Zagospodarowanie przestrzenne

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

[1] Studium – część I – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

[2] Studium – część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

[3] Studium – rysunek – Uwarunkowania [skala 1-5000]

[4] Studium – rysunek – Uwarunkowania [skala 1-10000]

[5] Studium – rysunek – Kierunki [skala 1-5000]

[6] Studium – rysunek – Kierunki [skala 1-10000]

[7] Prognoza oddziaływania na środowisko

Wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie-o-wyłożeniu

01_TEKST_STUDIUM_uwarunkowania_do_wylozenia

02_TEKST_STUDIUM_kierunki_do_wylozenia

03_RYSUNEK_UWARUNKOWANIA_10000_do_wylozenia

04_RYSUNEK_UWARUNKOWANIA_5000_miasto_do_wylozenia

05_RYSUNEK_KIERUNKI_10000_do_wylozenia

06_RYSUNEK_KIERUNKI_5000_miasto_do_wylozenia

07_PROGNOZA_srodowiskowa_do_wylozenia

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 84/XIX/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

MPZP części działki nr 1 obręb 4

Uchwała-Nr-41-IX-99

 

MPZP działek przy drodze wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 214-LIV-2006

 

MPZP działki nr 4-2 obręb 1

Uchwała-Nr-213-LIV-2006

 

MPZP działki nr 185 obręb 3

Uchwała Nr 40-IX-1999

 

MPZP Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Wypis z ustaleń Studium Miasta uchwalonego uchwałą Nr 117/XXIII/2000 z dn. 23 czerwca 2000 r.

Uchwała Nr 172/XXIX/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Podkowy Leśnej oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

 

PORTAL MAPOWY

 

Zagospodarowanie przestrzenne – link do strony internetowej miasta

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna