Sprawozdania i raporty

RAPORT o FINANSOWANIU OŚWIATY w POLSCE w LATACH 2004-2018

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PODKOWIE LEŚNEJ

Raport z realizacji programu ochrony środowiska za okres do 2013 r.

Raport
Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska dla Rady Miasta dot. Raportu

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W związku z przygotowaniem przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wykłada się do publicznego wglądu.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia składać można w terminie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r. :
– listownie na adres Urzędu Gminy Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
– w siedzibie urzędu, w godz. pracy urzędu, poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Wersję elektroniczną „Projektu założeń…” dostępna jest na stronie internetowej urzędu – www.podkowalesna.pl w zakładce ŚRODOWISKO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.podkowalesna.pl w zakładce SPRAWOZDANIA I RAPORTY.

Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podkowa Leśna (pok.14).

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011

Szanowni Państwo Informujemy, że opracowany został projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011. Projekt ten zostaje przedłożony Państwu do konsultacji społecznej. Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres inwestycje@podkowalesna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. Zachęcamy do konsultacji i dyskusji. Oczekujemy od Państwa uwag, propozycji i komentarzy, które mogą być wykorzystane w opracowaniu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011.

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2008-2011
Załączniki do PGO Podkowy Leśnej na lata 2008-2011

Informator budżetowy 2007 dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Informator budżetowy dla mieszkańców Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - broszura informacyjna dla mieszkańców miasta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014 - uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz uchwały Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Rada Miasta uchwala,

§ 1

1. Przyjmuje się program pod nazwą ” Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna”
2. Tekst programu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014
załącznik nr 1 do uchwały nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2004 rok

Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach
i zainteresowaniach kulturalnych. Jej celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
Realizacja powyższych założeń skupiała się w następujących obszarach programowych:
1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
1.1. TEATR.
1.1.1. TEATR DZIECIĘCY.
1.1.2. TEATR KOMPROMIS.
1.1.3. TEATR DRUID.
1.1.4. TEATR SYNDYK.
1.2. PLASTYKA.
1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA.
1.2.2. RZEŹBA W GLINIE.
1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA.
1.3. MUZYKA.
1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE.
1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE.
1.4. TANIEC.
1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI.
1.4.2. TANIEC DLA DZIECI.
1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.
1.5. REKREACJA.
1.5.1. YOGA
1.5.2. TAI – CHI
1.5.3. AEROBIK
1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA
2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE
2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”
2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH.
3. GALERIA A.
4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
5. SCENA PREZENTACJE.
6. KINO.
6.1. EDUKACJA FILMOWA.
6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE.
7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE.
8. INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
W 2004 ROKU.
9. WOLONTARIAT.

1. STAŁE FORMY PRACY MOK.
Celem zajęć jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa
w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych.
1.1. TEATR.
1.1.1. TEATR DZIECIĘCY (dzieci 6-9 lat) – prowadzi Beata Bierońska i Michał Szyszka.
Grupa powstała we wrześniu 2004 roku. Tworzy ją ok. 10 dzieci. Zajęcia trwają 1,5 godz., podzielone są na dwie części: ćwiczenia warsztatowe i pracę nad przedstawieniem. Ćwiczenia warsztatowe, mające nauczyć dzieci właściwego sposobu oddychania, poprawnej dykcji, emisji głosu, a także plastyki ruchu prowadzone są w formie zabaw i etiud teatralnych. Premiera pierwszego przedstawienia – „W co się bawić?” – planowana jest na marzec 2005 r. Zajęcia odbywają się we wtorki o 16 30.

1.1.2. TEATR KOMPROMIS (dzieci 10-13 lat) –prowadzi Beata Bierońska.
Teatr powstał we wrześniu 2003 roku. Składa się z uczniów klas IV-VI SP.
W roku 2004 Teatr KOMPROMIS ze swoim pierwszym przedstawieniem autorskim pt. „DOM NA KOŃCU ULICY” (premiera – kwiecień 2004) wziął udział w następujących festiwalach teatralnych, gdzie zdobywał nagrody: SREBRNY IKAR na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce”
w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – kwiecień 2004 oraz wyróżnienie podczas finału IV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich
w Podkowie Leśnej, organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004. Prezentował też swój spektakl dla uczniów Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. nad swoim kolejnym przedstawieniem. Grupa liczy 12 osób. Zajęcia odbywają się w piątek o 1800.

1.1.3. TEATR DRUID (14-16 lat) – prowadzi Beata Bierońska.
Powstał w październiku 1999 roku. Składa się z młodzieży gimnazjalnej. Dotychczas przygotował przedstawienia autorskie; „Zabawa w teatr” wg
J. Brzechwy i St. I. Witkiewicza (2000) oraz przedstawienia autorskie
„W poszukiwaniu domu wschodzącego słońca” (2001), „ Nowa” (2002), „Jeśli latać, to wysoko” (2003) oraz „Gdzie jesteś Mały Książę?” (premiera 30 maj 2004).W roku 2004 Teatr DRUID wziął udział w następujących festiwalach teatralnych:
– VI Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w Podkowie Leśnej organizowanym przez MCKiS w Warszawie – czerwiec 2004.
– Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w szkolnej ławce” w Stołeczny Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – listopad 2004, gdzie za swój spektakl „Gdzie jesteś Mały Książę?” otrzymał wyróżnienie.
Ponadto teatr prezentował swój spektakl dla uczniów Gimnazjum w Podkowie Leśnej, oraz podczas Wieczoru teatralnego (28.10) dla uczniów SP i Gimnazjum
w Otrębusach. W okresie Bożego Narodzenia pokazywał swój spektakl w Domu Dziecka w Julinie. Obecnie pracują nad swoim kolejnym przedstawieniem pt. „Agencja RAJ”. Grupa liczy 9 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1600.

1.1.4. TEATR SYNDYK. (od 17 lat) – prowadzi Jerzy Lach.
Powstał w październiku 1999 r. Grupę tworzą licealiści. Dotychczas przygotowali następujące przedstawienia „Czekając na słońce” (spektakl autorski)(2000), „Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci?” (2001/2) wg dramatu licealistki Anety Wróbel, „Wyprzedaż” (2003) autorskie przedstawienie zrealizowane we współpracy z Teatrem „TU I TAM” z Warszawy oraz „Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego (premiera – czerwiec 2004). W roku 2004 Teatr Syndyk wziął udział w VI Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki” – Warszawa listopad 2004, gdzie aktor Dawid Andrijan otrzymał nagrodę aktorską.
Obecnie teatr przygotowuje kolejne przedstawienie. Grupa liczy 8 osób. Zajęcia odbywają się w piątki o 1700.

1.2. PLASTYKA.
1.2.1. PRACOWNIA PLASTYCZNA – prowadzi Agnieszka Kremky.
W 2004 r. na zajęcia plastyczne uczęszczało miesięcznie średnio ok. 20 dzieci
i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych: kl.0 – I, kl. II-III, od IV kl.. W czerwcu w Galerii A zaprezentowane zostały prace uczestników zajęć.
W ciągu roku dzieci uczestniczyły w wystawach i konkursach plastycznych. Otrzymywały nagrody i wyróżnienia:

Marzec: „Wiosenne impresje” – V otwarty konkurs zorganizowany przez MOK
w Podkowie Leśnej. Wyróżnienia: Zuzanna Bańczyk (kl. 0) Aleksandra Białas (kl. IV). Udział w wystawie: Oliwia Popek (kl. I), Kasia Drozdowicz (kl. IV)

Kwiecień: „Inne spojrzenie” – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu. Wyróżniona udziałem w wystawie została Zuzanna Grzegorowska (kl. VI)

Maj: „Magiczny świat Harrego Pottera”, konkurs rejonowy w OK w Brwinowie. Nagroda: Joanna Zabłocka, Wyróżnienie: Natalia Zagrajek.

Październik: „35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka – Taiwan’2004” – konkurs międzynarodowy. Brązowy medal: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn.). Wyróżnienia: Ola Białas (kl. V), Izabela Kurlanda (kl. II), Natalia Zagrajek (kl. II)

Listopad: Jesienne Konfrontacje Artystyczne „Muzyka a obraz” – prace inspirowane muzyką jazzową. Konkurs o zasięgu wojewódzkim zorganizowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. Wyróżnienie: Zuzanna Grzegorowska (kl. I gimn).

Grudzień: II Międzynarodowy, XII Ogólnopolski Konkurs Malarski dla dzieci
i młodzieży w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Temat: „Człowiek i jego praca”. Wyróżnienia: Katarzyna Drozdowicz (kl. V), Anna Witkowska (kl. IV), Joanna Zabłocka (kl. IV)

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży odbywały się także w ramach corocznych akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”.
W lipcu każdego roku, w ramach lata w mieście, organizowany jest plener malarski
w Podkowie Leśnej.

1.2.2. RZEŹBA W GLINIE – prowadzi Jerzy Żebrowski.
Zajęcia prowadzone są przez Jerzego Żebrowskiego dla osób od 11 roku życia. Polegają na rzeźbieniu w glinie kompozycji roślinnych i martwych natur. Formowaniu w gipsie negatywu kompozycji i odlewaniu pozytywu. Następnie obróbka mechaniczna odlewanej rzeźby i patynowanie powierzchni. Efekt zajęć – gotowe prace prezentowane są w czerwcu na wystawie w Galerii A. Prace również prezentowane były podczas KONFRONTACJI ARTYSTYCZ-NYCH we wrześniu 2004 r. Zajęcia odbywają się w czwartek o 1700.

1.2.3. GRAFIKA KOMPUTEROWA/podstawowa obsługa komputera – prowadzi Marcin Chochlew.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zajęć poznają programy graficzne, obróbkę obrazu, projektowanie graficzne np. plakatów, projektowanie witryn internetowych, stron www, itp. Program zajęć dostosowany jest do wieku
i umiejętności uczestników. Efekt zajęć został zaprezentowany w naszej Galerii A. Zajęcia odbywają się w piątki.

1.3. MUZYKA.
1.3.1. NAUKA GRY NA GITARZE I KEYBOARDZIE – prowadzi Lidia Rolek
Prowadzone od października 2001 r. Są to zajęcia indywidualne – nauka gry na instrumencie dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez Lidię Rolek.
W okresie Świat Bożego Narodzenia organizowany jest Przegląd Kolęd
w wykonaniu uczestników zajęć – 29.12.2004. Uczestniczą oni również w różnych przeglądach i festiwalach muzycznych. Zakończenie zajęć obywa się w formie uroczystego koncertu, gdzie młodzi muzycy mogą zaprezentować efekt swojej rocznej pracy oraz otrzymują dyplomy.
1.3.2. ZAJĘCIA WOKALNE – prowadzi Marzena Grzymała
Zajęcia obywają się pierwszy rok. Prowadzi je Marzena Grzymała. Są to zajęcia warsztatowe z emisji głosu a także nauka piosenek. Dziewczynki uczestniczyły
w II Konkursie Piosenki „Rozmaitości” – Podkowa Leśna – listopad 2004, gdzie reprezentowały nasz Ośrodek. Zajęcia odbywają się w piątek o 1400.
1.4. TANIEC.
1.4.1. RYTMIKA DKA DZIECI (3-5 lat) – prowadzi Renata Gowin.
Zajęcia obywają się od listopada 2001. Celem zajęć jest umuzykalnienie oraz rozwijanie poczucia rytmu. Prowadzone są w formie zabaw, konkursów przy muzyce. Zajęcia odbywały się w czwartek o 1600.

1.4.2. TANIEC DLA DZIECI. ( I gr. – kl. 0 -II) , (II gr. -kl. III -VI) – prowadzi Violetta Bogorodź.
Zajęcia z tańca klasycznego dla dzieci w przedziale wiekowym 6 – 8 lat rozpoczęły się 27 września 2004 roku. Na taniec uczęszcza około dziewiętnastu dziewczynek. Do końca grudnia odbyło się 12 lekcji, w czasie których dzieci poznały główne pozycje i pas baletowe, podstawowe kroki walca i krakowiaka. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o 1600
Na początku listopada 2004 powstała starsza grupa dzieci w wieku 9 – 12 lat. Na zajęcia z tańca współczesnego zapisało się około 10 osób. Dziewczęta uczą się podstaw tańca modern, jazz, pracują nad ćwiczeniami rozciągającymi i relaksującymi ciało. Do końca 2004 roku odbyło się 7 lekcji. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00.

1.4.3. TANIEC TOWARZYSKI DLA MŁODZIEZY I DOROSŁYCH – prowadzi Tomasz Jasiński.
Zajęcia z tańca powstały z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Uczestnicy zajęć w różnych grupach zaawansowania uczą się podstawowych kroków tańców takich jak (samba, tango, rock and roll, Cha-cha itp.) a także mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych podczas niedzielnych wieczorków tanecznych. Obecnie jest to pięć grup tanecznych. Zajęcia odbywają się we wtorki, czwartki i soboty.

1.5. REKREACJA.
Zajęcia rekreacyjne prowadzone są dodatkowo poza działalnością statutową MOK. Są to zajęcia niezależne, grupy działają w oparciu o własny program.
1.5.1. YOGA – prowadzi Anna Kalicy.
YOGA prowadzona jest w Podkowie Leśnej od 2000 zarówno dla osób początkujących jak i już ćwiczących metodą B.K.S. Iyengara. Charakteryzuje się dynamiką i różnorodnością form ruchu. Stała grupa liczy ok. 20 osób. Oprócz stałych zajęć, w lipcu 2004 r zorganizowano Letnią Szkołę Yogi dla wszystkich chętnych oraz wyjazd na obóz. Zajęcia dla dorosłych odbywają się 2 razy
w tygodniu: poniedziałek i środę o 1830
1.5.2. TAI – CHI – prowadzi Kinga Klaś
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych odbywają się raz w tygodniu: środa 1900 Grupa liczy ok. 12 osób. Oprócz stałych zajęć, co roku organizowany jest (ze szkołą TAI CHI CHAN YMAA z Warszawy) Pokaz TAI-CHI i KUNG-FU. (są to pokazy układów Tai Chi i Kung Fu wykonywanych do tajemniczo brzmiącej muzyki.)

1.5.3. AEROBIK – prowadzi Anna Święcicka
Jest to propozycja programowa skierowana głównie dla pań w różnym wieku, które chcą przy dźwiękach nowoczesnej muzyki zadbać o swoją kondycję fizyczną. Grupa liczy ok.12 pań. Zajęcia odbywają się we poniedziałki i piątki 1030

1.6. PRACOWNIA KOMPUTEROWA @ STUDIO
Pracownia powstała we wrześniu 2002 r. W pracowni oprócz zorganizowanych grup grafiki komputerowej, indywidualnie można skorzystać z Internetu, wydrukować dane, nagrać dane na płytę czy też pograć w gry sieciowe. Pracownia czynna jest codziennie od 1100 do 2100.

2. KONKURSY. PRZEGLĄDY. FESTIWALE.
2.1. V KONKURS RECYTACJI WŁASNEGO WIERSZA.
Konkurs ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej w lutym br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego i żyrardowskiego a adresowany do wszystkich, którzy piszą wiersze i pragną zaprezentować je szerszemu gronu miłośników poezji. Konkurs realizowany jest w Podkowie Leśnej od 2000 r. (w I etapie konkursu następuje selekcja literacka utworów przez jury, w II – recytacja autorska).
Na tegoroczny Konkurs wpłynęło 155 wierszy, w czterech kategoriach wiekowych: 16 autorów w wieku do 10 lat (kl. I-III SP), 89 autorów w wieku od 10 do 13 lat (kl. IV-VI SP), 41 autorów w wieku od 13 do 16 lat (gimnazjum) oraz 9 autorów powyżej 16 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna).
13 autorów nie było brane pod uwagę – wiersze wpłynęły już po obradach jury.
W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski – literat, wydawca, lekarz, Jerzy Lach polonista, reżyser, dyrektor MOK.
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2004 r., członkowie jury omówili nadesłane utwory biorąc pod uwagę poprawność literacką, walor osobistej wypowiedzi, oryginalność myśli, umiejętność kompozycji wiersza – w kontekście wieku autora.
W wyniku dyskusji do finału Konkursu – recytacji – zakwalifikowało się 45 osób
w czterech kategoriach wiekowych.

28 kwietnia 2004 r. o godz. 1200 w siedzibie MOK odbył się II etap Konkursu, podczas którego autorzy wierszy zakwalifikowanych przez jury 20 kwietnia 2004, recytowali swoje utwory. Spośród 45 osób w finale uczestniczyło 40 (5 osób
z różnych przyczyn nie wzięło udziału).
W skład jury wchodzili: Magda Teresa Wójcik – aktorka, reżyserka, Henryk Boukołowski – aktor, reżyser, Piotr Müldner – Nieckowski – poeta, wydawca,
Prof. Wojciech Siemion – aktor, Jerzy Lach – reżyser, polonista, dyrektor MOK

Po przesłuchaniach jurorzy dokonali podsumowania i oceny zaprezentowanych utworów. Brano pod uwagę, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólne wrażenie artystyczne, z uwzględnieniem wieku autorów. Jury dokonało następującego podziału nagród i wyróżnień:

w kategorii wiekowej do 10 lat (I-III kl. SP)
III nagrodę otrzymuje:
Tamara Rutkowska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Na łące”

II nagrodę otrzymuje:
Sylwia Matuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Dorosłe życie”

I nagrodę otrzymuje:
Magdalena Korbuszewska kl. III SP w Międzyborowie za wiersz „Jaka jestem”

W kategorii wiekowej od 10 do 13 lat (IV-VI kl. SP)

Wyróżnienie otrzymuje:
Agnieszka Dygdoń kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Sen”

Dwie równorzędne III nagrody otrzymują
Anna Seretny kl. IV SP w Nowej Wsi za wiersz „Małe coś”
Krzysztof Wiązecki kl. V SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Noc”

II nagrodę otrzymuje
o Kamil Ciechomski kl. VI SP w Komorowie za wiersz „Życie”

Dwie równorzędne I nagrody otrzymują:
Marita Bierońska kl. IV SP w Podkowie Leśnej za wiersz „Żółw i jeż”
Joanna Ciesielczyk kl. SP nr 2 w Grodzisku Maz. za wiersz „Kocia natura”

W kategorii wiekowej od 13 do 16 lat (Gimnazjum)

Wyróżnienia otrzymują:
Anna Sicińska kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Samotność”
Katarzyna Kunicka kl. I Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Oda do świata”
Michał Nożewski kl. III Gim. w Międzyborowie. za wiersz „Ciemna mgła spowiła las”
Dwie równorzędne III nagrody otrzymują:
Paulina Małecka kl. III Gim. w Międzyborowie za wiersz „Belial”
Natalia Romanowska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Gdybanie”

II nagrodę otrzymuje
o Magdalena Olszewska kl. III Gim. Nr 3 w Grodzisku Maz. za wiersz „Dziesięć minut”
I nagrodę otrzymuje:
Olga Boniecka kl. II Gim. W Mszczonowie za wiersz „Utrata”

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat (LO)

Wyróżnienie otrzymuje:
Katarzyna Wiącek z Milanówka kl. IV LO za wiersz „Curriculum vitae”
III nagrodę otrzymuje:
Magda Mazloum z Piastowa kl. II LO za wiersz „Mój sen”

II nagrodę otrzymuje
o Lena Marcinowska kl. I LO ZES. SZK. w Milanówku za wiersz „Miał (nie)szczęście w kartach”
I nagrodę otrzymuje:
Michał Czochara z Milanówka kl. II LO za wiersz „Miasto”

Ponadto juror P. Piotr Müldner – Nieckowski poza regulaminem postanowił wyróżnić Magdalenę Olszewską za wartość literacka wiersza „Dziesięć minut”

Dyplomy za udział w finale konkursu otrzymują:
Kat. wiekowa do 10 lat – (Kl. I-III SP)
1. Karolina Bączyńska „Las” – kl. II SP w Adamowiźnie
2. Sylwia Rogowiecka „Wiosna” – kl. II SP w Adamowiźnie
3. Martyna Gajewa „Wiosna” – kl. III SP w Adamowiźnie
4. Krystian Jakubczak „Chłopiec” – kl. III SP w Międzyborowie
5. Daria Orszulik „Wspólne zabawy pieska i kotka” – kl. III SP w Międzyborowie
6. Anna Stusińska „Kocham wszystko, lecz Ciebie najbardziej” – kl. III SP w Międzyborowie
Kat. wiekowa 10 – 13 lat – (Kl. IV-VI SP)
1. Aneta Ceglińska „Najpiękniejsze sny świata” – kl. IV SP w Jaktorowie
2. Dominika Jakubaszek „O chłopcu, którego kocham” – kl. VI SP nr 4 w Grodzisku Maz.
3. Renata Matusiak „Hanka” – kl. V SP w Podkowie Leśnej
4. Katarzyna Prasolik „Wiosna” – kl. V SP Nr 2 w Pruszkowie
5. Agnieszka Radziszewska „Polska” – kl. IV SP Nr 2 w Pruszkowie
6. Anna Wąż „Klepsydra” – kl. V SP nr 1 w Grodzisku Maz.
KAT wiek 13-16 lat (Gimnazjum)
1. Marlena Beczek „Moja jesień”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
2. Kamila Kwiatkowska „Dolina śmierci” – kl. III Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
3. Wiktoria Kwiatkowska „Utracona”- fragment – kl. III Gimnazjum w Komorowie
4. Julia Lipińska „Mój sen” – kl. II Gimnazjum w Baranowie
5. Iga Ratyńska „Moje drugie Ja” – kl. III Gimnazjum w Podkowie Leśnej
6. Anna Sajkiewicz „Na motyla”- kl. II Gimnazjum w Otrębusach
7. Klaudia Sobczak „Zwierzaki Cudaki” – kl. I Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Maz.
KAT wiek powyżej 16 lat (Szkoły ponadgimnazjalne)
1. Sylwia Adolf „Nowe pokolenie ” – kl. I LO ZSP. Szk. nr 1 w Milanówku

7 maja 2004 o godz. 1200 odbyła się uroczystości zakończenia konkursu. Wówczas spotkali się finaliści i ich rodziny i znajomi, jurorzy, zaproszeni goście. Pan Henryk Boukołowski, jeden z jurorów, odczytał protokół jury a nagrody i wyróżnienia wręczał Przewodniczący Rady Marek Michaeli. Pozostałym finalistom wręczono tomiki poezji
i dyplomy uczestnictwa. Na koniec mogliśmy jeszcze raz wysłuchać tekstów recytowanych przez nagrodzone osoby.
Sponsorami nagród tegorocznej edycji byli: Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,
oraz Starosta Powiatu Grodziskiego.

2.2. V KONKURS PLASTYCZNY – WIOSENNE IMPRESJE.
Konkursy plastyczne oraz wystawy w Galerii A prezentujące prace laureatów stały się
już tradycją Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.

Na IV edycję konkursu, której tematem były Wiosenne impresje wpłynęło 297 prac młodych artystów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Międzyborowa, Milanówka, Piastowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żółwina i Żyrardowa. W konkursie wzięło udział również kilka osób dorosłych.

Jury, w którego skład weszli artyści: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 53 prace oraz przyznało nagrody
i wyróżnienia. Prace oceniane były z uwzględnieniem podziału na III grupy wiekowe:

I. uczniowie klas 0-III (grupa reprezentowana najliczniej)
II. uczniowie klas IV-VI
III. uczniowie gimnazjów i szkół średnich (w tej grupie rozpatrywanych
było również kilka prac osób dorosłych)

W każdej grupie wiekowej przyznano trzy równorzędne nagrody i kilka wyróżnień.
Wernisaż oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Galerii „A” MOK w sobotę,
20 marca 2004 r. o godz. 17.00

NAGRODY

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Damian Bojankiewicz Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Wiktoria Drygiel SP Nr 1 – Pruszków
– Weronika Tupczyńska SP – Międzyborów

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Anna Dąbrowska SP Nr 8 – Pruszków
– Kasia Olenderek SP – Międzyborów
– Patrycja Załęska SP Nr 1 – Pruszków

III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
– Michał Borowiec Gimnazjum – Międzyborów
– Edyta Paruzel Zespół Szkół Nr 1 – Brwinów
– Maciej Żukowski Owczarnia

WYRÓŻNIENIA

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Zuzia Bańczyk MOK – Podkowa Leśna
– Michał Bieganowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Damian Bożym Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Ernest Powsiński Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Sławek Więckowski Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Ola Białas MOK – Podkowa Leśna
– Iza Fiuk SP – Międzyborów
– Aleksandra Sierakowska SP Nr 1 – Pruszków

III. UCZNIOWIE GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH
– Edyta Biernikow Gimnazjum – Międzyborów
– Anna Lemańska OK – Brwinów
– Ewelina Mastalerz OK – Brwinów
– Aleksandra Piotrkowicz OK – Brwinów

PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWĘ

I. UCZNIOWIE KLAS 0-III
– Ewelina Banaszek SP – Międzyborów
– Daniel Borowiec Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz
– Łukasz Chojnacki SP Nr 1 – Pruszków
– Natalia Domańska SP – Międzyborów.
– Damian Homętowski SP Nr 1 – Pruszków
– Paweł Jarząb SP Nr 1 – Pruszków
– Albert Jedynak SP Nr 1 – Pruszków
– Natalia Komuda SP Nr 1 – Pruszków
– Anna Kostrzewska SP nr 2 Piastów
– Emilia Koziarek SP – Międzyborów
– Karolina Krawczuk SP Nr 1 – Pruszków
– Małgosia Kruk Zespół Szkół Specjalnych – Grodzisk Maz.
– Emilia Maciak SP – Międzyborów
– Oliwia Popek MOK – Podkowa Leśna
– Weronika Siedlecka SP Nr 1 – Pruszków
– Radomił Skrętkowski SP – Międzyborów
– Eliza Smakuszewska SP – Michałowice
– Natalia Stańczak SP – Międzyborów
– Karolina Wierzbicka SP – Międzyborów
– Natalia Zagrajek MOK – Podkowa Leśna
– Magda Zarzycka OK – Brwinów

II. UCZNIOWIE KLAS IV-VI
– Rafał Cecelak SP Nr 8 – Pruszków
– Kasia Drozdowicz MOK – Podkowa Leśna
– Kasia Fidecka SP Nr 1 – Pruszków
– Maria Izdebska OK – Brwinów
– Tomek Kiliszek SP – Żółwin
– Patrycja Kruk SP – Międzyborów
– Jadzia Pawlak SP – Międzyborów
– Erwin Skrobisz SP – Lesznowola
– Agnieszka Szypicyn Społeczna SP – Grodzisk Maz.
– Milena Tybora Zespół Szkół Nr 2 – Brwinów
– Ania Zielińska SP – Międzyborów

Nagrody ufundowali Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz Starosta Powiatu Grodziskiego

2.3. II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI”.
II Konkurs Piosenki „Rozmaitości” ogłoszony był przez Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej jesienią br. na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego. Celem konkursu było popularyzowanie piosenki polskiej oraz jej twórców i wykonawców. Repertuar utworów był dowolny. Mogła to być piosenka turystyczna, szanty, literacka, kabaretowa itp. Jednak preferowana była piosenka autorska oraz nowe, oryginalne aranżacje istniejących utworów.
W konkursie uczestniczyło 21 solistów i 6 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 13 solistów i 2 zespoły w kategorii młodzieżowej.
Przesłuchania konkursowe odbyły się w sobotę, 27 listopada 2004 r. w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Jury w składzie: Marzena Grzymała, wokalistka jazzowa oraz autor tekstów
i kompozytor, Alina Stencka, przewodnicząca komisji kultury Rady Miasta Podkowa Leśna, nauczyciel muzyki, Lidia Rolek, muzykolog, nauczyciel gry na gitarze
i keyboardzie, Marek Majewski, autor tekstów, kompozytor, znany artysta estradowy,
Marek Michaeli, długoletni organizator przeglądów piosenki studenckiej, po przesłuchaniu piosenek konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci (SP) oraz młodzież (Gimnazjum, LO) postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
W kategorii dziecięcej – SOLISTA
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Aneta Urbaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
Jakub Jurzyk ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
III nagrodę otrzymuje
Monika Górecka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
II nagrodę otrzymuje:
Joanna Karwacka ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
I nagrodę otrzymuje:
Maria Omiecińska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim.
W kategorii dziecięcej – zespół
II Nagrodę otrzymuje
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie
I Nagrodę otrzymuje
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach
Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Zespołu MOSTOWE NUTKI ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Pruszkowie za wykonanie piosenki
z akompaniamentem na żywo.
w kategorii młodzieżowej – solista
dwa równorzędne wyróżnienia otrzymują:
Paulina Stefaniak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie
Sylwia Guraj z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
III nagrodę otrzymuje:
Beata Tondera z Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie
II nagrodę otrzymuje:
Edyta Orzoł z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
I nagrodę otrzymuje:
o Grzegorz Pawelec z Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku
w kategorii młodzieżowej – zespół
Nagrodę otrzymuje
Zespół CARABOO z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie
Juror p. Lidia Rolek postanowiła przyznać nagrodę specjalną dla Katarzyny Szymańskiej z Klubu Nowus i Relax w Piastowie za wykonanie piosenki
z własnym akompaniamentem na żywo.
Dyplomy za udział w konkursie otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy .
Sponsorami nagród byli: Starosta Powiatu Grodziskiego i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
2.4. IV MAZOWIECKI FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH .
FINAŁ Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich jest organizowany od 2001 roku. Głównym organizatorem jest Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki. Finały Festiwalu są kontynuacją eliminacji półfinałowych, organizowanych w Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Ostrołęce i Płocku. Do finałów MFTA kwalifikowani są też laureaci Srebrnej Maski w Siedlcach i festiwali warszawskich.
Założeniem festiwalu jest aby finał odbywał się co roku w innym mieście na Mazowszu. W roku 2004 miał miejsce w Podkowie Leśnej . W tegorocznej edycji jurorami byli Janusz Macherek – krytyk teatralny, red nacz. Miesięcznika Teatr, Grzegorz Mrówczyński – reżyser teatralny oraz Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie.
Program festiwalu:
4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.
10.10 – „Alicja jest…” – sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria – Izabela Rękawek.
11.00 – „Sceny” – wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa – TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka.
12.00 – „Pomiędzy światami” – sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła.
12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA, Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska -Kłosiewicz .
13.50 – „Winogrona Antygony” – sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska.
14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa
16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz TEATR Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum, Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska
17.15 – „Poszukiwanie wielkości” – wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska.
17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski.
18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książę” – wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska.
19.45 – „Kot” – wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk .
20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
21.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.
10.15 – „Kolor wygrywa” – sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Reżyseria – Mariola Strus
11.00 – „Wpadł słoń do szafy” – Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI, Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
11.45 – „Na podwórku” – wg wierszy Agnieszki Fronczek – Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk
12.30 – „Magiczne drzewo” – sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek
13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka
13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa
15.00 – „Pięć minut” – sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114 w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał
16.30 – „Dom na końcu ulicy” – spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska
17.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
W kategorii teatrów młodzieżowych I Nagrodę otrzymał TEATR
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze II Społecznego Gimnazjum w Warszawie za spektakl „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz (Reżyseria – Zuzanna Fijewska).
W kategorii teatrów dziecięcych I Nagrodę otrzymał TEATR SZÓSTECZKA, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim za spektakl. „LOTERIA” – (Reżyseria – Hanna Gorzałka).
Sponsorami nagród byli: Marszałek Województwa Mazowieckiego
i Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

3. GALERIA A.
W roku 2004 odbyło się 9 wystaw w Galerii A Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej. Prezentowane było malarstwo, rysunek, grafika, fotografia – zarówno artystów profesjonalnych jak i prac młodych artystów, dzieci i młodzieży.

Styczeń: Hanna Maria Głodkowska, wystawa malarstwa
Mieszka w Podkowie Leśnej. W latach 1997-2004 uczęszczała do pracowni Jacka Bukowskiego. Od 2002 r. jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików. Udział
w licznych wystawach w Polsce.
Wernisaż: 10 stycznia 2004 r. – wystawa do 5 lutego

Luty/marzec: Zofia Szczygło „Inspiracje ze snu”, wystawa malarstwa i fotografii
Mieszka w Brwinowie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu. Udział w licznych wystawach w Polsce i we Francji.
Wernisaż: 14 lutego 2004 r. – wystawa do 15 marca

Marzec/kwiecień : „Wiosenne impresje”, wystawa pokonkursowa
W V otwartym konkursie plastycznym zorganizowanym przez MOK wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Brwinowa, Grodziska Maz., Jaktorowa, Komorowa, Lesznowoli, Michałowic, Milanówka, Międzyborowa, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Piastowa, Żółwina i Żyrardowa. W tym roku tematem konkursu były: „Wiosenne impresje”. Wpłynęły 297 prac, które oceniało jury złożone z artystów: Małgorzata Czacka, Małgorzata Lekszycka i Grzegorz Bolek. Przyznano 9 równorzędnych nagród i 12 wyróżnień oraz 52 prace zakwalifikowano na wystawę pokonkursową, która odbyła się w Galerii A.
Wernisaż: 20 marca 2004 r. – wystawa do 18 kwietnia

Kwiecień/maj: Leokadia Nastały „Preludia deszczowe, wystawa malarstwa
i grafiki
Mieszka w Piasecznie. Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Brała udział w 35 wystawach w Polsce i za granicą.
Wernisaż: 24 kwietnia 2004 r. – wystawa do 26 maja

Maj/czerwiec: Katarzyna Dippel, wystawa malarstwa i fotografii
Mieszka w Brwinowie. Studia ukończyła na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 1998 r. W pracowni prof. Lecha Majewskiego.
Wernisaż: 29 maja 2004 r. – wystawa do 16 czerwca

Czerwiec: Wystawa’2004, prezentacja dorobku uczestników zajęć
w Pracowni Plastycznej MOK oraz rzeźby w glinie

Zaprezentowane zostały prace malarskie, rysunki, prace przestrzenne, rzeźby 23 dzieci
i młodzieży w wieku od 5 do 14 lat.
Wernisaż: 19 czerwca 2004 r., wystawa do końca sierpnia

Wrzesień: Marek Zdrzyłowski „Klimaty”, wystawa fotografii
Mieszka w miejscowości Urzut. Jest redaktorem gazety „Co? Gdzie? Kiedy? Wernisaż:
11 września 2004 – wystawa do 5 października

Październik/listopad: Anna Kołakowska, wystawa ilustracji
Mieszka w Podkowie Leśnej. W 1953 r. ukończyła studia na Wydz. Grafiki Użytkowej ASP w Warszawie w pracowni prof. Wacława Radwana. W latach 1951-82 pracowała w red. „Płomyczka”, od 1955 jako kierownik artystyczny. Brała udział w licznych wystawach ilustracji książkowej. Zilustrowała 25 książek, głównie dla dzieci i młodzieży.
Wernisaż: 9 października 2004 r. – wystawa do 15 listopada.

Listopad/grudzień: Joanna Mianowska „Chwile”, wystawa malarstwa
Mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej w 1983 r. Udział w licznych wystawach na terenie Polski
Wernisaż: 6 grudnia 2003 r.

4. KONFRONTACJR ARTYSTYCZNE.
Konfrontacje odbyły się 25 września 2004 r. na terenie MOK-u w ramach inauguracji sezonu kulturalnego. Ich celem była integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością.
Swój dorobek artystyczny prezentowali:
Artyści indywidualni:
Paweł Cabanowski
Jakub Cwieczkowski
Paweł Czajkowski
Joanna Jarco
Beata Kamoji
Agnieszka Kremky
Małgorzata Lekszycka
Milena Łakomska
Jakub Łęcki
Anna i Piotr Łukasiewiczowie
Jacek Malicki
Bogumiła Niemirowska
Paweł Sochacki
Cezary Stawski
Zofia Szczygło
Krystyna Uliasz
Urszula Zawiasa

Grupy twórcze:
– Artyści z Fabryki Sztuki: Anna Luiza Juśkiewicz, Małgorzata Kopacewicz, Wojciech Kopacewicz, Krzysztof Kościesza „Kicior”, Flora Wadowska, Barbara Matuszewska-Berg, Sylwia Krzemianowska.
– Galeria „Zaoczna”.
Na zakończenie imprezy odbył się koncert Tadeusza Studnika „Studio Dźwięków Niemożliwych” z Warszawy i bankiet.
5. SCENA PREZENTACJE.
Cykl mający na celu prezentacje form teatralnych i muzycznych (monodramy, małe formy teatralne, spektakle dla dzieci, koncert, recitale) wykonywane zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów.
10.01. godz. 1800 –Teatr Parabuch z Warszawy
godz. 1800-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik

godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.

17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.

27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.

6.02. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku” (w ramach akcji zima w mieście)
13.02. godz. 1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”

27.03. godz. 1700 – Prapremiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
(w ramach międzynarodowego dnia teatru)

3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
18.04. godz. 1700 – Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.

24.04. godz. 1900 – Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej.
30.05. godz. 1700 – Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół, reż. Beata Bierońska.
19.06. godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
19.06. godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska. (w ramach zakończenia sezonu kulturalnego 2003/4)
26.06. godz. 1700 – Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
9.07. godz. 1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc” (w ramach artystycznych wakacji)
23.07. godz.1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski” (w ramach artystycznych wakacji)
28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej
w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?” Teatru Druid.

6.11. godz. 1800 – Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.

21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna”
w wykonaniu ART-RE z Krakowa.

3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
5.12. godz. 1230 – mikołajkowy spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
17.12. godz. 1830 – „Wolność” Teatru Syndyk z MOK-u w Podkowie Leśnej.
20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego
w Podkowie Leśnej.
29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry
na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek

6. KINO.
W 2004 r. odbyło się 78 seansów filmowych, w tym filmy polskie, zagraniczne, artystyczne, dla dzieci i w ramach edukacji filmowej. Projekcje indywidualne
i dla widowni zorganizowanej. W sumie obejrzało je 2373 widzów.

6.1. EDUKACJA FILMOWA.
Program edukacyjny realizowany we współpracy z Gimnazjum i LO w Brwinowie.
W 2004 roku prezentowane były :
13 .01. godz. 1000 –„Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
25-26.02. godz. 900 – film historyczny: „Król tańczy”.
23.03. godz. 900 – współczesny melodramat „Con amore”.
20.04. godz. 900 – „ Bufalo solders”
14.05. godz. 930 – „Danton”
20.05. godz. 1030 – „Człowiek z żelaza”

6.2. KINO ARTYSTYCZNE.
Cykl realizowany od października 2001 r. mający na celu przybliżenie twórczości reżyserów tworzących kino autorskie, niekomercyjne, zmuszają do refleksji.
W ramach kina artystycznego, 4.01. godz. 1800 odbyło się Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej) po spotkaniu obejrzeliśmy film pt. „Skarga” – Pl. 1991,
84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
Ponadto pokazano: „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia, „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy, „Żurek”, Polska, „WARSZAWA” Pl. ,„INWAZJA BARBARZYŃCÓW”, Kanada, „Miasto Boga”,Brazylia-Francja-USA, „KRÓL UBU”, „DRÓŻNIK” – Pl. 2004, – Wody Allen „Życie i cała reszta” „POWRÓT” , Rosja, „Być i mieć”, Francja 2004, „JEGO BRAT” „SŁOŃ”, USA, „O piątej popołudniu”, Iran, „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar, Hiszpania.
25 .04.2004 r. odbyły się pokazy filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)

godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” – Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski

7. AKCJA ZIMA I LATO W MIESCIE 2004.
7.1. ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE – 2 – 14 lutego 2004 r.
Celem akcji było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, którzy
z różnych względów nie mogli wyjechać na zimowiska oraz umożliwienie im twórczego spędzania wolnego czasu.
Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 900-1500
Codziennie odbywały się w godzinach 10-12 zajęcia z instruktorami z zakresu: muzyki, plastyki i teatru, grafiki komputerowej Ponadto organizowaliśmy spektakle teatralne: „Bałwanek w cyrku” „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”, projekcje filmów kinowych, bal dla dzieci jak również spacery i zabawy na śniegu, zabawy
w MOK, bilard, tenis stołowy. Dzieci również mogły korzystać z internetu.
Na codzienne zajęcia przychodziło ok. 20 – 30 dzieci, co zmusiło nas do dzielenia uczestników na dwie grupy i organizowania dodatkowych, niekiedy improwizowanych zajęć, odbywających się równocześnie. Dzieci w grupach uczyły się piosenek przy akompaniamencie fortepianu, odbywały ćwiczenia z ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, a także rysowały, malowały
i robiły dla siebie ozdoby na Bal Przebierańców.
Codziennie o godz.12.30 dzieci dostawały obiad przygotowywany w MOK.
Każdy rodzaj zajęć zakończył się pokazem efektów pracy w ostatni dzień ferii. Pokaz rozpoczął się od występu muzycznego. Dzieci odśpiewały wspólnie kilka piosenek, następna grupa pokazała przedstawienie teatralne pt.” Wybory króla
w zoo”. Natomiast w sali i holu MOK wywieszono prace plastyczne i z grafiki komputerowej.
Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach
i dobrze bawiły się na imprezach. Wyłoniła się też grupka, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Założone cele udało się, więc zrealizować.

7.2. ARTYSTYCZNE WAKACJE – 1-30 lipca 2004 r.
Przygotowując się do „Artystycznych Wakacji” mieliśmy na uwadze trzy cele:
zapewnienie dzieciom mieszkającym w Podkowie Leśnej i okolicy spędzenia wakacji w sposób miły, twórczy i bezpieczny,
umożliwienie kontaktu ze sztuką oraz inspirowanie do aktywności twórczej czyli wychowanie przez sztukę,
pozyskanie nowych uczestników zajęć artystycznych proponowanych przez MOK
w roku szkolnym 2004/5.
Dzieci pozostawały pod naszą opieką codziennie w godz. 1000-1600
WARSZTATY ARTYSTYCZNE. Zajęcia artystyczne odbywały się codziennie
w godz. 1000-1300 . Dzieci w małych grupkach uczestniczyły na przemian w zajęciach teatralnych, tanecznych, plastycznych i z grafiki komputerowej. Ćwiczyły układy taneczne do muzyki nowoczesnej, robiły ćwiczenia językowe i uczyły się ruchu scenicznego, improwizowały scenki na zadany temat, poznawały programy graficzne a także rysowały, malowały i robiły dla siebie ozdoby na bal kostiumowy.
POSIŁKI. Codziennie dzieci dostawały obiad. Do 14 lipca były to obiady w stołówce Szkoły Samorządowej. Od 19 lipca wynajęliśmy firmę cateringową, która codziennie dowoziła posiłki do MOK-u.
SPEKTAKLE TEATRALNE. W ramach akcji prezentowane były następujące spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów z „ART-RE w Krakowie: „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 9.07.2004, „Pan Twardowski” – 23.07.2004
KINO. W ramach akcji w kinie pokazane były następujące filmy dla dzieci:
„EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania –1.07., 5.07.
„Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska – 2.07., 7.07.
„Jelonek Bambi poznaje świat”, fabularny, ZSRR . – 6.07., 8.07.
„Proszę słonia”, animowany Pl. – 12.07.
„O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl. . –9.07., 13.07.
„Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. – do wyboru. –1.07., 5.07.
„Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min. – 19.07.
„Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA. – 20.07., 21.07.
„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min – 22.07., 5.07.
„TROJA”, fab. USA. – 23.07., 24.07.
„Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany, – 26.07.
„Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing. – 27.07., 28.07.
„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” animowany, Pl. – 29.07.
BAL KOSTIUMOWY. 16 lipca o godz. 1300 wraz z PKPS-em zorganizowaliśmy bal kostiumowy dla dzieci . Była to zabawa z wodzirejem przeplatana konkursami z nagrodami. W przerwach na dzieci czekał poczęstunek (słodycze i napoje).
WYJAZDY NA BASEN. Raz w tygodniu organizowaliśmy dzieciom wyjazd kolejką WKD do Pruszkowa na basen, gdzie dzieci pod bacznym okiem opiekunów mogły uczyć się pływać, skorzystać ze zjeżdżalni czy sauny. – 9.07., 15.07., 21.07. i 28.07. 2004.
WYCIECZKA DO „PEPELANDU”. 14 lipca 2004 r. wraz z dziećmi z półkolonii organizowanymi przez PKPS wybraliśmy się na wycieczkę do Dziekanowa Nowego gdzie znajduje się park rozrywki „Pepeland”. Tam można się było przejechać bryczką i konno, skorzystać z „małpiego gaju” ze zjeżdżalnią, obejrzeć (od środka także!) czołg i helikopter, oraz pokarmić zwierzęta takie jak kozy, lamy, świnki czy osły, w mini – zoo. Największą atrakcją był chyba przejazd na dachu wozu strażackiego oraz zjazd windą desantową z wysokości trzeciego piętra i przejście mostem linowym, na tej samej wysokości. Na wszystkich głodomorów czekały kiełbaski z grilla.
MUZEA. Aby dzieci poznały trochę historii swojego terenu, 28 lipca odwiedziliśmy Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie a następnego dnia Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Okazało się, że niektóre dzieci, pomimo tego że mieszkają w Podkowie Leśnej i okolicy nigdy nie były w tych muzeach.
INNE ZAJĘCIA. Po warsztatach artystycznych i obiedzie lub tuż przed obiadem organizowane były zabawy na wolnym powietrzu. Czasami były to rozgrywki piłkarskie, spacery po parku oraz ulubione przez dzieci podchody (pełne różnych, łatwiejszych i trudniejszych zadań) oraz ciekawe gry terenowe. Każde
z dzieci mogło też przez godzinę dziennie korzystać z pracowni komputerowej, gdzie grały w dostępne tam gry edukacyjne, bądź serfowały po internecie. Do dyspozycji był też stół bilardowy, piłki, kredki, skakanki, kreda do rysowania, czy zestaw do badmintona. Wszystko pod opieką wolontariuszy.
CHRZEST POŁKOLONISTY. W ostatni dzień półkolonii po wspólnym ognisku został zorganizowany chrzest półkolonisty. Dzieci zdawały egzamin, który składał się z np. takich punktów jak, przejście ciemnym tunelem, przetoczenie nosem jajka po podłodze, przejście boso po dywanie z szyszek, wypicie tajemnej mikstury czy odpowiedzenie na pytania z zakresu wiedzy o MOK i półkoloniach, takich jak np. kogo użądliła osa, kto porwał Kingę i Kasię?, który z opiekunów jest najwyższy?, wymień jedno z muzeów, które odwiedziliśmy lub na ilu konikach można było jeździć w „Pepelandzie”? itp.
Po zdanym egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk króla i królowej półkolonii – wolontariuszy Klaudii i Dawida. Natomiast w holu MOK wywieszono prace dzieci, które powstały podczas warsztatów plastycznych
i grafiki komputerowej.
WOLONTARIUSZE. W czasie „Artystycznych Wakacji” pomagało nam 8 wolontariuszy, którzy w większości są wychowankami MOK-u, wywodzą się
z grup teatralnych, którymi opiekują się Beata Bierońska i Jerzy Lach.
EFEKTY. Dzieci przychodzące do MOK chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach i dobrze bawiły się na imprezach, wyjazdach i basenie. Wyłoniły się też dzieci, która chciałaby kontynuować zajęciach artystyczne. We wrześniu powstały nowe zajęcia tj. teatr dziecięcy i taniec dla dzieci, w których uczestniczą dzieci
z półkolonii. Założone cele udało się więc zrealizować.
W „Artystycznych Wakacjach” uczestniczyły 62 osoby w wieku 4-17 lat oraz dodatkowo w organizowanych imprezach MOK np. projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych, balu kostiumowym uczestniczyły grupy zorganizowane:
dzieci z półkolonii PKPS,
dzieci z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej,
Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej ,
półkolonie ze Szk. Podst. Nr 1 w Milanówku,
Półkolonie z Ośrodka Kultury w Brwinowie.
oraz osoby indywidualne.
W MOK-u znajdują się imienne listy osób uczestniczących w akcji, dokumentacja fotograficzna oraz prace plastyczne wykonane przez uczestników.
8. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWAŁ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W 2004 ROKU.

Burmistrz Podkowy Leśnej – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, dofinansowanie Artystycznych ferii i Wakacji.
Starosta Powiatu grodziskiego, wydział kultury – ufundowanie nagród w konkursach organizowanych przez MOK, rajd młodzieżowy w pierwszy dzień wiosny.
Marszałek województwa Mazowieckiego – ufundowanie nagród w kategorii młodzieżowej podczas Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich, Artystyczna Scena Młodych.
Crearc w Grenoble – sympozjum dot. teatru i wymiany młodzieży.
Tajwan – 35 Światowa Wystawa Sztuki Dziecka.
Instytut Teatru Narodowego – dofinansowanie spektaklu teatralnego.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – współorganizacja Mazowieckiego festiwalu Teatrów Amatorskich.
Centrum Wolontariatu w Warszawie – szkolenie, „Artystyczne Wakacje”.
Fundacja Lionsclub w Warszawie – Boże narodzenie w Domu Dziecka.
Fundacja „Żydowskie Motywy” – festiwal filmów Żydowskich.
Agencja „ART-RE” z Krakowa, Studio Teatr FART z Warszawy, Agencja „SRT-ES” z Pruszkowa – spektakle dla dzieci.
PKPS w Podkowie Leśnej – bal karnawałowy, „Artystyczne Wakacje” – projekcje filmów, wycieczka itp., siedziba w MOK.
Fundacja „Alternatywa” – podczas Akcji Lato – wynajem baraku, oraz bezpłatne użyczenie sali widowiskowej na organizację balu dla dzieci.
Związek Emerytów i Rencistów – imprezy okołoświąteczne, siedziba w MIK.
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie – Festiwal teatralny i konkurs plastyczny.
Białołecki Ośrodek Kultury – „Garderoba Białołeki” – festiwal teatralny.
Dom Kultury „Zacisze” – SPOT – Festiwal teatralny.
Dom Kultury „Działdowska” –realizacja wspólnego spektaklu teatralnego.
Teatr Parabuch – Scena Prezentacje.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu – II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Ośrodek Kultury w Brwinowie – konkurs plastyczny, wakacje, Gimnazjum i LO
w Brwinowie – w ramach edukacji filmowej.
Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy itp.
Gimnazjum w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konkursy itp.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Otrębusach – wieczór teatralny.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum KIK – Wynajem sal na imprezy KIK.
Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej – koncert muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły.
Przedszkole w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych, wystawy, konkursy, jasełka.
Prywatne Przedszkole „Zielona Chatka” w Podkowie Leśnej – projekcje filmów, spektakli teatralnych itp.
Stowarzyszenie Fabryka Sztuki – Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Galeria Zaoczna – Konfrontacje Artystyczne, wystawy.
Szkoły i instytucje kultury z województwa Mazowieckiego, uczestniczące w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK np. (Mińsk Mazowiecki, Garwolin, Wyszków, Radom, Warszawa, Siedlce, Mława, Kadzidło, Ostrów Mazowiecki, Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Miedzyborów, Brwinów, Piastów, Żółwin, Lesznowola, Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Komorów, Adamowizana, Jaktorów, Otrebusy, Baranów.
Cukiernia AS w Podkowie Leśnej , cukiernia „Jarzyna” w Brwinowie – sponsor ciastek na bale dla dzieci i inaugurację sezonu kulturalnego.
Media lokalne: Radio Bogoria, Radio Niepokalanów, „Co?, Gdzie?, Kiedy?, Wspólny powiat”, „Gazeta Bogoria” Kurier Południowy”, „Rozmaitości” „Gazeta Mazowiecka” , „Obiektyw”, strona www Podkowy Leśnej.

9. WOLONTARIAT.

W 2004 roku MOK podjął współpracę z Centrum Wolontariatu w Warszawie. Główny Instruktor ds. programowych po szkoleniu, uzyskał od Centrum certyfikat koordynatora pracy wolontariuszy. Wolontariusze pomagali:
– Podczas Artystycznych ferii – opieka nad dziećmi (2 osoby).
– Podczas Artystycznych wakacji – opieka nad dziećmi i organizacja zabaw
(8 osób).
– W biurze MOK – wolontariuszka w każdą sobotę, w godzinach 1000– 1500
od lutego do czerwca 2004 pełniła dyżur w sekretariacie.
– Przy organizacji konkursów organizowanych przez MOK.
– Przy organizacji Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

Załącznik
Imprezy Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej w 2004 r.

IMPREZY W 2004 r.
Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

STYCZEŃ/LUTY 2004

2-3 .01. godz. 1800 – KINO: „Zmruż oczy”, Pl., 2003 – cena biletów 12,10 zł
10.01. godz. 1800 – Wernisaż malarstwa Hanny Marii Głodkowskiej
10.01. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Teatr Parabuch
z Warszawy
godz. 1830-„PIEŚŃ O MIŁOŚCI KORNETA KRZYSZTOFA RILKE” monodram w wykonaniu Bartosza Watemborskiego, reżyseria : Ryszard Jakubisik

godz. 1930 -„ SGANAREL, CZYLI ROGACZ Z UROJENIA” Moliera
w wykonaniu całej grupy, reżyseria : Ryszard Jakubisik.

13 .01. godz. 1000 – Edukacja filmowa: „Equilibrium” USA 2002, sc. reż. Kurt Wimmer.
16 .01. godz. 1800 – KINO: „Equilibrium” USA 2002 – cena biletów 12,10 zł
17 .01. godz. 1500 – KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczestników nauki gry na gitarze
i keyboardzie, prowadzonych w MOK przez Lidię Rolek.

24.01. godz. 1800 – – KINO ARTYSTYCZNE
Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Wójcikiem (operatorem, scenarzystą, reżyserem oraz wykładowcą w Łódzkiej Szkole filmowej)
Pokaz filmu pt. „Skarga” – Pl. 1991, 84 min. (reżyseria – Jerzy Wójcik, scenariusz – Witold Zalewski, Jerzy Wójcik, zdjęcia – Witold Sobociński.
– 27.01. godz. 1000 – Prezentacja spektaklu „WYPRZEDAŻ” Teatru Syndyk dla szkół, połączona z dyskusją po spektaklu.
– 30-31.01. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Siostry Magdalenki”, Wielka Brytania-Irlandia 119 min – cena biletów 12,10 zł

2.02.- 14.02. – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej. (Codziennie od 900do 1600 dla dzieci w wieku szkolnym. Program obejmuje: warsztaty artystyczne, kino, spektakle teatralne, bal dla dzieci, dyskoteka dla młodzieży, kulig, ognisko z kiełbaskami, małe posiłki itp. Ferie zakończone pokazami efektów pracy)
2.02 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/grafika komputerowa – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe – do wyboru
3.02 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 -1600 – Zajęcia świetlicowe/bilard/pracownia komputerowa/filmy na DVD – do wyboru
4.02 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne (do wyboru)
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Gdzie jest Nemo”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
5.02 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru

6.02 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa -do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Bałwanek w cyrku”
1800 – KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003
7.02 (sobota)
1800 – KINO: „Zakręcony piątek”, USA 2003

9.02 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ muzyczne /grafika komputerowa– do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Małolaty u taty”, USA, 2003 lub zajęcia świetlicowe – do wyboru
10.02 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/muzyczne/grafika komputerowa – do wyboru
1200 – KULIG + ognisko z kiełbaskami
1400 – KINO: „Tristan i Izolda”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
11.02 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne/muzyczne -do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -14oo – Spacer/zabawy na powietrzu
1400 – KINO: „Małolaty u taty”, USA 2003 lub zajęcia świetlicowe- do wyboru
12.02 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/plastyczne/muzyczne – do wyboru
1200 – mały posiłek
1300 -BAL KOSTIUMOWY dla dzieci (zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami, poczęstunek)
13.02 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/muzyczne/teatralne/grafika komputerowa
1200 – mały posiłek
1330 – Pokazy efektów pracy warsztatowej dla publiczności.
1430 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”
1700 – Dyskoteka walentynkowa dla młodzieży

14.02. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Zofii Szczygło pt. „Inspiracje ze snu”.
1992 – wystawa zbiorowa w Ivry sur Seine, Francja
2003 – wyróżnienie w konkursie na „Pisankę Wielkanocną” – MOK, Pruszków
– „Pracownia Plastyczna OK” – Galeria OK, Brwinów
– Galeria „Zagroda” , Brwinów
– „Konfrontacje Artystyczne 2003” – MOK, Podkowa Leśna
– „Talent – Pasja – Intuicja” IV Regionalny Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej,
MOK, Pruszków
– „VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Muzyka w malarstwie”, MOK, Żyrardów
– II miejsce w konkursie na Świątecznego Mikołaja, MOK, Pruszków
– Galeria Feng Shui, w Warszawie

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Uniwersytet Sorbony w Paryżu.
Pedagog, filolog, trener rozwoju osobistego. Zajmuje się poezją, malarstwem i fotografią.
Od 2001 r. specjalizuje się w kreowaniu obrazów intuicyjnych, a ściślej ujmując – energetycznych, tj. takich, które poprzez zawarte w nich symbole i kolory oddziałują na nas ochronnie, terapeutycznie lub stosowane są jako osobiste remedia Feng Shui (tworzone wg daty urodzenia). Obrazy takie tworzone są najczęściej na bazie koła i nazywane są Mandalami.

14.02. godz. 1800 – 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce” ,Niemcy

15.02. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Nigdzie w Afryce”, Niemcy

25-26.02. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – film historyczny: „Król tańczy”.
27.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
28.02. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „Żurek”, Polska 2003, 73 min cena biletów 12,10 zł
6.03. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em

12-13.03. godz. 1800– KINO: „GOOD BYE LENIN!”, Niemcy 2003

16.03. godz. 1300 1600 1900– KINO: „PASJA”,

19-20.03. godz. 1800- KINO ARTYSTYCZNE: „WARSZAWA” Pl. 2003

20.03. godz. godz. 1700– Wernisaż – Finał Konkursu Plastycznego „Wiosenne impresje” – wręczenie nagród i wyróżnień.
– oprawa muzyczna: koncert laureatów Konkursu piosenki „ROZMAITOŚCI” – Podkowa Leśna 2003

21.03. godz. 1600– KINO: „NIEPOKONANY SEABISCUIT”, USA 2003
23.03. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „Con amore”.
27.03. godz. 1700 – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
KWIECIEŃ 2004

Wystawa pokonkursowa „Wiosenne impresje”
2-3.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „INWAZJA BARBARZYŃCÓW”– Kanada 2003, 99 min – 10 zł, 12 zł – OSKAR 2004
3.04. godz. 1500 – Koncert – w wykonaniu dzieci uczących się gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek.
16-17.04. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Miasto Boga”– Brazylia-Francja-USA 2002,135 min – 10 zł, 12 zł
18.04. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu teatru dziecięcego pt. „Dom na końcu ulicy”” sc. B.Bierońska i zespół reż. Beata Bierońska.
Jest to młody zespół, powstał we wrześniu 2003 r. Założyła go i prowadzi Beata Bierońska. Dzieci w wieku 10-12 lat na zajęciach uczą się od podstaw tworzyć spektakl teatralny (od pomysłu poprzez dramaturgię wydarzeń, tworzenie scenariusza i pisanie własnych tekstów.)Tak powstało pierwsze przedstawienie autorskie o dzieciach w Domu Dziecka pod tytułem „Dom na końcu ulicy”.
20.04. godz. 900 – Edukacja filmowa dla szkół – „ Bufalo solders”
24.04. godz. 1900 – Otwarcie wystawy malarstwa grafiki Leokadii Natały pt. „Preludia deszczowe”
Ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Zajmuje się malarstwem i grafiką.
W 1975 r. Założyła grupę “Piaseczno” przy Ośrodku Kultury w Piasecznie. Pod Jej opieką grupa zajmuje się rzeźbą, tkaniną artystyczną i grafiką.
Leokadia Nastały bierze udział w aukcjach charytatywnych m. in. na rzecz powodzian na warszawskiej Starówce, na rzecz uchodźców z Kazachstanu w Łazienkach Królewskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dzieci ze Szkoły Specjalnej w Laskach organizowanej przez Krzysztofa Zanussiego.
W 1999 r. otrzymała madal “Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno”. W 2002 i w 2004 r. – stypendystka burmistrza miasta i gminy Piaseczno.
Obrazy swoje prezentowała na 34 wystawach. Jej prace znajdują się w muzeach i w zbiorach prywatnych w Polsce oraz w USA, Francji, Belgii, Norwegii, Szwecji, Kanadzie, Włoszech i Niemczech.
24.04. godz. 1900 – SCENA PREZENTACJE: Spektakl Studia Teatr Office BOX pt. „MEFISTO LABORATORY” wg, Krystyny Kofty, scenariusz i reżyseria: Jerzy Lach.
OBSADA:, Fausta – Joanna Cichoń, Mefisto – Joanna Orzeszkowska, Małgorzata – Beata Bierońska, Młody Faust – Marcin Chochlew.
25 .04.2004 r. – Pokaz filmów w ramach Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Żydowskiego ((Warsaw International Jewish Film Festival „Ha-motiv ha-jehudi”.)

godz.1600 – „GEBURTIG” – Austria/Polska 2001, Reżyseria: Stepanik Lukas, Schindel Robert, Scenariusz: Georg Stefan Troller, Lukasz Stepanik, Robert Schindel
godz.1800 –„ POLANA WŚRÓD BRZÓZ ”(THE BIRCH MEADOW)” – Francja 2003, Reżyseria: Marcelin Loridan-Ivens Scenariusz: Marcelin Loridan-Ivens, Elisabeth D.Praseyto Obsada: Anouk Aimee, Claire Maurier, Zbigniew Zamachowski

28.04. godz. 1200 – Drugi etap Konkursu Recytacji Własnego Recytacja – recytacja wierszy przez uczestników wytypowanych w I etapie.
MAJ 2004
do 25 maja – wystawa malarstwa i grafiki Leokadii Nastały pt. „Preludia deszczowe”.
2.05. godz. 1500 – Spektakl teatralny dla dzieci : „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
2-3.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: KRÓL UBU” – Pl. 2004
7.05. godz. 1200 – Uroczyste zakończenie V Konkursu Recytacji Własnego Wiersza – występ laureatów, wręczenie nagród i wyróżnień
7.05. godz. 1830 – Spotkanie z dyplomowaną dietetyczką Martą Kozłowską organizowane przez Klub Puszystych przy MOK.
Tematy spotkania: Sprawdzone diety odchudzające. Suplementy wspomagające odchudzanie.
9.05. godz. 1415 – Koncert fortepianowy – w wykonaniu dzieci uczących się gry na fortepianie pod okiem pp. Biskupskich.
14.05. godz. 930 – Edukacja filmowa: „Danton”
14.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „DRÓŻNIK” – Pl. 2004
14.05. godz. 1900 – Spotkanie z malarką Leokadią Nastały połączone
z możliwością kupna obrazów
15.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE „DRÓŻNIK” – USA 2003, 88 min.
20.05. godz. 1030 – Edukacja filmowa: „Człowiek z żelaza”
21.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
22.05. godz.1530 i 1630– Spotkanie z uzdrowicielem Cliv’em Harris’em
22.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: Wody Allen „Życie i cała reszta” – USA 2003, 108 min
23.05. godz. 1630 – Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Podkowie Leśnej
28.05. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
29.05. godz. 1800 – Otwarcie wystawy malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
29.05. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „POWRÓT” – Rosja 2003, 105 min.
30.05. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru DRUID” pt. „Gdzie jesteś Mały Książę?” wg „Małego Księcia” Antoine de Saint Exupery sc. zespół reż. Beata Bierońska.
CZERWIEC 2004
Do 15 czerwca – wystawa malarstwa i fotografii Katarzyny Dippel
1.06. godz. 930 ,1530 – Dzień Dziecka: Kino dla dzieci pt. „Piotruś Pan” – fabularny, dubbing.
4-5.06 – IV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich.- Finał. Impreza współorganizowana z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Skład jury:
Janusz Macherek – krytyk teatralny
Grzegorz Mrówczyński – reżyser
Monika Niemczyk – aktorka Teatru Starego w Krakowie

4.06 (piątek) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w kategorii zespołów młodzieżowych.

10.10 – „Alicja jest…” – sc. Izabela Rękawek – TEATR RĘKAWICZKA, Zespół Szkół nr 2, Garwolin. Reżyseria – Izabela Rękawek (20 min)

11.00 – „Sceny” – wg „Oświadczyn” i „Niedźwiedzia” Antoniego Czechowa – TEATR MŁODYCH, Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”, Wyszków. Reżyseria – Wojciech Kobiałka
(30 min)

12.00 – „Pomiędzy światami” – sc. Paweł Zierke – TEATR DWA NA DWA, „Scena Kotłownia”, Ostrów Mazowiecka. Reżyseria – Rafał Swarzyła (25 min)

12.55 – „Gdyby Adam był Polakiem” – wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR KOMEDIA,
Młodzieżowy Dom Kultury, Radom. Reżyseria – Małgorzata Stanisławska
-Kłosiewicz (25 min)

13.50 – „Winogrona Antygony” – sc. Roman Brandstaetter -TEATR POSZUKIWAŃ, OKiSZ „Resursa Obywatelska”, Radom. Reżyseria – Marzena Odzimek-Jarosińska (30 min)

14.20 – 16.15 – przerwa obiadowa

16.15 – „Księżniczka Magdalena, czyli Natrętny Książę” – wg S. I. Witkiewicz TEATR
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, II Społeczne Gimnazjum,
Warszawa. Reżyseria – Zuzanna Fijewska (30 min)

17.15 – „Poszukiwanie wielkości” – wg Tadeusza Różewicza – TEATR NASZ, Salezjańskie Muzeum Ogólnokształcące, Mińsk Mazowiecki, Reżyseria – Elżbieta Kalińska,
(15 min)

17.55 – „Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić „Polaków portret własny”
– wg K. I. Gałczyńskiego – TEATR SCENE, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Radom. Reżyseria – Wojciech Ługowski, (30 min)

18.55 – „Gdzie jesteś Mały Książe” – wg E.Saint-Exupery – Teatr DRUID 1, Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, Reżyseria – Beata Bierońska (25 min)

19.45 – „Kot” – wg J. Simeon – TEATR PARABOLIA, Międzynarodowa Szkoła Europejska, Warszawa. Reżyseria – Piotr Kocyk (30 min)
20.30 – Recital w wykonaniu Pawła Tucholskiego pt.„Trup i walc”.
21.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 22.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

5.06 (sobota) od godz. 1000 – FINAŁ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH

10.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w kategorii teatrów dziecięcych.

10.15 – „Kolor wygrywa” – sc. uczniowie – TEATR SUPEŁEK, Grupa integracyjna
ze SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach.
Reżyseria – Mariola Strus (20 min)

11.00 – „Wpadł słoń do szafy” – Anny Onichimowskiej – TEATR EUROPASJONACI,
Bis S.P. nr 4 w Mławie. Reżyseria – Małgorzata Krupa, Krystyna Weselak
(30 min)

11.45 – „Na podwórku” – wg wierszy Agnieszki Fronczek – Kółko Teatralne z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle. Reżyseria – Urszula Nalewajk (25 min)

12.30 – „Magiczne drzewo” – sc. uczniowie II klasy – Teatr ŚMIESZKI, SP 1
w Ostrowi Mazowieckiej. Reżyseria – Krystyna Brzostek (10 min)

13.00 – „Loteria” – TEATR SZÓSTECZKA, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Reżyseria – Hanna Gorzałka (20 min)

13.30 – 15.00 – Przerwa obiadowa

15.00 – „Pięć minut” – sc. Liliana Bardijewska – Teatr STRASZNA KLASA, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu. Reżyseria – Agnieszka Daszewska
(20 min)

15.45 – „Zemsta” – fragmenty wg Aleksandra hr. Fredry. Prywatna SP nr 114
w Warszawie. Reżyseria – Tomasz Łysiał (30 min)

16.30 – „Dom na końcu ulicy” – spektakl autorski – Teatr Kompromis, Miejski
Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej. Reżyseria – Beata Bierońska (20 min)

17.15 – Kolacja przy ognisku.
ok. 18.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

6.06 godz.1700 – Kino dla dzieci: „Tajemniczy ogród” reż. Agnieszka Holand – wstęp wolny
6.06 godz.1900 – Kino: „Nienormalni” Pl. reż. Jacek Bławut – wstęp wolny
13.06. – Wybory do Parlamentu Europejskiego
19.06. godz. 1600 – Uroczyste zakończenie sezonu kulturalnego 2003/4
w programie:
godz. 1600 – Występ dziecięcej grupy tanecznej prowadzonej przez Dąbrówkę Surowinską
godz. 1615 – Spektakl Teatru KOMPROMIS pt. „Dom na końcu ulicy” sc. reż. Beata Bierońska
godz. 1700 – Wernisaż wystawy uczestników zajęć.
– Pracowni Plastycznej prowadzonej przez Agnieszkę Kremky
– Rzeźby w glinie prowadzonej przez Jerzego Żebrowskiego
– Grafiki komputerowej prowadzonej przez Marcina Chochlewa
godz.1720 – Spektakl Teatru DRUID 1 pt. „Gdzie jesteś Mały Książę” sc. reż. Beata Bierońska.

25.06. godz. 1830 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 – 10 zł, 12 zł
26.06. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Być i mieć” – Francja 2004 – 10 zł, 12 zł
26.06. godz. 1700 – SCENA PREZENTACJE: Pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru „SYNDYK” pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Barnikowskiego, sc. reż. Jerzy Lach.
1- 30 lipca 2004 r.
ARTYSTYCZNE WAKACJE (WARSZTATY ARTYSTYCZNE (teatralne, plastyczne, muzyczne, grafika komputerowa) , SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI, PROJEKCJE FILMÓW KINOWYCH, WYCIECZKI, WYJAZDY NA BASEN, BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI, OGNISKA Z KIEŁBASKAMI, SPACERY, GRY I ZABAWY NA ZEWNĄTRZ, GRY KOMPUTEROWE, INTERNET, BILARD itp., CODZIENNIE OBIAD
Letnia szkoła jogi
Program szczegółowy:

1.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad (w Zespole Szkół przy ul. 1-Maja)
1400 – KINO: „EL- CID”, animowany, dubbing, Hiszpania
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
2.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/grafika komputerowa/”pląsowisko”– -do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
5.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/taneczne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO: „EL- CID” animowany, dubbing, Hiszpania
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
6.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/ grafika komputerowa /zabawa w….
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
7.07 (środa)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
8.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/ grafika komputerowa – do wyboru
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Jelonek Bambi poznaje świat”, animowany, Polska .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
9.07 (piątek)
1000 -1200 – Wyjazd na basen do Pruszkowa lub warsztaty plastyczne/grafika komputerowa (do wyboru)
1300 – obiad
1400 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „O dwóch takich co ukradli księżyc”
1500 – Zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
12.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Proszę słonia”, animowany Pl.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
13.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/taneczne/teatralne.
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „O dwóch takich co ukradli księżyc”, fabularny Pl.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
14.07 (środa)
1000 -1500 – Wycieczka do PARKU ROZRYWKI w Dziekanowie Nowym (w tym ognisko z kiełbaskami)
1500 – zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
15.07 (czwartek)
1000 – Wyjazd na basen do Pruszkowa.
1300 – obiad
1400 – KINO: „Scooby-Doo 2. Potwory na gigancie”, fab. – do wyboru
16.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1215 – obiad
1300 – Bal kostiumowy dla dzieci (zabawa z wodzirejem, konkursy, poczęstunek)
19.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bajki Bolka i Lolka” animowany, 68 min,
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
20.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Rogate Ranczo”, animowany, dubbing USA.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
21.07 (środa)
1000 -1200 – Wyjazd na basen lub warsztaty plastyczne – do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Rogate Ranczo”, animowany USA.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
22.07 (czwartek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/teatralne – do wyboru
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Mała czarownica” fab. dubbing, 94 min
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
23.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – Ognisko z kiełbaskami
1500 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Pan Twardowski”
1800 – KINO: „TROJA”, fab. USA.
24.07 (sobota)
1800 – KINO: „TROJA”, fab. USA.
26.07 (poniedziałek)
1000 -1200 – Warsztaty teatralne/”pląsowisko”– do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO naszych rodziców: „Bajka o smoku i pięknej królewnie” animowany,
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru

27.07 (wtorek)
1000 -1200 – Warsztaty taneczne/plastyczne/zabawa w…- do wyboru
1300 – obiad
1400 – KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA dubbing .
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
28.07 (środa)
1000 -1600 – Wyjazd do Pruszkowa:
– wizyta w Muzeum Hutnictwa
– obiad
– basen
lub 1400 – KINO : „Nawiedzony dwór”, fabularny USA.
29.07 (czwartek)
1000 -1200 – Piesza wycieczka połączona z wizytą w Stawisku.
1300 – obiad
1400 KINO naszych rodziców:„Sposób na wakacje Bolka i Lolka ” anim.
lub zajęcia na wolnym powietrzu, bilard, pracownia komputerowa- do wyboru
30.07 (piątek)
1000 -1200 – Warsztaty plastyczne/teatralne /”pląsowisko”– do wyboru
1300 – Ognisko z kiełbaskami
1400 – Zabawa zakończeniowa połączona z konkursami i pasowaniem na półkolonistę

WRZESIEŃ 2004

3.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”

4.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „JEGO BRAT”

11.09. godz. 1800 – DZIEŃ OTWARTY. Szczegółowe informacje o ofercie programowej, spotkania z instruktorami, zapisy do zespołów artystycznych.
11.09. godz. 1800 – Otwarcie wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego
17.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002
18.09. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
19.09. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „SŁOŃ” – USA 2002

25.09. godz. 1600 -1900 – OTWARCIE SEZONU KULTURALNEGO 2004/5
II KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE – imprezę plenerowa, której celem ma być integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń oraz możliwość zaprezentowania się przed szerszą publicznością. (prezentacje dorobku artystów z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości w dziedzinach plastyki.). W trakcie prezentacji koncert Stdia Dwięków niemożliwych Sudnika i bankiet.

PAŹDZIERNIK 2004

Codziennie do 6.10. – wystawa fotografii Marka Zdrzyłowskiego.
9.10. godz. 1700 – Otwarcie wystawy ilustracji Anny Kołakowskiej.
Absolwentka Wydziału Grafiki Użytkowej ASP – 1953. W latach 1951-1982 pracowała w redakcji „Płomyczka”.
Działalność artystyczna: plansze etnograficzne dla cepelii, Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz dla zespołu „Mazowsze”, projekty pocztówek, ilustracje dla czasopism i książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, a także do podręczników szkolnych. Ilustrowała m.in. książki o Fizi Pończoszance (czyli PIPI) A. Lindren oraz „Awanturę o Basię” K. Makuszyńskiego.
9.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
10.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „O piątej popołudniu” – Iran 2004
11.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
23.10. godz. 1800 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004
24.10. godz. 1700 – KINO ARTYSTYCZNE: „Złe wychowanie” reż. Pedro Almodovar – Hiszpania 2004

28.10. godz. 1530 – Wieczór teatralny: Prezentacje spektakli pt. „RONIA CÓRKA ZBÓJNIKA” oraz „Teatrzyk Zielona Gęś” ze Szkoły Podstawowej w Otrębusach a także „Gdzie jesteś Mały Książę?”

LISTOPAD 2004

6.11. godz. 1800 – SCENA PREZENTACJE: Premiera spektaklu Teatru Syndyk pt. „WOLNOŚĆ” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego reż. Jerzy Lach.
Najnowszy spektakl Teatru „SYNDYK”, pt. „Wolność” wg dramatu A. Bartnikowskiego pod tym samym tytułem – mówi o trudnych i złożonych relacjach miedzy młodymi ludźmi, którzy pragną być wolni. Bohaterowie sztuki uciekają z domów, mieszkają w „skłocie”, żyją z dnia na dzień, nie pracują, nie uczą się. Od czasu do czasu chodzą na „myjkę”, by zarobić na „jedzenie i browar”. I to im wystarcza. Sami o sobie mówią, że tai sposób życia – to wolność. Każdy inny- to zniewolenie systemem lub uzależnienie od instytucji lub innych ludzi. Bohaterowie „Wolności” programowo odrzucają wyścig szczurów’, zarabianie pieniędzy, robienie karier, uważając iż taki styl życia doprowadza ludzi do utraty poczucia własnej tożsamości, a w konsekwencji do utraty wolności.
Twórcy spektaklu „Wolność” nie ograniczają się jednak tylko do konstatacji opisanej rzeczywistości, ale stawiają pytania: Czy taki styl życia nie jest kolejną pułapka? Czy wystarczy zamienić jeden system na drugi, aby poczuć się wolnym? I właśnie próba odpowiedzi na te pytania składa się na przesłanie spektaklu „Wolność”

13.11. godz.1800 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
14.11. godz.1700 – KINO: „FAHRENHEIT 9/11” – USA 2004
20 .11. godz. 1800 – „CHWILE” – wernisaż akwareli Joanny Mianowskiej.
Joanna Mianowska od 1994 r. mieszka w Dziekanowie Leśnym. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w1983 r. Jej ulubione techniki,
to akwarela, tusz, kredka, sangwina. Brała udział w wystawach poplenerowych:
2001 – Frombork w Legionowie , 2002 – Zwierzyniec w Legionowie
2002 – Władysławowo we Władysławowie, 2003 – Orle Gniazdo w Piasecznie
2004 – Ustka w Ustce.

21 .11. godz. 1230 – Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Cudowna lampa Alladyna” w wykonaniu ART-RE z Krakowa.
26.11. godz.1830 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004
27.11. godz. 1000 – II KONKURS PIOSENKI „ROZMAITOŚCI” (przesłuchania uczestników i finał konkursu z wręczeniem nagród)
28.11. godz.1700 – KINO: „MÓJ NIKIFOR” – PL. 2004.

4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
GRUDZIEŃ 2004

3.12. godz.1800 – „Preludium Jesienne” – wieczór poezji w wykonaniu uczniów III kl. Gimnazjum w Podkowie Leśnej. Z oprawa muzyczną p. Marzeny Grzymały.
4.12. godz.1800 – KINO: „VINCI” – PL. 2004
5.12. godz. 1230 – MIKOŁAJKI: Spektakl teatralny dla dzieci: „Porwanie królewny Bluetki” wg Macieja Wojtyszki w wykonaniu aktorów warszawskich (Agnieszka Buczek, Katarzyna Skolimowska, Ireneusz Dedliński, Karol Stępkowski)
5.12. godz.1700 – KINO: – KINO: „VINCI” – PL. 2004
10.10. godz. 1830 – Spotkanie z uzdrowicielem Clivem Harrisem.
10.12. godz.1800 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
12.12. godz.1700 – KINO: „Pręgi” – PL. 2004
17.12. godz. 1830 – SCENA PREZENTACJE: „Wolność” Teatru Syndyk
z MOK-u w Podkowie Leśnej.
18.12. godz. 1600 – II Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami
o mistrzostwo Podkowy Leśnej im. Grzegorza Dworaka i Ryszarda Synowca.
20.12. godz. 1000 – Jasełka w wykonaniu dzieci z zerówek Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej.
29.12. godz. 1600 – PRZEGLĄD KOLĘD w wykonaniu uczestników zajęć nauki gry na gitarze i keyboardzie w MOK-u pod okiem p. Lidii Rolek

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2004 rok

Historia
Biblioteka rozpoczęła działalność 01.01.1950r. W bieżącym 2005 roku będzie obchodziła jubileusz 55 lat pracy z czytelnikami Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości.
Działalność podstawowa
Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zakupionych książek. Również
darowizny, jeżeli takie są podlegają tym samym czynnościom.
Przyznawany przez Samorząd Miasta budżet na działalność biblioteki w roku
sprawozdawczym wyniósł 160 000 złotych. Ma on zabezpieczyć zakup książek,
utrzymanie małego personelu ( 3,15 etatu), wykonanie bieżących remontów,
utrzymanie w należytym porządku zieleni na terenie całej nieruchomości, opłat za
energię elektryczną i pozostałe części składowe wydatków związanych z
utrzymaniem instytucji.
W roku 2004 z budżetu biblioteki zakupiono 766 woluminów, ze środków w wys.
1000 złotych przyznanych przez Ministra Kultury zakupiono 19 woluminów, tak więc
ogółem zakupiono 785 woluminów, w tym:
– 420 woluminów literatury dla dorosłych
-166 woluminów literatury dla dzieci
-199 woluminów literatury z innych działów Z dotacji Ministra Kultury zakupiono:
– jednotomową encyklopedię Britannica zawierającą 38 tysięcy haseł w języku angielskim
– 12 woluminów również w języku angielskim to literatura piękna dla dorosłych i dla dzieci obejmująca znane tytuły literatury francuskiej, angielskiej i rosyjskiej np. Conrad J. -” Lord Jim” Flaubert G. – „Madame Bovary” Dickens H. -” Christmas Books’ Tołstoj L. -” Anna Karenina”
– 6 woluminów to przewodniki geograficzne
Na skutek zniszczenia i dezaktualizacji wycofano 459 woluminów z różnych działów,
protokół nr 65/04.
Aktualny stan księgozbioru wynosi 12 905 woluminów. Zarejestrowano 606 czytelników w tym 159 czytelników w wieku do lat 15. Wypożyczono na zewnątrz 22 103 woluminy.
Wypożyczeń prezencyjnych tzn. wykorzystywanych na miejscu było 702 woluminy co razem stanowi 22 544 woluminy.
W czytelni udostępniono 559 czasopism, na zewnątrz wypożyczono 441 czasopism co ogółem wynosi 1000 pozycji periodyków.
Jeżeli przyjmiemy, że w Podkowie Leśnej mieszka 3700 osób to w 2004 roku na 100 mieszkańców przypadało 349 woluminów, natomiast licząc wypożyczenia na 100 mieszkańców było 600 woluminów.
Wymienione dane statystyczne świadczą o dobrym zaopatrzeniu biblioteki i o zainteresowaniu książką.
Czytelnicy preferują obok beletrystyki psychologię, socjologię, historię Polski i powszechną, historię sztuki, religię.
Szczególne tendencje to literatura fantasy, SF, magia, literatura faktu, psychologia, pedagogika.
W 2004 roku dużym zainteresowaniem cieszyła się historia II wojny światowej a szczególnie 60 – ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Działalność pozamerytoryczna
Styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu chóru pod dyr. Prof. K. Gierżoda
Marzec – prelekcja geograficzna dot. Francji
Maj – lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych
Czerwiec – zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół, wręczenie nagród
aktywnym czytelnikom – uczniom
Lipiec – zajęcia z grupą kolonijną PKPS
Październik – wieczór słowno-muzyczny poświęcony wspomnieniom 60-tej rocznicy
zakończenia działań bojowych AK w Powstaniu Warszawskim
Listopad – Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dot. poezji „ okresu okupacji
niemieckiej i Powstania Warszawskiego „
Administracja
Z przyznanego przez Samorząd Miasta budżetu w roku sprawozdawczym wykonano następujące prace:
– położono drugą warstwę papy na dachu budynku
– odświeżono elewację budynku
– pomalowano obróbki blacharskie na budynku
– wykonano nową instalację w piwnicy budynku
– zawarto umowę ze studentką na wielokrotne koszenie trawy ( w sezonie ), obcinanie żywopłotu z jednoczesnym zobowiązaniem na utrzymanie w należytym stanie udostępnionych narzędzi
Rok 2005 będzie wymagał koncentracji sił przy programie komputerowym MAK stosowanym w bibliotekarstwie.
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej/-/ Hanna, Piechowska

Sprawozdanie - ocena zasobów pomocy społecznej z 2018 roku

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta - Ogrodu Podkowy Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content