Kontrole i audyty zewnętrzne

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 29 grudnia 2020 o 12:25:31. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

(10.11.2020) Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Informacja pokontrolna

Pismo do inf.pokontrolnej

Protokół oględzin

(19.10.2020) Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia wybranych zamówień publicznych w szczególności zamówienia pn. „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej” przez Urząd Miasta Podkowa Leśna”

Informacja pokontrolna

(30.01.2020) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”

Informacja pokontrolna

(06-18.11.2019) Kontrola płatnika składek przez inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół z kontroli

(26.09.2019) Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie sporządzenia oraz dostarczenia projektu budowlanego zamiennego

Decyzja nr 230/19

(23.09.2019) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629).

Protokół z kontroli

(18.09.2019) Kontrola Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. Utrzymania obiektu budowlanego

Protokół kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1016/17/OP/D z 20.11.2017 r. – zadanie: Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0990/17/OP/D z 09.11.2017 r. – zadanie: Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0966/16/OP/D z 14.09.2016 r. – zadanie: Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1385/15/OP/D z 15.12.2015 r. – zadanie: Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(23.05.2019) Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1067/15/OP/D z 06.11.2015 r. – zadanie: Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Protokół z kontroli

(18-22.02.2019) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej (ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych)
Wystąpienie pokontrolne

(15.04.2019) Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. przebudowy stawu w Parku Miejskim
Protokół z kontroli

(28.02.2019) Decyzja umarzająca postępowanie kontrolne inwestycji „Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej”                                                                                                        PINB decyzja nr6419

(28.02.2019) Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                            PINB postanowienie 03.2019

(21.02.2019) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”
Informacja pokontrolna

(03.01.2019) Protokół kontrolny z oględzin inwestycji „Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej”

PINB protokół oględzin 3.01.2019

(29.08.2018) Kontrola Wojewody Mazowieckiego dot. prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2017 r. rodz. 85501 – Świadczenia rodzinne
Wystąpienie pokontrolne

(17.11.2017) Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
Protokół z kontroli

(31.10.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: Cmentarz komunalny w Podkowie Leśnej
Protokół kontroli

(05-27.04.2017) Kontrola Wojewody Mazowieckiego – stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych
Wystąpienie pokontrolne

(sierpień 2017) Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Analiza finansowo – organizacyjna sieci szkół i placówek oświatowych w Mieście Podkowa Leśna
Dokument z analizy

(18.09.2017) Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa – etap II”
Protokół z kontroli

(18.09.2017) Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa”
Protokół z kontroli

(14-23.06.2017) Kontrola Wojewody  Mazowieckiego – prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 47a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Sprawozdanie z kontroli

(06.07.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej oraz studnie przy ul. Kwiatowej i Lilpopa

Protokół kontroli

(08.06.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt : nieskanalizowane ustępy publiczne typu TOI-TOI zlokalizowane na terenie miasta

Protokół kontroli

(23.05.2017) Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz. – kontrolowany obiekt: budynek Urzędu Miasta

Protokół kontroli

(25.04.2017) Kontrola Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nazwa kontrolowanego zadania: „Podkowa Leśna stawia na oświetlenie”

Protokół kontroli

(23-27.03.2017) Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w przedmiocie sposobu organizacji i realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania”

Wystąpienie pokontrolne

(02.12.2016) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Kontrola utrzymania trwałości projektu „Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej”
Informacja pokontrolna

(28.11.2016) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Protokół kontroli

Wystąpienie

Odpowiedź Burmistrza

(11.10.2016) Kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Kontrolowany obiekt: Zbiornik retencyjny na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Podkowie Leśnej
Protokół kontroli

(29.07.2016) Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta
Sprawozdanie z audytu

(30.06.2016) Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej realizowane w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 20006 – 2009 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2010 – 2016
Sprawozdanie z audytu

(20.06.2016) Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Wystąpienie pokontrolne

(30.05.2016) Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015
Sprawozdanie z audytu

(23.03.2016) Kontrola poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców
Notatka z kontroli

(18.01.2016) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Protokół kontroli
Wystąpienie

(30.11.2015) Audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej”
Sprawozdanie z audytu

(21.08.2015) Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
Raport

(26.06.2015) Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

(04.05.2015) Kontrola Wojewody Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Wystąpienie Pokontrolne WM
Odpowiedź Burmistrza Miasta na Wystąpienie Pokontrolne

(22.04.2015) Audyt organizacyjny – bilans otwarcia Podkowa Leśna

(22.01.2015) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim – Raport z przejęcia stacji uzdatniania wody i sieci wodno-kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej do eksploatacji

(05.12.2014) Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – dot. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
Odpowiedź na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 28 kwietnia 2015 r.

(03.06.2014) Kontrola MJWPU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Informacja pokontrolna

(18.04.2014) Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
Odpowiedź MUW do BM
Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź Kierownika OPS na wystąpienie pokontrolne
Pismo Kierownika OPS do Burmistrz Miasta
Pismo przewodnie do BM
Wystąpienie pokontrolne

(10.10.2013) Kontrola MUW sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, zalecenia wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2011 roku
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne

(02.10.2013) Kontrola RIO w Warszawie kompleksowej gospodarki finansowej
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

(02.07.2012) Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych na stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej

(15.06.2012) Kontrola NIK w zakresie planowania i realizacji przez Miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009-2012
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 3
Wystąpienie pokontrolne
Protokół kontroli NIK

(28.08.2012) Kontrola MSiT prawidłowości realizacji inwestycji obejmującej budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej w ramach umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10 z dnia 29 listopada 2010 r.
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne
Protokół z kontroli

(19.03.2012) Kontrola AP m. st. Warszawy z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej

(19.03.2012) Kontrola AP m. st. Warszawy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Zalecenia pokontrolne
Protokół kontroli

(24.02.2012) Kontrola WFOŚiGW realizacji zadania określonego umową dotacji Nr 0475/11/OP/D z dnia 03.11.2011 pn.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody

(21.02.2012) Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. toalet ogólnodostępnych na terenie Podkowy Leśnej

(20.05.2011) Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej dot. sposobu organizacji zadań, sprawdzenia prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego itd
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 3
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne – część 2
Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne
Zalecenia Wojewody

(13.01.2011) Kontrola WM realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności
Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne
Wystąpienie pokontrolne

(09.11.2010) Kontrola NIK w zakresie prawidłowości realizacji i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007-2010
Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków
Pismo do Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej
Wystąpienie pokontrolne

(02.07.2010) Kontrola UKS projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy”

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
29 grudnia 2020 o 12:25:31Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: (11.02.2021) <strong>Kontrola oceny zgodności dotychczas przeprowadzonych prac przy zbiorniku wodnym z posiadanymi</strong> <strong>pozwoleniami konserwatorskimi, znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 2, obręb 7 w Podkowie Leśnej, wchodzącym w skład układu urbanistycznego miasta-ogrodu Podkowa Leśna, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1194, decyzją z dnia 22.10.1981 r.
  Dodano: </strong>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Zalecenia- pokontrolne.pdf">Zalecenia pokontrolne</a>
  Dodano: &nbsp;
Bez zmian: (10.11.2020) <strong>Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Bez zmian: (10.11.2020) <strong>Kontrola prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Bez zmian: </strong> Bez zmian: </strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Informacja- pokonrolna.pdf">Informacja pokontrolna</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Informacja- pokonrolna.pdf">Informacja pokontrolna</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Pismo-do- inf.pokontrolnej.pdf">Pismo do inf.pokontrolnej</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Pismo-do- inf.pokontrolnej.pdf">Pismo do inf.pokontrolnej</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Protokol- ogledzin.pdf">Protokół oględzin</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Protokol- ogledzin.pdf">Protokół oględzin</a>
Bez zmian: (19.10.2020) <strong>Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia wybranych zamówień publicznych w szczególności zamówienia pn. "Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej" przez Urząd Miasta Podkowa Leśna”</strong> Bez zmian: (19.10.2020) <strong>Kontrola procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia wybranych zamówień publicznych w szczególności zamówienia pn. "Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej" przez Urząd Miasta Podkowa Leśna”</strong>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Ocena_zasadnosci_ postawionych_ zarzutow_przez_ CBA_i_ocena_ działań_zamawiającego.pdf">Ocena zasadności postawionych zarzutów przez CBA i ocena działań Zamawiającego</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Informacja- pokontrolna.pdf">Informacja pokontrolna</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/Informacja- pokontrolna.pdf">Informacja pokontrolna</a>
Bez zmian: (30.01.2020) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”</strong> Bez zmian: (30.01.2020) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I.”</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/informacja- pokontrolna-sciezki.pdf">Informacja pokontrolna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/informacja- pokontrolna-sciezki.pdf">Informacja pokontrolna</a>
Bez zmian: (06-18.11.2019) <strong>Kontrola płatnika składek przez inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</strong> Bez zmian: (06-18.11.2019) <strong>Kontrola płatnika składek przez inspektora/ów kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (26.09.2019) <strong>Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie sporządzenia oraz dostarczenia projektu budowlanego zamiennego</strong> Bez zmian: (26.09.2019) <strong>Decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie sporządzenia oraz dostarczenia projektu budowlanego zamiennego</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/PINB_Decyzja_ nr-230_30.09.2019.pdf">Decyzja nr 230/19</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/PINB_Decyzja_ nr-230_30.09.2019.pdf">Decyzja nr 230/19</a>
Bez zmian: (23.09.2019) <strong>Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629).</strong> Bez zmian: (23.09.2019) <strong>Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629).</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- z-kontroli-pl- 140.2019.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- z-kontroli-pl- 140.2019.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (18.09.2019) <strong>Kontrola Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. Utrzymania obiektu budowlanego</strong> Bez zmian: (18.09.2019) <strong>Kontrola Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dot. Utrzymania obiektu budowlanego</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-dik.401.224.2019.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-dik.401.224.2019.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1016/17/OP/D z 20.11.2017 r. - zadanie: </strong><strong> Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1016/17/OP/D z 20.11.2017 r. - zadanie: </strong><strong> Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/5.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/5.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0990/17/OP/D z 09.11.2017 r. - zadanie: Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong> Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0990/17/OP/D z 09.11.2017 r. - zadanie: Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/4.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/4.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0966/16/OP/D z 14.09.2016 r. - zadanie: Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 0966/16/OP/D z 14.09.2016 r. - zadanie: Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody</strong><strong>, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/3.pdf">Protokół z kontroli</a><strong> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/3.pdf">Protokół z kontroli</a><strong>
Bez zmian: </strong> Bez zmian: </strong>
Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1385/15/OP/D z 15.12.2015 r. - zadanie: Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong> Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1385/15/OP/D z 15.12.2015 r. - zadanie: Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa, </strong><strong> przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/2.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/2.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1067/15/OP/D z 06.11.2015 r. - zadanie: Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong> Bez zmian: (23.05.2019) <strong>Kontrola realizacji postanowień umowy nr 1067/15/OP/D z 06.11.2015 r. - zadanie: Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna, przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/1.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (18-22.02.2019) <strong>Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej (ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych) Bez zmian: (18-22.02.2019) <strong>Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej (ustalanie uprawnień do świadczeń wychowawczych)
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolnae- z-16-kwietnia- 2019-r..pdf"> Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolnae- z-16-kwietnia- 2019-r..pdf"> Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: (15.04.2019) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. przebudowy stawu w Parku Miejskim Bez zmian: (15.04.2019) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie dot. przebudowy stawu w Parku Miejskim
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- z-kontroli-wuoz- z-15-kwietnia- 2019-r..pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- z-kontroli-wuoz- z-15-kwietnia- 2019-r..pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (28.02.2019) <strong>Decyzja umarzająca postępowanie kontrolne inwestycji</strong> <strong>"Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej"                                                                                                        </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-decyzja- nr6419.pdf">PINB decyzja nr6419</a> Bez zmian: (28.02.2019) <strong>Decyzja umarzająca postępowanie kontrolne inwestycji</strong> <strong>"Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej"                                                                                                        </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-decyzja- nr6419.pdf">PINB decyzja nr6419</a>
Bez zmian: (28.02.2019) <strong>Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                            <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-postanowienie- 03.2019.pdf">PINB postanowienie 03.2019</a></strong> Bez zmian: (28.02.2019) <strong>Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                            <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-postanowienie- 03.2019.pdf">PINB postanowienie 03.2019</a></strong>
Bez zmian: (21.02.2019) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I." Bez zmian: (21.02.2019) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dot. projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I."
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/informacja- pokontrolna-mjwpu.pdf">Informacja pokontrolna</a> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/informacja- pokontrolna-mjwpu.pdf">Informacja pokontrolna</a>
Bez zmian: (03.01.2019) <strong>Protokół kontrolny z oględzin inwestycji "Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej"</strong> Bez zmian: (03.01.2019) <strong>Protokół kontrolny z oględzin inwestycji "Przebudowa stawu w Parku w Podkowie Leśnej"</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-protokol- ogledzin-3.01.2019.pdf">PINB protokół oględzin 3.01.2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/pinb-protokol- ogledzin-3.01.2019.pdf">PINB protokół oględzin 3.01.2019</a>
Bez zmian: (29.08.2018) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego dot. prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2017 r. rodz. 85501 - Świadczenia rodzinne </strong> Bez zmian: (29.08.2018) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego dot. prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w 2017 r. rodz. 85501 - Świadczenia rodzinne </strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wm.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wm.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: (17.11.2017) <strong>Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.</strong> Bez zmian: (17.11.2017) <strong>Kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-rio.pdf">Protokół z kontroli </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-rio.pdf">Protokół z kontroli </a>
Bez zmian: (31.10.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: Cmentarz komunalny w Podkowie Leśnej Bez zmian: (31.10.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: Cmentarz komunalny w Podkowie Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- cmentarz.pdf">Protokół kontroli </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- cmentarz.pdf">Protokół kontroli </a>
Bez zmian: (05-27.04.2017) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego</strong> - stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych Bez zmian: (05-27.04.2017) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego</strong> - stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wum- 20.09.2017.pdf" >Wystąpienie pokontrolne </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wum- 20.09.2017.pdf" >Wystąpienie pokontrolne </a>
Bez zmian: (sierpień 2017) <strong>Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej </strong>- Analiza finansowo - organizacyjna sieci szkół i placówek oświatowych w Mieście Podkowa Leśna Bez zmian: (sierpień 2017) <strong>Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej </strong>- Analiza finansowo - organizacyjna sieci szkół i placówek oświatowych w Mieście Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/analiza-finansowo- organizacyjna- oswiaty-w-miescie- podkowa-lesna_ poprawiona.pdf">Dokument z analizy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/analiza-finansowo- organizacyjna- oswiaty-w-miescie- podkowa-lesna_ poprawiona.pdf">Dokument z analizy</a>
Bez zmian: (18.09.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -</strong> nazwa kontrolowanego zadania: "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa - etap II" Bez zmian: (18.09.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -</strong> nazwa kontrolowanego zadania: "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa - etap II"
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- wfos-18.09.17- 1.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- wfos-18.09.17- 1.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (18.09.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -</strong> nazwa kontrolowanego zadania: "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa" Bez zmian: (18.09.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -</strong> nazwa kontrolowanego zadania: "Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa"
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- wfos-18.09.2017- 2.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- wfos-18.09.2017- 2.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: (14-23.06.2017) <strong>Kontrola Wojewody  Mazowieckiego -</strong> prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 47a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Bez zmian: (14-23.06.2017) <strong>Kontrola Wojewody  Mazowieckiego -</strong> prawidłowość realizacji zadań określonych w art. 47a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wm-sprawozdanie- z-kontroli.pdf" >Sprawozdanie z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wm-sprawozdanie- z-kontroli.pdf" >Sprawozdanie z kontroli</a>
Bez zmian: (06.07.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej oraz studnie przy ul. Kwiatowej i Lilpopa Bez zmian: (06.07.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej oraz studnie przy ul. Kwiatowej i Lilpopa
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- 06.07.2017.pdf">Protokół kontroli </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- 06.07.2017.pdf">Protokół kontroli </a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(08.06.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt : nieskanalizowane ustępy publiczne typu TOI-TOI zlokalizowane na terenie miasta</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(08.06.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt : nieskanalizowane ustępy publiczne typu TOI-TOI zlokalizowane na terenie miasta</p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- 08.06.2017.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepid- 08.06.2017.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(23.05.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: budynek Urzędu Miasta</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(23.05.2017) <strong>Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Maz.</strong> - kontrolowany obiekt: budynek Urzędu Miasta</p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepidu- 23.05.2017.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-sanepidu- 23.05.2017.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(25.04.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie </strong>- nazwa kontrolowanego zadania: "Podkowa Leśna stawia na oświetlenie"</p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(25.04.2017) <strong>Kontrola Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie </strong>- nazwa kontrolowanego zadania: "Podkowa Leśna stawia na oświetlenie"</p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- wojeodzkiego- fos.pdf">Protokół kontroli </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- wojeodzkiego- fos.pdf">Protokół kontroli </a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(23-27.03.2017) <strong>Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w przedmiocie sposobu organizacji i realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania"</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(23-27.03.2017) <strong>Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej w przedmiocie sposobu organizacji i realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania"</strong></p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- muw-ops.pdf"> Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- muw-ops.pdf"> Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(02.12.2016) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(02.12.2016) <strong>Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych</strong></p>
Bez zmian: Kontrola utrzymania trwałości projektu "Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej" Bez zmian: Kontrola utrzymania trwałości projektu "Przebudowa ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej"
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-bip.pdf">Informacja pokontrolna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-bip.pdf">Informacja pokontrolna</a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(28.11.2016) <strong>Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy</strong></p> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(28.11.2016) <strong>Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy</strong></p>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-pip- 2.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol- kontroli-pip- 2.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- 1.pdf">Wystąpienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- 1.pdf">Wystąpienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/odpowiedz- burmistrza-1.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/odpowiedz- burmistrza-1.pdf">Odpowiedź Burmistrza</a>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(11.10.2016) <strong>Kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong> Bez zmian: <p style="text-align: left;">(11.10.2016) <strong>Kontrola gospodarowania wodami przeprowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie</strong>
Bez zmian: Kontrolowany obiekt: Zbiornik retencyjny na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego w Podkowie Leśnej Bez zmian: Kontrolowany obiekt: Zbiornik retencyjny na terenie Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego w Podkowie Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontroli-1.pdf">Protokół kontroli</a></p> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontroli-1.pdf">Protokół kontroli</a></p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;">(29.07.2016) <strong>Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta Bez zmian: <p style="text-align: left;">(29.07.2016) <strong>Audyt wybranych postępowań finansowanych ze środków publicznych udzielanych w latach 2013-2015 w UM Podkowa Leśna – zamówienia dotyczące świadczenia usług w zakresie bieżącego utrzymania miasta
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/sprawozdanie- z-audytu-1.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a></p> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/sprawozdanie- z-audytu-1.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a></p>
Bez zmian: (30.06.2016) <strong>Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej realizowane w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 20006 - 2009 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2010 - 2016 Bez zmian: (30.06.2016) <strong>Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej realizowane w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 20006 - 2009 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2010 - 2016
Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/audyt_koncowy.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a><strong> Bez zmian: </strong><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/audyt_koncowy.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a><strong>
Bez zmian: </strong> Bez zmian: </strong>
Bez zmian: (20.06.2016) <strong>Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych </strong> Bez zmian: (20.06.2016) <strong>Kontrola Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych </strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wojewody- mazowieckiego- z-dnia-20.06.2016.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie- pokontrolne-wojewody- mazowieckiego- z-dnia-20.06.2016.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: (30.05.2016) <strong>Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015</strong> Bez zmian: (30.05.2016) <strong>Sprawozdanie z audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach 2010-2015</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/sprawozdanie_ z_audytu_.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/sprawozdanie_ z_audytu_.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a>
Bez zmian: (23.03.2016) <strong>Kontrola poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców</strong> Bez zmian: (23.03.2016) <strong>Kontrola poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- kbw.pdf">Notatka z kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/kontrola- kbw.pdf">Notatka z kontroli</a>
Bez zmian: (18.01.2016) <strong>Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy</strong> Bez zmian: (18.01.2016) <strong>Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie_ pip.pdf">Wystąpienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/wystapienie_ pip.pdf">Wystąpienie</a>
Bez zmian: (30.11.2015) <strong>Audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej"</strong> Bez zmian: (30.11.2015) <strong>Audyt w przedmiocie przeglądu procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej"</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/ostateczne- sprawozdanie- z-audytu.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/ostateczne- sprawozdanie- z-audytu.pdf" >Sprawozdanie z audytu</a>
Bez zmian: (21.08.2015) <strong>Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna</strong> Bez zmian: (21.08.2015) <strong>Raport z przeglądu zarządzania należnościami w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/raportpl03092015.pdf">Raport</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2012/ 02/raportpl03092015.pdf">Raport</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_06_20_orzeczenie_ regionalnej_ komisji_orzekajacej/2015_ 06_20_orzeczenie_ regionalnej_ komisji_orzekajacej.pdf"> (26.06.2015) <strong>Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej< /strong></a><strong> w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie</strong> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_06_20_orzeczenie_ regionalnej_ komisji_orzekajacej/2015_ 06_20_orzeczenie_ regionalnej_ komisji_orzekajacej.pdf"> (26.06.2015) <strong>Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej< /strong></a><strong> w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie</strong>
Bez zmian: (04.05.2015) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: (04.05.2015) <strong>Kontrola Wojewody Mazowieckiego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_05_04_kontrola_ MW_wystapienie_ pokontrolne/2015_05_04_WM_ wystapienie_pokontrolne.pdf" >Wystąpienie Pokontrolne WM</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_05_04_kontrola_ MW_wystapienie_ pokontrolne/2015_05_04_WM_ wystapienie_pokontrolne.pdf" >Wystąpienie Pokontrolne WM</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_05_04_kontrola_ MW_wystapienie_ pokontrolne/2015_05_04_WM_ odp_BM.pdf">Odpowiedź Burmistrza Miasta na Wystąpienie Pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_05_04_kontrola_ MW_wystapienie_ pokontrolne/2015_05_04_WM_ odp_BM.pdf">Odpowiedź Burmistrza Miasta na Wystąpienie Pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_04_22_audyt_ organizacyjny/ audyt_organizacyjny.pdf"> (22.04.2015) <strong>Audyt organizacyjny - bilans otwarcia Podkowa Leśna</strong></a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2015_04_22_audyt_ organizacyjny/ audyt_organizacyjny.pdf"> (22.04.2015) <strong>Audyt organizacyjny - bilans otwarcia Podkowa Leśna</strong></a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ///////zwik_22_ 01_2015.pdf" >(22.01.2015) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim - R<strong>aport z przejęcia stacji uzdatniania wody i sieci wodno-kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej do eksploatacji< /strong></a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/// ///////zwik_22_ 01_2015.pdf" >(22.01.2015) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim - R<strong>aport z przejęcia stacji uzdatniania wody i sieci wodno-kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej do eksploatacji< /strong></a>
Bez zmian: (05.12.2014)<strong> Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych - dot. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych</strong> Bez zmian: (05.12.2014)<strong> Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych - dot. zawiadomienia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych</strong>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_12_09_rzecznik_dyscypliny_ fin_publ/rzecznik_dyscypliny_ finansow_publicznych.pdf">Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_12_09_rzecznik_dyscypliny_ fin_publ/rzecznik_dyscypliny_ finansow_publicznych.pdf">Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_12_09_rzecznik_dyscypliny_ fin_publ/odp_ do_rzecznika_ dyscypliny_finansow_ publicznych.pdf">Odpowiedź na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_12_09_rzecznik_dyscypliny_ fin_publ/odp_ do_rzecznika_ dyscypliny_finansow_ publicznych.pdf">Odpowiedź na pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2015/ ///pismo_rzecznika_dysc_fin_ publ_28_04_2015.pdf">Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a> z dnia 28 kwietnia 2015 r. Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/rozne/2015/ ///pismo_rzecznika_dysc_fin_ publ_28_04_2015.pdf">Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych</a> z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Bez zmian: (03.06.2014) <strong>Kontrola MJWPU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: (03.06.2014) <strong>Kontrola MJWPU w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_05_14-15_ kontrola_MJWPU_ w_OPS/2014_06_ 03_informacja_ pokontrolna.pdf">Informacja pokontrolna Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_05_14-15_ kontrola_MJWPU_ w_OPS/2014_06_ 03_informacja_ pokontrolna.pdf">Informacja pokontrolna
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (18.04.2014) <strong>Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: (18.04.2014) <strong>Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odpowiedz_ MUW_do_BM.pdf">Odpowiedź MUW do BM</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odpowiedz_ MUW_do_BM.pdf">Odpowiedź MUW do BM</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odp_BM_ na_wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odp_BM_ na_wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odp_na_ wystapienie_pokontrolne.pdf">Odpowiedź Kierownika OPS na wystąpienie pokontrolne Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_odp_na_ wystapienie_pokontrolne.pdf">Odpowiedź Kierownika OPS na wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_pismo_ do_BM_od_kierownika_ OPS.pdf">Pismo Kierownika OPS do Burmistrz Miasta Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_pismo_ do_BM_od_kierownika_ OPS.pdf">Pismo Kierownika OPS do Burmistrz Miasta
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_pismo_ przewodnie_do_ BM.pdf">Pismo przewodnie do BM</a> Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_pismo_ przewodnie_do_ BM.pdf">Pismo przewodnie do BM</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2014_03_21-24_ kontrola_MUW_ w_OPS/2014_03_ 21-24_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (10.10.2013) <strong>Kontrola MUW sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong>, zalecenia wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2011 roku Bez zmian: (10.10.2013) <strong>Kontrola MUW sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong>, zalecenia wystawione przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 4 sierpnia 2011 roku
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2013_09_2-4_kontrola_MUW_ w_OPS/2013_09_ 2-4_odpowiedz_ na_zalecenia.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2013_09_2-4_kontrola_MUW_ w_OPS/2013_09_ 2-4_odpowiedz_ na_zalecenia.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2013_09_2-4_kontrola_MUW_ w_OPS/2013_09_ 2-4_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2013_09_2-4_kontrola_MUW_ w_OPS/2013_09_ 2-4_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (02.10.2013) <strong>Kontrola RIO w Warszawie kompleksowej gospodarki finansowej</strong> Bez zmian: (02.10.2013) <strong>Kontrola RIO w Warszawie kompleksowej gospodarki finansowej</strong>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ rio2013/kontrola_rio.pdf" >Wystąpienie pokontrolne Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ rio2013/kontrola_rio.pdf" >Wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ rio2013//odp_ um.pdf">Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne</a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ index.php?cmd= zawartosc&amp; opt=pokaz&amp;id=5982"> Bez zmian: </a><a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ rio2013//odp_ um.pdf">Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne</a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ index.php?cmd= zawartosc&amp; opt=pokaz&amp;id=5982">
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ /////protokol_ kontroli_suw.pdf" >(02.07.2012) <strong>Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych na stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ /////protokol_ kontroli_suw.pdf" >(02.07.2012) <strong>Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych na stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (15.06.2012) <strong>Kontrola NIK w zakresie planowania i realizacji przez Miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009-2012</strong> Bez zmian: (15.06.2012) <strong>Kontrola NIK w zakresie planowania i realizacji przez Miasto Podkowa Leśna zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej w latach 2009-2012</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_odp_ na_wystapienia_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 3</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_odp_ na_wystapienia_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 3</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_wystapienia_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_wystapienia_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_protokol_kontroli_ nik_oswietlenie.pdf">Protokół kontroli NIK Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_06_15_kontrola_ NIK_oswietlenie/ 2012_06_15_protokol_kontroli_ nik_oswietlenie.pdf">Protokół kontroli NIK
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (28.08.2012) <strong>Kontrola MSiT prawidłowości realizacji inwestycji obejmującej budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej</strong> w ramach umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10 z dnia 29 listopada 2010 r. Bez zmian: (28.08.2012) <strong>Kontrola MSiT prawidłowości realizacji inwestycji obejmującej budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej</strong> w ramach umowy nr 2150/1449/FRKF/T/10 z dnia 29 listopada 2010 r.
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_odp_na_ wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_odp_na_ wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_protokol_ z_kontroli.pdf">Protokół z kontroli</a> Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_20_kontrola_MSiT_ budowa_hali_sportowej/2012_ 03_20_protokol_ z_kontroli.pdf">Protokół z kontroli</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ //Protokol_kontroli_zasoby_ archiwalne_do_ pza_19_03_2012.pdf"> (19.03.2012) <strong>Kontrola AP m. st. Warszawy z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ //Protokol_kontroli_zasoby_ archiwalne_do_ pza_19_03_2012.pdf"> (19.03.2012) <strong>Kontrola AP m. st. Warszawy z postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (19.03.2012) <strong>Kontrola AP m. st. Warszawy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej</strong> Bez zmian: (19.03.2012) <strong>Kontrola AP m. st. Warszawy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_03_19_odp_ na_zalecenia_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_03_19_odp_ na_zalecenia_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_ 03_19_zalecenia_ pokontrolne.pdf">Zalecenia pokontrolne Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_ 03_19_zalecenia_ pokontrolne.pdf">Zalecenia pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_ 03_19_protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2012_03_19_kontrola_ AP_archiwum_ zakladowe/2012_ 03_19_protokol_ kontroli.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ /Kontrola_24_ 02_2012_um_utrzymanie_ cennych_zasobow_ przyrodniczych.pdf"> (24.02.2012) <strong>Kontrola WFOŚiGW realizacji zadania określonego umową dotacji Nr 0475/11/OP/D z dnia 03.11.2011</strong> </a><strong> pn.: "Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody</strong> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ /Kontrola_24_ 02_2012_um_utrzymanie_ cennych_zasobow_ przyrodniczych.pdf"> (24.02.2012) <strong>Kontrola WFOŚiGW realizacji zadania określonego umową dotacji Nr 0475/11/OP/D z dnia 03.11.2011</strong> </a><strong> pn.: "Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody</strong>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ Kontrola_21_02_ 2012_toalety_ ogolnodostepne.pdf"> (21.02.2012) <strong>Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. toalet ogólnodostępnych na terenie Podkowy Leśnej</strong> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ Kontrola_21_02_ 2012_toalety_ ogolnodostepne.pdf"> (21.02.2012) <strong>Kontrola PPIS w Grodzisku Maz. toalet ogólnodostępnych na terenie Podkowy Leśnej</strong>
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: (20.05.2011) <strong>Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong> dot. sposobu organizacji zadań, sprawdzenia prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego itd Bez zmian: (20.05.2011) <strong>Kontrola MUW w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej</strong> dot. sposobu organizacji zadań, sprawdzenia prawidłowości ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrotu należności wynikających z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego itd
Bez zmian: <a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia_uzupelnienie.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 3 Bez zmian: <a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia_uzupelnienie.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 3
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia2.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 2 Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia2.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne - część 2
Bez zmian: </a><a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne Bez zmian: </a><a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_odp_na_ zalecenia.pdf">Odpowiedź BM na zalecenia pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne Bez zmian: </a><a class="norm" style="line-height: 1.5;" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne
Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_zalecenia_ wojewody.pdf">Zalecenia Wojewody</a> Bez zmian: </a><a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2011_05_18-20_ kontrola_MUW_ w_OPS/2011_05_ 18-20_zalecenia_ wojewody.pdf">Zalecenia Wojewody</a>
Bez zmian: (13.01.2011) <strong>Kontrola WM realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności</strong> Bez zmian: (13.01.2011) <strong>Kontrola WM realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ odp_BM_na_wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ odp_BM_na_wystapienie_ pokontrolne.pdf">Odpowiedź BM na wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: (09.11.2010) <strong>Kontrola NIK w zakresie prawidłowości realizacji i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007-2010</strong> Bez zmian: (09.11.2010) <strong>Kontrola NIK w zakresie prawidłowości realizacji i finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w latach 2007-2010</strong>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_11_09_inf_ o_sposobie_wykorzystania_ uwag.pdf">Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_11_09_inf_ o_sposobie_wykorzystania_ uwag.pdf">Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_ 11_09_pismo_ do_kierownika_ GM.pdf">Pismo do Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_ 11_09_pismo_ do_kierownika_ GM.pdf">Pismo do Kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej</a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_ 11_09_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_11_09_kontrola_ NIK_ochrona_ srodowiska/2010_ 11_09_wystapienie_ pokontrolne.pdf" >Wystąpienie pokontrolne</a>
Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_07_02_kontrola_ UKS_projektu_ podnoszeni_kwalifikacji/2010_ 07_02_wynik_kontroli.pdf" >(02.07.2010) <strong>Kontrola UKS projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy"</strong></a> Bez zmian: <a class="pobierzplik" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_07_02_kontrola_ UKS_projektu_ podnoszeni_kwalifikacji/2010_ 07_02_wynik_kontroli.pdf" >(02.07.2010) <strong>Kontrola UKS projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy"</strong></a>
Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ wystapienie_ pokontrolne.pdf"> </a> Bez zmian: <a class="norm" href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/ kontrole_zewnetrzne/ 2010_kontrola_ WM_administracja_ rzadowa/2010_ wystapienie_ pokontrolne.pdf"> </a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content