Wybory uzupełniające ławników 2012-2015

Wybory uzupełniające ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015

WYBORY ŁAWNIKÓW ODBĘDĄ SIĘ NA XX SESJI RADY MIASTA W DNIU 31 MAJA 2012 R.

Informuję, że na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070, z późn.zm), Rada Miasta Podkowy Leśnej przeprowadzi wybory uzupełniające ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r., tj.:

1 ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia

Wzór karty zgłoszenia, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) można otrzymać w Biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej, pok. Nr 1,
ul. Akacjowa 39/41 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej – www.podkowalesna.pl.

Do karty zgłoszenia należy załączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kompletne zgłoszenie (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać Biurze Rady Miasta Podkowy Leśnej, pok. nr 1, ul. Akacjowa 39/41 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2012 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Ławników rada gminy wybiera w głosowaniu tajnym.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

KARTA ZGŁOSZENIA
WZÓR LISTY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA
Wzór oświadczenia dla kandydata na ławnika sądowego nr 1
Wzór oświadczenia dla kandydata na ławnika sądowego nr 2
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content