Wybory 2007 do Sejmu i Senatu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r.

Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.:

Okręg wyborczy nr 20 do Sejmu i okręg wyborczy nr 19 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część województwa mazowieckiego.
W okręgu wyborczym nr 20 do Sejmu wybieranych będzie 11 posłów,
w okręgu wyborczym nr 19 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.

W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-)Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 września 2007 roku

Informacja z dnia 17 września 2007 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolite) Polskiej określają:
– art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 póz. 499 za zmianami),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84 póz. 921 ze zmianami).
Obwodowe komisje wyborcze powołuje spośród wyborców Burmistrz Miasta.
W skład komisji powołuje się:
1. od 6 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,
2. jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników komitetów wyborczych
lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze
wyborców miasta Podkowa Leśna.
Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba mogą
zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie.
Członkami komisji nie mogą być:
– kandydaci na posłów do Sejmu i Senatu RP,
– pełnomocnicy wyborczy i finansowi komitetów wyborczych,
– mężowie zaufania.
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
Termin przekazania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych – (według wzoru wniosku stanowiącego załącznik do rozporządzenia j/w) -upływa z dniem 21 września 2007 r. o godz. 16.00.
Zgłoszenia należy składać do Sekretarza Miasta Podkowa Leśna – Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, tel. 759-21-01.
W przypadku dokonywania zgłoszenia przez osobę działającą z upoważnienia pełnomocnika, należy dołączyć do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
W przypadku zgłoszenia więcej niż 10 kandydatów do poszczególnych komisji – składy obwodowych komisji wyborczych ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Maria Górska
Sekretarz Miasta Podkowa Leśna

Informacja o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania na wybory do Sejmu i senatu RP zarządzone na 21 października 2007

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2001 r. nr 46 poz. 499 z późn. zmianami) informuję, że

wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać na żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i zagranicą.

Zaświadczenia wydawane są w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do 19 października 2007 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Informacja o możliwości dopisania do spisu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na 21 października 2007

Zgodnie z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2001 r. nr 46 poz. 499 z późn. zmianami)

informuję, że

do 11 PAŹDZIERNIKA 2007 r.

• wyborcy przebywający czasowo na obszarze miasta Podkowy Leśnej
• wyborcy niepełnosprawni */

mogą zostać na własny, pisemny wniosek dopisani do spisu wyborców miasta
Podkowy Leśnej. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/ Andrzej Kościelny

*/ w obwodzie głosowania nr 1 Miejski Ośrodek Kultury ul. Świerkowa 1, gdzie lokal siedziby dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie 23/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2007

KOMUNIKAT OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W PODKOWIE LEŚNEJ

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Organizacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Skalska
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Agnieszka Wąsowska
3. Członek Komisji – Agnieszka Bujak
4. Członek Komisji – Jerzy Borucki
5. Członek Komisji – Piotr Łukasiewicz
6. Członek Komisji – Janusz Stawarski
7. Członek Komisji – Izabela Zając

rozpoczyna pracę w dniu 21 października 2007 r. o godz. 5.00 , a lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury
w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 czynny będzie dla wyborców w godz.: 6.00-20.00.

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

/-/ Elżbieta Skalska

KOMUNIKAT OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W PODKOWIE LEŚNEJ

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Organizacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości, że Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespół Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Skalski
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Anna Rymuza
3. Członek Komisji – Paweł Ciołek
4. Członek Komisji – Magdalena Kochanowska
5. Członek Komisji – Ewelina Kosk
6. Członek Komisji – Anna Łukasiewicz
7. Członek Komisji – Andrzej Stencki

rozpoczyna pracę w dniu 21 października 2007 r. o godz. 5.00 , a lokal wyborczy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 czynny będzie dla wyborców w godz.: 6.00- 20.00.

Przewodniczący
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

/-/ Piotr Skalski

Zarządzenie 25/2007 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Podkowie Leśnej powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007.r

Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) zarządza się,
co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się panią Bożenę Durską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Podkowie Leśnej.
2. Powołuje się pana Piotra Łukasiewicza w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej.

§ 2

1. Odwołuje się pana Piotra Okurowskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej.
2. Powołuje się panią Annę Łukasiewicz w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybory 2007 - wyniki podkowiańskie

Podkowiańskie Wybory 2007

Jak głosowano w Podkowie Leśnej? 76,27% – tyle wyniosła frekwencja wyborcza w naszym mieście – jedna z najwyższych w kraju.

(75,25% w MOK-u i 77,25% w Zespole Szkół)

W wyborach do Sejmu: 61,13% Podkowian uprawnionych do głosowania oddało głos:
na PO 27, 32% – PiS, 5,87% – LiD, 3,26% – PSL.

Do Senatu 62,11% głosów otrzymał Abgarowicz Łukasz Maria.

Więcej mogą Państwo dowiedzieć się na stronach:
Frekwencja:
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/140500.htm

Wyniki wyborów do Sejmu RP:
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/140502.htm

Wyniki wyborów do Senatu RP:
http://wybory2007.pkw.gov.pl/SNT/PL/WYN/W/140502.htm

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach obwodowych komisji wyborczych na terenie naszego miasta. Dzięki Państwa zaangażowaniu wybory zostały przeprowadzone sprawnie i prawidłowo.

Maria Górska
Sekretarz Miasta

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content