Kontrole i audyty zewnętrzne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 kwietnia 2021 o 13:10:27. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

(11.02.2021) Kontrola oceny zgodności dotychczas przeprowadzonych prac przy zbiorniku wodnym z posiadanymi pozwoleniami konserwatorskimi, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 2, obręb 7 w Podkowie Leśnej, wchodzącym w skład układu urbanistycznego miasta-ogrodu Podkowa Leśna, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1194, decyzją z dnia 22.10.1981 r.

Zalecenia pokontrolne

 

(10.11.2020) Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Informacja pokontrolna

Pismo do inf.pokontrolnej

Protokół oględzin

(19.10.2020) Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia wybranych zamówień publicznych w szczególności zamówienia pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej” przez Urząd Miasta Podkowa Leśna”

Ocena zasadności postawionych zarzutów przez CBA i ocena działań Zamawiającego

Informacja pokontrolna

(30.01.2020) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”

Informacja pokontrolna

(06-18.11.2019) Kontrola płatnika składek przez inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół z kontroli

(26.09.2019) Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie sporządzenia oraz dostarczenia projektu budowlanego zamiennego

Decyzja nr 230/19

(23.09.2019) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629).

Protokół z kontroli

(18.09.2019) Kontrola Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. Utrzymania obiektu budowlanego

Protokół kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1016/17/OP/D z 20.11.2017 r. – zadanie: Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0990/17/OP/D z 09.11.2017 r. – zadanie: Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0966/16/OP/D z 14.09.2016 r. – zadanie: Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1385/15/OP/D z 15.12.2015 r. – zadanie: Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1067/15/OP/D z 06.11.2015 r. – zadanie: Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(18-22.02.2019) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej (ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych)
Wystąpienie pokontrolne

(15.04.2019) Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. przebudowy stawu w Parku Miejskim
Protokół z kontroli

(28.02.2019) Decyzja umarzająca postępowanie kontrolne inwestycji „Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej”                                                                                                        PINB decyzja nr6419

(28.02.2019) Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                            PINB postanowienie 03.2019

(21.02.2019) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”
Informacja pokontrolna

(03.01.2019) Protokół kontrolny z oględzin inwestycji „Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej”

PINB protokół oględzin 3.01.2019

(29.08.2018) Kontrola Wojewody Mazowieckiego dot. prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2017 r. rodz. 85501 – Świadczenia rodzinne
Wystąpienie pokontrolne

(17.11.2017) Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Protokół z kontroli

(31.10.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: Cmentarz komunalny w Podkowie Leśnej
Protokół kontroli

(05-27.04.2017) Kontrola Wojewody Mazowieckiego – stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych
Wystąpienie pokontrolne

(sierpień 2017) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Analiza finansowo – organizacyjna sieci szkół i placówek oświatowych w Mieście Podkowa Leśna
Dokument z analizy

(18.09.2017) Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa – etap II”
Protokół z kontroli

(18.09.2017) Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa”
Protokół z kontroli

(14-23.06.2017) Kontrola Wojewody  Mazowieckiego – prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 47a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sprawozdanie z kontroli

(06.07.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej oraz studnie przy ul. Kwiatowej i Lilpopa

Protokół kontroli

(08.06.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt : nieskanalizowane ustępy publiczne typu TOI-TOI zlokalizowane na terenie miasta

Protokół kontroli

(23.05.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: budynek Urzędu Miasta

Protokół kontroli

(25.04.2017) Kontrola Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Podkowa Leśna stawia na oświetlenie”

Protokół kontroli

(23-27.03.2017) Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w przedmiocie sposobu organizacji i realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”

Wystąpienie pokontrolne

(02.12.2016) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Kontrola utrzymania trwałości projektu „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej”
Informacja pokontrolna

(28.11.2016) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Protokół kontroli

Wystąpienie

Odpowiedź Burmistrza

(11.10.2016) Kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Kontrolowany obiekt: Zbiornik retencyjny na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej
Protokół kontroli

(29.07.2016) Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta
Sprawozdanie z audytu

(30.06.2016) Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej realizowane w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 20006 – 2009 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2010 – 2016
Sprawozdanie z audytu

(20.06.2016) Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Wystąpienie pokontrolne

(30.05.2016) Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015
Sprawozdanie z audytu

(23.03.2016) Kontrola poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców
Notatka z kontroli

(18.01.2016) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli
Wystąpienie

(30.11.2015) Audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”
Sprawozdanie z audytu

(21.08.2015) Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
Raport

(26.06.2015) Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

(04.05.2015) Kontrola Wojewody Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Wystąpienie Pokontrolne WM
Odpowiedź Burmistrza Miasta na Wystąpienie Pokontrolne

(22.04.2015) Audyt organizacyjny – bilans otwarcia Podkowa Leśna

(22.01.2015) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim – Raport z przejęcia stacji uzdatniania wody i sieci wodno-kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej do eksploatacji

(05.12.2014) Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – dot. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
Odpowiedź na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 28 kwietnia 2015 r.

(03.06.2014) Kontrola MJWPU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Informacja pokontrolna

(18.04.2014) Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Odpowiedź MUW do BM
Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź Kierownika OPS na wystąpienie pokontrolne
Pismo Kierownika OPS do Burmistrz Miasta
Pismo przewodnie do BM
Wystąpienie pokontrolne

(10.10.2013) Kontrola MUW sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, zalecenia wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2011 roku
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne

(02.10.2013) Kontrola RIO w Warszawie kompleksowej gospodarki finansowej
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

(02.07.2012) Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych na stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej

(15.06.2012) Kontrola NIK w zakresie planowania i realizacji przez Miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009-2012
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 3
Wystąpienie pokontrolne
Protokół kontroli NIK

(28.08.2012) Kontrola MSiT prawidłowości realizacji inwestycji obejmującej budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej w ramach umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10 z dnia 29 listopada 2010 r.
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne
Protokół z kontroli

(19.03.2012) Kontrola AP m. st. Warszawy z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej

(19.03.2012) Kontrola AP m. st. Warszawy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne
Protokół kontroli

(24.02.2012) Kontrola WFOŚiGW realizacji zadania określonego umową dotacji Nr 0475/11/OP/D z dnia 03.11.2011 pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody

(21.02.2012) Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. toalet ogólnodostępnych na terenie Podkowy Leśnej

(20.05.2011) Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej dot. sposobu organizacji zadań, sprawdzenia prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego itd
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 3
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 2
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne
Zalecenia Wojewody

(13.01.2011) Kontrola WM realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne

(09.11.2010) Kontrola NIK w zakresie prawidłowości realizacji i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007-2010
Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków
Pismo do Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej
Wystąpienie pokontrolne

(02.07.2010) Kontrola UKS projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy”

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 8 kwietnia 2021 o 13:10:27, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content