Instrukcja obsługi

 

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawa prawna

Pojęcie informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych i nakazuje organom władzy państwowej (oraz innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art.1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Prawo to obejmuje uprawnienia do:
– uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas, gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
– wglądu do dokumentów urzędowych,
– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy.
Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
– organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
– zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
– polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
– danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
– stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
– majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6 ust.2).

Publikacja BIP w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/bip, a jej zadaniem jest m.in.:
– udostępnianie adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu i podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów,
– zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
– zapewnienie dostępu do centralnego repozytorium.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content