Sposób dostępu do informacji publicznej

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

W dniu 22 stycznia 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) – jedyny akt wykonawczy o dostępie do informacji publicznej, który określa m.in. standardy struktury podmiotowych stron BIP, zakres i tryb przekazywania informacji do MSWiA oraz zabezpieczenia treści udostępnianych w internecie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
– uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
– wglądu do dokumentów urzędowych,
– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
– ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
– udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
– wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przetwarzania danych w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content