Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Kontrola działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z informacją przekazaną Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przez podmiot informujący  – Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis
Stanowisko Komisji
Pismo Rzecznika

Kontrola zamówień publicznych za 2017 i 2018 rok
Protokół pokontrolny

Kontrola funkcjonowania systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie finansowym i merytorycznym
Protokół pokontrolny

Kontrola działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Protokół pokontrolny

Kontrola zgodności wprowadzenia zmian w harmonogramie odbioru nieczystości stałych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna, wprowadzonego uchwałą nr 274/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r.
Protokół pokontrolny

Kontrola stanu prawnego gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym
Protokół pokontrolny
Załącznik – Prezentacja

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie rozliczania środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje w okresie 2016-2018
Protokół pokontrolny

Kontrola zasiedzeń oraz użytkowania wieczystego w kontekście dbałości o majątek Miasta
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie dróg w latach 2009-2016
Protokół pokontrolny

Analiza funduszu nagród i regulaminów ich przyznawania oraz funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Szkole Publicznej, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Protokół pokontrolny

Analiza rozliczeń Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych w latach 2014-2016
Protokół pokontrolny

Analiza gospodarki wodnej w mieście w latach 2015-2016
Protokół pokontrolny 

Analiza stanu mienia (środków trwałych) w Urzędzie Miasta oraz we wszystkich jednostkach podległych tj. w Bibliotece Publicznej, CKiIO, Zespole Szkół, OPS oraz Przedszkolu w latach 2013-2016
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – kontrola porównawcza
Protokół pokontrolny

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście
Protokół pokontrolny

Kontrola wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki
Protokół pokontrolny
Stanowisko Burmistrza

Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych Podkowie Leśnej”
Protokół pokontrolny

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w latach 2013-2014
Protokół pokontrolny

Kontrola stanu realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta na koniec VI kadencji
Protokół pokontrolny

Kontrola sposobu stosowania w Urzędzie Miasta ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych” w latach 2011-2014
Protokół pokontrolny
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Kontrola sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek dochodu z mienia gminy (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości)
Protokół
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia interesów miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe
Protokół kontroli
Załączniki do protokołu:
Protokoły z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 i 27 lutego2015 r.
Załączniki nr 1 – nr 7
Załącznik nr 8
Odpowiedź Burmistrza Miasta na protokół kontroli

Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 2013/2014 w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.

Protokół z kontroli działań Urzędu Miasta w zakresie kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, kar i uzgodnień ze Starostwem (kontynuacja kontroli z możliwością wykorzystania materiałów zgromadzony

Protokół z kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Podkowa Leśna ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście

Kontrola wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 – 2012

Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności
w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej
Stanowisko Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2013 r.
Protokół kontroli „Kontrola działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.”
Załączniki do protokołu kontroli
Stanowisko Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wobec protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej

Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem Urzędu

Rekontrola – Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie

Kontrola przebiegu realizacji budowy budynku komunalnego.

Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej w mieście

Kontrola zabezpieczeń obiektów i urządzeń sportowych na terenie CKiIO w odniesieniu do odpowiedzialności zarządu w tym zakresie.

Kontrola przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły.

Protokół kontroli w zakresie przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 € netto.

Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie udrożnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007-2009

Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Kontrola w zakresie przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych w mieście

Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Kontrola „Zbadanie okoliczności przedłużającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów” Całość dokumentacji dostępna jest w biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej

Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki woda miejską” – WNIOSKI I ZALECENIA
Wszystkie protokoły z przebiegu kontroli dostępne są do wglądu w Biurze Rady Miasta
PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ – WNIOSKI I ZALECENIA

Protokół kontroli w zakresie efektywności działania i wykorzystania przyznanych środków budżetowych przez organizacje i stowarzyszenia pozarządowe na podstawie budżetu na rok 2006 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2007 roku

Protokół kontroli w zakresie gospodarki wodą miejską, Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2007 roku
Protokół pokontrolny

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content