SZKIC Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

herb_podkowy

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się 24 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20 (sala konferencyjna)

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacje na temat sprawozdania z realizacji zadań placówek oświatowych w Podkowie Leśnej za rok szkolny 2014/2015.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a)  zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok; b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią; c) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”; d) zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej; e) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018.
  4. Rozpatrzenie pisma w sprawie kontynuacji partnerstwa z miastem Piedimonte San Germano.
  5. Sprawy różne.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji /-/ Małgorzata Stępka

Podkowa Leśna – Kalendarz

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content