Budżet 2003

Budżet Miasta Podkowa Leśna na 2003 rok

Uchwała Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r.

Uchwała Nr 20/VI/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 14 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 11.540.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
– z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.110.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 179.202 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 37.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 11.130.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 179.202 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
– wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w wysokości 37.000 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 700.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW .

§ 4.

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2003 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.

§ 7.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 1.520.000 zł., zgodnie
z załącznikiem nr 5.

§ 8.

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 510.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
w wysokości 538.917 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.
Gminne jednostki budżetowe zaliczone do działu 801 – oświata i wychowanie (działalność pozastatutowa szkoły) i do działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza (żywienie w świetlicy) mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokryć koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 r. według klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1a  Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2003 r.

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 r. według klasyfikacji budżetowej

łącznik Nr 2a Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3  Przychody i rozchody budżetu miasta w 2003 r.

Załącznik Nr 4 Prognoza długu miasta na 31.12.2003 r.

Załącznik Nr 5 Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 r.

Załącznik Nr 6 Dotacje z budżetu miasta dla instytucji upowszechniania kultury w 2003 r.

Załącznik Nr 7 Dotacje z budzetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek ośwaitowo-wychowawczych

Załącznik Nr 8 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 r.

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2003 r.

Objaśnienia

Do budżetu miasta na 2003 r.

Budżet miasta na 2003r. wynosi:

– dochody budżetu – 11.540.000 zł
– wydatki budżetu – 11.130.000 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznacza się kwotę 1.110.000 zł. Niedobór budżetu w wyskosci 700.000 zł zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 r.

Dochody budżetu na 2003 r. zostały zaplanowane w oparciu o:
– wykonanie dochodów w 2002 r.,
– informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2003 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
– informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowa Leśna na 2003 r.,
– informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2003 r.

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski
i Urzędy Skarbowe.
Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:
1. podatek leśny
2. podatek od nieruchomości
3. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
4. opłata administracyjna
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbowa
10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.293.000 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej
osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe
i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu
kwota w wysokości 1.030.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 5.284.445 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-1/2003.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowa Leśna na 2003 r., składającej się z 3 części:
– oświatowej subwencji ogólnej (kwota 2.283.240 zł.),
– podstawowej subwencji ogólnej (kwota 3.169 zł.),
– rekompensującej subwencji ogólnej (kwota 349.778 zł.).

IV. Dochody z majątku gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości , wpływy z opłaty za uzytkowanie wieczyste nieruchomości, a także raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci wyniosą 250.000 zł.

Wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych mają wynieść 50.000 zł. (na poziomie roku 2002 r.).

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje
w kwocie 179.202 zł., w tym na:
– realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 115.000 zł.
– realizację zadań zleconych 45.602 zł.
– prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.200 zł.
– obronę cywilną 400 zł.
– oświetlenie dróg dla których miasto nie jest zarządcą 17.000 zł.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych wyniesie 13.561 zł., w tym na:
– sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 12.768 zł.
– dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 793 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 25.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie w wysokości 50.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.
Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność -zaplanowano ją w wysokości 5.000 zł.

Za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wpłynie od mieszkańców Podkowy Leśnej 490.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2003 r. wyniesie 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3.605 zł., są to prowzje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych.

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 r.

Planowane wydatki budżetu na 2003 rok wynoszą 11.130.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozdz. 40002) i wynoszą 90.000 zł.
Na budowę sieci wodociągowej przeznaczono 500.000 zł. (w tym: 264.000 zł na budowę sieci wodociągowej, 60.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągnietych na budowę sieci w latach ubiegłych, 176.000 zł. na faktury za wykonanie sieci
w 2002 r.).

Dział 600 Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie publicznych dróg gminnych (rozdz. 60016) zaplanowano 300.000 zł. Będą to wydatki na zimowe utrzymanie ulic – 130.000 zł., równanie i utwardzanie dróg gruntowych oraz konserwację dróg tłuczniowych-170.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 290.000 zł.
Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (rozdz. 70004) – 80.000 zł.
W ramach tej kwoty pokrywane będą wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien, bieżące naprawy i drobne prace remontowe. Do budynku przy ul. Jaworowej i Parkowej będą wykonane przyłacza wodno-kanalizacyjne.

Na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) zaplanowano kwotę 210.000 zł., w tym:
– 30.000 zł. – koszt remontu dachu i odwodnienie gminnego budynku przy ul. Jeleniej,
– 30.000 zł. – koszt remontu dachu gminnego budynku przy ul. Wiewiórek,
– 30.000 zł. – przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nieruchomości gminnych przy ul. Kościelnej i 1 Maja,
– 70.000 zł. – ochrona Pałacyku – Kasyna (7 miesięcy),
– 50.000 zł. – remont Pałacyku – Kasyna.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta (rozdz. 71004) przeznaczono kwotę 60.000 zł.
Na bieżące utrzymanie cmentarza (rozdz. 71035) – 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 1.875.701 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy kwotę 45.602 zł. (rozdz. 75011).

Na wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) planuje się 1.725.099 zł., w tym:
 na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 1.273.111 zł.,
 na energię elektryczną – 25.000 zł,
 na naprawę sprzętu biurowego – 8.000 zł,
 na zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników urzędowych,
uzupełnienie wyposażenia i aktualizację programów komputerowych – 85.000 zł.,
 na opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, serwisowe, szkolenia
pracowników, badania okresowe – 217.000 zł,
 delegacje – 20.000 zł,
 na wpłatę na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych
i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.988zł
 na ubezpieczenie sprzętu – 10.000 zł
 na zlecenie wykonania wieloletniego planu inwestycyjnego i strategii
rozwoju miasta – 40.000 zł.
 na zakup i unowocześnienie sprzętu komputerowego – 20.000 zł.

Na wydatki Rady Miasta (rozdz. 75022) przeznaczono kwotę 100.000 zł.

Na składki w organizacjach samorządowych (rozdz. 75095) kwotę 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) przeznaczona jest kwota 1.200 zł. z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 15.400 zł. dla:
– Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej – 10.000 zł,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 5.000 zł.
– obronę cywilną – 400 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskanej na budowę stacji SUW – przeznacza się kwotę 40.000 zł. (rozdz. 75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2003 r. musimy zarezerwować kwotę 496.463 zł. (rozdz. 75802).
Na modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim zaplanowano kwotę 200.000 zł. (rozdz. 75809).
Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (rozdz. 75818) zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2003 r. wynosi ona 2.283.240 zł.
Na prowadzenie Samorządowej Szkoły Podstawowej , Gimnazjum oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 1.764.323 zł. oraz środki gminy w kwocie 330.541 zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej otrzymają dotację
– z subwencji oświatowej w wysokości 486.709 zł.,
– ze środków gminy – 20.000 zł. na prowadzenie oddziału „0”.

Podkowiańskie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Wiewiórek 2/4 otrzyma dotację
z subwencji oświatowej w kwocie 32.208 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) zaplanowano kwotę 10.101 zł., a na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rozdz. 80146) kwotę 10.090 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w mieście przeznaczono 37.000 zł. W ramach tej kwoty będzie realizowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 Opieka społeczna

Na wydatki tego działu przeznacza się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 115.793 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 345.700 zł.

W rozdz. 85313 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 4.000 zł. w rozdz. 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 215.200 zł., w rozdz. 85315 – dodatki mieszkaniowe – 17.293 zł. , w rozdz. 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 5.000 zł., w rozdz. 85319 – ośrodki pomocy społecznej – 145.000 zł., w rozdz. 85328 – zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozdz. 85401) wyniosą 214.605 zł., Wydatki Miejskiego Przedszkola (rozdz. 85404) wyniosą 799.319 zł. ( 220.000 zł. – odpłatność rodziców i 579.319 zł. – środki gminy).

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) zaplanowano kwotę 2.169 zł., a na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (rozdz. 85495) kwotę 2.678 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przenaczono 2.350.000 zł.

Na administrowanie, eksploatację, obsługę i konserwację sieci kanalizacyjnej (rozdz. 90001) przeznaczono 80.000 zł., na energię elektryczną do zasilania UZT – 20.000 zł., na opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. – 420.000 zł.
Na budowę sieci kanalizacyjnej w mieście zaplanowano 950.000 zł. (w tym 200.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci w latach ubiegłych).

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) wyniosą 315.000 zł. (segregacja odpadów i sprzątanie miasta).

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) wyniosą 30.000 zł.
(pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich).

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów, odłowionych i przekazanych do schroniska przeznacza się 15.000 zł. (rozdz. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozdz. 90015) wyniosą 245.000 zł. (koszty energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia), w tym 17.000 zł. z dotacji na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

W dziale gospodarka komunalna (rozdz. 90095) na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 215.163 zł., na zakup odzieży ochronnej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.837 zł, a na zakup usług materialnych 45.000 zł. Razem – 275.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.
Dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdz. 92109) przeznaczono 350.000 zł.
Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) – 160.000 zł.
Na pozostałą działalność kulturalną w mieście (rozdz. 92195) przeznaczono kwotę 80.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sport w mieście (rozdz. 92695) przeznaczono 30.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta I za I. półrocze 2003 roku

Zarządzenie nr 26/Fn/2003 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
za I półrocze 2003 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowa Leśna informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2003 roku
do dnia 31 sierpnia 2003 r.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za I półrocze 2003 r.w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia do dnia 31 sierpnia 2003 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opis do sprawozdania z wykonania budzetu miasta za I. półrocze 2003 roku

Załącznik Nr 1 Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 2 Realizacja dochodów budżetu

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z dochodów

Załącznik Nr 4 Realizacja wydatków budżetu

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wydatków

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Zarządzenie nr 9/Fn/2004 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej
za 2003 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content