Deklaracja dostępności

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 30 października 2020 o 14:05:42. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Deklaracja dostępności

 

Urząd Miasta Podkowa Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z dnia 8 maja 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://podkowalesna.pl/ i Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (BIP) https://bip.podkowalesna.pl/ .

 

 • Data publikacji strony internetowej: 31.12.2015
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 

Niezgodności:

 • brak skrótów klawiaturowych,
 • zbyt niski kontrast między niektórymi elementami graficznymi,
 • brak opisów linków do zdjęć,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony),
 • filmy, które nie posiadają audio deskrypcji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych;
 • część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych, opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu).

 

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa posiada narzędzie mające polepszyć dostępność strony wywoływane ikonami:

 • kontrast,
 • czcionka,

pozwalające m.in. czytać stronę, zmienić kontrast/wyłączyć kolory na stronie, podświetlać linki, zmienić wielkość czcionki, odstępy, zatrzymać animacje, powiększyć kursor.

 

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wykluczone pułapki klawiaturowe,
 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Dostępność architektoniczna

W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych podjazd z możliwością wjazdu na korytarz Urzędu i dostępu do Kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz toalety.

Bezpośrednio przy wejściu do Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo.

W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna występują następujące ograniczenia:

 • Urząd nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Urząd nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 • Urząd nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 • w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna brak jest systemu tłumaczenia języka migowego,
 • do Urzędu Miasta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Kancelaria Urzędu Miasta znajdujące się na parterze i jest możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii Urzędu pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.
 • W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl, faxem 22 758 90 03, telefonicznie 22 759 21 00, drogą pocztową.

Dane kontaktowe

Zarządzeniem 117/2020 z dnia 28.09.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał Zespół ds. dostępności. Kontakt z Zespołem

 • Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności Agnieszka Pulkowska- Nowocień
 • Członkowie Zespołu – Beata Krupa

– Joanna Pietrzak

– Bartosz Cegłowski

– Andrzej Rogalski

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt dostepnosc@podkowalesna.pl  lub prosimy o telefon pod numer: 22 759 21 00.

 • w zakresie dostępności architektonicznej: Andrzej Rogalski
 • w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Joanna Pietrzak
 • w zakresie dostępności cyfrowej: Bartosz Cegłowski
 • w zakresie dostępności BIP: Beata Krupa

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można przekazywać:

 • pocztą na adres Urzędu:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020r.

 

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
30 października 2020 o 14:05:42Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Deklaracja dostępności </strong> Bez zmian: <strong>Deklaracja dostępności </strong>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: Urząd Miasta Podkowa Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z dnia 8 maja 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="http:// podkowalesna.pl/">http:// podkowalesna.pl/</a> i Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (BIP) <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/">https: //bip.podkowalesna.pl/</a> . Bez zmian: Urząd Miasta Podkowa Leśna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z dnia 8 maja 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a href="http:// podkowalesna.pl/">http:// podkowalesna.pl/</a> i Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (BIP) <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/">https: //bip.podkowalesna.pl/</a> .
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Data publikacji strony internetowej: 31.12.2015</li> Bez zmian: <li>Data publikacji strony internetowej: 31.12.2015</li>
Bez zmian: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020</li> Bez zmian: <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: <strong>Dostępność cyfrowa </strong> Bez zmian: <strong>Dostępność cyfrowa </strong>
Bez zmian: Strona internetowa Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia Bez zmian: Strona internetowa Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia
Bez zmian: 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Bez zmian: 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: <u>Niezgodności:</u> Bez zmian: <u>Niezgodności:</u>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>brak skrótów klawiaturowych,</li> Bez zmian: <li>brak skrótów klawiaturowych,</li>
Bez zmian: <li>zbyt niski kontrast między niektórymi elementami graficznymi,</li> Bez zmian: <li>zbyt niski kontrast między niektórymi elementami graficznymi,</li>
Bez zmian: <li>brak opisów linków do zdjęć,</li> Bez zmian: <li>brak opisów linków do zdjęć,</li>
Bez zmian: <li>brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony),</li> Bez zmian: <li>brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony),</li>
Bez zmian: <li>filmy, które nie posiadają audio deskrypcji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li> Bez zmian: <li>filmy, które nie posiadają audio deskrypcji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej</li>
Bez zmian: <li>fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych;</li> Bez zmian: <li>fotografie oraz galerie zamieszczone w serwisie nie posiadają opisów alternatywnych;</li>
Bez zmian: <li>część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych, opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu).</li> Bez zmian: <li>część udostępnianej treści nie została przygotowana z uwzględnieniem zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (część dokumentów nie zawiera nagłówków, alternatywnych, opisów obrazów i innych elementów w strukturze informatycznej, zwiększających dostępność serwisu dla użytkowników programów odczytu ekranu).</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: <u>Wyłączenia: </u> Bez zmian: <u>Wyłączenia: </u>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,</li> Bez zmian: <li>dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,</li>
Bez zmian: <li>multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,</li> Bez zmian: <li>multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,</li>
Bez zmian: <li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,</li> Bez zmian: <li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,</li>
Bez zmian: <li>pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,</li> Bez zmian: <li>pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,</li>
Bez zmian: <li>treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</li> Bez zmian: <li>treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Strona internetowa posiada narzędzie mające polepszyć dostępność strony wywoływane ikonami: Bez zmian: Strona internetowa posiada narzędzie mające polepszyć dostępność strony wywoływane ikonami:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>kontrast,</li> Bez zmian: <li>kontrast,</li>
Bez zmian: <li>czcionka,</li> Bez zmian: <li>czcionka,</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: pozwalające m.in. czytać stronę, zmienić kontrast/wyłączyć kolory na stronie, podświetlać linki, zmienić wielkość czcionki, odstępy, zatrzymać animacje, powiększyć kursor. Bez zmian: pozwalające m.in. czytać stronę, zmienić kontrast/wyłączyć kolory na stronie, podświetlać linki, zmienić wielkość czcionki, odstępy, zatrzymać animacje, powiększyć kursor.
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: Bez zmian: Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
Bez zmian: wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery), Bez zmian: wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,</li> Bez zmian: <li>możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,</li>
Bez zmian: <li>możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,</li> Bez zmian: <li>możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,</li>
Bez zmian: <li>focus wokół elementów nawigacyjnych,</li> Bez zmian: <li>focus wokół elementów nawigacyjnych,</li>
Bez zmian: <li>wykluczone pułapki klawiaturowe,</li> Bez zmian: <li>wykluczone pułapki klawiaturowe,</li>
Bez zmian: <li>możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</li> Bez zmian: <li>możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong> </strong>  
Skasowano: <strong> </strong>  
Bez zmian: <strong>Dostępność architektoniczna </strong> Bez zmian: <strong>Dostępność architektoniczna </strong>
Bez zmian: W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych podjazd z możliwością wjazdu na korytarz Urzędu i dostępu do Kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz toalety. Bez zmian: W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych podjazd z możliwością wjazdu na korytarz Urzędu i dostępu do Kancelarii Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz toalety.
Bez zmian: Bezpośrednio przy wejściu do Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo. Bez zmian: Bezpośrednio przy wejściu do Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo.
Bez zmian: W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna występują następujące ograniczenia: Bez zmian: W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna występują następujące ograniczenia:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Urząd nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,</li> Bez zmian: <li>Urząd nie posiada windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,</li>
Bez zmian: <li>Urząd nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,</li> Bez zmian: <li>Urząd nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,</li>
Bez zmian: <li>Urząd nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,</li> Bez zmian: <li>Urząd nie posiada instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,</li>
Bez zmian: <li>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna brak jest systemu tłumaczenia języka migowego,</li> Bez zmian: <li>w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna brak jest systemu tłumaczenia języka migowego,</li>
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <ul>  
Bez zmian: <li>do Urzędu Miasta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> Bez zmian: <li>do Urzędu Miasta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li>
Bez zmian: <li>w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.</li> Bez zmian: <li>w budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: <strong>Dostępność informacyjno- komunikacyjna</strong> Bez zmian: <strong>Dostępność informacyjno- komunikacyjna</strong>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li> Bez zmian: <li>W budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.</li>
Skasowano: <li>Kancelaria Urzędu Miasta znajdujące się na parterze i jest możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii Urzędu pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.</li>  Dodano: <li>Kancelaria Urzędu Miasta znajduje się na parterze i jest możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Istnieje możliwość wezwania do Kancelarii Urzędu pracownika właściwej komórki urzędu celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.</li>
Skasowano: <li>W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. <strong>Zgłoszenie</strong> powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail: <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a>, faxem 22 758 90 03, telefonicznie 22 759 21 00, drogą pocztową.</li>  
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong>Dane kontaktowe </strong> Bez zmian: <strong>Dane kontaktowe </strong>
Bez zmian: Zarządzeniem 117/2020 z dnia 28.09.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał Zespół ds. dostępności. Kontakt z Zespołem Bez zmian: Zarządzeniem 117/2020 z dnia 28.09.2020r. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołał Zespół ds. dostępności. Kontakt z Zespołem
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności Agnieszka Pulkowska- Nowocień</li> Bez zmian: <li>Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności Agnieszka Pulkowska- Nowocień</li>
Skasowano: <li>Członkowie Zespołu - Beata Krupa</li>  Dodano: <li>Członkowie Zespołu</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Dodano: – Beata Krupa
Skasowano: - Joanna Pietrzak  Dodano: Joanna Pietrzak
Skasowano: - Bartosz Cegłowski  Dodano: Bartosz Cegłowski
Skasowano: - Andrzej Rogalski  Dodano: Andrzej Rogalski
Bez zmian: W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt <a href="mailto: dostepnosc@podkowalesna.pl" >dostepnosc@podkowalesna.pl</a>  lub prosimy o telefon pod numer: 22 759 21 00. Bez zmian: W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt <a href="mailto: dostepnosc@podkowalesna.pl" >dostepnosc@podkowalesna.pl</a>  lub prosimy o telefon pod numer: 22 759 21 00.
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>w zakresie dostępności architektonicznej: Andrzej Rogalski</li> Bez zmian: <li>w zakresie dostępności architektonicznej: Andrzej Rogalski</li>
Skasowano: <li>w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej: Joanna Pietrzak</li>  Dodano: <li>w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej: Agnieszka Pulkowska Nowocień</li>
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>w zakresie dostępności cyfrowej: Bartosz Cegłowski</li>  Dodano: <li>w zakresie dostępności cyfrowej: Bartosz Cegłowski, Joanna Pietrzak</li>
Skasowano: <li>w zakresie dostępności BIP: Beata Krupa</li>  
  Dodano: <li>w zakresie dostępności BIP: Beata Krupa, Bartosz Cegłowski</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można przekazywać: Bez zmian: Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można przekazywać:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>pocztą na adres Urzędu:</li> Bez zmian: <li>pocztą na adres Urzędu:</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>osobiście w budynku Urzędu,</li> Bez zmian: <li>osobiście w budynku Urzędu,</li>
Bez zmian: <li>za pośrednictwem platformy EPUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka</li> Bez zmian: <li>za pośrednictwem platformy EPUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka</li>
Bez zmian: <li>na adres e-mail: <a href="mailto: dostepnosc@podkwoalesna.pl" >dostepnosc@podkwoalesna.pl</a> lub <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a></li> Bez zmian: <li>na adres e-mail: <a href="mailto: dostepnosc@podkwoalesna.pl" >dostepnosc@podkwoalesna.pl</a> lub <a href="mailto: urzadmiasta@podkowalesna.pl" >urzadmiasta@podkowalesna.pl</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: &nbsp;  
Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Bez zmian: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Bez zmian: Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Bez zmian: Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Bez zmian: Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Bez zmian: Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Bez zmian: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/pl">https: //www.rpo.gov.pl/pl</a>. Bez zmian: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich <a href="https:/ /www.rpo.gov.pl/pl">https: //www.rpo.gov.pl/pl</a>.
Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Podkowa Leśna. Bez zmian: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Podkowa Leśna.
Bez zmian: Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020r. Bez zmian: Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020r.
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/zarz-117.pdf" >Zarządzenie Nr 117/2020</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna