyzowanie piosenki polskiej oraz jej twórców i wykonawców. Repertuar utworów był dowolny. Mogła to być piosenka turystyczna, szanty, literacka, kabaretowa itp. Jednak preferowana była piosenka autorska oraz nowe, oryginalne aranżacje istniejących utworów. Bez zmian: II Konkurs Piosenki „Rozmaitości” ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej jesienią br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Celem konkursu było popularyzowanie piosenki polskiej oraz jej twórców i wykonawców. Repertuar utworów był dowolny. Mogła to być piosenka turystyczna, szanty, literacka, kabaretowa itp. Jednak preferowana była piosenka autorska oraz nowe, oryginalne aranżacje istniejących utworów.
Bez zmian: W konkursie uczestniczyło 21 solistów i 6 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 13 solistów i 2 zespoły w kategorii młodzieżowej. Bez zmian: W konkursie uczestniczyło 21 solistów i 6 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 13 solistów i 2 zespoły w kategorii młodzieżowej.
Bez zmian: Przesłuchania konkursowe odbyły się w sobotę, 27 listopada 2004 r. w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1. Bez zmian: Przesłuchania konkursowe odbyły się w sobotę, 27 listopada 2004 r. w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Bez zmian: Jury w składzie: Marzena Grzymała, wokalistka jazzowa oraz autor tekstów Bez zmian: Jury w składzie: Marzena Grzymała, wokalistka jazzowa oraz autor tekstów
Bez zmian: i kompozytor, Alina Stencka, przewodnicząca komisji kultury Rady Miasta Podkowa Leśna, nauczyciel muzyki, Lidia Rolek, muzykolog, nauczyciel gry na gitarze Bez zmian: i kompozytor, Alina Stencka, przewodnicząca komisji kultury Rady Miasta Podkowa Leśna, nauczyciel muzyki, Lidia Rolek, muzykolog, nauczyciel gry na gitarze
Bez zmian: i keyboardzie, Marek Majewski, autor tekstów, kompozytor, znany artysta estradowy, Bez zmian: i keyboardzie, Marek Majewski, autor tekstów, kompozytor, znany artysta estradowy,
Bez zmian: Marek Michaeli, długoletni organizator przeglądów piosenki studenckiej, po przesłuchaniu piosenek konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci (SP) oraz młodzież (Gimnazjum, LO) postanowiło przyznać następujące nagrody Bez zmian: Marek Michaeli, długoletni organizator przeglądów piosenki studenckiej, po przesłuchaniu piosenek konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci (SP) oraz młodzież (Gimnazjum, LO) postanowiło przyznać następujące nagrody
Bez zmian: i wyróżnienia: Bez zmian: i wyróżnienia:
Bez zmian: W kategorii dziecięcej - SOLISTA Bez zmian: W kategorii dziecięcej - SOLISTA
Bez zmian: dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują: Bez zmian: dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Bez zmian: Aneta Urbaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Bez zmian: Aneta Urbaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
Bez zmian: Jakub Jurzyk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim. Bez zmian: Jakub Jurzyk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
Bez zmian: III nagrodę otrzymuje Bez zmian: III nagrodę otrzymuje
Bez zmian: Monika Górecka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Bez zmian: Monika Górecka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje: Bez zmian: II nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Joanna Karwacka ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach Bez zmian: Joanna Karwacka ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Bez zmian: I nagrodę otrzymuje: Bez zmian: I nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Maria Omiecińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim. Bez zmian: Maria Omiecińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
Bez zmian: W kategorii dziecięcej - zespół Bez zmian: W kategorii dziecięcej - zespół
Bez zmian: II Nagrodę otrzymuje Bez zmian: II Nagrodę otrzymuje
Bez zmian: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie Bez zmian: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie
Bez zmian: I Nagrodę otrzymuje Bez zmian: I Nagrodę otrzymuje
Bez zmian: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach Bez zmian: Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Bez zmian: Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Zespołu MOSTOWE NUTKI ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie za wykonanie piosenki Bez zmian: Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Zespołu MOSTOWE NUTKI ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie za wykonanie piosenki
Bez zmian: z akompaniamentem na żywo. Bez zmian: z akompaniamentem na żywo.
Bez zmian: w kategorii młodzieżowej - solista Bez zmian: w kategorii młodzieżowej - solista
Bez zmian: dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują: Bez zmian: dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Bez zmian: Paulina Stefaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie Bez zmian: Paulina Stefaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
Bez zmian: Sylwia Guraj z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku Bez zmian: Sylwia Guraj z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
Bez zmian: III nagrodę otrzymuje: Bez zmian: III nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Beata Tondera z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie Bez zmian: Beata Tondera z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
Bez zmian: II nagrodę otrzymuje: Bez zmian: II nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: Edyta Orzoł z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku Bez zmian: Edyta Orzoł z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
Bez zmian: I nagrodę otrzymuje: Bez zmian: I nagrodę otrzymuje:
Bez zmian: o Grzegorz Pawelec z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku Bez zmian: o Grzegorz Pawelec z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
Bez zmian: w kategorii młodzieżowej - zespół Bez zmian: w kategorii młodzieżowej - zespół
Bez zmian: Nagrodę otrzymuje Bez zmian: Nagrodę otrzymuje
Bez zmian: Zespół CARABOO z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie Bez zmian: Zespół CARABOO z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
Bez zmian: Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Katarzyny Szymańskiej z Klubu Nowus i Relax w Piastowie za wykonanie piosenki Bez zmian: Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Katarzyny Szymańskiej z Klubu Nowus i Relax w Piastowie za wykonanie piosenki
Bez zmian: z własnym akompaniamentem na żywo. Bez zmian: z własnym akompaniamentem na żywo.
Bez zmian: Dyplomy za udział w konkursie otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy . Bez zmian: Dyplomy za udział w konkursie otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy .
Bez zmian: Sponsorami nagród byli: Starosta Powiatu Grodziskiego i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Bez zmian: Sponsorami nagród byli: Starosta Powiatu Grodziskiego i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
Bez zmian: 2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH . Bez zmian: 2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH .
Bez zmian: FINAŁ Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich jest organizowany od 2001 roku. Głównym organizatorem jest Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki. Finały Festiwalu są kontynuacją eliminacji półfinałowych, organizowanych w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Do finałów MFTA kwalifikowani są też laureaci Srebrnej Maski w Siedlcach i festiwali warszawskich. Bez zmian: FINAŁ Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich jest organizowany od 2001 roku. Głównym organizatorem jest Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki. Finały Festiwalu są kontynuacją eliminacji półfinałowych, organizowanych w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Do finałów MFTA kwalifikowani są też laureaci Srebrnej Maski w Siedlcach i festiwali warszawskich.
Bez zmian: Założeniem festiwalu jest aby finał odbywał się co roku w innym mieście na Mazowszu. W roku 2004 miał miejsce w Podkowie Leśnej . W tegorocznej edycji jurorami byli Janusz Macherek – krytyk teatralny, red nacz. Miesięcznika Teatr, Grzegorz Mrówczyński – reżyser teatralny oraz Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie. Bez zmian: Założeniem festiwalu jest aby finał odbywał się co roku w innym mieście na Mazowszu. W roku 2004 miał miejsce w Podkowie Leśnej . W tegorocznej edycji jurorami byli Janusz Macherek – krytyk teatralny, red nacz. Miesięcznika Teatr, Grzegorz Mrówczyński – reżyser teatralny oraz Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie.
Bez zmian: Program festiwalu: Bez zmian: Program festiwalu:
Bez zmian: 4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH Bez zmian: 4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych. Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.
Bez zmian: 10.10 – „Alicja jest…” - sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria - Izabela Rękawek. Bez zmian: 10.10 – „Alicja jest…” - sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria - Izabela Rękawek.
Bez zmian: 11.00 – „Sceny” - wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa - TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka. Bez zmian: 11.00 – „Sceny” - wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa - TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka.
Bez zmian: 12.00 – „Pomiędzy światami” - sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła. Bez zmian: 12.00 – „Pomiędzy światami” - sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła.
Bez zmian: 12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA, Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska -Kłosiewicz . Bez zmian: 12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA, Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska -Kłosiewicz .
Bez zmian: 13.50 – „Winogrona Antygony” - sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska. Bez zmian: 13.50 – „Winogrona Antygony” - sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska.
Bez zmian: 14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa Bez zmian: 14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa
Bez zmian: 16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz TEATR Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum, Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska Bez zmian: 16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz TEATR Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum, Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska
Bez zmian: 17.15 – „Poszukiwanie wielkości” - wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska. Bez zmian: 17.15 – „Poszukiwanie wielkości” - wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska.
Bez zmian: 17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski. Bez zmian: 17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski.
Bez zmian: 18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książę” - wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska. Bez zmian: 18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książę” - wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska.
Bez zmian: 19.45 – „Kot” - wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk . Bez zmian: 19.45 – „Kot” - wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk .
Bez zmian: 20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”. Bez zmian: 20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
Bez zmian: 21.15 – Kolacja przy ognisku. Bez zmian: 21.15 – Kolacja przy ognisku.
Bez zmian: ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Bez zmian: ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Bez zmian: 5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH Bez zmian: 5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH
Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych. Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.
Bez zmian: 10.15 – „Kolor wygrywa” - sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach. Bez zmian: 10.15 – „Kolor wygrywa” - sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Bez zmian: Reżyseria – Mariola Strus Bez zmian: Reżyseria – Mariola Strus
Bez zmian: 11.00 – „Wpadł słoń do szafy” - Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI, Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak Bez zmian: 11.00 – „Wpadł słoń do szafy” - Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI, Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
Bez zmian: 11.45 – „Na podwórku” - wg wierszy Agnieszki Fronczek - Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk Bez zmian: 11.45 – „Na podwórku” - wg wierszy Agnieszki Fronczek - Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk
Bez zmian: 12.30 – „Magiczne drzewo” - sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1 Bez zmian: 12.30 – „Magiczne drzewo” - sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
Bez zmian: w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek Bez zmian: w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek
Bez zmian: 13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka Bez zmian: 13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka
Bez zmian: 13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa Bez zmian: 13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa
Bez zmian: 15.00 – „Pięć minut” - sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska Bez zmian: 15.00 – „Pięć minut” - sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
Bez zmian: 15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114 w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał Bez zmian: 15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114 w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał
Bez zmian: 16.30 – „Dom na końcu ulicy” - spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska Bez zmian: 16.30 – „Dom na końcu ulicy” - spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska
Bez zmian: 17.15 – Kolacja przy ognisku. Bez zmian: 17.15 – Kolacja przy ognisku.
Bez zmian: ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Bez zmian: ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Bez zmian: W kategorii teatrów młodzieżowych I Nagrodę otrzymał TEATR Bez zmian: W kategorii teatrów młodzieżowych I Nagrodę otrzymał TEATR
Bez zmian: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze II Społecznego Gimnazjum w Warszawie za spektakl „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz (Reżyseria – Zuzanna Fijewska). Bez zmian: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze II Społecznego Gimnazjum w Warszawie za spektakl „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz (Reżyseria – Zuzanna Fijewska).
Bez zmian: W kategorii teatrów dziecięcych I Nagrodę otrzymał TEATR SZÓSTECZKA, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim za spektakl. „LOTERIA” – (Reżyseria – Hanna Gorzałka). Bez zmian: W kategorii teatrów dziecięcych I Nagrodę otrzymał TEATR SZÓSTECZKA, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim za spektakl. „LOTERIA” – (Reżyseria – Hanna Gorzałka).
Bez zmian: Sponsorami nagród byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Bez zmian: Sponsorami nagród byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Bez zmian: i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. Bez zmian: i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
Bez zmian: 3. GALERIA A. Bez zmian: 3. GALERIA A.
Bez zmian: W roku 2004 odbyło się 9 wystaw w Galerii A Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Prezentowane było malarstwo, rysunek, grafika, fotografia - zarówno artystów profesjonalnych jak i prac młodych artystów, dzieci i młodzieży. Bez zmian: W roku 2004 odbyło się 9 wystaw w Galerii A Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Prezentowane było malarstwo, rysunek, grafika, fotografia - zarówno artystów profesjonalnych jak i prac młodych artystów, dzieci i młodzieży.
Bez zmian: Styczeń: Hanna Maria Głodkowska, wystawa malarstwa Bez zmian: Styczeń: Hanna Maria Głodkowska, wystawa malarstwa
Bez zmian: Mieszka w Podkowie Leśnej. W latach 1997-2004 uczęszczała do pracowni Jacka Bukowskiego. Od 2002 r. jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików. Udział Bez zmian: Mieszka w Podkowie Leśnej. W latach 1997-2004 uczęszczała do pracowni Jacka Bukowskiego. Od 2002 r. jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików. Udział
Bez zmian: w licznych wystawach w Polsce. Bez zmian: w licznych wystawach w Polsce.
Bez zmian: Wernisaż: 10 stycznia 2004 r. – wystawa do 5 lutego Bez zmian: Wernisaż: 10 stycznia 2004 r. – wystawa do 5 lutego
Bez zmian: Luty/marzec: Zofia Szczygło „Inspiracje ze snu”, wystawa malarstwa i fotografii Bez zmian: Luty/marzec: Zofia Szczygło „Inspiracje ze snu”, wystawa malarstwa i fotografii
Bez zmian: Mieszka w Brwinowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu. Udział w licznych wystawach w Polsce i we Francji. Bez zmian: Mieszka w Brwinowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu. Udział w licznych wystawach w Polsce i we Francji.
Bez zmian: Wernisaż: 14 lutego 2004 r. – wystawa do 15 marca Bez zmian: Wernisaż: 14 lutego 2004 r. – wystawa do 15 marca
Bez zmian: Marzec/kwiecień : „Wiosenne impresje”, wystawa pokonkursowa Bez zmian: Marzec/kwiecień : „Wiosenne impresje”, wystawa pokonkursowa
Bez zmian: W V otwartym konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOK wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Milanówka, Międzyborowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Piastowa, Żółwina i Żyrardowa. W tym roku tematem konkursu były: „Wiosenne impresje”. Wpłynęły 297 prac, które oceniało jury złożone z artystów: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek. Przyznano 9 równorzędnych nagród i 12 wyróżnień oraz 52 prace zakwalifikowano na wystawę pokonkursową, która odbyła się w Galerii A. Bez zmian: W V otwartym konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOK wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Milanówka, Międzyborowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Piastowa, Żółwina i Żyrardowa. W tym roku tematem konkursu były: „Wiosenne impresje”. Wpłynęły 297 prac, które oceniało jury złożone z artystów: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek. Przyznano 9 równorzędnych nagród i 12 wyróżnień oraz 52 prace zakwalifikowano na wystawę pokonkursową, która odbyła się w Galerii A.
Bez zmian: Wernisaż: 20 marca 2004 r. – wystawa do 18 kwietnia Bez zmian: Wernisaż: 20 marca 2004 r. – wystawa do 18 kwietnia
Bez zmian: Kwiecień/maj: Leokadia Nastały „Preludia deszczowe, wystawa malarstwa Bez zmian: Kwiecień/maj: Leokadia Nastały „Preludia deszczowe, wystawa malarstwa
Bez zmian: i grafiki Bez zmian: i grafiki
Bez zmian: Mieszka w Piasecznie. Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Brała udział w 35 wystawach w Polsce i za granicą. Bez zmian: Mieszka w Piasecznie. Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Brała udział w 35 wystawach w Polsce i za granicą.
Bez zmian: Wernisaż: 24 kwietnia 2004 r. – wystawa do 26 maja Bez zmian: Wernisaż: 24 kwietnia 2004 r. – wystawa do 26 maja
Bez zmian: Maj/czerwiec: Katarzyna Dippel, wystawa malarstwa i fotografii Bez zmian: Maj/czerwiec: Katarzyna Dippel, wystawa malarstwa i fotografii
Bez zmian: Mieszka w Brwinowie. Studia ukończyła na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1998 r. W pracowni prof. Lecha Majewskiego. Bez zmian: Mieszka w Brwinowie. Studia ukończyła na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1998 r. W pracowni prof. Lecha Majewskiego.
Bez zmian: Wernisaż: 29 maja 2004 r. – wystawa do 16 czerwca Bez zmian: Wernisaż: 29 maja 2004 r. – wystawa do 16 czerwca
Bez zmian: Czerwiec: Wystawa’2004, prezentacja dorobku uczestników zajęć Bez zmian: Czerwiec: Wystawa’2004, prezentacja dorobku uczestników zajęć
Bez zmian: w Pracowni Plastycznej MOK oraz rzeźby w glinie Bez zmian: w Pracowni Plastycznej MOK oraz rzeźby w glinie
Bez zmian: Zaprezentowane zostały prace malarskie, rysunki, prace przestrzenne, rzeźby 23 dzieci Bez zmian: Zaprezentowane zostały prace malarskie, rysunki, prace przestrzenne, rzeźby 23 dzieci
Bez zmian: i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat. Bez zmian: i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat.
Bez zmian: Wernisaż: 19 czerwca 2004 r., wystawa do końca sierpnia Bez zmian: Wernisaż: 19 czerwca 2004 r., wystawa do końca sierpnia
Bez zmian: Wrzesień: Marek Zdrzyłowski „Klimaty”, wystawa fotografii Bez zmian: Wrzesień: Marek Zdrzyłowski „Klimaty”, wystawa fotografii
Bez zmian: Mieszka w miejscowości Urzut. Jest redaktorem gazety „Co? Gdzie? Kiedy? Wernisaż: Bez zmian: Mieszka w miejscowości Urzut. Jest redaktorem gazety „Co? Gdzie? Kiedy? Wernisaż:
Bez zmian: 11 września 2004 – wystawa do 5 października Bez zmian: 11 września 2004 – wystawa do 5 października
Bez zmian: Październik/listopad: Anna Kołakowska, wystawa ilustracji Bez zmian: Październik/listopad: Anna Kołakowska, wystawa ilustracji
Bez zmian: Mieszka w Podkowie Leśnej. W 1953 r. ukończyła studia na Wydz. Grafiki Użytkowej ASP w Warszawie w pracowni prof. Wacława Radwana. W latach 1951-82 pracowała w red. „Płomyczka”, od 1955 jako kierownik artystyczny. Brała udział w licznych wystawach ilustracji książkowej. Zilustrowała 25 książek, głównie dla dzieci i młodzieży. Bez zmian: Mieszka w Podkowie Leśnej. W 1953 r. ukończyła studia na Wydz. Grafiki Użytkowej ASP w Warszawie w pracowni prof. Wacława Radwana. W latach 1951-82 pracowała w red. „Płomyczka”, od 1955 jako kierownik artystyczny. Brała udział w licznych wystawach ilustracji książkowej. Zilustrowała 25 książek, głównie dla dzieci i młodzieży.
Bez zmian: Wernisaż: 9 października 2004 r. – wystawa do 15 listopada. Bez zmian: Wernisaż: 9 października 2004 r. – wystawa do 15 listopada.
Bez zmian: Listopad/grudzień: Joanna Mianowska „Chwile”, wystawa malarstwa Bez zmian: Listopad/grudzień: Joanna Mianowska „Chwile”, wystawa malarstwa
Bez zmian: Mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej w 1983 r. Udział w licznych wystawach na terenie Polski Bez zmian: Mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej w 1983 r. Udział w licznych wystawach na terenie Polski
Bez zmian: Wernisaż: 6 grudnia 2003 r. Bez zmian: Wernisaż: 6 grudnia 2003 r.
Bez zmian: 4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE. Bez zmian: 4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
Bez zmian: Konfrontacje odbyły się 25 września 2004 r. na terenie MOK-u w ramach inauguracji sezonu kulturalnego. Ich celem była integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. Bez zmian: Konfrontacje odbyły się 25 września 2004 r. na terenie MOK-u w ramach inauguracji sezonu kulturalnego. Ich celem była integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością.
Bez zmian: Swój dorobek artystyczny prezentowali: Bez zmian: Swój dorobek artystyczny prezentowali:
Bez zmian: Artyści indywidualni: Bez zmian: Artyści indywidualni:
Bez zmian: Paweł Cabanowski Bez zmian: Paweł Cabanowski
Bez zmian: Jakub Cwieczkowski Bez zmian: Jakub Cwieczkowski
Bez zmian: Paweł Czajkowski Bez zmian: Paweł Czajkowski
Bez zmian: Joanna Jarco Bez zmian: Joanna Jarco
Bez zmian: Beata Kamoji Bez zmian: Beata Kamoji
Bez zmian: Agnieszka Kremky Bez zmian: Agnieszka Kremky
Bez zmian: Małgorzata Lekszycka Bez zmian: Małgorzata Lekszycka
Bez zmian: Milena Łakomska Bez zmian: Milena Łakomska
Bez zmian: Jakub Łęcki Bez zmian: Jakub Łęcki
Bez zmian: Anna i Piotr Łukasiewiczowie Bez zmian: Anna i Piotr Łukasiewiczowie
Bez zmian: Jacek Malicki Bez zmian: Jacek Malicki
Bez zmian: Bogumiła Niemirowska Bez zmian: Bogumiła Niemirowska
Bez zmian: Paweł Sochacki Bez zmian: Paweł Sochacki
Bez zmian: Cezary Stawski Bez zmian: Cezary Stawski
Bez zmian: Zofia Szczygło Bez zmian: Zofia Szczygło
Bez zmian: Krystyna Uliasz Bez zmian: Krystyna Uliasz
Bez zmian: Urszula Zawiasa Bez zmian: Urszula Zawiasa
Bez zmian: Grupy twórcze: Bez zmian: Grupy twórcze:
Bez zmian: - Artyści z Fabryki Sztuki: Anna Luiza Juśkiewicz, Małgorzata Kopacewicz, Wojciech Kopacewicz, Krzysztof Kościesza „Kicior”, Flora Wadowska, Barbara Matuszewska-Berg, Sylwia Krzemianowska. Bez zmian: - Artyści z Fabryki Sztuki: Anna Luiza Juśkiewicz, Małgorzata Kopacewicz, Wojciech Kopacewicz, Krzysztof Kościesza „Kicior”, Flora Wadowska, Barbara Matuszewska-Berg, Sylwia Krzemianowska.
Bez zmian: - Galeria „Zaoczna”. Bez zmian: - Galeria „Zaoczna”.
Bez zmian: Na zakończenie imprezy odbył się koncert Tadeusza Studnika „Studio Dźwięków Niemożliwych” z Warszawy i bankiet. Bez zmian: Na zakończenie imprezy odbył się koncert Tadeusza Studnika „Studio Dźwięków Niemożliwych” z Warszawy i bankiet.
Bez zmian: 5. SCENA PREZENTACJE. Bez zmian: 5. SCENA PREZENTACJE.
Bez zmian: Cykl mający na celu prezentacje form teatralnych i muzycznych (monodramy, małe formy teatralne, spektakle dla dzieci, koncert, recitale) wykonywane zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów. Bez zmian: Cykl mający na celu prezentacje form teatralnych i muzycznych (monodramy, małe formy teatralne, spektakle dla dzieci, koncert, recitale) wykonywane zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów.
Bez zmian: 10.01. godz. 1800 –Teatr Parabuch z Warszawy Bez zmian: 10.01. godz. 1800 –Teatr Parabuch z Warszawy
Bez zmian: godz. 1800-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik Bez zmian: godz. 1800-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik
Bez zmian: godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik. Bez zmian: godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.
Bez zmian: 17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek. Bez zmian: 17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.
Bez zmian: 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu. Bez zmian: 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.
Bez zmian: 6.02. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku” (w ramach akcji zima w mieście) Bez zmian: 6.02. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku” (w ramach akcji zima w mieście)
Bez zmian: 13.02. godz. 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju” Bez zmian: 13.02. godz. 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”
Bez zmian: 27.03. godz. 1700 – Prapremiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 27.03. godz. 1700 – Prapremiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: (w ramach międzynarodowego dnia teatru) Bez zmian: (w ramach międzynarodowego dnia teatru)
Bez zmian: 3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek. Bez zmian: 3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
Bez zmian: 18.04. godz. 1700 – Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 18.04. godz. 1700 – Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach. Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
Bez zmian: 2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele” Bez zmian: 2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
Bez zmian: 9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich. Bez zmian: 9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
Bez zmian: 23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej. Bez zmian: 23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 30.05. godz. 1700 – Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół, reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 30.05. godz. 1700 – Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół, reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: 19.06. godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4) Bez zmian: 19.06. godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
Bez zmian: 19.06. godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska. (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4) Bez zmian: 19.06. godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska. (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
Bez zmian: 26.06. godz. 1700 – Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach. Bez zmian: 26.06. godz. 1700 – Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
Bez zmian: 9.07. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” (w ramach artystycznych wakacji) Bez zmian: 9.07. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” (w ramach artystycznych wakacji)
Bez zmian: 23.07. godz.1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski” (w ramach artystycznych wakacji) Bez zmian: 23.07. godz.1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski” (w ramach artystycznych wakacji)
Bez zmian: 28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej Bez zmian: 28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej
Bez zmian: w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?” Teatru Druid. Bez zmian: w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?” Teatru Druid.
Bez zmian: 6.11. godz. 1800 – Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach. Bez zmian: 6.11. godz. 1800 – Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.
Bez zmian: 21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna” Bez zmian: 21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna”
Bez zmian: w wykonaniu ART-RE z Krakowa. Bez zmian: w wykonaniu ART-RE z Krakowa.
Bez zmian: 3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały. Bez zmian: 3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
Bez zmian: 5.12. godz. 1230 - mikołajkowy spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski) Bez zmian: 5.12. godz. 1230 - mikołajkowy spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
Bez zmian: 17.12. godz. 1830 – „Wolność” Teatru Syndyk z MOK-u w Podkowie Leśnej. Bez zmian: 17.12. godz. 1830 – „Wolność” Teatru Syndyk z MOK-u w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego Bez zmian: 20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego
Bez zmian: w Podkowie Leśnej. Bez zmian: w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry Bez zmian: 29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry
Bez zmian: na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek Bez zmian: na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek
Bez zmian: 6. KINO. Bez zmian: 6. KINO.
Bez zmian: W 2004 r. odbyło się 78 seansów filmowych, w tym filmy polskie, zagraniczne, artystyczne, dla dzieci i w ramach edukacji filmowej. Projekcje indywidualne Bez zmian: W 2004 r. odbyło się 78 seansów filmowych, w tym filmy polskie, zagraniczne, artystyczne, dla dzieci i w ramach edukacji filmowej. Projekcje indywidualne
Bez zmian: i dla widowni zorganizowanej. W sumie obejrzało je 2373 widzów. Bez zmian: i dla widowni zorganizowanej. W sumie obejrzało je 2373 widzów.
Bez zmian: 6.1. EDUKACJA FILMOWA. Bez zmian: 6.1. EDUKACJA FILMOWA.
Bez zmian: Program edukacyjny realizowany we współpracy z Gimnazjum i LO w Brwinowie. Bez zmian: Program edukacyjny realizowany we współpracy z Gimnazjum i LO w Brwinowie.
Bez zmian: W 2004 roku prezentowane były : Bez zmian: W 2004 roku prezentowane były :
Bez zmian: 13 .01. godz. 1000 –„Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer. Bez zmian: 13 .01. godz. 1000 –„Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
Bez zmian: 25-26.02. godz. 900 – film historyczny: „Król tańczy”. Bez zmian: 25-26.02. godz. 900 – film historyczny: „Król tańczy”.
Bez zmian: 23.03. godz. 900 – współczesny melodramat „Con amore”. Bez zmian: 23.03. godz. 900 – współczesny melodramat „Con amore”.
Bez zmian: 20.04. godz. 900 – „ Bufalo solders” Bez zmian: 20.04. godz. 900 – „ Bufalo solders”
Bez zmian: 14.05. godz. 930 – „Danton” Bez zmian: 14.05. godz. 930 – „Danton”
Bez zmian: 20.05. godz. 1030 – „Człowiek z żelaza” Bez zmian: 20.05. godz. 1030 – „Człowiek z żelaza”
Bez zmian: 6.2. KINO ARTYSTYCZNE. Bez zmian: 6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
Bez zmian: Cykl realizowany od października 2001 r. mający na celu przybliżenie twórczości reżyserów tworzących kino autorskie, niekomercyjne, zmuszają do refleksji. Bez zmian: Cykl realizowany od października 2001 r. mający na celu przybliżenie twórczości reżyserów tworzących kino autorskie, niekomercyjne, zmuszają do refleksji.
Bez zmian: W ramach kina artystycznego, 4.01. godz. 1800 odbyło się Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej) po spotkaniu obejrzeliśmy film pt. „Skarga” – Pl. 1991, Bez zmian: W ramach kina artystycznego, 4.01. godz. 1800 odbyło się Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej) po spotkaniu obejrzeliśmy film pt. „Skarga” – Pl. 1991,
Bez zmian: 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński. Bez zmian: 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
Bez zmian: Ponadto pokazano: „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia, „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy, „Żurek”, Polska, „WARSZAWA” Pl. ,„INWAZJA BARBARZYŃCÓW”, Kanada, „Miasto Boga”,Brazylia- Francja-USA, „KRÓL UBU”, „DRÓŻNIK” – Pl. 2004, – Wody Allen „Życie i cała reszta” „POWRÓT” , Rosja, „Być i mieć”, Francja 2004, „JEGO BRAT” „SŁOŃ”, USA, „O piątej popołudniu”, Iran, „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar, Hiszpania. Bez zmian: Ponadto pokazano: „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia, „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy, „Żurek”, Polska, „WARSZAWA” Pl. ,„INWAZJA BARBARZYŃCÓW”, Kanada, „Miasto Boga”,Brazylia- Francja-USA, „KRÓL UBU”, „DRÓŻNIK” – Pl. 2004, – Wody Allen „Życie i cała reszta” „POWRÓT” , Rosja, „Być i mieć”, Francja 2004, „JEGO BRAT” „SŁOŃ”, USA, „O piątej popołudniu”, Iran, „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar, Hiszpania.
Bez zmian: 25 .04.2004 r. odbyły się pokazy filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.) Bez zmian: 25 .04.2004 r. odbyły się pokazy filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)
Bez zmian: godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel Bez zmian: godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
Bez zmian: godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” - Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski Bez zmian: godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” - Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski
Bez zmian: 7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004. Bez zmian: 7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
Bez zmian: 7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE - 2 - 14 lutego 2004 r. Bez zmian: 7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE - 2 - 14 lutego 2004 r.
Bez zmian: Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, którzy Bez zmian: Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, którzy
Bez zmian: z różnych względów nie mogli wyjechać na zimowiska oraz umożliwienie im twórczego spędzania wolnego czasu. Bez zmian: z różnych względów nie mogli wyjechać na zimowiska oraz umożliwienie im twórczego spędzania wolnego czasu.
Bez zmian: Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 900-1500 Bez zmian: Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 900-1500
Bez zmian: Codziennie odbywały się w godzinach 10-12 zajęcia z instruktorami z zakresu: muzyki, plastyki i teatru, grafiki komputerowej Ponadto organizowaliśmy spektakle teatralne: „Bałwanek w cyrku” „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”, projekcje filmów kinowych, bal dla dzieci jak również spacery i zabawy na śniegu, zabawy Bez zmian: Codziennie odbywały się w godzinach 10-12 zajęcia z instruktorami z zakresu: muzyki, plastyki i teatru, grafiki komputerowej Ponadto organizowaliśmy spektakle teatralne: „Bałwanek w cyrku” „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”, projekcje filmów kinowych, bal dla dzieci jak również spacery i zabawy na śniegu, zabawy
Bez zmian: w MOK, bilard, tenis stołowy. Dzieci również mogły korzystać z internetu. Bez zmian: w MOK, bilard, tenis stołowy. Dzieci również mogły korzystać z internetu.
Bez zmian: Na codzienne zajęcia przychodziło ok. 20 - 30 dzieci, co zmusiło nas do dzielenia uczestników na dwie grupy i organizowania dodatkowych, niekiedy improwizowanych zajęć, odbywających się równocześnie. Dzieci w grupach uczyły się piosenek przy akompaniamencie fortepianu, odbywały ćwiczenia z ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, a także rysowały, malowały Bez zmian: Na codzienne zajęcia przychodziło ok. 20 - 30 dzieci, co zmusiło nas do dzielenia uczestników na dwie grupy i organizowania dodatkowych, niekiedy improwizowanych zajęć, odbywających się równocześnie. Dzieci w grupach uczyły się piosenek przy akompaniamencie fortepianu, odbywały ćwiczenia z ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, a także rysowały, malowały
Bez zmian: i robiły dla siebie ozdoby na Bal Przebierańców. Bez zmian: i robiły dla siebie ozdoby na Bal Przebierańców.
Bez zmian: Codziennie o godz.12.30 dzieci dostawały obiad przygotowywany w MOK. Bez zmian: Codziennie o godz.12.30 dzieci dostawały obiad przygotowywany w MOK.
Bez zmian: Każdy rodzaj zajęć zakończył się pokazem efektów pracy w ostatni dzień ferii. Pokaz rozpoczął się od występu muzycznego. Dzieci odśpiewały wspólnie kilka piosenek, następna grupa pokazała przedstawienie teatralne pt.” Wybory króla Bez zmian: Każdy rodzaj zajęć zakończył się pokazem efektów pracy w ostatni dzień ferii. Pokaz rozpoczął się od występu muzycznego. Dzieci odśpiewały wspólnie kilka piosenek, następna grupa pokazała przedstawienie teatralne pt.” Wybory króla
Bez zmian: w zoo”. Natomiast w sali i holu MOK wywieszono prace plastyczne i z grafiki komputerowej. Bez zmian: w zoo”. Natomiast w sali i holu MOK wywieszono prace plastyczne i z grafiki komputerowej.
Bez zmian: Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach Bez zmian: Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach
Bez zmian: i dobrze bawiły się na imprezach. Wyłoniła się też grupka, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Założone cele udało się, więc zrealizować. Bez zmian: i dobrze bawiły się na imprezach. Wyłoniła się też grupka, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Założone cele udało się, więc zrealizować.
Bez zmian: 7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE - 1-30 lipca 2004 r. Bez zmian: 7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE - 1-30 lipca 2004 r.
Bez zmian: Przygotowując się do „Artystycznych Wakacji” mieliśmy na uwadze trzy cele: Bez zmian: Przygotowując się do „Artystycznych Wakacji” mieliśmy na uwadze trzy cele:
Bez zmian: zapewnienie dzieciom mieszkającym w Podkowie Leśnej i okolicy spędzenia wakacji w sposób miły, twórczy i bezpieczny, Bez zmian: zapewnienie dzieciom mieszkającym w Podkowie Leśnej i okolicy spędzenia wakacji w sposób miły, twórczy i bezpieczny,
Bez zmian: umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz inspirowanie do aktywności twórczej czyli wychowanie przez sztukę, Bez zmian: umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz inspirowanie do aktywności twórczej czyli wychowanie przez sztukę,
Bez zmian: pozyskanie nowych uczestników zajęć artystycznych proponowanych przez MOK Bez zmian: pozyskanie nowych uczestników zajęć artystycznych proponowanych przez MOK
Bez zmian: w roku szkolnym 2004/5. Bez zmian: w roku szkolnym 2004/5.
Bez zmian: Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 1000-1600 Bez zmian: Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 1000-1600
Bez zmian: WARSZTATY ARTYSTYCZNE. Zajęcia artystyczne odbywały się codziennie Bez zmian: WARSZTATY ARTYSTYCZNE. Zajęcia artystyczne odbywały się codziennie
Bez zmian: w godz. 1000-1300 . Dzieci w małych grupkach uczestniczyły na przemian w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych i z grafiki komputerowej. Ćwiczyły układy taneczne do muzyki nowoczesnej, robiły ćwiczenia językowe i uczyły się ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, poznawały programy graficzne a także rysowały, malowały i robiły dla siebie ozdoby na bal kostiumowy. Bez zmian: w godz. 1000-1300 . Dzieci w małych grupkach uczestniczyły na przemian w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych i z grafiki komputerowej. Ćwiczyły układy taneczne do muzyki nowoczesnej, robiły ćwiczenia językowe i uczyły się ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, poznawały programy graficzne a także rysowały, malowały i robiły dla siebie ozdoby na bal kostiumowy.
Bez zmian: POSIŁKI. Codziennie dzieci dostawały obiad. Do 14 lipca były to obiady w stołówce Szkoły Samorządowej. Od 19 lipca wynajęliśmy firmę cateringową, która codziennie dowoziła posiłki do MOK-u. Bez zmian: POSIŁKI. Codziennie dzieci dostawały obiad. Do 14 lipca były to obiady w stołówce Szkoły Samorządowej. Od 19 lipca wynajęliśmy firmę cateringową, która codziennie dowoziła posiłki do MOK-u.
Bez zmian: SPEKTAKLE TEATRALNE. W ramach akcji prezentowane były następujące spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów z „ART-RE w Krakowie: „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 9.07.2004, „Pan Twardowski” – 23.07.2004 Bez zmian: SPEKTAKLE TEATRALNE. W ramach akcji prezentowane były następujące spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów z „ART-RE w Krakowie: „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 9.07.2004, „Pan Twardowski” – 23.07.2004
Bez zmian: KINO. W ramach akcji w kinie pokazane były następujące filmy dla dzieci: Bez zmian: KINO. W ramach akcji w kinie pokazane były następujące filmy dla dzieci:
Bez zmian: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania –1.07., 5.07. Bez zmian: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania –1.07., 5.07.
Bez zmian: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska – 2.07., 7.07. Bez zmian: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska – 2.07., 7.07.
Bez zmian: „Jelonek Bambi poznaje świat”, fabularny, ZSRR . – 6.07., 8.07. Bez zmian: „Jelonek Bambi poznaje świat”, fabularny, ZSRR . – 6.07., 8.07.
Bez zmian: „Proszę słonia”, animowany Pl. – 12.07. Bez zmian: „Proszę słonia”, animowany Pl. – 12.07.
Bez zmian: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl. . –9.07., 13.07. Bez zmian: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl. . –9.07., 13.07.
Bez zmian: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. - do wyboru. –1.07., 5.07. Bez zmian: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. - do wyboru. –1.07., 5.07.
Bez zmian: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min. – 19.07. Bez zmian: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min. – 19.07.
Bez zmian: „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA. – 20.07., 21.07. Bez zmian: „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA. – 20.07., 21.07.
Bez zmian: „Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min – 22.07., 5.07. Bez zmian: „Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min – 22.07., 5.07.
Bez zmian: „TROJA”, fab. USA. – 23.07., 24.07. Bez zmian: „TROJA”, fab. USA. – 23.07., 24.07.
Bez zmian: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany, – 26.07. Bez zmian: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany, – 26.07.
Bez zmian: „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing. – 27.07., 28.07. Bez zmian: „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing. – 27.07., 28.07.
Bez zmian: „Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” animowany, Pl. – 29.07. Bez zmian: „Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” animowany, Pl. – 29.07.
Bez zmian: BAL KOSTIUMOWY. 16 lipca o godz. 1300 wraz z PKPS-em zorganizowaliśmy bal kostiumowy dla dzieci . Była to zabawa z wodzirejem przeplatana konkursami z nagrodami. W przerwach na dzieci czekał poczęstunek (słodycze i napoje). Bez zmian: BAL KOSTIUMOWY. 16 lipca o godz. 1300 wraz z PKPS-em zorganizowaliśmy bal kostiumowy dla dzieci . Była to zabawa z wodzirejem przeplatana konkursami z nagrodami. W przerwach na dzieci czekał poczęstunek (słodycze i napoje).
Bez zmian: WYJAZDY NA BASEN. Raz w tygodniu organizowaliśmy dzieciom wyjazd kolejką WKD do Pruszkowa na basen, gdzie dzieci pod bacznym okiem opiekunów mogły uczyć się pływać, skorzystać ze zjeżdżalni czy sauny. – 9.07., 15.07., 21.07. i 28.07. 2004. Bez zmian: WYJAZDY NA BASEN. Raz w tygodniu organizowaliśmy dzieciom wyjazd kolejką WKD do Pruszkowa na basen, gdzie dzieci pod bacznym okiem opiekunów mogły uczyć się pływać, skorzystać ze zjeżdżalni czy sauny. – 9.07., 15.07., 21.07. i 28.07. 2004.
Bez zmian: WYCIECZKA DO „PEPELANDU”. 14 lipca 2004 r. wraz z dziećmi z półkolonii organizowanymi przez PKPS wybraliśmy się na wycieczkę do Dziekanowa Nowego gdzie znajduje się park rozrywki „Pepeland”. Tam można się było przejechać bryczką i konno, skorzystać z „małpiego gaju” ze zjeżdżalnią, obejrzeć (od środka także!) czołg i helikopter, oraz pokarmić zwierzęta takie jak kozy, lamy, świnki czy osły, w mini – zoo. Największą atrakcją był chyba przejazd na dachu wozu strażackiego oraz zjazd windą desantową z wysokości trzeciego piętra i przejście mostem linowym, na tej samej wysokości. Na wszystkich głodomorów czekały kiełbaski z grilla. Bez zmian: WYCIECZKA DO „PEPELANDU”. 14 lipca 2004 r. wraz z dziećmi z półkolonii organizowanymi przez PKPS wybraliśmy się na wycieczkę do Dziekanowa Nowego gdzie znajduje się park rozrywki „Pepeland”. Tam można się było przejechać bryczką i konno, skorzystać z „małpiego gaju” ze zjeżdżalnią, obejrzeć (od środka także!) czołg i helikopter, oraz pokarmić zwierzęta takie jak kozy, lamy, świnki czy osły, w mini – zoo. Największą atrakcją był chyba przejazd na dachu wozu strażackiego oraz zjazd windą desantową z wysokości trzeciego piętra i przejście mostem linowym, na tej samej wysokości. Na wszystkich głodomorów czekały kiełbaski z grilla.
Bez zmian: MUZEA. Aby dzieci poznały trochę historii swojego terenu, 28 lipca odwiedziliśmy Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie a następnego dnia Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Okazało się, że niektóre dzieci, pomimo tego że mieszkają w Podkowie Leśnej i okolicy nigdy nie były w tych muzeach. Bez zmian: MUZEA. Aby dzieci poznały trochę historii swojego terenu, 28 lipca odwiedziliśmy Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie a następnego dnia Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Okazało się, że niektóre dzieci, pomimo tego że mieszkają w Podkowie Leśnej i okolicy nigdy nie były w tych muzeach.
Bez zmian: INNE ZAJĘCIA. Po warsztatach artystycznych i obiedzie lub tuż przed obiadem organizowane były zabawy na wolnym powietrzu. Czasami były to rozgrywki piłkarskie, spacery po parku oraz ulubione przez dzieci podchody (pełne różnych, łatwiejszych i trudniejszych zadań) oraz ciekawe gry terenowe. Każde Bez zmian: INNE ZAJĘCIA. Po warsztatach artystycznych i obiedzie lub tuż przed obiadem organizowane były zabawy na wolnym powietrzu. Czasami były to rozgrywki piłkarskie, spacery po parku oraz ulubione przez dzieci podchody (pełne różnych, łatwiejszych i trudniejszych zadań) oraz ciekawe gry terenowe. Każde
Bez zmian: z dzieci mogło też przez godzinę dziennie korzystać z pracowni komputerowej, gdzie grały w dostępne tam gry edukacyjne, bądź serfowały po internecie. Do dyspozycji był też stół bilardowy, piłki, kredki, skakanki, kreda do rysowania, czy zestaw do badmintona. Wszystko pod opieką wolontariuszy. Bez zmian: z dzieci mogło też przez godzinę dziennie korzystać z pracowni komputerowej, gdzie grały w dostępne tam gry edukacyjne, bądź serfowały po internecie. Do dyspozycji był też stół bilardowy, piłki, kredki, skakanki, kreda do rysowania, czy zestaw do badmintona. Wszystko pod opieką wolontariuszy.
Bez zmian: CHRZEST POŁKOLONISTY. W ostatni dzień półkolonii po wspólnym ognisku został zorganizowany chrzest półkolonisty. Dzieci zdawały egzamin, który składał się z np. takich punktów jak, przejście ciemnym tunelem, przetoczenie nosem jajka po podłodze, przejście boso po dywanie z szyszek, wypicie tajemnej mikstury czy odpowiedzenie na pytania z zakresu wiedzy o MOK i półkoloniach, takich jak np. kogo użądliła osa, kto porwał Kingę i Kasię?, który z opiekunów jest najwyższy?, wymień jedno z muzeów, które odwiedziliśmy lub na ilu konikach można było jeździć w „Pepelandzie”? itp. Bez zmian: CHRZEST POŁKOLONISTY. W ostatni dzień półkolonii po wspólnym ognisku został zorganizowany chrzest półkolonisty. Dzieci zdawały egzamin, który składał się z np. takich punktów jak, przejście ciemnym tunelem, przetoczenie nosem jajka po podłodze, przejście boso po dywanie z szyszek, wypicie tajemnej mikstury czy odpowiedzenie na pytania z zakresu wiedzy o MOK i półkoloniach, takich jak np. kogo użądliła osa, kto porwał Kingę i Kasię?, który z opiekunów jest najwyższy?, wymień jedno z muzeów, które odwiedziliśmy lub na ilu konikach można było jeździć w „Pepelandzie”? itp.
Bez zmian: Po zdanym egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk króla i królowej półkolonii – wolontariuszy Klaudii i Dawida. Natomiast w holu MOK wywieszono prace dzieci, które powstały podczas warsztatów plastycznych Bez zmian: Po zdanym egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk króla i królowej półkolonii – wolontariuszy Klaudii i Dawida. Natomiast w holu MOK wywieszono prace dzieci, które powstały podczas warsztatów plastycznych
Bez zmian: i grafiki komputerowej. Bez zmian: i grafiki komputerowej.
Bez zmian: WOLONTARIUSZE. W czasie „Artystycznych Wakacji” pomagało nam 8 wolontariuszy, którzy w większości są wychowankami MOK-u, wywodzą się Bez zmian: WOLONTARIUSZE. W czasie „Artystycznych Wakacji” pomagało nam 8 wolontariuszy, którzy w większości są wychowankami MOK-u, wywodzą się
Bez zmian: z grup teatralnych, którymi opiekują się Beata Bierońska i Jerzy Lach. Bez zmian: z grup teatralnych, którymi opiekują się Beata Bierońska i Jerzy Lach.
Bez zmian: EFEKTY. Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach i dobrze bawiły się na imprezach, wyjazdach i basenie. Wyłoniły się też dzieci, która chciałaby kontynuować zajęciach artystyczne. We wrześniu powstały nowe zajęcia tj. teatr dziecięcy i taniec dla dzieci, w których uczestniczą dzieci Bez zmian: EFEKTY. Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach i dobrze bawiły się na imprezach, wyjazdach i basenie. Wyłoniły się też dzieci, która chciałaby kontynuować zajęciach artystyczne. We wrześniu powstały nowe zajęcia tj. teatr dziecięcy i taniec dla dzieci, w których uczestniczą dzieci
Bez zmian: z półkolonii. Założone cele udało się więc zrealizować. Bez zmian: z półkolonii. Założone cele udało się więc zrealizować.
Bez zmian: W „Artystycznych Wakacjach” uczestniczyły 62 osoby w wieku 4-17 lat oraz dodatkowo w organizowanych imprezach MOK np. projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, balu kostiumowym uczestniczyły grupy zorganizowane: Bez zmian: W „Artystycznych Wakacjach” uczestniczyły 62 osoby w wieku 4-17 lat oraz dodatkowo w organizowanych imprezach MOK np. projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, balu kostiumowym uczestniczyły grupy zorganizowane:
Bez zmian: dzieci z półkolonii PKPS, Bez zmian: dzieci z półkolonii PKPS,
Bez zmian: dzieci z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej, Bez zmian: dzieci z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
Bez zmian: Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej , Bez zmian: Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej ,
Bez zmian: półkolonie ze Szk. Podst. Nr 1 w Milanówku, Bez zmian: półkolonie ze Szk. Podst. Nr 1 w Milanówku,
Bez zmian: Półkolonie z Ośrodka Kultury w Brwinowie. Bez zmian: Półkolonie z Ośrodka Kultury w Brwinowie.
Bez zmian: oraz osoby indywidualne. Bez zmian: oraz osoby indywidualne.
Bez zmian: W MOK-u znajdują się imienne listy osób uczestniczących w akcji, dokumentacja fotograficzna oraz prace plastyczne wykonane przez uczestników. Bez zmian: W MOK-u znajdują się imienne listy osób uczestniczących w akcji, dokumentacja fotograficzna oraz prace plastyczne wykonane przez uczestników.
Bez zmian: 8. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W 2004 ROKU. Bez zmian: 8. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W 2004 ROKU.
Bez zmian: Burmistrz Podkowy Leśnej – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, dofinansowanie Artystycznych ferii i Wakacji. Bez zmian: Burmistrz Podkowy Leśnej – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, dofinansowanie Artystycznych ferii i Wakacji.
Bez zmian: Starosta Powiatu grodziskiego, wydział kultury - ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, rajd młodzieżowy w pierwszy dzień wiosny. Bez zmian: Starosta Powiatu grodziskiego, wydział kultury - ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, rajd młodzieżowy w pierwszy dzień wiosny.
Bez zmian: Marszałek województwa Mazowieckiego – ufundowanie nagród w kategorii młodzieżowej podczas Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich, Artystyczna Scena Młodych. Bez zmian: Marszałek województwa Mazowieckiego – ufundowanie nagród w kategorii młodzieżowej podczas Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich, Artystyczna Scena Młodych.
Bez zmian: Crearc w Grenoble – sympozjum dot. teatru i wymiany młodzieży. Bez zmian: Crearc w Grenoble – sympozjum dot. teatru i wymiany młodzieży.
Bez zmian: Tajwan – 35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka. Bez zmian: Tajwan – 35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka.
Bez zmian: Instytut Teatru Narodowego – dofinansowanie spektaklu teatralnego. Bez zmian: Instytut Teatru Narodowego – dofinansowanie spektaklu teatralnego.
Bez zmian: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – współorganizacja Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich. Bez zmian: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – współorganizacja Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich.
Bez zmian: Centrum Wolontariatu w Warszawie – szkolenie, „Artystyczne Wakacje”. Bez zmian: Centrum Wolontariatu w Warszawie – szkolenie, „Artystyczne Wakacje”.
Bez zmian: Fundacja Lionsclub w Warszawie – Boże narodzenie w Domu Dziecka. Bez zmian: Fundacja Lionsclub w Warszawie – Boże narodzenie w Domu Dziecka.
Bez zmian: Fundacja „Żydowskie Motywy” – festiwal filmów Żydowskich. Bez zmian: Fundacja „Żydowskie Motywy” – festiwal filmów Żydowskich.
Bez zmian: Agencja „ART-RE” z Krakowa, Studio Teatr FART z Warszawy, Agencja „SRT-ES” z Pruszkowa – spektakle dla dzieci. Bez zmian: Agencja „ART-RE” z Krakowa, Studio Teatr FART z Warszawy, Agencja „SRT-ES” z Pruszkowa – spektakle dla dzieci.
Bez zmian: PKPS w Podkowie Leśnej – bal karnawałowy, „Artystyczne Wakacje” – projekcje filmów, wycieczka itp., siedziba w MOK. Bez zmian: PKPS w Podkowie Leśnej – bal karnawałowy, „Artystyczne Wakacje” – projekcje filmów, wycieczka itp., siedziba w MOK.
Bez zmian: Fundacja „Alternatywa” – podczas Akcji Lato – wynajem baraku, oraz bezpłatne użyczenie sali widowiskowej na organizację balu dla dzieci. Bez zmian: Fundacja „Alternatywa” – podczas Akcji Lato – wynajem baraku, oraz bezpłatne użyczenie sali widowiskowej na organizację balu dla dzieci.
Bez zmian: Związek Emerytów i Rencistów – imprezy okołoświąteczne, siedziba w MIK. Bez zmian: Związek Emerytów i Rencistów – imprezy okołoświąteczne, siedziba w MIK.
Bez zmian: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – Festiwal teatralny i konkurs plastyczny. Bez zmian: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – Festiwal teatralny i konkurs plastyczny.
Bez zmian: Białołecki Ośrodek Kultury – „Garderoba Białołeki” – festiwal teatralny. Bez zmian: Białołecki Ośrodek Kultury – „Garderoba Białołeki” – festiwal teatralny.
Bez zmian: Dom Kultury „Zacisze” – SPOT - Festiwal teatralny. Bez zmian: Dom Kultury „Zacisze” – SPOT - Festiwal teatralny.
Bez zmian: Dom Kultury „Działdowska” –realizacja wspólnego spektaklu teatralnego. Bez zmian: Dom Kultury „Działdowska” –realizacja wspólnego spektaklu teatralnego.
Bez zmian: Teatr Parabuch – Scena Prezentacje. Bez zmian: Teatr Parabuch – Scena Prezentacje.
Bez zmian: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bez zmian: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Bez zmian: Ośrodek Kultury w Brwinowie – konkurs plastyczny, wakacje, Gimnazjum i LO Bez zmian: Ośrodek Kultury w Brwinowie – konkurs plastyczny, wakacje, Gimnazjum i LO
Bez zmian: w Brwinowie – w ramach edukacji filmowej. Bez zmian: w Brwinowie – w ramach edukacji filmowej.
Bez zmian: Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy itp. Bez zmian: Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy itp.
Bez zmian: Gimnazjum w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konkursy itp. Bez zmian: Gimnazjum w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konkursy itp.
Bez zmian: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Otrębusach – wieczór teatralny. Bez zmian: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Otrębusach – wieczór teatralny.
Bez zmian: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum KIK – Wynajem sal na imprezy KIK. Bez zmian: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum KIK – Wynajem sal na imprezy KIK.
Bez zmian: Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Bez zmian: Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
Bez zmian: Przedszkole w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, jasełka. Bez zmian: Przedszkole w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, jasełka.
Bez zmian: Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej - projekcje filmów, spektakli teatralnych itp. Bez zmian: Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej - projekcje filmów, spektakli teatralnych itp.
Bez zmian: Stowarzyszenie Fabryka Sztuki - Konfrontacje Artystyczne, wystawy. Bez zmian: Stowarzyszenie Fabryka Sztuki - Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Bez zmian: Galeria Zaoczna – Konfrontacje Artystyczne, wystawy. Bez zmian: Galeria Zaoczna – Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Bez zmian: Szkoły i instytucje kultury z województwa Mazowieckiego, uczestniczące w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK np. (Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Wyszków, Radom, Warszawa, Siedlce, Mława, Kadzidło, Ostrów Mazowiecki, Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Miedzyborów, Brwinów, Piastów, Żółwin, Lesznowola, Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Komorów, Adamowizana, Jaktorów, Otrebusy, Baranów. Bez zmian: Szkoły i instytucje kultury z województwa Mazowieckiego, uczestniczące w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK np. (Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Wyszków, Radom, Warszawa, Siedlce, Mława, Kadzidło, Ostrów Mazowiecki, Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Miedzyborów, Brwinów, Piastów, Żółwin, Lesznowola, Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Komorów, Adamowizana, Jaktorów, Otrebusy, Baranów.
Bez zmian: Cukiernia AS w Podkowie Leśnej , cukiernia „Jarzyna” w Brwinowie – sponsor ciastek na bale dla dzieci i inaugurację sezonu kulturalnego. Bez zmian: Cukiernia AS w Podkowie Leśnej , cukiernia „Jarzyna” w Brwinowie – sponsor ciastek na bale dla dzieci i inaugurację sezonu kulturalnego.
Bez zmian: Media lokalne: Radio Bogoria, Radio Niepokalanów, „Co?, Gdzie?, Kiedy?, Wspólny powiat”, „Gazeta Bogoria” Kurier Południowy”, „Rozmaitości” „Gazeta Mazowiecka” , „Obiektyw”, strona www Podkowy Leśnej. Bez zmian: Media lokalne: Radio Bogoria, Radio Niepokalanów, „Co?, Gdzie?, Kiedy?, Wspólny powiat”, „Gazeta Bogoria” Kurier Południowy”, „Rozmaitości” „Gazeta Mazowiecka” , „Obiektyw”, strona www Podkowy Leśnej.
Bez zmian: 9. WOLONTARIAT. Bez zmian: 9. WOLONTARIAT.
Bez zmian: W 2004 roku MOK podjął współpracę z Centrum Wolontariatu w Warszawie. Główny Instruktor ds. programowych po szkoleniu, uzyskał od Centrum certyfikat koordynatora pracy wolontariuszy. Wolontariusze pomagali: Bez zmian: W 2004 roku MOK podjął współpracę z Centrum Wolontariatu w Warszawie. Główny Instruktor ds. programowych po szkoleniu, uzyskał od Centrum certyfikat koordynatora pracy wolontariuszy. Wolontariusze pomagali:
Bez zmian: - Podczas Artystycznych ferii – opieka nad dziećmi (2 osoby). Bez zmian: - Podczas Artystycznych ferii – opieka nad dziećmi (2 osoby).
Bez zmian: - Podczas Artystycznych wakacji – opieka nad dziećmi i organizacja zabaw Bez zmian: - Podczas Artystycznych wakacji – opieka nad dziećmi i organizacja zabaw
Bez zmian: (8 osób). Bez zmian: (8 osób).
Bez zmian: - W biurze MOK – wolontariuszka w każdą sobotę, w godzinach 1000– 1500 Bez zmian: - W biurze MOK – wolontariuszka w każdą sobotę, w godzinach 1000– 1500
Bez zmian: od lutego do czerwca 2004 pełniła dyżur w sekretariacie. Bez zmian: od lutego do czerwca 2004 pełniła dyżur w sekretariacie.
Bez zmian: - Przy organizacji konkursów organizowanych przez MOK. Bez zmian: - Przy organizacji konkursów organizowanych przez MOK.
Bez zmian: - Przy organizacji Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Bez zmian: - Przy organizacji Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.
Bez zmian: Załącznik Bez zmian: Załącznik
Bez zmian: Imprezy Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej w 2004 r. Bez zmian: Imprezy Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej w 2004 r.
Bez zmian: IMPREZY W 2004 r. Bez zmian: IMPREZY W 2004 r.
Bez zmian: Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej Bez zmian: Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej
Bez zmian: STYCZEŃ/LUTY 2004 Bez zmian: STYCZEŃ/LUTY 2004
Bez zmian: 2-3 .01. godz. 1800 – KINO: „Zmruż oczy”, Pl., 2003 - cena biletów 12,10 zł Bez zmian: 2-3 .01. godz. 1800 – KINO: „Zmruż oczy”, Pl., 2003 - cena biletów 12,10 zł
Bez zmian: 10.01. godz. 1800 - Wernisaż malarstwa Hanny Marii Głodkowskiej Bez zmian: 10.01. godz. 1800 - Wernisaż malarstwa Hanny Marii Głodkowskiej
Bez zmian: 10.01. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Teatr Parabuch Bez zmian: 10.01. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Teatr Parabuch
Bez zmian: z Warszawy Bez zmian: z Warszawy
Bez zmian: godz. 1830-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik Bez zmian: godz. 1830-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik
Bez zmian: godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera Bez zmian: godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera
Bez zmian: w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik. Bez zmian: w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.
Bez zmian: 13 .01. godz. 1000 – Edukacja filmowa: „Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer. Bez zmian: 13 .01. godz. 1000 – Edukacja filmowa: „Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
Bez zmian: 16 .01. godz. 1800 – KINO: „Equilibrium” USA 2002 - cena biletów 12,10 zł Bez zmian: 16 .01. godz. 1800 – KINO: „Equilibrium” USA 2002 - cena biletów 12,10 zł
Bez zmian: 17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze Bez zmian: 17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze
Bez zmian: i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek. Bez zmian: i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.
Bez zmian: 24.01. godz. 1800 – – KINO ARTYSTYCZNE Bez zmian: 24.01. godz. 1800 – – KINO ARTYSTYCZNE
Bez zmian: Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej) Bez zmian: Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej)
Bez zmian: Pokaz filmu pt. „Skarga” – Pl. 1991, 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński. Bez zmian: Pokaz filmu pt. „Skarga” – Pl. 1991, 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
Bez zmian: - 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu. Bez zmian: - 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.
Bez zmian: - 30-31.01. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia 119 min - cena biletów 12,10 zł Bez zmian: - 30-31.01. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia 119 min - cena biletów 12,10 zł
Bez zmian: 2.02.- 14.02. – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej. (Codziennie od 900do 1600 dla dzieci w wieku szkolnym. Program obejmuje: warsztaty artystyczne, kino, spektakle teatralne, bal dla dzieci, dyskoteka dla młodzieży, kulig, ognisko z kiełbaskami, małe posiłki itp. Ferie zakończone pokazami efektów pracy) Bez zmian: 2.02.- 14.02. – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej. (Codziennie od 900do 1600 dla dzieci w wieku szkolnym. Program obejmuje: warsztaty artystyczne, kino, spektakle teatralne, bal dla dzieci, dyskoteka dla młodzieży, kulig, ognisko z kiełbaskami, małe posiłki itp. Ferie zakończone pokazami efektów pracy)
Bez zmian: 2.02 (poniedziałek) Bez zmian: 2.02 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/grafika komputerowa - do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/grafika komputerowa - do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 - KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe - do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe - do wyboru
Bez zmian: 3.02 (wtorek) Bez zmian: 3.02 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 -1600 – Zajęcia świetlicowe/ bilard/pracownia komputerowa/filmy na DVD – do wyboru Bez zmian: 1400 -1600 – Zajęcia świetlicowe/ bilard/pracownia komputerowa/filmy na DVD – do wyboru
Bez zmian: 4.02 (środa) Bez zmian: 4.02 (środa)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne (do wyboru) Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne (do wyboru)
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 - KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
Bez zmian: 5.02 (czwartek) Bez zmian: 5.02 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne – do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 - KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
Bez zmian: 6.02 (piątek) Bez zmian: 6.02 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa -do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa -do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku” Bez zmian: 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku”
Bez zmian: 1800 - KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003 Bez zmian: 1800 - KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003
Bez zmian: 7.02 (sobota) Bez zmian: 7.02 (sobota)
Bez zmian: 1800 - KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003 Bez zmian: 1800 - KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003
Bez zmian: 9.02 (poniedziałek) Bez zmian: 9.02 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ muzyczne /grafika komputerowa– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ muzyczne /grafika komputerowa– do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 - KINO: „Małolaty u taty”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe - do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Małolaty u taty”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe - do wyboru
Bez zmian: 10.02 (wtorek) Bez zmian: 10.02 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/muzyczne/grafika komputerowa – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/muzyczne/grafika komputerowa – do wyboru
Bez zmian: 1200 – KULIG + ognisko z kiełbaskami Bez zmian: 1200 – KULIG + ognisko z kiełbaskami
Bez zmian: 1400 - KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
Bez zmian: 11.02 (środa) Bez zmian: 11.02 (środa)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne/muzyczne -do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne/muzyczne -do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu Bez zmian: 1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
Bez zmian: 1400 - KINO: „Małolaty u taty”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru Bez zmian: 1400 - KINO: „Małolaty u taty”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
Bez zmian: 12.02 (czwartek) Bez zmian: 12.02 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne/muzyczne – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne/muzyczne – do wyboru
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1300 -BAL KOSTIUMOWY dla dzieci (zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami, poczęstunek) Bez zmian: 1300 -BAL KOSTIUMOWY dla dzieci (zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami, poczęstunek)
Bez zmian: 13.02 (piątek) Bez zmian: 13.02 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/muzyczne/ teatralne/grafika komputerowa Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/muzyczne/ teatralne/grafika komputerowa
Bez zmian: 1200 – mały posiłek Bez zmian: 1200 – mały posiłek
Bez zmian: 1330 – Pokazy efektów pracy warsztatowej dla publiczności. Bez zmian: 1330 – Pokazy efektów pracy warsztatowej dla publiczności.
Bez zmian: 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju” Bez zmian: 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”
Bez zmian: 1700 – Dyskoteka walentynkowa dla młodzieży Bez zmian: 1700 – Dyskoteka walentynkowa dla młodzieży
Bez zmian: 14.02. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Zofii Szczygło pt. „Inspiracje ze snu”. Bez zmian: 14.02. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Zofii Szczygło pt. „Inspiracje ze snu”.
Bez zmian: 1992 - wystawa zbiorowa w Ivry sur Seine, Francja Bez zmian: 1992 - wystawa zbiorowa w Ivry sur Seine, Francja
Bez zmian: 2003 - wyróżnienie w konkursie na „Pisankę Wielkanocną” – MOK, Pruszków Bez zmian: 2003 - wyróżnienie w konkursie na „Pisankę Wielkanocną” – MOK, Pruszków
Bez zmian: - „Pracownia Plastyczna OK” – Galeria OK, Brwinów Bez zmian: - „Pracownia Plastyczna OK” – Galeria OK, Brwinów
Bez zmian: - Galeria „Zagroda” , Brwinów Bez zmian: - Galeria „Zagroda” , Brwinów
Bez zmian: - „Konfrontacje Artystyczne 2003” – MOK, Podkowa Leśna Bez zmian: - „Konfrontacje Artystyczne 2003” – MOK, Podkowa Leśna
Bez zmian: - „Talent – Pasja – Intuicja” IV Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej, Bez zmian: - „Talent – Pasja – Intuicja” IV Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej,
Bez zmian: MOK, Pruszków Bez zmian: MOK, Pruszków
Bez zmian: - „VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Muzyka w malarstwie”, MOK, Żyrardów Bez zmian: - „VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Muzyka w malarstwie”, MOK, Żyrardów
Bez zmian: - II miejsce w konkursie na Świątecznego Mikołaja, MOK, Pruszków Bez zmian: - II miejsce w konkursie na Świątecznego Mikołaja, MOK, Pruszków
Bez zmian: - Galeria Feng Shui, w Warszawie Bez zmian: - Galeria Feng Shui, w Warszawie
Bez zmian: Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu. Bez zmian: Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu.
Bez zmian: Pedagog, filolog, trener rozwoju osobistego. Zajmuje się poezją, malarstwem i fotografią. Bez zmian: Pedagog, filolog, trener rozwoju osobistego. Zajmuje się poezją, malarstwem i fotografią.
Bez zmian: Od 2001 r. specjalizuje się w kreowaniu obrazów intuicyjnych, a ściślej ujmując – energetycznych, tj. takich, które poprzez zawarte w nich symbole i kolory oddziałują na nas ochronnie, terapeutycznie lub stosowane są jako osobiste remedia Feng Shui (tworzone wg daty urodzenia). Obrazy takie tworzone są najczęściej na bazie koła i nazywane są Mandalami. Bez zmian: Od 2001 r. specjalizuje się w kreowaniu obrazów intuicyjnych, a ściślej ujmując – energetycznych, tj. takich, które poprzez zawarte w nich symbole i kolory oddziałują na nas ochronnie, terapeutycznie lub stosowane są jako osobiste remedia Feng Shui (tworzone wg daty urodzenia). Obrazy takie tworzone są najczęściej na bazie koła i nazywane są Mandalami.
Bez zmian: 14.02. godz. 1800 – 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy Bez zmian: 14.02. godz. 1800 – 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy
Bez zmian: 15.02. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce”, Niemcy Bez zmian: 15.02. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce”, Niemcy
Bez zmian: 25-26.02. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – film historyczny: „Król tańczy”. Bez zmian: 25-26.02. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – film historyczny: „Król tańczy”.
Bez zmian: 27.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł Bez zmian: 27.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
Bez zmian: 28.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł Bez zmian: 28.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
Bez zmian: 6.03. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em Bez zmian: 6.03. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em
Bez zmian: 12-13.03. godz. 1800– KINO: „GOOD BYE LENIN!”, Niemcy 2003 Bez zmian: 12-13.03. godz. 1800– KINO: „GOOD BYE LENIN!”, Niemcy 2003
Bez zmian: 16.03. godz. 1300 1600 1900– KINO: „PASJA”, Bez zmian: 16.03. godz. 1300 1600 1900– KINO: „PASJA”,
Bez zmian: 19-20.03. godz. 1800- KINO ARTYSTYCZNE: „WARSZAWA” Pl. 2003 Bez zmian: 19-20.03. godz. 1800- KINO ARTYSTYCZNE: „WARSZAWA” Pl. 2003
Bez zmian: 20.03. godz. godz. 1700– Wernisaż – Finał Konkursu Plastycznego „Wiosenne impresje” – wręczenie nagród i wyróżnień. Bez zmian: 20.03. godz. godz. 1700– Wernisaż – Finał Konkursu Plastycznego „Wiosenne impresje” – wręczenie nagród i wyróżnień.
Bez zmian: - oprawa muzyczna: koncert laureatów Konkursu piosenki „ROZMAITOŚCI” – Podkowa Leśna 2003 Bez zmian: - oprawa muzyczna: koncert laureatów Konkursu piosenki „ROZMAITOŚCI” – Podkowa Leśna 2003
Bez zmian: 21.03. godz. 1600– KINO: „NIEPOKONANY SEABISCUIT”, USA 2003 Bez zmian: 21.03. godz. 1600– KINO: „NIEPOKONANY SEABISCUIT”, USA 2003
Bez zmian: 23.03. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „Con amore”. Bez zmian: 23.03. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „Con amore”.
Bez zmian: 27.03. godz. 1700 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 27.03. godz. 1700 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”. Bez zmian: Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
Bez zmian: KWIECIEŃ 2004 Bez zmian: KWIECIEŃ 2004
Bez zmian: Wystawa pokonkursowa „Wiosenne impresje” Bez zmian: Wystawa pokonkursowa „Wiosenne impresje”
Bez zmian: 2-3.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „INWAZJA BARBARZYŃCÓW”– Kanada 2003, 99 min - 10 zł, 12 zł – OSKAR 2004 Bez zmian: 2-3.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „INWAZJA BARBARZYŃCÓW”– Kanada 2003, 99 min - 10 zł, 12 zł – OSKAR 2004
Bez zmian: 3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek. Bez zmian: 3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
Bez zmian: 16-17.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Miasto Boga”– Brazylia-Francja-USA 2002,135 min - 10 zł, 12 zł Bez zmian: 16-17.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Miasto Boga”– Brazylia-Francja-USA 2002,135 min - 10 zł, 12 zł
Bez zmian: 18.04. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 18.04. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”. Bez zmian: Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
Bez zmian: 20.04. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „ Bufalo solders” Bez zmian: 20.04. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „ Bufalo solders”
Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – Otwarcie wystawy malarstwa grafiki Leokadii Natały pt. „Preludia deszczowe” Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – Otwarcie wystawy malarstwa grafiki Leokadii Natały pt. „Preludia deszczowe”
Bez zmian: Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Bez zmian: Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Zajmuje się malarstwem i grafiką.
Bez zmian: W 1975 r. Założyła grupę “Piaseczno” przy Ośrodku Kultury w Piasecznie. Pod Jej opieką grupa zajmuje się rzeźbą, tkaniną artystyczną i grafiką. Bez zmian: W 1975 r. Założyła grupę “Piaseczno” przy Ośrodku Kultury w Piasecznie. Pod Jej opieką grupa zajmuje się rzeźbą, tkaniną artystyczną i grafiką.
Bez zmian: Leokadia Nastały bierze udział w aukcjach charytatywnych m. in. na rzecz powodzian na warszawskiej Starówce, na rzecz uchodźców z Kazachstanu w Łazienkach Królewskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Laskach organizowanej przez Krzysztofa Zanussiego. Bez zmian: Leokadia Nastały bierze udział w aukcjach charytatywnych m. in. na rzecz powodzian na warszawskiej Starówce, na rzecz uchodźców z Kazachstanu w Łazienkach Królewskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Laskach organizowanej przez Krzysztofa Zanussiego.
Bez zmian: W 1999 r. otrzymała madal “Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno”. W 2002 i w 2004 r. – stypendystka burmistrza miasta i gminy Piaseczno. Bez zmian: W 1999 r. otrzymała madal “Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno”. W 2002 i w 2004 r. – stypendystka burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Bez zmian: Obrazy swoje prezentowała na 34 wystawach. Jej prace znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych w Polsce oraz w USA, Francji, Belgii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie, Włoszech i Niemczech. Bez zmian: Obrazy swoje prezentowała na 34 wystawach. Jej prace znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych w Polsce oraz w USA, Francji, Belgii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie, Włoszech i Niemczech.
Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – SCENA PREZENTACJE: Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach. Bez zmian: 24.04. godz. 1900 – SCENA PREZENTACJE: Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
Bez zmian: OBSADA:, Fausta - Joanna Cichoń, Mefisto - Joanna Orzeszkowska, Małgorzata - Beata Bierońska, Młody Faust - Marcin Chochlew. Bez zmian: OBSADA:, Fausta - Joanna Cichoń, Mefisto - Joanna Orzeszkowska, Małgorzata - Beata Bierońska, Młody Faust - Marcin Chochlew.
Bez zmian: 25 .04.2004 r. - Pokaz filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.) Bez zmian: 25 .04.2004 r. - Pokaz filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)
Bez zmian: godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel Bez zmian: godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
Bez zmian: godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” - Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski Bez zmian: godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” - Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski
Bez zmian: 28.04. godz. 1200 – Drugi etap Konkursu Recytacji Własnego Recytacja – recytacja wierszy przez uczestników wytypowanych w I etapie. Bez zmian: 28.04. godz. 1200 – Drugi etap Konkursu Recytacji Własnego Recytacja – recytacja wierszy przez uczestników wytypowanych w I etapie.
Bez zmian: MAJ 2004 Bez zmian: MAJ 2004
Bez zmian: do 25 maja – wystawa malarstwa i grafiki Leokadii Nastały pt. „Preludia deszczowe”. Bez zmian: do 25 maja – wystawa malarstwa i grafiki Leokadii Nastały pt. „Preludia deszczowe”.
Bez zmian: 2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele” Bez zmian: 2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
Bez zmian: 2-3.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: KRÓL UBU” – Pl. 2004 Bez zmian: 2-3.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: KRÓL UBU” – Pl. 2004
Bez zmian: 7.05. godz. 1200 – Uroczyste zakończenie V Konkursu Recytacji Własnego Wiersza – występ laureatów, wręczenie nagród i wyróżnień Bez zmian: 7.05. godz. 1200 – Uroczyste zakończenie V Konkursu Recytacji Własnego Wiersza – występ laureatów, wręczenie nagród i wyróżnień
Bez zmian: 7.05. godz. 1830 - Spotkanie z dyplomowaną dietetyczką Martą Kozłowską organizowane przez Klub Puszystych przy MOK. Bez zmian: 7.05. godz. 1830 - Spotkanie z dyplomowaną dietetyczką Martą Kozłowską organizowane przez Klub Puszystych przy MOK.
Bez zmian: Tematy spotkania: Sprawdzone diety odchudzające. Suplementy wspomagające odchudzanie. Bez zmian: Tematy spotkania: Sprawdzone diety odchudzające. Suplementy wspomagające odchudzanie.
Bez zmian: 9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich. Bez zmian: 9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
Bez zmian: 14.05. godz. 930 - Edukacja filmowa: „Danton” Bez zmian: 14.05. godz. 930 - Edukacja filmowa: „Danton”
Bez zmian: 14.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „DRÓŻNIK” – Pl. 2004 Bez zmian: 14.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „DRÓŻNIK” – Pl. 2004
Bez zmian: 14.05. godz. 1900 – Spotkanie z malarką Leokadią Nastały połączone Bez zmian: 14.05. godz. 1900 – Spotkanie z malarką Leokadią Nastały połączone
Bez zmian: z możliwością kupna obrazów Bez zmian: z możliwością kupna obrazów
Bez zmian: 15.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „DRÓŻNIK” – USA 2003, 88 min. Bez zmian: 15.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „DRÓŻNIK” – USA 2003, 88 min.
Bez zmian: 20.05. godz. 1030 - Edukacja filmowa: „Człowiek z żelaza” Bez zmian: 20.05. godz. 1030 - Edukacja filmowa: „Człowiek z żelaza”
Bez zmian: 21.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min Bez zmian: 21.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
Bez zmian: 22.05. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em Bez zmian: 22.05. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em
Bez zmian: 22.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min Bez zmian: 22.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
Bez zmian: 23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej Bez zmian: 23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej
Bez zmian: 28.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min. Bez zmian: 28.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
Bez zmian: 29.05. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel Bez zmian: 29.05. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
Bez zmian: 29.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min. Bez zmian: 29.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
Bez zmian: 30.05. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół reż. Beata Bierońska. Bez zmian: 30.05. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: CZERWIEC 2004 Bez zmian: CZERWIEC 2004
Bez zmian: Do 15 czerwca – wystawa malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel Bez zmian: Do 15 czerwca – wystawa malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
Bez zmian: 1.06. godz. 930 ,1530 – Dzień Dziecka: Kino dla dzieci pt. „Piotruś Pan” – fabularny, dubbing. Bez zmian: 1.06. godz. 930 ,1530 – Dzień Dziecka: Kino dla dzieci pt. „Piotruś Pan” – fabularny, dubbing.
Bez zmian: 4-5.06 – IV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich.- Finał. Impreza współorganizowana z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Bez zmian: 4-5.06 – IV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich.- Finał. Impreza współorganizowana z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Bez zmian: Skład jury: Bez zmian: Skład jury:
Bez zmian: Janusz Macherek – krytyk teatralny Bez zmian: Janusz Macherek – krytyk teatralny
Bez zmian: Grzegorz Mrówczyński – reżyser Bez zmian: Grzegorz Mrówczyński – reżyser
Bez zmian: Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie Bez zmian: Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie
Bez zmian: 4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH Bez zmian: 4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych. Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.
Bez zmian: 10.10 – „Alicja jest…” - sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria - Izabela Rękawek (20 min) Bez zmian: 10.10 – „Alicja jest…” - sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria - Izabela Rękawek (20 min)
Bez zmian: 11.00 – „Sceny” - wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa - TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka Bez zmian: 11.00 – „Sceny” - wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa - TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka
Bez zmian: (30 min) Bez zmian: (30 min)
Bez zmian: 12.00 – „Pomiędzy światami” - sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła (25 min) Bez zmian: 12.00 – „Pomiędzy światami” - sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła (25 min)
Bez zmian: 12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA, Bez zmian: 12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA,
Bez zmian: Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska Bez zmian: Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska
Bez zmian: -Kłosiewicz (25 min) Bez zmian: -Kłosiewicz (25 min)
Bez zmian: 13.50 – „Winogrona Antygony” - sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska (30 min) Bez zmian: 13.50 – „Winogrona Antygony” - sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska (30 min)
Bez zmian: 14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa Bez zmian: 14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa
Bez zmian: 16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz TEATR Bez zmian: 16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” - wg S. I. Witkiewicz TEATR
Bez zmian: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum, Bez zmian: Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum,
Bez zmian: Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska (30 min) Bez zmian: Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska (30 min)
Bez zmian: 17.15 – „Poszukiwanie wielkości” - wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Muzeum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska, Bez zmian: 17.15 – „Poszukiwanie wielkości” - wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Muzeum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska,
Bez zmian: (15 min) Bez zmian: (15 min)
Bez zmian: 17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny” Bez zmian: 17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny”
Bez zmian: - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski, (30 min) Bez zmian: - wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski, (30 min)
Bez zmian: 18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książe” - wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID 1, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska (25 min) Bez zmian: 18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książe” - wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID 1, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska (25 min)
Bez zmian: 19.45 – „Kot” - wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk (30 min) Bez zmian: 19.45 – „Kot” - wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk (30 min)
Bez zmian: 20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”. Bez zmian: 20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
Bez zmian: 21.15 – Kolacja przy ognisku. Bez zmian: 21.15 – Kolacja przy ognisku.
Bez zmian: ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Bez zmian: ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Bez zmian: 5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH Bez zmian: 5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH
Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych. Bez zmian: 10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.
Bez zmian: 10.15 – „Kolor wygrywa” - sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna Bez zmian: 10.15 – „Kolor wygrywa” - sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna
Bez zmian: ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach. Bez zmian: ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Bez zmian: Reżyseria – Mariola Strus (20 min) Bez zmian: Reżyseria – Mariola Strus (20 min)
Bez zmian: 11.00 – „Wpadł słoń do szafy” - Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI, Bez zmian: 11.00 – „Wpadł słoń do szafy” - Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI,
Bez zmian: Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak Bez zmian: Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
Bez zmian: (30 min) Bez zmian: (30 min)
Bez zmian: 11.45 – „Na podwórku” - wg wierszy Agnieszki Fronczek - Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk (25 min) Bez zmian: 11.45 – „Na podwórku” - wg wierszy Agnieszki Fronczek - Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk (25 min)
Bez zmian: 12.30 – „Magiczne drzewo” - sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1 Bez zmian: 12.30 – „Magiczne drzewo” - sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
Bez zmian: w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek (10 min) Bez zmian: w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek (10 min)
Bez zmian: 13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka (20 min) Bez zmian: 13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka (20 min)
Bez zmian: 13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa Bez zmian: 13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa
Bez zmian: 15.00 – „Pięć minut” - sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska Bez zmian: 15.00 – „Pięć minut” - sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
Bez zmian: (20 min) Bez zmian: (20 min)
Bez zmian: 15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114 Bez zmian: 15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114
Bez zmian: w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał (30 min) Bez zmian: w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał (30 min)
Bez zmian: 16.30 – „Dom na końcu ulicy” - spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski Bez zmian: 16.30 – „Dom na końcu ulicy” - spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski
Bez zmian: Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska (20 min) Bez zmian: Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska (20 min)
Bez zmian: 17.15 – Kolacja przy ognisku. Bez zmian: 17.15 – Kolacja przy ognisku.
Bez zmian: ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Bez zmian: ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Bez zmian: 6.06 godz.1700 – Kino dla dzieci: „Tajemniczy ogród” reż. Agnieszka Holand – wstęp wolny Bez zmian: 6.06 godz.1700 – Kino dla dzieci: „Tajemniczy ogród” reż. Agnieszka Holand – wstęp wolny
Bez zmian: 6.06 godz.1900 – Kino: „Nienormalni” Pl. reż. Jacek Bławut – wstęp wolny Bez zmian: 6.06 godz.1900 – Kino: „Nienormalni” Pl. reż. Jacek Bławut – wstęp wolny
Bez zmian: 13.06. – Wybory do Parlamentu Europejskiego Bez zmian: 13.06. – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Bez zmian: 19.06. godz. 1600 – Uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2003/4 Bez zmian: 19.06. godz. 1600 – Uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2003/4
Bez zmian: w programie: Bez zmian: w programie:
Bez zmian: godz. 1600 – Występ dziecięcej grupy tanecznej prowadzonej przez Dąbrówkę Surowinską Bez zmian: godz. 1600 – Występ dziecięcej grupy tanecznej prowadzonej przez Dąbrówkę Surowinską
Bez zmian: godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska Bez zmian: godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska
Bez zmian: godz. 1700 – Wernisaż wystawy uczestników zajęć. Bez zmian: godz. 1700 – Wernisaż wystawy uczestników zajęć.
Bez zmian: - Pracowni Plastycznej prowadzonej przez Agnieszkę Kremky Bez zmian: - Pracowni Plastycznej prowadzonej przez Agnieszkę Kremky
Bez zmian: - Rzeźby w glinie prowadzonej przez Jerzego Żebrowskiego Bez zmian: - Rzeźby w glinie prowadzonej przez Jerzego Żebrowskiego
Bez zmian: - Grafiki komputerowej prowadzonej przez Marcina Chochlewa Bez zmian: - Grafiki komputerowej prowadzonej przez Marcina Chochlewa
Bez zmian: godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID 1 pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska. Bez zmian: godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID 1 pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska.
Bez zmian: 25.06. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 - 10 zł, 12 zł Bez zmian: 25.06. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 - 10 zł, 12 zł
Bez zmian: 26.06. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 - 10 zł, 12 zł Bez zmian: 26.06. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 - 10 zł, 12 zł
Bez zmian: 26.06. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach. Bez zmian: 26.06. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
Bez zmian: 1- 30 lipca 2004 r. Bez zmian: 1- 30 lipca 2004 r.
Bez zmian: ARTYSTYCZNE WAKACJE (WARSZTATY ARTYSTYCZNE (teatralne, plastyczne, muzyczne, grafika komputerowa) , SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI, PROJEKCJE FILMÓW KINOWYCH, WYCIECZKI, WYJAZDY NA BASEN, BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI, OGNISKA Z KIEŁBASKAMI, SPACERY, GRY I ZABAWY NA ZEWNĄTRZ, GRY KOMPUTEROWE, INTERNET, BILARD itp., CODZIENNIE OBIAD Bez zmian: ARTYSTYCZNE WAKACJE (WARSZTATY ARTYSTYCZNE (teatralne, plastyczne, muzyczne, grafika komputerowa) , SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI, PROJEKCJE FILMÓW KINOWYCH, WYCIECZKI, WYJAZDY NA BASEN, BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI, OGNISKA Z KIEŁBASKAMI, SPACERY, GRY I ZABAWY NA ZEWNĄTRZ, GRY KOMPUTEROWE, INTERNET, BILARD itp., CODZIENNIE OBIAD
Bez zmian: Letnia szkoła jogi Bez zmian: Letnia szkoła jogi
Bez zmian: Program szczegółowy: Bez zmian: Program szczegółowy:
Bez zmian: 1.07 (czwartek) Bez zmian: 1.07 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad (w Zespole Szkół przy ul. 1-Maja) Bez zmian: 1300 – obiad (w Zespole Szkół przy ul. 1-Maja)
Bez zmian: 1400 - KINO: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania Bez zmian: 1400 - KINO: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 2.07 (piątek) Bez zmian: 2.07 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– -do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– -do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska . Bez zmian: 1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 5.07 (poniedziałek) Bez zmian: 5.07 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/taneczne/ ”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/taneczne/ ”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO: „EL- CID” animowany, dubbing, Hiszpania Bez zmian: 1400 - KINO: „EL- CID” animowany, dubbing, Hiszpania
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 6.07 (wtorek) Bez zmian: 6.07 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ grafika komputerowa /zabawa w…. Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ grafika komputerowa /zabawa w….
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska . Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 7.07 (środa) Bez zmian: 7.07 (środa)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska . Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 8.07 (czwartek) Bez zmian: 8.07 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/ grafika komputerowa – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/ grafika komputerowa – do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska . Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 9.07 (piątek) Bez zmian: 9.07 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Wyjazd na basen do Pruszkowa lub warsztaty plastyczne/grafika komputerowa (do wyboru) Bez zmian: 1000 -1200 – Wyjazd na basen do Pruszkowa lub warsztaty plastyczne/grafika komputerowa (do wyboru)
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” Bez zmian: 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc”
Bez zmian: 1500 – Zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: 1500 – Zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 12.07 (poniedziałek) Bez zmian: 12.07 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Proszę słonia”, animowany Pl. Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Proszę słonia”, animowany Pl.
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 13.07 (wtorek) Bez zmian: 13.07 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/taneczne/teatralne. Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/taneczne/teatralne.
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 – KINO naszych rodziców: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl. Bez zmian: 1400 – KINO naszych rodziców: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl.
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 14.07 (środa) Bez zmian: 14.07 (środa)
Bez zmian: 1000 -1500 – Wycieczka do PARKU ROZRYWKI w Dziekanowie Nowym (w tym ognisko z kiełbaskami) Bez zmian: 1000 -1500 – Wycieczka do PARKU ROZRYWKI w Dziekanowie Nowym (w tym ognisko z kiełbaskami)
Bez zmian: 1500 - zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: 1500 - zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 15.07 (czwartek) Bez zmian: 15.07 (czwartek)
Bez zmian: 1000 – Wyjazd na basen do Pruszkowa. Bez zmian: 1000 – Wyjazd na basen do Pruszkowa.
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 – KINO: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. - do wyboru Bez zmian: 1400 – KINO: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. - do wyboru
Bez zmian: 16.07 (piątek) Bez zmian: 16.07 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1215 – obiad Bez zmian: 1215 – obiad
Bez zmian: 1300 – Bal kostiumowy dla dzieci (zabawa z wodzirejem, konkursy, poczęstunek) Bez zmian: 1300 – Bal kostiumowy dla dzieci (zabawa z wodzirejem, konkursy, poczęstunek)
Bez zmian: 19.07 (poniedziałek) Bez zmian: 19.07 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min, Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min,
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 20.07 (wtorek) Bez zmian: 20.07 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO : „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA. Bez zmian: 1400 - KINO : „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA.
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 21.07 (środa) Bez zmian: 21.07 (środa)
Bez zmian: 1000 -1200 – Wyjazd na basen lub warsztaty plastyczne – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Wyjazd na basen lub warsztaty plastyczne – do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO : „Rogate Ranczo”, animowany USA. Bez zmian: 1400 - KINO : „Rogate Ranczo”, animowany USA.
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 22.07 (czwartek) Bez zmian: 22.07 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/teatralne – do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/teatralne – do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 23.07 (piątek) Bez zmian: 23.07 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – Ognisko z kiełbaskami Bez zmian: 1300 – Ognisko z kiełbaskami
Bez zmian: 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski” Bez zmian: 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski”
Bez zmian: 1800 - KINO: „TROJA”, fab. USA. Bez zmian: 1800 - KINO: „TROJA”, fab. USA.
Bez zmian: 24.07 (sobota) Bez zmian: 24.07 (sobota)
Bez zmian: 1800 - KINO: „TROJA”, fab. USA. Bez zmian: 1800 - KINO: „TROJA”, fab. USA.
Bez zmian: 26.07 (poniedziałek) Bez zmian: 26.07 (poniedziałek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany, Bez zmian: 1400 - KINO naszych rodziców: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany,
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 27.07 (wtorek) Bez zmian: 27.07 (wtorek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 - KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing . Bez zmian: 1400 - KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing .
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 28.07 (środa) Bez zmian: 28.07 (środa)
Bez zmian: 1000 -1600 – Wyjazd do Pruszkowa: Bez zmian: 1000 -1600 – Wyjazd do Pruszkowa:
Bez zmian: - wizyta w Muzeum Hutnictwa Bez zmian: - wizyta w Muzeum Hutnictwa
Bez zmian: - obiad Bez zmian: - obiad
Bez zmian: - basen Bez zmian: - basen
Bez zmian: lub 1400 - KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA. Bez zmian: lub 1400 - KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA.
Bez zmian: 29.07 (czwartek) Bez zmian: 29.07 (czwartek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Piesza wycieczka połączona z wizytą w Stawisku. Bez zmian: 1000 -1200 – Piesza wycieczka połączona z wizytą w Stawisku.
Bez zmian: 1300 – obiad Bez zmian: 1300 – obiad
Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” anim. Bez zmian: 1400 KINO naszych rodziców:„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” anim.
Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru Bez zmian: lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
Bez zmian: 30.07 (piątek) Bez zmian: 30.07 (piątek)
Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru Bez zmian: 1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
Bez zmian: 1300 – Ognisko z kiełbaskami Bez zmian: 1300 – Ognisko z kiełbaskami
Bez zmian: 1400 – Zabawa zakończeniowa połączona z konkursami i pasowaniem na półkolonistę Bez zmian: 1400 – Zabawa zakończeniowa połączona z konkursami i pasowaniem na półkolonistę
Bez zmian: WRZESIEŃ 2004 Bez zmian: WRZESIEŃ 2004
Bez zmian: 3.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT” Bez zmian: 3.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”
Bez zmian: 4.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT” Bez zmian: 4.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”
Bez zmian: 11.09. godz. 1800 – DZIEŃ OTWARTY. Szczegółowe informacje o ofercie programowej, spotkania z instruktorami, zapisy do zespołów artystycznych. Bez zmian: 11.09. godz. 1800 – DZIEŃ OTWARTY. Szczegółowe informacje o ofercie programowej, spotkania z instruktorami, zapisy do zespołów artystycznych.
Bez zmian: 11.09. godz. 1800 – Otwarcie wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego Bez zmian: 11.09. godz. 1800 – Otwarcie wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego
Bez zmian: 17.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002 Bez zmian: 17.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002
Bez zmian: 18.09. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem. Bez zmian: 18.09. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
Bez zmian: 19.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002 Bez zmian: 19.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002
Bez zmian: 25.09. godz. 1600 -1900 – OTWARCIE SEZONU KULTURALNEGO 2004/5 Bez zmian: 25.09. godz. 1600 -1900 – OTWARCIE SEZONU KULTURALNEGO 2004/5
Bez zmian: II KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - imprezę plenerowa, której celem ma być integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. (prezentacje dorobku artystów z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości w dziedzinach plastyki.). W trakcie prezentacji koncert Stdia Dwięków niemożliwych Sudnika i bankiet. Bez zmian: II KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE - imprezę plenerowa, której celem ma być integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. (prezentacje dorobku artystów z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości w dziedzinach plastyki.). W trakcie prezentacji koncert Stdia Dwięków niemożliwych Sudnika i bankiet.
Bez zmian: PAŹDZIERNIK 2004 Bez zmian: PAŹDZIERNIK 2004
Bez zmian: Codziennie do 6.10. – wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego. Bez zmian: Codziennie do 6.10. – wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego.
Bez zmian: 9.10. godz. 1700 – Otwarcie wystawy ilustracji Anny Kołakowskiej. Bez zmian: 9.10. godz. 1700 – Otwarcie wystawy ilustracji Anny Kołakowskiej.
Bez zmian: Absolwentka Wydziału Grafiki Użytkowej ASP – 1953. W latach 1951-1982 pracowała w redakcji „Płomyczka”. Bez zmian: Absolwentka Wydziału Grafiki Użytkowej ASP – 1953. W latach 1951-1982 pracowała w redakcji „Płomyczka”.
Bez zmian: Działalność artystyczna: plansze etnograficzne dla cepelii, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz dla zespołu „Mazowsze”, projekty pocztówek, ilustracje dla czasopism i książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także do podręczników szkolnych. Ilustrowała m.in. książki o Fizi Pończoszance (czyli PIPI) A. Lindren oraz „Awanturę o Basię” K. Makuszyńskiego. Bez zmian: Działalność artystyczna: plansze etnograficzne dla cepelii, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz dla zespołu „Mazowsze”, projekty pocztówek, ilustracje dla czasopism i książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także do podręczników szkolnych. Ilustrowała m.in. książki o Fizi Pończoszance (czyli PIPI) A. Lindren oraz „Awanturę o Basię” K. Makuszyńskiego.
Bez zmian: 9.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004 Bez zmian: 9.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
Bez zmian: 10.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004 Bez zmian: 10.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
Bez zmian: 11.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem. Bez zmian: 11.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
Bez zmian: 23.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004 Bez zmian: 23.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004
Bez zmian: 24.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004 Bez zmian: 24.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004
Bez zmian: 28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?” Bez zmian: 28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?”
Bez zmian: LISTOPAD 2004 Bez zmian: LISTOPAD 2004
Bez zmian: 6.11. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach. Bez zmian: 6.11. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.
Bez zmian: Najnowszy spektakl Teatru „SYNDYK”, pt. „Wolność” wg dramatu A. Bartnikowskiego pod tym samym tytułem – mówi o trudnych i złożonych relacjach miedzy młodymi ludźmi, którzy pragną być wolni. Bohaterowie sztuki uciekają z domów, mieszkają w „skłocie”, żyją z dnia na dzień, nie pracują, nie uczą się. Od czasu do czasu chodzą na „myjkę”, by zarobić na „jedzenie i browar”. I to im wystarcza. Sami o sobie mówią, że tai sposób życia – to wolność. Każdy inny- to zniewolenie systemem lub uzależnienie od instytucji lub innych ludzi. Bohaterowie „Wolności” programowo odrzucają wyścig szczurów’, zarabianie pieniędzy, robienie karier, uważając iż taki styl życia doprowadza ludzi do utraty poczucia własnej tożsamości, a w konsekwencji do utraty wolności. Bez zmian: Najnowszy spektakl Teatru „SYNDYK”, pt. „Wolność” wg dramatu A. Bartnikowskiego pod tym samym tytułem – mówi o trudnych i złożonych relacjach miedzy młodymi ludźmi, którzy pragną być wolni. Bohaterowie sztuki uciekają z domów, mieszkają w „skłocie”, żyją z dnia na dzień, nie pracują, nie uczą się. Od czasu do czasu chodzą na „myjkę”, by zarobić na „jedzenie i browar”. I to im wystarcza. Sami o sobie mówią, że tai sposób życia – to wolność. Każdy inny- to zniewolenie systemem lub uzależnienie od instytucji lub innych ludzi. Bohaterowie „Wolności” programowo odrzucają wyścig szczurów’, zarabianie pieniędzy, robienie karier, uważając iż taki styl życia doprowadza ludzi do utraty poczucia własnej tożsamości, a w konsekwencji do utraty wolności.
Bez zmian: Twórcy spektaklu „Wolność” nie ograniczają się jednak tylko do konstatacji opisanej rzeczywistości, ale stawiają pytania: Czy taki styl życia nie jest kolejną pułapka? Czy wystarczy zamienić jeden system na drugi, aby poczuć się wolnym? I właśnie próba odpowiedzi na te pytania składa się na przesłanie spektaklu „Wolność” Bez zmian: Twórcy spektaklu „Wolność” nie ograniczają się jednak tylko do konstatacji opisanej rzeczywistości, ale stawiają pytania: Czy taki styl życia nie jest kolejną pułapka? Czy wystarczy zamienić jeden system na drugi, aby poczuć się wolnym? I właśnie próba odpowiedzi na te pytania składa się na przesłanie spektaklu „Wolność”
Bez zmian: 13.11. godz.1800 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004 Bez zmian: 13.11. godz.1800 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
Bez zmian: 14.11. godz.1700 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004 Bez zmian: 14.11. godz.1700 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
Bez zmian: 20 .11. godz. 1800 – „CHWILE” - wernisaż akwareli Joanny Mianowskiej. Bez zmian: 20 .11. godz. 1800 – „CHWILE” - wernisaż akwareli Joanny Mianowskiej.
Bez zmian: Joanna Mianowska od 1994 r. mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w1983 r. Jej ulubione techniki, Bez zmian: Joanna Mianowska od 1994 r. mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w1983 r. Jej ulubione techniki,
Bez zmian: to akwarela, tusz, kredka, sangwina. Brała udział w wystawach poplenerowych: Bez zmian: to akwarela, tusz, kredka, sangwina. Brała udział w wystawach poplenerowych:
Bez zmian: 2001 – Frombork w Legionowie , 2002 – Zwierzyniec w Legionowie Bez zmian: 2001 – Frombork w Legionowie , 2002 – Zwierzyniec w Legionowie
Bez zmian: 2002 – Władysławowo we Władysławowie, 2003 – Orle Gniazdo w Piasecznie Bez zmian: 2002 – Władysławowo we Władysławowie, 2003 – Orle Gniazdo w Piasecznie
Bez zmian: 2004 – Ustka w Ustce. Bez zmian: 2004 – Ustka w Ustce.
Bez zmian: 21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna” w wykonaniu ART-RE z Krakowa. Bez zmian: 21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna” w wykonaniu ART-RE z Krakowa.
Bez zmian: 26.11. godz.1830 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004 Bez zmian: 26.11. godz.1830 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004
Bez zmian: 27.11. godz. 1000 – II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI” (przesłuchania uczestników i finał konkursu z wręczeniem nagród) Bez zmian: 27.11. godz. 1000 – II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI” (przesłuchania uczestników i finał konkursu z wręczeniem nagród)
Bez zmian: 28.11. godz.1700 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004. Bez zmian: 28.11. godz.1700 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004.
Bez zmian: 4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004 Bez zmian: 4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
Bez zmian: 5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004 Bez zmian: 5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
Bez zmian: GRUDZIEŃ 2004 Bez zmian: GRUDZIEŃ 2004
Bez zmian: 3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały. Bez zmian: 3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
Bez zmian: 4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004 Bez zmian: 4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
Bez zmian: 5.12. godz. 1230 - MIKOŁAJKI: Spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski) Bez zmian: 5.12. godz. 1230 - MIKOŁAJKI: Spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
Bez zmian: 5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004 Bez zmian: 5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
Bez zmian: 10.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem. Bez zmian: 10.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
Bez zmian: 10.12. godz.1800 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004 Bez zmian: 10.12. godz.1800 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
Bez zmian: 12.12. godz.1700 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004 Bez zmian: 12.12. godz.1700 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
Bez zmian: 17.12. godz. 1830 – SCENA PREZENTACJE: „Wolność” Teatru Syndyk Bez zmian: 17.12. godz. 1830 – SCENA PREZENTACJE: „Wolność” Teatru Syndyk
Bez zmian: z MOK-u w Podkowie Leśnej. Bez zmian: z MOK-u w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 18.12. godz. 1600 – II Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami Bez zmian: 18.12. godz. 1600 – II Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami
Bez zmian: o mistrzostwo Podkowy Leśnej im. Grzegorza Dworaka i Ryszarda Synowca. Bez zmian: o mistrzostwo Podkowy Leśnej im. Grzegorza Dworaka i Ryszarda Synowca.
Bez zmian: 20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej. Bez zmian: 20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: 29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek Bez zmian: 29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Sprawozdanie

 Bez zmian:

"Sprawozdanie

Bez zmian: <div id="tekst">Historia Bez zmian: <div id="tekst">Historia
Bez zmian: Biblioteka rozpoczęła działalność 01.01.1950r. W bieżącym 2005 roku będzie obchodziła jubileusz 55 lat pracy z czytelnikami Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości. Bez zmian: Biblioteka rozpoczęła działalność 01.01.1950r. W bieżącym 2005 roku będzie obchodziła jubileusz 55 lat pracy z czytelnikami Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości.
Bez zmian: Działalność podstawowa Bez zmian: Działalność podstawowa
Bez zmian: Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zakupionych książek. Również Bez zmian: Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zakupionych książek. Również
Bez zmian: darowizny, jeżeli takie są podlegają tym samym czynnościom. Bez zmian: darowizny, jeżeli takie są podlegają tym samym czynnościom.
Bez zmian: Przyznawany przez Samorząd Miasta budżet na działalność biblioteki w roku Bez zmian: Przyznawany przez Samorząd Miasta budżet na działalność biblioteki w roku
Bez zmian: sprawozdawczym wyniósł 160 000 złotych. Ma on zabezpieczyć zakup książek, Bez zmian: sprawozdawczym wyniósł 160 000 złotych. Ma on zabezpieczyć zakup książek,
Bez zmian: utrzymanie małego personelu ( 3,15 etatu), wykonanie bieżących remontów, Bez zmian: utrzymanie małego personelu ( 3,15 etatu), wykonanie bieżących remontów,
Bez zmian: utrzymanie w należytym porządku zieleni na terenie całej nieruchomości, opłat za Bez zmian: utrzymanie w należytym porządku zieleni na terenie całej nieruchomości, opłat za
Bez zmian: energię elektryczną i pozostałe części składowe wydatków związanych z Bez zmian: energię elektryczną i pozostałe części składowe wydatków związanych z
Bez zmian: utrzymaniem instytucji. Bez zmian: utrzymaniem instytucji.
Bez zmian: W roku 2004 z budżetu biblioteki zakupiono 766 woluminów, ze środków w wys. Bez zmian: W roku 2004 z budżetu biblioteki zakupiono 766 woluminów, ze środków w wys.
Bez zmian: 1000 złotych przyznanych przez Ministra Kultury zakupiono 19 woluminów, tak więc Bez zmian: 1000 złotych przyznanych przez Ministra Kultury zakupiono 19 woluminów, tak więc
Bez zmian: ogółem zakupiono 785 woluminów, w tym: Bez zmian: ogółem zakupiono 785 woluminów, w tym:
Bez zmian: - 420 woluminów literatury dla dorosłych Bez zmian: - 420 woluminów literatury dla dorosłych
Bez zmian: -166 woluminów literatury dla dzieci Bez zmian: -166 woluminów literatury dla dzieci
Bez zmian: -199 woluminów literatury z innych działów Z dotacji Ministra Kultury zakupiono: Bez zmian: -199 woluminów literatury z innych działów Z dotacji Ministra Kultury zakupiono:
Bez zmian: - jednotomową encyklopedię Britannica zawierającą 38 tysięcy haseł w języku angielskim Bez zmian: - jednotomową encyklopedię Britannica zawierającą 38 tysięcy haseł w języku angielskim
Bez zmian: - 12 woluminów również w języku angielskim to literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci obejmująca znane tytuły literatury francuskiej, angielskiej i rosyjskiej np. Conrad J. -" Lord Jim" Flaubert G. - "Madame Bovary" Dickens H. -" Christmas Books' Tołstoj L. -" Anna Karenina" Bez zmian: - 12 woluminów również w języku angielskim to literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci obejmująca znane tytuły literatury francuskiej, angielskiej i rosyjskiej np. Conrad J. -" Lord Jim" Flaubert G. - "Madame Bovary" Dickens H. -" Christmas Books' Tołstoj L. -" Anna Karenina"
Bez zmian: - 6 woluminów to przewodniki geograficzne Bez zmian: - 6 woluminów to przewodniki geograficzne
Bez zmian: Na skutek zniszczenia i dezaktualizacji wycofano 459 woluminów z różnych działów, Bez zmian: Na skutek zniszczenia i dezaktualizacji wycofano 459 woluminów z różnych działów,
Bez zmian: protokół nr 65/04. Bez zmian: protokół nr 65/04.
Bez zmian: Aktualny stan księgozbioru wynosi 12 905 woluminów. Zarejestrowano 606 czytelników w tym 159 czytelników w wieku do lat 15. Wypożyczono na zewnątrz 22 103 woluminy. Bez zmian: Aktualny stan księgozbioru wynosi 12 905 woluminów. Zarejestrowano 606 czytelników w tym 159 czytelników w wieku do lat 15. Wypożyczono na zewnątrz 22 103 woluminy.
Bez zmian: Wypożyczeń prezencyjnych tzn. wykorzystywanych na miejscu było 702 woluminy co razem stanowi 22 544 woluminy. Bez zmian: Wypożyczeń prezencyjnych tzn. wykorzystywanych na miejscu było 702 woluminy co razem stanowi 22 544 woluminy.
Bez zmian: W czytelni udostępniono 559 czasopism, na zewnątrz wypożyczono 441 czasopism co ogółem wynosi 1000 pozycji periodyków. Bez zmian: W czytelni udostępniono 559 czasopism, na zewnątrz wypożyczono 441 czasopism co ogółem wynosi 1000 pozycji periodyków.
Bez zmian: Jeżeli przyjmiemy, że w Podkowie Leśnej mieszka 3700 osób to w 2004 roku na 100 mieszkańców przypadało 349 woluminów, natomiast licząc wypożyczenia na 100 mieszkańców było 600 woluminów. Bez zmian: Jeżeli przyjmiemy, że w Podkowie Leśnej mieszka 3700 osób to w 2004 roku na 100 mieszkańców przypadało 349 woluminów, natomiast licząc wypożyczenia na 100 mieszkańców było 600 woluminów.
Bez zmian: Wymienione dane statystyczne świadczą o dobrym zaopatrzeniu biblioteki i o zainteresowaniu książką. Bez zmian: Wymienione dane statystyczne świadczą o dobrym zaopatrzeniu biblioteki i o zainteresowaniu książką.
Bez zmian: Czytelnicy preferują obok beletrystyki psychologię, socjologię, historię Polski i powszechną, historię sztuki, religię. Bez zmian: Czytelnicy preferują obok beletrystyki psychologię, socjologię, historię Polski i powszechną, historię sztuki, religię.
Bez zmian: Szczególne tendencje to literatura fantasy, SF, magia, literatura faktu, psychologia, pedagogika. Bez zmian: Szczególne tendencje to literatura fantasy, SF, magia, literatura faktu, psychologia, pedagogika.
Bez zmian: W 2004 roku dużym zainteresowaniem cieszyła się historia II wojny światowej a szczególnie 60 - ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Bez zmian: W 2004 roku dużym zainteresowaniem cieszyła się historia II wojny światowej a szczególnie 60 - ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Bez zmian: Działalność pozamerytoryczna Bez zmian: Działalność pozamerytoryczna
Bez zmian: Styczeń - Koncert kolęd w wykonaniu chóru pod dyr. Prof. K. Gierżoda Bez zmian: Styczeń - Koncert kolęd w wykonaniu chóru pod dyr. Prof. K. Gierżoda
Bez zmian: Marzec - prelekcja geograficzna dot. Francji Bez zmian: Marzec - prelekcja geograficzna dot. Francji
Bez zmian: Maj - lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych Bez zmian: Maj - lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych
Bez zmian: Czerwiec - zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół, wręczenie nagród Bez zmian: Czerwiec - zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół, wręczenie nagród
Bez zmian: aktywnym czytelnikom - uczniom Bez zmian: aktywnym czytelnikom - uczniom
Bez zmian: Lipiec - zajęcia z grupą kolonijną PKPS Bez zmian: Lipiec - zajęcia z grupą kolonijną PKPS
Bez zmian: Październik - wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniom 60-tej rocznicy Bez zmian: Październik - wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniom 60-tej rocznicy
Bez zmian: zakończenia działań bojowych AK w Powstaniu Warszawskim Bez zmian: zakończenia działań bojowych AK w Powstaniu Warszawskim
Bez zmian: Listopad - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dot. poezji „ okresu okupacji Bez zmian: Listopad - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dot. poezji „ okresu okupacji
Bez zmian: niemieckiej i Powstania Warszawskiego „ Bez zmian: niemieckiej i Powstania Warszawskiego „
Bez zmian: Administracja Bez zmian: Administracja
Bez zmian: Z przyznanego przez Samorząd Miasta budżetu w roku sprawozdawczym wykonano następujące prace: Bez zmian: Z przyznanego przez Samorząd Miasta budżetu w roku sprawozdawczym wykonano następujące prace:
Bez zmian: - położono drugą warstwę papy na dachu budynku Bez zmian: - położono drugą warstwę papy na dachu budynku
Bez zmian: - odświeżono elewację budynku Bez zmian: - odświeżono elewację budynku
Bez zmian: - pomalowano obróbki blacharskie na budynku Bez zmian: - pomalowano obróbki blacharskie na budynku
Bez zmian: - wykonano nową instalację w piwnicy budynku Bez zmian: - wykonano nową instalację w piwnicy budynku
Bez zmian: - zawarto umowę ze studentką na wielokrotne koszenie trawy ( w sezonie ), obcinanie żywopłotu z jednoczesnym zobowiązaniem na utrzymanie w należytym stanie udostępnionych narzędzi Bez zmian: - zawarto umowę ze studentką na wielokrotne koszenie trawy ( w sezonie ), obcinanie żywopłotu z jednoczesnym zobowiązaniem na utrzymanie w należytym stanie udostępnionych narzędzi
Bez zmian: Rok 2005 będzie wymagał koncentracji sił przy programie komputerowym MAK stosowanym w bibliotekarstwie. Bez zmian: Rok 2005 będzie wymagał koncentracji sił przy programie komputerowym MAK stosowanym w bibliotekarstwie.
Bez zmian: DYREKTOR Bez zmian: DYREKTOR
Bez zmian: Miejskiej Biblioteki Publicznej/-/ Hanna, Piechowska</div> Bez zmian: Miejskiej Biblioteki Publicznej/-/ Hanna, Piechowska</div>
  Dodano:
  Dodano:

"Sprawozdanie

  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 04/sprawozdanie- ocena-zasobow- ops-za-2018.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej z 2018 roku</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Plan

 Bez zmian:

"Plan

Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ prl.doc">załącznik</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ prl.doc">załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content