Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 18 grudnia 2020 o 11:54:51. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Kontroli funkcjonowania systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie finansowym i merytorycznym
Protokół pokontrolny

Kontrola działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Protokół pokontrolny

Kontrola zgodności wprowadzenia zmian w harmonogramie odbioru nieczystości stałych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna, wprowadzonego uchwałą nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r.
Protokół pokontrolny

Kontrola stanu prawnego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym
Protokół pokontrolny
Załącznik – Prezentacja

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018
Protokół pokontrolny

Kontrola zasiedzeń oraz użytkowania wieczystego w kontekście dbałości o majątek Miasta
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016
Protokół pokontrolny

Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Protokół pokontrolny

Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016
Protokół pokontrolny

Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016
Protokół pokontrolny 

Analiza stanu mienia (środków trwałych) w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Zespole Szkół, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza
Protokół pokontrolny

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki
Protokół pokontrolny
Stanowisko Burmistrza

Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych Podkowie Leśnej”
Protokół pokontrolny

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014
Protokół pokontrolny

Kontrola stanu realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na koniec VI kadencji
Protokół pokontrolny

Kontrola sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014
Protokół pokontrolny
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek dochodu z mienia gminy (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości)
Protokół
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe
Protokół kontroli
Załączniki do protokołu:
Protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 i 27 lutego2015 r.
Załączniki nr 1 – nr 7
Załącznik nr 8
Odpowiedź Burmistrza Miasta na protokół kontroli

Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.

Protokół z kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, kar i uzgodnień ze Starostwem (kontynuacja kontroli z możliwością wykorzystania materiałów zgromadzony

Protokół z kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście

Kontrola wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 – 2012

Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności
w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej
Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2013 r.
Protokół kontroli „Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.”
Załączniki do protokołu kontroli
Stanowisko Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wobec protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej

Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu

Rekontrola – Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie

Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście

Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.

Kontrola przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły.

Protokół kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.

Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009

Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Kontrola w zakresie przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych w mieście

Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Kontrola „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów” Całość dokumentacji dostępna jest w biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej

Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki woda miejską” – WNIOSKI I ZALECENIA
Wszystkie protokoły z przebiegu kontroli dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta
PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ – WNIOSKI I ZALECENIA

Protokół kontroli w zakresie efektywności działania i wykorzystania przyznanych środków budżetowych przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe na podstawie budżetu na rok 2006 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2007 roku

Protokół kontroli w zakresie gospodarki wodą miejską, Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2007 roku
Protokół pokontrolny

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
18 grudnia 2020 o 11:54:51Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Kontroli funkcjonowania systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie finansowym i merytorycznym  Dodano: Kontrola funkcjonowania systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie finansowym i merytorycznym
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Protokol- z-kontroli-KR- wod-kan.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Protokol- z-kontroli-KR- wod-kan.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych Bez zmian: Kontrola działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- rzecznik.pdf">Protokół pokontrolny </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- rzecznik.pdf">Protokół pokontrolny </a>
Bez zmian: Kontrola zgodności wprowadzenia zmian w harmonogramie odbioru nieczystości stałych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna, wprowadzonego uchwałą nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. Bez zmian: Kontrola zgodności wprowadzenia zmian w harmonogramie odbioru nieczystości stałych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna, wprowadzonego uchwałą nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-odpady.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-odpady.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola stanu prawnego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym Bez zmian: Kontrola stanu prawnego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-grunty.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-grunty.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/zalacznik- prezentacja-regulacja-stanow- prawnych-drog- pazdziernik- 2019.pdf">Załącznik - Prezentacja</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/zalacznik- prezentacja-regulacja-stanow- prawnych-drog- pazdziernik- 2019.pdf">Załącznik - Prezentacja</a>
Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018 Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrony-kr- wfos-2016-2018.pdf">Protokół pokontrolny </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrony-kr- wfos-2016-2018.pdf">Protokół pokontrolny </a>
Bez zmian: Kontrola zasiedzeń oraz użytkowania wieczystego w kontekście dbałości o majątek Miasta Bez zmian: Kontrola zasiedzeń oraz użytkowania wieczystego w kontekście dbałości o majątek Miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-kr-zasiedzenia.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-kr-zasiedzenia.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016 Bez zmian: Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/3-protokol- kontroli-kr-drogi- 2009-16.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/3-protokol- kontroli-kr-drogi- 2009-16.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016 Bez zmian: Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/2-protokol- kontroli-kr-analiza- nagrod.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/2-protokol- kontroli-kr-analiza- nagrod.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016 Bez zmian: Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1-protokol- kontroli-kr-ngo- 2014-2016.pdf">Protokół pokontrolny </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1-protokol- kontroli-kr-ngo- 2014-2016.pdf">Protokół pokontrolny </a>
Bez zmian: Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016 Bez zmian: Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1-protokol- kontroli-kr-analiza-gosp- wodnej-2015-16.pdf">Protokół pokontrolny  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1-protokol- kontroli-kr-analiza-gosp- wodnej-2015-16.pdf">Protokół pokontrolny  </a>
Bez zmian: Analiza stanu mienia (środków trwałych) w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Zespole Szkół, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016 Bez zmian: Analiza stanu mienia (środków trwałych) w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Zespole Szkół, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- srodki-trwale- 23.10.2017.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- srodki-trwale- 23.10.2017.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza Bez zmian: Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-zespol-szkol- 1.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-zespol-szkol- 1.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście Bez zmian: Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-woda.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-woda.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki Bez zmian: Kontrola wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-wydatki-konsolidacja.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-wydatki-konsolidacja.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pismo-bm- ws-protokolu- kontroli-kr.pdf">Stanowisko Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pismo-bm- ws-protokolu- kontroli-kr.pdf">Stanowisko Burmistrza</a>
Bez zmian: Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji "Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych Podkowie Leśnej" Bez zmian: Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji "Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych Podkowie Leśnej"
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- kontrola-szkoly- 12.07.2016-zla- ilosc-paraf.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- pokontrolny-kr- kontrola-szkoly- 12.07.2016-zla- ilosc-paraf.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014 Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-inwestycje- miejskie-2.pdf" rel="">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kr-inwestycje- miejskie-2.pdf" rel="">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: Kontrola stanu realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na koniec VI kadencji Bez zmian: Kontrola stanu realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na koniec VI kadencji
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontoli_kr_strategia.pdf" rel="">Protokół pokontrolny </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontoli_kr_strategia.pdf" rel="">Protokół pokontrolny </a>
Bez zmian: Kontrola sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014 Bez zmian: Kontrola sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ %20pokontrolny_ KR_23.11.2015.pdf">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ %20pokontrolny_ KR_23.11.2015.pdf">Protokół pokontrolny</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ z_11_posiedzneia_kontrola_ zamowien.pdf" >Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ z_11_posiedzneia_kontrola_ zamowien.pdf" >Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ z_12_posiedzenia_Zamowienia_ publiczne2.pdf" >Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ zamowienia_publiczne/Protokol_ z_12_posiedzenia_Zamowienia_ publiczne2.pdf" >Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/02/z3.pdf" rel="">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/02/z3.pdf" rel="">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek dochodu z mienia gminy (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości) Bez zmian: Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek dochodu z mienia gminy (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości)
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ protokol_kr_mienie.pdf" >Protokół</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ protokol_kr_mienie.pdf" >Protokół</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ protokol_z_27_ 08_2015_mienie/ z3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe Bez zmian: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/protokol_ kontroli_kr_dot_ odszkodowan_ za_zajete_pasy_ drogowe.pdf" >Protokół</ a> kontroli Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/protokol_ kontroli_kr_dot_ odszkodowan_ za_zajete_pasy_ drogowe.pdf" >Protokół</ a> kontroli
Bez zmian: Załączniki do protokołu: Bez zmian: Załączniki do protokołu:
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/protokol_ 2_i_3_kr.pdf">Protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a> w dniu 24 i 27 lutego2015 r. Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/protokol_ 2_i_3_kr.pdf">Protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej</a> w dniu 24 i 27 lutego2015 r.
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/zal_ do_protokolu_ od_1_do_7.pdf" >Załączniki nr 1 - nr 7</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/zal_ do_protokolu_ od_1_do_7.pdf" >Załączniki nr 1 - nr 7</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/zal_ 8_nik_regulowanie_ stanu_prawnego_ nieruchomnosci_ zajetych_pod_ drogi.pdf">Załącznik nr 8</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/zal_ 8_nik_regulowanie_ stanu_prawnego_ nieruchomnosci_ zajetych_pod_ drogi.pdf">Załącznik nr 8</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/odp_ bm.JPG">Odpowiedź Burmistrza Miasta na protokół kontroli</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/protokoly_ komisji/kr_kontrole/ kr_protokol_kontroli_ odszkodowania_ za_zajete_pasy_ drogowe/odp_ bm.JPG">Odpowiedź Burmistrza Miasta na protokół kontroli</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr////////protokol_kontroli_ kr_wydatki_szkola.pdf">Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr////////protokol_kontroli_ kr_wydatki_szkola.pdf">Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr//////protokol_kontroli_ kr_kor.pdf">Protokół</a> z kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, kar i uzgodnień ze Starostwem (kontynuacja kontroli z możliwością wykorzystania materiałów zgromadzony Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr//////protokol_kontroli_ kr_kor.pdf">Protokół</a> z kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, kar i uzgodnień ze Starostwem (kontynuacja kontroli z możliwością wykorzystania materiałów zgromadzony
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr///////protokol_ kr_kontrola_ wykonania_zalecen_ pokontrolnych_ z_kontroli_kr_ 5_kadencji.pdf" >Protokół</a> z kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr///////protokol_ kr_kontrola_ wykonania_zalecen_ pokontrolnych_ z_kontroli_kr_ 5_kadencji.pdf" >Protokół</a> z kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/kontrola_ kr_szkolenia.pdf">Kontrola wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 – 2012</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/kontrola_ kr_szkolenia.pdf">Kontrola wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 – 2012</a>
Bez zmian: Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności Bez zmian: Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności
Bez zmian: w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej Bez zmian: w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan///stanowisko_ rm_z_17_12_2013.pdf">Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2013 r.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan///stanowisko_ rm_z_17_12_2013.pdf">Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2013 r.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan/protokol_ kontroli_wod_ kan_2013.pdf">Protokół kontroli</a> "Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej." Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan/protokol_ kontroli_wod_ kan_2013.pdf">Protokół kontroli</a> "Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej."
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan////zalaczniki_ do_protokolu_ wod_kan_2013.pdf" >Załączniki do protokołu kontroli Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan////zalaczniki_ do_protokolu_ wod_kan_2013.pdf" >Załączniki do protokołu kontroli
Bez zmian: </a><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan//stanowisko_ bm_do_protokolu_kontroli_ kr_wod_kan_2013_ z_10_12_2013.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wobec protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej</a> Bez zmian: </a><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan//stanowisko_ bm_do_protokolu_kontroli_ kr_wod_kan_2013_ z_10_12_2013.pdf">Stanowisko Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wobec protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontroli_ budowy_parkingu_ przy_um.pdf">Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontroli_ budowy_parkingu_ przy_um.pdf">Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr/protokol_rekontrola_ zabezpieczen_ obiektow_sportowych_ ckiio.pdf">Rekontrola - Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/komisje/protokoly_komisji/ kr/protokol_rekontrola_ zabezpieczen_ obiektow_sportowych_ ckiio.pdf">Rekontrola - Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontrola_ bud_komunalny.pdf">Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontrola_ bud_komunalny.pdf">Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm// //////protokol_ ppoz.pdf">Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm// //////protokol_ ppoz.pdf">Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontroli_ zabezp_skatepark.pdf">Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontroli_ zabezp_skatepark.pdf">Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontrola_ szkola.pdf">Kontrola przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/protokol_kontrola_ szkola.pdf">Kontrola przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// //////protokol_ kr_zamowienia_ publiczne_ponizej_ 14000_euro.pdf">Protokół kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// //////protokol_ kr_zamowienia_ publiczne_ponizej_ 14000_euro.pdf">Protokół kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ////protokol_ kontroli_kr_ rowy.pdf">Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ////protokol_ kontroli_kr_ rowy.pdf">Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ////protokol_ kontroli_srodkow_ trwalych_um.pdf">Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ////protokol_ kontroli_srodkow_ trwalych_um.pdf">Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// /protokol_koncowy_kontroli_ w_zakresie_przyznawania_lokali_ socjalnych_i_ komunalnych_ w_miescie_do_ bip.pdf">Kontrola w zakresie przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych w mieście</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// /protokol_koncowy_kontroli_ w_zakresie_przyznawania_lokali_ socjalnych_i_ komunalnych_ w_miescie_do_ bip.pdf">Kontrola w zakresie przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych w mieście</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/ckiio_ srodki_protokol.pdf">Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/ckiio_ srodki_protokol.pdf">Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole//kontrola_ palacyk_koncowa_ kontrola.pdf">Kontrola „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”</ a> Całość dokumentacji dostępna jest w biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole//kontrola_ palacyk_koncowa_ kontrola.pdf">Kontrola „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”</ a> Całość dokumentacji dostępna jest w biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// /protokol_kontroli_ cmentarz.pdf">Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// /protokol_kontroli_ cmentarz.pdf">Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim</a>
Bez zmian: Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli "Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki woda miejską" - WNIOSKI I ZALECENIA Bez zmian: Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli "Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki woda miejską" - WNIOSKI I ZALECENIA
Bez zmian: Wszystkie protokoły z przebiegu kontroli dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta Bez zmian: Wszystkie protokoły z przebiegu kontroli dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/kontrola_ kr_wyk_zalecen_ z_2007_gosp_ woda.pdf">PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ - WNIOSKI I ZALECENIA</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/kontrola_ kr_wyk_zalecen_ z_2007_gosp_ woda.pdf">PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ - WNIOSKI I ZALECENIA</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli w zakresie efektywności działania i wykorzystania przyznanych środków budżetowych przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe na podstawie budżetu na rok 2006</a> Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2007 roku Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole/protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli w zakresie efektywności działania i wykorzystania przyznanych środków budżetowych przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe na podstawie budżetu na rok 2006</a> Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2007 roku
Bez zmian: Protokół kontroli w zakresie gospodarki wodą miejską, Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2007 roku Bez zmian: Protokół kontroli w zakresie gospodarki wodą miejską, Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2007 roku
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-w-zakresie-gospodarki- woda-miejska-2007.pdf" rel="">Protokół pokontrolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-w-zakresie-gospodarki- woda-miejska-2007.pdf" rel="">Protokół pokontrolny</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content