Budżet 2005

Projekt budżetu miasta na 2005 rok

Projekt budżetu miasta na 2005 rok

Uchwała Nr ……………. Projekt Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ……………………..

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 13.620.001 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.189.001 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 14.521.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.090.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 3.665.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 532.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 730.871 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan wydatków na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 750.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – Oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

część opisowa

Projekt uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 13.620.001 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.189.001 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 14.521.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 629.379 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 65.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.090.000 zł. Żródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 3.665.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wyskości 532.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 730.871 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan wydatków na projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 750.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15

Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – Oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

załącznik nr 1  załącznik nr 1a  załącznik nr 1b  załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4  załącznik nr 5  załącznik nr 6  załącznik nr 7 załącznik nr 8  załacznik nr 9  objaśnienia do budżetu 2005 rok  załącznik nr 2a

Uchwała nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 roku

Uchwała nr 135/XXXIII/2005 z dnia 17 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2005 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content