Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2020

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok i opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna projekcie uchwały o WPF na lata 2021-2040

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna za 2019 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Podkowa Leśna pożyczki energetycznej

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2019 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content