Archiwum

2015 rok

Informacja O zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2015 r.
o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń

2014 rok

Uproszczony plan urządzenia lasu
Urząd Miejski w środę 24 grudnia (wigilia) będzie nieczynny
Informujemy, że w środę 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Miejski będzie nieczynny – dzień wolny od pracy za 1 listopada 2014 r. (Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 marca 2014 r.)

2013 rok

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
informacja o przydziale lokali socjalnych
W dniu 14 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Podkowie Leśnej, która pozytywnie zaopiniowała:

1. Przedłużenie najmu lokalu socjalnego dla Państwa Lucyny i Zbigniewa Tybora w budynku komunalnym przy ul. Jaskółczej 22 w Podkowie Leśnej.
2. Przydzielenie lokalu socjalnego dla Pana Mariana Gwardyńskiego w budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.
Podkowa Leśna, 14 lutego 2013 rok

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Maria Katarzyna Matuszewska

Uproszczony plan urządzenia lasu

Obwieszczenie Nr 1/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej o ogłoszeniu jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Decyzja Starosty Grodziskiego zatwierdzająca „Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 01.01.2013 do 31.12.2022 dla miasta Podkowa Leśna, powiat Grodziski”

2012 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Podkowa Leśna, 08 maja 2012 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zawiadamiam, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, będzie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r. tj. przez okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, w Referacie Inwestycji, pok. nr 14 – w godzinach otwarcia Urzędu. Wersja elektroniczna „Projektu założeń…” dostępna jest na stronie internetowej urzędu – www.podkowalesna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.podkowalesna.pl.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, osoby oraz jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Podkowa Leśna, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Projektu założeń…”, w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/Małgorzata Stępień-Przygoda

Zawiadomienie Komisji Inwenatryzacyjnej

Społeczna Komisja Mieszkaniowa informacja o przydziale lokali socjalnych

2011 rok

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
decyzje o przydziale lokali
W dniu 8 listopada 2011 roku odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która pozytywnie zaopiniowała przydział lokali w nowo wybudowanym Domu Komunalnym przy ul. Jaskółczej w Podkowie Leśnej.
Ze względu na konieczność zamiany mieszkań (zły stan techniczny dotychczas zajmowanego budynku przy ul. Parkowej 19, który został zamknięty przez Powiatowy Nadzór Budowlany w 2009 roku, decyzją nr 247/09)
Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przydziale lokali następującym rodzinom:

1 Antoni i Weronika Polakowscy
2. Elżbieta i Daniel Lenart

Ze względu na zły stan lokalu przy ulicy Świerkowej 1(konieczność kapitalnego remontu)

3. Irena Fronczak

Podkowa Leśna, 9 listopada 2011 roku

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Maria Katarzyna Matuszewska

W dniu 8 listopada 2011 roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa, po zapoznaniu się z aktualną listą osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, oraz po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przydziale lokali przy ulicy Jaskółczej następującym rodzinom:
1. Jolanta i Krzysztof Sawiccy – mieszkanie socjalne
2. Elżbieta i Wojciech Olejniczak – mieszkanie socjalne
3. Maria Płoska – mieszkanie komunalne
Podkowa Leśna, 9 listopada 2011 roku

Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Maria Katarzyna Matuszewska

KOMUNIKAT    Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

ZMIANA TARYF ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W PODKOWIE LEŚNEJ

Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

z dnia 20 kwietnia 2011 roku dotyczący zgłaszania osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej informuje, iż został przedłużony termin zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie do dnia 27 kwietnia 2011 r. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.

Z up. Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
z dnia 12 kwietnia 2011 roku
dotyczący zgłaszania osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta,
w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 6 000 zł.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz zgodnie z zapisami uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011″ Burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, ogłaszając konkurs, powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
W skład komisji konkursowej wejdą:
a) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej,
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,
c) przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Zgłoszeń do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu, tj. do dnia 20 kwietnia 2011 r. Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.
Wzór zgłoszenia – w załączeniu.
Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana z przedstawicieli Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, przedstawicieli Rady Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej oraz ekspertów.
Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Załącznik – FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

K O M U N I K A T
w zakresie reklamy i informacji komercyjnej w brzmieniu

Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje o obowiązku spełnienia wymogu § 42 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w zakresie reklamy i informacji komercyjnej w brzmieniu:

„- § 42 W zakresie reklamy i informacji komercyjnej ustala się:
1) w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna ustala się bezwzględny zakaz stosowania reklamy w rozumieniu § 6 pkt 20 z zastrzeżeniem § 42 pkt 3 niniejszej uchwały;
2) dopuszcza się stosowanie informacji komercyjnej określonej przez System Informacji Miejskiej oraz informacji komercyjnej w rozumieniu § 6 pkt 6 z następującymi ograni¬czeniami:
– powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku mieszkalnym
nie może przekraczać 1 m2,
– powierzchnia znaków lub szyldów umieszczanych na budynku innym niż
mieszkalny, nie może przekraczać 2 m2,
– znaki i szyldy mogą być oświetlone, ale nie mogą migać w jakikolwiek sposób,
– znaki i szyldy umieszczane na budynku wpisanym do rejestru zabytków muszą
być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z zastrzeżeniem
§ 34 i § 35
– na bramie wejściowej działki będącej miejscem działalności dopuszcza się
umieszczenie zwiastunu szyldu lub tablicy informacyjnej o wymiarach nie
przekraczających 20×30 cm,
– poza nośnikami dopuszczonymi przez System Informacji Miejskiej, ustala się
zakaz umieszczania informacji komercyjnej w formie elementów
wolnostojących oraz na ogrodzeniach i na drzewach;
3) utrzymanie istniejących reklam, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się do czasu wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej określającego dopuszczalne rozwiązania alternatywne.”

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego wszystkich mieszkańców miasta obowiązuje przy umieszczaniu reklam art. 29 ust. 2, pkt 6 oraz art. 30 ust 1 pkt 2 .

Reklamy istniejące zgodnie z § 42 ust. 3 „planu miejscowego” należy zgłosić do tutejszego Urzędu Miasta.

Nie zastosowanie się do powyżej podanych przepisów prawa będzie skutkowało wszczęciem postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Informacje dodatkowe:

§ 6 ust. 20 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008r „reklamie – należy przez to rozumieć inne niż informacja komercyjna określona w pkt 6, tablice reklamowe, znaki, szyldy, zwiastuny lub inne nośniki reklamowe, umieszczone na działkach prywatnych lub w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem znaków drogowych oraz znaków, tablic i zwiastunów dopuszczonych przez System Informacji Miejskiej;”

§ 42 ust. 3 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r.
„-utrzymanie istniejących reklam, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały zostały umieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszcza się do czasu wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej określającego dopuszczalne rozwiązania alternatywne.”

§ 6 ust. 6 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r.
„ – informacji komercyjnej – należy przez to rozumieć znaki i szyldy umieszczane na budynku mieszczącym działalność, której te znaki lub szyldy dotyczą, oraz zwiastuny szyldów i tablice informacyjne umieszczane na bramie wejściowej działki będącej miejscem tej działalności, a także umieszczane w przestrzeni publicznej znaki, tablice i zwiastuny dopuszczone przez System Informacji Miejskiej;”

§ 34 ust. 3 pkt 7 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r
„ – W odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru, wymienionych w § 33 ustala się obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na:
7) umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam itp.,”

§ 35 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r
„-W odniesieniu do obiektów objętych ewidencją Konserwatora Zabytków ustala się
obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:
6) umieszczania urządzeń technicznych, tablic, szyldów itp.,

Art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
„-2.Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: …………,
6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z
wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w
rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”

Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
„- 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: ………………………………………………………….,
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;”

Opracowała Ilona Skawińska

2010 rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA o podjętym postępowaniu z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA
 1) w sprawie nałożenia na inwestora Urząd Miasta Podkowie Leśnej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „przebudowie zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej” 2) zawieszające postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE
 o zakończeniu zbierania informacji i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzonej ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.

OGŁOSZENIE
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE

została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotycząca zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion, na odcinku: od ul. Działkowej w Pruszkowie do ul. Brwinowskiej w Milanówku na terenie gmin: Pruszków, Michałowice, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego.
OBWIESZCZENIE

POSTANOWIENIE - Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Podkowa Leśna, dnia 31.08.2009 r.
GMiI/7624/29/09
POSTANOWIENIENa podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej w pobliżu drogi wojewódzkiej 719 na działce ewidencyjnej nr 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Uzasadnienie
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna postanowieniem znak:28 z dnia 31.08.2009 po zasięgnięciu opinii Starosty Grodziskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim narzucił na inwestora sporządzenie w pełnym zakresie raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko przewidzianego w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Otrzymuje:
1. Pan Jerzy Kobus
ul. Zwycięzców 14, 05-430 Celestynów
2. MARC-POL S.A
ul. Poniatowskiego 2
05-092 Łomianki.
3. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów oraz na stronie Internetowej www.bip.podkowalesna.pl
4. a/aPodkowa Leśna, dnia 31.08.2009GMiI7624/31/2009Pan Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 BrwinówUrząd Miasta Podkowa Leśna w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej w pobliżu drogi wojewódzkiej 719 na działce ewidencyjnej nr 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej przylegającej do granic administracyjnych Gminy Brwinów zwraca się z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń lub w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczenie na stronie internetowej – BIP obwieszczenia w sprawie nałożenia na inwestora wykonania raportu oraz informacji o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W załączeniu obwieszczenie z dnia 31.08.2009.Podkowa Leśna, dnia 31.08.2009r.GMiI.7624/30/2009OBWIESZCZENIENa podstawie z art. 33 ust. 1 art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że zostało wydane
– w dniu 31.08.2009 postanowienie znak :GMiI 7624/…/2009 w sprawie nałożenia na inwestora – pełnomocnika firmy „ Marc-Pol” ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, Pana Jerzego Kobusa – obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb 1 w pobliżu drogi wojewódzkiej 719
oraz
– w dniu 31.08.2009 postanowienie znak: GMiI.7624/…./2009 zwieszające postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.W związku z art. 10 ust. 1 z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuje się, że strony postępowania w terminie 14 dni od dnia 01.09.2009 do 14.09.2009 mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 lub 12 .
Stronom postępowania przysługuje prawo złożenia zażaleń na wydane postanowienia w terminie 7 dni licząc od dnia 15.09.2009 roku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.Jednocześnie informuje się, że społeczeństwo może zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski pisemnie lub ustnie do protokołu w terminie 21 dni od dnia 31.08.2009 również w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 lub 12 .
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna/-/Andrzej KościelnyOtrzymują:1. Strony postępowania oraz społeczeństwo w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna
2. Burmistrz Gminy Brwinów ( z prośbą o obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicach ogłoszeń i w internecie na stronie BIP
3. a/awywieszono dnia………………………….zdjęto……………..Podkowa Leśna, dnia 31.08.2009GMiI. 7624/28/2009Postanowieniew sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoNa podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ),
kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
– Starosty Powiatu Grodziskiego – postanowienie z dnia 14.08.2009 ( data wpływu 24.08.2009 znak; WOŚ.7633-328/2009
– Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim – postanowienie z dnia 28.07.2009 ( data wpływu 04.08.2009 ) znak; ZNS-712-375/2458/09Postanawia
I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej w pobliżu drogi wojewódzkiej 719 na działce ewidencyjnej nr 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej
realizowanego przez firmę MARC-POL S.A z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Poniatowskiego 2 .II. Określić zakres raportu w następujący sposób:
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
1) Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych;
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.
2) Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4) Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
5) Opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
7) Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. ad.
8) Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji.
9) Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
10) Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
11) Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.
12) Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
13) Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
14) Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
15) Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
16) Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
17) Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.
18) Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
19) Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
20) Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
21) Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
22) Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.
23) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania
oraz likwidacji.
Uzasadnienie1. Wnioskiem z dnia 15.07.2009 Pan Jerzy Kobus- pełnomocnik firmy MARC-POL S.A. zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej w pobliżu drogi wojewódzkiej 719 na działce ewidencyjnej nr 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej dołączając kartę informacyjną przedsięwzięcia.2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 52b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.3. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wystąpił o opinie co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do:
– Starosty Powiatu Grodziskiego
– Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim4. Organy te wydały postanowienia:
– Starosta Powiatu Grodziskiego – postanowienie z dnia 14.08.2009 ( data wpływu 24.08.2009 znak: WOŚ.7633-328/2009
– Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim – postanowienie z dnia 28.07.2009 ( data wpływu 04.08.2009 ) znak: ZNS-712-375/2458/09
5. Cechy przedsięwzięcia takie jak :
– jego rodzaj i charakterystyka – tj. zespół usługowo-handlowy zlokalizowany na działce ewidencyjnej 4/2 obręb 1 o powierzchni 35 171,00 m2 w pobliżu drogi wojewódzkiej 719 w skład którego wchodzą : supermarket, pomieszczenia handlowo-usługowe, sanitariaty, pasaż, parking na poziomie terenu na 190 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych gdzie powierzchnia zabudowy wynosi 6 860,39 m2( 19,50% pow. terenu ), natomiast powierzchnia utwardzona 3690,61 m2 ( 10,50% pow. terenu ) tereny biologicznie czynne będą zajmowały 24 620 m2 ( 70% pow. terenu ), budynek będzie dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 12 490,3 m2 o wysokości do 12 m2 kwalifikują przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jak wynika z przedłożonych przez inwestora dokumentów oraz ustaleń organów elementy przyrodnicze poddane oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia to przede wszystkim: klimat akustyczny otoczenia, przyroda ( gleba, szata roślinna, powierzchnia ziemi, wody gruntowe ), krajobraz i odczucia estetyczne, ludzie i świat zwierzęcy.
Pełnej analizy wymagać będzie w tym przypadku oddziaływanie na klimat akustyczny ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej ponieważ eksploatacja tej instalacji może powodować emisję hałasu, determinować mogłaby w tej lokalizacji przekroczenie standardów jakości środowiska, a w związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów społecznych.
Jednocześnie pełnej analizy wymagać będzie wpływ przedsięwzięcia na powietrze i glebę. Przedsięwzięcie będzie miało znaczący wpływ na emisję zanieczyszczeń do środowiska ( zanieczyszczenia związane ze zwiększonym ruchem kołowym i parkowaniem samochodów osobowych i dostawczych takie jak spaliny , smary, oleje )
Może wystąpić zjawisko kumulowania się oddziaływań z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej 719. Ilość ścieków deszczowych z terenów utwardzonych będzie wymagała rozwiązań indywidualnych, gdyż brak jest kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji. Należy zaproponować szczegółowe rozwiązania dotyczące podczyszczania ścieków deszczowych z terenów utwardzonych i dachów. Inwestycja nie wykazuje możliwości wystąpienia poważnej awarii, jednak z uwagi na lokalizację należy zapewnić i zastosować rozwiązania technologiczne chroniące środowisko i zapobiegające poważnym awariom.
Karta informacyjna nie przedstawia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w wyżej wymienionych sektorach. Zasadne jest więc dodatkowe szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia w tych sektorach.- usytuowanie przedsięwzięcia – w granicach administracyjnych Miasta Podkowa Leśna wpisanego w całości jako układu urbanistycznego do rejestru zabytków, gdzie obowiązują ścisłe uwarunkowania konserwatorskie oraz na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody nr. 117 z dnia 3 sierpnia 2000 roku ( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr.93 poz. 911 ) przemawia za dokładnym przeanalizowaniem wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Sąsiedztwo zwartej zabudowy jednorodzinnej na północnej stronie inwestycji znajdującej się na terenie Gminy Brwinów również przemawia za tym aby dokładnie przeanalizować wpływ inwestycji na zamieszkujących okolicę ludzi. Ze względu na wzrost emisji hałasu, wzrost stężenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery raport powinien zawierać analizę akustyczna i emisji substancji szkodliwych, która umożliwi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na tereny zabudowy. Zgodność inwestycji z MPZP powinny być również przedmiotem szczegółowej analizy.
Zaznaczyć należy również, że przez teren inwestycji przebiega linia energetyczna WN 110 kV, dla której wyznaczono strefę uciążliwości- pas terenu szerokości 38 m ( po 19 metrów od osi linii ). Konieczność przełożenia linii napowietrznej nakłada obowiązek wyznaczenia nowej strefy uciążliwości.
Należy zaznaczyć, że w pobliżu mogą znajdować się obszary o płytki zaleganiu wód podziemnych, z uwagi na występowanie w okolicy roślin lubiących środowisko wodne. O wysokim zaleganiu wód świadczy rów melioracyjny RS11, który odwadnia przedmiotową okolicę.
– rodzaj, skala możliwego oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000
W odniesieniu do wymienionych powyżej aspektów głównie lokalizacja, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz możliwość kumulowania się zanieczyszczeń jak również złożoność oddziaływań zwiększa prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na otaczające środowisko naturalne:Wymienione powyżej aspekty i cechy przedsięwzięcia wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić OOŚ.6. Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia.Pouczenie:Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.Otrzymują:
1. Pan Jerzy Kobus
ul. Zwycięzców 14, 05-430 Celestynów
2. MARC-POL S.A
ul. Poniatowskiego 2
05-092 Łomianki.
3. Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów oraz na stronie Internetowej www.bip.podkowalesna.pl
4. a/a

Obwieszczenie - o wydanej przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej (...)

Zawiadomienie o wydanej przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na : Przebudowie ulicy Bukowej i jej przedłuż

Decyzja Nr 01/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Przebudowie ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej

ZAWIADOMIENIE postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zespołu Handlowo-Usługowego

w Podkowie Leśnej na działce ewidencyjnej 4/2 obręb 1 znajdującej się w pobliżu drogi wojewódzkiej 719.Podkowa Leśna, dnia 17.07.2009r.
GMiI.7624/16/2009
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.33 ust.1 oraz art.73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika firmy „Marc-Pol”, ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, Pana Jerzego Kobusa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej na działce ewidencyjnej 4/2 obręb 1 znajdującej się w pobliżu drogi wojewódzkiej 719.
W związku z powyższym w terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 lub 12.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/Andrzej Kościelny

Otrzymują:
1. Pan Jerzy Kobus, 05-430 Celestynów, ul. Zwycięzców 14
2. Miejska Pracownia Projektowa, Iwona Partyka
05-300 Mińsk Mazowiecki , ul. Kościuszki 24
3. Burmistrz Gminy Brwinów ( z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń )
4. a/a

Do wiadomości:
Treść ogłoszenia dostępna na:
1. tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna i Urzędu Miasta Gminy Brwinów
2. stronie internetowej www.bip.podkowalesna.pl
Podjęciu z tablicy ogłoszeń prosimy przesłać na adres Urząd Miasta Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb 1 w pobliżu drogi wojewódzkiej 719

Podkowa Leśna, dnia 17.07.2009r.

GMiI.7624/15/2009

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika firmy „ Marc-Pol” ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, Pana Jerzego Kobusa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Handlowo-Usługowego w Podkowie Leśnej na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb 1 w pobliżu drogi wojewódzkiej 719.
W związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w terminie od 17.07.2009 r. do 31.07.2009 r. można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie GMiI Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 i 12.
Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia 16.07.2009 roku na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

/-/
Andrzej Kościelny

Otrzymują
1. a/a
2. Burmistrz Gminy Brwinów ( z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń )

Do wiadomości:
1. Strony postępowania powiadomione w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna i Urzędu Gminy Brwinów.
2. Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.podkowalesna.pl

wywieszono dnia …………………………
zdjęto dnia…………………………………

Podjęciu z tablicy ogłoszeń prosimy przesłać na adres Urząd Miasta Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41

ZAWIADOMIENIE 08.07.2009 r.

Podkowa Leśna, dnia 08.07.2009r.

GMiI.7624./12./2009

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.33 ust.1 oraz art.73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że na wniosek Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
Przebudowie ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej:
1) przebudowie ul. Bukowej na odcinku Rondo – ul. Podleśna w Podkowie Leśnej
2) realizacji ronda na skrzyżowaniu al. Lipowej, ul. Bukowej, Topolowej i Sosnowej
w Podkowie Leśnej
3) przebudowie ul. Lipowej na odcinku ul. Jana Pawła – Rondo w Podkowie Leśnej
na działkach ewidencyjnych:
-Bukowa: 208 obr.11, 124/8 obr.12, 124/7 obr.12, 124/6 obr.12, 124/1 obr.12,124/3 obr.12, 124/4 obr.12, 115/1 obr.12, 115/2 obr.12, 232/3 obr.12, 94 obr.12, 209/2 obr.12, 83 obr.12, 174 obr.12, 71 obr.12, 159 obr.12, 143 obr.12, 47 obr.12, 207/2 obr.11, 189 obr.11.
-Realizacja ronda: 162 obr.11, 50 obr.7, 79 obr.7, 124/8 obr.12, 161/2 obr.11, 174 obr.12, 208 obr.11.
-Lipowa: 50 obr.7, 49 obr.7, 59 obr.7, 161/2 obr.11, 161/1 obr.11.

W związku z powyższym w terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 lub 12.

Z up. Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
Z-ca Burmistrza Miasta
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Otrzymują:
1. a/a
Do wiadomości:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
2. Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.podkowalesna.pl
3. Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna

wywieszono dnia 08.07.2009r.
zdjęto dnia…………………………………

OBWIESZCZENIE 08.07.2009r.

Podkowa Leśna, dnia 08.07.2009r.

GMiI.7624/11/2009

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia, że na wniosek Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji ul. Akacjowa 39/41, Podkowa Leśna , 05-807 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Przebudowie ulicy Bukowej i jej przedłużenia w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej:
1) przebudowie ul. Bukowej na odcinku Rondo – ul. Podleśna w Podkowie Leśnej
2) realizacji ronda na skrzyżowaniu al. Lipowej, ul. Bukowej, Topolowej i Sosnowej
w Podkowie Leśnej
3) przebudowie ul. Lipowej na odcinku ul. Jana Pawła – Rondo w Podkowie Leśnej
na działkach ewidencyjnych:
-Bukowa: 208 obr.11, 124/8 obr.12, 124/7 obr.12, 124/6 obr.12, 124/1 obr.12,124/3 obr.12, 124/4 obr.12, 115/1 obr.12, 115/2 obr.12, 232/3 obr.12, 94 obr.12, 209/2 obr.12, 83 obr.12, 174 obr.12, 71 obr.12, 159 obr.12, 143 obr.12, 47 obr.12, 207/2 obr.11, 189 obr.11.
-Realizacja ronda: 162 obr.11, 50 obr.7, 79 obr.7, 124/8 obr.12, 161/2 obr.11, 174 obr.12, 208 obr.11
-Lipowa: 50 obr.7, 49 obr.7, 59 obr.7, 161/2 obr.11, 161/1 obr.11
W związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w terminie od dnia 08.07.2009r. do dnia 22.07.2009r. można zapoznać się z aktami spraw w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 10 – 18, wtorek – piątek 8 – 16, w pokoju nr 11 lub 12 .
Stronom postępowania przysługuje prawo składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia 23.07.2009 roku na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

Z up. Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
Z-ca Burmistrza Miasta
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Otrzymują
1. a/a
Do wiadomości:
1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
2. Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.podkowalesna.pl

wywieszono dnia 08.07.2009 r.
zdjęto dnia…………………………………

O B W I E S Z C Z E N I E

Podkowa Leśna, dnia 19 listopada 2008 r.

GMiI-7624-01/9/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Informuję, że postępowanie w sprawie z wniosku z dnia 04 lipca 2008 r., złożonego przez Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych w Podkowie Leśnej (ul. Sokola od ul. Gołębiej do ul. Ptasiej (dz. 233 obr. 2), ul. Orla od rowu do ul. Jaskółczej (dz. 186 obr. 3), ul. Sępów od ul. Gołębiej do ul. Sójek (dz. 234, 235 obr. 2), ul. Jaskółcza (dz. 187 obr. 3), ul. Borsucza od ul. Głównej do ul. Myśliwskiej (dz. 142/2 obr. 5), ul. Błońska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 202, 203/2, 204 obr. 4), ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 205, 206, 207 obr. 4), ul. Miejska od ul. Głównej do ul. Jeleniej (dz. 210, 211 obr. 4), ul. Jeża i ul. Krecia do ul. Łosia (dz. 171, 139/2, 139/6, 139/7, 139/9, 139/10 obr. 6), ul. Głogów (dz. 65, 107/2 obr. 9), ul. Topolowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej (dz. 74 obr. 11), ul. Akacjowa od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej (dz. 17 obr. 12), ul. Sosnowa od ul. Lipowej do ul. Bukowej (dz. 174 obr. 12), ul. Jodłowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orzechowej (dz. 78/2 obr. 7), ul. Sarnia (dz. 144, 145 obr. 5, 50 obr. 6), ul. Warszawska (dz. 202 obr. 3 i 201 obr. 4)) destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego, zostało zakończone.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna: http://www.bip.podkowalesna.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 – w pok. Nr 11, codziennie od wtorku do piątku w godz. 800 – 1600, w poniedziałek w godz. 1000 – 1800 w terminie od dnia 20 listopada 2008 r. do dnia 11 grudnia 2008 roku.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny
Treść obwieszczenia

Postanowienie Starosty Grodziskiego

OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

O B W I E S Z C Z E N I E

Podkowa Leśna, dnia 19 września 2008 r.

GMiI-7624-01/8/2008

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Stosownie do przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), informuję, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych w Podkowie Leśnej (ul. Sokola od ul. Gołębiej do ul. Ptasiej (dz. 233 obr. 2), ul. Orla od rowu do ul. Jaskółczej (dz. 186 obr. 3), ul. Sępów od ul. Gołębiej do ul. Sójek (dz. 234, 235 obr. 2), ul. Jaskółcza (dz. 187 obr. 3), ul. Borsucza od ul. Głównej do ul. Myśliwskiej (dz. 142/2 obr. 5), ul. Błońska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 202, 203/2, 204 obr. 4), ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 205, 206, 207 obr. 4), ul. Miejska od ul. Głównej do ul. Jeleniej (dz. 210, 211 obr. 4), ul. Jeża i ul. Krecia do ul. Łosia (dz. 171, 139/2, 139/6, 139/7, 139/9, 139/10 obr. 6), ul. Głogów (dz. 65, 107/2 obr. 9), ul. Topolowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej (dz. 74 obr. 11), ul. Akacjowa od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej (dz. 17 obr. 12), ul. Sosnowa od ul. Lipowej do ul. Bukowej (dz. 174 obr. 12), ul. Jodłowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orzechowej (dz. 78/2 obr. 7), ul. Sarnia (dz. 144, 145 obr. 5, 50 obr. 6), ul. Warszawska (dz. 202 obr. 3 i 201 obr. 4)) destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego, zwrócono się pismami z dnia 19 września 2008 r. znak: GMiI-7624-01/6/2008, GMiI-7624-01/7/2008 do Starosty Powiatu Grodziskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim w przedmiocie wyrażenia uzgodnienia.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) uzyskanie wymienionego uzgodnienia jest obligatoryjne.
Informuję, iż zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz Starostę Powiatu Grodziskiego.
Treść obwieszczenia

KOMUNIKAT STYPENDIUM SZKOLNE - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Do 15 września 2008 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 351 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41.

Do wniosku należy załączyć
a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu sierpniu 2008,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej,
d) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
e) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d w miesiącu sierpniu 2008 roku.

Druki wniosków dostępne są na stronie www.podkowalesna.pl, w Katalogu Usług Świadczonych przez Urząd – Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich karta OSO-15, a także w Sekretariacie Urzędu Miasta.

Regulamin udzielania pomocy materialnej (uchwała nr 144/XXXVI/2005) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej lub w Urzędzie Miasta pok. Nr 1.
Wniosek

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
w sprawie wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150) zawiadamia, że:

w dniu 08 sierpnia 2008 r. zostało wydane postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych w Podkowie Leśnej (ul. Sokola od ul. Gołębiej do ul. Ptasiej (dz. 233 obr. 2), ul. Orla od rowu do ul. Jaskółczej (dz. 186 obr. 3), ul. Sępów od ul. Gołębiej do ul. Sójek (dz. 234, 235 obr. 2), ul. Jaskółcza (dz. 187 obr. 3), ul. Borsucza od ul. Głównej do ul. Myśliwskiej (dz. 142/2 obr. 5), ul. Błońska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 202, 203/2, 204 obr. 4), ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 205, 206, 207 obr. 4), ul. Miejska od ul. Głównej do ul. Jeleniej (dz. 210, 211 obr. 4), ul. Jeża i ul. Krecia do ul. Łosia (dz. 171, 139/2, 139/6, 139/7, 139/9, 139/10 obr. 6), ul. Głogów (dz. 65, 107/2 obr. 9), ul. Topolowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej (dz. 74 obr. 11), ul. Akacjowa od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej (dz. 17 obr. 12), ul. Sosnowa od ul. Lipowej do ul. Bukowej (dz. 174 obr. 12), ul. Jodłowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orzechowej (dz. 78/2 obr. 7), ul. Sarnia (dz. 144, 145 obr. 5, 50 obr. 6), ul. Warszawska (dz. 202 obr. 3 i 201 obr. 4)) destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego.

Z treścią postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu można zapoznać się w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 – w pok. Nr 11, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600, w poniedziałek w godz. 1000 – 1800.

Na przedmiotowe postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przysługuje zażalenie do do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asf

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamia się,
że w dniu 04 lipca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na ulepszeniu nawierzchni gruntowej dróg gminnych (ul. Sokola od ul. Gołębiej do ul. Ptasiej (dz. 233 obr. 2), ul. Orla od rowu do ul. Jaskółczej (dz. 186 obr. 3), ul. Sępów od ul. Gołębiej do ul. Sójek (dz. 234, 235 obr. 2), ul. Jaskółcza (dz. 187 obr. 3), ul. Borsucza od ul. Głównej do ul. Myśliwskiej (dz. 142/2 obr. 5), ul. Błońska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 202, 203/2, 204 obr. 4), ul. Helenowska od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej (dz. 205, 206, 207 obr. 4), ul. Miejska od ul. Głównej do ul. Jeleniej (dz. 210, 211 obr. 4), ul. Jeża i ul. Krecia do ul. Łosia (dz. 171, 139/2, 139/6, 139/7, 139/9, 139/10 obr. 6), ul. Głogów (dz. 65, 107/2 obr. 9), ul. Topolowa od ul. Modrzewiowej do ul. Akacjowej (dz. 74 obr. 11), ul. Akacjowa od ul. Wschodniej do ul. Sosnowej (dz. 17 obr. 12), ul. Sosnowa od ul. Lipowej do ul. Bukowej (dz. 174 obr. 12), ul. Jodłowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orzechowej (dz. 78/2 obr. 7), ul. Sarnia (dz. 144, 145 obr. 5, 50 obr. 6), ul. Warszawska (dz. 202 obr. 3 i 201 obr. 4)) destruktem i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego.
Treść obwieszczenia

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę pomieszczeń restauracji w Pałacyku-Kasyno

Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, ogłasza przetarg na dzierżawę pomieszczeń restauracji o powierzchni 44,11 m 2, oraz tarasu o powierzchni 83,45 m 2 wraz z zapleczem technicznym o powierzchni 60,75 m2 w Pałacyku – Kasyno, siedzibie CKiIO w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 i parkingu dla trzech samochodów na terenie posesji.
Przetarg ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 15 lipca 2008 r. do godz. 11 .00 w gabinecie Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich , ul. Lilpopa 18, w Podkowie Leśnej

I. Warunki przystąpienia do przetargu

1. Złożenie wraz z ofertą wadium przetargowego w wysokości 5.000 zł w formie gotówkowej na rachunek bankowy PKO S.A Nr. 84124063481111001016599265 najpóźniej do dnia 14 lipca 2008 r. .
2. Wykazanie, że oferent posiada :

1/ uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej lub złożenie oświadczenia, iż takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy / w tym badania lekarskie osób zatrudnionych w restauracji /
2/ dysponuje osobami, które będą zatrudnione w restauracji
3/ złoży oświadczenie, że nie rozwiąże umowy dzierżawy w pierwszym roku działalności
4/ dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na zagospodarowanie pomieszczeń restauracji i na uruchomienie działalności w wartości nie mniejszej niż 200.000 zł.

3. Zapoznał się z warunkami lokalowym i otoczeniem będącym przedmiotem dzierżawy.
4. W dniu podpisania umowy złoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wartości 100.000 zł w postaci polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, przeznaczone na pokrycie strat poniesionych przez wynajmującego w okresie dzierżawy w tym rozwiązaniem umowy przed upływem jednego roku.
5. Oświadczy, że w czasie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy rozpocznie działalność w wynajętych pomieszczeniach. Za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności wynajmujący nie będzie pobierał czynszu dzierżawnego, a najemca za ten okres zapłaci wynajmującemu 1.000 zł ryczałtu za korzystanie z czynników energetycznych i parkingu.
6. W oferowanej cenie dzierżawy, dzierżawca uwzględni :
– koszt ochrony, sprawowanej przez całą dobę przez wynajmującego
Koszt dostawy i zużycia czynników energetycznych w tym energii elektrycznej i ciepła, wody za zrzutek ścieków.
7. Bieżące koszty napraw w pomieszczeniach i na parkingu obciążają dzierżawcę.
8. Dzierżawca pokryje również koszt zainstalowania i użytkowania telefonu stacjonarnego, Internetu i telewizji kablowej.
II. Warunki przetargu

1. Przetarg będzie miał charakter przetargu dwustopniowego
– po I etapie będą wyłonione dwie najkorzystniejsze oferty
– w II etapie będą prowadzone negocjacje umowne z dwoma oferentami
2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty z pośród dwóch, które
będą oceniane w II etapie przetargu.
3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podanie przyczyny.
4. Jeżeli oferent wyłoniony do II etapu przetargu, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, odmówi podpisania umowy w wersji uzgodnionej w czasie negocjacji, traci
wadium na rzecz wynajmującego.
5. Osoby zainteresowane przetargiem mogą :
– odebrać druk ofert w siedzibie wydzierżawiającego / w Pałacyku /
– uzyskać dodatkowe informacje o warunkach dzierżawy od Pana Piotra Łukasiewicza
tel. 022 729 13 84 wew. 31 fax.: 022 729 13 84 wew. 33
e-mail piotr.lukasiewicz@palacykkasyno.pl
6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w siedzibie wynajmującego w Pałacyku. Na kopercie należy napisać „restauracja Kasyno”.
7. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie ofert i ich ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji rozbudowy stacji bazowej telefonii bazowej Plus GSM w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania

zawiadamia się,

że w dniu 20 lutego 2008r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji rozbudowy stacji bazowej GSM Plus BT 1 1486 „Podkowa Leśna”, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 25 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna.
Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Z treścią decyzji zainteresowani mogą się zapoznać oraz wnieść odwołania w terminie od dnia 20 lutego 2008 r. do dnia 13 marca 2008 r. w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 – w pok. Nr 11 , codziennie od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny
Obwieszczenie

KONKURS OFERT na stanowisko DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

ZARZĄDZENIE NR 29/2007
BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629), w związku z uchwałą Nr 41/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie określenia trybu wyboru Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 3.

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki zostanie zamieszczone:
1) na oficjalnej stronie internetowej Miasta oraz na stronie BIP Miasta Podkowa Leśna,
2) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
4) na tablicy informacyjnej Biblioteki w Podkowie Leśnej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 29/2007
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 18 października 2007 r.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

ogłasza

KONKURS OFERT
na stanowisko

DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. POLI GOJAWICZYŃSKIEJ
W PODKOWIE LEŚNEJ
05-807 Podkowa Leśna, ul. Błońska 50

I

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki w Podkowie Leśnej może przystąpić osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) ukończyła wyższe studia bibliotekarskie lub studia wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
5) posiada co najmniej 6 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
6) legitymuje się dobrym stanem zdrowia,
7) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
2) ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania kulturą,
3) biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
5) umiejętność obsługi komputera.
3. Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
4. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno – programowej i finansowej Biblioteki im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej,
2) życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty, itp.),
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
5) zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego,
9) kopię dowodu osobistego.
II
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.
2. Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w terminie do dnia 22 listopada 2007r. – w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.
3. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Biblioteki”. Kopertę z wnioskiem i załącznikami należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej „Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41” w której złożyć w kancelarii Urzędu. lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
4. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.
5. Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert w dniu 23 listopada 2007 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 30 listopada 2007 r.

III
1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.
3. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie komisji w dniu 23 listopada 2007 r. na godzinę 12.00 do siedziby Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41.
4. Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno – programową i finansową Biblioteki w Podkowie Leśnej.
5. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.
6. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora Biblioteki, który zostanie zaproponowany Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, który podejmie ostateczną decyzję.
7. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
8. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych instytucji można uzyskać u Sekretarza Miasta lub telefonicznie pod nr (022) 759-21-01..

KOMUNIKAT WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie wymiany dowodów osobistych

Przypominam, że wymiana dowodów osobistych trwa tylko do 31 grudnia 2007 r. i termin ten nie zostanie przedłużony. Wydłużenie do 31 marca 2008 r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany dowodów. Wydłużenie ważności dowodów dotyczy wyłącznie osób, które złożą wnioski o wydanie dowodu do końca grudnia br., lecz z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, były po l stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.

Dofinansowanie podręczników szkolnych i MUNDURKÓW

Do 5 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju („mundurka”).

Pomoc finansowa na zakup podręczników przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2007/2008 będą uczęszczać do „zerówki” (w przedszkolu) oraz uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

Z pomocy finansowej na zakup jednolitego stroju („mundurka”) mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (klas I – VI) i gimnazjów (klas I – III).

W obu przypadkach warunkiem skorzystania z tej formy wsparcia jest dochód rodziny, który nie może przekroczyć kwoty 351,- złotych netto na osobę. Pomocą objęci zostaną uczniowie zamieszkali na terenie miasta Podkowa Leśna

Wniosek musi być złożony przez rodzica lub opiekuna w placówce oświatowej, do której dziecko będzie uczęszczać.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
• Zespole Szkół im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej,
tel. 022-758-95-67
• Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
tel. 22-758 95 46

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego pod nazwą Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowie Leśnej

Urząd Miasta Podkowa Leśna – informuje, że Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”(nowelizacja polegająca na dostosowaniu dotychczasowych przepisów zespołu przyrodniczo- krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej” do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880Ze zm.)) opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 58 poz. 1305 i zostało udostępnione na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.mazowieckie.pl (otwieramy folder „wydziały”, następnie „wydział prawny” i w nim zakładkę „dziennik urzędowy”.
W/w rozporządzenie dostępne jest również w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ) oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie, Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim i Sądzie Okręgowym w Warszawie W KADENCJI 2008 – 2011

OGŁOSZENIE Urząd Miasta Podkowa Leśna – informuje, że Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Urząd Miasta Podkowa Leśna – informuje, że Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (nowelizacja polegająca na dostosowaniu dotychczasowych przepisów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880)) opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 42 poz. 870 i zostało udostępnione na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl (otwieramy folder „wydziały”, następnie „wydział prawny” i w nim zakładkę „dziennik urzędowy”. Opis przebiegu granicy Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla gminy Podkowa Leśna znajduje się w Załączniku nr 22 do rozporządzenia. W/w rozporządzenie dostępne jest również do wglądu w sekretariacie tutejszego urzędu.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Wojewodę Mazowieckiego

Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 17.10.2006r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Wojewody Mazowieckiego, znak: WŚR.III.MG/6613-1/1467/06 z dnia 06.10.2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej GSM Plus BT 1 1486 „Podkowa Leśna”, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 25 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna, którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w postanowienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.
Na postanowienie to, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem służy stronom zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 12.10.2006r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79, znak: ZNS.7175-2720-1419/06.MN z dnia 27.09.2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej GSM Plus BT 1 1486 „Podkowa Leśna”, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 25 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna, którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w pismo zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Wojewodę Mazowieckiego Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 09.10.2006r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Wojewody Mazowieckiego, znak: WŚR.III./DR/6613-1/1286/06 z dnia 29.09.2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel pn.:„Podkowa Leśna” nr 261/145, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 19/21 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna, którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w postanowienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.
Na postanowienie to, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem służy stronom zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji rozbudowy stacji bazowej telefonii bazowej Plus GSM w Podkowie Leśnej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadamia się,
że w dniu 14 września 2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Jolanty Lewandowskiej, działającej z upoważnienia i w imieniu Inwestora – Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 3, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji rozbudowy stacji bazowej GSM Plus BT 1 1486 „Podkowa Leśna”, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 25 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna.
treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamia się, że w dniu 05 września 2006 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na uruchomieniu i eksploatacji istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa (dz. nr ew. 02 obr 07), wymianie rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa (dz. nr ew. 30 obr 07) oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 140 obr 03).
treść obwieszczenia

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Starostę Powiatu Grodziskiego

Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 21 sierpnia 2006r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Starosty Powiatu Grodziskiego, znak: WOŚ.7633-240/06 z dnia 04.08.2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na realizacji inwestycji obejmującej uruchomienie i eksploatację istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa (dz. nr ew. 02 obr 07), wymianę rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa (dz. nr ew. 30 obr 07) oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 140 obr 03), którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w postanowienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.
Na postanowienie to, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Grodziskiego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 20.07.2006r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11, znak: ZNS.713S-399/1869/06 z dnia 17 lipca 2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na realizacji inwestycji obejmującej uruchomienie i eksploatację istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa (dz. nr ew. 02 obr 07), wymianę rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa (dz. nr ew. 30 obr 07) oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 140 obr 03), którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w postanowienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.
Na postanowienie to, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem służy stronom zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamia się,
że w dniu 10 lipca 2006 r. zostało wydane postanowienie dotyczące odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na uruchomieniu i eksploatacji istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa (dz. nr ew. 02 obr 07), wymianie rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa (dz. nr ew. 30 obr 07) oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 140 obr 03).
treść obwieszczenia

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie Dotyczy: uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Urząd Miasta Podkowa Leśna informuje, że dnia 06.06.2006r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79, znak: ZNS.713-1237-394/06.ZT z dnia 30.05.2006r., dotyczące uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel pn.:„Podkowa Leśna” nr 261/145, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 19/21 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna, którego obowiązek doręczenia stronom postępowania wynika z art. 106 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
Strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem informujemy, że w/w postanowienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41.
Na postanowienie to, zgodnie z zawartym w nim pouczeniem służy stronom zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji obejmującej uruchomienie i eksploatację istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa, wymianę rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa oraz modernizacje Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej.

Zawiadamia się,
że w dniu 30 maja 2006r. zostało wszczęte na wniosek Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji obejmującej uruchomienie i eksploatację istniejącego ujęcia wód z utworów oligoceńskich położonych przy ul. Lilpopa (dz. nr ew. 02 obr 07), wymianę rurociągów przesyłowych wzdłuż ul. Lilpopa (dz. nr ew. 30 obr 07) oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej (dz. nr ew. 140 obr 03).
treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PODKOWA LEŚNA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Podkowie Leśnej

wiadamia się,
że w dniu 13 kwietnia 2006r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika strony Pana Zbigniewa Stromeckiego działającego z upoważnienia i w imieniu Inwestora – PTK CENTERTEL z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel pn.:„Podkowa Leśna” nr 261/145, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej ul. Jelenia 19/21 na działce nr 190 obręb 4 stanowiącej własność Gminy Podkowa Leśna.
treść obwieszczenia

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna