Instrukcja obsługi

 

Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawa prawna

Pojęcie informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych i nakazuje organom władzy państwowej (oraz innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych, tj. informację publiczną (art.1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art.5 ust.1). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny.
Prawo to obejmuje uprawnienia do:
– uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas, gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
– wglądu do dokumentów urzędowych,
– dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy.
Wskazano tam wprost, jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:
– organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
– zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
– polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
– danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
– stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
– majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6 ust.2).

Publikacja BIP w Internecie

Rozporządzenie w sprawie BIP określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów internetowych BIP, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane ustawą do udostępnienia informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/bip, a jej zadaniem jest m.in.:
– udostępnianie adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu i podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów,
– zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
– zapewnienie dostępu do centralnego repozytorium.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content